Advertentie

Het gelijk van de Mayakalender…….


mayan_calendar

x

Het gelijk van de Mayakalender …….

2013 © Dineke Jongepier-Rijskamp

x

dineke jongepier
Dineke Jongepier

Eind oktober mat ik voor een cliënt dat een bepaald voedingssupplement goed voor deze persoon zou zijn. Nadat ik het had besteld en 3 dagen later opnieuw ter controle mat of het inderdaad het juiste supplement was, bleek dat deze persoon het ineens niet meer nodig had voor haar gezondheid. Dat was een vreemde gewaarwording, omdat mijn meetmethode bij dubbel check altijd hetzelfde resultaat blijft geven. Vervolgens mat ik de Boviswaarde van deze persoon; die lag ergens tussen de 6500 en 8500, wat normaal is voor mensen die resoneren met de energieën van de 3e dimensie.

Tot mijn verbazing gaf mijn meting aan, dat er nu een waarde aanwezig was van ergens tussen de 8500 en 10.500 Bovis- eenheden. Dit was echt onmogelijk, daar in de 3e dimensie deze waarden niet kunnen voor ons mensen. Dus een meet-tabel gemaakt van de verschillende dimensies, en wat bleek: deze persoon met die hogere Boviswaarde resoneerde met de energieën van de 5e dimensie.

Toen ging er bij mij een lichtje op; was het niet zo dat de Maya’s met hun kalender hadden voorspeld dat na afloop van de lange telling op 21 december 2012 er een nieuw tijdperk zou aanbreken, waarbij de huidige mens een transformatie zou ondergaan ! Ik dacht: zou het dan zo zijn dat voor de 21 december er al een aantal mensen zijn, die reeds een ombouw in hun cellen aan het ondergaan zijn, van een koolstofstructuur naar een kristallijn structuur, zonder dat ze daar fysiek iets van merken ?

De beroemde Bovisschaal om energetisch waardes van objecten of bronnen te meten. (klik voor uitleg over de Boviswaardeschaal .pdf)
De beroemde Bovisschaal om energetisch waardes van objecten of bronnen te meten. (klik voor uitleg over de Boviswaardeschaal .pdf)

Ik heb toen weer een andere tabel ontworpen om het aantal strengen DNA te meten en inderdaad iedereen in de 3e dimensie heeft  2  en in een enkel geval  3 strengen DNA actief. Maar hoe zat het dan met die persoon die reeds een hogere Boviswaarde had en ook al mee resoneerde met de 5e dimensie.

Welnu, bij het meten constateerde ik dat bij deze persoon in de omslag van eind oktober het aantal strengen DNA van 2 naar 12 is gegaan. 12 strengen DNA actieve ontwikkeling  is zeer bijzonder. Ik realiseer mij wel dat het activeringsproces tijd nodig heeft en dat men niet een twee drie ten volle kan werken met de 12 strengen op dit moment.

In de loop van november en december kon ik bij mijn cliënten die kwamen voor een consult steeds weer dezelfde verbluffende resultaten meten. Hoe dichter bij de 21e december des te meer mensen begonnen te resoneren met de 5e dimensie. En allen, die resoneerden met deze dimensie gingen van 2 of 3 naar 12 strengen DNA actief en van allen mat ik de Boviswaarde  tussen de 8500 en 10.500. Bij cliënten die dit in november en december nog niet hadden, dus resoneerden met de 3e dimensie, stelde ik de vraag in mijn meting: hoe is dit na 25 december 2012 ? Het antwoord uit de metingen bleek overeen te komen met mijn meting over die personen die voor 21 december reeds resoneerden met de 5e dimensie.

Conclusie:
inwijdingVelen maar nog lang niet iedereen is na 25 december aangesloten op het ontwaken van de energieën van de 5e dimensie. Wat ik ook constateerde was, dat als er nog chakra’s gesloten waren in de 3e dimensie, en dat betrof vooral het voorhoofdchakra en de kruinchakra, deze zijn allemaal open  gegaan na 25 december 2012 bij die mensen die resoneerden met de 5e dimensie.

Het is dus een nooit eerder bij de mensheid voorgekomen energetisch proces, waarvan wij de uiteindelijke omvang in onze stoutste dromen nog niet kunnen bevatten. Waar worden wij in Godsnaam op voorbereid? Ik zal mede door mijn kennis trachten ook hierop een antwoord te geven.

Waar zijn we naar op weg..?
Het waren niet alleen de Maya’s die een grote verandering van mens en aarde aankondigden, ook  andere indianenstammen zoals de Hopi’s  hebben ons gewezen op een nieuwe tijd ,waarin het oude niet meer gekend zal worden. En natuurlijk hebben de Bijbelse profetieën hier veel over gezegd. Je hoeft helemaal niet kerkelijk te zijn of gebonden  aan enige religie, om je met een open onafhankelijke opstelling te verdiepen in de Bijbelse profeten.

