Advertentie

Op weg naar een gezonde economie!


De huidige economische crisis vindt zijn oorzaak in de financiële crisis, die kort daarvoor er bijna voor zorgde dat we in één klap weer in het ruilhandelstijdperk beland waren.. In het onderstaande stuk krijg je een duidelijk beeld van de krachten die achter onze dagelijkse economische maatschappij werkzaam zijn. Geld speelt daarbij een hoofdrol.

Wat op zich niet zo vreemd is, want het is een ruilmiddel, waarmee je bijna alles kunt kopen. Omdat het vertrouwen van jou en mij gebaseerd is op het accepteren van dit middel. Maarrr.. als een middel een doel geworden is, kun je je afvragen of het middel nog wel voldoet..?! De focus ligt immers niet meer op het gemak van het economisch verkeer, maar op hebzucht en machtsspelletjes.

Rudo de Ruijter is de auteur van dit artikel en onafhankelijk onderzoeker. Hij is bijzonder gemotiveerd om, net als wij dat hebben bij WantToKnow, onze maatschappij positief te veranderen door informatie te verstrekken die bewustwording teweegbrengt over zaken die normaal verborgen blijven achter de schermen. HIER vind je  zijn website en mocht je diepere achtergronden willen onderzoeken van ontwikkelingen in de wereld, dan is een bezoek aan zijn site zeker aan te bevelen.

~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~

Op weg naar een gezonde economie!

© Rudo de Ruijter 2009

Geld wordt weleens vergeleken met het bloed van de economie. De kredietcrisis heeft pijnlijk duidelijk gemaakt, dat de economie aan een permanent infuus van kredieten ligt. Zodra de banken maar even minder krediet verlenen, gaan bedrijven over de kop en volgen de massa-ontslagen elkaar op.

Ons wordt wijs gemaakt, dat de problemen met de subprime hypotheken een incident waren. Met een giga-kapitaalinjectie, wat meer regelgeving en betere controle zou het banksysteem weer goed functioneren. En o ja, we moeten de banken weer vertrouwen.

Hoofdoorzaak kredietcrisis

De hoofdoorzaak van de kredietcrisis ligt besloten in het bank/geld-systeem zelf. Uitgangspunt van het geldsysteem is, dat geld in omloop wordt gebracht door het verlenen van krediet en weer oplost op het moment, dat het krediet wordt terugbetaald.

Westerse banken hanteren hierbij twee spelregels:

1. ten opzichte van de uitgeleende sommen hoeven ze maar 8% eigen vermogen te hebben [1] ;

2. ze moeten een klein percentage reserve in kas houden voor het verrichten van betalingen voor hun klanten en voor het verstrekken van contant geld.

Aan de hand van deze twee spelregels wordt het grootste gedeelte van het geld, dat klanten op betaal- en spaarrekeningen hebben staan, uitgeleend (bij Triodos is dat 65% [2], bij de meeste andere banken veel meer.) Het uitgeleende geld wordt door de kredietnemer uitgegeven en belandt vervolgens op rekeningen bij andere banken.

De klanten van de eerste bank beschikken nu nog steeds over hun banktegoed, terwijl bij de ontvangende banken nieuwe banktegoeden zijn ontstaan. Deze nieuwe banktegoeden vormen weer aanleiding voor het verstrekken van nieuwe kredieten. Dat gaat zo door. De banktegoeden worden dus telkens vermenigvuldigd.

dollar-valDit systeem wordt “fractional reserve banking” genoemd. [3] De banken kunnen maar aan een fractie van hun verplichtingen voldoen. Ze hebben het geld van hun klanten uitgeleend, hoewel dit direct opeisbare banktegoeden betreft. Ze gokken er op, dat de klanten nooit méér op komen eisen, dan dat ze reserve in kas hebben en dat zonodig de centrale bank wel bij zal springen. Het percentage, dat banken niet uit mogen lenen (de z.g. kasreserve) kan wettelijk vastgesteld zijn (in de VS gold 1:9). In veel andere landen bepaalt de centrale bank het minimum percentage. Vóór de crisis heb ik voor Nederland een kasreserve percentage van slechts 3% gelezen.

