Advertentie

De geneeskracht van… licht..!


Jolanda Burgmeijer
Jolanda Burgmeijer

Jolanda Burgmeijer vertelt: “Na het voltooien van mijn HBO-opleidingen Natuurgeneeskunde en Acupunctuur volgde ik nascholingen in zowel de traditionele Chinese geneeskunde (acupunctuur, tuina, kruidengeneeskunde) als in moderne ontwikkelingen binnen de acupunctuur (Laseracupunctuur, Electro acupunctuur en Bioresonantie).

Sinds 1993 voer ik een zelfstandige praktijk voor acupunctuur welke zich in de loop der jaren heeft ontwikkeld tot het huidige Centrum voor Fotonentherapie. Bij aanvang van elk consult evalueer ik samen met cliënten de ontwikkeling van hun gezondheidstoestand en de behandeling die ze vervolgens ontvangen, wordt dus telkens aan deze ontwikkeling aangepast.

En vaak kunnen na 1 behandeling al opvallende verbeteringen optreden in de gezondheidstoestand; cliënten merken dit o.a.in de afname van klachten, pijnvermindering, energieker voelen, beter slapen, ontspanning en stemmingsverbeteringen. Gedurende de eerste 4-6 weken wordt meestal een groot herstel van uw gezondheid bereikt met een duidelijke vermindering van klachten.

De therapieën zijn geschikt voor volwassenen en kinderen van alle leeftijden met uiteenlopende gezondheidsklachten. Zowel aandoeningen van lichamelijke en psychische aard als aandoeningen met een acuut of een chronisch karakter behandelen wij in onze kliniek. Graag maak ik gebruik van de gelegenheid op deze gastcolumn van WantToKnow, om je iets te vertellen over de geneeskracht van licht..”

 

x

* * *

x

x

De geneeskracht van licht

2014 © Jolanda Burgmeijer – deze versie WantToKnow.nl/.be

x

.
De magie van de Zon. Vele eonen de brenger van leven; tot in de diepste kern van ons Leven op Aarde. Niet zo vreemd dat vele oude beschavingen de Zon letterlijk in het middelpunt van hun samen-leving plaatsten..!

Continu zendt de zon een onvoorstelbare hoeveelheid energie de kosmos in. Al het leven op aarde is onder invloed van het volledige lichtspectrum van zonlicht tot ontwikkeling gekomen en in stand gebleven. In ons door technologie gedreven dagelijks leven zijn we ons er onvoldoende van bewust dat natuurlijke energetische krachten van essentieel belang zijn voor het behouden en onderhouden van onze gezondheid.

Alle voor het aardse leven noodzakelijke energie en materie hebben de zon als bron. Net als planten en dieren zijn wij biologische organismen die continu de stimulerende en helende werking van natuurlijke krachten nodig hebben van zonlicht, maar ook elektrische velden in de atmosfeer, het aardmagnetisch veld, lucht, water en de aarde die ons voedsel voortbrengt.

Heilzame therapie van de natuur
Vanaf de oorsprong van ons bestaan wendt de mens zich voor genezing tot de zon. Hoog ontwikkelde beschavingen en culturen zoals die van de Egyptenaren, Grieken, Romeinen, Inca’s en Maya’s hebben op grote schaal gebruik gemaakt van de therapeutische werking van het zonlicht. Zij staarden in de zon en lieten heel hun lichaam beschijnen om te herstellen van lichamelijke en geestelijke onbalans. De Grieken bouwden hiertoe geneestempels en noemden dit heliotherapie.

In de eerste helft van de twintigste eeuw werd heliotherapie gerenommeerd door haar succesvolle toepassing bij patiënten met tuberculose: 80% genas. In 1980 stelde dokter Zane Kime brede fysiologische effecten vast van een reeks gedoseerde blootstellingen aan zonlicht: lagere bloeddruk, trager ademhalingsritme, dalende bloedsuikerspiegels, kortere recuperatietijd van hart, meer energie, lichaamskracht en uithoudingsvermogen, minder melkzuur in bloed na inspanning en toegenomen opname en transport van zuurstof door bloed. Veelzeggend.

Dr. John Ott: ‘We beseffen eindelijk dat licht een levensmiddel is zoals voeding, dat verkeerd licht net als verkeerde voeding ons ziek kan maken. En dat goed licht onze gezondheid in stand houdt.’

