Advertentie

De kwantumsprong in ’t menselijk handelen


“There is a river flowing now very fast.

It is so great and swift that there are those who will be afraid.
They will try to hold on to the shore.
They will feel they are being torn apart and will suffer greatly.

Know the river has its destination.
The elders say we must let go of the shore, push off into the middle of the river,
keep our eyes open, and our heads above the water.

 And I say, see who is in there with you and celebrate.
At this time in history, we are to take nothing personally, least of all ourselves.
For the moment that we do, our spiritual growth and journey come to a halt.

 The time of the one wolf is over. Gather yourselves!
Banish the word ‘struggle’ from your attitude and your vocabulary.
All that we do now must be done in a sacred manner and in celebration.

 We are the ones we’ve been waiting for.”

* * *

In het onderstaande artikel spreekt Ervin Laszlo, visionair en wetenschapper, over de a.s. sprong die wij als mensheid gaan maken. Of ‘moeten’ gaan maken? Want of je het nu betiteld als ‘2012’ of als kwantumsprong, de gedachte hierachter is dezelfde. Het lijkt alsof Laszlo de Hopy-prohecy hierboven in een eigentijdse ‘vertaling’ heeft gezet.

Een waardevolle kijk op ’things to come’, omdat Laszlo vanuit zijn helikopterblik waarnemingen doet die jou en mij kunnen helpen ónze helikopterblik te vergroten. Onszelf bij de kraag te pakken en onszelf te bekrachtigen, in plaats van in de stress te schieten van de veranderingen die eraan komen. We hoeven ons helemaal niet te laten opjennen door de nieuwe tijd die eraan komt.

De opvattingen van Laszlo over de overpopulatie doet hij weliswaar nog steeds vanuit de huidige gedachte van schaarste en de achterhaalde idee dat de overbevolking de wereld de das omdoet. Maar ook deze wetenschapper zal door voortschrijdend inzicht worden ingehaald dat het juist onze ongebreidelde consumptiedrang is, en dan vooral die van de rijke landen, die de wereld onder grote stress zetten..

Desalniettemin is Laszlo’s visie een rustpunt om te lezen. Veel plezier ermee in deze ‘stormachtige’ dagen! Een herplaatsing van het hoofdartikel uit 2009..!
X

* * *
X

De zoektocht naar een kwantumsprong in het menselijk handelen

Door Ervin Laszlo*

© Vertaling Jan Smith – WantToKnow.nl

x

Als Shakespeare in onze huidige tijd zou hebben geleefd, had hij ontegenzeggelijk met nog meer overtuiging de vraag gesteld: ‘Zijn of niet zijn, dat is de vraag’… Hoewel hij zich ditmaal niet zou richten tot een individueel menselijk brein, maar tot de levende Aarde. Kunnen we op deze planeet nog wel doorgaan met ‘zijn’, of zullen we, net als de dinosauriërs, uitsterven? We naderen een belangrijk keerpunt; een wereldomvattend omslagpunt. Onze overleving staat op het spel.

Visionair Ervin Laszlo
Visionair Ervin Laszlo

We zijn bezig met de vernietiging van onze planeet. De opbrengst van essentiële biologische en fysieke hulpbronnen heeft haar hoogste punt reeds bereikt. Bossen, vissoorten en koraalriffen zijn aangetast en verdwijnen, akkergronden verarmen als gevolg van overproductie en het gebruik van chemicaliën; diversiteit wordt vernietigd door genetische manipulatie.
Drinkwaterreserves slinken – meer dan de helft van de wereldbevolking heeft te maken met drinkwatertekorten. Klimaatveranderingen dreigen grote delen van het aardoppervlak ongeschikt te maken voor voedselproductie en bewoning.

We zijn bezig de structuur van onze samenleving te vernietigen. Er is sprake van groeiende onveiligheid in zowel de rijke als arme landen en van toenemende bereidheid om zich te wenden tot terrorisme en oorlog. Islamitisch fundamentalisme verspreidt zich over het gehele Midden-Oosten, in Amerika neemt het religieus fanatisme hand over hand toe, in Europa zijn neonazi’s en andere extremistische bewegingen in opkomst.

De kloof tussen rijk en machtig en arm en gemarginaliseerd wordt met de dag groter. Tachtig procent van het wereld nationaal product is in handen van één miljard mensen, terwijl de overblijvende twintig procent moet worden gedeeld door de resterende 5,5 miljard zielen. Een op de drie mensen in de grote steden woont in sloppenwijken, achterbuurten en getto’s; meer dan negenhonderd miljoen mensen leven op vuilnisbelten.

Als we op deze manier doorgaan, zullen veranderende weerpatronen droogten en orkanen veroorzaken, mat als gevolg dat oogsten vernietigd zullen worden en het waterpeil op veel plaatsen zal stijgen. Honger en frustratie zullen voeding geven aan terrorisme en oorlogen ontketenen. De broze balans van onze wereldomvattende afhankelijkheid zal onherstelbaar worden verstoord. Tijdens de daaruit voortvloeiende ineenstorting zal geen land, geen bevolking, worden gespaard. ‘Zijn of niet zijn’, is inderdaad de vraag. Als we op deze planeet willen ‘zijn’, moeten we veranderen. Zullen we veranderen — en zal dat op tijd gebeuren?

WAAROM we moéten veranderen!
Als we op tijd willen veranderen, moeten we de aard van onze huidige toestand in ogenschouw nemen; zullen we moeten kijken naar de wortels van haar onhoudbaarheid. De term “onhoudbaarheid” is gedurende de afgelopen vijftien jaar in zwang geraakt, maar de idee is niet nieuw.

Reeds aan het eind van de achttiende eeuw publiceerde Thomas Malthus zijn beroemde traktaat over voedsel en bevolking. Hij stelde ten eerste vast dat voedsel noodzakelijk is voor het voortbestaan van de mensheid, en ten tweede dat mensen, zoals altijd,  zullen blijven doorgaan met voortplanting.
“De kracht van bevolking”, schreef Malthus, “is oneindig veel groter dan de kracht in de aarde om te voorzien in het levensonderhoud van de mens.” Onvermijdelijk zal er een tijd aanbreken waarin de bevolkingsaanwas de voedselproductie zal overtreffen. Er zullen meer mensen op aarde rondlopen dan waarvoor de planeet in hun dagelijkse behoeften kan voorzien.

De ‘Malthusiaanse catastrofe’ is een vereenvoudigde versie van het omslagpunt dat we nu tegemoet gaan. Vandaag de dag staat niet alleen de voedselproductie ter discussie, maar de gehele basis voor het leven op de planeet. En de kritische tendens is niet de bevolkingsaanwas – de vraag hoeveel mensen er op aarde rondlopen – maar eerder de hoeveelheid die ieder van ons consumeert en wat hij of zij doet met het milieu.

In de zestig jaar na de Tweede Wereldoorlog hebben we met elkaar meer van de fysieke en biologische wereldvoorraden opgebruikt dan gedurende de gehele menselijke geschiedenis. We produceren meer afval dan de natuur kan opnemen en we onttrekken meer hulpbronnen en voorraden dan de natuur kan regenereren.

Het is een eenvoudige rekensom om onze eigen ecologische voetafdruk op de Aarde te meten en deze te vergelijken met de rest van de wereld.
Het is een eenvoudige rekensom om onze eigen ecologische voetafdruk op de Aarde te meten en deze te vergelijken met de rest van de wereld.

Dit is onhoudbaar, dit is niet duurzaam. Met betrekking tot voedsel weten we bijvoorbeeld welke hoeveelheid duurzaam is: dat is de opbrengst van 4,2 hectare land per persoon. Maar de gemiddelde ‘ecologische voetafdruk’ is tegenwoordig al 7 hectaren (en zou nog veel meer bedragen als de armste landen niet een zeer kleine voetafdruk zouden hebben). Voedsel is slechts een van de basisbehoeften die wij nodig hebben om in leven te blijven en te ontwikkelen en we plegen roofbouw op de meeste van ze en putten ze uit.

Wat zal er gebeuren wanneer de grenzen van de beschikbare hulpbronnen worden bereikt? Als bacteriën in een laboratorium al het beschikbare voedsel hebben opgegeten, sterven ze uit. Wanneer muizen de grenzen van hun voedselvoorraden hebben bereikt, worden ze onvruchtbaar. Lemmingen plegen in een dergelijke situatie massaal zelfmoord.

Maar wanneer een soort met een hoog bewustzijnsniveau als de mens de grenzen van zijn voorraden bereikt, hoeven uitsterven, onvruchtbaarheid of zelfmoord geen optie te zijn. De mens is in staat het bewustzijn te veranderen.  Door het veranderen van het bewustzijn kan die soort op een andere manier tegen de wereld en het leven aankijken en andere waarden en eigenschappen aannemen. Zij kan leren om duurzaam te leven.

HOE we zouden kunnen veranderen

x
Gandhi zei eens: “wees de verandering die je zo graag in de wereld ziet.”
In de hedendaagse maatschappij betekent dit zoveel als: verander je bewustzijn opdat anderen het hunne veranderen. Hoe kan je dat doen? Laat  allereerst het oude bewustzijn los en de normen en overtuigingen die er de basis van vormen.

Vraag jezelf af of je gelooft dat

 • iedereen afgescheiden is en terecht zijn of haar eigenbelang nastreeft;
 • het leven een strijd om het bestaan is en dat alleen de sterksten – lees de rijksten en machtigsten – zullen overleven;
 • in die meedogenloze strijd om wie de sterkste is, het doel alle middelen heiligt;
 • hoe meer geld je bezit, hoe beter het je vergaat (en je waarschijnlijk ook gelukkiger zult zijn);
 • mensen trouw verplicht zijn aan slechts één natie en/of één bedrijf – en de rest alleen maar bestaat uit vreemdelingen en concurrenten;
 • wanneer we vrede willen, we bereid moeten zijn ten strijde te trekken;
 • technologie en effiëntie altijd het enige antwoord vormen op alle vraagstukken;
 • de Aarde tot in de eeuwigheid een onuitputtelijke bron van onze levensbehoeften is en een oneindige afvoerput voor ons afval;
 • het milieu kan worden gemaakt, zoals een huis of een weg om aan onze behoeften te kunnen blijven voldoen.

Als je er dergelijke denkbeelden op nahoudt, ben je zelf een deel van het probleem. Hoe kunnen we echter onderdeel worden van de oplossing? Hiervoor dien je een stap verder te gaan: neem een nieuwe manier van denken aan. Zoals Einstein ooit zei: “je kunt een probleem niet oplossen door dezelfde denkwijze te hanteren waaruit het voortkwam.”

Nieuw denken is niet een of andere utopie of een ongekend iets; het is reeds bezig op te komen aan de creatieve randen van de maatschappij. In een aantal ‘alternatieve culturen’ denken en doen mensen alles al op een positievere manier. Zij delen twee fundamentele overtuigingen. Een ervan behelst het feit dat de oude uitdrukking dat we allemaal één zijn, niet slechts fictie is, maar onderdeel is van de werkelijkheid.

William James had gelijk toen hij zei:
‘Wij zijn allemaal eilandjes in de zee, aan de oppervlakte los van elkaar, maar daaronder stevig onderling verbonden.”

