Advertentie

Homeopathie, een nieuw tijdperk gloort..!


Afgelopen donderdagmiddag heb ik met uiterste verbazing de presentaties gevolgd van erudiete wetenschappelijk geschoolde artsen en ingenieurs over homeopathie en aanverwante wetenschappelijke onderzoeken. De conclusie kan niet anders zijn: ‘Wat een fantastisch middel/methode is homeopathie’, maar ook: ‘Wat wordt deze methode uiterst geraffineerd onderuit gehaald door krachten, die kennelijk als motto hebben: “Ik begrijp niet het kan, dus kan het niet”..’

Samuel Hahnemann (1755-1843) wordt algemeen gezien als de grondlegger van de homeopathie. Sinds zijn onderzoeken en onderzoeksconclusies is er een grote welles/nietes-strijd losgebarsten rondom het fenomeen ‘Homeopathie’.

Maar laten we welwezen: de essentie van homeopathie IS natuurlijk ook een uitermate bijzonderheid. Op basis van ons huidige denken, onze huidige wetenschappelijk inzichten IS het ook uitermate frapant wat er tijdens het homeopathisch genezingsproces gebeurt.

Vooral de fysieke afwezigheid van de oorspronkelijke stof, waarop een bepaald homeopathisch middel is gebaseerd, zou voor veel wetenschappers precies de grens aangeven. Maar dan trekken deze wetenschappers de conclusie, die kant noch wal raakt: “De oorspronkelijke stof is niet meer aanwezig in het middel, DUS is het niet werkzaam”.. Kromme logica. Van het zuiverste water, dat dan weer wel...

De bizarre conclusie is nu te trekken, dat ‘homeopathie’ als methode niet fout zit, maar dat wetenschappers er naast zitten, met hun conclusie, dat homeopathie niet KAN werken, OMDAT de oorspronkelijk werkende stof niet meer aanwezig is in het homeopathisch middel..

Hoe onverklaarbaarder de genezende voorbeelden, die afgelopen donderdag bij overvloed werden aangedragen door de aanwezige (huis-)artsen in krachtige casuïstiek (praktijkgevallen), dan ook zijn vanuit medisch-wetenschappelijk oogpunt, des te intenser de bestaande medische wetenschap zich achter de oren zou moeten krabben, om de vraag te beantwoorden, hoe het dan wél mogelijk is dat een homeopathisch middel werkzaam is..!! Maar veel wetenschappers hebben kennelijk de zelfingenomenheid om deze geneeswijze niet meer als basis te zien van verder onderzoek.

Voor hen is het duidelijk: ‘Het afwezige bewijs van de aanwezigheid van een (homeopathie) stof, is een bewijs voor afwezigheid’…!! Hoe krom kun je denken?

 

Water.
Alleen al het simpele gegeven, dat de eigenschappen van water nog bij lange na niet volledig bekend zijn, geeft in dit opzicht al te denken. Ingenieur Cees Kamp, die als promovendus het vitaliseren en energetiseren van water onderzoekt, liet hier donderdag menig wetenschappelijk bewijs van zien. Water, hoe simpel en ‘gewoon’ het ook lijkt, heeft nog steeds vele uiterst mysterieuze kanten.

En dus kunnen we concluderen: Als we dus al niet eens wetenschappelijk ALLE kenmerken van water in staat zijn te duiden, wie is dan in staat, al was het op wetenschappelijke gronden, homeopathie als ‘niet-werkzaam’ te kwalificeren?
Uitermate curieus, zo vonden ook de vele artsen die in de zaal zaten als toeschouwer.

Een bijzondere -ingelaste- presentatie kwam aan het eind van de dag, en werd gegeven door de Leidse lector drs. Erik Baars, die samen met professor Peter Kooreman, hoogleraar gezondheidseconomie, onderzoek heeft gedaan onder 100.000 personen, naar de relatie tussen opleiding van (huis)artsen en de kosten van de gezondheidszorg die zij hun patiënten de afgelopen jaren gaven. En wat blijkt..?

Huisartsen die zich na hun reguliere opleiding hebben geschoold in complementaire geneeswijzen op het gebied van antroposofie, homeopathie en/of acupunctuur, werken VEEL GOEDKOPER DAN HUN COLLEGA’S DIE DIT NIET DEDEN…!
Ongeveer 4% van de Nederlandse huisartsen heeft namelijk een dergelijk opleiding en uit het onderzoek blijkt spijkerhard, dat deze huisartsen een ca. 15% lager kostenplaatje tevoorschijn toveren, dan hun collega’s die deze opleiding niet hadden genoten, én toepassen in hun dagelijkse praktijk.

Een citaat uit het persbericht van deze heren: “De onderzoekers vinden geen aanwijzingen dat de patiënten van een complementair werkende arts onvoldoende zorg krijgen. HUN PATIENTEN HEBBEN ZELFS EEN IETS HOGERE LEVENSVERWACHTING DAN PATIENTEN VAN REGULIERE ARTSEN. (Ook wanneer gecorrigeerd wordt voor verschillen in sociale status)

We spreken dus -andersom geredeneerd- over een besparingsmogelijkheid van vele, vele miljarden Euro’s, die op dit moment in de zakken verdwijnen van ‘andere hulpleveranciers’..

De Duitse arts Samuel Hahnemann ontdekte in 1796 de Similiawet: het begin van de homeopathie. Hippocrates had 2000 jaar eerder al beschreven dat er twee manieren zijn om zieken te behandelen: de methode van het tegengestelde en de methode van het gelijkende. Het is de verdienste van Hahnemann dat hij de Similiawet systematisch doorvoerde en het daarmee op een wetenschappelijk niveau bracht. De theorie beschreef hij in zijn boek “Organon van de geneeskunde”.

Al snel ontdekte Hahnmann ook het potentiëren. In zijn verlangen om zo weinig mogelijk schade toe te brengen, ging hij de geneesmiddelen verdunnen en schudden: het potentiëren. Rond 1840 ontdekte Hahnemann een derde belangrijk principe: diadoxie, het overgaan van de ene ziekte in een andere en de achtergronden en oorzaken daarvan. Zijn boek “De chronische ziekten” verscheen.

Vanuit Duitsland verspreidde de homeopathie zich gestaag via Frankrijk en Engeland, tenslotte naar de USA, waar de homeopathie een grote bloeitijd doormaakte. Via Engeland en de Balkan is de homeopathie in India terecht gekomen waar het tot grote bloei kwam; India heeft de meeste homeopathisch artsen ter wereld, ca. 100.000.  Nieuwe ontwikkelingen komen van Sankaran, Mangialavori en de Nederlander Jan Scholten.

Het overtuigende bewijs voor de werkzaamheid van het similiaprincipe, waarbij een persoon een kleine hoeveelheid ‘stress’ krijgt toegediend, die het lichaam ’triggert’ zichzelf te wapenen, voor een mate van ‘stresss’  van veel grotere omvang. Als je het woord ‘stress’ hier vervangt voor ziektekiemen, virussen e.d., dan is het duidelijk, wat het idee van homeopathie inhoudt. Het similiaprincipe betekent letterlijk: ‘Het gelijkende wordt door het gelijkende genezen’ (van het Latijnse: ‘Similia similibus curentur’)

Feitelijk praten we bij vaccinaties ook over dit principe, maar is de toediening van een vaccin in feite een FYSIEKE toediening van een kleine hoeveelheid fysieke stof, waar het principe bij homeopathie gaat, over het toedienen van een ENERGETISCHE hoeveelheid stof.
Dat vervolgens de homeopathie hiermee over de grenzen gaat van het wetenschappelijke denken, is natuurlijk nog geen bewijs dat homeopathie niet werkzaam kan zijn!

‘Uiterst kwalijk’, dat was de conclusie die Drs. Lex Rutten trok én de kwalificatie die hij gaf, naar aanleiding van het door de LANCET gepubliceerde verslag van het onderzoek van de heren Shang en Egger uit 2005. Zij probeerden aan te tonen met dit onderzoek, dat homeopathie niet beter werkt dan het zg. placebo-effect. Je weet dat een placebo een middel is (pil, zalfje of poeder bijv.) die geen enkel werkzaam middel bevat, maar waarmee getest wordt, welk effect auto-suggestie van patienten heeft op hun kwaal.

Wat toonde Drs. Lex Rutten keihard, statistisch aan? Dat de heren Shang en Egger, MET EEN VOOROPGEZET PLAN aan de gang gegaan zijn, om homeopathie in een negatief daglicht te stellen. Zij lieten onderzoek achterwege, waaruit haarfijn de gunstige werking van homeopathie WEL bleek, en namen onderzoeken op, in hun onderzoek naar de werking van homeopathie, die in feite neutrale of negatieve resultaten lieten zien m.b.t. de toepassing van homeopathische middelen op een aantal kwalen.
Het is niet denkbeeldig dat het betreffende artikel van de heren Shang en Egger, teruggetrokken, danwel gerectificeerd zal moeten worden, al was het maar op basis van ‘voortschrijdend inzicht’..

Het is duidelijk:

De conclusie kan niet anders zijn, dan dat homeopathie een uiterst waardevolle aanvulling is op het instrumentarium van de huisarts. De door een aantal huisartsen aangedragen casuïstiek was werkelijk imponerend en het zou ons allen heel veel geld kunnen besparen, als we homeopathie als geneesmethode serieuzer zouden omarmen. Homeopathie is dan ook absoluut niet ‘alternatief’ of anderszins te kwalificeren, homeopathie is een uitermate waardevolle ‘complementaire’ (aanvullende) methode van stimulering van het zelfgenezend vermogen van mensen.

Download HIER de .pdf met een samenvatting van het onderzoek van Drs. Erik Baars en Professor Dr. Peter Kooreman:
HUISARTSEN MET AANVULLENDE KENNIS OVER AANVULLENDE GENEESWIJZEN, WERKEN GOEDKOPER.

271 gedachten over “Homeopathie, een nieuw tijdperk gloort..!

 1. Het similiaprincipe betekent letterlijk: ‘Het gelijkende wordt door het gelijkende genezen’ (van het Latijnse: ‘Similia similibus curentur’)
  Feitelijk praten we bij vaccinaties ook over dit principe, maar is de toediening van een vaccin in feite een FYSIEKE toediening van een kleine hoeveelheid fysieke stof, waar het principe bij homeopathie gaat, over het toedienen van een ENERGETISCHE hoeveelheid stof.

  Guido, het is een misverstand dat het similiaprincipe overeenkomt met de toediening van een vaccin. Bij vaccinatie wordt een kleine hoeveelheid van de ziekmakende stof ingebracht – een virus of een bacterie – om het lichaam de gelegenheid te geven antistoffen te maken zonder dat de ontvanger ziek wordt.

  Een homeopathische behandeling bestaat in het voorschrijven van stoffen die dezelfde symptomen als de te bestrijden ziekte zouden oproepen. Dat is iets heel anders; bij vaccinatie wordt men niet ingeënt met stoffen die soortgeljke verschijnselen geven als de ziekte, maar met de ziekteverwekker zélf.

  Bij homeopathie wordt een sterk verdunde vorm gegeven van een stof die geacht wordt ongeveer dezelfde symptomen te geven als die van de te bestrijden ziekte. Bij griep wordt dan bijvoorbeeld sterk verdunde kinine gegeven, dit om dat griep gepaard gaat met koorts en kinine ook koortsverschijnselen geeft.

  De homeopathie gaat tevens uit van het principe dat de werkzaamheid van een stof sterker wordt naarmate de stof meer verdund is. Dit is strijdig met de tot nu toe bekende fysiologie. Minder vitamines werken bijvoorbeeld niet beter dan de optimale hoeveelheid en helemaal geen vitamines werkt niet niet het beste.

  De meest gebruikte verdunning is bij mijn weten C30, dit is een 1 met 60 nullen. Bij een dergelijke sterke verdunning is niets meer van de oorspronkelijke stof in de oplossing te vinden.

  Wat toonde Drs. Lex Rutten keihard, statistisch aan? Dat de heren Shang en Egger, MET EEN VOOROPGEZET PLAN aan de gang gegaan zijn, om homeopathie in een negatief daglicht te stellen. Zij lieten onderzoek achterwege, waaruit haarfijn de gunstige werking van homeopathie WEL bleek, en namen onderzoeken op, in hun onderzoek naar de werking van homeopathie, die in feite neutrale of negatieve resultaten lieten zien m.b.t. de toepassing van homeopathische middelen op een aantal kwalen.

  Dit is echt niet juist. De uitkomst van het onderzoek was niet het selectiecriterium van de Shang et al., selectiecriterium was de kwaliteit van onderzoek en daarmee de betrouwbaarheid van de uitkomsten.

  De kwaliteit van wetenschappelijke onderzoeken wordt bepaald aan de hand van een internationaal erkende score, de Jadad score. Deze score loopt van 0 t/m 5, waarbij onderzoeken met een score van 0 t/m 2 beschouwd worden als kwalitatief zo laag dat de uitkomsten als niet betrouwbaar kunnen worden beschouwd.
  http://www.minerva-ebm.be/articles/nl/woordenlijst/JADAD_score.htm

  Voor hun meta-analyse hebben Shang et al. onderzoeken geselecteerd met een Jadad- score van tenminste 3.

  Het is een algemeen bekend verschijnsel dat naarmate de kwaliteit van onderzoek daalt, de uitkomsten positiever (maar dus ook minder betrouwbaar) zijn.

  De meta-analyse van Shang et al. wordt hier besproken:
  http://hawk-handsaw.blogspot.com/2007/11/whats-wrong-with-shang-et-al.html
  De meta-analyse zelf staat hier (weet niet of het artikel voor iedereen te lezen is): http://tinyurl.com/3xmkyh5

  De reguliere wetenschap zegt niet:

  “Ik begrijp niet het kan, dus kan het niet”..’

  De reguliere wetenschap zegt: Meerdere betrouwbare studies wijzen uit dat de werking van homeopathie met aan zekerheid grenzende waarschijnlijkheid op het placebo-effect berust. Dus homeopaten, als u anders beweert, is het aan u om daarvoor doorslaggevend bewijs te leveren, evenals voor de homeopathische stelling dat de werkzaamheid van een stof toeneemt naarmate hij sterker verdund wordt en dat de werking optimaal is als de verdunning beneden de constante van Avogadro komt.

  1. Ik ben het met je eens dat je homeopathie vooral maar niet moet vergelijken met homeopathie…Niet alleen omdat vaccins niet echt effectief zijn (behalve als je wilt spreken over schade berokkenen, vooral op de lange termijn..)

   Maar vooral omdat bij vaccineren NIET rekening wordt gehouden met de susceptibiliteit en individuele verschillen van de patiënt, maar ‘doodleuk’ hele populaties worden ‘geïmmuniseerd’ alsof dit er niet toe zou doen!

   Je spreekt verder over “strijdig met nu bekende fysiologie.” je zou beter kunnen spreken over de jou niet bekende bio-fysica principes…Die tonen namelijk aan dat de ‘stof’ die ‘werkzaam’ zou moeten zijn niets eens fysiek aanwezig hoeft te zijn… Stoffen kunnen ‘uitgestraald’ met hetzelfde effect, een nabootsing van de elektromagnetische waarden werken ook en zelfs water ‘bestralen’ met de ‘elektromagnetische handtekening (de blauwdruk) van die ‘stof’ werkt net zo goed…

   Misschien maar weer eens de feiten erbij halen:

   “De energetische informatieoverdracht bij gezondheid en ziekte

   Nu de vaccinatie ‘propaganda’ weer op volle toeren draait, de Codex Alimentarius verder doorgevoerd wordt en de ‘alternatieve’ gezondheidszorg steeds meer onder druk lijkt te komen staan (toevallig allemaal om en nabij dezelfde periode) begint ook de discussie over homeopathie en producten als colloïdaal zilver op gang te komen. Ook al is het laatste woord hier nog niet over gezegd, opvallend is dat inmiddels bekend is dat colloïdaal zilver in een beker water plaatsen die bacteriën bevat, deze bacteriën doodt.

   Maar nog wezenlijker vind ik het belangrijke feit dat de non-lokale en bio-energetische blauwdruk van dit zilver (en alle andere stoffen, medicijnen, en werkzame substanties!) ook gebruikt kan worden om hetzelfde effect te verkrijgen! Als je namelijk hetzelfde colloïdale zilver in een nabije buis plaatst die gas kan ontladen (gas discharge tube), kun je de elektromagnetische emissies van deze buis vervolgens richten op de beker gevuld met water en bacteriën.
   Colloïdaal zilver is overal te koop, het is redelijk prijzig, maar staat in geen verhouding tot ‘de kosten’ van de pharma-chemische producten.

   Colloïdaal zilver is overal te koop, het is redelijk prijzig, maar staat in geen verhouding tot ‘de kosten’ van de pharma-chemische produkten.

   En wat zien we tot onze verbazing gebeuren? Hetzelfde resultaat, de uitstraling (in de vorm van door het lichaam geproduceerd licht, elektromagnetisme en de blauwdruk van de informatieoverdracht van de werkzame stof) geladen met de energetische ‘informatie signatuur’ van het colloïdaal zilver doet precies hetzelfde: het doodt de bacteriën! Even voor alle duidelijkheid: niet het zilver zelf, maar de blauwdruk van de ‘stof’ zilver, de ‘uitstraling’ van deze stof in de fundamentele wereld van frequentie, vibratie en trilling, doodt de bacteriën…

   Dit voorbeeld wordt nog interessanter wanneer we kijken naar de specifieke frequentie emissies (uitstraling) van hetzelfde colloïdaal zilver. Wanneer je de optische elektromagnetische emissies benadert (en eigenlijk dus nabootst) en deze via een elektromagnetische straal weer uitstraalt (zonder colloïdaal zilver überhaupt te gebruiken dus!), dan…gebeurt precies hetzelfde! De frequentie uitstraling van een werkzame stof die is ‘nagebootst’ en gebruikt in deze opstelling doodt de bacteriën zonder dat de ‘originele’ substantie zelfs aanwezig is (zie Prof. Dr William Tiller)!

   Je zou dit proces bijna magie of alchemie kunnen noemen, zij het niet dat het hier feitelijk om de ware reguliere wetenschap van de toekomst gaat! Een wetenschap die al meer dan een eeuw wordt aangetoond door talloze wetenschappers. Het jarenlang systematisch onderdrukken van het vele wetenschappelijk bewijs dat aantoont dat deze bio-energetische informatieoverdracht werkt, is dan ook niet alleen zeer onwetenschappelijk te noemen, maar in feite ook immoreel.”

   En hier:

   “In ieder geval is het zeer interessant dat ratten ‘voor de gek’ gehouden kunnen worden met geclusterd water (geïnformeerd water, water die een blauwdruk van een stof bevat, maar niet meer de stof zelf), in dit geval zelfs met de blauwdruk van de stof morfine.

   Het effect van de ‘imprint’ (bio-energetische blauwdruk afdruk in water) zorgt ervoor dat de ratten net zo gedragen alsof zij werkelijk morfine toegediend hebben gekregen! Het bijzondere is dat je zelfs naloxone kunt gebruiken om dit effect terug te draaien (naloxone is een opioide receptor antagonist, deze stof ‘blokt’ dus bepaalde drugs, waardoor je in experimenten goed kunt meten of een bepaalde drug wel of niet aanwezig is).

   Even voor alle duidelijkheid: een echte farmaceutische drug (naloxone) kan een ‘nagebootste’ uitstraling (bio-energetische blauwdruk van de stof, zonder de fysieke stof!) echt blokkeren, alsof de ‘echte’ (de fysieke farmaceutische drug morfine) aanwezig is!

   Daarnaast blijken de resonante frequenties van gestructureerd water anders te zijn dan gewoon gedestilleerd water. Gestructureerd water (en homeopathische oplossingen dus!) is dus in staat om biologische, fysieke en chemische eigenschappen te ‘laden’ en ‘door te geven’. Precies dus als Jaques Benveniste’s experimenten met ‘niet meer fysiek aanwezige’ antilichamen al aantoonden (en al die studies die hier boven al genoemd zijn die dit resultaat hebben bevestigd)

   Om zelfs nog wat verder te gaan hebben onderzoekers nog een extra laagfrequent signaal toegevoegd aan geclusterd water (aan een deel wel, het andere deel niet), waarna meerdere frequentie ‘pieken’ ontstonden in het nieuwe ‘ge-imprinte’ geclusterde water! (zie: http://www.clusteredwater.com/research_articles_ieee.htm )

   Ook van belang om te vermelden, is dat allergieën elektromagnetisch opgewekt kunnen worden bij het gebruik van specifieke frequenties (zie studies van Smith et al, 1985, 1988, 1989, 1994 en Monro, 1987)! Nog interessanter is het feit dat allergieën ook elektromagnetisch kunnen worden geneutraliseerd…Zonder ‘stoffen’ te gebruiken dus.

   Deze studies tonen ook aan dat deze frequenties ook overgedragen kunnen worden aan mineraalwater, wat vervolgens dezelfde therapeutische frequenties overneemt! Dit effect bleek enkele maanden te blijven bestaan in het water (vandaar dat Hahnemann ook alcohol gebruikte met water, omdat de oplossing in dit geval stabieler bleken en wel tot een jaar ‘energetisch houdbaar’ bleven!) Daarentegen bleek uit deze studies van Smith en Monro dat het ook mogelijk is de frequenties die de allergische reactie opwekken over te dragen aan dit water…”

   Ook niet geheel irrelevant om te vermelden:
   “Misschien is het interessant om de kritiek die de World Health Organisation nu uit op homeopathie eens te ‘googlen’ (“WHO rejects homeopathy for serious diseases”) Wat de WHO vergeet te melden, is dat diverse studies met moderne technieken zoals spectra-analyse verkregen met de Raman laser, infrarood absorptie en nucleair magnetische resonantie imaging (MRI) hebben aangetoond dat er een verschil bestaat tussen het emissie patroon van een homeopathische remedie en een placebo! (1)
   Verder blijkt een homeopathische remedie een uniek NMR emissie patroon te bevatten (2). Alsof dat nog niet genoeg is om die energetische blauwdruk aan te tonen blijkt er een specifiek bandpatroon te zijn in het geval van ‘geschudde’ homeopathische middelen en ‘verdunde’ homeopathische middelen (3). De opvatting dat er geen bewijs zou bestaan voor de werking van homeopathie is dus onjuist!

   Waarom refereert de WHO niet naar al deze studies? Naar welk bewijs zoek je en met welk motief is vaak de vraag en zo ook hier. In het boek ‘The emerging science of homeopathy, complexity, biodynamics and nanopharmacology’ van de auteurs Paolo Bellavite, M.D. en Andrea Signorini, M.D. is een fascinerende discussie te vinden over de biofysica van water, de biologische effecten van elektromagnetische velden, chaos theorie en ‘fractals’.

   Het boek levert een solide theoretische basis voor de werking van homeopathie en levert een berg aan bewijs dat deze wetenschap een aantoonbare werking heeft en zeer effectief is bij de behandeling en genezing van ziekten.”

   Allemaal terug te vinden in mijn artikel (klik op mijn naam voor de website en artikel, staat ook hier in 2 delen:
   http://www.wanttoknow.nl/overige/over-de-kracht-van-bewustzijn-het-placebo-effect-het-geheugen-van-water-digitale-biologie-en-elektromagnetische-homeopathie-de-toekomst-van-genezing/

   Het lijkt me duidelijk; een homeopathische oplossing is aantoonbaar en bewezen niet gelijk aan een placebo (meer over placebo’s in het artikel)! Sterker nog: het is overduidelijk dat de biofyscica voorafgaat aan de grote ‘biochemische leugen’! Veranderingen zoals teweeg gebracht door farmaceutische middelen en drugs en chemische medicijnen…kunnen ook tot stand worden gebracht zonder de originele stof überhaupt nog te gebruiken…

   Waarom giftige stoffen gebruiken als we de ‘informatie van de stof kunnen strippen’ en de energetische informatieoverdacht tot goedkopere, effectievere en zuiverder heling kunnen laten leiden? Zonder ‘bijwerkingen’ en ‘verslavingen’, energiekosten, milievervuiling en herhaaldelijk te gebruiken (ipv van een pil per persoon per ziekte, per keer…).

   Als je meer wilt weten waarom bepaalde industrieën dit soort uitkomsten liever niet ziet en wil toegeven (ook al zijn ze systematisch aangetoond, gerepliceerd en geven de resultaten onomstotelijk aan dat deze conclusie juist is), of meer wilt lezen over hormesis (waarbij de effectiviteit ook wordt verhoogd, juist door het verdunnen van de ‘stof’…), zie dan artikel voor de studies en implicaties die u vaak worden onthouden. Alle noten en verwijzingen staan erbij.

  2. ps: Binnenkort volgt mijn speciale radio-uitzending over dit onderwerp en dit congres, waarbij ik extra interviews zal afnemen om nog nader op het onderwerp in te gaan.

   Om de vooraankondiging te ontvangen (en een schema van de andere radio-specials) kun je me een e-mail sturen.
   Of gewoon de vele feiten hier blijven ontkennen natuurlijk.
   😉

  3. Dit wat trijntjewinkel schreef zou een wonder zijn op het gebied van de scheikunde: “De meest gebruikte verdunning is bij mijn weten C30, dit is een 1 met 60 nullen. Bij een dergelijke sterke verdunning is niets meer van de oorspronkelijke stof in de oplossing te vinden.”

   Wat is dit nu weer voor een onzin: “Bij een dergelijke sterke verdunning is niets meer van de oorspronkelijke stof in de oplossing te vinden.”

   Moleculen die zomaar verdwijnen uit een oplossing?

   Misschien kan je Stanton T Friedman uitleggen hoe dat werkt. Friedman heeft jaren lang bij de radio, in Canada als ik me niet vergis, over zulk soort zaken geproken. Bedrog door de farmaceutische industrie met medicijnen.

   Moleculen verdwijnen niet uit een oplossing. Hoe groot de verdunning ook is die moleculen zullen altijd in die oplossing aanwezig blijven! Sommige van die moleculen kunnen hoogstens uiteenvallen tot ionen. En omdat dat een evenwichtsreactie is kan alleen wetenschappelijk onderzoek aantonen hoe die moleculen opgelost zijn in die oplossing.

  4. Meneer van buren

   trijntje heeft gelijk ! als je het principe van homeopathie niet kent…

  5. We hebben de ’trijntjewinkels’ gemist op het congres, nietwaar John..? Je zou toch op zijn minst verwachten, dat je -als UvA-wetenschapper je ‘licht’ eens gaat opsteken..?! ‘Wat zien zij dat ik mis?’
   Allemaal artsen, heel veel huisartsen, met heel veel respect voor het gebodene, die middag. Geen geleuter, maar resultaten.
   Zoals ik in het artikel ook zeg; een nieuw tijdperk gloort. Het werd eens tijd, al was het maar vanuit kostenoogpunt, want wie het geld volgt in de gezondheidsindustrie, die herkent het spreekwoord: ‘Wiens brood men eet, diens woord men spreekt’.

   Inhoudelijk zouden volgens de dames tw, brt en wz alle wetenschappers afgelopen donderdag, systematisch uit hun nek hebben gekletst. Het wordt tijd voor een goed congres, waar zij hun kwakzalverij-beweringen kunnen spuien; het homeopatisch congres was kennelijk te zeer in contradictio met eigen opvattingen en vooral meningen.

   TW: het was voor mij overduidelijk, na de uitvoerige statistische analyse van Drs. Lex Rutten, dat de beide heren wel degelijk wisten wat ze deden. Het was het enige onderzoek dat het verschil uitmaakte en hun ‘prachtige’ analyse kracht bij moest zetten. Dan kun je voor mij niet over ’toeval’ spreken.
   Jouw tekst:

   De reguliere wetenschap zegt: Meerdere betrouwbare studies wijzen uit dat de werking van homeopathie met aan zekerheid grenzende waarschijnlijkheid op het placebo-effect berust. Dus homeopaten, als u anders beweert, is het aan u om daarvoor doorslaggevend bewijs te leveren, evenals voor de homeopathische stelling dat de werkzaamheid van een stof toeneemt naarmate hij sterker verdund wordt en dat de werking optimaal is als de verdunning beneden de constante van Avogadro komt

   toont voor mij aan dat de ‘reguliere’ wetenschap onderwerp is van zelf-reflectie, en NIET de homeopathie. Maar daar hoor ik je niet over.
   Homeopathie gaat over de grenzen van de ‘reguliere’ wetenschap. Deze grenzen zijn ‘man-made’..

  6. @ Guido,

   Excuus, eerder comment verkeerd geplaatst.

   Je zegt:

   Het was het enige onderzoek dat het verschil uitmaakte en hun ‘prachtige’ analyse kracht bij moest zetten.

   Wat bedoel je? Waar doel je op als je zegt “het enige onderzoek”; over welk onderzoek heb je het dan?

  7. @ John Consemulder:

   Je spreekt verder over “strijdig met nu bekende fysiologie.” je zou beter kunnen spreken over de jou niet bekende bio-fysica principes…

   Dat mag je ook zeggen wat mij betreft. Feit is dat de uitgangspunten van de homeopathie strijdig zijn met de op dit moment bekende feiten van de scheikunde en de biofysica.

