Advertentie

Zijn we hier en nu om Bewust ZIJN te brengen?


x
X

Zijn we hier en nu om Bewust-ZIJN te brengen?

 2022 © Arend Zeevat | deze versie WantToKnow.nl/be

x

Arend Zeevat

Onbewust zijn.. Het grootste gevaar van de tijd waarin we leven is het onbewust zijn, oftewel onbewustheid. Want daar waar de geestelijke kracht van het liefdevol scheppend Bewuste ZIJN afwezig is, neemt een andere tegengestelde kracht het over en vult de leeg gelaten innerlijke ruimte met vernietigingsdrang. Een vernietigingsdrang die gericht kan worden op zichzelf of op de omgeving. Vanuit het onderbewuste wordt de leegheid dan gevuld met dierlijk instinctieve emoties en daaruit voortkomende gedragingen, die voornamelijk uit geautomatiseerde reacties bestaan op prikkels van buitenaf.

Deze sluiten meestal aan bij de in het innerlijk opgebouwde spanningen, angsten, frustraties en andere laagfrequente emoties, die ontstaan zijn uit eerder opgelopen trauma’s. De uiterlijke prikkels fungeren dan als een trigger die het innerlijk complex van emoties tot ontlading kunnen brengen, zoals een aangestoken lont in een kruitvat deze tot ontploffing brengt. Waarmee deze laagfrequente emoties op een zichzelf versterkende wijze in de buitenwereld worden uitgeleefd.

Vele mensen zijn dus lopende tijdbommen. Het mag duidelijk zijn dat dit een waar feestmaal is voor de demonische krachten die zich hiermee voeden. Zeker als daar ook dat zeer bijzonder energetisch voedende menselijk sap, het bloed,  bij gaat vloeien. Des te meer daarvan vloeit, des te meer voedsel voor hen te nuttigen valt.

Ontmenselijkende oorlogsomstandigheden
Dit fenomeen verklaart ook waarom onder oorlogsomstandigheden soldaten hun dierlijke instincten uitleven op de burgerbevolking van de gebieden die zij die veroverd hebben. De achterliggende krachten die dit bewerkstelligen worden in de volgende video van Robert Sepher verhelderend uitgelegd. Hij geeft daarin aan dat er binnen het Jodendom een historisch gegroeide groep ontstaan is, die een soort van zelfbenoemde Messias volgde en nu nog steeds volgt. Henry Makow heeft ook veel geschreven over deze zeer invloedrijke ‘Joodse’ sekte (HIER en HIER).

– 1666 and the Dark Messiah – ROBERT SEPEHR

_________________________
Tussentijdse disclaimer:

Ik heb het woord ‘sekte’ hieronder, bewust met vet schrift benadrukt, daar het inderdaad een occult sektarische groepering binnen het Jodendom betreft, die een minderheid uitmaakt van de totale Joodse wereldbevolking. Zij nemen geen genoegen met het door hen vermeende onschadelijk maken van de oorspronkelijke Christus-impuls en zijn daarom na zijn leven en werken in een fysieke vorm op Aarde overgegaan tot een algehele oorlog tegen Zijn zich ontwikkelende invloed op de mensheid (HIER).
_________________________________

Antichristelijke overtuiging
Deze sekte hangt de antichristelijke overtuiging aan dat men verlossing kan vinden door het plegen van moreel/ethisch verwerpelijke daden en het leed toebrengen aan al het leven op deze planeet. Verlossing door zonde, is hun prominente motto. Zij sluiten met deze overtuiging aan bij het Babylonisch Talmoedische Jodendom. Wanneer men vanuit dit gezichtspunt naar de ontwikkelingen op alle sociaal politieke en economische gebieden en het daardoor toegebrachte leed aan de mensheid kijkt, dan kan hierdoor veel van alle ontstane ellende begrepen worden.

Het getuigt van een fundamenteel antichristelijke houding. Het is een houding die voortkomt uit het (on)bewuste Kwaad. Want de oorspronkelijk christelijke impuls is er juist op gericht om mensen bewust te maken van de macht en kracht van de in hun hart aanwezige Goddelijke Bron, die alleen inspireert tot een handelen vanuit Liefde en vertrouwen. Terwijl de antichristelijke impulsen zijn gericht op het handelen vanuit een diepe angst voor en haat tegen het Goede.

