Advertentie

Samen sterker, verdeeldheid ondermijnd ons..!


Samen staan we sterker,
door verdeeldheid vallen we uit elkaar

2021 © Arend Zeevat | deze versie WantToKnow.nl/be

x

Arend Zeevat

Afronding van in het duister staren..? Eigenlijk had ik na het schrijven van het vorige artikel ‘Wie beïnvloedt ons denken..?(HIER), besloten om een punt te zetten achter het schrijven over de eindeloze carrousel, van zich herhalende patronen in het (geo)politieke circusspel. De ontwikkelingen rond het verkiezingsdrama in de VS, gaven me echter de impuls er toch nog een artikel aan te wijden. Vanaf het begin van Trump’s ambtsperiode heb ik mijn sterke twijfels gehad bij de reddende rol die hem, ook door sommige alternatieve media hier te lande, werd toebedeeld. Net zoals ik dat ook had bij de verkiezing van Obama daarvoor. Mijn sceptische houding heeft mij de nodige conflicten opgeleverd met collega’s binnen het alternatieve mediacircuit.

Maar ik heb in de loop van mijn leven geleerd om bovenal trouw te zijn aan mijn essentie, de waarheid die daaruit voortvloeit en ieder respectvol in zijn/haar waarde te laten. Hoewel mijn ego wat dit betreft het mij nog wel eens moeilijk maakte. Maar ja, ik ben nu eenmaal hier op Aarde om te leren dat ego van meester tot dienaar te maken en mij over te geven aan de onvoorwaardelijke Liefde voor al dat is.

De Schepper heeft ons geen kalme reis beloofd, maar wel een behouden thuiskomst!

 Afrondende terugblik
Sinds 2016 heb ik meerdere artikelen geschreven over de overgang van de Pax Britannica, via de Pax Americana naar de Pax Judeïca. Daarin heb ik mijn scepsis ten aanzien van Trump, Putin of welke redding brengende geopolitiek systeemleider dan ook verwoord (HIER). In het artikel ‘Het paarse Amerika’ (HIER) heb ik het inzicht verwoord dat we nu praktisch in de VS vormgegeven zien worden. Citaat uit dit artikel:

“Het is de ultieme natte droom van de in vorige artikelen benoemde Fabian Society (HIER o.a.), die de dialectische tegenstelling van links en rechts in de wereld heeft gebracht, om in de bakermat van het door haar zelf tot stand gebrachte kapitalisme een nieuwe liberalisme en socialisme/communisme verenigende beweging te laten ontstaan. Hoe zullen we die noemen? Sociocorporatisme? Of communaal kapitalisme? Of Commulisme? Of sociaal-kapitalistisch religiolisme? Ik sta open voor andere creatieve benamingen.

Of simpelweg een Nieuwe Wereld Orde..?
Waarin alle kunstmatig geschapen dialectische tegenstellingen verenigd zijn in een alles overstijgende eenheid van een Luciferische verering, die in alle aspecten van het menselijk leven haar vormgevende uitwerking heeft. Het is natuurlijk ook niet voor niets dat er in de VS al een tijdje sprake is van een op handen zijnde paarse ‘color’-revolutie, die door het zeer succesvolle kleurenrevolutiebedrijf van George Soros zou worden geïnitieerd.

De kleur paars heeft de oorspronkelijk spirituele betekenis van zuiverheid en purificatie. Zoals alles en de betekenis van alles in deze wereld is gekaapt door satanische tegenkrachten en in haar tegendeel wordt omgedraaid, doet men dat dus ook met de kleur paars. Het is een vorm van ‘Orwelliaanse New Speak’.”

De ineenstortende Pax Americana
Nu wij in de nadagen van de Pax Americana verkeren, waarvan de ineenstorting al lang geleden gepland is, zie ik mijn voorgevoelens van de afgelopen jaren bevestigd. Niet dat ik perse gelijk wil hebben, maar voor mijzelf is het goed te weten dat wat ik al die tijd al wist en waar ik over geschreven heb, vanuit de innerlijke Bron tot mij kwam. De ontwikkelingen in de VS sinds 6 januari 2020 laten zien dat het land van onbegrensde mogelijkheden, de Amerikaanse (natte) droom,  c.q. materialistische grootheidswaan en demonische marionettenheerschappij over de ganse aardbol, nu ten einde is.

