Advertentie

Einde van 20 illusies: de Nieuwe TAO..!


De illusie van vertrouwen
De illusie van vertrouwen

x

x

Einde van 20 illusies, start van de nieuwe wereld:

x
De Nieuwe Tao

2015 © Rob Vellekoop/deze versie WantToKnow.nl/.be

x

Het boek ‘De nieuwe Tao’ beoogd een opvolger te worden, van zijn 25-eeuwen oude Chinese voorganger ‘Tao te Ching’. Dit nieuwe boek verklaart dat de wereld niet wezenlijk veranderd is de afgelopen duizenden jaren, doordat de mens leert vertrouwen in machthebbers die niet het beste met hem voor hebben. De mens vertrouwt op 20 illusies die hij van zijn ouders met de paplepel krijgt ingegoten. Het boek ziet de toekomst echter met vertrouwen tegemoet en geeft ook een manier of pad om daar te komen.

denieuwetao3cover-200x267De Nieuwe Tao geeft op drie vragen antwoorden:
– Waarom is de samenleving de afgelopen duizenden jaren niet wezenlijk veranderd?
– Hoe kan je de maatschappij volledig veranderen zonder geweld en op een menslievende manier?
– Hoe zal de nieuwe samenleving er uit gaan zien?

Alles om de mens heen verandert, behalve de mens zelf, hij zit vast aan 20 illusies die er voor zorgen dat de oude wereld in stand blijft. De oude maatschappij is gebouwd op het fundament van vertrouwen. Namelijk het schenken van vertrouwen aan leiders. Dit is de mens van generatie op generatie geleerd. De mens leert dus niet in de eerste plaats te vertrouwen op zichzelf, maar op zijn medemens. Helaas hebben de voorouders daarmee niet bereikt wat ze voor ogen hadden: een maatschappij waarin het voor iedereen goed toeven is.

Toch valt de mens na iedere omwenteling of verandering in zijn leven weer terug op dit uitgangspunt dat zijn ouders hem leerden: Volg de autoriteit. Eerst waren dit de ouders en later de bestuurders van de samenleving. De mens is bij zijn geboorte hulpbehoevend en kan niet anders dan vertrouwen te schenken aan degenen die hem grootbrengen. Later schenkt hij dit zelfde vertrouwen aan autoriteiten die helaas blijkens de geschiedenis niet het beste met iedereen voor hebben.

keep calm and love TAODe toekomst straalt de mens gelukkig tegemoet.
De mens is op pad naar een nieuwe wereld, die gebouwd wordt op het fundament van het zelfvertrouwen. Het bewustzijn is langzaam maar zeker gegroeid in de richting van een nieuwe mens die een nieuwe samenleving gaat vormen. Volgens De Nieuwe Tao zal deze niet meer gebouwd gaan worden in vertrouwen op leiders, maar allereerst in vertrouwen op zichzelf.

De Nieuwe Tao is een boek van hoop en optimisme, het voorspelt een nieuwe wereld zonder bezit, geweld en onvoorwaardelijke liefde, Het boek voorspelt dat de illusies zoals bezit, autoriteit, e.d. een voor een het veld zullen gaan ruimen. Meer menslievende illusies zullen daarvoor in de plaats komen. Samen met het zelfvertrouwen zullen zij de basis vormen van de nieuwe wereld. De nieuwe wereld zal een hemel voor ieder mens op aarde kunnen betekenen.

Het enige vervelende aspect is dat de overgang van oude naar nieuwe wereld heel wat tijd in beslag zal nemen. In duizenden jaren bouwde de mens de oude wereld. Hij staat voor de poort, maar dit wil niet zeggen dat hij binnen twee stappen de nieuwe wereld binnen kan gaan. Ondanks dat de hedendaagse mens het complete resultaat van de verandering niet meer zal beleven, is de bewustwording van het fundament van de 20 illusies die de mens in de tang heeft al een feest op zich. Het verheldert de onderlinge verhoudingen en geeft daardoor meer vrijheid.