Stimulerende energie voor hersen- en lichaamsfuncties
In de twintigste eeuw werd duidelijker dat er een relatie bestaat tussen zonlicht, de ogen, de hersenen en onze lichaamsfuncties. Omstreeks 1970 werd wetenschappelijk aangetoond dat licht dat via onze ogen binnenkomt zowel visuele als non-visuele functies heeft. Onze ogen zetten lichtgolven om in elektrische impulsen. Impulsen die enerzijds via de zenuwen naar de visuele cortex worden geleid om beelden te construeren en anderzijds naar de hypothalamus, het belangrijkste regulatiecentrum in onze hersenen, om vitale lichaamsfuncties te stimuleren.

De hypothalamus reguleert in samenwerking met de hypofyse en epifyse via het zenuwstelsel en hormoonstelsel alle leven voorwaardelijke lichaamsfuncties. Deze homeostatische processen worden door de hypothalamus gecontroleerd en gereguleerd: de ademhaling, de circulatie, de voedsel- en vochtopname, de spijsvertering,
de lichaamstemperatuur, het metabolisme, groei en voortplanting, plus het dag- en nachtritme met hiermee samenhangende biologische ritmen.

solar prayer ancientZonlicht stimuleert via de ogen en de hersenen deze essentiële lichaamsfuncties. Dit maakt licht tot een vitale bio-energetische aandrijfkracht. Hetgeen verklaart waarom we ons tijdens zonneschijn zo veel prettiger voelen dan in zon-arme perioden. Onze intuïtie voedt een aanhoudend verlangen naar de verwarmende en leven gevende lichtenergie van de zon. Dit inspireert tot de ontwikkeling van zon identieke straling, namelijk laserlicht.

Laser: technisch licht met bio-stimulerende werking
Al tijdens vroege experimenten ontdekte men de intensieve wisselwerking tussen laserstralen en alle biologische processen in levende cellen. Arts en onderzoeker Andre Mester kon in 1966 als eerste bewijzen dat zacht laserlicht de energieleveranciers van de cel, de mitochondriën, activeert. De mitochondriën mobiliseren op hun beurt overige energetische processen en leveren daarmee een fundamentele bijdrage aan het activeren van de metabole energie in de cellen. Alle biologische processen worden door energie aangestuurd. E

nergie is de voorwaarde voor elke vorm van leven. Softlasertherapie is medisch toegepast laserlicht met een lage intensiteit met als primair effect een toename van de energieproductie in de mitochondriën en als secundair effect: weefselregeneratie, ontstekingsremming, pijnreductie en toename van bloedcirculatie. Sinds 1966 wordt softlaser-therapie aangewend en wetenschappelijk onderzocht. In ruim 3000 publicaties van onderzoeken bij mensen, dieren en celculturen wordt de effectieve werking aangetoond.

Biofotonen: het biologische laserlicht van de mens
De ontdekking van laser is te vergelijken met de ontdekking van elektriciteit. De mens vond elektrische stroom pas zo’n 200 jaar geleden uit. De natuur kent het fenomeen elektriciteit daarentegen vanaf het ontstaan van het leven. Bijvoorbeeld in zenuwen, hersenen, spieren, het hart en in elke molecuul. Dit geldt ook voor laser: niet de mens heeft de laserstraal uitgevonden. Ook nu weer is dat de intelligentie van de natuur zelf.

laser therapyDe natuurlijke energie van laser werd in 1975 bewezen door biofysicus F.A. Popp. Als eerste toonde hij wetenschappelijk aan dat alle levende cellen in planten, dieren en mensen ultrazwakke lichtstralen afgeven: biofotonen. De aanwezigheid van biologische laserlicht in de cellen vormt een verklaring voor de stimulerende werking van technisch laserlicht op de celstofwisseling. De ontdekking van biofotonen leidde tot meer kennis van enerzijds een ‘nieuwe’ vorm van biologische energie en anderzijds een ‘nieuw’ biologisch communicatiesysteem.

Biofotonen vormen een energie die door alle levende cellen wordt ingezet ter aansturing van de interne functionele processen en zijn het belangrijkste communicatiesysteem van het lichaam. Om de talrijke complexe lichaamsfuncties aan te sturen communiceert ons lichaam biochemisch via het bloed, bio-elektrisch via het zenuwstelsel en bio-energetisch via het biofotonenveld.

