Advertentie

Debora en de ‘Source of Light’.


Over Debora
Zij werd als Margreet Groen in 1936 geboren en is moeder van drie kinderen en oma van zes kleinkinderen. Onder leiding van Christus is zij jarenlang door de Meesters van Licht opgeleid tot zuiver instrument om te horen én te noteren al wat de Geest aan de mensen op aarde wil laten weten en daar bekendheid aan te geven. Van hen ontving Margreet haar huidige naam ‘Debora’.

‘Debora’

Eind jaren tachtig werd Debora voor het eerst door de Meesters uit de Sferen van Licht uitgenodigd om hen te bezoeken, waarmee haar geestelijke opleiding eigenlijk begonnen is. Gaandeweg is Debora meer en meer met de Sferen van Licht vertrouwd geraakt. Op enig moment werd haar gevraagd of zij een vertolkster Gods op aarde wilde zijn. “Waarom ik?”, vroeg ze zich verbaasd af. Het antwoord luidde:

‘Omdat u de eenvoudigste onder de mensen bent, met een diep geloof en vertrouwen op God, en daaruit voortvloeiend een intens en zuiver verlangen om God belangeloos te mogen dienen.’

Deze Meesters van Licht zijn hoogontwikkelde zielen, die onder leiding van de Grote Meester (God) werken, zowel individueel als in groepsverband. Vanuit de Geestelijke Wereld zetten zij zich voortdurend in om de mensheid en de aarde als geheel te verheffen tot een hoger geestelijk niveau.

Debora’s weg was een lange, eenzame weg van voortdurende processen van persoonlijke ontwikkeling, zuivering en loutering om tot algehele overgave te komen aan de God van Liefde en Licht.  Ondanks dat zij werd aangewezen, heeft Debora veelvuldig geworsteld met de vraag of zij wel de juiste persoon is om vertolkster Gods te zijn.
Hierbij wisselden momenten van vertwijfeling en wanhoop zich in de loop der tijd af met momenten van hoop en opperste gelukzaligheid. Vooral wanneer Debora in de Lichtsferen werd ontvangen, kon zij haar geluk niet op, maar op Aarde volgde dan doorgaans weer de nodige lessen.

Haar twijfel ten spijt is zij altijd trouw gebleven aan haar opdracht en blijven geloven in de leiding van God en van de Meesters van Licht, die haar door de jaren heen tot grote steun is geweest. Mede door hun liefde en toewijding is Debora tot aanvaarding van haar roeping gekomen.

Debora: “Geroepen voor mijn taak en onderwezen door de Meesters van Liefde en Licht onder leiding van Christus ben ik, Debora, aangesteld om als een instrument tussen hemel en aarde te dienen. In de loop der jaren heb ik vele berichtgevingen mogen ontvangen, die van groot belang zijn voor het transformatieproces van de aarde. Zo mocht ik onder andere vernemen:

‘Veel, zéér veel zal er veranderen op uw aarde. Doch weet dat uit chaos en verwarring de Nieuwe Aarde geboren zal worden: een Nieuwe Aarde, vol van vreugde, vol van Licht en Liefde voor een ieder.’

Vanuit de Lichtsferen is mij verzocht om via een website naar buiten te treden met hetgeen momenteel van grote waarde is, omdat de vele belangrijke berichten aangaande Gods Reddingsplan van de Aarde bestemd zijn voor een groter publiek. Ons aller inzet wordt gevraagd om dit Plan tot realisatie te brengen. Wat er van ons gevraagd wordt en hoe dit alles zal gaan, zal ons stap voor stap worden uitgelegd.

Overigens wordt er vanuit het Licht niet gesproken over een computer of website, maar over “het grote beeldscherm”. Met dankbaarheid en diepe vreugde heet ik u – ook namens de Meesters van Licht – van harte welkom op onze volledig nieuwe website ‘Source of Light’.”

 

Profetische woorden
In de Bijbel wordt veelvuldig gesproken over profeten. God, de Eeuwige, ‘Hij die Is’, stuurde op belangrijke tijden Zijn profeten en soms profetessen naar de aarde om Zijn woorden via hen door te geven aan de mensen op aarde. Dit waren veelal zeer indrukwekkende en waarschuwende woorden.
God sprak niet alleen vroeger door profeten, doch ook heden ten dage via hiervoor opgeleide personen. Ook nu nog tracht God via profeten de mensen te behoeden voor rampen en tegenspoed, en geeft Hij via hen richtlijnen hoe te handelen in bepaalde situaties.

Debora:  “Reeds enige jaren ontvang ik profetische woorden. Tot nu toe is alleen in kleine kring bekendheid aan de profetische woorden gegeven, waar echter nooit respons op is gekomen. De mensen hoorden ze wel, doch konden ze nog niet verstaan. Toen ik onlangs enkele van deze woorden herlas, bemerkte ik dat ze veel dieper bij mij binnenkwamen en ik ze veel beter kon plaatsen dan voorheen. Nu is mij vanuit de Geestelijke Wereld gevraagd om de profetische woorden op grote schaal via een website naar buiten te brengen. Vanuit een diep innerlijk verlangen wens ik hieraan gehoor te geven.

Te zijner tijd zullen er alom bijeenkomsten georganiseerd worden, waar meerdere Afgezanten Gods zullen spreken. Onder Gods leiding zal er zo een groot netwerk gaan ontstaan. Mij is meegedeeld dat er geen “mens” aan het hoofd zal staan van die belangrijke bijeenkomsten. Niemand zal een hogere positie innemen, omdat wij allen gelijkwaardig zijn aan elkaar, één met God. Er zal geen sprake meer zijn van verering van mensen, omdat het kaf dan reeds van het koren gescheiden zal zijn. Wat zullen dat blijde bijeenkomsten zijn!

* * *

‘De tijd dat de profetieën vervuld gaan worden, is dichterbij dan u denkt’,
werd mij laatst gezegd vanuit het Licht. Met hart en ziel kijk ik hiernaar uit, u hopelijk ook!

* * *

“Want er zullen valse christussen en valse profeten komen.
Die zullen opzienbarende wonderen doen om, zo mogelijk,
-zelfs de mensen die bij God horen-
op het verkeerde spoor te brengen.”

