Advertentie

Verandering..?


X
X

Verandering?

2020 © Arend Zeevat | deze versie WantToKnow.nl/be

x

Arend Zeevat

In dit artikel wil ik een geheel ander perspectief aanreiken, waar een ieder het zijne/hare mee mag doen wat passend is voor hem/haar. Dit perspectief is gebaseerd op de praktische vertaling van het spirituele uitgangspunt; zo boven, zo beneden en zo binnen, zo buiten. Wanneer dit uitgangspunt consequent en integer wordt toegepast op onze huidige leefomstandigheden, dan kan men in mijn beleving niet anders, dan bij het door mij geschetste perspectief uitkomen. Daarmee wil ik niet zeggen dat die het enige juiste is. Ik wil slechts een verruiming bieden, ten aanzien van de voor velen steeds verder vernauwende realiteitsbeleving. Allereerst: is de waarheid werkelijk daarbuiten?

Een veel gebezigde uitspraak binnen de alternatieve media is: ‘The truth is out there’. Wat dus inhoudt dat de waarheid, wat dat ook moge zijn, buiten onszelf te vinden zou zijn. Dit is mijns inziens een bijzonder grote misleiding en in feite dus een regelrechte leugen. De waarheid is helemaal niet in de ‘buitenwereld’ te vinden. Zeker niet als men weet dat deze door leugens, propagandistische misleiding en manipulatie geregeerd wordt. Dus, waar is de waarheid dan wel te vinden?

Zelf ben ik tot het inzicht gekomen, en niet als enige, dat de waarheid hier en nu IN ONS te vinden is. Dit in ons, is in dit kader dan ook weer relatief. De hier aan ten grondslag liggende dualistische misvatting is dat er een van elkaar gescheiden binnen én buiten zou zijn. Deze geïndoctrineerde misvatting is de basis van de materialistische levensbeschouwingswijze, die al het menselijk lijden heeft veroorzaakt.

Al het menselijk lijden komt voort uit dit dualistische denkconcept. In mijn vorig artikel ‘Wat weten we en wat weet ik nu eigenlijk?’ (HIER), heb ik aangegeven, dat concepten geïndoctrineerde begrippenkaders zijn, waar een waarheidsgehalte aan wordt toegekend, dat op geen enkele wijze te betwisten valt. In onze tijd, die door de materialistisch ingestelde wetenschap wordt gedomineerd, zijn veel van die concepten gebaseerd op een leugenachtige, zogenaamde bewijsbaarheid.

Maatschappij in beweging
Omwille van houvast, veiligheid en zekerheid klampt de meerderheid der mensen zich aan deze aangeleerde concepten vast en wordt het hun geloofsovertuiging. Ze hebben eenvoudigweg niets anders en worden door zogenaamde deskundigen, vanwege  machtsredenen, in onwetendheid gehouden. Ze zien aldus geen alternatief, omdat ze nooit geleerd hebben waar en wat dat alternatief is.

Alternatieven die toch gepresenteerd worden, worden gemarginaliseerd, verketterd en/of belachelijk gemaakt. Angst in vele vormen is daarbij hun slechtste leermeester. Velen hebben al geschreven over het verloop van het bizarre jaar 2020, dat nu voor driekwart voorbij is. In deze driekwart-jaar is de menselijke maatschappij al meer veranderd dan in vele jaren/decennia daarvoor. Alles staat op zijn kop en niets is meer zoals het vóór 2020 was.

Alle uiterlijke schijnzekerheden zijn volledig onderuit gehaald en ieder uiterlijk houvast is verloren geraakt. Angst, onzekerheid, wantrouwen, agressiviteit en vele andere negatief geladen emoties hebben zich in de sociale omgang van mensen meester gemaakt. Depressiviteit en zelfmoord zijn toegenomen (HIER). Kortom de wanhoop en uitzichtloosheid zijn het innerlijk leven van talloze mensen gaan domineren. Dat kan in de komende tijd alleen maar toenemen.

De tegenstrevende krachten, die zich voeden met deze laagfrequente energieën, hebben zich een waar feestmaal bereid. Ze zijn nu begonnen aan het voorgerecht en de hoofdmaaltijd moet nog worden opgediend in de komende tijdsperiode. De chef de cuisine kan echter niet werken zonder de noodzakelijke ingrediënten te hebben verzameld. Die ingrediënten zijn wij… Want wij zijn de leveranciers van de substantiële energieën, waaruit de chef de cuisine zijn gehele energetische menu samenstelt.

