Hoe de Vrijmetselarij de VS-NWO creëerden..


 

 

‘Mensen en zelfs hun regeringen,

zullen als minderjarige kinderen zijn.’

De protocollen van Zion (15)

 

* * *

x

Om de agenda van de NWO te bevorderen..

x
De vrijmetselaars creëerden de VS

2017 © Henry Makow | deze versie WantToKnow.nl/be
(vertaling L. Smit)

x

Democratie en vrijheid zijn illusies die geleidelijk als de ochtendmist aan het verdwijnen zijn. Onze regeringen vragen aan de kabbalistische bankiers (de vrijmetselaars) om krediet – als kinderen om hun zakgeld. Regeringen zijn slechts een sluier voor deze bankiers. ‘Succesvolle’ mensen zijn hun handlangers. Vrijmetselaars hebben elke belangrijke sociale instelling onder controle: de overheid, de media, bedrijven, het leger en de justitie, de onderwijsinstellingen en de kerk. De mensheid wordt als in een plantage geconstrueerd ten behoeve van de kabbalistische bankiers en hun god Lucifer.

Blinde leiders zijn jullie, die de muggen uit hun drank ziften, maar een kameel wegslikken! (Mattheüs 23:24)

Zoals de historicus Bernard Fay hieronder uitlegt, werd de Verenigde Staten opgericht om de agenda achter de Amerikaanse buitenlandse politiek te implementeren. De meeste Amerikanen bespotten mensen die praten over samenzweringen, maar de Amerikanen weten niet dat hun land door de vrijmetselarij werd gecreëerd. Vrijmetselaars stelden de grondwet op en ondertekenden de verklaring van onafhankelijkheid.

De zogenaamde ‘Indianen’ die thee in de haven dumpten waren vrijmetselaars. Ook Paul Revere en zijn Minutemen en George Washington en de meeste van zijn generaals waren vrijmetselaars. De markies de La Fayette werd gemeden totdat hij toegetreden was tot de vrijmetselaars. Minstens 20 van de 42 Amerikaanse presidenten waren ‘broeders’ in de vrijmetselarij (HIER).

De vrijmetselarij is de Satanskerk
Deze is vermomd als een broederlijke mystieke filantropische orde. Het is een front voor de Illuminati (vrijmetselaars & kabbalistisch joods) centrale bankiers die de VS creëerden als een manier om hun agenda van een nieuwe wereldorde te implementeren. In de woorden van de maçonnieke ouderling Manley P. Hall, moeten we het plan der eeuwen perfectioneren, hier de machine opzetten voor een wereldwijde broederschap van naties en rassen (“The Secret Destiny of America,” 1944, p.3).

De vrijmetselaars hebben in het Amerikaanse volk idealen geplant; idealen als burgerlijke vrijheden, gelijke kansen en geen belasting zonder vertegenwoordiging, idealen die vandaag de dag nog steeds gelden. Maar ze waren alleen bedoeld om aan de macht te komen. Zoals je wellicht hebt gemerkt, zijn deze beloften niet bedoeld om te worden nagekomen. Politici vertegenwoordigen het volk helemaal niet.

Politici zijn vrijmetselaars en zij vertegenwoordigen de doelstellingen van de vrijmetselarij, dat wil zeggen, de kabbalistische joodse wereldtirannie. De meeste historici zullen dit niet vertellen. In de woorden van Upton Sinclair: “Het is moeilijk om een man iets te laten begrijpen, als zijn salaris afhankelijk is van zijn niet-begrijpen.”

Bernard Fay

Maar één historicus heeft de waarheid onthuld. Bernard Fay (1893-1978) was een in Harvard opgeleide Fransman. Hij wordt door zijn boek uit 1935 beschouwd als een ‘anti-vrijmetselaar’. Het boek: Revolution and Freemasonry: 1680-1800 (de vrijmetselarij en de revolutie: 1680-1800)  is één van de weinige die de omvang van maçonnieke deelname in de VS en Franse revoluties beschrijft. Hij had toegang tot de archieven van de vrijmetselaars in de VS en Europa.

Zijn boek is in feite een sympathiek portret van de vrijmetselarij en heeft geen verwijzingen naar het occulte karaktar ervan. Maar, als een Fransman ten tijde van Vichy, hielp hij tijdens de Tweede Wereldoorlog de nazi’s vrijmetselaars te identificeren. Hij werd na de oorlog gevangen gezet en kreeg in 1952 van Charles De Gaulle gratie. Want voor korte tijd, tijdens de nazi-bezetting van Frankrijk (1940-1944), werd de Vrijmetselarij getrakteerd op de verdiende straf. En die werd door een intellectueel uitgedeeld, Bernard Fay genaamd, en niet door een grote strijdersmacht.

Bernard Fay was lid van het ‘College de France’ en directeur van de nationale bibliotheek, en had een onderzoekscommissie opgezet, die de vrijmetselaars volledig had opgedoekt. Hij werkte met de Franse president Philippe Petain samen én de Duitse gestapo en stelde een lijst op van zo’n 170,000 (!) Vrijmetselaars, actief in Frankrijk. Hiervan waren er 989 naar concentratiekampen gestuurd en hadden er 549 de kogel gekregen. Een kleine 3000 Vrijmetselaars verloren hun dagelijks werk. Wettelijk werd er een decreet aangenomen, waarbij vrijmetselaars verplicht werden, zich te melden bij de autoriteiten, wanneer ze intraden in de loge-van-vrijmetselaars.

Fay slaagde er ook in het geheime archief van de Grand Orient-lodge in Parijs te pakken te krijgen en die van verschillende lodges in het land. Hij vatte de informatie uit deze archieven sámen in de nationale bibliotheek, de ‘Biblioteque National’ en schreef op basis van deze informatie zelfs een maandelijks tijdschrift, getiteld ‘Les Documents Maconniques’.

De grote artikelen uit dit maandblad, hadden titels als ‘Vrijmetselarij en de corruptie van Moraal’, ‘Vrijmetselarij tegen de Staat’ en ‘De Leugen van de Vrijmetselaars’. Fay produceerde in 1943 zelfs een film over zijn bevindingen, onder de titel ‘Forces Occultes’ (vert. ‘Occulte krachten’) die een beeld gaf van de misstanden in de wereld van de vrijmetselarij, wereldwijd.

De film handelt over de jonge parlementair die lid wordt van de vrijmetselarij om zijn carrière een boost te geven. Aldus leert hij hoe de joodse illuminatie dubieuze zaken financiert in Engeland en de Verenigde Staten de vrijmetselaars ‘benut’ om Frankrijk in een oorlog tegen Duitsland te betrekken. In 1949 werd de regisseur van deze film gefusilleerd als collaborateur. Wil je deze film zien, dan kun je dit via YouTube doen, in een Engelstalig ondertitelde versie:

Uw kerken zullen worden gebruikt om de joodse godsdienst aan te leren en in minder dan tweehonderd jaar zal de hele natie werken voor een goddelijke wereldregering. Die regering waarvan zij geloven dat deze goddelijk is zal het Britse Rijk zijn. Alle religies zullen zijn doordrongen van het jodendom. De massa ziet dit niet.

En allen zullen vallen onder het onzichtbare alziende oog van de Grote Architect van de vrijmetselarij.

– Generaal George Cornwallis (1781)

Ook oud-VS-president Harry Truman was een van de bekende Vrijmetselaars.

Masonisch Amerika..
Fay legt uit, dat rond 1770 de Verenigde Staten bestond uit 13 geïsoleerde koloniën met heel verschillende regeringen, verschillende religieuze voorkeuren, douaneregels, raciale profielen en sociale en politieke structuren. Er was sprake van intense rivaliteit en grote tegenstellingen. Het duurde bijvoorbeeld drie weken om een brief van Georgia naar Massachusetts te sturen.  De vrijmetselarij legde in zijn eentje de basis voor nationale eenheid in Amerika, omdat [als een geheim genootschap] het verspreid kon worden over alle koloniën, gestaag en stil.

De vrijmetselarij zorgde voor een heel beperkte, maar zeer prominente klasse van mensen, met een groot gevoel van Amerikaanse eenheid, zonder dit… zouden de verenigde staten niet bestaan. (p. 230) In 1760 was er geen stad, groot of klein, waar de vrijmetselarij niet haar web had gesponnen. Overal werd broederschap en eenheid gepredikt.” (230)

Benjamin Franklin, een grootmeester van een Franse lodge, verzamelde miljoenen franken, cruciaal voor de financiering van George Washingtons leger. Hij was de eerste die een concreet actieplan indiende bij het Congres voor militaire samenwerking en een politieke federatie die alle koloniën vertegenwoordigde. Hij vestigde een keten van maçonnieke kranten in alle koloniën. Je kunt wel raden waar hij het geld vandaan had. George Washington en zijn bijeengeraapte zootje van een leger hielden de geest van onafhankelijkheid in leven. Hij organiseerde militaire lodges en nam persoonlijk deel aan hun activiteiten. Op 27 dec. 1778 liep hij vooraan in een parade nadat Philadelphia was heroverd:

Aan het hoofd van een plechtige processie bestaande uit 300 broeders, liep Washington in volledige vrijmetselarij-kleding met zijn zwaard aan zijn zijde. Alle juwelen en insignes van de broederschap pronkten op zijn revers. Zo liep Washington tot aan Christ Church. Daar werd een maçonnieke heilige dienst gehouden. Dit was de grootste maconnieke parade die ooit in de nieuwe wereld was gezien. (246)

Alle stafofficieren van Washington waren door hem vertrouwde vrijmetselaars. Alle toonaangevende generaals van het leger ook: Alexander Hamilton, John Marshall, James Madison, majoor Greene, majoor Lee, majoor Sullivan, Lord Stirling, de twee Putnams, majoor Steuben, Montgomery, Jackson, Gist, Henry Knox en Ethan. Allen waren vrijmetselaars. Ze verzamelden zich rond hun voorzittend meester en ze zagen elkaar in hun ‘tempel’, een langwerpig vierkant van veertig bij zestig feet, de ingang geflankeerd door twee kolommen… De atmosfeer rondom Washington was ‘maçonniek’, als ook zijn geest. (p. 250)

Stel je voor, dat Washington dezelfde toewijding voor het christendom had gehad..! Fay wijst ook op een opvallende coördinatie in de Amerikaanse en Britse legers tussen de vrijmetselaars:

Het lijkt er zelfs op, dat de onvergetelijke en mysterieuze laksheid van bepaalde Engelse militaire campagnes in Amerika doelbewust was, met name die van de Howe broers, een gevolg van het onderlinge verlangen van de vrijmetselaars om te komen tot een vreedzame regeling…” (251)

Er is geen twijfel hoe je het Pentagram dient te bekijken.. De punt naar beneden, PRECIES op de plek waar het Witte Huis staat..!

