Advertentie

Vrijmakende relaties..


x

x

Vrijmakende relaties

2017 © Arend Zeevat | deze versie WantToKnow.nl/be

x

Arend Zeevat

Wat is een relatie? We kunnen op vele manieren een relatie hebben met de wereld om ons heen. Met stenen, planten, dieren en mensen hebben we allemaal verschillende soorten relaties. Zo we überhaupt al bewust zijn van het feit dat we er een relatie mee hebben. In het bewustzijn ervan ligt dus de sleutel van het relationele ontwikkelingsproces. Het geheim van relaties is de mate van bewustzijn die er mee verbonden is. Dat bewustzijn heeft vooral te maken met een authentiek zelfbewustzijn, dat ontleend wordt aan een directe verbinding met de Bron. Het zelfbewustzijn of het gebrek daaraan is de dragend vormgevende kracht voor een relatie met alles in de buitenwereld.

Sommige mystici herkennen in een ultieme staat van verruimd bewustzijn zichzelf in de bloesemende pracht van de natuur, een dier of zelfs een steen of kristal. Zij herkennen in al die verschillende verschijningsvormen de scheppende kracht van de Bron van het Al Bewustzijn. Het gaat hierbij dus om uiteindelijk de Bron van de eigen scheppende levenskracht in alles in de buitenwereld te herkennen, zelfs tot in de onzichtbare wereld van de natuurwezens.
De laatste zijn energetische entiteiten die verbonden zijn met de vier elementen aarde, water, lucht en vuur. Aardewezens zijn bijvoorbeeld de kabouters of gnomen. Waterwezens zijn bijvoorbeeld de nimfen en luchtwezens de sylphen. En vuurwezens worden in dit kader vuursalamanders genoemd (HIER), (HIER) en (HIER).

De mens als verbindende factor
Ik heb enkele jaren in de biologisch-dynamische landbouw gewerkt en daartoe een deeltijdopleiding gedaan op de Kraaybeekerhof in Driebergen. De bd-landbouw is volledig gestoeld op het uitgangspunt dat de mens een wezenlijk deel uitmaakt van de natuur. Het basale uitgangspunt van de bd-landbouw is dat de mens juist, door zijn door innerlijke ontwikkeling verkregen zelfbewustzijn, een dienende rol heeft ten aanzien van de ‘lagere’ natuurrijken. Hij mag door zijn eigen morele ontwikkeling een bijdrage leveren aan de verdere ontwikkeling van die lagere natuurrijken.

Wat dus inhoudt dat hij deze mag dienen in plaats van deze voor eigen gewin te exploiteren. De antroposofische visie, die ten grondslag ligt aan de bd-landbouw, gaat er vanuit dat de lagere natuurrijken en de daarmee verbonden natuurwezens een offer hebben gebracht om de verdere bewustzijnsontwikkeling van de mensheid mogelijk te maken. De Duitse dichter Christian Morgenstern verwoordde dat op een heel mooie manier als volgt:

De voetwassing

U dank ik, gij van spraak verstoken steen,
en neig mij tot u neder:
het is aan u dat ik mijn zijn als plant ontleen

U breng ik dank, gij aarde en bloesempracht,
en buk mij tot u neder:
gij hebt mij tot mijn zijn als dier gebracht

U breng ik dank, gij steen en kruid en dier,
En buig mij tot u neder:
gij alle drie hebt mij geholpen aan mijn Ik alhier

Wij danken U, Gij Mensenkind,
en knielen vroom vol eerbied voor U neder,
daar in Uw zijn ook ons bestaan oorsprong en leven vindt.

Dank spreekt uit heel der Godheid één-
dank keert ook uit haar veelvoud weder.
In dank vervlecht zich al het zijn dooreen.

