Advertentie

Worden we zo bedonderd met ‘de opwarming van de Aarde’?!


Het onderstaande artikel van Hans Labohm is belangrijk genoeg om het hier ook te plaatsen. Want wat is hier in hemelsnaam aan de hand…??  Morgen de klimaatconferentie in Kopenhagen. Maar hier en overal op de wereld de consternatie over DE FRAUDE…? De hacker die de e-mails naar buiten bracht over de FRAUDE die wordt gepleegd inzake de CO2-fake.. Er wordt in de VS al gesproken over ‘ClimateGate’. Ook Watergate werd destijds immers veroorzaakt door een inbraak..!

Is Al Gore ons allemaal aan het bedonderen geweest; is het -zoals ook David Icke het zegt- geen teken aan de wand dat je nergens meer leest over GLOBAL WARMING, maar dat deze uitdrukking heel stilletjes is vervangen door CLIMATE CHANGE… Welke krachten zitten hier achter, gaat het werkelijk weer om angst aanjagen…? Mensen uit hun kracht halen..?

 Lees het onderstaande stuk en je kijk op GLOBAL WARMING is nooit meer dezelfde!

De opgaande CO2-lijn lijkt een totaal-onafhankelijke relatie te onderhouden met de temperatuurschommelingen op Aarde..!!
De opgaande CO2-lijn lijkt een totaal-onafhankelijke relatie te onderhouden met de temperatuurschommelingen op Aarde..!!

Is Angst-zaaien het enige antwoord? Lopen we met z’n allen, als schaapjes achter de Rattenvanger van Hamelen aan.. Laten we ons als kinderen manipuleren door de angst-frequentie van de onbekende Rattenvanger?

Toen ik gisteren deze nevenstaande grafiek zag, was het voor mij zo klaar als een klontje. Een paar weken geleden had ik al de video gezien van David Wilcock, waarin hij in beeld en geluid duidelijk maakt, dat de temperatuurtstijging die we op Aarde meemaken, OP ALLE PLANETEN IN ONS ZONNESTELSEL PLAATSVINDT. Dus nogmaals: wat is hier aan de hand..?

De stijgende groene lijn toont de sterke stijging aan van het CO2-gehalte in onze atmosfeer, terwijl de beide andere lijnen, de temperatuurontwikkeling op Aaarde laten zien, vanaf 1998. 2 Onafhankelijke bronnen, die dezelfde trend tonen. De CO2-invloed op de temperatuurontwikkeling op de Aarde is dus vooralsnog NIET GERELATEERD..! 

En wanneer we de term Global Warming zouden vervangen voor Global Cooling, lijken we, gezien deze grafiek, méér de realiteit te benaderen..!

 

~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~

Ook de onheilsprofeten krabbelen terug!

© Hans Labohm december 2009

Het schandaal dat zich dezer dagen ontvouwt rond manipulerende klimaatonderzoekers zal de aanstaande conferentie in Kopenhagen geen goed doen, vermoedt Hans Labohm. Maar ook los van Climategate ziet hij de kritiek op de gevestigde klimaatwetenschap groeien.

Maandag begint de internationale klimaatconferentie in Kopenhagen. De bedoeling is dat hier afspraken gemaakt worden over een opvolger van het verdrag van Kyoto, dat in 2012 afloopt. Het verdrag beoogt een beperkte vermindering van de CO2-uitstoot van vooral de industrie. Deze gedachte stoelt op het geloof dat CO2 (een broeikasgas) tot opwarming van de aarde zou leiden.

Tot op zekere hoogte zou een opwarming gunstige effecten voor de mensheid kunnen hebben. Hogere temperaturen kunnen immers onder meer leiden tot een verhoging van de landbouwproductie, waardoor een groeiende wereldbevolking kan worden gevoed. Maar als de opwarming meer dan twee graden Celsius bedraagt dan zijn de effecten negatief – zo is althans de veronderstelling.

Bedoelde Al Gore met Global Warming, de verhitte discussie die ontstaan als hij zijn mond opent?
Bedoelde Al Gore met Global Warming, de verhitte discussies die ontstaan als hij zijn mond opent?

In Kopenhagen zullen de duimschroeven strakker worden aangedraaid. De bedoeling is dat de CO2-uitstoot verder wordt beperkt (met twintig procent ten opzichte van het peiljaar 1990). Ook is er de intentie het aantal deelnemers aan Kyoto uit te breiden (aan het huidige verdrag doen alleen de EU-lidstaten en landen als Rusland en Japan mee), bij voorkeur tot alle landen ter wereld. Allemaal dienen ze bindende emissieverplichtingen aan te gaan. Zal dat ook lukken?

