Advertentie

Politieke ponerologie.. Essentiële info..!


Een bijzonder boek heeft het levenslicht gezien; een must voor iedereen die op zoek is naar ‘waarheid’ in het kader van onderdrukking en manipulatie door de ‘happy few’, de Illuminatie of hoe je deze lieden ook wilt noemen. Het boek ‘Politieke Ponerologie’ is in één woord fascinerend in zijn klinisch beknopte beschrijvingen van de aard van kwaad. En uiterst pijnlijk in de meer literaire passages, die een beeld geven van het immense leed dat de onderzoekers hebben ervaren, aangetast als ze waren door de ziekte die ze bestudeerden. Dit is een boek dat verplicht leesvoer zou moeten zijn voor alle inwoners van de landen die claimen op morele of humanistische waarden te zijn opgebouwd.

Ponerologie is de studie van het Kwaad. In de ogen van de auteur van dit boek, Andrzej Lobaczewski, is Ponerologie

‘een nieuwe tak van de wetenschap, geboren vanuit de noodzaak en de meest recente ontwikkelingen in de medische wetenschap en psychologie. In het licht van objectieve, natuurlijke taal, bestudeert ponerologie de causale componenten en processen, van de ontwikkelingen van het Kwaad, ongeacht de sociale betekenis van dit fenomeen. We kunnen proberen, gewapend met de juiste kennis, in het bijzonder vanuit het gebied van de psychopathologie. deze ponerologenische processen te analyseren, die aanleiding hebben gegeven tot de opkomst van de menselijke onrechtvaardigheid, Telkens weer, keer na keer, zoals de lezer het zal ontdekken in een dergelijke studie, komen we de resultaten tegen van de pathologische factoren, die te vinden zijn bij mensen, die karakteristiek een bepaalde mate van verscheidene psychologische afwijkingen hebben.’

‘Politieke Ponerologie’ is een studie naar de oprichters en aanhangers van onderdrukkende politieke regimes. De onderzoekers analyseerden de gemeenschappelijke factoren die leiden tot de verspreiding van onmenselijk gedrag van de mens naar zijn medemens. Moraliteit en humanisme alleen kunnen de predaties van dit kwaad niet genoeg weerstand bieden. Kennis van de aard ervan – en van hoe het zich verspreidt – is het enige tegengif. We bieden dit boek aan in onze WantToKnow-bookshop. Klik op de cover voor een lead.

x
* * *

x

x

x

Politieke ponerologie.. Essentiële info..!

2017 © WantToKnow.nl/be
(met dank aan Jose Gude via het Corbett Report)

x

Na het lezen van het uitstekende boek Politieke Ponerologie: Een wetenschap over de aard van voor politieke doeleinden aangewend kwaad van Andrzej Łobaczewski, zullen velen een soort ‘Eureka!’-moment beleven. Met de conclusie dat ‘ponerologie’ en ‘psychopathie’ twee belangrijke concepten zijn, die het beste de treurige toestand van het menselijke bestaan in deze wereld verklaren. Zaken die nog steeds een negatieve invloed op onze samenleving, onze levens en onze toekomst hebben. Dat dit met ‘hebzucht’ of zelfs ‘morele zwakte’ te maken heeft is niet waarschijnlijk. Het heeft te maken met psychopathologie en de invloed daarvan op de aard van het kwaad in de samenleving.

Mensen in machtsposities die systematisch kwaad bestendigen, gedragen zich alsof ze een ander menselijk soort zijn; een ‘para-Homo sapiens’, om het maar zo te zeggen. Het maakt niet uit hoeveel goede wil er is in de wereld; oorlog, leed en onrecht blijven bestaan. Het lijkt niet uit te maken welk plan, ideologie, religie of filosofie grote geesten bedenken, niets lijkt ons lot te verbeteren. En zo is het al duizenden jaren, het herhaalt zich keer op keer. We rationaliseren het bestaan van kwaad door het te zien als een deel van ‘de menselijke natuur’, een noodzakelijk onderdeel van de complexiteit van de wereld, als gevolg van hebzucht of gebrek aan verlichting, veroorzaakt door concurrerende belangen die elkaar niet wederzijds uitsluiten, enz.

