Advertentie

Blik op de wereld met Berry Vincenta…


We doen de moeite om met Berry ’te gaan zitten’, om de onstoffelijke bron(nen) te raadplegen, die Berry als channel kan raadplegen. Omdat het naar onze mening zeer waardevol is, informatie te ontvangen, over onze actuele situatie én ons leven op Aarde, vanuit andere bewustzijnslagen; ‘hogere’ perspectieven. Vanuit onstoffelijke werelden/dimensies.
Informatie over zaken, die wijzelf ‘slechts’ vanuit ons Aards perspectief kunnen beoordelen. Aanleiding genoeg dus om regelmatig
vragen te blijven stellen aan deze bronnen, waarvan Berry informatie ontvangt. Op basis van een vragenlijst vullen wij de vraag/antwoordsessie binnen bepaalde thema’s.

Berry Vincenta met alledaagse steun en toeverlaat, zus Jenny (R)

Voor dit keer gaat het om situaties in de wereld, binnen een cluster van gerelateerde onderwerpen, in een tweegesprek van 8 november jl. Het uitgewerkte transcript van deze sessie (met weer hartelijke dank daarvoor aan Gea!), kun je hieronder lezen.

De doorgekregen info is in onze ogen waardevol, omdat deze informatie kan dragen aan je (totaal)beeld van de huidige crises, die -zo blijkt keer op keer- óók levensgrote kansen in zich dragen voor menselijke bewustzijnsgroei en -ontwikkeling. Bovendien word je, wanneer je je ‘helikopterblik’ gebruikt, niet volledig overdonderd door de huidige heftige situatie in de wereld; zie je dat er veel méér speelt, dan je in eerste instantie zou vermoeden. Zo ben je dus in staat even ‘afstand te nemen’..!

Voor het geval je nog mocht twijfelen..

Een kans voor mensen individueel en onderling, om dátgene te duiden, wat werkelijk waarde-vol is..! Dát het besef kan doordringen, dat materiële zaken, zoals geld, niets meer zijn, dan stoffelijke, niet bezielde objecten. Dat wij met onze geest ons stoffelijk lichaam bezielen. Dat het gaat om liefdevolle intermenselijke interactie en een oprecht duurzaam leven. Vol geluk, dat niet gekocht hoeft te worden, maar ieders geboorterecht is.

Doe je voordeel met deze info. Heb je niets met channelen/doorgevingen, lees dan tóch de info. Want het is écht verstandig tóch -figuurlijk gesproken- de brief te openen, die je niet op prijs stelt; waarvoor je ook de postbode kunt vervloeken, terwijl hij slechts de boodschapper is.! Het gaat om de essentie van de boodschap, waarvan jij en jij alleen bepaalt of deze waarheid bevat, waarin jij je kunt vinden.

* * *

x

Update over de actuele situatie
en onzichtbare ontwikkelingen..
X

Blik op de wereld met Berry Vincenta…

2022 © Berry Vincenta/Guido Jonkers | deze versie WantToKnow.nl/be

x

Berry Vincenta

Zoals een aantal keren eerder, zijn we opnieuw gaan zitten met medium Berry Vincenta, om vanuit de onstoffelijke wereld informatie te ontvangen, over de huidige stand van zaken in deze -voor velen- chaotische wereld/tijden. Een vraag- en antwoordsessie, die een diepe analyse oplevert van de huidige stromingen en ontwikkelingen, die ons allen raken. Op het moment van deze samenkomst/sessie, 8 november 2022, staan we aan de vooravond van grote fundamentele veranderingen, die je ook weergegeven ziet, in de analyse van astrologe Manuela van der Knaap (HIER) over 2023. Van start met de eerste vraag:

* * *

Vraag:  Als we spreken over de huidige situatie in de wereld, kunnen we zien dat heel veel mensen in angst zijn en behoefte hebben aan informatie, aan zuivere informatie. De krachten achter de schermen hebben echter dit proces haarfijn in de smiezen en zijn bezig die informatie op een heel fundamentele manier te vergiftigen, te draaien en te manipuleren. Wat kunt u daarover zeggen in het algemeen en meer in het bijzonder: hoe kan een mens zich zuiveren van deze informatie-vergiftiging? Door juiste informatie tot zich te nemen, door zich te wenden tot bronnen die zuiver zijn, enz.

Berry: De energie die vanuit de angsttrilling in het onderbewustzijn van de mensheid is gelegd, is een veld dat heel diep in de mens is geïmplementeerd en daardoor die mens heel dicht bij zijn lagere chakra’s houdt. Deze energievelden zijn energievelden die niet de ruimte bieden vanuit een hoger perspectief in het bewustzijn, om te zien welke waarheden er nu werkelijkheid zouden kunnen zijn.  En daardoor… doordat vele mensen – op dit moment en de tijd hieraan vooraf –  zijn gevuld met deze energie, is er juist de gevuldheid van angst. Echter ook vanuit onvermogen; vanuit angst voor tekorten; vanuit angst niet bij de groep te kunnen blijven. De angst om zichzelf te zien en zichzelf neer te zetten, is enorm toegenomen!

Deze angst is niet gestopt, heeft steeds een andere vorm aangenomen en steeds een andere kleur gekregen. Maar al deze trillingen van angst-energieën hebben een soort veld gecreëerd, dat een enorme ruimte in de mens heeft ingenomen. Dan spreek ik hier over de mens die niet vanuit zijn bewustzijn op zoek is gegaan naar dat wat werkelijkheid is. Het is de taak van velen –  die wel wakker zijn – om juist deze groep mee te nemen in dat wat op dit moment zo zichtbaar wordt. Die hele nieuwe trilling, die nieuwe energie waarop ik straks nog verder 0p in zal gaan. 

Maar die angst is een angst die vooral getransformeerd kan worden, wanneer het bewustzijn van die mens weer terug kan keren, opdat de mens zichzelf weer ziet. De mens ziet zichzelf vaak niet meer! Is zo verblind geraakt door deze angstprikkel, is daarin zo verblind geraakt in het helder doorzien, maar vooral ook helder kunnen verbinden vanuit de eigen essentie. Het is alsof de schaduw over het eigen licht zoveel groter is geworden in dat onderbewustzijn, dat er daardoor enorm veel kracht en bereidheid voor nodig is, om daar uit te komen.

