Advertentie

Wie zijn de echte Semieten?


zionist jewishDe verwarring rondom de begrippen Semitisch, Jodendom, Zionisme en zelfs Rothschild-zionisme blijkt groot. De ontvoering van het begrip ‘Jodendom’ door de geldberg-bezitters van deze wereld, de Rothschild’s, heeft ertoe geleid dat dit Rothschild-zionisme de oorzaak van die verwarring personifieert. Een geloof als camouflage. Een geloof als ‘vrijbrief’ om de wereld aan je voeten te krijgen, door manipulatie en het middel van de ‘valse-vlag-operatie’.. Dat middel staat continue symbolisch voor hetzelfde principe van de daders/vertegenwoordigers van het Rothschild Zionisme: ‘doen alsof je iemand anders bent’..

Het Zionistische gedachtegoed, is voor velen het synoniem voor het Joodse streven naar een eigen staat.. Maar wat wij inmiddels geleerd hebben, is dat de camouflage van de staat Israël, bestaat uit het misbruiken van het Jodendom. Kijk eens naar de uitspraak van Joe Biden, vicepresident van de VS, hiernaast op de foto. De vraag die hieruit keihard naar voren komt, is ‘Is Jodendom dan niet hetzelfde als Zionisme..’..!

En ja, natuurlijk is er dan de vraag, die dringend invulling en beantwoording behoeft, wat het échte Semitisme is. Preciés daarover schreef Arend Zeevat hieronder zijn artikel. Dat we je natuurlijk van harte aanraden te lezen, teneinde -wellicht langzaam maar zéker- onderscheid te kunnen blijven maken. In ieder geval tussen de begrippen ‘Israël’, de naam van het juridische land, het ‘Jodendom’, de feitelijke geloofsstroming en ‘Zionisme’, één van de meest uitbuitende, onderdrukkende en manipulerende machtsblokken in de wereld.

x

Het was Auschwitz-overlevende, de Nederlandse jood, Dr. Hajo Meyer, die door oud-minister-president Dries van Agt uitgenodigd werd, keer op keer zijn verhaal te vertellen over het Judaïsme tegenover het 'gekaapte Jodendom', oftewel het Zionisme...
Het was Auschwitz-overlevende, de Nederlandse jood, Dr. Hajo Meyer, die door oud-minister-president Dries van Agt uitgenodigd werd, keer op keer zijn verhaal te vertellen over het Judaïsme tegenover het ‘gekaapte Jodendom’, oftewel het Zionisme…

x

x

Wie zijn de echte Semieten?
x

2015 © Arend Zeevat/deze uitvoering WantToKnow.nl/be

x

Arend Zeevat
Arend Zeevat

Er is veel onrechtvaardigheid in de wereld. Terugkijkend in de geschiedenis, lijkt die er ook altijd al geweest te zijn. Dit roept vragen op betreffende de zin van al die ellende. Als er al een god is, waarom heeft Hij al die ellende dan in ‘godsnaam’ toegestaan? Oorlogen, veroveringen en daarmee samenhangend menselijk lijden en traumatisering lijken het belangrijkste deel uit te maken van de menselijk historische ontwikkelingen.
Maar ook in het dagelijks leven maken mensen elkaar op soms zeer traumatiserende wijze het leven zuur. Welke zin schuilt er in dit alles? Ieder mens wil immers in een vredevolle en harmonieuze wereld leven, waarin hij volledig zichzelf zal kunnen zijn.

De liefde kunnen ontvangen die men meent nodig te hebben en de eigen kwaliteiten te kunnen tonen. Daarmee wordt het meest essentiële thema aangeraakt, betreffende de menselijke bewustzijnsontwikkeling in onze tijd ten aanzien van de zin van het lijden. Iedere religieuze stroming, die tot een strak georganiseerd instituut is geworden, geeft haar eigen invulling aan die zin van het lijden en vooral hoe daar vanaf te komen door trouw te zijn aan het beleden geloof.

De 'Joodse' Herzl bedacht het plan om Joden te laten lijden en daarmee op die manier 'goodwill' te kweken voor het Zionistische gedachtegoed. (Herzl is overigens één van de helden van Geert Wilders (klik voor artikel)).
De ‘Joodse’ Herzl bedacht het plan om Joden te laten lijden en daarmee op die manier ‘goodwill’ te kweken voor het Zionistische gedachtegoed. (Herzl is overigens één van de helden van Geert Wilders (klik voor artikel)).

Maar in de basis zijn al die geïnstitutionaliseerde religies gericht op een extern gecontroleerd sturen van de menselijk dierlijke impulsen en die te willen verheffen tot een ‘hoger’ niveau (van macht voor de leiders ervan). Daarmee ontkennen ze hun eigen oorspronkelijke ontstaansimpuls. Het probleem is daarbij dan ook vaak, dat al die religieuze stromingen worden vormgegeven door mensen die hun eigen dierlijke machtsinstincten niet volledig hebben getransformeerd.

In hun uiterlijk vormgegeven verschijning doen ze voorkomen alsof ze dat wel hebben gedaan, achter deze façade ziet het er echter vaak wat minder rooskleurig uit dan gepretendeerd wordt. Zelfs binnen de New Age-spiritualiteit is helaas maar al te vaak hetzelfde fenomeen waar te nemen. (Zie HIER.en hieronder in de YouTube). Hieruit blijkt dat de oorzaak van het lijden vooral gekoppeld is aan de identificatie met een leugenachtige onwaarheid. De oorspronkelijke intenties bij het ontstaan van die religies waren wel zuiver, door mensen een moreel levenskader te willen bieden, gebaseerd op geestelijke waarheden.

Gaandeweg zijn ze in toenemende mate door hun institutionalisering en dogmatisering gebruikt als een politiek machtsmiddel om steeds meer aardse macht te verkrijgen. In essentie door mensen aan te spreken in hun behoefte aan een verbinding met het hogere/goddelijke en dat op een geperverteerde manier te misleiden. Het is dus steeds de vraag of er een goddelijke of duivelse inspiratie spreekt in hetgeen men laat zien.

Met propaganda een beeld uitdragen en versterken!
Met propaganda een beeld uitdragen en versterken!

Aan de vruchten herkent men de boom. Daarbij komt het er op aan welke maatstaven men hanteert ter onderscheiding van het goddelijke en het duivelse. Ook dit onderscheid heeft in mijn beleving alles met het menselijk lijden en het lijden van alle levensvormen te maken. Wanneer dit lijden door het eigen liefdevolle handelen wordt verminderd, dan spreekt het goddelijke daarin door. Echter wanneer het lijden door het eigen handelen wordt vergroot en geïntensiveerd, dan spreekt het duivelse daarin door. Dus ook aan de vruchten/gevolgen van ons eigen handelen kunnen we de aard van de dragende boom daarvan in ons eigen innerlijk leren herkennen.

Het grotere plaatje

We zijn natuurlijk allemaal ingebed in sociaal-maatschappelijke structuren die ons beïnvloeden en daarmee ons handelen sturen. Bewustwording houdt in dat men leert zien hoe met name via het onderbewuste die sturing plaatsvindt. De uiterlijk machtigen op deze tot gevangenisplaneet geworden aarde, hebben in de loop van de geschiedenis door manipulatieve beïnvloeding van uiterlijke levensomstandigheden zich tot een steeds machtiger wordende positie op kunnen werken.

Vele middelen stonden hen daarbij ten dienste. In eerste instantie een satanisch geïnspireerde kennis ten aanzien van evolutionaire ontwikkelingen van de wereld en mensheid. Daarnaast een zeer brede dieptekennis van de onbewuste drijfveren voor het menselijk gedrag. Door middel van wetenschappelijke studies en barbaarse experimenten heeft men in de laatste eeuwen gereedschappen ontwikkeld om dat gedrag op een manipulatieve wijze te kunnen beïnvloeden, buiten de vrije wil van de mens om.

Sinds de 20ste eeuw is daar ook een door de wetenschap ontwikkelde technologie aan toegevoegd, die mensen zowel van binnenuit als van buitenaf kan manipuleren. Je kunt het vergelijken met het opdrijven van een kudde dieren met steeds geavanceerder middelen, in een gewenste op afbraak van de evolutie gerichte richting. Heersers hebben daartoe hun beheer- en beheerstechnieken in de loop der tijd aangepast en geperfectioneerd, net zoals men in de landbouw en de vlees- en melkveehouderij productietechnieken telkens heeft ‘geperfectioneerd’. Deze vergelijking heeft een grotere zeggingskracht dan velen beseffen en/of zouden willen weten. Het is een veel heftiger versie van de bij velen bekende film The Truman Show.

Wat heeft dit nu alles met de titelvraag van dit artikel te maken?
Die vraag drong zich aan mij op naar aanleiding van het vorige artikel `Wat is een anti-semiet?’ (HIER). Ik wil die beginvraag in dit artikel verder uitdiepen. In het hiervoor benoemde eerdere artikel heb ik duidelijk trachten te maken dat antisemitisme, zoals het sinds WOII op een uiterst dubieuze en manipulatieve wijze is gebruikt om tegenstanders en critici van het Zionisme en haar vazalstaat Israël mee onschadelijk te maken, ook een vorm van beheer- en beheerstechniek van de menselijke kudde is.