Telkens wanneer een kredietnemer het geld van zijn lening uitgeeft, verhuist het geld naar een volgende bank, die er weer van profiteert om het grootste gedeelte uit te lenen. Hetzelfde geld wordt dus telkens opnieuw uitgeleend. Bij een systeem van 1:9 kan hetzelfde geld 9x uitgeleend worden. Bij een kasreserve van 3% kan het 32x uitgeleend worden. En bij elke keer dat het opnieuw uitgeleend wordt vangt een bank rente.

Het klassieke risico voor banken is, dat leningen niet terugbetaald worden. Dat risico neemt toe, wanneer er minder nieuwe leningen in omloop gebracht worden dan dat er leningen afgelost worden. Dan loopt namelijk de hoeveelheid beschikbaar geld in het land terug. Voor de bankwereld biedt een omgeving waarin de geldmassa permanent groeit, de minste risico’s. De centrale bank ziet er op toe, dat deze geldmassa blijft groeien (de z.g. 2% inflatie). Banken die geld nodig hebben kunnen bij de centrale bank geld lenen, met waardepapieren als onderpand.

Triodos is hét Nederlandse vlaggenschip m.b.t. een gezond bankwezen. Ook dat ligt kennelijk toch in onze aard.
Triodos is hét Nederlandse vlaggenschip m.b.t. een gezond bankwezen. Ook dat ligt kennelijk toch in onze aard.

Ook wanneer de overheid geld leent, neemt de hoeveelheid geld in het land toe. Verreweg de grootste toename zit hem natuurlijk in de vermenigvuldigingsfactor, die door de banken zelf wordt gerealiseerd. Wanneer de vermenigvuldigingsfactor groeit, kunnen kredieten makkelijker terugbetaald worden. De inkomsten van de banken worden ook vermenigvuldigd. Er is dus een natuurlijke neiging om steeds hogere percentages uit te lenen. Ook kunnen steeds zwaardere eisen gesteld worden aan de kredietnemers om de risico’s te verlagen. Het gevolg van deze dynamiek is echter wel, dat de kasreserves afnemen.

De kasreserves dienen om klanten van contant geld te voorzien en, vooral, voor onderlinge betalingen tussen rekeningen bij verschillende banken. Wanneer een klant van bank A een betaling doet aan een rekeninghouder van bank B, gaat een stukje kasreserve van bank A naar bank B. En zodra een klant van een andere bank weer een betaling doet naar bank A, wordt de kasreserve weer aangevuld. Dit geld gaat dus op en neer tussen de banken. Vroeger duurde het wel drie dagen om een betaling te doen naar een rekening bij een andere bank. Banken hadden relatief veel kasreserve nodig. Sindsdien is het betalingsverkeer gemoderniseerd.

De betalingen gaan nog dezelfde dag op en neer tussen de banken. Hetzelfde geld kan op een dag duizenden keren dienst doen voor betalingen tussen banken. Voor het onderlinge betalingsverkeer is nog maar weinig kasreserve nodig. Ook hebben de banken ervoor gezorgd, dat hun klanten nauwelijks nog bankbiljetten nodig hebben. Eerst moesten werkgevers verschuldigde lonen storten op bankrekeningen. Iedereen kreeg de beschikking over cheques, overschrijfkaarten en vervolgens plastic betaalkaarten. Tenslotte wordt ons nu de pinpas opgedrongen voor alle kleine uitgaven. Voor elke euro die wij niet in onze portemonnee houden, kunnen de banken een veelvoud aan leningen verstrekken…

Geld blijft een middel en is het nog zoveel waard..
Geld blijft een middel en jij bepaald de waarde door je vertrouwen erin...

Hoewel een groeiende geldmassa nodig is om het risico van systeemcrashes door niet-terugbetaalde leningen te verkleinen, leidt de vermenigvuldigingsfactor uiteindelijk tot steeds meer instabiliteit van de geldmassa en steeds kleinere kasreserves. Zodra een bank verliezen moet incasseren, verlaagt dit niet alleen zijn eigen vermogen, maar vaak ook zijn kasreserve.

Komt de bank onder de 8% eigen vermogen of onder de verplichte kasreserve, dan is de bank volgens de spelregels uitgespeeld. Het waren de subprime hypotheekleningen, die het systeem in 2007 vast deden lopen, maar het had evengoed door verliezen op andere leningen kunnen komen, bijvoorbeeld op leningen aan derde wereld landen. De banken hadden eenvoudigweg onvoldoende reserves om verliezen op te vangen.

