Advertentie

Europese Hof: vaccinatieschade hoeft niet bewezen..!


Het Europese Hof van Justitie

x

x

Europese Hof: vaccinatieschade hoeft niet bewezen..!

2017 © WantToKnow.nl/be

x

In een revolutionair vonnis heeft het Europese Hof van Justitie bepaalt, dat een vaccin als veroorzaker van een ziekte en/of als veroorzaker van fysieke schade mag worden beschouwd, ook al is er GEEN ENKEL WETENSCHAPPELIJK BEWIJS DÁT er een dergelijk verband is..! Dit betekent een deur die opengaat voor de claims van vele tienduizenden ouders van kinderen, die voor dit vonnis, de weg naar een vaccinatie-schadevergoeding afgesloten zagen, nádat hun kind een lange-termijn gezondheidsprobleem had gekregen, volgend op een vaccinatie..!

Het betekent dus dat wanneer vaccins alleen al ‘de schijn tegen hebben’, dat ze de schade aan een menselijk lichaam hebben veroorzaakt, ze wel degelijk daarvan de schuld kunnen krijgen, ZONDER WETENSCHAPPELIJK DIRECTE ONDERBOUWING mits :

 1. de ziekte/aandoening/fysieke schade opgetreden is, direct ná de toediening van het vaccin, de vaccinatie.
 2. de klager gezond was tijdens en voor het moment van vaccineren en tot slot
 3. de ziekte/aandoening/fysieke schade die de klager kreeg, kort ná het toedienen van het vaccin/de vaccinatie, niet voorkomt in de directe familie van de klager.
De 8-jarige Freek Hagoort. Het onderzoek naar zijn dood raakte verstrikt in de bizarre starheid van het RIVM..? Er zijn geen ‘bewijzen’… Maar wat is er meer bewijs nodig dan de dood van deze jongen, vlak ná toediening van het vaccin!?

Een logisch verhaal zou je denken, maar zo was het al die jaren dus niet. Als een farmaceut eenmaal de goedkeuring had voor zijn vaccin, was het hek volledig van de dam. Schade die heel duidelijk voortkwam uit de toediening van het vaccin, bleek door de cowboys van Big Pharma te worden afgedaan als ‘Kan niet dat dit aan het vaccin heeft gelegen, laat de klager (bij de rechtbank) dat maar eens wetenschappelijk bewijzen..” Maar dit nieuwe vonnis geeft dus een veel dichter bij de mensen staande zienswijze weer. Want het is toch common-sense/logisch/voor de hand liggend, dat je het vaccin, of de vaccinatie(procedure) de schuld kunt geven van een verschrikkelijke lichamelijke reactie, die optreed, vlak ná het toedienen van dat vaccin.

Als een perfect gezond kind, zoals we dat in Nederland bijvoorbeeld zagen bij het in-en-in trieste geval van Freek Hagoort (HIER), direct ná de vaccinatie op een soort glijbaan terecht komt van blakende gezondheid leidend naar de dood, dan is dit vonnis natuurlijk een ‘Hèhè eindelijk’ voor ouders als die van Freek. Het hof heeft besloten dat dit één van diverse tests is, die ervoor kunnen zorgen, dat er duidelijkheid komt over de verantwoordelijkheid/aansprakelijkheid van schade door toegediende vaccins.

Erfelijkheid en het optreden van de symptomen bij andere familieleden is dus een ander punt. Duidelijk, want stel je voor dat flauwte, wegvallen, plotselinge hoge koorts, een ‘normaal en regelmatig’ gegeven is in een specifieke familie, dan kan dit óók een oorzaak zijn van de vermeende bijwerkingen van vaccins/vaccinaties..!

Het Europese Hof, de hoogste rechtspersoon in de EU..
Het Europese Hof heeft haar bepaling in deze zaak gedaan, aan de hand van het geval van een Fransoos, die bekend is met zijn initiatlen J.W., die MS ontwikkelde, één jaar nadat hij het vaccin tegen Hepatitis B had gekregen in 1998. Hij klaagde uiteindelijk in 2006 de vaccin-fabrikant aan, in dit geval Sanofi Pasteur. Helaas is hij niet meer in staat van zijn overwinning te genieten, nog een schadeloosstelling, want hij stierf in 2007.

Een Frans gerechtshof vonniste dat er geen wetenschappelijk bewijs was, dat het Hepatitus-B-vaccin direct de oorzaak was van de Multiple Sclerose, waarop de aanklacht werd verworpen. Vervolgens ging de Fransman en zijn familie in beroep bij de Franse Hoge Raad, die de zaak doorverwees naar het Europese Hof van Justitie. Dit Hof dat er ‘SPECIFIEK EN CONSISTENT BEWIJS’ was, gerelateerd aan de tijdlijn, de gezondheidsstatus van J.W. ten tijde van de vaccinatie en het gebrek aan een M.S-familieverband, dat het vaccin de schuldige is geweest. Zoals je ziet voldeed J.W. dus aan deze 3 criteria.

Het Hof benadrukte dat het bewijs ‘voldoende serieus, specifiek en consistent dient te zijn, om de conclusie te garanderen’. Dit nadat het alle argumenten en aangedragen bewijs van de producent van het vaccin had bekeken. En hoewel het vonnis specifiek terug leidt nu naar J.W., is dit toch een essentiële toekomstige leidraad voor ALLE rechtbanken in de EU, wanneer ze te maken krijgen met soortgelijke zaken.

Wereldwijd is deze ‘ruling’ nu van belang; vaccinatieschades blijven onderbelicht!!
In Japan heeft een groep van 64 vrouwen, met een gemiddelde leeftijd van 18 jaar, een rechtszaak ingediend tegen de Japanse overheid en 2 farmaceuten, voor het veroorzaken van serieuze en lange-termijnreacties op het toedienen van het HPV-vaccin. Deze vrouwen hadden óf het Gardasil- of het Cervarix-HPV-vaccin toegediend gekregen, dat -zoals je weet- is bedoeld om baarmoederhalskanker te voorkomen. Het vaccin is bedoelt voor meisjes van 11 jaar en ouder. Deze groep claimt nu een schadesom van een ruwe € 90 miljoen, voor een reeks van vaccinatie-gevolgen, waaronder zenuwaandoeningen en.. onvruchtbaarheid! De 2 farmaceuten waarover het hier gaat, zijn de fabrikanten van de genoemde HPV-vaccins, Merck and GlaxoSmithKline.