Alle bewustzijnsvormen van mineraal, plant en dier tot mens, streven naar een hoger geïntegreerde ontwikkelingsvorm. Dat is wat men evolutie noemt. Zo streven mineralen er naar om plant te worden, planten om dier te worden en dieren om mens te worden. Waar streeft de mens dan naar? In mijn beleving streeft de mens er naar om engel te worden. De engelenwereld is de eerste direct aan de mensenwereld grenzende bewustzijnskwaliteit in een ongevormde geestelijke realiteit.

De mens is in de bewustzijnshiërarchie van de schepping gesitueerd tussen de lagere aardse natuurrijken en de hogere geestelijke werelden. Daarbij wil ik opmerken dat de begrippen lager en hoger geen oordelende inhoud hebben, maar veeleer een kwalitatieve inhoud. In feite doordringt het elkaar allemaal. De menselijke ziel is de verbindende factor tussen aarde en kosmos (HIER en HIER). De verbindende schakel in de mens is het hart en het daarmee verbonden zuivere bewustzijn. Het hart is een zintuig waarmee men de enige echte en ware werkelijkheid kan waarnemen (HIER).

Carl Jung Zwitsers psychiater en psycholoog; grondlegger van de analytische psychologie.(1875-1961)

x

Je visioen zal alleen duidelijk worden,
wanneer je in je eigen hart kunt kijken.

Wie daarbuiten kijkt, droomt;
wie naar binnen kijkt, ontwaakt.

Carl Jung

In feite dragen we zonder er veelal bewust van te zijn de lagere natuurrijken in ons lichamelijke, psychisch/emotionele en geestelijke zijn met ons mee. Voor onze gezondheid kunnen we niet zonder mineralen en planten. Ik wil hier de mogelijkheid, die sommige mensen laten zien, om alleen van licht en lucht te leven maar even buiten beschouwing laten. Over de voedingsmiddelen voortkomend uit het dierenrijk houd ik me ook maar even op de vlakte, daar dit natuurlijk een hevig discussiepunt oplevert tussen carnivoren aan de ene kant en vegetariërs/veganisten aan de andere kant.

Een ieder zal daarin echter een eigen keuze moeten maken die goed voelt en ook gebaseerd is op bewustzijn. Wel wil ik zeggen dat ik niet houd van dogmatisme op welk vlak dan ook, maar meer uitga van de eigen verantwoordelijkheid ten aanzien van de eigen keuzes. Waar het in mijn beleving om gaat is, dat de mens door eigen ervaring leert inzien dat zijn ziel een brug is tussen de ongeziene geestelijke realiteit en de met fysieke zintuigen waarneembare aardse realiteit (HIER).

Homeopathische preparaten voor de aarde
Het feit dat de mens begiftigd is met de mogelijkheid om uit vrije wil tot zelfbewustzijn te komen, heeft hem de verantwoordelijkheid gegeven om een bewuste verbinding met de andere natuurrijken te maken en deze door een bewuste innerlijke activiteit te ondersteunen in hun verdere evolutie. Dit wordt in de bd-landbouwmethode in praktische zin vormgegeven door het gebruik van verschillende preparaten. Daartoe behoren het koemest- en kiezelpreparaat, die een ondersteunende werking hebben op de bodemvruchtbaarheid en de kwalitatieve groei van de plant en dus ook het dier.

Het grondbeginsel in de biologisch-dynamische landbouw gaat van dienstbaarheid uit, maar dan gericht op de lagere natuurrijken. Deze vorm van landbouw is erop gericht om door het gebruik van bepaalde organische preparaten, zoals compost- en spuitpreparaten, de verdere ontwikkeling van de natuurwezens te helpen ondersteunen.

Zij zijn de oorspronkelijk natuurlijk energetische krachtenwerkingen, die de ons ‘bekende’ natuur op een voor de fysieke zintuigen niet waarneembare wijze helpen vorm te geven. Het zijn wezens die tot de subtiele en onzichtbare, maar geestelijk wel ervaarbare bewustzijnswereld behoren en waarmee men kan communiceren (HIER), (HIER) en (HIER). Opnieuw is het hart met haar zuivere intenties hier de verbindende schakel.