   Die tonen namelijk aan dat de ’stof’ die ‘werkzaam’ zou moeten zijn niets eens fysiek aanwezig hoeft te zijn… Stoffen kunnen ‘uitgestraald’ met hetzelfde effect, een nabootsing van de elektromagnetische waarden werken ook en zelfs water ‘bestralen’ met de ‘elektromagnetische handtekening (de blauwdruk) van die ’stof’ werkt net zo goed…

   Bij mijn weten is dat nergens aangetoond. Misschien kun je links geven naar het onderzoek/de onderzoeken waarin dit volgens jou wordt aangetoond.

   “De energetische informatieoverdracht bij gezondheid en ziekte (…)opvallend is dat inmiddels bekend is dat colloïdaal zilver in een beker water plaatsen die bacteriën bevat, deze bacteriën doodt.

   Chloor in een beker water geplaatst doodt ook bacteriën. Moeten wij nu zieke mensen chlooroplossingen gaan geven? Dat zilver een licht desinfecterende werking heeft, is bekend. Die werking is echter zeer beperkt en er is geen enkele betrouwbare aanwijzing dat colloidaal zilver bestaande geneesmiddelen kan vervangen. Bij een dergelijke keuze kun je beter helemaal niets doen dan c. zilver in te zetten.

   Maar nog wezenlijker vind ik het belangrijke feit dat de non-lokale en bio-energetische blauwdruk van dit zilver (en alle andere stoffen, medicijnen, en werkzame substanties!) ook gebruikt kan worden om hetzelfde effect te verkrijgen!

   Heel bijzonder. Je gaat ervan uit dat stoffen een soort herkenbare, identificeerbare “blauwdruk” achterlaten in het water waarin zij opgelost geweest zijn.

   Dit is strijdig met alle tot nu toe bekende feiten.

   Geen enkel onderzoek heeft ooit overtuigend kunnen aantonen dat deze “bio-energetische blauwdruk” echt bestaat en al helemaal niet wat die blauwdruk dan wel allemaal zou kunnen.

   Er zijn geen aanwijzingen dat wanneer er geen enkel spoor van een opgeloste stof in de verdunner meer is te vinden, daar dan nog wel een “blauwdruk” van diezelfde stof achterblijft.

   Wat ik opvallend vind is dat wanneer ik google op “bio energetische blauwdruk” ik alleen maar bij dezelfde niet onderbouwde tekstjes van jou uitkom.

   Als je namelijk hetzelfde colloïdale zilver in een nabije buis plaatst die gas kan ontladen (gas discharge tube), kun je de elektromagnetische emissies van deze buis vervolgens richten op de beker gevuld met water en bacteriën.


   Hoe bewijst dit de werking van homeopathie??

   Colloïdaal zilver is overal te koop, het is redelijk prijzig, maar staat in geen verhouding tot ‘de kosten’ van de pharma-chemische producten.

   Als de keuze is een regulier middel of colloidaal zilver, dan zou ik zeggen: gebruik dan maar liever helemaal niets. C. zilver kan wel degelijk vervelende bijwerkingen hebben, terwijl de werkzaamheid – als die er al is – minimaal is.

   En wat zien we tot onze verbazing gebeuren? Hetzelfde resultaat, de uitstraling (in de vorm van door het lichaam geproduceerd licht, elektromagnetisme en de blauwdruk van de informatieoverdracht van de werkzame stof) geladen met de energetische ‘informatie signatuur’ van het colloïdaal zilver doet precies hetzelfde: het doodt de bacteriën!

   Wie zijn “we”? John Consemulder?

   Ik kan me overigens heel goed voorstellen dat je verbaasd bent over dit verschijnsel. Ik zou ook stomverbaasd zijn, zo verbaasd zelfs dat ik eerst heel erg goed zou controleren of ik geen fouten gemaakt had bij mijn experiment.

   Even voor alle duidelijkheid: niet het zilver zelf, maar de blauwdruk van de ‘stof’ zilver, de ‘uitstraling’ van deze stof in de fundamentele wereld van frequentie, vibratie en trilling, doodt de bacteriën

   Ik heb geen idee wat je bedoelt met “de fundamentele wereld van frequentie, vibratie en trilling”. Wat is dat voor wereld en waarvoor vormt die het fundament? Kun je uitleggen hoe deze fundamentele wereld zich verhoudt tot de bekende fundamentele natuurkrachten en de fundamentele wereld van de kwantummechanica?

   Dit voorbeeld wordt nog interessanter wanneer we kijken naar de specifieke frequentie emissies (uitstraling) van hetzelfde colloïdaal zilver. Wanneer je de optische elektromagnetische emissies benadert (en eigenlijk dus nabootst) en deze via een elektromagnetische straal weer uitstraalt (zonder colloïdaal zilver überhaupt te gebruiken dus!), dan…gebeurt precies hetzelfde! De frequentie uitstraling van een werkzame stof die is ‘nagebootst’ en gebruikt in deze opstelling doodt de bacteriën zonder dat de ‘originele’ substantie zelfs aanwezig is (zie Prof. Dr William Tiller)!

   Interessant dat je hier Tiller noemt. Het is nog nooit iemand gelukt de resulaten van Tiller te herhalen, ook niet in herhalingsexperimenten van anderen die onder zijn leiding werden voorbereid en uitgevoerd, en het kunnen heralen van een experiment met dezelfde resulateen is standaard vereiste voor zoiets wonderbaarlijks wordt geloofd.

   Je zou dit proces bijna magie of alchemie kunnen noemen, zij het niet dat het hier feitelijk om de ware reguliere wetenschap van de toekomst gaat! Een wetenschap die al meer dan een eeuw wordt aangetoond door talloze wetenschappers. Het jarenlang systematisch onderdrukken van het vele wetenschappelijk bewijs dat aantoont dat deze bio-energetische informatieoverdracht werkt, is dan ook niet alleen zeer onwetenschappelijk te noemen, maar in feite ook immoreel.”

   Er is veel energie gestoken in pogingen om de door jou genoemde wonderbaarlijke resultaten te herhalen (zie mijn voorgaande opmerking), maar dat is helaas nog nooit gelukt. Ik zie dan ook geen aanwijzingen voor onderdrukking, maar eerder voor onbetrouwbare resultaten voortkomend uit onzorgvuldig opgezette proeven.

   “In ieder geval is het zeer interessant dat ratten ‘voor de gek’ gehouden kunnen worden met geclusterd water (geïnformeerd water, water die een blauwdruk van een stof bevat, maar niet meer de stof zelf), in dit geval zelfs met de blauwdruk van de stof morfine.
   (…) Even voor alle duidelijkheid: een echte farmaceutische drug (naloxone) kan een ‘nagebootste’ uitstraling (bio-energetische blauwdruk van de stof, zonder de fysieke stof!) echt blokkeren, alsof de ‘echte’ (de fysieke farmaceutische drug morfine) aanwezig is!

   Zou je misschien eens gewoon kunnen linken naar het betreffende onderzoek?

   (…)Precies dus als Jaques Benveniste’s experimenten met ‘niet meer fysiek aanwezige’ antilichamen al aantoonden (en al die studies die hier boven al genoemd zijn die dit resultaat hebben bevestigd)

   Hiervoor geldt hetzelfde als voor de experimenten van Tiller: het is niet gelukt om de resultaten van Benveniste te herhalen.

   Ook van belang om te vermelden, is dat allergieën elektromagnetisch opgewekt kunnen worden bij het gebruik van specifieke frequenties (zie studies van Smith et al, 1985, 1988, 1989, 1994 en Monro, 1987)! (…) Daarentegen bleek uit deze studies van Smith en Monro dat het ook mogelijk is de frequenties die de allergische reactie opwekken over te dragen aan dit water…”

   Ik zie helemaal niet dat die studies iets dergelijks aantonen, want ik zie alleen maar wat Smith over die studies vertelt, onderliggende data die ik kan controleren zie ik niet. Je zou toch verwachten dat men zich inspant om overtuigender bewijzen te leveren om zoiets onwaarschijnlijks te onderbouwen. Maar helaas.

   Wat de WHO vergeet te melden, is dat diverse studies met moderne technieken zoals spectra-analyse verkregen met de Raman laser, infrarood absorptie en nucleair magnetische resonantie imaging (MRI) hebben aangetoond dat er een verschil bestaat tussen het emissie patroon van een homeopathische remedie en een placebo! (1)
Verder blijkt een homeopathische remedie een uniek NMR emissie patroon te bevatten (2). Alsof dat nog niet genoeg is om die energetische blauwdruk aan te tonen blijkt er een specifiek bandpatroon te zijn in het geval van ‘geschudde’ homeopathische middelen en ‘verdunde’ homeopathische middelen (3).

   Ten eerste is dit helemaal niet aangetoond, maar zelfs als dat wel zo was is daarmee de effectiviteit van homeopathie nog helemaal niet bewezen of zelfs maar aannemelijk gemaakt. Graag dus het onderliggende onderzoek dat dit zou bewijzen!

   De opvatting dat er geen bewijs zou bestaan voor de werking van homeopathie is dus onjuist!

   Eh… hoe dan?

   In het boek ‘The emerging science of homeopathy, complexity, biodynamics and nanopharmacology’ van de auteurs Paolo Bellavite, M.D. en Andrea Signorini, M.D. is een fascinerende discussie te vinden over de biofysica van water, de biologische effecten van elektromagnetische velden, chaos theorie en ‘fractals’.
   Het boek levert een solide theoretische basis voor de werking van homeopathie en levert een berg aan bewijs dat deze wetenschap een aantoonbare werking heeft en zeer effectief is bij de behandeling en genezing van ziekten.”

   Het boek levert een hoop onzin en toont een diepgaand onbegrip aan van de schrijvers op het gebied van wiskunde, scheikunde, natuurkunde, biologie en een groot probleem met betrekking tot logisch denken.

  8. Mevrouw Reijer-Van Buuren,

   Het aantal atomen of moleculen per mol is een scheikundige constante, de “constante van Avogadro”. De constante van Avogadro wordt gebruikt om de hoeveelheid molecuulmassa aan te duiden. De contstante van Avogadro is een getal van 24 cijfers.

   Als het aantal atomen of moleculen van een stof per mol beneden de constante van Avagadro komt, is er geen sprake meer van de minimale molecuulmassa van de betreffende stof en is de stof niet meer waarneembaar.

  9. Tja Treintje, als je simpelweg kiest om dus het bewijsmateriaal te ontkennen wordt het natuurlijk erg duidelijk dat je de waarheid (om welke reden dan ook) niet onder ogen wilt zien. De enorme berg studies toont aan dat het zo werkt en dat het werkt en dat er dus een aantoonbare blauwdruk (je mag ook een andere term gebruiken als je dat prettiger vind) bestaat die een ‘imprint’ achter blijkt te laten met de bekende en bewezen effecten alsof de ‘stof’ nog aanwezig is.

   Sterker nog: mijn boek Blauwdruk staat vol met dergelijke voorbeelden van vele studies. Zie ook http://www.bibliotecapleyades.net/scalar_tech/esp_scalarwar03a.htm en het werk van de Russische wetenschappers Poponin en Gariaev bijvoorbeeld om bewijs te verkrijgen dat zelfs in afgesloten flessen een stervend organisme ‘informatie uit kan stralen’ (geloof je wel in straling eigenlijk, of is dat ook een onbewezen concept in jouw woordenboek?) dat een ander (gezond!) organisme kan beinvloeden…Op ‘afstand’ (non-lokaliteit, maar in feite een andere vorm van lokaliteit als je het medium wat voor de overdracht zorgt ‘voor je ziet’…

   In mijn boek staan tal van voorbeelden van studies, alleen iemand als Professor Harold Saxton Burr heeft zijn experimenten al duizenden keren herhaald met hetzelfde resultaat 9en dit geldt voor vele van de duizenden studies die op dit gebied zijn gedaan). Je begrijpt blijkbaar niet dat de biofysica verder is dan jouw huidige begrip van wat ‘bewezen’ is. Geeft niet, je kunt nog altijd bijlezen, de radio-uitzending volgen of het aankomende WTK congres bijwonen. of niet natuurlijk. Het bewijs is er en is met de dag groeiende, het wacht niet op onbegrip. En de realiteit al helemaal niet.

   Als je deze onzichtbare (maar onomstotelijk bewezen!) onzichtbare wereld niet wilt aanvaarden, gooi dan ook meteen je mobieltje weg (je gooit toch ook geen biochemische letters naar de ontvanger mag ik hopen?)of hou dan gewoon je mond (en daar bedoel ik mee dat je dan ook niet hoeft aan te nemen dat je woorden hoorbaar zijn vanwege een onzichtbaar medium).

  10. @ John Consemulder,

   Waarom geef je niet gewoon concreet antwoord op de vragen die ik je gesteld heb?

  11. Waarom is het nooit gelukt om de uitkomsten van dat Russische experiment te herhalen?

  12. @Trijntje.

   Grappig, wederom zwart wit.
   * Placebo.
   Ik denk dat het het beste is als mensen zelf beter worden.
   Als een arts niet weet wat de reden is dat iemand ziek is komt er al snel antibiotica op een briefje te staan. Zoals je waarschijnlijk weet heeft het voorschrijven van antibiotica 2 nadelen: Resistentie en aantasting van afweer.
   Het gevolg van (onnodig) gebruik van antibiotica kan daarmee onder andere betekenen dat de patient de ontsteking overwint maar 1 of 2 weken later weer ziek op bed ligt. Zeker bij kinderen is dit het geval.
   Stel het is een placebo effect en iemand kan dankzij dit placebo effect zonder medicijnen beter worden… Dat is toch altijd beter als het nemen van medicijnen?
   * Virus.
   Na het oplopen van een virus zijn er maar weinig medicijnen die de patient verder kunnen helpen. Tegen de meeste virussen, waaronder Griep, is gewoon geen medicijn. Wel ter preventie, mits je goed kan voorspellen, maar niet ter genezing. Als dit via een alternatieve geneeswijze wel mogelijk is kan het hooguit beter zijn als de reguliere geneeskunde.
   * Ondersteuning reguliere medicatie
   Er zijn veel mensen die veel medicijnen slikken. Medicijn 2 om bijwerkingen medicijn 1 te onderdrukken. Medicijn 3 om de bijwerkingen medicijn 2 te onderdrukken, etc. Hier kan de alternatieve geneeskunde goed helpen. Ik denk dat jij het ermee eens kan zijn dat alleen medicijn 1 in deze gevallen medisch noodzakelijk is en het goed zou zijn als je de andere medicijnen niet nodig zou hebben.

  13. @Theiz,

   Grappig, wederom zwart wit.
* Placebo.
Ik denk dat het het beste is als mensen zelf beter worden.

   Zeker bij kinderen is dit het geval.
Stel het is een placebo effect en iemand kan dankzij dit placebo effect zonder medicijnen beter worden… Dat is toch altijd beter als het nemen van medicijnen?
*

   Ik ben het met je eens dat antibiotica zeer terughoudend moeten worden voorgeschreven.

   Als antibiotica niet geïndiceerd zijn, is het echter naar mijn mening ook niet nodigo om een placebo te geven. Een arts mag trouwens in principe geen placebo geven, dat wordt als onetisch gezien.

   Veel ziektes gaan vanzelf over, zo ook griep. Dat betekent overigens niet dat je als arts niet goed moet opletten, want ook griep kan gevaarlijke complicaties geven.
   Mijn standpunt is, dat als er geen reguliere medicijnen nodig zijn, je ook geen placebo moet geven, want dat is toch een sort foppen van de patient.

   Er bestaan veel chronische klachten, vaak pijnklachten, rugpijn bijvoorbeeld, waarvoor geen behandeling bestaat; vaak gaat het om klachten die weliswaar vervelend en belastend zijn, maar die niet gevaarlijk zijn en waar je niet dood aan gaat. Het zijn de bekende klachten waarvan de dokter vaak zegt dat je er mee moet leren leven. Onderzoek heeft uitgewezen dat juist bij dit soort klachten homeopathie werkzaam kan zijn door het placebo-effect. Nu, dat lijkt mij alleen maar prettig voor de patiënt.

   Wat je goed voor ogen moet houden is dat het placebo-effect inwerkt op verschijnselen die met een ziekte of aandoening gepaard gaan, maar niet op de ziekte zelf. Je kunt er dus niets mee genezen!

   De discussie hier spitst zich toe op de vraag of de werking van homeopathie moet worden toegeschreven aan het placebo-effect, of dat er een intrinsieke werking is. Het is wel belangrijk om dat te weten, want het kan vergaande consequenties hebben voor de patiënt.

   Als je weet dat de werking van homeopathie berust op het placebo-effect, dan zul je het niet inzetten in plaats van reguliere behandelingen voor bijvoorbeeld AIDS, malaria, diabetes, reuma en zelfs kanker, omdat je weet dat het placebo-effect daar niets kan uitrichten in termen van genezing.

   Er zijn echter homeopaten die hun middelen daar wel voor inzetten en tegen hun patiënten hebben gezegd dat zij kunnen stoppen met hun reguliere medicijnen. Dit heeft helaas al tot de nodige doden geleid.

  14. @Trijntje
   Ik denk dat hier onze meningen niet heel ver uit elkaar liggen. Al ben ik overtuigd van het werken op van homeopathie, als aanvulling op reguliere gezondheidszorg.

   Verkeerd inzetten van alternatieve geneeskunde kan inderdaad fataal aflopen. Net zoals het stellen van een verkeerde diagnose in de reguliere medische wereld dat kan zijn. Een goede homeopaat moet weten tot hoe ver hij/zij kan behandelen en je doorverwijzen naar een reguliere arts als dat nodig is.

   Ikzelf ben recent 30 kilo afgevallen en moet nog ongeveer 25 kilo. Ik heb al meerdere pogingen gedaan, tot op heden geen resultaat.
   Er is geen medisch en/of homeopathisch middel om af te vallen. Dat moet je zelf doen door minder te eten en meer te bewegen. Er is echter nog een essentiele voorwaarde die maar zelden in de medische hoek wordt genoemd: Mentaliteit.
   Als het tussen de oren niet goed werkt, lukt het je niet om af te vallen. Er is geen medicijn die zorgt dat het tussen de oren wel goed komt te zitten, homeopathie is bij uitstek een hulpmiddel hiervoor. Over placebo effect: Niet mee eens, ook andere opties geprobeerd die totaal geen effect hadden.

   Nog een voorbeeld: Kind van familie ( gevolg kan overzien.

 2. John

  jij zegt

  “Even voor alle duidelijkheid: een echte farmaceutische drug (naloxone) kan een ‘nagebootste’ uitstraling (bio-energetische blauwdruk van de stof, zonder de fysieke stof!) echt blokkeren, alsof de ‘echte’ (de fysieke farmaceutische drug morfine) aanwezig is!”

  1 naloxone word gebruikt om de gevolgen van een overdosering van opiaten tegen te gaan.

  2 als jij naloxone uitstraald dan zullen de gevolgen van een overdosering van het opiaat (morfine bv ) minder moeten worden. de hoeveelheid morfine blijft gelijk die zal op de normale manier afgebroken en uigescheiden moeten worden.

  morfine word in het lichaam gebonden aan de de µ-opiaat receptor, naloxone voorkomt dat om dat die stof ook op de µ-opiaat receptor en dus de morfine bloKkeert.

  kortom jou bewering is een warrig geheel van woorden zelfs het gebruik van de termen, werking van de middelen enz enz heb jij verkeert.

  opzich is ook dat niet verwonderlijk , want je bent namelijk een leek op dat gebied, geen drs. die titel heb je aleen in de psychologie , niks meer niks minder.

  de claim die jij doet gaat tegen alle natuurkundige en scheikundige wetten in.

  als jij dit soort wonderlijke claims doet maak er dan een proefopstelling van en BEWIJS het !

  tot die tijd blijft het gewoon nonsens
  niks meer niks minder.

  dus john bewijs je claim en word een held ! en krijke een plekje op wikipedia ! of blijf een ….

  Groet Gait

  1. En dierenarts Ab Osterhaus is wel competent Gait..?? Vreemde redeneertrant heb jij. John deugt niet, OMDAT hij psychologie heeft gestudeerd..
   Kan hij daarom ook geen hamer hanteren, de vaatwasmachine vullen en legen? Een boek schrijven, na een intense studie over energetische processen in het lichaam..?
   Opnieuw constateer ik een heel goedkoop proces, opnieuw, wat je hier doet. Namelijk indirect iemand afschilderen als incompetent en daarmee impliciet onbetrouwbaar. Inhoudelijk Gait, dáár gaat het om, ook als het evt. bedreigend is voor je eigen wereldbeeld.

   Zolang jij -en anderen- het nodig achten, vanuit een volledig anonieme positie, van alles te gaan roepen over medische wetenschap, hele lappen tekst uit Wiki menen te moeten inkopiëren, dan zou ik durven zeggen: “Wie de schoen past, valt er zelf in”..!! Wie ben je, wat doe je, waar zit jouw vakkennis, inhoudelijk discussiëren en niet op de man spelen; het is het simpelste spelletje wat er is.
   En ja, daar maak ik me ook weleens schuldig aan!! Zo regelmatig ben ik net een mens.

  2. Lezen Gait! Er staat dat nalaxone (de echte biochemische stof dus!) het effect kan blokken.

   Even goed uitgelegd aan je dus: net zoals het normaal het effect van morfine blokt (de biochemische echte stof morfine wordt dus door de echte biochemische blokker naloxone beïnvloed zullen we maar zeggen), wordt ook het effect van de uigestraalde variant van morfine (zonder dat dus de stof morfine nog aanwezig is en fysiek contact hoeft te maken met het lichaam!) door naloxone geblokt…

   Kortom: als een echte stof normaal het effect van een andere echte stop aantoonbaar blokt en dit ook systematisch doet bij de uitgestraalde variant van deze stof (hier dus naloxone, die morfine blokt, maar dus ook de uitgestraalde variant!) dan is dit regelrecht bewijs voor de werking van de uitgestraalde variant. Anders zou naloxone namelijk geen effect hebben…

   Kortom: het lichaam laat zien dat het net zo reageert (denk aan de implicaties van dit effect voor het immuunsyteem, waar dit net zo voor geldt) bij de uitgestraalde variant als de ‘echte’ stof morfine…

   Begrijp je het nu? of zou het zo kunnen zijn dat je het niet wilt begrijpen? Met een andere reden dan de bewijslast, want die is overduidelijk. Geeft niet, persoonlijk mag je wat mij betreft kiezen wat je wilt. Alleen blijft het jammer dat het prachtige bewijs dat deze goedkopere, effectievere en zuiverder methode van genezing zo wordt genegeerd door sommigen van jullie. Het valt zo op, deze wijze van ontkennen en ontkrachten zonder tegenbewijs voor dit specifieke bewijs. Alsof er andere motieven in het spel zijn. Geeft ook niet, geeft weer veel mensen inzicht, dank!

  3. Waar blijf je nu met mijn sponsorgelden Gait, je wilt het gewoon niet zien lijkt het wel. Maar even serieus, ik moet weer in herhaling vallen (alsof je het erom doet zeg): ik hoef niets te bewijzen, want dat hebben duizenden studies al voor mij gedaan. Dit wereldwijd implementeren en we hebben ware preventieve gezondheidskunde die doelmatiger, effectiever, zuiverder, goedkoper en zuiniger werkt.

   Maar ik hoop dat de vele lezers weer inzien dat je simpelweg niet regeert op deze vele studies. een overweldigende berg bewijs waarbij het principe wat ik hier voor iedereen beschrijf al bewijst, keer op keer. Systematisch aangetoond, herhaald, gerepliceerd, gepubliceerd en bewezen.

   Maar nogmaals: als je graag wilt dat ik het doe, bel dan al je vrienden in de farmacie en steun mijn werk. Je hebt mijn email, als je het bedrag wilt overmaken dan geef ik je mijn gegevens. Ik ga weer even de zon in, ben blij dat ik het vele bewijs weer even naar voren mocht brengen, dank!

   O ja Guido, laten we inderdaad maar even een datum kiezen voor een WantToKnow congres samen, waar we dit alles kunnen belichten, zet jij Gait en co wel op de gastenlijst? Zeker ivm de aankomende sponsoring.

  4. Hoho Guido, dierenarts Ab heeft toevallig wel een tweede huis in Griepenland (zit ergens een spelfoutje, ziet het nu even niet meer direct…), omdat hij daar goed werk doet voor de zeehondjes…Ben wel benieuwd waar dat geld nu echt vandaan komt, want dat diervriendelijke levert niet zoveel geld op. Zal wel niets met vaccinaties te maken hebben. het blijft een mens he?
   😉

  5. Wij hebben een tweede huis in Scandinavië en we zijn toch echt niet vermogend hoor. Bovendien vind ik het een raar argument: Osterhaus heeft een tweede huis in Griekenland dus is hij onbetrouwbaar…?

  6. @ John Consemulder:

   Maar ik hoop dat de vele lezers weer inzien dat je simpelweg niet regeert op deze vele studies. een overweldigende berg bewijs waarbij het principe wat ik hier voor iedereen beschrijf al bewijst, keer op keer.

   Waarom geef je niet gewoon links naar een van die vele studies, in plaats van alleen maar naar je eigen site?

   Systematisch aangetoond, herhaald, gerepliceerd, gepubliceerd en bewezen.

   Daar is mij helemaal niets van bekend. Dus graag links naar een van deze studies.
   Overigens: de hoeveelheid studies is niet van belang, het gaat om de kwaliteit ervan.

  7. @ Trijntje: ps: Had ik al vermeld dat je al de studies, noten en verwijzingen allemaal terug kunt vinden in mijn boek Blauwdruk (en in het artikel trouwens, maar op de een of andere manier krijg ik het gevoel dat je dit niet wenst te elzen en misschien zelfs het boek niet eens, terwijl het wel je interesse gebied is).

   Wat ik interessant vind, is dat wat je eigenlijk steeds zegt en oproept: “Bij mijn weten is dat nergens aangetoond.” Wel veel vragen, maar ook aangeven dat je blijkbaar niet op de hoogte bent van de laatste kennis en inzichten. Heel bijzonder.

   Waarom ontken je elke studie en geleverd bewijs die jouw hoeveelheid accurate kennis aan de kaak stelt?

  8. @ Trijntje: ps: Had ik al vermeld dat je al de studies, noten en verwijzingen allemaal terug kunt vinden in mijn boek Blauwdruk (en in het artikel trouwens, maar op de een of andere manier krijg ik het gevoel dat je dit niet wenst te elzen en misschien zelfs het boek niet eens, terwijl het wel je interesse gebied is).

   Zeker wens ik dat te lezen en dat heb ik ook gedaan. Deze bijvoorbeeld:
   Young, T.M. (1975) “NMR studiess of succussed solutions: a preliminary report.” J. Am. Inst. Hom. 68:8 Het verslag staat hier: http://www.biomedcentral.com/1472-6882/4/15
   Maar wat is dit nu toch eigenaardig – ten eerste zeggen de onderzoekers dat zij onvoldoende blindering en randomisering hebben toegepast.

   Maar zij zeggen ook nog dit (vet van mij):

   No discrete signals suggesting a difference between remedies and controls were seen, via high sensitivity 1H-NMR spectroscopy. The results failed to support a hypothesis that remedies made in water contain long-lived non-dynamic alterations of the H-bonding pattern of the solvent.

   We used a high sensitivity 1H-NMR spectroscopy method to look for discrete signals that could provide evidence of pockets of fixed H-bonding in water-based homeopathic remedies. No such evidence was found. The method did reveal the presence of some small common organic molecules, at levels deemed too low to be problematic. We hope that we have made a contribution to homeopathic research, both by answering a particular question, and by setting a standard for quality hypothesis-driven research that others will be inspired to follow.

   Er is dus nog helemaal geen sprake van enig bewijs want het onderzoek is de hypothetische fase nog niet eens voorbij!

  9. Andere referenties bij je artikel verwijzen naar artikelen van jezelf en niet naar het ind e referenties genoemde onderzoek. De referentie van Smith en Boerricke verwijst naar dezelfde studie die ik in mijn voorgaande comment besprak.

  10. @ John Consemulder

   Je zegt:

   een overweldigende berg bewijs waarbij het principe wat ik hier voor iedereen beschrijf al bewijst, keer op keer. Systematisch aangetoond, herhaald, gerepliceerd, gepubliceerd en bewezen.

   Nog maar een keer dus: waar o waar bevindt zich die overweldigende berg bewijs dan toch? Via jouw referenties vind ik die in elk geval niet.

  11. @ Trijntje: ik ben blij dat jij blind blijft voor het vele bewijs, want stel je voor dat je elke studie op voorhand wantrouwt zeg. En als je dan wel een aantal (veelheid) kwalitatieve studies aangereikt krijgt, bezit je nog de ongelofelijke gave om alleen maar ‘zwakheden’ te vinden die er niet eens zijn en die je op deze manier bij elke studie zou kunnen vinden, maar uiteraard vooral binnen de studies die vanuit de farmaceutische industrie komen, waar regelmatig onderzoek ‘bijgeschaafd’ wordt of zelfs niet eens door de onderzoeker is geschreven (Ghostwriting, te vinden in de meest ’toonaangevende’ medische tijdschriften..)

