Advertentie

ZIJN zonder Angst …….?!


xx

ZIJN zonder Angst …….?!

2020 ©Arend Zeevat | deze versie WantToKnow.nl/be

x

Arend Zeevat

Angstporno.. Momenteel zijn er meer mensen bang voor het ziek worden van het in een laboratorium gefabriceerde Corona- c.q. COVID-19-virus, dan dat er mensen ziek van geworden zijn. Dat heeft alles te maken met de angstporno die de door Big Pharma gekochte ‘deskundigen’ helpen verspreiden via de reguliere media. Angst voor een virus, zoals ik in een vorig artikel ook heb benoemd (HIER), is totaal zinloos. Want angst vertroebeld het Bewust ZIJN en maakt mensen ontvankelijk voor manipulaties door machthebbers in het kader van hun zich steeds verder uitrollende controle-agenda.

Bovendien bestaan virussen niet! Zij zijn een uitscheidingsproduct van door een ongezonde levensstijl vergiftigde cellen (HIER, HIER, HIER en verder eigen onderzoek) en een door angst en stress verzwakt immuunsysteem. Deze vergiftigde cellen verzwakken het immuunsysteem eveneens, waardoor de zogenaamde micro-organismen (bacteriën en virussen) buitensporig kunnen groeien. De aanwezigheid van een buitenproportionele hoeveelheid micro-organismen is dus een symptoom van een verziekt en vergiftigd organisme en geen oorzaak. Ja, we leven waarlijk in een menselijke maatschappij waarin de leugen regeert. Een leugen die de 180 graden omgedraaide waarheid reflecteert.

Zelfs de door de regulier medische wetenschap alom erkende ontdekker van micro-organismen, Louis Pasteur, heeft op zijn sterfbed aangegeven dat zijn theoretische aanname betreffende het bestaan van micro-organismen niet juist was (HIER en HIER). In het hiernavolgende filmpje legt Dr. John Bergman uit hoe de angstpandemie gevaarlijker is dan hetgeen waar men bang voor is. In feite is dat ingebakken in ieder opgeklopt vijandsbeeld.

 Dr. John Bergman over de corona angstdemie

In het volgende filmpje legt hij uit welke agenda het hiervoor benoemde te plaatsen valt:

Dr. John Bergman
‘Control of a virus or control of a population’

Angst als tegenbeeld
Angst is het tegenbeeld van Liefde en vertrouwen. Het heeft een samentrekkende en bewustzijnsvernauwende werking op het menselijk innerlijk en hangt samen met het overlevingsinstinct in het deel van de hersenen dat het reptielenbrein heet. Daar komen onderbewuste instinctieve reacties uit voort die onder de volgende drie begrippen te plaatsen zijn; vechten, vluchten, bevriezen. Deze worden door een geconditioneerde levenshouding op de buitenwereld geprojecteerd, waardoor daar alles en iedereen als een bedreiging wordt ervaren.

In de huidige door macht bepaalde menselijke levenssfeer wordt dit mechanisme versterkt door aan alles en iedereen de oorlog te verklaren. De in het menselijke ego aanwezige basistendens te willen strijden tegen die bedreigingen wordt hierdoor versterkt en in stand gehouden, om deze daarmee een  hoofdrol te laten spelen in het sociale leven. Anno 2020 wordt deze machtsagenda in versneld tempo ontrold. Het sociaal menselijk chaotiserende circus draait nu op volle toeren, met in het hoofdprogramma ‘De grootste angstshow op Aarde’.

De tol voor doorgang van de ‘poorten’ van het materialisme..
Voor de kunstmatig opgewekte Corona-psychose, want dat is waar het hier om gaat, is maar één medicijn. Tenminste als je de geleerde bollebozen mag geloven Dit wordt gepresenteerd als het enige echte wondervaccin, aangeprezen door de wonderdokter, die geen enkele medische bevoegdheid heeft. Die wonderdokter is de virtueel deskundige Bill Gates. Als we de naam van deze man eens vertalen, dan betekent het Rekening Poorten.

Misschien vergezocht, maar in mijn beleving kan men van namen wel degelijk iets afleiden. Dus betekent dit op basis van de hiervoor weergegeven naamvertaling, dat Bill Gates de mensheid de rekening voorhoudt van het – een aantal eeuwen geleden –  zich door de poorten van het materialisme te hebben laten leiden. Hij presenteert de mensheid de rekening van het verval en de destructie die daardoor ontstaan zijn. De mensheid wordt in mijn beleving nu geconfronteerd met de karmische gevolgen van in het verleden gemaakte keuzes.

Bill Gates zou je zo kunnen zien, als de tollenaar bij de poorten naar de hel. Het is de ultieme evolutionaire les die nu door de gehele mensheid geleerd mag worden. Zodat zij een volgende bewustzijnssprong kan maken naar de volgende evolutionaire fase van de eenheid in diversiteit van alle gemanifesteerde vormen op planeet Aarde. Of deze les nu ook daadwerkelijk geleerd zal worden bepalen wij allen mede op individueel niveau.

