Advertentie

Maria Magdalena en het Jakobszegel


Het schilderij van Birkhäuser: ‘Koningin van de Nacht’

x

Maria Magdalena en het Jakobszegel

maart 2012 © Herbert van Erkelens

 x

Dr. Herbert van Erkelens, metafysisch onderzoeker.

Toen experimenteel fysicus en Nobelprijswinnaar Alex Müller met zijn dochter de graven van Kapernaüm in Israël bezocht, viel het hem op dat op deze graven niet alleen de bekende Davidster stond afgebeeld, maar ook het pentagram, het symbool van Ashtarte, de godin van de liefde. Hij besloot zich nader in het pentagram te verdiepen en gaf in juni 1993 op een conferentie over natuurwetenschap en dieptepsychologie een lezing over de betekenis van het pentagram in de wis- en natuurkunde. Achter hem stond een krijttekening opgesteld van de Bazelse kunstschilder Peter Birkhäuser. Deze krijttekening stelde de Koningin van de Nacht voor. (zie de afbeelding boven het artikel)

Op haar voorhoofd droeg zij een lichtge­vend diadeem dat vanwege de symmetrie van het getal vijf het karak­ter van een bloem had. De gestalte zelf had vanwege de eveneens zichtbare sterrenhemel een duidelijk kos­misch aspect. Zij was immers de Koningin van de Nacht. Müller had het zelf niet in de gaten, maar hij werd al die tijd van achteren gade geslagen door een nachtelijke verschijningswijze van Isis. Naderhand had Müller moeite zijn bijdrage gepubliceerd te krijgen. Een professor van de ETH in Zürich vond dat liefde geen plaats had in de wetenschap.

Tien jaar later zou het pentagram opnieuw voor opschudding zorgen en wel omdat Dan Brown De Da Vinci code publiceerde. Brown was op grond van literatuurstudie tot de conclusie gekomen dat het pentagram een symbool was van het goddelijk vrouwelijke en hij had dankbaar gebruik gemaakt van de wiskundige eigenschappen van het pentagram om via een thriller vol codes, symbolen en geheimschrift de bloedlijn te onthullen die aan Jezus en Maria Magdalena zou zijn ontsproten.
Maria Magdalena zou tijdens de kruisiging zwanger zijn geweest en had een dochter gebaard met de naam Sara. Het verhaal van de Graal zou eigenlijk een verhulde verwijzing zijn naar de baarmoeder van Maria Magdalena die de kostbare vrucht van de vereniging met Jezus droeg.

Het verhaal over de dochter Sara en de bloedlijn die met haar begon werd later bevestigd in de serie Over de Goddelijkheid van de mens van Gabriela Levin en Reint Gaastra. Dit zijn gechannelde boeken waarin Jezus, Maria en Maria Magdalena aan het woord zijn. In deel II vertelt Maria Magdalena dat zij met Jezus drie zoons en een dochter heeft gehad. Op die manier konden zij het ontwaken van het Christusbewustzijn niet alleen op een spirituele, maar op een genetische wijze doorgeven:

Het laatste avondmaal van Leonardo da Vinci. Links van Jezus zie je de ‘apostel’ die een vrouw was.. Maria Magdalena.

‘Onze genetische lijn heeft zich ook in de wereld verspreid om het DNA van de mens te verfijnen en verrijken. Dit mag wonderbaarlijk klinken, maar in de menselijke historie op Aarde zijn er regelmatig verrijkingen van het menselijke DNA geweest door contacten met hoogontwikkelde buitenaardse wezens die hun bijdrage leverden aan de ontwikkeling van de mens op Aarde en aan het tot stand komen van de verschillende rassen. In de verschillende spirituele tradities en de oude menselijke culturen treffen we nog verhalen aan die hiernaar verwijzen.’

De vier kinderen wisten wat hun ouders te wachten stond. Zij zijn ieder een van de windrichtingen ingegaan. De oudste zoon is na de kruisiging bij Jacobus, de broer van Jezus, in Jeruzalem gebleven en is later naar Noord Europa gegaan. De tweede zoon was avontuurlijk van aard en sterk met de kosmos verbonden. Hij is naar Afrika vertrokken. De jongste zoon was zachtaardig en kon de Christusenergie in zijn hart volledig doorleven.