Overgave van Cornwallis
In dit verband is het relevant terug te denken aan de bekentenis van generaal Cornwallis, wanneer hij zich overgeeft aan generaal Washington bij Yorktown (19 oktober 1781). Jonathan Williams heeft in zijn boek ‘Legions of Satan’ (1781) de woorden van Cornwallis tegen George Washington opgenomen, een heilige oorlog zal nu aanvangen in Amerika en wanneer deze is beëindigd zal Amerika de citadel van de vrijheid genoemd worden, maar haar miljoenen inwoners zullen zonder dat zij het zich bewust zijn onderworpen zijn aan ‘The Crown’. De Britse generaal Cornwallis, tijdens de overgave bij Yorktown, VA. Het maconnieke handteken geeft aan dat hij een insider was. ‘The Crown’ zijn de Illuminati (dat wil zeggen de aandeelhouders van de Bank of England.) Cornwallis ging door met de klaarblijkelijke contradictie uit te leggen:

Uw kerken zullen worden gebruikt om de joodse godsdienst aan te leren en in minder dan tweehonderd jaar zal de hele natie werken voor een goddelijke wereldregering. De regering is in werkelijkheid het Britse Rijk, maar zij zullen geloven dat het een goddelijke regering is. Alle religies zullen doordrongen zijn met het jodendom zonder dat dit opgemerkt wordt door de massa’s en zij zullen allen onder het onzichtbare alziende oog van de Grote Architect van het Universum van de vrijmetselarij vallen.

In een toespraak in 1956 zegt Senator Joseph McCarthy deze woorden:

Cornwallis wist heel goed dat zijn militaire nederlaag slechts het begin was van een universeel wordende wereldcatastrofe. Dat de onrust zou doorgaan, totdat door middel van een valse religie, mind control zou zijn bereikt. Wat hij voorspelde is uitgekomen. Een korte schets van de Amerikaanse religieuze geschiedenis en we zien dat de vrijmetselarij in elke kerk van Amerika is doorgedrongen met hun gesluierde fallische godsdienst.

Conclusie, tot slot
De samenzwering van de joodse-vrijmetselarij herkennen wij niet, omdat we niet gewend zijn om te denken in termen van honderden jaren. Maar de Illuminati bankiers hebben “de nieuwe orde” al duizenden jaren geleden uitgezet en gepland (vermeld op de Amerikaanse dollar, samen met de afgetopte maconnieke piramide). We hebben het genoegen en de pijn om getuige te kunnen zijn van de bloei van hun plannetjes. Het is goed om onszelf eraan te herinneren dat de Amerikanen bedrogen worden, zoals in feite iedereen.

Onze rol is analoog aan die van de Franse adel, die meewerkte aan de Franse revolutie en vervolgens werd afgeslacht. Fay schrijft, al deze edelen aarzelden niet om de kant van de revolutionaire partij te kiezen, ook al was kostte het hen hun rang, hun landgoederen en hun leven. (p. 287) In de woorden van een spreker op een geheime B’nai Brith bijeenkomst in 1936 in Parijs (HIER):

Toch blijft het ons geheim, dat die heidenen/niet-joden door zich bij ons aan te sluiten hun eigen soort verraden hebben en hun meest kostbare belangen hebben verloren; zij zullen nooit weten dat deze associatie door ons werd gecreëerd en alleen ons doel dient…

Een van de vele triomfen van onze vrijmetselarij is, dat die heidenen die lid worden van onze lodges, nooit zullen vermoeden dat wij hen gebruiken om hun eigen gevangenissen te bouwen, waarop wij de troon van onze universele koning van Israël zullen bouwen; en nooit zullen vermoeden dat wij hen commanderen om de ketens te smeden van hun eigen slaafsheid aan onze toekomstige koning van de wereld.

x

* * *

x

Mocht je geloven/denken, dat de invloed van die Vrijmetselaars wel meevalt, dan zit je er vér naast. Het zijn de topartiesten en zelfs topsporters, die door de Vrijmetselaardij zijn ‘gescoord’ en naar hun pijpen dansen. Niet gedacht waarschijnlijk dat een man als Usain Bolt ook een prooi van hen is..?

Advertentie

282 thoughts on “Hoe de Vrijmetselarij de VS-NWO creëerden..

  1. Madeloes 1 :
   Neen, nooit van gehoord.. maar bij deze wel bedankt voor de tip. Ik leer nog elke dag bij.

  2. Jenne, volgens mij, maar dan ook echt volgens mij, zijn we niet van jouw padje af hoor 😉
   Waarin denk jij dat de mensen meer verschillen dan overeenkomen?
   We kunnen verschillen van meningen over het eerste, maar het laatste vind ik persoonlijk meer van belang 😉
   Kunnen we dan uberhaupt nog onenig zijn?

  3. Iedereen is op zijn /haar pad en de overeenkomsten zijn groter dan de verschillen.
   Wie wil dit nu eens snappen 😉
   Kun je er van alles bij halen, je bewust worden en ga zo maar door; vele inspirators die ik ken dwz gelezen heb; weten zij het beter dan mij of ik of jou? NEE helaas.
   Een ieder moet in kader van een kennelijk gezamenlijke menselijke opdracht uit zien te pluizen wat echt is en niet echt is; wat een verdienmodel is ook trouwens; terwijl een ieder diep in zijn hart weet wat wel en niet goed voelt.
   En hoeveel woorden kunnen we aan dit alles verspillen; en wat moeten we doen om deze lastige vragen te ontwijken dan wel te confronteren.
   Iedereen weet is mijn overtuiging…

 1. Om het V.M.-verhaal dan maar even, voorlopig, af te ronden:
  Overal waar “zij” voorkomen in de geschiedenis vielen er doden.
  V.M.-Amerika, burgeroorlog, Napoleon miljoenen doden, Hitler miljoenen doden.
  DUS….die naam is eigenlijk ZO besmet dat iedereen met een greintje verstand zou zeggen: “met die club wil ik NIKS meer te maken hebben, Vrij maar lekker met jezelf maar niet met mij! ALS we al zo`n vrijdenkersclub zouden willen -van de zgn. goedwillenden- DAN met een TOTAAL andere naam en alles in het opene !!!! ”
  Maar dat doen ze dus niet, ze zijn nog steeds trots op hun Loge`s voor nooit volwassen geworden haantjes. Ergo: door het vasthouden aan die besmette naam en gebruiken, zeker met de inzichten van nu, laadt EEN IEDER die NU nog bij zo`n geheime complotsmederij zit de SCHULD en moorden en verkrachtingen op zich van ALLE V.M.-aanhangers die hem of haar in de eeuwen voorgingen. Er is maar EEN soort V.M.-ers dus: zij die hun medemensen hartgrondig haten en de wandaden van hun Meesters en Lichtende voorbeelden blijven koesteren !!

  1. Haha, ik zag hem net ook pas staan op het beeld hier boven van FREEMASON George Washington: FREEMASON: ERF SAMEN (de) O.(verwinning)!!

  2. Haha, ja je verwacht het ook weer niet heh;
   Boek door R. Jacobs, ¨een geschiedenis van Brussel¨: ¨op 22 mei 1831 gaat Leopold van Saksen-Coburg in Londen in op het verzoek om de functie Koning der Belgen te bekleden. Leopold is een Duitse Protestant, weduwnaar van de Engelse kroonprinses en VRIJMETSELAAR.¨

  3. Erik 2 :
   België is een product van een uit Parijs gecontroleerde loge. Het is een “traditie” (sic) dat de burgemeester van Brussel steeds een vrijmetselaar moet zijn..op een paar uitzonderingen na was dit steeds het geval. De loge is de werkelijke macht in België, en controleert via de liberalen, socialisten, groenen… het ganse land. Recent werd aan de Gentse Universiteit(gesticht door Willem I) een vrouwelijke rector(=niet zuster) weggepest.. misbruik makende van het overlijden van haar man. De broeders doen nu alles om een mannelijke “broeder” rector in de plaats te zetten !! Iets gehoord van de feministen over discriminatie??? De Brusselse unief(ULB) werd gesticht in 1834 na de door Parijs georganiseerde staatsgreep door Verhaegen. Elk jaar organiseren de studenten in Brussel een stoet ter ere van “Sint Verhaegen”.. die gekenmerkt werd door allerhande zwijnerijen, waarvoor het Stadsbestuur de “rode” loper uitrolt. Hier ziet men dan de toekomstige elites in volle actie!!! Na de staatsgreep in 1830 werden er in 1831 verkiezingen georganiseerd in België..op 3,5 milj. inwoners waren er een kleine 50.000 stemgerechtigd!!! De “broeders” namen toen echter geen risico’s. Dit verhinderde niet dat ze later de kampioenen van het algemeen stemrecht werden, toen ze niet meer aan de macht waren. En zo kunnen we verder gaan…..!!

  4. Regelrechte SM-eer-lappen zijn het Sub Rosa. Ze zitten gewoon al eeuwen in hun comfortabele Loge-clublokalen de baantjes, de poet en de macht te verdelen.
   Volgens mij was het dan ook niet zo zeer “verdeel het volk en heers” maar “verdeel onderling de poet en de roofbuit en Heers samen !”.
   Al die oude gezegden hebben een ZEER grote kern van waarheid: “hou jij ze maar dom, dan hou ik ze wel arm..”
   PRINS DIAMANT, een mooi boek over hoe de Belgische Joodse elite den Vrij-ritselarij bedreef en hoe de verbanden liepen in de betere kringen gelardeerd met Goud en Diamanten.

  5. Sub Rosa
   Brussel is de hoofdzetel van het onheil dat over ons afgeroepen is en nog gaat worden.
   De vertegenwoordiging van de bankiers en industieelen zetelt daar en die doen alles wat de krachten achter de schermen hen zeggen te doen zoals ook de ECB dat doet in samenwerking met het IMF om landen leeg te roven kijk naar Griekenland bijvoorbeeld.
   Dijsselbloem doet de rest kijk naar Italie en wat daar gebeurd,Dijsselbloem was de man die hulp vanuit de EU onbespreekbaar vond en nu mogen de Italianen miljarden ophoesten maar wanneer de Italiaanse banken toch omvallen zal dat ook Franse banken omverwerpen en daarmee de rest van Europa.

 2. Sub Rosa, 56.5. Hartelijk dank voor de info en de waarschuwingen m.b.t. het welzijn van mijn persoon. Ja, ze gaan over lijken om hun “goede zaak” voort te zetten. Verder interesseert het mij weinig of ik 10 of 20 jaar eerder of later verdwijn, maar als hun eerste poging niet lukt dan hebben ze natuurlijk pas echt een probleem. Al mijn bevindingen staan, gefragmenteerd en ongesorteerd al op een blanco pagina op het net en voor jaren vooruit betaald. Mocht ik voortijdig heengaan, zullen anderen dat simpelweg aanzetten. Dus ook in dat geval gaat er niets verloren. Zaak is dus dat JIJ gezond blijft en onder ons !
  (trouwens ook zo`n perverse V.M.-grap: “onder ons” dat is bij hen dus vooral bedoeld als “onder onze voeten, in de grond”.)

 3. Het is NU 2017. Dingen zijn heel eenvoudig. Als iets met wettige middelen wordt doorgedrukt tegen de WIL van de individuele vrijheid dan zit er ALTIJD een agenda achter van de bankiers om meer GELD uit de mensen te persen. Zelfde reden dat ze drank hebben aangepakt. Heeft helemaal NIETS te maken met de volksgezondheid. Gewoon meer produktie, meer vervuiling, meer consumptie, meer geld. Ze zijn zo saai!

