Advertentie

Farmaceutische industrie woekert binnen de overheid!


Teuni Kuiper is een vrouw die reeds lange tijd bezig is om antwoord te krijgen op vragen rondom vaccinaties. De simpele tegenstrijdigheden die ze tegenkomt op dit gebied legt ze in essentiële vragen voor aan de overheidsinstanties die hier op zouden moeten antwoorden. Maar helaas, ontkenningen, kastje-naar-de-muur politiek, Zwarte Pieten enz. zijn haar deel.

Langzaam maar zeker wordt een waarheid voor haar openbaar, die ze wil delen met ons. Hieronder is haar lezersbrief, die wij van WantToKnow vanzelfsprekend plaatsen. Lees hem helemaal door en vertel het verder. De spelletjes die worden gespeeld met onze gezondheid, door met name het verkwanselen van onafhankelijkheid aan de farmaceutische industrie moet stoppen!  Hoe kun je zoiets duaals als veiligheid van vaccinaties bijvoorbeeld nu nog serieus nemen..?

En de bestaande media maar achter de officiële instanties aanlopen en hun gezonde verstand thuis op het nachtkastje laten liggen..

Terloops komt Teuni erachter dat het College ter Beoordeling van Geneesmiddelen  (het CBG) heftig door de farmaceutische industrie wordt gesponsord.. Kan dit überhaupt? € 27 miljoen per jaar is geen kattenpis. Zeker als blijkt dat de overheid hier slechts voor € 2miljoen in bijdraagt.. Hoezo belangenverstrengeling, hoezo gekleurde uitkomsten. Lees hoe de Engelse ziekte, ondanks vaccinatieprogramma’s gewoon weer de kop opsteekt. 

~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~

Ingezonden brief door Teuni Kuiper

26 April 2009

~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~

Engelse ziekte is terug sinds de invoering van aluminium hydroxide in vaccins.

Toename van Rachitis (Engelse ziekte) ontmaskert tevens de boze opzet van de farmacie en handlangers bij de overheid!

Omdat iedereen die dit zeer belangrijke schrijven – naar aanleiding van een zeer recent gepubliceerd onderzoeksverslag – ontvangt, al eerder materiaal van me kreeg toegezonden – te weten de 4 open brieven aan dr. Conyn van het RIVM, de 3 brieven aan de GGD’s en de open brief aan minister Klink – zal ik eerst van wal steken met het antwoord dat ik op 23-4-2009 kreeg van het RIVM, en dan nog niets eens van dr. Conyn zelf, maar door een ‘namens’. Het grote ‘doorschuiven van de Zwarte Piet’ is begonnen.

Het RIVM is niet bepaald een consistente club in haar antwoord naar de burgers van Nederland, die zij 'dient te dienen'..
Het RIVM is niet bepaald een consistente club in haar antwoord naar de burgers van Nederland, die zij 'dient te dienen'..

Voor de volledigheid zal ik deze brief van het RIVM hieronder in zijn geheel laten volgen. Blijf vooral doorlezen, want verderop in dit schrijven komt er een angstaanjagend lelijke en met evidentie onderbouwde aap uit de mouw, maar daar moet ik eerst naar toe werken. Het wordt schokkend!

Het antwoord van het RIVM op een papieren brief plus 4 open brieven per e-mail:

~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~

Geachte mevrouw Kuiper,

Met excuus voor de vertraagde berichtgeving vanuit het RIVM, reageren wij hierbij op de door u ingezonden mails (incl. mail dd 19-04-2009 naar de GGD-en)  waarin u uw bezorgdheid uit aangaande de veiligheid van vaccins en ons onderzoeksvoorstellen doet.

Met betrekking tot de veiligheid van vaccins beschikt Nederland over een zelfstandig bestuursorgaan, het College ter Beoordeling van Geneesmiddelen (CBG). Het CBG is verantwoordelijk voor de toelating en bewaking van werkzame geneesmiddelen (waaronder vaccins) op de markt. Het zwaartepunt van deze opdracht ligt bij de bescherming van de volksgezondheid.
Voordat een geneesmiddel in Nederland in de handel mag worden gebracht, moet het een registratie (ook wel handelsvergunning genoemd) krijgen van het College ter Beoordeling van Geneesmiddelen (CBG). Hiertoe beoordeelt het CBG de geneesmiddelen op basis van criteria die  in de Geneesmiddelenwet staan en stelt het de voorwaarden vast voor toelating op de Nederlandse markt.

Bovenkant formulier

Verder zorgt het CBG o.a. ook voor hoogwaardige bewaking van de werkzaamheid en veiligheid van geneesmiddelen (waaronder vaccins) die in de markt aanwezig zijn.
Onderkant formulier

Voor het Rijksvaccinatieprogramma en ook de HPV-vaccinatie worden uiteraard alleen door CBG goedgekeurde middelen gebruikt. ~

Voor uw bezorgdheid met betrekking tot de veiligheid van vaccins verwijs ik u naar dit College, wat hiervoor het aangewezen orgaan is.

Met betrekking tot uw onderzoeksvoorstellen geef ik u graag mee dat het RIVM een onafhankelijk onderzoeksinstituut is dat opdrachten aanneemt van voornamelijk de ministeries van VROM, VWS en LNV, en een aantal diensten van de ministeries, zoals de inspecties. Verder voert het instituut opdrachten uit voor Defensie en andere departementen en diensten, waaronder de inspecties en internationale organisaties, zoals de Europese Unie en de Verenigde Naties. Deze onafhankelijkheid is vastgelegd in de Wet op het RIVM.
Het RIVM neemt geen onderzoeksvoorstellen van particulieren in behandeling. Wij kunnen dan ook niet op uw voorstel ingaan.

Met vriendelijke groeten,

Anita Hoegee-Wehmann
 
namens

Dr. M.A.E. (Marina) Conyn-van Spaendonck, arts-epidemioloog
Rijksvaccinatieprogramma-manager
RIVM – Centrum Infectieziektebestrijding (CIb)
Postbus 1 (postbak 14)
3720 BA Bilthoven

 ~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~

Het CBG

Ik zal eerst een fragment citeren uit het Algemeen Dagblad van 8-12-2004 dat onder de titel Een bittere pil publiceerde over de verantwoordelijkheden van verschillende gezondheidsautoriteiten en instanties inzake de veiligheid van medicijnen:

[…] In ons land mogen nieuwe medicijnen pas worden verkocht na goedkeuring door het CBG. Aan toelating (of afwijzing) gaat diepgaand wetenschappelijk onderzoek vooraf. Daarbij baseert het CBG zich op testrapporten en andere gegevens van de fabrikant. Geeft zo’n ‘papieren exercitie’ de fabrikant niet de kans zijn product rooskleuriger voor te stellen dan het is?

Volgens CBG-voorzitter Frits Lekkerkerker laat de procedure niet veel ruimte om de zaak te bedotten. Hij geeft toe dat ‘vertrouwen dat de studies juist zijn uitgevoerd een rol speelt’.”Is dat vertrouwen er niet, dan kunnen we de Inspectie voor de Gezondheidszorg het onderzoek laten inspecteren. In theorie zouden academische ziekenhuizen vooronderzoek kunnen doen. Maar dat is vreselijk kostbaar; wie zal dat betalen?” […]

 […]Eenmaal toegelaten middelen blijft het CBG volgen. “Vooral van nieuwe werkzame stoffen willen we weten of alles uitkomt zoals gedacht. Is dat niet zo, dan zijn er diverse opties. Soms volstaat aanpassing van de productinformatie en de bijsluiter. Maar is de veiligheid in het geding, dan kunnen we het product schorsen. Dat is 20 jaar geleden bijvoorbeeld gebeurd met het slaapmiddel Halcion. Toen daar problemen mee rezen en de fabrikant weigerde de productinformatie aan te passen, werd dat geschorst.”[…]

 […] Farmabedrijven geven miljarden uit aan reclame en beïnvloeding en ook dat heeft volgens de DVG-directeur wel degelijk invloed op het voorschrijfgedrag. Aan de promotie van Vioxx werd méér geld uitgegeven dan Pepsi besteedt aan reclame voor zijn cola.”[…]

Gaat onze gezondheidszorg dezelfde weg op als in de VS? Blind door poen, kan veel door de beugel..?
Gaat onze gezondheidszorg dezelfde weg op als in de VS? Verblind door poen, gaat te veel door de beugel..?