Willen wij echter wel als voedsel dienen voor die tegenstrevende krachten? Ik neem aan dat dit voor de wakkeren onder ons een retorische vraag is. De gasten die deze energetische maaltijd nuttigen zijn energetische vampiers, die zich onze levensenergie opperbest laten smaken. Zij zullen zich hierdoor machtiger en krachtiger wanen.

Het nieuwe kan pas ontstaan, als het oude verdwenen is..
Zij die kennis hebben genomen van wat er werkelijk gaande is, hebben er al voor gekozen, geen onderdeel te willen zijn van dit levenskracht-rovende menu. Ik hoop dat zij die keuze uit een diep inzicht in zichzelf hebben gemaakt. Van groot belang is dat een ieder het eigen innerlijk goed beschermt, door:

  • je vrij te maken van angsten en stress,
  • je niet mee te laten nemen in sociale beïnvloedingsprogramma’s
  • te leven vanuit authenticiteit
  • gezonde voeding voor zowel lichaam als Geest tot je te nemen
  • bovenal naar je intuïtie te luisteren

Ik neem aan dat ieder zelf wel weet, wat nodig is om er voor te zorgen, dat zij niet meer bijdragen aan een vermeerdering van laagfrequente energieën op aarde. Zodat de energetische vampiers uitgehongerd worden. Door innerlijk en uiterlijk goed voor zichzelf te zorgen en waar mogelijk anderen te ondersteunen bij dat proces, kunnen zij ertoe bijdragen, dat de geprogrammeerde maaltijd van de tegenstrevers, tot een bijzonder zwaar op de maag liggende zal worden. Het liefst onverteerbaar zal blijken te zijn. Tevens helpen zij daarmee het Bewuste ZIJN en onbaatzuchtige Liefde te verspreiden.

Wanneer ieder op het diepste niveau de werking van het nog aanwezig oude in zichzelf heeft herkend en het liefdevol heeft losgelaten, kan er begonnen worden met het nieuwe te gaan vormgeven. Dat nieuwe is al in ons aanwezig. Het heeft onze handen en voeten nodig om zich te kunnen manifesteren. Laat integriteit daarbij je kompas zijn!

Werkelijkheden lopen door elkaar
Meer mensen kiezen er voor om werkelijk hier en nu te leven en zich los te maken van de, uit het ego-verleden stammende angsten. Daarnaast willen zij zich ook niet meer identificeren met die op de toekomst geprojecteerde angsten in de vorm van het zich zorgen maken. Dit geeft hen de mogelijkheid om tot de ervaring te komen van een geheel andere realiteit. Een realiteit die er altijd al was en ook altijd zal zijn.

Het is deze bewustzijnsverandering, het vrijgemaakte innerlijk weten, die hen er aandacht voor laat hebben en zich er bewust van laat zijn. Het is de weg uit de matrix die nu door steeds meer mensen gegaan wordt. Meerderen gaan ervan uit dat de matrix een uiterlijk gebeuren is. De gelijknamige film laat echter ook een andere matrix zien. Namelijk de innerlijke als basis voor de als uiterlijk ervaren matrix. Oftewel de zelf in stand gehouden, innerlijke gevangenis van onvrije en verstarde gedachtepatronen, die voort zijn gekomen uit angst onzekerheid, controleverlies en gekwetst te worden.

Door de projectie van het voorgaande op de niet reële ‘buitenwereld’, die als projectiescherm dient. wordt het daar echt en als waar beleefd. Omdat we multidimensionale wezens zijn kunnen we door het overstijgen van de dimensies van ruimte en tijd volledig bewust de vijfde dimensie van hier en nu te leven ervaren.

The 5th Dimension The Heaven of NOW

Innerlijke en uiterlijke afstand
Angst voor kwetsing levert een defensief afwerende houding op, die mensen op afstand houdt. Misschien zou men de 1,5 meter-samenleving wel als een uiterlijke projectie kunnen zien van het innerlijk afstandsfenomeen, dat het menselijk ego uit angst voor controleverlies, in het sociale contact met anderen heeft opgebouwd. Een fenomeen dat in de laatste decennia door de moderne communicatietechnologie en door het massale gebruik van de zogenaamde sociale mediaplatforms enorm is versterkt.

Onze gedachten beïnvloeden op een heel directe wijze onze omgeving. Ik heb daar zelf meerdere voorbeelden van ervaren. Ons denken en de daaraan gekoppelde emoties worden veelal onbewust uitgezonden in de ‘buitenwereld’, die daar vaak ook onbewust op reageert. Daarmee worden de uitgezonden gedachten en emoties bevestigd en versterkt. In feite kijken we in de omgang met elkaar naar de door onszelf geproduceerde film, die door onze energetische aanwezigheid naar ‘buiten’  toe wordt geprojecteerd.