De voorbereidingen voor Kopenhagen zijn al jaren aan de gang. Maar aan de vooravond lijkt het erop dat de onderhandelingen muurvast zitten. Tegelijkertijd is er groeiende twijfel aan de wetenschappelijke onderbouwing van de menselijke broeikashypothese.

Voor hun klimaatbeleid gaan overheden uitsluitend af op de rapporten van het VN-klimaatpanel, ofwel het IPCC (Intergovernmental Panel on Climate Change). Maar dat panel heeft behoorlijk wat steken laten vallen.

De bekendste flater is wel die van de ’hockeystickgrafiek’ – genoemd naar zijn vorm – die een prominente plaats innam in het voorlaatste rapport van de IPCC. Het was een temperatuurreconstructie van de laatste duizend jaar. Ze liet een geleidelijke daling zien vanaf het jaar 1000, die omsloeg in een sterke stijging gedurende de laatste honderd jaar. De suggestie was dat de temperatuur na de industriële revolutie krachtig was toegenomen, veroorzaakt door de uitstoot van CO2 als gevolg van de verbranding van fossiele brandstoffen. Vooral de opwarming van de laatste vijfentwintig jaar zou zonder precedent zijn geweest. De hockeystick werd daarmee de icoon van het IPCC en speelde een hoofdrol in het alarmisme dat door vooraanstaande leden van dat panel werd uitgedragen.

Maar de temperatuurreconstructie van de hockeystick bleek belangrijke tekortkomingen te vertonen. De goedgedocumenteerde middeleeuwse warmteperiode (die waarschijnlijk warmer was dan nu) en de Kleine IJstijd waren er nauwelijks in te zien. Uiteindelijk bezweek de ’hockeystick’ onder deze kritiek en werd afgevoerd. In het laatste, vierde IPCC-rapport was hij niet meer te vinden.

Toch bleef het panel verkondigen dat er een opwarming zonder precedent gaande was en dat we die vooral aan de mens moesten toeschrijven. Maar zo rond 1998 gebeurde er iets vreemds. De temperatuur begon te dalen, terwijl de CO2–concentratie bleef toenemen. Geen enkel klimaatmodel had dat voorspeld. Gegeven het feit dat er miljoenen worden uitgegeven aan officiële klimaatvoorlichting, lag het voor de hand dat deze ontwikkeling keurig zou worden gemeld, net zoals het Centraal Plan Bureau de recentste economische ontwikkelingen altijd direct publiceert. Dat gebeurde niet.

De grafiek die deze tendens zichtbaar maakt zul je dan ook tevergeefs zoeken in het officiële voorlichtingsmateriaal. Hieruit (zie op deze pagina) wordt duidelijk dat de oppervlaktetemperaturen (Hadley) en met behulp van satellieten gemeten temperaturen (MSU) vanaf 1998 een dalende tendens vertonen. De CO2-concentratie in de atmosfeer loopt daarentegen verder op.

Deze grafiek is het misschien wel best bewaarde geheim van de klimaatalarmisten. Waar heb je immers een geldverslindend klimaatbeleid voor nodig als de temperatuur al uit zichzelf daalt? De grafiek laat – op een ook voor leken inzichtelijke wijze – in één oogopslag zien dat de temperatuur daalt en niet, zoals de alarmisten beweren, steeds sneller stijgt. Voorts blijkt uit de grafiek dat de klimaatmodellen het bij het verkeerde eind hebben gehad. Ten slotte toont de grafiek dat er geen correlatie bestaat, geen wederzijdse onderlinge betrekking, tussen CO2 en temperatuur, waarbij het vermoeden rijst dat er ook geen causaliteit is.

Een van de meest gebruikte plaatjes mbt Global Warming.. Maar dat woord is vervangen door 'Climate Change'.. Maar volgens Hans Labohm kan die verandering wel eens een nieuwe kleine ijstijd betekenen..!
Een van de meest gebruikte plaatjes mbt Global Warming.. Maar dat woord is vervangen door ‘Climate Change’.. En volgens Hans Labohm kan die verandering wel eens de komst van een nieuwe kleine ijstijd betekenen..!