Het is alleen al om over achter de oren te krabben, dat er geen consensus is onder artsen, of vaccinaties veilig, effectief en betrouwbaar zijn..!!

Volgens de advocaten van deze groep Japanese vrouwen was het goedkeuren door de Japanse regering van deze HPV-vaccins, volledig illegaal, doordat zij veel schade kunnen berokkenen en al berokkend hebben! Een gegeven dat al bekend was, vóórdat Japanse overheid met deze HPV-vaccinatiecampagne begon. De beide farmaceuten worden aangeklaag, omdat de HPV-vaccins niet veilig zouden zijn. Masumi Minaguchi, één van de advocaten van de groep vrouwen, hierover: “Het is ons doel om de verantwoordelijkheid van de overheid en de farmaceuten in deze zaak boven water te krijgen. Zódanig dat de rechtbank hierover een uitspraak doet en de slachtoffers verder kunnen leven, met het antwoord op de vraag, wie de schuldige is van hun aandoeningen.”

Opvallend bij het hele verhaal: de Japanse regering had HPV-vaccinatie eerst, in 2013, in haar vaccinatieprogramma opgenomen, maar haalde deze HPV-vaccinaties weer uit dit pakket, toen er rapporten binnen kwamen van heftige lichamelijk reacties op de vaccinaties.. Opvallend, want de Japanse regering had hiervoor geen enkel wetenschappelijk bewijs… En zo zijn we weer terug bij de juistheid van het vonnis van het Europese Hof van Justitie…!!

* * *

x

x

 

80 gedachten over “Europese Hof: vaccinatieschade hoeft niet bewezen..!

 1. Kon niet anders! Stel je voor dat je kind dood gaat door zo’n enting en je kent mijn “6 demon bag”. Weer iemand die belust is op WRAAK. Laten we hopen dat ze zo snel mogelijk het VERPLICHT CHIPPEN VAN PUPPIES ook afschaffen. Pas maar op voor de 1e DEMON. Zijn naam is ……….

  1. De kop vandit WtK artikel is voorbarig. Wat het EHRM heeft gedaan is een prejudiciële vraag beantwoorden van de “Hoge Raad” van Frankrijk inzake de richtlijn over de aansprakelijkheid voor producten met gebreken.

   Het is nu aan de Franse “Hoge Raad” om tot een uitspraak te komen.
   Meer juridische info: https://kloptdatwel.nl/2017/06/23/de-vaccin-uitspraak-van-het-hof-van-justitie-eu-vragen-en-antwoorden/

   N.B. Daar is ook een link naar de uitspraak opgenomen, de uitspraak is in de Franse taal.

  2. Het is het standpunt van het EU-Hof. DAT het Franse hof dit ‘advies’ heeft gevraagd, is evident. Vanzelfsprekend heeft het EU-hof geen juridictie over EU-burgers (bijv. in deze strafzaak). Evident dat de Fransen over de Fransen oordelen.
   Ik zie niet wat het verschil is tussen het advies en het uiteindelijke vonnis. Dit is de normaalste zaak in juridische procedures, bijv. ook als de Ned. Hoge Raad een zaak terug stuurt aan het Gerechtshof, met ADVIES. Reken maar dat de rechters van het Gerechtshof daarmee het advies opvolgen.

   De insinuatie die je doet, dat het niets zou voorstellen, (VOORBARIG) lijkt gebaseerd op een belang wat niet zichtbaar is, maar wel voelbaar.

  3. Beste Guido, ik insinueer helemaal niets, ik geef de feiten.
   In deze zaak betrof het een verzoek om advies en dat advies heeft de Franse Hoge Raad gekregen.
   Je gedachte gang dathet EHRM geen jurisdictie over Europese burgers heeft is feitelijk onjuist, het EHRM is het hoogste rechtsorgaan binnen de Europese Unie en doet als zodanig wel degelijk bindende uitspraken.

  4. Het woord ‘voorbarig’ is imo VOLSTREKT niet op z’n plaats. Anders dan in tijdslijn. Inhoudelijk zal de Franse rechtbank niet anders kúnnen vonnissen. Simpel.

  5. Men moet oppassen :
   Er is het Europees Hof van de Rechten van de Mens in Straatsburg – dit kadert in de Raad van Europa.
   Anderzijds is het EU gerechtshof in Luxemburg, dit kadert in de EU.
   De prejudiciële vragen aan dit hof hebben een bindend karakter voor de gerechtelijke instantie die deze vragen heeft gesteld. Er is echter nog wel een beroepsmogelijkheid.
   Beiden gerechtsinstanties hebben dus een andere finaliteit.
   Ik heb de indruk dat de voormelde instanties in deze problematiek vermengd worden.

  6. Aanvullend: Ingevolge art.94 GW gaan internationale verdragen (die voor een ieder verbindend zijn) boven nationale wetgeving bij strijdigheid.
   Het EHRM toets aan zo’n verdragsrecht genaamd het EVRM.

   Persoonlijke noot: Alhoewel het EVRM en dus het EHRM veel goeds heeft gebracht voor Nederlandse kinderen inzake het omgangsrecht vind ik het EHRM ook een gevaar worden voor de nationale indentiteit van landen.

   Alles is tegenwoordig bijna te herleiden tot mensentechten en het EHRM zorgt ook voor de vernietgiging van de nationale identiteit,tot alles op is gegaan in een grauwe Europese rechtspraak.
   En dat kan omdat Nederland keer op keer heeft geweigerd tot instelling van een constituonieel Hof, waar burgers de Nederlandse wetten kunnen toetsen aan de grondwet.