  1. Thucydides 58.
   Protocol 11 (De Totalitaire Staat). 1.De Raad van State zal tot taak hebben de macht van de regering te onderstrepen.Het zal slechts in schijn een wetgevend lichaam zijn,in werkelijkheid zal dit echter een redactiecommissie zijn voor het uitwerken der wetten en regeringsverordeningen.
   2.Een wezenlijk deel van het program van onze staatsregeling bestaat daarin,dat wij de wetten maken,dat wij rechtspreken en dat tegelijkertijd de administratie in onze handen is.Deze uitwerking zullen wij uitoefenen:
   a.Door voorstellen aan het wetgevend lichaam.
   b.Door verordeningen van de president in de vorm van algemene besluiten van de Raad van State in de vorm van ministeriele besluiten.
   c.Op het geschikte moment in de vorm van een staatsgreep.

   Wat kunnen wij herkennen?
   Polen.Wet veranderen zodat de regering rechters kunnen afzetten en andere benoemen.(ook wilden ze daar de persvrijheid beperken).
   Belgie.Wil de wet veranderen ivm pensioenen voor mensen boven de 50 jaar oud,minder pensioen om mensen aan te moedigen meer te doen om aan werk te komen want zo wordt gezegd er is veel vraag naar mensen boven de 50 jaar oud.Realiteit is net als in Nederland dat ouderen te duur zijn,vaker mankeren en langzamer dan jongeren werken waardoor ze door jongeren vervangen worden.
   Italie en Zweden wetsveranderingen ivm vaccinatieplicht gelukkig in Zweden niet gelukt tot nog toe in Italie enorme protestacties waar de mainstreammedia niet over bericht.
   De persvrijheid willen ze inperken,kijk naar Turkije en het voorval met die Duitse komiek een tijdje terug wat ook in Duitsland zelf voor beroering heeft gezorgd.
   Wetten veranderen en aanpassen aan de behoeften van de Bankiers en industieelen (NWO) is op dit moment schering en inslag en willen we iets doen moet dat gestopt worden.
   Om aan te geven dat onze zogenaamde leiders ook gebruikt worden zolang ze nodig zijn waarna ze afgedankt gaan worden het volgende.
   Protocol 10.(voorbereiding op de macht).
   13.In de naaste toekomst zullen wij de constitutionele verantwoordelijkheid van de presidenten invoeren.Dan zullen wij ons bij de uitvoering van deze handelingen geen beperkingen opleggen,WAT IS ER ONS AANGELEGEN,ALS DE RIJEN VAN DIEGENEN,DIE NAAR DE MACHT STREVEN ,DUNNER WORDEN enzovoort.
   Zelfs over alcoholgebruik wordt in de protocollen geschreven.
   Alcohol willen ze gaan verbieden.

 4. Bij de les blijven Erik, ik woon niet in spanje, er staat een mooi zuidelijk windje, een alise genaamd, plus warmte is goed voor het hersenschors.
  Ja vele geheimen al die broederschappen, moet inderdaad beroerd zijn, als je je altijd maar af moet vragen, hoe fungeerd het nu eigenlijk. Ik denk snachts niet, plus ik heb in mijn leven nooit iemand kwaad gedaan, en daar ook niet aan mee gewerkt. Heerlijk schoon geweten, dat voelt goed, groet Jenne
  Dat boekje van het onverstand bestaat werkelijk, een leerzaam boekje.

  1. Goed zo Jenne, dan zullen we “dit gaat zeker repercussies geven” maar niet rekenen tot “iemand kwaad” willen doen.
   Ik zal dat boekje wel eens lezen Jenne. Immers is men nooit te oud om iets te leren, zelfs Jenne niet.

 5. Jammer Guido dat je de vrijmetselarij ziet als de zoveelste verzonnen complottheorie. Ik ging er van uit (naar aanleiding van je vorige artikels) dat je goed gedocumenteerd was. Misschien moet je eens met een echte vrijmetselaar praten alvorens een valse mening/beschuldiging te verkondigen.

  1. Mooie inhoudelijke reactie, met inhoudelijke en traceerbare argumenten..!

   Jammer Jan, dat je een ‘sprekend’ voorbeeld bent van het bewijs van het verhaal.. Je komt niet met inhoudelijke argumenten, kwettert alleen ‘nee, dit klopt niet’.. De zoveelste stupide reactie..? Kan ik het zo kenschetsen?

   Meld je inhoudelijk wat, dan hebben we een verhaal. Maar nee, gewoon schelden en schreeuwen, het beestje komt geirriteerd uittut kooitje..? Kan me voorstellen dat je als vrijmetselaar-van-goede-wille op je plassertje getrapt bent door zo’n verhaal. En dat schrikt van zoveel misbruik in de hoogste regionen van de orde. Even voor de goede orde: ik zie dus niet DE VM als complot, maar je bazen en de misselijk-makende misbruikers om je heen. Waartoe jij kennelijk niet behoort; maar dát er sprake is van dit ongehoorde misbruik, is evident voor iedereen, behalve jou kennelijk.
   Ik wacht netjes op enige inhoudelijk commentaar.. Over de genoemde film of over de inhoud van die film wellicht..?

  2. Haha die Jan die durft !
   “een echte VrijMETselaar” Leg dan eerst maar een uit waar dat schijnbaar onbeduidende woordje MET voor staat Jan. (hints: Met-worst, Met-z-ger) Niet zo onschuldig heh ? Een aardige Vrijmetselaar is net zo`n gotspe als “een best wel aardige Mafioso”.
   Als men in die Loge`s niet HEEL veel te verbergen had dan hadden ze wel Vrijdenkersgilde geheten of de Verbeterdewereldenhetbegintbijons-club.

  3. Getverderie de commentaren worden met de dag kwetsender en minder inhoudelijk heeft men het over, even een Klein lachje, alle aan gedragen minkukels komen uit het niets, aannames loze geruchten,
   via via van gehoord, uit gezette broeders wegens grove misdragingen, die dan even onder de gordel trapjes uit delen.
   Je commentaar op de Vrij Metselaars worden steeds groffer, dit gaat zeker repercussies geven, ongehoord misbruik is duidelijk voor ieder één, je bedoeld de onwetende hap, nee ik vindt dit heel onjuist.
   Jenne

  4. Erik Iederéén, stel je voor een club met alleen van die betweters zo als jij, er is een aardig boekje over verschenen, leuke titel ook Het Bastion van het Onverstand.
   Jenne

  5. Volgens mij begint de warmte daar in España zijn tol te eisen Jenne. Ik denk dat jij jaren met plezier de koffiejuffrouw bent geweest in zo`n loge. Dan wel dat jouw man zijn succes en rijkdom te danken had aan zijn V.M-contacten. Tja, wiens brood men eet, geniet er maar van Jenne en denk s `nachts maar niet aan die ontelbare slachtoffers die in die V.M-Satan-val zijn getrapt en slachtoffer werden van mensonterende praktijken. Voor jou had Boudewijn de Groot ook een liedje gemaakt: Mr.President slaap zacht….

  6. Erik 56.5 :
   https://www.henrymakow.com/000768.html
   met titel : “Freemasonry: Mankind’s Death Wish” (in mijn geval is het geen wens) en met een citaat (de ganse tekst is echter belangrijk) :
   “The primary aim of modern freemasonry is to build the New World Order, a spiritual Temple of Solomon, where non-members are nothing but slaves [and] ….”. Ik ben er mijn ganse beroepstijd mee geconfronteerd geweest.. en ik ben dus een ervaringsdeskundige…en had ook wat “inside info”..
   Dus Erik, pas wel op , want de arm van de “broeders” is lang… en een ongeval (=verdrinking of verhanging) kan iedereen overkomen.

  7. Zoals het ook in de protocollen van Sion beschreven staat bestaan al die loges alleen maar omdat het door de echte machthebbers van de toekomst(dat denken zij)in het leven is geroepen.(Dezelfde lieden die nu nog vanachter de schermen regeren).
   Zoals beschreven bestaan die clubjes alleen uit lieden die zichzelf interessant vinden en denken iets te vertellen te hebben terwijl ze te dom zijn om te zien dat ze gebruikt worden om informatie te verstrekken.Iedereen denkt daar dat de voorzitter de hoogste is terwijl degene die echt iets betekend net nog een treetje hoger staat en een code heeft maar wel onzichtbaar is.

  8. 56.7 De onrust die de jennen zaaien vind ik uiterst geraffineerd. De verschillende stijlen en beweringen passen zich aan, aan wat nodig is. Het breekbare verongelijkte oude mannetje, de alwetende vrijheidsstrijder, de lompe boer. Warrige spelfouten, vlekkeloos geschreven vlugschrift, vals treiteren, minkukelen, vleien. Ik zie het allemaal in het pakket zitten. Vooral dat teflon schone geweten waar niets aan blijft kleven zit mij persoonlijk dwars.
   Mensen in verwarring brengen, zich klein laten voelen en monddood maken. Jammer, mensen van goede wil verdienen beter. Sorry.

  9. Koekje, 56.8, daar heb je wel een punt. Ik maak me ook zorgen over het ‘teflon’. Maar dan meer voor hemzelf…want ergens zal er wel iets blijven hangen, alleen het ‘ego’ stopt het weg. Laten we ‘vergevingsgezind’ wezen. 😉 🙂

  10. Vrouwen kunnen dit niet begrijpen, dat je als mens een schoon er rein geweten kunt hebben, zonder te biechten natuurlijk en ook geen absolutie ontvangen, gewoon een mens, zo als men behoord te zijn.

 6. Overheden en hun instanties zouden de burgers moeten dienen,maar dat lijkt allang verleden tijd want velen ondervinden niet anders dan tegenwerking op allerlei gebied.De Staat Der Nederlanden en haar gemeenten bijvoorbeeld,niet anders dan bureaucratische overbodige rompslomp wat niet anders doet dan de burger tegenwerken maar gelijktijdig wel informatie over iedereen verzameld zodat ze alles van iedereen weten.De Politie/justitie lijkt te worden misbruikt alleen hebben ze daar zelf nog geen idee van,ook zij zouden de burger moeten dienen maar het tegenovergestelde gebeurd Feiten zoals het gebeuren rondom Demmink en Teeven geven aan dat het vervolgen van hoge lieden die verdacht worden van zware delicten door toedoen van het OM wegens zogenaamd gebrek aan bewijs niet tot vervolging leiden ondanks dat er geen rechter bij betrokken is waar bewijs geleverd moet worden. Wat gebeurd er wel? Plasterk geeft toestemming de gewone burger te bespioneren door telefoonverkeer af te luisteren en internet verkeer af te tappen onder de noemer strijd tegen het terrorisme, verder overal cameratoezicht enz.
  Ik weet niet wat de Staat Der Nederlanden verstaat onder de burger dienen maar voornoemde geeft aan dat ze volledig het spoor bijster zijn.Hoe het mogelijk wel in elkaar zit kunt u hoogstwaarschijnlijk terug vinden in punt 7 en 8 uit protocol 15 van de protocollen van Sion.

 7. Sorry, die tweede boodschap hoorde dan nog ¨warrior¨ bij.
  Dus: JEI AA )in het) HEER (leger)(van) .S. WARRIOR !, SPEECH: HAAT !!