Wetenschappers die de menselijke broeikashypothese aanhangen zien in deze grafiek slechts een tijdelijke afwijking van een langere opwarmingstrend. Zij verwachten dat de temperaturen weer snel zullen oplopen. Maar er zijn ook IPCC-coryfeeën (zoals Noel Keenlyside en Mojib Latif, beiden in Duitsland werkzaam), die voor de komende tien jaar of misschien zelfs langer, lagere temperaturen verwachten. In hun klimaatmodellen houden zij namelijk ook rekening met oceaanstromingen die van invloed zijn op de gemiddelde wereldtemperatuur. En dan zijn er geologen (zoals Don Easterbrook) en astrofysici (zoals Kees de Jager en Habibullo Abdussamatov) die voor de komende decennia een forse afkoeling verwachten – in hun vakjargon: een Maunder Minimum. Dat is de periode van 1645 tot 1715 toen het zo’n anderhalf à twee graden Celsius kouder was dan nu.

De vraag is wie gelijk zal krijgen. Maar op z’n minst tonen de verschillen in opvatting aan dat de wetenschap verdeeld is. En als de wetenschap verdeeld is, heeft het beleid geen degelijk fundament om allerlei acties te kunnen legitimeren. Als immers niet vaststaat wat de belangrijkste klimaatbepalende factoren zijn, hoe moeten we het klimaat dan beïnvloeden – als dat al zou kunnen? Maar de politiek lijkt gevangen te zitten in de klimaathysterie. Wetenschap lijkt daarbij geen rol meer te spelen.

Het is ironisch dat zo vlak voor Kopenhagen tal van wetenschappers uit de kast komen en kritische opmerkingen maken over het wijdverbreide klimaatalarmisme. En dat zijn dit keer niet de bekende klimaatsceptici.

Zo verloopt bijvoorbeeld het uitsterven van miljoenen planten- en diersoorten als gevolg van de opwarming van de aarde niet volgens plan. Een aantal wetenschappers uit Oxford is van mening dat dit uitsterven zwaar wordt overdreven. Kathy Willis stelde dit onlangs letterlijk zo. Ook in India nemen wetenschappers stelling tegen de alarmerende verhalen over het afsmelten van de gletsjers in de Himalaya. Recentelijk verscheen een rapport, opgesteld in opdracht van het Indiase ministerie voor milieu en bossen. Dit trok de conclusie dat de gletsjers niet waren geslonken als gevolg van de opwarming van de aarde. In feite is de afkalving de laatste tijd minder geworden en sommige gletsjers groeien zelfs weer aan.

Ook onheilsprofeet Al Gore krabbelt terug. Op basis van recent wetenschappelijk onderzoek erkent hij nu dat de rol van CO2 minder belangrijk is dan hij eerder heeft gesuggereerd. Dat betekent, aldus Gore, dat het moeilijker zal worden om in de VS een politieke consensus over de vermindering van CO2-emissies te bereiken.

Maar er stonden toch vierduizend wetenschappers achter de boodschap van het IPCC-rapport? Dat was althans altijd het verhaal van het klimaatpanel. De Australische wetenschapper John McLean is gaan graven en rekenen. Hij kwam tot de conclusie dat er slechts zestig wetenschappers direct betrokken zijn geweest bij de cruciale boodschap van het IPCC in het laatste rapport. Die luidde dat het voor meer dan negentig procent zeker is dat meer dan de helft van de opwarming die sinds 1950 heeft plaatsgevonden, door de mens was veroorzaakt. Toch horen we nog vaak: „Alle wetenschappers zijn het erover eens…” Daarbij wordt vergeten te vermelden dat er meer dan dertigduizend wetenschappers zijn geweest die zich in het zogenoemde Oregon Petition Project publiekelijk van de menselijke broeikashypothese distantieerden.

Een andere enquête, onder Duitse klimatologen (uitgevoerd door de Duitsers Hans Kepplinger en Senja Post), wees uit dat ongeveer een derde vóór de menselijke broeikashypothese is, een derde tegen en de rest onbeslist. Daarnaast is er een lijst van meer dan zevenhonderd gekwalificeerde wetenschappers, die uitleggen waarom zij er niet in geloven.

Maar laten we oppassen met dit soort cijferspelletjes. Wetenschap is immers geen democratie, waarbij met handopsteken wordt beslist. Het gaat in de wetenschap om bewijzen. En het onomstotelijke wetenschappelijke bewijs voor de menselijke broeikashypothese is nooit geleverd.

Het blijkt heel moeilijk om een wetenschappelijk debat tussen de voor- en tegenstanders van de grond te krijgen. Waarschijnlijk moet dit voor een belangrijk deel worden toegeschreven aan het feit dat het klimaatonderzoek vanaf het begin in het korset van de menselijke broeikashypothese is gesnoerd, en daarmee gepolitiseerd. De klimatologie diende om het geloof in de menselijke invloed op het klimaat bevestigen. Zo verschafte deze jonge tak van wetenschap legitimiteit aan een beleid dat was gericht op het ’redden’ van de planeet. Kamerbreed heeft de politiek de afgelopen twintig jaar in toenemende mate hieraan steun gegeven. Als nu zou blijken dat al die moeite geen enkel aantoonbaar effect heeft op het klimaat en op een misvatting berust, dan zou dat tot een politieke ramp leiden met enorm gezichtsverlies voor alle betrokkenen.