Omdat alle lichaamscellen biofotonen afgeven zal ons lichaam ook biofotonen moeten aanmaken. Ons lichaam neemt fotonen op uit zonlicht via de ogen, de huid, de ademhaling en de voeding. De directe opname van fotonen verloopt vooral via de ogen maar ook via de huid. De lucht die wij inademen is door de zon geladen met fotonen en ook de planten die wij eten bevatten door het proces van fotosynthese biofotonen. Voorts wordt het water dat wij drinken onder natuurlijke omstandigheden gevitaliseerd door zonlicht met fotonen. Onze moderne leefstijl – waarin we veel binnen verblijven en voedsel gebruiken met weinig biofotonen – leidt tot onvoldoende absorptie van fotonen en ondermijnt uiteindelijk onze gezondheid.Dit roept de wens op naar zon-identieke straling.

medifoton agendaSoftlasertherapie
Alle cellen in ons lichaam zijn zeer ontvankelijk voor opname van fotonen uit zonlicht. Daarnaast is ons lichaam ook receptief voor fotonen van andere lichtbronnen dan de zon, indien dit licht natuur-identiek is. Dit vermogen van ons lichaam vormt de basis voor fotonen- en softlasertherapie. Een therapie die de productie en functie van biofotonen stimuleert en leidt tot optimalisering van de energievoorziening en de informatieoverdracht in het hele lichaam. Alle lichaamsprocessen, waaronder het immuunsysteem, worden hierbij betrokken en geactiveerd. Dit maakt softlasertherapie effectief bij een zeer breed spectrum aan indicaties.

Technologische ontwikkelingen hebben regelmatig geleid tot nadelige consequenties voor de gezondheid van mensen. Voorbeelden hiervan zijn: de voedselindustrie, de magnetron, kunstlicht, elektriciteit en draadloze communicatiesystemen.
Technologie kan echter ook toegepast worden om de gezondheid juist te bevorderen. Het natuur-identiek laserlicht van softlasertherapie helpt bij het herstel van de gezondheid. De effectiviteit van deze behandelwijze biedt daarom in de medische praxis een goed vooruitzicht aan de patiënt.

Biofysische geneeskunde: modern medisch paradigma
Het huidige materialistische paradigma binnen de reguliere geneeskunde gaat uit van een chemisch en mechanisch mensbeeld waarbij het lichaam wordt aangestuurd door biochemische en bio-elektrische processen. Biofysische wetenschappers tonen echter aan dat ons lichaam voor meer dan 99% bestaat uit energie en fundamenteel wordt aangestuurd door een energetisch regulatiesysteem. De biofysische geneeskunde heeft als uitgangspunt dat alle lichaamsprocessen worden aangestuurd en gereguleerd door een elektromagnetisch systeem. Het versturen en ontvangen van informatie binnen dit systeem vindt plaats middels biofotonen.

Gezondheid is volgens deze geneeskunde een toestand waarbij ons lichaam in staat is adequaat te reageren op alle invloeden uit onze omgeving zonder dat onze lichaamsfuncties hierdoor verstoord worden. In deze toestand heeft ons lichaam een goed functionerend zelfherstellend en compenserend vermogen. Ziekte kan volgens de biofysische geneeskunde in het algemeen gezien worden als een niet optimaal werkend regulatiesysteem.

Het vermogen van ons lichaam om als geheel efficiënt samen te werken en adequaat te reageren op signalen uit de omgeving is verzwakt. Deze signalen leiden dan tot destabilisatie van ons lichaam. Ons zelfherstellend vermogen schiet dus tekort om de belastende invloeden te compenseren. Meestal ontstaat dit door een langdurige opeenstapeling van invloeden die de gezondheid verstoren zoals: een ongezonde voedings- en levenswijze, chronische stress, verstoorde emoties, onvoldoende lichaamsbeweging, infecties met micro-organismen, vaccinaties, electrosmog, toxinen, zware metalen, psychische belasting, weersinvloeden of constitutionele factoren.

David Cameron Gikandi:
‘Wij zijn materie én energie! Waaruit bestaat je lichaam? Uit weefsels en organen. Waaruit bestaan weefsels en organen? Uit cellen. Waaruit bestaan cellen? Uit moleculen. Waaruit bestaan moleculen? Uit atomen. Waaruit bestaan atomen? Uit subatomaire deeltjes. Waaruit bestaan subatomaire deeltjes? Uit energie? Nee. Ze bestaan niet uit energie; ze zijn energie.

De oude alchemie had tot doel een universeel levenselixer te vervaardigen dat de levensduur verlengt. Een universeel levenskracht versterkend geneesmiddel is echter niet te vinden in chemische preparaten maar staat ons sinds er leven op aarde is wel ter beschikking in de vorm van de energie van zonlicht. Fotonentherapie is een moderne, universele therapie die de levensenergie versterkt en zo herstel van het zelfregulerend vermogen op biofysisch niveau stimuleert.