Tijdens mijn werken in de biologisch-dynamische landbouw heb ik meerdere malen spuitpreparaten, in de vorm van het koemest- en het kiezelpreparaat, mogen maken en uit mogen brengen. Beide preparaten hebben een tijd lang in een koehoorn blootgestaan aan krachtenwerkingen uit de omgeving. Het koemestpreparaat wordt in een koehoorn tussen eind september en Pasen in de grond bewaard, om zo de aardse vormkrachten in zich op te nemen en te versterken.

Vervolgens wordt het kiezelpreparaat, in de vorm van fijngewreven kiezel (bergkristal), eveneens in een koehoorn geplaatst en de gehele zomer op een zonnige plaats blootgesteld aan de lichtwerking van de zon. Beide preparaten worden voor gebruik in een grote regenton met water vermengd. Tijdens dit mengen wordt er met een takkenbezem een uur lang in het water geroerd. Daarbij roert men een minuut lang met de klok mee, daarna tegen de klok in. Dit roeren doet men zo krachtig dat er een trechter/vortex tot op de bodem ontstaat.

De zo ontstane vorm wordt door de tegenbeweging in chaos gebracht. Om vervolgens een nieuwe trechter/vortex te laten ontstaan, die de andere kant op draait. Hiermee wordt dus door menselijk handelen een vorm geschapen, die een evenbeeld is van een geestelijk scheppende kracht en in het geheugen van het water wordt opgenomen. (zie voor onderzoek betreffende de geheugencapaciteit van water het werk van Masuru Emoto, HIER)

Het chaotisering- en herscheppingproces is een evenbeeld van het geestelijk cyclische scheppingsprincipe. Na het roeren wordt het koemestpreparaat over de bodem gesproeid, om de aardse vormkrachten in de planten te versterken. Het koemestpreparaat wordt door sommigen wel grappend kaboutersoep genoemd. Het kiezelpreparaat wordt in de rijpingsfase van het gewas over de planten gesproeid, om de lichtwerking in de plant te ondersteunen. Ik heb het maken van de preparaten, de uiteindelijke bereiding en het uitbrengen ervan als een mystiek ritueel ervaren. Voor mij was het bezig zijn hiermee een vrijmakend verbindende ervaring in mijn relatie tot de natuur.

‘Creatie’ (Janosh)

Eenheid in diversiteit
Alle in de materie verschenen vormen zijn een uiting van het scheppende leven, dat zich manifesteert als een eenheid in diversiteit. De alles doordringende kracht van het scheppende leven vormt de basis voor de eenheid van de Schepping. Alle uitingen van dat leven bestaan in een onderlinge harmonie met elkaar. Zelfs het in de vrije natuur dierlijke eten of gegeten worden is deel van deze harmonie, die alleen vanuit een overstijgende blik op het geheel begrepen kan worden.

Die overstijgende blik laat zien hoe het leven op aarde is vormgegeven in verschillende onderling samenhangende ecosystemen. Binnen ieder ecosysteem is het voedsel zijn en het gevoed worden deel van het geheel. Het zit allemaal op een voor het alledaags mensenverstand onbegrijpelijke manier ingenieus in elkaar vervlochten. Het leven is in al haar samenhangen slechts op een hoger niveau te begrijpen. Hier slaat de regulier rationeel/analytische wetenschap de plank dus volledig mis. Zij isoleert alle componenten in de natuur, inclusief de mens, bestudeerd en manipuleert ze in een kunstmatige situatie waar die natuurlijke samenhangen geen invloed meer op hebben.