  1. AHA, ik heb ze door. Al tijden zat ik me blind te staren op dat F.B.I. Daar kwam op zich weinig spectaculairs uit. Maar net zag ik pas dat het dan ook F.B.O.I. moet zijn. zo staat het ook in hun logo: Federal Bureau OF Investigation. En dan zijn F + B + O + I opgeteld plotseling 32 = de RAM ! En met de T. van The ervoor wordt het 52 = zoals ik al eerder aangaf het overkoepelende getal van alle Joods-Prot. wereldwijd.( 52 weken in jaar, 52 kaarten in spel, B-52, LIEGEN opgeteld, LICHT opgeteld etc. etc.)

  2. Ah, ze zijn goed!
   Zelfs in die paar letters: T,F,B,O,I zit nog een complete boodschap verstopt namelijk; FOBI (de ANGST of VREES)(van/voor) .T. en die T staat dan voor hun T.egenstander, T.heos (gehate katholieken) of gewoon T.uig of T.saristen, Theocratieën etc. etc. Kortom alles wat met een T. begint en wat zij maar verafschuwen.

  3. Jammer Arnold en/of Sub Rosa dat niemand HET boek mee wil schrijven. Jullie hebben allebei de capaciteiten en interesse in de materie. Het is natuurlijk een illusie dat al jullie gefragmenteerde inbreng nog ooit door iemand gevonden zal worden dan wel in de juiste context zal worden geplaatst. Maar goed, blijven we maar beetje doormodderen dan. Mocht iemand zich WEL aangesproken voelen om HET boek dat alles zal duiden mee in elkaar te steken, dan hoor ik het wel.
   Overigens qua Satan-volgers in NL. was het Oekraine-referendum een goede peilstok. “Zij” zijn FEL voor een groot Europees Rijk plus het aantal dat strategisch van hun voorgangers de opdracht kreeg om thuis te blijven, kwam ik op zo`n 3 miljoen zoveel. Dus hun ondergrondse leger groeit aardig.

  4. Bij nadere factchecking zijn de volgende getallen beter: 1.571.874 kiezers die stellig VOOR het Oekraineverdrag stemden en zo`n 2,5% strategische thuisblijvers van 12.800.000 kiesgerechtigeden = ongeveer 350.000 kiezers. Dus zeg grofweg zo`n 2 miljoen Satansgetrouwen in Nederland, die aardig fanatiek zijn, en meevreten uit de grote ruif. Uiteraard zitten hier allerlei graduaties in van het meeloop- gelukszoekers- voetvolk die sprookjes voorgeschoteld krijgen van een mooiere betere wereld onder Satan tot aan de eliaire top van de Piramide die het echte plan kennen en over lijken gaan.

  5. Erik 54.3 :
   Ik begrijp U reactie, maar ik ga geen beloftes doen die ik niet kan houden. Ik weet immers niet hoelang ik er nog zal zijn. U heeft ook gelijk inzake de gefragmenteerde inbreng.. maar dit is voor mij momenteel de enige mogelijke inbreng en beter dat dan niets. Hopelijk krijgt U steun van iemand anders voor het boek.
   Louter ter info : Robin de Ruiter heeft ook een boek geschreven over de Protocollen Ontsluierd!

  6. Bedankt voor jouw antwoord Sub Rosa. Klinkt niet best jouw tweede zin. Hopen we dan maar dat het nog lang mag duren dat je onder ons bent. Ik zal eens Robin de Ruiter gaan zoeken maar eigenlijk zoek ik al minstens een half jaar en sommigen bleken nou net bij die totaal verkeerde “andere” club op de payroll te staan. Maar ja, als het verder niemand wat interesseert dan kom ik mijn dagen ook wel door zonder een boek te schrijven. De wereld gaat toch wel aan zichzelf (satan) ten onder is mijn conclusie tot nu toe.

  7. Ah, DIE Robin was ik ook al eerder tegengekomen Sub Rosa. Woont in Spanje, schrijver van o.a. de 13 Satanische bloedlijnen etc. Boeken van hem die n.b. in NL worden geboycot !?
   Maar goed beetje ver weg om mee samen te werken en ik vermoed dat hij na al die jaren helemaal is vastgeroest in zijn versie van de waarheid, dus wie ben ik om dan hem lastig te vallen met een hele andere insteek. En hij is ook al weer een pensionado in España zag ik.

 8. En het spel gaat gewoon verder….De nieuwe FBI-chef, door Demo en Cons. verwelkomd. De meest sprekende trefwoorden in zijn naam, in hun taaltje, zijn: CREEER, WAR en POET(in) Nou die past dus perfect in het spel van de Grote Beer pesten tot letterlijk de bom barst.

  1. Met zijn tweede voornaam erbij verschijnen er dan boodschappen als:
   JEI AA (alfa) HEERSE !! WARRIOR ! HAATSPEECH !!
   Of: JEI AA (in het) HEER (leger)(van) .S.(atan), SPEECH: HAAT !!!
   In ieder geval weer niks aardigs helaas…. en kunnen we nog wel wat van verwachten van deze man.

  2. Voor mijn gevoel, zouden ze wel eens van een koude kermis kunnen terug komen, de halve wereld staat klaar om een reuzen hamburger van ze te maken, ze zijn absoluut niet meer oppermachtig, en die vliegdekschepen, één atoom torpedo is genoeg, en die komt uit de diepte, denk ook niet dat ze of Iran of noord Korea gaan aanvallen, er ontstaan dan ketting réacties, maar het wordt tijd dat de USA-CIA-Zionisten worden opgeruimd, oorlog zuchtig tuig ! kijk zo’n wankelende gek als McCain, die niets te verliezen heeft, de oorlogen aanzwengeld. Jenne

 9. Ons bestaan, onze realiteit, onze vrijheid van expressie wordt in grote lijnen door 3 groepen aangevallen en onderdrukt.
  -Machtswellustelingen, mensen van vlees en bloed die hun zucht naar macht over anderen niet kunnen onderdrukken. Daarbij roepen ze ook andere krachten aan, hun eigenlijke drijfveer is uiteindelijk angst.
  – De oude bekenden in het astrale veld, de zgn. 4e dimensie die zich hier niet kunnen manifesteren, maar dat wel graag zouden willen. Betiteld als reptilians, greys, en goden. De zgn. elite heeft met hen een pact gesloten, ook de religies en geheime genootschappen.
  – Transplutonian wezens… de X factor. Tijdens een experiment in de USA werd er een interdimensionaal portaal geopend ( Crowley was there) wezens kwamen onze realiteit binnen, wezens waar we geen weet van hebben, ze voeden zich aan alles wat technologie bevat, technologie die zij ook onze realiteit binnen brachten (plotseling was er internet) Ieder mens kan meerdere van deze mindaltering implantaten hebben, je ziet ze niet tenzij je er het oog voor hebt, generaties veranderen in zombies.
  Gelukkig ben ik zo gek als een deur dus trek je van mij niks aan.

  1. Het interessante aan dit denken is, dat ieder één zich ontzachelijk druk maakt over dingen die er eigenlijk niet toe doen, en daar door ook op deze site mee worden bezig gehouden, onderwijl kijken ze mee in alle huiskamers, maar ook in alle denken, via TV en IPhone, men spreekt over psycho chips, een gecodeerde enichma brain manipulatie, hun macht is enorm, en toch ook zo Klein, nou misschien nog niet eens zo gek als deur te zijn, een draaideur misschien.
   Ik kan er niets aan doen, maar blijf alles aanschouwen van uit het menselijke aspect, ik zie groepen, zelfs légers als individuen, met een Eigen brain, die denkt, en te beinvloeden is, Bad Moon Rising, Jenne

  2. Je hebt interessante ideeen Cozmic, maar kan het ook zo zijn dat alles uiteindelijk in ons zelf plaatst vindt en/daarom omdat hetzelfde plaats vind in elk mens, we in dat opzicht meer overeenkomstig dan verschillend zijn?

  3. Voor mensen met “zakelijk inzicht” het volgende.
   We leven in een tijd dat goedkope arbeidskrachten uit andere landen de duurdere Nederlanders van de arbeidsmarkt verdrijven terwijl die Nederlanders niet voor minder kunnen werken omdat de staat ervoor zorgt dat alles duurder wordt waardoor zelfs mensen die eerder wel rond konden komen nu niet meer rond kunnen komen.Diezelfde staat legt daarbij ook nog boetes op aan mensen die door toedoen van de staat hun rekeningen niet meer kunnen betalen waardoor deze mensen nog verder in de problemen komen.Banken (ABN staatsbank) dreigde om te vallen en de belastingbetaler die eerder niet interessant was om mee te delen in de winst van die bank moest ineens betalen voor het overeind houden van die bank waardoor er minder te besteden over bleef voor die belasting betaler.Omdat hebzucht mogelijk de reden is dat zakenlieden meewerken aan het vervangen van die duurdere Nederlandse arbeidskrachten door goedkopere krachten zijn ze zelf schuldig aan het tekort aan vakmensen omdat ze voor een dubbeltje op de eerste rij willen zitten zodat ze hun zakken kunnen vullen.
   Nu willen ze nog meer mensen uit het buitenland halen met de smoes dat er geen mensen in Nederland te krijgen zouden zijn wat zoals beschreven dus onzin is want ze willen gewoon niet betalen.
   Echte zakenlieden weten dat geld moet rouleren anders verbreek je de circulatie en valt alles in elkaar.Daarom ben ik van mening dat velen met een eigen bedrijf door kortzichtigheid er zelf voor zorgen dat ze kapot gaan want wanneer je de mensen slecht betaald hebben ze ook niets om uit te geven en valt alles in elkaar.
   De remedie is dat deze zakenlieden samen met de vakbonden en werkgeversorganisatie de staat aanspreken op hun afbraak beleid en hun maatschappelijke verantwoordelijkheid eens gaan nemen anders zullen alleen de groten overleven wat precies in het straatje van de NWO past.Zo zie ik het ook al heb ik geen verstand van zaken doen.

  4. Vaak in je commentaren probeer je groepen (mensen of abstracties) aan te spreken dat ze het anders moeten gaan doen. Je probeert dat dan met een soort van visie te doen met de meest goede bedoelingen. En je hoopt dan dat deze groepen op basis van jou visie dan met jouw gaan samenwerken.

   Hoe goed bedoeld ook Arnold, het zal niet gaan werken… het is “useless”.

   Misschien toch maar samen met Erik een boek gaan schrijven. Een soort Karl Marx 3.0 of zo. Of doe wat Piketty ook al heeft gedaan… Maar de kracht zit in deze waarschijnlijk niet in de herhaling.

   En nee, ik ga niet inhoudelijk in op alle stellingen in die je hier in één stukje bij elkaar hebt geschreven.