Het door de Corona-psychose dictatoriaal afgedwongen ‘huisarrest’ voor velen geeft hen in ieder geval voldoende mogelijkheid en tijd, om daar het nodige zelfonderzoek voor te doen en te reflecteren op de individuele bijdrage aan dit leerproces. Het onderzoeken van het individueel innerlijk op egocentrische tendensen, de eigen op de buitenwereld geprojecteerde angsten en de innerlijke strijd daartegen, kan de helderheid en duidelijkheid verschaffen over die individuele bijdrage.

Het strijden tégen angst versterkt deze angst alleen maar. Het huidige evolutionaire leerproces is in mijn beleving gericht op een onvoorwaardelijke overgave aan de mensheid welgezinde geestelijke krachten. Zij willen haar begeleiden naar een Bewust ZIJN in het hier en nu, waar het in Waarheid Leven en een onvoorwaardelijke Liefde alleen te ervaren zijn.

Spreek niet en laat niets onuitgesproken
Als variatie op de uitspraak van Sri Nisargadatta Maharaj ‘Doe niets en laat niets ongedaan’, die ik in een vorig artikel (HIER) met die titel heb besproken, kwam in mij de zin op ‘Spreek niet en laat niets onuitgesproken’. Het is een zin die verwijst naar het bezield spreken. Iets dat in deze tijd door weinigen wordt gepraktiseerd. Door velen wordt er veel gesproken maar weinig wezenlijks gezegd.  In vele sociale situaties worden vele onbenulligheden over de sympathieën, antipathieën en angsten die er bij mensen aanwezig zijn, of eindeloze verhalen uit het verleden uitgewisseld.

Met dat laatste wordt dat verleden eindeloos in stand gehouden. In situaties van collectief geïndoctrineerde angstpsychoses wordt er veel onzinnigs gesproken en geschreven, dat die psychose en de daarmee samenhangende angst verder doet verspreiden. Over het algemeen komt dit neer op het napraten van ontvangen informatie, verkregen via verschillende media.

De media reflecteren de misinformatie die door de machthebbers gewenst verspreid wordt, in het kader van het creëren van niet bestaande problemen. Om zo, door een opgeroepen massale angstreactie, de op machtsvergroting gerichte oplossingen te kunnen doordrukken. Een op de hegeliaanse dialectiek en machiavellistische verdeel en heerstactiek gebaseerde methodiek, die gedurende de menselijke geschiedenis uiterst werkzaam is gebleken.

Alles dat ‘je buiten jezelf’ waarneemt is ook in jezelf aanwezig!
Je kunt alleen dát waarnemen, op basis van her-kenning, dat ook in jezelf aanwezig is. Ook al is het onbewust geïndoctrineerd; je zou het anders nooit kunnen waar-nemen. Een mooi voorbeeld hiervan is het verhaal van de oorspronkelijke bewoners van het Caribische eiland Hispaniola, die de schepen van de aan komen varende Christoph Columbus niet konden zien. Zij konden deze niet zien omdat er in hun collectief geheugen geen beelden aanwezig waren van schepen…!

Het was een sjamaan die de invloed van de schepen op de oceaan waarnam en slechts na verloop van tijd en een gefocuste aandacht kon zien, dat het de schepen waren, die deze golven veroorzaakten. Waarna hij de schepen zelf ook kon zien. In het filmpje wordt dit uitgelegd:

Dit filmpje is een fragment uit de bijzondere film ‘What the bleep do we know’ (HIER), waarin de potentie van het menselijk bewustzijn en de door haar geschapen ‘werkelijkheid’ wordt onderzocht en uitgelegd. De film gaat dieper in op de kwantumfysica en de energetische basis van al het materieel gevormde. Uiterst interessant dus.

Spiritualiteit
Er zijn meerdere vormen van spiritualiteit. Voor ieder wat wils dus. Voor mij zijn er echter maar twee ‘vormen’. Een doodse vorm, die gebaseerd is op het opnemen van door anderen overgedragen spirituele kennis, en levende spiritualiteit. Deze komt voort uit een doorleefd weten van het ware wezen, waar het individuele Bewust ZIJN een expressie van is. Tevens het doorzien van de illusie van de dualistisch materiële schijnwerkelijkheid, waarvan ons geleerd wordt deze als de enig echte te accepteren.

Levende spiritualiteit houdt voor mij in dat het geestelijk weten in het dagelijkse ZIJN wordt gepraktiseerd. Hierdoor is er een vanzelfsprekend, uit ware vrijheid geboren, liefdevol respect voor alle in de stof gemanifesteerde verschijningen. Ik ga ervan uit dat de mensheid in de nabije toekomst alle georganiseerde op macht beluste religies achter zich zal laten. En daarmee een levende spiritualiteit zal manifesteren, die niet meer met behulp van doodse letters in boeken en geschriften zal hoeven te worden opgeschreven en overgedragen..! Een levende realiteit vraagt om een levende spiritualiteit. In de volgende video worden een aantal boeddhistische wijsheden weergegeven die ook in onze tijd zeer toepasselijk zijn.