Het is in de 20ste eeuw tot een zeer belangrijk en effectief gereedschap geworden om het (onder)bewustzijn van de ‘human cattle’ mee te kunnen sturen. Veel van de geopolitieke ontwikkelingen zijn daar sinds het begin van de 20ste eeuw op gebaseerd. Deze door machtswellust ingegeven sturing kan men alleen maar in haar juiste perspectief zien, wanneer men de onderliggende leugens in al hun facetten blootlegt. De leugen regeert immers in deze wereld!

haarretz-jews-slaves-slaven-jodenAntisemitisme als excuustruus
Het begrip antisemitisme is gebaseerd op de aan ons opgedrongen overtuiging, dat alle Joden op de één of andere manier een Semitisch historische achtergrond zouden hebben en al sinds eeuwen aan vervolging, haat en genocide bloot zouden staan. Ten dele is dat waar. Joden waren in vele landen niet geliefd en werden vervolgd (pogroms) en/of uitgestoten. Blijkbaar is er weinig bekend over de sociaal oorzakelijke achtergrond daarvan. Maar als we kijken naar onze zwarte medemensen uit Afrika, kunnen we toch ook dat soort fenomenen waarnemen.

Zijn er ooit Joden, buiten WOII, op grote schaal als slaaf verhandeld en op transport gesteld? Heeft de slavenhandel sinds de 17e eeuw ook Joden als handelswaar aangeboden? Uiteindelijk zijn we in deze moderne maatschappij toch allemaal slaaf? Zie voorgaande filmpjes. Er is natuurlijk het Bijbelse verhaal, dat ze in Egypte als slaven zijn misbruikt. Maar ook dat blijkt inmiddels een enorme geschiedvervalsing te zijn. Lees HIER vermeld zelfs in de Israëlische krant Haaretz!

Telkens de bewijzen dat het niet het Joodse kerngeloof is dat de anti-Arabische haat predikt.
Telkens de bewijzen dat het niet het Joodse kerngeloof is dat de anti-Arabische haat predikt.

Het Joodse slachtoffercomplex is sinds de zogenaamde holocaust in de 20ste eeuw enorm uitgebouwd. Het ogenschijnlijk meer dan bij andere volkeren getraumatiseerde verleden, heeft de Joden in een eeuwige slachtofferrol geplaatst. Maar laat er geen misverstanden over bestaan. Een slachtofferrol kan op de achtergrond vaak een veel machtiger positie opleveren dan een zich openlijk manifesterende dictator! Vanuit die rol kan men heerlijk anderen manipuleren met schuldgevoelens en zo dingen gedaan krijgen, die op een openlijke manier gedaan veel meer weerstand zouden oproepen.

Dit is een bekend psychologische strategie. Ik heb vele jaren in de psychiatrie gewerkt en heb dit dus ruimschoots kunnen waarnemen. Tevens heb ik het in mijn eigen opvoeding in de relatie tot mijn moeder mogen ervaren. Waarschijnlijk is dit voor velen herkenbaar. Het lijkt er alleszins op dat zij die het Jodendom tot deze rol hebben gedegradeerd – de Zionisten dus – door manipulatief in historische geopolitieke ontwikkelingen in te grijpen, ook van dit mechanisme gebruik hebben gemaakt.

Zich daarbij beroepend op valse historische sentimenten en gebruik makend van een volkenkundig Semitisch menselijk schild, menen zij de grofste oorlogsmisdaden (HIER) te kunnen plegen. Het begrip antisemitisme werd voor het eerst gebruikt door Moritz Steinschneider (1860) in zijn geschrift ‘Hebräische Bibliographie. Blätter für neuere und ältere Literatur des Judenthums, vol. III, nr. 13, blz. 16′.

Introductie van de term

De term “antisemitisme” is voor het eerst gedocumenteerd bij de joodse oriëntalist Moritz Steinschneider. Hij gebruikte het woord in een kort stuk waarin hij zijn steun uitsprak voor een artikel van Heymann Steinthal, die zich kritisch had uitgelaten over een werk van de Franse linguïst Ernest Renan. Renan had de Semieten beschreven als volkeren met een neiging tot monotheïsme, voortvloeiend uit gewelddadige en zelfzuchtige instincten. Steinthal en Steinschneider bestreden deze Renaniaanse conceptie van volksinstincten omdat ze onmiddellijk het gevaar ervan onderkenden: het essentialisme ervan zou toelaten om de Semieten weg te zetten als radicaal en onverbeterbaar anders.

 Tussen 1870 en 1880 ging Wilhelm Marr de term gebruiken voor een openlijk anti-Joodse campagne, onder andere in zijn Antisemitische Hefte uit 1879. Het overnemen van de wetenschappelijk klinkende term “Semiet” moest zijn onderneming objectiever doen lijken, maar hij liet er niet de minste twijfel over bestaan dat zijn eigenlijke doelwit de Joden waren. In die tijd waren de Joden het enige Semitische volk dat prominent in Europa leefde. Van bij het begin werd “antisemitisme” dus vereenzelvigd met “anti-Joods”.Bron

khazariaDe ‘Joods’ politieke stroming van het Zionisme heeft sinds WOII de term antisemitisme op alle mogelijke manieren misbruikt, om de juiste sentimenten en sfeer te scheppen voor het verwezenlijken van haar geplande en door de Khazaars ‘Joodse’ bankierselite van de Rothschilds gefinancierde ‘Joodse’ staat Israël. Het doel schijnt bij dit soort ontmenselijkende praktijken altijd weer de middelen te heiligen. Een beetje historisch onderzoek toont echter al snel aan dat Khazaarse ‘Joden’, die overal op machtsposities zitten, geen enkele Semitische wortels hebben. Maar stammen uit het gebied Khazaria, ooit gelegen tussen de Zwarte Zee en de Kaspische zee. Zo’n beetje waar nu de Oekraïne is. Omdat er over dit verhaal al zo ontzettend veel geschreven is in de alternatieve media, wil ik daar nu niet verder op ingaan.

Wat zijn Semieten?
Het antwoord op deze vraag is van cruciaal belang om te kunnen beoordelen wat in feite werkelijk antisemitisme is. Nu is het natuurlijk lastig om de achtergrond van volkeren te traceren. Want hoe accuraat zijn de geraadpleegde bronnen? Laten we daarom eerst eens kijken naar welke definities van Semieten voorhanden zijn. Daarbij zij wel opgemerkt dat die definities soms meer op een sociopolitiek correcte grondslag zijn gebaseerd, dan op een objectieve werkelijkheid.

Definitie Semieten van Merriam Webster:

“Eenvoudige definitie van Semiet: Een lid van een groep mensen oorspronkelijk uit Zuidwest-Azië, inclusief  Joden én Arabieren (accentuering AZ)

 Volledige definitie van Semiet: 

1a: een lid van één van de vele volkeren uit het oude Zuidwest Azië, met inbegrip van de Akkadians, Feniciërs, Hebreeën én Arabieren (accentuering AZ): een afstammeling van deze volkeren

2: een lid van een modern volk die  een Semitische taal spreken”

hajo meyer zionist naziDe Wikipedia, evenals andere bronnen, heeft in het kader van de sociopolitieke correctheid de definitie van Semitisch aangepast en uitgebreid met het Kaukasische ras(?).

Etniciteit en ras

In de rasgerelateerde classificaties van Carleton S. Coon, werden de Semitische volkeren beschouwd als leden van het Kaukasische ras, niet ongelijk in verschijning met de naburige Indo-Europese, Kaukasische Noordwesterse, Berber en Kartvelian-sprekende volkeren van de regio. Zoals taalstudies zijn verweven met culturele studies, beschrijft de term ook vaak een op religie gebaseerde, (oude Semitische en Abrahamitische) en Semitisch sprekende, etniciteiten. Evenals de geschiedenis van de verscheidene culturen, zoals die verspreid zijn  op basis van geografische en taalkundige verwantschap.

 Sommige recente genetische studies hebben aangetoond (door analyse van het DNA van Semitisch sprekende volkeren), dat zij deels een gemeenschappelijke afstamming hebben. Hoewel er geen aanzienlijk gemeenschappelijke mitochondriale resultaten gevonden zijn, hebben y-chromosomale verbanden tussen moderne Semitisch sprekende volkeren uit het Midden-Oosten, zoals Arabieren, Hebreeën, Mandaeans, Syriërs-Arameeërs, Samaritanen en Assyriërs bewezen vruchtbaar te zijn, ondanks de verschillen van andere fracties (Zie Y-chromosomal Aaron).

 Een DNA-onderzoek van Joden en Palestijnse Arabieren (met inbegrip van bedoeïenen) hebben uitgewezen dat deze nauwer verband hielden met elkaar dan met mensen van het Arabische schiereiland, Ethiopische Semitisch sprekenden (Amharas, mensen uit Tigre en Tigrayans) en de Arabische sprekenden in Noord-Afrika.

 Uit genetische studies blijkt dat moderne Joden (Ashkenazi, Sefardische en Mizrachi specifiek), Levantijnse Arabieren, Assyriërs, Samaritanen, Syriërs-Arameeërs, maronieten, Druzen, Mandaeans en Mhallami, allemaal een oud inheems gemeenschappelijk erfgoed hebben in het Nabije Oosten, dat genetisch kan worden terug getraceerd naar de oude vruchtbare sikkel (HIER), maar vaak ook genetische profielen laat zien die zich van elkaar onderscheiden, verwijzend naar de verschillende geschiedenissen van deze volkeren.

slavenhandel-jodenUit bovenstaande blijkt de mensheid weer een nieuw Kaukasisch ras rijker te zijn, naast de verrijking met het Joodse ras. Het antropologisch volkenkundige gegoochel met rassen lijkt geen grenzen te kennen. Net zoals de Khazaars/Zionistische moorddadigheid ook geen grenzen lijkt te kennen. Wat was het voeger toch allemaal simpeler, toen de rassenindeling nog op basis van kleur plaats vond, namelijk geel, rood, zwart, blank, bruin en misschien mist er nog één. Niet dat dit nu zo perfect was, maar om nu weer een nieuw Kaukasisch ras (HIER) te ontwerpen en dat ook nog als de basis van het blanke ras te zien, is in mijn beleving wel erg ver gezocht.

zionisme = terreurZeker als men bedenkt dat degene die deze term voor het eerst in 1785 in de mensheidsgroep gooide, de Duitse filosoof Christoph Meiners was. Hij had nogal dubieuze ideeën over de onderscheidende kwaliteiten van verschillende rassen, waarbij vanzelfsprekend de blanke Europeaan aan de eenzame top van de rassenhiërarchie stond.

