Advertentie

Menselijk DNA en de bewustzijnsevolutie..


x

Human dna

x

x

Menselijk DNA
x
en de Geschiedenis van de Evolutie
X
van het Bewustzijn
X

2016 © Judith Moore/vertaling Jan Smith/Guido Jonkers
x

Lord Sananda spreekt door Judith:  ‘Het leven op Aarde komt voort uit de pure goddelijkheid van de heilige bron van de Oneindige Schepping, de Onsterfelijke Creatie. In ieder deeltje van het leven is een kracht van licht aanwezig. In elk deeltje van het leven is ook bewustzijn aanwezig – kracht – leven – die bijdraagt aan het geheel. Aarde zelf is een baarmoeder van leven. In de tijd van de Oorsprong kwam de Mensheid eruit voort in de vorm van oorspronkelijke lichtwezens. Aarde en alle menselijke wezens dragen de blauwdruk van de Schepping in zich en in de absolute essentie van de bewuste mens zit een belangrijke verbinding naar het DNA van de Schepping.

Judith Moore
Judith Moore

Alle soorten en planten en levende dingen op Aarde zijn onderdeel van de blauwdruk voor de levende Aarde en elkeen bezit een specifieke code waarmee een lichtpatroon wordt gegenereerd. Elk van die waardevolle wezens, het planten- en dierenrijk, maken deel uit van een aspect van de Goddelijke Kracht.

Het oorspronkelijke menselijke wezen droeg de volledige blauwdruk, het DNA van de Schepping. Dit is de Goddelijke Code. Oorspronkelijke menselijke wezens hadden een directe verbinding met de Scheppingsvlam en creëerden door de synergie van alle energieën een diversiteit aan geometrische vormen die uitdrukking gaf aan de bezieling van de Goddelijke Eenheid en aldoende onderdeel werd van de creatieve kracht van het Universum en het Bewustzijn van de Oneindige Eenheid.

De Kronieken van Ibis
In de archieven van de Kronieken van Ibis wordt de oorspronkelijke mens aangeduid met de term ‘Het Huis van David’. Alle daaropvolgende religieuze referenties naar dat Huis van David komen voort uit deze ene bron. De oorsprong is niet afkomstig uit latere doctrines. De Ster van David is een sleutel tot geometrie. Er was ooit een tijd die bekend staat als de Zondeval, toen de Aarde een tijdperk van dualiteit binnenging om alle energetische patronen op te lossen die niet in harmonie waren met de Oneindige Bron van Eenheid. In die tijd was Aarde een ongerept en heilig lichtschip, zoals het ooit weer zal worden.

unityMet het toenemen van de dualiteit begon het hologram van de Schepping uiteen te vallen, traden er verstoringen op in energiepatronen die zorgden voor ontwrichting van de levensvatbaarheid in allerlei dimensies en werelden die de synergie met de Oneindige Eenheid juist ondersteunden. Er ontwikkelden zich soorten die niet in verbinding stonden met de vlam van de Oneindige Eenheid en verstoken waren van elke vorm van compassie. Maar die wezens waren sterk en hadden de gave om te creëren, om dingen te maken van vlees en materie, om materie vorm te geven, om massa en materie naar hun hand te zetten, om pseudo-dimensies en werkelijkheden te construeren door middel van holografische manipulatie – maar waren niet afkomstig uit vonk van de oorsprong van het leven.

Die soorten waren uit op overheersing en macht. Ze schiepen een minder wezen, een mensachtige – niet uit de bron van de Lichtende Eenheid – maar het was een mensachtige soort die niet tot leven was gekomen uit de liefde en het licht van de eenwording van mannelijke en vrouwelijke Scheppingskracht, het was een soort die in elkaar gezet was.

In de mythologie verschijnt die mensachtige in de gedaante van de zoon van Sofia — een onvolmaakt wezen. Hij bevolkte de Aarde met humanoïden die genetisch gemanipuleerd waren met de bedoeling macht te vergaren over de blauwdruk van de soorten en zodoende in staat te zijn tot het creëren van volwaardige legers van robotachtige, beperkte mensachtigen die de autoriteit van hun leiders niet ter discussie stelden en hun bevelen zonder enige aarzeling zouden opvolgen.