Veranderen we onze gedachten en emoties,
of zijn we innerlijk stil en vredig,
dan verandert ook de door onszelf geproduceerde ‘film’.

Complicerende factor bij het doorzien
van de matrix is, dat deze in zijn geheel
wordt gevoed, door het collectieve onderbewuste van de mensheid.

Veranderen we onze gedachten en emoties, of zijn we innerlijk stil en vredig, dan verandert de film ook. Complicerende factor bij het doorzien van de matrix is, dat deze in zijn geheel wordt gevoed door het collectieve onderbewuste van de mensheid. In onze dagelijkse leefomgeving en de vormgeving van de maatschappij worden we als individu met die collectieve werkelijkheidsbeleving geconfronteerd, die gedurende de menselijke evolutie is ontstaan.

Het collectieve onderbewustzijn is in de loop van tijd opgebouwd, door de inhoud van ieders individueel onderbewuste. In de laatste eeuwen hebben de kosmisch vernieuwende krachten echter een steeds groter veranderende invloed gekregen op het individueel bewustzijn van mensen. Hierdoor vindt er ook langzamerhand een verruimende verandering plaats in het collectieve onderbewuste, dat zich uiteindelijk zal gaan manifesteren als een nieuwe werkelijkheidsbeleving.
We bevinden ons nu in dat uiterst ongewisse transformatieproces. Een ieder wordt beproefd op de aanwezige kracht en wil om daar zelf een bijdrage aan te leveren. Deze beproevingen worden nu getoond als een verder ingeperkte uiterlijke vrijheidsbeleving.

Ware ont-moetingen
Ont-moeten betekent niets moeten, van jezelf en van de ander. Ware ontmoetingen bevestigen en bekrachtigen op respectvolle wijze de individuele vrijheid in zichzelf en de ander. Dus in het contact met een medemens kan dan het ware creatieve leven door ons heen stromen, liefdevol vrijheid en ruimte schenkend. Ware levendige ontmoetingen zijn op deze wijze steeds zeldzamer geworden. ‘Zo binnen zo buiten’, vice versa. Zou het misschien zo kunnen zijn, dat wat er nu onder invloed van de Corona-dictatuur aan het ontstaan is, al lang geleden door andere sociale beïnvloedingsprogramma is voorbereid en vormgegeven..?

Zich als vergiftigende denkconcepten in ons innerlijk heeft genesteld, met de intentie om op het door ‘machthebbers’ als juist ervaren tijdstip haar volledige werkzaamheid te laten hebben? Veel mensen hebben zich afhankelijk laten maken van uiterlijke technologische communicatiemiddelen, doordat zij zich lieten verleiden en misleiden door slimme verkooptechnieken en propagandapraatjes.

Digitale werkelijkheid is het leven gaan beheersen
De technologische programmering via beeldschermen en apparaten is sinds de tweede helft van de 20ste eeuw het bewustzijn van het merendeel der wereldbevolking gaan beheersen. Hoe die programmering tot stand is gebracht beschouw ik als bekend bij de lezer. Deze heeft in de afgelopen decennia al voor een sterker wordende sociale vervreemding gezorgd. In het eerdere artikel ‘De verloren aanrakingszin’ (HIER) uit 2018 heb ik dit thema uitgebreid besproken.

We zijn verleid om de beleving van het echte leven te verruilen voor het ervaren van de digitale schijnwereld. Waarin men zich heerlijk kan verliezen en deze als vluchtruimte kan gebruiken om zichzelf maar niet onder ogen te hoeven zien. Het proces van digitalisering van het gehele leven en uiteindelijk ons bewustzijn is voorlopig nog niet ten einde. De kunstmatig geschapen Corona-psychose zal dit proces nog één of meerdere stappen verder voeren. Denk daarbij aan het digitale corona-paspoort, het verdwijnen van contant geld en het chippen van de wereldbevolking middels vaccinaties. Het proces zal ten einde zijn als de transhumanisten, die de mens tot een gedigitaliseerde robot willen maken, hun mensbeeld volledig hebben kunnen vormgeven.

De angstrealiteit
De vele angstscenario’s ten aanzien van de eindtijd, waar wij nu in leven, zijn niet meer te tellen. Ze beïnvloeden hoe dan ook mensen die zich er eenzijdig mee bezighouden. Het enige dat hieruit kan ontstaan is een georkestreerde chaos (HIER). Een uiterlijke chaos die ook weer een reflectie is van de innerlijke chaos bij veel mensen. Door eeuwen van voorbereiding hebben de sociale ingenieurs met hun sociale beïnvloedings-programma’s de menselijke geest gekneed en gemanipuleerd in een door hen verkozen richting.

