Advertentie

De Nieuwe Tijd is begonnen en NU..?


castle in the dusk

x

De Nieuwe Tijd is begonnen en NU?

2013 © Aly Vochteloo

x

Waarom is er nog zoveel mis in de wereld? Mensen blijven zich dit afvragen. Wat er allemaal mis is of lijkt, hoef ik niet op te noemen. De kranten staan er vol mee en de journaal’s en actualiteiten rubrieken brengen het via de t.v. binnenkamers met beeld en geluid. De kern van de zaak is dat we van onszelf vervreemd zijn.

Hoe zouden we onszelf kunnen verbinden aan een financieel systeem dat zich inmiddels door een eenzijdig hebzuchtig beleid zichzelf heeft omgebracht.Ons onderwijs is vaak voor zowel de leerling danwel leerkracht demotiverend, te gericht op prestaties, nog steeds veel feitenkennis, de eigen en de sociale intelligentie komt hierbij in het geding. En niet te vergeten de verschillende dogmatische Godsdiensten die elkaar bevechten aangezien ze allen denken dat hun God en religie De Waarheid is.

En de tegenwoordige politiek die al jarenlang denkt alles te kunnen ondervangen met regels en wetten die de ‘gehoorzame’ burger op een verkeerd spoor zet. Dan heb je nog de reguliere geneeskunde, w.o. de GGZ, waarin ikzelf ervaring heb met hun werkwijze, wat onder meer de aanleiding is dat ik dit artikel schrijf.

De wereld, het systeem en ik
Bij mij werd toen ik 54 jaar was n.a.v. een Manische Psychose, de ziekte Manisch Depressieve Stoornis gediagnosticeerd. Over deze ziekte had ik wel eens gelezen, zij het over de extremen, deze zijn immers het interessantst. Gelijk riep ik; zeer verontwaardigt, en terecht bleek later, “dat heb ik niet”. Maar eerlijk is eerlijk zo’n plotselinge heftige manie is niet gemakkelijk op te sporen. Wel is het zo, net als met alle symptomen; het komt ergens vandaan, het komt niet uit de lucht vallen. Hier wordt mijns inziens in de GGZ veel te laconiek mee omgesprongen en daardoor te snel een standaard label aan opgehangen.

boat water grassZelf heb ik mij dat stempel nooit toege-eigend, zelfs nooit getwijfeld of ze misschien toch niet gelijk konden hebben. Tussen de episodes in was ik een ‘normaal’ mens. Aan de ‘lotgenotenlijn’ kreeg ik veel verhalen te horen van ‘lotgenoten’, zodoende wist ik van hun problemen. En die waren er ook buiten de episodes om en ook schrok ik soms van de hoeveelheden medicijnen, meerdere verschillende soorten, die ze kregen voorgeschreven. Zelf noemde ik mij een plus-minus mens, vanwege mijn enorme brede belangstelling, wat zich vooral uitte in het lezen van vooral informatieve boeken op velerlei gebied, vandaar toen die toepasselijke benaming.

Mijn eigen ervaring was wel dat de plotselinge manische psychoses optraden i.v.m. een zekere gevoeligheid. Tevens wist ik dat ik kenmerken vertoonde van een HPS-er, High Sensitief Person. Tot voor kort wist ik niet dat deze jas mij zo precies zou passen. Vooral de benaming SIM; Sensitief Intelligent Mens.

Dat ik niet ziek ben, is voor mij duidelijk en als ik zie hoe het er in de wereld aan toe gaat en hoe er op gereageerd wordt, weet ik zeker dat ik geestelijk gezonder ben dan een hoop volwassenen of ze nu weinig dan wel veel in de melk te brokkelen hebben. Daaraan hoefde ik zelf niet te twijfelen ook al door fijne en vaak diepgaande gesprekken die ik met mensen heb, en het vertrouwen wat ze mij schenken door wat ze vertellen, ze merken dat ik kan luisteren zonder te oordelen en met empathie.

Uit ervaring weet ik dat dit niet is aan te treffen bij mensen die meer trekken vertonen van wat de symptomen aangaat van een Manische Stoornis. En dit soort gesprekken zijn voor mij erg waardevol aangezien ik zo’n niet passend stempel heb opgedrukt gekregen. Ik werd daarop toch afgerekend, in het dorp waar ik woon.
Zelf was ik hierover heel open, wilde er wel alles over vertellen maar kreeg vaak geen kans, soms leek het wel of mensen bang waren dat ik ze kon besmetten door er alleen maar over te praten. Wel kreeg ik de indruk dat erover gepraat werd, al wisten ze niet van de hoed en de rand. Mensen kunnen goed invullen, dat is veiliger. En ik kan mezelf dan wel niet ziek vinden, zeker weten dat dit zo is. Maar verklaar naar de buitenwereld maar eens die manische psychose, de meeste mensen vinden alles eng wat buiten het “gewone” gedrag valt. De psychiater incluis.

Mijn kwartje viel, pardon; verkeerde omschrijving, want mijn kwartje was al gevallen, ik kon het weer oprapen. Onlangs kreeg ik een boek in handen van Barbara Driessen: “Sensitieve Intelligentie”. Barbara ia een veelzijdige psychotherapeut. Zij omschrijft hierin vier types :

 • ‘Het mentale type’,
 • ‘Het emotionele type’,
 • ‘Het somatische type’,
 • ‘Het spirituele type’ (‘hoopt er inspiratie op te doen op een verbindend niveau’).

En het is vooral dit laatste type wat zo goed bij mij aansluit. “Dit type is geinteresseerd in spirituele onderwerpen. Hij denkt en leest er veel over. Het is voor hem een troost dat er meer is tussen Hemel en Aarde, (…..) Hij voelt de opdracht om de eenheid te gaan zien in alles”. Echt waar, mij op het lijf geschreven. Wat er aan toegevoegd wordt is dit: “De valkuil voor dit type is euforie en manie”. Dat klopt!! En op deze manier heb ik het ook ervaren..

choices wrong place rightVandaar dat het kon gebeuren, dat ik in 2002, lekker in mijn vel zittend, niets aan de hand, in de familiekring liep het ook allemaal lekker, alles was goed, nergens spanningen of problemen. Ik voelde mij heerlijk, inderdaad achteraf euforisch, maar op zich niet verwonderlijk, aangezien ik niet heb mogen doorleren al wilde ik dit heel graag, verstandelijk behoorde dit zeker tot de mogelijkheden. Die euforie was dus wel te plaatsen want nu had ik bijna twee mooie studies afgerond, toen sloeg het ‘noodlot’ toe. Voor mij was dat zeker zo, ik had op dat moment mooie plannen voor de toekomst. Het was als een donderslag bij heldere hemel, voor mij, maar absoluut voor mijn man en kinderen, die enorm zijn geschrokken.

Dan kom je onwetend met deze symptomen bij de GGZ terecht, dan gaan ze je ‘behandelen’, wat begint met je te stigmatiseren, anders kunnen ze de ‘juiste’ medicatie niet toepassen. Meestal word je behandeld door iemand die doet voorkomen of hij weet wat goed voor je is. Het zou mooi zijn als de psychiater de wijsheid in pacht heeft, maar zo is het niet.

De ‘wijsheid’ van hem is feitenkennis en veelal standaard uit de DSM-IV, het handboek in de psychiatrie, binnenkort de DSM-V. Na ik heb begrepen worden hier nog meer klachten omschreven, klachten die normaal zijn na een ingrijpende gebeurtenis, als een psychische ziekte. Het boek schijnt te zijn ontstaan uit belangenverstrengeling van verschillende instanties met als hoogste belanghebbende de farmaceutica.

Bij die instantie kom je als mens met je klacht, die klacht die een symptoom van een oorzaak is, een klacht/symptoom die zo wordt gezien en behandeld dat het je van jezelf vervreemd. De GGZ kijkt nog steeds door de bril van een verouderd mechanistisch wereldbeeld. Zo kunnen ze mensen wel ‘behandelen’ op hun manier, met hun in wezen achterhaalde visie, maar niet begeleiden. Begeleiden is naar mensen luisteren. Behandelen is zeggen wat mensen moeten.

Zolang er geen plaats is voor een breder perspectief; waarin het bewustzijn de juiste plek krijgt, is er tussen de psychiater en de cliënt geen goeie verstandhouding mogelijk. Immers de cliënt voelt zich niet serieus genomen.De psychiatrie beperkt zichzelf behoorlijk met hun denkwijze als zou het bewustzijn alleen in het hoofd zitten. Hiermee doen ze niet alleen zichzelf maar vooral de cliënt tekort. En het onbegrijpelijke hieraan is dat de fysica al jaren is afgestapt van dit mechanistisch denken. Nog gekker is dat ik dit weet als leek, deze gestudeerde mensen die pretenderen anderen te behandelen, hier volledig aan voorbij gaan.

Zoveel invloed heeft dus macht en geld. Vanzelfsprekend wel gekoppeld aan angst, want verandering vergt moed! Door die economische invloed, verbonden aan macht, wordt de mens in zijn wezen aangetast. Maar laten we dit niet vergeten: ‘wij laten het ook toe’,

De wereld, het systeem en wij
Wat is in deze de schuldvraag? en wie is dan de schuldige? Immers er worden symptomen als ziekte bestempeld en zodanig behandeld. Bij mij was het ontstaan door een gevoeligheid waarvan ik de grenzen niet kende, voor hoeveel andere mensen in de maatschappij geldt dat? Als er alleen maar wordt behandeld, volgens bestaande richtlijnen, n.a.v. cijfertjes, statistieken, gebaseerd op onderzoeken, onderzoeken waarvan meestal niet alle factoren bekend zijn, het onderzoek kost geld, wie betaald dat? dus wie is de belanghebbende. Het is bekend dat onderzoeken wel worden gemanipuleerd i.v.m. kosten en winst. Dit speelt allemaal een rol, waar blijf je dan als mens?

glas in lood lichtEen schuldige is niet aan te wijzen in dit huidige systeem met standaard richtlijnen en protocollen waar ze zich achter kunnen verschuilen. Bovendien heb ik niet de behoefte om hier een schuldige aan te wijzen, dit zorgt voor weerstand en verzet. Daarbij komt dat we allemaal in dit schuitje zitten van dit huidige systeem. Er wordt nog steeds uitgegaan van afgescheidenheid, en creëer je weerstand en verzet dan stokt de energie en stroomt de levenskracht niet. De overal aanwezige levenskracht die zorgt voor de verbinding.

Ik wil niet oordelen of veroordelen, laat dat duidelijk zijn; we hebben allemaal meegewerkt aan deze wereld, veelal onbewust, uit onmacht en onwetendheid. Nu we zo duidelijk inzien dat het onze evolutie geen goed doet, dat we zo niet meewerken. Integendeel; zo’n systeem werkt tegen ons. Het systeem als zodanig is mensontwaardig. Dus….het zal moeten veranderen.

Het is mijn idee om hier feitelijke informatie te geven, er zijn zoveel regels en wetten, de meeste mensen denken dat die er zijn voor ons welzijn. Dit zou zo moeten zijn, maar waarom is er dan zoveel onvrede, gaat er veel fout in onze overgeorganiseerde maatschappij. Er gebeurt van alles wat het daglicht niet kan verdragen. Het systeem als zodanig werkt niet meer voor de tegenwoordige mens. Er zijn niet voor niets zoveel uitwassen, dat is een symptoom dat de stekker uit dit systeem moet worden getrokken. Dit is een citaat van Carl Gustav Jung: “Misschien is al het verschrikkelijke in zijn diepste wezen ‘iets’ hulpeloos, dat om onze hulp vraagt.”

Men kan op de werkplek binnen elk systeem zien wat er fout gaat: Wat doe je dan? Zeg je dan: “Ik heb het niet geweten?” of misschien: “Ik moest zo handelen?” Hou je je dus van de domme. Wij mensen zijn niet dom. ‘Ze’ willen ons wel dom houden, dat past goed in het huidige systeem; dat aan de economie is gebonden. Er is bijna geen nieuwsbericht dat niet over geld gaat. (Ik doe allang aan nieuwsvasten dat bevalt goed.)

Eerst economie dan pas de mens. Verkeerde volgorde. De mens zou weer vooropgezet moeten worden, dan volgt als vanzelf een gezonde economie. Een gezonde economie zit niet zo in elkaar dat de ene mens zich verrijkt over de rug van de andere. Eigen verantwoordelijkheid heb ik hoog in het vaandel, jij zit op die plek, of je nu werkt in het ziekenhuis, onderwijs, kantoor of soldaat bent. Vergeet niet: ‘JE BENT IN DE EERSTE PLAATS EEN MENS.’

Wat je doet; dat doe jij, jij denkt, jij voelt en handelt, dus kun je niet wegkruipen achter welk systeem dan ook. Jij hebt intuïtie, een geweten, een innerlijk weten en verstand als gereedschap meegekregen. Je wordt geacht dit te gebruiken. Werken met ons hart; dat geeft weer kwaliteit van leven. Als we respect hebben voor onszelf en wat we doen; dan hebben we het ook voor een ander. Dat bedoelde ik met de afsluitregel van het vorige blokje: ‘We laten het gebeuren’.