Dat moet volgens de planning van de tegenstrevende geestelijke krachten en hun aardse megalomane marionetten ook zo zijn. Want de Pax Americana had alleen de functie om de gehele mensheid te verslaven aan het materialisme. Haar afhankelijk te maken van uiterlijke omstandigheden, comfort, genot, van het wezenlijke afleidende brood en spelen en de daarop gebaseerde korte termijn bevrediging.

Voortschrijdend inzicht heeft echter laten zien dat de bestorming van het Amerikaanse parlement op 6 januari een georkestreerde vertoning is geweest. Een valse vlagoperatie dus, die de volgende stap mogelijk moet maken van de ontmanteling van de Pax Americana. Op de website van Ellaster, staat een artikel, waarin aandacht wordt besteed aan deze valse vlagoperatie (HIER).

Kunstmatigheid alom
Tevens moest haar militair-industrieel-complex met behulp van verschillende geheime diensten, die wereldwijd samenwerken (HIER) overal ter wereld inzetbaar zijn, om de kunstmatig gecreëerde natiestaten intern sociaal te destabiliseren, de aanwezige consumentisme bevorderende grondstoffen veilig te stellen, om ze vervolgens op grote schaal te kunnen roven en indien nodig dood en verderf te zaaien. Tezamen met de vele geheime diensten, die overal hun luisterende oren en alziende ogen hebben, was de Pax Americana de uitvoerende macht. Zij moest het kolonialisme van de Pax Britannica, onder de duister geïnspireerde bankiersfamilie Rothschild en hun netwerk, veilig stellen en uit bouwen.

Kortom de mensheid van haar innerlijk geestelijke essentie vervreemden en uiteindelijk afsnijden. Zodat de geestelijke scheppingskracht die in ieder individueel mens aanwezig is van hem/haar te ontstelen en in een op destructie gerichte agenda in te passen is. Donald Trump is op de positie van President van de VS geplaatst om een rol te spelen in deze agenda van de bancair/multinationale en fascistisch dictatoriale maffia.

Juist door zijn narcistisch opgeblazen ego was hij de aangewezen door de tegenkrachten geïnspireerde mens om het Amerikaanse volksego op te blazen en te vervangen door de Zionistisch/communistische agenda van wereldoverheersing. Die agenda zal verder volvoerd worden door de Chinees gekochte presidentskandidaat Joe Biden, die zijn verkiezing op de meest afzichtelijke wijze heeft gestolen. Dit scenario is in bedekte termen door David Rockefeller na zijn reis door China in 1973 al aangekondigd.

Vertrouwen in de politiek?
Hoe duidelijker willen wij het nog hebben? Wie nu nog vertrouwen heeft in het (geo)politieke circus moet de afgelopen decennia wel in een diepe slaap verkeerd hebben. Zich dusdanig in de bedwelmende armen van Morpheus (HIER) hebben laten misleiden, dat hij/zij gemist heeft hoe de planeet Aarde werd omgetoverd tot een gevangenisplaneet. Nota bene door misleiding tot stand gekomen met de instemming van een groot deel der mensheid. De woorden van de hieronder geciteerde William Casey spreken boekdelen.

Het is geen toeval dat de Amerikaanse, maar in feite Zionistische, grootheidswaanzin de wereld overheerst heeft. Het past in het schema van het ‘Grote Spel’, dat door de Amerikaanse geopolitieke meessterstrateeg Brzezinski zo meesterlijk verwoord is in zijn boek ‘The grand chessboard’ (HIER). Het is een in het echte leven vormgegeven combinatie van de programmerende bordspelen Stratego (HIER) en Risk (HIER). Het echte leven is echter geen spelletje.

Hoewel de machtsfanaten er misschien anders over zullen denken. Al deze op macht en veroveringslust(last) gebaseerde zogenaamde onschuldige spelen zijn er op gericht, om de veroveringslust in de menselijke ego’s spelenderwijs te versterken. Zoals ieder fanatisme oproepend competitief spel dat is. Zie hoe dit nu overal wereldwijd uitwerkt. Zelfs zonder kennis te hebben van die programmerende spelen.

Ook in Nederland vindt er dit jaar weer een verkiezingscircus plaats. Velen hopen dat Rutte en de Jonge geen kans meer zullen krijgen om hun psychopathische agenda verder uit te rollen. Dat er overal met stemmen gerommeld wordt is hierboven al duidelijk geworden. Zou het echter een mogelijkheid kunnen zijn dat het verkiezingscircus in verband met eventueel aangescherpte Corona-psychotische maatregelen afgeblazen zal worden? Op de site ‘nine-for-news’ staat een artikel waarin dit besproken wordt (HIER). Kortom er kunnen ons nog meerdere verrassingen te wachten staan.