Het vraagt van vele mensen opnieuw terug te keren in hun herinnering, naar het begin van dit alles en daar een soort van energie in zichzelf bij te gaan creëren: hoe dit is ontstaan! En dit als waarnemer en als toeschouwer voor zichzelf heel duidelijk te zien… vóór zich te zien. Wat daar op elkaar is gevolgd. Wat er in de wereld steeds werd gelanceerd. Wat daar energetisch in ieder mens werd geïmplementeerd. Deze energie, deze lijn als een mens die…als deze mens terugkeert naar dat begin van dit alles en dit zou opschrijven: het verhaal daarin aan zichzelf zou vertellen, dan kan daarin een nieuw veld van energie en bewustwording opengaan.

Er zal een soort ‘wakker-maak-proces’ kunnen zijn, dat daardoor de hele route laat zien, wat daar heeft plaatsgevonden. Waar het collectief  nu eenmaal in verbonden is. Daar waar het collectief in verbonden is en de mens die dit dus heeft aangepakt, daarin zit ook en andere kant!  Want dat wat in de collectiviteit – vanuit die enorme schaduw – zo is neergedaald op deze aarde, in de bodem van deze aarde, daar zit ook die andere kant!

Want besef heel diep, dat datgene wat vanuit heel trage trilling via angst in de mens aanwezig is, zich kan omkeren naar een veel hogere frequentie van die onvoorwaardelijke Liefde en het vertrouwen vanuit de verbinding met de hoogste Kosmische Lichtvelden. Daar waar Lichtvelden zijn is ook schaduw zichtbaar. Maar deze schaduw is dan niet meer een angstveld, maar is een lichtveld dat in een soort opening in het hart van de mens, opnieuw plaats wil nemen. Zichzelf laat zien, zichzelf laat zien in dat wat die mens is.          

Dit Licht te gebruiken om de transformator te zijn van die lage frequenties. Om deze frequenties vanuit die hogere en hoogste trilling in die mens in de wereld te brengen. In het collectief – vanuit het hart – zonder enige vorm van terughoudendheid, zonder enige vorm van angst of schaduw, maar vanuit een innerlijk opnieuw weten wie je bent als mens. Wie je ook bedoeld bent te zijn, vooral in deze fase van de evolutie op deze tijdlijn. Te beseffen dat vanuit het Licht – in het hart van mensen – er zoveel Poorten van Licht in de wereld open zullen gaan, waarachter zichtbaar wordt, wat daar allemaal heeft plaatsgevonden. Maar waar een mens niet direct opnieuw weer de keuze hoeft te maken: het slachtoffer te zijn van dat wat is gecreëerd. 

Ieder mens is in feite de mede-creator van het totale collectieve veld. Maar ook dit heeft die andere zijde en als ieder mens zich bewust wordt van die andere zijde, dan kan daar in die collectiviteit een volkomen nieuw veld worden geopend. Dit veld zal de openbaring zijn van dat nieuwe deel van transities op deze aarde in deze wereld. Deze wereld heeft het nodig om mensen steeds dieper wakker te schudden. Niet alleen maar wakker schudden, maar vooral ook mensen daardoor in de activiteit van het leven te plaatsen.

Via dat ontwakingsproces datgene wat dan opnieuw weer in handen is gekomen – vanuit de eigen innerlijke vermogens vanuit het Licht-  om dit dan in het leven van alle dag ook werkelijk tot vorm te brengen. Niet alleen maar vanuit het blijven staan en toekijken, maar deelnemer te worden! Vanuit een andere instroom, waarin er werkelijk een grote groep mensen steeds dieper geraakt zal worden door dit proces.

Daar staat de mensheid op dit moment voor. Daar ligt ook de taak van velen die de voorlopers zijn. Daar ligt op dit moment de uitdaging voor vele leiders op deze aarde,  die ook allen binnen dit collectief zijn verbonden. Zij hebben ook keuzes gemaakt – die wellicht wanneer ze onder het Licht van het bewustzijn worden geplaatst, toch andere keuzes hadden dienen te maken, als er werkelijk was gekeken – niet vanuit eigen belang of machtprincipes – maar vanuit Liefde!

Vanuit verbinding, vanuit werkelijk mede-creator te zijn van een Nieuwe Wereld, waarin een andere samenleving zou zijn. Daarin ligt ook heel veel werkzaamheid. Daar waar mensen opstaan in verschillende delen van de wereld, opstaan vanuit dit Licht, opstaan vanuit dit licht vanuit een enorme kracht tegen deze schaduwwereld, zal daar de verandering werkelijk een feit gaan zijn! 

Dat is duidelijk.

Vraag: Kunt u aangeven in hoeverre de processen in ieder mens: van de sleutel van oprechtheid en ware liefde vanuit het hart toe te passen, verstoord is binnen dit bewustzijnsproces wat u beschrijft. Want vaak wordt er gezegd: ‘er zijn zoveel mensen nog slapend’, daarbij eigenlijk refererend aan  het overgrote deel van de mensheid dat nog niet wakker zou zijn of wakker aan het worden is.  Kunt u daarover iets zeggen?

Berry: De slapende meerderheid, het slapende bewustzijn zoals wij dat ook zeker zullen noemen, is het slapende bewustzijn van een grote groep mensen, die in een ander tempo groeizaam zijn in hun bewustzijn, groeien in hun bewustzijn. Deze slapende bewustzijnsvormen zijn op dit moment toch zeer verbonden met datgene wat steeds opnieuw weer op de deur van hun harten klopt.

Waardoor en waarin er een deeltje in hun onderbewustzijn steeds meer laat zien dat het ‘leven’ niet bestaat uit het eigen belang en aandacht voor het eigen welzijn. Er is sprake van steeds die oude trilling, waar vanuit eeuwen lang het egobesef in stand wordt gehouden.