En zoals met alle zaken in het leven die te maken hebben met intense emoties, worden ook over de opwarming van de Aarde relativerende uitingen bedacht..
En zoals met alle zaken in het leven die te maken hebben met intense emoties, worden ook over de opwarming van de Aarde relativerende uitingen bedacht..

Een andere reden waarom zo’n wetenschappelijke discussie zo moeilijk op gang komt hangt wellicht samen met het feit dat de opwarming van de aarde de ’moeder’ van alle milieuangsten is. ’Klimaat’ is tot quasireligie verheven, en niet meer vatbaar voor rationele argumenten.

Lord Nigel Lawson, de voormalige minister van financiën van het Verenigd Koninkrijk en thans klimaatscepticus, schreef daarover: „Het is duidelijk dat dit [het sceptische standpunt] geen gemakkelijke boodschap is om over het voetlicht te brengen. Niet in de laatste plaats omdat klimaatverandering vaak het karakter heeft van een geloofsovertuiging en niet geschikt wordt bevonden als onderwerp van rationele discussie. Naar ik vermoed is het geen toeval dat het klimaatabsolutisme in het bijzonder in Europa in vruchtbare bodem is gevallen. Want in Europa is de secularisatie het verst voortgeschreden en hebben de traditionele religies de minste invloed. Toch voelen mensen nog steeds behoefte aan troost en hogere waarden, waarin eens door de religies werd voorzien. En zo is het klimaatdebat het beste voorbeeld van de quasireligie van het ’groene alarmisme’, alsook van de ’mondiale heilsbelofte’. Deze heeft het vacuüm opgevuld dat de traditionele religies hebben achtergelaten. Het ter discussie stellen van de mantra van de klimaatverandering wordt als blasfemie ervaren. Maar dat kan geen basis voor rationele politieke besluitvorming zijn.”

Een deel van die steun kan ook op grond van aardsere motieven worden verklaard. Het klimaatcomplex bestaat uit vele gevestigde belangen. De klimaatwetenschap is van overheidssubsidies afhankelijk. Als de klimaathype zou overwaaien, mag worden verwacht dat die financieringsbronnen opdrogen. Verder hebben zich vele politici en bureaucraten in de voorhoede van het klimaatalarmisme genesteld. Als de klimaatscepsis doorzet, zullen zij aan invloed inboeten. Ook zijn er industrietakken die zich – gelokt door genereuze subsidies – op duurzame energie hebben gestort (bijvoorbeeld zonne-energie en windenergie). En ten slotte is er de milieubeweging, die het gevaar loopt haar geloofwaardigheid, invloed en financiële ondersteuning te verliezen, als tot brede lagen van de bevolking doordringt dat de opwarming van de aarde alleen bestaat in de virtuele werkelijkheid van de klimaatmodellen. Al deze gevestigde belangen zullen zich verzetten tegen een opkomende golf van klimaatscepsis.

Het huidige klimaatbeleid zal overigens ook van grote invloed zijn op het karakter van onze samenleving. Als we de tendens van het huidige beleid, dat door bijna alle politieke partijen wordt gesteund, extrapoleren, dan resulteert dat in een sluipende collectivisering van onze maatschappij. Deze zal uiteindelijk uitmonden in een ecologische planeconomie. Een dergelijke ontwikkeling zal ernstige negatieve gevolgen hebben voor het welvaartscheppend vermogen van deze samenleving, onze levensstandaard en – nog belangrijker – voor onze persoonlijke vrijheid en de vrijheid van ondernemen.

Wat gaat er nu in Kopenhagen gebeuren? Het ziet ernaar uit dat de klimaattop op een fiasco zal uitlopen. De standpunten van de belangrijkste spelers liggen eenvoudigweg te ver uiteen om een akkoord te kunnen bereiken. China, India, Rusland en de ontwikkelingslanden verdenken het Westen ervan hun economische ontwikkeling door een soort ’klimaatkolonialisme’ te willen blokkeren. Zij willen hun energiebeleid niet laten bepalen door de rijke landen, waarvan de bevolking per hoofd tien- of twintigmaal zoveel CO2 uitstoot als zij zelf doen. Zij stellen zich op het standpunt dat de rijke landen het klimaatprobleem hebben veroorzaakt.