Echter, degenen die deze beginselen en attitudes onderschrijven hebben mogelijk een vroegtijdige beslissing gemaakt en het boek over kwaad gesloten zonder al het bewijs uit verschillende, eerder onderzochte standpunten te bekijken. Ponerologie en ‘succesvolle’ psychopathologie , leggen klinisch uit hoe ‘pathocratieën’ gecreëerd worden en gedomineerd worden door degenen die een aangeboren fout (psychopathie) bezitten die in 4-6% van de bevolking voorkomt. Dus bij de Jozef Stalin, Pol Pot, Dick Cheney, David Rockefeller, Henry Kissinger, Hillary Clinton of Donald Rumsfeld types; namelijk fysiologisch niet in staat kunnen zijn om normale menselijke empathie te voelen..!

Kille leiders, zonder enige medemenselijke hartsverbinding..
Pahtocratieën zijn regeringssystemen, die gecreëerd worden door een kleine pathologische minderheid die controle neemt over een samenleving van niet-psychopaten. Deze figuren zijn dus emotieloos, egoïstisch, koud en calculerend, zonder enige morele of ethische normen, niettemin zijn ze intelligent, charmant, gedreven, geconcentreerd, en neigen daardoor tot het bereiken van de hoogste machtsposities door hun ware waard te verbergen onder een ‘masker van psychologische normaliteit’. En dit concept geldt voor alle bestaande hiërarchische machtsstructuren.

De psychopaat heeft een verbazingwekkend gebrek aan normale fysiologische reactie op bijvoorbeeld ‘emotioneel geladen’ woorden zoals ‘verkrachting’, ‘dood’ of ‘kanker’. Hun emotionele reacties op deze woorden zijn vergelijkbaar met de reactie op ‘auto’, ‘stoel’ of ‘deur’; een grote afwijking met normale personen. Dit verschil is duidelijk aangetoond met functionele MRI en PET-scans door Dr. Robert Hare. Hij heeft ook bijgedragen aan de documentaire ‘The Corporation’ (HIER), waaruit blijkt dat huidige bedrijven – en, natuurlijk, de overheid – aan alle klinische criteria van een psychopaat voldoen..!! (HIER).

Met behulp van een aangeboren gebrek aan wroeging en de mogelijkheid om dit ‘voordeel’ te gebruiken tegen een nietsvermoedende bevolking,  zijn de achterbakse en roofzuchtige agenda’s van de psychopaat gevorderd tot het geleidelijk domineren, vervreemden, en manipuleren van de overige 96% van niet-psychopathische mensen in sociopathische (gedefinieerd als verworven psychopathie) relaties, gedragingen en de bestendiging van institutionele dysfunctie, naarmate ze leiders van de machtscentra van de samenleving worden. Daarnaast is een griezelig vermogen om gemeenschappelijke doelen van andere psychopaten in de groep te herkennen en zich daarbij aan te sluiten, een ander kenmerk van deze figuren.

Hun invloed daagt lang gekoesterde waarden uit en manipuleert op een slimme manier empathische mensen – die nietsvermoedend zijn of zich niet kunnen voorstellen dat iemand in staat is zich zo te gedragen omdat zij zelf een geweten hebben – in hun voordeel. Sociopathie infiltreert ongemerkt de tijdgeest en wordt geleidelijk gezien als aanvaardbaar, of wordt impliciet geduld te bestaan en op grote schaal verspreid door passiviteit van de ‘slachtoffers’.

Dit is waar we ons vandaag de dag vinden, waar bijvoorbeeld, bedriegen en liegen steeds vaker lijken voor te komen en als “aanvaardbaar” gezien worden. Sommigen zien ze bijna als deugden (tenzij ze op heterdaad worden betrapt). Dit veelzeggend artikel (HIER) laat de infiltratie zien van dit sociopathisch dubbeldenken, waarbij bedrog in de ogen van 75% van de studenten gezien wordt als redelijk gedrag om ‘succes’ te verkrijgen, gebaseerd op kenmerken die openlijk getoond worden door onze leiders.