   ‘Repliceren’ en ‘peer-reviewed research’ blijkt in de praktijk soms een goede mogelijkheid te bieden om de situatie op zo,n manier te wijzigen om niet hetzelfde resultaat te verkrijgen. Niet dat dit afdoet aan de duizenden kwalitatieve regulier wetenschappelijke studies die allang het principe van bio-energetische informatieoverdracht hebben aangetoond. Keer op keer, soms honderden tot duizenden keren gerepliceerd (en dan heb ik het alleen nog maar over enkele studies, laat staan als we alle studies op dit gebied mee zouden rekenen).

   Het valt mij en anderen hier erg op, dat als je een andere studie aanhaalt (die allereerst niet een tegenbewijs vormen of kunnen vormen van de studies en implicaties die ik hier noem!) je deze studies niet op voorhand bekritiseert (zoals je wel doet wanneer de overduidelijke conclusie dat het om bio-energetische en elektromagnetische signaaloverdracht gaat in de vorm van energiepatronen en informatie!). Je lijkt bijna wel bevooroordeeld.

   Het feit blijft dat als duizenden studies aantonen dat deze non-lokale bio-energetische informatieoverdracht werkt en effectief is (en er zelfs diverse studies zijn die aantonen dat we de medicijnen kunnen vervangen door bijna gratis, niet milieuvervuilende en energierekening verhogende en vooral effectieve methoden gebaseerd op resonantie en entrainment principes -de biofysica van de wereld van trilling, die voorafgaat aan biochemische actie) het natuurlijk erg kortzichtig (toch niet bewust mag ik hopen?) is om dit op voorhand niet te willen aannemen.

   Verder roep je wel dat je het artikel en het boek hebt gelezen, maar het blijkt niet uit je begrip en vragen. Ook hier lijkt het wel alsof je het niet wenst te begrijpen (met welke motivatie dan ook). Misschien moet ik het eerst in het Scandinavisch vertalen voor je? Of is het misschien meer een soort ‘geloof’ voor je?

   Zelfs als een bepaalde studie meerde malen gerepliceerd is en daarna in een andere onderzoeksopzet door andere onderzoekers ook wordt gevonden bij ene hele andere stof, zou dit alleen al aanleiding moeten geven om in te zien dat als de werkelijkheid (en de natuur en de ervaringen van vele onderzoekers, patiënten en praktiserende artsen)aantoont dat deze bio-energetische informatieoverdracht blijkbaar echt is…weiger je je geloof in de platte wereld bij te stellen. het is bijna knap, zei het niet dat een ieder hier wel zijn of haar vermoedens begint te krijgen over de integriteit van de motieven die aan je ‘kritiek’ ten grondslag liggen. Ach, we zijn allemaal mensen en gelukkig maakt het voor de ware feiten niet uit…

   ik ga weer even verder aan de voorbereiding van een radio-special over ..homeopathie en energetische geneeskunst, ik hou je op de hoogte als ik iets anders interessant vind voor je wereldopvatting en ‘bewijslast’.

  12. @ John Consemulder,

   Voor de zoveelste keer: geef toch gewoon eens concrete antwoorden op concrete vragen, in plaats van steeds met veel omhaal van woorden alleen maar ad hominems te plaatsen.

   Je zegt:

   Niet dat dit afdoet aan de duizenden kwalitatieve regulier wetenschappelijke
   studies die allang het principe van bio-energetische informatieoverdracht hebben aangetoond. Keer op keer, soms honderden tot duizenden keren gerepliceerd (en dan heb ik het alleen nog maar over enkele studies, laat staan als we alle studies op dit gebied mee zouden rekenen).

   Verwijzing graag. Ik hoef geen duizenden, één kwalitatief goed onderzoek waarin dit wordt aangetoond is mij genoeg.

   @ John Consemulder,
   Ik heb niet gezegd dat ik je boek gelezen heb, ik heb gezegd dat ik je referenties gelezen heb.

  13. Het feit blijft dat als duizenden studies aantonen dat deze non-lokale bio-energetische informatieoverdracht werkt…..

   @John Consemulder

   Als ik ‘non-lokale bio-energetische informatieoverdracht’ in mijn zoekmachine stop is het resultaat:
   John Consemulder, John Consemulder, John Consemulder X tig op sites zoals Niburu, Argusoog en hier bij WantToKnow.

   Tot nu toe nog geen enkel serieus wetenschappelijk tijdschrift gevonden met een artikel of review hierover en dat zou je toch mogen verwachten bij duizenden studies over dit onderwerp.

  14. John Consemulder reageerde hier:

   http://www.wanttoknow.nl/wetenschap/energie/homeopathie-een-nieuw-tijdperk-gloort/#comment-38246

   Creëer je eens een alles verbindende term voor de non-lokale energetische informatieoverdracht in de vorm van een Blauwdruk, is het weer niet goed..

   Ik zou zeggen probeer het eens met de zoektermen biophysics, biophotons, bioholographics, scalar electromagnetics, energy transfer, energy healing, dna phantom effect, torsion waves.

   , waarom 1000 wielen opnieuw uitvinden als het al beschreven is. of je het wilt weten is natuurlijk een andere vraag op een site als deze…

   Ik zie dat anderen ook al doorhebben wat ik eerder al noemde, zie hier nogmaals de woorden van Dr. Russell Blaylock:…

   (**)Maar je kunt natuurlijk ook gewoon de studies en feiten voor zich laten spreken natuurlijk. daarom refereer ik ook naar mijn artikel en boek.(**)

   @John Consemulder

   Ik heb toch wel sterke behoefte aan onafhankelijke, objectieve, deugdelijke informatie/referenties i.p.v. jouw zelfbenoemde feiten voor zich laten spreken; vooral als je o.a. dit schrijft:

   “Trust me, I’m a doctor!” De meeste mensen hebben nog steeds een blind vertrouwen in het ‘feit’ dat vaccinaties ‘veilig en effectief’ zijn. Niets is minder waar! Zelfs huisartsen zijn vaak niet volledig op de hoogte (tenzij zij hun kinderen zelf niet laten vaccineren en persoonlijk ook tegen chemotherapie zijn?) De waarheid is soms vreemder dan fictie. Het is dan ook even slikken (beter in de vorm van de waarheid dan in de vorm van een pil) om achter de ware achtergrond van vaccinaties te komen.

   quote:

   Wat weinig mensen namelijk weten, is dat er groeperingen actief bezig zijn om de gehele wereldbevolking drastisch te verminderen, groeperingen met Nazi banden. Vaccinaties is een middel wat hierbij ingezet wordt. Niet geheel vreemd, want het gas uit de gaskamers was afkomstig van I.G. Farben (partner van de-populatie activist Rockefeller). En Merck (van oudsher betrokken bij o.a. nationale veiligheid en biologische oorlogsvoering projecten, waarbij juist het creëren van virussen als wapen met onvoorspelbare en mogelijk gevaarlijke eigenschappen en het uitschakelen van het immuunsysteem door “stealth” virussen en mutaties centraal staan!) is de organisatie die, rechtstreeks via Hitler’s hoofd financiële zaken en raketten productie top minister Martin Bohrman, het grootste deel van de ‘oorlogsbuit’ heeft ontvangen na WW2! Ook I.G. Farben (de producent van het gaskamer gas) ontving een aardige Nazi schat aan inkomsten. Ook is Merck in verband gebracht met het leger, de CIA en ‘national security’ projecten. Daarnaast was Merck verantwoordelijk voor de hepatitis B vaccinaties in de jaren 70 die hoogst waarschijnlijk hebben geleid tot het ware ontstaan van AIDS!

   Dus het ‘donkerbruine’ vermoeden bestaat dat de genocide ‘subtiel’ door loopt in onze tijd, gefinancierd door Nazi (en NASA en CIA, beiden doordrongen met en opgestart door Nazi wetenschappers die gered zijn via ‘Operation Paperclip’!) geldstromen. Hitler zei zelf al dat een leugen makkelijker wordt aanvaard als hij groter is en vaker wordt herhaald……..

   Bij referenties uiteraard jouw eigen site en boek, maar o.a. ook:
   het boek ‘Chemo? Of kan ik zelf kiezen?’ van Henk Trentelman.

   Dan worden de vraagtekens die ik zet beduidend meer i.p.v minder.

 3. Ik heb ook gelijk Gait. Maar denk je echt dat het zin heeft om hier uit te leggen waaróm ik gelijk heb?

  Liever neemt men zonder slag of stoot de onzin van Consemulder aan, in plaats van zich te verdiepen in de bekende en bewezen feiten van de scheikunde en de biologie.

  Men wil ook niet zien dat het prinicipe van vaccinatie en homeopathie daadwerkelijk verschillen. Overigens begrijp ik dan de weerstand tegen vaccinaties niet, maar goed. Op basis van hun (foutieve) veronderstelling zou je eigenlijk verwachten dat homeopaten voor vaccinaties zouden zijn…

  1. Scheikunde en biologie zijn zooo van de vorige eeuw. Sterker nog, de ‘nieuwe’ biologie, scalaire elektromagnetisme, holografische technieken, en zeker de quantumfysica en biofysica principes zijn al meer dan een eeuw oud…Maar het lijkt me duidelijk: als je gelijk wilt kan je het van mij krijgen. maar dat wil nog niet zeggen dat je het ‘hebt’ natuurlijk…

   Voor de mensen die geen andere belangen hebben is het overduidelijk. Voor de homeopathische artsen, onderzoekers en auteurs die al vele jaren ervaring hebben met dit werk ook.
   Bewijslast systematisch ontkennen werkt misschien in een rechtbank, maar helaas niet bij de publieke opinie. Want mensen blijken heel goed zelf een oordeel te vormen van het vele bewijs dat homeopathie (en alle andere vormen van energetische informatieoverdracht via ‘velden’, zelfs op afstand!) ondersteunt. Goedkoper, effectiever en zuiverder. De betere wereld wacht, en volgt. Nu wij nog.

  2. Scheikunde en biologie zijn zooo van de vorige eeuw. Sterker nog, de ‘nieuwe’ biologie, scalaire elektromagnetisme, holografische technieken, en zeker de quantumfysica en biofysica principes zijn al meer dan een eeuw oud…

   ROTFL!
   Homeopathie is zooo van de 18e eeuw!

   Consemulder, dat is toch geen argument!

  3. Weer volstrekt onjuist uitgedrukt.. Nog één keer dan?

   “Consemulder IK VIND dat geen argument”..!!

  4. Sorry Guido, maar dat is inderdaad geen argument maar een drogreden.
   Weet je welke?

  5. Weer volstrekt onjuist uitgedrukt.. Nog één keer dan?

   “Consemulder IK VIND dat geen argument”..!!

   Nee Guido, het IS GEEN argument, het IS een drogreden, precies wat Brt zegt.

 4. Het was het enige onderzoek dat het verschil uitmaakte en hun ‘prachtige’ analyse kracht bij moest zetten.

  Wat bedoel je? Over welk onderzoek heb je het?

 5. Ik kan alleen maar zeggen : pfffffffffffffff gaan we weer!
  Misschien krijgen trijn en gait betaald voor het “tegengas?”
  Of krijg ik nu een enorme opdonder van hen?!
  Op de reacties reageer ik even niet want wat je ook zegt; er komt altijd weer een mooi bedachte tegenaanval…en daar wordt ik zo moe van.

  1. Nee, volgens mij zorgen ze er goed voor dat ze niet aantoonbaar betaald worden. Ze ontvangen prijzen maar geven vervolgens het geld naar bijv. een Diabetes stichting. Zo komt het indirect weer terug bij hunzelf. Of ze krijgen een tweede huis in Griekenland of Scandinavie (gelukkig kunnen we hier wat ironie toepassen, de ware belangenverstrengelingen van bijv een Osterhaus zijn pas echt interessant)
   😉

   http://www.klokkenluideronline.nl/artikel/2669/now-roll-up-your-sleeves.html#more-2669

   Info over Coutinhos’s streken hadden jullie al, toch?

   Ach ja, gewoon doorgaan zullen we maar zeggen!

  2. Nee, volgens mij zorgen ze er goed voor dat ze niet aantoonbaar betaald worden.

   Die opmerking zegt alles over jouw mentaliteit.

  3. Wij hebben geen tweede huis in Scandinavië gekregen. Wij hebben daar lang voor gespaard en het toen gekocht en betaald.

   Wat ik niet snap is waar dergelijke insinuaties toch altijd nodig wordt gevonden.

  4. Treintje, lees nu eens goed. Niet gelijk zo,n emotionele reactie. ik had het over ‘of ze’. Dat hoef jij toch niet te zijn? Waar zeg ik dat JIJ je huis hebt gekregen? Ik heb het zelfs over het gebruik van ironie.

   Ik zou bijna zeggen dat je je persoonlijk aangevallen voelt. Je heet toch niet Ab en je hebt jouw huis toch gewoon gekocht? Wat een rare mentaliteit heb jij zeg. Ik ga weer verder, maar als ik weer wat heb waarop je mag reageren zal ik het je melden. Hou jij je maar bezig met je tweede hypotheek, hou ik me bezig met goed en veel kwalitatief onderzoek met de juiste mentaliteit.

  5. Overigens merkte is zojuist weer dat je wetenschappelijke commentaren niet helemaal correct interpreteert (mogelijk onbewust):

   Je citeert: “We hope that we have made a contribution to homeopathic research, both by answering a particular question, and by setting a standard for quality hypothesis-driven research that others will be inspired to follow.”

   Vervolgens ‘concludeer’ het volgende: Er is dus nog helemaal geen sprake van enig bewijs want het onderzoek is de hypothetische fase nog niet eens voorbij..

   Ik begrijp nu waarom je ‘zwakheden’ vindt in (bepaalde ongewenste?) studies, je interpreteert ze zelf verkeerd. Er staat namelijk dat de hoop wordt uitgesproken dat hun eigen onderzoek mag gaan bijdragen aan een standaard voor kwalitatief onderzoek dat op een goede werkhypothese is gestoeld. Bedoeld voor andere onderzoekers als inspiratie dus…

   Met ander woorden, dit betekent niet dat hun eigen onderzoek “nog niet eens de hypothetische fase voorbij is.” Geeft niet, je zwakheden reflecteren je huidige kennis van wetenschappelijke inzichten die al een eeuw gelden, is al eerder gebleken. Sterker nog: een praktisch bewezen resultaat wat iets systematisch en herhaalbaar aantoont via experimenteel onderzoek…is een bewezen feit. Dat een werkingsmechanisme achter een dergelijk feit via diverse hypothesen en theorievorming kan worden ondersteund en/of verklaard, is een hele andere vraag. Een vraag waarop vooral vanuit regulier farmacologisch perspectief het antwoord feitelijk nog steeds schuldig blijft. Ook niet verbazingwekkend, want het fundamentele werkingsmechanisme is primair altijd bio-energetisch en bio-elektromagnetisch.

 6. Dit soort artikelen zorgen voor heftige reakties kijk maar naar de vaccinatie artikelen met vele reacties.

  Je bent niet ziek, je hebt dorst.
  Hoeveel glazen water drink je per dag?
  Drink je uberhaupt wel water? Ik zie kinderen om mij heen die al jaren geen water meer gedronken hebben en alleen nog maar frisdrank willen.
  Water is vies, water is om je te wassen maar zeker niet om te drinken hoor ik steeds vaker.

  Misschien is de homeopathie gewoon slim geweest door water te gebruiken want een tekort aan water zorgt voor vele problemen en onlangs stond hier nog een artikel over water op wanttoknow.

  We denken wel dat we van de natuur los staan en we ons ervan verwijderd hebben maar niks is minder waar en deze loskoppeling zorgt voor vele welvaart ziektes. Het wordt tijd dat we weer eens leren hoe belangrijk onze band met de natuur is want hoe langer we het uit stellen hoe heftiger moeder natuur gaat reageren om ons wakker te maken.

  Wij kunnen de natuur alleen overheersen als we haar wetten kennen en ze dusdanig gebruiken, al het andere is illusie.

  1. @ John Consemulder,

   De studie waaraan jij refereert levert geen enkel bewijs. Je pint je vast op die ene opmerking, maar gaat voorbij aan de onderzoekers deze baseren op de conclusies uit hun onderzoek:

   No discrete signals suggesting a difference between remedies and controls were seen, via high sensitivity 1H-NMR spectroscopy. The results failed to support a hypothesis that remedies made in water contain long-lived non-dynamic alterations of the H-bonding pattern of the solvent.

   We used a high sensitivity 1H-NMR spectroscopy method to look for discrete signals that could provide evidence of pockets of fixed H-bonding in water-based homeopathic remedies. No such evidence was found. The method did reveal the presence of some small common organic molecules, at levels deemed too low to be problematic.

   Eén enkel negatief uitvallend experiment is voldoende om de hypothese te ontkrachten en dat is wat hier gebeurd is. Men zal dus een nieuwe hypothese moeten opstellen en deze opnieuw moeten gaan toetsen; er is nog helemaal NIETS bewezen.

  2. TW, je bent werkelijk óf ’n suf mens, of willens en wetens aan het trollen. Omdat IEDEREEN HIER probeert je duidelijk te maken, dat je je grenzen bij dient te stellen, als je de homeopathische grenzen wilt verkennen. En jij kletst maar door over ‘het is niet bewezen’… Het kan NIET ZIJN DAT JE DIT NIET BEGRIJPT..!!

   Als je nou eens simpel erbij zegt, in bijna al je commentaren, -zoals het overigens wetenschappelijk hoort..!!- dat ‘het volgens de huidige wetenschappelijke grenzen/methoden/onderzoeken’ nog steeds niet erkent is, zou een boel schelen. VERSCHUIF JE GRENZEN, de sufheid voorbij.

   En nee, sufheid is geen scheldwoord. Het is de typering voor iemand die volhardt (werkwoord!) in zijn (of haar) vermeende gelijk, en van geen wijken weet. Noch van enig inzicht getuigt in andere blikvelden en/of een of meerdere grensoverschrijdende visie(s).

  3. @ Guido, je zegt:

   TW, je bent werkelijk óf ‘n suf mens, of willens en wetens aan het trollen. Omdat IEDEREEN HIER probeert je duidelijk te maken, dat je je grenzen bij dient te stellen, als je de homeopathische grenzen wilt verkennen. En jij kletst maar door over ‘het is niet bewezen’… Het kan NIET ZIJN DAT JE DIT NIET BEGRIJPT..!!
   Als je nou eens simpel erbij zegt, in bijna al je commentaren, -zoals het overigens wetenschappelijk hoort..!!- dat ‘het volgens de huidige wetenschappelijke grenzen/methoden/onderzoeken’ nog steeds niet erkent is, zou een boel schelen. VERSCHUIF JE GRENZEN, de sufheid voorbij.

   Ik ben van mening dat ik me heel genuanceerd heb uitgedrukt Guido.

   Het probleem is dat de principes van de homeopathie volkomen strijdig zijn met onze huidige kennis van de chemie. Het grootste probleem is wel het homeopatische principe dat het effect van een stof krachtiger wordt naarmate hij meer verdund is. Onze huidige scheikundige kennis beweert precies het tegenovergestelde.

   Je vraagt mij in feit om al die kennis overboord te gooien – ik moet immers mijn grenzen verschuiven – want alleen zo kan ik ruimte geven aan de homeopathie. Ook moet ik dus de constante van Avogadro overboord gooien. Dit heb ik echter nodig om te kunnen bepalen of en zo ja hoe stoffen met elkaar reageren.

   Op grond van onze bestaande kennis zijn wij in staat om betrouwbare voorspellingen te doen over het gedrag van stoffen en materialen onder de meest verschillende omstandigheden – we weten bijvoorbeeld wanneer iets gaat knallen en wanneer niet.
   Ik wil dat allemaal best opgeven, maar alleen als ik er iets voor terug krijg dat zeker net zo goed is. En dat zie ik nog niet bij de homeopathie.

   Waarom scheld je mij overigens uit? Is dat nu ineens niet</em denigrerend?

  4. Het enige dat we hier met z’n allen aan je vragen is OOK JE IVOREN TOREN VAN HUIDIGE WETENSCHAP als relatief te bezien. Je niet denigrerend naar anderen te gedragen, o.b.v. zoals je dat zelf nota bene zegt: ‘De huidige wetenschappelijke grenzen’.
   Als er ‘huidige’ grenzen zijn, zijn ze toch PER DEFINITIE variabel..??!! Niemand vraagt om de huidige op te geven. ALLEEN JE WAT VOORZICHTIGER UIT TE LATEN OVER HET GLADDE IJS DAT OOK JE HUIDIGE PARADIGMA’s ZIJN!

  5. @ Guido,

   Je zegt:

   Als er ‘huidige’ grenzen zijn, zijn ze toch PER DEFINITIE variabel..??!! Niemand vraagt om de huidige op te geven.

   Ja, dat vraag je me wel. De principes van de homeopathie zijn strijdig met de huidige kennis m.b.t. de chemie.

   Ik kan kan niet tegelijkertijd aannemen dat het effect van een stof toeneemt naarmate hij meer verdund wordt – wat ik wel moet aannemen als ik me opstel voor het leidende principe van de homeopathie – en dat het effect van een stof afneemt naarmate hij meer verdund wordt – wat volgens onze huidige scheikunde kennis en ervaringspraktijk het geval is.

   Ik kan ook niet tegelijkertijd aannemen dat er een constante van Avogadro is en dat er geen constante van Avogadro is.

  6. Als je wil dat de wetenschap haar huidige grenzen opgeeft, dan zul je eerst deze tegenstrijdigheden moeten oplossen.

  7. Omdat IEDEREEN HIER probeert je duidelijk te maken, dat je je grenzen bij dient te stellen,

   Wat zijn mijn grenzen dan volgens jou, Guido?

  8. Treintjes huidige kennis van chemie…

   Daar hebben we het al, het is jouw kennis (die dus niet voldoende is gebleken) en je spreekt over chemie (terwijl we het hier over biofysica hebben, waarbij scheikundige reacties en stoffelijke interacties hooguit tweederangseffecten zijn van de onderliggende biofysische processen die de stoffelijke wereld van het lichaam aansturen en onderhouden).

   Alle biochemische en fysiologische acties in het lichaam…zijn allereerst elektromagnetisch en bio-energetisch van aard. De ware cellulaire communicatie en regulatie is dus niet te vinden in de wereld van chemie, maar in die van de biofysica.

  9. @ Guido en de rest: Over de ‘huidige kennis van de wetenschap’:

   Wetenschap kan worden opgevat een geschiedenisles van gecorrigeerde fouten!

   Kortom: het vergt geduld, maar het voortschrijdend inzicht en de tijd is aan de zijde van de waarheid (die zag ik net vooruitlopend aan het midden ergens liggen).

   De wereld was plat, nu rond, morgen blijkt het een homeopathische oplossing te zijn.

  10. Daar hebben we het al, het is jouw kennis (die dus niet voldoende is gebleken) en je spreekt over chemie (terwijl we het hier over biofysica hebben, waarbij scheikundige reacties en stoffelijke interacties hooguit tweederangseffecten zijn van de onderliggende biofysische processen die de stoffelijke wereld van het lichaam aansturen en onderhouden).

   Alle biochemische en fysiologische acties in het lichaam…zijn allereerst elektromagnetisch en bio-energetisch van aard. De ware cellulaire communicatie en regulatie is dus niet te vinden in de wereld van chemie, maar in die van de biofysica.

   Allemachtig, wat kan jij een onzin kletsen.

 7. @ Guido,

  Het was het enige onderzoek dat het verschil uitmaakte en hun ‘prachtige’ analyse kracht bij moest zetten.

  Wat bedoel je? Over welk onderzoek heb je het?

 8. Wat is het toch vreselijk vermoeiend om de reacties te lezen. Ik stel voor helemaal niet meer te reageren op Trijntjewinkel, de Gait, Wilmamazon etc, etc.
  Zij lijden aan de aandoening ziende blind en reageren als evige pubers op alle artikelen die hen niet aanstaan en dat zijn er nogal wat. Het is hun levenstaak geworden om overal dwars tegenin te gaan.
  Niet meer tegen vechten, want dat is hun bedoeling.

  1. Ik ben het volstrekt met je eens.

   Het bizarre is dat ze hier, en dat blijkt uit alles, volstrekt tegen hun zin zitten te reageren.. Geen enkel sprankeltje liefde, of verbinding.. NEE, gewoon zeuren, zanikken, trollen, ‘waarom dit’ en ‘waarom dat’ of ‘hoezo dit’ etc. etc.

   Ik voel geen enkele verbinding met deze reacties.

   Het bizarre is overigens ook, dat er van deze lieden, geen enkele, maar dan ook geen enkele wetenschappelijke waardering komt, voor de mensen die homeopathie, als uiterst waardevol veld van ontwikkeling binnen de wetenschap beschouwen.
   Andersom gezegd, er zaten dus kennelijk allemaal idioten in de zaal, afgelopen donderdag. Wetenschappers, universitaire onderzoekers, etc. etc. Ze zitten er allemaal naast. ‘Ze smelten de kazen, waar je plakjes op je brood hoort te doen..!
   De Trijntjewinkels van deze wereld weten het beter…!

   Indirect verklaren deze lieden zich hier dus alwetend, o.b.v. de huidige wetenschappelijke criteria.. Zij beheersen die, kennen de uiterste grenzen… Etc. etc.
   Veel, heel veel onderzoekers, vooral wetenschappers met intuitieve inzichten, verlegden de grenzen van wetenschap keer op keer. Starheid is geen optie in de wetenschappelijk wereld.

   Uiterst bizar, is de kwalificatie die ik aan deze starheid geef.

   Want elke wetenschapper HOORT ZICH TE INTERESSEREN IN NIEUWE ONTWIKKELINGEN. En daar, waar dat betekent dat de huidige wetenschappelijke inzichten op een rots dreigen te verpletteren, dan wel aan lager wal dreigen te stranden, dáár is een nog groter inzicht gevraagd.. Het volgende:
   Geef uzelf de kans om uw huidige visie en vermeende waarheden zich bij te stellen, volgens de metafysische wetten van een nieuwe paradigma.

  2. Daar zit best wel wat in, alleen vraag ik me af welke Schaap, DochtervanWilma of WerkaandeWinkel dan het vervolgens met een andere nepnaam overneemt…Geen reacties hier op de site kan toch zeker niet de bedoeling zijn (van velen hier althans…)?

  3. @Guido:
   Je zegt:
   “NEE, gewoon zeuren, zanikken, trollen, ‘waarom dit’ en ‘waarom dat’ of ‘hoezo dit’ etc. etc. ”

   Tja, als je vreemde dingen gaat zeggen, gaan mensen dingen vragen als ‘waarom dit’, ‘waarom dat’ en ‘hoezo dit’.
   Ik zie niet in dat ‘waarom’ en ‘hoezo’ vragen verkeerd is.
   Of is het de bedoeling dat je lezers alles klakkeloos aannemen?

 9. Creëer je eens een alles verbindende term voor de non-lokale energetische informatieoverdracht in de vorm van een Blauwdruk, is het weer niet goed..

  😉

  Ik zou zeggen probeer het eens met de zoektermen biophysics, biophotons, bioholographics, scalar electromagnetics, energy transfer, energy healing, dna phantom effect, torsion waves.

  Maar je kunt natuurlijk ook gewoon de studies en feiten voor zich laten spreken natuurlijk. daarom refereer ik ook naar mijn artikel en boek, waarom 1000 wielen opnieuw uitvinden als het al beschreven is. of je het wilt weten is natuurlijk een andere vraag op een site als deze…

  Ik zie dat anderen ook al doorhebben wat ik eerder al noemde, zie hier nogmaals de woorden van Dr. Russell Blaylock:

  “I find it interesting that there exist an incredible double standard when it comes to our evidence versus theirs. The proponents of vaccination safety can just say they are safe, without any supporting evidence what-so-ever, and it is to be accepted without question. They can announce that mercury is not only safe, but that it seems to actually increase the IQ, and we are to accept it. They can proclaim thimerosal safe to use in vaccines without their having ever been a single study on its safety in over 60 years of use, and we are to accept it.

  Yet, let me, or anyone else, suggest that excessive vaccination can increase the risk of not only autism, but also schizophrenia and neurodegenerative diseases, and they will scream like banshees –Where is the evidence? Where is the evidence? When we produce study after study, they always proclaim them to be insufficient evidence or unacceptable studies. More often than not, they just completely ignore the evidence. This is despite the fact that we produce dozens or even hundreds of studies that not only demonstrate the link clinically and scientifically, but also clearly show the mechanism by which the damage is being done –even on a molecular level. These include cell culture studies, mixed cell cultures, organotypic tissue studies, in vivo animal studies using multiple species and even human studies. To the defenders of vaccine safety-our evidence is never sufficient and, if we face reality –never will be.”