Mattheüs 24:24 uit “Het Boek”

* * *

‘Waar duisternis ontkend wordt, kan het kwaad zijn werk doen’.

x

* * *
2 Van de vele doorgevingen aan Debora plaatsen wij hieronder:

* * *

x

Over de transformatie van de Aarde

2011 © Source of Light/Debora
x

Tijdens een meditatie hoor ik: 

‘De tijd van het eten van de ongezuurde broden is aangebroken, de tijd van bezinning, waarin voorbereidingen getroffen dienen te worden om het Goddelijke Reddingsplan in werking te laten treden. Zoals de Israëlieten uit hun land vertrokken, zullen ook jullie, mensenkinderen, optrekken volgens Gods aanwijzingen. Zie dan niet om, want gisteren is voorbij. Kijk vooruit naar het Licht, waar God u allen opwacht.

Ik, Melchizedek (Meester van Licht), wil je het volgende mededelen, Debora. De Hulpgroeperingen zijn van plan om naar de aarde af te dalen om de mensen bij te staan. Grote verwarring zal alom heersen. Wanneer de wanorde op grote schaal plaatsvindt, blijf dan rustig op jouw plaats om te horen en te noteren. Vergeet niet dat dit jouw opdracht is. Anderen zullen rechtstreeks hun opdrachten ontvangen, of via jou. Machtsbekleders zullen wachten op jouw berichtgevingen, voordat ze hun besluiten nemen.’

“Heer, wanneer zal dit plaatsvinden?”

‘Binnen afzienbare tijd.’  Later hoor ik:  ‘Verhef uw denken en kom tot het Licht. Ga met me mee.’

Een Engel brengt me in de geest naar een vlakte, die in nevelen gehuld is. In de verte trekt de mist op en wordt het licht. En dan zie ik dat grote, heldere, stralende Licht! ‘God’, zo weet ik. Terwijl ik in stille eerbied naar dit stralende Licht sta te kijken, stroomt de vlakte vol met mannen en vrouwen, allen in het wit gekleed. Van alle kanten klinkt schitterende muziek. Ik ervaar een lichte trilling door me heen. Hoor, hoe het Engelenkoor inzet, zo zacht en zuiver:

“Heilig, heilig is de Heer, de God der heerscharen, vol van Genade en van Liefde, vol van Kracht en van Majesteit. Hij alleen is God en Hij alleen is de Bron van al het leven.”

De grote bevrijding
Langzaam nemen het gezang en de muziek af. Stil staan we met z’n allen te kijken naar het grote, heldere Licht, waarin heel vaag een persoon waar te nemen is. Dan klinkt Zijn stem weer zo liefdevol en krachtig.

‘Geliefden hier aanwezig, Ik heb u wat te zeggen. Hoor! De dag van de grote bevrijding is aanstaande. U is al eerder aangezegd dat er zeer veel ten goede gaat veranderen voor de mensen op de aarde. Maar voor het zover is, moet er nog veel werk verzet worden en dienen er veel opdrachten uitgevoerd te worden. Als u zich laat leiden, zal alles als vanzelf gaan. Niet het vernietigingsplan, maar het Reddingsplan treedt in werking!

U dient het de mensen op aarde aan te zeggen, Debora. Iedereen moet het horen, jong en oud. Laat geen tijd onbenut.

U Pioniers van de aarde hoor! Voer uw opdrachten correct uit, zonder vrees, of dralen. U allen is al eerder meegedeeld dat de aarde een grote zuivering zal ondergaan. Dit zal met veel kracht en natuurgeweld gepaard gaan. Er zullen grote watervloeden komen en er zal vuur op uw aarde neerdalen. De hemel en de aarde zullen schudden op hun grondvesten. Dit alles en nog veel meer zal er gaan gebeuren.

Wees allen voorbereid en toegerust. Leg uw aardse beslommeringen af, mensenkind van de aarde!

U bent hiervan al langer op de hoogte, maar veel mensen op de aarde weten nog van niets. Uw opdracht is het om hen dit aan te zeggen zonder hen angst in te boezemen. Spreek de woorden met kracht en overtuiging uit en laat geen tijd verloren gaan, want iedereen dient voorbereid te zijn op dit grote goddelijke gebeuren.

Ikzelf zal het teken geven en het tijdstip bepalen waarop dit alles zal gebeuren. Niemand weet de dag of het uur. Het zal komen als een dief in de nacht. Wees allen voorbereid en toegerust. Leg uw aardse beslommeringen af, mensenkind van de aarde! Wijd u aan uw opdracht en werk hard mee aan het Reddingsplan van de Aarde. Laat u door niets of niemand weerhouden.

Herinnert u zich de eerste woorden nog, die u eertijds opschreef? U zult de mensen helpen en hen brengen naar het Licht, over hoogten en door diepten heen. U hebt niets te vrezen, want u zult bekrachtigd worden en bezield zijn om alles uit te voeren wat u opgedragen wordt. Keer nu allen terug naar uw plaatsen waar Ik u heb aangesteld, en ontvang de zegen. Amen’

Op dit moment zet de muziek weer in. Ik voel een Liefde en een Kracht door mij heen stromen, zó groot en sterk, dat ik het niet kan verwoorden! Nadat het Licht verflauwd is en de mensen verdwenen zijn, staan de Engel en ik nog even alleen op deze vlakte. Dan kijkt hij me aan en keren we naar de aarde terug.

* * *

‘Op Mijn bevel zullen velen (Lichtwezens) afdalen naar de aarde om de aarde bij te staan, om de mensen te steunen, om leed te verzachten, om pijnen te lenigen en om wonderen teweeg te brengen.

De tijd is daar, geliefden!’

* * *

x

‘Bollen in de lucht’

2011 © Source of Light/Debora
x

Heer van het Licht, ik wil U graag het volgende voorleggen. Diverse personen zagen in de lucht bollen die van kleur veranderden. Wat heeft dit te zeggen? Zijn het meteorieten, zoals men veronderstelt?