De nieuwe Tao richt zich niet zoals de oude op de machthebbers, maar op iedereen. Het boek prikt de illusies van macht en autoriteit door, maar ook die van liefde en bezit. De nieuwe Tao geeft een sleutel tot een nieuwe wereld, die zonder bezit is, geweldloos, kleinschalig, zonder machtsconcentraties, zonder godsdienst, maar wel spiritueel.

Enkele stukken uit De Nieuwe Tao.

Het voorwoord
De nieuwe Tao laat aan de oude mens het pad zien dat hij al sinds mensenheugenis bewandelt. Dit pad wordt beheerst door 20 illusies. De mensheid staat voor de poorten van een nieuw tijdperk. Voordat hij dit tijdperk kan binnen gaan, moet hij afscheid nemen van de illusies die hij van zijn ouders heeft geleerd. Daarna kan hij als een nieuw mens vanuit een nieuw inzicht aan de nieuwe wereld gaan bouwen. De tijd is er rijp voor, de mens nog niet door de knellende banden van zijn ouders en voorouders.

Deel 1 geeft antwoord op de vraag hoe het komt dat de samenleving de afgelopen duizenden jaren niet wezenlijk is veranderd. Het laat de 20 illusies zien waarop de oude maatschappij is gebouwd.

Deel 2 beschrijft op welke menslievende en geweldloze manier de maatschappij volledig veranderd kan worden. Het gaat over het zelfvertrouwen dat nodig is om het nieuwe pad op te gaan zonder de 20 illusies, die de voorbije duizenden jaren hun stempel op de wereld hebben gedrukt.

Deel 3 toont hoe de nieuwe wereld er in grote lijnen zal gaan uitzien.

In deel 4 komt mijn eigen pad aan de orde.

Rob Vellekoop (auteur),
13 mei 2015

De mens
De mens is geen slaaf, geen persoon, werknemer, rechthebbende, schuldenaar of huurder. De mens is geen houder van een etiket, maar een respectabel wezen. Hij heeft met zijn instemming zijn rechten op aarde, lucht en water overgedragen aan een kleine groep mensen, die het leiderschap niet waardig bleken te zijn. De mens heeft gekozen voor een aantal illusies waar naar hij zijn leven is gaan inrichten. Dit boek gaat niet over de waarheid of onwaarheid van illusies. Het geeft zaken weer die de mens als illusies is gaan koesteren en die hem gediend hebben in zijn behoefte naar zekerheid.

people illusion nietzscheDit boek dient niet de leider zoals de oude Chinese Tao te Tjing, maar de mens. Zolang de mens de oude illusies niet doorprikt en niet stopt er naar te handelen zullen de meesten knecht blijven van enkelen en zal de wereld veranderen in een vuilnisbelt van verontreiniging en een poel van ellende. Het is de hoogste tijd om van de wereld een hemel te maken waarop ieder mens evenveel aanspraak heeft. We staan eerst stil bij de 20 illusies van de oude wereld.

1. Vertrouwen (Uit: Deel 1. De 20 illusies van de oude wereld)
Onze wereld is continu in beweging en verandert. Nergens is een stukje zekerheid te vinden. Alles is tijdelijk en kwetsbaar. En zelfs over de tijdelijkheid bestaat geen zekerheid, omdat geen mens weet hoe lang tijdelijk is. Daarom zoeken mensen steun bij iemand die zekerheid zoals voeding en onderdak geeft. Dat zijn de ouders. Zij geven het voorbeeld op welke manier een mens kan overleven. Kinderen kunnen niet anders dan hen vertrouwen schenken, daarom aanvaarden ze ook de kennis die zij van hen kregen.