  Hoe toepasselijk…

 10. Homeopathie, een nieuw tijdperk gloort..! is de de titel van dit item, maar is dat ook zo?

  Er komen steeds meer geluiden van het tegendeel:

  http://www.kwakzalverij.nl/1200/Britse_parlementariers_geen_man_en_geen_cent_voor_homeopathie

  Britse parlementariërs: geen man en geen cent voor homeopathie

  Het Britse Science and Technology Committee heeft geadviseerd dat de National Health Service moet stoppen met betalen voor homeopathie, homeopathische ziekenhuizen, en dat artsen niet meer naar homeopaten moeten verwijzen.

  Afgelopen 22 februari 2010 publiceerde het Science and Technology Committee van het Britse parlement een uitvoerig rapport over homeopathie (zie ook de inleiding en de aangehangen pdf van 275 pagina’s). De conclusie was (na het doornemen van 56 memoranda van diverse personen en organisaties, en een mondeling verhoor van een dozijn vertegenwoordigers van diverse standpunten) dat homeopathische pilletjes gewoon suikerpilletjes zijn en dat er geen bewijs is dat ze werken. Het zijn dus op zijn best placebo’s, maar het geven van placebo’s is strijdig met ‘informed consent’ en onethisch.

  De National Health Service (NHS) moet dus simpelweg ophouden voor homeopathie te betalen en de Medicines and Healthcare products Regulatory Agency (MHRA) moet stoppen met vergunningen te geven aan homeopathische middelen alsof het medicijnen zijn, en moet verbieden dat op homeopathische potjes medische claims (‘indicaties’) staan. Artsen van de NHS zouden niet meer naar homeopaten moeten verwijzen.

  Het is volslagen onduidelijk om hoeveel geld het gaat. De minister zegt………..

  Roze brillen in overvloed afgelopen donderdag op het congres?:

  http://www.vhan.nl/

  Klinisch onderzoek

  Uiteraard is er tegenwoordig ook ander onderzoek nodig dan dat van de methode Hahnemann, zoals praktijkregistratie, pragmatische studies, observationele studies, kosteneffectiviteitsonderzoek en dubbelblinde, placebo gecontroleerde onderzoeken. Deze laatste onderzoeken waarbij niemand weet wat hij krijgt, het experimentele middel of het placebo, worden bij de beoordeling van veel reguliere geneesmiddelen toegepast.

  Dubbelblinde, placebo gecontroleerde onderzoeken hebben ondertussen aangetoond dat homeopathie werkt. De werking kon niet worden toegeschreven aan het zogeheten placebo-effect, het effect dat je hebt als je een pilletje neemt waar niets inzit. Overigens hebben resultaten in de homeopathische diergeneeskunde, waar het psychologisch effect van de placebo niet werkt, dat al eerder uitgewezen. Homeopathische artsen over de hele wereld houden nauwkeurig bij welke geneesmiddelen welk effect hebben bij welke patiënten uit hun praktijk. Via vele tijdschriften en congressen wordt deze kennis verspreid en gedeeld met anderen.

  Wat er van over blijft:

  http://www.kwakzalverij.nl/833/De_roze_bril_van_de_homeopathie

  De roze bril van de homeopathie
  Het onderzoek zegt: homeopathie is placebo

  Zes verenigingen van niet-reguliere artsen hebben hun mening in een ‘Positionpaper’ neergelegd. Dat paper zegt onder meer dat homeopathie wetenschappelijk is. De onderbouwing is een literatuurlijst op pagina 13, een non-exhaustive list of systematic reviews van wel 21 artikelen. Maar nader onderzoek van die lijst geeft een veel minder rooskleurig beeld.

  Homeopaten lopen met diepgetinte roze brillen op. Dat blijkt bijvoorbeeld uit de publicaties waarvan ze denken dat die de voortreffelijkheid van de homeopathie aantonen. Als we de lijst in het ‘positionpaper’ (PP) bekijken, wordt dat meteen al duidelijk. Meta-analyse van ‘de homeopathie’ is eigenlijk onzin. Als men over meerdere onderzoeken van één middel voor één aandoening beschikt, kan men proberen die samen te voegen. Maar een overzicht van het effect van hoogverdunde middelen is net zoiets als een denkbeeldig overzicht naar de werking van ‘ronde pillen’ tegen ‘ziekte’. Waar het me echter hier om gaat, is te laten zien hoe groot het contrast is tussen wat het PP in die overzichten leest en wat er werkelijk staat.

  Overigens, de hele lijst is inclusief de Engelse kop gekopieerd uit Complementary medicine (CAM). Its current position and its potential for European health care (March 2008). Dus of de auteur(s) van het PP hun eigen referenties überhaupt gelezen hebben, moet betwijfeld worden.

  slotalinea:
  Onder de 25 rapid responses die onder dit stuk staan, protesteert ongeveer tweederde dat het hier helemáál niet gaat om homeopathie, inclusief een reactie van een Nederlands lid van de VHAN. Maar wat doet de meta-analyse van Taylor et al. dan in een overzicht van ‘bewijzen’ van homeopathie in een ‘positionpaper’ dat mede ondertekend is door de VHAN?

  1. Zojuist een paar mooie bevestigingen vanuit een stuk van Dr Ton Nikoloai (met wie ik binnenkort een interview zal doen voor de homeopathie radio-special).

   Enkele (juiste) conclusies: “De theorie van sceptische wetenschappers dat homeopathie door het gebruik van ultramoleculaire preparaten implausibel of onmogelijk is, is dus onjuist. Dat is een vooroordeel, inmiddels gelogenstraft door experimenteel onderzoek. maar, zo zei Albert Einstein al, “it is harder to crack prejudice than an atom.”

   …”Homeopathische artsen die zien hoe hun patiënten genezen, klinisch onderzoek dat aantoont dat homeopathie een gunstig effect heeft op de gezondheid van patiënten, fundamenteel onderzoek dat aantoont dat ook ultramoleculaire homeopathische preparaten een effect kunnen hebben…””

   Tja, klinkt bekend voor de ware lezer…

  2. Hoeveel tijd hebben homeopaten nog nodig dan na ruim 200 jaar?
   Of mag intussen eens gestopt worden met voortdurend het paard achter de kar spannen?

   http://nederlands.skepdic.com/dict_homeopathie.htm

   ##Hoewel de meeste van de honderden studies van homeopathische geneesmiddelen geen waarde hebben gevonden in de geneesmiddelen, volharden verdedigers van homeopathie niet alleen dat homeopathische middelen werken, maar beweren ze dat ze weten hoe ze werken. Het lijkt echter dat wetenschappers zoals Jacques Benveniste, die meent te weten hoe homeopathie werkt, de kar voor het paard hebben gespannen. Benveniste meent bewezen te hebben dat homeopatische geneesmiddelen werken door de structuur van water te veranderen waarbij hij toestaat dat het water een “herinnering” bevat aan de structuur van de homeopathische stof die zodanig werd verdund dat er niets meer van te vinden is (Nature Vol. 333, No. 6176, pp. 816-818, 30th June, 1988).* Het werk in het laboratorium van Benveniste werd grondig in twijfel getrokken door een team van onderzoekers die een een kopie van het onderzoek uit Nature evalueerden. Noch Benveniste noch om het even welke andere verdediger van de geheugen-van-water speculatie hebben uitgelegd hoe water zo selectief is in zijn geheugen dat het alle andere miljarden stoffen is vergeten waarmee het de voorbije millennia in contact is gekomen. Je kan je vergeefs afvragen hoe water zich enkel de moleculen kan herinneren die de homeopaat op een gegeven moment van de geschiedenis van het water heeft ingebracht en alle reisjes door het toilet, enz. is vergeten. (Benveniste beweert zelfs dat de biologische activiteit van een homeopathische oplossing digitaal kan worden opgenomen, bewaard op een harde schijf, via het internet verstuurd, en overgebracht op water bij de ontvanger. Hij was een succesvolle bioloog die in een staatslaboratorium werkte totdat hij dergelijke beweringen begon te uiten die hem zijn status en reputatie als achtenswaardige wetenschapper hebben gekost. Hij wordt nu door zijn critici (zoals James Randi) beschouwd als een anderen Blondlot.) Aangezien homeopatische geneesmiddelen niet werken, is er geen theorie nodig over hun werking. Wat wel nodig is, is een verklaring waarom zovele mensen tevreden zijn met hun homeopaat niettegenstaande al de bewijzen dat homeopatische geneesmiddelen ondoeltreffend zijn.

   Waarom gelooft iemand dat homeopathie werkt?

   Vooraleer een poging te wagen om uit te leggen waarom zovele mensen geloven dat homeopathie werkt, wil ik eerst de bewering verdedigen dat homeopathische geneesmiddelen niet werken. Er zijn al heel wat besprekingen geweest van diverse studies van de werking van homeopathische behandelingen en niet een van deze besprekingen besluit dat er voldoende bewijs is van het feit dat een homeopathisch geneesmiddel (HG) werkt. Homeopaten hebben al meer dan 200 jaar de tijd gehad om waren te demonstreren en zijn daar niet in geslaagd. Uiteraard zijn er enkele studies die significante verschillen hebben gevonden tussen groepen die met HG werden behandeld en controlegroepen, maar geen hiervan werden met succes herhaald of ze hadden te kampen met methodologische fouten. We zijn tweehonderd jaar verder en wachten nog steeds op een bewijs! Een open geest hebben is één ding, zo lang wachten op een bewijs lijkt eerder op wishful thinking.

   Een bespreking van de besprekingen van homeopathische studies werd gedaan door Terence Hines (2003: 360-362). Hij besprak Taylor et al. (2000), Wagner (1997), Sampson en London (1995), Kleijen, Knipschild, en ter Riet (1991), en Hill en Doyon (1990). Meer dan 100 studies zijn er niet in geslaagd om sluitende positieve conclusies te geven over homeopathische brouwsels. Ramey (2000) schrijft dat

   Homeopathie het onderwerp is geweest van minstens 12 wetenschappelijke besprekingen, inclusief meta-analytische studies, die sinds het midden van de jaren 1980 werden gepubliceerd… [En] de resultaten zijn opmerkelijk consequent:…homeopathische”remedies” werken niet.

   Niettemin zullen er altijd verdedigers van homeopathie zijn, ondanks het gebrek aan bewijs dat die geneesmiddelen werken. Waarom? Een reden is dat de oorzaak van een ziekte en hoe het menselijke lichaam op een ziekte reageert over het algemeen slecht begrepen wordt. Hahnemann kon volgelingen aantrekken omdat..##

 11. cut the crap

  – homeopathie werkt, sterker nog in veel gevallen veel beter dan reguliere symptoom bestrijding punt

  – bio energetische informatie overdracht is een onder het tapijt geschoven feit punt

  – een mens bestaat uit meer dan 70% water en dit is het ultieme levenselixir met veel meer magische eigenschappen dan algemeen bekend en dit is zeker nog niet erkend door de algemene reguliere Rockefeller wetenschap punt

  – in Atlantis waren ze 14000 jaar geleden wetenschappelijk technologisch een stuk verder dan wij nu

  – her en der in kloosters en grotten liggen (lagen, geroofd door de nazies) nog oude bibliotheken over verloren half vergane gouden kennis

  – de Duitsers in de jaren twintig van de vorige eeuw waren hier van doordrongen en hebben deze boeken en overleveringen niet afgedaan als sprookjes (mythen en sagen)

  – Een van de facties die onder het gewraakt gehaakte kruis logo werkt heeft in tegenstelling tot wat ons op scholen wijs gemaakt wordt de oorlog nooit verloren en maken in werkelijkheid nu de dienst uit achter de schermen door ons te manipuleren en kunnen dat zo gemakkelijk doen omdat ze in het bezit zijn van oude superieure technologische en medische psychologische kennis die ons dus onthouden wordt;

  stagnatie voor ons is hun doel en dat is op wetenschappelijk vlak ook goed te merken; zonder oogkleppen en een verkalkt bord voor je kop lig je zo buiten de muren van de ‘evidence based’ (bull shit) universiteit.

  1. Homeopathie is placebo, meer niet, en als zodanig kan het een functie hebben.

   Het wordt tijd dat homeopaten stoppen met het verkopen van hun kletspraatjes en eens een keer dankbaar zijn voor de riante positie waarin ze verkeren: zonder enige tegenwerking mogen ze hun middeltjes verkopen, waarvan ze in tegenstelling tot de reguliere geneeskunde niet de effectiviteit hoeven te bewijzen, dus er is geen duur onderzoek nodig en kunnen ze gewoon lekker geld verdienen.

   Maar dan willen ze ook nog dat de homeopathie erkend wordt als echte wetenschap. Maar je kunt nou eenmaal niet alles hebben. Ik snap al dat verongelijkte gezeur van die homeopaten daarom niet.

  2. Zit je wel bij het goede draadje HyperAlert? Welterusten!

  3. Ben het helemaal eens met HyperAlert, zou krom wezen als men in de oudheid ook reguliere medicijnen en scheikundige elementen tegen kwam, dit waren meer extracten.

   Nog steeds wordt vandaag de dag nieuwe planten gevonden en extracten die veel ziektes kunnen genezen, meesten raken gevangen in de Quantum Biofysica alvorens verder in de reguliere geneeskunde worden toe gepast.

   Heel veel research wordt door heel veel mensen dagelijks over de gehele wereld gedaan en alvorens men zo ver is door het ook daadwerkelijk te kunnen hanteren moeten eerst mensen zoals die cryptocheilus en Trijntjewinkel, Wilmamazone uitvoerig en diep onderwezen worden dat er wel degelijk nieuwe toepassingen zijn die op de markt gaan komen en daar voor de gebruiks handleidingen.

   Pas als zij dat hebben bij geleerd is de weg vrij voor verdere in achtneming van nieuwere studies en het uitztetten van aanpassingen en preparaten.

   Oh ja betreffende chloor in drink water, doe maar eens onder zoek naar Pepsi in Afrika en bekijk eens aandachtig wat er op het etiket staat als ingredienten, pak je stukje school scheikunde ermaar eens bij en ontcijfer elke westerling die Afrika bezoekt met een vaccin onder zijn ledenen waarom die al na een paar dagen in zijn geheel leeg loopt.

   Het is zo verrekt makkelijk dat heel wat feiten zo op straat liggen voor de grabbel en nog steeds zijn er lui tussen die denken de pacht te hebben dat ze alle troefen in handen hebben.

   Mensen die zo beknopt zijn in hun manouvreren zijn continue bezig met mindcontrol en conspiracy op te zetten tegen hun eigen medemens, zonder inhoudelijk verder te willen gaan, dat er veel meer gaande is op deze planeet.

  4. jawel Trijnnie want in mijn beleving is de wetenschap niet altijd zo erg opgedeeld geweest in deelgebieden, in werkelijkheid heeft alles met alles te maken, dus biomedische en natuurkundige verschijnselen zijn in werkelijkheid niet kunstmatig van elkaar gescheiden. De antieken wisten dit ook…

   maar euh jij ook lekker slapen en morgen gezond weer op.. en we zijn nooit te oud of te hopeloos om te leren..

  5. Bovendien als je naar het interview had gekeken dan had je kunnen horen dat niet iedere persoon met een medisch doctoraat op zak oogkleppen op heeft…

  6. quote/ in Atlantis waren ze 14000 jaar geleden wetenschappelijk technologisch een stuk verder dan wij nu /

   Persoonlijk ben ik er erg blij mee dat je dit soort rare dingen schrijft in het kader van homeopathie (heb je al eens gelezen wat Plato precies geschreven heeft over atlantis ?).
   En het doet me ook deugd dat deze site ufo’s en aliens en chemtrails en weet ik wat nog meer net zo serieus neemt als homeopathie. Ik ben het er helemaal mee eens dat homeopathie in dezelfde categorie thuishoort als buitenaardse technologie in atlantis.

  7. Het verhaal van mevrouw Luukanen-Kilde heeft niks met homeopathie te maken. Wat homeopathie betreft wordt er niks onderdrukt, er zijn duizenden onderzoeken gedaan. Alleen vallen de resultaten van die onderzoeken zwaar tegen, maar dat komt niet doordat er complotten zijn om homeopathie te onderdrukken, het komt door de homeopathie zelf.
   Paul, wat is “quantum biofysica”??

   (heb je al eens gelezen wat Plato precies geschreven heeft over atlantis ?).

   😆

  8. Precies Hyper!
   De wetenschap is opgedeeld in deelgebieden ook weer zo´n verdeel en heers tactiek.

  9. Precies Hyper!
   De wetenschap is opgedeeld in deelgebieden ook weer zo´n verdeel en heers tactiek.

   Welnee Lianne, dat is helemaal niet waar, jullie beeld van de wetenschap komt totaal niet overeen met de werkelijkheid.

   Kijk alleen maar even naar wat biofysica inhoudt (n.b. niet de biofysica waar John Consemulder het over heeft): een interdisciplinaire wetenschap, waar de volgende wetenschappelijke disciplines samenkomen: natuurkunde, (bio)chemie, nanotechnologie, systeembiologie, biomedische technologie, moleculaire biologie, informatica.

   Bij de Universiteit van Amsterdam kent men meerder interdisciplinaire samenwerkingsverbanden en er is zelfs een instituut speciaal voor interdisciplinaire studies (zoals bij de meeste universiteiten trouwens): http://www.uva.nl/over_de_uva/object.cfm/93777DC1-5127-4E5D-B074B4EB012C4781

   Stel je toch eerst eens op de hoogte voordat je een oordeel uitspreekt.

  10. TW: begin je weer over ‘werkelijkheid’.. Inderdaad, veel mensen hebben hier HUN werkelijkheid. En dat hebben ALLE mensen… Een simpele wetenschappelijke deductie brengt je al snel op de ‘onzinnigheid’ van de mogelijkheid van DE waarheid die door een subject wordt waargenomen..
   Maar goed, ik ga daar niet weer aan beginnen. Starheid = hakken in het zand.

   JIJ hebt kennelijk EEN werkelijkheid, zelfs een waarheid waar ieder mens naar op zoek is.. ‘TW heeft DE waarheid in pacht’ zo heet dat toch..? ROTFL
   “Jullie beeld van de wetenschap komt niet overeen met de werkelijkheid”.. Je hebt dus niet alleen ‘de werkelijkheid’ maar ook nog eens ‘DE wetenschap’ helemaal in de vingers. Kent ALLE grenzen daarvan, want anders kun je DE wetenschap niet kennen. Er is zelfs geen ruimte voor ’n enkele twijfel, geen enkel inzicht verkregen. Ohja, toch.. ‘IK HEB GELIJK..’ Die gedachte wordt bij Trijntje keer-op-keer versterkt. Alle aanwezige wetenschappers, afgelopen donderdag? Allemaal debielen joh, helemaaaal de weg kwijt die mensen..
   Hoogmoed kwam voor de val, toch?

  11. Beantwoord mijn vragen eens Guido, in plaats van weer eens met beledigingen te gaan strooien.

  12. Jajaja, ‘beantwoord mijn vragen eens‘… hahahaha… Makkelijk toch? Je wist alles al? Of was je toch op zoek nog? Beledigingen..? Waar zie jij die?
   Of bedoel je, dat ik vergeet erbij te zetten: “Volgens mij” of “Ik vind”…? Tja, door jouw geloof in jouw waarheid, begin ik ook in de mijne, als ENIGE WAARHEID te geloven, en vergeet… ‘Ik vind’ en ‘volgens mij’ er telkens bij te zetten..
   Een studie wetenschaps-filosofie zou je goed doen. eh sorry.. Volgens mij.

  13. `Kijk alleen maar even naar wat biofysica inhoudt (n.b. niet de biofysica waar John Consemulder het over heeft): een interdisciplinaire wetenschap, waar de volgende wetenschappelijke disciplines samenkomen: natuurkunde, (bio)chemie, nanotechnologie, systeembiologie, biomedische technologie, moleculaire biologie, informatica`.

   hmmm wat dacht je van astronomie, astrologie, heilige geometrie, quantumfysica, energieleer,kinesiologie, chakraleer etc
   OOOOO nee natuurlijk dat zijn natuurlijk geen wetenschappen want als je er geen antwoord op hebt is het geen wetenschap. Het moet natuurlijk allemaal wel verklaarbaar blijven hè?

  14. @ Lianne,

   Volgens mij worden kwamtumfysica en astronomie als wetenschappen beschouwd hoor.

   Een doel van wetenschap is inderdaad verklaringen vinden, maar alleen van die zaken die vallen onder het onderzoeksterrein van de wetenschap. Over andere zaken hoor je als wetenschapper geen wetenschappelijke uitspraken te doen.

  15. OOOOO nee natuurlijk dat zijn natuurlijk geen wetenschappen want als je er geen antwoord op hebt is het geen wetenschap.

   Deze worden inderdaad niet beschouwd als behorende tot de wetenschap.

   Dat iets geen wetenschap is betekent overigens helemaal niet dat het niet zou bestaan of dat het niet relevant zou zijn voor mensen.

  16. Trijn
   Wat ik wil zeggen is dat ik niet tegen wetenschap ben,maar een wetenschapper zal het grote plaatje moeten kunnen zien. Als deelgebieden niet samenkomen zonder rekening te houden met het onverklaarbare zal dat grote plaatje naar mijn mening nooit zichtbaar kunnen worden.

  17. @Guido: “[…] veel mensen hebben hier HUN werkelijkheid. […] Een simpele wetenschappelijke deductie brengt je al snel op de ‘onzinnigheid’ van de mogelijkheid van DE waarheid die door een subject wordt waargenomen. […] JIJ hebt kennelijk EEN werkelijkheid, zelfs een waarheid waar ieder mens naar op zoek is.[…]”

   Je verwart de begrippen ‘werkelijkheid’ en ‘waarheid’. Niet doen.

   ‘Werkelijkheid’ is een aanduiding voor de wereld, waarin we leven, en is verwant aan de begrippen ‘realiteit’ en het bestaan.

   ‘Waarheid’ is een begrip dat min of meer synoniem is met echtheid, geldigheid, juistheid.

   Dat “veel mensen hun werkelijkheid” hebben, wil niets anders zeggen dan dat deze mensen de werkelijkheid waarnemen door hun eigen perceptuele bril. Lijkt me zeker een juiste conclusie – dat onze perceptie onze waarneming kleurt.

   Maar ondanks die kleuring kunnen onze uitspraken over de werkelijkheid wel waar zijn. Dat wil zeggen, logisch geldig. We kunnen de geldigheid van die uitspraken toetsen door te onderzoeken of ze zich houden aan de regels van de logica.

   De lol van al je geblaat hier op wanttoknow.nl is de vaak complete tegenspraak waarin je verhalen zich verkeren. Met enige regelmaat lees is dat je de logica verwerpt (en dat doe je dan meestal omdat je denkt dat logica gelijk staat aan wetenschap), terwijl je in drie regels verderop met (zeer gebrekkige) eigen logica die logica ongeldig probeert te verklaren.

   En dat doe je zeer amusant, voeg ik graag toe.

   Doe jezelf een plezier en verdiep je eens in de grondregels van de logica. Nee, dat doet echt geen pijn. En nee, je valt heus niet ineens van je geloof. Het zal je retoriek een stuk sterker en overtuigender maken en dat lijkt me in ieder geval in je voordeel.

  18. Klinkt logisch.. Jouw waarheid? Of wetenschappelijke realiteit..?
   (ps. Ik vind jou ook amusant.. (ik weet het: mijn waarheid))

   Maar meneer De Uil: vertel eens hier aan alle lieve kijkbuiskindertjes: wat is het verschil tussen ‘waarheid’ en ‘realiteit’? (Moet het trouwens tussen apostrophjes? :roll:)

  19. @Guido: “Klinkt logisch.. Jouw waarheid? Of wetenschappelijke realiteit..? Vertel eens hier aan alle lieve kijkbuiskindertjes: wat is het verschil tussen waarheid en realiteit?”

   Dit soort reacties spreekt boekdelen.

  20. Medicus Rauni Kilde heeft aan het eind van het interview gesproken over energie-informatie-veld onderzoek dat door de Russen is gedaan, dit heeft wel degelijk ook met homeopathie te maken… Ze heeft ook gesproken over actieve onderdrukking van bepaalde kennis en informatie in ‘onze’ door Amerika militair gedomineerde N.A.T.O landen..We worden opzettelijk actief en passief dom gehouden door de Ga(i)te Keepers…

   http://www.youtube.com/watch?v=JpPXf0oLKRA

  21. Over waarheid gesproken..:

   ‘De mensen struikelen nu en dan over de waarheid, maar de meesten krabbelen haastig overeind en lopen snel door alsof er niets was gebeurd.’

   Winston Churchill

  22. Over ‘realiteit’ en ‘waarheid’ gesproken.. Het is ALTIJD een subjectieve interpretatie, mogelijk gebaseerd op een collectief subjectieve interpretatie, maar daarom niet minder subjectief!

   ‘Bedenk, dat niet hij u beledigt, die u smaad aandoet, doch onze opvatting, die ons die dingen als beledigend doet voorkomen. Tergt iemand u, dan is het uw eigen mening die u tergt..’

   Epictetus Romeins stoïcijns filosoof 50-130

  23. Zeg bekvechters als jullie last van jullie keeltjes krijgen dan neem je toch een dropje ipv van een pilletje?

   Homeopathie zit in zoveel dingen al verwerkt terwijl iedereen er niet bij stilstaat, moeten we nog even doorgaan met hoestdrank, passitles, stoommiddelen als eucalyptus en een pepermuntje, pepers of sambal bij de maaltijd!? Ook zeker te regulier aan het worden!?

   Het ene oordeel velt de andere en nog te onnozel voor woorden, snap niet dat er zoveel energie in sommige lui moet worden gestoken om ze wakker proberen te maken, de meeste mensen lopen juist weg om deze redenen hier.

  24. Homeopathie zit in zoveel dingen al verwerkt terwijl iedereen er niet bij stilstaat, moeten we nog even doorgaan met hoestdrank, passitles, stoommiddelen als eucalyptus en een pepermuntje, pepers of sambal bij de maaltijd!? Ook zeker te regulier aan het worden!?

   Het is duidelijk dat je totaal niet weet wat homeopathie is.

  25. Wat een oordeel spreek je toch uit zeg, lach me suf om jou domme en onzinnige uitspraken.

   Ik niet weten wat homeopathie is. tsssssk.

  26. Uit je woorden blijkt dat het niet weet.

   Als je het wel weet maar toch zulke rare berichtjes plaatst, zit je te trollen.

  27. Trollen, wil er wel even met Guido over hebben hoor…

   In iedergeval wat je allemaal zegt ben je zelf en niet ik, want ik ben je illussie wara je tegen praat en je ken me niet au pain de public, daarmee schiet je wel heel erg mee naast je doel.

  28. @ Paul: “Homeopathie zit in zoveel dingen al verwerkt terwijl iedereen er niet bij stilstaat, moeten we nog even doorgaan met hoestdrank, passitles, stoommiddelen als eucalyptus en een pepermuntje, pepers of sambal bij de maaltijd!?”

   Homeopathische middelen in hoestdrank, stoommiddelen als eucalytus? Je verwart homeopathie met phytotherapie. Is een zeer groot verschil. De eerste werkt met zeer sterk verdunde middelen, de tweede met zeer geconcentreerde extracten.
   Er zitten geen homeopathische bestandsdelen in de producten die jij noemt.

   @ Paul: “Wat een oordeel spreek je toch uit zeg, lach me suf om jou domme en onzinnige uitspraken. Ik niet weten wat homeopathie is. tsssssk.”

   Je weet het dus inderdaad niet, zo blijkt uit je vorige uitspraak.

   @ Paul: “In iedergeval wat je allemaal zegt ben je zelf en niet ik, want ik ben je illussie wara je tegen praat en je ken me niet au pain de public, daarmee schiet je wel heel erg mee naast je doel.”

   Wow, wat een niveau. “Wat je zegt, ben je zelf” – waar ken ik dat ook alweer van? O ja! Van mijn 5-jarige neefjes!

   O, en ik weet niet wat je precies met een “openbaar brood” wilt, want dat is wat “au pain de public” betekent.

   lol!

   En zeg nou niet dat je echt wel weet hoe je “en plain public” spelt, want je taal- en redeneerkunsten worden ons meer dan duidelijk uit je comments.

  29. Oooh,

   Wat smacht ik toch naar het eind der tijden, eindelijk geen gezeik meer, geen dualiteit. Alles weer één.

   Lekker overnieuw beginnen…

  30. Het JaDoeg tegen Jadag ! neem eens wat vitroll man, dat houd je spoeling dun!

   @ Martijn

   Tegen jou doen we heel gewoon en zeggen van puur nature HOI HOI HOI !

  31. @Paul: Typerend voor de mensen achter deze website. Zodra het moeilijk wordt, spelen we de man. Maar de bal spelen.., ho maar.

   Het tragische is dat jullie gedrag de vooruitgang die jullie nota bene graag in de wetenschap willen, in de weg staat.

   Want op zich lijkt het best tijd voor een paradigmaverschuiving, maar die zal je inhoudelijk moeten teweegbrengen. Dit soort vaak kinderlijk en simplistisch denken werkt de kracht van het heersende paradigma alleen maar groter.