Deze concepten zullen het heden en de toekomst van de mensheid negatief vervormen, tenzij mensen met een geweten ontwaken uit hun gebrek aan bewustzijn en/of apathie wat deze werkelijkheid betreft en iets doen om de invloed van psychopaten op de samenleving te stoppen. Zodra het masker van de psychopaat is blootgesteld en zijn/haar modus operandi is ontcijferd en uitgedaagd, verdwijnt hun macht over hun nietsvermoedende slachtoffers.

Ik geloof dat het werkelijk zo simpel en diepgaand is. Laten we stoppen met het geven van groen licht aan de psychopaten en ze elke keer blootstellen! Dit is de enige kans die we hebben om zinvol het tij te keren, en het betreft simpelweg consequente persoonlijke actie om ons tegen meedogenloze psychopathie en sociopathie te verzetten; anders worden en steunen we datgene wat wij toestaan. Met andere woorden, zoals Edmund Burke ooit zei, “het enige dat nodig is om het kwaad te laten zegevieren, is dat goede mensen niets doen.”

De resultaten van het Milgram-experiment schokten iedereen.
Onze passiviteit zal alleen psychopaten aanmoedigen om meer macht te verkrijgen en hun disfunctionele wereldbeschouwing te bestendigen ten nadele van de mensheid. Hieraan gerelateerd, past het Milgram Experiment goed in dit concept. Indien je niet bekend bent met dit experiment (ook HIER op deze site). Een hoogleraar, genaamd Stanley Milgram, voerde in 1961, in het kielzog van bepaalde rechtszaken tegen nazi-oorlogsmisdaden, dit experiment uit over een bereik van 40 individuen om hun reactie op gezaghebbende druk te testen. Ze werden geleid door de onderzoekers om elektrische schokken toe te dienen aan een andere participant (eigenlijk een acteur) en waarvan ze dachten dat het echte schokken waren.

Van slechts 1,2% van de personen werd voorspeld dat ze de hoogste spanning zouden gebruiken (450 volt); 26 van de 40 participanten (65%) – sommigen met een duidelijk gewetensconflict – voerden deze dodelijke elektrische schok uit. De enige druk die gelegd werd op de participanten was verbale cueing van een man in een witte laboratoriumjas! Je kunt je de rampzalige resultaten voorstellen die zijn afgeleid van de combinatie van psychopaten zonder geweten als autoriteiten in kringen van uitvoerende macht en de grote hoeveelheid mensen die dergelijke ‘autoriteit’ blindelings volgen in zulke grote proporties, zoals in dit experiment.

Uiteindelijk moeten we als samenleving misschien overwegen om psychopathie-screening verplicht te stellen voordat elke politicus of ambtenaar zijn/haar kandidatuur presenteert, voordat elke militaire rekruut wordt geworven, en voordat elke kandidaat in welke positie van macht dan ook die een openbare invloed heeft wordt overwogen. Net zoals we niet zouden toestaan dat een persoon die kleurenblind is, gevaarlijk werk verricht als bijvoorbeeld luchtverkeersleider, zou de maatschappij waarschijnlijk niet moeten toelaten dat een klinisch gediagnosticeerde psychopaat in een positie van macht terechtkomt. De kat niet op het spek binden, de pyromaan geen vuur geven en een pedofiel niet latn werken in een crèche..!

Moraliteit en ethiek zijn de verliezende grootheden..
Bovendien is het niet nodig of wenselijk voor de samenleving om deze mensen op morele gronden te beoordelen, omdat de handelingen van de psychopaat niet per se ‘morele oordelen’ omvat. Althans niet met dezelfde betekenis dat normale beslissingen van een niet-psychopathische persoon – gebaseerd op interne strijd betreffende vrije wil en keuze – geclassificeerd worden als ‘moreel’/’immoreel’. Maar een onvermijdelijke, geprogrammeerde of aangeleerde fysio-psychologische respons; we zouden niet moreel oordelen over de persoon die kleurenblind is omdat hij de kleur groen niet kan zien. Morele oordelen zouden simpelweg de oorzaak van het probleem missen en mogelijke oplossingen verkeerd plaatsen.