Het probleem is echter dat de illusies, die zij hebben doorgegeven voor ieder mens, niet even goed uitpakken. Er is een tweedeling in de maatschappij ontstaan waardoor miljarden hongeren en sloven terwijl een kleine elite zwemt in overvloed. Deze machtspositie kunnen zij sinds mensenheugenis dankzij de illusies in stand houden. De ouders en hun ouders en talrijke generaties daarvoor hebben anderen het vertrouwen gegeven hen te besturen en te leiden. Deze ouders geloofden in de kracht van deze bestuurders en behandelden hen als hun ‘ouderen’. De volgende illusie was geboren, omdat het bestaan van een illusie ook een zekere mate van zekerheid biedt.

2. Bezit
De illusie van bezit is eveneens een illusie van vertrouwen. Geen mens op deze wereld kan iets bezitten, omdat hij zelfs het meest elementaire, namelijk zijn leven, niet onder controle heeft. Ieder mens kan alleen handelen in het vertrouwen dat hij het volgende moment nog in leven is. Kan iemand iets in eigendom hebben en zo ja van wie heeft hij dit dan ooit ontvangen. Van wie heeft de eerste mens zijn bezit ontvangen? Of heeft hij zich allerlei zaken toegeëigend zoals grond en wat de natuur hem geeft?

Aan iemand wordt het vertrouwen geschonken dat hij iets als zijn eigendom mag beschouwen. Blijkbaar kan bijna alles iemands eigendom zijn, van water, de lucht tot aan de aarde waarop wij leven. De voorouders kozen er voor om de illusie van bezit in te stellen. Uiteindelijk zijn velen bezitloos geworden met een enorme schuldenlast en is de aarde verdeeld. Deze illusie is met moeite op te heffen, omdat mensen als leeuwen vechten voor hun bezit en sommigen zelfs bereid zijn er voor te doden. Toch zijn er regelmatig afstammelingen die deze illusie onrechtvaardig vinden, maar hun invloed en hun aantal is te klein om hun idee door te zetten.

Een afgeleide van bezit is een claim. Al op jonge leeftijd wordt op kinderen een claim gelegd. Zij moeten zich gaan gedragen zoals de mensen daarvoor ook gedaan hebben. Zij moeten zich kritiekloos aanpassen. Ook al wijzen veel kinderen dit in eerste instantie gevoelsmatig af. Zij moeten veranderen en hun kinderlijke zuiverheid afleggen. Die hoort niet thuis in de wereld van de volwassen mensen waar zij onderdeel van willen uitmaken. Door hun zuiverheid kwijt te raken en te gehoorzamen worden zij onderdeel en bezit van de samenleving. Uiteindelijk accepteren de meesten dit in het volste vertrouwen.

bird_face_optical_illusion44. Ontwaakte (Uit: Deel 4. Mijn Tao)
Wakker worden en accepteren wat je ziet. Ik denk dat we iedere dag wakker kunnen worden, maar dat we niet bereid zijn om te zien wat er zich voor onze ogen afspeelt. Alsof we daar nog niet aan toe zijn of daar niet aan willen. Wakker zijn is de dingen in hun verband zien. Je losmaken van de waan van de dag, van de beslommeringen en zorgen. Je bevrijden van de regels die je in toom houden en braaf laten meehobbelen in de samenleving.

Het is een paar stappen terug doen en je niet laten meesleuren, maar rustig blijven mee stromen met de omstandigheden die je meevoeren naar plaatsen waar je vaak niet wilt zijn. Het is deze voortdurende botsing met de omstandigheden die zorgt dat je liever je ogen sluit. We zijn meer bezig met het najagen van onze verwachtingen en dromen, dan ons te laten overvallen door een realiteit die daar haaks op staat.

Wakker geworden zijn betekent dat een mens zich meer bewust is van de dingen die er zijn, maar vooral ook van die er niet zijn. In onze geest produceren we een veelheid aan ideeën, die onderdeel moeten worden van onze werkelijkheid. We accepteren vaak niet de wereld zoals  deze is en kneden hem naar ons beeld. Pas wanneer we er niet meer om heen kunnen en moeten aanvaarden dat de omstandigheden weerbarstiger zijn dan een rots en niet te veranderen, dan, pas dan, leggen we ons er op zekere dag bij neer..