Veiligheidsgaranties zijn er inderdaad niet, maar waarschuwingen kunnen wel tijdig ter harte worden genomen en gehonoreerd met een extra en gedegen onafhankelijk onderzoek. Zeker waar het gaat om het menselijk welzijn is anticiperen altijd beter dan eventuele rampen in de empirie af te wachten. Dat geldt niet alleen voor orale middelen, maar ook voor vaccins.

Maar kennelijk vindt men het verstandiger om veel te dure en gevaarlijke middelen voor te schrijven dan door tijdig onderzoek naar aanleiding van alarmerende bevindingen veel onnodige kosten en leed te besparen. En voor onverwacht opduikende tijfel aan de veiligheid na de registratie sluit men ook liever de ogen dan gebruik te maken van de diverse opties, zoals schorsing totdat tenminste zekerheid is verkregen omtrent de in het geding zijnde veiligheid van middelen.

Het schuiven met de Zwarte Piet

Nadat hierboven door CBG-voorzitter Lekkerkerker is geschetst volgens welk protocol de veiligheid van medicijnen bewaakt wordt, zal ik weergeven hoe in 2003 en 2004 mijn waarschuwingen voor de zeer gevaarlijke bijwerkingen van het antikankermiddel Taxotere, vergezeld van mijn omvangrijke studies daarnaar, stelselmatig opzij werden geschoven.

 •  Ik wendde me eerst met een uitvoerig gedocumenteerde waarschuwing tot staatssecretaris C.I.J.M. Ross-van Dorp van VWS (19-11-2003). Namens haar deelde de Directeur Preventie en Openbare Gezondheidszorg, de heer A.A.W. Kalis, mij mee dat het niet tot de taken van de overheid behoort om wetenschappelijk onderzoek te beoordelen.
 • Vervolgens stuurde ik mijn onderzoeksmateriaal naar de Gezondheidsraad (17-12-2003). De Algemeen secretaris, de heer M. van Leeuwen, liet weten dat het niet de taak is van de Gezondheidsraad om zich uit te spreken over de claims van de farmaceutische industrie. Maar …..waar er onder de bevolking ongerustheid heerst, behoort een overheid toch in actie komen en duidelijkheid te verschaffen. Artikel 22 van de gezondheidswet luidt: ‘Het is de taak van de Gezondheidsraad de Regering en het Parlement voor te lichten over de stand der wetenschap ten aanzien van vraagstukken op het gebied van de volksgezondheid’.
 • Daarna richtte ik mij tot het Nederlands Bijwerkingen Centrum Lareb (9-2-2004). Van het Lareb mocht ik geen reactie ontvangen.
 • Vervolgens stuurde ik mijn waarschuwing voor de al eerder in kaart gebrachte middelen plus de inmiddels als zo mogelijk nog gevaarlijker stof docetaxel (Taxotere) naar de Inspecteur-Generaal van de Inspectie voor de Gezondheidszorg, de heer J.H. Kingma (8-3-2004). Van de Inspectie voor de Gezondheidszorg mocht ik via mevrouw J.M. Runnenberg, Sectie Geneesmiddelenbewaking, een reactie ontvangen. Zij schreef me dat prof. Stricker na bestudering van mijn onderzoek van mening was dat mijn bevindingen het beste kenbaar gemaakt konden worden aan het College ter Beoordeling van Geneesmiddelen. Prof. Stricker is notabene zelf inspecteur van de Geneesmiddelenbewaking van de Inspectie voor de Gezondheidszorg, die de verantwoordelijkheid draagt voor het Agentschap CBG! Hoewel hij niets afdong op mijn onderzoek, liet hij mij zelf contact opnemen met het CBG, terwijl hij zondermeer het CBG had kunnen opdragen om nader onderzoek te (laten) verrichten en/of zelf een onderzoek had kunnen gelasten, zoals uit het verhaal van de heer Lekkerkerker naar voren komt!
 • Op 2-6-2004 stuurde ik mijn onderzoeksmateriaal omtrent docetaxel (Taxotere) naar het Agentschap College ter Beoordeling van Geneesmiddelen. Per omgaande ontving ik een ontvangstbevestiging en enkele dagen later volgde een tweede reactie waarin werd gesteld dat het CBG mijn brief over taxotere niet verder in behandeling zou nemen omdat het een product betreft dat niet is geregistreerd door het CBG. Taxotere is namelijk geregistreerd door de Europese Commissie. Men verwees me door naar de met name genoemde website van het Europese geneesmiddelenagentschap EMEA. De namens het Agentschap CBG berichtende mevrouw I. Van den Brink gaf me met dit internetadres wel een waardevolle hint om verder te kunnen komen. Ik schreef op 11-6-2004 nogmaals een brief naar het Agentschap CBG om hen op hun verantwoordelijkheid aangaande een kritisch onderzoek naar docetaxel te wijzen en voegde daarbij een recent uitgevoerd literatuuronderzoekje naar de effectiviteit en bijwerkingen van de combinatie van docetaxel plus prednison die inmiddels weer als ‘grote stap voorwaarts’ werd aangeprezen.
 • Op 7-6-2004 verzond ik mijn waarschuwing voor Taxotere/docetaxel aan de heer I. Wolffers, hoogleraar Gezondheidswetenschappen en auteur van de tweejaarlijkse Medicijngids.
 • Na het uitwerken van de combinatie van docetaxel plus prednison stuurde ik de heer Wolffers op 11-6-2004 ook deze studie toe. Op beide brieven mocht ik geen reactie ontvangen.
 • Op 14-6-2004 richtte ik mij tot het Rijksinstituut voor Volksgezondheid en Milieu, dat voor overheidsinstellingen, zoals het Agentschap CBG, chemisch-farmaceutisch, farmacologisch en toxicologisch onderzoek verricht. Van het RIVM heb ik nog geen reactie ontvangen, maar dat ligt ook niet voor de hand omdat het RIVM uitsluitend werkt in opdracht van de overheid en dus niet hoeft te reageren op initiatieven van anderen.
 • Op 18-6-2004 richtte ik me tot de heer P. van Buitenen met het verzoek om in het Europees Parlement deze kwestie aan de orde te stellen. Ik kreeg geen enkele reactie.
 • Op 25-10-2004 schreef ik naar drs. K. Arib, lid van de Tweede-Kamerfractie Partij van de Arbeid, met de vraag of zij de kwestie via de tweede-Kamer kon aanzwengelen. Ik kreeg geen enkele reactie.
 • Op 30-11-2004 richtte ik me – achteraf ook vergeefs – tot DGV , het Nederlands Instituut voor Verantwoord medicijngebruik.

Hoewel geen van de geadresseerden mijn onderzoeksuitkomsten weersprak of anderszins kritiek had op mijn bevindingen, lijkt het wel of ze zich allemaal proberen te distantiëren van het onderwerp, hetzij door het doorspelen van de Zwarte Piet of door gewoon te zwijgen.

En dat terwijl de door mij aangeschreven overheidsinstanties stuk voor stuk een eigen verantwoordelijkheid hebben op het gebied van de veiligheid van geneesmiddelen.

Wat kon hier aan de hand zijn?

Tijdens een tv-programma in het begin van 2009 kreeg ik daarop een helder antwoord. Onomwonden werd verteld dat het CBG wordt gesponsord door de farmaceutische industrie!

In 2007 ontving het CBG van de farmaceutische industrie 27 miljoen euro en van de overheid slechts 2 miljoen euro…

Onderzoek door universiteiten wordt ook royaal gesponsord door de famaceutische industrie. Ik was er tijdens mijn eigen afstudeerfase in Leiden zelf getuige van hoe deze oudste universiteit van ons land zijn ziel verkocht aan de duivel en daardoor alleen nog met voor deze industrie welgevallige bevindingen naar buiten mocht treden. Dit wordt beschreven in het boek De onwelkome boodschap, of hoe de vrijheid van wetenschap bedreigd wordt, dat de Leidse hoogleraar André Köbben samen met Henk Tromp in 1999 schreef, Mets & Schilt.

Het CBG en de universiteiten hebben dus hun geloofwaardigheid verkocht aan de farmacie!