Dat problemen bij één bank zich verspreiden over andere banken, komt door het feit, dat banken van elkaar geld lenen en waardepapieren van elkaar kopen om hun balansen te optimaliseren. Het feit, dat de subprimes verpakt waren als samengesteld financieel produkt, maakte het effect alleen maar groter. Hoofdoorzaak is echter niet het verlies op de subprime-hypotheken, maar de structureel afgenomen capaciteit van de banken om verliezen op te vangen. En dat is het gevolg van de natuurlijke dynamiek binnen het “fractional reserve banking”.

Gegijzeld

In veel landen werd de overheid te hulp geroepen om de banken te redden. Dat is opmerkelijk, want het banksysteem functioneert buiten alle democratische controle om. Het waren de directeuren van centrale banken, die de ministers van financiën bij de hand namen (of bij de neus namen) en hen naar internationale vergaderingen leidden om onvoorstelbaar hoge kredieten voor de banken los te peuteren. We staan garant met toekomstig belastinggeld. Maar de banken zouden er wel een marktconforme rente over betalen. Anders gezegd, dat berekenen ze weer door aan hun klanten: u en ik. In feite werden de ministers van financiën met de rug tegen de muur gezet. De banken mochten niet vallen, want ze waren te belangrijk.

De macht over het geld is in het verleden door parlementariërs uit handen gegeven. Zij hadden geen notie van wat geld was en hoe het geldsysteem werkt. Nu zijn het de banken die bepalen hoeveel geld er in omloop is en hoeveel de bevolking voor deze dienstverlening moet betalen. De vermenigvuldigingsfactor van het geld leidt ook tot een verschuiving van de macht in het land: in verhouding nemen banken steeds meer investeringsbeslissingen en de overheid steeds minder.

Doordat er steeds meer geld in omloop is, worden ook steeds meer zaken koopbaar. Dit heeft onder andere geleid tot ontmanteling van overheidstaken. Overheden hebben veel diensten, die belangrijk zijn voor het goed functioneren van de maatschappij, te grabbel gegooid voor de winstmakerij: openbaar vervoer, posterijen, telefoon, water- en energievoorzieningen etc. Privé-bedrijven zouden beter presteren. Maar in feite verhult het een machtsverschuiving als gevolg van het “fractional reserve banking”.

Wij beweren nu nog steeds, dat we in een democratie leven, maar over één van de belangrijkste maatschappelijke factoren, geld, heeft het parlement geen zeggenschap meer. Om de macht over het geld weer binnen de democratie te brengen zijn slechts kleine wetswijzigingen nodig. Helaas snappen ook de parlementariërs van deze tijd, op een enkeling na, nog steeds niets van het geldsysteem. Dat is jammer, want met het terug nemen van de macht over het geld en een adequate bankhervorming, zouden ze de kredietcrisis vrijwel onmiddellijk kunnen stoppen. [4]

Bankhervorming

Kort omschreven, zou die bankhervorming er als volgt uit kunnen zien: de centrale bank wordt een staatsbank, en onderdeel van het ministerie van financiën. Deze staatsbank creëert als enige bank geld voor leningen. Het parlement bepaalt welk soort leningen voorrang moeten krijgen in het belang van de maatschappij. Die kunnen tegen gunstige voorwaarden verstrekt worden. Het parlement krijgt op deze manier veel meer invloed op de vormgeving van de samenleving.

De huidige commerciële banken worden doorgeefluik voor de leningen van de staatsbank aan het publiek. Zij beheren de betaal- en spaarrekeningen van hun klanten voor rekening van de staatsbank. Zij kunnen niet meer vrij over deze tegoeden beschikken en kunnen ze niet meer vermenigvuldigen. Ze zullen echter wel fondsen kunnen werven om uit te lenen.

Ethiek

Wanneer de penningmeester van een lokale sportvereniging het kasgeld ongezien zou gebruiken om het te beleggen en zichzelf zo te verrijken, dan loopt hij het risico daarvoor veroordeeld te worden. Maar wanneer bankiers het geld van onze betaalrekeningen op deze manier beheren, dan gaan ze vrij uit.