Dit doen zij op verschillende niveaus. Op zowel individueel als op geopolitiek niveau en  alle tussenliggende. Er is hierdoor een sociale structuur binnen de samenleving gevormd, die gericht is op het omvormen van de samenleving tot een maatschappij.

Deze maatschappij wordt geregeerd door een wereldwijd economisch maatschap van rijken, die alleen op eigen voordeel, macht en controle uit zijn. Zij aanbidden de Trias Satanica (HIER). Die Trias Satanica is de basis van alle toegebrachte wereldellende aan onwetenden en onschuldigen. Het vergiftigt hun zielen en degradeert hen tot slaafse en wellustige dieren. Men meent dit dan ook nog cultuur te kunnen noemen (HIER).

Bijzondere historische verbanden…
Oorspronkelijk heeft de mens sociaal dragende structuren gebouwd, die geestelijk geïnspireerd waren om daarmee het menselijk leven en haar voortgaande ontwikkeling mogelijk te maken. Deze waren gebaseerd op een aanvullende afhankelijkheid en het elkaar voorzien in de wederzijdse behoeften. Ik heb een poging gedaan dit te beschrijven in het artikel ‘Er was eens.. Een levensecht sprookje..!’ (HIER).

De ontstaansgeschiedenis van de Amerikaanse Federal Reserve Bank en het daaruit voortvloeiende wereldwijde geldsysteem heeft een nogal demonisch lugubere achtergrond. Occulte bloedrituelen, die plaatsvonden bij sommige van de oorspronkelijk Amerikaanse indianenstammen in onder andere Noord-Amerika, is de met bloed doordrenkte basis geworden voor het ontstaan van het wereldwijde bankenkartel, dat het Federal Rerserve System is gaan heten.

In deze zeer boeiende video van Robert Sepher wordt dit haarfijn en zeer goed onderbouwd uit de doeken gedaan. Uit deze video blijkt dat zelfs het zinken van de in naam onzinkbare Titanic hiermee te maken heeft..!

– The Titanic Secret of Jekyll Island – ROBERT SEPEHR

Duivelse rente
Het is dan ook niet zomaar toevallig dat de bekende verdachten van de Talmoedisch/Kabbalistisch Joodse sekte, zoals de hiervoor benoemde, zich meester hebben gemaakt van dit duivelse geldsysteem. De duivelse basis daarvan is dat men geld met geld verdient en dus gericht is op uitbuiting. Het gehele leenstelsel en het daarmee samenhangende schuldenstelsel is gebaseerd op het vragen van rente voor leningen, die als gebakken luchtbroodjes aan de niets vermoedende en onwetende leners worden geserveerd. Daardoor betaalt men het geleende bedrag in veelvoud terug.

Mijn voormalige collega bij Argusoog Radio, Anthony Migchels, schrijft ook heel interessante artikelen voor de site van Henry Makow. Makow is natuurlijk bij uitstek degene van oorspronkelijk Joodse afkomst die de duivelse invloed van Joodse sekten zeer uitgebreid op zijn site toelicht. Anthony Migchels heeft zich uitgebreid verdiept in de zin en onzin van het bestaande geldsysteem en dan met name het duivelse concept van woekerrente (HIER) en heeft tevens de basis gelegd voor alternatieven voor dit systeem die rentevrij zijn (HIER).

In een artikel van 30 januari 2022 vraagt Henry Makow aan Anthony waarom woekerrentes duivels zijn (HIER). Een vertaald citaat uit dit artikel:

Kun je uitleggen waarom de opportuniteitswaarde van kapitaal, en het risico dat gepaard gaat met het uitlenen ervan, renteloos zou moeten zijn? Waarom zou iemand dan geld lenen? De Nederlander Anthony Migchels is de oprichter van De Florijn, de eerste volwaardige renteloze, particulier geëxploiteerde valuta ter wereld. Zijn website is Real Valuta’s. Zijn antwoord:

“De problemen met woekerrente zijn talrijk, de belangrijkste is dat het absoluut 100% toestaan van plutocratie garandeert en sluwe rijke adders die media, politici, wetenschappers kopen, betaald met de productie van de massa, gestolen met woeker. Door de geschiedenis heen zijn er ontelbare cycli geweest waarin hele bevolkingsgroepen tot slaaf werden gemaakt van schulden, gevolgd door schuldjubilea om schuldenopstanden te voorkomen. De laatste die we nu zien, de implosie van de huidige megaschuldenzeepbel, is gewoon hun laatste, bekronende prestatie.