De Australische dr. Viera Scheibner deed veel onderzoek en legde haar ervaringen neer in het boek Vaccinatie, het eind van een mythe. Zelf ontdekte ik nog twee andere – en minstens zo gevaarlijke, zo niet nog ergere – bijwerkingen van vaccins en dan met name vaccins die elektro-actieve elementen zoals kwik en aluminiumhydroxide bevatten. Hierdoor kunnen allerlei lichaamseiwitten een verkeerde vouwing  – en daardoor afwijkende ruimtelijke structuur – krijgen waardoor – kort gezegd – alle denkbare lichaamsfuncties kunen worden ontregeld, met alle mogelijke aandoeningen als gevolg. Dat was mijn eerste ontdekking die gestoeld is op de al in mijn HBS-B-natuurkundeboek uit 1958 genoemde ‘Van der Waalskracht’.

Mijn tweede ontdekking is gestoeld op de in het Drug-Induced Nutrient Depletion Handbook uit 2001 genoemde depletie van vitamine D, calcium en fosfor door aluminium hydroxide.

Dit reguliere medische handboek is – in tegenstelling tot andere handboeken uit dezelfde gerenommeerde serie – niet in Nederland of via Nederlandse kanalen te verkrijgen!!!

Het toeval wilde dat ik op deze titel werd getipt en het boek via Duitsland in mijn bezit kon krijgen. De gedachte aan het ‘afschermen van kennis voor Nederlandse artsen’ dringt zich op.

Door het lezen in dit uiterst handzame naslagwerk zou men immers kunnen ontdekken dat vaccinaties met aluminium hydroxide bevattende vaccins (80% van alle vaccins) de belangrijkste oorzaak zou kunnen zijn van vele moderne welvaartsziekten. En dat mag natuurlijk niet bekend worden.

Gesjoemel door farmaceut Merck

Op 25-4-2009 vond ik in mijn mailbox een doorgestuurd bericht over het HPV-vaccin Gardasil, met daarbij een speciaal verslag door Judicial Watch: Examining The FDA’s HPV Vaccine Records.

In de ‘Executive Summary’ staat als vijfde van de zeven punten het volgende te lezen:

[…] During testing, an aluminium-containing placebo was used. Aluminium can cause permanent cell damage and is a reactive placebo, unlike most standard saline placebo’s. This means that tests of Gardasil may not have given an accurate picture of safety levels […]

Hierdoor werden alleen de aan het vaccin zelf toe te schrijven bijwerkingen in kaart gebracht en bleven alle door aluminium hydroxide veroorzaakte bijwerkingen – vooral op de kortere termijn – gemaskeerd. Die op de langere termijn komen in een relatief korte trial nog niet in volle omvang naar voren. Doordat er geen objectieve controlegroep was kon in deze invalide trial geen negatief effect van de adjuvans aluminium hydroxide naar voren komen.

Helaas voor Merck – die deze trial uitvoerde – loopt deze firma toch tegen de lamp………

Voordat ik dit verhaal vertel, zal ik eerst een bericht citeren uit de ZorgKrant van het Erasmus MC van 14-4-2008

Röntgenfoto van Engelse ziekte, waarop de ernstige botmisvorming zichtbaar is.
Röntgenfoto van Engelse ziekte, waarop de ernstige botmisvorming zichtbaar is.

Terugkeer van Engelse ziekte (rachitis) wijst aluminium hydroxide aan als boosdoener.

 […] Geheim van effect aluminium in vaccinaties ontmanteld

Onderzoekers van het Erasmus MC en de Universiteit Gent hebben voor het eerst aangetoond wat exact het positieve effect is van het toevoegen van aluminium aan vaccinaties. De resultaten van het onderzoek werden onlangs online en binnenkort in print gepubliceerd in het wetenschappelijk tijdschrift Journal of Experimental Medicine. Met deze vondst kunnen vaccinaties in de toekomst worden verbeterd.

‘Dirty secret’

Al jarenlang wordt aan zo’n 80% van de vaccinaties die wereldwijd aan mensen worden toegediend aluminium hydroxide toegevoegd. Sinds 1926 was duidelijk dat dit een belangrijk positief effect heeft op de werkzaamheid van de vaccinaties, maar hoe dat proces exact werkte, was tot nu toe onbekend. De stof kreeg daarom de bijnaam ‘dirty little secret of immunology’.

Actie

Het vermoeden bestond al dat de aluminiumzouten de dentritische cellen van het lichaam activeert. Dit zijn de verkenners van het immuunsysteem. In eerdere onderzoeken leken aluminiumzouten echter geen effect te hebben op de dendritische cellen. Het onderzoek onder leiding van prof.dr. Bart Lambrecht toont nu aan dat dit effect wel plaatsvindt, maar via een tussenstap.

Door de aluminiumzouten komt in de spieren het zogenoemde urinezuur los, een stof die vooral bekend is als aanleiding van jichtaanvallen. Dit urinezuur wordt door de dentrische cellen opgemerkt die vervolgens het immuunsysteem aanzetten om tot actie over te gaan.

Pijn

Deze vondst kan een belangrijke stap voorwaarts betekenen bij het verder verbeteren van vaccinaties. Zo voelen sommige patiënten bijvoorbeeld plaatselijk pijn na een vaccinatie. Die zou kunnen ontstaan door de toegevoegde aluminiumzouten. Wellicht leidt een vermindering van de toegevoegde aluminiumzouten in de toekomst tot minder of geen pijn bij deze patiënten. Kijk voor de onderzoeksresultaten op de website van the Journal of Experimental Medicine […]

 Eerst wat opmerkingen naar aanleiding van dit stukje:

 • Ook bijwerkingen van aluminium komen tot stand via nog steeds niet onderkende of zelfs genegeerde tussenstappen, zoals de vorming van afwijkende eiwitstructuren en depletie van de essentiële stoffen calcium, fosfor en vitamine D
 • Door het versterken van de immuunrespons werkt aluminium dus ook het a-specifieke stress-syndroom (GAS) in de hand, hetgeen kan leiden tot wiegendood en extreem verlopende infecties ingeval van min of meer gelijktijdige besmetting met andere ziekteverwekkers. Dat kan heel goed de oorzaak zijn geweest van het overlijden van Freek Hagoort in het vroege voorjaar van 2009, binnen enkele dagen zijn zijn DTP-BMR-vaccinatie. Dit vaccin bevat ook aluminium hydroxide.

Een al 8 jaar durend smerig geheim van aluminiumhoudende vaccins

In bovenstaand citaat wordt aluminium hydroxide het ‘Dirty secret’ genoemd omdat men niet wist langs welke weg de effectiveiteit tot stand komt. Ondanks dat ging men vrolijk verder met inspuiten van nog steeds gezonde kleine kinderen.

Helaas vertonen die kinderen steeds vaker allerlei aandoeningen waarvan men ook de aanleiding niet zou weten. En dat is een grote leugen, zoals me onlangs bleek uit een medisch handboek dat ik niet via het Nederlandse  bedrijf Geneeskundeboek.nl kon bemachtigen, maar dat me vanuit Duitsland wel per omgaande werd toegestuurd. Het gaat om het boek Drug-Induced Nutrient Depletion Handbook, 2nd Edition, door Ross Pelton, RPh, PhD, CCN, James B. LaValle, RPh, DHM, NMD, CCN, Ernest B. Hawkins, RPh, MS, Daniel L. Krinsky, RPh, MS, 2001.

In het genoemde Drug-Induced Nutrient Depletion Handbook staat op bladzijde 28 te lezen dat aluminium hydroxide leidt tot de depletie van calcium, fosfor en vitamine D. In feite is vitamine D nodig voor de beschikbaarheid van calcium en fosfor.

Elders in dit handboek staat vermeld dat alleen al de depletie van vitamine D kan leiden tot osteoporose, spierzwakte en gehoorverlies.

Bovendien is depletie van fosfor gerelateerd aan een vergroot risico op de ontwikkeling van kanker.

Calcium is onder meer nodig voor de aanmaak van melatonine, zodat de depletie van calcium allerlei functies van melatonine – zoals een gezonde slaap en de methylering van het DNA – benadeelt. Beschadiging van de methylering van het DNA door melatoninegebrek- en daardoor van de epigenetische codering van het DNA – kan leiden tot een versterkt kankerrisico en allerlei andere degeneratieve aandoeningen.