Wanneer men begint te begrijpen dat de teugels van politieke en economische macht in handen van mensen zonder geweten liggen, en zonder mogelijkheid tot empathie, opent het een geheel nieuwe manier van kijken naar wat wij ”het Kwaad’ noemen. Kwaad is dan niet langer alleen een morele kwestie; het kan nu geanalyseerd en begrepen worden door de wetenschap. Net zoals we pneumonie behandelen met antibiotica, moeten we op eenzelfde wijze dit benaderen en behandelen. We moeten dan dus systematisch de schadelijke effecten van de psychopaat op de levens van anderen en de maatschappij in het algemeen elimineren/’behandelen’ door hen van machtsposities weg te halen, gezien hun fysiologische en psychologische handicap.

Een handicap die trouwens, volgens onderzoeken, geen respons laat zien op, en onafgeschrokken is, door therapie, straf, of revalidatie…! Op individueel niveau, zou een manier voor niet-psychopaten om met deze situatie om te gaan zijn om op een respectvolle manier de autoriteit vragen te stellen, aangezien deze autoriteit psychopathisch kan, en waarschijnlijk zal, zijn. Dit om zich consistent, krachtig en op voorspelbare wijze uit te spreken wanneer we getuige zijn van sociopathisch gedrag of het ervaren.

Op dezelfde manier dat de Processen van Neurenberg hebben bepaald dat een soldaat geen illegale orders moet volgen, zouden wij misschien op een gelijksoortige manier het idee moeten onderschrijven dat mensen niet sociopathisch of psychopathisch gedrag zouden moeten volgen of stilzwijgend toestaan. Dit is natuurlijk uiteindelijk een kwestie van persoonlijke keuze en verantwoordelijkheid; echter, zodra de dynamiek van kwaad is ontdekt en gezien voor wat het werkelijk is, zullen we vaker en beter in staat zijn om de juiste keuzes te maken.

Door deze realiteit te erkennen en het schadelijke effect afgeleid van de combinatie van psychopathische ponerogenesis (creatie van kwaad), de propagatie van pathocratieën door de geschiedenis heen, sociale apathie, en de natuurlijke neiging van normale mensen om zich te onderwerpen aan autoriteit te begrijpen, zullen we hopelijk in staat zijn om op een zodanige wijze te handelen en zo een betere toekomst teweeg te brengen voor onszelf en toekomstige generaties, zodat de ware menselijke natuur eens en voor altijd zich kan bevrijden uit de ketens en kan glinsteren. Ongehinderd door sociopathische of psychopathische invloeden hebben we eindelijk een kans om een meer vreedzame, vrije, en humane wereld te verwezenlijken.

x

* * *

 

15 gedachten over “Politieke ponerologie.. Essentiële info..!

 1. In een hallucinante zaak met de rabobank (men laat mij bloeden voor een door haar schriftelijk erkende ‘fout’: kluisinbraak door bank) c.q. het sadistische gedrag van het huidige bestuur en haar nepadvocaat (in onderzoek door de deken) valt veel, zo niet alles, te herkennen van uw artikel en een eerdere uitzending van Brandpunt over psychopaten. Een screening kan en moet zonodig ook achteraf ….
  In 2 andere situaties had dit fenomeen fatale gevolgen voor 2 dierbare familieleden. Voor uitgebreide informatie over rabo: zie reacties bij ftm.nl/wiebe draait bij.

 2. Dit onderzoek verteld hoe het in werkelijkheid zit. Waar wij hedendaags mee te maken hebben. Iedereen kan wel een manier of systemen bedenken die in elk opzicht beter zijn dan hoe er nu word gehandeld. Ik kan je verzekeren dat er 1000 manieren zijn die het welzijn van de mens beter zullen steunen, dienen en kan bijdragen aan een liefdevolle evolutie van de mensheid. Het is meer dan zorgelijk dat wij bestuurd worden door psychopaten.