Door alles waar ik mij in heb verdiept, vanuit mijn brede interesse, en omdat ik weet dat ik een onterecht stempel heb gekregen werd mij heel veel duidelijk. Wat mij aan de ene kant blijheid verschafte maar aan de andere kant ook droefheid. De droefheid vooral omdat ik inzag wat de ene mens de andere aan kan doen. Onbewust maar ook willens en wetens. De sterkere wil schijnbaar in deze wereld altijd macht uitoefenen over de zwakkere. Maar de vraag is hier wel: ‘Wie is dan de sterke en wie de zwakkere?’..

“Artsen stoppen middelen, waarvan ze weinig weten om ziekten te genezen waarvan ze nog minder weten in mensen van wie ze niets weten.”

Ben jij werkelijk zo sterk als jij het nodig vindt te heersen over je gelijke? Ontleen je hieraan je identiteit en zekerheid? Dat is een kant van mijn droefheid. Ik verdiepte mij in de problematiek van de verschillende geneeswijzen, met name de tegenstelling van de Westerse en de Oosterse. Heel andere uitgangspunten. En ook hier: Blijdschap-Droefheid. Blijdschap om wat er allemaal mogelijk is; waar je eigen lichaam allemaal toe in staat is: ‘Het zelf genezend vermogen.’ Droefheid om de manier waarop het in de westerse geneeskunde wordt ingekrompen; de zienswijze hier is de genezing moet van buiten komen. De symptomen worden veelal aangetoond door machines en meetbare apparatuur.

De uitspraak van Voltaire schiet mij te binnen: “Artsen stoppen middelen, waarvan ze weinig weten om ziekten te genezen waarvan ze nog minder weten in mensen van wie ze niets weten.”  Blijdschap aan de ene kant dus: Dat er zoveel mogelijk is, dan de tegenstelling: men blijft, terwijl de mens èèn geheel is, ‘Ziel, geest en lichaam’ opsplitsen, ze blijven bij dat mechanistische model. Bij de afgescheidenheid.

children buddhaNog steeds kan ik mij kwaad maken dat een mens niet als volwaardig wordt gezien, door zo’n opgeplakte sticker. Er wordt volledig voorbij gegaan aan de andere kwaliteiten, alleen de beperking wordt gezien. Bovendien wat nog erger is; hij gaat leven naar zijn beperking; de verslagenheid kan zo groot zijn dat hij niet op zoek gaat naar zijn eigen kunnen, zo’n invloed kan zo’n sticker hebben, met alle gevolgen van dien. Want een mens die geen respect meer heeft voor zichzelf, dus niks meer heeft te verliezen, waar is die toe in staat?

Mensen zijn ongelukkig, worden ziek, komen buiten de maatschappij te staan. Er is geen waardering voor de mens zelf, alleen voor z’n prestaties, bezit en macht. Dit maakt geen mooie mensen die van zichzelf houden, die respect hebben voor zichzelf, immers ze moeten eerst ergens aan voldoen: uiterlijk, studeren, diploma’s halen, geld en spullen vergaren, presteren op veel gebieden. Wanneer ben je zo een volwaardig mens?
Als je steeds op de letterlijke en figuurlijke weegschaal moet; je moet afvragen: word ik wel goed bevonden, zowel door mezelf en door de rest van de wereld? Met vergelijken kom je nooit bij jezelf uit. Jij bent Uniek, nergens is er nog zo’n iemand. Maar door alles standaard te willen en in regeltjes te persen is de maatschappij gegroeid tot wat die nu is.

Hokjesgeest, want er zouden eens mensen willen ontsnappen. Die mensen zijn er gelukkig wel, zoeken eigen grenzen op en voelen zich vrij. Sommige manieren van ontsnappen loopt vanuit ons perspectief niet goed af, ik bedoel hiermee; zelfdoding. Mensen die hiervoor kiezen, willen niet dood, maar wel graag een ander leven, dit leven wat ze wordt opgelegd, waar ze zich in moeten passen, dat past hun niet.

Ons zicht erop is medelijden, onbegrip, natuurlijk verdriet, heel menselijk want die keus is voor ons onbegrijpelijk. Ik er grote moeite mee dat mensen niet voor vol worden aangezien. Hierbij heb ik het niet over geestesziekte, hoewel wanneer is dit het geval? Ik ben niet zo weg van de uitspraak: “dat is onomstotelijk bewezen”. Mensen kunnen anders zijn, denken anders, gedragen zich anders. Dus maar in een hokje stoppen; stempel erop “Niet geschikt” voor wie of wat? En wie beslist dat?

Als je als mens niet gekend wordt zoals je bent, doet dat verrekte pijn, om steeds maar te denken dat de anderen wel goedgekeurd zijn door de maatschappij, gewaardeerd worden met geld en goederen, zich kunnen identificeren met hun baan , vrienden en hobby’s, etc. Je gaat ervan uit dat er iets aan jou mankeert, anderen kunnen immers meekomen in de ratrace. Je wil meedoen, dus aanpassen maar dat lukt niet op de duur, dan ga je aan jezelf voorbij. Je EGO wil wel, maar je echte ‘ik’ zegt: “Zo is het genoeg”.

KONICA MINOLTA DIGITAL CAMERAHet is ons geboorterecht om volledig mens te zijn. Om onze eigenheid te leven. Dat is in deze maatschappij met het aanverwante systeem bijna niet mogelijk. De mens is gewend zich aan te passen, het is zo gegroeid, het lijkt of het zo hoort. Maar het is NU tot hier en niet verder. Dit systeem is dan ook vastgelopen omdat de mensen buiten spel zijn gezet. Er werken mensen binnen het onderwijs, geneeskunde kortom wat voor systeem dan ook, die niet meer met die opgelegde regels kunnen werken, zij willen wel anders, maar weten ook niet waar te beginnen.

Ze hebben liefde voor het vak, kosten gemaakt i.v.m. studie, hypotheek andere vaste lasten, levensonderhoud, hebben verantwoording voor het gezin. Stap dan maar eens uit het systeem al ben je het er niet mee eens. Dit is bijna niet te doen, ook al is voor jou duidelijk dat het niet in dienst staat van de mens, terwijl dat het hoofddoel is. Er zijn nogal wat mensen die graag anders zouden willen, maar geen idee hebben hoe dit aan te pakken.

Werkelijke spiritualiteit
Werkelijke spiritualiteit is leven vanuit je kern, in feite onze natuurlijke toestand. Simpel!!! Maar hoe doe je dat?  “Jezelf zijn en blijven in een wereld die zich dag en nacht inspant om een ander van je te maken-is het zwaarste gevecht dat een mens kan leveren; en geef het nooit op,” Een citaat van E.E. Cummings.

Uit dit citaat, evenals uit het voorgaande, blijkt dat we ons laten afleiden van onze kern. Er bestaat niet echt een eenduidige definitie van spiritualiteit en bijna iedereen heeft weer een andere opvatting over het ‘onderwerp’. Spiritualiteit gaat over alles wat je beweegt, wat zin geeft aan het leven. HET GAAT OVER BEWUST WORDEN.

Over spiritualiteit bestaan nogal wat misverstanden. Vaak wordt er een scheiding aangebracht van: “Zij zijn spiritueel, maar daar hoor ik niet bij, daar ben ik te nuchter voor en hou me niet op met dat zweverige gedoe”. Terwijl echte spiritualiteit niet zweverig is. Integendeel. Het dogmatisch geloof is niet spiritueel of misschien een uit z’n verband getrokken vorm, aangezien alles spiritueel is.

Ook al zijn mensen niet van een bepaalde Godsdienst, je hoort toch vaak dat ze wel geloven dat er ‘iets’ is. Dit ‘iets’ kunnen ze vervolgens niet concreet maken. Dat ‘iets’ zit vaag ergens tussen Hemel en Aarde, met een koppeling naar een eventuele God, Jezus en om het oneerbiedig te zeggen: de hele reutemeteut. Wij weten hoe de meeste Godsdiensten aan de mensen ‘verkocht’ werden en worden, en er op deze manier angst wordt gezaaid.

“Gods wil is wet, God straft meteen, God ziet alles, God vind je zo niet lief en Jezus wil jou redden, mits jij je gedraagt volgens de regels van die dogmatische Godsdienst.” Er ontstaan oorlogen omdat de ene Godsdienst beter zou zijn dan de andere, wie bedenkt dit? De mens!!! Hoe zal iemand dan kunnen geloven dat ‘iets’ ons tot innerlijke vrede zal leiden? In spiritualiteit hoef je niet geloven dat is overal. Spiritualiteit betekend: Bezielde Levenskracht. Onze hele kosmos is bezield.

Wie zijn spiritualiteit ontkend, ontkend zijn eigen wezen, onze kern; onze ziel; ons bewustzijn, die vanuit ons hart contact legt met ons Hogere zelf, daar is niks zweverigs aan. Dit is de zin van ons bestaan. Dit is onze kracht, onze levensbron. De bron waar je vandaan komt en weer naar op weg bent. Dat vage ‘iets’. Allemaal zijn we op reis, op levensreis, niet naar een onbekende bestemming, hoe de reis verloopt is onduidelijk en onzeker, we hebben hierbij geen GPS of spoorboekje, alleen ons innerlijk kompas, dat ons vooral de weg wijst in het Hier en NU.

i am free“Let, als je naar een doel reist, goed op de weg. De weg leert je de beste manier om er te komen.” Paulo Coelho. In het NU leven wij, we kunnen kijken naar het verleden maar er niet in leven, we maken plannen voor de toekomst maar we leven niet in die toekomst. We leven NU.

“De beste profeet voor de toekomst is het verleden,” een citaat van Lord George Byron, een variatie op “de geschiedenis herhaalt zich”. Deze beide gezegdes vind ik zo horen bij het oude paradigma. Een van mijn motto’s is: “Wat gisteren zo was hoeft vandaag niet zo te zijn”. Dan is alles mogelijk, wij hoeven ons niet te beperken. We leven tenslotte in het veld van de onbeperkte mogelijkheden. Om ons hier op aan te sluiten is gemakkelijker geworden omdat de sluiers dunner zijn geworden, doordat meer mensen hun spiritualiteit zijn gaan leven, is het collectieve bewustzijn a.h.w. opgetild.

Gelukkig gaan steeds meer mensen inzien dat wij persoonlijk kunnen bijdragen aan een wereld zoals wij hem graag zouden zien, dit is de werkelijke betekenis van: ‘Verbeter de wereld en begin bij jezelf.’ Absoluut geen loze kreet..!

Maar laat ik terug komen op onze levensreis met z’n onzekerheden. Met onzekerheid kunnen we slecht overweg, we bouwen, tenminste dat proberen we, allerlei zekerheden in. Het gekke is dat nu juist die zekerheden ons de das omdoen, niets staat meer vast. Een kat in het nauw maakt rare sprongen. dat zie en merk je overal om je heen. Ja nog steeds: ‘De wereld op drift.’

We blijven wijzen naar anderen en naar de maatschappij, (politiek) Zij doen het fout, zij moeten veranderen. Natuurlijk moet het veranderen, maar de verandering: Dat zijn Wij!!! We blijven zeuren, mopperen, zijn beurtelings boos dan wel verdrietig en wat al niet meer. Kortom we voelen ons machteloos en dit is een allemachtig rotgevoel, omdat je er totaal niks mee kan. Wat komt er allemaal niet voort uit machteloosheid? En het brengt ons geen stap verder.

Dus zou ik zeggen: “Neem je spiritualiteit op en stap in jouw kracht, alleen op deze manier zullen we de wereld kunnen veranderen.” Iemand anders doet het echt niet voor ons. Wij zijn de wereld. We kunnen ons bewust aansluiten op het collectieve bewustzijn wat wij met ons allen veelal onbewust hebben gecreëerd. Ergens in 2007 schreef ik dit in mijn dagboek:

‘Gedachtenkracht: Wij zijn zender en ontvanger. Er vinden vele gebeurtenissen plaats in de atmosfeer om ons heen. Als we ons open stellen en onze gedachten de vrije loop laten, en we ze slechts waarnemen, zonder te oordelen, komen er andere inzichten op ons pad. Wij fungeren a.h.w. als een satelliet. Belangrijk is wat we er mee doen, geven we ze een positieve of negatieve lading.’

Kort gezegd: ‘Liefde of angst., want wat wij uitzenden wordt versterkt. Daarom zijn onze overtuigingen en intenties van belang. Wat wij van belang achten wordt groter, wat aandacht krijgt groeit immers. Gedachten van ons mensen zijn krachten voor de aarde en het Universum waarop en waarin we leven.’ (….) Zo bezien kunnen we zelfs in ons eentje veel bijdragen aan onze wereld. Dus……Wat; Machteloosheid?

Sommigen van ons geloven nog steeds dat God goede mensen schiep en dat satan voor het kwade zorgt. Mensen verleidt tot het kwade, waar is dan de eigen verantwoording? Goed versus kwaad, weer die afgescheidenheid. Dualiteit is geen eenheid. In de bijbel staat dat God ons mensen schiep naar zijn evenbeeld, hierdoor is de verwarring ontstaan, wij hebben n.l. van God een mens gemaakt met menselijke eigenschappen, bovendien iemand die de hele wereld regelt. Dan vragen mensen zich af: hoe kan dat? hoe bestaat dat? hoe kan God dit toestaan. Maar we vergeten dat God niks wil!