Daardoor maakt ze van levende organische vormen doodse anorganische producten. De reguliere wetenschap is de basis voor onze kunstmatig gefabriceerde werkelijkheid, die alleen gericht is op macht, beheersbaarheid en controle. De mens maakt dus deel uit van dit ecosysteem dat is gebaseerd op de voedselketen. De voedingsstoffen uit de natuur helpen hem om zijn aardse vorm in stand te houden. Mits deze op een natuurlijke en organische wijze tot stand zijn gekomen, dragen zij bij aan het welzijn van de mens. Er is daarbij natuurlijk het probleem ontstaan van de geïndustrialiseerde voeding, die bij heeft gedragen aan een steeds onnatuurlijker voedingspatroon.

De elitaire machthebbers op deze planeet hebben door hun satanisch geïnspireerde veroveringszicht, oorlogszucht, vernietigingsdrang, machtswellust en bezitsdrang, het natuurlijke evenwicht op aarde grondig en inmiddels bijna onherstelbaar verstoord. Ze hebben de mensheid dusdanig gemanipuleerd, dat zij daar onbewust aan mee is gaan werken en hierdoor bijdraagt aan haar eigen ondergang. Het is in onze tijd van toenemende bewustwording dus niet meer alleen de verantwoordelijkheid van ‘machthebbers’, maar van ons allemaal! Is er op deze aardse wereld ooit een georganiseerde oorlog tussen vormen in de mineralen-, de planten- of dierenwereld geconstateerd gedurende de evolutie van de aarde?

Kom je iets halen of kom je iets brengen..?
Vanuit een in het verleden ervaren gebrek aan echte ondersteunende liefde zijn velen op zoek naar vervanging daarvan in actuele relaties. Een dergelijke relatie heeft een min of meer zuigend vampiristisch karakter. Zolang de betrokken relationele partners niet bereidt zijn om hun projectiemechanisme ten aanzien van hun eigen onderdrukte schaduwzijden te onderzoeken, houden zij zichzelf en hun partner gevangen in een onbewuste gevangenis. Zij kunnen slechts de deur van die gevangenis openen, als zij de sleutel daartoe in hun eigen onderbewuste hebben gevonden. En als zij de intentionele bereidheid hebben om een ware verbinding met zichzelf aan te gaan en daardoor met anderen.

Een vervangende liefde te willen ervaren is iets heel anders, dan vanuit de volheid van de in jezelf ervaren Liefde te willen geven aan anderen. Een partner kan een aanleiding zijn om die niet bezittelijk claimende liefde in jou te triggeren, waardoor er een deur in je hart/ziel geopend wordt naar een daar altijd al aanwezige alles vervullende Liefde (HIER en HIER). Wat er achter die deur aan Liefde is te ervaren, heeft echter niets te maken met degene die jou op die deur attent heeft gemaakt. Zij/hij was slechts de richtingaanwijzer ernaar.

Als je voor die deur staat moet je hem zelf wel openen. Je kunt die deur ook zonder een richtingaanwijzer zelf openen. Daarna kun je jezelf baden in een zielsvervullende weldaad. We zullen dus mogen leren om de deur naar ons hart zelf te openen. Het thema van onze moderne tijd is dat we menen de spiegel van de buitenwereld nodig te hebben, om diep tot ons eigen innerlijk en de daarin verborgen schatten door te kunnen dringen. Onpersoonlijke Liefde klinkt misschien volgens de aardse opvattingen nogal koud en afstandelijk, maar is in feite bovenpersoonlijk. Het bovenpersoonlijke is gebaseerd op het leren van lessen uit de egogebonden aardse liefdeservaringen.

Het doormaken van verschillende aardse persoonlijk en dus egogebonden liefdeservaringen kan een wezenlijk deel uitmaken van het uit onwetendheid leren kennen van de verschillende liefdesniveaus. Het is als het beklimmen van een trap naar een steeds hoger niveau van liefdesbeleving. Als je een bepaald niveau hebt bereikt, neem je geen genoegen meer met de al eerder ervaren niveaus. Uiteindelijk gaat het erom de aardse liefdesniveaus te verheffen naar het niveau van een universele Liefde. Vanuit onwetendheid stijgt men dan door eigen levenservaring op tot een waarachtig weten en een eigen wijsheid.