  Daarnaast lijken veel mensen het te weten en er in zekere mate wel van bewust te zijn, maar elke dag draaien ze mee… En als ik hier met mensen over praat (over mijn bevindingen, die in dit onderzoek naar voren komen) word ik bestempeld als negatief. Ook hebben ze liever dat ik zwijg. Dit is zorgelijk, maar ook enorm beangstigend. Veranderen vele onder ons niet ook langzaam in psychopaten… dat we het goedkeuren… dat we mee draaien… dat wij elke morgen in de auto stappen… dat we liever roken en drinken dat ons verdiepen in onze samenleving en oorlogen… dat wij denken geld nodig te hebben… dat wij een mobiel willen hebben en straling rond sturen… dat we chloor in ons drinkwater gooien en andere troep… dat we.. ik denk dat jezelf een boel kan invullen. WANNEER KOMEN WE VOOR ONS ZELF EN ELKAAR OP … want geloof mij, als je om jezelf geeft, dan geef je normaal gesproken ook om een ander, want zijn gezondheid heeft invloed op de jouwe en zo geld dat voor alles wat op deze aarde leeft. ‘Ze zeggen dat de wereld niet plat is, en dat kan kloppen, ik noem het liever oppervlakkig’

 3. Toevoeging: er zijn vele slachtoffers van de rabobank en andere banken, doorgaans onbekend.
  Daarom een oproep aan al die andere slachtoffers zich bij deze site en/of Followthemoney.nl te melden. Als we ons laten kisten verandert er niets!

 4. Bij de foto’s van (vermeende) psychopathen ontbreken merkwaardigerwijs
  Kim (NoordKorea), Erdohan, Poetin, de Chinese leiders, Castro, Kissinger,
  Assad, Al Sisi, Bill en Melinda Gates, Soros, enkele Windsors, Kabila, Mugabe, Zuma, Amin, IS-leiders etc..

  Waarom?

 5. Het schijnt nog veel erger te zijn: volgens de bekende en onlangs vermoorde Max Spiers is er geen enkel figuur in de politieke power elite die niet het subject is geweest van Trauma Based Mind Control.
  Programming through Rape: dit schijnt The key of Solomon te heten.
  Schokkende statements als: Saddam Hussein was een programmer/handler die oa verantwoordelijk was voor de TBMC van Bill Clinton en Barack HUSSEIN Obama.
  Kijk wat hij hierover verteld vanaf 1:00:05.

  Max Spiers R.I.P.

 6. Aanvulling: dit was vergeten: de rabo-nepadvocaat vorderde ook betaling
  voor een gesprek met een VARA-journalist die haar over de zaak benaderd had.
  Echter: niet van de VARA, maar van het slachtoffer …

 7. De volgende artikelen werpen een ander toenemend inzicht op de wetenschappelijke experimenten van weleer.
  https://decorrespondent.nl/6013/de-wetenschap-leert-nu-beschaving-is-een-veel-dikkere-laag-dan-gedacht/231169785-1890c417
  https://decorrespondent.nl/5812/de-echte-les-van-het-beruchte-stanford-prison-experiment-vertrouwen-is-sterker-dan-haat/223442340-93915310
  De boodschap is in beide duidelijk en hoopgevend, de mens is zo slecht nog niet 😉

 8. Openbrief :                                                                    
  Aan de desbetreffende personen in kwestie in en om en nabij Groningen en ommelanden. Nog even refererend aan 1965/7  / 1995/7  / 2004 / 2008/9 / 2016 . Verachtte 9e cirkel leden en aanverwante satanisten :
  Heb je op de een of andere manier wel eens gehoord van de ene of de andere van een van de twee getuigen ?
  Heb je op de een of andere manier wel eens gehoord van de getuigenis van de een of de ander van de een van de twee getuigen ?
  Bent u hier op de een of andere manier getuige van de getuigenis van de een of de ander van de een van de twee getuigen ?
  Die ene of de andere van de een van de twee getuigen die verschrikkelijke rampen kunnen uitroepen over de mensheid ?
  Stel dat de een van de twee van een van de twee getuigen op de een of andere manier getuigd van Jezus . En dat de ander van de een van de twee getuigen op de een of andere manier getuigd  Mohammed . Zouden de beide van de twee getuigen dan niet beide van dezelfde wet getuigen ? Zo zal op de een of andere manier de ene  en de tweede van de een van de twee getuigen hier op aarde altijd wel een mysterie blijven .
  Het zijn de twee getuigen Gods … En als de een van de twee getuigen op de een of andere manier getuigd door te zeggen ; Dat mag niet van Jezus , Nou , dan moet je dat ook niet doen !!
  Bent u nu getuige van de getuigenis van de een of de ander van de ene of de tweede van de een van de twee getuigen die op de een of andere manier getuigd dat dat hij getuige was van dat tuig ?
  Getuigenis Groningen 1995 . .