Al deze grote wijzen geven aan dat er een andere wereld voor de mensheid is weggelegd in de eindtijd. Dat heeft totaal niets te maken met het einde van de wereld,(zoals de mainstream media ons trachten wijs te maken) maar met het einde van een tijdperk. Laat mij duidelijk zijn, het doel van ons mens zijn is, ons bewust te worden van onze verbondenheid met de kosmische Schepper.

Deze verbondenheid voelen wij diep in ons hart en ons geweten werkt als een kompas, gericht op deze bron van onvoorwaardelijke liefde. In onze harde materialistische wereld heeft de naald van het kompas veel moeite de juiste liefdespool  te vinden, want voortdurend trekt de naald naar allerlei afleidingen  zoals indoctrinaties, dogma’s, materiele hebzucht, en een van buitenaf aanrollende stortvloed van informatie, welke heel vaak zodanig gemanipuleerd is, dat de ontvanger niet meer weet wat hij/zij nu dient te geloven.

Het gewetenskompas draait dol..
Het kompas van het geweten draait daardoor dol. Ik ben er achter gekomen dat dit wordt veroorzaakt door grote duistere krachten die ons trachten af te houden van onze voortgang in Spiritueel bewustzijn. Deze krachten weten dat, nu we een omslagpunt in de tijd bereiken zij straks in de nieuwe tijd geen macht meer kunnen uitoefen op ons mensen en daarom nu in alle hevigheid veel, ja heel veel verwarring zaaien.

radioactiviteitEr is ons door de wijzen en profeten een nieuwe aarde voorspeld, die vrij is van het grote kwaad en daarom ook wel genoemd wordt The Golden Age – het Gouden tijdperk.  Mijn vermoeden is dat het Gouden Tijdperk de transitie van ons zonnestelsel inhoudt naar de omslag tot de 5e dimensie. Dat dit gebeuren nooit lang meer op zich laat wachten, wordt mij steeds meer duidelijk.

Waarom moest het mij overkomen, dat mijn metingen via radiësthesie eind oktober begonnen af te wijken en bepaalde tabellen die nog wel functioneerden voor ons mensen in de 3e dimensie, ineens bleken niet meer van toepassing te zijn. Zie b.v. de figuur (afbeelding I) over de röntgen-eenheden van de mens. Altijd en dat is ruim 30 jaar lang, mat ik hiermede de gezondheid van de persoon en deze waarde maakten mij dan duidelijk in hoeverre iemand b.v. ernstig ziek kon zijn.

Als ik nu een willekeurig iemand meet op deze schaal komt er geen uitslag meer,(mits deze persoon resoneert met de 5e dimensie), hetgeen betekent dat de invloed van deze schaalverdeling  niet meer werkt op de koolstofstructuur van het lichaam. Dit betekent echter dat wij als mensen nu zoals eerder gezegd mee gaan resoneren met de energieën van de 5e dimensie. In deze dimensie, die zeker nog haar beslag dient te krijgen, zal er straks geen ziekte en geen vroege dood meer zijn voor de mens.

Dit klinkt natuurlijk sprookjesachtig, maar laten we eens kijken naar een uitspraak van de profeet Jesaja 65:20: Daar zal niet langer een zuigeling zijn, die slechts weinig dagen leeft, noch een grijsaard, die zijn dagen niet voleindigt, want de jongeling zal als honderdjarige sterven. In die nieuwe wereld zullen we met een nu nog onvoorstelbaar meer volmaakt lichaam aangesloten zijn in de uiting van de schepping zoals die uiteindelijk voor alle wezens bedoeld is. In die wereld zal er geen dier meer zijn die een ander dier verslindt, want alle dieren worden herbivoren. Ook zullen wij als mensen geen vlees meer eten. Dit alles heeft te maken met de 5e dimensie.

.
.

Gaan nu werkelijk alle mensen over naar dit Gouden Tijdperk?
Uit mijn metingen komt duidelijk naar voren dat – alle mensen van goede wil – die zich niet keren tegen de Schepper en zijn Schepping, waarvan velen nu al afgestemd zijn en resoneren met de 5e dimensie  wat hun celstructuur betreft , dus klaargestoomd worden voor die nieuwe wereld, zich fysiek hiervan bijna niet bewust zijn. Ik meet ook dat mensen die het grote kwaad blijven brengen in deze wereld, absoluut niet mee transformeren, maar in de 3e dimensie van grove dualiteit blijven existeren. Het is de door mij ontvangen gave, die dit constateert.

Natuurlijk vraagt men ook aan mij, of ik kan meten wanneer dit alles gebeurt. Laat ik ook hierin duidelijk zijn: niemand en echt niemand weet uur en tijd. Er is een uitspraak  in de Bijbel Mattheüs 24:36: “Maar van die dag weet niemand, ook de engelen niet, ook de Zoon niet, maar de Vader alleen.”

