Advertentie

De eindtijd, zonnestormen, klimaatverandering en.. ‘De elite’..


Maxim Lazet verzorgt dit keer de gastcolumn. Hij heeft zich meer dan 17 jaar met spirituele ontwikkeling en bewustzijnsonderzoek bezig gehouden. Na Kundalini ontwakingen, veel meditatie en veel te hebben gewerkt met hoogfrequente energieën en lichtwezens en veel leringen over de multidimensionale realiteit, ondervond hij, dat door de geestelijke wereld voortdurend om transformerende hulp te vragen, zijn spirituele groei en balans sterk profiteerde, en in een versnelling terecht kwam.

Maxim Lazet

Zijn favoriete ‘bezigheid’..? In diepe stilte mediteren en tegelijkertijd te baden in hoogfrequente energieën. Zijn spirituele gidsen en leraren hebben hem gestimuleerd om overvloedig gebruik te maken van invocaties en decreten, om steeds meer hogere frequenties in zijn leven uit te nodigen. Hij voelde sterk de behoefte, om deze waardevolle kennis over te brengen op concrete manieren, via zijn websites en meditatie workshops.

En doet dit sinds jaren; hij heeft zich in die 17 jaar ook intensief bezig gehouden met het ascensieproces, de beweging naar de vijfde dimensie, en heeft daarin veel multidimensionaal lichtwerk verricht. Dit alles in samenwerking met zijn partner, andere lichtwerkers en lichtkrachten in de geestelijke wereld.

Na een periode van lichtwerk in stilte op de achtergrond, wordt hij nu door zijn geestelijke begeleiding gestimuleerd om zich meer te laten zien en zijn kennis en ervaring te delen over de multidimensionale kant van het bestaan. Maar vooral over de bijzondere tijd waarin we NU leven, om zo zijn bijdrage te leveren aan de bewustzijnsverhoging op Aarde. Heb je interesse Maxim te volgen in dit proces? Kijk op zijn website (HIER) voor meer blogs en zijn activiteiten. Dit is het advies alvast, dat je op z’n website vindt:

Het belangrijkste advies dat ik een ieder kan geven: Verhoog je frequentie!
Heel jezelf, zoveel als je kunt. Je zult er letterlijk eeuwig profijt van hebben. Hoe meer je geheeld bent en hoe meer Licht je kunt belichamen, hoe gemakkelijker je het toenemende Licht op Aarde zult kunnen verdragen, en hoe soepeler de omstandigheden van verandering voor jou persoonlijk zullen verlopen. Verhelder en verruim je bewustzijn, leer loslaten en onthechten, en bereid je innerlijk voor op verandering.

Open je mind voor werkelijkheden die je nog niet voor mogelijk had gehouden. Geef je over aan het onbekende, en ga niet in weerstand. Blijf zoveel mogelijk uit oordeel, oordeel is ook een vorm van weerstand. Go with the flow. En niet te vergeten, relativeer! Je bent een eeuwig wezen, we ondergaan hier op Aarde slechts een tijdelijk avontuur in een tijdelijk jasje, hecht niet teveel aan de status quo. Geniet van het avontuur, en hoe het ook eindigt, erna staat er alweer een nieuw, mooi avontuur te wachten in deze wonderlijke Schepping!

 

* * *

*
*

De eindtijd, zonnestormen, klimaatverandering en.. ‘De elite’..

2023 © Maxim Lazet | deze versie WantToKnow.nl/be

x
Hoewel ik een optimist ben die spiritueel in het leven staat, beschouw ik mezelf tegelijkertijd als een gegronde realist. Mijn spirituele ervaringen door de jaren heen hebben de nuchtere Rotterdammer niet uit mij geschopt. Dus.. Geen woorden, maar daden, en doe maar gewoon, dan doe je al gek genoeg. Geen gewauwel in de ruimte zonder tastbare resultaten, maar focussen op wat concrete waarde oplevert.
Ongeacht mijn spirituele perspectief op het bestaan, ben ik wars van zweverigheid en allergisch voor ongegronde, abstracte ideeën, als ik ze niet voel in mijn lichaam en ik geen mogelijkheid tot praktische toepassing in het dagelijks leven zie.

Ook binnen een spirituele context kan er zowel nuchter als zweverig met onderwerpen worden omgegaan. Wanneer de multidimensionale werkelijkheid en de goddelijkheid van het bestaan echter meer en meer een vanzelfsprekendheid voor je wordt, ontwikkel je een ruimer perspectief op wat je als nuchter, concreet en gegrond beschouwt. Dan is het niet meer voorbehouden aan het ‘aardse’.