Ons is de vrije wil gegeven, een heel groot goed. wat er met dat evenbeeld bedoeld wordt is dat wij net als God een wezen zijn uit Liefde geboren en tot onvoorwaardelijke liefde in staat door onze Goddelijke kern: onze spiritualiteit. Dat betekend dat we niet klein en nietig zijn, dat we niet alleen het wezen zijn dat zichtbaar is. Integendeel we zijn zoveel groter door onze innerlijke kracht, die kracht die de sleutel is tot verandering.

do more of what makes you happyDat wij onze spiritualiteit kunnen leven en beleven komt omdat onze ziel voor dit aardse leven heeft gekozen. Ons bewustzijn/ziel heeft dit lichaam aangenomen, het voertuig waarmee we ons aards leven kunnen vervullen. Er zal ons niets overkomen wat niet bij ons bewustzijn past. Ook al kunnen we dat op het moment dat er iets onvoorstelbaars gebeurt niet geloven. Dit leven is een leerproces en kent geen toeval alleen synchroniciteit.

Het is onvoorstelbaar dat dit ons enige leven zou zijn, afgescheiden van alles en iedereen. Hoe zouden we dan kunnen leren en evolueren? Evolutie is echt niet alleen de technologische vooruitgang gekoppeld aan economische groei. Juist niet, het is een bijkomstigheid. Dit is voor de meesten van ons niet zichtbaar omdat het verstand als de motor van alles wordt gezien. Dat is de reden dat de juiste evolutie/spiritualiteit over het hoofd wordt gezien. Of is het niet willen zien?

We kunnen toch niet evolueren alleen door overlevering? Kale feiten die soms ook later fout geïnterpreteerd schijnen te zijn? Gevoelloze feitenkennis? Hoe valt het te verklaren dat onze kinderen niet blanco worden geboren? Kijk eens in die wijze oogjes van pas geboren baby’s, ze hebben wijsheid van zichzelf, als wij louter en alleen onze genen zouden doorgeven was er dan sprake van evolutie, spiritualiteit? Die eigen wijsheid van de ziel, raakt ondergesneeuwd door onze opvoeding en schoolopleiding. Immers deze zijn nog steeds voor een groot deel gekoppeld aan dat verouderde mechanistische wereldbeeld.

De ‘Wereld op drift’, jazeker! Ontstaat omdat de meeste mensen van nu hier niet meer genoeg aan hebben. Er zit geen uitdaging meer in dit oude systeem, voor de mens van NU heeft het geen waarde meer. Men kan hiervoor geen respect meer opbrengen. Wat zichtbaar is in de maatschappij op veel manieren. Wij mensen zijn Uniek, elk mens is Uniek, van ons is geen tweede exemplaar.

O.a. op school wordt voorbijgegaan en dus geen rekening gehouden met de verschillende intelligenties, die o.a. zo omschreven zijn door Deepak Chopra, een Hindoestaanse arts, een zuiver spiritueel ingesteld mens. Een man met een enorm breed perspectief. Bij verschillende intelligenties denk ik ook aan kinderen met een etiket zoals b.v. en o.a.: autisme, syndroom van asperger, ADHD en vormen van dyslexie.

Deze kinderen en ook volwassenen met een onterecht etiket, als we ze anders zouden bekijken en benaderen zien we wellicht geen beperking maar integendeel kwaliteiten waar we van kunnen leren. Dat zal zorgen voor een rijkere en vooral gezondere maatschappij. Beperkingen worden vaak gezien als domheid. Terwijl het dikwijls een andere zienswijze is passend bij het referentiekader en vooral innerlijke wijsheid van die andere mens. Mensen in hun waarde laten is moeilijk als er stickers opgeplakt worden door een in hokjes denkende maatschappij.

Door wat ik ben tegen gekomen in mijn leven weet ik dat eigenheid/authenticiteit; je eigen spiritualiteit heel belangrijk is, niet alleen voor jezelf maar voor iedereen, als je tenminste een betere en mooiere wereld wilt creëren. Als je je zelf open en kwetsbaar durft opstellen, dan waarderen mensen je echtheid, en krijg je het terug. Echtheid is natuurlijke geloofwaardigheid dat is niet verbonden aan verstand en denken, maar wordt rechtstreeks gevoeld.

En omdat we mensen met elkaar zijn verbonden door een voor ons onzichtbaar web is dit meestal wederzijds. Dit is echt contact. Contact is een uit het Latijn samengesteld woord. Con betekent ‘met’ of samen en tact is afgeleid van ’tangere’ wat ‘aanraken’ betekent. Contact is dus een ‘wederzijdse aanraking’.

Eigenheid is je spiritualiteit: spiritueel handelen creëert meer spiritualiteit.
Dat levenskracht stroomt is belangrijk, dit zorgt voor verbinding. Dat het stroomt voel je lijfelijk want hiervoor heeft je hart een antenne. Deze fijne energie die hieruit voortkomt zorgt voor de verandering in de wereld, de verandering die zo nodig is voor de Aarde en de Mensheid, we zijn dus helemaal niet zo machteloos als wij denken.

A Sikh child pushes his grandfather on a swing in a park in the northern Indian city ChandigarhNog steeds heeft spiritualiteit bij veel mensen een minder goed imago, daarom is ze een onbekende factor, ze is onzichtbaar en daardoor ongrijpbaar. Wie de spiritualiteit in zichzelf ‘ontdekt’ en gebruikt, heeft z’n eigen Tom-Tom, het innerlijk kompas, precies als in de ‘echte’ wereld, alleen werkt deze persoonlijke beter. want deze kan alleen jijzelf instellen, helemaal zelf programmeren.

Verbinding: als alles met elkaar verbonden is, denk dan eens na, hoeveel mogelijkheden zijn er dan? Alles kan! Sommige mensen zeggen: “Eerst zien dan geloven,” maar dat behoort bij het oude paradigma..! Het nieuwe denken is: “Eerst geloven en dan zien”! Want bedenk wel; dat echt alles, maar dan ook alles uit de geest is ontstaan; zonder gedachte ontstaat er niets.

Als je intentie goed is heb je n.l. verbinding met de energie die jij uitstraalt, die verbinding is er altijd, en is er altijd al geweest. We hebben op een veelal onbewust niveau meegewerkt om deze wereld tot stand te brengen. Vandaar dat bewustwording voor ons allemaal belangrijk is, dit weten we door de Quantumwetenschap. Daardoor weten we dat onze gedachten ook energie zijn en zo hun invloed uitoefenen. En met iedere persoon die ‘ontwaakt’ neemt het gewicht van het collectieve bewustzijn toe en wordt ontwaken voor andere mensen gemakkelijker. Tot het omslagpunt is bereikt.

Dit is een nieuwe manier van denken die in dit nieuwe tijdperk past. En hierin speelt ons innerlijk weten, de sleutel tot bewustzijn, een belangrijke rol. Want alleen de transformatie naar een nieuwe staat van bewustzijn zal een nieuwe Aarde van vrede teweegbrengen. Er wordt ook wel gesproken over een nieuwe hemel, b.v de hemel op aarde, maar de hemel is geen plaats maar juist een staat van bewustzijn.

Zelf vind ik het prettig om op deze manier mee te kunnen werken, trouwens i.p.v. collectief bewustzijn wordt het ook wel Christusbewustzijn genoemd, bewust meehelpen de wereld te creëren, dit liever dan maar te blijven zeuren over alles wat fout gaat, of maar blijven zeggen dat we in een belachelijke, krankzinnige wereld leven, die we niet begrijpen. Op deze wijze voel ik mij niet meer machteloos. Neem hierin mijn eigen verantwoording. Kapitein op eigen schip, ik bestuur mijn eigen voertuig. Zeg nou zelf; is hier ook maar iets zweverigs aan? Wij mensen zijn er goed in om anderen na te apen, ook dingen die we in een ander veroordelen, dan werk je mee aan die negatieve spiraal en we willen toch juist die opwaartse, die ons naar een vredige liefdevolle wereld leidt, met plaats voor alles en iedereen?

Vrije wil:
De vrije wil is een gift, maar kan ook een vloek zijn. Veel zaken spelen een rol; door je te vergelijken met anderen; wat zij doen en kunnen dat, zou je ook wel willen, maar dat lukt jou niet. Jaloersheid en frustratie kan het gevolg zijn. Met een ander vergelijken doet meestal geen goed. Je hoeft niet te kunnen wat een ander kan, jij hebt je eigen kwaliteiten. Elk mens is geboren met het gereedschap wat hij in dit leven nodig is, al is het soms even zoeken.

Elk mens is gevoelig. In deze verstandelijk ingerichte maatschappij laten we niet graag onze gevoeligheid zien, die verbergen we meestal, zeker voor mensen die we maar half kennen, dit is jammer, onze gevoeligheid woont in ons hart. Het is onze kracht en absoluut niet onze zwakheid.

hart corazonEvenals onze slechte eigenschappen, die durven we meestal ook niet toe te geven. Dit is menselijk, we zijn een spiritueel wezen maar we zijn niet heilig. Als ze ons vragen: “Ben je soms jaloers, ben je misschien kwaad?” weten we niet hoe gauw we ‘nee’ moeten zeggen. Dat “Nee” komt zo snel, zonder er ook maar bij na te denken, of in te voelen of het waar is. Schaam je je voor deze slechte eigenschappen, schaduwkanten worden ze ook wel genoemd. Toegeven aan de ander hoeft niet, maar wees wel eerlijk naar jezelf toe. Eerlijk zijn naar jezelf toe schept ruimte en waar ruimte is, is spiritualiteit; de levenskracht die stroomt en verbinding legt.

Je ziet het: ‘Echte spiritualiteit is zo gemakkelijk’, dit bedoel ik natuurlijk half grappig. Gewoon de mens zijn die je bent, Je leven leven zoals het voor jou goed voelt, maar tevens de ander de ruimte geven. Een ander behandelen zoals jezelf behandeld wil worden. Kortom: ‘Jezelf gelukkig maken zonder een ander te benadelen.’ Gebruik jouw eigen wijsheid die sowieso nooit ten koste gaat van een ander.

We hadden het eerder over de levensreis, als je zekerheid kan vinden in de onzekerheid scheelt dat een heel stuk op je reis. Je bent nog steeds op reis maar je voelt je thuis, de onzekerheid legt je geen beperking meer op. Je stapt a.h.w. in het grenzeloze, waar is je levensangst gebleven?

Conclusie: “Wij zijn de wereld: wij zijn de maatschappij. Wij leven samen in een bezield Universum.” Er is geen zij en wij. Dit is ware Revolutie; een win-winsituatie. Slachtoffers maken op wat voor manier dan ook, is niet menselijk. ‘Wij zijn de verandering’. De verandering komt voort uit Liefde, liefde en respect voor onszelf en de natuur. De Natuur omvat alles en iedereen. Wij zijn ‘AL-DAT-IS’.

Dit is Eenheidsbewustzijn.

Aly Vochteloo,

januari 2013

125 gedachten over “De Nieuwe Tijd is begonnen en NU..?

 1. @Guido,

  Dank je wel voor het plaatsen van mijn artikel, en de manier waarop je dit hebt gedaan.

  Graag wil ik nog een kanttekening plaatsen, het gaat om hoog gevoelige kinderen/mensen. Dit komt wel precies omdat overgevoeligheid te maken heeft met je EGO, er kan sprake zijn van overgevoeligheid maar dan zijn er nog emotie’s onbewust aanwezig die een plaats moeten krijgen, waar je je dus bewust van moet worden, ze herkennen, erkennen en accepteren voor je ze los kan laten.
  Mensen zoals ik vinden dit een uitdaging. Spannend wat er binnenin je leeft!!!
  Groet Aly (Alice)

 2. De “ander” zijn we ook daar zit de kneep.

  Leven kan heerlijk zijn als we weer verbonden zijn met ons ware Zelve.
  De volgende uitspraak blijft hiervoor een “eye opener”keer op keer:

  ~An old Cherokee told his grandson, “My son, there’s a battle between two wolves inside us all. One is Evil. It is anger, jealousy, greed, resentment, inferiority, lies & ego. The other is Good. It is joy, peace, love, hope, humility, kindness, empathy & truth.” The boy thought about it asked his grandfather, “Which wolf wins?”
  The old Cherokee quietly replied,
  “The one you feed”~

  Chapeau Aly voor je schrijven!