De tweede overtuiging heeft te maken met de menselijke verantwoordelijkheid. Als we al één zijn met elkaar en met de natuur, ontslaat dat ons niet van de verantwoordelijkheden ten opzichte van onszelf, onze familie, ons land en ons bedrijf; zij behelzen de hele menselijke samenleving en de biosfeer. Ze nakomen heeft niets met liefdadigheid te maken. Als we deel uitmaken van de mensheid, en de mensheid is onderdeel van het leven op deze planeet, doen we anderen precies hetzelfde aan als we onszelf en de natuur aandoen.

Als we al één zijn met elkaar en met de natuur, ontslaat dat ons niet van de verantwoordelijkheden ten opzichte van onszelf, onze familie, ons land en ons bedrijf; zij behelzen de hele menselijke samenleving en de biosfeer.
Als we al één zijn met elkaar en met de natuur, ontslaat dat ons niet van de verantwoordelijkheden ten opzichte van onszelf, onze familie, ons land en ons bedrijf; zij behelzen de hele menselijke samenleving en de biosfeer.

Wanneer we onze verouderde overtuigingen afleggen en een nieuwe manier van denken omarmen, veranderen we daarmee ons bewustzijn en onszelf. In deze kritieke en instabiele tijden kan een dergelijke verandering de ‘vlinder’ zijn die een storm ontketent. Dat kan ver strekkende gevolgen hebben en uiteindelijk onze wereld veranderen.

ALS we zouden veranderen
Als je zou uitroepen “dat is onze laatste strohalm!” geef je uitdrukking aan een fundamenteel, doch algemeen onbekend principe. Dit is ‘non-lineariteit’. Als je een kameel met een vracht opzadelt en daarna nog een en daar boven op nog een, zal het dier zich aanpassen en de last dragen – totdat de vracht de grens bereikt van wat het beest kan dragen.

Daarna zal zelfs het gewicht van slechts een grassprietje meer de rug van het onfortuinlijke dier breken. Een stapsgewijs, ‘lineair’ opgebouwd proces, wordt daarmee plotseling ‘non-lineair’.

Dat is ook wat er in de natuur gebeurt. Een levende soort kan vele veranderingen in zijn omgeving aan — tot op zekere hoogte. Als al die veranderingen blijven toenemen, wordt op een bepaald moment een kritiek punt bereikt en zal de soort uitsterven. Tenzij de soort natuurlijk muteert. In relatief eenvoudige systemen leiden kritieke punten tot ineenstorting. In complexere systemen gedragen dergelijke kritieke momenten zich als kantelpunt: ze vallen naar de ene of de nadere kant. Ze leiden niet noodzakelijkerwijs tot ineenstorting, ze kunnen ook leiden tot een doorbraak.

In 1989 kreeg een groep Oost-Duitsers toestemming om door het IJzeren Gordijn naar het vrije Oostenrijk te reizen. Dit was een kleine, maar kritische schok die de ruggengraat van het systeem brak – het was het laatste ‘grassprietje’. Binnen enkele weken braken veel communistisch gedomineerde staten met de Sovjet-Unie, en  minder dan een jaar later hield die wereldmacht op te bestaan.

De Sovjet-Russische communistische partij, de machtigste politieke partij ter wereld, verloor niet alleen haar macht, maar werd zelfs buiten de wet gesteld. De landen die voorheen de Sovjet-Unie vormden, verdwenen niet: na een periode van chaos en bijna-ineenstorting slaagden zij erin zich te ontwikkelen tot meer openlijke samenlevingen.

In de laatste duizend jaren bereikten vele samenlevingen, complete beschavingen, kritieke kantelmomenten. Eens bloeiende culturen verdwenen: de Babyloniërs, de Sumeriërs, de Maya’s en de beschaving van Paaseiland zijn daar voorbeelden van. Maar andere gingen de uitdaging aan: zij transformeerden en overleefden. De geschiedenis leert ons dat die transformaties vaak zeer diepgaand waren.

Volkeren in het Stenen Tijdperk leefden in een mythologische wereld: ze communiceerden met bomen en dieren en met de geesten van hun voorvaderen. Mensen zagen zich als onderdeel van een mysterieuze, maar betekenisvolle, levende kosmos. Tienduizend jaar geleden ging die wereld over in de theocratische culturen van het oude Egypte, Babylonië, China en India.
Hier dicteerden de onveranderlijke wetten van de Hemelgoden het menselijk bestaan. Zoals Hermes Trismegistos verklaarde: “zo boven, zo beneden”. Toen, zo’n tweeënhalf duizend jaar terug, kwam er aan de noordelijke kusten van de Middellandse Zee een nieuwe cultuur op, een cultuur die zichzelf begon te regeren op basis van het menselijke verstand, in plaats van overgeleverd geloof. Dit was de cultuur van het klassieke Griekenland.

Was Newton wel die kille wetenschapper, of trachtte hij alchemistisch, de wereld van materie en Spirit te verenigen?
Was Newton wel die kille wetenschapper, of trachtte hij alchemistisch, de wereld van materie en Spirit te verenigen?

De dageraad van de moderne tijd bracht de Westerse beschaving weer een andere culturele omwenteling. De nieuwe cultuur combineerde elementen van hun voorgangers, maar werd bovenal gevormd door het geloof in de kracht van de rede die de oude Grieken hadden uitgevonden.

Gesteund door de theorieën en waarnemingen van Galilei, Newton en Copernicus, ontwikkelde zich een materialistische en mechanistische kijk op de wereld. Die schiep de mogelijkheid voor Newton’s ‘klassieke fysica’ samen te vloeien met het aloude traditionele handwerk. Dit resulteerde in een lange keten van revolutionaire technologieën.

Tegenwoordig echter, in onze eeuw van wereldomvattende informatie, communicatie, onderlinge afhankelijkheid en aftakeling van het milieu, voldoet die mechanisch-materialistische kijk op de wereld niet langer. Die benadering van de wereld is diep doorgedrongen tot in de wetenschappen, maar de technologieën die eruit voortkomen en het gedrag dat erdoor wordt aangewakkerd zijn nog steeds in ons midden. Vele ervan vormen een belasting voor het milieu, putten het uit en hebben te veel en te vaak een verkeerde invloed op mensen. Zij produceren meer warmte dan licht – meer neveneffecten dan voordelen.

De beschaving die de moderne wereld domineert, is niet langer duurzaam: als hij al niet ineenstort, dan moet hij toch zeker transformeren. De queeste naar een kwantumsprong in het menselijk handelen is de zoektocht  naar de schepping van een beschaving die zes en een half miljard mensen in staat stelt waardig en eendrachtig met elkaar en de natuur samen te leven.

Een dergelijke wereldomvattende verschuiving is mogelijk..!

We hebben de inzichten, de technologieën en de noodzakelijke menselijke en financiële middelen. Het ontbreekt ons echter aan wilskracht en visie. Om al die aspecten te verenigen, moeten we ons bewustzijn veranderen. Met een meer up-to-date bewustzijn kunnen we onze normen en waarden veranderen, onze prioriteiten anders stellen – onszelf veranderen en uiteindelijk de wereld veranderen.

Zo’n verschuiving is hard nodig en de tijd dringt. De stromingen en processen die de huidige wereld in de richting van het kritieke kantelpunt duwen, versnellen onophoudelijk. De atmosfeer warmt op, diversiteit verdwijnt, de kloof tussen rijk en arm wordt steeds groter, geweld en onrust nemen toe en veel van voor ons voortbestaan vitale voorraden zijn al over hun hoogtepunt heen. Voorspellingen van het tijdstip waarop het kantelpunt zal worden bereikt zijn inmiddels bijgesteld van ‘ergens aan het einde van deze eeuw’, tot ‘halverwege deze eeuw’, tot ‘waarschijnlijk toch al binnen tien of twintig jaar’.

De queeste naar een kwantumsprong in het menselijk handelen is de zoektocht  naar de schepping van een beschaving die zes en een half miljard mensen in staat stelt waardig en eendrachtig met elkaar en de natuur samen te leven.

Het is zeer wel mogelijk dat het kantelpunt zich al aandient aan het eind van het jaar 2012, het in zoveel profetieën genoemde omslagpunt in het menselijk rentmeesterschap van deze planeet. In ieder geval zal het zich voordoen tijdens het leven van de meesten onder ons.

Wanneer het ook komt, we zullen nu iets moeten ondernemen om er zeker van te zijn dat het niet zal uitdraaien op een aanloop naar totale ineenstorting, maar juist een doorbraak zal zijn naar een vreedzamere en duurzamere wereld.

* Ervin Laszlo, oprichter van de Club van Boedapest en aangesteld voorzitter van ‘GlobalShift University (www.globalshiftu.org)’, auteur van meer dan 400 papers en artikelen en meer dan tachtig boeken waarvan het meest recent zijn: “Kosmische Visie, wetenschap en het Akashaveld” (2007) en “Kwantumsprong in het Wereldbrein“ (2008), en medeoprichter en president van de raad van toezicht van de WorldShift Foundation.

Posted: 01/20/2008 | Written: 01/17/2008

De originele tekst staat HIER

264 gedachten over “De kwantumsprong in ’t menselijk handelen

 1. Hier ben ik Lianne,

  Was net bezig om 50.000 lampjes in me kerstboom te plaatsen, hoop dat het een beetje lichtelijke sfeer dit jaar geeft, anders valt ie niet zo op dit jaar in duisternis…

 2. @ Lianne
  zwaarden zijn niet nodig om in de hemel te komen.

  Jezus zei: Ik ben de weg, de waarheid en het leven. Niemand kan bij de Vader komen dan door Mij. Als jullie Mij kennen zullen jullie ook mijn Vader kennen, en vanaf nu kennen jullie hem, want jullie hebben hem zelf gezien. Daarop zei Filippus: Laat ons de Vader zien, Heer, meer verlangen we niet. Jezus zei: Ik ben nu al zo lang bij jullie, en nog ken je Mij niet, Filippus? Wie Mij gezien heeft, heeft de Vader gezien. Waarom vraag je dan om de Vader te mogen zien?? (Johannes 14:6-9)

 3. JAJA Gait,

  Zie je nu wat filippus gebeurde? de waarheid manifesteerde zich voor zijn ogen en zelfs toen nog zag en begreep hij niet direct omdat hij nog blind was en jezus de ziende,daarom zei hij ook onderstaand op de berg, de bekende bergrede.