Geloven maakt plaats voor Weten, spiritualiteit neemt het over van materialisme, en identificatie verschuift van Lichaam naar Geest. Met een toenemend inzicht in multi-dimensionaliteit, ga je ook beseffen hoeveel van de psychologische, sociale en maatschappelijke dynamieken in de fysieke wereld worden veroorzaakt door sturing en manipulatie vanuit achterliggende, ongeziene dimensies.

Daarbij ontkom je er niet aan, de invloeden op alle gebeurtenissen in de wereld meer en meer te zoeken in de energieën áchter de materie. Ogenschijnlijke, fysieke oorzaken blijken dan vaak slechts de fysieke gevolgen van achterliggende, energetische oorzaken te zijn. En dat inzicht werkt nogal… ontnuchterend. Hoe zweverig dat ook klinkt voor een atheïst of een agnost. 😉

Mijn multi-dimensionale ervaringen
Ongeacht mijn aardse én multidimensionale nuchterheid is het voor mij op basis van mijn multidimensionale ervaringen onmiskenbaar geworden dat we momenteel inderdaad in de geprofeteerde Eindtijd leven, hoewel ik het zelf liever ‘Overgangstijd’ noem. Het zogenaamde ascensieproces dat hiermee samenhangt, heb ik mijn gehele volwassen leven stap voor stap in mijn lichaam en geest gevoeld, en zowel mijn lichaam als geest zijn hierin stap voor stap veranderd.

Ook heeft de Geestelijke Wereld altijd de omstandigheden om mij heen gevormd waardoor ik altijd toegang had tot de antwoorden op vragen die er in mij ontstonden over dit ascensieproces en over wat er in mijn lichaam of geest gebeurde. Vele religieuze en mythologische stromingen onderkennen en voorzagen deze Eindtijd, het einde van het Kali Yuga tijdperk, waarin de mensheid het diepste materialisme heeft bereikt, de samenleving daarbij ‘van God los” is geworden, en waarin verdeeldheid, verwarring en perversie de boventoon zijn gaan voeren.

We zien dit nu voor onze ogen gebeuren, het faillissement van het maatschappelijk systeem en het hoogtij van het hedonisme ondersteund door technologie, waarin uit het oog is verloren waar het leven werkelijk om gaat. Het goede nieuws hierin is echter dat het bereiken van een existentiële rockbottom een harde wake-up call forceert, die het in zich heeft om grote, positieve verandering te activeren.

Zoals velen in hun persoonlijke leven na een burn-out hun leven omgooiden, zo ervaart de gehele wereld als het ware nu een burn-out, en wordt het gedwongen te veranderen. De Schepping is multidimensionaal en holografisch van aard, en het ascensieproces van de Aarde laat zichzelf zien als een ‘Oude Aarde’-hologram, dat niet meer gevoed wordt door levensenergie en naar de achtergrond aan het vervagen is, en een ‘Nieuwe Aarde’-hologram dat naar de voorgrond aan het bewegen is en vol belofte en potentie is.

Het oude is aan het verdwijnen.
Alles van het Oude Aarde hologram dat niet resoneert op de frequentiebandbreedte van het Nieuwe Aarde hologram, stort daarbij ineen. Beide hologrammen nemen gedurende een periode van enkele jaren dezelfde ruimte in, en dat schept een tijdelijke, complexe, chaotische situatie van tegengestelde extremen, en dat is momenteel goed zichtbaar.

Heftige symptomen die duiden op verval zullen tegelijkertijd zichtbaar zijn met positieve ontwikkelingen die duiden op een toename in bewustwording, liefde en meer aandacht en respect voor de goddelijkheid van het bestaan. Naast deze verschijnselen van neergang en opkomst is er echter nog een derde groep verschijnselen in het spel die ik in dit blog onder de aandacht wil brengen, en dat zijn de overgangsverschijnselen van de transformatie zelf.

Deze duiden an sich noch op verval noch op opkomst, maar zijn natuurlijke neveneffecten van evolutionaire processen zelf, van microniveau tot macroniveau. Psychologisch, psycho-energetisch, maar ook klimatologisch en astrofysisch. Zo heb ik zelf door de jaren heen regelmatig ervaren dat mijn energieveld in tijden van diepgaande transformatie een verhoogde kwetsbaarheid kende. Kwetsbaarheden in de vorm van instabiliteit in mijn emotionele en mentale lichamen, en in de vorm van een tijdelijke, grotere ontvankelijkheid voor invloeden van buitenaf.