Zijn voorzetje werd door Johann Friedrich Blumenbach (HIER), een Duits medische professor en lid van de Britse academie voor wetenschappen (Royal Society), aan het eind van de 18e eeuw ingekopt. Hij verzon zijn eigen rassentheorie, incorporeerde het Kaukasisch ras hierin en verspreidde dit begrip op grotere schaal.

Deze medicus wordt volgen de Wikipedia als de grondlegger van de antropologie (menskunde) beschouwd. Hoe kan een wetenschappelijk geschoolde en door zijn eenzijdige ontwikkeling van de linkerhersenhelft beperkte, in godsnaam weten wat een mens is en hoe de verschillende soorten mensen, culturen en volkeren te onderscheiden zijn? Hieruit moge duidelijk worden dat de Khazaarse Zionisten dankbaar gebruik maakten van het voorwerk van deze mensen, om de Khazaarse Joden ook tot de Semitische volkeren te kunnen rekenen, ondanks hun blanke voorkomen.

kaukasusWat is Kaukasisch?
Het lijkt logisch te zijn dat dit begrip refereert aan volkeren die in en rond het Kaukasus-gebergte in zuidwest Rusland wonen. Het is dus een gebergte tussen de Zwarte- en Kaspische Zee gelegen, dat Rusland op een natuurlijke wijze afsluit van een deel van het Midden-Oosten. Wanneer we de kaart van het voormalige Khazaria er naast leggen, het oorspronkelijke thuisland van de Ashkenazisch/Khazaarse ‘Joden’, dan mag een ieder voor zichzelf beoordelen in hoeverre Kaukasisch en Semitisch in elkaars verlengde liggen.
In onderstaande definitie in de Free Dictionary (HIER) worden zelfs de Arabieren, de Joden en de rest van de volkeren in het oude Midden-Oosten Kaukasisch genoemd, maar dat is natuurlijk in flagrante tegenspraak met de geografische gegevenheden in bovenstaande kaarten.

Semiet Shemite

 1. (volkeren) een lid van de groep van Caucasoïde volkeren die een Semitische taal spreken, met inbegrip van de Joden en Arabieren, evenals de oude Babyloniërs, Assyriërs en Feniciërs

2 (volkeren) Een ander woord voor een Jood

x

“Hij die het verleden bepaalt, controleert de toekomst.

Hij die het heden bepaalt, controleert het verleden.”

George Orwell uit ‘1984’

Ja, die George Owell was zo gek nog niet. Gezien het gegoochel met volkenkundige achtergronden in het heden, mag het wel duidelijk zijn wie voordeel hebben van het rommelen met het verleden en daarmee onze toekomst denken te kunnen bepalen. De meer nuchter ingestelde Urban Dictionary heeft een heel verhelderende visie op het begrip Kaukasisch:

Kaukasisch

1-de onjuiste term gebruikt, om een blanke een ‘witte’ man of vrouw te noemen. Het woord Kaukasisch verwijst naar een persoon die uit de regio van de Kaukasus komt, dat in Europa, grenst aan Turkije en Iran. Daarom ben ik  geen Kaukasiër, omdat ik niet uit de Kaukasus kom. Ik ben in het algemeen Europees. Ook ben ik niet een ‘witte’, omdat ik niet op kan gaan in witte verf of wit papier Ik geef er de voorkeur aan om te denken, dat ik een bepaalde hoeveelheid aan pigment in mijn huid heb. Dank u zeer.

Een Jamaicaan Afrikaans noemen, zelfs al is hij Jamaicaan.

Een Mexicaanse vrouw Dominicaans noemen, hoewel ze Mexicaans is.

Een Peruaanse een Porto Ricaanse noemen, hoewel ze Peruaanse is.

Een Palestijn Israëlisch noemen, hoewel hij Palestijns is.

Een Duitser Kaukasisch noemen, hoewel hij Duitser is.

ER IS EEN VERSCHIL

enz, enz, enz.

Toevoeging AZ: Een Ashkenazisch/Khazaarse ‘Jood’ een Semiet noemen, hoewel hij een Kaukasiër is!
Het onderstaande filmpje laat geen spat heel van de Ashkenazisch/Khazaars/Zionistische leugen ten aanzien van haar Semitische achtergrond, waar de moderne mens sinds WOII mee vergiftigd is. Het laat duidelijk zien dat het antisemitisme, dat sinds WOII zo onverbrekelijk verbonden lijkt te zijn met de mede door de Khazaarse Zionisten veroorzaakte holocaust, de meest mensonterend bloeddorstige leugen en tevens de grootse valse vlagoperatie is uit de menselijke geschiedenis.

Dit alles ten behoeve van een stuk grond in Palestina, waar al eeuwen meer dan een half miljoen Palestijnen woonden. Zij werden van huis en haard verdreven, werden als vee opgejaagd en kwamen in vluchtelingenkampen in omringende landen terecht, of in het grootste concentratiekamp ooit gebouwd, de Gazastrook. Zelfs werden ze in grote getale vermoord. Is een stuk grond dan zoveel mensenleed waard? Is dit dan niet bijzonder duivels?

Het past allemaal in het plaatje van het zelf toegemeten slachtofferschap van de Khazaarse ‘Joden’ in onze moderne tijd, zodat zij vanuit die zieligheid en schuldgevoelens oproepende rol de hele wereld naar hun hand menen te kunnen zetten. De Khazaren hebben in feite een identiteitsdiefstal ten aanzien van het Joodse vol (HIER) gepleegd. Het zich verbergen achter een façade van slachtofferigheid, waar de Zionistische leiders aan mee hebben gewerkt om die te veroorzaken, mag voor een bepaalde tijd werkzaam zijn geweest. Dit is echter alleen werkzaam bij trouwe goedgelovige aan een Stockholm-syndroom lijdende slaven. Bij de steeds wakker wordende mens werkt dat niet meer. Jammer en helaas voor hen, maar gelukkig voor degenen die zich van deze leugenachtigheid hebben verlost!

Nahum Sokolow zionisme hitler

Moraal van dit verhaal
Ja, na bovenstaande op je in te hebben laten werken en daarbij kijkend naar het huidige Midden-Oostenconflict en hoe de Zionistische staat Israël met de oorspronkelijk Palestijnse bewoners en de rest van de daar wonende Semitische volkeren omgaat, is er toch maar één conclusie mogelijk! En die is:

De Khazaarse Zionisten zijn de echte antisemieten!
bibi isisZij hebben hun eigen diepgewortelde antisemitisme op de rest van de mensheid geprojecteerd en in hun gestoordheid bestrijden zij die projectie buiten zichzelf! Want niet het Jodendom is in de 20ste eeuw tot slachtofferschap gedwongen, maar ten aanzien van het Midden-Oosten en Noord-Afrika zijn het de werkelijk Semitische volkeren die de slagen van de antisemitische knuppel dagelijks ervaren.

Zij zijn door het gebruik van het antisemitisme als excuustruus om de staat Israël te kunnen stichten, door alle daarbij betrokken Angelsaksische/NAVO partijen en uiteindelijk door de Israelian Secret Intelligence Service (ISIS) en haar Arabische vazallen, in een permanente staat van oorlog gebracht.Bezien vanuit het eerder in het begin van dit artikel beschouwde perspectief ten aanzien van het lijden, kan dit niet anders dan een duivelse agenda zijn!

Tot slot nog een gedicht. Dit heb ik een tijd geleden geschreven voor Yasmina Haifi, een ambtenaar op het Ministerie van Onveiligheid en Klassenjustitie, die ook de moed had om zich uit te spreken over de realiteit in het Midden-Oosten ten aanzien van de Israelian Secret Intelligence Service (ISIS). Ik plaats het ook hier, als hart onder de riem voor allen die op zoek zijn naar waarheid en rechtvaardigheid.

Moed

Aan alle moedige gevoelige zielen
In deze moeilijke tijd bijeengekomen
Die opnieuw in de materie vielen
Om het leven opnieuw te laten stromen

Moed was zeker nodig
Om dit voormalig paradijs te betreden
Inmiddels is de mens daar overbodig
Wordt er alleen maar gestreden

In naam van religie, vaderland, democratie
Is er menigeen de weg kwijt geraakt
Heersers met een agenda van depopulatie
Hebben de aarde tot hel gemaakt

Angst, haat en nijd
Emoties waar demonen zich mee voeden
Opgeroepen door alle strijd
Velen daarvoor laten bloeden

Laat toch het strijden
Wees vreugde, vrede en liefde

Verminder daarmee het lijden
Wees je eigen Verlosser en Geliefde

Herinner je ware wezen
Goedheid, Waarheid en Schoonheid
Uit de egodood opgerezen
Ons in ware Liefde verblijdt

Daarom een hommage aan allen
Die voor rechtvaardigheid gaan
Door de wereld worden aangevallen
Toch in hun individualiteit blijven staan

Want overwinnen zal het Licht
Ten gunste van ieder die er naar streeft
Ontdaan van aardse plicht
Dansend het leven zich verder weeft

Houdt moed
Ook in deze zware tijden
De zon stralend in ons gemoed
Overwint al het lijden

(Arend Zeevat – 18 08 2014)

 

Laat waarheid en rechtvaardigheid zegevieren!