Nu –  in deze fase  – gaat het erom naar buiten te kijken, om te zien dat het eigen belang plaats dient te maken voor het wij-belang!  En wanneer dit wij-belang in een groepsvorm werkelijk kan indalen, de mens opzij stapt van zichzelf en opzij stapt om ruimte te maken voor het groepsbelang van de aarde, dan zal daar een kentering zijn. Deze kentering kan alleen maar komen, als mensen uit hun oude egobesef willen komen en overstappen naar hun zielsbewustzijn. Als zij begrijpen dat zij vanuit hun zielsbewustzijn de bevrijding in hun eigen hart dragen.

De bevrijding van de zwaarte van het  leven. De bevrijding van alles wat daar in het menselijk bewustzijn zo is teneer geslagen, vanuit de kracht en de machteloosheid. Daarin de bevrijding te willen zoeken – in het eigen hart – en te weten dat niets vanuit de buitenwereld – op welke wijze dan ook –  dit werkelijk kan realiseren, als het krachtpunt in het eigen hart weer wordt teruggegeven aan het Hogere Zelf, aan het Ik.
Daardoor in het leven van alle dag…, komend vanuit de kracht vanuit deze bewustzijnsstaat en niets zal daarin ook dit nog kunnen verstoren als er vanuit het diepste zelfvertrouwen en de herinnering aan dat eigen vermogen wordt gehandeld, op alles wat er tot die mens komt in het leven van alle dag.

Het is daarin de oprechtheid – zoals u mij dat vraagt – de oprechtheid te willen leven, vanuit het eigen hart. De oprechtheid en het diepste zelfrespect te willen leven, vanuit dat hart in dit leven, in de verbinding met dit leven, in het collectief op deze aarde. Daarin zit op dit moment een heel belangrijk deel van aandacht. Een mens die angstig is voor tekorten, een mens die angstig is niet te kunnen voldoen aan de zorg die gevraagd wordt in dit leven voor het eigen veld, voor het eigen gezin, voor de eigen omgeving, zal steeds vanuit dat oude punt blijven kijken en handelen..!

Een mens die terugkeert naar vertrouwen, het vertrouwen dat altijd er zal zijn – in het leven – wat nodig is, vanuit een werkelijke overgave, zal dit proces kunnen keren en loslaten. Waarin niet de verantwoordelijkheid wordt los gelaten, maar waarin een andere verantwoordelijkheid wordt opgepakt. Deze verantwoordelijkheid vanuit de ziel. De ziel de ruimte te bieden in het leven van alle dag en deze ruimte in die bezielende werking van iedere handeling, ieder woord en iedere gedachten te willen plaatsen.

Daarin het verschil te willen maken. Dat zal in het collectief de nieuwe omkering van frequenties kunnen bewerkstelligen. Het gaat dus om de verhoging van de frequentie van angst naar kracht. Maar kracht niet vanuit de oude beeldvorming, maar vanuit de Stille Kracht. Vanuit een innerlijke verbondenheid, zo los te komen van die oude vaste beelden, wat stoffelijk leven betekent, maar te weten dat het om het Lichtleven gaat. Het leven vanuit het Licht op deze aarde in de stof. Dat Licht weer terug te laten keren op deze aarde, waardoor iedere schaduw zal verdwijnen.

Prachtig.

Vraag: Ik wil u even pragmatisch, maar ook praktisch brengen naar de manifestatie van het zogeheten World Economic Forum en de man daarachter, de heer Klaus Schwab. We spreken over de groei van het bewustzijn en we spreken zeker over de dagelijkse toepassing van het menselijke bewustzijn naar groei en oprechtheid. Maar deze stroming is natuurlijk bekend bij degene die – zeg maar – de boefjes zijn in deze wereld.

Ik heb net die organisatie genoemd die als een raket over de hele wereld onder het mom van duurzaamheid is opgestegen en probeert onze regeringsleiders – wel of niet bewust – te misleiden en op die manier de wereldbevolking te leiden naar een andere wereld dan die mensen voor ogen hebben.

Maar een wereldbevolking die eigenlijk als een kind  worden misleid, naar  een alternatief wat niets anders is dan  een soort sprookje van de wolf die grootmoeder nadoet, om uiteindelijk Roodkapje op te peuzelen. Wat kunt u zeggen over die organisatie en hun doel, want in mijn ogen ligt dat in het realiseren van overbevolking-reductie en het verkrijgen van macht in de nieuwe tijd?

Berry: Deze groep mensen – zoals u ze benoemt – is een groep mensen die niet vanuit hun hart in dit leven is en ook niet kán zijn. Zij missen daarin een bepaalde mate van verbinding met dat wat ik u net hiervoor heb uitgelegd. Door het ontbreken van deze hartsverbinding, zal er alleen maar vanuit de diepe, diepe behoefte om deze planeet te willen toeëigenen en daar de eigen regels in te willen zetten, daarin alleen maar de hoofdzaak. Het gaat niet over mensen. Het gaat over energieën.

Het gaat over energievormen die in een menselijke vorm de uitdrukking zijn van dat wat schaduwmacht is. Wanneer deze vorm op deze manier wordt gezien, kunt u daar vanuit uw eigen hoogste bewustzijn niets anders tegenover zetten, dan alleen maar een heel diep mededogen. Want daar waar elke  vorm – op welke wijze dan ook – nog volkomen afzijdig is, van iedere connectie via hartenergie, is daar dus ook geen bezieling te zien. Niet de bezieling zoals u die kent.

Het is een andersoortige bezieling. Het is een bezieling die steeds vanuit een innerlijke diepe oude, heel oude trilling van vernietigingsdrang van dat wat gebouwd is vanuit Licht, terug te willen brengen naar de schaduw, omdat schaduw het veld is dat gekend wordt bij deze groep. Schaduw is het veld dat de voeding biedt aan deze energieën, om datgene steeds meer uit te breiden wat zo duidelijk vanuit hun ogen hun taak zou zijn.