  Gelukkig zijn zij die nederig zijn, want het Koninkrijk van de hemelen is voor hen bestemd. Gelukkig zijn zij die verdriet hebben, want zij zullen getroost worden. Gelukkig zijn de zachtmoedigen, want de aarde is voor hen. Gelukkig zijn de mensen die ernaar hunkeren dat Gods wil wordt uitgevoerd, want zij zullen volkomen tevreden worden gesteld. Gelukkig zijn de mensen met een liefdevol en helpend hart, want zij zullen zelf liefde ontmoeten en hulp ontvangen. Gelukkig zijn de mensen die eerlijk en oprecht zijn, want zij zullen God zien. Gelukkig zijn de mensen die vrede brengen, want zij zullen zonen van God worden genoemd. Gelukkig zijn de mensen die vervolgd worden omdat zij Gods wil doen, want het Koninkrijk van de hemelen is voor hen. Gelukkig bent u als u beledigingen, vervolgingen, leugens en laster te verdragen krijgt omdat u bij Mij hoort.
  Wees er blij om en jubel het uit! Want in de hemel ligt een geweldige beloning voor u klaar. Vroeger zijn de profeten immers ook zo vervolgd. U bent het zout dat de wereld leefbaar moet houden. Maar als u uw invloed verliest, wat moet er dan van de wereld worden? Weet u waar u dan nog goed voor bent? Om weggegooid en vertrapt te worden. U bent het licht van de wereld; een hoog gelegen stad die straalt in de nacht, kan iedereen zien. Men steekt immers geen lamp aan om er vervolgens een emmer overheen te zetten? Die lamp moet toch op een kandelaar staan en licht geven voor iedereen in huis? Laat daarom ook uw licht voor alle mensen schijnen. Als zij dan de goede dingen zien die u doet, zullen zij uw hemelse Vader eren

 4. Openbaring vers 21:4 Hij zal alle tranen uit hun ogen wissen, en de dood zal niet meer bestaan; geen rouw, geen geween, geen smart zal er zijn, want al het oude is voorbij.

 5. @ GalliLéon @ jan

  en jullie weten het zo goed te verwoorden en toch lopen jullie achter schrift geleerden en farizeeërs aan, zo als consemulder rover oldenkamp .

  ziende blind en horende doof.

 6. Daar gaat ie weer: Gait is dé vrouw-man die goed en fout kan onderscheiden. En als we van ‘Hem’ iets op deze wereld hebbeen geleerd, dan is het ‘niet-oordelen’..!!
  Maar ik ben zó blij voor je, dat jij nóg verder bent Gait, want jij wéét wat goed én fout is…
  Niks pot verwijt de ketel, splinter en balk. Gewoon: dát is goed en dan is dát ‘dus’ fout, want dan is dat de consequentie. Blijf reizen Gait, en gebruik je logica eens om je gevoel te helpen groeien, ipv je ego.

 7. @ Guido
  weer die onderdrukte woede van je ,

  het leven is meer dat zwart wit guido , dat weet je toch wel. er is ook nog een heleboel grijs.
  inderdaad Guido niet oordelen dat scheelt al een hoop , maar daarom mag je nog wel een mening hebben zeker als die mening op feiten is gebaseerd.
  Jezus gooide de geldwisselaars uit het Huis van Zijn Vader. dat wil dus zeggen dat Jezus beslist geen watje was en dus een mening had, en daar naar handelde.
  die zelfde Jezus die zij “hij die zonder zonde is werpe de eerste steen.”
  tja Guido, en dat je problemen hebt met mijn ego snap ik eigenlijk niet ik onderbouw mijn stukjes met wetenschappelijke feiten , dus geen feiten die door mij zijn bewezen, maar wetenschappelijk bewezen feiten. niks meer niks minder, de reden hier voor is om de mensen die deze anti vaccinatie site bezoeken ook een ander “regulier” beeld van de werkelijk heid te tonen een beeld dat wetenschappelijk onderbouwd is.

  persoonlijk denk ik dat je je eigen ego probleem op mij projecteert , dat kan ik zo niet met 100 % zekerheid zeggen , het is maar een vermoeden.

  het zelfde als je “je bent welkom verhaal ” als je een site bezoeker wilt corrigeren en duidelijk wilt maken dat jou ideeën de gelden de norm zijn.

  bijzonder Guido, bijzonder

 8. Opnieuw een zwart/wit reactie. Niets anders verwacht. Dag Gait, ga lekker verder met je intrigantje spelen, achterdochtig vermoeden etc. Je bent méér dan welkom zelfs, des te minder dat je het snapt, hoe welkomer je bent!!

 9. Beste mensen, Let’s paint the world rainbow.

  As i sit, here, facing the darkest of the darkest upon this planet, You know what let’s breath and create a world that works for everyone.

  In the time that we sit and chat about white/black, welkom or not, there is so much love around us and withing us.

  This world of planet Gaya or Earth has given us All, that we could possibly imagine and what do we all do with it, we chat about “personal” like or like not’s.

  This world really needs all of us to celebrate love.

  How would this moment be, if those of us who are awaken, have been toghter, united as one and doing juist, simpelest thing of it all, Shine the love that we are into the oceans, the skys, the earth itself and love ourself as we love the other.

  I feel so sad about reading the Gait and walking on the streets seeing all the madness, knowing that the dolphins and walves are have been going through lot’s of electronic harrashments done by the military. That some people of the world have hardly eaten today and look at us, what do we do in this world. We act and react to some strange writings from someone that non of us have ever meet, gait.

  I feel joufull and blessed that there is a new vibration upon this planet and let’s integrate, the new incoming energies and put it to the right use, that of love and light. Some like the Gait will get into it or not, but those who are awaken have better things to do. In a way it is really a moment to shine the light as much as you can, specially to reduce the dark deeds of some individuals upon this planet. There is so much suffering and useleness that all that i can do, is trully awaken and know how much our love is needed! Needed for this wonderful world of planet Earth. Earth is our home!

  What else can i say? love rules me and all else is juist illussion!

 10. @ jerry geweldig stuk echt een goudmijn lol .Maar tegelijkertijd een bewijs vanonvermogen voor de psychiatrie en aanverwante wetenschappen hahaha.Lange tijd niet zo gelachen thnx

 11. @ jerry
  helemaal met je eens mooi stukje slaat voor 200 % op de verhalen op deze site van john en johan !! prima zoekwerk !!
  dank hier voor !

  “Wie het psychiatrische vocabulaire beheerst, kan eindeloos doorgaan met het debiteren van onzin en daarmee gestudeerde lieden inpakken.”

 12. Prachtig he de nieuwe kleren van de keizer in een nieuw jasje de heren en damens wetenschappers wilde niet voor elkaar weten dat ze der geen hol van begrepen .Maar het klonk allemaal zo gewichtig ,het leek zo echt en het was allemaal zo wetenschappelijk onderbouwd.Wacht eens dat doet me ergens aan denken …….Ab klink osterhaus…..mexicaanse …. eh nee varkensgr…… nee wacht de nieuwe griep .Weet je wat we noemen het de nieuwe griep en dan verzinnen we er een vaccin voor ……kassa lachen man .Sorry gait weer een illusie armer tis net oars. liefdevolle groet marcel

 13. Ervin Laszlo is een van mijn helden. Ik voelde me ook vereerd dat hij tijd wilde vrijmaken voor een interview van 40 minuten tussendoor toen hij sprak bij de Mastery Conference van The Reconnection in München dit jaar.

  De tv-special komt binnenkort (evenals de tv-specials met Paul LaViolette, Richard Hoagland, Eric Pearl, Bruce Lipton, Lynne McTaggart, Keisha Crowther, Joe Dispenza, Mehran Keshe en ook vele nationale helden) online via ons HealingSoundMovement TV kanaal (en ook via de kabel en glasvezelnetwerk via Duurzaam24tv vanaf maart/april 2012!)

  Zie de eerst uitzendingen alvast online hier:

  HealingSoundMovement TV

 14. Zeer goed artikel van een erg wijze man… voor 2009!
  Ik ben er nl. van overtuigd dat deze eminente wetenschapper vandaag anders zou spreken. Bv. over wat er aan de gang is en al verworven ipv. wat wij dringend moeten doen. Het grootste werk voor de mens speelt zich mentaal af. Het omdraaien van een knop, zich op andere waarden richten én zijn stem laten horen. Dit is nu volop aan de gang, een groeiend aantal mensen wordt wakker en handelt ernaar.
  Ascensie-nieuws is als een pc : achterhaald van zodra van de ‘pers’ gerold.
  Alles zit nu in een zodanige versnelling dat alleen wie zich uitsluitend op de MSM richt, het gevoel van stilstand, zelfs achteruitgang ervaart. Want alle crisissen worden op dit ogenblik uitvergroot om toch maar weer angst te kunnen oogsten. Oogsten, jawel, want angst is de belangrijkste energiebron van het duister.
  Wie maalt er nog om het duister nu ze steeds meer van hun levensadem worden afgesneden door het lichtraster dat de aarde omringt? Ik vermoed dat dit lichtraster ook een barrière vormt voor de negatieve astrale laag die de aarde omringt. Zo worden er twee vliegen in een klap gevangen. De astrale wereld kan de mens niet meer vampiriseren en negatief beïnvloeden en de duistere kliek is haar accu en slinkse inspiratiebronnen kwijt.
  Las gisteren en vandaag dat bankdirecteuren massaal ontslag nemen of dit aankondigen, met als voorlopig laatste in de rij, de voorzitter van de Zwitserse Centrale Bank! Eindtijd!
  Laat de Illuminati maar zweten en zuchten en zich in allerlei bochten wringen.
  Wat gaat het ons nog aan? Wij hebben zoveel beters te doen, nl. alleen al door onze aanwezigheid licht te verspreiden dat iéderéén rààkt en positief beïnvloedt. Zo zullen meer en meer mensen aangetrokken worden door dat mooie, stralend witte licht.

 15. Wie wil er nu echt anders gaan leven ?

  Ben je echt op zoek naar meer inhoud in je leven, een diepere zin in je allerdaagse bezigheden? Of naar meer contact met gelijkgezinden, naar werk of activiteiten die je plezier en voldoening geven en waarbij je je ook nog eens geestelijk en spiritueel kunt ontwikkelen? Op zoek naar een levensveld waarin je je baisbehoeftes vrij kunt leven en uitdrukken? Naar een leven met menselijkheid, meer vrijheid en speelruimte voor je kinderen, liefde en verantwoording voor de natuur, meer creativiteit en avontuur? Wat denk je dan van een dorpproject, waar we deze wensen samen kunnen realiseren?

  Kijk maar eens naar de volgende deutse videopresentaties, waarin slechts een voorbeeld wordt gegeven hoe veelzijdig zo’n dorpproject zou kunnen zijn.
  Link naar Video Teil 1: http://blip.tv/file/4809697
  Teil 2: http://blip.tv/file/4809872

  Tot ziens in het dorp

  1. Ha Coen,

   dat is ook mijn beleving, zou er zo aan mee willen doen, wie weet komt dat binnenkort
   Ik merk dat er steeds meer mensen voor open staan.
   warme groet dinant

  2. swami Coen, hoe meer zieltjes hoe meer vreugd. Hoe rijm je gelijkgezinden? Zijn wij juist niet allemaal gelijk. Ik heb gewoon een hekel aan ‘bevoorrechte’ kastes. Wanneer bent u gelijkgezind? Ideale gezin? huisje tuintje beestje? Inkomen gerelateerd? U beter voordoen dan de uitheemsen buiten het dorp. Als u het goede echt meent hoeft u zich toch niet ‘af te zonderen’ in uw dorp. U kunt toch ook gewoon leven onder de ‘gewone’ mensen en uw goede intentie laten zien. Misschien nemen ze uw goede kant wel over? Of toch angst voor ‘het gewone volk’? Kijk ons eens wij zijn de ‘uitverkorenen’? Zo is hoe God het wil? En wat anderen doen is fout?
   Coen het is niet om jouw wereldbeeld af te branden, misschien heb ik helemaal de plank misgeslagen. Maar als je echt een mooie wereld voor iedereen wil maken begin dan echt bij iedereen. Mijn mening: ook een koning of machthebber is ooit zoals u begonnen. Verdeel en heers. U mag meedoen alleen als u mijn spelletje speelt.
   Leeft u leven het gaat u goed!