  7. Guido, lees de verklaring voor recht:
   “1) Artikel 4 van richtlijn 85/374/EEG van de Raad van 25 juli 1985 betreffende de onderlinge aanpassing van de wettelijke en bestuursrechtelijke bepalingen der lidstaten inzake de aansprakelijkheid voor producten met gebreken moet aldus worden uitgelegd dat het niet in de weg staat aan een nationale bewijsregeling als die welke in het hoofdgeding aan de orde is, op grond waarvan de feitenrechter bij wie een vordering is ingesteld die ertoe strekt de producent van een vaccin aansprakelijk te stellen wegens een gebrek dat dit vaccin beweerdelijk vertoont, in het kader van de beoordelingsbevoegdheid waarover hij in dit verband beschikt, kan oordelen dat bepaalde feitelijke gegevens waarop verzoeker zich beroept, ernstige, precieze en met elkaar overeenstemmende aanwijzingen vormen waaruit kan worden geconcludeerd dat het vaccin een gebrek vertoont en dat er een oorzakelijk verband bestaat tussen dit gebrek en de ziekte waaraan de gelaedeerde lijdt, ook al wordt het bestaan van een verband tussen de toediening van het vaccin in kwestie en het optreden van die ziekte door medisch onderzoek bevestigd noch ontkend. De nationale rechterlijke instanties dienen er echter voor te zorgen dat de concrete wijze waarop zij die bewijsregeling toepassen, niet tot gevolg heeft dat de in artikel 4 van richtlijn 85/374 neergelegde regels inzake de bewijslast worden geschonden of dat afbreuk wordt gedaan aan de doeltreffendheid van de door deze richtlijn ingevoerde aansprakelijkheidsregeling.

   2) Artikel 4 van richtlijn 85/374 moet aldus worden uitgelegd dat het in de weg staat aan een op vermoedens gebaseerde bewijsregeling volgens welke in het geval waarin het bestaan van een verband tussen de toediening van het vaccin en het optreden van de ziekte waaraan de gelaedeerde lijdt, door medisch onderzoek bevestigd noch ontkend wordt, het bestaan van een oorzakelijk verband tussen het aan een vaccin toegeschreven gebrek en de door de gelaedeerde geleden schade steeds bewezen wordt geacht wanneer er bepaalde vooraf vastgestelde feitelijke aanwijzingen van causaliteit voorhanden zijn.”

   En dan vooral “het in de weg staat” hiermee wordt een richting aangegeven, we zullen echt op de Franse rechters dienen te wachten hoe dit advies wordt uitgelegd.

  8. Zie #3.1 voor de juiste opvolgende reactie:
   “Helen 28 juni 2017 om 10:56 En r.o. 2 is in zichzelf strijdig. Eerst wordt overwogen: ” op vermoedens gebaseerde bewijsregeling” (sic! strafbaar op grond van vermoedens) en later in r.o. 2 gaat men dat tegenspreken en overweegt: “feitelijke aanwijzingen van causaliteit voorhanden zijn.”
   We zullen echt op de Franse rechters dienen te wahten hoe dit tegenstrijdig vonnis uitgelegd gaat worden.
   Dus idd de topic titel is voorbarig. @Sub Roda, dank voor de toelichting.”

  9. In principe kan je de hele Nederlandse rechtstaat negeren. Was een artikel op geen stijl over een meisje vermoord met 86 mesteken en de dader liep vrij rond na 5 jaar. Was dat ook zo geweest als het een kind van een rechter was geweest?

   De KERN van de zaak is het misdrijf DOODSLAG. Wat betekent dit? Je bent in een gevecht met een ander en je slaat met je vuist en deze komt te hard aan en leidt tot de dood. Dus 1 slag die zonder de bedoeling te moorden iemand dood.

   86 mesteken is NIET een slag zonder de bedoeling te doden. Dus het is NOOIT doodslag. Maar wel voor de Nederlandse rechtstaat. Dus je kan deze rechtstaat negeren. Dit is geen recht.

 2. Geweldig zeg!! Hoop dat mensen massaal gaan procederen en er veel aandacht voor komt .En ouders eindelijk gaan stoppen om hun kind nog langer vol te laten pompen met puur vergif en zichzelf niet langer laten leiden door angst en onwetendheid.Ik krijg weer hoop door dit bericht

  1. En r.o. 2 is in zichzelf strijdig. Eerst wordt overwogen: ” op vermoedens gebaseerde bewijsregeling” (sic! strafbaar op grond van vermoedens) en later in r.o. 2 gaat men dat tegenspreken en overweegt:
   “feitelijke aanwijzingen van causaliteit voorhanden zijn.” We zullen echt op de Franse rechters dienen te wahten hoe dit tegenstrijdig vonnis uitgelegd gaat worden. Dus idd de topic titel is voorbarig.
   @Sub Roda, dank voor de toelichting.

  2. Ik heb mij er nooit in verdiept. Maar als je dat wel doet dan NIET enten is het beste. Wat een puinhoop weer! Ik heb toen 10 jaar lang puppies niet ingeent. 90% van de mensen konderen het NIET begrijpen. Nog steeds niet. Brainwashed. Gehersenspoelt.

  3. Helen 3.1 :
   Louter ter info :
   http://www.elfri.be/juridische-informatie/bindende-kracht-van-een-arrest-van-het-hof-van-justitrie
   Een grondige studie in de volgende link :
   Het prejudicieel beroep bij bet Hof van Justitie van de Europese …
   https://www.law.kuleuven.be/jura/art/15n1/bauwens.pdf
   In deze studie wordt ook verwezen naar de situatie in Nederland.
   Het probleem stelt zich echter wanneer het bindende arrest van het EU Hof ingevolge een prejudiciële vraag.. niet duidelijk is, en vatbaar is voor interpretatie. Zie ook de verwijzingen naar Frankrijk.. !!

  4. @Sub Rosa, volgens mij geef ik aan dat in dit geval de uitspraak niet alleen voor meerdere uitleggen vatbaar is én zelfs in zichzelf strijdig is.