‘Men meent er een goede verklaring voor te hebben, maar deze is onjuist. Er zullen in grote getale afdalingen in verschillende vormen en hoedanigheden plaatsvinden, is u reeds eerder meegedeeld. Ook dit behoort daartoe en er zal nog veel meer gebeuren. Wonderbaarlijke verschijningen zullen worden waargenomen.

Het grote Reddingsplan van de Aarde is in werking getreden. Bereid u zich allen hierop voor. Het zal met macht en kracht gepaard gaan en in hevigheid tot u allen komen. Wees echter niet bevreesd. Laat dit u niet verontrusten. Vanuit de Lichtsferen zullen zeer vele hooggestegen Zielen afdalen.

Deze mededelingen hebben u reeds meerdere jaren bereikt. Voeg deze bijeen en wil hier meer bekendheid aan geven. Velen wachten op deze woorden.’

* * * * * * *


88 gedachten over “Debora en de ‘Source of Light’.

 1. ‘Laat geen tijd onbenut’

  Van DE lichtmeester verwacht ik eigenlijk wel meer invloed op de factor tijd. Tijd is toch te ‘sturen’?

  ‘Gelukkig’ is het makkelijk te praten over een boodschap waarin ‘angst’ niet mag voorkomen maar waar wel gesproken wordt over watersnood en overstromingen. Hoevelen dr verzuipen doet dr niet toe. Daar bestaat een woord voor. Onmenselijk, een god niet waardig. Een waardig god zou dit voorkomen, toch?

  Eerst het ‘zuur’ en dan het ‘zoet’. Wat is dat toch met al die goddelijke plannen?

  Een goddelijk plan zou toch minstens iets over onvoorwaardelijke liefde moeten inhouden, toch? ff beredeneerd vanuit de ‘Mind’. Of moeten er toch weer allemaal regels aan vast vastgekleefd worden als zijnde we bezig zijn met één groot onvermijdelijk apocalyps, als voorwaarde? Ieder zijn ding, dit soort plannen raken mij geenszins.

  Sterker nog, ik hou niet van dit soort profetien…Nul, nul liefde gaat er werkelijk in schuil als je er goed over nadenkt.

  Transformatie houdt m.i. in dat we snappen dat we zelf onderdeel van het hogere zijn, zowaar geen makkelijke gedachte zonder dat je ego met je wegloopt.

  Zomaar een mening begin 2011.

  1. Ik ben het niet met je eens Burke.. grappig niewaar; voor mij loopt de hele site van Debora over van Liefde. Misschien zou je er niet téveel over na moeten denken. Ik hoor wel veel left-brain thinking in je reactie.
   Het is goed; let it be!

  2. Misschien zou het kunnen dat dit begrip (onvoorwaardlijke liefde vanuit god) in de loop van 2011 jaren door tussenkomst van een en ander (personen, situaties, opvoeding in concumentensamenleving) een beetje scheef gelopen is, waardoor god en de mens elkaar soms niet meer zo goed begreipen (god ons wel maar wij hem niet meer zo goed)????

  3. Ik heb eens geleerd dat Tijd en ruimte schijnt helemaal niet te bestaan. Heerlijk gevoel dat jij alles bent en alles is mij en jij en wij. Tijd hebben we gecreeerd om ergens op tijde te kunnen zijn om weer weg te gaan (Industrie).

  4. @Guido,

   Als het op Gloom en Doom aankomt neemt de linkerhelft altijd de leiding….Een afspraak die met de rechterhelft is gemaakt….-:)

  5. @Burke,

   Als het op Gloom en Doom aankomt neemt de linkerhelft altijd de leiding….Een afspraak die met de rechterhelft is gemaakt….-:)

   Ben blij dat die brug ertussen bij mij nog intact is, Burke. Afspraken maken met jezelf?! Waar hebben we het over?!

  6. @Wattenstaafie,

   No worries de boel is in balans, geen verrassing, ik ken mezelf van links tot rechts, komt ook uit de test, die je postte! Leuk om die even te doen, opmerking was vooral bedoeld als beeldspraak!

   Intuitief kan ik het verhaal van deborah wel plaatsen, alleen mijn verstand dus links wil altijd weer de zaak analyseren en rationaliseren, vooral als er weer een wijzend vingertje in verborgen zit, beroepsdeformatie denk ik! Rechts vind het wel best.

  1. Ik heb het idee dat ik jou nog steeds even niet begrijp. Misschien moet het even bezinken ofzo.

  2. @ Mirakel

   Denk dat je eerst een groen lintje moet snuiven wil je het werk van Buddhyman inzichtelijk kunnen vatten, tis al moeilijk om zonder al zijn gerijm het geheel verder te willen begrijpen.

  3. @mirakel

   Hoi Mirakel 🙂 In principe bestaat tijd en ruimte hier wel degelijk. Het is een spel dat we spelen, natuurlijk, de oorsprong “kent” geen tijd en ruimte.

   Overigens als ik niet meer weet wat links en rechts is, zou ik zeggen dat ik geen balans meer heb, gelukkig lukt me dit nu nog wel, dus ik zal wel in balans zijn 😉

   Nog even iets heel anders Mirakel. Een link die eerder op het “Denver” topic werd geplaatst: http://www.infowars.com/the-move-to-depopulate-the-planet/

   Heb het net helemaal doorgelezen, word je toch echt helemaal naar van als je dat leest. Zieke geesten zijn er nog, die menen te bepalen wie wel en niet mogen blijven leven etc. Wie bepaald dat?? Niet hun over ons, bepalen we over onszelf. Maar zo gaat dit de gehele tijd met die machthebbers, het is een keer afgelopen nu.

 2. Sjemigm ik moet toch effe op die site gaan kijken.

  Weet je, ik wil echt geloven dat dit bericht vanuit liefde aan ons gestuurd wordt, maar ik kan het niet helpen dat ik er juist zo verward/bangig van word. Tis net zoals Burke zegt:
  Hoe kan je nou niet bang worden (als je dit allemaal gelooft) terwijl er alleen over doem en gloom wordt gesproken. Daarnaast zou ik heftig over mezelf kunnen gaan twijfelen:..zou ik het wel waard zijn om gered te worden, of moet ik hier blijven en verzuip of verbrand ik levend. want ik ben het niet waard.