Halfgoden en overlords
Ze zetten die soort in bij de mijnbouw in de diepten van de Aarde. Ze gebruikten die soort omdat ze waren ontworpen als soldaten en brachten vele, vele mensen naar andere planeten om andere werelden te bezetten. Daarom dragen mensen nog restanten van het DNA van die vroege geschiedenis van rampspoed en ontwrichting. Planeten werden vernietigd en universums werden gedeformeerd.  De kracht die deze reptielensoort schiep was geobsedeerd door een agenda van heerschappij en het voor God te spelen – hoewel het slechts om een halfgod, een mindere god.

Hij begon met het scheppen van beelden van zichzelf en plaatste die overheersers in de vorm van Overlords boven werelden en oefende zijn wrede macht uit zonder een spoor van menselijk medeleven.

holy family Da Vinci uitsnede spiegel heelGedaanteveranderende reptielen
De reptielen kunnen van gedaante veranderen en zich voordoen als mensen, als elke soort, of in hun eigenlijke hoedanigheid als reptiel verschijnen – een demonische soort. Ze brengen bastaard mensenkinderen voort in een poging hun eigen DNA in de menselijke soort te verankeren uit angst dat hun DNA zal verzwakken. Dit is ineffectief gebleken omdat de bastaardkinderen toch beschikten over een ziel en de kracht van de Liefde kenden. Ze kwamen niet ter wereld als wezens die niet tot liefde in staat waren.

Binnen het Grote Plan was het de Wijsheid van de Schepping bekend dat de Vlam, de Goddelijke Code, de pure essentie van de levensenergie van deze planeet niet gedoemd was te verdwijnen of uit het menselijke wezen zou worden gefokt. En door de miljoenen jaren van alle Tijden heen vermengden de mensen die de goddelijke codering in zich droegen zich met die genetisch gemanipuleerde humanoïden. Daarom is de DNA-code van de Goddelijke Vlam de overheersende factor in het menselijk DNA. DNA geeft het bewustzijn instructies over de manier waarop het moet reageren bij de creatie van een bepaalde gedachte of een geloofsovertuiging, op tradities en ideologieën.

Het dilemma waarvoor de mens zich tegenwoordig gesteld ziet is dit: velen voelen zich door de kracht van liefde en compassie aangetrokken tot Goddelijke Kracht of ze worden gemanipuleerd door het afbrokkelende DNA van de afwijkende soort dat de mens nu eenmaal in zich heeft – het gemanipuleerde DNA. De vibratie van het hart is de trilling die het bewustzijn opent voor de wijsheid van de Schepping. Wanneer iemand verbonden blijft met het hart is het heel natuurlijk zich te laten leiden door het verlichte DNA.

Ontwricht DNA
Het ontwrichte DNA heeft te maken met de linker hersenhelft. Mentale chaos staat in directe verbinding met de ontwrichting van het DNA. Als je je focust op je hart, verbind je je met de Goddelijke Code zijn Wijsheid, Compassie en Liefde je gidsen. Dan hebben de oude ontwrichting en illusies geen enkele invloed meer op je. Je bent dan verbonden met het Verenigd Veld en ontvangt direct leiding uit de Goddelijke Bron van Oneindige Liefde en de Schepping zelf.

De planeet maakt korte metten met de dualiteit en de mensheid verbindt zich door het evolutionaire karakter van het bewustzijn opnieuw met het oorspronkelijk DNA dat resoneert met de vibratie van het Hart.  De mythologische betekenis van de Toren van Babel gaat over de breuk in de vitale verbinding die het bindend element vormt met het menselijk bewustzijn – het Verenigd Veld – dat een toren van licht bouwt uit het DNA van alle levende soorten op de planeet.

Graalcode 8
‘Graalcode’ Janosh

De Levende Graal vormt de pure alchemie van het DNA van de bewustzijnsessentie dat zonder vervorming door de Oneindige Eenheid wordt gecreëerd. Het is waarachtige essentie van de Schepping in de vorm van een voertuig voor het leven – een gouden kelk waaruit het Heilige Bloed, het Sang Real, het levensbloed vloeit. Het is het levensbloed dat door de aderen van elk levend organisme op de planeet stroomt. Het is de essentie van het manna dat de Scheppingskrachten tot leven brengt om de Schepping in staat te stellen zichzelf op natuurlijke wijze te voltrekken, volledig in evenwicht met de krachten van het universum, met de Eenheid en de kosmische bron van Al Dat Is.