Voor het geval je nog mocht twijfelen..

Dit alles, doordat de psychologische weerbaarheid en de aurawand tijdelijk minder stevig waren. Juist in de transitie naar een vernieuwde staat van zijn kunnen deze verzwakkende symptomen als groeistuipen sterk optreden. Zoals ze in de homeopathie zeggen: ”It gets worse before it gets better”. Dit geldt op een menselijk microniveau, maar ook op macroniveaus. Zoals de mens in transitie een tijdelijk, verzwakt energieveld kan hebben, geldt dat ook voor hemellichamen.

Zoals kwantumverstrengeling en (fysieke en etherische) myceliumnetwerken aantonen, is alles met alles in de Schepping verbonden met elkaar en staat de evolutie van de mensheid en de Aarde niet op zichzelf. En alles is niet alleen verbonden met alles, alles beïnvloedt ook elkaar, en trekt elkaar naar boven of naar beneden. Het actuele ascensieproces vindt dan ook op een veel groter domein plaats. dan alleen de Aarde en de mensheid.

Het universum is aan het veranderen,
De Galaxy/Kosmos is aan het veranderen en ons zonnestelsel is aan het veranderen. De profetie van de Eindtijd, de grote bewustzijnssprong, strekt dan ook verder dan alleen het aanbreken van een Gouden Tijdperk op Aarde, er is een Gouden Tijdperk voor de gehele Galaxy aan het aanbreken, en daar voorbij. We kunnen wat er op Aarde gebeurt niet lostrekken van de grotere, astronomische context.

De evolutiecycli van planetaire beschavingen lopen parallel aan astronomische cycli, en onze Zon is net als wij in dit ascensieproces verwikkeld. Het kent zijn eigen ascensiesymptomen, zijn eigen groeistuipen, die logischerwijs het hele zonnestelsel beïnvloeden en elektromagnetische velden van hemellichamen kan doen ‘schudden’. En naast zijn eigen ascensie vervult de Zon ook de rol van regulator en doorgeefluik voor de evolutie van de hemellichamen en de planetaire bewoners binnen het zonnestelsel.

Hoewel verandering een constante is omdat alles altijd in beweging is en evolueert, gebeurt er momenteel heel veel in een kort tijdsbestek en dat gebeurt niet zonder slag of stoot. Het is een interplanetaire bewustzijnsrevolutie, en dat levert onontkoombaar ecologische schommelingen op. Enig natuurgeweld is daarin onontkomelijk, buiten de Aarde als turbulent ‘space weather’, en op Aarde als klimaatverandering, maar ook als psychologische stress. Fluctuaties in de energievelden van de Aarde veroorzaken fluctuaties in de energievelden van mensen, denk daarbij vooral aan onze emotionele en mentale lichamen.

Ik wil benadrukken dat dit artikel geen ‘wetenschappelijke bijdrage’ is en ik me ook niet wil mengen in dat debat; ik beschik simpelweg niet over alle kennis om daar op detailniveau een gedegen positie over in te nemen. Echter is dat ook mijn beeld van vele wetenschappers en politici tegenwoordig, en velen onder hen lijken aan ‘confirmation bias‘ te lijden en geen werkelijk gebalanceerd totaalbeeld na te streven.

De rol van angst
Angst versmalt de perceptie, en lijkt velen van hen de mond te snoeren. Angst voor verlies van inkomen, angst voor veroordeling en angst voor reputatieverlies en vernedering. Mijn perspectief heeft haar basis in mijn intuïtie, mijn eigen doorleefde, multidimensionale ervaringen en mijn verworven inzicht in het ascensieproces. Nu, wat weet ik ten aanzien van deze onderwerpen met zekerheid?

  • Ik weet met zekerheid dat we in de Eindtijd leven.
  • Ik weet met zekerheid dat de Schumann resonantie van de Aarde flink gestegen is de afgelopen decennia en dat de Aarde momenteel een magnetische poolverschuiving doormaakt.
  • En ik weet met zekerheid dat de Aarde momenteel een verzwakt magnetisch veld heeft, wat op zich weer verschillende gevolgen heeft. Zowel de wetenschap als de Geestelijke wereld bevestigen dit over onze planeet.