De corrupte spelregels voor banken zijn ontstaan in een ver verleden, toen goudsmeden, en later bankiers, er op uit waren hun klanten te bedotten. [5] Het enige verschil met vroeger is, dat het systeem officieel geworden is en de wet dit nu toestaat. Uiteraard wordt deze werkwijze zo veel mogelijk verborgen gehouden. Je zult geen enkele website van een bank of centrale bank vinden, waar heldere uitleg gegeven wordt over hoe een bank precies werkt en hoe het systeem in elkaar zit. Op scholen wordt het onderwerp niet behandeld – een heel enkele uitzondering daar gelaten – en zelfs bij de meeste economische opleidingen ontbreekt het in het programma.

federalreservesystemsealMet name vanaf 1913, na de oprichting van de Federal Reserve Bank in de VS, hebben de bankiers het klaar gespeeld om in vele tientallen landen een eigen wettelijk kader te verkrijgen en de macht over het lokale geld in handen te nemen. In elk van deze landen kreeg één bank de rol van centrale bank.

De namen van deze banken wekken de schijn, dat het om overheidsinstellingen gaat, terwijl ze juist – al dan niet stapsgewijs – onafhankelijk werden van het lokale parlement en de regering: De Nederlandse Bank N.V. (1914), Bank of Canada (1935), National Bank of Danmark (1936), Deutsche Bundesbank (1957), Banque de France (1993), Bank of Japan (1997), enz. Op hun bankbiljetten werden vaak portretten van koningen en staatslieden afgebeeld. In veel gevallen werd de schijn, dat het geld van de staat zou zijn, nog versterkt door het feit, dat de staat de verantwoordelijkheid behield om munten te slaan. Ook op de munten prijkte in de regel één of ander vertrouwenswekkend portret. Zo nodig werd zelfs de godsdienst erbij gehaald. Zo kreeg de Nederlandse gulden “God zij met u” in de zijkant gegraveerd.

Eeuwige economische groei

Het is dank zij het potentieel voor economische groei en de toenemende beschikbaarheid van grondstoffen en energie gedurende de vorige eeuw, dat de geldvermenigvuldiging niet tot problemen leidde, maar de economische groei zelfs aanwakkerde.

Mijn stelling is, dat het huidige banksysteem een gevaar vormt voor de toekomst van de mensheid. De permanente inflatie, die inherent is aan dit systeem, vormt een impuls voor steeds meer economische activiteit om het waardeverlies van het geld te compenseren en iets van het extra in omloop gebrachte geld te bemachtigen. Het hardnekkige geloof, dat een economie moet groeien om gezond te zijn, komt mijns inziens hier vandaan. (En bijvoorbeeld niet van één of andere spontane zucht van de arbeidersbevolking om steeds harder te werken.)

Duurzaamheid daarentegen, veronderstelt een evenwicht met ons leefmilieu. Ons leefmilieu groeit niet mee met de toename van onze economische activiteit en bevolking. Het wordt er door vernietigd. [6]

Wij moeten zo snel mogelijk af van ons inflationaire banksysteem en we moeten de macht over het geld terugbrengen waar het in een democratie thuis hoort: bij het parlement.

Nadere toelichtingen:

[1] De kapitaaleis van 8% is de zogenaamde standaard van het Basel Accoord uit 1988, waarop allerlei uitzonderingen van toepassing zijn. Zo hoeft een bank voor hypotheekleningen voor woningen slechts 4% aan kapitaal te reserveren, voor leningen aan andere banken meestal nog minder en voor leningen met staatsgarantie 0%.  HIER

In 2004 stelde de Europese Commissie voor de 8% te verminderen tot 6% en de 4% voor hypotheekleningen tot 2,8%. HIER

Basel II uit 2006 biedt grote banken meer mogelijkheden om zelf de gunstigste methode te kiezen voor het bepalen van hun risico’s. HIER

[2] Bij Triodos Bank wordt 65% uitgeleend. Zie HIER.

[3] HIER vind je de hoofdstukken Fractional Reserve Banking, Central Banking, Deposit Insurance. Merk op, dat Murray N. Rothbard (1926-1995) voorstander was van een terugkeer naar de goudstandaard, zoals bijv. ook Ron Paul. Hoewel begrijpelijk, bezien vanuit de VS-geschiedenis, heeft een geldsysteem gebaseerd op goud veel nadelen. Landen zonder goudmijnen moeten goud kopen (dus goederen en diensten afstaan aan goudleveranciers) enkel en alleen om over hun landelijke betaalmiddel te kunnen beschikken.

