Advertentie

Materialisme is een geestesziekte..!


Moed

Aan alle moedige gevoelige zielen
In deze moeilijke tijd bijeengekomen
Die opnieuw in de materie vielen
Om het leven opnieuw te laten stromen

Moed was zeker nodig
Om dit voormalig paradijs te betreden
Inmiddels is de mens daar overbodig
Wordt er alleen maar gestreden

In naam van religie, vaderland, democratie
Is er menigeen de weg kwijt geraakt
Heersers met een agenda van depopulatie
Hebben de aarde tot hel gemaakt

 Angst, haat en nijd
Emoties waar demonen zich mee voeden
Opgeroepen door alle strijd
Velen daarvoor laten bloeden

Laat toch het strijden
Wees vreugde, vrede en liefde
Verminder daarmee het lijden
Wees je eigen Verlosser en Geliefde

Herinner je ware wezen
Goedheid, Waarheid en Schoonheid
Uit de egodood opgerezen
Ons in ware Liefde verblijdt

 Daarom een hommage aan allen
Die voor rechtvaardigheid gaan
Door de wereld worden aangevallen
Toch in hun individualiteit blijven staan

 Want overwinnen zal het Licht
Ten gunste van ieder die er naar streeft
Ontdaan van aardse slavenplicht
Dansend het leven zich verder weeft

 Houdt moed
Ook in deze zware tijden
De zon stralend in ons gemoed
Overwint al het lijden

Arend Zeevat
– 18-08-2014

    x   

* * *

piece of paper control

* * *

x

Materialisme is een geestesziekte!

2016 © Arend Zeevat / deze versie WantToKnow.nl/be

x

Wat is materialisme?  ‘Betekenis materialisme: Geloof in het feit dat de enige of hoogste waarden of doelen in het leven liggen in het materiële welzijn en genoegen en in het bevorderen van materiële vooruitgang. Materialisme is de filosofie die de werkelijkheid, ook emoties en andere processen in het menselijk brein, uiteindelijk herleidt tot materie, dit in tegenstelling tot het idealisme of het spiritualisme. Het `zijn` brengt uiteindelijk het `denken` voort.‘ (Bron)

Arend Zeevat
Arend Zeevat

Sinds het materialisme in de eerste helft van de negentiende eeuw haar intrede deed in de menselijke bewustzijnsontwikkeling, is het denkend bewustzijn van de mens een heel andere richting ingeslagen. Het denken is sindsdien verziekt en gecorrumpeerd geraakt, doordat aan de mensheid een in grootte groeiend web van aaneengeschakelde leugens en misleidingen werd gepresenteerd. Over de verdere ontstaansachtergronden van het materialisme zou nog een heel apart artikel te schrijven zijn.

In mijn visie staat het materialisme lijnrecht tegenover het leven en vertegenwoordigt het de dood. In haar fundamentalistische vorm gaat de materialistisch georiënteerde wetenschap uit van het concept, dat het leven is ontstaan uit de materie. Dus uit de dood. Dit is in mijn beleving tegengesteld aan ware spiritualiteit, die de bron van al het leven in de Scheppende Geest ziet, daarbij de materie nodig heeft om zich te kunnen manifesteren voor onze fysieke zintuigen.

‘Dialectisch materialisme werkt zoals cocaïne, laten we zeggen. Als je het eenmaal of tweemaal snuift, zal het je leven niet veranderen. Als je het dagelijks gebruikt, zal het je tot een verslaafde maken, een ander mens.’

Nicolae Ceausescu (1918- 1989),
Roemeens president (1967  t/m 1989), werd op 25 december tijdens de Roemeense revolutie samen met zijn vrouw, na een veroordeling door een militair tribunaal, geëxecuteerd)

Maar ook in de moderne varianten van spiritualiteit, die in vele soorten en maten aangeboden worden, heerst een vorm van materialisme. Het spirituele materialisme kan men waarnemen, wanneer men een New Age-winkel binnenstapt. De enorme hoeveelheid aan spullen en boeken, die zouden moeten bijdragen aan de zo fel begeerde verlichting, of ascensie, komt op mij eveneens erg overdadig en veelal onnodig over. Tevens zijn de meeste cursussen die men in de New Age-supermarkt kan kopen, eenzijdig gericht op de eigen spirituele behoeftebevrediging.

Het Ego: fundamentele, maar een uiterst dominante bouwsteen onder onze persoonlijkheid!
Het Ego: fundamentele, maar een uiterst dominante bouwsteen onder onze persoonlijkheid!

Het maakt af en toe op mij ook een nogal egogerelateerde indruk. Mijns inziens zijn vele spirituele channelaars, die hun boodschappen in te kopen boeken, video’s, cursussen, workshops e.d. verspreiden, ook bezig met het bevorderen van het spiritueel materialisme (spiritualisme). Daarnaast bevelen zij vaak in plaats van werelds heersende meesters geestelijk heersende Meesters aan, die net als hun wereldse collega’s ons menen te moeten vertellen wat wij fout doen en hoe we dat kunnen rechtbreien.

Alles dat binnen de huidige economische kaders wordt geplaatst aan verkoop van geestelijke kwaliteiten, hoe begrijpelijk ook vanwege het brood op de plank-argument, draagt mijns inziens bij aan het in stand houden van het materialisme. Het doet de spiritualiteit binnen de heersende machtskaders plaatsen en doet de mens vervreemden van zijn geestelijke oorsprong, die niet economisch te verzilveren of vergulden is. Denk daarbij aan de tempelreiniging door Jezus.

Spirituele zoektocht..
Tijdens mijn spirituele zoektocht, heb ik me begin jaren ’80 georiënteerd bij de geïnternationaliseerde, maar oorspronkelijk Amerikaanse club, die zich de Summit Lighthouse University noemt. Daar merkte ik dat je pas tot de incrowd kon behoren, als je boeken en video’s van de mediamieke oprichtster, Elizabeth Clare Prophet had gekocht en de te chanten teksten uit je hoofd kon meedreunen. Deze club heeft haar eigen variatie op het multi-dimensionele visserslatijn geschapen, waarmee menig volgeling zich door het gebruik ervan ver verheven kon wanen boven de beslommeringen van het aardse leven en hen die daar nog in gevangen zitten. Bij verder onderzoek van de New Age-supermarkt in de jaren daarna, kwam ik telkens andere variaties op hetzelfde thema tegen.

Wat is dan leven?
Een nogal indringende vraag, die niet gemakkelijk te beantwoorden is. Zeker in een wereld waarin veel moeite gedaan moet worden, om het leven in onszelf te ervaren en te voeden. De doodskrachten die de menselijke samenleving inmiddels volledig hebben ontmenselijkt, dringen sinds de 20ste eeuw met toenemende kracht ons persoonlijk leven binnen. Al vanaf de geboorte en veelal zelfs daarvoor, wordt ieder nieuw menselijk leven bedreigd door de materialistisch wetenschappelijke doodskrachten, in de vorm van een medicalisering van zwangerschap en geboorte.