Dienstbaarheid
In het boek ‘Inwijding’ van Elisabeth Haich (HIER), waarin zij haar spirituele ontwikkeling beschrijft door het contact met vorige levens, geeft zij in een heel mooi beeld weer hoe de onderling menselijke afhankelijkheid een wezenlijk bestanddeel vormt van onze menselijke bewustzijnsevolutie. In dat beeld beschrijft zij een situatie uit een vorig leven in het oude Egypte, waarin zij een belangrijk inwijdingsmoment beleefde. Zij bevond zich op een trappiramide en beklom de treden. Aanvankelijk ging dat zonder moeite, maar de treden werden steeds hoger en moeilijker te nemen.

Op een gegeven moment bevond zij zich onderaan een trede die voor haar te hoog was om te kunnen beklimmen. Tezelfdertijd keek zij naar beneden en zag daar een medemens in dezelfde positie. Zonder te aarzelen reikte zij hem haar hand en hielp hem naar haar niveau. In deze dienstbaarheid beleefde zij haar inwijdingsmoment, doordat zij tegelijkertijd op de voor haar onneembare trede boven haar stond. Dit beeld is een uitdrukking van onvoorwaardelijke Liefde in een praktische vorm. Het laat zien hoe we voor onze verdere ontwikkeling elkaar nodig hebben.

Men kan dit soort Liefde in het klein in het dagelijks leven heel gemakkelijk praktiseren, door zo nu en dan eens een helpende hand toe te steken naar iemand die dat nodig heeft. Het beeld dat Elisabeth Haich beschrijft, geeft aan dat een vrijmakende relatie bevorderd wordt door een onzelfzuchtige houding die gebaseerd is op Liefde.

Binnen alle menselijke relaties kan dit gepraktiseerd worden. Vooral door het vergroten van het zelfbewustzijn, de eigen projecties te leren doorzien en elkaar daar liefdevol in te ondersteunen. Een wederzijds respectvolle communicatie erover is daarbij van essentieel belang. We hebben allen de keuze tussen het jezelf en elkaar gevangen houden in schaduwengevechten, of elkaar te helpen bevrijden door bewustwording. Welke keus maak jij?

Wees daarbij vooral jezelf, want dan ben je op je mooist!

Die op weg zijn naar de waarheid
zullen steeds allenig gaan,
niemand kan als broeder
samen met de ander gaan.

       Een korte spanne wandelen wij,
zo schijnt het, in één koor…..
ten slotte gaat, zo zien wij,
voor elk de weg teloor.

Zelfs de liefste streeft
ergens van ons ver;
doch wie het geheel doorleeft
wordt zegevierend ster,

schept, zijn Ik doorchristenend
nieuwe, godgewijde grond –
en hem groet der aanverwanten
onvergankelijk verbond

 

Christian Morgenstern (1871 – 1914)

(Duits dichter, schrijver en vertaler)

x

x

https://www.youtube.com/watch?v=ERIzLUd55Ko

Arend Zeevat

10 mei 2017

* * *

x

x

x

[bol_product_links block_id=”bol_59157beedfc64_selected-products” products=”666776609,9200000010220502,9200000022471351,1001004002610607,9200000052685177,1001004010963723,666818379,1001004001544280,666811965,1001004005471712,1001004004936820,1001004005163151,1001004001806766,1001004007515995,9200000009674657,9200000005209593″ name=”arend artikel” sub_id=”” link_color=”003399″ subtitle_color=”000000″ pricetype_color=”000000″ price_color=”CC3300″ deliverytime_color=”009900″ background_color=”8CC96D” border_color=”D2D2D2″ width=”771″ cols=”3″ show_bol_logo=”1″ show_price=”1″ show_rating=”1″ show_deliverytime=”1″ link_target=”1″ image_size=”1″ admin_preview=”1″]

9 gedachten over “Vrijmakende relaties..