  Sri sri Magnitude .
  [AardbevingsGroninger / donder en bliksem predikant]

 9. politici vinden de meest gewiekste dingen uit om de burgers te laten betalen. Verder moet de burger alles aantonen en wordt hij voor het minste geringste getackled.

  Heel anders voor de politici zelf die blijkbaar vrij van elke gerechterlijke vervolging vrij spel heeft.

  Er gaat geen week voorbij of zaken van corruptie of bedenkelijk allooi passeren de revue.

  Dat politici onder mindcontrol staan lijkt me geen fantasie. Maar ik denk dat weinigen onder ons er niet onder staan. Als ik met mensen praat bestaren ze me als ik van de maan kom en verder zijn zij zelf corrupted in hun hart maar dan op hun eigen niveau.

  Liegen en bedriegen is de norm geworden. Ze zijn er zelf trots op! Zonder deze houding en mass zou de corruptie op hoog niveau nooit dergelijke extreme vormen kunnen aannemen.

 10. Radicaliseer ik ? Hoe meer ik mij verdiep in vanzelfsprekendheden, hoe onbegrijpelijker het wordt. Het privatiseer beleid; ziekenhuizen, scholen en universiteiten,
  nutsvoorzieningen ( water, electra, telefoon, gas ), infrastructuur( openbaar vervoer, telefoons internet ect ) Alles dient te worden overgeleverd aan de vrije markt werking.
  Wat niet werkt, de kwaliteit word minder en de kosten stijgen. Toch blijven de politici, nationaal en regionaal ermee door gaan. Onhoudbare kosten in de medische zorg en AOW /
  pensioenen. Banken die gesteund dienen te worden; banken/verzekeringsmaatschappijen
  wat eigenlijk gelegaliseerde criminele organisaties zijn. Pensioenfondsen die grote risico volle beleggingen uitvoeren en daarmee geld verspelen. Het milieu beleid wat altijd onderhevig is aan het financiële gewin. Politici die niet eens meer weten wat goed besturen is en zo in hun eigen leugens geloven dat het tot een waarheid zal worden verheven. En dat, bij goed bestuur veel huidige problemen geen problemen blijken te zijn, slechts een keuze van en voor het grote graaien en het ver armen van de bevolking. Met behulp van dominerende media ( zwaar overbetaald ) de bevolking misleid/voorliegt.
  Ik voel mij zwaar in de maling genomen, stemmen op een nieuwe regering ? Ik verlang naar een revolutie die al het gajes op zijn minst buitenspel zet. Een omwenteling, het kan en moet anders. Ik moet zelfs bekennen indien er geen andere uitweg schijnt te zijn dan gewapend verzet ik mij daar steeds meer toe voel geroepen. Een dilemma voor een geweldschuwend mens. Het predicaat staatsgevaarlijk; terrorist; anarchist of crimineel hangt boven het hoofd ,
  toch laat ik mij er niet door onderdrukken want het is de heersende elite die een crimineel gedrag vertoond.

  1. Hallo,

   U schetst een herkenbaar beeld! De huidige politieke ‘leiders’ worden door hun ‘spindokters’ als helden, filmsterren gebracht en spelen overduidelijk een rol. Niet de juiste rol.

   Ik erger mij groen en geel aan deze politici, die spreken over normen en waarden zoals de heer Asscher. Maar wel op de radio de ander betichtten van “Een grote bek hebben”.

   Zoals u al aangeeft worden echt grote problemen niet aangekaart en zeker niet opgelost of halfbakken vooruitgeschoven. Het milieu, de energietransitie, de informatietechnologie, de kunstmatige intelligentie hebben geen prioriteit. Met deze zaken zou Nederland koploper moeten zijn. Maar ook aan de internationale criminaliteit in Nederland of de zorgongelijkheid wordt niets gedaan. Nederland-de hele wereld- is een verdienmodel geworden: hoe kortzichtig!