   Misschien bij mij een negatieve eigenschap om overal een kudde te zien. Verwerk ik een levenservaring niet juist dan komt ie geheid terug. 😉

 16. Wisten ze in 2009 nog niet dat Lemmingen geen zelfmoord plegen? Is een volksfabel. Genoeg humor, dit is een serieus onderwerp; Wat mij zo enorm stoort aan dit soort artikelen is dat ik er, als gewone jongen uit de straat, helemaal niets mee kan. Niet dat ik het niet begrijp maar ik denk dat de wereld zoals we die nu kennen “gewoon” stuk zal lopen. Hoeveel mooie intensies en woorden je er ook tegenaan gooit. We kunnen allemaal wel het beste met elkaar voor hebben maar hufters, agressieven en profiteurs zullen er altijd blijven. Je zult je altijd moeten groeperen, verdedigen, bevoorraden, samenwerken. Te denken dat de wereld om zal slaan naar een paradijs alleen maar als we allemaal ‘ons beste beentje voor zetten’, is een illusie in mijn ogen. Wat ik wel kan is zelf niet doen wat me aan anderen stoort. Geen woorden maar daden. Eet geen vlees, help je buren ook als ze je er niets voor terug kunnen geven, sport, wees behulpzaam, leer van de natuur en dat wij een stukje van de natuur zijn ipv dat de natuur is voor ons. Als zulke mooie dingen nou eens in het onderwijs konden worden verplicht gesteld!
  We keep on dreaming, maar de mensen die deze woorden hierboven produceren, in hoeverre hebben die nu WERKELIJK ZELF al hun leven verbeterd? Fietsen ze naar hun werk, verbouwen zij hun eigen aardappelen? Geven ze hun oogst weg aan minder rijk bedeelden? DAT zijn de dingen die ik wil lezen en kan begrijpen en de wereld echt mooi maken. Woorden zijn maar woorden…

  1. Als je allemaal weet WAT-JE-NIET-MOET-DOEN bewustzijn, dan is misschien WAT-JE-WEL-MOET-DOEN een beter begrip, niemand tot zover die dat eigenlijk eens uit kan leggen. Wil de ware dan naar voren komen die het wel kan ??!

  2. Niet teveel willen, niet teveel bezig zijn met de ellende in de wereld?
   Gewoon eens kijken hoe jouw wereld in werkelijkheid is? Zelfs voorbij jezelf, dat wat alleen maar aandacht loopt te trekken als een jengelend kind.
   Alles komt op in onszelf, alles is bullshit incl. het beeld van onszelf.

   In werkelijkheid gaat alles precies zoals het moet. Ieder z’n eigen wereldje tot ie daar mee klaar is. Als je daar een glimp van hebt opgepakt, dan weet je dat het allemaal maar betrekkelijk is. Er is iets wat nooit veranderd.
   Datgene zal altijd overwinnen, hoe kwaad het nu ook lijkt, het einde is altijd nabij, het nieuwe begin dus ook…

  3. De Jehova`s getuigen spreken altijd van 144.000 uitverkorenen die mee mogen naar de hemel, ieder hoopt dus dat zij die uitverkorenen zullen en geloven en lopen zich te pletter deur na deur om nog meer meelopers te werven, dit doet me er ook een beetje aan denken, maar ik geloof dat het jouw uitkiest, zelf heb je niets te kiezen denk ik, jezelf die je nu bent, die moet je vooral blijven,`onderzoek alles en behoudt het goede` mijn grootmoeders gevleugelde uitspraak, het feit dat je hier bent op deze site terecht gekomen is omdat je zoekt naar antwoorden en gelijkdenkenden/ zoekenden, je zoektocht en interesse geeft blijk van diepgang en nadenken over, niet iedereen is daarmee behept, met die zoektocht, je kan niets forceren te zijn dan slechts die je al bent.

 17. we staan schaakmat door de atoombom
  zo lang als de wereld bestaat is er altij een oplossing gekomen.hetzij door natuur geweld hetzij door oorlog de ijstijd ! de zondvloed ! maar vooral door oorlog het punt is we hebben nu heel veel atoombommen we hebben de verschrikkingen van nagasaki gezien en onlangs nog de kernreacktor problemen maar dat zal ook wennen er zal opzeker iemand komen die weer een atoombom gooidt en dan zullen de gevolgen voor de mensheid enorm zijn . de mensheid houd niet op te bestaan nee de wereld ook niet bestaat al miljarden jaren ?????

 18. kwantum!! bedoeldt u de kwaliteits sprong voorwaarts in het menselijk denken??
  de mens !! de aardse mens!!!! gebruikt nog geen miljardste deel van zijn hersenen. terwijl we al duizenden jaren op deze aarde zijn . hoe komt dat ??
  stelling!! ik zeg door het geloof. als we er van uit gaan dat gewoon 98% van de mensheid op de een of andere manier geloofd . dan is mijn stelling 100% correct
  akkoord?? dan zijn er nog eens verschillende ideologien die ons dom houden . zij onthouden de mensheid bewust zaken als ufo s en buitenaardsen en maken op grooooote schaal gebruik van misleiding via de pers en het internet om ons op het verkeerde been te zetten wie zijn zij !! de illuminati!! de bilderbergers ! de jezuieten! enzv want zij hebben de macht, en die willen ze uiteraard behouden .
  kortom zij onthouden ons de kwantum kwaliteits sprong van het leven . [ de toekomst van de mensheid . want!! want ! stel dat we nog 1 extra miljardste deel denkvermogen er bij zouden hebben hoe zou de mensheid en de wereld er dan hebben uit gezien maar wat doen we met deze wetenschap jaaaaaaaaaaaa

 19. haloa dacht u dat u van mij af was ?? mispoes !! ha ha nou ik u toch aan de lijn heb . tlijkt wel ad hoc ha ha heb stel ik u voor om daar wat aan tegen te doen . NOU HET NOG KAN. we zijn nog niet helemaal verloren. waaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaat wij hebben het internet en mij natuurlijk
  dus laten we ons organiseren. wie hebben we nodig slimme sluwe mensen zonder beperkingen . geen fanatieke gelovigen of fanatieke politiekelingen
  dus ! mail maar even als u serieus bent iemand zal zijn nek moeten uitsteken
  gr ggdermerovingen@hotmail.com het is 2012 het jaar van de bewustwording

  1. leef[t]ijd ruimte!! vreet jij paddos of zo??? verklaar je eens nader leg eens uit

 20. Hallo Gerrit Gerrits

  Geloof jij dat het vandaag Zaterdag Sa(turn)Us is en morgen Zondag en over Morgen
  Maandag Moon Day etc en geloof je dat het zo en zo laat is als je op je klokje kijkt.
  Wat we collectief geloven wordt waarheid=waarheden waar heden is verleden is toekomst is lini(air) taal en tijd programmeerd.
  De zwarte priesterkaste zijn de grondleggers van het programma tijd en taal alles wat eindigd op…. heid verwijst naar Heden is lini(air) en programm(eer)d
  Tijd is de enige tool die deze priesterkaste heeft daarom is tijd=Geld=God G(EL)D en koop je met geld vrije tijd een werkelijkheid die zich tot in de Ee(Uw)igheid
  een Ee(Uw)igheden (re)produc(eer)d tot je wakker wordt uit Tik Tak welkom in Eden
  Paddó’s altijd al een keer willen proberen is hopelijk niet meer nodig omdat we in Eden zijn aanbe(land)

  Eden is (Be)yond the limitations of Time
  Eden is (Be)yond any limimtations

  Judge(Ment) Testa(Ment)
  Jezuiet Order
  Manage(Ment) In Move(Ment)

  The Only illegal I Know is you y(our) system of religion banking
  politics and economics
  Injustice
  Poweredby the Vatican Inquisition of the Jezuiet Order

  Geachte Herman van Rompuy,
  press.president@consilium.europa.eu

  VoorWoord

  Voorafgaand aan het woord is er ”de werkelijkheid”, de plaats en positie die wij innemen ,voor we opgecomprimeerde wijze gestalte geven aan onze zienswijze , in de woorden die we spreken, schrijven in al zijn onvolledigheid, onvolledigheden, beperkingen, percepties en mispercepties. Het is deze werkelijkheid die als waarde vooraf gaat aan het woord waarin zij is beland.
  Lees volledige informatie: http://www.wanttoknow.nl/geschiedenis/geheime-genootschappen/de-jezuitenpiste/

  Herman Gevangen In Alles Behalve Daar Waar Het Licht Ruimte Is

  You have Time We Have Know(L)edge Your Time Is Over

  First off All

  Lost In The Dessert of Time

  Prisoner Of Time

  In Reality There is No One Second

  In Time (Ever)y One is Second

  The First Second Will Be The Last Second

  The Last One Will Be The First One

  1. hee kerel van die paddo s sorry ik heb je verhaal en uitleg gelezen en begrepen . alleen , waar ik over val is de oplossing en daar hoor u niet over
   hoe pakken we die . jezuieten bliderbergers goldmansachs banken roversbende aan dat vind ik belangrijk iedereen hier op het net constateerd allelij duistere dingen maar de oplossing ?? het volk moet in aktie komen internet is een machtig wapen informatica ha ha info die je vroeger niet kreeg kon krijgen
   maar nu in 2012 blijft er niets verborgen voor de goede internetters dus organiseren das bewustwording is het logo ? dan gogo

  2. @Guido, is het een idee om dit soort debiele reacties niet te plaatsen? Behalve dat ze niets bijdragen en alleen maar verwarring stichten, is het geen fatsoenlijk leesbaar Nederlands en heeft “Leeftijd Ruimte” het consept van tussen haken geplaatste tekst, kennelijk niet begrepen.

   @Leefijd Ruimte
   of
   @Leeftijd Ruimte: wat moet die eerste variatie voorstellen?
   Dit is nou precies het punt wat ik al eerder aansneed in dit onderwerp en ook een levensmotto van mijzelf; “doe toch normaal” (oo met taal) <- KIJK zo moet het!
   Kom liever met concrete dingen die mensen snappen en kunnen doen. Wees opbouwend i.p.v. met een hoop moeilijke woorden gooien die je kennelijk zelf niet snapt en waarmee je deze discussie alleen maar vervuilt.

  3. @ Gerrit
   je noemt steeds het internet een machtig wapen . Misschien is dat wel zo , echter het heeft ook een verzwakkende kant . Van achter een pc kan je van alles brullen en oproepen tot vereniging , zolang die vereniging niet fysiek plaats heeft gevonden is iedereen verdeelbaar door de stekker uit het internet te trekken .

  4. ooooh Cozz heeft weer eens een gevoelige spijker op de kop, zoals zo vaak…. er zit wel een soort Energie achter Gerrit, dat wel, maar maar het lijkt wel een beetje autistische Energie, hopeloos binnenstebuiten gericht, zo werkt het helaas niet Gerrit, al bedoelt hij het vast wel goed…

   dat is de pijn die ik de laatste tijd achter m’n type kiezen hou maar in wezen op de voorgrond ligt voor mijzelf, het besef waar ik ten diepste van doordrongen ben, ik koppel het aan de machteloosheid van vroeger toen er nog geen internet en sms was, de vraag is wat erger is, alleenheid achter een glazen raam met een 3d spelbril op m’n snuffert of de harde realiteit van vroeger, er wel zijn maar niet de buitenwereld kunnen bereiken, nu kan ik bedenken en schreeuwen wat ik wil, wat is erger..