Deze zorgt er voor dat al vrij snel na de geboorte er voor ieder kind een voorraad vaccinatiespuiten klaarligt, die in de eerste twaalf jaar leeggeschoten worden op het nog levende zich ontwikkelende immuunsysteem van kinderen. Dat immuunsysteem is in jongens, als hun ouders dat hebben toegestaan, op 9-jarige leeftijd al met 12 gifspuiten gebombardeerd en dat van meisjes op hun 12e jaar met 14. Zie het vaccinatieschema hierna. (Bron)

pharma-whistleblowersDodelijke farmacie
De doodskrachten, die een dolgedraaide medisch/farmaceutische wetenschapsindustrie daarmee in de lichamen van kinderen brengt, staan er borg voor dat in de loop van het leven de levenskrachten in sterk verzwakte vorm hun opbouwende invloed kunnen hebben op de menselijke ontwikkeling. Het mag dan ook voor de hand liggen, dat dit kunstmatige ziekten doet ontstaan en een langzaam stervensproces op gang brengt en versterkt. Een oppervlakkige en ongezonde levensstijl doet de rest.

Toch is het hoopgevend, dat er binnen het regulier medisch circuit een enkele roepende in de woestijn is, die ook het gevaar ziet van een toenemende medicalisering van zwangerschap en geboorte, getuige het volgende citaat van de website van het Amsterdams Medisch Centrum.

“De tendens om ook normaal verlopende zwangerschappen onder de hoede van gynaecoloog en ziekenhuis te brengen, leidt tot nodeloze gezondheidsschade. In haar inaugurele rede waarschuwt Simone Buitendijk, hoogleraar Eerstelijns Verloskunde en Ketenzorg in het AMC, tegen de medicalisering die ‘het geweldige Nederlandse systeem van geboortezorg’ uitholt. De leerstoel Eerstelijns Verloskunde en Ketenzorg is ingesteld door de Koninklijke Organisatie van Verloskundigen (KNOV).

Bevallen in het ziekenhuis verhoogt de kans op medische interventies, stelt Buitendijk, met alle gevaren van dien. Zo lopen baby’s van zwangeren die ‘op verzoek’ en niet vanwege medische risico’s een keizersnede ondergaan een bijna driemaal zo hoog overlijdensrisico als baby’s waarvan de moeder vaginaal bevalt. Bovendien bieden thuisbevallingen met voorsprong de beste kansen voor een ‘positieve bevallingservaring’ en een goede start als moeder. In plaats van zich als rivalen op te stellen, zouden gynaecologen en verloskundigen de handen ineen moeten slaan om samen met de Nederlandse vrouwen de traditionele zorgpraktijk te verdedigen.” Bron

Complexe samenhang
In mijn visie is het leven een complexe samenhang van organisch zichzelf regulerende en reproducerende creatieve expressies. Het leven houdt zich in stand door een voortdurend creatief organisch proces tussen elkaar aanvullende tegendelen, op een steeds hoger niveau tot een geïntegreerd evenwicht te brengen. Een doorgaand stromende beweging van veranderingen en aanpassingen maakt hier een essentieel bestanddeel vanuit. Want de evolutie van het leven wil zich in telkens nieuwe vormen kunnen uiten, om de voortgaande geestelijke ontwikkeling ervaarbaar te laten zijn.

You_GodBAl deze kwaliteiten en uitingen van het leven zijn een uitdrukking van het scheppend beginsel, oftewel de Schepper, God, Allah, Brahma enz. Wanneer we bovenstaande als uitgangspunt nemen voor het beoordelen van de maatschappij waarin we leven, dan valt daar weinig leven meer in te bekennen. Onze maatschappelijke structuur is door heersende machtsbelangen, die alles willen beheersen, van alle leven ontdaan. Dit maakt dat verandering voornamelijk meer van het al bestaande inhoudt, op basis van het scheppen van een kunstmatige en vooral onvrij makende afhankelijkheid.

De dood als basis
Wanneer kan het leven zich vrij uiten en verveelvoudigen? Deze vraag is vanuit de huidige door de rationeel/analytische/wetenschap bepaalde gedachteconcepten niet te beantwoorden! Deze zijn immers gericht op doodse en dus beperkende verklaringen van alle, ook op individueel niveau ervaarbare, in het leven opgenomen krachtenwerkingen. Deze vorm van wetenschap versimpelt alles tot een enkel op zichzelf staand fenomeen en wil van daaruit het geheel begrijpen, om het te kunnen manipuleren en als middel binnen het heersende machtskader te kunnen misbruiken. Het zogenoemde reductionisme.

Door de onderling verbonden fenomenen uit hun levengevende samenhang te halen, laat men die vitale samenhang buiten beschouwing en ontneemt er het levende element aan. Want het is juist de samenhang tussen verschillende levensvormen en hun onderling voedende verrijking, waar het leven zich in uit. Een wederzijds voedende afhankelijkheid is de essentie van wat leven is.

DeathTerwijl de huidige doodse wereldheerschappij als kenmerk heeft, dat het de afhankelijkheid in oorspronkelijk levende relaties tot een exploitatiemiddel heeft omgevormd, waardoor alle levende vormen tot respectloze slavenarbeid zijn veroordeeld. Iedere levensvorm is zodoende tot een ding, een gebruiksartikel gemaakt. Deze dingificering van het leven, is uiteindelijk werkelijk de dood in de pot.

Hoe kan men immers het wezen van een plant doorgronden, als men deze uit zijn vormende omgeving haalt van de aarde, het onder invloed van de maan staande en groeibevorderende element water, het stofwisseling ondersteunende luchtelement en het levensenergie schenkende vuurelement in de vorm van de zon. Het in laboratoria isoleren en omwille van economische machtsdoeleinden manipuleren van levende vormen (Monsanto c.s), heeft als doel om de oorspronkelijk levende natuur in al haar uitingen op een doodse kunstmatige manier te herscheppen.

Het mag duidelijk zijn, dat hoe meer doodsheid wij van buitenaf in de vorm van zowel lichamelijke als geestelijke voeding tot ons nemen, hoe minder levend wij ons zullen kunnen voelen. De scheppers van de doodse antimaterie, waar zij middels technologische gedrochten zoals CERN naar op zoek zijn, zijn bang voor het leven en willen daarom al het leven uit het universum omvormen tot doodse bouwstenen voor een dodenrijk waarin zij kunnen gedijen.

Ik ben leven dat leven wil, te midden van leven dat leven wil.

 Albert Schweitzer, Duits arts, theoloog, filosoof, musicus 1875-1965

De mens is ook alleen te begrijpen, in zijn evenwicht zoekende relatie tussen de vormend aardse omgeving en de levenschenkende, ontwikkeling bevorderende kosmos. Deze twee bepalende invloeden zijn van wezenlijk belang in ieders individuele ontwikkeling en in de ontwikkeling van de mensheid als geheel. De verbinding met het voedend geestelijke, is essentieel voor de verdere ontwikkeling van het leven. De afgescheidenheid ervan, door de werking van het ego en het geestontkennende materialisme, is dodelijk.

yinyang christ energyDaarbij hangt het er van af, of men zich deel voelt uitmaken van een onbewust werkzame en individualiteit dodende groepsidentiteit c.q. de massa, of dat men de ontwikkeling van de eigen bewuste individualiteit als uitgangspunt neemt ten behoeve van een bijdrage aan het gemeenschappelijke leven. In onze tijd is dit mijns inziens een cruciale keuze tussen de dood en het leven. Het al eeuwen en misschien wel millennia heersend maatschappelijke systeem, is gebaseerd op het scheppen van een kunstmatig in stand gehouden afhankelijkheid van priesters, wetenschappers, koningen, presidenten en bankiers in de buitenwereld.