  5. Helen 3.4 :
   We zullen dus moeten afwachten wat de Franse rechters zullen beslissen. Het gaat hierbij niet alleen om zuiver juridische aspecten, maar ook om wetenschappelijke argumenten en niet te vergeten politieke implicaties.Er is nog een ander aspect. Moest een klager er in slagen een farmaceutisch bedrijf te doen veroordelen.. dan is het niet uitgesloten dat dit bedrijf zich via het TTIP akkoord(dan nog niet in voege is) zich wendt tot de arbitrage commissie (in het kader van het TTIP), en bestaande uit corrupte handlangers, om het desbetreffende land te doen veroordelen tot een schadevergoeding. Zie in dit verband Duitsland met de uitstap uit de kernenergie en de te betalen schadevergoeding aan het Zweedse Vattenfall. Trouwens Frankrijk wat kennende, is het de vraag of een Franse rechtbank een Frans farmaceutisch bedrijf zal durven of mogen veroordelen. De bovenvermelde problematiek is dan ook zeer ingewikkeld en nog meer gevoeliger.. gezien de mogelijke financiële gevolgen. Men zal dan ook over een staalhard dossier dienen te beschikken.

  6. @ Sub Rosa, De Franse rechters dienen onafhankelijk van de Franse staat en het bedrijfsleven te beschikken.
   Maar ik ben het met je eens, zie #2.2 dat het nu afwachten is hoe het Franse Hof deze uitspraak interpreteert.

   Vandaar ok mijn initiële opmerking dat de titel van dit topic voorbarig is. Dank voor je toelichting inzake het EU Hof van Justitie en het EHRM, dat had ik idd over het hoofd gezien.

 3. Ieder één die anders had verwacht, ja ja krap maar eens achter je oor, die zich justitie noemen, zijn het verleng stuk van al het kwaad, om al dit kwaad legaal te maken, zo lang wij toe zien, en niets ondernemen gaat dit gewoon door, Jenne

 4. Het enthousiasme van WtK (quod non) deel ik op geen enkele manier, want als rechters mogen gaan vonnissen op basis van vermoedens is dit het einde van de rechtspraak.
  Zie deze link: http://deeplink.rechtspraak.nl/uitspraak?id=ECLI:NL:RBAMS:2009:BK6626
  “”Bewijs voor shaken baby syndrome”. Verdachte wordt veroordeeld terzake van ‘aan zijn schuld de dood van een ander te wijten zijn’. Op 08 oktober 2004 wordt bij het vijf maanden oude zoontje van verdachte ernstig hersenletsel geconstateerd. Aan dit hersenletsel is het zoontje iets meer dan twee jaar later overleden. Uit het rapport van de deskundige leidt de rechtbank af dat indien bij een kind geen plausibele verklaring wordt gevonden voor het ontstaan van een subdurale en/of retinale bloeding, kindermishandeling in de vorm van schudden of een stomp trauma zeer waarschijnlijk is. De rechtbank kan op grond van het rapport van de deskundige en de in het dossier voorhanden zijnde verklaringen tot geen ander oordeel komen dan dat verdachte het bij slachtoffer geconstateerde hersenletsel heeft toegebracht en dat dit letsel door krachtig schudden is veroorzaakt. Naar het oordeel van de rechtbank is aldus komen vast te staan dat verdachte verantwoordelijk is voor de hersenafwijking die bij het slachtoffer is ontstaan ten gevolge hij uiteindelijk is overleden. Verdachte wordt vrijgesproken van doodslag.”

  Dit terwijl de symptomen bij het shaken babysyndroom, zeer waarschijnlijk een bijwerking zijn van vaccinatie.
  https://www.medi-anders.nl/orthomoleculaire-therapie/artikelen-vaccinaties-internet/shaken-baby-syndroom-en-vaccinaties/

  1. Helen
   “want als rechters mogen gaan vonnissen op basis van vermoedens is dit het einde van de rechtspraak.” Welke rechtspraak??

  2. Beste Marcel, ik beschouw je reactie in samenhang met je reactie bij #7.1 daarom temperde ik ook het enthousiasme van Guido, want zoals ik aantoonde met de Ned. uitspraak kan de beschikking van het EU Hof van Justitie ook anders (juist tegenovergesteld) uitgelegd worden als vermoedens de basis mogen zijn van rechtspraak.

  3. Precies. Ze zijn allemaal lid van de “geheime genootschapjes” en geheime “clubjes”. Laws are for peasants! Geen enkele wettelijke beperkingen voor de Rothschild-Zionisten en hun “useful idiots” van de Illuminati en Cia/Mossad/Mi5/Mi6 die net 300 mensen, 80 kinderen, hebben vermoord in MH17. Wetten zijn voor sukkels. Laws are for peasants. Het beste kan je gewoon ze uit lachten die rechters. Zorgen dat je 1 miljoen keer harder klappen kan uitdelen. Dan passen ze wel op voor je.

  4. “GuidoJ. 29 juni 2017 om 00:08 Bekende stijl van antwoorden..”
   Het was een zaak die diende voor het EU Hof van Justitie. Je lijkt opgetogen te zijn dat rechters zonder dat iets bewezen is, een veroordeling kunnen uitspreken.
   Besef je eigenlijk wel Guido wat voor gevolgen die uitspraak heef? Dus een verdachte van een misdrijf kan dan voortaan op basis van vermoedens veroordeelt worden, zonder dat hier enig bewijs aan ten grondslag ligt! Dat zijn gedragingen van een totalitaire staat!

  5. Helen, Arie, Cora, Ronald, troll of hoe je ook aangesproken zou willen worden: Vonnissen op basis van redelijkheid en billijkheid (Ethiek en Moraliteit), zijn ESSENTIËLE ZAKEN die een rechter in handen heeft!

   Misschien voor jou onbekend, maar op basis daar mag hij ‘onrechtvaardige’ wetgeving aanpassen. Die hij bijvoorbeeld o.b.v. de idiotie van DOOR BIG PHARMA BETAALDE WETENSCHAPPERS EN WETGEVING tot stand is gekomen, kan beoordelen en veranderen/aanpassen. PRECIES dát heeft de rechter in Luxemburg bepaald. Door simpel te zeggen dat ‘circumstantial evidence’ ook bewijs is. En doe niet zo doorzichtig..! Klaar.