De hoogste ideologieën van de mensheid hebben zich gevormd uit de essentie van het lichtend DNA. Dit DNA is kristallijn van aard. Het is puur Godsbewustzijn en het communiceert door de essentie van de menselijke ziel en de ziel van de wereld. Ideologieën in de vorm van openbaringen van licht hebben door alle tijden heen de strijd voor een menselijke identiteit diepte en kracht gegeven. Het is het overheersende DNA-patroon op de planeet.

Zoals zo vaak het geval is, kan droogte het wortelgestel van een boom sterker maken en het zaad dat in de woestijn begraven ligt moet ook sterk zijn en wachten tot het weer zachtjes begint te regenen en de woestijn weer tot bloei komt. De realiteit van het menselijk bestaan is dat de oorspronkelijke kracht van de menselijke ziel uiteindelijk in de essentie besloten ligt van de originele blauwdruk voor de mensheid.

animated pebbles riverEr is een kracht die heeft gewacht op de komst van de kosmische Scheppingskrachten om er de alchemistische krachtvelden op de Aarde mee tot leven te brengen. Alle ideologieën van de mensheid bevatten sleutels, mystieke sleutels. Het zijn dezelfde sleutels die jullie voorouders ontdekten toen zij op zoek waren naar verlichting. Het zijn mystieke sleutels die toegang geven tot de grotere kracht achter de lotsbestemming van de mensheid en de menselijke psyche die het karakter van de werkelijkheid vormgeeft. Deze sleutels fungeren als aanjagers van mystieke krachten. Ze openen lichtcorridors die goddelijk bewustzijn in de collectieve realiteit doen oplichten.

Het kristallijne DNA dat de lichtcodes voor de goddelijke mysteries vorm gaf zijn geavanceerde geometrische coderingen, formules, configuraties van micro-kosmische afmetingen. Wanneer je zult ontwaken zal de kristallijne kracht in jouw DNA de oorspronkelijk goddelijke krachten doen ontbranden alsmede die van jouw verbinding met de tijden als goddelijke menselijk wezen.

Omdat de kracht van de Schepping jouw essentie verlicht (de ware aard van je wezen) zendt jouw DNA signalen uit naar de Toren, boodschappen van liefde, openheid, eenheid en mededogen.

De ‘Toren’ is het sleutelwoord voor het DNA van de blauwdruk van elke organisme op de planeet. Die Toren vertegenwoordigt de blauwdrukken van alle soorten en alle bevolkingsgroepen in iedere sociale organisatie, in elke diversiteit van de wonderbaarlijke variatie van het leven op Aarde. De Toren is een mythisch symbool van de aanhankelijkheid van alle deeltjes tot elkaar ten behoeve van de creatie van het geheel.

De Toren wordt opgebouwd met gouden bouwstenen van licht die het DNA vertegenwoordigen van elke streng, van ieder deeltje van het leven op deze Aarde. Maar het is juist de ruimte tussen die bouwstenen van licht die leeg is. Die leegheid wordt opgevuld door de kracht van de Verlichte, dat het Scheppingslicht is. Het vloeit door het DNA van de bloedlijn van het oorspronkelijk DNA om het bestaan op te vullen met een licht dat alleen maar kan worden omschreven als het Licht dat de Wereld Verlicht. De samensmelting van de kosmische krachten door het principe van de Moeder/Vader God vult die leegte met licht.

Over Judith (Moore)
Als orakel voor de Verslagen van de Schepping heeft Judith een mythische en visionaire reis gemaakt om de sleutels van de grote mysteries te ontdekken, die te ontsluiten en zodoende de mystieke krachten los te laten die wachten op het moment dat de alchemistische Scheppingskracht door het bestaan zal vloeien en het licht van het menselijk bewustzijn zal ontsteken. Ieder visioen en elke boodschap komt de collectiviteit binnen door het Al-bewustzijn en versnelt het ascensieproces op Aarde.