  Mirakel aan de andere kant schrijft het ook weer heel mooi:
  God begrijpt ons wel, maar misschien begrijpen wij hem niet meer zo goed.

  En dan zit ik nog met het volgende:
  Ik vermoed dat mevrouw Deborah vaak naar de kerk gaat en of haar bijbel leest, want het taalgebruik van de boodschappen is nou ook niet bepaald hedendaags…kan zo uit de bijbel komen…..Is het dan ook niet zo dat de ontvangen de boodschap enorm beïnvloedt??

  Kortom het is allemaal zo verwarrend…en zal ik julie nog iets mafs vertellen…paar weken geleden vroeg ik zo maar sávonds aan het Universum: Wat is nou het juiste geloof, waar moet ik nou in geloven ( je hebt zoveel: Abraham (vind ik erg leuk trouwens)Een cursus in wonderen, Bhoeddha etc etc.)
  Afijn volgende ochtend, sta achter een auto voor een kruispunt, mijn oog valt op zijn nummerplaat, staat er:
  “Jezus is de weg, hij is het pad”.

  Já..leg dat maar eens uit hé.
  Ik wist dat dit het antwoord was van boven. Ben s’avonds de bijbel gaan lezen gelezen.
  Ik dacht: Tja als Jezus de weg is, dan moet ik ook maar eens dat boek lezen dat over hem geschreven is.
  Maar ik zweer je…ik kom er niet doorheen. Ben ooit eens begonnen met het eerste testament…nou ik schrok me de pl**ris. Ik kom nooit in de hemel man, dacht ik en die God, daar ben je toch gewoon bang van…

  Nu ben ik in het Nieuwe Testament begonnen, maar ook daar kom ik niet echt doorheen hoor. Het voelt gewoon niet lekker in mijn hart….

  …en toch geloof ik echt dat die dag een antwoord waa op mijn vraag, wie of wat moet ik volgen/heb ik wat aan.

  En dan vandaag…deze dame met haar berichten…maar ook hier heb ik weer zo’n “straf” gevoel bij. Alsof je dus bang moet zijn voor de toorn van God…nou dat is toch helemaal niet de bedoeling als hij van me houdt.

  Erg verwarrend allemaal voor mij momenteel..kep echt een geloofscrisis volgens mij heheh.
  AbrahamHicks vind ik geweldig, maar als ik dit weer lees, dan denk ik dat GOD dat allemaal veel te makkelijk vindt. Ook de zin:

  ‘Waar duisternis ontkend wordt, kan het kwaad zijn werk doen’.

  Abraham ziet inderdaad geen duisternis, je creërt je eigen leven door middel van je gedachten en je focus. Snappen zij het dan niet, zijn zij dan van het kwaad omdat ze willen laten geloven dat er geen kwaad is, behalve onze eigen gedachten?

  De andere tekst van Deborah:
  “Verhef uw gedachten”

  Is voor mij precies hetzelfde als wat Abraham leert.

  Verschil is alleen dat je wat de Bijbel betreft afhankelijk bent van God, en Arabham zegt dat net als God bent.

  Nou ik weet het allemaal niet meer hoor. Alleen dat de wet van aantrekking mij van het ene naar het andere pad stuurt.

  Zó dat was mijn commentaar..ga nu eens op die site kijken, misschien kan ik daar met mijn vragen terecht;))

  Gr. Sam

  1. en neem me de schijffouten en ontbrekende woorden niet kwalijk…wil dan ineens zoveel tikken 😉

  2. Sam,
   Weet je wat een aanrader is? Religie voor dummies.
   Overzichtelijk en duidelijk worden de verschillende grootste religies uitgelegd.
   http://books.google.nl/books?id=HILtosETRs8C&printsec=frontcover&dq=religie+voor+dummies&hl=nl&ei=DuEhTbSyLMycOvOPybIJ&sa=X&oi=book_result&ct=book-thumbnail&resnum=1&ved=0CC8Q6wEwAA#v=onepage&q&f=false

   Het heeft niets te maken met het gevoel,maar het geeft wel inzicht waar verschillende religies voorstaan.
   Voor mijzelf kan ik zeggen dat ik bij geen enkele religie wil horen,van verschillende religies spreken veel dingen me aan maar ook veel tegen. Ik krijg het in hokjes plaatsen gevoel.

   http://www.blijf-bij-uzelf.nl/religie/religies.html

   Bovendien zijn de drie grootste geloven allen afkomstig van Abraham(christendom,islam en jodendom)
   Gr. lianne

  3. Hallo Sam,

   Kijk een naar de boeken van Paul Ferrini.Ik voelde me daar heel goed bij. Het gaat over het Christusbewustzijn.
   Belangrijk dat je naar je gevoel luistert!

  4. dag Sam, wat ik met je kan delen, is mijn weerstand die ik heb bij de Bijbel, vanuit een katholieke opvoeding. De ‘alwetende’ kerk die bepaalt hoe en wat Jezus is/was en zelfs wat Christus is/was.

   Ik kan je aanraden hier op wanttoknow te kijken ook naar de channelingen van Pamela Kribbe, informatie van Jezus/Jeshua. Kijk HIER over de vrouwelijke Christus-energie (Maria) en HIER van Jeshua over de uitleg van het verschil tussen emoties en gevoelens.

  5. Erg fijn dat jullie allemaal zo reageren.
   Ik moet ook zeggen dat ik normaal gewoon lekker geloof in het Universum, maar de laatste weken kan ik niet uitleggen wat het is…ik wordt continue in de richting van Jezus gestuurd. En ik ben absoluut dus niet met een bijbel of de kerk opgevoed 😉

   De boodschappen en beschrijving van het hiernamaals van Deborah lijkt heel erg op dat van medium Jozef Rulof. Die boeken heb ik nog gelezen.