Nawoord
Deel 1 heeft laten zien op welke 20 illusies de oude wereld is gebouwd. Deze illusies zijn afgeleid van vertrouwen en hebben weliswaar voor structuur gezorgd, maar niet voor een wereld die voor iedereen een prettig oord is om in te leven.

Deel 2 beschrijft op welke menslievende en geweldloze manier de maatschappij volledig veranderd kan worden door de mensen meer zelfvertrouwen aan te leren. Vanuit dit zelfvertrouwen zullen zij de nieuwe wereld kunnen opbouwen, waarbij ze zullen uitgaan van hun eigen kracht en niet meer in vertrouwen zullen blind op de machthebbers zoals in de oude wereld.

the illusion of separationDeel 3 toont hoe de nieuwe wereld er in grote lijnen zal gaan uitzien, met als opvallende elementen geweldloosheid, kleinschaligheid, bezitloosheid en onvoorwaardelijke liefde.

In deel 4 heb ik mijn eigen pad aan de orde laten komen in de hoop daarmee anderen te kunnen inspireren op een andere manier naar hun wereld of hun pad te gaan kijken.

De toekomst straalt de mens tegemoet. De mens is op pad naar een nieuwe wereld, die gebouwd wordt op het fundament van het zelfvertrouwen. Het enige vervelende aspect is dat de overgang van oude naar nieuwe wereld heel wat tijd in beslag zal nemen. In duizenden jaren bouwde de mens de oude wereld. We staan voor de poort, maar dit wil niet zeggen dat we binnen twee stappen de nieuwe wereld kunnen binnen gaan. Daarvoor is het nodig dat er eerst een nieuwe mens ontstaat. Een mens die blaakt van zelfvertrouwen, waardoor hij in staat is het oude systeem achter zich te laten. Zoals beschreven zullen de oude illusies een voor een het veld gaan ruimen. Meer menslievende illusies zullen daarvoor in de plaats komen. Samen met het zelfvertrouwen zullen zij de basis zijn van de nieuwe wereld. De nieuwe wereld zal een hemel voor ieder mens op aarde kunnen betekenen.

* * *

De Nieuwe Tao
Einde van 20 illusies, start van de nieuwe wereld

Auteur:  Rob Vellekoop
Taal Nederlands –   Formaat EPub
ISBN 978-90-819285-2-6  – Prijs 9,95

* * *

x

bridge rocks yellow mountain china

17 gedachten over “Einde van 20 illusies: de Nieuwe TAO..!

 1. In onze huidige wereld is geld alles bepalend waardoor je in je vrijheid beperkt wordt.
  Nog voor je geboren bent gaat je moeder bij de huisarts op controle en wordt er dus al betaald voor je er bent als je deze wereld verlaat wordt er betaald voor de uitvaart terwijl je er al niet meer bent en tussendoor bij leven zal je ter beschikking staan van overheden die bij je geboorte al een schuldenlast op de schouders leggen en daarmee een groot deel van het leven zullen bepalen zonder dat je daar schuld aan hebt.

  1. Sorry dat ik het een beetje moeilijk heb met deze veralgemeenende reactie over: “…Nog voor je geboren bent gaat je moeder bij de huisarts op…” Ik betaalde nooit voor deze artserij omdat ik een eigen idee vormde over gezondheid en de ‘juiste weg’… Tao en zo… na evolutie in mijn denken. Dat gaf ik mijn kinderen mee: evolueer vrij in je denken… maar geen van beiden hebben het gehapt. Ze gaan hun eigen weg want ook dat heb ik hen geleerd…denk ik toch. Generaliseren is niet mijn ding zie je :o) Een tip: zorg dat je voor jezelf geen schuldenlast wil dragen: een immense opluchting voor de geest…

 2. In de Tao te Jjing gaat het helemaal niet over het gehoorzaam zijn tegenover de autoriteiten. Integendeel, het gaat om de bron, het wezenlijke. Dit boek is niet te vervangen of aan te vullen.