Het is een gekozen veld waarin zij steeds dieper en dieper datgene in de wereld penetreren, wat de mensheid steeds dieper laat voelen wat een andere vorm van angst kan zijn, als niet wordt begrepen wat daar speelt. Daarom is het ook zo belangrijk dat mensen veel meer onderzoek gaan plegen. Mensen steeds meer hun eigen onderzoek gaan plegen, om te zien wat daar werkelijk plaatsvindt.

Dat mensen niet meelopen met wat anderen zeggen, maar vooral ook hun eigen bewustzijn gaan gebruiken, waardoor ook daar een veld kan ontstaan van verandering. Deze groep – zoals u ook mij hebt gevraagd – is een groep die op dit moment in de wereld een zeer actieve rol speelt en vaak ook in de stilte, maar wordt uitgerold via de landen, die hiervoor kiezen en waar ook leiders zijn die eveneens worden misleid.

Niet iedere wereldleider is daarin ook mee gestroomd in dat wat getoond wordt en wat gevraagd wordt om in mee te willen werken. Er zijn leiders met een hoger bewustzijn, die hebben gezien, die hebben doorzien en dit ook hebben medegedeeld aan de wereld. Er zijn leiders die dus niet mee vibreren op dit veld en daaruit zult u kunnen constateren, dat niet de hele aarde, niet de hele planeet hierin mee kan stromen. Omdat er dus delen van de aarde niet mee zullen trillen.

Daarin zit ook een heel belangrijke informatie, want als u begrijpt dat dit dus niet in zijn geheel kan worden toegeëigend, dan zal daar een deel zijn die de bekrachtiging van het Licht in zich draagt. De bekrachtiging van het diepere bewustzijn over dat wat toegeëigend wil worden, maar wat niet van deze groep is. Daarin, in deze opening van dit veld op de aarde zal steeds dieper en dieper het besef kunnen indalen bij mensen, dat er dus werkelijk iets anders geboren wil worden! Dan hetgeen vanuit de enorme schaduwcreatie nu in heel veel harten van mensen speelt.

De schaduw is net zo ‘belangrijk’ als het licht. Innerlijke en uiterlijke werelden, beiden essentieel in de ervaring van de volledigheid/heelheid van het leven. Schijnbare dualiteit. De  twee -schijnbare tegenstrijdigheden- integreren en er balans in te brengen.

Juist doordat mensen geen zicht en geen grip hebben op dit proces, zich opnieuw weer machteloos voelen, mensen ook heel diep innerlijk hun energie zijn verloren, aan al datgene waarin zij oplossingen dachten te vinden, zijn er dus heel grote groepen, die zich lijken over te geven aan dat wat gevraagd wordt. Daar zit het grootste gevaar! Als mensen vanuit vermoeidheid, vanuit informatievermoeidheid, vanuit verblinding, vanuit angst, maar vooral ook niet vertrouwen op hun eigen inspiratie en intuïtie, daardoor hun eigen inzicht en hun eigen wijsheid loslaten, dan zal daarin dus een groep  buigen voor dat wat deze groep – zoals u mij dat vraagt –  ook wil.

Besef ook dat de groep Lichtwerkers en de groep die werken, juist vanuit de kracht zoals beschreven werd, dat deze groep steeds groter zal zijn. En dat deze kracht versus de kracht van deze groep elkaar zal treffen. Elkaar zal treffen, niet vanuit een gevecht, niet vanuit een duistere agenda, niet vanuit dat, zoals zij dit presenteren, maar vanuit de sleutel van Liefde. Vanuit de ombuiging om dit veld te breken naar een ándere energie, waardoor er geen verbinding meer gemaakt kan worden met schaduw.

Omdat dit veld van de kracht, van deze sleutel van creatiekracht van de hoogste Liefde, vanuit de Bron van Eenheid, deze energie zal kunnen breken. Dit vraagt van heel veel mensen een enorme alertheid. Dit vraagt van veel mensen zich niet steeds opnieuw mee te laten zuigen op dat, wat zogenaamde waarheden zouden zijn. Mensen hebben de taak immer – ieder voor zich-  om het eigen onderzoek plaats te laten vinden en te zien wat daarachter voelbaar kan zijn in ieder hart. DUS: weet van de kracht in het eigen hart!

Dank u wel!

Ik wil er nog iets aan toevoegen. Het is een metaforisch beeld. Als ik dit beeld heb van deze groep, zie ik daar een enorm spanningsveld: duistere schaduwkrachten en spanningsvelden, waar  – zoals geweten wordt – heel veel mensen bij betrokken zijn, die ook gekend zijn op deze aarde. Maar het is alsof er binnen dit spanningsveld, binnen deze energie – die zichzelf in stand houdt zoals net is uitgelegd – alsof daar heel voorzichtig ‘Lichtdraadjes’ binnensluipen. Bij bepaalde aanwezigen, die ergens in hun bewustzijn een boodschap aan het opvangen zijn,  die zij nog niet praktisch kunnen vertalen, vanuit de herkenning, wie zij op een andere wijze zijn, voordat dit alles begon!

Het is alsof deze boodschap steeds duidelijker gaat weerklinken bij een paar van de aanwezigen, die een belangrijke rol spelen. Alsof daar de verandering uit voort kan komen. Dan zie ik dat het veld, dit duistere veld als een enorme schaduw…. Als ik het voor moet doen, dan zie ik het als een enorme schaduw ( zuigende energie, een slokop) dat het zich zo verwijderd. Dat het veld op dat moment dan zoveel Licht in zich draagt, dat het een… dat het iedere toegang tot deze energie volkomen weigert. Dat er geen verbinding meer gemaakt kan worden met het veld waar nu geleefd wordt. Dat is waarom het zo belangrijk is dat ieder mens zijn eigen Lichtkracht weer ziet en dat de verankering geschiedt, zoals ook al door dit medium is gezegd:

De Ankers van Licht in deze aarde worden geplaatst’ want de Ankers van Licht zijn de verbindingsdraden die steeds meer het Licht in de aarde het veld van Licht laten zijn, waardoor de grip vanuit deze groep steeds minder groot kan zijn, omdat dit Licht alles en alles zal voeden wat bewustzijn heeft en daardoor alles naar die andere frequentie zal tillen. Daardoor is het zo belangrijk dat ieder mens zich bewust wordt!