Telkens wanneer meer goud op de wereldmarkt komt, zullen zij weer méér moeten kopen om te voorkomen, dat hun valutas relatief minder waard worden (ten opzichte van landen waarvan de goudvoorraad toeneemt). Goudproducenten zouden in veel aspecten supra-nationale macht verkrijgen, meer dan de Federal Reserve nu. Goud heeft geen stabiele waarde. De prijs kan beïnvloed worden door houders van grote voorraden, zoals de goudproducenten en de centrale banken. Zelfs grote aantallen kleine kopers en verkopers, wanneer ze gedreven worden door angst of hebberigheid, kunnen de prijs beïnvloeden. Al deze prijsfluctuaties kunnen een gevaar vormen voor elke economie, die zijn geldsysteem vastgepind heeft aan de waarde van goud. Nog meer dan nu, zou goud de oorzaak worden van conflicten, oppressie en oorlogen.

[4] Bankcrisis? Hervorming! HIER

[5] Geheimen van geld, rente en inflatie HIER

[6] Energie-crisis: keerpunt van de mensheid. HIER

7 gedachten over “Op weg naar een gezonde economie!

 1. The World Futur Society in Bethesda bij Washington(1989),www.wfs.org
  publiceert jaarlijks een lijst van denkbare ontwikkelingen die berusten op grond van
  onderzoeken van wetenschappers van allerlei slag.
  Alle (rijke) Amerikanen kunnen zich gelukkig prijzen dat ze net op tijd geboren zijn en zullen
  genieten van het wonder van de techniek. Veelzijdige en intelligente robots zullen praktisch al
  het werk overnemen en de Amerikaanse burger zal een loon krijgen zonder er hoeven voor
  te werken. Al aan het begin van de jaren tachtig plaatsten verschillende enthousiaste futuristen
  en sociologen een bril op met wel erge roze glazen. Ze voorspelden dat tijdens de volgende
  vijftig jaar de maatschappij zo erg zou veranderen dat werken een uitzondering zou worden en
  dat iedereen van onbeperkte vrije tijd zou kunnen genieten. Een zonnige toekomst?
  De Westerse landen hebben een dusdanige hoge graad van nationale rijkdom dat elke burger
  een nationaal basisinkomen krijgt. Geen staataalmoes, maar volwaardig inkomen, voldoende
  om er een confortabele levenstijl op na te houden. Iedereen heeft onbeperkt veel vrije tijd voor
  het gezin, voor z’n hobby’s, voor sport of voor studie. Het idee van een wereld waar het niet
  meer nodig is te werken voor de kost lijkt vandaag misschien een ver ideaal. Al de tijd die je
  maar wil voor creativiteit in huis, om wat te surfen op het internet of voor het ontwikkelen van
  nieuwe vaardigheden. Toch leeft hier en daar de hoop dat de mens een produtief wezen is en
  dat de meesten onder ons de nood zullen voelen om toch te werken en zich nuttig te maken
  Want wie zegt dat vrije tijd geen vloek zal blijken en werken een begerenswaardig privilege,
  enkel weggelegd voor de gelukkigsten onder ons?.Wie zal hier weer de nodige belastingsgelden
  moeten voor ophoesten, made in de VS alles is daar mogelijk.
  Wereldregering, wereldcentrale bank, die iedere staat haar financiële werkingsmiddelen toekent zonder btw en belastingen die worden afgeschaft