Er is een grote profeet geweest met de naam Johannes van Jeruzalem, die leefde van 1042 tot 1119 en als Tempelridder lange tijd in Jeruzalem verbleef. Deze Dappere onder de Dapperen zoals zijn bijnaam was, kreeg veel visioenen over onze tijd en hij begon met zijn kwatrijnen altijd met:Wanneer het jaar duizend begint, dat na deze duizend jaar komt, zullen de blikken en geest van de mens gevangen zijn, ze zullen als dronkaards zijn en het niet bemerken.Ze zullen afbeeldingen en spiegelbeelden voor de  waarheid van de wereld houden en men zal alles met hen kunnen doen, wat men met een schaap doet.’

En: ‘Wanneer het jaar duizend begint, dat na deze duizend jaar komt, zullen de mensen met iedereen handel drijven, ieder ding zal zijn prijs hebben, bomen, water, en dieren. Niets zal nog waarlijk worden geschonken, want alles zal verkocht worden.’

Deze wijze profeet voorspelt dat na een donkere tijd de mensen zullen leven op een nieuwe aarde en wat hij o.a. daarover zegt is het volgende: ‘Wanneer het jaar duizend begint, dat na deze duizend jaar komt, zal uiteindelijk het kwaad verdreven zijn en zal de mens de geest van alle dingen kennen, hij zal de geheimen ontsluiten welke de Goden beschermden en hij zal de ene na de andere poort openen van het labyrint naar het nieuwe leven.’

Als je zijn voorspellingen allemaal leest, dan zie je dat veel reeds is uitgekomen en dat we inderdaad op de drempel staan naar een nieuwe wereld. Dat we ons dienen voor te bereiden op deze wereld is vaak het hoofdthema van alle religies, maar daar passen geen kerkelijke dogma’s of religieus fanatisme bij. Ik zeg altijd blijf goed bij jezelf en volg met een open blik en onbevooroordeeld alles wat op je pad komt. De komende tijd zal het uitwijzen of de Maya’s het bij het juist eind hadden. Ik ben van mening van wel.

Omdat het kwaad zich niet kan handhaven in de nieuwe wereld (de nieuwe aarde) zal, voordat de grote omslag komt eerst al het kwade dat nog macht heeft over de aarde in een enorme machtsstrijd zich trachten te handhaven en de aarde trachten af te houden van haar transformatie. Dit zal een tijd zijn van oorlog , armoede en onderdrukking waarover Johannes van Jeruzalem voorspelt:

Wanneer het jaar duizend begint, dat na deze duizend jaar komt, zal er een uiterst donkere en geheime orde zijn. Hun macht zal gevuld zijn met haat en hun wapens zijn uiterst giftig. Hun doel is al het goud van de aarde te bezitten en hun macht over de gehele aarde te verbreiden. Ze zullen hun giftige ideeën tot binnen de kerken verspreiden en de wereld wandelt met een Schorpioen onder haar voeten.’ Hoeveel waarheid bevat een dergelijke voorspelling die meer dan 1000 jaar geleden is gedaan ?

Voordat het nieuwe tijdperk haar beslag zal krijgen zal eerst de Shit in de wereld dienen te verdwijnen en daarna komt de werkelijke Shift is mijn idee. Als de mogelijk komende strijd tussen licht en donker losbarst, dan is ons ook voorspeld dat vele Engelen en Lichtwezens zich rondom ons bevinden, die bij aanroep ons maximale bescherming zullen geven. Niemand van ons maar dan echt ook niemand behoeft enige angst te hebben voor de komende gebeurtenissen.

Ik zeg altijd: blijf goed bij jezelf, dus in je eigen energie en laat je niet meeslepen met de waan van de dag. Heb een goed onderscheidingsvermogen over de dingen die op je afkomen. Juist in deze tijd zijn er veel  profeten en voel in je hart of ze je op een juiste aanvoeling aanspreken. Tenslotte vertrouw op de onvoorwaardelijke Liefde die vanuit de hoogste bron ons mensen zal loodsen naar het Gouden Tijdperk.

Mocht ik in mijn metingen via radiësthesie nieuwe ontdekkingen doen die te maken hebben met de ontwikkelingen naar de 5e dimensie dan zal ik via WantToKnow daar zeker kennis van geven.

Dineke Jongepier-Rijskamp   

10 januari 2013  

www.djr-advies.nl  info@djr-advies.nl

shift hits earth

48 gedachten over “Het gelijk van de Mayakalender…….

 1. Wanneer ik me afsluit van het “nieuws”, sijpelen de lichtpuntjes door. In de modder wortelt de mooiste lotus. We moeten nog door de shitstorm maar de verandering is bezig, dat denk ik ook.