  Deel van tekst 1:
  Het is de bron van hemel en aarde, en daarom zonder naam.
  Wel kunnen we de Tao duiden als de ‘Moeder’ van alles.
  Zoek naar de essentie van de Tao, ook al is deze altijd verborgen.
  Zoek naar de buitenkant van de Tao, want deze is altijd zichtbaar.

  Deel van tao tekst 9 gaat al over bezit :
  Stouw je huis vol met goud en jade,
  het wordt steeds moeilijker te bewaken.
  Hecht veel waarde aan rijkdom en status
  en je roept rampen over jezelf af.

  Deel van tao tekst 5 als raad voor de auteur:
  Hoe meer de blaasbalg beweegt,
  des te meer energie ontstaat er.
  Meer woorden leveren echter niet meer begrip op.
  Begrip vind je in de stilte van jezelf.

  1. Super: ik dacht net hetzelfde. Trouwens: onder het moto “God is in jezelf”… als in “God is in de hemel, op de aarde en op alle plaatsen”… daar is het “oude”, eeuwig jonge, Tao Te Tjing nog steeds het juiste pad… Mijn gedacht.

 3. Inderdaad, velen van ons hebben hun zelfvertrouwen en liefde voor het/ons zelf weggegeven aan anderen die er naar hartelust misbruik van (kunnen) maken.

  We moeten het weer aan ons zelf teruggeven zodat we er sterker van worden.

  Zelf doe ik het volgende:

  Elke morgen als ik onder de douche of voor de spiegel sta, zeg ik met mijn (innerlijke) stem tegen mezelf:
  ‘Ik hou van mij!’
  ‘Ik vertrouw op mij!’
  ‘Ik ben god!’
  En dat alles minstens 10 keer achter elkaar.
  Ik raad het iedereen aan omdat je je zelf ermee verheft, versterkt en vrij maakt. Vrij van religie en andere condities. Als je dit gedurende zes weken achter elkaar doet, staat het op je ‘harde schijf’, zit het in je systeem en is het een automatisme geworden.

  Je kunt het ook uitbreiden met andere affirmaties zoals:

  ‘Ik geef geen toestemming voor oorlog!’
  ‘Ik geef geen toestemming voor chemtrails!’
  ‘Ik geef geen toestemming voor vaccinaties!’
  ‘Ik geef geen toestemming voor chemiche medicijnen!’
  ‘Ik geef geen toestemming voor genetisch gemanipuleerd voedsel!’

  Alleen al middels deze methode kunnen we mijns inziens een stille revolutie teweeg brengen. Maar andere methodes zoals de straat op gaan of protesten middels woord en geschrift zijn natuurlijk ook prima. Het genereert allemaal lichtenergie waar de cabal angst voor heeft en hun kracht ontneemt.

  Wat ik hiermee maar wil wil zeggen:

  ‘We hebben de kracht en de middelen om de veranderingen tot stand te brengen door bij onszelf te beginnen’.

  1. In de opvoedkunst is het beter te zeggen wat je wel wilt en niet wat je niet wilt (bij kinderen).
   In jouw geval b.v. ik wil vrede, ik wil een schone hemel…geen toestemming geven is wel toestemming geven.
   Verder als jij god was, zou je alles kunnen bepalen…
   Je bent god niet…sorry. Je hebt een scheppende kracht in je, als je creatief bent en niet destructief.

  2. Heel goed mijn beste Jopiek, de zelfsuggestie theorie, van een Franse mijnheer, maaaar het kan positief gebruikt worden, maar ook negatief, het suggereren van leugens heeft al veel kwaad gedaan, mensen die voor een spiegel aan zich zelf suggereren dat ze mogelijk God zijn, dan is het oppassen geblazen.