 Jezus zei dat lenen tegen rente voor de harden van hart was, en het is duidelijk dat een zachtmoedig hart centraal staat in het christendom. Maar probeer dat maar eens aan Shylock (betekenis: HIER) uit te leggen, toch?!”

Betalen alleen niet-Joden rente?
Het bankenkartel wordt voornamelijk beheerd door leden van de Joodse sekte, waarvan de Rothschilds wel de meest bekende en machtigste zijn. Bizar genoeg mogen Joden onderling geen rente vragen over leningen (HIER). Hieronder een vertaald citaat uit het hiervoor gelinkte artikel:

Niet-Joden & Leningen

Dit gezegd hebbende, moet worden opgemerkt dat de halacha [toepasbare Joodse wet] met betrekking tot gratis leningen alleen van toepassing is op leningen aan andere Joden. Het is toegestaan om leningen met rente te verstrekken aan niet-joden. Het is duidelijk dat dit beleid discriminerend is. Tot op zekere hoogte is het het resultaat van het leven in een agrarische samenleving waarin de buren (waarschijnlijk mede-joden) een lening zochten om ze over te dragen tot de volgende oogst; ter vergelijking: de niet-jood zou best een rondreizende koopman kunnen zijn die de lening puur om zakelijke redenen nodig had.

Bovendien zijn er verschillende halachische uitspraken die het verzachten. Rabbi Isaac Abrabanel, een 15e-eeuwse commentator, zegt dat het aanvaarden van rente van niet-joden niet van toepassing is op christenen of moslims, omdat hun geloofssystemen oorspronkelijk uit het jodendom stammen en daarom een gemeenschappelijke ethische basis delen. Evenzo zegt de middeleeuwse commentator rabbijn David Kimchi (bekend als de Radak) dat een niet-jood die rekening heeft gehouden met joden, met dezelfde aandacht moet worden behandeld wanneer hij leent.

Het is duidelijk dat de wortels van de discriminatie tussen leningen aan joden en niet-joden in de eerste plaats te vinden zijn in de vaak gewelddadige spanningen tussen jood en niet-jood, vooral voordat de emancipatie resulteerde in de toegenomen integratie van joden in niet-joodse samenlevingen en, ten tweede, in de meer extreme vernauwingen tegen afgodendienaars en polytheïsten die aanwezig zijn in de halacha die relaties met niet-joden dicteert.

Het vragen van rente door de sekteleden van het Joodse bankenkartel is dus bedoeld om de rest van de mensheid tot schuldenslavernij te brengen. Het komt dan ook voort uit een antichristelijke impuls, die er niet op gericht is om de menselijke vrijwording te helpen bevorderen. Dit alles komt voort uit een afwezigheid van de geheel vervullende Geest in de menselijke ziel.

Vrijmakend geldbewustzijn
In het vorige artikel ‘Vijanden bestaan niet’ (HIER) heb ik een totaal andere maatschappelijke ordening benoemd, namelijk de Sociale Driegeleding’ (HIER), waar ook een geheel ander economisch systeem mee samenhangt. De inzichten waarop dit is gebaseerd zijn een praktische toepassing van de door Rudolf Steiner geformuleerde Sociale Hoofdwet. Deze is door hem als volgt verwoord:

“Sociale hoofdwet van Rudolf Steiner:
Het welzijn van een geheel van samenwerkende mensen is des te groter, naarmate de enkeling minder aanspraak maakt op de opbrengsten van zijn prestaties, dat wil zeggen, naarmate hij meer van deze opbrengsten aan zijn medewerkers afstaat en naarmate meer van zijn eigen behoeften niet door zijn eigen prestaties, maar door de prestaties van de anderen worden bevredigd.”

Hierna het citaat uit het hiervoor genoemde artikel, waarin ingegaan wordt op de verschillende soorten geld:

Drie verschillende soorten geld
Net zoals er binnen het sociaal maatschappelijk organisme drie verschillende gebieden te onderscheiden zijn, is dat binnen de financiële bloedstroom van dat organisme ook zo. De verschillende soorten geld die te onderscheiden zijn, zijn
schenkgeld, leengeld en koopgeld.
Het schenkgeld betreft een soort van geld dat is vrijgemaakt van egoïsme bevorderende energetische eigenschappen. Het is bedoeld om sociaal vernieuwende initiatieven, die vanuit het Vrije Geestesleven ontstaan, financieel mogelijk te maken en de vruchten daarvan ten goede te laten komen aan het geheel.
Het leengeld doet dat ook, maar dan op een minder onvoorwaardelijke wijze.
Het koopgeld dient om mensen in hun vervulling van de fundamentele levensbehoeften te kunnen laten voorzien.”