   Als troost heb ik nu Arend Zeevat aan staan met het Drents Molukse gevoel, er wel zijn maar er niet bijhoren, die melancholie kent hij gelukkig ook als geen ander, ik wist niet eens dat hij ook z’n jeugd heeft vol gemaakt in een zuur veen dorpje in zuidoost drenthe krente.. Zo gaaf om te horen dat kapitein architect Rob en Arend ook op ‘donker’ vallen..

  5. Hyper , ’toevallig’ was gisteren de herdenking van de schietpartij in Alphen a/d Rijn waar Gerrit ook vandaan komt . Het lijkt mij geen slecht persoon , hij zou nog wat aan zijn nuancering kunnen werken zogezegd . In een moeilijke fase in het leven kunnen we allemaal wel eens doorschieten in een bepaalde tunnelvisie .
   Hopelijk dat Arend het spoor niet Beister raakt 😉

 21. Gerrit Gerrits het vuurwerk is begonnen ! geniet van het uitzicht help de mensen in je directe omgeving en als we alle(maal) één iemand bij de hand nemen die de weg kwijt is maken we een wereld van ver(schil) zo in het klein zo in het groot !

  De Oplossing is er reeds in werking Karma wordt ingelost beantwoord in het
  mo(ment)um van de tijd. In(zich)T maakt deze cabal krachteloos in een split van een second.
  Ik ben zelf van beroep systeem operator geweest onderstaande was wat ik in de tijd jaar 2000 te zien kreeg en nu manifesteerd het zich
  De bancaire infrastructuur wordt nu overgenomen computers gebouwen alle netwerken patenten alle kennis die van ons allemaal is en wordt op dit moment vrijgegeven.
  De media netwerken zijn ook éénvoudig over te nemen en worden nu ook over genomen van binnen uit en van buiten af idem het miltair industrieel complex zo binnen zo buiten en alles tegelijkertijd beter gezegt van Time Line second into One

  Door mensen zoals jij wij en onderstaande personen De essentie van Licht Ruimte is dat het zich zelf verstaat. De oplossingen waar jij en wij om gevraagd hebben zijn gehoord en dienen zich aan in de realiteit dat is geen intellectueel proces.
  The White Hats Report Zij werken samen met Benjamin Fulford en David Wilcock
  Monday, February 20, 2012
  February 20, 2012 – White Hats Report #36
  http://tdarkcabal.blogspot.com/
  The White Hats and Lord James of BlackHeath Deliver a Death Blow to The Cabal
  http://www.youtube.com/watch?v=4Map2wVJmDg
  From The House Of Lords – The Shot Heard Round The World
  Massive Resignations Have Started

  http://eclinik.wordpress.com/2012/02/21/massive-resignations-have-started/

  Ook dit vpro kanaal is open gegaan
  Ter Info
  Vanaf 12.15 uur vandaag uitzending geweest op Radio 1 Argos over oorlogs verleden Philips
  beetje vooruit skippen en de uizending begint.
  De deuren staan open !

  25 februari 2012- Koopman en spion – Philips in de Tweede Wereldoorlog

  Geplaatst op 23 februari 2012 door Barbara Schreuders onder Afleveringen, Economie

  Een lijvig rapport van de Amerikaanse inlichtingendienst OSS (Office of Strategic Services), de voorloper van de CIA, uit 1943 met de titel ‘The Philips Concern’ staat vol met aantijgingen. Bijvoorbeeld: “De interne politieafdeling bij Philips (…) werkt nauw samen met de GESTAPO.” En: “In het bedrijf werken fascisten of mensen met pro-fascistische ideeën.” Het rapport, ruim duizend pagina’s dik en voorzien van het stempel ‘geheim’, werd onlangs door een Duitse onderzoeker ontdekt in een archief in Washington. Uit dit historische document blijkt ook dat de Philips-top in 1942 aan de OSS heeft aangeboden het internationale netwerk van Philips te gebruiken als bron van informatie en als dekmantel voor spionage-operaties.
  Waarop zijn de OSS-beschuldigingen van collaboratie gebaseerd? Waarom zocht Philips samenwerking met de Amerikaanse geheime diensten? En waarom geeft het bedrijf zelf nog steeds geen volledige opening van zaken?
  Argos over koopmanschap, spionage en dubbelspel.
  Een reportage van Gerard Leenders en Huub Jaspers.
  Presentatie: Max van Weezel

  http://weblogs.vpro.nl/argos/2012/02/23/25-februari-2012-het-oorlogsverleden-van-philips/

  In Samen werking met David Wilcock, Neil Keenan, Benjamin Fulford
  The investigative trail, illustrated in detail in the legal complaint
  http://www.rumormillnews.com/pdfs/11%20civ%208500%20Keenan%20Complaint.pdf

  FINANCIAL TYRANNY: Defeating the Greatest Cover-Up of All Time
  http://divinecosmos.com/start-here/davids-blog/1023-financial-tyranny
  http://divinecosmos.com/

  Irish journalist Vincent Brown put ECB Cabal Ceo klaus Masuch in the spot lights
  http://www.youtube.com/watch?v=JqJyR8cpSB4&feature=player_embedded

  Benjamin Fulford Blogs werkt samen met White dragons White Hats and David Wilcock
  Benjamin Fulford 2-20-12…”A March 31st deadline has been delivered to the committee of 300 by the gnostic “illuminati” faction”
  Benjamin Fulford 2-13-12…”Controlled implosion of Federal Reserve Board and ECB continuing as planned”
  Benjamin Fulford 2-7-12…”The takedown of the satanic cabal is proceeding smoothly”
  Benjamin Fulford 1-31-12…”Out of the box negotiations are proceeding at the highest level”… “12 Breakthroughs”

  http://kauilapele.wordpress.com/?s=benjamin+fulford

 22. Eco ernie:

  Onze taal is de grote beperking vandaar de form(u)leringen Spelling stijl en
  (volg)orde. Daar zijn we zonder uitzondering mee (onder)wezen gehersenspoeld binnen het onderwijs.
  In(zich)t: als je in verwarring raakt is dat wat het is dan kan je ook weer uit verwarring raken (ont)wikkelen
  of geloof je dat het Universum draaid om dat er taal en tijd bestaat.

  1. DUDE! je maakt er gewoon een puinhoop van! Als je wilt dat mensen je begrijpen, doe dan alsjeblieft eerst normaal met taal. Die haken gebruik je waar je iets wilt toevoegen ‘optioneel’ of als ‘extra informatie’. Je hoort de zin te kunnen blijven lezen als je overslaat wat er tussen de haken staat. Dat is de basis.

   Jij wilt waarde toevoegen door “Inzicht” en “In zich” samen te voegen tot “In(zich)t” ??? Dat gaat niet zo. Wat denk je dat je ermee bereikt?

   Oftewel ; als je gehoord (of gelezen) wilt worden, spreek (of schrijf) dan duidelijke taal voor iedereen. Zie je wat ik doe? Wat er tussen de haken staat kun je ook overslaan en dan leest de zin nog steeds zoals bedoeld.

  2. @Leef(T)ijd Ruimte
   In jouw comment d.d. 25-2-2012 18.44uur
   Als je begint met je eerste woord “onze” te vervangen door “mijn” klopt je verhaal aardig.
   Je denkt (volgens mij)dat je creatief met taal bezig bent , en in zekere zin is dat ook zo, maar je gebruikt de taal zeker niet om een duidelijke boodschap over te brengen. Een dergelijke warrige manier van schrijven maakt jouw boodschap geheel onbegrijpelijk. Het lijkt zo een self-folfilling prophecy, jouw wijze van taalgebruik maakt het op zijn minst een uitdaging te begrijpen wat je bedoelt, en lijkt DE grote beperking in jouw communicatie te zijn.

  3. We kunnen ook de taal voorzetten in de vorm van een reebus dictee, naast proberen te lezen is er nog een mogelijkheid van puzzelen voor de freaks…

  4. @ paul& co
   Dat geeft wel mogelijkheden, al was het alleen maar dat het wat meer tijd geeft
   om te overdenken wat iemand nou in vredesnaam bedoeld?

  5. Paulus , het is meer een systeem van cryptogrammen , imo zitten er in onze taal wel veel dubbele betekenissen , echter sommige lieden slaan dusdanig door dat ze geen woord meer “normaal” kunnen lezen . Zodra men ieder BAL spel ziet als een BA’AL SPELL dan zie ik slechts nog een complotzoeker die masturbeerd bij zinsverkrachting .

  6. Een goeie Cozmic, hahaha, ik ga over op krasloten, misschien win ik nog eens wat!

  7. Coz
   ik raak het even kwijt , waar hebben we het over literair fictieve masturbatie? Waar hebben we het over…..?

  8. Marcel (Mars El ), literair ( litter air ) masturbatie ( master bat eye ) , sulk zort wordengeneuk segmaar

  9. @ Cozmic

   Ben je soms ook een Gele Krijger ?! Kib… dan moet je linkje idd passen op wie je bent in vol ornaat.

  10. @ cozmic
   Treffend mooi man, ja daar kan ik veel van herkennen. Kom maar op wereld gooi het beste wat je hebt in de strijd , en we lachen met je mee.
   Alléén de waarheid snoeihard, soms zelfs voor jezelf( terwijl je dat wist) maar een andere weg is er niet.thnx,ik voel me goed temidden van gelijkgestemden.

  11. Paul ,
   Gele krijger ? Op dit moment wel een geile krijger , dat terzijde . Ik vind het afentoe zo knap van je dat je iets op weet te schrijven waar ik helemaal geen garen van kan spinnen 😉

  12. Cozmic
   maya kalender geboortejaar datum enzo ? does it ring a bell? Paul en ik zijn allebei yellow warrier. het gele gevaar zeg maar haha

  13. Marcel ,
   you are welcome 😉 zo nu en dan weten dat je niet zonder gelijkgestemden bent voelt voor mij goed . Afstand bestaat niet , zodoende verbinden gelijkgestemde zielen zich zonder barriëres .

  14. @ marcel&paul ,
   Ah ok , ik ben wat jonger dan jullie ( 9/6/1967 ) dus ik zal wel geen gele krijert zijn . 🙂

  15. Wakker worden Cozmic, wat je las tot op het bot aan toe, we schrijven toch zinvolle onzin ipv nutteloze onzin, degene die het goed begrijpt is dat we gewoon de gein van het leven inzien tot vreugde van alleen die het niet om kunnen draaien. We zijn medestanders ipv tegenstanders… Daarom mijn labiele inventiele express metahbolisme achtige manier van schrijven, keihard terug meppen is de lol van het leven ipv de leugenachtige serieuze shit, hahaha 5D woordenlijke heerlijke intentie van anders willen zijn dan de rest van de massa. Zo zie je maar weer dat er veel meer zijn van dit soort figuren die durven uit te komen voor 5D vorming…

   1 voor 5D , allen voor 5D…

  16. Cozmic
   Leeftijd gemeten in aardse jaren is een afspraak, eerder, dan een ware indicatie van zijn.

  17. Wakker worden is niet het grote probleem , velen worden wakker en vallen op het volgende bed weer in slaap . Bewust worden , daar zit het hem . Weten dat je al alles bent maar de mindmatrix verteld je dat je niets bent . Je bewust worden van je autonomiteit , van je werkelijke essentie en allesw wat daaraan gekoppeld is . Verwacht niets van buiten wat je van binnen al hebt . 5D is puur cozmisch bewustzijn , losgekoppeld van alle manipulaties , alle programmeringen , alle headfucks .
   Iedere “Spirit” die mij komt vertellen hoe het zit en dat ik via hem/haar het licht kan ontvangen die kan van mij een trap iun de kloten ontvangen , allemaal 4D lichtvangers . Ik snap ook niet waarom men deze channelaars serieus neemt . Opzouten met die bagger .
   Wat dat betreft blijft er een select clubje over die werkelijk vertrouwd in zijn/haar eigen kracht , zonder hulp van buitenaf te zoeken .