  1. Heel mooi Marie Anne. Dit filmpje laat in zeer gecomprimeerde vorm zien wat ik eigenlijk ook wil zeggen. De waarheid heeft ten minste 12 aspecten.

 1. Voorlopig is mijn op ervaring gebaseerde waarheid dat er geen ik in een fysiek lichaam is. Maar dat er in het kader van schepping vormen in bewustzijn bestaan. Bewustzijn houdt de vorm in stand. Als ik vrij van vorm ben, wanneer ik uit de relatie die ik met mijn fysieke lichaam had durf te stappen, waar eindigt dan mijn vrijheid? Het is in mijn vrij Zijn dat ik een ieder vrij kan laten. En in die vrijheid zijn wij verbonden.

 2. SEKS =

  Ik vind in iedere man De Man,de GODHEID
  Opdat ik m ij n GODHEID verder vind.
  Dit is religie in de ware zin:
  Verbinden – Stromen – Leven….
  M ij n daad daad van overgave,
  Waarmee ik heel de Schepping vier!

 3. Arend.
  De titel vrijmakende relaties kan op meerdere manieren uitgelegd worden en het is nog maar de vraag of relaties nodig zijn om je vrij te voelen.
  Nieuwe uitvindingen komen meestal niet van de meerderheid maar van een enkel individu.Het is een feit dat de meeste mensen als schapen achter elkaar aanlopen en vooral wanneer er wat te halen valt zullen ze snel met de meerderheid meelopen en stoppen met zich af te vragen of het wel terecht is of wat de gevolgen zijn.
  Wanneer we vrij willen zijn zullen we de kettingen van het systeem van ons moeten afwerpen doen we dat niet dan is een vrij gevoel een illusie.In een ander artikel hier bij WTK had men het over E Books en dat boeken aan het verdwijnen zijn maar de vraag is of dat bewust zo aangestuurd wordt of niet.Zij die hunkeren naar macht weten dat leren uit het verleden het voortzetten van kennis wat onze voorouders hebben opgedaan en beschreven hebben een bedreiging voor hen kan zijn.Door boeken te vervangen door bv elektronische apparaten maakt het voor hen makkelijker om ons terug te werpen in de tijd want ze hoeven de stroom maar uit te schakelen en kennis zal verloren gaan.De enige relatie die naar mijn mening voor vrijheid zou kunnen zorgen is NIET afwijzend naar anders denkenden te staan maar te accepteren dat jouw denken niet per definitie het juiste denken is.(algemeen bedoeld).Actie is reactie zij die ervoor gezorgd hebben dat velen zich niet vrij voelen kunnen verwachten dat mensen dat niet onbeantwoord zullen laten.
  De oplossing zal denkelijk niet van de meerderheid komen maar van mensen die meer individueel denken,daarom mag men anders denkenden niet bestempelen als gek of iets dergelijks maar zou men er beter aan doen anders denken aan te moedigen en zichzelf open te stellen voor nieuwe ideeen/ontwikkelingen zodat ieders denken elk individu de gelegenheid krijgt zich op geestelijk niveau vrij te ontwikkelen want dat brengt ons allen mogelijk echte vrijheid.

 4. Sandy Coast, bedankt voor de herinnering aan die prachtige vertolking… En die droom met de trappen waarvan er plots eentje is waar je niet meer op kunt: had ik ook ooit… Ook hier bedankt voor de herinnering eraan … Ik had echter niet de indruk van bewustwording… eerder van: hoe geraak ik hier nu op? Ik had het gevoel dat dit zou gebeuren hoe dan ook, maar was absoluut niet duidelijk hoe dat zou kunnen gebeuren… Ik weet niet meer of er andere mensen aanwezig waren in die buurt…

  1. Bijzonder bieke, dat dit bij jou herinneringen oproept.

   Groet,

   Arend

Geef een reactie

Deze site gebruikt Akismet om spam te verminderen. Bekijk hoe je reactie-gegevens worden verwerkt.