Judith kreeg visioen in de tuin van de Franse vrouw tijdens een mystieke reis in de herfst van 2015. Dit visioen onthulde de vrijgave van de sleutels van het portaal, waardoor gouden licht vloeide vanuit de meestervlakte, die een nieuwe Toren van Babel vormde van gouden stenen. Maria Magdalena en Jezus kwamen naar het altaar en goten deze gouden elixer van licht vanuit de heilige graal, waardoor de toren gevuld werd met gouden licht, dat verder vloeide naar de collectieve realiteit.

CreationDit visioen vertegenwoordigt de kracht van de Sangre Grael, de kracht van Eenheid die binnen het menselijke DNA opgeslagen ligt. Binnen het bloed dat vloeit vanuit de oorspronkelijke bron in de oorspronkelijke blauwdruk. Dit is de heilige éénwording, die in alle mythologie naar voren komt als het heilige huwelijk van de Christus van manifestatie van de hemel op Aarde. Het is niet langer het 11de uur; jullie zijn het 11de uur gepasseerd. Jullie zijn de drempel overgestapt, tussen het donker en het licht. En alles dat voor lijden zorgt, zal geheeld worden, tijdens het voortduren van de uitstromende verlichting. .

Elke steen van de toren, vertegenwoordigt een blauwdruk van de menselijke code, zijnde een Scheppergod-essentie uit Eenheid.of zijnde een steen uit een gemanipuleerde matrix. Ze zijn allemaal aan elkaar gelegd in een patroon van een ronde toren, die de constructie van de realiteit vormt. En als de gouden essentie vloeit vanuit deze levende Graal, vanuit de Heilige Graal, wordt elke steen in de toren verlicht.

Hoe kan dit? Door alle eeuwen heen hebben mensen van elkaar gehouden., vijanden zijn bondgenoten geworden en families hebben elkaar gevonden aan beide zijden van de oorlogen die zijn gevoerd. Vrouwen en mannen hebben elkaar ontmoet en lief gehad, vanuit oorlogvoerende naties. Hun kinderen kwamen voort uit hun liefde voor elkaar; kinderen zijn geboren uit dit licht, dat uiteindelijk zorgde voor het versterken van dit weefsel van de primaire god-code van de mensheid. De mensheid is uiteindelijk een smeltkroes geworden. En niet alleen van deze wereld, maar van vele werelden..

The power of Love: 'the Heart of Oneness'
The power of Love: ’the Heart of Oneness’

Door het menselijke hart was het onmogelijk voor de krijgsheren om een scheiding van goed en slecht te maken binnen de mensheid. Het menselijke DNA heeft een gedegen code gevormd, die micro- en macro-cosmischis, Universeel en galactisch. Elke lichtcode in deze toren, communiceert met de originele patronen uit de blauwdruk, het oorspronkelijke patroon. Stabiliteit, eenheid en vorm, een vorm waardoor bewustzijn kan vloeien, vanaf het levensaltaat. En doorgegeven kan worden als een sacramentale liefde, waarin onze ziel deelneemt.

Dat is de sleutel Omdat er NIETS in het bestaan ‘bestaat’ dat geen bezieling heeft. En als er werkelijk, lange tjid geleden, mensen bestonden die gemanipuleerd waren en geconstrueerde mensachtigen, dan ontvingen ze leven, op het moment dat ze ademhaalden. En op het moment dat ze leven ontvingen, ontwaakte de essentie van de bezieling in hen. De ziel, de bezieling roept om Liefde, het zoekt Liefde, haar doel van bestaan is Liefde.

Het is nu de tijd om dit grote mysterie verder uit te schenken, in het leem van het bewustzijn, het wordt niet langer geheim gehouden. Omdat het de kracht en de welvaart van de creatieve scheppingskrachten draagt, die niet vernietigd kúnnen worden. Deze heeft de tendens bereikt van onsterfelijk bewustzijn, die eeuwig is.

De waarheid zal niet vernietigd worden op Aarde. En vanuit deze plaats van liefde en licht, zullen andere werelden gaan bloeien, met de overvloed van Liefde, die voortvloeit uit het oorspronkelijke goddelijke.Ik ben Sananda; dt is de belofte die nu wordt vervuld. Ik ben de christus van Eenheid.

Blessed be.
So be it and so it is.

* * *

11 gedachten over “Menselijk DNA en de bewustzijnsevolutie..