Dit systeem is zo diep verankert in het maatschappelijk/culturele leven en in ons onderbewuste, dat het voor de mens die zich daaraan wil ontworstelen een enorm geestelijke en ook psychisch/emotionele inspanning vraagt om dit tot stand te kunnen brengen. Die inspanning heeft vooral te maken met het leren onderzoeken en ontdekken van de eigen meest wezenlijke levensbehoeften. De voornamelijk aan de buitenwereld gerelateerde lichaamsgebonden egobehoeften, zullen leiden tot een eindeloos herhalen van destructieve acties en naar een niet te ontkomen val in de afgrond. Dus een vicieuze cirkel van een zichzelf bevestigende doodsheid.

Wat ik over de blanke beschaving denk?
Tja, het zou geen gek idee zijn.

Albert Schweitzer

De uitdaging van onze tijd
De grootste uitdaging van onze tijd bestaat mijns inziens eruit, dat we een onderscheid leren maken tussen onze wezenlijke ontwikkelingsbehoeften en onze egobehoeften. De eerste zullen voortkomen uit een wens om steeds meer Mens te willen worden, dat is het instinctief dierlijke in zichzelf te willen begrijpen en vanuit doorleefd inzicht te overstijgen. Tevens zich geestelijk te willen verruimen en ontwikkelen, zich op een niet (ver)oordelende manier te willen bevrijden van de oude niet meer werkzame en beperkende patronen.

Al het leven in gemanifesteerde en ongemanifesteerde vorm zal daar profijt van hebben. Het is juist het spanningsveld tussen leven en dood, als ogenschijnlijke tegenstelling, dat de levenskunstenaar in onszelf kan wekken. Het verenigen van die ogenschijnlijk tegengestelde fenomenen van leven en dood, maakt een essentieel bestanddeel uit van het scheppingsproces. De dood maakt is onze tijd een wezenlijk onderdeel van het leven uit en is net als het leven zelf een mysterie, dat vraagt om herkend, begrepen en geïntegreerd te worden.

John Lennon DeathDaarom is het van belang om de werking van het doodse ego in zichzelf te leren kennen en te transformeren. Zodat hij tot een geïntegreerd levensbevorderende dienaar kan worden, in plaats van een dictatoriaal dodelijke heerser. De boeddhisten gaan ervan uit dat het goed is om tijdens het leven al te leren sterven. Dus ieder moment als een stervensmoment te zien en het volgende als een nieuw geboortemoment. Dit vraagt een voortdurende geestelijke wakkerheid, alertheid, openheid, vooral moed en overgave.

De integratie van leven en dood zal leiden naar een voortgaande verkenning van nu nog ongekende mogelijkheden, die onze geest als scheppend potentieel in zich draagt. Ontwikkelingen binnen de wetenschap en technologie leiden ons daar echter steeds verder vandaan en zijn slechts kunstmatig geschapen materialistisch vormgegeven tegenbeelden daarvan. Al het met moderne technologie vormgegeven en in toenemende mate draadloze communicatieverkeer, is in mijn beleving een vermaterialiseerde en dus doodse vormgeving van geestelijke communicatiemogelijkheden, die geen veruiterlijkt technologische basis nodig hebben.

Op zich is de technologie neutraal. Maar afhankelijk van de intentie waarmee het geschapen is en gebruikt wordt, zal het onderdrukkend en dus destructief werkzaam zijn, of juist bevrijdend en opbouwend. Het geheel valt of staat met het bewustzijn van wat men doet, of juist het gebrek daaraan. Het is de gave die een mens tot mens maakt, dat hij door zelfonderzoek tot een zich volledig gerealiseerd zelfbewustzijn kan komen.

 

De voetwassing

U dank ik, gij van spraak verstoken steen
en neig mij tot u neder
het is aan u dat ik mijn zijn als plant ontleen.

U breng ik dank gij aarde en bloesempracht
en buk mij tot u neder:
gij hebt mij tot mijn zijn als dier gebracht

U breng ik dank gij steen en kruid en dier
en buig mij tot u neder:
gij alle drie hebt mij geholpen
aan mijn ik alhier.

Wij danken U, Gij Mensenkind
en knielen vroom vol eerbied voor U neder
daar in Uw zijn ook ons bestaan oorsprong
en leven vindt

Dank spreekt uit heel der Godheid één-
dank keert ook uit haar veelvoud weder.
In dank vervlecht zich al het zijn dooreen.

Christian Morgenstern (1871-1914),
Duits dichter

Zekerheid, veiligheid en sturing buiten zichzelf blijven zoeken zal de mensheid tot een kudde lemmingen maken, die door haar ‘leiders’ geprogrammeerd is om hen bij hun eigen val tot in de afgrond te volgen. De uit egogerelateerde voortkomende verlangens, zijn er op gericht om ieder een eigen koninkrijk te willen laten vestigen en anderen daarbij als dienaar te willen gebruiken.
Daarmee wordt het verdeel- en heersmechanisme in extreme vorm doorgevoerd en zal uiteindelijk ieder persoonlijk koninkrijk ten onder gaan aan de strijd met andere koninkrijken. In concreto betekent dit een oorlog van allen tegen allen, van ieder ego tegen andere ego’s. En daarbij is niet iedere koning(in) een naar buiten gerichte machtsfanaat, maar kan zich evenzeer vanuit een slachtofferrol presenteren en zo de dienaren emotioneel manipuleren.

‘Voordat ik met anderen kan samenleven, moet ik eerst met mezelf samenleven.’
Harper Lee

 

Een in onze tijd bijzonder schrijnend voorbeeld van de laatste koningsuiting is de Zionistische staat Israël. Op basis van de door de Zionisten zelf geschapen Holocaust ten tijde van WOII, om darmee het ontstaan van de staat Israël mogelijk te maken, menen zij vanuit de aan het Jodendom opgedrongen slachtofferrol nu de Palestijnse bevolking te kunnen terroriseren en zelfs te kunnen ausradieren. Tevens menen zij eigenlijk de gehele, in hun beleving, bedreigende antisemitische wereld mee te kunnen nemen in hun val in de peilloos diepe afgrond van haat, oorlog- en vernietigingszucht.

judaism zionismJa, een op de achtergrond opererend slachtoffer/martelaar kan soms krachtiger en machtiger zijn dan een zich ogenschijnlijk openlijk manifesterende dictatoriale potentaat. De onlangs in meerdere landen aangenomen wetten, die het mogelijk maken om protest– en boycotacties ten aanzien van de voortdurende Israëlische discriminatie van en holocaust op de Palestijnen te criminaliseren, zijn daar een voorbeeld van.

Het begint er steeds meer op te lijken dat de wereld geregeerd wordt vanuit Jeruzalem die zich in de komende tijd als vierde stadstaat, als een samensmelting van Washington DC, The London City en Vaticaanstad, zal gaan profileren. Deze vierde stadstaat zal mijns inziens het nieuwe machtscentrum moeten gaan worden, van waaruit de grootste materialist en geestontkenner, de Antichrist, zal gaan heersen.