Een bijzonder waardevol boek dat iedereen zou moeten kennen!
Een bijzonder waardevol boek dat iedereen zou moeten kennen! (klik op het plaatje voor details)

In in haar boek Vaccinatie, het eind van een mythe – dat voor het eerst uitkwam in 1994 en in 1999 in de Nederlandse vertaling verscheen en nog steeds verkrijgbaar is – beschrijft dr. Viera Scheibner hoe bij sommige kinderen na de eerste vaccinaties spontaan botbreuken kunnen optreden.

Hiervoor werden zelfs al ouders berecht omdat ze zogenaamd hun kinderen heftig door elkaar zouden hebben geschud en daardoor dit letsel zouden hebben veroorzaakt. Dr. Scheibner schreef dit nog toe aan een door de vaccinatie tweeggebrachte verlaging van vitamine C, een mechanisme dat ook optreedt na vaccinaties omdat vitamine C door het lichaam wordt ingezet om schade door de vaccins te neutraliseren. Vitamine C is ook betrokken bij het collageen dat de botten hun souplesse geeft.

Maar als we ons realiseren dat deze vaccins depleties veroorzaken van calcium, fosfor en vitamine D, dan zal duidelijk zijn dat door deze aluminiumhoudende vaccins de bij jonge kinderen relatief sterke ontwikkeling van de botten ernstig wordt gefrustreerd. Er kan dus in redelijk korte tijd na vaccinaties – en vooral na diverse prikken in korte tijd – een ernstige vorm van osteoporose ontstaan, waardoor zelfs kinderbotjes spontaan of heel erg makkelijk kunnen breken.

Ook in Nederland waren nog niet zo lang geleden vanuit enkele ziekenhuizen meldingen van jonge kinderen met onverklaarbare botbreuken, waarbij men al beschuldigend wees naar verplegend personeel.

 De terugkeer van Engelse ziekte, ofwel rachitis

Op 23-4-2009 ontving ik van NaturalNews.com een interessant artikel over een kwalijk gevolg van lage vitamine D-spiegels, onder de titel Vitamin D levels in Kids are So Low that Rickets is Back with a Vengeance. Ik citeer uit dit verslag:

~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~

 […]  Kids get so little Vitamin D these days, that Rickets – a disease that was thought to be virtually eradicated over 50 years ago in developed countries – is back again. With it’s characteristic bowed legs from improper bone hardening, rickets is caused by a simple nutritional deficiency, yet children right here in the US are getting this easily preventable disease in numbers never thought possible!

Rickets became prevalent during the Industrial Revolution in England when the already weak British sun’s ultraviolet rays were blocked entirely by the incredible pollution in the air.

Since Vitamin D is made naturally when the skin is exposed to sunlight, but is present in few foods, this caused children in the cities to get the characteristic bone deformities that left doctors and scientists scratching their heads as to the cause. When it was finally discovered that lack of Vitamin D was the culprit, scientists soon learned to make a synthetic form of Vitamin D and quickly began fortifying milk products, solving the rickets problem for good – or so they thought.

Some 80 years after the problem was ‘solved’, rickets is back …

DR. Laura Tosi, bone health chief at Children’s National Medical Center in Washington says, “I am now treating rickets in a way that I never treated it 20 years ago.” Even more alarming, however, is a new epidemic where bone formation in children appears normal, but is actually much softer than it should be. As such, girls today break their arms 56% more often than their peers did 40 years ago – and boys 32% more often! […] 

~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~ 

In het voorgaande besprak ik al enkele mechanismen waarlangs vitamine D-gebrek kan worden veroorzaakt. Maar die periode van 80 jaar legde meteen een link met iets dat ik recent ontdekte.

Vanaf 1926 – dus ruim 80 jaar geleden – gebruikt men in vaccins als hulpstof aluminium hydroxide. En in het Drug-Induced Nutrient Depletion Handbook, 2nd Edition, door Ross Pelton, RPh, PhD, CCN, James B. LaValle, RPh, DHM, NMD, CCN, Ernest B. Hawkins, RPh, MS, Daniel L. Krinsky, RPh, MS, 2001, staat op op bladzijde 28 te lezen dat aluminium hydroxide leidt tot de depletie van calcium, fosfor en vitamine D. In feite leidt depletie van vitamine D ook tot een verminderde beschikbaarheid van calcium en fosfor.

Goed 80 jaar geleden begon men met het steeds grootschaliger en veelvuldiger vaccineren van kinderen met vaccins die als adjuvans aluminium hydroxide bevatten, dat leidt tot depletie van vitamine D. Vanaf WO II nam het aantal vaccinaties steeds sneller toe en daardoor werden de laatste 50 jaar de spiegels van vitamine D ook in steeds sneller tempo steeds lager.

Het raadsel van de primaire oorzaak van de lage spiegels van vitamine D lijkt hiermee opgelost.

In de ijver om kinderen tegen van alles en nog wat in te enten, zijn kinderen  nu blootgesteld geraakt aan het risico op allerlei ander ziekten die meestal een chronisch verloop hebben. En voordat kanker, diabetes type 2, hart- en vaatziekten, hypertensie etc. zich op de langere termijn beginnen te openbaren, manisfesteert dat gebrek aan vitamine D zich het eerst op een kortere termijn in de vorm van de als uitgebannen beschouwde Engelse ziekte ofwel rachitis.

Op deze manier is de gezondheidszorg gewoon weer terug bij af, waarbij aangetekend moet worden dat wel de incidentie van genoemde welvaartsziekten epidemisch toeneemt.

Die welvaartsziekten die kunnen worden gerelateerd aan gebrek aan vitamine D – en waarover de laatste tijd allerlei reguliere onderzoeksverslagen worden gepubliceerd – zijn opgesomd vanuit die berg van reguliere publicatie in de toonaangevende bladen:

Spierzwakte, osteoporose, artrose, artitis, jicht, kanker, diabetes type 2, zwangerschapsdiabetes, hypertensie, multiple sclerose, dementie, gingivitis, autisme, depressie, grotere kans op botbreuken/heupfracturen, grotere kans op keizersnedes, partieel gehoorverlies, algehele degeneratie, premenstrueel syndroom (PMS) en een grotere kans op griep door verzwakking van het immuunsysteem.

De hele reeks van moderne welvaartsaandoeningen en een groter risico daarop zijn dus te herleiden op het feit dat men in 1926 ontdekte dat aluminium hydroxide de effectiviteit van vaccins kon verhogen. En daarmee werd vanaf dat moment de wereld opgezadeld met een toename van de hierboven opgesomde gevolgen hiervan. En naarmate de hoeveelheid vaccinaties met aluminiumhoudende vaccins werd opgeschroefd, namen ook deze gevolgen in incidentie toe, zelfs in epidemische mate.

En toch heeft men nog een aantal nieuwe vaccinaties in de pijplijn zitten, waardoor het aantal prikken vanaf de prille jeugd nog sterk zal toenemen en die aandoeningen dus ook.

Omdat door die vaccinaties ook het immuunsysteem steeds zwakker wordt, neemt de afweer tegen allerlei infectieziekten steeds verder af en wordt de mens hiervoor gevoeliger en is het verloop van opgelopen infecties ook steeds vaker ernstig. Dit is dan weer een reden om tegen voorheen vaak onschuldig verlopende infectieziekten ook maar te gaan ineneten, zodat de mens nog gevoeliger wordt voor infecties. Dit is een eindeloos neergaande spiraal die nodig moet worden doorbroken.

En gelukkig kwam dat mechanisme onomstotelijk aan het licht doordat een oplettende onderzoekster ontdekte dat meteen nadat rachitis de wereld was uitgeholpen, een nieuwe opleving al weer werd voorbereid. Dit al zo’n 80 jaar aan de gang is. Precies net zo lang als aluminium al wordt gebruikt in vaccins.

Rachitits (Engelse ziekte) wordt pas manifest en waarneembaar zodra kinderen gaan staan en lopen en hun beentjes dus het volle lichaamsgewicht moeten torsen. Dus is zo ongeveer een jaar na hun eerste prikken vanaf de leeftijd van 2 maanden. De kinderarts en onderzoeker dr. Robert Sears heeft uitgerekend hoeveel aluminium hydroxide de kinderen op deze leeftijd al in hun relatief kleine lijfjes hebben ontvangen en opgeslagen. Dat is schrikbarend veel.

Dus een jaar na de invoering van aluminium hydroxide in vaccins was er al weer een nieuwe/eerste lichting kinderen met een ernstig gebrek aan vitamine D, calcium en fosfor. En dat gebrek aan vitamine D – door de veelvuldiger toegediende vaccins – werd steeds ernstiger en algemener.