 1. Een woordspelletje mijnerzijds of de macht der gewoonte?

  In de eerste alinea staat: ‘In de tijd van de Oorsprong kwam de Mensheid eruit voort in de vorm van oorspronkelijke lichtwezens.’
  Waar kwam ik overigens ‘Oorsprong’ ook tegen via een PowerPoint-presentatie? Naar mijn mening kan dit zelfstandig naamwoord beter uit iedere spirituele tekst verwijderd worden, omdat de lezer op het verkeerde been wordt gezet. Wat is er aan de hand?
  Het antwoord luidt dat ‘Oorsprong’ en ‘oorspronkelijke’ te maken hebben met het bijbelse duale denken van de mens, het denken in een bepaalde vorm van tijdspanne tussen het ‘begin’ en het ‘einde’. En dat is logisch voor de gemiddelde mens omdat die niet anders gewend is dan zo te denken. Maar van spirituele mensen mag een hogere graad van geestelijk bewustzijn gevraagd worden en dan levert het gebruik van ‘Oorsprong’ en ‘oorspronkelijk’ in de betekenis van het startmoment of het begin een vermoeden op van slordigheid of van afwezigheid van inzicht. ‘De Schepping’ en ‘de mensheid’ (of Mensheid) kennen immers geen begin en geen eindpunt, want eeuwige wezens en rassen, die ook altijd hebben bestaan. Het zijn eeuwige creaties van de Onsterfelijke Creatie of Albron, die zelf ook eeuwig en oneindig bestaan.

  1. Tja, ik snap je. Naar mijn idee. Betekent je relaas ook dat we de appel dienen uit te bannen? Slangen? Welke woorden worden op een gegeven moment niet ‘sleets’, geen containerbegrippen.. Het woord ‘container’ kun je eigenlijk al niet meer gebruiken zonder te denken: ‘welke container bedoelen ze nu eigenlijk?’..
   ik snap je vanuit de oorspronkelijke energie, die overigens niets met spiritualiteit te maken heeft..!
   Wanneer je, vanuit die oorspronkelijk mens, zou wéten, dus ‘zou’, weten, dat je meerder lagen van dualiteit voor je kiezen hebt gekregen, dan is het woord toch niét sleets..? Andersom gezegd: heb je een alternatief..?!

 2. Ik dacht dat er een interessant artikel kwam, is het weer zo’n wazig stuk met god voor en god na en een of andere taart die zegt dat ze van bovenaf iets doorgekregen heeft. Man, kom een terug in de werkelijke wereld.

  Dit is niet bedoeld als reactie om te plaatsen, maar volgens mij word je zo niet lang meer series genomen Guido.

  1. Volgens mij verandert je wereld in één oogwenk Gerrit, als je je woorden een beetje een ander perspectief geeft, door bijvoorbeeld eens te VOELEN wanneer je zegt: ‘VOOR MIJ is het een wazig stuk’..
   Fijn ook dat je niet gereageerd hebt.. 😉 Kennelijk is er iets in je dat wordt aangesproken..? Of ben je alleen je broeders hoeder en maak je je druk over mijn welzijn..? Wat een grappige vragen allemaal nietwaar? (Je kunt me altijd rechtstreeks een mail sturen ook hoor.)

  2. Series over Guido? Is er een serie over Guido? Waar kan ik die downloaden? Zal wel duur zijn?

  3. haha, Coz, ja dat is ook een mooie… 🙂 gehalveerd in spiegelbeeld 🙂 🙂 😉

 3. Een prachtig artikel, Guido. DNA is de drager van bewustzijn. Dus zo mystiek is het allemaal niet. De Toren van Licht is een heel nieuw beeld voor mij. De Toren van Babel staat voor alle mogelijke verwarring. Blijkbaar is er toch één taal die ons weer bij elkaar kan brengen. Dat is natuurlijk de taal van de liefde.

  1. Dank Herbert. Elke toren heeft natuurlijk een eigen ‘Stairway to Heaven’… Dat we dat al die tijd niet zagen; aan de buitenkant bleven staren naar de verwarring die de Toren symboliseren moest..

 4. Prachtig dit, veel puzzelstukjes die op hun plek vallen! Is er een link naar de Engelse uitvoering van deze channeling van Judith Moore?
  Hartelgroet,
  Heleen SaRananda

Geef een reactie

Deze site gebruikt Akismet om spam te verminderen. Bekijk hoe je reactie-gegevens worden verwerkt.