Hij trok naar het oosten om zich in Azië te verdiepen in oosterse spirituele tradities en kennis. Het derde kind was een dochter. Zij bleef bij Maria Magdalena: ‘Wij zijn na de kruisiging van Jezus naar Zuidwest Europa gegaan. Onze dochter was liefdevol en een vrouw met zelfvertrouwen. Ze beleefde haar vrouw-zijn op een heel natuurlijke en hartverwarmende manier. Zij vertegenwoordigde de kracht van het vrouwelijke vanuit het pure zijn wie ze was. Ze heeft in haar omgeving het vrouwelijke principe verder tot leven gebracht en geheeld.’

Maria Magdalena zelf vindt het niet sensationeel dat zij kinderen heeft gehad. In De Maria Magdalena Code merkt zij op: ‘Het feit dat Jezus en ik een paar vormen, dat wij kinderen hebben gehad en dat wij als familie van het licht een basis vormen voor het helen van het menselijke hart is een heel natuurlijke waarheid. Op zich heeft de mensheid geen codes nodig om dat te kunnen waarnemen en te accepteren. De angsten die de mensen door de verschillende eeuwen heen voor het vrouwelijke en voor de eenheid tussen man en vrouw hebben ontwikkeld, maken dat deze ‘natuurlijke’ waarheid vaak niet gezien werd.
Deze angsten maakten dat men in de loop van de menselijke geschiedenis niet openlijk over het vrouwelijke durfde te praten. Alleen op een verborgen manier en soms ook door middel van codes kon men het vrouwelijke benoemen en een waardevolle plek geven.’

Het was de priester van een klein dorpje in de Franse pyreneën, Bérenger Saunière (1852–1917), die plots in het bezit leek te zijn gekomen van een groot fortuin. Deze Magdalena-kappel in zijn tuin in Rennes-les-Chateau getuigd van deze raadselachtige gebeurtenissen.

Het hele verhaal over de bloedlijn van Jezus en Maria Magdalena is de wereld ingekomen via een publicatie van Michael Baigent, Richard Leigh en Henry Lincoln getiteld Het Heilige Bloed en de Heilige Graal. Dit boek vol speculaties draait om de ontdekking die pastoor Bérenger Saunière in het Zuid-Franse dorpje Rennes-le-Château had gedaan. Volgens De Maria Magdalena-code ging het om de betekenis van het vrouwelijke principe:
‘Wat hij in Rennes-le-Château, onder meer in de Maria Magdalena kapel ontdekt heeft, betrof informatie over de onmiskenbare rol die vrouwen en ook ikzelf in de periode van het leven van Jezus hebben gespeeld. Het waren documenten die te maken hadden met het verspreiden van onze kennis betreffende het helen van de relatie tussen de vrouwelijke en de mannelijke principes en het belang daarvan voor de spirituele ontwikkeling van de mensheid.’

Minder bekend is dat Henry Lincoln in Zuid-Frankrijk een serie graven heeft ontdekt waarvan de geografische ligging naar een meetkundig symbool verwijst dat door het medium Judith K. Moore het Jakobszegel wordt genoemd. In feite komen we met dit Jakobszegel weer terug bij de graven van Kapernaüm. Want het bestaat uit een pentagram en een hexagram, beide met een punt in het midden. De vraag dient zich uiteraard aan wat dit Zegel te betekenen heeft. Het is in dit verband goed om op te merken dat het hexagram tweeduizend jaar terug nog geen joods symbool was.

Toen Alex Müller in Kapernaüm het hexagram aantrof, moest hij meteen aan de Davidster of aan het schild van David denken. Het schild van David komt in de Hebreeuwse bijbel voor. Maar pas in de dertiende eeuw werd in het Europese jodendom de legende verteld dat op het schild van David een hexagram was aangebracht om op magische wijze vijanden af te weren. Pas geleidelijk aan ontwikkelde dit hexagram zich tot een specifiek joods symbool. In de negentiende eeuw werd het als het Schild van David door het zionisme als een verwijzing naar de joodse identiteit omarmd. Tijdens de nazi-tijd werd het symbool als gele Jodenster gebruikt om Joden te stigmatiseren, te isoleren en vervolgens te vermoorden. De blauwe Davidster uit het zionisme vormt nu naast de zevenarmige kandelaar het belangrijkste symbool voor de staat Israël. We treffen de ster onder meer op de Israëlische vlag aan.

Het ‘Solomons’-zegel.