Het RIVM weet donders goed waarmee het bezig is en tracht dit te verhullen door me door te sturen naar het CBG dat met 27 miljoen euro door de farmacie wordt betaald om me ook weer met een kluitje in het riet te sturen. En de Gezondheidsraad maakt deel uit van het complot door nu voor alle risicogroepen extra suppletie van vitamine D aan te bevelen. Eerst vitamine D via vaccins verlagen en dan maar weer via suppleties proberen de schade nog iets te beperken. Dweilen met de kraan open. En dat allemaal ten gunste van de farmacie en de supplementenindustrie, die voor een groot deel ook al is geïncorporeerd door de farmacie.

Zo blijft de winst tenminste bij dezelfde belanghebbenden en hun bevriende relaties.

Alternatief

Het is dus de hoogste tijd dat vaccinaties worden afgeschaft. Alleen in extreme gevallen, als bijvoorbeeld reizen moeten worden ondernomen naar niet geciviliseerde gebieden waar geen hospitaals voorhanden zijn, is het verstandiger om wel prikken te halen tegen in die gebieden heersende infectiegevaren. Dan slaat de afweging door naar wél vaccineren.

Maar … in de laatste decenia is de mensheid door de farmacie steeds banger gemaakt voor de gevolgen van infecties, waarbij vaccinaties steevast werden afgeschilderd als de ultieme oplossing. De mens zal dus niet meer durven leven zonder een alternatief omdat door het steeds zwakker worden van het immuunsysteem het geloof in de normaliter gezonde kracht van het eigen afweersysteem sterk is afgenomen.

Omdat ik me dat ook terdege bewust ben, heb ik mede daarom in de loop van enkele jaren – op basis van eigen studies die wat breder zijn dan de optiek van het medisch establishment – een alternatief ontwikkeld voor het effectief elimineren van allerlei infecties van virale, bacteriële en andere aard. Deze aanpak zou heef effectief kunnen zijn en – althans in de bewoonde wereld waar apparatuur voor deze aanpak ruim voorhanden zou kunnen zijn – infecties in een zeer vroeg stadium kunnen verhelpen. Op deze manier zouden bepaalde ziekmakers op termijn zelfs geheel de wereld kunnen worden uitgeholpen.

Deze therapeutische hypotheses moeten echter nog steeds in de praktijk van een laboratoriumsetting worden getoetst.

Hoewel ik deze hypotheses voor een energetische aanpak al diverse malen onder de aandacht bracht van de reguliere medische wereld, worden ze nog steeds totaal genegeerd. Dit ondanks een groeiende berg evidenties die wijzen in de richting van een mogelijke effectiviteit van mijn innovaties door al eerdere partieel succesrijke en dus veelbelovende experimenten.

Nu de farmaceutische aanpak middels aluminiumhoudende vaccins is ontmaskerd, wordt het de hoogste tijd dat mijn eigen alternatieve suggesties serieus worden onderzocht.

Aan een ieder die geïnteresseerd is in mijn hypothetische alternatieve aanpak stel ik mijn onderzoeksvoorstellen (226 bladzijden in nog ongeredigeerde vorm) beschikbaar. Dat geldt ook voor de artikelen die ten grondslag liggen aan de opgesomde bijwerkingen van aluminium hydroxide.

Teuni Kuiper, 26-4-2009.

Advertentie

56 thoughts on “Farmaceutische industrie woekert binnen de overheid!

 1. notitie voor mw. Teuni Kuiper,

  Geachte mw. kuiper,

  Als u een overheidsinstantie om informatie van bestuursrechtelijke aard vraagt is die instantie verplicht te antwoorden. Zij mogen u niet zomaar doorsturen naar een andere instantie. (Maar ik ben met u eens: men probeert het vaak en de weg van een klacht is ook niet de gemakkelijkste.

  Michael de vos

 2. Dag mw. Kuiper,

  Ik heb met veel belangstelling uw zeer informatieve stuk gelezen.
  Heb nu toch wel een veel duidelijker beeld over de negatieve effecten van sommige stoffen in vaccinaties.
  Ik wens u veel succes toe!

  Groeten HJ

 3. Hallo mevrouw Kuiper,

  Wat draagt uw ( brief en ) onderzoek enorm bij aan het welzijn van de mens! Hebben uw alternatieve vormen dezelfde strekking als die van dr.Hulda Clark bijvoorbeeld? Is het wetenschappelijk te onderbouwen dat een zuivere samenstelling van de mineralen,zouten en water in het lichaam ten aller tijde zorgdragen dat ziektes zoals bovengenoemd of kankers zich niet kunnen nestelen?

  Succes in uw strijd!

  MvGr Léon

 4. Geachte mw. kuiper,

  Ik heb een andere vraag over gezondheid. Ik hoorde laatst op TV in een documentaire over de derde wereld, hoe de bewoners zich simpel kunnen weren tegen bv. Cholera. Dit soort virussen bevinden zich in de besmette waterbronnen.

  Nu werd er in dat programma gezegd dat men suiker en zout bij het water moet toevoegen om het virus tegen te gaan.

  Kunt u misschien ook uitleggen wat dat suiker en zout in het water doet. Ik kan het antwoord helaas niet vinden.

  Tevens is erop op de Europese markt een ban te zijn voor de suiker vervanger genaamd Stevia. Dit natuurlijk alleen maar om machtsposities en financiële belangen.

  Dank u.

  Veel succes,

  Albert

 5. GOEDEN MIDDAG MEVR KUIPER HEB MET BEWONDERING DAT STUK GELEZEN !EN ZIT NU BIJME ZELF INDE RADE OM OOK DE MEDICIJN GEBRUIK VAN MIJN VROUW EENS EVEN GOET DOOR TE NEMEN MISSCHIEN KOM IK DAAR OOK NOG WEL DAT GENE TEGEN WAAR WE HET OVER HEBBEN ALMINIUM HYDROXIDE ZEHEEFT NOG WEL WAT MEDICIJNEN OM IN TE NEMEN ; MAAR KAN ER EIGELIJK WEINIG GOEDS MEER MEE ALS ZO IS WANT ZIJ GEBRUIKT NATUURLIJK AL EEN TIJDJE DIE GENEES MIDDELEN MAAR TOCH BEDANKT DAT U ER VOOR WAARSCHUWD .MET HOOGACHTING G. REINDERS

 6. Geachte mevrouw Kuiper,
  Met zeer veel interesse en ook stijgende verontwaardiging, heb ik uw artikel en onderzoek gelezen! Nu begin ik te begrijpen waarom een homeophaat waarbij ik enige tijd onder behandling ben geweest met Bioresonantie, mij zei: Je breekt je eiwitten niet goed af en je hebt nogal veel zware metalen in je lichaam! Wat voor werk doe je, vroeg? hij (met name je lood en cadminum-waarden zijn erg hoog) in je lichaam.Ik vertelde dat ik Beeldend Kunstenaar ben, wel met veel kleurstoffen werk en heb gewerkt, maar dat ik dit niet contant gedaan heb.Ook hel eperiodes niet. Mijn klachten waren en zijn nog steeds: dagelijks , al sinds een aantal jaren pijn in al mn gewrichten, spierzwakte bij vlagen,speciaal: ontzettende pijn in de onderrug (diverse onderzoeken leverden vreemd genoeg geen duideijke diagnose, dan alleen : spierspasmen v.d aanhechtingsspieren aan de wervelkolom. Verder oorsuizingen, futloos, depri,ben in 2007 opgenomen geweest met spoed in het ziekenhuis omdat ik ineens door mijn benen zakte en niet meer kon lopen! De neuroloog in het ziekenhuis hield het op “een beknelling vd wortel vd grote rugzenuw”maar er is nooit een duidelijk oorzaak gevonden voor het inelkaar zakken van mij toen in mrt 2007.(ik heb 18 dagen morfine gekregen tegen de pijn, omdat gewone pijnstillers niet meer hielpn!) Ik heb een MRI-scan gehad toen,alleen daar was te zien volgens de uitslag dat ik “wat artrose in de onderrug”heb. Ik heb 5 jaar lang omdat ik tot “de risico-groep”behoor vanwege mijn astma, een griep-injectie gehaald. (Behalve afgelopen najaar, ik werd gewaarschuwd door een vriendin dit niet meer te doen!) Verder heb ik in 1999 en 2005 nog vaccinaties gehaald voor twee grote reizen naar Indonesie. (Hepatitis A en B, maar moest alleen het laatste deel nog halen, bij terugkomst. Heb ik niet meer gedaan. Ga dit ook niet meer doen! Ik zou graag willen helpen met het bewust maken en onder de aandacht brengen van dit onderzoek van u! Ik zal in mijn eigen vrienden en kennissenkring dit artikel van u onder de aandacht brengen! Dat is het minste wat ik kan doen! Ik zou ook heel erg graag op de hoogte willen worden gehouden van uw verdere activiteiten dit procede en onderzoek van u landelijk geintroduceert te krijgen bij de diverse Gezondheids-Centra! Ik ben een vrouw van 58 jaar, ik ben Beeldend Kunstenaar, maar ben daarnaast een erg sociaalbewogen mens en ben gaag alert en crities in het leven staand! Dit zou iedereen moeten doen en zijn, vind ik, als je leven en je gezondheid je lief is!! Heel veel succes toegewenst! U bent een “Kanjer”van de bovenste plank en ik heb veel respect voor u als mens en als onderzoeker! Er zouden meer mensen zoals u moeten zijn, die niet meer apatisch langs de zijlijn staan, maar ZELF actie durven en willen ondernemen voor hun eigen gezondheid en die van hun medemensen!! Met warme groet,