Sta op… sta op! Loop… loop weg van de angst. Loop weg van ieder moment van de angst of overschaduwen door angst. Angst is iets dat alleen maar vorm kan krijgen als ermee verbonden wordt. Angst op zich is neutraal; het is maar net vanuit welk veld de mens zich daarmee verbindt. Verbindt u er niet meer mee, maar verbindt angst met uw hart, waardoor het zal transformeren.

VRAAG: Ik heb wel eens de definitie gehoord: ‘angst is onbekende dynamiek’. Dat is een heel neutrale beschrijving, (Ja) waardoor je je kunt verbinden met iets dat onbekend is en je wellicht ‘angst’ inboezemt. (Ja) Ik heb zelf zo’n ervaring achter de rug, ruime tijd geleden. Waarbij ik iets probeerde te begrijpen wat feitelijk niet te begrijpen viel/valt; dat ging over tijd, tijdsduur/verloop en tijdsbeleving. Dat diende ik los te laten op een heel, bijna wanhopige manier. Maar daarin kwam wel het besef/ bewustzijn, dat die ‘onbekende dynamiek’ zoals genoemd, eigenlijk de basis is van angst. Het valt niet te be-grijpen. Dat helpt mij heel erg om angst te duiden en angst een plek te geven; laat ik het zo maar zeggen.

Wat ik even nog heel pragmatisch wil vragen aan de hand van het voorgaande is in het antwoord van u: de verankering van Licht! Ik merk dat bij mijzelf een bepaalde onbekendheid optreedt, wanneer ik praat over het verankeren van Licht. Maar… op het moment dat ik dat in mijn hart breng, zie ik eigenlijk dat het relatief vrij simpel is. In de zin van: ‘doe wat je kunt doen en meer wordt er niet van je verwacht’. Anker dat Licht via visualisatie in de aarde, door middel van het handelen ‘naar buiten’ en het Licht in de aarde te zetten.

Mijn vraag is of er specifieke tips of adviezen zijn, die u op dit terrein kunt aanreiken, of is er bijvoorbeeld een meditatie/affirmatie die wij zouden kunnen doen, die we ook doorgeven aan mensen die deze woorden lezen. Waarbij vanuit een bepaalde ‘eenvoud’ gewerkt kan worden..?

Berry: Dit kan zeker. Wanneer er vanuit Ankers van Licht wordt gekeken, dan kan ieder mens zichzelf opnieuw realiseren – zoals net ook al is gezegd – de mens is ontstaan uit Licht. Ontstaan uit Lichtkracht vanuit de Schepping, vanuit  de frequentionele scheppingskracht, de Broncreatie. Het hoogste Licht is ingedaald; dit Licht draagt de mens nog steeds in het hart. Maar door de schaduwwerking van het leven wordt het Licht vaak vergeten. Daar waar het Licht zich nu openbaart in het bewustzijn, in het weten, het durven weten van zichzelf, dáár is een lichtveld in het hart voelbaar.

Ik zal hierbij een heel simpele visualisatie geven die overal gedaan kan worden. Als u op een bepaalde plaats bent, wanneer er heel veel chaos heerst. Chaos, zoals bekend op deze aarde in dit moment. Weet dan opnieuw weer van dit Licht in het hart en laat dit Licht visueel als een Zuil van Licht, via de voeten op de plaats indalen, in de aarde waar u staat. En laat dit Licht zijn eigen weg volgen. Dit is dan een anker plaatsen, een ‘verankering’ op ieder moment in het leven waar u ook bent.

Dan zal daar dit Licht – als vele mensen dit voorbeeld volgen – dit Licht zich zo verbinden met elkaar! De frequenties zullen elkaar vinden. Deze frequenties zullen dat veld vertegenwoordigen, dat alles naar boven tilt, naar die ander frequentie helpen. Zet het neer… zet het neer… in alle eenvoud! En besef: ik ben dit Licht in mijzelf! Dit Licht draag ik hoog, iedere dag in mij.

Prachtig, dank u wel.

Ik wil er nog iets aan toevoegen: het simpele van deze visualisatie/affirmatie, is gedachtekracht! Juist via gedachtekracht ook te beseffen dat iedere gedachte een kracht is, doet ook de bewuste en onbewuste mens weer beseffen, wat er met die gedachtekrachten allemaal plaats kan vinden. Juist door te beseffen: als dit Licht door gedachtekracht een plek krijgt bij heel veel mensen op de aarde en daardoor vanuit het hart mét elkaar – want ook dat vindt tegelijkertijd plaats – dat er zoveel verandering plaats vindt in het collectief, dat heel veel mensen – de slapende bewustzijnsvormen –  door iets wordt aangeraakt en meegenomen.

Zij zullen dan wakker worden op een eigen veld, op een veld waarin  zij in het begin staan van het ontwaken. Waarin anderen op andere velden wat verder weg van ontwaken staan. Maar alles zit binnen deze eenheid. Wanneer dit beseft wordt, is het zo gemakkelijk om te weten:

ik ben dit Licht,  ik draag dit Licht en

 ik breng dit Licht via het Anker in de aarde!

Voeten dragen het Licht verder.

Vraag: Wanneer wij spreken over de kracht van gedachten, komt vanzelf de mogelijk verstorende factor van het ego boven. Het ego dat zich heeft ontwikkeld om de mens ten dienste te staan, om te overleven in deze wereld. Maar vervolgens ook vreselijk kan misleiden/misleidt en vervormt. In de zin van egoïsme en egocentriciteit. In die zin is elke intentie die gezet wordt een beproeving – laat ik het zo maar even zeggen – voor de mens om zijn ego opzij te zetten, in die zin van een collectief veld dat niet onvoorwaardelijk gediend is bij de afscheiding van ego ten dienste van het collectieve veld. Kunt u daar wat over zeggen?