Collectief Stockholm-syndroom
Naar aanleiding van een zesdaagse gijzelingsactie in 1973 in een bank in Stockholm, waar tijdens en daarna de gegijzelden hun gijzelaars verdedigden naar de buitenwereld, is het psychologische mechanisme van de identificatie met hen die vrijheid ontnemen, het Stockholm-syndroom genoemd. In mijn beleving lijdt de gehele mensheid momenteel aan een collectief Stockholm-syndroom. Verschillende andere psychologische mechanismen, zoals cognitieve dissonantie (het niet willen zien van zaken die de eigen psychisch/emotionele comfortzone bedreigen) en angst voor het onbekende, spelen daarbij een ondersteunende rol.

Zoals alles zich op verschillende manieren kan uiten, kan ook het psychisch/emotionele patroon dat ten grondslag ligt aan het Stockholm-syndroom zich in goede en kwade vorm laten zien. Onderstaande uitspraak van de Amerikaanse auteur Harper Lee uit haar boek ‘To kill a mockingbird’, is daarbij een leidraad.

‘Je kunt een persoon niet eerder begrijpen,
dan wanneer je de dingen vanuit zijn standpunt bekijkt;
wanneer je in zijn huid kruipt en daarin rondloopt.’
Harper Lee

Het cruciale grensvlak tussen een doorleefd invoelend vermogen ten behoeve van een wezenlijke ondersteuning van de ander en het uit pure overlevingsdrang jezelf weggeven omwille van die ander, is bijzonder smal. Dit heeft alles te maken met hoe men omgaat met de eigen kwetsbaarheid en de gespiegelde kwetsbaarheid van een ander. In onze tijd draait alles om kwetsbaarheid en of men die durft te accepteren en omarmen, of dat men die met krachtige ondoordringbare verdedigingsmuren afschermt.

Een gedurende haar geschiedenis totaal getraumatiseerde mensheid, is door haar traumabezorgers geprogrammeerd om blijvend in de overlevingsmodus te functioneren, als verdedigingsmechanisme tegen de voortgaande aanvallen op haar kwetsbaarheid. Daarmee is zij volledig vervreemd geraakt van haar oorspronkelijk scheppend potentieel. Het is niet voor niets dat het essentieel vrouwelijke element in de wereldsamenleving gedurende de afgelopen millennia door de heersende machten zo onderdrukt is.

27 juli bij Alton Barnes (Devizes - Wiltshire) een graancirkelformatie verschijnt die op 'De Grote Moeder' betrekking heeft.
27 juli bij Alton Barnes (Devizes – Wiltshire) een graancirkelformatie verschijnt die op ‘De Grote Moeder’ betrekking heeft.

Het vrouwelijke element staat voor overgave, ontvankelijkheid (voor de Geest) en kwetsbaarheid. Maar het vrouwelijke staat ook voor de krachten van het hart, de Liefde. De Liefde gaat liefdevol om met kwetsbaarheid. Wanneer men de eigen vrouwelijke kwetsbaarheid echt heeft geaccepteerd en omarmd, dan wordt deze juist tot een onoverwinnelijke mannelijke kracht. Een kracht die de vormgevende grenzen van de eigen identiteit en de mildheid ten opzichte van het andere/anderen als uiting heeft.

Het heeft allemaal een zin!
Het voor de eigen bevestiging op de materiële buitenwereld gerichte ego, is een uiting van het doodselement in ons. Het ego is een psychisch/emotioneel complex van doodse verstarde beleving- en reactiepatronen uit het verleden, dat puur en alleen gericht is op overleven. Het ego zou men dus kunnen zien als een op geestelijk niveau gematerialiseerde zielsenergie, waar het leven uit verdwenen is. Verstarring en verstijving zijn een uiting van afsterving. Een lichaam, waar de levengevende ziel uit vertrokken is, wordt koud, bleek, het verstard en verstijfd.

Dit is dus de meest fundamentele uiting van het fenomeen dood, waar onze mensenwereld nu volledig door wordt gedomineerd. Door onze opvoeding, conditionering en emotionele programmering dragen we op psychisch/emotioneel niveau al van jongs af aan de dood in ons mee. Waar gedurende de jeugd op fysiek niveau, het immuunsysteem dodende effect van de vaccinaties aan toe wordt gevoegd.

We zijn dus al vanaf ons levensbegin besmet geraakt met de dood, zonder dat we het zelf wisten. Men probeert die besmetting steeds verder naar voren te schuiven, al naar de zwangerschap. Voor we het weten is de doodsbesmetting al ingebakken in het moment van conceptie. Als het zover gekomen is, leven we volop in een Brave New World(Order).

De materialistisch ingestelde wetenschap presenteert ons met een ‘waarheid’ betreffende wie we zijn. Op grond daarvan hebben we geleerd, dat het weten aangaande onszelf alleen maar gebaseerd kan zijn op aan de buitenwereld gerelateerde zaken en op wat ons van daaruit wordt verteld. Een de dood vertegenwoordigende wetenschap heeft ons dus geleerd dat wij doodse wezens zijn, geheel stuurloos op onszelf staand en daarom externe deskundigen c.q autoriteiten nodig hebben om ons in een, niet door onszelf bepaalde, doodlopende richting te sturen.

orwell-on-political-languageHet blijven geloven in wat gehersenspoelde deskundigen op religieus, wetenschappelijk, economisch en politiek gebied ons voorhouden, zie ik als een uiting van het collectieve Stockholm-syndroom. Als we het organisch leven en haar opbouwende levenskracht als uitgangspunt nemen voor lichamelijke en geestelijke gezondheid, dan is in het licht van al het bovenstaande het doodse materialisme een geestelijke afwijking. Dus een geestesziekte, die gevaarlijker, destructiever en dodelijker is dan alle andere ziektes bij elkaar!

Toch is er een zin te geven aan hoe het allemaal zo gegaan is. Het vanuit duistere occulte regionen geïnspireerde machtskader, waar de materialistisch georiënteerde wetenschap in onze tijd een wezenlijk onderdeel vanuit maakt, heeft mede bijgedragen aan de nu krachtiger wordende mogelijkheid om onze eigen individualiteit te ontwikkelen. Door ons uiteen te zetten met alle vrijheid en individualiteit onderdrukkende doodskrachten, moeten we in onszelf met des te meer inzet de bevrijding daarvan en het leven zoeken.

 

Want de werkelijke waarheid
is niet de waarheid
maar de overwonnen dwaling.

En de ware werkelijkheid is
niet de werkelijkheid
maar de overwonnen illusie.

En de werkelijke reinheid is
niet de oorspronkelijke reinheid
maar de gelouterde onreinheid.

En het waarachtig goede is
niet het oorspronkelijk goede
maar het overwonnen boze.

Dat geldt voor het hele wereldal
ook voor de goden.

Want op de weg waarop het boze wordt omgevormd
kan zich iets ontwikkelen
wat oorspronkelijk niet in het goede aanwezig was.

Doordat God de tegenkrachten heeft geschapen
heeft Hij zichzelf gedwongen

Zijn diepste wezen op een nog andere wijze te openbaren
Wat Hij zonder hen niet had kunnen doen.

Friedrich Benesch (1907-1991)

Duitse natuurwetenschapper en schrijver

* * *

Voor het geval je nog mocht twijfelen..
Voor het geval je nog mocht twijfelen..