  Majella Blijdenstijn

 7. Afgezien dat helemaal bewezen kan worden of vaccinaties altijd veilig/ nuttig zijn kunnen tijd nemen, persoonlijk zie ik wel voordelen in sommige vaccinaties in bepaalde gevallen maar absoluut niets in de enorme batterijen (ook tegen nagenoeg onschuldige ziekten) in jonge kinderen als een STANDAARD. Maar goed, ik denk dat het belangrijkste punt is men hun overheid nog echt goed kan vertrouwen als bewezen wordt dat er -net als in Amerika- flink door bedrijven gesponsord wordt. EN DAT IS EEN HEEEELE KWALIJKE ZAAK, daar moeten we ons met z’n allen wel druk over maken!

 8. Zeer geachte mevrouw Kuiper!

  IK heb met toenemende woede uw artikelen gelezen. Geweldig dat u uw nek zo wilt uitsteken.
  Mijn vermoedens zijn er alleen maar sterker door geworden.
  De farmacriminelen deinzen voor niets terug!
  Ik vraag mij zelfs af of de z.g.
  Chemtrails er mede debet aan zijn, dat er zo veel mensen “mysterieuze”
  ziekteverschijnselen ontwikkelen!
  Tot nu toe is er een oorverdovende stilte rondom het verspreiden van deze troep!

  Ook ik probeer mijn steentje bij te dragen in de bewustwording van al deze dubieuze acties om de bevolking om de tuin te lijden.
  Ik hoop op een domino-effect als steeds meer mensen dit doen.

  Met hartelijke groeten,

  Marianne Plaisier

 9. Hoi Marianne,

  Mensen proberen wakker te maken is erg lastig zo merk ik zelf; raar dat er geen enkele energie meer in de mensen zit om ze geinteresseerd te krijgen
  -wat de reden is van zoveel vaccinaties
  – Hoe het kan dat er uit het niets geld door overheden bijgemaakt kan worden
  -bijgevolg waar het belastinggeld werkelijk allemaal naar toe gaat (zijn toch allemaal generale posten wijnig gespecificeerd)
  -We het maar accepteren dat loon op een bankrekeniung gestort MOET worden waar je ook nog voor moet betalen en ze verkwanselen je geld ook nog
  – dat schulden aftrekbaar zijn en spaargeld belast lees wel bestraft wordt (je MAG DUS NIET ONAFHANKELIJK ZIJN)
  – Dat cash gelden alleen maar waarde verliezen omdat je geen rente ontvangt -als compensatie voor inflatie. Hoe kunnen we inflatie hebben, producten die vroeger veel geld kosten kunnen door efficientie zoveel goedkoper gemaakt worden en toch hebben we inflatie.
  – een verplichte ziektekosten verzekering (ziektekostenbelasting).
  – geen eerlijke informatieverstrekking/ zelfs manipulaties in het nieuws

  Met zoveel feiten zou je verwachten dat iedereen er bovenop zit. Nee liever praten we schande over het feit dat Endemaol programma’s uit wil zenden waarin mensen ontslagen worden en er vervolgens naar kijkeken zodat we weer wat te bespreken hebben op het werk. Het is idd schande

 10. Geachte mevrouw Kuiper,

  Dank u voor uw onderzoek! U sterkt mij meer en meer in het wantrouwen van de farmacie en zeker van die farmacie die aluminium hydroxyde toepassen in hun vaccins. Verder ook wantrouw ik CGB omdat zij gekocht zijn door de farmacie. Iets wat duidelijk blijkt uit uw eigen onderzoek. Daarom ook heeft Enzymetherapie geen poot meer om op te staan, immers die zijn er door de CGB onderuit gezaagd!
  Velen die net als u dit vast stellen moeten nog vaker aan de bel blijven trekken en zij die de klok nog nimmer geluid heeft maar het wel weten, zij moeten ook NU dringend de klok luiden.
  Dank u mevrouw voor uw onderzoek en voor uw publicatie!

 11. Ga zo door!

  Mischien is het ook goed om de eventuele aanwezigheid van kwik in bepaalde vaccins te betrekken in het onderzoek? daar heb ik de laatste ook verontrustende berichten over gelezen…

  met hartelijke groet,
  Fuzzie

 12. Beste mevrouw Kuiper,

  Respect voor het werk wat u doet! Het is van groot belang om vanuit de wetenschap te laten zien wat er gebeurt en om alternatieven te ontwikkelen.

  Ik wens u veel steun en liefde toe in uw werk. En ik draag de informatie graag verder over aan anderen, opdat iedereen bewust mag worden van de waarheid. En weer zelfgenezend wordt!

  Groet,
  Robert Tannemaat

 13. Geachte mevrouw Kuiper,
  Wat een moed en wat een schok.
  Slechts het topje van de ijsberg denk ik..
  Graag verneem ik hoe ik uw onderzoeksresultaten zou kunnen bestellen.
  Veel succes verder.
  Met vr. groet,
  G. Kok

 14. Goede Actie Mevr. Kuiper

  Ik ben al langer op de hoogte hoe industrieën werken, kijk alleen al naar de Olie industrie, de Wapen industrie, de Bio-Industrieën etc. Overal waar Industrie achterstaat heeft meestal met Miljarden omzetten te maken, een zeer Lucratieve bezigheid.

  De j.l. omstreden Vaccinaties tegen Baarmoederhalskanker is een goed voorbeeld hoe de Farmaceutische Industrieën samenwerken met onze Regering, met name Minister Klink, die erg overdreven gefocust was op het idee dat alle meisjes tussen 12 en 18 jaar ingeënt moesten worden, hij het niet begreep dat hij daarmee de achterdocht van vele Ouders hiermee opwekte, zelfs negatieve en verontwaardigde reacties binnen eigen kringen opriep… Zo maak je het natuurlijk wel verdacht.

  Ik weet zeker dat dit alleen met de Miljarden te maken heeft die men hiermee omzet, dan is een leven niet veel meer waard.

  Als Regeringen al samenwerken met deze Industrieën ligt het voor de hand dat men hier wetten naar uitschrijft die voor het “normale volk” moeilijk te doorbreken zijn.

  De vraag die overblijft is: Hoe kunnen wij, Het Volk dit op Leugens gebaseerde systeem een stop toe roepen…..

 15. Geachte mevrouw Kuiper,

  Ik wil U eerst bedanken voor deze niet loslatende hang naar de waarheid t.b.v. de volksgezondheid in zijn algemeen, ikhoop dat U veel reacties krijgt en de moed kunt putten om vooral door te gaan met onderzoek en onderbouwingen van deze gifstof in Vaccinaties.
  Ik las ook dat deze stof (Aluminiumhydroxide) in tandpasta zit om zijn schurend effect, is dit hetzelfde of moeten we hier ook voorzichtig mee zijn?

  Graag Uw reactie.