  5. Arnold, je moet zorgvuldiger te werk gaan, het gaat niet zo zeer over zakenlieden, wat dat dan ook mogen zijn, maar over ondernemers – fabrikanten, die in een hels gevecht gewikkeld zijn met de vaak gesubsideerde concurentie.
   Verder er fijne goede werknemers en blowers op de arbeids markt, vraag je nu eens af, als jij een ondernemende fabrikant zou zijn, wie en waar kies je voor, verder zijn de uitkeringen riant te noemen, als je weet hier mee om te gaan, heb je waarschijnlijk netto meer als dat je gaat werken, er zijn niet genoeg betrouwbare werknemers voor handen, dat is de werkelijkheid.
   Jenne

  6. Arnold, verder worden de zakenlieden ?, winkeliers stelselmatig van de markt verdreven, daar zorgt de overheid voor en de grote internet boy’s Amazone bijvoorbeeld, veel van de eens mooie boekenwinkels zijn verdwenen, men leest E books voor gekookt geestelijk eten, dat is de Abys van onze samenleving, the IPhone people, het liefst homo en lesbies te gelijk, altijd maar hossen op een soort rimboe muziek, ze hebben niet eens de tijd om tot hun zinnen te komen, half en heel knetter.
   Jenne

  7. 52.5 Wat ik overal zie gebeuren is, dat wereldwijd de middenstand weggedrukt wordt. De kleine ondernemer, de starter, het familiebedrijf, kleine boeren. Failliet of opgeslokt.
   Juist die middenstand heeft zeker hier, in het verleden voor grote algemene welvaart gezorgd.
   Als die middenstander niet hoeft op te boksen tegen megalomane corporaties, welke een absoluut minimum aan belasting betalen (met goedvinden van de overheid), die barsten van gewiekste juristen, ja dan… is er ook weer echt plaats voor beroepseer, lol hebben in je werk.
   Consumenten worden hoe langer hoe meer een suboptimaal product door de strot gewurgd. Sommige consumenten willen best een ietsje meer betalen, alleen de vraag is, of de markt binnen afzienbare tijd niet bestaat uit onbetaalbare kwaliteit en betaalbare bagger.
   Ik zeg altijd: Je stemt met je portemonnee, dus als je het kunt betalen… .

  8. Skanq 52.6
   Het gaat er mij om dat mensen hun ogen geopend gaan worden en dat ze gaan inzien dat ze besodemieterd worden.
   De reden dat ik stukken schrijf waarbij ik (hopelijk) herkenbare voorbeelden geef en daarbij de protocollen aanhaal is alleen met de bedoeling om te laten zien dat hetgeen ik aanhaal best wel realistisch kan zijn en niet zomaar uit de duim gezogen is.
   Wanneer mensen iets herkennen en/of kunnen vergelijken wordt het ze hopelijk duidelijk en wanneer dat bij velen gebeurd kunnen we misschien ook iets doen hoop ik.
   Wat betreft dat boek schrijven dat hoeft voor mij niet. En wat betreft het herhalen en dat de kracht daar volgens jou niet inzit klopt ook naar mijn mening niet want kijk gewoon wat er gebeurd met het herhalen van fake nieuws door de mainstreammedia aangaande de BUK raket en de aanslag op MH 17.Geen harde feiten maar door te blijven herhalen dat het een BUK raket die door de Russen/seperatisten afgeschoten is geweest geloven de meesten in dat fabeltje.

  9. De kracht zit IN DEZE! waarschijnlijk niet in de herhaling. Mensen weten al lang dat ze besodemieterd worden daar hebben ze geen Arnold bijdrage voor nodig.

   Welke doelgroep had je dan voor ogen toen je 52.5 wereldkundig maakte? Die zakenlieden die je aanvalt, maken ook slechts onderdeel uit van een maatschappelijk economisch systeem. Door jouw schrijven 52.5 zullen ze echt niet ineens gaan denken “Laat ik eens samen met Arnold “ergens” tegen gaan vechten”.

  10. Arnold @52.10, wetenschap werkt niet met zekerheden, wel met waarschijnlijkheden. MH17, homeopathie, vaccinaties, chemtrails, 9/11, etc. moet je ook op die manier benaderen om te komen tot waarheidsvinding. Leg de verschillende opties naast elkaar, bijvoorbeeld voor MH17 de officiële versie en alle bestaande alternatieve versies en probeer dan voor iedere versie de waarschijnlijkheid te bepalen. Dat is de weg die bewandelt dient te worden om te komen tot waarheidsvinding.

  11. Skanq 52.11 Als mijn reacties jou niet bevallen dan lees je het toch niet.

   -off topic verwijderd-

  12. Aanvullend op de reactie uit 52.5.https://drimble.nl/economie/45254211/tekort-aan-handjes-zorg-smeekt-ontslagen-werknemers-terug-te-keren.html
   Ik vraag me werkelijk af wat de dames en heren die eerder deze medewerkers/sters ontslagen hebben denken (als ze dat al doen).
   Mensen die ontslagen zijn gaan op zoek naar ander werk en vaak laten zij zich omscholen om werk te vinden want er moet toch brood op de plank komen.Daarom ben ik van mening dat deze oproep bewust gedaan wordt om een reden te creeren om mensen uit het buitenland te kunnen aannemen want ze weten donders goed dat de ontslagen werknemers/sters mogelijk ander werk hebben gevonden en ook dat ze niet op een tweede ontslagronde zitten te wachten door hen die nu zogenaamd smeken om terug te komen wat vaak dezelfde lieden zijn als toen er ontslagen vielen.Daarom kun je nu al verwachten dat die goedkopere krachten uit het buitenland gehaald zullen worden wat gewoon de opzet was om de loonkosten te drukken zodat de directeuren en aandeelhouders meer overhielden.Dit verschijnsel komt in meer bedrijfstakken voor.

 10. Ja dus, Sub Rosa, een boek schrijven mag nog net en lijkt me een vrij wettelijk middel. (tenminste zolang dat nog duurt…)
  Nu is het probleem dat er ZO veel brokstukjes en hele en halve waarheden rondzwerven op het net dat niemand nog de echte bokken van de schapen kan scheiden. De totale verwarring is dus compleet en daar varen zij wel bij, zij gedijen in chaos en verdeel en heers.
  Maar een oplossing dus… HET standaardwerk schrijven.
  Niks voor jou dan, Arnold heeft koudwatervrees lijkt het.

  1. Ik vermoed dat zelfs Arnold nog niet klaar is om zich mee te laten voeren in een psychose. 😉 knipoog, eye of Horus

 11. Mogelijk vinden mensen dat ik teveel de nadruk op de Protocollen blijf leggen,maar het staat zowat letterlijk beschreven wat er gebeurd en hoe de NWO tewerk gaat.
  Protocol 6.
  1.Zeer spoedig zullen we geweldige monopolies oprichten,vergaarbakken van reusachtige rijkdommen,waarvan zelfs de grote vermogens van niet-ingewijde op de een of andere manier afhankelijk zullen zijn en wel zodanig,dat zij,alsmede het krediet van de staten,reeds de eerste dag na een politieke ineenstorting verdwijnen.Laten de hier aanwezige heren economen de betekenis van deze gedachte eens overwegen.
  3. De niet tot ons behorende adel is als politieke macht verdwenen daarmee behoeven we geen rekening meer te houden.Maar als grondbezitter is hij nog gevaarlijk voor ons,omdat hij door zijn natuurlijke hulpbronnen onafhankelijk is.Daarom moeten hem tot elke prijs landerijen afgenomen worden.
  4.Het beste middel hiervoor is,grondbelasting te verhogen om het grondbezit met schulden te bezwaren.Deze maatregelen het grondbezit in een toestand van onvoorwaardelijke afhankelijkheid brengen.De aristocraten die van oudsher niet in staat zijn,zich met weinig tevreden te stellen,zullen spoedig ten gronde gericht zijn.
  Protocol 23.
  3.Een volk,dat zich alleen met kleinbedrijf bezig houdt kent geen werkloosheid;het is aan de bestaande maatschappelijke orde vast verknocht en ondersteunt daarom de regering.werkloosheid is het grootste gevaar voor de regering voor ons zal de werkloosheid haar rol uitgespeeld hebben,zodra de macht in onze handen is.
  Nu weet u waarom kleine bedrijven kapot gemaakt worden zoals boeren en ook in de visserij gebeurd dat.Wij moeten afhankelijk gemaakt worden van de banken en multinationals.Kijk om u heen en u kan het zien gebeuren daarom betalen multinationals ook geen of weinig belasting.

  1. Leuke plannen allemaal. Een probleem. Een bom op Londen die deze stad voor 10.000 jaar onbewoonbaar maakt. Hele plan mislukt.

  2. Arnold het wordt toch echt tijd dat we samen eens een boek gaan schrijven en alles voor eens en voor altijd goed uitleggen aan zoekenden na ons. Want al die losse stukjes en herhalingen schiet zo ook niet op. Een hoofdstukje voor de protocollen had ik overigens al gereserveerd, en ook voor de rol van het Zionisme in dit alles natuurlijk.

  3. Cozmic 50.3
   De oplossing is er wel maar kennelijk zijn de dames en heren leiders bang voor de represailles die de 1% met geld mogelijk tegen hen zullen gebruiken en ja dan kiezen de meesten voor de makkelijkste weg en verraden ze het complete volk maar voor eigen lijfsbehoud.
   Probleem is wel dat wanneer ze niet meer nodig zijn ze als oud vuil afgedankt zullen worden kijk maar wat Trump doet de ene dag is een medewerker een held en de andere dag kan hij vertrekken en het verworvene delen doen ze al helemaal niet graag.

  4. De macht van de zgn elite bestaat omdat ze het onderbewuste van de massa hebben gekaapt, de 99% weet niet beter. Zodra hier een shift in komt dan zijn ze verloren.

  5. Arnold 50 :
   De Protocollen zijn de blauwdruk voor de NWO. Recent verschenen er nog een reeks besprekingen op de webstek van Henry Makow. Men moet ze weliswaar vandaag lezen.Ik laat nog in het midden van waar ze komen, maar de inhoud verraadt een verbluffende kennis van de menselijke geest en van de maatschappij. De arrogantie die er van uitstraalt, bevestigt dat men zeker is van zijn stuk. Men dient ze echter samen te lezen met Gramsci en de Frankfurter Schule. Over de juistheid : het volstaat de inhoud zorgvuldig te ontleden en dan rond te kijken.. om te zien wat er al werd verwezenlijkt en wat er nog gaande is. Ik stel vast dat we ver in de eindfase beland zijn. Het is dus enkel een kwestie van te willen zien. En daar stelt zich het probleem. Het overgrote deel van de bevolking is verslaafd aan leugens.. een kleiner deel, zijnde de samenzweerders, hebben er geen belang bij dat de waarheid het licht ziet.. en nog een kleiner deel, ziet het, maar wordt gemuilkorfd. In de huidige stand van zaken zie ik geen oplossing…toch niet met wettelijke middelen.

  6. Arnold, in +/6 1100 voor het begn van onze jaartelling, gingen in het tijdsbestek van zo’n honderd jaar, 6 grote civilisaties rond om de middenléandse zee gelegen ten gronde.
   Lang zijn er verhalen over geschreven, tot dat niet zo lang geleden door archeologisch wetenschappelijk onderzoek bleek, dat er een kleine ijstijd zich had voorgedaan waar door de rivieren en meren en bronnen op waren gedroogt, waardoor hongers nood en revoltes de grote civilisaties werden be-eindicht, Egypte deed er 100 jaar langer over van wege de nijl, maar ook hier ging het licht uit, hier kan je uit leren onderschat niet nooit de mensen, zij hebben hoe dan ook het laatste woord, Jenne

  7. Cozmic 50.3

   Er is geen oplossing, om dat het geen echt probleem is, dit heet arangeren, er worden constant problemen gecreéerd, zo als die klimaat questie, waar geen oplossing voor is, om dat het probleem niet bestaat, Jenne

  8. “toch niet met wettelijke middelen”

   Dat probleem heb ik al 6 jaar geleden opgelost toen ik mij realiseerde dat “iets verantwoorden” is aangeleerd. Gewoon atoombommen maken en overal de plutonium rondstrooien. Helemaal niet druk maken om “waarom wel of niet”. Gewoon doen!