 

Arend Zeevat

september 2016

 

 

100 gedachten over “Wie zijn de echte Semieten?

  1. Inderdaad Jan. Het is overigens ‘Holocaust’, met een hoofdletter. Wat dat betreft ligt er imo een pijnlijke uitdaging voor veel Joden, de uitspraak van Auschwitz-overlevende Hajo Meyer (zie hierboven – de uitspraak dat Zionisten = nazi’s), in dat Holocaust-vat te gieten. Toch?

 1. Gelukkig is holocaust ontkenning strafbaar: waarom dat wel en genocide op vele andere volkeren niet?
  Denk aan de Indianen, volkeren van Joegoslavië, Afghanistan, Irak, Syrië, Oekraïne, Vietnam, 60 miljoen Russen, noem het maar op..
  Allemaal met de goedkeuring van de US en de EU.

 2. Ik zie niet goed de waarde om vast te stellen wat wel en wat niet echte autenthieke door DNA bevestigde Semieten zijn.

  Er zijn meerdere veel belangrijkere volkeren stammen zo U wenst te noemen, die waarlijk grote culturen hebben gesticht, maar het veld moeten ruimen voor deze over het paard getilde geitenhoeders.

  Net als de Caucasus, waar houdt hij op en waar begint hij stonden er in de oudheid hier begint de Caucasus, en nu verlaat U de Caucasus, door mensen bedachte grenzen, zo van dit is van ons of van mij, nooit de bedoeling geweest, bewoningen werden bevestigt door de gesproken dialecten van de overkoepelende talen, die zich ook weer aan hun grenzen vermengden, niets stond vast, alles bewoog net als in het Universum, door de natuur zelf bestuurd.

  Komt misschien wat cynisch over maar dat is niet de bedoeling, ook houd ik van poezïe, zo als gedichten, wij hebben hele prachtige dichters om hier op de site te plaatsen, ik vind Artend hele aardige en ook verstandige man, maar dichter nee !

  Vriendelijke groet Jenne

  1. Ja precies mc, het is onder de druk van de Amerikanen geweest dat de Semieten onder de paraplu van het Kaukasische ras werden geplaatst!

  2. mc, meen je dat nou, heb je wel eens echte gedichten van Dichters gelezen, ik bedoel niet iets wat alleen maar rijmd !

   Jenne

  3. Jenne, ik heb ook nooit gepretendeerd een echte dichter te zijn. Ik tracht alleen in enigszins poëtische vorm weer te geven wat er in mij leeft. Dat dit niet voldoet aan de criteria van de dichtkunst van de Nederlandse literatuur, zal mij echt worst wezen.

  4. Het is een beetje net als met Bob Dylan en de Nobelprijs. Menigeen snapt niet waarom…maar ik bedacht een groter plaatje nl dat het gezien zijn kritische teksten en de oorlogen in de wereld met de VS als hoofdacteur, een ‘hint’ was vanuit de commissie.
   Het gaat trouwens niet alleen om de literarische kunst maar ook om mensen te kunnen raken. Net als met muziek, voor mij iig. Groetjes.

  5. Arend,

   S.V.B.E.E.V., dit schreven de Romeinen, als aan hef op hun brieven,
   Si vales bene est ego valeo – in het Frans – Si tu vas bien, c’est bien, Moi je vais bien.

   Klinkt mooi dit Latyn, je weet ik geef wel eens plaag stootjes, ik wens je goede nacht, Jenne

  6. mc, misschien in navolging van de hopeloos verkeerd uitgereikte Vredes prijs aan Obama, deze Bob Zimmermann is niet verkeerd en ik bewonder hem ook als mens en als artist, maar zo’n grote prijs voor literatuur ?

  7. Jenne, je bent blijkbaar een kenner van het Latijn. Wat betekent dan voor jou de volgende uitspraak: “As tuentis pactum”?

   Zelf ben ik geen kenner van die klassieke talen, daar ik alleen maar HAVO als middelbare opleiding heb genoten en geen Gymnasium of Atheneum.

  8. Bij de weg Jenne, niets is wat het lijkt. Dus ook Bob Zimmerman aka Bob Dylan is niet wie hij lijkt te zijn, zoals in deze wereld helemaal niets is wat het lijkt te zijn en niets lijkt te zijn wat het is!

   http://henrymakow.com/2016/10/Bob-Dylan-Change-Agent%20.html

   Hetzelfde geldt overigens ook voor de in het bovenstaande artikel benoemde Leonard Cohen. Zo langzamerhand worden we op onze leeftijd allemaal gedesillusioneerd en zien onze jeugdidolen 1 voor 1 onttroond worden.

  9. Wat betreft de uitreiking van prijzen vind ik dat er de laatste tijd nogal erg veel de nadruk op deze uitreikingen wordt gelegd.
   In veel gevallen kan men het zien als beloning door lieden die een bepaalde kant hebben gekozen en juist hen belonen die dezelfde kant kiezen.
   Zo worden er ook prijzen aan bv journalisten uitgereikt door redacteuren die in bepaalde jury,s zitting hebben en alleen journalisten belonen met een prijs als deze journalisten schrijven wat deze redacteuren wensen strijk je dergelijke redacteuren tegen de haren in dan zul je ook geen prijs ontvangen of zelfs ontslagen worden.
   Neem bv ook de Sonja Barend prijs en zie aan wie die uitgereikt wordt.

  10. Quotes:
   Vorig jaar won Jeroen Pauw de prijs voor zijn interview in het programma Pauw met toenmalig minister van Buitenlandse Zaken Frans Timmermans over de ramp met de MH17.

   Humberto Tan heeft de prijs voor het beste tv-interview, de Sonja Barend Award 2016, in de wacht gesleept. Hij kreeg de vakprijs vanavond in De Wereld Draait Door voor zijn interview met vier overlevenden van de aanslag op het Parijse Bataclantheater.
   Sluit Quotes

   Niet echt de mening van de ‘alternatieve media’.

  11. Het gevolg van dergelijke beloningen komt dan ook neer op corruptie want wanneer men kan zeggen dat een bepaalde journalist een prijs heeft gewonnen dan weet men dat de meeste mensen dan denken dat het een goede betrouwbare journalist moet zijn terwijl juist het tegenovergestelde waar is want zij die echt onafhankelijk nieuws brengen en niet aan het handje van redacteuren in dergelijke jury,s lopen krijgen meestal geen prijs.

  12. Arend, 7.10
   volkomen gelijk, niets is meer zo als het zich voordoet of laat aan zien, om werkelijk iets poditiefs te vinden, moet je donders goed op je tellen passen, want we willen zo graag.
   Inderdaad mooie scholen doorlopen, en daarbij later altijd maar weer mijn interesses uitdiepen, nog steeds bezig, ja met van alles, alles intereseerd me, heb een mooi rijk leven gehad, niet zo zeer financieel, maar meer onder nomen, vaak met grote financiele risico’s maar in wezen is geld bijzaak, heb altijd over voldoende kunnen beschikken.
   En leerd ook van je gemaakte fouten, als ik het opnieuw zou kunnen doen, maar ja ik schiet al lekker op, vol nostalgie naar vriendinen, vrienden, en de veel mooiere en rijkere leefomstandigheden uit het verleden, en vind het verschrikkelijk dat de jonge garde dit Dolce Vita niet kunnen smaken, zielige zooi met hun telephoontjes.

   Koekje 7.12
   In het land van de blinden is één oog koning, wat een doortrapt zooitje schelmen ; snaakse guitige boosdoeners, heb Jeroen Pauw lange tijd zijn oortje zien volgen, hij is misschien nu iets mondiger, DWDD is het ergste in deze huichelarij wereld, hangt van vrinden aan elkaar !
   groet Jenne

 3. De fundamentele vraag over de “Holocaust” is dan ook : Waarom moet een “afwijkende mening”(sic) over een historisch gegeven strafbaar gesteld worden, en waarom worden de “daders” genadeloos vervolgd en zelfs opgesloten in de gevangenis?? Wat zit daar achter wat we niet mogen weten??
  Dit alles doet denken aan de Inquisitie !!!Het paradoxale is nu dat veel van diegenen die moord en brand schreeuwen over deze Inquisitie, geen problemen hebben met de vervolging van de zo gezegde “revisionisten en negationisten”!!

 4. Arend,
  Ter aanvulling van Uw interessante tekst, een recente publicatie op Veterans Today naar aanleiding van de Unesco resolutie over Jeruzalem die gevolgd werd door een hoog oplopende discussie over de Tempel met Bibi in de hoofdrol :
  http://www.veteranstoday.com/2016/10/20/unesco-resolution-on-jerusalem-the-hidden-truth/
  met een uittreksel :
  “Several other historians – including Professor Benjamin Mazar, former President of the Hebrew University – had reached similar conclusion that the 45-acre site known as Haram al-Sharif to the Muslim world since 638 CE is in fact a Roman fortress built by King Herod and that the Jewish holy Wailing Wall (the Western Wall) had never been part of the second Temple destroyed in 70 CE.
  Actually if you come to think of it, the UNESCO resolution on Jerusalem is not as shocking a revelation as finding out the truth about the so called “Western Wall”. I mean to suddenly discover that millions of world Jews have been praying (and wailing) to a (pagan) Roman wall is ludicrously painful.”.

  1. Bedankt voor je aanvulling Sub Rosa. Het artikel was ik zelf ook al tegengekomen en heb het gelezen en opgeslagen, maar heb er in mijn artikel verder niet naar verwezen.