Het verzwakte magnetische veld van de Aarde heeft effect op de psyche en het zenuwsysteem van de mensheid, en beschermt de Aarde minder goed als anders tegen invloeden van buitenaf, zoals zonnevlammen, kosmische straling en mogelijk zelfs meteorieten, wanneer de Aarde in haar baan door asteroïde gordels heen beweegt. De Geestelijke wereld geeft aan dat we nu een periode in gaan waarin deze astrofysische invloeden van buitenaf zich mogelijk sterker gaan laten gelden, te beginnen met toenemende zonnevlammen, die nu al worden waargenomen en in kracht gaan toenemen.

Heftige zonnevlammen kunnen tot elektriciteitsuitval leiden en dat kan onze toenemend gedigitaliseerde samenleving behoorlijk ontwrichten. Daarnaast wordt er in de spirituele community al jaren over een zogenaamde ‘The Event’ of ‘Solar Flash’ gesproken, en er zijn nu ook wetenschappers die een micronova van onze Zon mogelijk achten in de komende twintig jaar; dit zou een natuurkundige uitleg voor deze ‘Solar Flash’ zou kunnen zijn.

Voordat je hiervan gaat schrikken: een micronova hoeft helemaal niet dodelijk te zijn en wordt volledig gereguleerd door Hoge, Geestelijke krachten. Maar het is wel goed op dat moment binnen te blijven en de gordijnen te sluiten. Ik ben geen astrofysicus, maar de signalen zouden erop wijzen, en het zou heel goed kunnen passen binnen de multidimensionale mechanica van een Eindtijd-scenario.

Sodom en Gomorra
Alle mogelijke gebeurtenissen doen me overigens ook een beetje denken aan het verhaal van Sodom en Gomorra, waarin Lot door God bewogen werd de bewoners van de verdorven stad de keuze te geven om voor het oude hologram of het nieuwe hologram te kiezen. Wellicht was dat verhaal een voorproefje op kleine schaal van wat nu in het groot staat te gebeuren. Een collega lichtwerker kreeg ook onlangs door, dat we ons momenteel in 2023 in het moment tussen de ’threshing floor’ en de ’tribulation’ verkeren, zoals beschreven in de Bijbel. De beproeving staat te beginnen.

‘Timeshift’ (© Janosh)

De Geestelijke Wereld heeft overigens enige vertraging in het ascensieproces toegestaan, om de mensen wat meer tijd te geven om wakker te worden en voor het Nieuwe Aarde-hologram te kiezen. Het is een spannende tijd, waarin we echter voor ogen mogen houden dat het eindresultaat vaststaat en positief is. Niets zal in staat zijn om de weg naar het Gouden Galactische Tijdperk te blokkeren, en we zullen het in onze hoedanigheid van onsterfelijke zielen allemaal gaan proeven in de toekomst, in dit leven of een volgende.

De weg ernaar toe kent echter nog wel vele, open variabelen die afhangen van de vrije wil van de mensheid, en hoe meer en hoe langer we wegkijken van dit proces de komende jaren, hoe meer het een ‘bumpy road’ kan gaan worden. Naarmate de tijd verloopt zal het evidenter worden dat dit scenario inderdaad aan de gang is en steeds dringender om onze volle aandacht vragen.

We kunnen het ons dan in de politieke besluitvorming niet meer permitteren om aan micromanagement of langetermijnbeleid te doen. Er zijn vele keuzes die we in het heden zouden kunnen maken als maatschappij om die beweging erdoor heen gemakkelijker te maken. Maar daarvoor moet het politieke apparaat eerst hierover op de hoogte gebracht worden, uit haar naïviteit stappen en zich losmaken van oude percepties en programmeringen.

Willen we goed begrijpen wat er op de Aarde gebeurt aan veranderingsprocessen die zich momenteel aandienen in de vorm van crisissen op alle gebieden van het leven, dan doen we er goed aan uit te zoomen, de evolutie vanuit een groter perspectief te bekijken, metafysische en astrofysische data mee te nemen in de vergelijking, en ons niet uit onwetendheid blindstaren op slechts enkele aspecten ervan, en daar alle resources in pompenEn dat brengt mij op klimaatverandering..
Ik geloof in het geheel niet dat klimaatverandering louter een interne, aardse aangelegenheid is, je kunt de mogelijkheid van oorzakelijke factoren van buiten de Aarde niet buiten beschouwing laten. Dat lijkt nu te snel en te gemakkelijk te worden gedaan en je kunt je afvragen waarom. Er zijn wel tegengeluiden die zeggen: “De zon is van meer invloed dan wordt onderkend, en verandering is van alle tijden”. En hoewel dat mijns inziens op zich een terechte relativering is, is de stelling te tijdloos geformuleerd en neemt het de bijzondere en heftige tijd waarin we op dit specifieke moment leven, onvoldoende mee.