 

Arend Zeevat

57 gedachten over “Materialisme is een geestesziekte..!

 1. Ethisch bewust zijn in maken van keuzes blijft belangrijk en als geld (en macht) de overtoom voeren raakt t gevolg in disbalans
  Stuk is duidelijk hoewel ik positiviteit erin mis terwijl dat er ook is
  Er is licht en een hoop duisternis

 2. Bedankt Ar(e)nd !!!

  Het Eind “Aan Ieder” ……ISME is gekomen, Geloven of niet maakt niet langer het VerSchil

  De blinden en doven zullen zelfs in het volle Licht halsstarrig zijn Ziel (daarmee de eigen ziel) weigeren te h(er)kennen.
  https://www.youtube.com/watch?v=r9PLMIaqKHs
  “Luister goed, nog voor de haan kraait, zul je drie keer, inmiddels talloze keren gezegd hebben dat je Mij niet kent!”

  Wel Licht kunnen we dit “keer beter” niet uit kijken naar de aankomst van een moderne versie 2.0 van het ezeltje en Zijn gevolg

  The Soul Needs No Religion, No IdEntity, No Artificial BS at ALL

  B(lijf)t cognitieve dissonantie nog langer “Zijn” rol spelen of stoppen we definitief onze Ziel te verloochenen ?

  1. Je hebt volkomen gelijk END C(R)ISIS, de tijd van het vrije conceptloze denken is aangebroken, waarin we onze morele principes in het dagelijks leven tot uitdrukking mogen brengen, op basis van onze eigen morele intuïties. Herald Conan constateerde dit ook al.

 3. Bedankt voor je reactie Jeanet. De positiviteit is wel degelijk aanwezig in het artikel, met name de boodschap van zin- en betekenisgeving aan het eind. Ik heb de minder positieve zaken benoemd om ze in een groter ontwikkelingsperspectief te kunnen plaatsen.

 4. Niet alleen is materialisme een geestesziekte het maakt ook veel kapot.
  Er is een gezegde dat zegt :Liefde maakt blind maar je zou ook kunnen zeggen materialisme maakt blind waardoor velen niet meer weten wat liefde voor elkaar betekend.
  Met geld is “alles” te koop behalve echte liefde omdat echte liefde simpelweg niet te koop is.
  Velen hechten meer belang aan het materiele/geld dan aan de verbondenheid met elkaar en dat zorgt voor de meeste problemen waardoor velen een ongelukkig bestaan hebben ook al hebben ze materieel gezien alles.
  Iemand die niets bezit maar wel liefde ontvangt en geeft wordt meestal als arm beschreven terwijl hij/zij juist veel rijker is dan hen die wel alles hebben maar geen liefde ontvangen of geven.

 5. Arend…..je blijkt de reacties te lezen, dus zul je deze ook wel onder ogen krijgen. ‘S mooi.
  Een goed, mooi en glashelder stuk werk. Het klopt. Ik onderschrijf het volledig. Het is ook mijn ervaring. Ik ben blij dat er meer mensen zijn met die broodnodige all-over visie. De tijd die jij hier aan besteed ontbreekt mij. Daar komt bij dat het opstellen van een helder en gedetailleerd verhaal als dit een evenredig heldere geest vergt, en ik vraag mij af hoe veel tijd ik er voor nodig zou hebben iets dergelijks te doen. Ik heb lezingen gegeven over de mogelijkheden om de giftige producten van dat chemie-tuig uit het menselijk lichaam te krijgen, dus ik ben aardig op de hoogte van de inspanning die het vergt om een stuk als dit te realiseren.
  Kortom…..bedankt voor je aanwezigheid hier.

  1. Bedankt voor je fijne reactie inhetmeer. Ik schrijf artikelen in een paar dagen, soms korter. Het beginconcept groeit bij nalezing steeds verder uit, zeker als ik aanvullende informatie vanuit mezelf of de buitenwereld heb ontvangen. Het schrijven gaat soepel, de inzichten komen tot me evenals de woorden om ze mee uit te drukken. Mijn grootste voordeel is, dat ik de tijd heb.

 6. dank je zeer arend voor dit bijzondere verhaal. Inderdaad was de keuze om me af te wenden van het materialisme en alles weg te geven, een hele moeilijke omdat ik door mijn directe omgeving (dochter,zoon, broers, zussen) voor gek werd verklaard en het contact werd verbroken. Voor MIJ is het een ongelooflijke bevrijding en vooral het stoppen met tv kijken heeft me een grote rust opgeleverd. Ik ben 66 jaar en leid een min of meer zwervend bestaan, geniet van iedere dag waar ALLES wat ik nodig heb, er IS……..

  1. Groot compliment Jeanine voor de opgebrachte moed om trouw aan jezelf te zijn en blijven.

  2. Gelukkig kun je nog wel WTK lezen jeanine hoefnagels. Uh, tja, internet is oppermachtig 🙄

 7. Beste Arend,

  Wat versta jij onder materialisme, als mens ben ik mijn hele leven al aangetrokken door schoonheid, en er ook vaak genoeg door overmand, en heb ook persoonlijk veel schoonheid gecreéerd, in ons oude huis zijn wij die hier wonen omgeven door menselijke gecreéerde schoonheid, overal van daan, dat heet L’Ami de Beauté, je kunt de enorme mensen wereld van créatie niet onder de noemer van koud en kil materialisme plaatsen, en als mens in je korte bestaantje heus wel verheugen in iets mooi’s en het te koesteren en in je handen houden, en er blij mee zijn.
  ook gezamelijk een maaltijd genieten, van prachtige producten, kom net terug uit Toledo, ben met een vriend mee gereden, en oude Joodse familie bezocht,
  in Toledo woonden en wonen mensen van diverse pluimages, mooi om eens mee te maken, het menu bestond onder anderen uit Perdrix een vogel in gemaakt in een bokaal in de escarbesse saus, kreeg een boekje aan geboden, de oude Spaans Joodse keuken, zo zie je maar, ben er gek mee, binnen bepaalde grenzen hoef je je als mens niet te schamen, als je een klei’nood wil bezitten, en koesteren, en door geven aan een ander die deze gevoelens deelt, uit eindelijk ben je verantwoordelijk voor je zelf, en tegen over niemand anders, uitgezondert misschien tegen over de créateur van dit alles, le esprit humain, de Pantocrater zo als hij ook wordt genoemd, Jenne

  1. Jenne. In mijn beleving is materialisme, een onvrij makende identificatie met materie en het vergaren daarvan. Dit als compensatie voor een innerlijke leegheid, door de afwezigheid van een verbinding met de geest. De materie wordt hierdoor tot de essentie van het bestaan gemaakt en leidt tot het afsterven van onze individueel creatieve vermogens.