   Na opnieuw het artikel gelezen te hebben, is het me wel duidelijk geworden dat de Joodse geschiedenis altijd al vol is geweest van tribal warfare. Ook nu lijkt die geschiedenis zich dus te herhalen. Het komt toch telkens weer neer op het schermen met de het slachtofferschap.

  2. Sub Rosa: maar even je citaat vertaald:

   “Verschillende andere historici -waaronder professor Benjamin Mazar, voormalig rector magnificus van de Hebrew University – hebben gelijkluidende conclusies getrokken, dat de 45 hectare-plaats, die bekend is als ‘Haram al-Sharif’ in de moslimwereld vanaf 638 na Christus, feitelijk een Romeins fort is, gebouwd door koning Herodus. En dat de Joodse Klaagmuur (de westmuur) nooit onderdeel heeft uitgemaakt van de tweede tempel, die vernietigd werd in 70 na Christus. Als je er zo naar kijkt, is de UNESCO-resolutie over Jeruzalem niet eens zo schokkend, als de ontdekking/onthulling over de zogenaamde ‘west muur’. Ik bedoel te zeggen, dat het plotseling ontdekken van het feit, dat miljoenen Joden uit de hele wereld hebben staan bidden (en wenen) tegen een (pegan) Romeinse muur, bizar pijnlijk is.”

  3. GuidoJ,
   Dank voor de moeite, mijn “kennis” van het Engels laat immers een dergelijke vertaling niet toe. En wat ik niet goed kan, daar blijf ik af.

  4. DE tempeliers kenden dit geheim al, en vele anderen, zij kenden van haver tot gort al deze bouwsel, ze hebben er gewoond, en vele geheim ontdekt, die geprobeerd is ze te ontfutselen, door vreselijke onmenselijke pijnigingen toe te passen, maar volgens de overlevering hebben ze nooit toegegeven.

 5. Om dicher bij huis te blijven, Maurice de Hondt ( Canus), doet de telling en voorspeld ?!, Sambson stapt op, en Asscher neemd zijn plaats in, wie is de 4 de man, Rutte of Wilders, hangt een beetje van de situatie af.

  De Canadese Mevrouw die de CETA probeerd aan te smeren, heet Freeland, nets zo’n potret als Nuland die Oekraïne heeft bevrijd.

  Helaas het zit er vol mee ! en het is hand in the glove zo de Engelsen zeggen.

  Jenne

  1. ach je zou bijna kunnen zeggen wie is er geen ‘sjuh-miet’, zowel in Nederland als daarbuiten, hoe weet je dat iemand geen ‘sjuh-miet’ is? blond rood donker krullend sluik stijl, wees eens origineel en geef mij een typisch non ‘sjuh-miet’ voorbeeld, hoe ziet dat er uit en wat doet ‘dat’?! Net Ophrah Winnie de poeh gezien op infowars die nu ineens keiharde propaganda op publieke tv maakt om alsnog massaal op hellary te gaan stemmen, ook een ‘sjuh-miet’? hopelijk dat je nieuwe win10 slaptop wel ordentelijk toepjes afspeelt, ‘het’ zit er vol mee namelijk. http://www.encyclo.nl/begrip/ordentelijk met je grote muil, ouwe kastanjepeer, de brutalen hebben de halve wereld. en of ik me wel of niet druk maak en over wat maak ik zelf wel uit; West Now At War With Russia: Top British General https://www.youtube.com/watch?v=TZ9Ljb7hqJY maar toch bedankt voor de tip op Veteranen Jenne, dat dan weer wel, en die alto franse webstek waar je een paar jaar terug al mee aankwam probeer ik de naam van te vinden / herinneren, kwijt geraakt, probeer sinds 2 weken frankrijk weer wat extra frans te oefenen namelijk, liefst in combinatie met duits engels latijn soms wat italiaans spaans tussendoor, wuh hebben het gered tot 2 dagen Saint Maxim aan de middellandse zee, arme pa in z’n jaren 70 zwembroekseniorenwijnbuik gestoken door vermoedelijk een kwal, normaal was ik vroeger het bangerikje, je kreeg hem het water niet meer in, rode striemen, ik voelde in het hemels blauwe water wel wat steken langs mijn hand pols waarvan ik dacht héh wat is dat, zag ook in het onrustige woelige côte azuur blauwe water, dat normaal gesproken vaak vlak is aan de middellandse volgens pa, plantenresten, van die tropische en misschien wel van de water bodem, dat die net zo goed kunnen steken, wat een opgepropte toestand op zo’n zee hype camper caravan camping vlak aan de mega drukke boulevard weg zeg, veiligheidsregels van minimale brandweer afstand tussen de propaangas gestookte plastic woon dozen op wielen tellen daar ineens niet meer? neeh ik ga ze niet aangeven, misschien complete families afhankelijk van de inkomsten daaroooh, al waren ze niet vriendelijk en uiterst onvriendelijk zelfs tegen onze nederlandse zeer knappe ongetwijfeld ‘joodse’ moeke met zoontje en paatje uit amsterdamned met hun als nieuw kunstig opgelapte vw zelfbouw campertje van pak um beet 40 jaar oud, nederlandse fiscus staat nauwelijks toe om nieuw te kopen, cuba aan de noordzee, ze was haar wifi bonnetje kwijt geraakt, ‘dat was haar probleem’ werd haar toegesnauwd bij de stop-accu-eil administratie van de kamp leiding, tenminste volgens haar zeggen, daar krijg je het weer, het communiceren in groepen, verhaal halen oh zoh charmant en meeslepend maar ondertussen, herkenbaar typisch stereotiep of puur toeval, bepaald dna dat daaar weer extra gevoelig voor is, manier van doen, binnen de kortste keren waren er buurtjes ‘sleutelfiguren’ van probably vergelijkbare club make-up gealarmeerd opgetrommeld door haar verhaal, ik merkte dat ik er niet geheel in mee ging, al voelde ik wel het magnetisme, pa was totally hooked binnen een paar minuten van het mini drama, das het verschil, ik herken het maar slik ‘het’ niet zomaar meer, het is probably waarschijnlijk voor ‘gewonere’ piepletjes niet tegen op te boxen, femke falsema in actie, wat is daar tegen bestand, maar mijn vraag is die zalige partij van de dieren chick ook een ‘sjuh-mietje’ denk juh? Marianne, zwijmel zweef kwijl, je weet wel met die achternaam die aan intimiteit doet denken, en niet te vergeten Antoinette van de tros, zou zij ook een ‘sjuh-miet’ zijn denk juh, wat een stuk zeg, nog steeds en zeker niet de jongste meer. Gisteren die andere schrijfster bij pauwtje op bezoek, over dat ze nog nooit 2 keer na gedacht heeft nadat ze iets opschreef, waarom en of het wel handig was wat ze opgeschreven had, intrigerend, herkenbaar, wat er uit moet dat moet er uit, herken dat wel, dat is freedom, weer een ‘sjuh-miet’ achternaam zeker, freeman en zo. rooie Heleen hel-alleen http://pauw.vara.nl/media/365810 oh jah, zelf keek ze liever een tv serie, houdt niet zo van boeken lezen, grappig, herkenbaar zelfs, boeken lezen gatver, Heleen kan niet meer stuk bij mij nu hoor, ik haal het liefst stukjes uit boeken, alsof het plaatjes zijn, liefst heel oude boeken, omdat die vaak copyright vrij zijn, graatissjjjj… herschrijven in contemporary taal http://www.dictionary.com/browse/contemporary

  2. omdat ik in mijn romantieke ontmoetingen feitelijk nog nooit een niet satanisch georiënteerde wederhelft ben tegengekomen, voor al die vrouwen een welgemeend fuk joe en Mark thank you, heb muh daar nog nooit never overheen kunnen zetten, schaamteloos gewelddadig als regel, maar niet voor mij, ook zwaar beledigend in die paar jaren dat ik nog wel een ‘gewone baan’ had, maar inderdaad, na 5 minuten magnetisme standaard “and what do you do for a living?….” thnx Mark, misschien dat ik alleen daarom alleen al maar liever Hell-alleen blijf, net als Heleen, dat soort verhandelingen. ‘non of your business what I do for a living’ quote Mark, ‘ik heb vrienden waarvan ik bijgod niet weet wat ze voor a living doen’, quote Mark, voor mij mijn standaard mind set, not for the majority, na minimaal 40 jaar verbazing en frustratie denkende dat ik de enige was die daar ontzettend verbolgen en vooral teleurgesteld over kon zijn, ook en juist in de jaren dat ik wat extra reserve had op mijn rekening not courant anymore. thnx Mark, moet deel 2 nog verder uitkijken. Mark Passio The Unholy Feminine Neo Feminism & The Satanic Epi Eugenics Agenda Part 1 of 2 https://www.youtube.com/watch?v=FTuZ9n27YkU

  3. Hyper Alert,

   Mooie anecdote toen de beroemde Kirk Douglas, echte naam Issour Danielovitch Demsky, nog melk rond bracht in een deel van New York,
   vertelde hij, I spread my Jewish semen around, every woman I could lay my hand on, niet echt een fijn gevoelige manier van om gaan met mensen, maar de Goyims zijn om te gebruiken.

   Groet Jenne

  1. Arend,

   Schulz, neemt het initiatief, Brussel gaat tekenen, schijt aan de Walonen, en de rest van de inwoners, bevreemdend dat zo’n goedkoop mannetje heel Europa voor schut kan zetten, om dat zijn zionistische bazen dat willen!