 3. Duidelijk verhaal Alice 😉
  Over het eerste gedeelte , de hersenen of psyche ( net waar je de grens legt ) hebben een ingebouwd fail-safe mechanisme ingebouwd gekregen . Hoogstwaarschijnlijk om ons te beschermen tegen de idioot hoge druk die psychotraumatische ervaringen veroorzaken . Ook helpt het de spirit-verbinding te verbreken door veel ervaringen te laten vergeten en dus in de bak met onbruikbare ervaringen te parkeren . Een soort reset knop , gelijk bij flauwvallen ( dan kan je de boodschap ook even niet verwerken ).
  Deze quote die je gebruikte ” Carl Gustav Jung: “Misschien is al het verschrikkelijke in zijn diepste wezen ‘iets’ hulpeloos, dat om onze hulp vraagt.” is iets waar ik de laatste tijd erg mee bezig ben , hetgeen dat lijkt op de donkerste demoon blijkt in werkelijkheid een zeer kwetsbaar stukje te zijn dat door het onderbewuste te vuur en te zwaard word verdedigd .

  1. @ Dank je wel, Alice, voor je openheid. Helder verhaal en heel herkenbaar allemaal! Voor mij sprong ook onmiddellijk die quote van Carl Gustav Jung eruit “Misschien is al het verschrikkelijke in zijn diepste wezen ‘iets’ hulpeloos, dat om onze hulp vraagt.” Ik noem het vaak “de deksteen van de piramide” die we helemaal zelf mogen leggen. Ik ben geweldig blij om te horen en met elkaar te delen dat dit iets is dat door zovelen wordt gevoeld en intens beleefd. Vaak dacht ik dat ik er helemaal alleen voor stond en dat ik dit als enige ervaarde! Ik kan voor mijn gevoel dit verhaal (nog) niet kwijt in mijn omgeving of beter gezegd: misschien durf ik dit diepste stukje in mijzelf nog niet bloot te geven! Nogmaals dank je, dit met elkaar te delen werkt voor mij heel therapeutisch….

  2. anim 3DNog één keer dan, de verwijzing naar het verhaal van Fred Burks. Er is geen donker, geen licht, als losse componenten. De YinYang is de afspiegeling van Eenheid, bestaande uit..
   Duwen we het donker weg, duwen we een deel van onszelf weg. Dát is de essentie van het prachtige stuk van Fred Burks. Lees het nog een keer, de tijd is er rijp voor. Eenheid is oververbrekelijk.. IN jezelf. Dus als iets niet bevalt wat je ‘ziet’, dan is dat in feite een stuk van jezelf ‘her-kennen’, maar wat je niet wilt weten dat je het kent.. Dat het in jou zit, als onlosmakelijk onderdeel van de eenheid.
   http://www.wanttoknow.nl/inspiratie/over-het-integreren-van-onze-schaduwkant/

  3. @ Guido, ik begrijp je volkomen en ik Weet wat het is om het Donker in jezelf te aanvaarden…… maar wat ik Voel en waarin ik hoop/denk dat ik Cozmic volg gaat veeeeeel dieper. Het voelt voor mij ook als iets “dat door het Onderbewuste te vuur en te zwaard wordt bestreden”. Het gaat ver uit boven “onverwerkte emoties” of iets dergelijks. Ik heb ook al heel lang het gevoel, net als Cozmic, dat het iets is dat mij het hele leven, van jongs af aan, heeft beschermd tegen zoals Cozmic het noemt “idioot hoge psychotraumatische ervaringen” en waar IK (mijn ego) nog geen “afscheid van WIL nemen”. Ik voel/weet zeker dat we nu in de tijd leven dat we het mogen laten gaan!

  4. Of juist niet de confrontatie aan gaan, maar het gewoon laten gebeuren door overgave 😉

  5. Dick , ik weet niet of je helemaal begrijpt wat ik bedoelde . Om het gevoel te beschrijven en het goed onder woorden te brengen zou ik automatisch in die energie gebracht worden , ik weet niet of ik dat nu aan kan , Meestal , en tot nu toe altijd zet ik dingen voor mezelf op papier op het moment dat ik in die energie zit . Ik deel het dan met Guido en het is aan hem om te beoordelen of hij er iets mee doet . In wezen was het een brief aan mezelf .
   Als ik er aan toe ben om over de kwetsbaarste pijn te schrijven , dan gebeurt het .
   Mooie link die ik van Anna kreeg http://www.loslaten.nu/loslaten-van-jouw-vroegere-behandeling-als-kind/

  6. Quote, herkenbaar;

   ” Het is echter het emotionele misbruik dat er voor zorgt dat men strandt in relaties en in het werk, dat het elke keer weer niet lukt, hoe mooi het er in het begin ook uitzag. Hoe mooi het er in het begin ook uit léék te zien, want je hebt signalen gemist en andere signalen die je wel hebt gezien, genegeerd. Welke dat zijn, weet je niet, want die vormen je eigen blinde vlek. En die blinde vlek heeft zijn oorsprong in je patronen van vroeger. ”

   http://www.loslaten.nu/loslaten-van-jouw-vroegere-behandeling-als-kind/

  7. hmmmm Hyper je had stiekem mee zitten lezen
   mooi werkje van die psychologe huh
   ffs mijn toestenbord geeft weer eens andere tekens dan het wtk scherm , bijna lullig om er aan gewend te raken .

  8. En om mensen een idee te geven , omdat ik het spel doorzien heb , bescheidenheid om iets te bereiken , middelmatigheid om geaccepteerd te worden , let op je woorden , wees beleefd , bescheiden , niet te confronterend , speel het spel , weet welke snikkels je moet pijpen om hogerop te komen , lieg en bedrieg jezelf in een positie .
   Ik doe er niet aan mee , go fuck yourself , nu lijk ik aan het kortste strootje te trekken , in the long run , we will see

  9. jah vooral dat van dat je jezelf hebt ingebeeld dat je een eigen keuze leefde maar dat je in werkelijkheid geen kant op kon, wat ik nu graag doe is gecontroleerde herbeleving, ze zijn er nog bij mij, parentificatie, ouders, die geen ouderlingen konden zijn, the elders, deels niet door geëvalueerd, gestagneerd, grotendeels gestagneerd in hoe het toen ging en was, voor mij een buitenkans om her te beleven in day to day situations van Vandaag, die bij bewustzijn bij vlagen onverdraaglijk zijn, net als toen, met dat verschil dat ik met mijn lichamelijke volwassenheid er Nu nog niet eens tegen kan, er nog slechter tegen kan dan toen, terwijl mijn lichaam mind een halve vecht machine is geworden, hoe flexibel moet een kind zijn, onvoorstelbaar, daarom leef ik dubbel als een stemvork met twee hoorntjes naar voren, jah in mijn leven moet alles stiekum want ik besta niet echt in het nu, al zien ze aan de buitenkant het liefste hun eigen suck x story en mij als sluitpost, ik ben overlast, een verstoring van de gang van zaken, een unidentified Object, een out of place artefact, een onmogelijkheid, een Pan meester, de meesten blijven bij het vermeende geprojecteerde middle of the road uiterlijk hangen, ze willen geen last hebben van mijn wrede realiteit die niet te verdragen is omdat ik mijn uiterlijk mee heb, ik zie er nog steeds niet uit als een klassieke suc k er in een gemeentelijk bedel hokkie, de mensen zijn niet dom maar doen dom, domineren om te dienen de Heren, broodnijd, varkens aan de trog

 4. Petje af, diepe Dank Alice, prachtig geschreven.
  Voelbaar Herkenbaar.
  Wil daar graag bij meegeven, toen een dierbare vriend mij op de hoogte bracht van het werk/gedachtegoed van Mikael Aivanhov, heb ik daar heel veel troost en steun en gidskracht uitgehaald. Misschien dat het voor anderen ook zo mag zijn.
  Dank en groetjes!

  1. @Loes, jij ook dank, trouwens ik was geroerd door al die lieve reacties, mijn hart ging wel drie maal open en dicht, Kippenvel.

  2. @Loes,

   De naam Mikael Aivanhov, kende ik ergens van en ja hoor, ik ging op zoek en vond een aantal regels die mij destijds al aanspraken van deze Omraam: zodoende schreef ik het toen op.

   Zich concentreren op de Zon, betekent echter ook alle gedachten, verlangens en krachten leren mobiliseren voor de verwezenlijking van het hoogste ideaal. Hij die werkt aan de eenmaking van de vele chaotische krachten, die hem in alle richtingen heen en weer trekken, om deze in een unieke, lichtende en heilzame richting te sturen, wordt zo’n machtig lichtpunt dat hij in staat is te stralen door de ruimte. Ja de mens die ertoe komt de neigingen van z’n lagere natuur te beheersen, kan zijn weldaden uitspreiden over heel de mensheid en hij wordt als de Zon. Hij leeft in zulke vrijheid dat hij zijn bewustzijnsveld uitbreidt tot heel de menselijke soort naar wie hij de overvloed van Licht en Liefde stuurt, welke in hem opwellen.

   Omraam Mikhael Aivanhov, de Universele Witte Broederschap

   Dank je wel Loes, voor de herinnering, ik had dit in augustus 2010 in mijn dagboek geschreven, en is een mooie aanvulling wat het collectieve bewustzijnsveld/Christusbewustzijn betreft.

 5. Mooi artikel Alice.
  Zo maar even wat gedachte spinsels over spiritualiteit.
  Dat spiritualiteit nog steeds onderbelicht lijkt bij veel mensen heeft denk ik te maken met denken dat het is wat het niet is. Zinnetjes die ik wel eens om mij heen hoor zo van ‘jantje is zich de laatste tijd ook erg spiritueel aan het ontwikkelen’, ‘Nee, ik ben te lichtvoetig voor die spirituele onzin’ of ‘Doe jij nog iets spiritueels de laatste tijd’, Zo maar zinnetjes uit mijn omgeving de laatste tijd van verschillende personen. Allemaal impliceren ze dat spiritualiteit iets is dat te benoemen is en kan worden beleden.

  Dat is jammer want voor een spiritueel wezen wat we zijn, in een menselijk lichaam is ALLES spiritueel. We zijn de hele dag spiritueel bezig. Hoge en lage energieën ALLES is spiritueel. Het zijn woorden die we denken nodig te hebben om spiritualiteit te benoemen die verwarring creëren en waarmee de een denkt het beter te snappen dan de ander. En dat is denk ik de crux. Spiritualiteit IS. Meer valt niet te snappen….

 6. Wauw ben er even stil van! Ik heb nog niet alles gelezen maar wat een goed stuk en ontzettend mooi omschreven Alice.
  Toevallig heb ik gisteren ook een blog online gezet met zo ongeveer dezelfde boodschap als je hier kan terugvinden in bepaalde stukken van de tekst. Dan wel in andere woorden, minder diepzinnig en waarschijnlijk op een ander niveau, maar toch bedoel ik hetzelfde.

  1. @Lis,

   Dank voor je lieve reaktie, ik heb je blog gelezen, en natuurlijk bedoel je hetzelfde,
   maar wij zijn twee verschillende mensen, dus zeggen wij de dingen ook op onze eigen manier, Logisch!!! En dat moet ook, hoe zouden we dingen die uit het hart borrelen, gebeurtenissen die onze kern raken, kunnen zeggen op de manier van een ander. Dan zou je aan jezelf voorbij gaan toch? Papegaaien hebben we al genoeg dacht ik zo 🙂

  2. Geen dank Alice.. iedereen is uniek gelukkig en heeft zijn eigen interpretaties.

   Dank je Hyper.. Jij is ook fantastig toch 🙂

 7. Aly,

  Dank je wel voor dit mooie artikel, welke mij vandaag aan het denken heeft gezet. Ik ben zelf als hulpverlener bekend met de psychiatrie, en herken wat jij beschrijft en welke ook voor mij de reden was, om als freelancer te gaan werken. Helaas constateer ik een andere tendens, n.l. dat mensen “winst” halen uit een etiketje voor zichzelf of hun kind! Ik weet, dat dit ongeloofwaardig overkomt, toch heb ik het van dichtbij mee gemaakt!
  Als volwassene met een etiketje hoeven ze op die manier geen verantwoordelijkheden te nemen en niet te werken.
  En ouders die hun kind een etiketje geven, zodat ze sociaal en financieel er winst van hebben. Want met een gehandicapt kind krijg je enorm veel tegemoetkomingen etc. zoals de TOG, een soort extra kinderbijslag die je voor je gehandicapte kind krijgt.
  En je bent als ouder met zo’n kind toch wel erg zielig!
  Zodra ik er achter kom,dat deze ouders hun kind koste wat het kost een etiketje geven, en willen behouden en ik ze daar indirect op aan spreek, is het huis te klein. Dan kies ik er uiteindelijk zelf voor, om niet meer bij dit gezin te werken, al is voor mij het gevolg, dat mijn maandinkomen aanzienlijk daalt! Wat ik me eigenlijk, als alleenstaande moeder, met een opgroeiende puberdochter niet kan veroorloven.
  Maar ik vertrouw erop, dat er dan wel weer wat nieuws op mijn pad komt, en dat er voor mij wordt gezorgd.
  Ook hoogevoeligheid wordt vaak als excuus gebruikt, om geen verantwoordelijkheid te hoeven nemen voor het eigen gedrag. De term:” het Voelt niet goed”, is dan een favoriet van zo’n persoon, zodat ze niet naar zichzelf hoeven te kijken. Op die manier heb ik zelf 2x meegemaakt dat door een HSPman een liefdesrelatie met mij werd beeindigd met die woorden en daaraan toegevoegd, “ik kan het niet.” Vervolgens viel er dan niet meer te praten, en daar moest ik het maar mee doen!
  Voor mij gaat het om de balans tussen denken, voelen en willen, en niet het doorslaan in het voelen alleen, maar zoals Jacob Slavenburg mooi weet te verwoorden: denken Met het hart!
  Dus ik ben het met je eens, dat etiketjes onnodig zijn, en dat je je er vooral niet mee moet identificeren, maar helaas, vinden sommigen het wel makkelijk!