   Nu ja, ik ga jullie linkjes eens rustig doorlezen en kijk waar ik beland. 😉
   thx

   Sam

  6. Probeer te voorkomen dat je met het bid.. eh badwater het ‘kindje’ weggooit..!

  7. @Sam,

   Jezus heeft voor ons een voorbeeld gesteld met het Christusbewustzijn, als eerste. De bijbel is in zijn huidige vorm in 371 bekrachtigd door samengesteld door keizer Constantijn bij het Concilie van Nicea bijeen. Dit was de eerste algemene conferentie van de Christelijke kerk. Inderdaad het werd linksom of rechtsom door mensen uitgekozen.Het zou zo maar kunnen dat constantijn wist wat angst met mensen deed en juist die boeken er in terug wilde zette waar gloom en doem hoogtij vieren, bange mensen zijn immers goed in het gareel te houden. Wat waar is over de samenstelling weet niemand want niemand was erbij, ook Dan Brown niet en ook niet de makers van Zeitgeist.

   http://www.zeitgeistmovie.com/

   Feit is wel dat veel andere boeken de selectie niet haalde die toch echt andere , denk aan het evangelie van thomas, benaderingen van jezus vertellen die het geheel toch een tikkie anders vertellen met een God die wel iets snapt over onvoorwaardelijkheid van liefde.

   Jezus kan wel degelijk leiding geven indien je de verhalen anders benaderd en de bijbel meer allegorisch beschouwd. Dus schrik hier niet van, maar de bijbel interpreteren als de waarheid idd lijkt me geen goed idee, als ik dit wel zou moeten doen zou ik mijn kinderen regelmatig alle hoeken van de kamer moeten laten zien (lees eens het horrorboek prediker) en bestaan er alleen mensen die goed zijn als ze de bijbelse richtlijn volgen, het voor wat hoort wat principe. Ugh.

  8. Goed verhaal Burke! Mag ik daar nog aan toevoegen dat het vooral de Kerk(en) is (zijn) geweest die het goddelijk vrouwelijke hebben verdonkeremaand!!
   Een onvolledig mensbeeld daarmee hebben geschapen en mensen opgezadeld met een schuldgevoel over de meest cruciale energie die een mens heeft, namelijk zijn sexualiteit. (voortplanting EN cosmisch-energetische verbinding!)

  9. @ marcel

   Kijk met zo’n linkje kunnen we wat . Duidelijk en helder , het hele scheppingsverhaal is me plotsklaps een stuk duidelijker geworden .

  10. Inderdaad, Burke; met die concilies werden besloten wat het plebs mocht weten. Ik meen dat het het 5e concilie was waarin ze de reincarnatieleer schrapten, is het niet? Dat is immers wel heel gevaarlijke informatie. Eeuwig branden in de hel verkoopt beter.

   Wat de berichten van Debora betreft: de boodschap is slechts zo zuiver als het kanaal. Deze dame is duidelijk zeer christelijk en bijbels georienteerd -en ongetwijfeld opgegroeid-, dus is het misschien logisch dat zij de nieuwe wereld met rampspoed ziet komen.

   Ik word zelf altijd een beetje stekelig van dit soort berichten, merk ik. Hoezo: ‘machtsbekleders zullen wachten op jouw berichtgevingen, voordat ze hun besluiten nemen?’
   Ik ga voor soevereiniteit, en geen goeroes meer dank u feestelijk. Maar ja, ik ben een softie: ik geloof helemaal niet in rampspoed. Ik denk dat de transitie 1 groot feest wordt.

   En @ Sam: over de Jezus-duwtjes: ik denk inderdaad ook dat het om de persoon met het Christusbewustzijn gaat, en niet zozeer om het christelijke geloof. Succes met je zoektocht!

  11. Ja dat is het hem nou sam. welke religie moet ik geloven!!! Nou ik denk dat het hier om spiritualiteit gaat, en dat is een wezenlijk verschil als een religie, waarbij je iemand op een voetstuk plaatst.
   Volgens mij moeten/mogen wij eindelijk onszelf eens op een voetstuk gaan plaatsten. De god en juzus energie zou best wel eens in onszelf kunnen zitten. we kunnen een prachtige tempel gaan bouwen, en daar op het altaar staat een prachtig beeld van onszelf!!!! We gaan weer van onszelf houden!! Omdat we erachter gaan komen wie wij echt zijn…..En dat is volgens mij heel wat!!!!!!

  12. @ Mirakel

   Ik denk ook niet aan het eengezindheidsbewustzijn, een mondje vol met een langwoord waar de meesten graag naar uitkijken, tot ik van de week geraakt werd door het feit dat het een ouwe NWO truuk zoals als de Duisters des tijds ‘Entracht macht stark’ zo dikwijls lieten vallen.

   Werd getriggerd en wat huiver ik bij zien dat deze gedachte goed opnieuw wordt geboren, ik ineens een zeer bittere smaak in me mond proefde als je je wilt verhogen naar een bewustzijnstatus waar je je opnieuw in gevangen zet.

   Moet Burke dus steeds gelijk geven dat iedere ‘path’ stelling als potje grootmeestersimultaanschaker een nieuwe illusie blijkt te zijn, moeten we op nieuw de kaarten maar weer eens bijschudden.

   Is er nog logica aanwezig na het realisme ?

  13. @ Paul, wat is realisme precies?
   Welke normen en waarden cultuur hanteren om realistisch te kunnen zijn? Hoe kunnen we elkaar vinden wanneer we realistisch zijn?

  14. @ Paul, wat is realisme precies?
   Welke normen en waarden cultuur hanteren om realistisch te kunnen zijn? Hoe kunnen we elkaar vinden wanneer we realistisch zijn?

 3. Ja klinkt erg bijbels en religieus.
  maar dat deze samenleving nog er is, is aan iets te danken.
  God is geen boeman, nergens hoef je voor te vrezen.
  We weten toch hoe religies zijn en hoe zij de bijbel hebben vervormd.

  Maar dat het reddingsplan er echt komt, is een feit.
  En zeker duurt dit niet lang,
  Tenzij je dit niet wilt, want gedachten hebben……

 4. Als je vertrouwen hebt is er een mysterieuze kracht in je die aanreikt wat je nodig hebt .
  Wat er nu plaats vindt in de wereld is ondoorgrondelijk voor het egobewustzijn.
  Het ego trekt je steeds meer in een wereld die niet meer functioneert zoals het ego lange tijd gewend is. Voor velen voelt het niet veilig meer op aarde, we worden gedwongen om in onszelf te kijken. Om ons daar weer te verbinden met onze Goddelijke Zelf
  Door vertrouwen niet oordelen intuitie en je hart open te stellen voor wat in je zit brengt dat je thuis wat nooit weg geweest is.