 2. 3 Weken terug moesten we nog houtkachels , waterfilters en voedsel inslaan , en nu staan we al met één been in de 5e dimensie . Dit bedoel ik niet om te zeiken hoor 😉 meer als een kritische vraag naar WAT er werkelijk gemeten wordt . De vraagstelling , de emotionele staat van zowel de tester als de geteste persoon alswel de subpersoonlijkheid en de omgeving kunnen invloed uitoefenen op testresultaten .
  Meet je het ene moment een collectieve angst mee , kan je het volgende moment hoop meten in dezelfde persoon , mindsets kunnen de bovisschaal flink beïnvloeden . Ook in spiertesten is het zaak om immer te controleren of er geen sabotageprogramma meedraait , zelfs in kwantumfysica blijkt de observator de uitslag te beïnvloeden .
  Zomaar een beetje kritisch gereutel van een nitwit .

  1. Is het niet normaal dat iedereen andere dingen meet? Andere vragen stelt? Andere uitkomsten of antwoorden verwacht?
   Wij zijn toch scheppende geesten? Wat je verwacht/gelooft/wilt, komt volgens mij vroeg of laat je pad op.
   Ik denk dat in het geval van Dineke, de meetschaal niet meer dan een instrument is om ‘voorbij’ de feiten te kijken, te voelen en dat zij hierdoor tot verder doordenken/doorvragen aangezet wordt.

   Een hulpmiddel is niet meer dan wat de wandelstok is voor de wandelaar. -;)

   Dat er verandering gaande is, maak ik bv. uit aan wat er bij ons (België) op dit moment gaande is ivm het koningshuis.
   Wat jàrenlang een taboe was en steeds weer met de mantel van liefde werd toegedekt, wordt nu openlijk aan de kaak gesteld. Ineens wordt de kwestie van de koninklijke dotaties in versneld tempo aangepakt.
   Hoe was dit dan mogelijk?
   Wel, de koningin-weduwe beging de vergissing die nodig was.
   Zij vond niks beter dan haar dotatiefortuinen in een privéfonds onder te brengen, om via deze constructie belastingen voor haar erfgenamen te ontwijken.
   Dotatiegeld is géén privé geld, komt rechtstreeks van de belastingbetaler. Bovendien is anderhalf miljoen euro/jaar helemaal niet in verhouding met het teruggetrokken bestaan van de bejaarde koningin. De dotaties worden nu aangepast, meer nog en helemaal nieuw : men zal rekenschap moeten afleggen over de besteding ervan.
   De schatrijke adel heeft zelf haar mateloze hebzucht in de schijnwerpers geplaatst en krijgt prompt door het volk de rekening gepresenteerd.
   Dat is het nieuwe, wij hoeven niets meer te doen, ZIJ doen het zélf.
   De heersende kaste doet zichzelf de das om.
   Dat is slechts één grabbel uit een ministaatje dat aantoont dat er wat roert.
   We mogen dat gerust extrapoleren, want gelijkaardige feiten zullen zich nu overal gaan afspelen.
   Wij hoeven het slechts te willen en onze positieve verbeelding voor een betere samenleving aan het werk te zetten.

  2. cozmic,
   Al hetgeen ik eerder heb gemeten en heb gepubliceerd blijft actueel.Als de te verwachten shit komt en de electriciteit mogelijk langdurig uitvalt, is het handig toch maar een houtkachel en wat vorraad van alles in huis te hebben!
   Dineke

  1. Hoe zou dat nou toch komen? We zijn zo benieuwd naar een `second opinion´ wat betreft deze materie.

  2. Heel bedankt Dineke Jongepier voor U artikel.
   Ik waardeer het veel.
   Ik woon in Antwerpen Belgie, en ik volg de sleutels van Enoc, gegeven door Enoch. Ik volg ook aartsengel Metatron, en Mikael door boodschappen die zij aan ons geven. vriendelijke groeten, Franz

  1. Om te meten heb je een maat nodig , zodra je de maat hebt genomen en de verhouding duidelijk is zeg je te weten . Dat weten leg je op een plank , een schap , de zgn wetenschap . Zodra je vergeten bent wat er op die schap gelegd is noem je het GEWETEN . Zelfs in het Engels noemen ze het een know-ledge . Ach weet ik veel 🙁
   I know nothing http://www.youtube.com/watch?v=s6EaoPMANQM

 3. Oh, is dit om te geloven? Of is dit om zeker te weten? Of gewoon maar een stukje om de tijd te doden… Ik kom helemaal hersendood uit het stukje! Volgens mij hebben ze mij vergeten aan te sluiten want de zelfde shit wordt alleen maar erger!
  Hoezo toch steeds die te roze kleurig geschetste nonsens als waarheid presenteren! Het klinkt allemaal lekker, echt wel maar hoe vals de woorden zijn gekozen! Rozengeur en maneschijn… Vampieren en weerwolven en verblinde schaapjes, de ingrediënten voor een goed verhaal!
  Enfin, grappig stukje!