Gek genoeg heeft het pentagram zich ontwikkeld tot een symbool van de islam en van het communisme. Toen Alex Müller zijn voordracht hield, sprak hij eerst uitvoerig over het pentagram op vlaggen uit landen die toen nog communistisch waren. Uit het publiek kwam meteen de vraag op wat het pentagram betekende in combinatie met de wassende maan zoals op de vlag uit Turkije.
De vijfpuntige ster en de wassende maan vormen symbolen uit het Ottomaanse keizerrijk. Dezelfde symbolen zijn wijd verbreid in de wereld van de islam. Maar in het Jakobszegel komen hexagram en pentagram samen met als bijzonderheid de stip in het midden. Dat maakt dat het hexagram in het Jakobszegel naar het getal zeven verwijst en het pentagram naar het getal zes.

Het Zegel van Salomo
De punt in het midden is zeker belangrijk. In A New Formula for Creation van Judith Moore wordt het hexagram het Zegel van Salomo genoemd. Er wordt daarbij opgemerkt: ‘Wie zijn degenen die in het verleden de Bijbelcodes interpreteerden? Meesters (van manipulatie) van dimensies die een belang geïnvesteerd hadden in het controleren van de Aarde.
Zij wonnen macht en regeerden via de aardse koningen… Zij waren de ingenieurs van de beperkingen die in Atlantis op menselijk DNA geplaatst werden. Een deel van de mechanismen van het plan was om machtige symbolen te wijzigen om op die manier het vermogen van bewustzijn op aarde te beperken. Een voorbeeld hiervan is de verwijdering van de stip uit het centrum van het Zegel van Salomo die polariteiten van Alfa en Omega of mannelijk en vrouwelijk vertegenwoordigt.

De stip was het symbool van balans en vereniging van polariteiten via de drie-eenheid met de Heilige Geest. De verwijdering ervan heeft de seksen symbolisch in conflict en chaos gestort. Vele vormen van indoctrinatie in lineair denken werden ingevoerd via taal, regering en sociale structuur gedomineerd door een patriarchale orde. Er ontwikkelde zich een vorm van verdubbeling, een splitsing in de psyche van geïncarneerde zielen.

Zielen kwamen [naar de aarde toe] om dualiteit te ervaren: in het ene leven het slachtoffer, in een ander de dader. Licht en donker bestaan naast elkaar in één persoon en zijn de uitdrukking van dualiteit. De strijd van goed en kwaad wordt binnen de menselijke geest voortgezet. Deze fragmentatie moet nu genezen worden opdat de mensheid de sprong in evolutie kan maken voor het te voorschijn komen van de Nieuwe Wereld van Vrede.’

Kosmisch medium Judith Moore, voorjaar 2011

Met deze informatie in ons achterhoofd kunnen we beter het belang van het Jakobszegel inschatten. Henry Lincoln is van mening dat het graf van Lazarus zich in Zuid-Frankrijk bevindt. Judith Moore is speciaal naar het gebied rond Rennes-le-Château gereisd om het Zegel te activeren.
Volgens haar ligt er een relatie met de Ark van het Verbond:
‘Het Jakobszegel is verbonden met het graf van Lazarus en de Jakobsladder en met de Jakobssleutels voor het openen van het graf van Lazarus. Er is een reeks van graftomben en ik denk dat de tombe van Lazarus er een van is…
De twee sleutels in het midden van de vijfpuntige en zespuntige ster maken het Jakobszegel tot de code van de apostelen, de 12 + 1, de code van de 13 die de formule van Lazarus opent en daarmee het ascensievlak en de ascensiesleutels van de Jakobsladder. Wanneer het wiel van Jakob draait, gaan de sleutels van Lazarus open. Wanneer de sleutels van Lazarus zich openen, rijst de Jakobsladder omhoog. De Jakobsladder is de kernenergetica, de spiraal in de Ark van het Verbond.’