   Waar ook geen aandacht meer aan wordt gegeven, ook niet door de zogenaamde desktop journalisten is de enorme corruptie in de EU: 110 miljard euro per jaar verdwijnt er! Of de corruptie in Nederland door, ja wie niet.

   Wat ik verontrustend vind is de pact van journalisten en het politieke establishment. Er worden geen kritische vragen meer gesteld aan politici zoals dhr. Rutte. Voor deze journalisten of talkshow zoals DWWD en het NPO zijn kijkcijfers leidend en daarmee vergeten zij hun rol: het juist informeren en waarheidsvinding. Het nos journaal is lachwekkend van niveau geworden en onbetrouwbaar.

   Vergelijk eens het aantal artikelen van verschillende internetdagbladen of opiniebladen en zie dat meer dan driekwart van de artikelen overeenkomen. Is er naar deze artikelen onderzoek gedaan van hoor en wederhoor? Nee, natuurlijk niet. Copy en paste! De reclameinkomsten zijn leidend en daar om heen de artikelen.

   Er is geen ruimte meer voor een wezenlijk debat, alleen oneliners en framing gelden nog. De massa bespeelt.

   Het huidige politieke systeem is niet meer van deze tijd. Het is een log apparaat geworden waarbij op belangrijke posities niet meer de juiste gekwalificeerde mensen worden aangenomen maar het netwerk dat wordt ingezet. Het politieke systeem dient gemoderniseerd te worden waarbij de politieke kleur dient te verdwijnen. Immers, Nederland is afhankelijk van de wereldeconomie, wereldpolitiek en daarbij telt de politieke kleur niet meer.
   De huidige politici zijn een trend geworden: hoe doe ik het op de sociale media?

   Ook de opiniepeilingen zijn een gruwel. Al jaren is het gezicht van de heer De Hond op de televisie met zijn verkeerde peilingen. Zijn gefantaseer. Geld verdienen met lucht. Er wordt een dynamiek gecreeerd die gretig door de Nederlandse journalistiek worden overgenomen.

   Ik ervaar nu een Nederland waarbij de minderheid, die wel kritisch durt na te denken, wel bezorgd zijn over het milieu, wel bezorgd zijn over mensenrechten, wel bezorgd zijn over het afglijden van de democratie gedemoniseerd worden.

 11. Dank voor dit uitgebreide artikel. Ik kan mij eerdere stukken op uw site herinneren over de archonten. Mijns inziens is er een link tussen deze artikelen. Men mag wel degelijk spreken over een verbinding van stippen aan de horizon. Mijn excuses voor mijn wellicht te uitgebreide reactie, maar ik kan niet anders (ik laat de Tao zijn werk doen).
  Laat ik bij het begin beginnen… Ik ben van mening, dat de mens te veel afwijkt van de rest van deze planeet. Als enige soort op aarde (of beter Gaia-Sophia) moeten wij ons kleden, moeten wij ons voedsel koken, hebben wij slecht ontwikkelde zintuigen, hebben wij zwakke botten en spieren (vergeleken met dieren die ongeveer ons lichaamsgewicht hebben), kunnen wij deze fysieke handicaps uitsluitend overkomen door overal een verstandelijke oplossing voor te vinden, bereiken wij een ongekende hoge leeftijd ondanks onze fysieke tekortkomingen. Evolutionair gezien zijn al deze fysieke problemen beslist geen voordelen en we kunnen daarom de evolutietheorie niet serieus nemen, met betrekking tot de mens. Waarom zouden wij ons immers gaan kleden als onze vacht prima voldoet? Beslist onlogisch.
  Laten wij eens kijken naar het dierenrijk. Het leeft en handelt volgens de wetten van deze planeet en verlangt ook niets meer dan dat. Er is geen enkel ras dat in staat is om vuur te maken. Waarschijnlijk heeft geen enkel organisme hier behoefte aan (buiten de mens). De mens streeft echter constant naar “vooruitgang”. Meer kennis, meer toepassing van deze kennis, meer leven met deze toepassingen (geld,computer, asfaltwegen, auto, water/gas/electraleidingen, bouwen van stenen huizen, goederentransporten over de gehele planeet, artificiële intelligentie, etc.). In feite bouwen we een wereld die afgescheiden is van Gaia-Sophia. Een artificiële wereld derhalve. Iedereen die objectief kan nadenken beseft zich terdege dat we beslist in de zesde grote uitstervingsfase zitten, zoals wetenschappers ook gesteld hebben. Desondanks wijzigen we ons gedrag niet, alsof het ons niet interesseert.