 4. Over veranderingen…
  Trieste gebeurtenissen zetten momenteel wel het een en ander in beweging.
  Bv de verkrachting/ moord van de studente in India die nu vrouwen eindelijk massaal de straat op laat gaan. Maar nu ook dit; de zelfmoord(?) van Aaron Swartz vlak voor zijn rechtzaak ivm internet vrijheid zorgt ervoor dat mensen meer dan ooit vragen gaan stellen.
  http://www.guardian.co.uk/technology/2013/jan/13/aaron-swartz-family-mit-government?utm_medium=twitter&utm_source=twitterfeed

 5. Bedankt voor het artikel! Hier voel ik me heel goed bij en we houden maar hoop op de toekomst. Ik weet gewoon dat het goed zal komen, je merkt dat de elite alles doet om het ons zo moeilijk mogelijk te maken.
  Nieuwsberichten lees ik niet meer en daar knap je van op. Ik wil die andere voorspellingen ook wel lezen, maar kan ze niet vinden op internet. Iemand een idee?

 6. waarom wordt er toch zo geoordeeld over iets wat men niet snapt? er is nog zoveel wat wij (nog) niet begrijpen…. Ik begrijp uit het stuk dat Dineke eerst niet wist hoe het kon, ze zat het dus niet zelf te beinvloeden met haar mind. Dat radiesthie werkt, is voor mij duidelijk: ik genees puur met de energie van een middel, ik hoef het niet eens in te nemen.Ik dacht eerst ook: dat kan toch niet werken? nou wel dus. Neem niet alles klakkeloos aan en kijk hoe iets voelt (niet of je het snapt!) en als het niks voor je is, laat het dan gaan. Maar zet er toch niet zo’n oordeel op als je je iets niet kunt voorstellen.

 7. Leuk artikel, bevestigd het een en ander van andere groepen, zoals Georgi Stankov’s “PAT”.

  Vandaag heb ik veel hoofdpijn en volgens mij zijn er weer energetische portalen geopend en worden sommigen gebruikt als conduits, zoals ik.
  Die heb ik eerder beproefd, alhoewel ik nog van geluk mag spreken dat ik niet de hoofd-conduit ben, die heeft het zwaar te verduren, met als doel grotere groepen “fence-sitters” te laten muteren met steeds hogere energieen.

  Hoelang blijven we nog in het middenstuk van de Photon belt? Tot maart dit jaar, of tot 2017?

  1. Wat fijn om eens te lezen dat er ook mensen uit Nederland (België) deze site bezoeken. Ik lees hem sinds september 2011 omdat ik op zoek was naar de Universele-Wetten en hierop gestuit ben. Wat een proces zijn we inmiddels al doorgegaan. Het gaat zeker niet van een lijen dakje zoals je ondertussen hebt begrepen. Ieder zijn weg;
   in licht en liefde, Odette

 8. Beste Guido,

  Mooi artikel en ik heb hier een vraag over.
  Heb je de mensen waarover het artikel spreekt gevraagd naar symptomen tijdens deze transitieperiode?
  Ik hoor van verschillende mensen, heb er zelf ook last van, dat ze last hebben van ellebooggewrichten, schouders en knieën etc. Een zeurende pijn die wel draalijk is. Ik heb dit nooi eerder gevoeld maar heb daar nu al enkele weken last van.

  Ik hoor graag of dit verband houdt met de veranderingen. Mijn gevoel zegt mij namelijk dat er verband zou kunnen zijn.

  Groet,

  Nexus

  1. Het wordt door iedereen anders ervaren en op andere tijdstippen. Het ligt er maar aan hoe a-symmetrisch het lichaam in elkaar steekt, hoe oud de persoon is en hoe de denkpatronen (is ook energie) zijn.

   Echter gemiddeld gezien zullen veel energetische downloads ervaren worden met hoofdpijn alsof de informatie met geweld in het hoofd wordt gepropt. Andere gemeenschappelijke symptomen zijn pijn bij de linkerknie en rechterschouderblad. Schijnbaar zijn die punten van het astrale lichaam dichter op de 3D-botten geplaatst.

   De website http://www.stankovuniversallaw.com geeft aan hoe de LBP (Light Body Proces) min of meer in zijn werk gaat.

   Zelf heb ik de Atlas Profilax laten corrigeren en kon veel makkelijk energie laten stromen, echter als er een informatie-download komt voel ik het echt wel in mijn hoofd!

  2. @ DingieM
   Ik heb de laatste tijd last van mij linker knie. Wat betekent dat concreet? Sta ik al met een been in..in…in…?

  3. Het beste wat je kunt doen is de website http://www.stankovuniversallaw.com bestuderen, daar staan uitgebreide artikelen omtrent de wetenschap van het Light Body Process.