  1. @Issy,

   Dank je voor je uitgebreide reactie, dit wat jij hier vertelt heb ik ook wel vaker gehoord en gelezen, natuurlijk is dit ook een bijkomstigheid van het “systeem.” Mensen maken gebruik en misbruik om maar geen eigen verantwoording te hoeven nemen. Zij zijn nog meer bezig met overleven i.p.v. Leven. Zij kunnen op de een of andere manier nog niet bij hun eigen kracht en leggen de “schuld” nog bij de ander of de maatschappij, veelal onbewust want dit herkennen ze niet als zodanig.
   Zij zijn nog gekoppeld aan angst en op zoek naar de Liefde. “Denken met het Hart,” Issy, zoals Jacob Slavenburg het idd. zo mooi zegt is moeilijk in deze verstandelijke maatschappij, vooral als iemand nog niet in ziet dat de keus altijd bij jezelf ligt. Dat is onze waarlijke vrijheid, maar dat moet groeien en je moet de moed hebben om jezelf te leren kennen, tot in de kern. Hartegroet Alice/Aly

  2. @Alice/Aly

   Prachtig artikel. Zit helemaal op dezelfde golflengte.
   Wij kunnen inderdaad een en ander verwezenlijken, daar gaat eerst een heel proces van bewustwording aan vooraf. Ik heb lang gezocht naar wat men toch bedoelde met “in je eigen kracht gaan staan” dat bijna een modieuze term geworden was. Tot ik erachter kwam dat ik niet op zoek hoefde te gaan, het was al jarenlang mijn eigen credo : jezelf blijven met een zekere kritische ingesteldheid. Niet zomaar klakkeloos aannemen wat gezegd en geschreven wordt en naar andermans verwachtingen gaan leven. Maar ook : met open geest en hart naar de mensen toe gaan, al maakt dit je uiterst kwetsbaar, want daar wordt steevast misbruik van gemaakt.
   Ik denk dat vriendelijkheid en dienstvaardigheid bij de meeste mensen van nature aanwezig zijn. Het zijn de directe omgeving(gezin) eerst en daarna de maatschappij met haar ontelbare tentakels, die deze hartskenmerken amputeren.
   Maar is reden tot hoop : er waait een nieuwe wind door de wereld voor wie goed kijkt. Overal ontstaan grote groepen positief gelijkgestemden die evenwel niet meer met zich laten sollen. Die geleerd hebben om te zeggen : “Het genoeg geweest, hier gaan wij niet meer in mee.”

   @Issy

   Oordeel niet te hard voor diegenen die zich in verwarring aan etiketten vastklampen. Het is al erg genoeg om van zorg afhankelijk te zijn en het kost ook handenvol geld.
   Ik kan begrijpen dat bezorgde ouders/familie proberen om wat extra financiële steun te bekomen door hun probleem een ‘erkend’ label op te laten plakken. Zo proberen zij dreigende armoede te weren, want ziekte maakt arm wegens de hoge kost van onze gezondheidszorg.
   Ergens vinden zij ook toost in het feit dat zij er niet alleen voor staan, dat er nog mensen in hun positie verkeren.
   Handicaps en ziekten maken mensen bang en bezorgd voor de toekomst en deze maatschappij heeft hen geleerd om enkel troost en geborgenheid in het materiële te zoeken.
   Angst om het vege bestaan maakt dat het materiële de bovenhand krijgt en het spirituele ondergespit.
   Waarom denk je dat er zo hardnekkig oorlog en andere angstige toestanden gecreëerd of in stand gehouden worden?

  3. @Anelle,

   Dank voor je reactie, maar waar ik het over heb zijn geen armlastige ouders, maar ouders die op die manier het zichzelf makkelijker maken!
   En vooral MEER materie willen hebben.
   Die discussies met diagnosestellers aan gaan, en liegen,om toch een etiketje te krijgen! Die dus hun kind ziek willen hebben, ipv aan gezondheid te werken!
   Ik heb het hier over mensen die verschijnselen vertonen van het Munchousen by Proxysyndroom http://nl.wikipedia.org/wiki/M%C3%BCnchhausen_by_proxyen en op die manier hun kinderen geestelijk en soms lichamelijk mishandelen! Door onnodige onderzoeken/ operaties te eisen!Ouders, die alleen nog maar in termen van rechten ipv plichten denken/praten en handelen!

  4. @Issy

   Vreselijk! Daar kan ik met mijn verstand niet bij! Vandaar mijn reactie naast de kwestie.

  5. In deze reacties valt mij op dat er mensen hokjes worden geplaatst.

   “Het voelt niet goed is een favoriet van deze persoon” Welke persoon? In welk hokje past die? Elk mens zou kunnen zeggen dat voelt niet goed. Dat is denk ik een wrok omdat hooggevoelige mensen jou zo hebben behandeld. Als iets niet goed voelt, moet je het niet doen is mij geleerd.

  6. @ Lis,
   Dank je wel voor jouw reactie.
   De strekking van mijn verhaal is, dat deze mensen waar ik het over heb, ZICHZELF of hun kinderen in hokjes plaatsen, zodat ze daar winst uit halen!
   En natuurlijk is het belangrijk, om naar je gevoel te luisteren, maar zoals ik al schreef, is voor mij, ook het denken belangrijk! Oftwel en/en!
   De balans tussen beiden! Als ik geen goed gevoel over iets heb, is dat een signaal van mijn ziel, om naar dat gevoel te kijken, te onderzoeken, wat er aan de hand is ipv weg te lopen voor een onaangenaam gevoel.

   @Dick,dank je wel,dat jij mij iets wil vertellen, maar JIJ mag en kan, mij dat recht in mijn ogen vertellen!

  7. @ Issy, we leven in een tijd van transparantie en wat mij betreft hoeft niets verborgen te blijven, Hoe vaak moet ik blijven uitleggen dat ik met jou niet een Hartsverbinding voel? Hoe vaak heb ik wel niet aangegeven dat de weg van tantra voor mij niet goed voelt? En als je me dan blijft bestoken met emails en zelfs met een kaart met een bevallige naakte dame in een verlokkelijke pose, dan kan ik het niet laten om even een linkje te plaatsen naar een reactie van mij over “Samson and Delilah”, die ik “toevallig”net had geplaatst voor de reactie van Lis. Was gewoon een grapje! Hoe vaak moet ik je nog vertellen dat mijn sexuele verwonding, die ik had opgelopen, via een voorouderlijke lijn van mijn moeder is geheeld, gedeprogrammeerd, waardoor niemand, nee niemand, niet de mooiste vrouw ter wereld ( van buiten) mij daar nog op kan vangen. Hou op met die machtsspelletjes en ga verder met je leven!

  8. @Issy 10.3 & 10.7

   Uit je uitleg maak ik op dat de ouders die proberen winst uit de problemen van hun kinderen te halen door ze een ‘ziekte’-etiket op te laten plakken.
   Uit je uitleg begrijp ik ook dat net deze ouders begeleiding nodig hebben. Luisteren naar wat de ware oorzaak van hun ziekelijke hang naar aandacht, via hun kind, zou kunnen zijn kan een eerste stap zijn en zou in ieder geval van veel liefde getuigen.
   Weigeren om deze gezinnen verder te begeleiden lijk m.i. meer op vluchtgedrag. Nu lijkt het dat je aan selectieve zorg doet.
   Of zie ik het helemaal verkeerd?

  9. @ Dick,

   Dank voor je reactie, wel naar mijn gevoel een heftige reactie! Ik weet niet wat je bedoelt met de opmerkingen over wat je mij allemaal uitgelegd zou hebben over tantra, hartsverbinding etc. Hoef ik ook helemaal niet te weten.
   Jammer, dat je een vriendschappelijk, goed bedoeld gebaar zoals een mail, of kaartje opvat als “bestoken”. En sorry, dat ik jou daardoor het gevoel geef, dat ik een machtsspelletje speel. Dat is nooit mijn intentie geweest!
   Dat soort verwarring, is nu net het lastige van een manier van communiceren zoals op WTK. Vandaar mijn uitnodiging naar jou, om dat persoonlijk te bespreken. Ik heb niet gezien, dat jij op Lis, reageerde!

  10. @ Anelle,

   Ook jij bedankt voor jouw reactie! Het kan over komen als vluchtgedrag, echter, ik heb de ware oorzaak van dat ziekelijke gedrag geprobeerd om te buigen. Helaas willen deze ouders dat niet, en willen dat ik ook ga mee liegen en bedriegen, tenkoste van een kind! En dan trek ik mijn grens, en gun ik de ander zijn pad met de daarop bijbehorende shit. Wat mij uiteraard wel veel pijn doet!Vooral als een kind dan eigenlijk de dupe is, maar blijkbaar is dat dan zijn karma.

  11. @ Issy, wat zeg je, je hoeft niet te weten over “geen hartverbinding en dat de weg van tantra met jou niet goed voelt” ? Dat is nu juist precies de KERN waar het voor mij om draaide, alleen je wilde dat gewoonweg niet horen. Maar ik heb je ook verteld dat ik dankbaar ben dat ik je heb leren kennen en een relatie met je heb gehad, want door die relatie heb ik weer dingen over mezelf geleerd en ben ik me Bewust geworden van zaken die ik in mijn eentje niet had ontdekt. En ik hoop dat dat ook omgekeerd gold. En we hebben best wel een fijne en leerzame tijd gehad samen, geen misverstanden daarover! Maar op een gegeven ogenblik zijn onze wegen gescheiden en dan is het wel belangrijk om op een gegeven ogenblik weer je eigen Pad te bewandelen. Dikke punt!

  12. @Dick,

   Ook nu weer bedankt voor je reactie, dankbaarheid is een kwaliteit van de ziel en voedsel voor de engelen.
   Ik ga hier geen welles nietes verhaal ophangen, er zijn altijd 3 waarheden.
   Wat mij wel verbaasd, is dat je nu op WTK dingen schrijft, die je mij vorige maand aan de telefoon niet vertelde. Zoals dat machtsspelletje, en ongewenste mail en post van mij. En vooral verbaasd, omdat we toch zeker een uur aan de telefoon hebben gepraat!
   En hoe kan het dat je ongewenste mail van mij niet gewoon blokkeert? En ongewenste post toch openmaakt en niet retour afzender stuurt????
   En ook excuses, dat je die afbeelding van een kunstwerk op een ansichtkaart niet kon waarderen, heb ik je verkeerd ingeschat.
   Mijn contact zoeken met jou had te maken met het face to face horen, wat de reden was, waarom jij tot 3x toe mij gedumpt hebt.Iets meer dan hartsverbinding, of energetisch claimen. Gewoon als volwassenen een relatie beindigen. Als ik bepaalde dingen niet heb gehoord, hoe duidelijk was jij dan Dick?
   En voor een ieder die deze manier van reageren opgepast vind, bied ik mijn excuses aan, dit is NIET mijn wens geweest!
   Zelf zie ik wel een verband met bovenstaand artikel,ik hoop, dat jullie dat ook zien.

  13. nou euh Issy voel je maar niet alleen, Dick trekt vast wel weer bij, en we luisteren naar beide kanten met graagte in 2d stereo zoals Martijn eerlijk vaststelde, en zonder dat je het beseft duizenden kerels die voor je in de rij staan toch Issy? zeker weten

  14. @Issy & Dick

   !!!???
   Hoeft dat écht hier? Op WTK?
   Wat gaat anderen jullie mislukte relatiepogingen en hun wrange nasleep aan?
   Als nietsvermoedende lezer zit ik opeens midden in een goedkope reality show waarin jullie intieme zaken voor iedereen te grabbel gooien.
   Wat een gebrek aan wederzijds respect!
   Of, hoe jullie mooie woorden over zen en balans een gapende leegte, die nu open en bloot ligt, moesten verdoezelen.

  15. Anelle, leer mij de mensen kennen. Het leven gaat niet over rozen. Of neem met de rozen de doornen aan. Tja, dit gaat mij ook te ver. De Heer heeft rare kostgangers… Waarom zeg ik het niet in m’n eigen woorden? Woorden slaan als een lul op een drumstel in deze. Ik begrijp jou.

  16. @Dick en Issy,

   Het was niet mijn bedoeling mij hiermee te bemoeien, ik signaleerde iets soortgelijks wel eens bij andere geschreven artikelen en vond het altijd jammer want het had met het artikel als zodanig niets te maken. Nu moet ik mij wel aansluiten bij Imke, Anelle en Martijn, want mijn mond zakte hierbij open, dit is te privé. Martijn bedoel jij dit misschien met spirituele ego’s? zoals je verderop reageert? Ik heb het artikel vanuit mijn hart geschreven, sta hier volledig achter en het gaat juist om die ego’s. Als we die niet opzij kunnen zetten blijft het wij tegen zij.