 5. het einde is in zicht,maar niet zoals die mevrouw beweert,zij wordt misleid door duivels en demonen,die kunnen zich ook voordoen als “zogenaamde lichtwezens”,dus laat U ook niet misleiden,ik denk dat JEZUS wel wat anders te doen heeft dan zich met zulke onzin bezig te houden,lees openbaringen daar staan alle antwoorden in die nu wereldwijd plaats vinden,je moet alleen een open geest hebben om het te zien.

  1. @Frans,

   geloven of niet geloven in deze mevrouw is voor mij hetzelfde als geloven of niet geloven in Jezus of in Christus.
   Volgens mij is het einde in zicht. Welk einde laat zich raden, wellicht het einde van de bedrieglijkheid? Zou het ‘einde der tijden’ kunnen betekenen het doorzien van valse doctrines, of acht je dit uitgesloten?

  2. Ik heb een channeling van Judith Moore ontvangen, die spreekt over Het Laatste Oordeel; dit moment is gepasseerd reeds..! En we leven nog volop..! Er zijn grote veranderingen aan de gang, achter de schermen..
   Ik zal kijken of we die channeling hier kunnen plaatsen. Herbert heeft wel weer een nieuwe channeling vertaald op http://www.judithmoore.nl

  3. Het is ongetwijfeld een hele lieve mevrouw, maar dit soort teksten bezorgen mij hooguit een soort van achterhaald 3D- esoterische jeuk op vergeten plekken, waarvan ik dacht dat ik er van af was.

   Te veel doorgevingen, binnen afzienbare tijd, afdalende delegaties, hogere lichtwezens, te veel ik en gij en wij hier en god daar.

   En last but not least een Bevelende God!

  4. @ Guido, dit jaar staat gepland voor de scheiding, de zo geroemde split up, de trigger is bepaald om te zien wat er werkelijk achter de gordijnen zich afspeelt, de trancendatie naar 5 DNA strengen is volbracht bij al diegene die er voor open stonden om de transformatie van die vorig jaar plaats vond in alle hevigheid het hoofd te bieden.
   Grappige is dat alles al vast ligt en dat wat gerateleerd is niets minder is dan een vastliggend draaiboek is waar we allen in onderhevig zijn, door voor hebben we geen channelaar voor nodig, zulke zaken zit al diep in ons duistere hoekje verborgen en komt ‘REEDS’ weer naar buiten toe.
   Op naar dat 5D level toe en geen uitstel meer, AUB !

 6. laten niet heel veel mensen zich misleiden door duivels en demonen, die zich voordoen als ‘zogenaamde lichtwezens’ althans ‘lichtbrengers’
  Wanneer ik hedendaags het in armzalige en in deplorabele toestand verkerende Vaticaan zich opportunistisch in allerlei bochten zie wringen om nog maar enige geloofwaardigheid/bestaansrecht te forceren, zakt bij mij de broek af Frans. Helaas pindakaas, maar ik geloof niet meer in Sinterklaas.

  1. Hoi Janee,

   opvallend dat ik hiermee al bekend ben. Ik bedoel dit niet pretentieus hoor. Alleen vindt ik het zo opvallend dat ik het opnieuw aangereikt krijg. Het gaat wel heel erg snel nu.

  2. Die snelheid nu, wattenstaafje, daar loop ik ook tegenaan. Ik heb het gevoel dat ik in een stroomversnelling zit!

  3. Elke 10 jaar kent men een 9 cycles of circle, altijd beginnend bij het jaar 01, het jaar 10 is altijd weer de uitkomst van de 9 cycles daarvoor, de verwerking zoals ze het noemen en dat was goed te merken met de afgelopen jaar 2010.

   Dit zit in heel veel soorten geloofsvormen maar ook in de heilige geometrie verwerkt, het zijn immers terug kerende tijds fases die een bepaalde uitwerking op ons hebben.

   Grappige is dan ook ineens dat er ineens heel wat channelings geven worden over dit onderwerp, nieuwe hype ?!

  4. Over dit gesproken was “Ian Xel Lungold” de eerste persoon waar ik naar luisterde, en al direct heel veel bij mij binnenkwam dat “als waarheid” aanvoelde.

   Bedankt voor deze link Janee, het doet mij persoonlijk (ach ja nog even ^^) veel goeds, te weten dat we in een rap tempo door 2011 scheuren, waarbij alle dagen nu nog eens 20x sneller gaan dan de vorige cyclus. Zoals Oldenkamp al zei: Fasten your seatbelts!

  5. @Paul

   Wat ik erg vaak gehoord en gelezen heb, is dat alles zich in “cyclussen” herhaalt. Nu zie ik dit zelf ook zo, maar kan het nog nergens uit herleiden. Laat ik zeggen dat mijn onderbewustzijn het nog niet heeft toegelaten, “in te zien” dat er naar lange tijd ellende, ook weer een lange tijd plezier komt. En zo over en weer.

 7. Deze vond ik nog ergens:

  Gelijk met de griep slaat het nieuwe geluksvirus wereldwijd toe!

  Een geluks-epidemie verbreidt zich met enorme snelheid. Miljarden mensen zullen de komende tien jaar besmet raken! Hieronder enkele van de meest opvallende symptomen van deze wondelijk stralende ‘ziekte’:

  1) Herhaalde aanvallen van dankbaarheid en ontroering
  2) Een volledig verlies van het vermogen ons zorgen te maken, een van de meest ernstige symptomen!
  3) Openheid, kinderlijke spontaniteit en eenvoud
  4) Het vermogen om moeiteloos; alleen te wonen, te wonen als een paar, als familie, of in een gemeenschap op basis van gelijkheid
  5) Het gelukvirus ontwikkelt zich door eenheid en harmonie te verspreiden. Bacteriën die kritiek verspreiden laten het afweten.