   En, het belangrijkste, ga af op je gevoelens en signalen van je (hogere) ziel. De antwoorden zitten voor het grootste gedeelte van binnen. De laatste fasen van het ascentieproces zijn echter zo dynamisch dat er soms externe bronnen de informatie aanvullen. En dan bedoel ik bronnen zoals de kwaliteit van Stankov.

   Je kunt Georgi ook gewoon mailen. 98% van de emails worden beantwoord.

 9. Ik weet maar weinig van de Maya’s, van Dimenties of “de Kosmos”weet ik nada komma nix,…maar omdat ik de hele discussie over dit onderwerp toch erg intressant vind, heb ik een poging gedaan dit stukje toch te lezen dwz: natuurlijk heb ik het ook echt gelezen, maar helaas begreep ik niet wát ik nu eigenlijk lees, betreft de termologie die er gebruikt worden is het toch iets té veel op “ingewijden” geschreven,zo sluit je ook veel mensen van de discussie uit, en stuit je natuurlijk ook rap op onbegrip ,wanneer je “kennis “wilt delen, moet je het (denk ik )toegangkelijk maken voor IEDEREEN “who wants to know”, zodat je je een eerlijke mening kan vormen,… want dat blijft t dus vooralsnog voor mij,… een mening, en geen wetenschap
  Voorts kun je “het gelijk”( ik heb wat moeite met die term)natuurlijk telkens opnieuw, en op vele manieren uitleggen….wanneer je wéét dat je gelijk hebt, hoef je ’t niet meer te zoeken toch?

  Met 1 ding , ben ik het toch zónder meer eens: “Het nieuwe begin”,….’n nieuw jaar, ’n nieuwe fase….voor mij is élke dag gewoon ween nieuw begin!

 10. Dag Dieneke,

  je schrijft dat een Boviswaarde boven de 8500 niet kan voor een mens… Gaat’ie dan dood, valt’tie om of wat gebeurd er dan? Ikzelf en ook vriendje Robert Boerman hebben wit ‘spul’ uit een graancirkel bij ons gedragen (in een klein glazen buisje, met dopje) en onze Boviswaarden stegen naar 18.000. Ik denk dat je bedoelt ‘met kan niet’, dat dergelijke waarden niet bij gezonde en normale mensen gemeten worden.

  groet Udo

 11. inderdaad… we hoeven niet met angst te leven, maar het is verstandig uit te gaan van grote veranderingen in de fysieke wereld, gepaard gaande met duisternis (het Kwaad met al zijn geweld en oorlog). Wees er klaar voor en zorg tenminste voor wat voorraad in huis. Het zal niet lang duren dat ze de Euro gaan vervangen door de chip. Er worden momenteel nieuw eurobiljetten ontworpen en die gaan de oude vervangen. Maar dat zal heel kort zijn omdat ze de chip willen introduceren. De Euro is een tussenmunt. Opgeteld zijn alle biljetten en munten samen C 888,88 en dat is 5 x 8 en dat is 40 en 40 is het getal van verandering, vernieuwing en omkering. Een proces, een fase. Acht8 is het getal van de macht. Ook de data van de invoering van de Euro, begin deze eeuw, blijkt net als de coderingen op de biljetten ‘boodschappen’ te bevatten. De Euro moet iedereen de neus uitkomen zodat ze het geldloze systeem kunnen introduceren; de chip dus. Het teken van het Beest… over ‘beesten’ gesproken – er komt overigens ook een Beest aan!

  We hebben, op dit moment in tijd en ruimte, te maken met het overgaan van het Vissen-tijdperk naar het Waterman-tijdperk, we hebben te maken met de nieuwe tijd omdat de oude tijd volgens de Maya-kalender is afgesloten, we hebben te maken met de energie van een ontplofte ster (SN 1987 – een SuperNova, die zoals de naam doet vermoeden; niet de geboorte is van een nieuwe ster zoals men altijd dacht, maar het sterven van een ster…) wiens energie ons zonnestelsel heeft bereikt. Dat zou wel eens het zelfde kunnen zijn als de zogenaamde ‘fotonen-zone’… waardoorheen we zouden gaan met ons zonnestelsel… en dan is er nog de ’transformatie’ waar iedereen het over heeft – en dat heeft alles te maken met de wederkomst van de Twaalfde Pla…komeet die een ster blijkt te zijn! Deze tweede ster van ons zonnestelsel, wordt begeleidt door vier planeten. Het is een mini-zonnestelsel dat zijn baan trekt door ons zonnestelsel… en dat elke 3600 jaren. Momenteel nadert hij met grote snelheid ons stelsel en zeer spoedig zullen wij zijn kracht gaan bespeuren…