  Het World Watch Instituut publiceert ieder jaar een studie over de toestand van de aarde.
  Het sterven van de aarde door de informatie-economie versluierd.
  Over slinkende ijskappen en stinkende politiek. AI deze veranderingen in het klimaat en de ecologie van de aarde hebben dezelfde oorzaak: de hebzucht van weinigen, en de kracht waarmee deze machtige groep rijken zijn perverse visie op handel en economie over de hele wereld probeert door te drukken. Het Amerikaanse Worldwatch-instituut publiceerde studies
  waaruit blijkt dat de twintigste eeuw de bloedigste eeuw in de menselijke geschiedenis is.
  Behalve voor voortgaande ontwapening, diplomatieke bemiddeling en consequente
  vervolging van oorlogsmisdadigers pleit het instituut vooral voor versterking van internationale
  organisaties als de VN. Niet om vrede op te leggen, maar om oorlog te voorkomen.
  ,,De belangrijkste voorwaarde voor een vreedzame toekomst is het erkennen en oplossen
  van de problemen die aan conflicten ten grondslag liggen”, aldus Worldwatch.
  Stabilisering van klimaat en wereldbevolking: de twee grote uitdagingen voor de 21 ste eeuw,
  stelt hoofdauteur Lester Brown.
  (3 oktober 2005)Het Worldwatch Institute in Washington wijst de bio-industrie aan als
  Het Worldwatch Institute in Washington wijst de bio-industrie aan als
  de aanjager van dierziektencrises die wereldwijd de gezondheid van mens en dier
  bedreigen. In het rapport “Happier Meals: Rethinking the Global Meat Industry”
  stelt onderzoeker Danielle Nierenberg dat de grootschalige verwerking van veevoeders
  en de intensieve veehouderij ons niet alleen goedkoper vlees gebracht hebben, maar
  ook een snel stijgend aantal dierziektencrises. Na de varkenspest, BSE en voorgaande
  vogelpestepidemieën vrezen deskundigen nu voor een vogelgrieppandemie die volgens
  dr. David Nabarro , vogelgriep expert van de Verenigde Naties, tot 150 miljoen mensen
  wereldwijd het leven zou kunnen kosten.
  Volgens het gezaghebbende Worldwatch Institute doorbreekt de bio-industrie de
  kringloop tussen kleine boeren, hun dieren en de leefomgeving met grote bijkomende
  schade voor de volksgezondheid en lokale gemeenschappen. Om die reden bepleit
  Worldwatch een heroriëntatie op de wijze waarop dieren in de veehouderij worden gehouden.
  13 januari 2005 Worldwatch: “armoede, ziekten en milieu zijn het echte probleem” De wereld concentreert zich veel
  te veel op terreurbestrijding, waardoor armoede, ziektes en milieuproblemen op de
  achtergrond raken. Dat stelt het Amerikaanse instituut Worldwatch. Volgens de organisatie
  hebben de tsunami’s in Zuidoost-Azië dat op een angstaanjagende wijze duidelijk gemaakt.
  “Armoede, ziektes en de achteruitgang van het milieu vormen de echte As van het Kwaad”,
  aldus de voorzitter van Worldwatch. http://www.worldwatch.org:

 2. Mee eens, maar ook de voedingsindustrie speelt een grote rol. In Europa worden veel gevaarlijke stoffen in ons eten toegelaten – ze vallen onder de E-nummers – terwijl studies aantonen dat ze kankerverwekkend zijn. Als consument moeten we gewoon die rotzooi weigeren. Massaal weer vers eten en milieuvriendelijk leven. De armoede kun je bestrijden door invoering van een basisinkomen. Het is toch te gek voor woorden dat in een Afrikaans land het uitdelen van gratis aidsmedicijnen niet is doorgegaan omdat de mensen toch zouden sterven van de honger. Een basisinkomen van 1 dollar per dag had het kunnen voorkomen.

 3. Volgens futurologen de we reldcentrale bank wordt geleid door een centrale staatshoudkundige boekhouding die de bancorplanetaire valuta vertegenwoordigt en een vaste bancorprijs per product, services en diensten, een centrale gestuurde economie van productie per product wat er nodig is voor de bevolking met een veilige overschot zonder zinloze overproductie. Er zijn maar wenig personen die de nodige kaas met kennis van zaken hier van hebben gegeten. Van spacefuturologen en exopolitici worden veronderstelt over uitzonderlijke intellectuele progressieve kapaciteiten te beschikken zeker voor in samenwerking met Extraterrestrials die de Aarde met hun ruimtetuigen bezoeken.
  Dat zal ver verwijderd zijn voor de dagdaglijkse straatpolitiek van jan met de pet. Hoe groot kan het verschil niet zijn in ruimtevaartwetenschappelijke kennis en techniek van Extraterrestrials tegenover die van de Aarde, nog minder een spacescience-scholingsniveau van een peuter of zogoed als van spacescience-analfabeet. Wie weet …. Wetenschappelijke en technologische innovatie van het ene moment op andere. Velen denken dat de beurs gaat in elkaar stuiken, laat mij lachten, niets gaat in de chaos dat zijn zal langzame omschakeling worden …
  voor een planeet van zes miljard mensen….Dat wordt al jaren sinds 1978 binnen de VN besproken in verband met de resolutie 33/426
  Laat de ufo-filmklucht uit de VS-Hollywood in de bioscoopzalen uitrazen. Nergens anders!!