Het is een intrigerend verhaal temeer daar er nauwelijks iets over de orde van Jakob bekend is. Maar er ligt een nauw verband met de aartsvader Jakob die we uit Genesis kennen. Zo kreeg Judith later de volgende informatie door: ‘Jakob incarneerde vanuit de afstamming [van Abraham] – hij had het visioen van de Jakobsladder gehad, schiep vorm vanuit de substantie van deze elementaire vormkracht van de stof van Creatie. Toen manifesteerde hij zichzelf als de zoon van Maria Magdalena en Jezus en vormde de orde van Jakob die het Zegel [van Jakob] manifesteerde…

Jakob, die zoon, was geboren uit vlees en geest, maar was van de essentie van Gods existentie. Aldus keerde hij terug als een zoon van Maria Magdalena en Jezus om een genootschap in Schotland te vormen en datgene te scheppen en te manifesteren wat uit het heiligste gebied van het bestaan van de God Bron is, om de brug te manifesteren, de Jakobsladder, de brug voor menselijke existentie. Waarlijk het grote werk was voorbereid in Schotland na zijn geboorte waar hij verbleef met Jacobus en Andreas.’

Waarom horen we nooit iets over deze Jakob?
Wat heeft hij gedaan voor de wereld en waarom is zijn erfenis in de vergetelheid geraakt? Blijkbaar is zijn orde ook in Schotland werkzaam geweest. De reden is vermoedelijk dat Schotland ver weg van Rome en Palestina ligt. Hier kon energetisch veel gemakkelijker een brug naar de hemel geslagen worden. De bijbelse Jakob had de droom met de beroemde trap of ladder op een plek gehad die later met de Tempelberg bij Jeruzalem werd geïdentificeerd.
Volgens Judith is het volledige verslag van de droom verloren gegaan. Jakob had ook de verschillende Zegels van de Ark van het Verbond aanschouwd. De Ark is een frequentiegenerator die de aarde stapsgewijs op een hoger frequentieniveau brengt. Bij het openen van het Zevende Zegel werd het vrouwelijke paradigma geactiveerd.

De St. Jakobsschelp markeert de pelgrimsroute naar Santiago de Compostella.

Het Jakobszegel zou het Achtste Zegel van de Ark kunnen zijn. Want Jakob geldt als degene die dit Zegel kan openen. Het Achtste Zegel is een Zegel behorend bij de kosmische Ark en activeert de scheppingskrachten van de hogere dimensies in de kosmos. Wanneer het Zevende en het Achtste Zegel zich vanuit het centrum van de Ark van het Verbond met elkaar verbinden, wordt er volgens Judith op aarde een machtige kracht te voorschijn geroepen die boven ons bevattingsvermogen ligt en op aarde voorspoed voor iedereen gaat brengen:

Judith is verder van mening dat Jezus en Maria Magdalena nog een vijfde kind hebben gehad dat Jakob heette. In april 2011 kreeg zij informatie door over een ketting die Jezus aan Maria Magdalena zou hebben gegeven bij de conceptie van hun vijfde kind. Deze ketting was van goud en had een driehoekig medaillon met aan de voorkant een (symmetrisch?) kruis in het midden en aan de achterkant vermoedelijk de Griekse letters Alfa en Omega en het Egyptische symbool voor de Ankh.

Deze ketting is later in het bezit van de Katharen geweest, maar een kruisvader heeft de ketting in Noord Spanje verloren. Een jongen bracht de ketting naar een vriendelijke padre die een kleine kapel had langs de Camino, de pelgrimsroute naar Santiago de Compostella. Deze padre was bijna blind, maar nadat hij één nacht met de ketting had geslapen was zijn blindheid genezen:

‘Hij plaatste de ketting op een wit kleed onder een schuine hoek zodat de mensen hem goed konden zien. De kamer was een gebedsruimte die hij had klaar gemaakt voor pelgrims om in te bidden. Als er pelgrims langskwamen, konden zij de ruimte betreden en er vonden wonderen plaats. Het werd een plaats van wonderen van de Camino. Later was er een aardbeving waarbij de muren van de kapel instortten en de padre als een oude man werd gedood. Toen de aardbeving kwam, was het eerste wat hij deed de kapel ingaan om de ketting te pakken. Hij stierf in het heiligdom en werd onder het puin begraven met de ketting in zijn handen.’

De ketting had eerst tot een geheime orde behoord: ‘Deze ketting was gegeven aan de orde van Jakob en deze Jakob, het vijfde kind van Jezus, was lid van een geheim genootschap dat de energieën handhaafde van een formule van graftomben in Frankrijk. Niet een of twee graven, maar een formule van graven… Jakob, de zoon van Jezus, is begraven in een graftombe als één van de sarcofaagsleutels in de tomben van Frankrijk. De ketting stond centraal bij het leggen van een energetische verbinding met Maria Magdalena. Een groep Katharen werkte met de formule van het Jakobszegel in Frankrijk.