Het werk van Dr. Emoto op het gebied van de relatie tussen intenties en onze woorden, is baanbrekend

Want het is vooral de bundeling van huidige omstandigheden, een acute bewustzijnsrevolutie met astrofysische neveneffecten, die in een korte tijd sterk bijdraagt aan de veranderingen van het klimaat. Wanneer de toenemende, astrofysische effecten op de Aarde verreweg het grootste aandeel blijken te hebben in de klimaatveranderingen de komende jaren, dan zou dat een grote impact moeten hebben op de klimaatdiscussie en de verdeeldheid erover.

Dan zou de focus verschuiven van klimaatbeheersing naar klimaatoverleving. Dan zou de verandering als een onvermijdelijk feit worden geaccepteerd, en er het begrip ontwikkelen dat in een overgangstijd als deze, enige verandering van flora en fauna onvermijdelijk is. Geloof ik dat de mens negatieve invloed uitoefent op het klimaat? Ja, natuurlijk, ik ben geen ‘climate change denier’..

Het valt moeilijk te ontkennen dat de mensheid roofbouw pleegt op de planeet. Vermindering van natuur en vervuiling van aarde, water en lucht zijn duidelijk aan de gang. Het is destructief gedrag dat samenhangt met de neergang van het Oude Aarde hologram, en zal ophouden te bestaan in het Nieuwe Aarde hologram.

Geloof ik dat er een CO2 probleem bestaat?
Slechts in geringe mate, waarbij ik echter niet anders kan dan het te relativeren binnen het totaalbeeld van alle grote veranderingen die gaande zijn en voor de deur staan. Zoals bijvoorbeeld, wat voor CO2 gevolgen zijn er als door de toenemende zonnevlammen meer slapende vulkanen gaan activeren? Dat schijnt een reële mogelijkheid te zijn, met grote gevolgen voor CO2. Om nog maar niet te spreken over de effecten van een eventuele micronova.

En ik herhaal, de toename in zonnevlammen wordt momenteel al waargenomen door de wetenschap en gevoeld door sensitieve mensen, maar over mogelijke consequenties lees ik weinig in het mainstream nieuws. Dus, hoewel ik wel aanneem dat de mens negatieve invloed uitoefent op het klimaat, draait het wat mij betreft veel meer om de vraag in welke verhouding de mens de veroorzaker is van de klimaatverandering ten opzichte van andere, grotere invloeden op het klimaat? Nou, niet meer dan 5%, is mijn geloof, en toenemend natuurgeweld zal dat de komende jaren waarschijnlijk gaan bevestigen.

En dan blijken die vele miljarden aan milieu-investeringen weggegooid geld te zijn, die veel beter besteed hadden kunnen worden. Overigens moet gezegd worden, wanneer we het over de negatieve invloed van de mens in fysieke zin hebben, dat door de transformatie van ons collectieve bewustzijn in het kader van het ascensieproces de mensheid net als de Zon óók in positieve zin debet is aan de evolutie van de Aarde en alles wat daarop leeft, en alle veranderingsprocessen die dat in gang zet.

Bewustzijn en de invloed op het klimaat..!
Ook de verandering van ons bewustzijn beïnvloedt het klimaat, alles beïnvloedt immers alles. Maar dat vraagt om het onderkennen van een grotere, metafysische context. Klimaat, maatschappij, cultuur, religie, wetenschap, het gaat allemaal veranderen, als reflecties van snel veranderend bewustzijn. Men doet er goed aan zich hiervoor te openen, naar binnen te keren, te mediteren en te onthechten van de uiterlijke wereld, alle hechting aan ideeën los te laten over hoe de dingen zijn of zouden moeten zijn. Dat biedt het meeste draagvlak om met deze veranderingen om te gaan.

Daarnaast is het natuurlijk goed tegelijkertijd praktische voorbereidingen qua energie en voedsel te treffen om de periode samen zonder te veel kleurscheuren door te komen. Overheden zouden er goed aan doen de acute situatie te erkennen en hun bestedingen te richten op het garanderen van bestaanszekerheid, overleving en het prioriteren van basisbehoeften. En het verstevigen van elektriciteitsnetwerken en back-up-systemen, voor zover dat nog niet het geval is, om beter in staat te zijn de klappen van de zonnevlammen op te vangen.