 4. De naakte waarheid omtrent verbranden en verzuipen met of zonder hulp van Extraterrestrials?

  Wie de defensie-ufo-archieven doorneemt op internet, krijgen automatische rechtstaande haren van razernij.
  Wat verbergt de ufo-coverups allemaal in de zin van oorlogsvoerende wapens onder andere weermanipulaties door technologische bijstand van Extraterrestrials aan bepaalde staten of naties.
  De VS heeft buitenaardse schepen
  Gebruikt het VS leger de USAF buitenaardse technologie?
  door pr. dr. Richard Boylan bron ufo.be

  In 2001 juichte ook het 3000 wetenschappers tellende
  International Panel on Climat Change (IPCC) van de VN de inzet van chemtrails in een rapport toe.

  Om de globale opwarming te reduceren verzekeringsmaatschappijen groter dan de grootste olie en de internationale wapenhandel zoals de Suisse Reinsurance Compagany en Lloyds of London rapporteren onhoudbare verliezen vanwege extreme weersomstandigeheden door een snel opwarmende Aarde en de vrees dat deze failliet gaan, dat de geldmarkt en de banken die hen ondersteunen eveneens, volgens Andrew Dlugolecki directeur van één van ’s werelds zes grootste verzekeringsgroepen.

  Tegengeluiden waren er ook. Dennis Kucinch,oud-presidentskandidaat voor de Democraten en huidig
  congreslid van Ohio, wees tijdens een symposium in 1999 op de rol die chemtrails spelen in de geheime
  ruimtewapenprogramma’s van het Pentagon. In 2001 trachtte hij tevergeefs de Space Preservation Act door
  het Amerikaanse congres te krijgen. Zijn voorstel mikte op een verbod van zowel alle mogelijke ruimtewapens
  als dat van chemtrails, haarp.. die er voor zorgen dat de kracht van militaire radar- en radiogolven toeneemt. De
  waarheid is, dat er een compleet programma ligt in het ‘Department of Defense’, genaamd ‘Vision for 2020,
  dat deze wapens ontwikkeld”. Het ‘US Space Command’ haar visie voor 2020 vraagt om dominantie van de
  ruimte, land, zee en lucht.
  Daarnaast benadrukt hij de enorme schaduwkanten van chemtrails, zoals het feit dat er kunstmatige wolken
  ontstaan, die droge windstormen veroorzaken die gepaard gaan met enorme bliksemschichten. en schade voor de volkgezondheid
  space futurologi,exopoitiek en spacedefensie,de Aarde is een oorlogsvoerende planeet om diverse
  redenen, zijn er in de ruimte nog oorlogsvoerende planeten? Het misterievat van de ruimte……

  Hartelijke groeten aan iedereen een VRT-spelleke een gouden cd à la Nasa de ruimte in………

 5. Het is inmiddels 2011 en er ligt een ESM-verdrag dat voor 31 december 2011 geratificeerd moet worden.
  Het ESM-verdrag richt een nieuw fonds op dat onschendbaar is, aan niemand verantwoordelijkheid afdraagt, en alle EU lidstaten kan ongelimiteerd
  kan commanderen om binnen 7 dagen geld over te boeken.

  Degene die dit verdrag bedacht heeft is niet goed bij zijn hoofd. Degene die dit verdrag goedkeurt is goed voor het gekkenhuis. Ga naar http://geenesmverdrag.petities.nl om te protesteren en lees http://www.gezondeeconomie.nl voor meer informatie.

 6. Het lijkt er steeds meer op dat we sinds publicatie van dit artikel eerder verder van een oplossing zijn dan dichterbij. Met de overname van weer een bank door de overheid lijkt het erop dat de burger de dupe is van het roulettespel van de diverse politieke partijen. (Ze kunnen beter hun geld inzetten via http://www.roulettespelen.tv!).

  Armoedig om te zien hoe men omgaat met geld van de gemeenschap (lees burger) en er eigenlijk geen wezenlijke bijdrage geleverd word aan het herstel van de economie. Links, midden en rechts kijken allemaal hoe ze op de korte termijn kunnen scoren zonder beleid te maken voor de komende 30/50 jaar. Oké het is wellicht makkelijk oordelen vanaf de zijlijn maar er is echt geen andere oplossing dan meerjaren plannen en visie voorbij de horizon.

Geef een reactie

Deze site gebruikt Akismet om spam te verminderen. Bekijk hoe je reactie-gegevens worden verwerkt.