  9. Een citaat uit het beschrevene in punt 5 van protocol 6:
   De industrie moet de landbouw zowel van de arbeidskrachten ALS VAN HET KAPITAAL BEROVEN en ons door speculatie het geld van de hele wereld toevoeren.
   1.Arbeidskrachten zijn al grotendeels verdwenen en vervangen door chemische middelen (roundup bv doet onkruid verdwijnen terwijl dat vroeger door arbeiders met de kapper of met de hand gedaan werd).
   2.Het levert de industrie geld op.
   3.Tegenwoordig worden schades door bv hagel aan loodsen vaak niet meer vergoedt door verzekeraars wat de boer extra kosten of faillissement oplevert.
   4.Quota voor veel producten na eerst andere afspraken te hebben gemaakt waardoor boeren weer meer vee gingen aanschaffen maar door die quota weer moeten opruimen.(geldt ook in de visserij).
   5.https://www.nieuweoogst.nu/nieuws/2017/08/02/onrust-in-duitsland-over-fipronil-eieren af en toe overdreven reageren op het gebied van voedselveiligheid terwijl het misschien wel meevalt kan ook zo z,n gevolgen hebben.
   Je kunt je afvragen of het toeval is natuurlijk maar feit is wel dat het boeren veel gaat kosten.

  10. Thucydides 50.10 :
   U kent ook het gezegde van Karl Marx : “Een vis begint te rotten aan de kop”. Het volstaat dan ook gewoon de “rottende kop” er af te snijden, op welke manier ook. Atoombommen zijn daarvoor niet echt nodig.
   Arnold 50.11 :
   U geeft één der zovele gebeurtenissen recht uit het scenario van de Protocollen. Van belang zijn vooral de economische – financiële en fiscale domeinen van de Protocollen. Het zijn de domeinen waar men ook de oorzaken voor de ondergang van het Romeinse Rijk moet zoeken en vinden. Dit geldt trouwens voor alle “rijken”.. Op verschillende fin. websites wordt regelmatig de vergelijking gemaakt tussen het Oude Rome en de actuele toestand in de USA.
   Het paradoxale is dat alles open en bloot gebeurt, volgens een gekend scenario(van de Protocollen) en dat slechts weinigen het willen – durven – kunnen.. .zien.

  11. SubRosa, karl marx was slecht geinformeerd, er zijn verschillende vissoorten die beginnen te ontbinden bij hun anus, en in minder dan geen tijd verrotten en een vreselijke stank verspreiden, maar goed dit terzeide, groet Jenne

 12. In magie telt maar 1 regel, welke krachten roep je aan? Wie gaat lopen roeptoeteren dat de vrijmetselaars niks met magie te maken hebben die lult uit zijn nek. Het staat stijf van de symboliek onttrokken uit de tempel van Solomon. van A tot Z. Het ludieke is dat Solomon eerst met ceremoniële magie bezig was, er veel macht door kreeg en later inzag dat de hulp van demonen zich tegen je keert, hij sloot alle 72 demonen op in een pot en verbande ze diep in de zee.Deze box van Pandora is later weer geopend Kruisridders ontdekten de kracht en de macht, uiteindelijk is daar de vrijmetselarij en dus ook de illustere illuminati uit ontstaan.
  Hun plan werkte… de prijs die ze betalen is hoog, nl. hun ziel zogezegd. Uiteindelijk kwam er na het duistere werk van Allister Crowley nog een andere partij aan het “licht”, een partij die gouden bergen beloofde en ook een uitgang van het Faustiaanse pact.
  Wij, de mens die zich verbonden voelt met ons ras en de aarde, moeten ons geen zorgen maken, daar is het te laat voor, we moeten handelen. De bokken van de schapen scheiden, maar dan nog iets ingewikkelder.
  De magie waar zij zich van bedienen is sterk en beheerst de massa, het lijkt een onwinbare strijd. David tegen Goliath.
  De massa deinst echter mee op de golven, met de stroming, maak je daar dus maar niet druk over. Wie vol in zijn kracht leert te staan, bewust in het astrale veld loopt, zet een beweging in gang, ken u zelve. 1 bezield mens kan een leger van nep magiërs aan, hun kracht is de angst die ze zaaien.
  Wij van de Illimitatie poepen op de illuminati, wij kennen hun achilleshiel.Het gros van de vrijmetselaars zijn best aardige lui die verbinding zoeken, ze hebben er geen erg in dat ze onbewust Lucifer steunen. Lucifer is een concept, geen entiteit, uiteindelijk wordt een concept ook weer een entiteit. Lucifer is de god van de bijbel toen hij nog groots was, goden kunnen vallen. Luci was geen kwaaie, hij werd in de val gelokt, de paus aanbidt hem nog steeds. Goden zijn net demonen, ze groeien met aandacht, fuck em. Stukje van de creatie, dualisme waardoor de creatie bestaat. Wil je graag goden aanbidden, doe het. Weet ook dat jij zelf een god bent. Dan verandert het spel, weet ook dat je in deze realiteit bent geïncarneerd onder de regels van….. ja de godheid van deze realiteit, en daar gaat het gevecht nu over. In de loop der “tijd”zijn er meerdere gevechten geweest waardoor meerdere godheden deze realiteit claimden, daardoor werden tijdlijnen over elkaar geplakt en klopt onze historie niet.
  Daardoor is er niet 1 waarheid, daardoor is de intuïtieve mens verward, niks klopt.
  1 ding wat wel klopt is dat de heersende elite hier geen plaats heeft, zij spelen een spel dat alleen verliezers kent. Waaronder zij zelf.
  Tijd om in te grijpen dus.
  Moge alle lafhartige bastaards nu voor de laatste keer zich vergrijpen aan weerloze wezens, hun biezen pakken en opflikkeren want The unseen armee is on the loose.
  we know you know

  1. Cozmic, dit is één visie, maar er zijn net zoveel visies als dat er mensen zijn.
   Maar er is maar één waarheid, en die die kent mag het zeggen.
   Eens geen aandacht en energie aan het kwaad schenken, volkomen 100% in het goede staan, en dit uit dragen.
   Het is niet zo erg als je in iets gelooft wat blijkt niet het juiste te zijn, als je het maar uit een reine intuïtie beleidt.
   Het is soms zo verdomd moeilijk om een mens onder de mensen te zijn.
   Heb veel Vrij metselaars gekend, geen slecht soort mensen, heb meer Rozen Crusians gekend, die staan heel wat steviger in hun schoenen, geloven van huis uit, zelfs de Athéisten onder hen, en kennen geen concessies in hun denken en doen.
   Groet mijn beste Cozmic fijne dag gewenst, Jenne

  2. Cosmic 48.
   De protocollen van Sion geven duidelijk uitleg wat die loges/vrijmetselarij betekenen maar ook dat de machten achter de schermen ze zelf in het leven hebben geroepen.Zij die niet ingewijd waren zaten vaak alleen voor eigengewin of nieuwsgierigheid bij dergelijke clubjes.
   Protocol 15 (medogenloze onderdrukking).
   6.Voordat wij echter tot de macht zijn gekomen zullen wij in alle lande der wereld vrijmetselaarsloges oprichten en vermeerderen.Wij zullen in deze loges allen halen,die in het openbare leven een voor-aanstaande rol spelen of kunnen spelen.Deze loges zullen het voortreffelijkste middel zijn om inlichtingen te verkrijgen en invloed uit te oefenen.
   9. Het is natuurlijk,dat alleen wij de werkzaamheid van de vrijmetselarij kunnen leiden,omdat alleen wij weten,waarheen wij haar leiden en wat het einddoel van elke handeling is.De niet ingewijde daarentegen weten niets,niet eens de onmiddellijke resultaten.Zij zijn gewoonlijk met de ogenblikkelijke bevrediging van hun eigenliefde bij de doorvoering van hun plannen tevreden en merkten niet,dat deze plannen niet van hen afkomstig zijn,maar hun door ons werd ingegeven.
   10.Veel niet-ingewijde treden tot de loges toe uit louter nieuwsgierigheid of in de hoop een voordeel te verkrijgen of vanwege hun onvervulbare dromen om voor een publiek te kunnen spreken…….enz.
   Conclusie: zij die niet ingewijd waren/zijn hebben zich laten bedotten en dat terwijl ze vaak beweren dat dergelijke clubjes uit intelligente mensen bestaan en dat klopt ook wel alleen moet men daarvoor wel een ingewijde zijn.

  3. Arnold 48.2

   De Prottocollen van Sion, zijn niet echt en op niets gebaseerd, als op een hoop lulkoek, iemand heeft gedacht, zo ik ga eens even een mooi verhaal verzinnen, misschien zitten er hier en daar wat wetenswaardigheden verborgen, in de onderliggende zinnen, kijk mijn beste Jan met de Pet, zit met een hoop onbegrip in zijn maag, en wordt hier mede flink gemanipuleerd, de Media zit vol leugens en de meeste boeken over religies en geheimen ook, de Engelsen noemen dit Gossip,
   Maar goed we leven allemaal in onze gekozen wereld, met onze gekozen waarheid, groet Jenne

  4. Kijk Arnold, als je nu je stukje eens terug leest, zal je begrijpen waarom weldenkende mensen met illusies, niet met mensen die denken zo als jij, zeer rancuneuse in hun onwetendheid, in het zelfde clubje willen zitten, Jenne

  5. Jenne 48.3 en 48.4
   Jenne ik ga niet in discussie met jou maar wel wil ik je fatsoenlijk vragen mijn schrijven in 50 eens te lezen en daar INNHOUDELIJK op te reageren of zijn dat ook toevalligheden of uit de duim gezogen onderwerpen die in het echt niet bestaan?

  6. 48.3 Dat zeggen jullie jennen. Maar zelfs al was het lulkoek, ik heb sterk de indruk dat sommigen deze lulkoek als een handige leidraad zijn gaan beschouwen. Of anders zou het een vooruitziende blik kunnen wezen waartoe de mens (al dan niet als gereedschap van een andere macht) in staat is. Dat jullie ervoor gekozen hebben om de geruchten dat het lulkoek zou zijn, te geloven, begrijp ik denk ik wel.
   Het is te zwart, te duister, niet te bevatten voor een mens, die nooit zijn eigen duistere kant grondig heeft onderzocht. Sommige religies blokkeren het onderzoek van het duister in de mens, onder het mom van schuld, slecht, zondig, erg, eng. Waardoor sommige types/ziektes bijvoorbeeld binnen diezelfde religies vrij spel hebben, vermoed ik.
   Echte liefde verlicht het duister en heeft vele vormen. Kan niet altijd gezien worden en wil misschien ook niet altijd gezien worden.