  3. Monika en Jenne,

   Mijn overtuiging is dat we alleen één zijn. Eén met God. Zo bezien zijn we allen Goden en Godinnen. Maar net als met false flags als 911 kunnen velen maar niet of moeilijk geloven dat we gelijkaardig zijn aan God, koningen, adel enz. Mi bevindt de wereld zich in haar huidige situatie omdat de mensheid denkt niet de macht en soevereiniteit te bezitten om de wereld te veranderen. En ik denk dat het wel kan, uitgaande van eigen kracht en soevereiniteit.

   Monika,
   Als ik zeg:’ik wil vrede’, (of een schone hemel enz.) geef ik hiermee te kennen dat er geen vrede is of ik het niet heb. Ik draai het om en ga uit van (mijn)vrede. En aldus geef ik het signaal af dat er vrede is (ik ben vrede) en dat eventuele oorlogszuchtigen die de vrede willen verstoren daarvoor mijn toestemming niet hebben. En mi moet je soms (ook in de opvoedkunde) gewoon nee zeggen omdat zowel kinderen als volwassenen niet altijd de gevolgen van hun daden kunnen overzien.

   God zou iid alles kunnen bepalen maar doet dat mi niet omdat hij/zij/het ons het hoogste goed nl de vrije wil heeft gegeven. Dus ook zij die oorlog willen mogen dat maar God heeft ons ook de instrumenten gegeven zoals boven omschreven om voor vrede en liefde te kiezen.

   Begrijp me goed ik ben en voel me niet meer dan een ander maar ik ben de onderdanigheid aan welke monarchie, regering, religie of denkwijze allang voorbij. En ik geloof heilig dat God/Allah/Boeddha geen onderdanigheid of boetedoening verlangt maar dat is er door de grote religies eeuwenlang bij ons ingeramt.

  4. Barry Long legt de essentie van meditatie uit als je ogen sluiten en in de warme duisternis op gaat waarbij er na verloop van tijd alleen nog mij te ervaren is en dat je in deze ervaring god ontmoet, er geen verschil is tussen jou en god in mij. Als we deze ervaring mee kunnen nemen naar het nu ben je verlicht. In de ervaring ‘mij’ ontmoeten is iedereen god, zijn we allemaal een.

   En zowiezo is god alles en iedereen is dus deel van god en zijn we allemaal dus god, als we dat ons allemaal zouden realiseren dan valt er ook niets te projecteren…

  5. Hoi Jopiek, ik ervaar het ook zo. En ik vind het fijn om je bericht te lezen. Dit soort berichten zie je hier nog maar weinig. Er zijn gelukkig nog andere plekken waar men wel open staat voor de next level van het ‘open minded’ zijn. Wel jammer, alsof de tijd hier ff stil heeft gestaan of weer terug naar af is. Artikelen hier zijn top en bewustmakend maar de comments erbij zijn een slagveld geworden. En mijn reactie sluit hier dan ook naadloos op aan, helaas.
   Weinig saamhorigheid, de macht en schuld bij een ander neerleggen enzo, bevestiging en acceptatie van alle ellende, erin verdrinken en nog meer varianten, jammer. De invloed van de alom indringende mind-control door de open houding en acceptatie ervan lijkt onzichtbaar voor velen. Ik kan een ieder alleen maar adviseren, neem zelf sturing over je mind!