 6. When you call yourself an Indian or a Muslim or Christian or an Europian.
  Or anijthing else you are being violent.
  Do you see why it is violent?
  Becouse you are separeting yourself from the rest of mankind.
  When you are separething yourself by belief,by tradition,it breeds violence.
  Dus not belong to any religion,to any country to any political party or system.
  Hè is concerned with the Total understanding of Mankind.
  Jiddu Krishnamurti. en Elisabeth

  1. Elisabeth, you are not separing you from the rest of mankind, but just the part you don’t like, or understand.

   Further more, why we just liked to live in groeps, tributs just so, in that time Nothing wash forbidden.

   I belong to Europe, I belong to the Netherlands, and down right to my roots I am a Friesian, and I am proud about it.

   I have Christian feelings, I think I like the Protestant way of thinking, deep down I respect Something great.

   So am I not an very good men, Citizen, father, grand father, leader of a great way of thinking, in a brother Hood.

   So now then, this are facts, every men or woman can choose freely how and where to live, and how to think !

   Jenne

 7. Een zeer verontrustende mededeling van Sibel Edmonds betreffende het Turkse bezit van nucleaire wapentechnologie, met volle instemming van de US en de rest van de Zionisten. Zij hebben er zelfs aan meegewerkt om de Turken die bommen te laten ontwikkelen, net zoals ze dat met Pakistan en Israël hebben gedaan.

  https://www.sott.net/article/331805-Newsbuds-Sibel-Edmonds-breaks-a-new-shocker-Turkey-has-nuclear-capabilities

  Het was de Pakistaanse ingenieur Khan die in het ultracentrifuge-project in Almelo technische atoomgeheimen stal. De CIA zette vervolgens de Nederlandse marionettenregering en haar geheime dienst onder druk Om Khan te laten gaan. Zie:

  http://politiek.tpo.nl/column/de-atoombom-uit-almelo/

  http://politiek.tpo.nl/column/hoe-atoomspion-abdul-khan-nederland-gang-kon-gaan/

 8. Voor Arend….enJenne,
  Dank Arend,voor wat je doet heel vaak van A tot Z,lol.
  Jenne je hoeft niet Engels te schrijven voor mij ,jij geboren Fries ik Limburgse.
  Ten tijde van Atlantis waren we er al,lol.
  En ja deleten wat niet meer bij je past,dat is deze tijd.
  Het hoofd koel en het hart warm om met Arend te spreken.

  In Lakesh Elisabeth

  1. Elisabeth,

   ja ik begrijp dat je het goed bedoeld, net als Arend soms ? ha ha, mijn denken is iets anders, ik loop niet zo gauw weg met mooie woorden, fraces of gezegdes, het is het gestalte doen en geven aan wat je zegt, dat is het moeilijke in ons leven, gewetens vol onze weg gaan.

   Groet Jenne

 9. Beste lezers,

  Ik bezit sinds kort een boek genaamd ” te secret relationship between blacks and jews “.

  Dit boek kun je alleen bestellen via amazon.com. De informatie komt overigens van de joodse gemeenschap zelf. Ook Nederland komt erin voor en je zult schrikken wat je allemaal leest. Er zijn twee delen. Een boek die je moet bezitten.

  1. Natuurlijk komt ook Nederland erin voor maar NIET positief dat kan ik je nu al vertellen zonder het boek gelezen te hebben !!!!!!!

 10. Voor Jenne,
  Ik bedoel het helemaal niet goed Jenne.
  Luister naar Hillary enTrump,zie die boef van ‘nMartin Schulz net als jij!
  Allemaal 3de dimensie stuff dualiteit dat blijft knokken, stuur ze Licht,maar de vrije wil bestaat,ze kiezen zelf.
  Ik zeg Out 5de dimensie Vrijheid Gelijkheid en Broederschap!
  inLakech Elisabeth

  1. Elisabeth,

   Jij bedoeld het niet goed, maar ik daar en tegen wel.

   De wereld zit vol dualiteit, nou en ?!, de hele wereld is toch niet mijn pakkie aan.

   Ik krijg wel soms enorm de pest in, als ik zie hoe sommigen de wereld tot een hel maken voor anderen, en uiteindelijk voor zich zelf.

   Net even op mijn pad gewandeld, geémancipeerd iemand in de vorm van een vlinder kwam mij begroeten, en vloog een stukje met mij mee.

   Wat verse Orogano geplukt om het huis te ontsmetten.

   Gisteren heb ik bij een vriend wat verse Truffels gehaald, goed verpakt morgen op de post, naar een hele goede vriend bij Gent, die dat weet ik, doe ik hier een enorm plezier mee.

   Ach dan denk ik maar, misschien hebben die lieden die jij benoemd nog nooit de geur verse Truffels geroken of deze geproeft, het is maar hoe je het neemd, en vooral het is allemaal zo vreselijk relatief.

   Groet Jenne

  2. Daar hebben we het geleuter uit/over de 5e dimensie weer. En dan nog met een groet in de Mayan taal, Maya´s met priesters die jonge kinderen offerden om de goden gunstig te stemmen. Gelukkig zijn we niet allemaal één maar zeer divers.

 11. Mooi gedicht Arend, en hier is een hulp voor op/onder weg. Het geeft je energie, gezondheid, kalmte, vredelievendheid en meer spiritueel bewustzijn, het spaart tijd en geld!???? http://sitsshow.blogspot.nl/2016/10/Why-You-Should-Never-Cut-Any-of-Your-Hair-The-Scientific-Spiritual-and-Health-Reasons-for-Long-Hair-and-the-Psychology-of-Makin Haar is een antenne, een verlenging van je zenuwstelsel, op je benen bv. reguleert het je klierstelsel en stabiliseert je elektro-magnetisch veld. Als haar niet geknipt of geschoren wordt heeft je lichaam een taak minder, ook krijg je fosfor, calcium en vitamine D via haar(grijs haar krijgt meer voeding), het bekrachtigt hersencellen en een haar-spiraal(rishi) helpt je spiritueel zelfs meer! conclusie: DON’T CUT YOUR NATURAL POWER!! https://www.youtube.com/watch?v=k34boxNrqL8

 12. Arend

  Over Poézie gesproken,

  Aan Jenne, dit is Jenne Clinge Doorenbos, de geliefde van Herman Gorter,

  één Klein zinnetje ; Hul je in mijn liefde, kan niets je deren.

  Ach is zoveel meer, het is een andere wereld, een andere dimentie !

  één die ik prefereer boven die ongelukszalig makende pseudo réaliteit,
  niet de mijne, dus ik keer me daar van af !

  Natuurlijk blijf ik onderwijl wel nou niet vechten, maar mij wel inzetten voor een betere wereld !

  Groet Jenne

  1. Jenne.

   In ieder mens schuilt een kunstenaar. Of dat kunstenaarschap nu wel of niet voldoet aan de algemene literaire en commerciële normen betreffende kunstenaarschap is totaal niet van belang. Het is ook totaal niet van belang hoe jij een ander beoordeelt, want dat oordeel zegt meer over jouzelf dan over de (be)(ver)oordeelde.

   Heb plezier zolang je kunt en neem vooral jezelf niet te serieus!

  2. Arend,

   Wat vreemd, je begrijpt helemaal niet de boodschap die ik hier heb geschreven, die paar woorden, die zoveel liefde en genegenheid uitdrukken, “” Hul je in mijn liefde, kan niets je deren “”heb jji dus niet begrepen, paarlen voor de zwijnen heet dit.

   Hoe jij mij ziet of beoordeeld is van weinig belang, dat is ook niet wat er speeld, je blijft rancuneus om dat ik je gedicht niet echt goed vindt, dan begin jij een verhaal af te steken over commerciele kunstenaarsschap, en dat speeld hier helemaal niet.

   En dan je wat cynische eind frace, heb plezier zolang je kunt, en neem vooral jezelf niet te serieus !

   Ja jammer, maar ik leef zeer intens en heel bewust, of je dit serieus mag noemen weet ik niet, en plezier, nou nee wel genieten van al het goede geboden door de natuur, geholpen door de mensen, in de mensen een wel behagen, en Herman Gorter was één van onze grooste dichters !

   Hoop dat je nu, na mijn uitleg begrijpt wat ik je wilde zeggen, Jenne

  3. Je hebt volledig gelijk Jenne, ik heb je niet begrepen en je reactie te snel gelezen. Mijn excuses.

   Na het nog een keer gelezen hebben is het wel binnen gekomen.

  4. Arend, ik wist het, dat commentaar kon niet van jou zijn, of niet goed gelezen, of niet goed begrepen, je weet ik draag je een goed hart toe !

   Anders zou ik niet de moeite nemen om je gericht te benaderen, van mens tot mens.

   Herman Gorter was in zijn hart en in zijn dagelijkse leven begaan, met de vertrapte mensheid, hij was revolutionair en meer dan dat !

   Misschien een dankbaar onderwerp voor je de niet begrepen humaine revolutionaire intellectuelen in onze literatuur wereld.

   Vriendelijke groet Jenne

 13. Ik denk dat je je lichaam ontkracht met een maandelijkse kappersbeurt en daarom geeft het, het gevecht op en wordt je kaal; oude indianen hebben nog een volle haardos!(we kunnen nog wat leren van de Arabieren) Agressieve mensen zijn vaak gekortwiekt, iedereen heeft ander haar; individualiteit. Er zijn niet veel mensen in hoge posities met lang haar( ze kunnen niet hun zelf zijn, moeten luisteren naar bevelen) of soldaten of homo’s.
  Haar komt misschien van hoor, horen met je haar! https://www.youtube.com/watch?v=uSTinuAxLDo

 14. Een nieuw staaltje van Khazaars/Zionistisch antisemitisme. De Israëlische minister Lieberman heeft gedreigd het Palestijns verzet in Gaza geheel te zullen vernietigen. Ja, je leest het goed, geheel te vernietigen in een laatste oorlog. Genocide en holocaust zijn begrippen die hierop van toepassing zijn.