  18. Wat is bewustzijn?! eigenlijk iets wat je versneld kan begrijpen zonder dat je daar een heel leven mee verkwinst, hoe sneller je bewust bent des te sneller het in je oplossend vermogen weer past. Wakker zijn is begrijpen en snappen en de lol van alles inzien en inderdaad wel eens verder willen gaan dan de eeuwige meute zich nog steeds in verdiept en aan vergaapt. Whats next and beyond ?! Fijn dat je ervan genoten hebt, dan weet je waarom Marcel en ik zo express onnozzel doen af en toe doen, tis de klucht van het hele spel, je bent geen domme jongen… Je bent gewoon af en toe om op te vreten!

  19. Paul , voor mij is het 5D concept puur ; denken en voelen buiten het dualisme , me wel bewust dat ik in een dualistische wereld leef . Ik observeer en tracht mezelf buiten die matrix te houden door constant weer mezelf op zielsnivo af te stemmen .

  20. Ik ga ff de honden uitlaten jij red je wel cozmic. Volgens mij heb je het helemaal begrepen . Tot zo

  21. Dat weet ik Cozmic, daarom dat we eerst ook zo gelobbied hebben voor 5D weet je nog? het gewoon durven te zijn is als het uitschreeuwen op de TV dan je HOMO bent! Wat komt na 5D zij,de volgende innovatie van willen zijn, want dan kan je niet alleen de dualiteit verlaten maar ook nog eens die middenstip, en alles daar weer om heen.
   Weinig die durven bepaalde dingen te be-amen en want de grootse club erom doet er vrij lacherig er over en neemt niet de stap naar voren om dat te willen ondergaan.
   Tis durven geblazen en wie durft zal enkel ontdekken dat er veel meer zijn die durven uit te komen dat ze 5D zijn of zelfs nog verder, het alles durven te zijn dan wat de matrix je doet veronderstellen..

  22. Ha die Martijn, ouwe Gabber… kom eens ff langszij ouwe zwaardvechter van het eerste WTK uur…

  23. LOL , Paul , ja ik doorzie jou en Marcels spel wel , voor mij geen probleem .
   Voor een buitenstaander zal het echter moeilijker te doorgronden zijn . Jij weet zelf wat je bedoelt en wat je probeert uit te lokken met bepaalde opmerkingen , een ander kan dat echter weleens niet zo goed kunnen invoelen en zich gekwetst voelen , of niet serieus genomen in zijn/haar visie . Misschien ben ik wat milder , kweenie .
   Eigenlijk , kweetwel , ik ben door mijn eigen ervaringen wat milder geworden , ik zie de MENS achter iedere nick , ook al lopen ze te lallen . Jij hebt jouw ziekte waar je mee worsteld , Marcel heeft een familiedrama achter de rug , Hyper heeft zijn autistische beperkingen , noem maar op.. . Uiteindelijk zijn het allemaal mensen die hier reageren met hun eigen achtergrond , kwaliteiten en kwetsbaarheden .
   Als ik het gevoel heb dat iemand loopt te trollen dan ga ik effe lekker hakken , eerder niet . Woorden zijn ook wapens , ik gebruik ze liefst om te helen , niet om te verwonden .

  24. Terug
   het lijkt hier wel opeens heel cozie te worden ……. lekker. Maar er worden ware dingen gezegd en dat doet deugt. Het gaat i.d.d. niet meer om praten over maar doen. Gewoon de verandering zijn.

  25. jaah Cozz ik kan pas met Iets als ik het volledig uit z’n cont-ex-t licht, dusz dat doe ik dan ook met gevoelens en mensen menszen, vinden ze nie zo leuk meestal, dan springt alles er zo hard uit, schijnt wel behoorlijk Autie achtig te zijn die neiging… (soort psy Chirurgische ingreep, ideaal lab medewerkertje, had ik dat vroegah maar begrepen, dan was ik nu laborantje met z’n reageerbuiszies en schimmel kweekkies… en hyper microscoop natuurlijk ook.

   jaah Marcel merk je de totale energetische sfeer omslag, zo heftig kan dat dusz uitwerken, alleen de Masters (Originelen = Waarheid) onder ons kunnen dat bewerkstelligen door de juiste timing en het juiste zetje…

  26. Dank je wel Cozmic, mijn ziekte beeld wat ik eerder geschertst heb ik meer een beeld van een ander die mij met een stuk angst fictief in mijn schoot geschoven werd, na bijna 3 jaar lang een zogenaamd verhoogt medisch stukje strijd te hebben geleverd ben ik of en medicijn helemaal af, verkeerde gestelde diagnose wat niet klopte maakte me af en toe helemaal gek. Klim er op eigen kracht nu er eens uit omdat ik puur alleen in mezelf geloof en er voor ga wie ik ben, wie mee wil lopen is van harte welkom om er toch nog iets leuks van te gaan maken, want wil eindelijk ook weer een kunnen lachen van alle leuke mensen om mij heen die ook aan het knokken zijn in 1 dezelfde strijd om zich zelf te mogen en te willen zijn. Daarom dat ik nu vaak ook zo recht dwars door zee ben, want zo ben ik wel naar alle tevredenheid gevormd om van de beide kanten iets concluderen. Nu anno 2012 de shift, is de tijd dat ik verander naar iets wat ik altijd al wilde zijn, mezelf tussen al die anderen fijne lieve strijders. Niets minder of meer.

  27. ooooh Imke dur komt me dur nu toch een brullende Dodge Rammstein PickUp 8 liter V8 onder mijn flat raampie langs brullen, kan jij niet even een hoofd prijs beeldje in elkaar flansen, dat jij even een slordige 50 duizend meurootjesz kunt verspenderen aan zo mean machine, kom ik een keer langs om het geluid te genieten en te keuren, V8 keurMeester, nieuw beroep bedacht, vroeger verdiende de mannetjes het geld, is tegenwoordig nog zelden het geval…

  28. @ cozmic
   wat dat familie drama betreft….. dat is maar een dingetje van de laatste tijd. Ik heb een pracht leven , ruim alle restjes laatste karma op. Dat kan wel eens even schrijnen, maaar dan heb je ook wat! Daarom ook kan ik lachen om zaken waar andere mensen helemaal over over de rooie gaan. Chill …. het zijn maar de belevenissen van*……(* vul naar believen eigen naam in)
   Als ik een boek over deze incarnatie zou schrijven zou het niet worden verkocht . Men zou het te ongeloofwaardig vinden( of zoals mijn jongste zus zegt”jij leeft het leven van minstens 2 mensen tegelijkertijd”).

   Misschien is het je opgevallen dat de toevoeging 5D achter mijn naam is verdwenen ? Das niet voor niets , als je daar vertoeft , wordt het zo gewoon dat het niet meer de moeite van het vermelden waard is.

  29. Wat Mr kortlont heethoofd en ongeduld in mijn geval heeft moeten leren is dat iedereen recht heeft op zijn/haar eigen visie . Ik kan mijn cozmische 5D perspectief niet aan iemand opdringen die daar niet klaar voor is . Ik heb daarbij ook niet het recht om te oordelen wat goed en slecht is . Wat goed voor mij voelt kan slecht zijn voor een ander . In deze 3D rewaliteit op dit moment zijn veel bewustzijnsnivo’s samen . Een ieder kiest zijn eigen pad . De polarisatie wordt steeds duidelijker .
   Als tijd sowieso een illusie is , dan is er niets verloren . Lets open the vortex !!!

  30. Jah precies Cozz, op dit soort gouwe momenten kunnen de Vortexen gemakkelijk geopend worden, kwestie van optimale timing..

  31. Zo is het Marcel, 5d, het is weer een code voor iets, begin van elk geloof.
   Het is om iets te verduidelijken wat nauwelijks duidelijk te maken is als je je er nog niet bewust van bent.

  32. @ martijn precies hoewel je er wel eens over struikelde , en ik niet de goed ewoorden kon vinden om het jou te verduidelijken wat ik bedoelde . Nu valt het kwartje ……mooi heh alles?

  33. @Marcel, ja, net een soapserie hier soms. Ach, hoort er ook bij.
   Hoe meer je bewust van dingen in en om je heen wordt, hoe makkelijker alles ook te accepteren of juist los te laten is. De keuze is dan non-dualistisch, die keuze wordt gewoon gemaakt door jezelf. Het voelt goed of het voelt niet goed.

   Nu is er weer een fijne sfeer, als er alleen maar gemekker is door een stel gekken, dan heb ik wel eens de nijging om maar even niet te veel te zeggen.
   Ligt ook aan m’n bui. Als ik moe ben dan doe ik het al helemaal niet.
   Kost me dan teveel energie of zo.

  34. @ martijn
   Ach zelfs van blaaskaken houden we , alleen die liefde vertaald zich iets anders dan dat ie doet bij gelijkgestemden.

  35. @ allen
   ik heb eerlijk gezegd geen idee over hoe jullie mij zien of inschatten . Aan de andere kant interesserd dat mij geen ene ruk , want dat kan per dag veranderen , mindmatrix weetjewel .
   Ik wil alleen even kwijt dat iedereen hier even speciaal is voor mij en dat ik het gevoel heb dat ik meerdere mensen goed heb leren kennen , ook al is het cyber .
   Mijn levenslessen hebben mij geleerd dat het belangrijk is om elkaar te waarderen voor wie we zijn en elkaaar te accepteren voor wie we denken te zijn . Uiteindelijk komen we allemaal uit dezelfde bron en ben ik jou/jij met een andere ervaring .
   Als ik jou afwijs , wijs ik mezelf af , puur omdat ik het inlevend vermogen niet gebruik .
   Polariserende comments zijn voor mij dus ook domme comments , stel de juiste vragen en gerrit kan wel eens een slimme gast zijn die niet zo goed uit zijn woorden kan komen . you ARE your own matrix !!!

  36. @ cozmic
   Het zou me verbazen , maar i.d.d. zijn de wonderen de wereld (nog ) niet uit . Sterker nog ze komen in toenemende mate de wereld binnen.
   Oordeeld niet (op dat gij ook niet geoordeeld zult worden) gewoon om het feit waarom zou je , misschien heb je het wel helemaaaaaal mis.

  37. @ hyper, thanx
   Heb ik trouwens altijd al een gloeiende hekel aan gehad; “mag nieters”.
   Volgens dat maya gedoe ben ik iets van een Blauwe Storm , vrij toepasselijk geloof ik.