 16. Dag mevrouw Kuiper,

  Ik kan me uw ongerustheid over vaccinaties voorstellen. Zelf ben ik ook huiverig om de farmaceutische industrie te vertrouwen. Alleen ik wil deze inhoudelijke kanttekening maken.
  Om hoeveel aluminium gaat het in een vaccinatie? Heeft u dat al eens uitgezocht? Mijn gevoel zegt dat de hoeveelheid niet zo groot kan zijn om enorme hoeveelheden klachten te veroorzaken, het gaat immers om iets wat je sporadisch binnen krijgt, en zoveel zit er ook niet in zo’n spuit. Zelf denk ik dat de aluminium die b.v. zit in maagwandbeschermers/maagzuurremmers veel meer zoden aan de dijk zetten (lees: klachten zal geven gerelateerd aan een hoog aluminiumgehalte in het lichaam). Zo’n middel neemt iemand dagelijks in en dat kan jaren lang doorgaan in het ergste geval. Daardoor krijgen mensen veel eerder een overdosis / hoog aluminiumgehalte dan bij een eenmalige injectie.

  Even opgezocht bij het middel ‘maalox’zie http://db.cbg-meb.nl/IB-teksten/h09613.pdf
  per inname is de dosis aluminiumoxide afhankelijk van de soort inname (pil/poeder) 115 tot 900 mg.

  Een overijverige fabrikant die graag indruk wil maken met een lange lijst van inhoudsstoffen zal in een multi-mineralen supplement overigens ook wel eens wat aluminium stoppen.
  Of aluminium hydroxide schadelijker is dan aluminium oxide dat weet ik zo niet, denk dat dat wel meevalt.

  Overigens zijn maagaandoeningen vaak (maar vast niet altijd) heeeeel goed alternatief en simpel te verhelpen. Reguliere maagmedicijnen houden vaak juist een vicieuze cirkel in stand.

  Natuurlijk is een injectie een veel opdringerige manier om een stof in je lichaam te krijgen dan een orale inname (die laatste zal nooit 100% absorptie in lichaamsweefsels geven en een injectie per definitie wel). Maar goed.

  groeten,
  ir. Floor (bioloog en natuurgeneeskundige)

 17. @Ir.Floor, het gaat m.i. met name over de wijze van toedienen. Normale ‘poorten’ in het lichaam zijn bewaakt door poortwachters. Strijdende lichaameigen bacterieën die vreemde stoffen controleren en evt. aanpakken. Bij de mond, ogen, oren, neus, anus etc. Maar wanneer stoffen intermusculair worden toegediend, zoals bij vaccineren, dan worden de poorten omzeilt en brengt dat het lichaam in stress, volledig uit balans. De dosis komt dus veel heftiger aan dan via oraal of andere toediening (bij. zetpil of creme) De stof kan zich rucksichtloss in het lichaam nestelen vóórdat het lichaam in staat is te doseren, af te breken of er haar eigen ding mee te doen. Dát is één essentieel punt.

  Daarenboven zou u als natuurgeneeskundige zich moeten beseffen dat de minuscule doseringen van homeopathische geneesmiddelen, te maken hebben met de energetisch component van een stof EN NIET DE STOFFELIJKE.

  Zelf heb ik ook van een goede vriend die huisarts is, een tropische cocktail als vaccin toegediend gekregen. “Na 6 maanden is dit je lichaam uit”, zo heeft hij geleerd. Nou ik kan u uit de droom helpen, het zit er nog. Precies om reden die ik hieroven vermeld. Energetisch is het het vaccin gelukt zich op een zwakke plek in mijn systeem te hechten, mijn dikke darm. Nu ben ik via een andere vriendin die homeopaath is, dit aan het ontstoren. 16 JAAR NA DATO..

  Laten we ons nou eens beseffen dat we lichtwezens zijn in een stoffelijk lichaam. Dat het lichaam ALTIJD de geest volgt. Laten we nou eens niet doen alsof de stof heilig is, in de zin dat deze de geest beheerst. Het wordt tijd voor een frisse kijk op zaken. Ik kan u in dit verband aanraden de boeken van Christiane Beerlandt te lezen. Er gaat een wereld, wat zeg ik, een universum voor u open.

  Dank voor uw reactie op onze site!! In liefde voor het leven.

 18. Beste Teuni,

  Goed onder woorden gebracht. Het is voor leken heel goed te begrijpen. Een tijd geleden zag ik op een schutting het volgende staan:’het is niet zo erg als het lijkt, het is veel erger.’ Het woord maffia wordt vaak gebruikt in relatie tot de georganiseerde misdaad. Men kan het moeiteloos op de farmaceutische organisaties plakken en op nog veel meer ‘verschijnselen’ in de maatschappij. Denk even terug aan een paar jaar geleden, Els Borst. Zij had het lef om aan de inkomsten v.d. apothekers, specialisten enzv. te tornen. Ze is nog net niet vermoord.( politiek gezien wel) Het dunne laagje wat over de zgn. beschaafde wereld ligt is zeer bedrieglijk. Til het op, dan zie je hoe smerig en walgelijk het eronder is.
  Het zal echter geen stand houden omdat er steeds meer mensen zoals jij een stukje van het laagje omslaan dus meer en meer mensen kunnen zien wat eronder ligt.

  met vriendelijke pelgrimsgroet,

  Ultreia

  (het betekent zoveel als: ga moedig voort)

  Gerard

 19. Hoi Guido,

  Ik heb 2 boeken van Chrisiane :-). En ik heb een hele frisse kijk op zaken, dus ik kan je geruststellen. Ik behandel al jare de geest en schrijf geen voedingssupplementen en kruiden meer voor (ondanks dat ik nog een hele voorraad had liggen). Maar ik denk niet dat de fysieke hoeveelheid aluminium in een vaccin de boosdoener kan zijn, zoals Teuni wel lijkt te bedoelen. Die reden die u noemt lijkt me waarschijnlijker. En zoals ik al schreef ben ik het volledig met u eens dat een injectie een opdringerige manier is om een stof toe te voegen. Maar soms is het alternatief ook niet heilig.

 20. Beste Teuni,

  Om meer bevestiging te verkrijgen zou je, indien mogelijk, eens kinderen moeten onderzoeken die in NL gemeenschappen leven waarin ouders hun kinderen niet laten inenten. Denk aan bijvb. Staphorst en nog een paar.

  groet,

  Gerard

 21. @Guido

  Goed gedaan jochie!!! Serieus.

  Mevrouw ir Floor moet haar wetenschappelijke literatuur, publikaties, wat beter bijhouden. De boosdoener was niet direkt het ‘beetje’ aluminium zelf maar de veel grotere hoeveelheid andere substantie die het in het lichaam naar aanleiding van aluminium wordt aangemaakt. Dit mechanisme was erachter is jaren lang een raadsel geweest en is nu recent pas duidelijk geworden.
  Maar ja, daar moet je wel zo nu en dan eens wat bijlezen hè………..

  Pas recent is duidelijk geworden dat het niet eens gaat om het kleine, ahum, beetje alluminium, maar om de getriggerde aanmaak van een grotere hoeveelheid andere substantie in het lichaam. Maar om dat te kunnen weten, moet je ook als afgestudeerde ir, je literatuur voldoende bijhouden.
  Ik had het idee dat alleen artsen daar slecht in waren….

  En wie zegt dat de alluminiumoxide en andere ‘innerte’ vulstoffen (laat ik ook even wat interessante termen vallen) die big-farma in de voedingssupplementen plempt zo gezond zijn!!!!

 22. Hoi Droppie,

  Helaas, hoewel het misschien valt onder jou plaatje van een ir om dagelijks in de boeken en tijdschriften te zitten, hang ik doorgaans liever de bioloog uit in mijn tuin om ‘onkruid’ te wieden en geniet ik van de bloemen en de vogels om mij heen. Sorry dat ik niet aan je verwachtingen voldoe!
  En denk voortaan eerst even na voordat je met persoonlijke beschuldigingen komt, dat is nergens voor nodig en komt erg onvriendelijk over.

 23. @P.Floor

  Als je liever de naïve bioloog uithangt dan is het misschien verstandiger om je wat terughoudender op te stellen.
  Juist een bioloog zou moeten weten dat wij nog lang niet alles weten en moeder natuur vol (mooie maar soms ook erg gemene) verrassingen zit.

  Verder gaat het hier niet over lieve bloemetjes en vogeltjes maar om echte mensen in al hun kwetsbaarheid. Dat brengt een enorme verantwoordelijkheid met zich mee en vergt voortdurende BIJSCHOLING! Hetgeen helaas onder andere ook, je gek lezen over van alles en nog wat inhoudt.