  “In an interview with al-Quds newspaper on Monday, Avigdor Lieberman said the next war would be “their last. I would like to emphasize again: It will be their last confrontation because we will completely destroy them.”

  http://www.presstv.com/Detail/2016/10/24/490459/Middle-East-Palestine-Gaza-Israel

  1. Guido.j.

   kun je een heel land veroordelen, om dat één mens zich uitlaat als een volkomen brut in zijn denken !

   Het zelfde geld voor de Franc Maçon die dagelijks door het slijk worden gehaald, zonder voldoende bewijs, er zijn mensen die zich uit geven als Franc Maçon, en dit helemaal niet zijn, ik heb hele mooie contacten met diverse Franc Maçons, vooral in waar ik woon en in België, prima mensen, en er wordt hard geselecteerd op de Brothers.

   Maar ook ik vind de politiek van het land Israel volkomen onbegrijpbaar, en hun manier van behandeling van niet Joden, maar velen die ik ken zijn het hier niet mee eens, maar durfen niet zich uit tespreken ?!

   Groet Jenne

  2. Zolang jij alles door elkaar blijft gebruiken Jenne, Israël, Joden én Zionisten en niet vanuit dat onderscheid spreekt, kan ik je niet volgen. En dat meen ik oprecht. Heb je het over een juridische entiteit als ‘het land Israël’, of heb je het over het ‘Zionistennest van de Zionisten’, of spreek je over ‘het Judaïsme’ zoals o.a. Hajo Meyer erover spreekt..?? Ik zie je eigenlijk hier nooit over uitspreken.. Klopt dat..?

  3. Guido.j;

   Wat is een Jood, een Zionist, het Judaïsme, persoonlijk heb ik grote twijfels, waar het één begint en het ander ophoud.

   Israel, is een land met vele facetten, ook veel onderlinge onénigheid,
   ik heb redelijk veel contact met Joden, je hebt hier ook nog de Maranos, ja wat voor mij teld, hoe is het contact, is er respect en genegenheid aanwezig, ik vraag zelden waar hun privé symphatien liggen.

   Voor mij, na mijn hele lange leven veel contacten te hebben gehad, in verscheidene landen, is het Jodendom, het Joodse volk een enorme amalgama van volkeren afkomsten culturen en denken, ik zou niet weten in welk hokje iemand thuis hoord, zonder hem persoonlijk goed te kennen.

   Dat wil natuurlijk niet zeggen dat ik achter de daden van de Israeilse politiek sta, verre van dat, en het Zionisme is een vloek voor de mensheid, inclusief de Joden, maar het is ontstaan uit een créatief denken, maar is volkomen rücksichslos tegen over de andere.

   Groet Jenne, nog steeds een behagen in de mensheid.

  4. Ik heb het niet over de mensen, maar over de stromingen die de mensen aanhangen. Israel is daarin een juridische eenheid en jezelf Israëliet noemen, is feitelijk zoiets als jezelf een Nederlander noemen.. Obv paspoort zegt dat NIETS over je essentie.

  5. Guido.j.

   Mensen hangen niets aan, ze worden meegesleurd in die enorme stroom, die leven heet, de meeste onder ons leven niet, maar worden geleeft, door opvoeding, omstandigheden, indoctrinatie, maar het meeste door angst, om er niet bij te horen, althans dat denk ik.

   Maar wat zegt dan wel iets over je essentie, als mens individu, mijn grootmoeder zij altijd je kan ze wel voor de kop kieken, maar neit drin, hoe goed kennen wij elkaar, en wat willen wij weten.

   Verder één ieder is verantwoordelijk voor zijn gedragingen, zijn uitgesproken gedachtes, maar weinigen nemen deze verantwoordelijkheid.

   Jenne

 15. Israël is een internettrollenfabriek gericht op zoveel kritiek op haar eigen moorddadige beleid t.a.v. de echte Semieten onschadelijk te maken.

  “Students in the Struggle against Anti-Semitism on the Internet

  Vision and background:

  The National Union of Israeli Students [NUIS] unites about 300,000 students from all over the country. NUIS promotes the goals and objectives of students, guards the status of students and impacts the public agenda in all aspects from the perspective that the future generation should be a full partner in shaping the Israeli reality of tomorrow.

  For young people the Internet is first of all a tool for work and study. Many students in Israel master the Internet and are proficient at using the Internet and social networking and various sites and are required to write and express themselves in English. Like other web users, students encounter anti-Semitic websites disseminating hatred of Israel and hatred of Jews on the Internet.

  In recent years use of the Internet for work, finding information and leisure has become accepted and common all over the world. Alongside the development of the Internet and its use, websites have developed that disseminate anti-Semitic and false information that one could not find a publisher [for] in the pre-Internet age.

  The Internet allows uncontrolled access to content from marginal groups and therefore can influence many audiences who are exposed to such information, particularly young people who are more easily influenced.

  The Internet, then, is used as a major tool for the dissemination of anti-Semitism, hatred of Israel and of Jews and thus the Internet is also the place to battle against such sites, pull the ground from under them and to provide reliable and balanced information.

  In the present reality, in which the Internet has become a key tool in spreading anti-Semitism, and given that most students use this medium, it is requested that Israeli students will be the ones to lead the battle against hostile websites.”

  In het artikel waar bovenstaand citaat uitgehaald is, staan nog een paar bijzondere onthullingen o.a. betreffende Wikileaks.

  http://www.veteranstoday.com/2016/10/24/wikileaks-tracked-to-haifa-trumps-real-campaign-headquarters/

  1. Helaas moet ik mijn bovenstaande reactie herroepen.Een door iemand aangereikt voortschrijdend inzicht, heeft me doen inzien dat Veterans Today zelf een disinfo-site blijkt te zijn. Zie de links hieronder. Het laat opnieuw zien dat niets is wat het lijkt en niets lijkt wat het is. My god, wat is de alternatieve mediawereld een jungle!

   https://kendoc911.wordpress.com/911disinfo/911-disinfo-trolls/veterans-today-is-disinfo/
   http://screechingkettle.blogspot.nl/2011/04/debunked-veterans-today.html?m=1
   http://www.deliberation.info/veterans-today-disinfo/

  2. Geschiedenisvervalsing in het klein; ik denk dat de hele joodse kwestie in het klein eigenlijk de kwestie zwart/wit in het groot is! Blanken zijn het zwakke ras (misschien wel familie van Rothschild). Oorspronkelijk DNA kwam uit Afrika, voortdurend worden ze gehersenspoeld met minderwaardigheidsgevoelens (mijn Arubaanse vriendin vertelde dat haar moeder constant “verbeter je ras” opdrong!) door filmen, muziek, geschiedenis en door hun medemens en ze zijn doelwit van genocide, aids, ebola en bv. crack-verslaving(gratis in het begin)en zelfs een witte jezus(in de kerk staat altijd een zwarte slaaf bij het kerststalletje). Ooit gehoord van de Black Wall Street? Oklahoma 1921 Tulsa Race Riots: 4 min: https://www.youtube.com/watch?v=pQ-vFlEZU6s Allemaal goede mensen vermoord omdat ze te succesvol waren! Er ging al een lampje branden toen ik las dat witte mensen beter gemind-controlled konden worden. Ieder geval, dit is goede blog: http://cinematicsymbolism.blogspot.nl/2014/12/the-gospel-of-white-supremacy-part-3the.html. Onder kan je naar oudere of nieuwere post gaan.

  3. Beste Arend,
   je kunt toch niet zo naïf zijn, dat je niet begrijpt, als deze mensen geen water bij de wijn doen, ze geen kans van leven en of een bestaan hebben. De Amerikaanse Media is in handen van, de uitgevers is in handen van, het internet is in handen van, de grote universiteiten zijn in handen van, nou wat niet ! Als je boekje had gelezen wat ik uit de treure heb aangegeven op alle door mij bezochte sites, en op nieuw “” the dispossessed majority “” by Wilmot Robertson, uitgegeven in 1972, voor uit ziende geest zou je zeggen, maar demensen stoppen hun kop in het zand, en dan maar grienen en dat heb ik niet geweten.
   Groet Jenne

  4. Soms kan ik nog heel naïef zijn Jenne en te goed van vertrouwen. Maar ja, ik heb dan ook nog veel te leren, net als iedereen in deze wereld vol desinfo en misleiding. Mijn naïviteit geeft me positief gezien nog vele mogelijkheden om te leren!

  5. It’s all smoke and mirrors beste Arend 😉
   De sites die echt aan waarheidsbevinding doen zijn zelden groot.

  6. Arend, Cozmic,

   er is geen tauw aan vast te knopen, voor een normaal mens, die dagelijks zijn portie nieuws via de media krijgt is alles zo kaar als klontje, maar gaan ze eens verder kijken als dat hun neus lang is, schrikken zij zich een hoedje, en zijn volkomen van slag af, en verhogen hun quantiteit tranquilizers onmiddelijk, en kijken van af dat moment gewoon de andere kant op, want bij hun dagelijkse zorgen, kunnen ze Gods onmogelijk ook nog met deze smerige waarheid leven, zonder gek te worden, dat is wat ik zo opvang uit mijn naaste omgeving, en bij familie, ze drinken vreten en op vacantie, met werk of uitkering om het even, ik zie het somber in, heb net over Zweden gelezen, van dat land blijft niets over, precies wat ze willen, de Sorosen van deze tijd.