  38. altijd oppassen dat je niet te klef, zweefteverig of wat dan ook , overkomt ……. not!

  39. Cozmic ik zie jou altijd als een soort Globetrotter, met een rugzak op genietend van je reis hier op aarde langs alle bezienswaardigheden trekken wat het leven jou te bieden heeft, af en toe dat je een opmerking maakt dat wanneer iemand te dicht in je aura zit beter maar wat afstand kan nemen. Je hebt inhoud en je komt vaak lekker bezield orgineel over, je bent gewoon een vreedzame en edelmoedig mens die zijn vaardigheden laat zien in het gezamelijk ondernemen van zaken. Je bent nogal goed in aangewezen op je zelf te zijn en je leegt met alles vanuit je hart. Je uitdaging is dat je in evenwicht wil zijn m ket zaken war net al aangaf over dualisme, gezien dat stukje over zwaardvechter willen zijn.
   Als jij begrip toont dan wordt jou kennis weten, je wilt graag gelijk zijn en het liefst in evenwicht in en met alles om je heen, zowel in jezelf als buiten je zelf.

   Zo zie ik je altijd hier langs komen, vol bewondering…

  40. Als raging raggende CozzWorth met het hart op de tong, ruwe bolster blanke pit,

   Cozzsworth Drifting Donuts Ace Driving
   http://www.youtube.com/watch?v=zsf93LdPeaY

   Jah Precies Gerrit kom dur bij, bij de V8 Hoekige Haagse Harrie Keuken Tafel Club LiteExtraExtraLarge (HoHaHa-KeuTaC8 Loge), Gerrit Power en wheels of steel Imke doet ook mee en je hepp een optimale Ma Trix Mix

   Ik heb zo’n bloedhekel aan buitensluiten, da kan ik helemaal niet, en precies onderschat Gerrit niet…

   ‎Noir Désir – Le Vent Nous Portera
   http://www.youtube.com/watch?v=NrgcRvBJYBE

  41. Geen idee van wat voor Maya de Bij Storm ik ben Imke, die New Agers doe me dur toch een potje ingewikkeld, maar dat knappe astrologische brunette vrouwtje met die man die voor driekwart half van de foto is afgeknipt, die zal dat wel precies uit kunnen rekenen, moet je op z’n minst wiskunde kennen en kunnen, schema’s en formules..

   Maya de Bij
   http://www.youtube.com/watch?v=7agws1tNZkU

  42. ’t is geel met zwart, maar net niet helemaal
   Maya de bijna
   @ Cozmic
   Op mij kom je over als een bijzonder mooi mens, die met grote zorgvuldigheid reageert.
   Gelukkig spring je ook nog wel eens uit je vel, voor de spunk.

  43. Die ongelovige Thomas D. lijkt best wel Bij-na op mij Paul!
   In The Cube met z’n dolle Mind, en dan door freaken en vooral bij de Psych Zielig blijven klagen dat ze steeds met m’n Hard messen..

  44. Nog verder terug in de tijd Martijn, kippenvel van die lange uithalen lone wolven stem op die bakelieten 78 toeren plaat..

   Over The Force, De Kracht van Internet gesproken Gerrit.

   Devil Got My Woman; SKIP JAMES (1931) Delta Blues Guitar Legend
   http://www.youtube.com/watch?v=_mmZFox4Rkg

   Quote:

   ” De 78 toerenplaat is de oudste grammofoonplaat. Hij heeft een diameter van 30 cm (ofwel 12 inch), 25 cm (10 inch) of 20 cm (8 inch) (grotere platen bestonden ook) en wordt meestal afgespeeld op 78 toeren per minuut. Over het toerental waren in het begin nog geen afspraken gemaakt, waardoor dit kon variëren van 70 tot 100 toeren per minuut.

   De meeste 78 toerenplaten zijn gemaakt van schellak, enkele van bakeliet en vanaf eind jaren vijftig werden ze van vinyl gemaakt. Door het gebruik van betere materialen kon de snelheid worden verlaagd terwijl ook de groeven werden verkleind tot de zogenaamde microgroove. De bredere groef van de 78 toerenplaat noemde men “standaard” of “normaal”, vandaar dat op sommige Duitse 78 toerenplaten de opdruk N78 staat. ”

   http://nl.wikipedia.org/wiki/78_toeren

  45. Hey Imke is ook weer bezig in haar strak leren beasty boysz for toysz pakje..
   beetje tochtig op de fiets, jammer dat je zoiets niet kan kopen als huisdier, met een keltisch kooitje erbij, tegen het krabben, ze woont in Nirvana land, dat is ergens rechtsaf tussen de droom wolken, oooh die onweerstaanbare kastanje rode wilde opkrullende wapperende leeuwinnen haartjes, het is een beeldje ;

   Miley Cyrus – Smells Like Teen Spirit [Nirvana cover] – “Gypsy Heart Tour” live in Chile 2011
   http://www.youtube.com/watch?v=ySsbkLVuYOs

  46. ik wist helemaal niet dat dat Black Betty liedje al zo oud was Martijn!
   en ik maar denken dat Nirvana compleet Origineel was, niet dusz, ook al zo oud als de weg van Rome van voor de Oorlog, heel bijzonder zo’n muzikale tijdreis machine..

   We kunnen hier wel een Mart Smeets & Willem Duys platen Nacht programma beginnen.

   de Sky is de limiet als je het maar ziet (rijmt)

  47. Quote:

   ” AVRO-programmaleider Ger Lugtenburg vroeg Duys om een wekelijkse onemanshow te gaan presenteren. Omdat Duys een broertje dood had aan repeteren en liefst improviseerde, was de naam snel gevonden: Voor de vuist weg. Op 1 november 1963 vond de eerste uitzending plaats. Gedurende meer dan vijftien jaar en 176 afleveringen lang zou het programma het volhouden.

   Duys werd bekend door de kom met de goudvis op zijn presentatietafel, door zijn vaderlandsliefde (hij zong eens staande het Wilhelmus), door zijn muzikale primeurs (Martine Bijl, Lee Towers, de Belg Salvatore Adamo met een hele stoet aan broertjes en zusjes, Patricia Paay en vele anderen) en door zijn eeuwige rivaliteit met VARA-tegenhangster Mies Bouwman.

   De bekendste programma’s die Duys presenteerde, waren Voor de vuist weg (op de televisie: 1963-1978) en Muziekmozaïek (op de radio: 1962-1999). In 1974 won hij de Gouden Televizier-Ring. In het begin van de jaren tachtig was Willem Duys een vast panellid in de quiz Babbelonië. Verder was hij in diezelfde jaren tachtig vaste commentator van het Nationaal en het Eurovisiesongfestival. ”

   http://nl.wikipedia.org/wiki/Willem_Duys

  48. Heeh zullen we MadeLief van Ana en Liesbeth van Arg ook als gast uitnodigen in Ons SaadtansNightly Nachtelijk Muziek Mozaïek programma?! Vinden ze vast leuk, dat zou pas een Cross Culturele Unie X Kwantumsprong zijn, nouw euh ze zijn bij deze uitgenodigd..

   Nasionale Sêr 2005 – Madelief – Part I
   http://www.youtube.com/watch?v=KVHVwBW1Md4

  49. En dan nu op deze vroeg maagdelijke Saadtans nachtelijke funky (k)nightly nacht een speciaal Kwantum verzoeknummer op verzoek van mij voor Dawnie & Eye en ook Tessz want die heeft al helemaal geen tijd de laatste tijd,

   en dan bij die half debiele noord noord oostelijke piraten zenders moet je verplicht zeggen, terwijl je een half zwaar shaggie draait en een glas verschaald half opgedroogd lauw glas bier omgooit; “luister maar gezellig mee mensuhhh” (getver de getver, maar het werkt wel)

   de klapperrrrrrr van de nacht…. (Veronica 4d astraal djjin (Islam, geen toeval) djingle) en euh wanneer komt die antie kriest nou eens, ik wacht al zo lang.. (intro volpraten als een echte pro…) (eet je hard uit Adam Kerrie) (amateur)

   “De Jeugd” covert Heb je Even Voor Mij van Frans Bauer
   http://www.youtube.com/watch?v=vdVatBa660E

  50. ooh iedereen is al naar bed zeker, heb ik weer..

   donderse rooie vale keltische Adele, die verpletterende mooie hexen ogen van haar staan Kwantum Wide Open, hou ze in de gaten die Rooien (het zijn de originele Kwantum- D Royals, CharleMagne)..

   zie ik haar nou shape shiften of begin ik slaap te krijgen?!

   Adele LIVE: Rolling in the deep
   http://www.youtube.com/watch?v=-fmCoUjOMXU

   ooh toen ik dertien was heb ik 1 jaar bij een P. Meester in de klas gezeten Imke, zou het jouw broertje of je neefje kunnen zijn?
   hij had wel jouw typische volle wilde krullende haar dos en het was een buitengewoon bijzonder gevoelig begaafd jong, als ik gomo was dan zou ik verliefd op hem geworden gewezen zijn.

  51. even wat witte strepen op de ramen wegwerken, errug verslavende schreeuw klanken uit de alternatieve onder wereldse gewelven van Black Sabbath producties en co..

   by de weg way, Jack White is een bevestigde geïndentificeerde Lizzy..

   soms trek ik toch wel op ze aan, die koele sissende slissz beestjes

   The White Stripes-You Don’t Know What Love Is (You Just Do As You’re Told)
   http://www.youtube.com/watch?v=8xsF9fHdAfo

  52. Jay Z weet waar die de mostert van aartsvader boter Abra ham moet halen in de hoogste zwevende Kwantum etage van de Hustler Haa Pee Piramide… Uit de tijd dat ie nog niet wist hoe goed ie wasz, nog niet totaal opgegeten door z’n sponsoren.

   zooooo’n fijne dans plaat, laat die looooove hendels ritmisch schudden op de zwarte nigga backbeat MF’s go go go with the flow.. en je hoeft niet op dieet met die grauwe rauwe rozige worteltjes, burn je rubber en je baby baba fat op die 4d modder vette dansplaat mannn (wicked) (thumbs up voor die home boyzz (wat dat iinn godsnaam ook mogen betekenen, slangen slang voor insiders, laat je staart ratelen en zeg neeeh tegen die ziektekosten verzekeraars, Jooh Jooh JOh (mentale steun voor Johan)

   JAY-Z – I Just Wanna Love U (Give It 2 Me)
   http://www.youtube.com/watch?v=nG8o_9RliwU

   Nauww je ziet wel hoe hard ik ga Imke (zonder handen), als je maar weet waar m’n knoppen zitten dan komt alles goed, paahpie paahpie (weer zo’n lose r & b uitdrukking van weleer, toen er nog overal bling bling was tijdens de boom nog voor de burst van de Gouden Sachs eco buster bubble brothers uit Kazachstan…

   shjjtt kannie slapen, krijg je dat weer, even naar de goeroeboeroe die heb daar speciale slaap liedjes voor.