Angst voor de dood
Angst voor de dood is in wezen angst voor het leven. Het komt in feite neer, op een angst voor onvoorwaardelijke overgave aan het leven en tijdens dat leven de controle te verliezen. Het is de ultieme illusie die het ego de mens voorhoudt, waarmee het zichzelf tracht in stand te houden. In feite bestaat de dood dus niet. Het is een leugen! De dood is een overgangsfase naar het ervaren van het Leven zonder lichamelijke vorm.

Sri Nisargadatta Maharaj

Ook het vormloze Leven is een uitdrukking van het Bewust ZIJN. Het in Bewust ZIJN leven is eeuwig en kan door de dood niet beëindigd worden. Dit valt aan mensen die in de angstpsychose van de Corona-leugen leven niet duidelijk te maken. Zij laten zich leiden door leugenachtige deskundigen, politici, farmaceutisch vergiftigende middelen, hun promotors en andere belanghebbenden die baat hebben bij het laten regeren van de leugen.

In wezen zijn alle menselijke angsten terug te voeren op doodsangst, dus levensangst en controleverlies. Maar degene die zich daar door laat regeren, wordt geregeerd door leugen, bedrog en misleiding en wordt dus zelf onbewust van binnenuit geregeerd.
De meeste mensen willen geen verantwoordelijkheid nemen voor hun individueel innerlijk in Waarheid leven. Zij willen niet zien dat zij dit innerlijk leven zelf bepalen door de, vaak onbewuste, keuzes die zij maken.

Zij leggen de verantwoordelijkheid voor de beïnvloeding van dat innerlijk leven buten zichzelf. Zij leggen de oorzaken voor hun belevingswereld buiten zichzelf. Het is de buitenwereld die hen angst aanjaagt en willen niet zien dat die oorzaken alles te maken hebben met op het diepste niveau onverwerkte zaken uit het individuele verleden. De buitenwereld laat hen dit slechts zien door de gevoeligheden en pijnpunten, die daarmee samenhangen, aan te raken. Zodat er alsnog een bewuste verwerking van die zaken kan gaan plaatsvinden. Er kan dan een ware zelfheling plaats gaan vinden.

Vrij zijn van angsten
Men wordt pas vrij van angsten als men deze in het individueel innerlijk bewust heeft (h)erkend, toegelaten, onderzocht, doorleefd, getransformeerd en losgelaten. Dit proces brengt je in de bron van het Bewust ZIJN en de individuele scheppingskracht, van waaruit Schoonheid, Waarheid en Liefde onvoorwaardelijk stromen willen. Het draagt bij aan de transformatie van de aarde als angstplaneet naar de Aarde als Liefdeplaneet.

In eerste instantie lijkt het een lastig en moeilijk proces, maar gaande de weg van bewustzijnsverruiming zal het steeds gemakkelijker worden. Bij mijzelf heb ik gemerkt dat ik aanvankelijk een angst had voor het verantwoordelijkheid nemen voor mijn individuele Licht, Kracht en Wijsheid in een maatschappij waarin duister, onmacht en onwijsheid de dienst uitmaken.

Het is een feit dat dit voor vele mensen geldt. Het is ook een feit dat men moed, een immense moed nodig heeft om deze weg te gaan. Ga daarom de hele weg, of begin er niet aan (HIER). In het artikel ‘Bang zijn voor je eigen Licht en Kracht’  ben ik hier dieper op ingegaan (HIER).

Ik wens een ieder in deze moeilijke tijd daarom veel moedkrachten toe. 

Levende spiritualiteit laat zich
niet regeren door angsten

en het afschuiven van verantwoordelijkheid!

Arend Zeevat

22 april 2020

* * *

1 gedachte over “ZIJN zonder Angst …….?!

  1. Ziekte is 70% angst, Wij zijn allemaal heel speciaal; Cyrus zegt: eerst berouw, dan kracht vragen om beter en menselijker te zijn. Communistisch China is het gele gevaar: geen moraal. Geweldig interview van iemand die verstand en wijsheid heeft: http://projectcamelotportal.com/2020/04/20/cyrus-parsa-ai-5g-and-weaponization-of-robotics-and-china/
    1984 7 minuten filmpje als waarschuwing van Or Well: https://www.youtube.com/watch?v=h9JIKngJnCU Vandaag, geen koningsdag maar Koningen- en Koninginnendag voor iedereen.

Geef een reactie

Deze site gebruikt Akismet om spam te verminderen. Bekijk hoe je reactie-gegevens worden verwerkt.