De Amerikaanse regering heeft voorts grote moeite om haar klimaatplannen door de Senaat te loodsen. Als dat al zou lukken – hetgeen hoogst twijfelachtig is – willen de VS in geen geval aan een ’internationale architectuur’ voor de opvolger van Kyoto deelnemen. Als ze al iets doen zullen ze zich tot eigen bodem beperken, en niet onder de jurisdictie van een of andere supranationale autoriteit opereren.

De opwarming op Aarde is ontegenzeggelijk aan de gang. Maar over de oorzaken dienen we veel dieper te graven en de blik in de kosmos te werpen. Vooral onze Zon speelt een mysterieuze rol!
De opwarming op Aarde is ontegenzeggelijk aan de gang. Maar over de oorzaken dienen we veel dieper te graven en de blik in de kosmos te werpen. Vooral onze Zon speelt een mysterieuze rol!

De Australische regering stuit op toenemende politieke weerstand voor haar plannen om Kyoto II te ondertekenen. Rusland heeft aangekondigd zijn CO2-uitstoot in 2020 met dertig procent te verhogen. Duitsland is weliswaar voorstander van een opvolger van Kyoto, maar zal toch in moeilijkheden komen om zijn klimaatdoelstellingen te realiseren.

Als Duitsland kerncentrales vervangt door kolencentrales lijkt het uitgesloten dat het land zijn uitstootdoelstellingen zal halen. Polen, Tsjechië en Slowakije hebben geprotesteerd tegen de vermindering van de CO2-uitstoot door hun industrie die de Europese Commissie voorstelde.

Berlusconi hult zich vooralsnog in stilzwijgen. Maar het zou mij niets verbazen als hij nog met een voor broeikasgelovigen onaangename verrassing zal komen. En ten slotte is geen enkel westers land bereid geweest zich vast te leggen op concrete bedragen voor klimaathulp aan de ontwikkelingslanden. Tegen deze achtergrond lijkt Kopenhagen gedoemd te mislukken.

Uiteraard zullen prachtige diplomatieke formuleringen zo’n uitkomst proberen te verhullen. Maar eens komt er een einde aan dat verstoppertje spelen. Het ziet er evenmin naar uit dat deze fundamentele verschillen in de toekomst kunnen worden overbrugd. Dat zou betekenen dat Kyoto in Kopenhagen zijn Waterloo zal vinden.

En dan komen, als donderslag bij heldere hemel, aan de vooravond van de conferentie ook nog allerlei machinaties aan het licht van invloedrijke klimaatwetenschappers. Sommige commentatoren kwalificeren Climategate al als het grootste wetenschapsschandaal in de moderne geschiedenis. Wat is het geval?

Op 20 november werd bekend dat computerhackers vertrouwelijke documenten en e-mails hadden buitgemaakt van de Climatic Research Unit (CRU) van de universiteit van East Anglia, een van de belangrijkste leveranciers van temperatuurdata en andere wetenschappelijke informatie aan het IPCC. De hackers maakten hun vondst via internet openbaar. Aanvankelijk leek het om een hoax te gaan. Maar al snel erkenden de auteurs dat het materiaal authentiek was.

Het ging om informatie over de wijze waarop de CRU gegevens manipuleert, onzekerheden wegmasseert, weigert inzage te geven in data en rekenmethoden aan collega-wetenschappers, uitgevers van wetenschappelijke bladen intimideert om geen artikelen te plaatsen die niet met de menselijke broeikashypothese overeenstemmen, en zich inspant om klimaatsceptici buiten de deur te houden. Explosief materiaal en vernietigend voor de reputatie van de CRU. De directeur en klimaatonderzoeker Phil Jones is deze week opgestapt.

In de VS heeft de Republikeinse senator Inhofe inmiddels aangedrongen op een diepgaand onderzoek. In Engeland heeft Lord Nigel Lawson hetzelfde gedaan. In Nederland heeft milieuminister Jacqueline Cramer de gebeurtenissen – vooralsnog – gebagatelliseerd.

Al met al mogen we hopen dat het fiasco van de conferentie in Kopenhagen een ontnuchterende invloed zal hebben op de klimaatdiscussie, zodat het debat eindelijk tot een rationele afweging van het huidige beleid zal leiden.

* * *

Lord Mockton is een Engels adviseur, die Désiré Röver ook al noemde in haar gastcolumn. (ZIE HIER) Hij waarschuwt de wereld voor het tekenen van het klimaatverdrag, omdat het betekent dat de wereld haar kracht opnieuw weer uit handen gaat geven. HIER kun je een interview met deze Lord Mockton downloaden.

34 gedachten over “Worden we zo bedonderd met ‘de opwarming van de Aarde’?!