En hij droomde en kreeg een ladder aangereikt, die hij op Aarde plaatste, maar waarbij de top tot in de hemel reikte; hij zag de Engelen van God erop afdalen en omhoog gaan.

Wanneer de biodynamica van bewustzijn in balans met de Wet van het universum is gekomen, zal alles dat nodig is in systemen van vrije energie als vloeibaar licht over de Aarde stromen omdat de formules ervoor klaarstaan. De nieuwe formules van het Gouden Jeruzalem, de formules van het Levende Verbond zijn klaar. De infrastructuren waren lang geleden ter plekke gebracht. Dit is de belofte om op aarde een einde te maken aan hongernood en gebrek.

Wanneer dit Verbond is vrijgegeven, zal de stroom van energetica aansluiten bij de belofte van de broden en vissen uit het Nieuwe Testament. De wonderbare spijziging is de sleutel. De stroom van deze energetica zal die van de broden en vissen zijn. Alle kinderen zullen gevoed worden en al het leven zal via het bewustzijn van vrede onderhouden worden. Dit is de zegening. Dit is de belofte en dit Levende Verbond zal deze belofte vervullen.’

 x

Herbert van Erkelens, maart 2012

 * * *

15 gedachten over “Maria Magdalena en het Jakobszegel

 1. Erg boeiend artikel. Heb snelkoppeling naar de site van van Erkelens gemaakt, waar veel interessants te ontdekken valt.
  Sint Jacob wordt meestal geassocieerd met Compostella en verder blijft deze figuur in mysterie gehuld. Dat Jezus en Maria Magdalena gehuwd waren en kinderen hadden, wordt bijna algemeen aanvaard, maar wij denken dan aan Sara, de dochter. Over de zonen is zo goed als niets bekend. Tot dit artikel dan.
  Kunnen wij zelf de twee zegels, de vijfpuntige en de zespuntige ster met elkaar verbinden door deze over elkaar te leggen? Wordt de sleutel op die manier geactiveerd? Of is dit dan weer iets dat slechts enkelingen is toegestaan (voorbehouden)?

  1. Ik associeer Shell met de SintJacobsschelp. Wat schiet u zo al te binnen?
   En wat denkt u van de relatie tussen aardolie(grondstof) en compost(ella, spaans voor: daar)? Wat voelt het meest als Echt aan? Of is het om het even?
   Wordt het mij het eea duidelijk of is het toch maar een verzinsel?

  2. De Sleutel die geactiveerd zal worden, net als het Zegel, is voor die persoon bestemd, die het Hogere al heeft mogen zien, een uitverkorene , zo werkt dat,die de Dood al heeft mogen ontdekken, en het leven na de dood, die Jezus al persoonlijk zal kennen, en het ook zal doorgeven aan Bisschoppen op deze aarde, Maar die het jammer genoeg Niet zullen geloven.die zullen die Taak nooit krijgen.om Die Sleutel te Activeren.
   Goede Opmerking.

  3. alles dat refereert aan ; uitverkorenen, geheime groepen, hogere machten,etc etc aktiveert alleen het dualistisch denken , en geeft in geen geval een weg vrij ( sleutel) tot groter begrip en bewustzijn.

 2. Graag wil ik wel even opmerken dat ‘Astarte’ ofwel ‘Isis’ de dubbele naam is van ‘Semiramis’. Astarte mag dan wel de godin van de liefde genoemd worden in dit artikel maar Semiramis was de stichtster van de stad/staat Babylon!
  Dus hoe de verbanden getrokken worden weet ik niet. In welke context is dan Babylon te rijmen met liefde??

 3. Babylon of Babel blijkt in de Bijbel, het Woord van God een duivelse plaats te zijn, gesticht door Nimrod, wiens vrouw een heks was. De hele Davinci code is één en al fantasie.