Er is nog één ander ding wat ik zeker weet, en dat is dat de top van de elite WEET dat we in de Eindtijd verkeren, maar dit niet openlijk deelt met het volk. We bevinden ons in een multidimensionale megagebeurtenis, en je kunt ervan uitgaan dat in de top van de machtspyramide op Aarde de kennis bestaat over dit proces. Zij zien het volk graag zo atheïstisch mogelijk, maar zelf staan ze volledig open voor de metafysische elementen die onze werkelijkheid beïnvloeden. Better believe it.

Net als het verzwijgen van buitenaards leven zal er vast een officieel narratief op hun bureau klaarliggen, dat zegt: we willen geen paniek veroorzaken, en we vertrouwen het volk er niet op dat zij kunnen omgaan met deze informatie. Maar de werkelijke agenda is natuurlijk die van controle en het handhaven van de onwetendheid, die hen van macht voorziet. Daarom komt het verhaal van klimaatverandering zo goed van pas. Het biedt een plausibele verklaring en leidt af van de grotere context van de Eindtijd die aan de gang is.

Door het veroorzaken van klimaatveranderingen bij de mens leggen, schept dit een sfeer van angst, schuld en verdeeldheid, wat hen controle geeft. Het schept de mogelijkheid flinke klimaatbelastingen voor milieumaatregelen te innen, de burgers steeds afhankelijker te maken van een totalitaire staat die zogenaamd het beste met ons voor heeft en ondertussen alle resources naar zich toe zuigt.

En de elite dan..? Die weten meer.. Toch?
Het idee dat de elite, of in ieder geval de top van de elite, op de hoogte is van de Eindtijd, schept een invalshoek die ik eigenlijk weinig tegenkom in analyses van onderzoekers, terwijl het een grote draai geeft aan de ware intenties achter hun beleid. Want het zou betekenen dat de elite helemaal niet primair uit is op die trans-humanistische toekomst met een centrale, technocratische wereldregering. Dat is dan slechts het secundaire langetermijndoel.

Er bestaat dan -met het oog op de Eindtijd- namelijk een primair kortetermijndoel, en dat is simpelweg hun eigen hachje redden, de Eindtijd overleven, en daarvoor alle macht die ze bezitten, inzetten.

Het primaire doel is dan dus niet controle, maar een onderliggend en veel basaler belang: bestaansrecht, overleving. De controle over het volk dient slechts als hulpmiddel om hun eigen overlevingskansen te vergroten. Over alle resources te beschikken, en niet dwars te worden gezeten door het volk in een mogelijk chaotische fase van natuurgeweld en maatschappelijke ontwrichting.

Waarom zouden de miljardairs werkelijk momenteel massaal hun bunkers bouwen? Wat weten zij dat de burgers niet weten? De kans is groot dat de top van de elite de Agenda 2030 dan ook niet heeft ingezet als een doelstelling tot een positieve omvorming van de maatschappij, maar als een Agenda tot ‘Overleving van de Eindtijd’. Het verklaart ook veel meer de haast die er plotseling bestaat in dat beleid. Als het klopt dat de Tribulation nu inderdaad start en 7 jaar duurt zoals sommige Bijbel interpretaties zeggen, dan komen we precies uit bij 2030.

De timing ervan is niet toevallig. Dus, is het werkelijk vijf voor twaalf voor het milieu, zoals gesuggereerd wordt, of is het vijf voor twaalf voordat de heftigheid van de Eindtijd werkelijk aanbreekt, inclusief alle astrofysische verschijnselen? En als de top van de elite op de hoogte is van het mogelijke natuurgeweld in de Eindtijd en de mogelijke effecten van zonnevlammen op de beschikbaarheid van elektriciteit, hoe ideaal is het dan om onze afhankelijkheid van elektriciteit almaar te vergroten, met als summum het wonen in een smartgrid city? Think about it…!

Om nog maar niet te spreken over de effecten van een eventuele micronova op alle elektrische apparatuur op Aarde. De volgende vraag die zich aandient is, hoever naar beneden in de machtspiramide is men op de hoogte van deze werkelijke agenda? Ik moet erkennen dat ik hier geen goed beeld van heb. Ik geloof dat verreweg het grootste gedeelte van deze machtspiramide aan de onderkant ervan geen idee heeft, en net als het volk misleid wordt, denken goed te doen in naïeve, idealistische motieven.