Leeg en vol tegelijk
Hiervoor heb ik benoemd waar de onbewuste innerlijke leegte toe leidt, wanneer deze niet wordt gevuld door een bewuste Tegenwoordigheid van de Geest. Daar waar het Bewuste ZIJN wel volkomen aanwezig is, is er een vol-ledigheid. Dat impliceert dat de innerlijke leegte, die een grenzeloze ruimte is, dan gevuld is met de volte van een Bewust aanwezige Geest. Deze leert door het Bewuste ZIJN van de mens zichzelf kennen. Eckhart Tolle noemt dit in zijn boek ‘Een Nieuwe Aarde’ (HIER) ook Tegenwoordigheid (van Geest). Men is dan volledig Bewust in het Hier en Nu.

Bewuste tegenwoordigheid van de Geest. Daar waar het Bewuste ZIJN wel volkomen aanwezig is, is er een vol-ledigheid. Dat impliceert dat de innerlijke leegte, die een grenzeloze ruimte is, dan gevuld is met de volte van een Bewust aanwezige Geest. Deze leert door het Bewuste ZIJN van de mens zichzelf kennen.

Wat er dan innerlijk aanwezig is schept zichzelf op een direct reflecterende wijze in de buitenwereld en men herkent het daar als een spiegelbeeld van het innerlijk. De grofstoffelijk materiële uiterlijke verschijning weerspiegelt de oorspronkelijk innerlijk energetische krachtenwerking in een uiterlijke manifestatie. Met recht kan men dan zeggen zo binnen, zo buiten. Het is een uitdrukking van het menselijk creatieve vermogen in de praktijk. Vanuit een ruimer perspectief gezien is het de sociale uitwerking van de door Hermes Trismegistos (HIER) verwoordde wijsheid ‘Zo boven, zo beneden’.

Projecties
Ik durf zonder blikken of blozen te beweren dat ook de huidige technologische ontwikkelingen, waardoor de mensheid zich steeds meer in een elektronische gevangenis laat plaatsen, een veruiterlijkte reflectie zijn van alle karmisch opgebouwde onvrijheid in het collectieve onderbewuste van de mensheid. De taak van de eerder benoemde Joodse sekte is in mijn beleving, de mensheid uit te nodigen zich daar bewust van te worden.

Zodat zij op basis van een diepe zelfkennis zichzelf uit die door haar zelf opgeworpen materialistisch gefundeerde gevangenis kan bevrijden. Zij kan dan deelnemen aan de volgende evolutieronde. Deze houdt de vormgeving in van de werkelijk vernieuwende sociale principes van het Watermantijdperk, op basis van een geïndividualiseerd gemeenschapsbewustzijn. In het vorige artikel ‘De komende Slavisch-Russische cultuurperiode..’ (HIER) heb ik dat uitgebreid toegelicht.

Er zal dus bij een groter aantal mensen eerst een toenemende bewustwording moeten plaatsvinden, voordat het geïndividualiseerde gemeenschapsbewustzijn tot volle bloei kan komen en de sociale structuren daar een uiting van kunnen zijn. Het belangrijkste aspect van die sociale structuren is elkaar wederzijds volledig de ruimte te bieden om de individuele kwaliteiten op een vrije wijze te kunnen leren kennen, ontwikkelen en tot manifestatie te brengen.

Door Bewust ZIJN gevulde ruimte
Eckhart Tolle beschrijft in zijn boek de ‘Een nieuwe AARDE’ uit 2005 (HIER), hoe onze innerlijke ruimte even onmetelijk groot is als dat wat wij het universum noemen. Het menselijk atoom bestaat voornamelijk uit ‘lege’ ruimte, net als er tussen de ‘ruimtelijke’ objecten in de ons omringende kosmos ogenschijnlijk ook voornamelijk een lege ruimte is.