  Tja, en als ik proef dat mensen dat er niet voor over hebben dan kan het zijn dat ik onaardig over kom…

 24. @droppie, het lijkt wel of je van Onkruid Noch van Kruid houdt.. Zit je niet de grootste fout allertijden weer te maken..? Elke Ir. is hetzelfde..? Zal toch niet? Weg met de wetenschap, leve het Onkruid..? Ofzo? Wat weet je van bijscholing van dit specifieke geval (ahum).. En vertel me eens wie echt is en wie niet..? Daar ben ik eigenlijk al mijn hele leven naar op zoek. Ik vind namelijk alleeeeen maar echte mensen!

 25. Mevrouw Kuiper,

  Ik vind niet dat u uw nek moet uitsteken, maar dat u op onze volledige steun moet kunnen rekenen…

  Het is toch op zijn minst de functie van een KRANT, om deze feiten naar voren te schuiven, om zo de Nederlandse staatsburger een goed onderbouwde mening te kunnen verschaffen???

  Misschien dat het Algemeen Dagblad, of het NRC, Parool, etc. eens een poging willen wagen of ze dit langs de hoofdredaktie kunnen krijgen?

  Of dat het zo is, dat er natuurlijk nog grotere belangen gediend moeten worden, met uw bevindingen.

  De link tussen voedingsindustrie en hart en vaatziekten is bij velen misschien al wel bekend.

  Ja wij zijn belandt in een tragisch verhaal waar binnen kort een HAPPY END aan gaat komen….

  WIJ WORDEN WAKKER, WERELDWIJD, EN ER IS NIETS WAAR ZIJ MEE WEG KOMEN

  namasté Rob..

 26. Geachte mevrouw Kuiper,

  Weet u of er wel eens onderzoek is gedaan naar het verschil in gezondheid tussen groepen die zich altijd laten vaccineren en groepen die dit vanuit hun cultuur achterwege laten. Met het oog op uw conclusies zouden er duidelijke meetbare verschillen aan het licht moeten komen.

 27. De grootste marketingstunt van deze eeuw! De griep is nu geleidelijk op z’n retour, “het viel wel mee”, en dit nà een wereldwijde monsterbestelling van vaccins.. En dan ook nog 2! prikken per persoon, kassa! Gaan ze er echt van uit dat iedereen zich laat vaccineren of wordt dit verplicht gesteld?

 28. Reactie op ‘Farmaceutische industrie woekert binnen de overheid!’

  Glasheldere en extreem schokkende verhandeling van Teuni Kuiper. Het CBG wordt echter abusievelijk College ter Beoordeling van Geneesmiddelen genoemd. Dit is een misverstand. CBG staat voor College ter Bevordering van Genocide.

  Rob

 29. Holadiejee!
  Super stuk. Ik lees ook weer een paar reakties over chemtrails.
  Mag ik van de gelegenheid gebruik maken om mensen deze week weer eens massaal op te roepen de volgende petitie te tekenen? Dat is momenteel 1 van de weinige dingen die wij kunnen doen, helaas. Maak er nou eens werk van is mijn verzoek en ga hierover praten met familie,vrienden en buurt om ze ook te laten tekenen. Als jullie hier niet aan mee gaan doen, mag je het jezelf ook later kwalijk nemen en dat zeg ik omdat ik er een beetje moe van begin te worden dat iedereen zo diep blijft slapen 😉

  http://chemtrails.petities.nl

  (Heb je IE 8.0, draai de website dan in compatibity view, anders kan je niet scrollen…)

 30. Niemand, maar dan ook niemand, kan mij antwoorden op mijn vraag waarom er in hemelsnaam 2! griepvaccins nodig zijn per persoon (hoorde dit van een regeringswoordvoerder in België, nav de bestelling door de overheid aldaar, zonder verdere uitleg).. Weten ze het zelf wel of is dit weer zo’n verkooppraatje geweest van de farmaceuten? Wie, o wie heeft hier een duidelijk gefundeerd antwoord op!

 31. Nog even hieraan toevoegen dat ook minister Klink vorige week (berichtje op 30 april in de kranten, ondergesneeuwd door het nieuws uit Apeldoorn), een optie heeft genomen op 34! miljoen vaccins en logischerwijs gaat hij er dus vanuit dat iedereen (2x) ingeënt zal (moeten?) worden… Ik kan dan wel spoken zien, maar dit zijn toch realistische cijfers!

 32. Hey, nou komt het…

  Tatarataratarata…. roffel roffel.

  Van Ab Klink moet je als je mexicaanse ziekteverschijnselen hebt vanaf heden verplicht meewerken aan behandeling!!!!

  M.a.w. dan mogen ze je platspuiten met 2 a 3 of 4 verschillende flinke spuiten die je neurologisch, psychologisch en lichamelijk kapoetski maken!!

  En… je directe familie ook. No questions asked…

  Wat? Dat mag niet van de grondwet?? Daar heeft Ab Klink niks mee te maken joh!!!
  Want in Amerika is het al gezegd en besloten!! Duzzz snaveltjes toe.

  Nou ja, morgen goed werken op de zaak he? Hou de baas tevreden hoor!

 33. Hoi,

  Het is zover!
  Vandaag staat op de voorpagina van de volkskrant dat de Medische Gezondheidsdienst de Nederlandse bevolking 2 griepprikken adviseerd tegen de Mexicaanse griep!

  Ik mag hopen dat steeds meer mensen deze internet sites bezoeken.

  In Licht en Liefde, Yatri

 34. Moeder vermoordt haar twee kinderen in Kapellen.
  Volgens de kranten slikte de vrouw antidepressiva.
  De man, dokter, die antidepressiva kent, zag niets aankomen.

  Moeder vermoordt haar vijf kinderen in Nijvel.
  Volgens de kranten slikte de vrouw antidepressiva.
  De onderbuur, dokter, die antidepressiva kent, zag niets aankomen.

  Voor meer opheldering, even surfen naar:
  http://www.ssristories.com/index.php?sort=date (hier een lijst van moord en zelfmoord of beide) in de USA

  ,,EEN ECHTE AANRADER PROZAC,,

 35. Hoi Droppie (en Guido),

  Zit net het hele artikel te lezen, maar met name de reacties van iedereen. Daardoor verbeed ik meestal mijn eigen visie is mijn ervaring.
  Ook al is het al bijna 10 dagen geleden, het moet me van het hart dat ik vind dat je wel heel lelijk en kortaf reageert op dhr/mevr. Floor en daardoor iedere poging tot “open conversatie” de kop indrukt. Dhr/mevr. Floor stelt in feite een vraag zoals…Zou het niet kunnen dat….? of “mijn gevoel” zegt me dat….Kan dat kloppen?

  Jij leest vervolgens niet goed en haalt uit als een kat(er). Compleet ongegrond, kortzichtig en zelfs onbeschoft m.i..

  Nogmaals, het onderwerp gaat hier niet over (we zijn elkaar al vaker tegengekomen;)maar ik voel me echt geroepen mijn mening hier over te uiten, juist omdat je een frequente bezoeker bent.

  Ik begrijp dat je een harstochtelijk persoontje bent, altijd op zoek naar de waarheid. Je beschikt over heel veel kennis en leest veel, maar laat aub een beetje ruimte voor vragen, opmerkingen, meningen of hardop uitgeproken gedachtes.

  Val mensen niet aan, informeer ze dan met jouw kennis op een vriendelijk manier.

  Ik vind je aardig 😉

  Guido:Mocht deze post niet gepast zijn hier dan haalt je hem maar weg.

 36. Prima post Sam, maak van je hart geen moordkuil. Letters opschrijven en woorden maken die je gevoel weergeven is best een klus voor ons allemaal. We gaan er nog beter op letten.

 37. Teuni Kuiper heeft ook een verhaal van 276 blz. geschreven waarin ze dit alles vanuit een zeer originele invakshoek beschrijft, namelijk als een (buitenaards) indianenverhaal. Uiteraard gaat dit verhaal veel dieper op alles in dan ze hierboven heeft kunnen behandelen. Het hele verhaal is als pdf te lezen via http://www.Salveo4All.nl (Salveo betekent ‘leven in goede gezondheid’).

Geef een reactie

Deze website gebruikt Akismet om spam te verminderen. Bekijk hoe je reactie-gegevens worden verwerkt.