Verder zal er mogelijk een niveau zijn, die meer weet maar het hele plaatje niet kent, zeker niet de multidimensionale context ervan. Verder zullen er gevallen zijn van bedreiging, intimidatie, omkoping en chantage. Mogelijk zijn er zelfs politieke leiders die plekjes in de bunkers van de miljardairs zijn beloofd onder de voorwaarde dat ze het Agenda 2030 beleid doordrukken binnen de landen waar ze werkzaam zijn.

Ik dien ter volledigheid ook nog te benoemen dat er in dit Eindtijd scenario ook geestelijke krachten actief zijn die trachten om het Oude Aarde hologram in stand te houden en het Nieuwe Aarde hologram tegen te werken. Zij zullen hier niet in slagen, maar zij zullen het wel proberen met alle macht die ze bijeen kunnen rapen. Zij zoomen in op de ego’s van mensen, en beïnvloeden ongezien hun gedachten en gevoelens, en stimuleren alle vormen van angst, machtswellust, misleiding, afleiding, verdeeldheid, verwarring, perversie en chaos.

En mensen in hoge machtsposities die hun hart niet open hebben staan, zijn het meest ontvankelijk voor deze beïnvloeding. Op een menselijk, bewust niveau zal hun persoonlijke agenda vooral uit zijn op macht, comfort en overleving, maar onbewust worden zij via hun woorden en daden ingezet om de opkomst van het Nieuwe Aarde hologram tegen te werken.

Ter afsluiting,
ik heb dit artikel geschreven ter bewustwording en met een liefdevolle intentie, en niet om alarmerend te zijn. De Geestelijke Wereld zegt: “People need to be informed.” Zonder kennis van de waarheid over de Eindtijd sta je in de komende jaren gelijk al 2-0 achter, en het is deze informatie die heftig onderdrukt is tot op heden. Ik wil herhalen dat hoe het ook verloopt, het eindresultaat vaststaat en positief is. Het Gouden Tijdperk komt eraan, we dienen alleen even een periode de groeistuipen van de Aarde te doorstaan totdat zij een vernieuwde stevigheid en stabiliteit heeft ontwikkeld.

Houd in gedachten dat onze zielen deze transitie dolgraag wilden meemaken, en we allemaal in andere incarnaties al eerder dergelijke tijdperk transities hebben meegemaakt, op deze planeet en andere planeten. Ook met positieve resultaten, niet alleen ‘Atlantis scenario’s’. Het Goddelijk Script voor deze transitie is een ascensie, een opwaartse beweging, en niet een descensie, en zo zal het geschieden. Dus:

The only way is up.
De komende jaren vragen om onthechting en flexibiliteit, van elk mens op Aarde. Maar ook om een balans tussen de behoeften van lichaam en geest. Mediteren én preppen, zogezegd, niet slechts één van de twee. Wees praktisch in termen van overleving en zelfvoorzienendheid, een paar grote zakken rijst kopen waar je een half jaar voorraad mee hebt is een kleine investering.

Volg eventueel de bewegingen van de zonnevlammen en de Schumann resonantie; daar zijn ook gratis apps voor (bijv. ‘SpaceWeatherLive’, ‘Schumann Resonances’ o.a.). Zij kunnen op momenten verklaringen bieden voor psychologische fluctuaties en fysieke ongemakken. De verandering is niet tegen te houden. Klimaatmaatregelen en klimaatdemonstraties gaan het niet tegenhouden.

Go with the flow.
Accepteer dat er een grotere, goddelijke werkelijkheid aan het werk is, en dat er in wezen geen verlies bestaat. De ziel leeft eeuwig, en wat de persoonlijkheid als verlies beschouwt, is slechts transformatie naar een andere staat van zijn. Keer naar binnen, vind een innerlijk equilibrium, open je hart, en zet de intentie neer richting je Hoger Zelf dat je deel uit wilt maken van het Nieuwe Aarde hologram.

Houdt de Aarde in je hart, dat heeft een werkelijk, concreet, metafysisch effect. Het is de energie van Liefde die het hele proces verzacht en versnelt, voor de mensheid en de Aarde, en tevens tegenwerkende krachten aanraakt en herinnert aan hun eigen goddelijke aard. Ik heb dit blog ook niet geschreven als een aanklacht of oordeel naar de elite. Op diepere, multidimensionale niveaus worden ook zij misleid en de staat van hun innerlijke leegte en welbevinden is niet te benijden.