 8. Beste Arend,

  een innerlijke leegheid die gecompanseerd moet worden met schoonheid, zo wel tastbaar als ontastbaar, dit heet educatie, het koste wat het kost verzamelen, van bezit om het bezit is toch wel iets anders, in mijn jeugd net als jij, gezien en geproeft van het leven zonder bezit, wat ze in India voorstaan, het Budhisme bijvoorbeeld, diep onder de indruk hier van, en nog steeds, hoe meer ik mij verdiep in het Jaïnisme, hoe verder het zich ook van mij verwijdert, om dat ik als mens, ben toe gedaan aan het gewrochte, het maken van alles ook de eenvoudigste objecten, met toewijding en gedachte schoonheid, gezwollen taal zal je zeggen, ook dit is créatie, maar net als jij ben ik een vijand van het domweg opstapelen van rotzooi, zo noem ik de nu gemaakte consumptie goederen, de 4 planken spiritueel leege Ikea meubelen, een mooi object of hoe je het noemen wilt, kan ons leven verrijken, alleen al door er naar te kijken, het met liefde en spiritueel vakmansschap gemaakte, kun je niet zo maar weg doen, van wege een verkeerd geintrepreteert denken, vriendelijke groet Jenne

 9. Geestesziekten bestaan niet. En als ze al zouden bestaan dan valt “materialisme” er al helemaal niet onder.

  Een geest is geen tastbaar biologisch begrip en kan dus niet “ziek” zijn. Alleen de hersenen kunnen een probleem hebben, maar dit is in dat geval fysiologisch te onderzoeken en bepalen (er zijn bijvoorbeeld neurologische verschillen te zien tussen mensen met schizofrenie en mensen zonder schizofrenie).

  Wat wordt verstaan onder “geestesziekte” is in werkelijkheid niets meer dan een gedragsafwijking ten opzichte van een geprefereerde sociale “norm” van gedrag. Maar dat heeft niets met “ziekte” te maken. Het is slechts een vorm van sociale ongehoorzaamheid. Iemand is te druk, te teneergeslagen, te vrolijk, te kil, te gevoelig, te verlegen en ga zo maar door. Alles wordt gemeten relatief aan een sociale “norm” en als het teveel afwijkt is het een “ziekte”.

  Zo ook hier. De mensen vinden materialisme een slecht iets, en vinden dat mensen andere dingen belangrijk zouden moeten vinden. Dit is hun eigen geprefereerde “norm” voor de mensheid, en mensen die daar niet aan (willen) voldoen worden geestelijk “ziek” verklaart.

  1. Individualist.

   Vind jij het gezond dat in het kader van het verkrijgen van steeds meer bezit, status en macht, mensen worden geslacht en geofferd, onderdrukt gemarteld, van hun natuurlijk creatief potentieel worden beroofd en daarnaast al het leven op aarde en ook de aarde zelf als te exploiteren en verhandelbare materie wordt gebruikt?

  2. Beste Arend, je haalt de heleboel door elkaar, het hebben om te hebben is een zielige zinloze bezigheid.

   Ik weet niet of jij een man van passie bent, ik zelf ben bezeten door een romantisch passie, schoonheid, en dan niet alleen de grote femenistische wereld, maar het kleinste voorwerp kan schoonheid in zich bergen, en natuurlijk hoef je niet alles te bezitten, uiteindelijk is bezit ook maar heel tijdelijk, maar ik persoonlijk vind het heel fijn om omgeven te zijn door voorwerpen waar in ik schoonheid zie, ons huis staat en hangt vol zelfgemaakte en verzamelde objecten, schilderijen, en tjes, ik voel me aller minst een schuldig, en als je mij beter zou kennen zou je het eens zijn met me, groet Jenne

  3. Dat is inderdaad waar het om gaat Jenne. Genieten van de schoonheid om je heen, zonder je daarbij te identificeren met het object/voorwerp waar je de schoonheidsbeleving aan ontleent. Het heeft alles te maken met bescheidenheid en dankbaarheid.

  4. Bescheidenheid en dankbaarheid. Misschien ook nog hard werken. Daarmee is het Calvinistische erfgoed compleet. De Nederlandse natie is er stink rijk van geworden en daar plukken we waarschijnlijk nu nog de vruchten van.

   Weg met die verkwistende heidense Papen. Weg met die truttige Maria verering. Alleen Jezus redt en haal het niet in je hoofd om te denken dat het anders zou kunnen. Liegen en bedriegen is wellicht een van de rode draden die door de geschiedenis van de mensheid loopt.
   Tja, als ik zou mogen kiezen dan kies ik voor zo nu en dan enorm genieten van pure ‘verkwisting’.
   Gouden boeddha beelden, Schevenings vuurwerk op oud en nieuw, standaard bakken in veel roomboter…

  5. Goh koekje, je lijkt nogal getraumatiseerd te zijn door je religieuze opvoeding.

  6. Koekje, liegen en bedriegen gebeurt, gebeurde nooit zo maar, het werd gedaan met een doel voor ogen, dus met voorbedachte rade, dat is wat het zo verwerpelijk maakt, een leugentje voor bestwil, valt in een hele andere klasse.
   En wat je zegt dat ons landje hier door rijk zou zijn geworden, ja het zou kunnen, maar dat spaarsame was een must, want goeie tijden slechte tijden, en het wet je van jongs af aan geleerd, voor je zelf te zorgen, niet van die slap janussen van nu, die alles hebben, niet weten wat werken is, en veel klagen!
   De slag zin van vroeger was, één in de was, één in de kast, en één aan je bast, en er werd uit ten treure gerepareerd, niet weg gooien om niets.
   Ja ik ben 100% nostalgies voor hun wijze van denken en doen, vooral van wege die innelijke rust die hier mee gepaard gaat, groet Jenne

  7. Tja, Arend, er is nogal wat te vinden over jou (door jouzelf geschreven)op internet. En guess what: En jeugd verstikt door zware religie. Persoonlijk kon ik mij weinig voorstellen bij geklaag van mensen die het niet meer trekken en naar een ander geloof overstappen, een soort andere parallelle wereld. Heel reëel, maar niet mijn wereld.
   Laatst was ik op een begrafenisdienst, PKN, ik heb mijn ogen uitgekeken!!! Wat een droefenis, een troosteloosheid (gemis aan troost, echte warmte). Hebben die klagers dan toch gelijk?

   ‘Stof zijt gij en tot stof zult gij vergaan’ was de strekking. Het zelfde wat ik hier uit jouw artikelen haal.
   Het lichaam is zo wonderbaarlijk veel meer, verdient zo veel meer respect. Een prachtig huis voor je prachtige ziel.

  8. Koekje 12;8

   Heb je zeker de begrafenis ceremonie van de Provo king gemist, glijdend over de Amstel op zijn Viking schip, naar alleen voor de rijken bedoeld Zorgvliet, het ergste vind ik crematisch ga ik ook niet meer heen !
   Een mooie nog steeds te bekijken op het internet, ter aarde bestelling, van een gestorvene op het voormalige eiland Wieringen, de vrouwen nog met huiken voor, en de dode ging nog door de doden deur van de boerderij, extra brede deur, alleen gebruikt bij het trouwen of begravenis !

  9. Koekje, het enige geloof dat ik belijd en zal blijven belijden is het geloof in mijzelf! Verder is er een weten. Een weten dat deels voortkomt uit intuïtie en deels uit eigen inzichten, verkregen door zelfreflectie op mijn eigen levenservaringen.

  10. Individualist,

   zit veel waarheid in de hier geschreven waarneming, mag ik U er op attenderen om eens te kijken, hoe afwijkende mensen, in Moslim landen worden behandeld, Indonesia is zo’n nu volkomen beheerst door de Islam land, waar deze mensen vreselijke dingen moeten onder gaan, mens onterend.