   En kijk een prachtig voorbeeld van circumstantial evidence.. Even if she denies it, the elephant did it!

  6. @ #6.5
   Guido, ik argumenteer op basis van argumenten.
   Als jouw niveau van argumenteren is om op de man spelen, dan houdt hier mijn uitwisseling van argumenten op.

  7. Dan probeer ik het nog één keer..? Niet voor Helen, of hoe je hier denkt te moeten gaan minkukelen, maar voor anderen, die menen dat ik het niet goed heb uitgelegd. Dus nog een keer:
   Ehtiek en moraal van het vonnis, vertaald in redelijkheid en billijkheid. Ik geef je nog een omschrijving om eens goed te kijken, ook al zul je in het UK andere interpretatie hebben van deze termen..

   Bij de vraag wat redelijkheid en billijkheid meebrengen moet rekening worden gehouden met algemeen erkende rechtsbeginselen, in Nederland levende rechtsovertuigingen en de maatschappelijke en persoonlijke belangen. Aan de hand van de omstandigheden van een geval wordt onderzocht of de eisen van redelijkheid en billijkheid zijn nageleefd dan wel overtreden. Er is veel jurisprudentie op dit gebied.

   Je begrijpt er dus totaal niets van. Hoe kan namelijk een privé-persoon wetenschappelijk aantonen dat vaccinaties schade hebben toegebracht (als dit in jouw straatje past natuurlijk..)..? Het onbillijkheid- en onredelijkheids-beginsel, dat in dit vonnis van het Europese Hof zit, doet hieraan simpel en HAALBAAR recht, door ‘circumstantial evidence’ toe te laten en evenredig in gewicht te hanteren als ‘bewijs’. Indirect bewijs dus op basis van een haalbare kans in de rechtszaal..!!
   En dan.. Wie hebben mensen zovér geminkukeld (!) dat ze niet eens in staat zijn zich te verweren/verdedigen in de rechtszaal, tegen zware lichamelijke vaccinatieschade..? De cowboys van Big Pharma, die in de VS zelfs, via regelrechte chantage, het zover hebben gekregen dat ze HELEMAAL NIET MEER AANSPRAKELIJK ZIJN voor deze verschrikkelijke gevallen. Ook al zijn ze ‘wetenschappelijk’ te bewijzen, zoals autisme.

  8. Goh, wat een practich iets zo’n olifanten ontlading, juist gericht ja hier zijn geen argumenten tegen bestand, Jenne

  1. Kijk zo komen we verder in de wereld. De alles-over-een-kam-scheer-aanpak.. 😉
   Coen Verbraak’s serie niet gezien waarschijnlijk? Één rotte appel en de mand deugt kennelijk niet..? Op de composthoop ermee..?
   Of misschien even kijken naar deze mensen en ‘een beetje nuance’ gebruiken om je mening bij te kleuren.. 😉 Uitermate boeiend imo.
   https://ntr.nl/Kijken-in-de-Ziel/55/detail/Kijken-in-de-ziel—rechters/VPWON_1236333#content
   Daarnaast spreek ik uit ervaring met een uitspraak van een héél erudiete rechter, die een Salomons oordeel velde, dat zó wijs was, dat het pas een jaar láter duidelijk was, wat zijn intentie met die uitspraak was. Deze man was dus in ieder geval géén rotte of aangestoken appel..
   Enige probleem bij rechters: welke is een rotte appel (zie het Demmink-verhaal) en welke aangetast. NAAST de gezonde appels. En dat is imo de meerderheid van rechters..!

  1. Nee, want er zit b.v. geen aluminium in, en geen kwik en geen formaldehyde, slimmerik.

  2. Dat maakt niet uit. Je hoeft niks wetenschappelijk te bewijzen, dus ook niet aan welke ingrediënten het zou liggen. Gewoon zeggen “ik nam oscillococcinum en een jaar later kreeg ik MS”.
   Als je nog een handvol soortgelijke slachtoffers kunt vinden ben je binnen.

  3. Die mensen die oscillococcinum gebruiken, zijn al verder dan jij en die zouden nooit zo dom zijn die link te leggen, zoals jij. Lees maar even de bijsluiters dan…

  4. Frans je weet zeker niet wat MS inhoud, om hier zo ligtzinnig mee om te springen, stom geklets.

  5. Een jaar na dato een stofje aanwijzen als oorzaak van een ziekte (welke dan ook) zonder bewijs en zonder werkingsmechanisme is in alle gevallen dom. Maar de Europese juristen denken daar blijkbaar anders over.

 5. Het lijkt de goede kant op te gaan om schadevergoeding voor slachtoffers met vaccinatie schade op te eisen. Maar helaas stelt regel drie vast dat de schade/ aandoening niet in de directe familie mag voorkomen en laat dit juist het probleem zijn. De meeste schade komt nl wel al voor in de directe familie omdat vaccins volgens een homeopathisch arts juist het erfelijk materiaal belast en de zwakke plekken in t erfelijk materiaal naar voren haalt. voorbeeld mijn ouders zijn ingeent en hebben een add achtige concentratie stoornis en ik na mijn inenting dus ook. Mijn kinderen idem. Dit geld ook voor eczeem en beschadigingen aan ons motorische systeem. zowel grove motoriek als fijne motoriek. Dit is vaccinatieschade ook al drie generaties lang.