Zij zijn niet alleen angstig voor hun overleving dit leven, maar ook voor wat er erna komt, als consequenties van hun daden. Met eugenetica trachten zij dit zo lang mogelijk uit te stellen. En het gegeven dat de ‘aristocratie het klootjesvolk voor de leeuwen gooit’ zodra ze zelf in gevaar is, is van alle tijden.

© Janosh: ‘Flow’

We hebben allemaal incarnaties gehad in soortgelijke posities waarin we niet uit liefde maar uit angst en zelfzuchtigheid handelden. In oordeelloosheid en vergeving verblijven betekent echter natuurlijk niet dat we het maar moeten accepteren. Vreedzame tegenwerking is noodzakelijk, vanuit liefde en waarheidsgetrouwheid. Het Nieuwe Aarde hologram vraagt dat van ons. De informatie die de elite onderdrukt over wat er werkelijk aan de gang is, dient het grote publiek te bereiken, zodat mensen geïnformeerde keuzes kunnen maken.

Met dank en respect voor de inzet en moed van de vele, alternatieve media.
Er mogen vele, botsende percepties op wat er speelt bestaan, in liefde smelt hun botsende aard en vieren we slechts de diversiteit van vormen en ideeën als een rijkdom van het bestaan. De kern waarover we het wel eens mogen worden, is dat de kosmos een Goddelijke Schepping is en dat de mensheid en de Aarde op dit moment voor een grote ommezwaai staan. Wat zou het een hoop leed en een hoop verdeeldheid veroorzakende discussies schelen als we allen geïnformeerd zouden samenwerken om de komende tijd te doorstaan.

Het wordt een spannende tijd, maar dan zouden in ieder geval alle neuzen in dezelfde richting staan. Geen klimaatdiscussies meer, geen verkeerd besteden van overheidsfondsen, maar focus op voorbereiding en ondersteuning in basisbehoeften. En laten de voedselbanken, in Gods naam, door de overheden gefinancierd worden.

Dank je wel voor het lezen!.

Met liefde,

Maxim Lazet
maximlazet.nl

2 gedachten over “De eindtijd, zonnestormen, klimaatverandering en.. ‘De elite’..

 1. Dag heer Lazet,
  uw artikel bracht bij mij weer een ervaring in herinnering, die ik zelf heel bijzonder vond en die ik graag met u en uw lezers zou willen delen.
  Het gebeurde zo’n 40 jaar geleden, in een meditatie waarin het begrip Einde der Tijden opdook. Nu denk ik wel dat dit begrip toch een iets andere betekenis heeft dan uw begrip Eindtijd., die naar ik heb begrepen, het begin moet zijn van een nieuw tijdperk. Maar goed, het Einde der Tijden betekende voor mij dat de tijd ophoud te bestaan.
  En in die meditatie realiseerde ik mij met een schok dat dit Ende der Tijden altijd is. Het is ‘Al-tijd NU…….’
  en ik bevond mij midden in dat NU en alles in mij stond stil, terwijl alles om me heen gewoon doorging.
  later begreep ik dat ik mij voor een kort ogenblijk op de Wereld-As had bevonden. De Wereld-As, die in de esoterische religies de AXIS MUNDI wordt genoemd en in het visioen van Jacob de Hemel-ladder. Engelen dalen en stijgen op zonder dat ze zich bewegen en brengen hun boodschappen naar beneden en dragen mijn gebeden omhoog.
  In de ‘Al-tijd-NU-staat ben ik mij bewust dat de tijd inderdaad stil kan staan, terwijl alles om mij heen gewoon door gaat.
  een zeer bijzondere ervaring…., die ik naar ik nu begrijp, een geestelijke ervaring is geweest .
  Overigens : in de stoffelijke wereld bestaat er weldegelijk een materiele correspondentie : de Poolster die onbeweeglijk precies boven de Noordpool staat en een as vormt waaromheen de hele sterrenwereld draait.

 2. Dank voor dit fantastische en complete artikel, Maxim. Alleen een, liefdevol integere en in waarheid levende levenshoudng kan ieder verder brengen.

  In LIcht en Liefde.

Geef een reactie

Deze site gebruikt Akismet om spam te verminderen. Bekijk hoe je reactie-gegevens worden verwerkt.