   Stop dus met dit soort onzin en breng overtuigende stukken.

 12. Wat is dit artikel van een abominabele kwaliteit. Al je dan iets zinnigs over homeopathie kwijt wilt, leer dan overtuigend te betogen. Dit is brugklaswerk. En leer spellen.
  En nee, ik ben geen radicaal scepticus van homeopathie, alhoewel mijn voorkeur naar fytotherapie uitgaat.

  1. En dit is dus een reactie van abominabele kwaliteit..? Geen argumenten, gewoon een conclusie. Er niet eens bij zeggen, dat JIJ DAT VINDT..??? Simpel, simpel.. Is deze daarmee dan als kleuterschoolwerk te kwalificeren?

  2. @Guido,

   In je artikel zeg je onder andere:
   Voor hen (wetenschappers) is het duidelijk: ‘Het afwezige bewijs van de aanwezigheid van een (homeopathie) stof, is een bewijs voor afwezigheid’…!! Hoe krom kun je denken?

   Ik heb hier al vaker geprobeerd uit te leggen wat de consequenties zijn van de constante van Avogadro: die is essentieel om betrouwbare voorspellingen te kunnen doen over hoe chemische stoffen met elkaar reageren.

   Je vindt het blijkbaar geen probleem om die overboord te gooien ten gunste van de homeopathie. Ik heb je daar vragen over gesteld, maar jammer genoeg geef je daar geen antwoord op.

   De reguliere wetenschap zegt overigens helemaal niet dat afwezig bewijs een bewijs is voor afwezigheid – dit is je zoveelste stroman – maar zegt: “beneden de constante van Avogadro er is geen molecuulmassa te bepalen, kunt u ons uitleggen hoe het desondanks toch mogelijk is dat er sprake is van een zeer krachtig effect van dergelijke onmeetbaar kleine molecuulmassa’s?”
   Naar mijn menig is dit een legitieme vraag.

   Alleen al het simpele gegeven, dat de eigenschappen van water nog bij lange na niet volledig bekend zijn, geeft in dit opzicht al te denken. Ingenieur Cees Kamp, die als promovendus het vitaliseren en energetiseren van water onderzoekt, liet hier donderdag menig wetenschappelijk bewijs van zien. Water, hoe simpel en ‘gewoon’ het ook lijkt, heeft nog steeds vele uiterst mysterieuze kanten.

   Cees Kamp is voor zover ik weet nog niet gepromoveerd. Ik ben heel benieuwd naar zijn onderzoek en ga het zeker zorgvuldig lezen.

   Maar wat ik echt niet begrijp: hoe kun je, gezien je eigen mededeling dat de eigenschappen van water bij lange na nog niet bekend zijn, diezelfde onbekendheid presenteren als “bewijs”? Bewijs voor wat eigenlijk?

   En dus kunnen we concluderen: Als we dus al niet eens wetenschappelijk ALLE kenmerken van water in staat zijn te duiden, wie is dan in staat, al was het op wetenschappelijke gronden, homeopathie als ‘niet-werkzaam’ te kwalificeren?

   Precies op grond daarvan dus. Over dingen waar je zelf nog niets van begrijpt, waarvan je het bestaan nog niet eens kunt ondubbelzinnig hebt aangetoond, daarover mag je helemaal geen wetenschappelijke uitspraken doen.

   Maar hier wordt juist het ontbreken van kennis en bewijs gepresenteerd als bewijs en wordt degenen die daar bezwaar tegen maken, starheid en een ivoren-torenmentaliteit verweten.

   Ik stel dan maar een tegenvraag: “Hoe kun je, als we al niet eens wetenschappelijk alle kenmerken van water in staat zijn te duiden, al was het op wetenschappelijke gronden, homeopathie als “werkzaam” kwalificeren?”

   Overigens wordt niet ontkend dat homeopathie werkzaam kan zijn. De vraag is: berust de werking van homeopathie op het placebo-effect, of hebben homeopathische middelen een eigen, intrinsieke werking?

   Homeopaten beweren dat homeopathie een intrinsieke werking heeft, voortkomend uit myserieuze eigenschappen van water en een onverklaard en onbewezen beginsel dat stelt dat het effect van stoffen sterker wordt naarmate ze meer verdund worden en dat ze en optimale werking hebben bij een verdunning beneden de constante van Avogadro.

   Dit is nogal wat en het is daarom aan de homeopaten om aannemelijk maken dat dit alles daadwerkelijk het geval is en zij moeten dan ook een werkbaar alternatief leveren voor de huidige kennis op dat gebied, die daarmee in tegenspraak is.

   Het similiaprincipe betekent letterlijk: ‘Het gelijkende wordt door het gelijkende genezen’ (van het Latijnse: ‘Similia similibus curentur’)
   Feitelijk praten we bij vaccinaties ook over dit principe, maar is de toediening van een vaccin in feite een FYSIEKE toediening van een kleine hoeveelheid fysieke stof, waar het principe bij homeopathie gaat, over het toedienen van een ENERGETISCHE hoeveelheid stof.


   Dit is een hardnekkig misverstand. Vaccinaties hebben niets, maar dan ook helemaal niets te maken met het homeopathische similiaprincipe. Het similiaprincipe schrijft voor dat middelen gegeven moeten worden die dezelfde verschijnselen oproepen. Bij vaccinaties wordt de ziekteverwekker zelf toegediend.

   Wat je in dit verband bedoelt met een “energetische” stof weet ik overigens niet. Ik ken wel energetische stoffen, maar als homeopaten die werkelijk aan hun patiënten toedienen lijkt mij een verdunning tot een getal van 60 nullen heel verstandig.

   Maar misschien kun je eens uitleggen op wat voor stoffen je hier doelt.

   Dat vervolgens de homeopathie hiermee over de grenzen gaat van het wetenschappelijke denken, is natuurlijk nog geen bewijs dat homeopathie niet werkzaam kan zijn!

   Nee, het is zelfs helemaal geen bewijs, ook niet van de werkzaamheid.

   Het is aan de homeopaten om hun beweringen fatsoenlijk te onderbouwen.

  3. Ik zal het nog één keer zeggen. Je wilt ‘fatsoenlijke onderbouwing’ volgens DE JOUW GELDENDE REGELS…!! Snap dat dan eens. De wetenschap groeit onder je kont vandaan TW…

   JE REGELS DEUGEN NIET MEER!!! ZE ZIJN TEKORTSCHIETEND, zoals je zélf ook continue aangeeft..!!! Want wat is jouw tekst, TELKENS WEER?
   Volgens de huidige wetenschappelijke grenzen..’ etc. etc. Dan hebben we het toch DAAROVER, i.p.v. de beoordeling van of iets wel of niet ‘deugt’..? We spreken hier niet over homeopathie, maar over de uitdijende wetenschappelijke grenzen. Grenzen die voor menig ‘wetenschapper’ hier, teveel van het goede zijn, bedreigend zijn.

   Wil je bewijs, bel naar één van de artsen, die gewoon patienten als bewijs kunnen laten zien. Daar al méér dan 10-15 jaar mee werken soms. Doe eens rustig aan, praat met deze mensen. Ga uit je hoofd en probeer eens met je ‘hart te weten’.. (Knowing by heart!)
   Stuur eens een mail naar Resie Moonen, een uiterst gerenommeerd huisarts, die BARST VAN DE CAUSUÏSTIEK.. Ook allemaal weer fout zeker, een dwalende arts in de woestijn zeker..??
   Je wilt toch bewijs..? VERDIEP JE ER EENS IN.. Komt eens het veld in; in plaats van het roepen vanaf je kansel, dat het slecht weer is buiten..
   Hier is een lead naar Resi: http://www.homeopathic-conference.de/de/moonen.html

   En zal ik je nog één keer netjes voordoen hoe je je stellingen poneert..??!!

   ‘Nee, het is zelfs helemaal geen bewijs, ook niet van de werkzaamheid’. wordt dan: “Nee, volgens mij is het zelfs helemaal geen bewijs, ook niet van de werkzaamheid”
   en
   ‘Het is aan de homeopaten om hun beweringen fatsoenlijk te onderbouwen’. wordt dan: “Het is volgens mij aan de homeopathen om hun beweringen fatsoenlijk te onderbouwen”..

   Ik wens je vooral wijsheid TW!

  4. Ik zal het nog één keer zeggen. Je wilt ‘fatsoenlijke onderbouwing’ volgens DE JOUW GELDENDE REGELS…!! Snap dat dan eens. De wetenschap groeit onder je kont vandaan TW…

   Nee Guido, het zijn MIJN regels niet. Het zijn algemeen aanvaarde regels die zijn overeengekomen om te voorkomen dat mensen allerlei oncontroleerbare en vaak ronduit gevaarlijke onzin wordt wijsgemaakt.

   Dat die regels jou niet uitkomen omdat daarmee je geliefde homeopathie niet de status van wetenschap kan krijgen – wat al die homeopaten met al hun dédain voor diezelfde wetenschap toch dólgraag willen – dat is dan jammer.

   Maar je kunt je niet voortdurend beroepen op “de wetenschap”, zoals jij in je stukje ook doet en tegelijkertijd hooghartig weigeren om de regels in acht te nemen.

   Dan moet je je buiten de wetenschap stellen. Prima wat mij betreft, maar laten ze dan ook ophouden met hun verwoede pogingen om erkenning te krijgen als wetenschap.

   En als er betere regels zijn volgens jou: kom op maar. Maar ik hoor alleen maar dingen die neerkomen op: je moet het voor waar aannemen omdat wij homeopaten het zeggen.

  5. Het is aan de homeopaten om hun beweringen fatsoenlijk te onderbouwen’. wordt dan: “Het is volgens mij aan de homeopathen om hun beweringen fatsoenlijk te onderbouwen”..

   Nee Guido, NIET alleen volgens mij.

   Natuurlijk moeten de homeopaten hun eigen claims onderbouwen. Wie zou het anders moeten doen? De oncologen van het AVL? De acupuncturisten?

  6. @Guido. Nee, Ik ga dit niet onderbouwen. De kneuterigheid straalt er als vanzelfsprekend vanaf.

   Maar één ding zal ik je meegeven: maak onderscheid tussen de regels der logica en die der wetenschap. Hoewel de twee een relatie met elkaar hebben, zijn zij zeker niet hetzelfde.

   Jij vergoelijkt je gebrekkige retoriek met een verwerping van niet alleen de wetenschappelijke methode, maar zelfs ook de logica.

   En dat zal mij persoonlijk een worst zijn. Voor jou daarentegen, is logica op zijn minst noodzakelijk als je wilt dat je lezers je serieus nemen.

  7. @Guido,

   Laat hen ze willen niet weten, begrijpen of snappen. Ze willen enkel een fractiel van de mogelijkheden en waarheden. alleen het licht niet het donker, enkel het gemakkelijke niet het moeilijke. Liever geen weerstan dan wel. Zij snappen niet dat de essentie zo simpel is. de tw’s gaits, jadags etc. sommige moeimakers lijken wel in een spiraal te zitten in de trant van, positieve of negatieve aand8 het maakt niet meer uit ALS het maar aandacht is. Laten we ons vooral richten op inhoudelijke mededelingen, bekentenissen en ervaringen die vanuit de mens/bezoekers zelf komen. Laat hen ze weten niet beter. Zij zien niet wat jij wil bijdragen zij zien niet wat de vele andere bezoekers graag willen delen. Zij noemen zich kritischie, zij maken onderscheid. Door hen schrijven wij in de reacties in een wij/zij verband ipv van eenheidsgedachte. Ik ben er al mee gestopt. Laten we ons concentreren op de informatie die we door te delen met elkaar in mogelijkheden vermenigvuldigen. daar ligt volgens mij het belang van deze fantastische site!

   Gr. Léon

  8. Dankje Léon! Helemaal correct. Het ‘geschreeuw’ over ‘gelijk hebben’ is mijlenver te horen. Alleen al het feit, dat reacties van dezelfde persoon, bijv. TW, onder elkaar staan, is voer voor psychologen.. 🙄

   Tot slot een citaat over het getal van Avogadro. Het zijn met name de concentraties voorbij het getal van Avogadro, waar ‘bepaalde’ wetenschappers zich op richten. Ook hier weer. Maar er is geen reden om aan te nemen dat relatief lage potenties, met concentraties tot aan het getal van Avogrado, niet zouden kunnen werken..!
   Immers uit de biologie is bekend dat geringe concentraties, tot zelfs 10-22M biologisch actief kunnen zijn.
   Zoals gezegd: de wetenschap groeit onder de heren/dames vandaan. Een open mind zou helpen ws.

   Nogmaals dank Léon.

  9. @Léon

   Ja, dat gaan we doen! Laten we mensen die moeilijke vragen stellen of onze onvolkomen feiten opgaan in een mist van mystiek.

   Gewoon lekker handjes op de oren en doorgaan!

  10. Ik durf hier wel de stelling aan dat het godsonmogelijk is dat het verdunningsprincipe van de homeopathie tot enig effect leidt.

  11. @Jadag,

   Wie bepaald of een vraag moeilijk is of niet? vraag= onzijdig een vraag is enkel een vraag daar zit geen dualiteit in… Een vraag stel je omdat je een essentie van iets niet begrijpt. Een vraag stel je uit interesse om een antwoord te ontvangen die kan bijdragen aan je begrip van het leven en al haar onduidelijkheden in je eigen perspectief, een vraag is gedegen onderzoek, het vergoot je bewustzijn na het ontvangen van een antwoord in herkenning… door jouw reactie van zojuist geef je nekel te kennen in een wiel van ndualiteiten vastgenageld te zitten. Kap nou toch is met al die oordelen over zaken waarvan JIJ vind dat die waar zijn. doe een eigen gedegen zelfonderzoek en je zal gaandeweg zelf ervaren hoe simpel de ssentie is, je dient er wel helemaal zelf voor open te staan! Al dat geduelleer brengt pas ruis en de handen voor de oren omdat men elkaar wil overstemmen ipv gelijkgestemdheid. dan komt namelijk pas werkelijk ruimte vrij om als individue zijnde en volle bijdrage te leveren aan een onderwerp door toevoeging van de eigen wijsheid en het eigen perspectief……

   Zo duidelijk genoeg?

   gr. Léon

   PS. @guido

   ja die wet van avogadro, een der mooist bewijzen van hoe de essentie werkt…in balans…Zelfs daar waar het blote oog te kort schiet!

   gr. Léon

  12. @ Guido,

   Je zegt:

   Tot slot een citaat over het getal van Avogadro. Het zijn met name de concentraties voorbij het getal van Avogadro, waar ‘bepaalde’ wetenschappers zich op richten. Ook hier weer. Maar er is geen reden om aan te nemen dat relatief lage potenties, met concentraties tot aan het getal van Avogrado, niet zouden kunnen werken..!
Immers uit de biologie is bekend dat geringe concentraties, tot zelfs 10-22M biologisch actief kunnen zijn.
Zoals gezegd: de wetenschap groeit onder de heren/dames vandaan. Een open mind zou helpen ws.

   Het zou inderdaad helpen als je een wat meer open mind had, Guido, want dan zou je misschien een beetje begrijpen waarom veel mensen het moeilijk vinden om het homeopathische principe van het verhogen van de werkzaamheid van een stof door verdunning, zonder meer te accepteren.

   Indachtig het homeopatische beginsel dat de kracht van om het even welke stof toeneemt naarmate hij meer verdund wordt, worden homeopathische middelen verdund. Dit gebeurt stapsgewijs.

   Een van de meest gebruikte homeopathische verdunningen is C-12, hoewel sterkere verdunningen ook veel voorkomen.

   Het verdunnen gaat als volgt: als de actieve stof oplosbaar is, wordt 1 ml van die stof verdund met negen of negenennegentig ml gedistilleerd water en/of alcohol (als de stof onoplosbaar is, wordt ze verdund met melksuiker).

   Vervolgens wordt een deel ervan opnieuw volgens dezelfde verhouding verdund. Dit proces herhaalt zich tot de gewenste concentratie is bereikt.

   Verdunningen van één op tien worden aangeduid met D (decimaal) of het Romeinse cijfer X (X= 1/10, 3X = 1/1000, enz.). Het Romeinse cijfer C wijst op een verhouding van één op honderd (1C = 1/100, 3C = 1/1000 000, enz.).

   De meest voorkomende homeopathische verdunningen liggen meestal tussen 6X (1/1000 000) en 30X (1/1000 000 000 000 000 000 000 000 000 000), maar verdunningen van 30 C (een getal met zestig nullen na de komma) komen ook voor.

   Volgens de wet van Avogadro zit in een vaste hoeveelheid stof altijd een vaste hoeveelheid moleculen: een mol van elke chemische verbinding bevat altijd evenveel moleculen, namelijk 6,023 × 10 23.

   Deze “constante van Avogrado” komt overeen met een homeopathische verdunning van 12C of 24X.

   Een C-12 verdunning is vergelijkbaar met 1 druppel werkzame stof in de Atlantische oceaan. Bij een C-12 verdunning is de kans dat een homeopatische oplossing nog een molecuul van de werkzame stof bevat, al verwaarloosbaar klein, om over een verdunning van bijvoorbeeld C-30 nog maar te zwijgen.

   Als je een molecule van een stof volgens de C-30 verhouding in een enkele stap wil oplossen in water, dan heb je 10 macht 60 moleculen water nodig, dat is een getal met 60 nullen achter de komma en dat zou een container vergen die meer dan 30 miljard keer de omvang van de aarde heeft.

   Ik wil best uitgaan van de mogelijkheid dat een verdunning van bijvoorbeeld C-12 nog “iets” bevat, al acht ik de kans daarop zeer klein. Maar dan wil ik daarvoor wel een deugdelijk bewijs zien, ik kan het niet aannemen enkel en alleen omdat de homeopaten mij zeggen dat het zo is.

  13. “Er zijn echter homeopaten die hun middelen daar wel voor inzetten en tegen hun patiënten hebben gezegd dat zij kunnen stoppen met hun reguliere medicijnen. Dit heeft helaas al tot de nodige doden geleid.”

   Voor deze uitspraak zou ik je maar al te graag een kopje kleiner willen maken, waarom, leef veel langer nu dan die shit medicijnen, had allang tussen 6 planken moetn liggen alleen ik voel me stukken beter dan ooit te voren.

   Dus stop met je oordeel Trijn of je krijgt heus venijn!

  14. Het is geen oordeel Paul, het is de simpele constatering van een feit.

  15. Amedeo Avogadro is dat wel een mens?

   ik word er bang van als ik naar die foto kijk…

   http://nl.wikipedia.org/wiki/Bestand:Amedeo_Avogadro2.jpg

   Maar als ie ontdekt heeft dat een mol van elk gas een volume inneemt van 22.4 liter dan lijkt me dat een heel nuttig houvastje voor als je wat berekeningen wil maken over chemische kwantiteiten; jaah laten we moleculen gaan tellen, dat is nog extremer dan neigingen van een gewone mierenneuker, dit is nanoneuken, een extreem vernauwd blikveld veroorzakend zodat de samenstellende delen van het geheel immer uit het zicht van het uitpuilende alles observerende nerdie eye aaai I oog van de tijger (kanariepiet) verdwijnen.

   Onlangs is er ontdekt dat de samenstellende onderdelen van een atoom helemaal geen materie bevatten; we zijn dus schone schijn en zeveren over niets; alles blijkt dus gelijk aan niets te zijn; en dat had die Avogadro nou ook al in de gaten; alles bestaat uit gaten; hoe dieper je inzoomt hoe meer je van hetzelfde zal aantreffen; een iteratief zichzelf repeterend fractaal patroon blijft opdoemen in een oneindige reis naar de diepste diepten net zo lang totdat je via een at random oppoppende Ga(i)te Way toegang krijgt tot een geheel ander universum met geheel andere natuurwetten en bewoont door nog veel vreemdere wezens dan stinkie dwerg Droopey AmeDeodorant Avogadro..zelfs de hoeveelheden op moleculair niveau zijn uiteindelijk altijd hetzelfde; 22.4 liter; het gheilige houvast voor de onzekere gaten kijker, je hoeft nooit meer echt te tellen of te kijken of na te denken of te contempleren nee gewoon vasthouden aan die heilige 22.4 liter; ik zeg het je blijf het herhalen; 22.4 liter dat is waar het om-draait…

   En dat maakt het ook allemaal zo interessant, we willen geen inzicht we willen hou vast en dat is precies wat die gare 22.4 liter jou geeft, wees respectvol en bejubel de standaard van 22.4 liter, laat geen dag voorbijgaan en herhaal het als een mantra die jou zal verheffen ten opzichte van al die andere ongeschoolde simpele zielen die helemaal niet weten hoe lekker het is om je vast te houden aan die 22.4 liter; kan me niet schelen wat een ander te melden heeft, ik wil m’n 22.4 liter; elke dag weer, dat is waar alles omdraait en dat is wat mij gemaakt heeft tot wat ik nu ben, bevlogen universitair docent inclusief tweede huis in Griepenland die niet van gedachte experimenten houdt want alles is al bekend…

   Een mol van eender welk gas neemt een volume in van ongeveer 22,4 liter (2,24 ×10-2 m3) bij standaarddruk (= 101,3 kPa) en standaardtemperatuur (0° C). Dit noemt men het molaire volume van een gas.

  16. Wow Trijn, je hebt het wel voor het zeggen nietwaar ?!

   Het ene oordeel na het andere of jij wel 100% en vollop geschikt bent, moet ik je nu gaan aanbidden ?

  17. @ HyperAlert

   Juist die Amedeo Avogadro is nou een goed geval voor een repetilian 1ste klas, als je die kop ziet wil je gelijk al niet meer.

   En daar moeten we nu een voorbeeld aannemen ?

  18. Nu Leon en Paul het getal van avogadro ontdekt hebben
   (6,02 10^23 per mol) even een rekensommetje.
   Stel, ik los 1 gr calciumcarbonaat (CaCO3) op in 1 liter demi-water. Vervolgens verdun ik dat C30 (=30 keer 1 op 100 verdunnen).

   1. hoeveel Calcium en Carbonaat ionen zitten in 1 liter van mijn oplossing ?
   2. hoeveel liter water heb ik nodig van mijn oplossing om zeker te zijn dat er 1 carbonaat ion inzit ?

   Succes !

  19. Als het aan de ‘evidence based’ pharmaceuten lag dan was Paul er lang niet meer..

   Maar tegenwoordig doen we niet meer aan empirische Casuïstiek, alleen het imaginaire mathematische statistische COLLECTIEF geldt nog, het gevaarlijke individu moet zo snel mogelijk genummerd worden met de 666 barcode van het Beest (registratie) zodat het in de grote database kan verdwijnen en als mens kan je verder afdorren en ben je zelfs een regelrechte bedreiging voor de continuïteit van de SuperStaat Europa; regels zijn regels & Ordnung muß sein! ‘En aan alle journalisten bedankt dat jullie al die jaren je stil hebben gehouden over de plannen van ons Bilderbergers’ – ene Rockefeller

   Bilderberg Group Members|The Most Powerful Group of the New World Order

   “The press was never allowed to attend any Annual meetings of the Bilderberg groups. Not even a single agenda discussed in the meeting was published to public. This has raise the question of conspiracy theories like when all the powerful people of the world meeting up secretly and if they discuss for the betterment of the world and ordinary people then why not to publish it publicly.”

   http://hubpages.com/hub/bilderberg-group

  20. @TW

   Probeer je eens in te denken dat natuurlijke stoffen op voorhand al een hogere energetische lading hebben dan de syntetische stoffen zoals bekend uit de reguliere pharmacie. simpeler dan dat kan ik je het niet uitleggen! daarom zijn onderzoekers zo geinteresseerd in de concentraties voorbij de wet van avogadro. Omdat het namelijk te bewijzen is dat de waardes van de natuurlijke stodden in veel kleinere mate van aanwezigheid grotere invloed heeft op de mens dan een hogere hoeveelheid op syntetische waarden gebasseerde stoffen!

   ten tweede; WAAROM open jij in elke reactie naar iemand met een weerwoord ipov direct inhoudelijk te reageren op een wijze waarmee je duidelijk maakt WAT je graag wil meedelen. Of vind je het enkel van belang dat men je reactie zien, inhoud maakt niet uit? Hou daar toch is mee op je bereikt er werkelijk helemaal niets mee behalve dat je jezelf ONBEREIKBAAR maakt. JIJ hebt de wijsheid NIET in pacht, IK ook niet. Maar door SAMEN naar hetzelfde te kijken op de EIGEN WIJZE kan er begrip ontstaan. NIET door het hardste te schreeuwen, ken je het verhaal van de kangeroe en de krokodil en waarom de een grote oren en ogen heeft maar een kleine mond en de ander een grote mond maar kleine oren en ogen heeft…..!??!

   Gr

  21. Aan de Think Tank van Hank;

   ellenlange bladzijden lang heeft John proberen uit te leggen dat er informatie overdracht plaats vindt buiten het mechanistische moleculaire niveau om; vooral water is een zwaar onderschatte substantie met magische eigenschappen dat tot veel meer in staat is dan alleen plichtsgetrouw, maar met enige afschuw, jou belegen poepjes door de plee spoelen…

  22. Probeer je eens in te denken dat natuurlijke stoffen op voorhand al een hogere energetische lading hebben dan de syntetische stoffen zoals bekend uit de reguliere pharmacie.

   Ik begrijp de vraag niet Léon. Wat bedoel je met “natuurlijke” stoffen?

   En concentraties voor bij de constante van Avogadro… ik neem aan dat je daarmee het aantal moleculen per mol bedoelt, want daar heeft de constante betrekking op. Concentraties “voorbij Avogadro” kunnen wij niet meten of op andere manier waarnemen. Ik weet eerlijk gezegd niet wat je daaraan zou moeten onderzoeken.

  23. Aan de Think Tank van Hank;

   ellenlange bladzijden lang heeft John proberen uit te leggen dat er informatie overdracht plaats vindt buiten het mechanistische moleculaire niveau om; vooral water is een zwaar onderschatte substantie met magische eigenschappen dat tot veel meer in staat is dan alleen plichtsgetrouw, maar met enige afschuw, jou belegen poepjes door de plee spoelen…


   -Onnodig kwetsende reactie verwijderd-

  24. dus als het niet direct op traditionele wijze gemeten kan worden dan mag het niet geweten worden?

   oogkleppen op, regels zijn regels en verder kijken we niet

   is dat het kenmerk van een fascistische wereld model of niet?!

   de geest is uit de fles gehaald en de regels van de staat bepalen uw blikveld

  25. er is maar 1 onverdraagzaam creatuur die machinaal anaal aan de lopende band met veel geweld en heel luidruchtig continu door de staat goedgekeurde gesponsorde propaganda kletspraatjes loopt te verkopen Madame Blavatsky de tweede

  26. dus als het niet direct op traditionele wijze gemeten kan worden dan mag het niet geweten worden?

   oogkleppen op, regels zijn regels en verder kijken we niet

   is dat het kenmerk van een fascistische wereld model of niet?!

   de geest is uit de fles gehaald en de regels van de staat bepalen uw blikveld

   Sorry als ik je beledig, maar wat kun jij ongelofelijk stom kletsen.

   Hoe wou je zinnige dingen gaan zeggen over zaken die helemaal niet zijn waar te nemen? Je snapt toch zelf ook wel dat dat heel erg moeilijk wordt? Als jij weet hoe dat moet mag je me dat nu uitleggen.

  27. @TW

   Lees nog eens een paar keer mijn reactie en probeer het totalbeeld wat ik je tracht uit te leggen te zien.

   je hebt op deze aarde natuurelementen en syntetische elementen. Natuurelementen is al wat aan organisch leven aanwezig is op aarde ( en waarvan wij, de mens een sporen element draagt in het dna ). Homeopathie is gebasseerd op de kennis van deze elementen, die samen te brengen en door de chemie die plaatsvind een verzwakte waarde in het lichaam weer in balans te brengen. Onze syntetische pharmaceutische industrie is gebasseerd op elementen van stoffen die zijn ontstaan uit chemische reacties maar dezelfde naam dragen als de natuurlijke lementaire versie er van.

   De wetenschap is zo geinteresseerd in de werken buiten de wet van avogadro omdat hiermee vele misvattingen over de werkzaamheid van oa natuurlijke en syntetische stoffen kan worden aangetoond. Hiermee kan een situatie ontstaan waarin ook het gebruik van deze stoffen op verantwoorde wijze kan plaatsvinden, ipv enkel de syntetische pharmaceutische industrie aan te hangen als mogelijkheid tot genezing van het lichaam.

   Het is bewezen dat vele mensen van ziekte beeld en geneesproces via reguliere wijze er nog slechter aan toe waren alvorens zij startte met geneeswijzen op basis van het gebruik van natuurlijke stoffen dmv alternatieve geneeswijze en/of op homeopatische waarden gebasseerde geneeswijzen.

   Begrijp je nu wat ik bedoelde te schrijven tot je?

   Gr.

  28. Stom kletsen? kijk eens naar je zelf Katrijn!

   De appel valt niet ver van de boom!