   Koen wat vind jij als Pharma Expert van deze Evidence Beesten Sfeer Hieroooh? Doe mee mann, het is feest weet juh, zaatdag naggie, schudden en wapperen met die wappie science journaals.. en stuiter een eind heen met die Vax Naalden, het is weekend, ik laat me toch niet vrijwillig buiten mijn wil om plat spuiten met gestampte gang groene half verrotte nano nano apen nieren uit Zimbabwe, ik ben wel enigszins autie aangelegd maar nie gek, nou wel gek maar nie helemaal dom, nou wel dom, maar toch ook slimmer dan je lief liefff isz.. komt door die cocktails van vroeger, heb er nog last van.. ze willen nu naar 36 shots binnen 7 post natale dagen, van de NWO plee gerukt toch? Binladen Baby Busters, wiegendood aan mijn hoela hoep.

  53. Hoh.. Ooh.. Hoh.. Ooh.. met Bee Once de geassimileerde Maja de Bij-na sambaBij (geel met zwarte ringen)
   zo jammer, sinds Beyonce opgevreten is door de vereniging van holy huis draken heb ze geen fatsoenlijke plaat meer kunnen maken, daarom de volgende superb productie uit de tijd dat ze nog gewoon goed was zonder OphRA CyBorg implantaten;

   Beyoncé;Jay-Z – Crazy In Love
   http://www.youtube.com/watch?v=ViwtNLUqkMY

  54. Speciaal voor Koen en Madelief haar godvergeten gorgelende 4d Gargoyle goden en eLizzie Aaaarggghhh Lies het is stil aan de overkant, oh nee volgens hunnie zijn dat onze goedaardige geallieerden.. ik hoop het maar

   let op de d.u.m.b. (diep ondergrondse militaire basis kelders) speed spanning op z’n kaken, je weet wel dat wat we aan gezond druk bewegelijke kindertjes als Ritalin advies geven, zelfde spul maar nog gemener (idioten zijn wij toch Koen, de heren Medici van de Italiaanse Medici,je kent ze wel, die rond reizende varende banken families uit Venom Venice… die petroleum guacamole quacker state quacks

   Nirvana – Dumb (Live at Reading 1992)
   http://www.youtube.com/watch?v=peclQi67KS8

   The Raconteurs Live At Reading/Leeds: You Don’t Understand Me
   http://www.youtube.com/watch?v=4Jnf6LlAs6c

   Quote:

   ” Legend of La Gargouille
   A French legend that sprang up around the name of St. Romanus (“Romain”) (AD 631–641), the former chancellor of the Merovingian king Clotaire II who was made bishop of Rouen, relates how he delivered the country around Rouen from a monster called Gargouille or Goji. La Gargouille is said to have been the typical dragon with batlike wings, a long neck, and the ability to breathe fire from its mouth. There are multiple versions of the story, either that St. Romanus subdued the creature with a crucifix, or he captured the creature with the help of the only volunteer, a condemned man. In each, the monster is lead back to Rouen and burned, but its head and neck would not, due to being tempered by its own fire breath. The head was then mounted on the walls of the newly built church to scare off evil spirits, and used for protection. ”

   http://en.wikipedia.org/wiki/Gargoyle

  55. nog eentje, voor de zon alweer opkomt, voor Eye en mmmm Monika, multitasken met oranje rode mademoiselle Adele

   May the force be with U

   Het was mij een genoegen deze bijzondere nacht en Willem zou het mij niet beter nagedaan hebben.. thumbs up to heaven Willem, jeugd sentiment, harMonika toets tielePie*emans was z’n held en achteraf terecht, maar daarover meer in de volgende aflevering, maar nu eerst de klapperrrrr van de nacht van 8, kom op Tessz doe gezellig mee, kan jou het schelen, en als je kontakt hebt met de spiritsz, zijn we wel gewend, ik tenminste wel, ik kom altijd van die para types tegen, niks mis mee, maar niet gemakkelijk voor die types, helaas

   Adele – steady as she goes
   http://www.youtube.com/watch?v=EWKRgedCWfY

  56. voor ons allen die volgens Ramses allemaal samen zijn als we maar volledig opgaan in alles wat we wel en niet doen

   iets in mij zegt dat ie gelijk heeft, dat het waarheid isz.

   nou hopen dat ik dat morgen ook nog zo kan zien (zoals Marcel Double U ook al zei deze gedenkwaardige nacht der nachten), vast wel toch?

   Ramses Shaffy – zing,vecht,huil,bid,lach,werk en bewonder
   http://www.youtube.com/watch?v=T2o_FXHxYJY

  57. ik ken mezelf al ruim tweeduizend jaar als hee ho terra do, maar voor Jack White zou ik bijna een uitzondering kunnen maken, die gast geeft me de vibezzzz, kan niet zeggen wat het iszz, het knalt dwars door de dimensies, ben bang dat dat het isz, hij valt samen met z’n parallelle ikken in aangrenzende dimensies, een echte in-betweener in alle denkbare voorstelbare en vooral onvoorstelbare opzichten, Jah Wende Snijders heeft da ook wel heel erg, ze zijn akin die kings, die rooie royals uit het land van Ur, Ooit en Dan..

   Jack White – I Fought Piranhas
   http://www.youtube.com/watch?v=GqXZr6ByVIk

  58. even nog dwars door de hexagonale wijd geopende Vibrato overdrive V8 Vortex van jack met behulp van de sleutels van Alice in wonderland en dan lekker slapen en morgen gezond weer op

   wat isz die achterlijke giel debiel belegen wansmaak belen dan eigenlijk een waardeloze staats deejee, pffff, de amateur, dat kan beter, ‘ luister maar gezellig mee ‘ (meme, opletten Koen) naar Rrrrradio V8 Wtk ‘Oooh wat een Nacht’ met Hyper Harrie Den Dolle Draaijer live uit het gure donkere 8terlijke drentse achterland, gesteund door 50 duizend Wattjes en hoorbaar door heel Europa en daarbuiten en op het piraten eiland Norderney.

   en waar isz m’n duo deejee van vannacht nou gebleven, Martijn, mmmartijn, haallloo, waar is tie dan? tssss, zeker in slaap gevallen bij z’n wonderschone Friese Freya vrouwtje, amateur zeg

   Alicia Keys and Jack White – Another way to die
   http://www.youtube.com/watch?v=Y5roe2nmBfs

  59. Goeiesmoggels deze Morgen, Cozz is alweer uitgeslapen hoor, nou moeh, nu ga ik echt slapen, de koffie was te sterk, daar krijg ik Insomnia van, is daar een Vax voor Koen?!

   Faithless – God Is A DJ
   http://www.youtube.com/watch?v=ZCvVatG16NE

   Als dit een 24/7 zender is neem jij dan even het muzikale fruitmand stokje van mij over Cozz? Martijn zal het wel druk hebben in de ochtend op zondag, met z’n beeldschone Freya vrouw en zo..

  60. Speciaal voor Cozz op de vroege ochtend om hard to the core bone(r) wakker te worden met rock bitsie Alison “spannende joodse achter naam” Mosshart, mmmhh, zou best kunnen? ;

   Seasick Steve live with Jack White & Alison Mosshart & John Paul Jones
   http://www.youtube.com/watch?v=H6LeM4K3uOE

   en nu gaan ik eg pittuhnn snurken hout zagen en van Wende dromen ook, zeker weten, zal wel lukken, wat een figuurtje heeft die zeg, halleloeijaah

  61. WHITE (wat is er in een naam in shemelsnaam)

   Dit is een Amerikaanse standaard 10 liter V8 diesel (zou zelfs tweetakt diesel kunnen zijn) uit de jaren 70 van de vorige eeuw, mijn favo standaard trekker ever, al het goeie spul is 40 jaar terug al gemaakt, moet je nagaan, in die tijd was er in Nederland en Europa nauwelijks serieus vermogen te krijgen, iedere boer met wat meer hectares en vooral in de zware klei had toen een probleem hierooh in de oude wereld… 40 pk was al veel… in dit White ding zit zo ongeveer oneindig veel kracht… en denk ook maar eens aan die eerste nukkige langzame krukken jaren 70 Peugeot personen auto voorgloei dieseltjes van max 50 pk, wij werden op dat vlak toen ook al Achterlijk gehouden, net of er niks anders te krijgen was, dit geldt voor heel veel producten trouwens, het jaren 50 Europa na de oorlog syndroom..

   White 2255 ( Oliver 2255 ) farmstock tractor pulling
   http://www.youtube.com/watch?v=Mgvntj_33HM

  62. let op minuutje 3 en 25 seconden; de oscillerende stationair loop, dit is Kwantum machtig magisch magistraal, wizzard van Ozz magic power, heeft met overflow te maken volgens mij..

   nu ga ik echt slapen

 23. Wat een vervuiling van Gerrit Gerrits op deze site, sinds ‘Xandernieuws’ geen actuele reacties toelaat. Hij heeft duidelijk behoefte zijn info te spuien op welk ‘nieuws’ dan ook. Jammer.

  1. Zulke lui kom je overal continue tegen, de ene nog flamboyanter dan de andere, het lijkt af en toe of heel Nederland er mee vol zit.

  1. @ Guido, als ik jouw site open, staat er een uitnodiging om een wekelijkse nieuwbrief te bekomen. Mét mijn emailadres . .
   Ik geloof niet in spoken. Het komt vast wel goed. Toch ?

  2. Piet dat is alleen op jouw pc tje te zien wij zien geen e-mail adres wees gerust.

  3. Dank je wel Marcel voor de uitleg.
   Ik kan gerust slapen.
   Groet aan Guido en Marcel.

 24. Tussen twee Haakjes
  Karaktermoord is een krachtige vorm van Mind control al dan niet bewust toegepast !

  Gevangen in reactie in reageren in vorm
  Gevangen in ALLes behalve daar waar het licht Ruimte is

 25. Ik ben eens gaan tellen hoe vaak het woordje ‘we’ in deze tekst voorkomt.
  Ik ben maar opgehouden want het waren er teveel.
  Ik ken de retoriek van deze profeten en ‘wijze lieden’.
  Eerst een onverbiddelijke opsomming van wat er niet deugd met daarbij de dodelijke dreiging van;”als ‘we’ niet snel….”, dan…..
  Is het dan werkelijk zo dat ‘we’ als soort gelijke invloed hebben op processen?
  Hoe realistisch is het om altijd maar uit te gaan van een collectieve schuld?
  Heeft dan werkelijk ieder mens evenveel invloed op de gang van zaken?
  Mijn antwoord is NEE!
  Juist door het feit dat hele bevolkingsgroepen willens en wetens ondergeschikt gehouden worden aan iedere vorm van zelfbestuur en medezeggenschap, is het aan de zelfbenoemde oligarchie dit te doen. Wat goed te zien is, is de onethische manier waarop dit plaatsvindt. Waar ‘we’ wel terecht op aangesproken kunnen worden is de manier waarop ‘we’ onze beslissingsbevoegdheid laten afnemen, waardoor wij als medebewoners van deze planeet geen invloed meer hebben waardoor er sprake is van een misstand.
  De vraagstelling ligt dus naar mijn idee op een heel ander terrein en daarom is dit artikel bij voorkeur een misleidend gegeven als wij niet eerst de besluitvorming naar ons toe trekken. Een noodzakelijk gegeven om de nodige veranderingen volgens een 21e eeuwse ethiek te laten verlopen.

Geef een reactie

Deze site gebruikt Akismet om spam te verminderen. Bekijk hoe je reactie-gegevens worden verwerkt.