De drie stadstaten
Er zijn drie stadstaten op planeet Aarde, die allen een onafhankelijke status hebben binnen de natiestaat op wiens grondgebied ze gevestigd zijn. Met ieder hun eigen wetgeving en veiligheidsbeleid. In vorige artikelen heb ik er wel eens over geschreven. Het zijn Washington DC (HIER), Vaticaanstad (HIER) en de City of London (HIER). Alle drie hebben ze een specifieke taak binnen het ‘Imperium van steden’. Er is een documentaire over gemaakt, die je HIER in zijn geheel kunt bekijken. Op de website topdocumentaryfilms.com staat de volgende begeleidende tekst bij deze documentaire:

 “Hoewel ze geografisch gescheiden zijn, vormen de stadstaten Londen, het Vaticaan en het district Colombia één in elkaar grijpend rijk dat Empire of The City wordt genoemd. De vlag van het district van Washington in Colombia heeft drie rode sterren, één voor elke stadstaat in het drie stedenrijk. Dit Corporate Empire van drie stadstaten controleert de wereld economisch via de binnenstad van Londen, militair via het district Colombia en spiritueel via het Vaticaan.

Van de mysteriereligies van het oude Egypte tot de zionistische rol in 9/11, Ring Of Power herziet 4000 jaar revisionistische menselijke geschiedenis met nooit eerder vertoonde onthullingen. Ring Of Power puzzelt de stukjes van een gigantische puzzel samen tot één BIG PICTURE-documentaireserie. OVER DE PRODUCENT: De producent is een ervaren, bekroonde documentairemaker die als kind leerde dat haar vader lid was van de geheimzinnige cultus van de vrijmetselarij.”

 In het in 2016 geschreven artikel ‘Materialisme is een geestesziekte..!’ (HIER) ben ik ook ingegaan op dit thema. Citaat daaruit:

“Het begint er steeds meer op te lijken dat de wereld geregeerd wordt vanuit Jeruzalem die zich in de komende tijd als vierde stadstaat, als een samensmelting van Washington DC, The London City en Vaticaanstad, zal gaan profileren. Deze vierde stadstaat zal mijns inziens het nieuwe machtscentrum moeten gaan worden, van waaruit de grootste materialist en geestontkenner, de Antichrist, zal gaan heersen.”

Kunstmatig gevoel van samen één
De Corona-psychose heeft de zoveelste poging van de machthebbers opgeleverd van samen tegen iets te strijden of samen iets de baas te worden. Het is de veel beproefde ‘verenigende’ strategie van het scheppen van een vijandsbeeld, dat tot een algemene dreiging wordt verklaard. Daarmee wordt een beroep gedaan op het individuele verantwoordelijkheidsgevoel bij ieder mens om een steentje bij te dragen aan het gemeenschappelijk welzijn. Het zogenaamde volkomen misbruikte solidariteitsgevoel. Want het is immers die kunstmatig geschapen vijand die het algemeen welzijn bedreigt. Dus moet zij hoe dan ook bestreden worden en ieder mens mag daar een geconditioneerd steentje aan bijdragen.

Ontdekken we de wolf in zijn schaapskleren, of zien we onszelf als schaapjes terug…?!

Het is echter een reflectie van het misbruiken van politiek-psychologische inzichten in de dynamiek die er in mensen en groepen van mensen speelt. In mijn eerdere artikel ‘Aapmens of Mens? Zijn wij kuddedieren?’ (HIER) uit 2016 ben ik daar dieper op ingegaan. Citaat uit dit artikel:

“Het thema dat hieraan ten grondslag ligt, is kwetsbaarheid. De kwetsbaarheid van de enkeling maakt hem tot een gemakkelijke prooi voor de vernietigende energetische vraatzucht en machtswellust van enkelingen, die zich om welke (dubieuze) redenen dan ook hebben verenigd tot een groep. Het gehele elitaire machtsverhaal is op dit fenomeen gebaseerd.

 Enkelingen die zich, omwille van hun eigen door een getraumatiseerde achtergrond bepaalde persoonlijke karakterstructuur hebben verenigd in een groep, hebben de neiging om andere enkelingen tot hun groep te willen bekeren. Of anders hen als een bedreiging te willen bestrijden en in het extreme geval te willen elimineren. Het wij versus zij, is de basis van ieder conflict en iedere strijd. Je bent of voor, of tegen mij/ons. Het strijdt nu eenmaal beter en krachtiger als je het met een groep doet.”