  1. Is Babel niet gewoon Bijbel? Een ander naam voor hetzelfde?
   Is uw conclusie nog steeds voor u waar?

  2. Rob is dat niet gewoon wat ik onder ‘babylonische spraakverwarring’ versta?
   off topic
   Het was een sprookjeshuwelijk!
   Mijn vrouw is waar in een heks verandert…

 4. puzzles die ik voorgeschoteld krijg zijn ‘nooit’ compleet. Dus in essentie ‘nooit’ oplosbaar. Hoezo? Een oplossing dient zich altijd ‘simpel’ aan. Hoe ingewikkelder hoe verder van de realiteit. Wij worden als een magneet aangetrokken door het complexe en door de puzzles die ‘net’ niet passen.
  We worden aangetrokken door een ‘mysterie’ of ‘wonder’ . Wij handelen met verstand als we de puzzle gaan analyseren. Wij zien dit als ons ‘levenswerk’ om het opgelost te krijgen. Symbolen, codes zelfs onze taal en geloof wat ons houvast bieden zoals bescherming, veiligheid en intimiteit en niet het minste onze speurtocht naar onze oorsprong. Geven ze ons antwoorden? Of kunnen we gewoon niet leven als wij zonder oplossing ons niet compleet voelen? Streven we evenals de Natuur naar onze ‘Volmaaktheid’? Of is het gewoon een valstrik om ons juist dom te houden wat Echt Leven inhoudt? We vergeten te Leven en worden door die puzzles juist geleefd De waarheid heeft vele gezichten en wijzelf bepalen die Waarheid. Trouwens kunnen wij in 1 mensenleven dit soort waarheden boven tafel brengen? Of zijn die waarheden altijd binnen handbereik en onze manier van zoeken falikant fout is? Wij zoeken de oplossing meer buiten ons dan binnen ons? Wat juist kan ik u ook niet vertellen. Wist ik dat dan gaat u achter mijn waarheid aan en dat kan te nimmer uw waarheid zijn. Zo belanden we in een vicieuze cirkel en blijft het raadsel onopgelost. En komen we uit waar we begonnen zijn. En wat heb ik dan geleerd als een oplossing zich niet eenvoudig en simpel aandient tegen het vanzelfsprekendheid aan dan is de puzzle voor mij of te hooggegrepen of voor mij niet bestemd. Groetjes.

  Ook mijn bewustwording is niet zaligmakend. Ik verwijt niemand iets. Ook ik ben de paplepel grootgworden. Volg gewoon de Pad die uw voor uzelf gekozen met Liefde. Dan kunnen wij groeien.

  1. Vraag je het altijd je zelf af als je iets leest: Waarom weet je wat je weet? Waarom denk je dat je het weet? Waar kom die kennis vandaan? Hoe vertel je de waarheid van iets wat niet waar is? Wie vertrouw
   je? Waarom vertrouw je hun? Wat is hun geschiedenis? Hoe weet je dat? Wat weet je niet? Waarom wil je het niet weten? Waarom wil je het weten? Zo word je je eigen waarheidsvinder?
   Waar of niet waar(to be or not to be, hamlet) dat is de vraag/het antwoord?
   Als kinderen het kunnen begrijpen dan is het pas Echt waar? Of wist ik dit gewoon allemaal al?

 5. Ik geloof dat Jezus en Maria Magdalena kinderen hadden, om hun DNA door te geven, en vooral,hun geestelijke vermogens te sterken, deze kinderen krijgen krijgen dan ook vaak al onderricht op hun 6de levensjaar , om de duisternis en het Licht te gaan ervaren,bijzondere krachten zullen ze krijgen van God de Vader, die de wereld nog niet kan bevatten, maar die moet je doorgeven, aan Hoger Geplaatsten, die dat ook niet kunnen bevatten.,en alleen via de boeken leven, niet het echte geestelijke leven.
  eigenlijk geloven ze niet eens in het Leven Na de Dood, de Satan en Jezus Christus.

 6. Mooi Artikel. Ik ben hier gekomen na een zoektocht op internet.
  Ik ben in het bezit van een oud kleed 2,30m x.1.90m. Op dit kleed staan onder andere een wassende maan met een pentagram. Verschillende halve manen met een ster en tekens in een vreemde taal die ik niet herken.
  Het schijnt volgens zeggen een bijzonder kleed te zijn. Er zit een verhaal aan vast, maar dat is nu nog niet van toepassing.
  Ik zoek eigenlijk iemand die naar dit kleed zou willen kijken en er eventueel meer over kan vertellen.
  Het kleed is niet te koop…

Geef een reactie

Deze site gebruikt Akismet om spam te verminderen. Bekijk hoe je reactie-gegevens worden verwerkt.