  Laat ik terzake komen: ik stel, dat de archonten de mens hebben geschapen om zoveel mogelijk leed te veroorzaken. Op alle mogelijke niveaus (dus op micro-, meso- en macroniveau, ofwel op persoonlijk vlak, op het vlak van het menselijk ras en op planetair vlak). De archonten voeden zich met dit leed, want het zijn immers interdimensionale parasieten die teren op negativiteit. Deze archonten hebben doelbewust een bepaald percentage van de mens gecreëerd als psychopaat, om er op deze manier voor te zorgen, dat leed en ellende gewaarborgd zijn. In het genoom van de niet-psychopaat zitten tegelijkertijd bepaalde gebreken. Bijvoorbeeld het gebrek aan het in opstand komen bij onrecht, het Stockholm-syndroom (wij lijken zelfs gehecht aan de leiding van/door de psychopaten), het gebrek aan wijsheid (vergeleken met de slimheid die het bezit), het gebrek aan saamhorigheid, etc. Kortom: mijn stelling is, dat de mensheid en het daarmee onlosmakelijk verbonden percentage psychopaten op deze wereld door de archonten geschapen zijn. Beter gezegd: de archonten hebben ervoor gezorgd, dat een bepaald percentage van de mensheid genetisch als psychopaat ter wereld is gekomen om zodoende de ellende te waarborgen waar zij zich mee voeden. En uiteraard is het kwaad dat voor politieke doeleinden aangewend wordt, ofwel politieke poleronologie, het meest doeltreffend om leed te genereren(denkend vanuit het standpunt van de archonten).

 12. Essentiele info is iets wat de huidige politiek in Nederland niet weet te onderscheiden van de waan van de dag info.Hier maakt men zich druk over Zwarte piet,en de kleur onderbroek van Trump terwijl boze krachten daardoor hun kans grijpen om hun invloed (lees wil) aan elke Nederlander verplicht op te leggen.Rutte en bv Pechtold zijn nogal voorstanders van één EU regering terwijl het beter zou kunnen zijn wanneer er meer nationalistisch geregeerd zou worden waardoor het MKB weer zou kunnen opbloeien in plaats van de multinationals waarvan (niet bewezen) gezegd wordt dat zij nodig zouden zijn omdat ze velen werk zouden geven.Men hoeft maar even te zoeken hoeveel mensen zij juist de laatste jaren hebben ontslagen en weg is die leugen.
  http://urubin.com/nederland-kapot-dankzij-de-multinationals-en-hun-lobby/
  Enorm veel geld wordt door de EU aan Nederland onttrokken (belastinggeld) in de vorm van lidmaatschap en naheffingen terwijl dat geld bedoeld is voor de Nederlandse bevolking opgebracht door de Nederlandse bevolking.Met dergelijke lieden in de regering heb je geen vijanden meer nodig.En dat onzin verhaaltje dat we daar democratisch voor gekozen zouden hebben is KUL want Rutte en de zittende partijen hebben de PVV uitgesloten en zelf een formatie in elkaar gezet.Zelfs na de demonstratie van vorige week door boze mensen uit Groningen in verband met schade door gasboringen gaan ze gewoon door want nu is er toestemming voor gasboringen voor de kust van Schiermonnikoog gegeven naar het schijnt.
  Nederland wordt niet vertegenwoordigd door de regering maar juist kapot gemaakt want boeren moeten voldoen aan door de EU opgelegde waarden en normen ten aanzien van de Co2 uitstoot terwijl er niet over uitstoot van schadelijke stoffen door grote fabrieken wordt gesproken,integendeel zelfs daar wordt zelfs handel bedreven in quota waardoor fabrieken die hun quota overschrijden de mogelijkheid krijgen om de boel nog meer te vervuilen.

Geef een reactie

Deze site gebruikt Akismet om spam te verminderen. Bekijk hoe je reactie-gegevens worden verwerkt.