 10. Grappig als je de commentaren in dit blokt leest.

  “ZE” zijn allemaal zo verkeerd bezig. “ZE” denken allemaal verkeerd… ik niet.

  De meesten alhier blijken uitstekend te weten hoe een ander zou moeten zijn… (“youmustbelikethat.nl”)

  1. Heerlijk relaxed toch… . Iedereen in z’n eigen zeer gekoesterde comfort zone 🙂 🙂 🙂

  2. Koekje is toch heel normaal dat je als mens je eigen wereldje creéerd, jij noemd dat comfort zone O.K., je moet toch in een soort evenwicht verkeren om met je mede mensen gezamelijk in vrede en wel zijn te kunnen leven, als er verstoorders voor de deur staan doe ik gewoon de deur niet open, wie als vriend komt is van harte welkom natuurlijk, groet Jenne

   En juist van uit dit evenwicht kun je heel goed mensen helpen, die tijdelijk in onbelans zijn, je kunt je kracht delen, met een mens die dit nodig heeft, en op prijs stelt !!!

  3. Karl Heinrich weet je wat grappig is dat jij niet door hebt hoe zwaar gestoord jij wel bent, nou grappig, eerder droevig !

  4. Ja jenne, wat dacht je dat ik anders bedoelde 🙄
   En inderdaad Arend, iedereen heeft volgens mij recht op zijn eigen gekte, zolang het maar niet te onpraktische wordt. Hoe meer ‘gekken’ hoe meer lol met z’n allen. In mijn geval heeft de rol van het zwarte schaap in de toch al kleurrijke familie absoluut voordelen 😆

  5. oei gaafff jij ook al Koekkie, nu word ik opgewonden, 2 zwarte schapen mogen het toch doen? volgens de wetten van de eugenetica en vooral Jenne z’n Zuid-Afrikaanse rassen leer, maar ik hou mijn zwarte slang nog maar evuh in z’n kooitje, zo’n gedoe allemaal, en word er moe van en geklieder en al die aids zooi en mongolen kan je er van krijgen en dat willen ze niet meer in de huidige wilders eugenetica politiek. doen door niet doen is nog het sterkste vaak.

  6. Inderdaad zitten velen (ook hier) veilig in een cocon een beetje te commentariëren dag in dag uit.

   Gelukkig ben ik volgens de normen in de cocon van Jenne, zwaar gestoord! Dank je, Jennen dat is een mooi cadeau. 🙂 🙂

  7. Hoe bedoel je Arend, heb jij het gevoel gestoord te zijn, nou ik absoluut niet, voel me prima, en zeker superieur aan sommige krankjorems die hier voor bij trekken, het zoete leven, de wat leege lach van de gek, met zijn diepe denk rimpels in zijn voorhoofd gegroeft, hij piekert zich suf, maar kan het maar niet begrijpen dat hij gek is, en zei niet, en ze zijn volslagen mesjogge dat weet hij zeker, ja diep treurig om mensen van zich zelf te horen zeggen dat ze gek zijn uit een soort loyaliteit met de echte psychoos, vroeger stonden de echte gekken op de schoorsteen te draaien in de wind !

  8. De provo´s uit de jaren zestig, dat waren pas wat je mensen noemt! Met lange haren en beatle muziek overal “piece” roepen en de generatiekloof benoemen, die oudjes van toen waren maar dom. In de jaren tachtig waren diezelfde provo´s, toen de hormonen waren uitgeraasd, voor het grote merendeel brave carrière makers geworden, het liefst 40 jaar werken voor hetzelfde bedrijf. En kinderen opvoeden als prinsjes en prinsesjes, voorbereidend op het IK Tijdperk. Een enkeling dacht in India eo z´n heil te vinden maar dat bleek ook een deceptie, daar waren ze al net zo menselijk als hier. En NU wordt India nog westerser dan het westen zelf. Sommige van die provo´s kregen een behoorlijk erfenis (die zelfs na WOII in stand was gebleven…) en konden in hun cocon blijven leven.

   Nee, als je dan als provo uit de jaren zestig NU mijmert over hoe het leven is gelopen dan kun je niet anders dan concluderen dat het niets heeft opgeleverd. Gewoon bezig geweest met ademen en tijdverdrijf. EN medeverantwoordelijk voor de huidige stand van zaken. Helaas kunnen sommige provo´s het niet afleren en blijven denken dat ze de wereld kunnen verbeteren in de dualiteit waarin ze leven. Tsja, ook oude gekken zullen er altijd wel zijn.

   https://www.youtube.com/watch?v=lXd6BMh2ryI

   https://www.youtube.com/watch?v=1Kl6u6rIbPo

  9. Nou Karl Heinrich, lang op moeten wachten, weer is een volkomen nieuwe en frisse opbouwende kritiek op het Provo zijn, bravo !
   Nou we zijn niet geschokt, maar ook niet echt geamuseerd, want dit soort onbegrip, en domme gemeen plaatsen, kom je echt niet zo vaak tegen.
   De meesten zijn al tot stof vergaan, mogen ze rusten in vrede, ja ze waren stuk voor stuk te illusionair, en werden later ingehaald door het leven en de werkelijkheid, maar ze hebben toch ergens een schijn van kortstondige faam bevochten op het dagelijkse volkskrant klootjes volk waar we nu door worden geregeerd.
   Zou zeggen doe er iets aan probeer ze te overtreffen die ouwe zuipende drugs gebruikende liefde verslindende Amsterdammers, maar die provenciale lieden komen nooit verder als de Enkhuizer almanak, no fighting spirit ! peace men, Jenne

  10. Sorry Jenne, nu ga je wel erg ver in het verheerlijken van die vooruitstrevende Amsterdammers en je neerkijken op die domme boeren provinciaaltjes. Zelf ben ik uit het veen van Zuidoost-Drenthe getrokken en heb gedurende mijn studietijd jaren in A’dam gewoond. Dat door jou verheerlijkte Provo-idealisme zat ook in mij. Dat was voor mij nu juist de reden om in 1975 naar Big City te gaan. (https://www.youtube.com/watch?v=duVD1zheXnI). Voor mij was het een bijzonder leerzame en bewustzijnsverruimende tijd.

   Toch zie ik het punt dat KarlHeinrich maakt wel. Bevlogen idealisme is mooi, maar uiteindelijk als het er op aankomt zijn er maar heel weinigen die niet alleen voor hun eigen hachje gaan.

  11. Arend ja natuurlijk waren we stapel, om ons zo in te zetten voor al die lamzakken die toekeken, hoe wij door de politie uit de provincie gehaald, werden geslagen met de lange latten.
   Ach het was een spiel, eigenlijk niet serieus te nemen, maar we hebben een klein zetje kunnen geven, aan de burgerij, je ziet hoe het is veel geschrijf, en dan the brain dead people.
   De tijd er na was mooier flower power, love and peace, ja Woodstock, jammer deze generatie hebben en krijgen deze ervaringen ook nooit meer.
   BBBBRRR ik vind deze wereld verschrikkelijk, gelukkig ben ik oud en hoef ik niet meer zo lang, er is zo weinig beauté over gebleven, en dan bedoel ik het leven zelf.
   Ach en wat kan Karl Heinrich met zijn afzichtelijke naam, ons nu eigenlijk vertellen, die zielepiet met zijn viese geslepen speldeprikjes, open vizier spuug het uit, in mijn smoel, dan was ik het af en kan het vergeten!