  Let op; vermijd mensen met deze gelukssymptomen want ze zijn zeer besmettelijk! Dualiteits-behandeling kan de symptomen tijdelijk onderdrukken maar voorkomen de ziekte niet.
  Het ‘anti-geluk’ vaccin wordt steeds zeldzamer!

  1. Misschien eens raadzaam om een andere anti-virus tool op je PC te gaan installeren, scheelt heel wat rompslomp in het echte leven.

   De enigste vaccin wat altijd werkt is de LOVE POTION, daar kan je nooit genoeg van krijgen…

  2. @Mirakel

   Goh, mocht dit nu het enige virus zijn dat ik wel dolgraag overal zie komen 😉

 8. Ik vind jullie reacties allemaal zo bemoedigend ;))
  En echt,zoals ik als schreef, normaliter ben ik aardig op weg en weet ik wat goed voelt en heb ik vertrouwen in het goede en dat we geleid worden door het Universu/God/Kosmos whatever….maar dei “jezusduwtjes” maakten het alleen maar verwarrender ‘)

  Ik heb echter wel meteen de hele site doorgelezen van deze dame en moet net als Guido concluderen dat het niet allemaal ellende en toorn des Gods is.
  Zelfs over valse profeten heeft ze doorgekregen dat als de woorden voor jou goed voeln in je hart, dus je voelt liefde, vreugde, geluk, etc, dán heb je geen valse profeet.
  Klinken de woorden goed, maar voel je er niks bij dan is het dus een valse profeet.

  Jaja, klinkt logisch, maar ook daar begon ik aan te twijfelen. Maar nu heb ik het weer aardig op de rit en allemaal dankzij Abraham Hicks, want dáár word ik echt altijd zo’posi van.

  Heb dan ook een geweldig dag gehad.

  Evenwel bedankt voor jullie reactie, toch wel fijn zo’n forum en andermans visie lezen. Ik steek daar bij tijd en wijlen wel wat van op. Gewoon eens vragen hoe een ander dat nou beleeft of ziet….wie weet opent het ook voor mij weer een deur. Toppie mensjes

  1. @ Sam

   Jij mag er ook wezen hoor, vind je een pracht mens in woord en in schrift, zou willen zeggen, leef je maar helemaal uit in realtime en doe vooral wat je niet laten kunt, want daar steken we nog het een en ander van op.

   Er zijn gelukkig meer wegen naar Rome, zullen we maar zeggen.

  1. Ik hoop dat je het niet erg vindt , maar ik heb die test ook ff gedaan , wonder-boven-wondewr zijn mijn linker- en rechterhersenhelften in balans . t mot nie gekker worde zeg , .lol

  2. Bedankt wattenstaafje,

   ‘k weet nu dat ik helemaal in balans ben, goed gevoel!! Top oh! leuk.

  3. @ Burke

   Soort zoekt soort blijkbaar op, we zitten geloof ik al gezellig bij elkaar zonder 1 nader te omschrijven illusie.

   Wel ‘VET CHILL’ overigens!

  4. mag ik dan voor ik ga slapen mijzelf toevoegen aan de lijst? Zelden heb ik me zo in balans gevoeld lol.
   Moet mezelf vaker testen weer een etiket!

  5. tja , tis ook niet eerlijk dat alleen rechtgeaarde mannen die test doen . geeft een beetje een scheve uitslag , nietwaar ?

 9. Nog niet te vroeg halleluja jubelen.
  De grote alternatieve digitale bibliotheek van Alexandrië is vandaag ineens in z’n geheel van het internet verdwenen.
  Laatst had ik vernomen dat er in Amerika en misschien wel wereldwijd websites worden verboden zonder tussen komst van een rechter.

  http://www.bibliotecapleyades.net

  snif snik, zeker het afgelopen jaar woonde ik bijna in deze online open bibliotheek.
  ik heb hier een slecht gevoel over en het zal me niets verbazen dat dit niet tijdelijk is…

  1. Toch niet virtueel afgefikt heh ?!
   Zoals het oude mytische saga’s ons al eerder deed geloven, we moeten immers niet in veelvuldigheid terug vallen op eerdere DeJa-Vu ontknopingen.

   Niks meer in cache te vinden ?!

  2. he nou is dat nummer ineens weg.
   wanneer ik op de link drukte zag ik een reeds getallen in beeld met drie zesjes. Twee naast elkaar en 1 in het begin. later druk ik er weer op en zie ik dat hele nr niet weer????

  3. @Hyper

   Dat “ZUIGT” letterlijk als ik dit woord nu even mag gebruiken. (Oude school term)

   Ik was hier sinds kort zeer intensief mee bezig, maar ik was hier al wel bang voor. Iemand anders waarschuwde mij hier lange tijd geleden ook al voor. Voelt niet goed aan dit, deze site stond boordevol met alle info die je maar zocht betreffende “De Realiteit”.

  4. @ mirakel wellicht even de nick aanpassen ?
   Zoals je misschien weet zijn gedachte energie en namen netzo …..ze trekken zaken aan .

 10. Ik heb een vaag vermoeden, dat mogelijk dit een sekte zou kunnen zijn. De leiders, laten een onmenselijke opstelling zien, door alles wat hun lief is, in naam an het goddelijke af te geven. Ook heb ik gelezen, dat het is ontstaan uit een idee, om mensen anders te zullen moeten benaderen, omdat het moderne geloof, zoals het gebracht wordt, niet meer bij mensen binnenkomt. Ik denk dat hier ook eerder sprake zou kunnen zijn van religie dan van spiritualiteit. Ik heb hun gebouw opgezocht (googele), wat ik ervan vinden kon leek het superdelux. Zij hebben door dat gewone kerken mensen niet konden bereiken. Aan onderzijde van de tekst wordt een predikant benoemd. Predikanten zitten meestal in het kerkelijke religieuze gebeuren. Ik heb het idee, dat zij als groep inspelen op de spirituele markt om mensen bij hun kerk te krijgen. Ik heb hier het idee, dat het enige wat zij hier benoemd, dat dit gewoon in de bijbel staat bij de openbaring, en dat zij dit op hun manier interpreteren. Wanneer zij gewoon iemand zou zijn met een boodschap, denk ik niet dat er zo’n enorme poespas van gemaakt hoeft te worden. Haar uitstraling komt niet goed op mij over, en wanneer je goed naar haar kijkt zie je oorbellen in de vorm van een driehoek. En ik kan geen driehoeken meer zien na het vorige artikel!
  Ik heb hier niet een heel goed gevoel bij. Waarom staat er hier iemand aan het hooft, ene Deborah. Waarom leert zij ons hier niet om zelf op de hoge frequenties te komen?