Berry: Ego-ontwikkeling is zeker nodig geweest in al die eeuwen die achter u liggen. Juist deze ego-ontwikkeling, dat IK-bewustzijn, heeft zich sterk innerlijk verdiept in vele mensen. En – zoals gezegd- juist vanuit dat ego, zoals u dit ook aangeeft, speelt dat ego nog bij heel veel mensen een rol, omdat het een veld is dat zo goed gekend is. Maar het veld van de ziel laat zich ook steeds meer voelen: daarin zit wel een verandering. Ook bij heel veel mensen, die toch heel vaak dit egoïstische gedrag hebben laten zien. Niet te verwarren met het zogenaamde ‘egoïsche’ gedrag, want dit is een hogere frequentie van het IK-bewustzijn. Juist het egoïsme wat mensen laten zien, is weer verbonden in het zelfde veld van angst. Angst om op allerlei manieren, niet datgene in het leven te kunnen creëren of niet genoeg te hebben. Vult u dit zelf in…

Deze energieën zijn allemaal oude trillingen die daardoor ook via de angstige mens in stand worden gehouden. Als een mens weer van wantrouwen naar vertrouwen wil stappen, zal ook de stap vanuit ego en daardoor naar ziel veel gemakkelijker zijn. Dan zal een mens steeds dieper leren luisteren naar de fluisteringen van de eigen zielenstem. Steeds meer luisteren naar de eigen intuïtie. Steeds meer luisteren, naar datgene wat voor het WIJ-belang belangrijk is, zoals ik eerder heb uitgelegd en niet het IK-belang.

Uiteindelijk is iedere angst gestoeld op angst voor de dood.
Angst voor verandering. Angst voor het geen controle meer kunnen hebben op dat wat gekend wordt. Dat wat zich dan openbaart vanuit
ziel en hetgeen ook nog niét zo bekend is in het egoïstische leven van een mens, zal daarin ook tijd nodig hebben om zijn plaats te kunnen innemen.
En zoals gezegd: het zal op een laag als een deel van slapend bewustzijn toch wakker worden geschud, zal op een bepaalde ‘laag van wakker worden’ plaats vinden. Dat is een begin van ontwikkeling en ontwaking. Deze ontwikkeling en ontwaking zal niet heel eenvoudig zijn.

U beiden heeft deze weg al lang geleden gelopen en U weet hiervan. Dit is een weg, die met heel veel overgave gegaan dient te worden, om juist dat egoïstische aspect volkomen te elimineren en voor dat WIJ-bewustzijn te kunnen gaan staan. Dat vraagt van de mens heel veel op verschillende momenten en levens. Daarom is het belangrijk dat allen die wakker zijn, dit als voorbeeld stellen aan de wereld.

Voorbeeld willen zijn is de spiegel voor houden. Is de ‘Spiegel van het Wij’ van het onvoorwaardelijk liefhebben! Van het WIJ in deze schepping als spiegel voor de wereld, steeds opnieuw weer terug te reflecteren. Te schitteren in de ogen van de mens die blind was en daardoor de ogen te openen. Te zien dat juist het geluk samen: het samen zijn; het samen werken; dat het mét elkaar creëren van datgene wat werkelijk van belang is, een zoveel hoger doel dient, dan datgene wat het ‘kleine ik’ alleen maar zou kunnen bereiken, zal daardoor steeds duidelijker zijn.

Velen die werkelijk in de spiegel durven kijken, vanuit innerlijke moed, zullen die stap gaan maken. Maar een stap die dan gemaakt wordt, is vaak een stap van onbalans en angst opnieuw… angst voor het loslaten. Maar deze weg kan daarin dan begeleid worden. 

Prachtig, dank u wel.

Vraag: Wanneer we hierover spreken en over egoïsme, dan komt al snel een artikel boven dat ik vorige week heb geplaatst op de site (HIER) over een boek, dat gaat over Atlantis en over met name ‘The Law of One’, de Wet van Een, vanuit de Bron bekeken en vanuit de Bron gereflecteerd. Want we hebben hier op aarde een bijzonder verschijnsel in dat kader; dat zich voordoet en geduid wordt als DUALITEIT. Deze dualiteit in de positieve zin, zorgt voor herkenning en zorgt voor onderkenning van een triale positie.. Daarbij kun je vanuit het objectief-beschouwelijke kijken naar ‘links-en-rechts’, naar het ‘wel-en-niet’, of zoals het vaak genoemd wordt, het ‘zwart-wit’.  In hoeverre speelt deze ‘Law of One’ en de dualiteit een rol bij al deze processen.

Berry: Deze rol van deze triale positie/’Law of One’, speelt juist een rol in deze periode van de evolutie van de mensheid op Aarde; het is een andere laag. Het is een andere laag van de dualiteit, die in de loop van de eeuwen steeds meer doorleefd is geraakt. De dualiteit waarin de mensen steeds weer opnieuw terugkeren in deze aardse incarnaties, maakt ook, dat juist de mogelijkheden die de keuzes maakten voor de wereld, voor de mensen op deze wereld, dat de mensen zichzelf steeds dieper leren kennen, door de keuzes die daardoor gemaakt werden.

Het gaat vanuit de ‘Wet van Eenheid’, vanuit de Bron van Eenheid werkelijk om het midden van dit alles. Het gaat niet om links of rechts, het gaat niet om het een of het ander, het gaat over het totaal. Wanneer wij over totaliteit spreken, spreken wij over de werkelijke Eenheid in alles. Wanneer eenheid weer terug kan keren in het beseffen van bewustzijn van mensen zelf, dat zij dus onderdeel zijn van die Eenheid, dat zij niet een afsplitsing zijn via hun denken en hun gedachtewerelden, verbonden met lagere frequenties.

Maar wanneer zij weer zien, dat zij onderdeel zijn van deze eenheidsvelden, dan weet een mens die daarin wakker wordt, hoe het is om vanuit eenheid te kunnen en willen leven. Want daarin is er geen keuze meer, daarin is alles aanwezig.

De energie van deze spreuk van RUMI, sluit prima aan bij datgene wat ik net heb aangereikt. Deze energie is ook weer onderdeel van dat zelfde Veld van Eenheid. Daarin zit de gezamenlijke co-creatie van dit Veld van Eenheid, verbonden in die Bron. Daarin ligt ook de werkelijke werkzaamheid voor de verandering.      