   Als je zo afkeert van alles wat doe je dan nog hier ?! vraag ik me dan af, alleen domme blondjes maken altijd dezelfde fouten.

  29. En toch zegt TW niets verkeerd… hahaha.. Ze bevestigt keer op keer het failliet van (haar en een bepaald) wetenschappelijke denkpatroon.. Simpel voor de buitenstaander, die heeft nog een helicopterblik.
   Maar binnen dit patroon is (voor haar zelf vooral!) niet wetenschappelijk aan te tonen dat homeopathie werkt. Dan heeft ze dus gelijk, binnen haar waarheid.

   Maar voor andere wetenschappers is dat weer wel aan te tonen. Vooral via causuïstiek, overduidelijke praktijkgevallen. Klaar toch?
   Trijntje’s wetenschappelijke wereld is dichtgemetseld. Daarin zitten haar grenzen verborgen, die ze vanzelfsprekend, hoe goed bedoelend ook (ahum), niet ziet.

   Maar andere wetenschappers weten kennelijk (hun?) wetenschappelijke werkwijzes, zienswijzes en andere ‘wijzes’, wél ten gunste van hun creativiteit in te zetten.. EN DAT IS WETENSCHAP. Des te verder hun grenzen telkens weer komen te liggen en… hun begrip van een continue glorende realiteit..!! Wetenschap is niets anders dan een goed gevulde gereedschapskist, waarmee de ene timmerman een prachtig schip timmert, en TW een vlot. Niks verkeerds mee, maar ieder heeft zijn beperkingen. Voor de timmerman die het vlot timmert, is het ook een schip.

   Geeft niks TW, binnen JOUW wereldje heb je gelijk. Maar de manier waarop je je uitdrukt is werkelijk té onbeschoft voor wetenschappelijke woorden. Niets is ‘wat ik vind’, maar ALLES ‘is’ zoals jij het wetenschappelijk VINDT!
   Tabé traineur.. Omen est Nomen.

  30. En onverdund doorgaan oh wat heerlijk toch als de boel zo vast loopt.

   ~ wordt vervolgd ~

  31. Maar binnen dit patroon is (voor haar vooral) niet wetenschappelijk aan te tonen dat homeopathie werkt. Dan heeft ze dus gelijk, binnen haar waarheid.
   Maar voor andere wetenschappers is dat weer wel aan te tonen. Vooral via causuïstiek, overduidelijke praktijkgevallen.

   @Guido

   Casuïstiek/het gebruik van testimonials heeft niets met serieuze wetenschap van doen en daarmee kan niet onomstotelijk vastgesteld worden dat o.a. homeopathie meer doet dan het opwekken van een placebo-effect.
   (Dit effect treedt slechts -tijdelijk- op bij mensen die erin geloven en dat is dan het volgende probleem.)

   Om een oorzakelijk verband te kunnen/te mogen vaststellen is m.i. meer nodig dan dit soort natte-vingerwerk.

   Hoeveel verhaaltjes/testimonials wil je? Ik kan je er héél wat leveren, want maar al teveel mensen slikken werkelijk alles in letterlijke en figuurlijke zin en/of adviseren dit -zonder blikken of blozen- aan anderen. Van het drinken van petroleum tot het eten van geitenkeutels, het gebruik van onzinapparaat zus of zo en noem maar op.

   Middeleeuwse toestanden -vaak verpakt in een modern jasje- en al die lariekoek, kletskoek en gebakken lucht gaan zelfs in 2010 nog steeds als warme broodjes over de toonbank.

   Dat de reguliere geneeskunde ziekten niet voor 100% kan genezen is allesbehalve een vrijbrief voor kwakzalver en co., die hun paard en wagen ingeruild hebben voor het internet en/of dubieuze praktijkjes aan huis waar vooral hun eigen portemonnee beter van wordt.

  32. De oplossing van mijn sommetje van hierboven ;

   Atoom gewicht calciumcarbonaat = 40,1+48+12=100,1
   Atomaire massa eenheid = 1,7.10^-24 gr
   dus 1 gr in 10^60 liter bevat 5,9.10^21 calcium en carbonaat ionen.
   1. De kans dat er een calcium ion in 1 liter van de oplossing zit is dus 1 op 1,7.10^38.

   2. Om zeker te zijn dat we genoeg water hebben om 1 ion te vinden is dus 10^60 / 5,9.10^21 = 1,7.10^38 liter nodig.
   Dat is ruwweg een bol water met een doorsnede 7,8.10^11 meter, ongeveer de afstand van jupiter tot de zon.

  33. Heel goed Henk..! Het is allemaal een kwestie van ‘potentieel’, zoals ‘bewezen’ wordt met deze YouTube HIER.
   Grappig, hoe jij over ‘afstanden’ denkt overigens.. Afstanden zijn toch ‘relatief’? Dus is ‘van Jupiter tot de Zon’, toch weer een eigen interpretatie? Vanuit de ‘reiziger’ is afstand heel abstract, zo heb ik geleerd. En dát heb ik weer onthouden van ‘wetenschap’.
   Je hebt het volgens mij over ‘fysieke’ aanwezigheid. Die deeltjes hebben dus -volgens jou- niets ‘achtergelaten’..? Dat begrijp ik -impliciet- uit je betoog..!

  34. Grappig overigens WZ, er is dus ‘wetenschap’ en ‘serieuze wetenschap’… Het is werkelijk om je te bescheuren..
   Probeer je aan te tonen, dat wetenschap subjectief relatief is, wordt het in alle toonaarden ontkent. En ineens is daar die uitspraak, van WZ zélf..! hahaha…
   Leuk hoor, zo’n site, je steekt altijd weer wat op, van serieuze wetenschappers.. Zo mag ik je toch wel noemen: Serieus wetenschapper..? Of ben je ‘gewoon’ wetenschapper..? Voor mij blijf je gewoon jij. In Lak’ech!

  35. Het was geen betoog, gewoon een simpel scheikundesommetje (ongeveer niveau 3 havo).
   Er is trouwens boven mij een reactie van trijntje winkel verwijderd, het lijkt me een goed idee om standaard te vermelden waarom iets verwijderd wordt.

   Wat je schreef over afstanden en fysieke aanwezigheid is niet helemaal duidelijk.

  36. @Guido
   Het was geen betoog, gewoon een simpel scheikundesommetje (ongeveer niveau 3 havo).
   Er is trouwens boven mij een reactie van trijntje winkel verwijderd, het lijkt me een goed idee om standaard te vermelden waarom iets verwijderd wordt.

   Wat je schreef over afstanden en fysieke aanwezigheid is niet helemaal duidelijk.

 13. We moeten natuurlijk gewoon vertrouwen op de reguliere gezondsheidszorg!! Homeopathie is de grootste onzin allertijden!!
  Dat kanker in alle gevallen steeds meer toeneemt, komt natuurlijk niet door de goede zorgen van de reguliere geeneeskunde!!
  Dat zelfs de kanker in veel gevallen na chemo gewoon weer terug komt is natuurlijk ook onzin!! Kijk maar naar de statistieken van het RIVM.
  Een keuze maken voor jezelf, wat voor jou het beste voelt dat kun je natuurlijk helemaal niet zelf bepalen, wat denk je eigenlijk wel!!
  Trijntje, wilma, gait, GET A LIFE!!

  1. Mijntumorgaatnaar

   Vertrouwen op de reguliere gezondheidszorg, hahahahaa laat me niet lachen, of zij het bij het rechte eind hebben en men daar überhaupt nog op kan vertrouwen. Homeopatie zal meer naar boven gaan komen dat het geen fabel is, maar ook dus zeker werkend is. Vertrouw jij nog maar fijn op de reguliere gezondheidszorg, wellicht maken zij meer kapot qua geestelijk als lichamelijk dan wij doen geloven en moeten denken, mede omdat we wellicht zo geprogrammeerd zijn door in hen te geloven!!!

  2. Dus mits men er niets van af weet en zegt dat homeopatie grote onzin heeft, heeft het wellicht ook mis, want kan men ook tot zekere hoogte van de regulieren zeggen.

 14. En toch zeggen de TW’s van deze wereld niets verkeerd… hahaha.. Ze bevestigt(en) keer op keer het failliet van (haar en een bepaald) wetenschappelijke denkpatroon.. Simpel voor de oplettende buitenstaander, die heeft nog een helicopterblik. Maar binnen dit beperkte patroon is (voor haar zelf vooral!) niet wetenschappelijk aan te tonen dat homeopathie werkt. Dan heeft ze dus gelijk, binnen haar waarheid..!

  Maar voor andere wetenschappers is dat weer wel aan te tonen. Via veel onderzoeken en vooral ook via causuïstiek, overduidelijke praktijkgevallen. Klaar toch? Wat telt er nu, theorie of praktijk..?!
  Trijntje’s wetenschappelijke wereld is dichtgemetseld. Daarin zitten haar grenzen verborgen, die ze vanzelfsprekend, hoe goed bedoelend ook (ahum), niet ziet.

  Maar andere wetenschappers weten kennelijk (hun?) wetenschappelijke werkwijzes, zienswijzes en andere ‘wijzes’, wél ten gunste van hun creativiteit in te zetten.. EN DAT IS WETENSCHAP. Des te verder komen hun grenzen telkens weer te liggen en… hun begrip van een continue glorende realiteit..!!
  Wetenschap is feitelijk niets anders dan een goed gevulde gereedschapskist, waarmee de ene timmerman een prachtig schip timmert, en TW’s inmiddels -daarmee vergeleken- een vlot. Niks verkeerds mee, maar ieder (vakmanschap) heeft ook zijn beperkingen. Voor de timmerman die het vlot timmert, is het ook een schip. Wat is waarheid?

  Geeft niks TW, binnen JOUW wereldje heb je gelijk. Maar de manier waarop je je uitdrukt vind ik werkelijk té onbeschoft voor wetenschappelijke woorden. Niets meld je met ‘ik vind’, maar ALLES ‘IS’ zoals jij het (met JOUW) wetenschap VINDT!
  Tabé traineur.. Omen est Nomen.

  1. Tis net als een voetbal/tennis wedstrijd, chill mee kijken vanaf te zijlijn en af en toe ‘boe’ roepen of op de ‘vuvuzela’ blazen wanneer iemand ‘out of de box’ scoort.

   Per deze gaan we onverdund verder (anders zuur)door het leven met al deze intressante artikelen hier, soms moet je alles dan ook in een andere volgorde hangen om het een en ander te bevatten.

  2. Ik gebruik veel en veel vaker “ik vind” of “naar mijn mening” dan jij.

   Eigenlijk zie ik je dat vrijwel nooit doen.

   Ik vind het nogal beperkt om, als je je stellingen niet kunt onderbouwen, daarvan zonder meer de schuld te geven aan die domme wetenschap met haar domme, beperkte grensjes. Als die zich nu maar open zou stellen, dan zou het allemaal goed komen.

   Maar de wetenschap stelt zich juist open en heeft de homeopathie uit en te na onderzocht, tot vervelens toe. En er is tot nu toe niet meer uitgekomen dan dat homeopathie helpt om bepaalde klachten te verminderen en dat dit effect berust op het placebo-effect.

   Dat vinden homeopaten heel vervelend, want zij willen graat dat de homeopathie een wetenschappelijk aanzien krijgt. Binnen de grenzen die de wetenschap zichzelf heeft gesteld, namelijk het hanteren van een werkwijze die zich kenmerkt door en resulteert in geldigheid, precisie en objectiviteit, lukt dat echter niet.

   Dus moet de wetenschap zijn grenzen maar verruimen. Geldigheid, precisie, objectiviteit: weg ermee, niet zo star, niet zo benauwd, dat is allemaal overbodig, fascistisch zelfs, heb ik hier al gelezen!

   Tja Guido, dat zie ik toch niet zo gauw gebeuren.
   Ik en velen met mij vinden homeopathie niet meer dan kermiswetenschap.

  3. Wetenschap KAN zijn grenzen niet verruimen, beste Trijn. Het gaat om de mensen die het doen..!! Wordt eens wakker..!
   Een bedrijf bestaat niet, het is een gebouw. Het zijn de mensen die een ‘bedrijf’ vormen.. Of een organisatie.

   Opnieuw vereenzelvig je jezelf met ‘de’ wetenschap. Terwijl je niet meer (maar ook niet minder!!) dan een waardevolle beoefenaar bent van ‘wetenschap’. Kennisschap, is misschien een betere uitdrukking..
   Kennis zit in je hoofd, je hart ‘weet’ zo verschrikkelijk veel meer.

   Maar Trijn, ik zie dat je precies ziet wat ik bedoel. Je subjectieve interpretatie van wetenschappelijke grenzen is helemaal prachtig, maar laat ‘anderen’ dan ook hun grenzen hebben. Kijk eens goed naar je eigen woorden, je eigen formuleringen. Pretendeer niet dat je de wijsheid in pacht hebt, wat je naar mijn mening, EN DIE VAN VELEN HIER, continue doet.

   Ik vind je een mooi mens, met een passie voor wat je doet. Maar dát is natuurlijk geen absolute waarheid. (Noch wat ik vind, noch wat jij doet!!)
   Het is de toon die de muziek maakt. Het gaat niet om de muziek, maar hoe je het speelt..
   Wat doe jij met je instrument, hoe ‘speel’ jij? Wat doe jij met je gereedschapskist? Je ‘vlot’ is prima, maar zie de relativiteit ervan. Als het voor jou mooier is dan ‘het schip’ van een andere timmerman, die een schip timmert, dan IS dat zo, voor jou. (en voor die timmerman!)
   En zo zijn er nog een paar miljoen meningen over het verschil tussen dat vlot en dat schip. Er IS geen neutraal schip, noch een neutraal vlot. Dus: voel wat je vindt, dát is de poort naar je verbinding met alles-wat-IS. Een ‘niet-te-omschrijven’ staat van Zijn.

   Ik geloof dat de religie van de toekomst een kosmische religie zal zijn.
   De religie die het meest strookt met de wetenschappelijke behoeften is het boeddhisme.

   Albert Einstein

  4. Voor mij bestaat er allang geen ik meer, ikke der ik ik ikke, is zo ouwerwets geworden en EGO gebonden geworden dan het beter is om in het al geheel te zijn ten midden van iedereen die vanuit het ‘WIJ’ kunnen denken, een status van een ander bewustzijn.

   Hoe meer ‘WIJ’ dat is des te meer je met anderen mensen goed met elkaar overweg kan komen, WIJ ZIJN ! is onze nieuwe toekomst omdat iedereen uit meerdere niveau’s bestaat van bewustzijn en collectief denken.

   Een ‘IK’ vorm past daar niet meer zo in thuis.

  5. Nomen omen:

   Trijntje, van: Catharina.
   Betekenis: rein, zuiver;
   Beschermheilige van de redenaars.

   Guido: Guide = Gids

  6. Paul: Afgeleid van het Latijnse ‘paulus’, met de betekenis; klein.

   M.a.w. ik ben een Kabouter en Guido gidst me steeds uit het enge Trolle Trijntjes bos.

   Kijk omhoog en zwaait terug naar machtige Guido, bedankt heh ouwe reus!

  7. Dat kun je ook in een apart bericht doen.

   Haal dan mijn hele bericht maar weg.

   Ik vind het onacceptabel dat je berichten van anderen bewerkt naar eigen goeddunken.

  8. Léon

   de leeuw, de donder, de bezegelde

   de rythmische gele mens op de zesde toon

   Ik Organiseer om te Beïnvloeden,
   op wijsheid Balancerend.
   Ik bezegel de Verwerken van de Vrije-Wil.
   Met de Rytmische toon van Gelijkheid.
   Ik ben geleid door mijn eigen kracht verdubbeld.

   Vernoemd naar de eerste koning van sparta, eerste huis in bescherming tegen de macht, de laatste die zal gaan, en tot die tijd zal een ieder in onze lijn bijdragen aan deze bezegeling van de mens.

   Niet alle kennis van onze voorvaderen is verwoest of gestolen en niet alles is verdraaid teruggebracht.

   Er rest ons enkel de taak om de kritieke massa geestelijk te bevrijden opdat zij gaan leven vanuit hart en ziel. En na de laatste veer zal de gebroken zegel worden hersteld en mogen wij wederkeren in harmonie met het al.

   Zo dit was mijn bekentenis, moge het bijdragen aan uw eigen waarheid.

   Léon

  9. Trijntje zegt:
   ##Ik vind het onacceptabel dat je berichten van anderen bewerkt naar eigen goeddunken.##

   Daar sluit ik mij volledig bij aan.

  10. Censuur mag altijd er zijn, hoe naief men ook wordt en wie doet dat nou niet vandaag de dag!?

 15. Meneer Jonker, geen enkele gerespecteerde wetenschapper beschouwt de homeopathie als iets anders dan kermiswetenschap. Ook vele niet-wetenschappelijk opgeleide burgers komen op grond van hun middelbare-schoolkennis en hun gezonde verstand tot dezelfde conclusie.

  U doet niets anders dan Trijntje Winkel en geestverwanten belachelijk maken, ook nu weer, in uw laatste bericht. Dat zal ongetwijfeld veel indruk maken op uw aanhangers, maar ieder ander ziet het toch echt voor wat het is: het gerammel van een hol vat.

  Met betrekking tot de “verdunnings”discussie:
  Water met een homeopatische verdunning is op geen enkele manier te onderscheiden van zuiver water. Niemand kan controleren of de oorspronkelijke stof wel aanwezig is geweest in de oplossing. Ze beweerden soms van wel, maar toen ze 1 miljoen dollar konden verdienen in de BBC-test, werkte het niet. De fabrieken die dergelijke produkten leveren, kunnen eigenlijk om het even wat verkopen : zelfs niet het best uitgeruste laboratorium kan dit nagaan, laat staan de individuele patiënt.

  De opmerking van Trijntje Winkel dat het wel heel moeilijk wordt om zinnige dingen te zeggen over zaken die helemaal niet waarneembaar zijn, is dus volkomen terecht. Willen homeopaten serieus genomen worden, dan zullen zij toch eerst een techniek moeten vinden om homeopatische verdunningen te onderscheiden van water.
  Overigens is het ook niet mogelijk om volkomen zuiver water te verkrijgen; ook in gedistilleerd water zitten nog massa’s stoffen die biologisch actief zijn en die mee- verdund en mee-gepotentieerd worden. Wat is daarvan eigenlijk het effect?
  Er is hier door een aantal mensen heel goed uitgelegd waarom homeopatie onzin is en de werking ervan niet meer dan die van placebo. Wil men desondanks blijven geloven in de waarheid van de homeopatie, dan verdient men het naar mijn mening helaas om bedrogen te worden.

  1. Dank vd vijver!

   Ik hield als kind al niet van de kermis – veel te veel herrie die altijd tegenvalt!

  2. Grappig nietwaar..? Meneer van de Vijver, die ineens mijn achternaam (verkeerd) gebruikt, doet dezelfde dingen als Trijn.. Niet zeggen dat HIJ ‘vindt’ dat ik Trijn belachelijk maak, maar het is weer een ‘voldongen feit’.

   Waarschijnlijk heeft hij dit wetenschappelijk aangetoond, en krijgen we binnenkort een publicatie hiervan. Daarmee is het ‘wetenschappelijk bewezen’, een ‘feit’ en spreken we dus in algemene termen..
   Meneer, eh sorry, M. vd Vijver, is het niet belangrijk dat u bij uw kwalificatie aan mijn (overigens foute) adres vermeldt, dat U DAT VINDT..?? U heeft een beetje hetzelfde euvel als TW, naar mij idee, zij is gaat ook continue van ‘absolute waarheden’ uit, die bij nadere beschouwingen uiterst (wetenschappelijk) subjectief zijn.

  3. Guido het zijn weer een dezelfde personen die zich verschuilen achter een nieuwe naam of zich inbeelden met wat feedbackup van een of ander loos figuur, die geen concrete bewijs toetst maar louter uitspraken doet.

   Heb zulke mensen allang door, tis niet zo moeilijk, als je je vinger nat maakt dan voel je direkt waar de wind vandaan komt.

   Tis net een poppenkast hier… M Klaassen en Katrijn.

  4. Grappig nietwaar..? Meneer van de Vijver, die ineens mijn achternaam (verkeerd) gebruikt, doet dezelfde dingen als Trijn.. Niet zeggen dat HIJ ‘vindt’ dat ik Trijn belachelijk maak, maar het is weer een ‘voldongen feit’.

   @Guido

   Op de 1e plaats is het alwéér een voldongen feit dat je in een comment hebt liggen rommeln, er was m.i. niets mis met het oorspronkelijke van M. van de Vijver. (Je hebt dat ook weer bij andere comments gedaan, behalve bij degenen die wèl in jouw straatje te pas komen!)
   Als je er zo’n moeite mee hebt dat reageerders -alleen bij de tegengassers zo lijkt het- zich niet voortdurend bedienen van: ik vind/naar mijn mening/in mijn ogen/mijns inziens ect., begrijp ik niet goed waarom het op deze site wemelt van artikelen van jouw hand die voldongen feiten suggereren:

   Duurzaam :Homeopathie, een nieuw tijdperk gloort..!

   Verminking van vee: een uitzonderlijke doofpot!

   Chemtrail-rapport: we worden besproeid!

   Hoe BP zelf ook steeds ’smeriger’ wordt!

   WHO schendt eigen regels en is schuldig aan financiële belangenverstrengeling!

   Enz. enz.!!!

   Verbeter de wereld begin vooral bij jezelf!

  5. Als ik je teleurstel, wat een klein beetje in je toon verscholen ligt, dan spijt me dat.. Krijgt je eigen site te weinig bezoekers..?? Valse beschuldigingen slaan op jezelf terug. Maar grappig dat jij uitgerekend degene bent die telkens over ‘rommelen’ begint..
   Je bent ongetwijfeld een ‘geestverwant’ van TW, die zoals je zélf hieronder fijntjes onderscheid maakt: serieuze wetenschap bedrijft..? Er zijn dus -ik zal het hier ook maar even vragen- wetenschappers en serieuze wetenschappers..?? Deze vraag wil je kennelijk hieronder ook niet beantwoorden? En niks zeggen… eh.. eh… je vindt dat je zélf óók een serieus wetenschapper bent..? Geen ‘gewone’ bedoel ik.

  6. ja denk ik ook Guido, zelfs op mijn eigen site halen we dit nu al:

   Currently Active Users

   There are currently 217 users online. 38 members and 179 guests

   Threads 293,481
   Posts 295,665
   Members 8,537
   Active Members 3,602

   Daar worden ze idd alleen maar jaloers op, heb iik het daar nog niet eens over wonder water gehad.

  7. Grappig nietwaar..? Meneer van de Vijver, die ineens mijn achternaam (verkeerd) gebruikt

   @Guido

   Gewoon hilarisch te noemen dat die achternaam door jou veranderd werd in Jonker in het comment van v.d. Vijver:

   http://www.wanttoknow.nl/about/

   Guido Jonkers (1956) – Uitgever WantToKnow.nl

   Hoe lang ga je nog door met drogredeneren? Volgens mij heb je intussen alle drogredenaties de revue laten passeren, dus verzin eens iets nieuws.

 16. Wetenschappelijk bewezen of niet: zolang mijn neefje na jarenlange heftige exceem en allergie klachten eindelijk schooon is na een aantal bezoeken bij een homeopatisch arts vind ik t alleen maar mooi dat het bestaat!
  En ja, hij had al veel “reguliere” medicatie gehad eer hij met z n oma bij de goede man terecht kwam…..maar de “troep” die hij van de huisarts kreeg heeft nooit geholpen…
  Misschien werkt t niet voor iedereen maar ik denk dat velen wel iemand kennen die baat heeft gehad bij homeopathie.
  En aan de reacties van De trein , de geit en de nieuwe pestkoppen ga ik mijn energie niet meer verspillen.

  life is beautiful, if you wish to see it like that ! Peace

 17. Meneer, eh sorry, M. vd Vijver, is het niet belangrijk dat u bij uw kwalificatie aan mijn (overigens foute) adres vermeldt, dat U DAT VINDT..?? U heeft een beetje hetzelfde euvel als TW, naar mij idee, zij is gaat ook continue van ‘absolute waarheden’ uit, die bij nadere beschouwingen uiterst (wetenschappelijk) subjectief zijn.

  Dan heeft u toch de informatie van mijzelf en Trijntje Winkel niet goed begrepen. Als ik hoogstpersoonlijk kan vaststellen dat het regent, zou het idioot zijn als ik zou zeggen: ik vind dat het regent. Men zou zich afvragen of ik wel goed wijs was.

  Als ik hoogstpersoonlijk kan vaststellen – en vele tientallen miljoenen met mij – dat er voorbij het getal van Avogadro – ofwel een homeopatische verdunning van C12 of meer – geen enkel molecuul van de werkzame stof meer in de oplossing te vinden is, zou het idioot zijn als ik zou zeggen: ik vinddat. Natuurlijk vind ik dat: ik vind dat omdat het zo is. Iedereen met de betreffende kennis en vaardigheden zal tot de zelfde conclusie komen.

  Dat is nu juist het aardige van wetenschap: iedereen kan zelf vaststellen of de beweerde feiten inderdaad het geval zijn, de waarheid ervan is niet afhankelijk van iemands mening daarover.

  Ook als u van mening bent dat de afstand van de aarde tot Jupiter relatief is omdat in uw optiek afstand iets relatiefs is, dan toch heeft u net zoveel kilometers afgelegd dan ik als we van hetzelfde punt vertrekken, de zelfde route aanhouden en op het zelfde punt aankomen. Daar is niets relatiefs aan en het verandert ook niet ineens omdat iemand anders er een andere mening over heeft.

  Ik heb overigens geen idee over welke waarheden van T Winkel u het heeft, die ineens subjectief blijken. Ik heb ze nog niet gezien.

 18. De vijver en trijntjeswinkel ik verwonder me erover dat jullie zo dom zijn, homeopathie en ook acapunctuur bestaan al langer dan 6000 jaar denken jullie nu echt dat het nu beter is met al die vieze geneesmiddelen dat is toch niet echt ???? Zo dom die chemos die in het toilet gaan en jullie weer opdrinken ?? Zo dom kan toch niemand zijn ?? Heb een vriendin die binnenkort chemo gaat doen voor darmkanker maar weet je ik heb weinig hoop ik denk alleen aan verlenging van haar leven ! Ik denk als zij zich had gewend naar homeopathie en acapunctuur dat het beter zou zijn maar dat ieders eigen keus !!! Maar zoals jullie praten niet te geloven ! Trijntje wie ben jij en wat is jou beroep (predikant misschien) ?? Ben nieuwschierig !!!

  Groetjes Pietje dit is geen kritiek maar nieuwschierigheid !

  1. Deze zondag 20 juni 2010 is Gezond en Wel host John Consemulder, in gesprek met Ty Bollinger, kanker onderzoeker en auteur van het boek ‘Cancer: Step Outside the Box’ http://www.cancertruth.org

   Over behandelingen van kanker, preventie, immuniteit, onderdrukking bepaalde geneeswijzen, de ‘Medische Mafia’ en nieuwste ontwikkelingen en inzichten met betrekking tot kanker!

   Ga zondag 20-22 uur naar argusoogradio.org om deze uitzending live te beluisteren.

   Vooraankondiging volgende uitzendingen:
   Let op: Zondagavond 4 juli heb ik voor het radio-programma ‘Gezond en Wel’ een radio-special over het onderwerp ‘Chemtrails (Geo-Engineering)’ en het bewijs mbt chemtrails, met oa de gasten:

   Peter Vereecke van de Belfort Group die onlangs een speciale Chemtrails Symposium organiseerden, Michael Murphy van truthmediaproductions.com en een piloot/insider die anoniem zal blijven (maar wel de inside realiteit weet en hierover zal vertellen)!

   18 juli is er ook een bijzondere radio-special over homeopathie met interviews met enkele wetenschappers die onlangs aanwezig waren bij een homeopathie congres van de Homeopathie Stichting. Op een andere datum volgt nog een bijna 2 uur durend interview met Maya en 2012 expert Carl Johan Calleman, zie calleman.com, en meer. Voor een voorlopig programma van de uitzendingen kun je e-mailen.

  2. Pietsje, jaren heb ik tegen m’n zin in (achteraf bezien) gebivakkeerd tussen de ‘academici’, wat jij nu met eigen ogen ziet en in je eigen woorden duidelijk neer zet; de opperste verbazing ‘dit kan niet waar zijn’, dat heb ik jaren zelf moeten dragen in m’n uppie en geprobeerd te verwerken.
   Het kan toch niet dat deze mensen echt zo dom zijn als dat ze doen, daar begon het bij mij ook mee, dit kan toch niet waar zijn..?

   Vele jaren later ben ik er zelf nog lang niet klaar mee, op een veel te vroege leeftijd, voor mij persoonlijk althans, moest ik heilig verklaarde kunstjes doen zoals het opzoeken van een mol massa en dan een beetje rommelen met een mysterieuze constante van Avogadro; ik voelde mij in die tijd altijd een aapje dat kunstjes moest doen voor de meester..