  en zal de wereld snel veranderen. De continentale platen gaan schuren, schurken en kraken. Er zullen talloze aardbevingen zijn. Delen van die continentale platen zullen onder anderen schuiven, tegen elkaar opkruipen of over andere delen heen schuiven. Magma komt daarbij vrij en ook de vulkanen gaan wereldwijd as en vuur uitbraken. Het licht van de Zon zal verduisterd worden en grote ontreddering zal te constateren zijn en de akkers worden dor, de bomen zullen geen vrucht meer dragen en het zal zijn zoals in de tijd van Mozes en de wereld in verwarring was. Dit lieve mensen is een grote ‘Transformatie’, omdat ook honderden miljoenen mensen zullen sterven in het natuurgeweld. In Nederland zijn we zeer veilig. God (JHWH uit de bijbel) heeft het volk Israels geleid naar noordwest-Europa en hier op de klei en het zand van de delta van grote rivieren zitten we veilig als op een kussen. De bodem zal schudden, maar is tevens flexibel.

  In de bijbel wordt Nederland de ‘bestelde’ plaats genoemd en ook het ‘Schedelland’, vanwege de vorm van ons land; Friesland vormt het voorhoofd, de Zuiderzee de oogkas en Zeeland het gebit! Deze plek is dus duizenden jaren geleden al voor ons gereserveerd. Hier zitten we veilig, maar je kunt zelf ook het nodige doen. Verwacht wordt dat de kracht van deze tweede ster al het telefoonverkeer zal stilleggen, de vliegtuigen aan de grond houden – dus als je dan in Amerika zit, kom je wellicht nooit meer thuis! Want dit gaat enkele decennia duren (Mozes verbleef 40 jaren in de woestijn met het Volk Israls). Door de aardbevingen zullen ondergrondse leidingen breken en stopt de aanvoer van gas en olie. Energiecentrales zullen stoppen, dus ook electra valt weg. Fabrieken stoppen met de productie, aanvoer stokt en de winkels raken leeg. Met twee tot drie weken zijn er al talloze doden. Met zoveel natuurgeweld raakt ook de zorg voor de medemensen op de achtergrond… Bovendien is iedereen bang. Dus zullen de mensen in de bejaardencentra, ziekenhuizen en de kleine kinderen het eerst sterven…

  Geen blijde tijding, maar je kunt zelf veel doen. Leg voorraden aan en blijf de eerste weken binnen. Mogelijk dat na de eerste strubbelingen legereenheden het land in gaan om voedselpakketten uit te delen… en er ook uit de ruimte hulp komt. Want wij zijn niet alleen. Onze goden echter, althans de rotzakken, zullen alles doen om hun macht te houden. Een oude naam voor deze Aliens is de benaming Anunnaki en dat zou ´Zij die uit de hemel neerdaalden´ betekenen. De juiste uitleg is iest anders. Anunnaki is in oertaal AN UN NA KI, met de betekenis; hemel-eenheid-gevormd-Ki, ofwel deze astronauten/kolonisten komen uit de Hemel, waar zij als eenheid zijn gevormd. Zij kregen trainingen en opleidingen voor hun missie naar Ki (de gekiepte planeet – wij dus hier op Gaia). Mogelijk zijn zij zelfs genetisch aangepast voor het werk hier. Sinds enige tijd zou een groep zich hebben afgesplitst en zij noemen zich de Annanuki. Lijkt bijna hetzelfde, maar is toch anders. Annanuki wordt in oertaal; AN NA NU KI, met de betekenis; ‘hemel-gevormden-permanent-Ki’, ofwel de ‘in de hemel gevormden’ willen permanent, dus altijd op Ki blijven.

  Moet misschien ook wel als ze genetisch zijn aangepast. Dan kunnen ze ook niet meer terug. Dit zijn de ‘goden’ waarover Dieneke schrijft. De oude goden zullen hun macht tentoonspreiden en de nieuwe generatie goden (hybriden) zullen samen met de mens de toekomst in stappen. De komst en de voorbijgang van deze tweede ster zorgt voor veel beroering zoals altijd de afgelopen 4,1 miljard jaren… maar Desire Lokers hoorde in 2010, in een der eerste graancirkels in Nederland (Hoeven, NB) een tekst in haar hoofd en zij schreef het op… en ik vertaalde het. De eerste regel vertelt ons dat het ditmaal anders zal zijn. De komeetster met zijn vier planeten komt eerder dan anders. De machthebbers hebben onvoldoende tijd al hun plannen ten uitvoer te brengen… zijn baan werd geeffend en hij arriveert eerder en… het natuurgeweld zal minder heftig zijn dan de voorgaande keren. Dus wel vulkaanuitbarstingen en aardbevingen, maar minder en minder heftig. Toch al-met-al voldoende om de wereld in beroering te brengen. Maar er is hoop! Het is een voorrecht nu te leven en dit te mogen meemaken, want voor het eerst in 445.000 jaren zal het ‘duister’ van deze planeet vertrekken. Er is al 10.800 jaren licht doorgebroken en binnenkort zijn we ook helemaal vrij.