Dank u wel.

Vraag: Wanneer ik spreek over de dagelijkse gang van zaken, wil ik u vragen over de stand ervan, ten aanzien van een aantal grote stromingen. Zoals zaken die ook nog volop aanwezig zijn, zoals Covid 19. We hebben daar de vaccinatie-ontwikkeling van het Covid-middel-mRNA, met de gevolgen ervan en de verborgen gebreken. En de invloed ervan op de kinderen, zoals ik die dagelijks kan lezen en onder ogen krijg, doordat men kinderen steeds jonger wil vaccineren enz. Nogmaals, zonder het voorgaande te willen bezoedelen, vraag ik u toch even te reflecteren hierop. Uiteraard met het oog op wat al is besproken vandaag op deze gebieden. Wat kunt u daarvan zeggen, wat betreft de stand van zaken, de actualiteit in de wereld?

Berry: De stand van zaken op dit moment op de wereld is een verschuiving van energie. Er is een energieverschuiving toch al zichtbaar in het bewustzijn van mensen. Er is wat minder innerlijke verbondenheid met bijvoorbeeld vaccinaties, en méér terughoudendheid. Er is meer zichtbaarheid, over dát wat mensen uiteindelijk nu ook toch ter ore komt en is gekomen.

Mensen zijn daarin op een andere manier gaan twijfelen en maken toch op basis van een andere energie – ik spreek niet over allen, maar ik spreek over een bepaalde groep –  op basis van de informatie, daarin een andere keuze. Er is ook beweging en verschuiving in dat hele veld, wat op dit moment zich over deze aarde heeft uitgestort.

Juist deze uitstorting is een uitstorting die vanuit de schaduwwereld – want dat is wat u mij vraagt-  werd gerealiseerd, maar datgene wat ook uitgestort is, is die van Licht. Deze twee velden staan als het waren energetisch nu naast elkaar op deze aarde. Het is een heel bijzonder beeld wat ik u daarin kan schetsen. Want juist dat Licht wat zich ook neer heeft gelaten op deze aarde, is de voeding voor de mensen die wakker zijn, om daardoor het handvat te voelen, die de schaduw doet breken vanuit Liefde. Dat  maakt ook dit veld zo in beweging, aan het verschuiven is.    

De stand van zaken – zoals u mij die nu noemt –  is een stand van zaken die in principe niets met tijd te maken heeft. Het heeft vooral te maken met de tijdslijn waarin u leeft. Deze tijdslijn, waarin uw dagelijks bewustzijn verbonden en soms áán gebonden is. Wanneer u voorbij de tijdslijn kijkt, vanuit uw hogere frequenties, komt u volkomen in een andere realiteit terecht, waarin deze zaken -zoals u mij die vraagt-  volkomen uit het beeld verdwenen zijn, omdat het Licht de wereld helemaal heeft bevolkt.

Datgene wat zich op dit moment in de wereld aandient is een keuze. Is een keuze die opnieuw nu vanuit een andere energie in het menselijk bewustzijn gemaakt dient te worden. Waarin mensen elkaar ook wakker dienen te maken; niet meer bang zijn voor conflicten. Wakker maken om niet meer bang te zijn voor datgene wat andersdenkend zou zijn of waarin mensen worden weggezet, volgens bepaalde groeperingen. Maar waarin mensen vanuit de kracht blijven staan en zich bundelen in groepen, waardoor deze kracht in deze nieuwe beweging op de aarde steeds groter wordt, zoals ik u net ook heb geschetst.

Er is werkelijk verandering gaande, maar u bent er nog niet als mensheid, omdat de verbondenheid en de gebondenheid aan de huidige tijdslijn nog steeds dit laat zien in het hologram van de aarde en u laat kijken in een wereld die op hartgebied absoluut niet uw wereld is, maar op menselijk gebied een wereld is, waarin u vanuit uw bewustzijn mee moet dealen.

Dit is vaak ook de innerlijke strijd die gaande is, maar laat deze strijd geen strijd meer zijn, maar een verbindingsdraad/uitnodiging tot die nieuwe tijdsenergie in het bewust worden. In het bewust worden uit de realiteit van deze wereld te willen stappen. Iedere dag even een moment, waardoor de energie in het dagelijks bestaan van een andere kwaliteit gaat zijn, waardoor de gebondenheid aan de oude tijdslijn – zoals die er nu is – niet meer steeds vanuit die oude trilling, die heel oude energie blijft duwen en mensen naar beneden laat trekken in diepe oude frequenties.

Maar… wanneer u iedere dag even in deze realisatie bent, zal datgene wat er is uiteindelijk verdwijnen. Dan zal daarin een volkomen ommekeer in het bewustzijn  zijn. Er zal ook niet meer de toegang tot mensheid openblijven voor deze schaduwgroep, omdat de mens zoals gezegd de wereld zal sluiten door het Licht.

Mooi.

Ik moet hier nog iets aan toevoegen. Wanneer we spreken over angstprikkels, wanneer we spreken over alles wat de media op de wereld hebben gebracht, wanneer we spreken over datgene wat mensen zo te neer heeft doen slaan, dan spreken wij over een energetisch veld. Het is dit veld dat aangepakt dient te worden vanuit het Licht. Het is dit veld dat zo diep aangepakt wil worden om die ommekeer te bewerkstelligen. Datgene wat nu als ziekte in de wereld is gelegd, is van voorbijgaande aard, maar begrijp en besef heel goed, dat in de stille holen van schaduwwerelden er nog steeds energiedraden zijn, die in het onderbewustzijn van mensen actief zijn.

Daardoor steeds weer iets nieuws in de wereld laten zien, dat door het hologram als spiegel werkt, waarin mensen kijken en denken dat dit hun realiteit is. Realiteit wordt pas realiteit wanneer werkelijk bewustzijn daaraan verbonden wordt. Wanneer realiteit wordt verbonden met angst en mensen daardoor hun eigen essentie realiteit kwijt raken is dat hun leer. Is dat ook de wereld die dan in stand blijft voor nog lange tijd, wanneer dit in stand wordt gehouden door gedachtekrachten. Schijn

Zo is het!