   Ik had zelf zo ontzettend veel vragen over allerlei onderdelen van die kunstjes; die vragen zijn nooit geen moment aan bod gekomen; je moest alleen de voorgeschreven standaard trucjes doen en voor mij was het helemaal moeilijk te plaatsen laat staan te begrijpen dat er sowieso 5 a 6 vwo klasgenoten kennelijk helemaal in hun nopjes waren met de gevraagde opdrachten; terwijl ze hun rekenmachientje bevoelden en bedienden als was het het heilige orakel van delphi, god en dan kwam er weer een getal met meer dan 10 cijfers achter de komma; dan keken ze heel zelfvergenoegd en met, naar ik zelf dacht, geveinsde interessant doenerige blik met gefronst voorhoofd alsof ze moeder Theresa waren die net weer 10 kinderen van de hongerdood had gered.

   Niets begreep ik er van, maar ik zat er middenin, dan moest ik toch ook 1 van hun kunnen zijn?! Nu moet je weten dat ik later dankzij internet er bijvoorbeeld achter ben gekomen dat Avogadro helemaal niet de constante van Avogadro heeft kunnen bepalen; hij heeft alleen de theoretische voorzet kunnen geven die later met dure technische meet & weeg apparatuur ingekopt kon worden om zo die constante uiteindelijk te kunnen bepalen.
   Kijk en dan wordt het voor mij pas interessant; in wat voor tijdvak leefde deze figuur; hoe groeide hij op; in wat voor milieu bewoog hij zich, hoe kwam ie aan z’n centen, wat maakte hem zo bijzonder? was ie autodidact? was ie doctor universalis, wat in die tijd heel normaal was, dat je je begaf in alle beschikbare deelgebieden van de toenmalige wetenschap, had ie een fotografisch geheugen of had ie een bepaalde cijfer knobbel?; weet je dat soort dingen heb ik nodig voordat ik met een goed gevoel aan de gang kan met molmassa’s.
   Op school stopten ze elke minuut van de dag vol met vervelende opdrachtjes; nooit had je de tijd om zelf echt ergens over na te denken; ook het contact met je mede nerdie leerlingen werd daardoor geminimaliseerd; follow the leader, je leerde erg weinig of niets over het echte leven zelf, ik zal het nu even afronden want wat mij betreft zit er een mega boek in als ik zo doorga; ik heb net zo lang nodig om m’n buitenaardse bizarre ervaringen op aarde op een rij te zetten als dat die hells school bells jaren chronologisch in de tijd gemeten geduurd hebben.. wordt vast nog wel eens vervolgd…

   AC/DC – Hell’s Bells
   http://www.youtube.com/watch?v=BwxJ46HWXbA

  3. Dankjewel Pietje, dankjewel HyperAlert!!
   In mijn economische studie, precies hetzelfde verhaal. Nota (beide) bene in de eerte les: ‘de economie wordt bestudeerd o.b.v. het ‘ceteris paribus’-principe.. Er zijn namelijk téveel factoren werkzaam in de economie, om het precieze effect van elk van hen te kunnen meten. Daarom wordt dat bestuderen gedaan op grond van het wijzigen van één van de factoren, waarbij de anderen gelijk blijven’.. Dit heeft dus per definitie NIETS met de dagelijkse gang van zaken te maken.

   Ongelofelijk, deze werkwijze, zo blijkt later. Velen vergeten vervolgens dit uitgangspunt en hebben de indruk dat ze een briljant econoom zijn geworden.. Knappe wiskundigen, econometristen zijn bezig om meerdere factoren te laten veranderen, in uitermate ingewikkelde wiskundig-economische modellen, maar wat er zich feitelijk afspeelt in de economie, is -letterlijk- in de basis al niet te volgen. Van de grote economische variabelen, zoals hoeveel mensen sparen (spaarquote) of hoeveel ze consumeren van hun inkomen (consumptiequote) is het inmiddels redelijk bekend, maar dat is puur o.b.v. ervaringscijfers. Dit-en-dat hebben we destijds voorspelt, en zus-en-zo is er toen uitgekomen.. Dat-en-dat is er toen gebeurd in de economie (bijv. een heftige gebeurtenis) en toen hebben we dat-specifieke effect ervan gezien.

   Een wetenschapper is een goedbedoelende die in het duister tast. ‘Wetenschap is een manier om onzekerheid te verkleinen, door meer te weten te komen over de wereld. Soms wordt ook de kennis die op wetenschappelijke manier verzameld is zelf wetenschap genoemd.. De wetenschap beschrijft de wereld met theorieën. In het dagelijkse leven is iets een theorie als er weinig of geen bewijs voor is. In de wetenschap is een theorie een verklaring voor hoe iets werkt, of daar nu weinig of veel of geen bewijs voor is. Met een theorie kun je voorspellingen doen. Als een theorie goed is, dan kun je er goede voorspellingen mee doen.’

   Als ik ‘de wetenschap’ was, zou ik me een beetje gedeisd en minder schreeuwerig opstellen. Zéker de rol van ‘allesweter’ of ‘betweter’ is per definitie volledig ongegrond. ‘Wetenschap is een manier om onzekerheid te verkleinen’…!! Het zijn vooral de ego’s van de ‘mannetjes’ die -te vaak- met een spreekwoordelijke erectie-in-de-broek hun theorieën goedbedoeld de wereld in helpen. Daar kunnen zij, binnen hun denk- en werkkader niets aan doen, maar zo af en toe eens in een helikopter het werkveld opnemen, in relatie tot de rest-van-de-wereld, zou hen goed doen. Introspectie en contemplatie helpt de mens achter de wetenschapper. Zo zijn er vele, vele wetenschapppers die door deze helikopterblik plotseling een mega-stap in hun persoonlijke EN wetenschappelijke ontwikkeling doormaken.

  1. jawel scheikunde en natuurkunde in het eindexamen jaar; verschrikkelijk, maar wonder boven wonder afgemaakt, ging me niet echt gemakkelijk af inderdaad…

  2. Geweldig mooi nummer Henk! Geek Hiphop; klinkt echt goed!

   gemaakt door ene ‘Baba Brinkman’

   De eerste peer reviewed hiphop show door Baba Brinkman! 🙂

   “Baba Brinkman takes the audience on a journey as he performs a hip-hop performance about the concepts of performance, feedback, revision. In his freestyle, he gives homage to TEDXEAST. Brinkman is a former tree-planter who worked in the Rocky Mountains of B.C. every summer for more than ten years, personally planting over one million trees. He is also a scholar with a Masters in Medieval and Renaissance English Literature. His thesis drew parallels between the worlds of hip-hop music and literary poetry. After graduating in 2003, he began his career as a rap troubadour.”

   http://www.youtube.com/watch?v=NI23-1Wn5Ws

 19. Jeetje..
  Al een tijdje niet meer hier geweest en het eerste wat ik nu weer lees is dat onzinnige geblèr van die Trijn & Co die zichzelf telkens alleen maar herhalen en herhalen.. Niks nieuws te melden die lui, blijven hangen in hun eigen bekrompen geest.
  @ Guido: daar besteed je toch niet zoveel tijd aan? Ik snap werkelijk niet dat jullie daar zo op ingaan en ze maar blijven voeren..
  Negeren die hap!

  1. Ik ben het ook met jullie eens. Het is daarom heel belangrijk, dat iedereen blijft komen én deze ‘wetenschappers’ links laat liggen om een neutrale uitwisseling van gedachten te krijgen.

 20. @ Allen

  Ik heb wederom met verbazing en licht schaamrood op de kaken enkele reacties gelezen. Ik begrijp niet hoe het mogelijk is dat er mensen zijn die niet reageren op een artikel in de gedachte dat die reactie een uitvloeisel is van:

  De eigen interpretatie van een stuk
  De eigen zienswijze op het besproken onderwerp
  het gezamelijke belang bij de vele individuele reacties
  de toegevoegde waarde van kennis en informatie die NU nog in doofpotten zitten
  Het verplaatsen in het perspectief van de schrijver

  kan nog wel even doorgaan met opsommen MAAR zolang er naasten zijn die nkel reageren uit de hoedanigheid dat HIJ of ZIJ als individue het alleen recht heeft op wat waar is of niet dan moet ik u toch terug sturen naar school.

  Absolute waarheden zijn te vinden in materialistische zaken die wij als mensheid hebben besloten een naam te geven zodat we het met z’n allen kunnen herkennen.

  De onderwerpen en geplaatste stukken op deze website zijn in 95% van de gevallen; bevindingen, geconstateerde feiten van een enkeling en verborgen kennis wlke anders is dan de MASSAMEDIA ons graag doet geloven! Dit houdt per definitie in dat de huidige REGULIERE gan van zaken NIET meer op zoek is naar waarheden en/of feiten maar enkel naar verhaallijnen die aansluiten op het doel van een elite.

  Daarom is de essentie in de tijd waarin wij leven veel gemakkelijker te benaderen door de bekende helicopterview.

  dit geld dus ook voor het begrip wetenschap, onderwijs, media, politiek etc.etc.,etc. dat zijn namelijk feitenlijke onderwerpen.

  Niet door een eigen aanname van een voldongen feit omdat dit je nou eenmaal zo voor het eerst te ore is gekomen. Dat zou namelijk zeggen dat het eenrichtingsverkeer de waarheid bezit terwijl alles wat wij aan naslagwerk van onze voorouders hebben geerfd anders doet spreken.

  Dus zoals vaker aangegeven WE WANT TO KNOW AND WE”RE DOING IT RATHER BY HART AND SOUL THEN BY MIND…

  Xiao

  1. “per definitie” klinkt toch behoorlijk absoluut dacht ik zo.

 21. Ik vind het helemaal niet erg dat homeopathie niet wetenschappelijk bewezen is. Er zijn erg veel mensen die er baat bij hebben. Er zijn genoeg mensen die met een zogenaamde wetenschappelijk bewezen receptje de deur van de huisarts uitlopen en geen baat hebben bij de behandeling en tig keren terugkomen voor een nieuw recept. En dit mag en kan allemaal omdat het wetenschappelijk bewezen is dat het werkt terwijl het in veel gevallen niet werkt en/of vergezeld gaat met talloze bijwerkingen waar je ook weer een hele apotheek voor nodig hebt. En dit mag en kan allemaal. Omdat het reguliere geneeskunst heet! Terwijl sommigen ( of moet ik zeggen velen? )helemaal niet genezen. Het lijkt mij helemaal geen geneeskunst meer maar veel meer een “behandelkunst” geworden.

  Enne… aan genezen mensen verdien je niks! Aan mensen behandelen verdien je veel meer en hoelanger ze “lid” zijn van de apotheek hoe beter het is voor Big Pharma want die schoorsteen moet toch ook roken.

  Iemand sprak over het placebo-effect. Zou dat dan ook niet kunnen opgaan voor die chemische rommel die sommigen slikken? Ik vraag mij af of zij genezen omdat zij geloven dat dat pilletje van de huisarts hun beter maakt? Dat het dus werkt met de dezelfde principes als homeopathie? Dat dus je geest wel zoveel invloed heeft op de werking van een pil? En dat het in feite niet uitmaakt wat je slikt? Dat als je wil dat het werkt dat het dan ook werkt? Net zoals de Iceman met zijn gedachten zijn lichaam onder controle heeft?

  1. Bedankt Fan, dat heb je goed verwoord, het draait idd allemaal om dit soort dingen.

   Kan je iedereen beter maken dan staan er heel wat artsen en dokters op straat, doordat iedereen zich verstopt achter een medicijn die gelijk moet inwerken op de ziekte is meer propaganda voor het in nemen van placebo’s die geen doeltreffende oplossingen biedt.

   Houdt alle mensen maar in een illussie vast van een ziekte proces, schrijf medicamenten uit die zogenaamd moeten werken maar inderdaad het tegen over gestelde doen van het verschaffen van bijwerkingen.

   Sta je dan bij een specialist ter behandeling dan weet men niet wat men met de patient moet aanvangen, je staat dan letterlijk en figuurlijk met je rug tegen de muur, in ergste geval wil niemand een nobel prijs winnen.

   Een ziekenhuis is net een fabriek, tis komen en gaan en de hoop die men heeft is angst in bange dagen, geen arts die toe wil lichten dat je misschien morgen weer beter bent, het is 1 van de velen redenen waarom veel mensen tegen dit machtsgebeuren zijn, je hebt immers niks meer over je zelf te zeggen en moet noodgedwongen alleen doen wat de Heren witte jassen willen en de Pharma die daar achter steekt.

   Mag je dan ook eens wegleunen op een stukje alternatief als het toch blijkt te werken, dat scheelt in mijn portomonee weer tegen al die toren hoge kosten die je maandelijks moet betalen voor een zorgverzekering waar je helemaal niks aan hebt.

  2. Iemand sprak over het placebo-effect. (…) Dat het dus werkt met de dezelfde principes als homeopathie?

   Maar dat is nou juist waar de homeopaten altijd zo boos om worden: de mogelijkheid dat homeopathie helpt doordat het een placebo-effect genereert.

  3. Door het (op zijn zachtst gezegd) ‘foutieve’, in The LANCET gepubliceerde verslag van het onderzoek van de heren Shang en Egger uit 2005, ben jij nu van de leg, TW. Je zit er volstrekt naast met je ge-oh over placebo-effect.
   Afgelopen donderdag bleek overduidelijk, adhv een uitmuntende statistische analyse, dat deze heren zeer nadrukkelijk, significante INFORMATIE OVER DE POSITIEVE WERKING VAN HOMEOPATHIE, HEBBEN WEGGELATEN..!! En zo is het TW, zo is het. Je leugens en achterklap over het placebo-effect van homeopathie zijn minstens net zo kwalijk!! Grote bewondering van jouw derhalve voor Shang en Egger..?
   Wat me uitermate verbaasd, is dat je geen enkele interesse aan de dag legt, als ‘wetenschapper’, om jezelf te verdiepen in de mogelijke onjuistheden in het onderzoek van Shang en Egger. Je bent zo zelfingenomen met je placebo-standpunt, dat je wederom volledig de plank misslaat. Wat Shang en Egger hebben gedaan, is hoogst laakbaar, to say the least!

  4. Hier is dat onderzoek uit de lancet (shang en egger 2005) :
   http://www.thelancet.com/journals/lancet/article/PIIS0140-6736(05)67177-2/abstract
   (ik weet niet of je de gehele tekst kan lezen zonder lid te zijn)

   Dit is de kritiek uit de homeopathische hoek :
   http://www.thelancet.com/journals/lancet/article/PIIS0140-6736(05)67879-8/fulltext
   (ondertekend door ondermeer de directeur van Boiron, Big Homeopharma )

   En hier het antwoord van shang en egger :
   http://www.thelancet.com/journals/lancet/article/PIIS0140-6736(05)67881-6/fulltext

   Dus iets genuanceerder dan je doet voorkomen Guido.
   Het lijkt soms wel alsof je met opzet dingen wat verdraait om een reactie uit te lokken.

  5. Wat een duffe reactie Henk, copypaste..? Wat is het nut man, bewijst dit je ‘gelijk’..? 3 leads, m.a.w. zoek het lekker uit, ik heb toch gelijk..??
   Wil je niet weten wat er afgelopen donderdag is verteld over deze beide cijfergoochelaars..?? Wetenschappelijke draaikonten. Dag Henk.

  6. Guido, je doet een zeer stellige bewering over Shang et al., namelijk dat zij OPZETTELIJK alleen maar studies hebben geselecteerd die aantonen dat het effect van homeopathie op het placebo-effect berust. Je doet die bewering zonder enige nuance, zonder enige vorm van “ik vind”.

   En dat terwijl je je beschuldiging totaal niet hard maakt.
   En dat terwijl je er geen enkel blijk van geeft dat je hun analyse daadwerkelijk gelezen hebt.
   En dat terwijl je er geen enkel blijk van geeft dat je ook maar enig idee hebt hoe zij hun studie hebben opgezet.

   Treurig vind ik dat, dieptreurig, zeker gezien de manier waarop je mensen bejegent die zich die moeite wél getroost hebben. En als het onderzoek van Shang et al. nu het enige review was dat dergelijke uitkomsten geeft. Maar er zijn er talloze, ook van de Cochrane Collaboration.

  7. TW: Vreemde manier om te zeggen dat het onderzoek, dat afgelopen donderdag gepresenteerd werd, over de ‘statistische’ werk’wijze’ van de heren ‘wetenschappers’, je geen donder kan schelen.. Vreemd, bizar, voor een UvA-wetenschapper.. Hoor en wederhoor is het toch…?? Hahaha..
   (Ik vind trouwens dat ik ‘Ik vind’ weg moet laten, want ik schrijf niet namens mezelf, ik citeer de conclusies van de onderzoeksanalyses van beide heren.) (Groeten aan Gait trouwens, tijd niet gezien.. vind ik… haahaha) 🙄

  8. TW: Vreemde manier om te zeggen dat het onderzoek, dat afgelopen donderdag gepresenteerd werd, over de ’statistische’ werk’wijze’ van de heren ‘wetenschappers’, je geen donder kan schelen.. Vreemd, bizar, voor een UvA-wetenschapper.. Hoor en wederhoor is het toch…?? Hahaha..

   Ja gaat er zonder meer vanuit dat ik het commentaar van de homeopaten niet bestudeerd heb. Dat heb ik echter wel.

  9. Goed zo..! Geen woord erover.. vreemd. Waar heb je dit dan bestudeerd..?

  10. Waar heb je dit dan bestudeerd..?

   In mijn studeerkamertje.

  11. En Guido,

   Laten wij dan eens zien wat Lüdtke en Rutten concludeerden na hun diepgravende analyse van de meta-analyse van Shang et al:

   Our results do neither prove that homeopathic medicines are superior to placebo nor do they prove the opposite.

  12. Wat Shang en Egger hebben gedaan, is hoogst laakbaar, to say the least!

   En dat is onzin.

   Ze hadden alle studies van voldoende kwaliteit kunnen meenemen in hun meta-analyse. Ze hebben er echter voor gekozen om die met de grootste onderzoekspopulatie te selecteren en die af te zetten tegen gelijksoortige “allopatische” studies, omdat de grootste onderzoeken – mits het onderzoeken zijn van goede kwaliteit – de betrouwbaarste uitkomsten geven.

   Lüdtke en Rutten hebben de andere, kleinere studies ook bekeken en onderworpen aan diverse statistische bewerkingen, hetgeen leidde tot de conclusie die ik in een eerder bericht al weergaf en die ik hier ook nog maar een keer geef:

   Our results do neither prove that homeopathic medicines are superior to placebo nor do they prove the opposite.

  13. Guido jij schrijft “(Groeten aan Gait trouwens, tijd niet gezien.. vind ik… haahaha)”
   bijzonder Guido , als jij graag serieuze reacties wilt , dan moet je reacties van lezers niet zomaar aan passen niet stiekem verwijderen , niet met grote regelmaat je eigen reacties veranderen. want wat je verwijdert kun je niet zien en dat ligt niet aan mij, sorry maar het is niet anders.

 22. homeopathie werkt.

  ik heb altijd meer baat en genezing gevonden bij klasieke homeopathie.
  het lichaam gaat zelf aan het werk en soms volgenen innerlijke processen, omdat ze bij het lichamelijk symptoom horen.
  het werk fantasties.

  1. Inderdaad Grietje het is ook goed dat jij je stem laat horen dat het wel werkt naar behoren dan dat het als onzinnige beschreven wordt.

   Dokters en artsen en sommige onderzoekers luisteren alleen naar hun eigen portomonee van inkomsten dan naar de mensen zelf.

   De meesten die het ondergaan en positief over het resultaat wordt niet altijd naar geluisterd, die moeten maar suggeren dat ze een placebo hebben ontvangen.

   Homeopathie is gewoon goedwerkend als je de resultaten bekijkt en openstaat dat er een andere mogelijheid is van genezing, want daar gaan alle chronisch-zieken voor, iemand die naar hun luisterd en de juiste aanvulling geeft om weer beter te worden.

 23. Oké, tijd voor prijsschieten. We kunnen lang genoeg wachten op een gestructureerd verhaal van je, Guido, maar dat zal niet komen, schat ik zo in. Daarom heb ik maar even je ‘betoog’ wat handzamer samengevat. Zo kan iedereen je logica doorzien. Zien we ergens een drogreden? Degene met die de meeste kan noemen, krijgt een pluim.

  Stelling: Homeopathie als methode is juist, de wetenschap is onjuist dat de methode niet werkt.

  Argument 1:
  (Huis)artsen op het congres georganiseerd door de Stichting Homeopathie dragen in overvloed voorbeelden aan van mensen die met homeopathische geneesmiddelen zijn geholpen.
  Dus de homeopathie als methode is juist.
  Argument 2:
  Water heeft vele mysterieuze kanten. De wetenschap is niet in staat om alle kenmerken van water te duiden.
  Dus de homeopathie als methode is juist.
  Argument 3:
  Huisartsen die zich na hun reguliere opleiding hebben geschoold in complementaire geneeswijzen op het gebied van antroposofie, homeopathie of acupunctuur, werken veel goedkoper dan hun collega’s die dat niet deden. Dus de homeopathie als methode is juist.
  Argument 4:
  De patienten van de complementair geschoolde (huis)artsen hebben een iets hogere levensverwachten dan patienten van niet-complementair geschoolde (huis)artsen. Dus de homeopathie als methode is juist.
  Argument 5:
  Volgens het similiaprincipe bereidt het lichaam zich op een grote hoeveelheid stress voor na toediening van een kleine hoeveel stress. Homeopathie werkt net zo, maar dan met een kleine hoeveelheid energie in plaats van een fysieke eenheid.
  Dus de homeopathie als methode is juist.
  Argument 6:
  Wetenschappers Shang en Egger lieten willens en wetens conclusies uit hun onderzoek naar de werking van homeopathie achter waaruit bleek dat homeopathie werkt.
  Dus de homeopathie als methode is juist.

  1. @ Jadag,

   En dat is allemaal volkomen waar, daar hoef je geen “ik vind” voor te zetten. 🙂

   Wellicht is het ook verhelderend om de naar mijn mening zeer genuanceerd verwoorde conclusie van Shang et al. zelf hier even weer te geven:

   We emphasise that our study, and the trials we examined, exclusively addressed the narrow question of whether homoeopathic remedies have specific effects. Context effects can influence the effects of interventions, and the relationship between patient and carer might be an important pathway mediating such effects.

   Practitioners of homoeopathy can form powerful alliances with their patients, because patients and carers commonly share strong beliefs about the treatment’s effectiveness, and other cultural beliefs, which might be both empowering and restorative.

   For some people, therefore, homoeopathy could be another tool that complements conventional medicine, whereas others might see it as purposeful and antiscientific deception of patients, which has no place in modern health care.

   Clearly, rather than doing further placebo-controlled trials of homoeopathy, future research efforts should focus on the nature of context effects and on the place of homoeopathy in health-care systems.

  2. Fijn dat je alles zo op een rijtje zet; kunnen we meteen de angel eruit halen. Alleen al het opstellen van de stelling: ‘Homeopathie als methode is juist, de wetenschap is onjuist dat de methode niet werkt’ toont het volgende falen van de huidige wetenschappelijke meetmethodes en het wetenschappelijke denkraam aan. Een betere stelling zou naar mijn idee zijn:

   “De huidige wetenschappelijke kennis kan mogelijk niet, of onvoldoende aantonen dat de homeopathische methode werkt. Daarmee wordt het huidige wetenschappelijke denken impliciet uitgedaagd om de overvloedige casuïstiek, waaruit de uitermate positieve werking van homeopathie wél blijkt, in te gaan passen in haar denkraam. Immers deze casuïstiek én de schijnbare onmogelijkheid van de wetenschap om deze resultaten te meten, lijken daarmee op gespannen voet te staan.
   De veronderstelling dat het het wetenschappelijke denkraam zélf is, dat hier ernstig tekortschiet, is dan ook verre van denkbeeldig. Het is aan de wetenschap om de hand vervolgens in eigen boezem te steken en wetenschappelijke methodes te bedenken die wél de overvloedige positieve en praktische resultaten van de werking van homeopathische geneeswijzen aantonen. En daarmee een fundament bieden voor een nieuw wetenschappelijk paradigma, waarin de homeopathie een complementaire plaats krijgt in de medische geneeskunde. Mogelijkerwijs zou homeopathie op grond van deze bevindingen daarmee zelfs volledig terecht, de kwalificatie ‘geneeskunst’ kunnen verdienen.”

   En hoe kom ik op deze stelling. Zoals gisteren al gemeld:

   “Een wetenschapper is een goedbedoelende die in het duister tast. ‘Wetenschap is een manier om onzekerheid te verkleinen, door meer te weten te komen over de wereld. Soms wordt ook de kennis die op wetenschappelijke manier verzameld is zelf wetenschap genoemd.. De wetenschap beschrijft de wereld met theorieën. In het dagelijkse leven is iets een theorie als er weinig of geen bewijs voor is. In de wetenschap is een theorie een verklaring voor hoe iets werkt, of daar nu weinig of veel of geen bewijs voor is. Met een theorie kun je voorspellingen doen. Als een theorie goed is, dan kun je er goede voorspellingen mee doen.’

   Als ik ‘de wetenschap’ was, zou ik me een beetje gedeisd en minder schreeuwerig opstellen. Zéker de rol van ‘allesweter’ of ‘betweter’ is per definitie volledig ongegrond. ‘Wetenschap is een manier om onzekerheid te verkleinen’…!! Het is dus 1 mannier, zoals er zovelen zijn.
   Maar het zijn vooral de ego’s van de ‘mannetjes’ die -te vaak- met een spreekwoordelijke erectie-in-de-broek hun theorieën goedbedoeld de wereld in helpen. Daar kunnen zij, binnen hun denk- en werkkader niets aan doen, maar zo af en toe eens in een helikopter het werkveld opnemen, in relatie tot de rest-van-de-wereld, zou hen goed doen, naar het idee van velen, ook en vooral van gevestigde en uiterst erudiete wetenschappers zélf. Introspectie en contemplatie helpt de mens achter de wetenschapper. Zo zijn er vele, vele wetenschapppers die door deze helikopterblik plotseling een mega-stap in hun persoonlijke EN wetenschappelijke ontwikkeling doormaken.”

  3. “De huidige wetenschappelijke kennis kan mogelijk niet, of onvoldoende aantonen dat de homeopathische methode werkt. Daarmee wordt het huidige wetenschappelijke denken impliciet uitgedaagd om de overvloedige casuïstiek, waaruit de uitermate positieve werking van homeopathie wél blijkt, in te gaan passen in haar denkraam. Immers deze casuïstiek én de schijnbare onmogelijkheid van de wetenschap om deze resultaten te meten, lijken daarmee op gespannen voet te staan.
   (…)
   Het is aan de wetenschap om de hand vervolgens in eigen boezem te steken en wetenschappelijke methodes te bedenken die wél de overvloedige positieve en praktische resultaten van de werking van homeopathische geneeswijzen aantonen. En daarmee een fundament bieden voor een nieuw wetenschappelijk paradigma, waarin de homeopathie een complementaire plaats krijgt in de medische geneeskunde. Mogelijkerwijs zou homeopathie op grond van deze bevindingen daarmee zelfs volledig terecht, de kwalificatie ‘geneeskunst’ kunnen verdienen.”

   Dat kunnen de homeopathische wetenschappers dan toch gewoon gaan doen? Of zijn er geen homeopathische wetenschappers?

  4. Klopt, dat DOEN de homeopathische wetenschappers al. Goed de studies lezen Trijntje. En daarmee het verzoek: Verschuif je grenzen, ik weet dat je het kan; bij jou staan ze óók los!

   Als ik je een handje mag helpen, kijk eens naar het onderzoek van celbioloog Fred Wiegant, van de Universiteit van Utrecht. Hij onderzocht de reacties van cellen op stressinvloeden en hun reactie daarná, op dezelfde stress-invloeden. Het blijkt dat het homeopathisch principe, cellen wel degelijk in staat stelt zich te wapenen voor DEZELFDE stressinvloeden in de toekomst. Hij slaat daarmee de brug tussen wat jij-niet-gelooft-dat-kan en wat-wel-degelijk-OOK-pure-wetenschap-is..
   Wil je een lead?: http://www.homeopathie.net/wetenschap2.htm
   Wil je een citaat?:

   “Onderzoek met hoge verdunningen

   Fundamenteel onderzoek heeft aangetoond dat geneesmiddelen die zo vaak zijn verdund dat sommigen denken dat er “niets” meer inzit, toch werkzaam blijken te zijn. Dit betekent een doorbraak.”

   nog een?

   “De ‘Similia-wet’ is het principe waarop de homeopathie is gebaseerd. Het stelt dat een kleine dosis van een ziektekiem het lichaam aanzet om die ziekte te bestrijden. De Nederlandse onderzoekers Van Wijk en Wiegant hebben aangetoond dat dit principe zelfs terug te vinden is op de werking van de individuele cellen!”

   Dat ik nou jouw werk ga zitten doen Trijntje.. Schandalig vind ik dit. Kom gewoon eens naar zo’n congres, zeker als dat bij je om de hoek wordt georganiseerd..!!!
   En je gaat hier toch niet Dr. Fred Wiegant weer onbetrouwbaar zitten verklaren, of ‘wetenschappelijk dwalend’..