 6. Mijn mening is dat wanneer wetgeving aangepast wordt het in eerste instantie LIJKT dat de burgers erop vooruit gaan terwijl niet zelden het tegenovergestelde het geval is.Nog niet zo lang geleden heeft May gezegd dat eventueel mensenrechten moeten wijken in de strijd tegen het terrorisme,in Frankrijk is nog steeds de noodtoestand van kracht,elders zien we toename van militairen en zwaar bewapende politie en privacy wordt aangetast omdat ze alles controleren en van u willen weten.
  Terroristische aanslagen vinden nog steeds plaats volgens de overheden en geeft dat dan niet aan dat hun aanpassingen van de wet en regelgeving niet werkt terwijl de burger juist het slachtoffer is?
  Deze verandering LIJKT ook weer een verbetering waarbij sommigen nu al vraagtekens plaatsen.
  Aanpassing van de wet is denk ik niet nodig wanneer de juiste eisen aan fabrikanten gesteld zouden worden eer zij hun product op de markt mogen brengen.
  Wanneer (in dit geval) rechtszaken moeten plaats vinden omdat er mogelijk schade door vaccinatie is ontstaan loopt men achter de feiten aan want als vaccines alleen op de markt gebracht zouden mogen worden wanneer door onafhankelijk onderzoek bewezen is dat deze vaccines veilig zijn dan kunnen er geen schades ontstaan.
  Waarom en door wie is het verzonnen dat niet de farmaceut moet aantonen dat hun product veilig is maar dat de patient moet aantonen dat hij/zij door vaccinatie schade ondervind?
  De Rockefeller foundation bv geeft steun aan meerdere faciliteiten waaronder universiteiten en iedereen weet hoe groot hun zakelijke belangen zijn waardoor op dergelijke universiteiten het risico bestaat dat het te leren/geleerde beinvloed kan zijn.Onafhankelijk onderzoek en onderwijs wordt niet door zakenlui gefinancierd.

  1. Arnold,

   ik onderstreep volledig uw mening. Deze regelgeving in idd achterna lopen van feiten en verder geeft deze een vals gevoel van veiligheid. Bovendien is het nog maar de vraag of de pharmacie zal betalen of de belastingbetaler.
   Tis duidelijk dat de tegenwind die de pharmacie ondervindt deze regelgeving heeft veroorzaakt maar het is eveneens duidelijk dat nog een hele weg is te gaan.

  2. Frans, kijk naar de IDIOTE manier waarop het HPV-vaccin er doorheen is gejaagd.. Met een belachelijke bewijsvoering (computersimulatie), waarvan o.a. dr. Floor van Leeuwen van het Anthonie van Leeuwenhoekziekenhuis schande sprak..
   Vaccinfabrikanten krijgen dan ook vaak een ‘voorlopige’ goedkeuring, op basis waarvan ze dan geacht worden, BINNEN 5 JAAR FATSOENLIJKE BEWIJSVOERING aan te leveren..!
   Nog maar eens goed lezen Frans, en probeer ajb niet recht te breien wat zo krom is als een banaan..
   http://www.wanttoknow.nl/nieuws/bmc-veel-medicijnen-onvoldoende-bewezen/

  3. Dat er gerommeld of gefraudeerd wordt doet niets af aan het feit dat het onjuist is dat de farmaceut niet moet aantonen dat hun product veilig is.

   En die tekst “zoals studies met te kleine steekproef, nauwelijks waarneembare effecten, invalide conclusies en analyses, flagrante belangenconflicten…” uhhh, wie was dat ook alweer? Juist, Wakefield.

  4. Frans,

   opmerking op 11.14

   als de pharmacie door fraude en gerommel kan aantonen dat hun product veilig is, IS HUN PRODUCT DAN VEILIG?

   Frans,

   als het al niet meer mogelijk is veilige producten op de markt te brengen hoeft al die uitleg voor mij niet meer. Ik ben me bewust van mijn beperkte kennis en hoe gemakkelijk het is een loopje met mij te nemen. Het is juist aan de intellectuelen om deze dingen te voorkomen maar in plaats daarvan komen ze hier de grote jan uithangen en ons, die deze frauduleuze dingen aankaarten en vragen erover hebben het een beetje lastig maken!

   Als je zou vertrekken van het resultaat en niet van de praatjes zou je een hele andere visie ontwikkelen. Ook wij arbeiders moeten afkomen met resultaten en voor praatjes is er geen plaats. Dit is het voorrecht van de intellectuelen die vanalles bewijzen maat niet tot resultaten komen.

 7. De vaccinatie ( angst industrie ) moet verkopen en is dus de zelfde als de reguliere farma industrie . Geld en winst is de drijfveer . Men wil immers zo veel mogelijk verkoop.

  1. Business as usual. Nog legio mensen die statines, anti cholesterol middelen slikken ‘voor het geval dat’. Laats hadden ‘ze’ besloten dat de verkoop omhoog moest, dus werden de regels nog meer aangescherpt. Stalletjes bij AH waar je je cholesterol kon laten meten 😆

  2. Een vriend van mij slikte die “cholesterol” medicijnen. Omdat ik maar 1 keer per maand bij hem langs kwam kon ik goed zien hoe hij er slechter en slechter uit ging zien. Een dokter wint het toch altijd. Dus ik heb maar niets gezegd.

   Wel bij mijn buurman. Die ging voor een oor operatie om beter te horen. Ik zei dan moet je “uierzalf” op een watenstaafje in je oor doen. Hij werd zo boos! Enfin hij hoort nu niks meer in 1 oor na de operatie.

 8. Als ik een recht zaak via het Europese hof zou willen beginnen tegen een staat die de menselijke grondrechten, het recht op onaantastbaarheid van het menselijk lichaam (vaccinatie-plicht) is er niemand thuis!
  Kan ik een Pro-deo advocaat vinden die het eens is met deze stelling.
  Ik heb het land waar ik 18jaar gewoond heb moeten verlaten o.a. vanwege de wetten aldaar, maar wordt als zijn de Nederlanders als politiek vluchteling niet erkend.
  Geld heb ik niet.P.S en “stoute” dokters zijn er ook niet te vinden.

  1. hyperAlert,

   ik mag dan blogger zijn maar waarom zou ik luisteren naar een wetenschapper??? Meer en meer zijn mensen afhankelijk van medicatie en worden mensen meer en meer ziek. Dit staat los van de bloggers maar de wetenschappers hebben daar geen antwoord op!

   karrenvrachten vol uitleg , uitvluchten en drogredenen waarom deze evolutie gaande is maar geen passende antwoorden en oplossingen. Waarom???