Oké.

Vraag: Ik denk dat dit mijn vragen zijn voor vandaag. Ik had ook nog op mijn briefje staan de situatie in de Verenigde Staten, omdat dit het grootste land ter wereld is. We hebben de verkiezingen daar. Er is een ongelooflijke verdeeldheid die natuurlijk datgene weerspiegelt, waar we zojuist over spraken en u reflectie op gegeven heeft. Ik laat dat, mits u zegt: daar wil ik nog iets over zeggen!  Ik wil u in ieder geval bedanken voor alle mooie en prachtige liefdevolle reflecties.

Berry: Een ding wil ik nog zeggen over Amerika. Een ding wil ik zeggen over de energie die Amerika in deze wereld van nu heeft bewerkstelligd. Datgene wat is gecreëerd vanuit dat veld –  vanuit Amerika – is uiteindelijk een opening geworden, in het onderbewustzijn van het menselijk collectieve veld. Ik zal dat even iets toelichten.

Datgene wat in Europa uiteindelijk als oorlog is ontstaan, is een veld wat daarin is geopend, met al zijn zaken daaromheen. Daar zal ik niet verder op ingaan. Dit weet u. Deze energieën laten in principe heel diep kijken naar het collectief onderbewustzijn van de mensheid. Naar alles wat daar in het collectief onderbewustzijn is gecreëerd en wat nog in de schaduw van het bewustzijn ligt. Datgene wat in de oorlogen zo zichtbaar is en wat vanuit Amerika – met alle onwaarheden/manipulaties en datgene wat geen recht doet aan het werkelijke mens zijn-  heeft bewerkstelligd dat heeft wèl de openbaring kunnen brengen in het onderbewustzijn van mensen.

Hoe zij allen deel zijn van deze creatie. Hoe deze creatie nu levensgroot, vol op ieders netvlies staat. Daarin ligt tegelijkertijd de taak en de verantwoordelijkheid om te zien: wat is mijn oorlog, wat is mijn onwaarheid en wat is mijn ‘het niet recht doen’ aan het Licht van dat wat Schepping is. Wat kan ik daar als individueel mens tegenover zetten. Daar ligt werk!.

Mijn Zegen.

* * *

Naar aanleiding van de doorgegeven info hierboven, over het

Ankeren van het Licht,

werd deze info, aanvullend aangereikt

x

“Door de nieuwe kristalstructuren worden nieuwe mogelijkheden in geopend, menselijk bewustzijn gecreëerd in het kristallijnen bewustzijnsdeel.. Om de taal ven het Licht zich te laten ontvouwen en hier in het NU de basis voor te kunnen gaan leggen. De taal van  het Licht behelst een volkomen andere communicatiewijze.. Deze trilling , hoog frequent en verbonden in vele Lichtvelden van open God-Zijn structuren zullen kunnen worden ontvangen in deze periode van de Tijdslijn waarin u nu leeft..als de basis in de wetende Mens is voltooid.

De taal van het Licht zal in de wisselwerking tot elkaar’s Hart spreken..en daardoor het Licht steeds verder en dieper laten incarneren tot in de baarmoeder van Gaia.. Zij zal baren deze nieuwe Licht-orde.. En deze verheffende energiefrequenties zullen de heldere voeding zijn voor de nieuwe, kristallijnen structuren  In en buiten de mens..in álle bewust-Zijn.
Weet dat deze fase er 1 is van innerlijke opleiding om deze Lichttaal te leren begrijpen vanuit het hoog mentale Veld. En soms .. zal het vervreemdend voelen in de oude , gekende wereldstructuren van oude communicatielijnen. Omdat er in de diepste Stilte.. gesproken zal worden,  met elkaar ..
Weet en herinner u.

Door iedere dag af te stemmen op het eigen Licht Anker, deze in meditatie te verbinden met daarin aanwezig te zijn als constante gedachte-afstemming, als een mantra…en dit anker heel diep te vestigen bij iedere gedachte of werkelijke stap…Gaia is bereid om te ontvangen in haar bodem …de tijd is rijp.De tijd is daar om al deze ankers in gezamenlijkheid van hoge Lichttrilling te plaatsen.

Deze Ankers van Licht …zij zullen heel diep in de Aarde een enorme connectie maken. Deze frequenties zullen Kosmische tonen voort gaan brengen die op zijn beurt Kosmische tonen op zal roepen in de Kosmos via verschillende velden van de Lichtmeesters, diep verbonden in de heilige Bron van Creatie Eenheid. Wanneer het energetische veldwerk klaar is, zal de toon de juiste toon blijken te zijn, afgestemd op de trillingen van dát, wat Kosmisch gedownload wil worden.

Het vindt elkaar in synergie en dan zal HET plaatsvinden!

Gaia stelt haar bijzondere bewustZijn hiervoor beschikbaar, voor het verbinden van de Lichtanker-trillingen als spreidend, verbindend Lichtveld. Hierdoor zal Zij het woord van het Licht verspreiden… in zo’n verfijnde trilling van fluistering in de hoog etherische velden in de Kosmos en collectief bewustzijn ..waardoor de mensheid kan ontwaken in de juiste bestemming in  de evolutietijd NU..in het eigen essentiële lichtvermogen zichzelf óp te heffen..

Men zal zich omkeren en zíen …samen.

Dan zal het ‘Turning Point’ zijn wérkelijke plaats vinden, gevuld met schitterende Lichttaal in oude herkenbaarheid in menselijk Hartbewustzijn. Waardoor de al lang voorziene ommekeer van het allesomvattende totále leven, die de nieuwe Wereld vertegenwoordigt, geboren laten worden… in een enórme beweging die menselijkerwijs gesproken, schokkend kan gaan zijn. Maar wéét, dat de waarheid gezien dient te worden. Door her-verbindingen in dit evolutiepunt in de Tijd der Tijden… De Tijd in Nu…”

* * *

 

Geef een reactie

Deze site gebruikt Akismet om spam te verminderen. Bekijk hoe je reactie-gegevens worden verwerkt.