  7. Arnold, de Sion protocols waren een perfect plan en zijn succesvol gebleken. Een extreme macht werd heimelijk ingezet tegen de onbewuste massa, dergelijke praktijken gebeuren nog steeds en op steeds grotere schaal, nog brutaler en vaak zelfs openlijk aangekondigd om het nog een grotere machtsvertoning te laten zijn
   Time to strike back
   https://www.youtube.com/watch?v=-3itT5ELrf0

  8. mc ja dat zou niet leuk zijn, maar dan zou ik misschien meer interessantere dingen gaan doen, ik heb een enorme drukke dag, maar mijn frequentie van schrijven neemt toe met de buiten temperatuur, vandaag 40° hier, tuin smorgens vroeg, naar binnen ontbijten verzorgen voor de familie, dan uitgebreid toillet maken, bellen zaken regelen,
   schilderen, onderwijl dat de verf droogt lees en mail ik, smiddags sieste en wat lezen, en dan weer aan de slag, het koelt nu wat af dus huppekidee de kooi in, was niet het verwachte antwoord, maar elke dag leerd men, groet Jenne

 13. Het is weer de bekende manier van werken en fantaseren. Er wordt veel beweert en weinig of niets bewezen of zelfs maar aannemelijk gemaakt.. Indianen in een haven, die eigenlijk vrijmetselaren waren. Dat soort onzin. Het klopt dat een redelijk aantal van de Founding Fathers van de USA, maarz eker niet allemaal, vrijmetselaren waren. Dat was niet zo bijzonder, want bijna alle ontwikkelde en opgeleide Amerikanen waren in die tijd vrijmetselaar. Kortom: een artikel dat niet zo veel om het lijf heeft.

  1. De bekende manier van reageren. Oppervlakkige kletskoek troef; niet ingaan op de essentie. Een paar feitjes bij de kop, die belachelijk maken en bashen met de geit. Er staat 97% feitenmateriaal en nog dit soort piepschuimreacties. ‘Maar zeker niet allemaal’.. lol.. Hoeveel dan wel? Heb je een percentage..?

   Vooral niet inhoudelijk reageren op de structurele en essentiële zaken in het artikel, maar blabla zonder enige ‘naar mijn mening’ of ‘vind ik’ toevoeging/relativering. Waarom blijf je niet gewoon weg als je je ergert..? Of is betweterigheid troef?
   Heel bijzonder altijd; ergens op een site impliciet gaan reageren dat je het niks vindt.. En dan vooral alles op die site even minkukelen, want je bent daar toch ‘lekker bezig’ niewaar?

  2. Freemasons among the U.S. Founding Fathers
   http://bessel.org/foundmas.htm
   The term Founding Fathers is a plural noun, which in turn means that the face of the American Revolution is a group portrait. To be sure, Washington was primus inter pares within the founding generation, generally regarded, then and thereafter, as “the indispensable figure.” But unlike subsequent revolutions in France, Russia, and China, where a single person came to embody the meaning of the revolutionary movement—Napoleon I, Vladimir Ilich Lenin/Joseph Stalin, Mao Zedong—the revolutionary experience in the United States had multiple faces and multiple meanings that managed to coexist without ever devolving into a unitary embodiment of authority. If one of the distinctive contributions of the American political tradition was a pluralistic conception of governance, its primal source was the pluralistic character of the founding generation itself.
   https://www.britannica.com/topic/Founding-Fathers

   Tussen 1860 en 1920 ontstonden in de Verenigde Staten letterlijk honderden broederschappen, vrijwel alle met uitgebreide rituelen die ze gepikt hadden van de vrijmetselaars. De Knights of Columbus, The Benevolent and Protective Order of the Elks, The Loyal Order of Buffaloes en zo voort, namen die je nog wel eens ziet staan op een nondescript gebouw in een klein stadje. Dit was, zoals de journalist W.S. Harwood schreef in 1897, de ‘gouden eeuw van de broederschappen’. IN een land met 19 miljoen volwassen mannen, hadden de diverse broederschappen in dat jaar maar liefst zes miljoen leden. De Vrijmetselaars en de Odd Fellows waren het grooste, elk met 750.000 leden, gevolgd door de Knights of Pythias met ongeveer 500.000 en de Red Men met 165.000. Veel mannen waren lid van verscheidenen groepen en als ze overleden stonden hun lidmaatschappen op de rouwberichten als medailles. Harwood vroeg zich af waarom zoveel mensen lid werden. Het antwoord was divers. Zakenlui gebruikten de broederschappen om contacten te leggen, te netwerken in modern idioom. Immigranten gebruikten ze om te assimileren. Arme mensen gebruikten ze als clubs om levensverzekeringen en begrafenisrechten te krijgen. Echtgenoten om het huis te ontvluchten. Maar, concludeerde Harwood, de grootste aantrekkingskracht was het ritueel. Amerikaanse mannen waren blijkbaar dol op de ceremonies, de geheimzinnigheid, de kostuums, de opgepepte titels. Het ritueel, zo schreef Harwood, had op Amerikanen een ‘vreemde en krachtige aantrekkingskracht’. De historicus Arthur Schlesinger Sr. vond dat ook. Amerika was een ‘nation of joiners’ schreef hij tientallen jaren later. ‘De gewone burger had soms genoeg van zijn gewoonheid en, uit behoefte aan zowel rites als rechten, hunkerde hij naar ceremonies, groots klinkende titels en exotische costuums van een mystieke broederschap.’
   http://www.meiguo.nl/amerikaanse-geschiedenis/voor-1800/vrijmetselaars/

  3. Odette,
   Heel begrijpelijk allemaal, en in en in menselijk, in de boeken van Saul Bellow over het Jood zijn in de VS, beschrijft hoe de Joden elkaar ontmoeten in de oost Europese stoom baden, zijn boeken staan vol met mooi menselijke verhalen.
   Groet Jenne

  4. Odette, het doet ook denken aan het grote gilden gebeuren in Europa, weg gevaagt door de socialistiche syndicaten, die nu op hun beurt aan het imploseren zijn, er zijn nog enkele mooie oude gilden gelukkig, waar jonge mensen geleerd wordt boven de materie te staan, buiten dat een mooi brede algemen ontwikkeling mee krijgen, mooi om te zien die zelfbewuste jonge mensen, op een opendag gezien, hoe je op hele verschillende wijze twee stukken hout aan elkaar verbind, een evolutie van uit de oudheid, bijzonder ! dit zijn ook broederschappen al noemen zij zich niet zo, groet Jenne

  5. Paul 14 :
   Zie ook mijn reactie 1.3 … De inhoud van deze reactie is maar het topje van de ijsberg.
   Nog iets: Tijdens WO I waren alle officieren van het Belgisch Leger(sic) Franstaligen, en Vlamingenhaters.. en vrijmetselaars… die duizenden Vlamingen de dood hebben ingejaagd.. omdat ze de Franstalige bevelen niet verstonden. Een van mijn grootvaders was er ook maar heeft het overleefd. Grafzerken van Vlaamse gesneuvelden werden gebruikt voor de aanleg van wegen !!! Moest men dit doen met bepaalde bevolkingsgroepen stond de wereld op instorten…!!! enz…enz….
   Zie ook de film De Loteling… hoe Vlaamse dienstplichtigen (toen nog in Venlo, het was nog voor 1839…) gedrild werden omdat ze geen Frans verstonden..enz…enz.. En dit alles was het gevolg van de ramp van 1830… een loge staatsgreep georganiseerd van uit Parijs.. met behulp van politieke en economische collaborateurs tijdens de 25 jaar durende Franse bezetting.

 14. @Ronald 45 en 44.2. Ja inderdaad meer dan erg die samenzwerende Slangenbendes. Voorop gezegd dat de Katholieken geen haar beter zijn dan de Joods-Prot. en allebei die clubs miljoenen doden op hun geweten hebben, ben ik wel tot de conclusie gekomen dat de Duivel is toebedeeld aan de Katholieken en de Satan aan de Joods-Prot. Vrijmetselarij. En beide bestrijden elkaar al eeuwen, ook ondergronds, op leven en dood. Wie heeft er het GELIJK !? Compleet gestoord dus al die lui. Die telescoopnaam LUCIFER is inderdaad een ZEER gekunstelde afkorting. In hun taaltje staat er in LUCIFER zoiets als: IC RUFE (roep)(de) L.(eider)
  Of: CR.(histus) U LIEF of desnoods EFIL (evil). Als je dan leest dat er weer Jezuieten bij die sterrenwacht betrokken zijn dan kun je het stiekeme geritsel en de verborgen agenda`s al weer horen.

 15. Dat we niet op de Maan geweest wordt je wel duidelijk als je de video,s bekijkt van Nasa lies.
  Het gaat zelf verder dan je denkt en wat hebben ze voor ons verbergen wordt je waarschijnlijk wel duidelijk als je deze video,s bekijkt..

  The Masonic Sun-Worshipping Globalist Cult of NASA
  https://www.youtube.com/watch?v=g_F_WtxPStQ

  200 Proofs Earth is Not a Spinning Ball Videobook
  https://www.youtube.com/watch?v=h5i_iDyUTCg&t=4383s

  Why the 2017 Solar Eclipse Proves Flat Earth ONCE AND FOR ALL!
  https://www.youtube.com/watch?v=5CCLbyRLQyo

  1. Haha, Ronald. Bij de Satansclub hebben ze een ENORME hekel aan de Theos (God/kath.)club. Dus ook aan die letter “T”.
   Als je die gehate letter nou dus eens weglaat uit het woord SATAN.
   Mag je zelf invullen wat er dan nog voor letters overbljven……

  2. Platte aarde gekkies kunnen niet geloven dat ze de terug vallende kogel op de kop kunnen krijgen, voorbeeldje 20, er nog nooit bij stil hebben gestaan dat die kogel vanaf het begin deel uit maakt van de beweging van de aarde. vanaf minuutje 10; 200 Proofs Earth is Not a Spinning Ball Videobook https://www.youtube.com/watch?v=h5i_iDyUTCg

 16. Steeds meer wordt de rol van de bankiers duidelijker in reactie 43 blijkt dat de woordvoerder van het Witte Huis ook weer een Wall street mannetje is en voor Goldman Sachs heeft gewerkt en in Frankrijk is de president ook een oud Rothschildbank medewerker wanneer u verder zoekt komt u steeds vaker regeringsfunctionarissen met een dergelijke achtergrond tegen.De volgende verwijzing is misschien wel interessant om een beetje inzicht te krijgen hoe het in z,n werk gaat.https://sites.google.com/site/ncfnocancerfoundation/de-nazi-achtergrond-van-de-eu-te-brussel

  1. Inderdaad Arnold. Follow the money, want daar draait het uiteindelijk toch ook allemaal om in dat Satan-Systeem, elk leger en zeker ook een ondergronds Satans-leger kost natuurlijk klauwen met geld. De TOP van de Piramide is dan ook niet voor niks de POT of de PO(E)T ! (snap je ook weer meteen de POTUS (titel Am. Pres.) U (de) POT, (van) S.(atan).