   Dat naïf zijn was niet zo persoonlijk bedoeld, dit voor Arend dan,uiteindelijk kun je niet leven zonder vertrouwen in je mede mensen, maar wees voorzichtig.

   Groet Jenne

  7. Jenne, een ieder doet zijn ding met zijn eigen belangen. Zelden , of nooit, is een grote website 100% neutraal. Ik heb het dan niet eens over gekochte belangen, maar over smeuïg nieuws waar ik de site waar je nu op leest ook vaak op betrap. Kijkcijfers gaan vaak boven het eergevoel ( als dat al potentieel aanwezig is) Arend deed er zelf even hard aan mee, hoor nu de wolven maar huilen in het bos.

  8. Toen de Chinezen met hun Jonken van 5 verdiepingen over de zeeën voerden, kwamen ze ook aan de Africaanse kusten, hun feitelijke vaststelling was, dat dit land, het land door de duivel bezeten was,
   dit is ook één van de redenen dat China zich terug trok, en een gesloten land werd, ze stelden vast dat de omringende wereld hen niets dan ellende bracht, en hun evenwicht verstoorde, zo iets als er nu in Europa plaats vindt.

   Diana Ross, heeft een poosje met Jack Nicholson geleeft, volgens hem onleefbaar, bij hun sex momenten moest haar muziek keihard aanstaan, en volgens Jack een raciste.

   Ieder continent zijn denken, en vooral historie, en dit is te respecteren natuurlijk !

  9. hoi Jenne, Diana Ross zal wel heel veel te verduren gekregen hebben als één van de eerste zwarte zangtrio’s. https://www.youtube.com/watch?v=izzKUoxL11E , in dit filmpje is ze helemaal naar voren gebogen; zie je de vloer? Where is our love gone?, het zal wel geen liefde zijn geweest. Ze heeft ook een Noorse man gehad, maar wat me opvalt is dat bekende zwarte mannen heel vaak voor blanke vrouwen gaan (het zal wel in hun contract staan) bv Kanye West, Seal, Tiger Woods, Kofi A. Annan en Doutzen Kroes heeft ook een bekende zwarte man. Het is slecht voor het donkere zelf imago; wat ook meespeelt is dat donkere vrouwen weten hoeveel ze waard zijn (zijn niet al te makkelijk)! Anyway, de vrijmetselaars en Jezuïeten hebben haast alles uit Egypte gehaald aan wijsheid;filmpje 24.9. Verder de zwarte magie in Afrika werd hun aangeleerd door bv de Jezuïeten. Goede nieuws: we kunnen ons allemaal met het goede verbinden, maar moeten wel tegen het kwade strijden: https://www.youtube.com/watch?v=wL486-yc3zA * eyesopener!

  10. Akoeta.

   Waar staat het zwart voor dat een zwarte man of vrouw representeert? Zou het misschien met de haat/liefde verhouding t.a.v. het eigen duistere onbewuste te maken kunnen hebben en dat naar buiten te projecteren, i.p.v. het in het eigen innerlijk te onderzoeken?

  11. Jenne, Ross/Nicholson? Waar haal je dat vandaan? En dat verhaal… Kom geloof je zelf toch niet. Ik ben een redelijke fan geweest in mijn jeugd van haar en wist aardig wat, maar dit?
   En Akoeta, dat overhangen naar de microfoon? Die mocht zeker wel wat hoger staan voor haar. Je ziet trouwens uit die tijd veel zangers dit doen, mode? En ik denk dat je je vergist met zwaar hebben als afro Amerikaanse, ze was een mega ster in haar tijd.
   Ik denk dat eerder dat je Billie Holiday bedoelt, ja die had het dubbel zwaar, zwart en drugsverslaafd, maar wat een stem, lekker luisteren….
   https://youtu.be/rk1IKHd_0fk Good Morning Heartache

  12. Akoeta 24.12
   is dat zo, hebben de Franc Maçon hun wijsheid uit Egypte, en de Jezuïten hun black magic uit Africa. Voor een domme zwarte man, die succes vol is, is een blanke vrouw de vervulling van zijn dream, de intelligente Afro Amerikan zo als dat heet, blijven bij hun Eigen kleur, wel zo verstandig;
   Jenne

 16. Odette 24.14
  Billie Holiday, ja mooi en goed, ze was een drinker, Diana Ross, ja Jack Nicholson vertelde dat op een feest aan de Cote d’Azur, aantal jaren geleden, er waren veel mooie Regatta’s en hele grote feesten, met veel beroemd heden. The journal van ik dacht Los Angeles tribune heeft het in zijn Europese editie geschreven. Mooie USA site, gegrondvest door Kurt Vonnekut, Trudig.com Heb ooit Orson Welles ontmoet in zuid Spanje waar hij toen woonde, en heb ooit Jean Paul Satre een glas wijn aan geboden op een terras in Paris, etc etc
  Jenne

  1. Odette,

   misschien ken je hem helemaal niet Kurt Vonnegut, van Slaughterhous
   het verhaal waar hij oog getuige van was het Bombardement op Dresden 135 000 burgers verbrand in één nacht ! geen militaire betekenis at all.

   Sorry site ; truthdig.com een wat rustige beschouwelijke Amerikaanse site.

   Jenne

  2. 80.000.000 Duitsers vermoord(ook in andere landen)in WOII,ik heb een vriendin die het bombardement van Keulen heeft meegemaakt, gelukkig sleepte haar vader iedereen naar de Rijn, maar daarna ging het verschrikkelijk met haar. 1/3 van Israël is Russisch, ook hebben ze de neutronenbom waarmee ze iedereen in een zombie kunnen veranderen! Dietrich is geweldig, heeft kunstbloed,heeft 8 jaar in een militair bibliotheek gewerkt en heeft zijn ouders verzorgd, een héél goed en intelligent persoon!!Hier is het nog een keer: https://www.youtube.com/watch?v=wL486-yc3zA en een vraagliedje: https://www.youtube.com/watch?v=WpYeekQkAdc

 17. Ha Arend, ik kom juist op voor de donkere mensen, ik vind het heel erg dat ze negatief over zichzelf denken terwijl ze van nature onbedorven zijn!!! Luister naar Douglas(helder) Dietrich; Columbus werd door 3 rijke joden gesponsord en heeft 100den miljoenen moorden van lieve inheemsen op zijn geweten en daardoor zelfs een kleine ijstijd ontketent!!!(24.12) Alle propaganda die wij horen is omgedraaid, de blanken zijn de wilde moordenaars.https://www.youtube.com/watch?v=7eANGHVQS9Q

  1. Sorry, maar ik voel me niet verantwoordelijk voor een geschifte Columbus, wat er allemaal voor idioten op aarde rond hebben gelopen en nog rondlopen.

   De zwarte slavenhandelaren, en stamhoofden die hun eigen mensen verkochten incluis.

   Hoe pervers moet je zijn om bijvoorbeeld een gekruisigde betreurenswaardige zielepoot in je kerken, in je huiskamers, langs de kant van de wegen ten toon te willen stellen, alsof het een volkomen normale, zelfs eervolle zaak is.
   Een soort zelfmoord terrorist anno 33 n.Chr. zou ik zeggen.
   Of een smerige leugen van de elite… . Wie het weet mag het zeggen.

  2. Ik twijfel ook niet aan jouw positieve kijk op onze donkere medemensen Akoeta. Ik had al het vermoeden dat mijn opmerking verkeerd begrepen zou kunnen worden. Ik bedoelde het eigenlijk meer in het algemeen. Maar laat maar, het was een te psychologiserende oprisping van mij. 🙂

  3. ~re Dietrich~ Halo lieve mensen, hier is weer een weergave van geschiedenis: Japan had gewonnen van Amerika!, Roswell’s aliens waren Chinezen/Japanners! en meer. https://www.youtube.com/watch?v=MBSLDG1ded4 (Hij maakt zich wel wat kwaad soms) Het is niet de waarheid die de mens groot maakt, maar de mens die de waarheid groot maakt. Confusius

 18. Prachtige man, deze Leonard Cohen, en dan zijn wondervolle teksten, halléluja, ja hoor dit tijdperk is bijna voorbij, heb het gisteren ook aan een ander geschreven, de film Bagdad Café, en zijn beroemde song, met de verdwaalde Fräulein, wat een goed menselijke manier van leven,
  iedere keer als er iemand weg valt, laat ik een traan vallen, heb niet zoveel tranen meer ter beschikking, mijn gevoel zegt mij dat ik met de Joden wie en wat dat dan ook mogen zijn geweest duizend maal gelukkiger was als mens als waar we nu mee zijn opgescheept, je kon je zelf spiegelen, terwijl deze tijdsspiegel ondoorzichtig en beslagen is door haat en onbegrip !

  Groet Jenne, in de mensen een welbehagen, halléluja !

  1. Even op de voor/homepage kijken; heb net z’n Hallelujah op online gezet. Couldn’t agree more Jenne..!

  2. Ach beste Guido.j.
   heel erg bedankt, om deze man de feteren want hij verdiend het! Reminder, vandaag hier in Frankrijk herdenking gevallene in de WWI, millioenen jonge mannen de dood ingejaagt voor geld en een beetje macht!
   Verder sterf dag Calder de beeldhouwer en vliegende hersenspinsels, 40 jaar geleden.
   Vriendelijke groet, ook mijn tafel genoten van vandaag bewonderen je beslissing !
   Groet Jenne

 19. Mine boy, if the Holoko$t is the daily bread in our house,
  Islamic terrorism is the butter upon that bread of ours!
  Or else, how do you think we’ve got those white niggers
  To fight yet another war for us?

Geef een reactie

Deze site gebruikt Akismet om spam te verminderen. Bekijk hoe je reactie-gegevens worden verwerkt.