Angst was daarbij de richtingaanwijzer. Deze leidt in de richting van het vernietigen van alle sociale samenhangen, een totale vervreemding van hun meest wezenlijke behoeften en van de voedende natuur. Angst komt voort uit één fundamenteel menselijke angst, namelijk angst voor de dood. Niet zozeer de dood van het lichaam, als wel de angst van het ego om te sterven en de controle te verliezen.

Het ego projecteert de doodsangst op het fysieke lichaam, waar het zich volledig mee heeft geïdentificeerd. In feite is doodsangst niets anders dan angst voor het leven en voor de eigen creatieve levenskracht. Mensen zijn bang voor die levenskracht, omdat deze gebaseerd is op het verantwoordelijkheid nemen voor het het eigen handelen en de gevolgen daarvan. Zie hoe politici, bestuurders van multinationals, banken, grote instituten en anderen in een bepaalde machtspositie, altijd weer hun verantwoordelijkheid ten aanzien van beleidsbesluiten en de gevolgen daarvan voor anderen ontlopen.

Hun tactiek is zich te verschuilen achter zogenaamde deskundigen, adviseurs, de belangen van geldschieters enzovoort. Maar in feite dient dit allemaal hun egocentrische eigenbelang. De massamens, die de individuele authenticiteit en het daarbij behorende kritische denkvermogen verloren is, verbergt zich evenzeer achter anderen, zoals de autoriteit van overheid en de beleidsadviserende deskundigen. Zelfs als de adviezen van sommige autoriteiten tegenstrijdig zijn, weigeren velen om daar wakker aan te worden. Dat wordt in het huidige mondkapjescircus wel heel erg duidelijk.

Zo binnen, zo buiten
Mensen die hun individuele innerlijk niet bemeesteren en niet naar hun innerlijke autoriteit willen luisteren, geven alle ruimte en gelegenheid aan ‘uiterlijke’ autoriteiten om dat voor hen te doen. Het is nu de tijd, na eeuwen van manipulatie en misleiding, dat een groot deel der mensheid nu zover is om een alles bepalende keuze te maken. Voor het nemen van de individuele verantwoordelijkheid voor de vormgeving van het eigen leven, of deze definitief over te geven aan externe machtswellustelingen.

“Neem in deze tijd een gezegde uit de I Tjing ter harte:
De beste manier om kwaad te bestrijden is energieke vooruitgang boeken in het goede.‘ “

(Hexagram 43: Besluit/Doorbraak/Vastberadenheid naar Richard Wilhelm)” Bron

Ik ga ervan uit dat jij als lezer je keuze wel al gemaakt hebt. Een Citaat uit de film ‘It’s Kind of a Funny Story’, waarin de volgende wijsheid wordt benoemd.

Geef mij de kracht om de dingen te veranderen die ik kan,
de moed om te accepteren als dat niet kan en
de wijsheid om het verschil te zien.

Tot slot een uitspraak van Boeddha:

Aanvaard niet wat ge uit de tweede hand hoort,
aanvaard niet de traditie,
aanvaard niet een uitspraak alleen,
omdat die te lezen is in een boek,
noch omdat die overeenstemt met uw overtuiging,
noch omdat uw leraar het zegt. Wees uw eigen lamp.”

 (HIER)

Concluderend wil ik opmerken dat veranderingen bij het leven horen, om de voortdurende stroom vernieuwende scheppingskracht zich te kunnen laten manifesteren. Het waarnemen van de destructieve kracht die het oude vernietigd kan nogal overweldigend zijn, zeker als men de vernieuwende kracht in zichzelf nog niet voldoende heeft verankerd. De herfsttijd die nu aangebroken is laat ons zien hoe na het afvallen van de bladeren, de knoppen voor nieuwe bladeren al weer zichtbaar zijn aan de boomtakken.

In het oude is het zaad van het nieuwe altijd al aanwezig!

Het zijn de veranderingen die dit ervaarbaar laten zijn.

Aloha Ke Akua

 

Arend Zeevat

5 oktober 2020

7 gedachten over “Verandering..?

    1. Geboren met haar tweelingzus, 5,5 maand in de baarmoeder en 6,5 jaar sondevoeding; Ze leven alle twee, één fijnstoffelijk. Christina: een bescheiden, liefdevolle Grote geest vol waarheid. Hier een voorbeeld met Engels ondertiteling: https://www.youtube.com/watch?v=SgXCVKIRMN0. Verandering is haar thema oftewel Mens durf te Leven!

Geef een reactie

Deze site gebruikt Akismet om spam te verminderen. Bekijk hoe je reactie-gegevens worden verwerkt.