  2. Het is een zooitje in onze wereld Erik met al die Satan aanbidders zoals het Vatican die een telescoop heeft die Lucifer heet.
   https://aplanetruth.info/2015/03/31/20-why-is-the-vatican-the-largest-and-longest-owners-of-telescope-observatories-including-the-newest-named-l-u-c-i-f-e-r/

   En hier meer over de Free Masons die onze wereld leiden en ons naar de verdommenis willen helpen.
   Nasa in het Hebreeuws betekent ; NASA LIES – NASA in HEBREW means “TO DECEIVE” …. in Plain Sight for ALL to SEE …
   https://www.youtube.com/watch?v=auik4D1yIAY
   Dus wat niemand ooit heeft kunnen bedenken waar we mee belazerd zijn door hun is dat we op een Globe leven. Het mooie is dat je dit kan testen en dat wordt uitvoering gedaan om te zien hoe alles nu echt in elkaar zit . You tube heeft ontzettend veel video,s over het bedrog van de Free Masons en de echte realiteit dat de Aarde echt vlak is.
   Verdiep je hier eens in Guido, het is de grootste deceptie aller tijden. Het zal snel afgelopen zijn met de powers that be als dit uitkomt dat we zelf hiermee bedrogen zijn . En je kunt hier niet over liegen want dit is allemaal simpel te testen en dat is al uitvoerig gedaan.
   https://www.amazon.com/Greatest-Lie-Earth-Proof-Moving/dp/1943056013

  3. Arnold 44 :
   2 recente publicaties :
   http://aanirfan.blogspot.be/2017/07/p2-and-usa.html
   https://www.henrymakow.com/bnai_brith-adl_does_not_repres.html
   De inhoud geeft echter maar een beperkt beeld van wat er zich afspeelt, maar is toch al voldoende om enig inzicht te krijgen. Dit heeft dan vooral betrekking op het heden en verleden, USA en de EUSSR, de banden tussen politiek – loge – georganiseerde misdaad – banksters – de zakenwereld – terrorisme – media enz… Het is een “International Crime Syndicate” dat alles omvattend is en alle geledingen van de maatschappij als een kanker heeft aangetast. We moeten dan ook steeds naar het verleden kijken om het heden te kunnen begrijpen. Niets gebeurt zomaar… en toeval is uitgesloten. De tekst van WTK over de loge en de USA – NWO is dan ook een goede inleiding in deze problematiek, waar ook een verklaring kan gevonden worden voor o.a. de moord op Pim Fortuyn en het neerhalen van de MH17.. om er een paar op te noemen. Tal van in het verleden in de doofpot gestopte schandalen worden immers nadien gebruikt als chantagemiddel.

 17. Van overheidsinstanties mogen we denk ik verwachten dat zij zich op een manier uitdrukken die binnen de gangbare fatsoensnormen blijven.
  Deze medewerker van het witte huis heeft daar kennelijk nog nooit van gehoord of is dit een begin van nog meer onacceptabele gebeurtenissen?http://www.newsjs.com/url.php?p=https://big.nl/5-knettergekke-quotes-van-trumps-nieuwe-woordvoerder-the-mooch/ De NWO staat volgens velen voor satanisme en wanneer dergelijke lieden met dergelijk taalgebruik als volksvertegenwoordigers worden geaccepteerd vrees ik dat onze samenleving snel naar een dieptepunt zal afdalen.

 18. Zo is dat Odette, als de boodschap je niet bevalt dan gewoon maar de boodschapper aanvallen.
  Maar verder met Want to Know. Dan zijn er dus ook nog DERTIEN etages in die V.M.-Piramide. Voor BIJ-gelovigen is dertien normaliter een ongeluksgetal, voor (satans-) gelovigen echter totaal niet ! Dertien is immers de M van M.(eester) of ook wel de MEESTE-EER. Dertien stappen dien je bij hen dus te doorlopen om jezelf Meester te mogen noemen. En op de veertiende etage, de Top, ben je dan waarschijnlijk een Groot-Meester.
  Net trouwens nog wat geleerd, niet van odette want die is alleen van de Flauwe Flatsen, blijkbaar staat er op het Oekrainse bankbiljet van 500 Hryvnia (ja, spreek dat maar eens uit) OOK een zogenaamd oog van Osiris en een piramide. DAT verklaart natuurlijk ook weer een hoop inzake die relatie E.U. en Oekraine-deelname.

  1. Nee nooit! Zolang jij je informatie uit je duim (of waar dan ook vandaan) blijft zuigen, informatie verdraait door domheid en je mensen en zaken blijft beschadigen, zal ik hier blijven zeggen wat ik van je vind.
   Quote: S + K = 30 = HAAT, ????
   Het oog van Osiris? Nooit van gehoord, waar heb je dat vandaan? Hatsenflatsen Kier…
   Het oog van Horus? ja.
   http://www.pranaliving.nl/image/data/pijnappelklier_eye_of_horus.png

   Binnen in de pijnappelklier zelf, ook in zijn verschrompelde vorm, zit alle kennis van de geometrie, kijk eens naar de Fibonacci reeks of Pythagoras de echte getallenleer en van de wijze waarop de werkelijkheid is ontstaan. Het is daar allemaal aanwezig, in elk levend wezen. Het oog waar al onze kennis is opgeslagen.
   https://3010tangents.files.wordpress.com/2015/02/eyeofhorus1.png?w=625&h=471

   Zonder onze oude herinneringen zijn wij op een andere manier gaan ademhalen. Pranische (levens)energie stroomde dwars door het midden van de pijnappelklier. In plaats van de Prana (levensenergie) door de pijnappelklier naar binnen te halen en het opwaarts en neerwaarts in onze centrale buis te laten, begonnen wij het via onze mond en neus naar binnen te halen.
   Hierdoor werd de Prana voorbij de pijnappelklier gevoerd. Dit betekende dat wij de dingen op een totaal andere manier gingen zien. We kregen een geheel andere interpretatie van de werkelijkheid die we ’goed’ en ’kwaad’ gingen noemen, oftewel een polariteits bewustzijn.

   Het gevolg van polariteitsbewustzijn is dat wij zijn gaan denken dat we vanuit een lichaam naar buiten zitten te kijken, op de een of andere manier afgescheiden van dat wat er buiten ons om gebeurt. Die afgescheidenheid is duidelijk een illusie. Het kijken via het geopende derde oog lijkt op het oog van Horus uit de Egyptische mystiek. Het Horusoog symboliseert de mens, die op zoek is naar de universele waarheid, de waarheid achter alle waarheden. De mens kan deze waarheid alleen vinden als hij of zij in staat is de wereld door het oog van Horus te bezien. Pas dan is hij of zij in staat om de oude waarheden te herkennen, te ervaren en te beleven.

   De grootse dichter Vergilius (in het Engels: Virgil, (zo raak je wellicht verder), https://nl.wikipedia.org/wiki/Vergilius
   schreef Bucolica, Georgica en Aeneis Aeneis (waaruit het Amerikaanse en wereldsymbool met olijftakje overgedragen werd), Annuit coeptis en de meeste symbolen bij beveiliging van munten e.d. komen dan ook eigenlijk uit Georgica. Als je die zaken wil weten, moet je dan ook op de website ‘greatseal.com’ zijn.

   Om je te helpen, zocht ik zelf even en op de link http://www.greatseal.com/mottoes/seclorumvirgil.html vind je een antwoord die al heel wat ‘normaler’ is, dan de ‘veronderstellingen’ die hierboven geuit worden.

   Reden dus; Beveiliging op veel lagen met universele symbolen die al honderden generaties! (25 jaar is één generatie) meegaan.

  2. Voor alle duidelijkheid Odette. Het gaat hier regelmatig over best wel ernstige zaken en missstanden zoals, moord, verkrachting, kindermisbruik, je medemens beliegen en bedriegen etc. Ik doe mijn best om daar opheldering in te krijgen. Ik vind dat de slachtoffers daar recht op hebben. Omdat mijn duidingen niet perse de jouwe zijn hoeft dat nog geen enkele reden te zijn om op de man te spelen en of een visie te kleineren. Ik heb het volste respect voor jou als persoon en mens en verwacht dat ook gewoon terug. Als een bepaalde bijdrage van iemand niet volgens jouw visie is dan staat het je natuurlijk geheel vrij om er geen kennis van te willen nemen, maar om e.e.a.op een kinderachtige wijze te kleineren is natuurlijk ook jou I.Q. onwaardig. Dan doen jouw bijdragen meer recht op de “lach-of-ik-schiet-site” een paar deuren verderop. Sans rancune en oprecht een fijn weekend gewenst.

  3. De prana kwam eerst van nature via je kruinchakra binnen, nog steeds, maar veel kruinchakra’s zijn er nu gesloten helaas, dat betekend dat de universele energie niet meer vrijelijk kan doorlopen van Moeder Aarde naar de Universele Bron en vice versa.
   https://www.hogerbesef.nl/het-kruinchakra
   Bij velen gaat het (de prana de levensadem) nu via de mond langs de hypofyse in plaats van door de hypofyse wat zou moeten zijn.

   Het hakenkruis is overigens wel een kwartslag gedraaid, hierdoor is het niet helemaal identiek aan de Swastika.
   De swastika, komt veel voor in Japanse toeristische brochures en plattegronden. het is namelijk een symbool voor heiligdommen en religieuze gebouwen.

   Uit onderzoek blijkt echter dat toeristen verward raken door de ‘manji’, zoals het symbool wordt genoemd, omdat ze het niet associëren met oosterse rust en spiritualiteit, maar met de wandaden van nazi-Duitsland.
   Japan gaat nu het kruis in de ban doen, jammer en gelukkig…
   http://www.mysterie-wetenschapsforum.nl/phpBB3/viewtopic.php?f=42&t=14846
   WantToKnow, you know…
   Speciaal voor jou dat je je niet hoeft te bezeren
   http://cdn.pressdoc.com/26899/images/83896-kussens-vrijstaand-large-1333202255.jpg

 19. Aha, weer een stukje van de V.M.-puzzel opgelost.
  Om het oog van Osiris staat dus een STRALENKRANS. S + K = 30 = HAAT
  En ik zal het simpel houden: het woord SATAN staat volop in STRALENKRANS.
  Dan staat daar nogal groot in beeld: ANNUIT COEPTIS. Hetgeen respectievelijk Beginnen en Vernietigen betekent, oftewel DE vernietiging is begonnen !! Dat sluit aardig aan bij wat er in DE PIRAMIDE stond: DRA (een) EPIDEMI.
  Maar het wordt nog leuker, want als anagram staat er in “annuit coeptis” gewoon V.M.-humor voor: SAET (van) PI (van die PI-RAM-DEI) IN U CONT !!!
  Dat geeft ook maar weer een mooi inkijkje in de hersenkronkels van de kinderwippers lijkt me. (tja, zulke dingen krijg je als je zeer geleerde en gefrustreerde monniken celibatair bij elkaar opsluit)

  1. Lekker ordinair weer Kier Iedereen!, anagram voor Erik,
   werkwoord; kieren, plat Haags voor de geslachtsdaad.
   “What is on (a) this man’s (hersenkronkels) mind”?

   Klisjeemannetjes – Koot & Bie – Deel 1 van 2
   https://youtu.be/CvFbL2iGAUw

Geef een reactie

Het e-mailadres wordt niet gepubliceerd. Vereiste velden zijn gemarkeerd met *

Naam *