 1. Gelijk na het uitkomen van de film Inconvenient Truth heb ik gezegd, en dat doe ik nog steeds, dat ik het voor de helft eens ben met Al Gore. Ik vind het hele verhaal namelijk behoorlijk Inconvenient. Ik ben heel erg blij dat dit ongemakkelijke bedrog nu is uitgekomen en breeduit wordt opgepakt, ook door de mainstream media. Of het ook doordringt tot Kopenhagen weet ik niet, want tot nu toe heeft de politiek zich nog nooit bezig gehouden met de waaheid.

 2. De prachtige foto van ” het verdrinkende ijsbeertje”, een eyecatcher van de film van Al Gore, is jaren voor de film gemaakt door een australische natuurfotograaf in de zomer. Het betrof een klein ijsbeertje dat op een smeltende ijsschots aan het spelen was op plm. 60 meter van de rand van de immense ijsmassa bij de Noordpool. En iedereen weet dat ijsberen vele kilometers kunnen zwemmen. En een winters meer uit de elfstedentijd ziet er ook kouder uit dan bijvoorbeeld jaren ervoor ( of erna )als het in dezelfde periode niet vriest. Kortom, foto’s zijn leuk maar hebben geen enkele waarde, zeker in deze periode van de digitale mogelijkheden….

 3. Global warming is niet het gevaar van de Mens.

  Eerder de Mens zelf, Zijn manier van leven in het Westen en het uitputten van ons zelf, onze kuddes, onze grondstoffen ten kosten van de leefomgeving en het doorgeschoten kapitalisme is al helemaal gedoemt en zinvol om uit te roeien nu we daar de mogelijkheid toe krijgen 🙂

  Niemand wil een slaaf zijn in het Westen maar voor het zelfde Westen zijn er vele slaven aan het werk in Azie, India en Afrika. Ach, liever een ander dan wijzelf toch?

  Misschien is de New World Order toch niet zo gek idee?

 4. “De nieuwe wereld orde is nog niet zo’n gek idee?”

  Pardon!?

  Oude antieke tactiek om iedereen via een derde omweg van een andere fictief gemaakte polaire spiegel wereld medeplichtig te maken aan een inhumaan leven.

  Onze ver beneden kostprijs non-food aldi en gamma producten van de moderne koreaanse slaven uit het oosten.
  Als aanvulling van een fiscaal zwaar overbelaste cee hey oh & 2 eerste levensbehoefte maatschappij.

  The Red Hot Chili Peppers – Snow (Hey Oh)
  http://www.youtube.com/watch?v=yuFI5KSPAt4

  Een miljoen voor een vierkante meter kippenhok zonder stro met gaas exclusief verplichte isolatie van de roverheid.
  Zonder blikken of blozen wijzend naar de arme bestolen en verholen mensen uit het oosten.
  Twee cent voor een oostblok overhemd inclusief een paar leren spek schoenen met onvervalste roemeens pools gevlochten skoda veters exclusief globale balletje balletje super handel opslag verdiensten en zwaar metalen milieu kleurstof toeslag.
  Een goois roggelende gestropt kalk wit gestreepte makelaar draait z’n demente dagelijkse verkoop reutel af.
  Riant en pittoresk en vooral waardevast op een Aa locatie vlakbij de snelweg te midden van wel 2 vierkante meter struik gewas onder de rook van schiphol.
  Een kapitaal voor een minderwaardig micro oventje op vier wielen, blij in de rij in je A1 op de A1.
  Volledig radio actief boom boem base computer gestuurd.
  Aangeprezen als je van het, zonder bijtelling, met Aa label.
  Geen volgevreten westerse dwergkees die er zonder rug en nek klachten nog in past inclusief ingebouwde modulaire voorversterkte gehoorbeschadiging van het onboard media centrum ook open op zondag.
  Opgevouwen in het formaat jaren 70 plastic chinese bart smit kinder trap skelter.
  De nieuwe welvaart met ronkende reclame verkocht als onverdroten vooruitgang.
  Een slapeloze koortsige radio inbeller vertelt ’s nachts verheugd over z’n recente natte droom trip naar Egypte Caïro.
  20 miljoen mensen zonder stoplichten, zonder verkeersregels en duszz zonder files! muildieren blauw walmende brommers en zwart rokende jaren 80 groen links tokkelende diesel mercedessen bumper aan bumper altijd in beweging.
  Wie het snelste de kruising nadert heeft gewonnen en daarom duidelijk voorrang.
  Omdat het noodzakelijk is om goed uit te kijken naar wat de ander doet zijn de ongelukken met fatale afloop tot een minimum beperkt.
  Rookte U, nog maar een paar jaar terug, ook even ongevraagd mee?
  Samen kwamen we we er wel uit.
  Wat is er in die korte tussentijd gebeurt?
  Mechanische zwaar achtergebleven petroleum gestookte ontploffingstechniek uit de jaren 20 van de vorige eeuw.
  De vuurgod uit de antieke oudheid heeft het nog steeds erg druk met ons.
  Volledig elektronisch inplugbaar in een gsm umts gps netwerk SiemenS umgebung, continu verbonden met een onzichtbare gezichtsloze grote broer, dat dan weer wel, de broer van oom Sam, de verre neef van camiel treurlings, via de eerste en enige kolen en pin handels maatschappij wordt, met dank aan d666 en sophie kluitje in het riet, inmiddels alles wettelijk rechtstreeks doorgesluisd naar de andere kant van de oceaan, naar het land van Columbus, de koninklijke witte duif van de pauselijke Sidereus Nuncius in een nieuw virtueel sterrenkundig gps jasje.