Gemeenschappelijk welzijn?
Hoe het gemeenschappelijk welzijn er uit moet zien wordt door de in commerciële belangenverstrengeling gevangen overheid bepaalt. Je draagt die muilkorf immers niet voor jezelf, maar voor de ander. Je gaat straks ook niet voor jezelf die verraderlijke prik halen. Nee, dat doe je om anderen te beschermen. Doe je het niet, dan ben je asociaal. Dat het dragen van die muilkorf slecht is voor je eigen gezondheid zal die overheid worst zijn. Dat het experimentele vaccin ook slecht is voor je gezondheid moet ook niets uitmaken, want sommige (door Big Pharma gekochte) ‘experts’ zeggen nu eenmaal dat het veilig is.

Zij behartigen als vanzelfsprekend de financiële belangen van Big Pharma en de globale machtselite. Natuurlijk doen de superrijke Oranjes en Bilderbergbezoekers er maar al te graag aan mee, want ook hun veiligheid staat op het spel. Zeker als het grootste deel der Nederlanders wakker wordt uit de nachtmerrie die de Corona-psychose heeft opgeroepen, lopen zij gevaar.

Hoe de niet grondwettelijk echte Koningin Maxima het samen in het verleden wist vorm te geven laat de onderstaande video zien, waarin zij gedurende de door de ‘Damschreeuwer’ veroorzaakte paniek tijdens de 4 mei-viering in 2010, een rennend kind op brute wijze opzij duwde. Die vertoning van Maxima was voor mij het toonbeeld van iemand die onder stress, haar sociaal gelikte masker laat vallen en haar ware gezicht laat zien..!

De programmerende invloed is uiterst subtiel en wordt veelal op onbewust niveau door een groot deel der mensen opgepakt. Het laat zien hoe dit op een slinks drammerig psychologische wijze door mensen op hun onbewuste angst voor buitengesloten te worden aanspreekt. Zo werkt dus de sociale programmering, die ik onder andere in mijn vorige artikel ‘Wie beïnvloedt ons denken..?’ (HIER) ook heb benoemd.

Brandpunt Israël
Dat Israël de hotspot in het Midden-Oosten is, is voor velen wel bekend. Trump heeft gedurende zijn presidentschap het nodige ondernomen om de overgang naar de Pax Judeïca in een volgende en finale fase te brengen. Het verplaatsen van de Amerikaanse ambassade van Tel Aviv naar Jeruzalem was het meest belangrijke. In het in 2017 op deze site verschenen artikel ‘Wat is ons voorland?’ (HIER) heb ik dit ook benoemd. Citaat uit dit artikel:

“Zeker gezien de voortschrijdende ontwikkelingen in het Midden-Oosten, waar de Amerikaanse president Trump weer de nodige Saoedisch Arabische olie op het vuur heeft gegooid, door Jeruzalem als hoofdstad van de onwettige staat Israël te verklaren. Trump heeft daarmee de laatste spijker in de doodskist van de Pax Americana geslagen (HIER en HIER), om daarmee de groei van de Pax Judeïca mogelijk te maken.”

 Verder heb ik in het artikel `Big Brother gaat verhuizen naar Jeruzalem..´ (HIER) aangegeven hoe het Chinese ‘sociale’ model van totale overheersing door de gehele wereld zal worden overgenomen.

“Alles wordt verboden verklaard..
We lijken nu in een werkelijkheid te zijn aanbeland, waarin ieder menselijk gedrag als potentieel crimineel, terroristisch of anderszins afwijkend wordt gezien. Het probleem is echter dat de normen en criteria op basis waarvan gedrag, denkwijze en dergelijke worden beoordeeld, opgesteld zijn door demonisch bezeten psychopaten. Zij zijn zelf de meest afwijkend en zieke soort mensen, die op deze planeet aanwezig zijn.

Zij willen de vanuit hun geestesziekte voortkomende gedragsregels aan iedereen opleggen. De wereld op zijn kop dus. De geesteszieken bepalen wat gezond is, hoewel ze daar geen enkel benul van kunnen hebben. Dit soort psychopathische norm- en criteriabepaling met betrekking tot wat normaal, gezond, ziek en afwijkend is, vindt binnen alle menselijk maatschappelijke gebieden plaats.”