   Dick en Issy veel kracht, inzicht, en wijsheid gewenst. Aly/Alice

  17. Dames, die reactie van mij heeft niets met ego te maken en niets met prive dingen uitspelen via het internet. Integendeel, het gaat hier om “cyberstalking” en dat heeft juist te maken met inbreuk op privacy. nEr zijn mensen die doen voor minder aangifte Die relatie speelt van ver terug, uit 2011. Ik heb er nooit aandacht willen besteden dat ik ongewild wordt lastiggevallern en heb dat altijd vermeden. Maar ergens trek ik een grens en ben ik het spuug- en spuugzat. En die grens was nu bereikt. En dit is het allerlaatste wat ik over zeg , want met stalken is het als met een klein kind dat te pas en te onpas zit te janken om aandacht te trekken!

  18. @Hyper, bedankt voor je lieve reactie, @Martijn, geen groter vermaak, als leedvermaak, wat ik je niet kwalijk neem.

   @ Dick, mijn kalender geeft januari aan en geen juni, dus hoe kom jij op meer dan een jaar geleden???
   En nogmaals, als ik jou stalk, waarom praat je dan minstens een uur met mij aan de telefoon???
   En jouw inzicht over jouw “dick” vertelde je mij ook al toen ik je net leerde kennen!!! Maar bedankt, dat je het nu eindelijk toegeeft, dat wat jij liefde en tweelingzielrelatie noemde uiteindelijk niets anders is dan je … achter na lopen. Laat bij je volgende relatie dan wel die trouwplannen en kinderwens achterwege! Dan had ons zieltje die reis die niet hoeven maken!

   @Anelle, ik heb mijn excuses al aangeboden, bij deze nogmaals dan. Ik vind mijn waarheid belangrijk genoeg om hier te vermelden.
   Objectief gezien nodigde ik Dick uit, waar hij dan een heel verhaal van maakt, hij had ook gewoon kunnen reageren met Issy, nee, dank je wel, toch?? Dat is dus ook mijn link naar het verhaal, je hebt altijd een keuze, ook niet kiezen is een keuze!

   @ Alice, dank je wel nogmaals, voor je mooie verhaal, wat mij uiteindelijk pijn, maar vooral veel helderheid heeft gegeven! Dapper ook van je, dat jij de keuze hebt gemaakt, om het etiket niet te accepteren en vooral, dat je jouw crises hebt getransformeerd tot een kans tot groei! Hartegroet Issy

  19. @ Dick,

   Bijzonder, wij zaten gelijktijdig te reageren, alleen kwam jou reactie net iets eerder. Dus vandaar deze aanvulling.

   Vorig jaar was het 2012, geen 2011! En in juni 2012 heb jij de relatie beindigd. Tja, soms vliegt de tijd, zoals met ons telefoongesprek laatst, en soms zou je willen dat die vliegt.

   Overigens kies jij er nu ook voor om je als slachtoffer op te stellen, doordat je zegt gestalkt te zijn door mij! Ik voel mij geen slachtoffer, maar heb enorm veel geleerd van onze relatie.

   En zo werd naar mijn gevoel,het doel van deze site weer duidelijk, n.l. dubbele agenda’s blootleggen, op alle nivo’s, dus ook de persoonlijke. Zo binnen, zo buiten!
   Ik probeer mijn tekortkomingen zoveel mogelijk onder ogen te komen, en ik geef toe, dat ik mijn ego nog lang niet onder controle heb, maar wie heeft dat wel? Maar daar werk ik aan, en ik schaam me dan ook niet dat ik daarvoor in therapie ben!
   En nogmaals, het is niet mijn stijl om persoonlijke stukken met Dick via dit medium uit te werken, maar helaas wilde Dick daar niet onder 4 ogen over praten! En ja, dan komt mijn ego om de hoek kijken en daar boven op mijn sterke rechtvaardigheidsgevoel.

  20. @ Dick, proficiat! Ben je toch nog, bijna op je 57e,in staat om je grens eens aan te geven! En door wie kwam dat? En wat heb je nu geleerd over negeren? Want een kind wat blijft huilen, huilt nooit zonder reden!
   Sorry, was weer een egostukje.

  21. Ik kan het ff niet laten ;
   De Passief – Passieve of zelfopofferende martelaar, is iemand die zoveel tijd en energie
   besteedt aan het vernederen van zichzelf en aan het projecteren van het beeld dat hij / zij emotioneel breekbaar is, dat iedereen die er alleen nog maar aan denkt om boos te
   worden op deze persoon zich al schuldig voelt. Ze hebben ongelooflijk nauwkeurige,
   lange afstand stealth torpedo’s vol schuld die zelfs lang na hun dood nog effectief zijn.
   Schuld is voor de zelfopofferende martelaar wat stank is voor het stinkdier: de primaire
   verdediging.
   uit : CODEPENDENCE | DE DANS VAN GEWONDE ZIELEN

  22. @ Cozmic,

   Interessant! bedankt!
   Over wie heb je het hier? Jezelf of Dick? Mij ken jij niet, dus dan is het 1 van jullie 2. Wel knap van je, dat je jouw scheldkanonades onder controle hebt!
   Jammer, dat Dick niet meer reageert, ik hou wel van een virtuele stoeiparty, al gaat er niets boven een echte! Dick, lekkere vent, bedankt!
   Tot in een volgende incarnatie! 🙂 🙂 🙂

  23. Issy, ik stel voor dat we er nu over ophouden..? Off topic is nu klaar, ok? Je zinnen druipen in mijn gevoel van het venijn, het heeft niet zoveel zin die hier over de reacties te gaan uitsmeren.. Dank voor je begrip.

  24. Achterlijke Issy , hoewel ik me heb geprobeerd in te houden , het lukt me niet . Als jij een psychiaret voor anderen moet zijn , god vergeef me , irrationele afvallige bitch .
   War wqil je nu eigenlijk bereiken met jouw gezeik ? Wil je mij afzeiken omdat ik in het verleden wat slechter in mijn vel zat ? Zit je hier te stalken , niks in te brengen , wat wil je ? Tot nu toe kom je over als een vuil vies stuk venijn . Hopelijk kan je het tegenovergestelde bewijzen .
   Tot die tijd veracht ik je vanwege wat je hebt laten zien .

  25. leuk , eigenlijk grappig , missing link
   link was missing
   was het the issy link ?

   stomme achterlijke denkdebielen
   Pork calling issy , come in Issy
   damn vuile tering trut
   ze is zo slim
   ze ondermijnt alles
   op zich heel slim
   aan de andere kant heel triest]
   altijd is de ander de foute
   ja issy weet het beter
   issy heeft gtestudeerd
   gestudeerd over anderen
   gezien vanuit de ander
   issy weet niets over issy
   issy weet niets

  26. damn
   ISSY get yur fat ass out the way . we watching nice birds here .
   piss off

  27. Dit is niet leuk. Liefdesverdriet, het is zo hard. Dit slaat als een lul op een drumstel. Oke, ik snap ook niet waarom dit niet telefonisch of per e-mail verkeer opgelost kan worden, jammer dat het hier moet maar dit gaat me verre voorbij m’n verstand laat staan m’n gevoel. Issy, ik snap dat je pissig bent maar laat je niet naar de klote helpen hier. Dit is geen forum als uitlaadklep voor jouw pijn, je gaat er aan onderdoor zo. Laat los en ga verder. Jouw prins komt nog wel, laat het verleden los. Liefdesverdriet, ga er maar aan staan. Tis verschrikkelijk. You can go your own way.

  28. Het begon zo mooi, met respectvolle woorden en ook dankbaarheid naar bovenstaand artikel toe.

   Ik heb geen idee hoe jullie relaties liggen, al krijg ik op deze manier wel enig inzicht 🙂 IK hoef dat ook echt niet te weten en speculeren doe ik al helemaal niet.
   Martijn reageerde ook op een begripvolle manier. Jullie zijn, eerlijk gezegd, wel een voorbeeld voor mijn artikel, precies de tegenstelling.
   Uit jullie reacties blijkt goed hoe jullie zijn bezeerd, het zit blijkbaar diep. Pijn, verdriet, lichamelijk en geestelijk, allebei kan het een verschrikkelijke impact hebben, zo erg dat je handelt vanuit je “Pijnlichaam” zoals Eckhart Tolle het omschrijft in z’n boek “De nieuwe Aarde.” Zelf heb ik daar veel van geleerd.
   Het is fijn als je zelf stuurman wordt over je emoties, als ze je niet meer meesleuren de diepte in.
   Respect voor jullie weg en leerproces. Martijn merkte ook op “Waarom niet per e-mail of telefoon”. Voor mijn pad met de slakkenpost. Het is mijn vraag ook, maar het gebeurt hier, dus het zal de bedoeling wel zijn.

   Veel begrip, inzicht en wijsheid in deze. Licht en Liefde van Alice/Aly

  29. @ Guido,

   Bespeur ik hier op WTK toch een “wij”en “zij”cultuur?
   Ik moet ophouden, en Cozmic niet?

   @ Cozmic, toen zat je slecht in je vel, en nu? Nogmaals je hebt ALTIJD een keuze, dus om je af te reageren op de ander, zoals op mij ,is een KEUZE!!!

   Toch wel leuk om te zien, dat ik al 4 dagen de gesprekken op gang hou, leuk!!!

  30. Ben ik er even een tijdje tussenuit , lijkt het erop dat ik veel heb gemist ….. Maar toch niet echt. Het lijkt meer een slechte soap een reden te meer mijn aandacht nog maar even langer op de zaken die mij hier weghielden te richten!

  31. Ik dacht voorheen dat ik meestal de hoofdrol vervulde in hofnarrigen Soapen maar niets leert dat de weerklank van alures zich in anderen nog steeds nsnifesteert. Zelf lig ik half uit elkaar in diverse bodyparts en oud vriend en vijand zit nog steeds met handgemeen in het oude duister van 2012 gevangen.

   Oh Dick & Monica voor jullie opkikker kaartje, jullie hebben mij erkentelijk blij gemaakt en dat laat toch wel weer zien wie vrienden zijn die zich zorgen maken.

   Dit Jaar gaan we alles eens anders doen, het geleerde eens in de praktijk te toetsen en niet meer op zoek te willen zijn naar spiegels buiten mij zelf maar nasr zelf reflecties van uit mijn andere ik.

  32. Issy , sorry dat ik weer even los ging , love hurts zeggen ze .
   duidelijk heb ik mijn triggers waar ik aan moet werken .
   Ik hoop dat het goed komt tussen jullie , en dat meen ik echt .
   shapeshifting Coz 😉

  33. @ Cozmic, respect! Dank je wel voor deze openheid! Je hebt mij ook aan het denken gezet, n.l. dat ik hier geen bijdrage lever.
   Ik denk er over na om iets te schrijven over triggers en Karma. Want dat is wat er tussen mij en Dick naar mijn gevoel, speelt. En nu ook triggerde ik jou, maar jij triggerde mij ook!
   Ik vind je een prima man, probeer jouw artikelen te volgen, en reageer niet, omdat op dit moment niet alles wat jij schrijft met mijn beleving resoneert, maar dat kan nog komen! Ga vooral zo door!

   @Martijn, bedankt voor je bezorgdheid! Ik heb diep respect voor jouw wijsheid!

   Liefdevolle groet Issy

  34. Beste mensen, het hoge woord is er uit bij Issy. Ze heeft net bekend gemaakt op de chat dat ze weer een maatje (zo noemde zij mij ook altijd) heeft gevonden in de vorm van de vader van haar dochter. Ik vind dat heel fijn voor haar, want ik heb altijd gevoeld dat deze man heel veel van haar houdt. Van harte gefeliciteerd, Issy. Zullen we nu dan maar verder gaan met ons Leven. De Nieuwe Tijd is per slot van rekening gekomen en we hebben nu lang genoeg het feestje van Aly bedorven!

  35. @Lieve Dick,

   Net las ik jouw stukje i.v.m. Issy. Natuurlijk heb ik gedacht: moet dat nou hier/ Enfin dat heb ik ook wel ergens hier verwoordt. Mijn “feestje” hebben jullie niet verstoord. Als je mijn stuk goed hebt gelezen, dan blijkt duidelijk dat je zelf baas bent door wie en wat je je laat verstoren. Eind goed, Al goed dus? Als iedereen zichzelf gelukkig maakt is de hele wereld gelukkig 🙂

 8. Mooi verwoord, Aly. Zelf kwam ik er 14 jaar geleden achter dat ik hooggevoelig ben. Het heeft mij zo veel inzicht gegeven in mijn gevoel en mijn ‘anders’ zijn. In de periode die volgde heb ik geleerd om mijn hart te volgen. Na een jaren lange zoektocht weet ik nu dat ik mensen bewust mag maken van het feit dat er hooggevoelige mensen bestaan. Volgens Elaine Aron die het onderwerp van hooggevoeligheid op de kaart heeft gezet is zo’n 20 % van de mensen hooggevoelig. Ik nodig dan ook ouders uit, bij mij in de huiskamer, om kennis te maken met het begrip hooggevoeligheid bij kinderen. Tijdens zo’n avond vertel ik hoe je hooggevoeligheid herkent en geef ik tips. Bovendien is het leuk dat ouders met elkaar in contact komen en ervaringen met elkaar uitwisselen. Tijdens deze avond ontstaat er een gezellige ontspannen sfeer en gaan ouders blij de deur uit, omdat ze nu een beter begrip hebben voor hun kind of voor zichzelf. Sommige ouders ontdekken op zo’n avond dat ze zelf ook hooggevoelig zijn.