  http://nl.wikipedia.org/wiki/Sidereus_Nuncius

  Oom sam is dood, alleen z’n grote broer leeft nog.
  De grote broer is blind aan 1 oog en de andere onplezierige alles doordringende priemende prikkende blik is die van horus met de horens en de betonnen naald tussen z’n onheilspellende onmenselijke beestachtige bokkuhpoten.
  Als je iemand op een vernuftige manier dwingt om vuile handen te maken dan is de onschuld gauw vermoord.
  Daarna maakt het totaal niet meer uit wat je van iemand verlangt.
  Dat is precies wat iedereen in het nieuwe mediale homo sexuele gedesoriënteerde gezapige babylon mankeert.
  Temidden van het globale onmenselijke corporatieve koude fusie slagveld doet niets er meer toe.
  Het wereldwijde nucleaire monstrum is te erg voor woorden en iedereen is indirect direct medeplichtig.
  Als de menselijke moraal is uitgehold en uitgevaagd kan je vervolgens via een doorstart alles doen en er nog mee weg komen ook.
  Een nieuwe wereld orde kan dan door iedere fundi bebaarde jezuïeten santa satan clue claus recht gepraat worden als zijnde het ideale Utopia van een groots Europa.
  Welkom in het betoverende boven natuurlijke land van Borat; Astana, satan met label Aa,Khazakhstan. De toekomstige buitengrens van de nieuwe oude bevlekte godin Hoeropa.

  “Oh Ode aan Europa, hoer gezeten op de stier. Wat ben je een eenheid, wat zijn we verenigd. Wat weten we de genociden toch mooi te verbergen en de dissidenten het zwijgen op te leggen. Wie wil er nu geen verenigd Europa?! Het heelal heeft te weinig sterren voor op je vlag! Kijk naar je voorgangers die hetzelfde wilden: Rome, Karel de Grote, het Vaticaan, Napoleon en Hitler. Wat zijn we daar trots op.”
  http://hamorlehem.blogspot.com/2009/09/ode-aan-europa.html

  Sinister Sites – Astana, Khazakhstan
  http://vigilantcitizen.com/?p=421

  Borat interview
  ‘swimming suit of the new swimming Khazak Team, travelling to the minor nation of Canada, very nice, I make hand relief of this now’
  http://www.youtube.com/watch?v=DP_2o3220o4

  Borat Propaganda Interview on (American) CNN
  ’to let a woman be a journalist is to let a monkey fly a plane’
  http://www.youtube.com/watch?v=rTmIGXYkp5o

  Toevallig hoorde ik een andere inbellende luisteraar op radio 1 in de nacht vertellen dat de levensstandaard van de stadse inwoners van Khazakhstan op dit moment gelijk is aan die van ons.
  Het beeld wat wij van de achterlijke communistische horige slaven uit het oosten hebben is Nu ingehaald door een stealth stiekum elitair economisch omkeerplan.
  Down moet up en up moet down, Assz always, that’s the way we live.
  Diegenen die hier Nu nog niets vermoeden zien het nooit meer scherp.
  Alleen dan wanneer de stalen hak van de leren laars opnieuw in het gezicht geduwd wordt.
  Alleen dan is het al lang te laat.
  Ik geloof dat ik geen medelijden meer hoef te hebben, ut heb tog geen enkele zin.
  Als je niets meer ziet, leef je dan nog wel?
  Samen voor ons eigen.
  De slogan van de tegenpartij.
  20 jaar terug een groteske hilarische televisie sketch.
  Tegenwoordig een nieuwe kleine burger realiteit.
  Iets waar je niet meer om kan en zelfs niet meer om mag lachen.
  Als de humor tanende is, nou dan weet je het wel.