   Misschien dan toch maar ten rade gaan bij de bloggers want die vragen geen geld voor schijnoplossingen. In het verleden kregen we een vruchtendrankje van de charlatans, nu noemen ze dokter en krijgen we chemische preparaten waar we jaren laten doodziek van worden tegen veel geld!

  1. waanzinnig genoten gisteravond van zomergaste Rosanne en haar wijlen vakgenoot vader op tv registratie audiëntie rond 1996, ze zit gelaagd in elkaar en heeft veel lef, mij veel hoop gegeven op de nieuwe generatie lefgozerinnen met inhoud, kijk nu naar ned bel vrouwen voetbal overigens, de interviewster kreeg het er benauwd van viel mij op, wat zegt ze toch! hebben we dat goed gehoord? durft ze dat te zeggen, wow, er is zeker hoop, totaal niet te vergelijken met de insteek van Hester haar verhaal stukje. VPRO Zomergasten 23 jul 2017 : Rosanne Hertzberger / 123 jul 2017 – 20:20 bij VPRO, duur: 180:51 http://www.gemistvoornmt.nl/aflevering/1113892-vpro-zomergasten-23-jul-2017 en jah qua verschijning erg knap vind ik, daar ging het ook over namelijk, in verschillende opzichten, wel 3 uur goed opletten, want ze kan praten als brugman en die bijzinnetjes tussen door wow mjammie daar hou ik nou van, ze is beter dan zichzelf, dat verschijnsel, sneller dan je schaduw in strip termen, kan mij voorstellen dat labs in de usa daar onder andere niet van houden, ze blijft zichzelf verbazen en kan nooit vervelen daardoor.

  2. Het was heel bijzonder naar haar te luisteren, dank voor de tip. 🙂
   Het is wel belangrijk het helemaal af te kijken.
   Ze is soms net zo een losgeschoten projectiel, en dan weer eens in tegenspraak met zichzelf…maar dat maakt haar wel sympathiek.
   Vooral tegen verplicht inenten, en tegen euthanasie na ‘voltooid leven’, dat maakt haar nog menselijk in tegenstelling tot sommige ‘wetenschappers’. Ik ben benieuwd welke weg ze zal kiezen in haar toekomstige leven, hoop met jou op de juiste!!
   Jammer dat die Spielberg een andere agenda had, dan de waarheid. Die opa is volgens mij in de hollywood-productie eruit geknipt… 😉
   ‘Durch den Schornstein’ betekent dat geld verloren is, en heeft zeker niets met het verhaal van systematisch vergassen en verbranden van mensen van doen. En ‘der Schornstein raucht’ betekent dat de zaken goed lopen, ‘der Schornstein muss auch rauchen’ betekent dat er wel geld verdient moet worden om te kunnen leven (eten en drinken). Dat zo terzijde…

  3. Mc top dat je het gezien hebt! dat paradoxale blijft the only way out volgens mij. en hoe blijft de schoorsteen op de goede manier roken inderdaad.

  4. Government killed 262 million people in the 20th century; quote “262 million deaths is a horrific reminder the next time a liberal starts talking about how their desire for “the greater good” is more compassionate than relying on individual liberty.” http://www.funpoliticalsurvey.com/wp/war/government-killed-262-million-people-in-the-20th-century Vaccine Pioneer Admits Adding CANCER-CAUSING VIRUS to Vaccine! https://www.youtube.com/watch?v=tFY5dRD4aWA

  5. Wat jij wilt Hyper. Je bent vol lof over Rosanne Hertzberger, die in mijn bovenstaande link meldt (quote):
   “Dat doe ik vanuit een heel basaal vertrouwen dat die arts, de farmaceut, het RIVM en de onderzoekers er zeker van zijn dat die prik het beste is voor mijn kind.”
   Is Herzberger dan toch naïef en je lof voorbarig?

  6. Hertzberger kan doen en laten wat ze wil!
   Over wat het gaat is, dat ze op tv zegt dat ze erop tegen is, vaccinaties te verplichten. En daarmee zegt ze iets heel belangrijks!!

  7. Rosanna is iemand waar ik wel in vol vertrouwen mee op expeditie zou durven en willen gaan, stel dat ik in de problemen kom met malaria of andere tropische ongein, zij mag mijn prikje wel samenstellen, mochten er toch nog onverwachte bijwerkingen zijn weet ik dat zij het risico waard is geweest, de volle intentie om te exploreren en het goede niet te schuwen, rottigheid te willen omzeilen maar wel het te durven riskeren, let wel in haar privé lab, waar de commercie en andere schaduw belangen niet voorop zullen staan. precies Mc. Anna Ternheim – No Subtle Men https://www.youtube.com/watch?v=MfiVx0yChpc ik zei niet voor niets dat ze beter dan zichzelf is, haar schaduw voorbij, dat ligt aan de manier van sprongen durven nemen in het denken. er is 1 opmerking nog van haar in een bijzin die ik hier niet ga voorkauwen, misschien haar zelf kennende opgeteld met wat voor partijen spul ontwikkeld wordt, dacht je nou echt dat de na-oorlogse plastische chirurgie bijvoorbeeld zomaar ‘clean’ en slachtoffer loos tot stand is gekomen?! hoeveel leed was er ‘gelukkig’ ruim schoots voorhanden om uitgebreid te kunnen blijven oefenen, mijn oma was er 1 van, gezicht in de puinpoeier door een granaat, net niet doodgebloed, gered door een alerte kleuter mijn vader, koelbloedig hulp gezocht en gevonden, overigens heeft mijn vader, los van de vele clashes die ik met hem heb, mijn leven gered op mijn 17e jaar, houtje touwtje gezichts reconstructies, en sjah nu kunnen we doen alsof het eventjes uit de 3dprinter gepoept kan worden zonder veel toestanden van eindeloos menselijk leed van niet zo perfecte oplossingen omdat we hadden niks anders en wisten niet beter, qua materialen, qua technieken… is het niet opvallend dat juist Rosanna haar wetenschappelijke loopbaan vrijwel voortijdig in de knop is afgebroken?! goed doeners houden zuh niet zo van, do gooders. oorlog is een verdienmodel in ons systeem.