  1. @ Nelleke,

   Dank je wel voor je mooie reactie, En wat fijn dat je op je jaren lange zoektocht zoveel inzicht hebt gekregen, dat je nu mensen bij kan staan op hun “zoektocht.”
   Er gebeurt niets voor niks, alles heeft een reden, het is jouw eigen weg, aan jouw de keus.
   Erg blij ben ik met dit inzicht, dit is ook niet altijd gemakkelijk, maar wel een uitdaging. Ook weet en voel je dan dat er verbinding is. Ik wens je veel Kracht, Wijsheid en Liefde op jouw Levensreis Nelleke.

   Hartegroet Alice/Aly

  2. Hoi Monica, ik vraag een vergoeding van 6,– per deelnemer, dit is inclusief koffie/thee en koek. Verder ben ik ook altijd bereid om bij mensen deze infobijeenkomst te organiseren, bij een minimale deelname van 6 deelnemers. Naast de persoonlijke bijdrage vraag ik dan wel een reiskostenvergoeding.
   Warme groet, Nelleke

  3. @ Nelleke.
   Bedankt voor je antwoord. Geven jullie de trainingen alleen voor basisscholen of ook voor het voortgezet onderwijs?

  4. Ik geef samen met een collega trainingen voor leerkrachten van de basisschool over het hooggevoelige kind. Deze training is niet te vergelijken met een avond voor ouders. De training voor leerkrachten bestaat uit 5 dagdelen. Tijdens de training komt, onder andere aan bod: hoe herken je hooggevoelige kinderen, wat hebben ze nodig en hoe kun je ze optimaal begeleiden. Verder kan de leerkracht eigen casuïstiek inbrengen, die dan wordt uitgewerkt tijdens de training.

  5. Dat had ik al op je site gelezen. Maar er stond alleen basisscholen, daarom mijn vraag.

 9. Geweldig!!! Kippenvel en opluchting. Iemand die zo een deel van mijn eigen gevoelswaarde neer kan zetten in een tekst!
  Ben nog steeds een beetje beduusd ervan!
  In Liefde die ons allen bindt,

  Tjitske

  1. @Tjitske,

   Van jouw reactie raakte ik beduusd, fijn dat jij er wat aan hebt, want dat het je raakte blijkt hier wel uit.

   Hartegroet Alice/Aly

 10. Dit stukje sluit precies aan op wat er in mijn hoofd om gaat! Geweldig! Moet alleen onze instanties nog wat minder afzeiken, maar niet te veel Natuurlijk, wil mezelf ook weer niet teveel met de schrijver van dit stuk vergelijken lol. Een hoop liefde toegewenst aan een ieder!!

  1. @Deef,

   idd. LOL ik snap jouw humor in deze. Humor is zo nodig. De mensen nemen alles zo serieus en vooral zichzelf. En er zit zoveel humor in de “schepping”. Dus creëer volop mee zou ik zo zeggen. En “afzeiken” heb je ook wel eens nodig.

   Dit is een citaat van wijlen Gerard Komrij: “De mens die niet mee creëert, is een deserteur van de schepping.” Ik vind hem steengoed.

   Deef, Liefdevolle, humoristische wijsheid toegewenst 🙂
   Alice/Aly

 11. Ik heb voor de grap even zitten googlen op HSP , ik ken die term eigenlijk pas sinds kort en had geen duidelijk beeld ervan .

  Zoals elke eigenschap gaat hooggevoeligheid gepaard met zowel positieve kanten als valkuilen. Kenmerken van HSP’s zijn onder meer:

  Nemen gedetailleerder, subtieler en intenser waar
  Zijn erg gevoelig voor prikkels van buitenaf; vaak voelen HSP’s zich hierdoor niet op hun gemak
  Hebben meer moeite en meer tijd nodig om indrukken te verwerken
  Hebben een diep en rijk innerlijk leven; dromen, fantaseren en overwegen veel
  Voelen stemmingen en sferen goed aan
  Worden meer dan gemiddeld geroerd door natuur, kunst en muziek
  Eigen emoties en emoties van anderen worden intenser ervaren
  Hebben moeite met planning en het verkrijgen van structuur
  Kunnen verlegen overkomen maar zijn dat veelal niet
  Zijn vaak plichtsgetrouw en perfectionistisch
  Functioneren minder goed als ze geobserveerd of geëvalueerd worden
  Zijn vaak zorgzaam en anticiperend op behoeften van anderen; moeite om grenzen aan te geven
  Hebben relatief meer en sneller last van stress, spanning en fysieke klachten zoals hoofdpijn, allergieën, maag/darmklachten, chronische vermoeidheid etc.
  Lopen groter risico op stemmingswisselingen, depressiviteit, angsten en verslavingen

  I rest my case
  meer op http://www.hooggevoelig.nl/drupal6/?q=node/151

  1. Cozmic,

   Ook mooi van jou dat jij je zoveel moeite getroost om meer te weten te komen over HSP. Gelukkig hoef je hiervan niet alle symptomen te hebben, maar enkele herken ik zeker. Logisch natuurlijk, gezien mijn artikel.
   Geen mens is gelijk, ook een HSP-er niet. Je karakter, hoe je hier mee om gaat, speelt een grote rol daarin. Zelf herken ik mij nu meer in een SIM, voor dit boek van Barbara zei deze term mij niks. (Sensitief Intelligent Mens) Dit staat in feite gelijk aan een “wakker” mens. Bewustwording dus. Bij een HSP-er staan in feite de eigen gevoeligheden nog in de weg. En als je dan ook nog niet weet dat je een HSP-er bent en alleen maar kan denken dat jij niet goed genoeg bent in vergelijking met anderen? Dan is de weg lang Cozmic.

  2. Alice , ik schrok eigenlijk een beetje van dat bovenstaande lijstje . In alle eerlijkheid scoorde ik 12 van de 14 punten , gecombineerd met een zeer hoge score op een burnout test heb ik het gevoel dat ik beter in een grote gehaktmolen kan stappen . ( lekker overdreven dramatisch 😉 )
   Het is een zoektocht met herkennen , erkennen en uitvinden hoe er mee om te gaan . Ik laat me niet zomaar uit het veld slaan , het is echter wel verrot vervelend om mee te maken hoe je zenuwstelsel zich zo tegen je kan keren .

  3. HSP, toen ik daarvan hoorde was het ook echt zo’n aha moment. Tja, als je gevoeliger bent moet je nog beter voor jezelf zorgen. Je voelt dan alles net ff intenser als je andere klasgenootjes/collega’s e.d. Je leert er mee leven. Zo kan ik eigenlijk heel slecht tegen veel mensen om me heen. Lekker makkelijk met een winkel. Je krijgt veel meer indrukken binnen dan anderen. Alle bovenstaande punten heb ik wat mee. Tot aan depressief zijn en verslavingsgevoelig toe. Als je het weet, dan kun je er wat aan doen.

  4. De lijst komt ook goed overeen met nieuwetijds volwassene, ook wel weer ergens op Google te vinden.

  5. @Dennis 14.4

   Van de items op de lijst, kan ik er 12 aanvinken. Nochtans ben ik allang geen nieuwe tijd ‘volwassene’ meer, eerder een ouderdomsdeken.
   Tenzij je met nieuwe tijd een nieuwe staat van zijn in deze chaotische wereld bedoelt.
   Het heeft geduurd tot men aandacht begon te schenken aan het fenomeen van hoog gevoeligheid en dit ging omschrijven, dat ik erachter kwam dat zowel mijn man als ik tot deze categorie behoorden.
   Ook al maakt onze huidige maatschappij het de HSP-ers niet makkelijk, toch vind ik dat ‘wij’ een veel rijkere belevingswereld hebben.
   Het zijn ook HSP-ers die als eersten wakker werden en die nu een voortrekkersrol te spelen hebben.
   HSP is dus geen gril van moeder natuur, wel een bewust aangestuurde eigenschap, nodig om de bakens uit te zetten voor de komende veranderingen.

  6. @Alice 14.1

   Intussen (met de jàren) ben ik naar de ‘status’ SIM geëvolueerd.
   Ik noem dat Hartswijsheid, naar analogie van de Franse term ‘Intelligence du coeur’.
   Al neigen al deze termen ook naar etikettering, waar we zo tegen zijn. 😉
   Geen twee mensen zijn gelijk, zo kunnen we zeven miljard hokjes maken. Goed voor de commercie. 🙂

  7. @Anelle,

   Roerend met je eens, al hebben we het gelijk van een ander niet meer zo nodig met onze “innerlijke wijsheid” door de jaren heen verworven op onze levensreis, die niet gemakkelijk was wat mij betreft, toch zou ik hem voor geen goud hebben willen missen. Ik Ben…. en ik ben blij met mijzelf en daardoor mag iedereen van mij gelukkig zijn. Als dat via de commercie moet? Het zij zo 🙂

  8. Nou eh Cozmic, je hebt me ten voeten uit geïllustreerd hier. Aan alle kenmerken voldoe ik. Jajaja, zeer ernstige burnout, dat kon natuurlijk niet uitblijven in mijn situatie.

  9. En het laatste, verslavingen, daar heb ik totaal geen last van. Alhoewel: WTK?

  10. @ Monika,

   “spirituele ego’s” op deze manier? zie ook reactie 10.19
   Als je mijn artikel gelezen hebt,(het gedeelte: werkelijke spiritualiteit) heb je gelijk antwoord op je vraag. Spirituele ego’s bestaan voor mij niet. Ik zou niet weten hoe. Maar jouw zienswijze over ego’s kan anders zijn dan de mijne, dat is mogelijk.
   Misschien alleen, en ik denk dat Martijn dit zo bedoeld, als je misbruik van spiritualiteit maakt in het voordeel van je ego. Zoals ook altijd al misbruik is gemaakt van de naam van God. Ergens misbruik van maken is volgens mij altijd egoïsch.

  11. @Alice 14.12

   Elk denkend wezen is spiritueel bezig en ego gericht denken is evengoed spiritueel.
   Als we uitgaan van de new-age betekenis van spiritueel, dan bedoelen we een hoger, nobeler geestelijk streven.
   Op een hoger geestelijk niveau denken en handelen, zet het ego vanzelf buitenspel. In dat opzicht heb je helemaal gelijk wanneer je zegt dat ego en spiritualiteit elkaar in de weg staan.
   De laatste tijd merk ik bij mezelf minder jojo bewegingen ego ingeschakeld/uitgeschakeld. De knop staat veel vaker en langer op uitgeschakeld. 🙂

  12. @ Alice, er is Niemand, nee Niemand, die mij de definitie van God mag opleggen. De enige die dat mag doen ben ik zelf. IK BEN, weet je wel? Ik ben de Waarheid en het Leven, Niemand komt tot de Vader dan door MIJ!

 12. Er was eens een tijdspanne, bijna 3 jaar geleden begon het. Een aantal mensen konden het heel goed met elkaar vinden. Ze deelden heel veel met elkaar, meer dan we hier op de koude manier zien. Het was een tijd van samen genieten, samen delen, ieder zijn eigen inbreng, de ene niet meer dan de andere. Dat wil ik weer terug, weg met de spirituele ego’s, come back oude vrienden. Tis hier zo kil zonder jullie. Love you, zij die het begrijpen weten het.

  1. @Martijn,

   Met alle respect, maar ego’s kunnen nooit spiritueel zijn, tenminste niet op de manier zoals ik dit in mijn artikel omschreven heb.