Censuurmachine in overdrive
Plotseling gaat het allemaal heel erg snel. De machthebbers zijn high geworden van het resultaat dat ze tot nu door de Coroana-psychose hebben bereikt. Ze gaan nu in versneld tempo alles dat als afwijkend van de gangbaar psychotische werkelijkheidsbeleving wordt gepubliceerd van het internet verwijderen (HIER). Hoe lang gaat het nog duren voordat het gehele internet aan banden zal worden gelegd? Ik weet echter dat mensen heel inventief zijn om steeds weer nieuwe wegen te vinden om met elkaar te kunnen blijven communiceren.

De huidige Corona-psychose en de nog komende pandemische psychosen (HIER) dragen er alleszins aan bij dat deze psychopathische waanzin zich kan verspreiden. Tenminste dat zou de wens kunnen zijn van hen die het liefst de gehele wereldbevolking zouden willen decimeren. Hun probleem is echter dat de wakkerheid onder de mensen steeds meer toeneemt. Steeds meer mensen zien wat zich aan het afspelen is en willen daar niet aan meewerken. Daarom is het ook van het grootste belang dat mensen hun scheppende geestkracht met elkaar verbinden.

Cruciaal keerpunt
Na alle verkiezingsellende in de VS zijn we mijns inziens nu historisch gezien op een cruciaal keerpunt beland. De tegenstrevende krachten hebben alles in het werk gesteld om hun ‘meesterwerk’ van een totaal ‘nieuwe sociale (ver)ordening’ nu te manifesteren. Het is dus voor hen, maar evenzo voor ons erop of eronder. Door meerdere wetenschappelijke onderzoeken is bevestigd wat zij die een geheeld geestelijk leven leiden al wisten, namelijk dat de gezamenlijk geestelijke kracht van meerderen een sterk beïnvloedende werkzaamheid heeft op de materiële sfeer.

Op deze site is in 2015 daarover ook een artikel geplaatst, getiteld ‘Groepsbewustzijn beïnvloedt fysieke wereld..!’ (HIER). Een citaat uit het begin van dit artikel:

“Wetenschappelijke studies aan de wereldberoemde Princeton University suggereren dat 2 of meer hersenen die op simultaan dezelfde gedachten of emotie hebben, een materieel effect hebben op de fysieke omgeving. Het blijkt dat de kracht van gedachten dus niet alleen maar iets ideologisch is. Het manifesteert zich in de fysieke wereld. En de cohesie tussen individuen zorgt ervoor dat deze kracht versterkt wordt..!”

Kaypacha geeft in onderstaande video weer een verhelderend aanvullende duiding van wat er nu kosmisch gezien speelt. Het is een zeer heldere uiteenzetting over wat we nu wel en niet kunnen doen. Er zijn nu eenmaal zaken die buiten onze controle liggen en waar we ons kosmisch gezien alleen maar op af kunnen stemmen, zodat we op individueel niveau bij kunnen dragen aan de voortgaande evolutie van het Bewuste ZIJN. Ieder op een individuele wijze, die niet te betwisten valt.

–  Astrology for the Soul January 6, 2021  –

Doorgaan of niet?
Of ik na dit artikel geschreven te hebben nog verdere aandacht wil gaan besteden aan in het duister staren, weet ik nog niet. Het is een essentieel facet van mijn wezen om in het diepste duister toch lichtpuntjes te blijven zien en die, middels mijn artikelen, te willen delen. Zoals Lilian Richel dat vanuit haar aanvliegroute in haar artikel ‘Lichtpuntjes’ (HIER), dat onlangs op deze site werd gepubliceerd, ook heeft gedaan.

Tot slot wil ik de innige wens uitspreken dat wij elkaar in onze diepste wensen weten te horen en verstaan, om zo gezamenlijk de verandering te ZIJN die we zo graag willen zien. De niet zo Nieuwe Wereld Orde laat nu op imponerende wijze, door misbruik van macht, zien wat de kracht van een opgedrongen eenheid is. Wij door de Geest geïnspireerde mensen kunnen nu ook laten zien, dat de kracht van het hart een op onvoorwaardelijke Liefde gebaseerde eenheid tot stand brengt, die eeuwig durend is.

 

Arend Zeevat

9 januari 2021

* * *

1 gedachte over “Samen sterker, verdeeldheid ondermijnd ons..!

Geef een reactie

Deze site gebruikt Akismet om spam te verminderen. Bekijk hoe je reactie-gegevens worden verwerkt.