  8. mc@17.7, vaccinatie is momenteel geen verplichting en hoeft het wat haar betreft ook niet te worden, maar met het feit dat ze haar eigen kind wel laat vaccineren plus bijbehorende analyse zegt ze dat het in haar ogen niet verstandig is om niet te vaccineren. Dat is imo haar belangrijkste boodschap.
   @hyperAlert. Rosanne vertrouwt instanties die jij niet vertrouwt. Een verschil in inzicht. That’s all.

  9. Interessant dat je dat zo oppikt, Evert. Alleen weet je natuurlijk niet wat voor een inenting haar kinderen hadden. Is het wel dezelfde die alle kinderen krijgen, of heeft ze b.v. niet onder een jaar laten inenten, of b.v. geen cocktails, maar losse injecties, dat zegt ze niet bij maar dat maakt wel een verschil.
   Hoe dan ook, ze stelt zich iig anders op dan jij b.v….eigenlijk waarschuwde ze juist voor big farma en over de mentaliteit dat je niet buiten de lijntjes mag inkleuren, en er weinig ruimte is voor wetenschappers die juist iets anders willen…etc.
   Ik heb haar goed begrepen, tussen de regels, daar zit het namelijk.

  10. Mc, ze volgt het hele vaccinatieprogramma, zie mijn link in 17.4. Fundamenteel is dat ze maar al te goed beseft dat haar kennis beperkt is waardoor ze zal moeten vertrouwen op de kennis van anderen voor het nemen van beslissingen. Zij vertrouwt de arts, RIVM en farmaceut wel, dat is het verschil. De regels zelf zijn zo duidelijk, dat tussen de regels lezen niet nodig is. Bovendien is ’tussen de regels’ altijd de interpretatie van de lezer en niet noodzakelijkerwijs die van de verkondiger. Riskant dus, zeker als je ander niet goed kent.

  11. Ja MC, hoe kun je zo dom zijn om aan ‘Evert’ te twijfelen. Jouw interpretatie en het vertrouwen van ‘anderen’, maken dat hij hier weer zijn verhaal komt doen. Lijkt heel gefundeerd, maar zit vol onderhuidse subjectieve aannames.

  12. Imo heb je de discussie niet geheel begrepen, Guido. De vraag is waarom mc en Hyper twijfelen aan de mening van Rosanne Herzberger?

  13. Hoe kun je twijfelen aan een mening..?? Je kunt in mijn belevenis evt. twijfelen aan de stelling die in de mening zit opgesloten.
   Laten we het op een contradictio-in-terminis houden. Anders gezegd: Gun ieder z’n mening en ga hier niet de minkukelende ronald-pastoor-betweter weer uithangen.. ‘Evert’.. (Geloof trouwens dat we met deze ‘Evert’ (en al die andere vaccinatiewatchers) te maken hebben met de gepensioneerde oud-voorzitter van de anti-kwak. Cees Renckens..) Het uitzicht achter de geraniums zat.

   Anders gezegd, inhoudelijk: Ieders subjectieve interpretatie van wat deze vrouw in dit artikel aan subjectieve invullingen/meningen over het vaccineren van haar kind te berde brengt, blijft ieders recht. En is in dit artikel de opvatting/het subjectieve perspectief van mw. RS. De essentie die ik eruit haal, is dat ze het vertrouwen stelt, wat andere mensen, om voor hén geldende waarheden, niet meer hebben in RIVM en de vaccinatiekliek. TEVEEL shit die niet besproken wordt, te wéinig bewijs dat wordt aangedragen en TEVEEL de slager die zijn eigen vlees keurt en tot de slotsom komt dat het allemaal eerste-kwaliteit-hosanna is. Niet of nauwelijks ruimte voor ESSENTIËLE twijfel. Niet of nauwelijks ruimte voor de argumenten van de ’tegenstanders’.

  14. Guido, maak het svp niet groter dan het is. Mij viel op dat mc en hyperalert deze Rosanne positief benaderen, terwijl ze pro vaccinatie en anti alternatief is, maar allesbehalve bang overkomt. Daar zit voor mij de contradictio-in-terminis. Overigens valt me op dat je de naam Cees Renckens geregeld opvoert. Daarachter lijkt een persoonlijke vete schuil te gaan? En als jij je dan zo druk maakt over “Niet of nauwelijks ruimte voor de argumenten van de ‘tegenstanders’.”, waarom biedt jij dan niet of nauwelijks ruimte aan de ‘medestanders’. Om het goede voorbeeld te geven, bijvoorbeeld. Het zou zo maar tot interessante discussies kunnen leiden.

  15. Evert, zou je aub voor jezelf kunnen spreken!
   Jouw aannames kloppen niet, net als altijd, zit je ernaast.

  16. Dag ‘Evert’. Mooi die herkenbare karakteristiek om meteen 7 ‘dynamiet-staafjes’ tegelijkertijd aansteken..! Losse flodders zijn ’t.

  17. Mc, met alle respect, ik praat voor mezelf. Jij praat over wetenschappers. Ik BEN zo’n
   Wetenschapper. Sta iedere dag met mijn poten in de modder. Ik eigen me daarom het recht toe die positie te verdedigen. Raar, of niet? Als jij jouw positie wenst te verdedigen moet het niet moeilijk zijn mijn foute aannames hier te verwoorden.

  18. @17.17 is het juiste antwoord op @17.16 om @17.14 als losse flodder (zie @17.15) te bestempelen. Dat hebben me met z’n drieën toch maar mooi bereikt ;-).

 9. In the UK, doen ze opnieuw de Homeopathie in de ban, jammer voor de inwoners, maar naar het lijkt weinig geinteresseerd in hun gezondheid.
  Big Brother is enorm gegroeid sinds er over geschreven is, je zou zeggen een gewaarschuwd mens teld voor twee, maar niets is minder waar,
  Great Britten, is in sommige objecten zo inmens Klein, Jenne

Geef een reactie

Deze site gebruikt Akismet om spam te verminderen. Bekijk hoe je reactie-gegevens worden verwerkt.