Ik schrijf ‘ogenschijnlijk’, daar wat er in die leegte aanwezig is, is met onze fysieke zintuigen niet waar te nemen. Het is echter een vormloos van scheppende Geest doortrokken Bewust ZIJN. Dat Bewust ZIJN wil zichzelf in al haar scheppingsmogelijkheden leren kennen door een zo groot mogelijke diversiteit te scheppen. Daarbij hoort ook nogmaals dat alles zich in elkaar weerspiegelt. Dus het innerlijk van de mens wordt ook weerspiegelt in het innerlijk van de hem dragende Aarde. Robert Sepher legt dit weer heel mooi uit in de volgende video:

– Voyage to the Inner World – ROBERT SEPEHR


Zouden de toenemende doodkrachten aan de oppervlakte van de Aarde zich ook kunnen weerspiegelen in natuurlijke fenomenen, zoals in onderstaande afbeelding?

Irtysh Rivier, Rusland

Tot slot, last but not least..
Tot slot kom ik even antwoordend terug op de vraag zoals die verwoord is in de titel van dit artikel. Ja, wij zijn hier en nu zeker om een Bewust ZIJN te brengen. Om door de bewustwording van de laagfrequente onzuivere trillingen in ons wezen, deze om te vormen tot een met de nieuwe kwaliteit van een geïndividualiseerd gemeenschapsbewustzijn verrijkte essentie. Daarmee kunnen we dan weer enkele duizenden jaren verder het scheppingsproces ondersteunen.

Een belangrijk aspect hierbij is dat we de leugenmatrix, waar we al duizenden jaren in leven en waarin al het oorspronkelijk zuivere 180 graden in haar tegendeel is omgedraaid, te doorzien. De cultureel antropoloog Robert Sepher, van wie ik al meerdere filmpjes in vorige artikelen en ook in dit artikel heb opgenomen, is een waarheidszoeker die zijn eigen weg is gegaan en deze weg met ons deelt.

Daarom als besluit van dit artikel nog een filmpje van hem, waarin hij de leugens rondom Liefde in al haar uitingen blootlegt. Hij toont daarin hoe de dag van 14 februari, die een aantal jaren geleden is gebombardeerd tot een dag waarop men de liefde voor iemand kan uiten met een materiële gift, een totaal andere achtergrond heeft. Valentijnsdag.. Een achtergrond over de dag waarbij de dierlijke lusten een hoofdrol speelden..

 

– Pagan Origins of Valentine’s Day – ROBERT SEPEHR

Want de werkelijke waarheid
is niet de waarheid
maar de overwonnen dwaling.

En de ware werkelijkheid is
niet de werkelijkheid
maar de overwonnen illusie.

En de werkelijke reinheid is
niet de oorspronkelijke reinheid
maar de gelouterde onreinheid.

En het waarachtig goede is
niet het oorspronkelijk goede
maar het overwonnen boze.

Dat geldt voor het hele wereld, alsook voor de goden.
Want op de weg waarop het boze wordt omgevormd
kan zich iets ontwikkelen
wat oorspronkelijk niet in het goede aanwezig was.

Doordat God de tegenkrachten heeft geschapen
heeft Hij zichzelf gedwongen
Zijn diepste wezen op een nog andere wijze te openbaren
Wat Hij zonder hen niet had kunnen doen.

Friedrich Benesch

(1907-1991 Duitse natuurkundige, auteur,
antroposoof en Christengemeenschap-priester)

 

Arend Zeevat

19 februari 2022

3 gedachten over “Zijn we hier en nu om Bewust ZIJN te brengen?

 1. No even terugkomen op de Titanic, die verging op 15.04.1912 (of was het toch het zusterschip Olympic?). De heren Astor, Strauss & Guggenheim weigerden mee te werken aan de totstandkoming van een centrale bank waar de federale overheid in Washington D.C.) niets over te zeggen zou krijgen en dit mondde op 23.12.1913 uit in de totstandkoming van de FED.
  Een uiterst informatieve docu van Robert Sepehr over deze uiterst onverkwikkelijke ‘financiële staatsgreep’:
  https://www.youtube.com/watch?v=fAPYSeOGoD8
  De datum 15.04 komen we later nog twee keer tegen: in 2013 bij de Boston Marathon bombings en de – aangestichte – brand in de Notre Dame in Parijs in 2019.
  De Britse dj Mark Devlin heeft deel drie geschreven over de onvoorstelbare misstanden in de muziekindrustrie (o.a. toepassing van MK-ULTRA, een vorm van mind control) & sinds kort te lezen als pdf-bestand – van harte aanbevolen!:
  https://www.indigorevolution.nl/Muzikale-waarheid-deel3-door-Mark-Devlin.pdf

Geef een reactie

Deze site gebruikt Akismet om spam te verminderen. Bekijk hoe je reactie-gegevens worden verwerkt.