  6. Jopiek, bedankt voor je uitgebreide reactie.
   Nu dat ik weet wat je precies bedoeld…het is dus iets meer dan ‘ik sta voor de spiegel en zeg ik ben god’ 😉 kan ik duidelijk zien dat je een gezonde levensvisie nahoudt. Het is goed at de ‘vrije wil’ er is. Ofwel ik me soms afvraag hoe vrij de vrije wil is? Zijn er geen beperkingen? In het denken nog niet, en daarom wordt er op alle mogelijke manieren geprobeerd invloed op onze gedachtes en de daaruit voortvloeiende daden te krijgen. Goed als je weet dat het er is, dan kan je op jouw manier ermee omgaan. Hoe bewuster, hoe minder invloed het op jezelf heeft, denk ik.
   Kan het niet dat ‘god’ alles al bepaald heeft, omdat hij het bedacht?…wie weet. 🙂
   Trouwens nee zeggen is iets anders dan zeggen ‘ga niet op de stoel staan’. Ik bedoel ermee, een klein kind snapt dat ‘niet’ nog niet. Vaak ook het nee nog niet…het zijn in het begin alleen klanken er is nog geen echte verwerking om het als zodanig te herkennen. Uiteindelijk leert het van de reactie die van degene die nee roept uitgaat wat het woord betekent, lijkt mij.

  7. Zeg Guido, staat je machine zo ingesteld dat er altijd die dubbele getalletjes komen? Word er soms een beetje benauwd van 😀

  8. Grappig jopiek dat je de boedha in een woord( door/ onderbroken)met twee namen voor een en dezelfde godsfiguur zet, als was hij een derde naam voor die entiteit. Dan nog een vergelijk zet als was boedhisme een religie, vraag me af wat je daarvan weet. Ik denk ook dat een dergelijke “onwetende “houding de boedha in een geweldige schaterlach gestort zou hebben .Nouja verder is je boodschap wel duidelijk hoor.

  9. Bedankt Jopiek.

   Je schreef:
   “Elke morgen als ik onder de douche of voor de spiegel sta, zeg ik met mijn (innerlijke) stem tegen mezelf:
   ‘Ik hou van mij!’
   ‘Ik vertrouw op mij!’
   ‘Ik ben god!’
   En dat alles minstens 10 keer achter elkaar.
   Ik raad het iedereen aan omdat je je zelf ermee verheft, versterkt en vrij maakt. Vrij van religie en andere condities. Als je dit gedurende zes weken achter elkaar doet, staat het op je ‘harde schijf’, zit het in je systeem en is het een automatisme geworden.”

   De nieuwe tijd komt eraan, steeds meer ontwaken en zien dat de kracht in ons zelf is. Ik ben God samen met jouw en wat dat betekent ligt voor ons steeds verder uitbreidend in nieuwe ontdekkingen van vrijheid en éénheid.

   Ik schrijf dit als iemand die 15 jaar geleden nog een fundamenteel christen was. Dus ik weet wat veranderen in denken(wissen van de harde schijf en opnieuw programmeren) betekent uit eigen ervaring. En ik weet ook dat je weet wat ik bedoel.

   Laat ik het zo zeggen: Wanneer dezelfde geest gezien wordt in elkaar is het conflict over.

   Nogmaals bedankt voor je zekerheid in de kracht van jezelf…een zekerheid die niets met egoïsme te maken heeft , maar met éénheid.

   Pieter

  10. Om in deze keiharde eindtijd, staande voor de spiegel, je met zelfsuggestie een niet bestaande boost wilt geven, ok moet kunnen, maar om nu tegen je spielel beeld, in alle ernst, te zeggen, ik ben God, nee dat vraagt om iets anders, en dan die lieden die dit toejuichen, nu ik sta nergens meer van te kijken, bij het lezen van wat reacties op, NU JIJ, het bastion van het onverstand, ik kan de gezichten er bij zien, die komen van de schilderijen van Jeroen Bosch, hoe kun je het in aller ernst zeggen, ik ben God.

 4. Er veranderd niets, huisje boompie beesje, zelfs het rode boekje van Mao is het niet gelukt, alles is weer bij het oude vertrouwde, het ligt gewoon niet in de lijn der dingen, ook Tao niet, leuke hobby, net als Zen leuk is, je moet er van genieten, als van een mooie groen thee.

Geef een reactie

Deze site gebruikt Akismet om spam te verminderen. Bekijk hoe je reactie-gegevens worden verwerkt.