Natuurgeneeskunde: traditionele en moderne energetische geneeskunde
Alle geneeskracht in de natuur is afkomstig van zonlicht, dat met zijn stralen van zonne-energie zijn levenskracht bindt aan lucht, water, mineralen, planten, dieren en mensen. In zowel de westerse en oosterse als in de traditionele en moderne natuurgeneeskunde wordt de levenwekkende, geneeskrachtige werking van de zon gebruikt.

patienteninformatieEn hoewel men zich vaak niet bewust is van de energetische werking van therapieën wordt zonne-energie benut in onder meer voedingstherapie, organische orthomoleculaire geneeskunde, kruidengeneeskunde en niet te vergeten in de homeopathie!

Alle natuurgeneeskundige therapieën zijn gericht op een herstel van het zelfgenezend vermogen door activatie van de eigen levensenergie, die in de loop der tijd in diverse culturen verscheidene namen heeft gekregen als chi, prana, orgon, dynamis, vis medicatrix naturae. De hedendaags wetenschap biedt met het aantonen van biofotonen een verklaring voor reeds duizenden jaren bestaande oosterse energetische geneeskundige systemen en westerse natuurgeneeskundige systemen.

Voeding: materie en lichtenergie
Planten transformeren door fotosynthese zonlicht tot biofotonen. Deze fotonen-energie wordt opgeslagen in alle delen van de plant: blad, wortel, vruchten en zaden. Voedsel bestaat dus niet alleen uit chemische componenten maar bestaat in essentie uit energie en informatie. Wij eten licht en het is dan ook de lichtkwaliteit en –kwantiteit die bepaalt hoe ge-zon-d ons voedsel is.“

 

9 gedachten over “De geneeskracht van… licht..!

 1. Zonnestaren zie ik regelmatig in artikelen aanbevolen worden als vorm van lichttherapie, met name naar de oranje opkomende of ondergaande zon. Het lukt me echter niet naar (of er vlak langs) de zon te kijken zonder mijn gezichtveld daarna te laten herstellen van de verblindende vlekken op mijn netvlies (kan niet gezond zijn, toch?).

  Wie heeft er ervaring met zonnestaren en kan me een tip geven hoe ik dat verantwoord kan doen?

  1. Hoi Allaya, mogelijk heeft het met jouw ogen te maken, of misschien komt het door angst/ geen vertrouwen, geen idee waarom het bij sommige wel of niet zou kunnen.
   Je kunt zoiets langzaam opbouwen. Per persoon is dat verschillend, een paar seconden of minuten. Het heeft vrijwel direct erna effect wat voelbaar is boven in je kruin. 🙂

  2. Ik weet niet of je vaak een zonnebril draagt? Dit kun je ook ontwennen en daarna is het eigenlijk een onbewuste bezigheid. Voor mij in iedere geval. Sommige gaan er echt een poos voor zitten, anderen pakken wanneer de kans zich aanbiedt een paar glimpen.

  3. Ik ben benieuwd, Sun, of ik het merk. Wel steeds geprobeerd, maar mijn zicht is daarna zo wazig, dat ik het niet verantwoord vind. Ik heb wel vaker last met mijn ogen, dus wellicht is er nog een andere reden dat ik dingen niet goed kan “zien” 😉

 2. Het proces waar jullie het over hebben heet sungazing, en het beste om te doen is een uur na zonsopgang en een uur voor zonsondergang . Sungazing is gewoonn turen in de zon bouw het rustig op als de zon er is.
  Na een tijdje kan de bril in de vuilnisbak.
  succes

  1. Hallo WILLEM, denk je dat dit werkt, door het vele op zeezielen, heb ik zwarte vlekken cataract op mijn ogen, kijk er nog net langs maar ze worden groter, denk je dat ik dit risico kan nemen, Vr. Groet

 3. Absoluut juist ! Twijfel niet, de zon is ook voor de mens een krachtige bron van energie. Het zijn niet alleen de planten die in jan – febr van de eerste stralen terug tot leven maar ook wij kunnen door dagelijks een paar seconden tot enkele min. naar de zon te staren, onze energie opdrijven en ons lichaam versterken.

  Doen zou ik zeggen, het is een Godsgeschenk en nog gratis ook !

 4. De zeer zwakke straling die door biologische systemen wordt uitgezonden, is niet in 1975 door Popp ontdekt, maar al in 1922 door Gurwitsch. Popp heeft slechts de naam “biofotonen” voor deze straling verzonnen. Met laserlicht heeft dat overigens niets te maken, laserlicht komt in de natuur niet voor.

Geef een reactie

Deze site gebruikt Akismet om spam te verminderen. Bekijk hoe je reactie-gegevens worden verwerkt.