  Staat in tekst:
  “Want er zullen valse christussen en valse profeten komen.
  Die zullen opzienbarende wonderen doen om, zo mogelijk,
  -zelfs de mensen die bij God horen-
  op het verkeerde spoor te brengen.”

  Mattheüs 24:24 uit “Het Boek”

  even eerder:

  Profetische woorden
  In de Bijbel wordt veelvuldig gesproken over profeten. God, de Eeuwige, ‘Hij die Is’, stuurde op belangrijke tijden Zijn profeten en soms profetessen naar de aarde om Zijn woorden via hen door te geven aan de mensen op aarde. Dit waren veelal zeer indrukwekkende en waarschuwende woorden.
  God sprak niet alleen vroeger door profeten, doch ook heden ten dage via hiervoor opgeleide personen. Ook nu nog tracht God via profeten de mensen te behoeden voor rampen en tegenspoed, en geeft Hij via hen richtlijnen hoe te handelen in bepaalde situaties.

  Debora: “Reeds enige jaren ontvang ik profetische woorden. Tot nu toe is alleen in kleine kring bekendheid aan de profetische woorden gegeven, waar echter nooit respons op is gekomen. De mensen hoorden ze wel, doch konden ze nog niet verstaan. Toen ik onlangs enkele van deze woorden herlas, bemerkte ik dat ze veel dieper bij mij binnenkwamen en ik ze veel beter kon plaatsen dan voorheen. Nu is mij vanuit de Geestelijke Wereld gevraagd om de profetische woorden op grote schaal via een website naar buiten te brengen. Vanuit een diep innerlijk verlangen wens ik hieraan gehoor te geven.

  ………….vele valse profeten zullen opstaan en ineens zie ik een profeet met driehoekige oorbellen in beeld?

  1. Ja Mirakel, inderdaad.

   Ook de inheemse stammen wisten hier al eeuwigdurend van (letterlijk), en ik houd het altijd in mijn achterhoofd.

   Maar hoe dan ook, je merkt dat er veel gaande is, waarom zou men anders “proberen” desinformation te verspreiden? Het spelletje is naar mijn gevoel dit jaar nog afgelopen. Het kan ook niet lang meer duren, je wordt er echt helemaal ziek van, als je het zou toelaten, of een te zwakke geest hebt!

  2. Nog even uitvergroot uit de tekst gehaald. Opgeleide personen………………………………….

   God sprak niet alleen vroeger door profeten, doch ook heden ten dage via hiervoor opgeleide personen. Ook nu nog tracht God via profeten de mensen te behoeden voor rampen en tegenspoed, en geeft Hij via hen richtlijnen hoe te handelen in bepaalde situaties.
   Wout ik walg van dit soort lui!!!Ik hoop inderdaad dat dit snel een keer doorzien wordt door iedereen. Ik hoop net als jij, dat dit snel afgelopen is!!!!!

  3. Mirakel, het misschien ’n goed idee als jullie elkaar gaan mailen..?? Er zitten dagelijks zo’n 3000 mensen op deze site berichten te lezen; jullie conversaties, zijn voor hen wellicht niet écht relevant, ten opzichte van het artikel erboven.
   Mag ik vragen om een beetje terughoudendheid in dit verhaal. Geef graag jullie e-mailadressen, uiteraard bij wederzijdse toestemming..!

  4. Idd dacht de hele tijd zijn we nou ooit de enigste hier geweest, met Marcelw, Janee, Burke, Martijn en nog wat andere feestneuzen.
   Warempel we waren niet de enigste die elkaar zo leerde kennen, daarom een eigen chat en later maar ook elkaar eens in het echt leren kennen en dagelijks via MSN om Guido zijn levenswerk iets te ontwijken.

   Dit Jaar nog ergens in Nederland een WTK BBQ Party, staat al te boek voor realtime conversaties.

  5. Of klik op de naam ‘Paul’ en ga in de chat. Het chatforum voor WantToKnow is in de maak!

  6. @Guido

   Is begrijpelijk! Het is ook niet onze bedoeling, om te gaan zitten “spoken” hier. Maar Mirakel, net als ikzelf zijn het wel vaak eens met veel zaken. Wellicht dan inderdaad misschien beter om dit als een “onderonsje” te houden. Ik vind het prima dat je mijn email adres aan Mirakel geeft, mits ze dit zelf graag ook wilt natuurlijk.

   Mirakel?? Joehoeee, vind je het goed? 🙂 Even afwachten…

  7. @Paul

   Laat het volgende spreekwoord voor zichzelf spreken: “Hoe meer zielen, hoe meer vreugde!”

   Althans, dit is ook mijn intentie. Laten we het leuk en gezellig met elkaar houden, maar vooral ook leerzaam. Dit laatste ontbreek er hier bij WTK niet aan hoor Guido! 🙂

   Wellicht lijkt het mij ook wel leuk om zeer binnenkort eens wat gezichten achter de namen te gaan zien!

  8. Dat is een heel goed gezegde Wout, daar kan ik ook uitstekend mee overweg, en dat was nou al de hele bedoeling van het begin af aan, een goed gezelschap bij elkaar ontmoeten die eindelijk op 1 golflengte met elkaar overweg kan komen, mag het ineens niet meer door nieuwe regeltjes uit Brussel.

  9. He Wout!! ja ik vind het goed hoor, ik ben voor e-mail uitwisseling, bedankt Guido!

Geef een reactie

Deze site gebruikt Akismet om spam te verminderen. Bekijk hoe je reactie-gegevens worden verwerkt.