  12. Veelvuldig gebruik van negatieve woorden duidt op irrationeel gedrag en het is de wereld zoals JIJ die door JOUW ogen ziet.
   – Psychopaten
   – Verstoorders
   – Zwaar gestoord
   – Krankjorem
   – Mesjogge
   – Dom
   – Klootjesvolk
   – Lamzakken
   – Zielepiet
   – Afzichtelijk
   – Zielig en zinloos
   – Schuldig
   – Liegen en bedriegen
   etcetera

   What goes around comes around.
   Misschien is het wel goed om de raad van je vrouw op te volgen.

  13. Hoe komt het toch Jenne, dat je zo op de persoon speelt en op een naam? Waarschijnlijk draag je nog heel wat wrok met je mee uit het verleden, dat niets met

   Hoe komt het toch Jenne, dat je zo op de persoon speelt en op een naam? Waarschijnlijk draag je nog de nodige wrok uit het verleden met je mee, dat niets met jou zelf of met Karl Heinrich te maken heeft. Heb je het collectieve Nederlandse leed uit de jaren ’40-’45 nog niet verwerkt?

   i

  14. Excuses voor de ietwat krom weergegeven reactie, maar de strekking is wel duidelijk neem ik aan.

  15. Arend ja dat zou best kunnen, maar ik zie ook in veel fout dat men zich druk maakt over eigenlijk niet ter zake doende feiten, waar door ze, men niet ziet wat er werkelijk op de mensen in Europa afkomt, sommigen creéeren een parallel wereld voor zich zelf, maar waar ik op duid, dat er echte réalistische parallel samenleving reeds aanwezig is zo hier en daar, en tot een parallele samenlevig zal worden, met alle gevolgen van dien.
   Verder heb ik geen onverwerkte persoonlijke problemen, en mijn stoelgang is ook goed, dus laten we het hier maar bij, groet Jenne

  16. Nou Hyper, zet jij jezelf hier even te kijk als een hyper gefrustreerd manneke (13.7)
   Succes ermee 🙄

  17. @ 13.4: En GESTOORD worden we óók, in deze veruiterlijkte materiële “werkelijkheid” als we het nog niet waren 🙂

   We hoeven er niet aan mee te werken, al vele jaren ga ik haaks tegen de huidige “samenleving” in en tot dusver lukt het nog. Geld heb ik dan niet echt maar leef iedere dag door lange wandelingen te maken in de natuur, naar de mooie vogels te luisteren, reeën te bezichtigen (die heb je hier volop en gemakkelijk te spotten als je dus rustig blijft) en innerlijke meditatie. Zing Mantra’s in Sanskriet tijdens het wandelen en meestal als er iemand passeert, houd ik me soms even in. Heeft ook te maken met wat ons allemaal opgelegd is en met de paplepel in is gegoten; e.g. het is gek om je anders te gedragen dan gemiddeld. Maar steeds vaker stop ik niet en zing ik lekker door omdat het voor mij goed voelt en daardoor de ki energie gaat stromen in mijn zijn!

   Het is feitelijk allemaal zo gemakkelijk maar bijna iedereen die ik tegenkom, maakt het henzelf eigenlijk moeilijk. Ik kijk er dwars doorheen, velen zitten zelf nog vast in vastgeroeste patronen en dogma’s. Doe jij anders dan gemiddeld, dan vallen ze je aan met al hun arsenaal dat ze hebben. Triest, dit spiegelt hun eigen innerlijke leegte die opgevuld is met uiterlijke volheid.

   We komen er wel en er veranderd dagelijks nu zoveel, dat ik aanvoel dat het niet zo bar lang meer duurt voordat de huidige “werkelijkheid” letterlijk in elkaar klapt. Een megavette implosie! En het NIEUWE gaat des te harder groeien! Mensen die star vast blijven houden aan oeroude overlevingsmechanismen, gaan het niet redden. Ook zij zullen min of meer voor een keuze komen te staan; YWH/Satan of GOD. You cannot serve both at the same time! Cheers and Good Luck my friends!!

 11. @Jenne 13.9

  Ik heb jaren in de psychiatrie gewerkt en heb voor en tijdens die periode vele binnen die bedrijfstak gehanteerde diagnostische etiketten in mijzelf herkend. Op een afdeling waar ik regelmatig werkte, nam een psychiater ontslag omdat hij te veel van zijn patiënten in zichzelf herkende. De binnen de psychiatrie lange tijd toonaangevende hoogleraar P.C.Kuiper, werd na twee jaar van diepe depressie psychotisch. Hij schreef er daarna een boek over, genaamd ‘Ver heen’.

  Op een andere afdeling, waar ik gewerkt heb, hing een bordje met de volgende tekst: “Je hoeft niet gek te zijn om in de psychiatrie te werken, maar het helpt wel”. Dat herken ik dus ook. Maar zeg eens Jenne, heb jij ooit een normaal mens ontmoet? ……..En beviel het?

  1. Nou Arend, dat van die vele psychopaten die zich aangetrokken voeld door mensen met problemen daar ben ik al heel lang van op de hoogte, trouwens jij zelf hebt op Argusoog hier vaak genoeg over verteld.
   Ook in mijn jeugd velen meegemaakt die op zoek naar zich zelf psychiatrie gingen studeren, en je dan constant wilden annaliseren, en je door zaagden over Freud en anderen.
   Ooit met mijn moeder haar jongste zusje bezocht in Ermelo waar ze verbleef, en dan die arme mensen en vooral die jonge vrouwen met hun lege blik, ja dat vergeet je nooit.
   Ja ik heb gelukkig een bijzonder normaal mens ontmoet, ja mijn vrouw Carla die me elke dag laat weten dat ik niet normaal kan zijn om zoveel tijd op het internet te verdoen, ik denk dat ze zo als altijd gelijk heeft, die nuchtere Hollandse vrouwen hebben het vaak bij het goede eind, en ik heb het hier niet over seks, groet Jenne

  2. Arend,

   Kijk Arend het is jammer dat je toch niet echt kunt schrijven wat je voelt of wilt zeggen, de trollen staan altijd bij de kier van de deur te luisteren, van daar dat ik toch altijd een slag om de arm houdt, om deze lieden buiten spel te houden.
   En jij weet als geen ander wat een heerlijkheid het internet is voor kromme denkers, het blijft tasten, vinger spitsen gevoel.
   En natuurlijk heb ik mijn gedachtes uit het verleden, misschien trauma’s te noemen, maar die kun je hier niet delen, met mensen die dit niet zelf hebben gekend, en die nieuwe phone psychose al helemaal niet, die weten van voren niet eens wat er vanachteren leeft, zit vol met zeg 75 jaar zien opslaan en gedachtes, in alle objectiviteit verwerkt, maar toch je intuïtie voedend, ja het respect hier voor is nihiel, en ook dat de mens ieder mens een volstrekt uniek wezen is en zich ook als zodanige heeft te gedragen, hoop dat je deze redenatie kunt volgen, ik ga weer een poosje op reis denk ik, groet Jenne

Geef een reactie

Deze site gebruikt Akismet om spam te verminderen. Bekijk hoe je reactie-gegevens worden verwerkt.