  2. @Alice, je hebt helemaal gelijk over spiritualiteit en ego. Mijn reactie hier was ook vanuit ego . Tis net als Anelle ergens zegt:
   De laatste tijd merk ik bij mezelf minder jojo bewegingen ego ingeschakeld/uitgeschakeld. De knop staat veel vaker en langer op uitgeschakeld. 🙂

 13. Allereerst Alice, mijn complimenten voor je artikel. Gaaf! Nu pas eerst goed gelezen. Verder: “De vrije wil is een gift, maar kan ook een vloek zijn. Veel zaken spelen een rol; door je te vergelijken met anderen; wat zij doen en kunnen dat, zou je ook wel willen, maar dat lukt jou niet. Jaloersheid en frustratie kan het gevolg zijn. Met een ander vergelijken doet meestal geen goed. Je hoeft niet te kunnen wat een ander kan, jij hebt je eigen kwaliteiten. Elk mens is geboren met het gereedschap wat hij in dit leven nodig is, al is het soms even zoeken.”
  Dat is heel goed opgemerkt. Waarom willen we altijd wat anderen kunnen? Daar kunnen we natuurlijk allerlei redenen voor opgeven. Bijvoorbeeld opvoeding, scholing, godsdienst, omgeving. Als je niet de “juiste” mensen om je heen hebt gehad kan het nog moeilijker zijn je gereedschap te vinden en op te graven. Zelf heb ik enorm geleden onder waartoe mensen door scholing en stimulerende omgeving in staat zijn te doen wat ze doen en hun kansen konden benutten en vaak beseffen ze niet wat een geluk ze hebben. Als je dat niet hebt gehad zal een inhaalslag op latere leeftijd veel hobbels kennen. Maar goed, ik ben nu te oud maarrrrrrrrrr heb wel het besef/bewustzijn dat het er uiteindelijk helemaal niet toe doet wat je doet maar hoe en waarom je het doet. De ware intentie is belangrijk. Nu ik weet welke talenten ik heb en deze niet (meer) kan ontplooien/uitbuiten in de maatschappij ten dienste van de mens of jezelf weet ik gelukkig dat ik ook andere gaven hebt en die immaterieel kan gebruiken, misschien wel zoveel belangrijker voor je eigen ONT-WIKKELING/ONT-PLOOIING en uit de materie en dus tevens voor allen.
  En nee, we komen niet blanco op de wereld, maar wel heeft elk kind talenten: ieder kind maar in welk nest kom je terecht, dat speelt hier en nu. Dat besef van “niet -onschuldige” kinderen heb ik eigenlijk al sinds ik nog erg jong was. We staan niet los van elkaar, we zijn een en zo voel ik dat echt. Daarom staat de ene mens in dienst van de andere en vice versa, in feite zou het zo moeten zijn: onvoorwaardelijke liefde met nadruk op onvoorwaardelijk: oei, kan wel eens “pijnlijk” zijn voor je ego, maar goed voor je geestelijke groei. Zouden we dan nu het tijdperk gaan beleven dat de mensen massaal wakker worden en gaan veranderen?

  1. @Willie, mooi om jouw uitgebreide reactie te lezen, en idd. geestelijke groei kan behoorlijk pijnlijk zijn voor je ego, maar zachte heelmeesters maken stinkende wonden nietwaar. En wat dat Nieuwe Tijdperk betreft; daar gaan we toch gewoon vanuit. Jij en ik en zoveel anderen doen toch ontzettend hun best? Door ego’s op te ruimen 🙂

  2. @Willie

   Je reactie zou zo van mij kunnen komen!
   Pas op latere leeftijd beseft wat een schat aan niet-ontwikkelde talenten eindelijk het daglicht zagen. Te laat overigens om er de maatschappij nog van dienst mee te kunnen zijn, doch een prachtig hulpmiddel voor de ontwikkeling van het eigen bewustzijn. Het besef dat je het iedere keer zo juist zag, maar dat de anderen er nog niet klaar voor waren sterkte het zelfvertrouwen. Het besef ook dat niets voor niets is gebeurd en dat alle ervaringen je maakten tot wie je nu bent. Dat zij je dienden, wat het zelfvertrouwen opnieuw ten goede komt.
   Zelfvertrouwen is een sterke houvast voor het groeiend bewustzijn.
   En bewustzijn is alles waar het om draait.

  3. Een ieder die Zoekt zal Vinden….. zoals Guido vaak plaatst “” We zijn geen menselijke wezens die een spirituele ervaring hebben, we zijn spirituele wezens die een menselijke ervaring hebben”

   En dat geldt voor iedereen hier op WTK, zonder Uitzondering!

  4. @ Anelle,

   Het is nooit te laat om jouw talenten aan de maatschappij te laten zien!
   zie http://www.youtube.com/watch?v=dnd94bY0W7E
   Een prachtige oude wijze man, helaas gaat het filmpje over relaties, dat moet je maar ff negeren!
   Het wordt tijd, dat er meer wijze vrouwen hun kwaliteiten aan deze wereld laten zien, zodat de vrouwelijke energie weer meer gaat stromen, wat in mijn visie de bedoeling is van deze Nieuwe Tijd. Het hervinden van de balans tussen de vrouwelijke en de mannelijke energie!

  5. @issy

   ‘k Weet het niet zo zeker. De laatste tijd groeit bij mij het besef dat onze talenten in de eerste plaats onszelf moeten dienen.
   We moeten af van het ingehamerde altruïsme ten koste van de eigen ontplooiing. Dit is nu een tijd dat we aan onszelf moeten werken, onszelf moeten redden uit de valstrik van sociale ‘dienstbaarheid’ dat meestal neer komt op het wegcijferen van de eigen behoeften. Meer oog hebben voor andermans behoeften dan voor de eigen is niet gezond en leidt onvermijdelijk naar een burn out.
   Ik pleit dan ook voor een lichte vorm van spiritueel egoïsme : “Zorg eerst aan je eigen welzijn en welbevinden en deel wat je over houdt”.

  6. @ Anelle,

   Dit kan ik geen spiritueel egoïsme vinden. We moeten eerst zorgen voor ons eigen “welzijn” anders hebben we niks te delen, dan zetten we de ander voorop en komen we zelf tekort. Egoïsme wil bij mij zeggen dat je een ander niks gunt en ik kan niet geloven dat jij dat bedoeld. Als je tijd voor jezelf nodig bent om dingen op een rijtje te zetten of dat je bepaalde gevoelens moet plaatsen, kan het wel egocentrisch lijken naar een ander toe maar ik zeg maar zo: “eigen veiligheid eerst.”

  7. @ Anelle en Alice, a.u.b., zullen we ophouden met termen als spiritueel egoisme. Dat klinkt in mijn oren zo “elitair”. Juist door gebruik van dit soorten termen scheppen we Onderscheid ( het “wij” en “zij”). We zijn allemaal spitituele wezens, ook Issy en ik. Gun ons de ruimte a.u.b. om allemaal ons eigen Pad in dit leven te bewandelen. Alles is Goed zoals het Is!

  8. @Dick

   Sorry als je je aangesproken voelt maar dit heeft wat mij betreft helemaal niks met jou en Issy te maken, ik ben mij er heel goed van bewust dat dit iets is tussen jullie en elk mens is spiritueel, daar heb je gelijk aan. Mijn artikel is daar dacht ik ook erg duidelijk in. Mijn reactie betrof alleen de omschrijving die Anelle gaf en verder niet. Jouw pad is helemaal jouw keus daar heb ik totaal niks mee te maken of te vinden.

  9. Wat een gedoe over ego en het isme , je ego is het ikkie , het zelfbewustzijn . Dat hoeft helemaal niet in de weg te staan voor het AL bewustzijn . Zolang je je ikkie nog nodig hebt is het een waardevol gereedschap . Zet er spiritueel voor en je hebt het over je spirituele zelfbewustzijn ( beetje een nonsens-term imo )
   Wie dus zegt : IK ben vrij van ego , spreekt de contradictie van de eeuw uit in 5 woorden .
   http://mens-en-gezondheid.infoyo.nl/spiritueel/11162-egosme-versus-egocentrisme.html

  10. @ Alice, ik bedoelde eigenlijk dat we zorgvuldig dienen te zijn met de toepassing van begrippen een daar een waarde oordeel aan te ontlenen, zoasl het begrip “spiritueel egoisme”. Ik heb al aangegeven dat in mijn visie we allemaal Spirituele Wezens zijn met een Menselijke Ervaring. Hoe verder ik ben gekomen op mijn Pad in dit Leven hoe meer ik ben gaan geloven dat de allergrootste vorm van Onvoorwaardelijke Liefde een Zuivere Vorm van Egoisme is. Door onvoorwaardelijk de keuze voor mijzelf te maken ( mijn eigen WARE IK), kan ik de meeste Liefde aan de ander geven, hoeveel PIJN die Keuze ook bij de ander kan veroorzaken. Die PIJN is noodzakelijk, bij ons zelf, en bij de ander om te kunnen Groeien!

   De grootste vorm van LIEFDE is daarom in mijn opinie dat we altijd ons Zelf trouw blijven. Als ik naar mijn kleine Ego (mijn verstand) had geluisterd, had ik nooit en te nimmer eergisteren hier gereageerd, wetende wat de consequenties van mijn handelen zouden zijn. Door vanuit mijn grote EGO (mijn Hart) te reageren, voelt Alles Goed zoals het Is. En voel ik me opgelucht, omdat ik geen consequenties aan mijzelf heb gedaan ( EGOistisch ben geweest) en, heel belangrijk, ik weet het wel zeker, ook avnuit Verbinding met de Ander een bijdrage heb kunnen leveren aan het GEHEEL

  11. @Cozmic en Dick,

   Alles is goed!!! Etiketten zijn alleen nodig om iets uit te leggen en zelfs dan……..
   Liefs Alice/Aly

  12. @ Anelle, 16.5. Dank je voor je reactie. Ik ben het met je eens, dat je allereerst goed voor jezelf moet zorgen, voordat je iets voor een ander/de wereld kan betekenen. Maar daarnaast mag je ook je kwaliteiten met de wereld delen, en kom je dan daarbij jezelf delen, dan is dat prima! In mijn optiek zijn de meester en de leerling gelijk.
   Ik heb laatst over mijn werk geschreven,waarin ik mijn kwaliteiten geef. Ik kwam daarin mezelf tegen en heb geleerd, waar in dit opzicht, wat een ethisch dillema is, waar mijn grens ligt en heb die getrokken. Voor mij is het zoveel mogelijk en/en.

   @ JaNee, dank voor de link. Ook voor mij zijn relaties, in welke vorm dan ook, dus ook vriendschappen, een aanvulling.

  13. @ Anelle, 16.5. Dank je voor je reactie. Ik ben het met je eens, dat je allereerst goed voor jezelf moet zorgen, voordat je iets voor een ander/de wereld kan betekenen. Maar daarnaast mag je ook je kwaliteiten met de wereld delen, en kom je dan daarbij jezelf delen, dan is dat prima! In mijn optiek zijn de meester en de leerling gelijk.
   Ik heb laatst over mijn werk geschreven,waarin ik mijn kwaliteiten geef. Ik kwam daarin mezelf tegen en heb geleerd, waar in dit opzicht, wat een ethisch dillema is, waar mijn grens ligt en heb die getrokken. Voor mij is het zoveel mogelijk en/en.

   @ JaNee, dank voor de link. Ook voor mij zijn relaties, in welke vorm dan ook, dus ook vriendschappen, een aanvulling.

  14. Aly, helemaal goed, “Wij zijn de wereld: wij zijn de maatschappij. Wij leven samen in een bezield Universum.” , dank je voor jouw bezielde bijdrage en je zuivere intenties. Liefs, Dick

 14. LS…

  Nieuwe tijd ? Oude tijd ? Tijd bestaat niet. Er is alleen het hier en nu en zelfs dat is illusie. Wat mensen niet willen zien, is dat wij geschapen cq in elkaar geknutseld zijn door entiteiten die wij goden noemen. Met maar een doel: Slavernij ter meerdere rijkdom en glorie van die entiteiten. Een slaaf dient niet al te intelligent te zijn want dan zou hij of zij kunnen rebelleren. Daarom zijn wij afgeknepen als een Rolls Royce met een Daf motortje. We willen wel maar we kunnen eenvoudig niet. Ziende blind. Horende doof. We lijden en maken elkaar het leven zuur in onze onmacht. We krioelen over elkaar heen, voeren oorlogen en moorden elkaar uit en laten onze kinderen verkrachten door de elite die zich goden wanen. Bedenk dat een ware God niet aanbeden of gediend wil worden en niet gevoed wil worden met bloed en ellende. Dat religie bedoelt is als werktuig van Satan en dat de Satanische bloedlijnen zoals die van Koningshuizen, Vaticaan en wereldleiders in stand worden gehouden om u te laten lijden…

 15. yes en als we allemaal een zijn…. en ook nog heel en al…. hoe bijzonder dan dat bewustzijn zo laag 🙂 van een kind… nog lekker in het lijf en met zo een soepel ruggetje… zo zonder ego.. hemels aards…

 16. hallo ik ben dave heb een dochter van 9 en een schat van een vrouw ontmoet. Helaas heeft ze onlangs een psychose gekregen. gezien t nieuw voor me is wist ik niet goed hoe te handelen.
  ze is momenteel bijna 2 weken in een gesloten inrichting opgenomen op verzoek van haar ouders, op vrijwillige basis. k snap waar t bij haar vandaan komt de oorzaken dus. ik heb alleen t gevoel dat er geen oog voor is en dat ik aan haar daar niet weg krijg omdat de ouders het idee hebben dat t probleem in haar relatie zit. ten eerste is de aanleg er al haar broer en half broertje hebben ook een geestelijke afwijking. gezien mn vriendin bijna 30 jaar is n wij dezelfde visie hebben vind ik t heel verkeerd om mij en haar eigen keuse e ontnemen. wie of waar kan mij helpen hier hulp bij te krijgen, t leifst voor dat ze afhankelijk is van de antipsychotica. mvg Dve

Geef een reactie

Deze site gebruikt Akismet om spam te verminderen. Bekijk hoe je reactie-gegevens worden verwerkt.