  groet Udo Limpopo

  1. Heya Guido
   Zit je nu weer liefjes aan te vallen
   niets te doen? Speel met je ballen?

  2. Dat noemen we zeker wel on toppik
   Madeliefjes in de winter Nep.
   Het is maar wat je in je hersentjes hep
   😉 😉

  3. Voorlopig heeft Madeliefje wel gelijk.
   Maar of jij dat kan hebben bespiegeld jouw eigen “spiritueel” Rijk

  4. @ Udo Limpopo: je schrijft o.a. “Dit lieve mensen is een grote ‘Transformatie’, omdat ook honderden miljoenen mensen zullen sterven in het natuurgeweld. In Nederland zijn we zeer veilig. God (JHWH uit de bijbel) heeft het volk Israels geleid naar noordwest-Europa en hier op de klei en het zand van de delta van grote rivieren zitten we veilig als op een kussen. De bodem zal schudden, maar is tevens flexibel. In de bijbel wordt Nederland de ‘bestelde’ plaats genoemd en ook het ‘Schedelland’, vanwege de vorm van ons land; Friesland vormt het voorhoofd, de Zuiderzee de oogkas en Zeeland het gebit! Deze plek is dus duizenden jaren geleden al voor ons gereserveerd.”
   Geloof je dit nu werkelijk? Waar haal je het vandaan? Heb je dit uit BETROUWBARE wetenschappelijke bron(nen)? Is dit een Jehova Getuige verhaaltje?
   Persoonlijk denk ik niet dat wij massaal hier in dit land het volk Israëls (of het zogenaamde uitverkoren volkje) zijn. Verder denk ik dat het uitverkoren zijn betrekking heeft op een innerlijke kwaliteit of schat zo je wilt waar je wel mee aan de slag moet gaan.

 12. Sinds maart 1995 zijn we als mens geëvolueerd van een 7 voudig naar een 13 voudig chakrasysteem en daarmee hebben wij de mogelijkheid gekregen om opnieuw contact te kunnen krijgen met onze goddelijke kern. Deze gebeurtenis is getriggert door de komeet inslag Shumacher Levi op de planeet jupiter in 2015. De verbinding met deze 13 chacra’s en goddelijke kern heeft de weg en de mogelijkheden geopend voor de mensheid te groeien binnen het nieuwe tijdperk van Aquarius en de meer heldere vermogens die daardoor ontstaan door het verder ontplooien van het DNA welke in relatie staat met de chacra’s en de blauwdruk van onze aura en de verbinding met de ziel. Een van die vermogens is het transformeren van problemen vanuit de goddelijke kern in de hartchacra gelegen. Een andere is de intentiekracht, de wet van aantrekking en de vermogens om het creëren van onze eigen werkelijkheid te scheppen is daardoor toegenomen.

 13. ik meet bij mijzelf een trillingsfrequentie van 200000 bovis en van mijn dochterje zelfs hoger.
  kunt u mij vertellen wat dat betekend en hoe ik mijn kind het beste kan opvoeden?

  met vriendelijke groet
  Paul

 14. De vierde…vijfde..en andere dimensies, komen vanuit je binnenste…
  alles wat je buiten jezelf zoekt of leert…brengt je daar niet naartoe…er is maar 1 weg…en dat is de weg naar binnen.
  De meesten kunnen het gewoon niet bevatten..omdat zij verblind en gehersenspoeld zijn vanaf hun geboorte…en zich nooit bewust zijn geweest…van de weg naar binnen.
  Ook geven velen het al op bij het begin…als men zich gaat afvragen waarom ze bestaan…en waarom wij op deze bol in het universum zijn…waarom zij moeten werken..kopen en doodgaan…
  Waarom ze in het westen al meer dan 50 jaar de arme kindjes in afrika aan het helpen zijn…en hoeveel miljarden er ook naar toe gaan…ze alleen maar armer worden…welke god zou zoiets toelaten…vragen zij zich af…
  De antwoorden liggen in ieder…maar je moet ze wel zoeken…
  met een heldere geest…
  De mens die niet gestudeerd heeft…geen nieuws kijkt…en zich naar binnen heeft gekeerd…zal alle antwoorden vinden die zij zoekt…
  en dat is waar de dimensies zich zullen openbaren…van binnenuit…
  van de zes miljard personen, die er nu zogenaamd op aarde zouden leven…zijn er ongeveer 1 miljoen die dit bereikt hebben…de anderen niet…dus word niet boos als je het niet kunt begrijpen…
  niemand kan jouw de antwoorden geven…geen site..geen healer..geen goeroe…alleen jij kunt dat…en het gaat echt niet in een paar dagen..haha
  Succes Merlijn.

Geef een reactie

Deze site gebruikt Akismet om spam te verminderen. Bekijk hoe je reactie-gegevens worden verwerkt.