   Maar je bent het dus met me eens, want daar gaat het even om. Het ging over stellingen daarboven. Wetenschap is een flexibel denkraam, dat vast komt te zitten als wetenschappers er een potje van maken. Wetenschap niet meer als ‘manier’ van werken zien, maar als vast kader. Dát is op zich al een heel winstpunt, als ik gewoon de draad van de reacties weer op mag pakken..

  5. @ Guido (en Trein)”:

   Roel en Edduard van Wijk (en Professor Popp en zijn wetenschappers van het International Biophysics Institute in Neuss, Duitsland) zijn nu juist maar een aantal van die kwalitatief zeer bekwame wetenschappers die de BIOFYSICA (ja Trein, dezelfde die ik bespreek…) van dit soort verschijnselen beschrijven…en bewijzen! Keer op keer…

   Energetische informatieoverdracht (Blauwdruk) zelfs op afstand (non-lokaliteit) en de enige ware communicatie en regulatie principes binnen en tussen cellen…De Taal van Licht (en Geluid en Energie en Coherente Informatie) dus…

   En aangezien dit de ‘werkelijke werkelijkheid’ betreft is het zeer logisch (en wetenschappelijk) dat daar het bewijs te vinden is..en ook aantoonbaar en repliceerbaar met bergen gevonden wordt…

  6. Guido,

   Je weergave van het similiaprincipe is onjuist. Het principe staat correct beschreven aan het begin van de studiebeschrijving van Wiegant.

   Er worden geen ziektekiemen van de betreffende ziekte toegediend, maar zeer sterke verdunningen van stoffen die dezelfde verschijnselen oproepen als die van de ziekte.

   Dat is een essentieel verschil en het verklaart waarom er homeopatische middelen zijn met extract van bijvoorbeeld eendenlever, of extract van kinine voor aandoeningen die met koorts gepaard gaan. Noch kinine, noch eendenlever zijn “ziektekiemen”.

  7. 🙂 @ Guido & John

   Heel veel mensen die interesse hebben in homeopathie en ook in flower essence of kruiden medicijnen studies gaan naar een geroemde grote school op universitair niveau in Galcary, waar heel veel van de veel besproken zaken worden uiteen gezet en goed en degelijk les in wordt gegeven met niet zomaar een kwakzalver papiertje.

   http://www.brandonraynor.com/content/view/428/961/

   Leuk is dat we erop in kunnen hammeren bij mensen met oogkleppen op en die enkel leven op copy & paste verhalen van een ander en daarmee hun doel proberen door te zetten.

   Ze vergeten 1 heel erg belangrijk stukje van de puzzle alle hoge scholen door de hele wereld heen die les geven in Homeopathie, in flower essence en herbal medicine. ze zijn immers veel verder op dit terrein dan de meeste hier in Nederland zich blind staren op de dualiteit.

   @ TW

   Hoeveel scholen en opleidingen en hoge scholen en Universiteiten wil je gepresenteerd krijgen dat je er helemaal naast zit met je ver in kennis achter gebleven bent in materie!

  8. En aangezien dit de ‘werkelijke werkelijkheid’ betreft is het zeer logisch (en wetenschappelijk) dat daar het bewijs te vinden is..en ook aantoonbaar en repliceerbaar met bergen gevonden wordt…

   Dromen worden weleens werkelijkheid, maar dat is met deze nog niet het geval.

  9. John ken je Mira nog ?! die schone uit Amsterdam, nou die is er gaan studeren een paar jaar geleden, geweldige opleiding daar door oa Terry Carter.

   Aan Terry heb je een hele goeie als je daar mee in kontakt wil treden, hij zou heel goed passen in een interview gesprek in een radioprogramma van argusoog.

   Hij kan je in iedergal heel wat puzzle stukjes toebedelen die misschien nog ontbreken.

 24. Ik ken iemand van nabij die heeft veel last van hooikoorts. Elk voorjaar was het weer raak.
  Op een gegeven moment is ze een steentje van aquamarijn gaan dragen. De hooikoorts is weg komt af en toe nog terug en dan is het tijd om de aquamarijn te reinigen.
  Mijn zwager heeft al een lange tijd last van allergische reacties op keel en luchtwegen.
  Heb een aquamarijn van 4 euro aan een touwtje voor hem gekocht. Laatst spraken we elkaar en hij zei doe hem niet meer af heb nergens last meer van.
  Het is een nuchtere zakenman en draagt nu onder zijn driedelig pak een aquamarijn aan een touwtje om zijn nek, en is heel blij.

  http://www.centrum-licht-liefde.nl/knuffelsteen/index_bestanden/Page330.htm

  1. 🙄 @janee, dat kan écht niet hoor, je zult je vergissen, wellicht zitten die krijtstreepjes van dat 3-delige pak voor zijn ogen. Wordt zijn waarneming belemmerd door placeboiaanse gedachten. Tjonge jonge, wat moet die meneer nog veel leren.. hahhahahahahaha… 🙄

  2. Guido,

   Ik zeg het nu geloof ik welgeteld voor de 11e keer hier maar het lijkt wel of je gewoon niet leest: niemand ontkent dat veel mensen baat kunnen hebben bij homeopathie. De discussie gaat over de vraag: wat is de oorzaak daarvan? Placebo-effect, of iets anders?

   Dit is belangrijk om te weten. Je gaat namelijk geen placebo inzetten bij kanker ter vervanging van chirurgische verwijdering van het kankergezwel. Je gaat ook geen placebo inzetten als anti-conceptie, of als middel tegen zwangerschapsvergiftiging. Om maar een paar voorbeelden te geven.

  1. Thanks Joris, jij bent de electrisch verlichte ontsteker hier altijd! 🙂

   Mooi artikel hoor weer, ze zijn altijd zo op maat.

  2. Ja Paul, mooi onzinartikel.

   Vooral de mededeling dat de middelen moeten worden opgelost in bronwater – dat veel zouden bevat – en langdurig geschud, waardoor het homeopathische middel zijn optimale werking krijgt. De zouten ondergaan dit schudden blijkbaar zonder dat dit enige invloed heeft op hun effect: alleen van het homeopathische middel wordt de werking versterkt door het schudden, de werking van de zouten verandert er blijkbaar helemaal niet door – gelukkig maar trouwens!

   Maar begrijpen doe ik dit niet. Waarom wel effect van het schudden op het hom. middel maar niet op de zouten in het bronwater??

  3. Als Trijntje het zo goed weet mag Trijntje ons even uitleggen waardoor het komt dat het menselijk lichaam een temparatuur heeft van rond de 37 Graden.

  4. Paul,

   Jij mag ons even uitleggen waarom wel effect van het schudden op het hom. middel maar niet op de zouten in het bronwater.

  5. Dat schudden komt door het lachen Trijntje van je domme vragen die je stelt, je hebt werkelijk waar een plaat voor je kop!

  6. Als je goed je onderzoek doet, dan kom je er achter dat de meeste homeopatische tencturen niet op waterbasis zijn maar alcohol, zie bv bachremedies.

   Je kakelt er werkelijk oplos als een kip zonder kop.

  7. Paul,

   Ik stel een vraag over een opmerking in een artikel waar jij met instemming naar verwijst.

   Degene die kakelen als kippen zonder koppen zijn dus ten eerste de schrijver van dat artikel en ten tweede jij, omdat je het er blijkbaar mee eens bent.

  8. Welk bronwater gebruik je Joris ?
   Kan het ook met fanta ? (daar zitten ook polaire moleculen in).

  9. Wat intens zielig als je alleen maar kunt reageren met beledigingen op elke vraag die je wordt gesteld.

  10. Zielig bestaat niet, omdat iedereen altijd bezield is, alleen een dode is zielig te vinden omdat de ziel het lichaam heeft verlaten.

   Je kan gewoon niet tegen je verlies…

  11. Je kan gewoon niet tegen je verlies…

   Nee, vast niet.
   ROTFL!

  12. Geniet nog maar ff van het mooie weer buiten, kan morgen best wel zure regen voor je zijn en onverdund.

  13. Dank Joris, eindelijk een relevante link! Het leven is elektrisch, magnetisch, elektromagnetisch, akoestisch en bio-energetisch…Biochemie en alle fysiologische processen zijn ’tweederangseffecten’ van deze onderliggende dynamische bio-energetica en biofysica!

   Zie ook scalair elektromagnetisme, radionica, etc. Op mijn site (daar staat ook een videoverslag) staat een artikel van mijn hand wat de elektrische geschiedenis der wetenschap wat behandelt, deel 1 en 2 ook hier op WTK:

   http://www.wanttoknow.nl/overige/over-de-kracht-van-bewustzijn-het-placebo-effect-het-geheugen-van-water-digitale-biologie-en-elektromagnetische-homeopathie-de-toekomst-van-genezing/

   deel 2 hier: http://www.wanttoknow.nl/overige/deel-2-o-a-over-de-kracht-van-bewustzijn-en-die-van-water-de-toekomst-van-geneeskunst/

  1. Paul,

   Wat die meneer vertelt kan zeker 60% korter, dan wordt het meteen ook een stuk boeiender. Nu heeft het meer weg op een video voor slapelozen.

 25. Dank je wel Paul! Ik dacht ik smijt er even een vrolijk liedje tussendoor. =)
  Sommige mensen begrijpen gewoon niet dat pharma je dealer is, ziektezorg praktiseerd i.p.v gezondheidszorg. Zolang je daar het verschil niet tussen weet kom je met je overwegingen in een tunnel terrecht. Gezondheidszorg heeft te maken met bewustwording, is kritisch georienteerd en begint bij jezelf, wat doe ik en waarom doe ik het. Dat gaat veel dieper dan pharma en (moderne)homeopathie denk ik dan… http://www.youtube.com/watch?v=AazObF_pHSU&feature=channel

  …..snel weer verder met mijn sollicitatieformulier.(CEO voor BP)
  Geen tijd te verliezen want iedereen kan dat dus het zal wel druk worden! 🙂

 26. Er wordt hier nog al eens geschermd – vooral door ene Trijntje – met het argument dat de werking van homeopathie gebaseerd is op het zgn. placebo-effect.
  In zijn algemeenheid kan gesteld worden dat genezing – allopathisch (=regulier) of homeopathisch – voor ongeveer 40 procent gebaseerd is op dit effect. Bij een vergelijking dus allopathie en homeopathie kunnen we dit dus gevoeglijk wegschrappen.
  Bovendien, als de homeopathische werking allemaal placebo-effect zou zijn, hoe kan het dan werken bij baby’s en dieren ?
  Verder is er inmiddels meer dan voldoende wetenschappelijk bewijs voor de werking van homeopathie. De discussie is sindsdien door wetenschappers en pseudo-wetenschappers – waaronder de Amerikaanse illusionist James Randi, die 2 miljoen heeft uitgeloofd voor het bewijs van werking – verlegd naar de vraag HOE het werkt. Dat dit een volkomen onzinnige vraag is, zeker vanuit de reguliere hoek, mag blijken uit het feit dat men de vraag HOE reguliere geneesmiddelen evenmin kan beantwoorden. Het kan echter nog gekker:
  van antidepressiva is inmiddels wetenschappelijk aangetoond dat deze niet beter werken dan een placebo (nepmiddel). Desondanks is het zo ongeveer het meest door huisartsen voorgeschreven (nep)medicijn.

  1. Laat duidelijkheid niets te wensen over Cor. De discussie van de TW’s van deze wereld gaat ook niet over de homeopathie…! Hoe gek het ook mag klinken..
   Deze discussie gaat over HUN ‘WETENSCHAPPELIJKE’ KIJK op de homeopathie. Dat is niet door ze ontkent, maar als je naar het geluidsniveau van de geproduceerde reacties van deze lieden luistert, lijkt het wel of ze vermoord worden..
   Gewoon simpel: stel je wetenschappelijke methodes bij, als je ziet dat casuïstiek bewijzen te over levert. Je doet anders vooral jezelf tekort!

  2. @ Guido,

   Het is een misverstand te denken dat casuïstiek geen rol speelt in de geneeskundige wetenschap.

   Casuïstiek kan echter nooit op zichzelf staan als medisch bewijs, omdat casuïstiek per definitie niet generiek is. Casuïstiek is een onderdeel van het totale raamwerk van de medisch-wetenschappelijke bewijsvoering en als zodanig van belang.

   Wil de casuïstiek de rol vervullen die zij kán en moet vervullen, dan moeten de gevalsbeschrijvingen aan bepaalde eisen voldoen, te beginnen met het stellen van relevante vragen gesteld.

   In dit artikel kun je iets meer lezen over rol en functie van medische casuïstiek in relatie tot medische bewijsvoering:
   http://www.ntvg.nl/publicatie/het-belang-van-medische-casuiumlstiek-te-midden-van-39evidence-based39-geneeskunde-en-mol/volledig

  3. Dank TW, ik ga er eens rustig naar kijken, ziet er interessant uit!

  4. De discussie spitst zich toe op de vraag of de homeopathische casuïstiek voldoende aanleiding vormt om het reguliere standpunt, inhoudende dat het effect van homeopathie moet worden toegeschreven aan het placebo-effect, te herzien.

  5. Ik heb 2 weken geleden op het Homeopathisch Congres, zóveel bewijsvoerende casuïstiek gehoord, van vooral Drs. Resie Moonen die huisarts en homeopathisch arts is in Maastricht.
   Nam het onderwerp ‘casuïstiek’ voor haar rekening. In één woord? INDRUKWEKKEND!
   Het wordt tijd -nogmaals gezegd- dat het wetenschappelijke kader zich achter de oren krabt en ná-denkt.. Er wordt iets’ verschrikkelijk over het hoofd gezien, vooral door die wetenschappers, die ‘geloven’ dat het ‘niet kan’..
   Andere wetenschappers zien ruimte genoeg voor een afdoende verklaring. Maar is het niet:
   ‘Vraag niet hoe het kan, maar geniet ervan..’?

  6. In Nederland lopen ze blijkbaar nog steeds achter, zal dit niet te maken hebben met een stel mensen die geheel skeptisch tegen werken van uit hun principes, je mag niet zwart zijn maar wel blank en anders mag je niet mee doen in deze wereld van multicultureel zijn.

   Vind zelf de College’s van Terry Carter uit Calgary altijd goed wanneer hij fieldwork doet naar nieuwe planten soorten en hun werkende stoffen, dit zijn vakfreaks die los staan van de Big Pharma en de voedsel industrie maar ook van de hele homeopathische retoriek van healingindustrie, zij maken oa de voedingssupplementen.

   Ja vakfreaken zijn voor mij de mensen die vaak iets kunnen vertellen maar ook heel enthausiast kunnen laten zien wat ze aan het doen zijn, ook college’s intregeren mij meer dan een uit de mouwen geschude lezing zonder toevoeging.

  7. @ Guido,

   Je zegt:

   Er wordt iets’ verschrikkelijk over het hoofd gezien, vooral door die wetenschappers, die ‘geloven’ dat het ‘niet kan’..

   (vet van mij).

   Je doet voorkomen alsof het enige probleem m.b.t. de bewijsvoering rond de homeopathie is dat “de wetenschappers” niet geloven dat het kan en daarom zeggen dat de homeopathie niet werkt. Dit is echter maar één probleem m.b.t. de homeopathie en niet eens het grootste. Veel groter probleem is dat er tot nu niet één onderzoek is geproduceerd van voldoende kwaliteit waaruit blijkt dat homeopathie meer is dan placebo.

   Ik vind het geen probleem dat homeopathie placebo is en velen met mij; geniet ervan, zou ik zeggen.

   De homeopaten zelf hebben daar een probleem mee.

  8. Paul,

   Dan lopen ze in Engeland nog veel meer achter, want daar is de homeopathie kortgeleden uit de ziektekostenverzekering gehaald.

  9. Beste Trijn,

   mijn vader is een reguliere allopathische klassiek geschoolde medisch specialist; als ik het naadje van de medische kous wil weten dan zal hij onder 4 ogen altijd er op wijzen dat juist ook de reguliere geneeskunde voor het grootste gedeelte is gebaseerd op het placebo effect.
   Sterker nog, het gedeelte van de reguliere ingrepen en medicijnen dat via chemisch biologische processen een ‘genezende’ werking zou hebben is ook voor 95% ‘wetenschappelijk’ onverklaarbaar tot op heden, geneeskunde is van oorsprong een op ervaring en Intuïtie gebaseerde kunst die weinig met mathematische digitale meetbaarheid en bewijsbaarheid van doen heeft.

   Alleen de echt groten onder de Artsen weten dat en handelen daarna. De rest zijn corrupte handlangers van de ziektekostenverzekeraars dus assistenten van het Rothshield / Rockefeller banken piramide spel. Daar komt de zogenaamde ‘evidence based’ hysterie vandaan, it is all about the money, een echte geneesheer denkt nooit in termen van geld, de huidige studenten geneeskunde worden echter opgeleid als boekhouders… Dit is pas van de laatste tijd. Een arbo keuringsarts bijvoorbeeld is geen arts maar een boekhouder, een goede arts is vrijwel nooit een goede financieel manager

  10. citaat van TW: “Veel groter probleem is dat er tot nu niet één onderzoek is geproduceerd van voldoende kwaliteit waaruit blijkt dat homeopathie meer is dan placebo.” Daar gaan we weer…

   Volgens mij is er nog niet één.. enz.

   Als je erbij was geweest, ipv hakken in het zand (niet beledigend bedoeld!), dan had je op het congres, waar blanco huisartsen te over zaten, zélf kunnen horen, welke bewijzen er zijn. Jezelf achter de oren kunnen krabben.. Contemplatieve introspectie als hulpmiddel gebruikend..

   Maar ik stop ermee, we worden het niet eens over de basis. Jij spreekt telkens als eerste in je reacties:

   ‘Volgens de huidige wetenschap, etc.‘ en dan komt er een heel verhaal over dat het niet kan. ‘VOLGENS DE HUIDIGE WETENSCHAP, ZOALS JIJ DIE ZIET’.. is dan mijn conclusie.
   Andere wetenschappers te over, die wél ‘bewijs’ genoeg hebben.. rarararara…?
   Of simpel: kijk verder dan je neus etc. Verder dan, inderdaad: ‘De huidige wetenschap’..

   Advies, mail of leg contact met Drs. Ton Nikolai over bewijsvoering, en/of sterke aanwijzingen, of hoe je het dan ook ‘wetenschappelijk’ zou willen zien. (Op je verzoek zal die je zeker zijn powerpoint van die middag toesturen.) HIER is zijn site: http://www.dokternicolai.nl/beleidstaken.html

   En dan nog een laatste vraag:

   Hoe denk jij dat die overweldigende positieve casuïstiek tevoorschijn kan komen, als er werkelijk niets deugd aan homeopathie?

   Als bijna alle reguliere virale middelen falen tegen keelaandoeningen, zelfs stevige anti-biotica, té stevige vaak, werd er op het congres vermeld door bijna alle artsen..!
   En homeopathie slaagt erin, bij bijna alle bekende gevallen, BINNEN 2 tot 4 dagen!, positieve resultaten te laten zien.. Hoe verklaar je dat dan..? Niet ‘je’, maar ‘jij’.. Alsjebegrijptwatikbedoel.

   Placebo..? Maar dan wel een heel krachtige toch…? Placebo als medicijn? Waarom niet? 🙄

  11. @Hyperalert:
   Mijn vriend de huisarts, beoefend ‘geneeskunst’ zoals hij zelf zegt. Geneeskunde zit in je hoofd, de weg naar het hart geblokkeerd, door focus, focus op geld, bewijs, cijfers, de mensen vergetend, de patient zien als nummer-zoveel.
   Binnenkort is hij met pensioen, wéér een mensenmens minder in medische kringen..

  12. Binnen 4 dagen lukt ook vaak met niks, Guido.

   In tegenstelling tot jij vind ik de casuïstiek vaak helemaal niet overtuigend.

   Je zou je wellicht eens kunnen verdiepen in wat nu precies een kwalitatief goed wetenschappelijk onderzoek is. Niet elk onderzoek is dat namelijk. Je hebt hier ook een onderzoek gepresenteerd waarin aan cellen in vitro een stressor werd toegediend; die zou dan de werking van de oneindig verdunde middelen verklaren.

   Dat je een piepklein in vitro onderzoek aanvoert als “bewijs” zegt veel in dat opzicht. 99 van de 100 dingen die in vitro een effect vertonen, doen in het menselijk lichaam namelijk helemaal niks. De onderzoekers zeggen zelf dat er nog veel meer moet gebeuren, presenteren het ook niet als bewijs, maar jij wel. Dat is toch eigenlijk wel een beetje gek?

   Ik zou je willen aanraden om het boek van R. Bausell Barker te lezen, getiteld Snake Oil Science. In tegenstelling tot wat de titel doet vermoeden, is het een uitermate serieus, gedegen en vooral ook leesbaar boek over de vele valkuilen van wetenschappelijk onderzoek en de rol van placebo daarin.

   Verder heb ik ook geen zin om de discussie over te doen, dus laten we er maar een punt achter zetten.

  13. @ Trijn

   Stel ik ben heel erg ziek en heb kanker, mijn huisarts wijst het af als een fabeltje, ook de 2de dokter in spe wil geen Nobelprijs winnen en wuift alles van de hand. Nogmaals die ik een poging en ga naar het ziekenhuis eerste hulp toe, daar constateert men echter geheel iets anders, alleen in het geval van een bevesting van de huisarts kan ik behandeld worden, naar wie moet je dan in dat geval naar toe gaan, als je dan tussen wal en schip in valt?

   Andere stelling, ben erg ziek en huis arts verwijst naar ziekenhuis voor foto’s en scan laten maken, na gemaakte opnamens, blijft info uit en de huisarts krijgt te horen dat alles zoek is geraakt, kom je terug in het ziekenhuis dan zijn de foto’s helemaal niet zoek!

   Nog een andere stelling, heb een abces in mijn hoofd zitten, al 9 maanden ziek er aan, van huisarts al 9 maanden alleen antibiotica gehad, eindelijk telefoontje van assistente om met spoed naar het ziekenhuis te gaan voor spoed operatie, specialist wil me zien. Lol sta je daar dan eindelijk met knikkende knieeen, is het geval niet bekend bij specialist en ook het apparaat waarmee gekeken kan worden is inees stuk. 2 Dagen later hoor je dat het poliepen zijn van de betreffende specialist, na second opninian bij 2de specialist in universieel ziekenhuis, spoed operatie voor het verwijderen van een enorm abces.

   Stel de specialist maakt van jou een foto zonder het te vragen en hij zet er een tekst bij waar je het persoonlijk niet mee eens bent, bij bezoek van andere specialisten wordt je vermeden en uitgekotst, zelfs balie personeel kan er geen pijl op natrekken en is stomverbaast over de reactie van de specialisten.

   Bij wie moet je nu zijn en bij wie kan je vertrouwen dat het goed gaat en dat dit soort fouten voorkomen kunnen worden???

   Dit zijn gewoon wat voorbeeldjes die ik van andere mensen ten horen gekregen heb!

   Een aanklacht heeft geen zin want de specialisten in spe worden altijd beschermd!

   Dit even los van dat homeopatisch gekibbel…

  14. machtig mooi Trijnie dat je veel weet over hoe een gedegen onderzoek er uit ziet, echt dat is expertise die maar weinig mensen kunnen bereiken..

   maar wat doe je met de pijnlijke prangende ethische kwestie van een random dubbel blind onderzoek op patiënten met een ernstige aandoening; ik bedoel dan zul je toch met je hand op je onderzoekshart moeten verantwoorden waarom de helft van de patiënten in de naam van de wetenschap niet geholpen mag worden buiten hun beschikking om met alle mogelijke fatale dodelijke gevolgen van dien op individueel menselijk niveau

   snap je nu waarom ‘de greys’ zo veel weten van het menselijk functioneren; lekker makkelijk als je geen gevoel en geen geweten hebt; alle doktor Mengele experimenten zijn toegestaan en geen kunst dat je dan in duizenden jaren van gruwel experimenten ‘wetenschappelijk’ medisch een enorme sprong ‘voorwaarts’ maakt; maar is dit het alles waard; besef je waar dit naar toe leidt?!

  15. @Paul:

   maar wat doe je met de pijnlijke prangende ethische kwestie van een random dubbel blind onderzoek op patiënten met een ernstige aandoening; ik bedoel dan zul je toch met je hand op je onderzoekshart moeten verantwoorden waarom de helft van de patiënten in de naam van de wetenschap niet geholpen mag worden buiten hun beschikking om met alle mogelijke fatale dodelijke gevolgen van dien op individueel menselijk niveau

   Ik begrijp niet wat je bedoelt.

  16. Je zit te veel hier op WTK Trijn, je hebt zo te zien wat vermoeide oogjes.

   Het is niet @ Paul maar @ HyperAlert.

   Jammer hoor ! maar het geeft niet, vergeef het je…

 27. Even een kleine reactie voor treintje

  als je de organon van Hahnemann zou lezen dan zou je weten dat homeopathische geneesmiddelen gemaakt worden van de oorspronkelijke stof opgelost in gedestileerd water (geen zouten dus) en zuivere alcohol (waarvan ook de reguliere geneeskunde overtuigd is dat het geen geneeskundige werking heeft – slechts een desinfecteerde).

  en het feit dat een homeopaat een patiënt adviseerd omn te stoppen met zijn reguliere medicijnen en dat heeft dodelijke gevolgen dan is dat een inschattingsfout – weliswaar een kwalijke – van die homeopaat. Dat is niet het gevolg van homeopathische geneesmiddelen.
  Echter er sterven jaarlijks in Nederland 3500 mensen aan de reguliere medicijnen! laten we die dan eerst eens verbieden. Daarbij vallen de inschattingsfouten van homeopaten in het niet.

  1. Goed, Bachje, nemen we dat aan.

   Volgende vraag. De homeopathische ‘geneesmiddelen’ worden gemaakt van de ‘oorspronkelijke stof’.

   Deze oorspronkelijke stof, keukenzout, arcenicum, eendelever of stukjes Berlijnse muur (I shit you not), zijn ook niet zuiver. Een 100% zuiver zout is niet te krijgen.

   Die 0,1% onzuiverheid wordt ook ‘meegeschud’. De potentiëring van die onzuiverheid is dan ook hoger dan die van het ‘oorspronkelijke stofje’.

   Hogere verdunningen (potentiëringen) zijn, volgens de klassieke homeopathische overtuiging, potenter en dus werkzamer. Volgens de eigen homeopathische principes zouden dus voornamelijk de verontreinigingen voor het ‘effect’ zorgen.

   Zou je mij dus eens een antwoord op de vraag waarom de ‘oorspronkelijke stof’ dan voor de ‘hoofdwerking’ verantwoordelijk zou zijn kunnen geven?

  1. Dat is deze Luc Montagnier: Gallo’s partner in de ‘HIV-veroorzaakt-AIDS’-theorie Zijn hebben in 1989 toegegeven dat “HIV niet in staat het immuunsysteem te vernietigen, zoals wordt geconstateerd bij mensen met AIDS”.

   Bijna 500 wetenschappers over de hele wereld zijn dat met hem eens. Zo ook Dr. Robert E. Wilner, auteur van het boek ‘De Dodelijke Deceptie. Het Bewijs Dat Seks EN HIV Absoluut GEEN AIDS Veroorzaken‘. [Peltec Publishing Co. USA 1994, 266 pages, ISBN 0-9642316-1-1.]

   zie: http://www.wanttoknow.nl/overige/aids-het-grote-medische-bedrog/

  2. Begrijp ik nou goed dat Montaignier heeft toegegeven dat het aidsvirus geen aids veroorzaakt??

   Wanneer heeft hij zijn Nobelprijs dan ingeleverd?

  3. Maatje van Gallo inderdaad. In het interessante boek ‘Aids & Ebola’ van Dr. Len Horowitz kun je meer te weten komen over de ware toedracht van AIDS (geen HIV, maar besmette vaccins als oorzaak?). 10 jaar voor de ‘ontdekking’ van het ‘AIDS virus’ was Gallo al experimenteel bezig soortgelijke virussen te scheppen in het lab…Interessant dus.

  4. En wanneer heeft hij zijn Nobelprijs dan ingeleverd?

  5. Ik dacht altijd begrepen te hebben dat Montaignier meende dat HIV niet de enige factor was.

   Maar blijkbaar heeft hij dus beweerd dat HIV helemaal NIETS met Aids te maken heeft. Heb je een link naar die uitspraak?

  6. Mooi dat dit nu (weer) naar buiten komt, ondanks dat het al wat ouder nieuws is. Het wereldkundig maken van “het geheugen van water” deed Luc Montagnier zo’n 3 jaar geleden (Conferentie Lugano oktober 2007). Klinkt weer o zo bekend in de oren, géén aandacht aan besteed, terzijde geschoven,….

Geef een reactie

Deze site gebruikt Akismet om spam te verminderen. Bekijk hoe je reactie-gegevens worden verwerkt.