  Jacobse en van Es – ‘moge wij eve overgeve?’
  http://www.youtube.com/watch?v=EAaGce0JUb4

  met de grillige groeten uit lakets, je moet soms wat zeggen en doen om bij het kleffe haagse kliekje te kunnen horen, amen, amon,leven als een verborgen stopwoordje in de noodrem van de stoptrein naar flutjebroek, de papegaai van de overburen weet er alles van te vertellen

  p.s. en ik hoop dat het vieze woorden IT filter het nu wel trekt zonder dat het superieure audittende en dattende auteurssysteem linea rectaal in elkaar stort

  ps dubbel psst ach het is weer eens wat anders dan die eindeloze beschimmelde muffe bruine beren en bed wettende plakkerige geiten siroop; zeker wel langdradig maar lang niet zo saai en tssja ik geloof wel in ufo’s dus dat is het probleem zeker niet

  Oorverdovend stampend en rampetampend op Lady GnahGnah in een Groene A1 op de Groene A1 en een Russische Wodka met onheilspellend verkoold zwart etiket in de minuscule gedownsizede kofferbak

  “Rah-rah-ah-ah-ah-ah!
  Roma-roma-mamaa!
  Ga-ga-ooh-la-la!
  Want your bad romance”

  Als je echt goed kan kijken en luisteren is de Virale Zwarte LongPest Game in de Oekraïne klaarblijkelijk lang en breed uit netjes gepland lang voor de actuele uitbraak, een gewaarschuwd mens telt voor drie.

  Lady Gaga’s Bad Romance – The Occult Meaning
  http://vigilantcitizen.com/?p=2737
  http://www.youtube.com/watch?v=ACm9yECwSso

 5. Co2 taxing en NWO is het grote doel van dit hele circus.
  De landen die het Kopenhagen verdrag (COB15) ondertekenen geven zich over aan een wereldregering die wel effe uitmaakt wat er dient te gebeuren.
  Alle lokale wetgeving is hieraan ondergeschikt inclusief grondwet en verklaringen van de rechten van de mens.

  Ook is vandaag in de kranten goed te zien dat de Media nog massaal achter het karretje van Al Gore aanlopen…

 6. Het getoonde grafiekje bij het verhaal van Labohm kan mij nog niet overtuigen. Waarom niet ook een beeld van de temperatuursontwikkeling over een langere periode erbij?
  Wat mij ook verbaast is, dat altijd alleen maar gesproken wordt over de CO2-uitstoot. Hoeveel warmte voegen we nu eigenlijk direct toe door het verstoken van al die fossiele brandstoffen? Energievoorraden die gedurende honderdenmiljoenen jaren zijn gevormd steken wij in één keer, althans geologisch gezien, in de fik, dat moet toch enige invloed hebben?
  En die opwarming van alle planeten, weten we zeker dat daar geen foutjes zijn gemaakt bij het meten door weer andere frauderende wetenschappers? Laat dat volkje maar schuiven!

 7. En de hele dag KOPENHAGEN, DUURZAAMHEID en KLIMAAT op de radio en de televisie. Voordat we op de nederlandse buis de eerste kritische rapportage zullen zien zal nog wel even duren.
  wat zijn de publieke omroepen toch een grof betaalde spreekbuis van de “politiek correcte” linkse nederlandse politiek, eng gewoon. (+ CDA, want die neemt elke kleur aan die op een moment macht oplevert, zoals een religie betaamt)

 8. Al wat er nu gebeurt is een herhaling uit het oeroude verleden! Als hét gebeurt, dan gebeurt het gewoon. Lig er niet wakker van. Het is de gang der dingen. De top van ‘Kopenhagen’ zal er niets tegen kunnen doen. Dit is puur tijd- en geldverspilling.

 9. Google eens op het werk van de Russische wetenschapper Dmitriev over de ware rol van opwarming en drastische kosmische en elektromagnetische veranderingen nu…in het hele zonnestelsel!

  Zijn werk staat ook in het boek ‘The reincarnation of Edgar Cayce’ van David Wilcock goed beschreven..

 10. net even een reactie gegeven op het artikel wat hier te vinden is: http://www.argusoog.org/?p=4765#comment-3442

  “Dag Mascha, gisteren de film the Age of Stupid gezien…De ‘problemen’ werden goed omschreven en even had ik het gevoel dat dit een film kon zijn die het bewustzijn positief aanmoedigt om ‘gezamenlijk’ tot ‘aktie’ over te gaan…Alleen gezien mijn achtergrond als wetenschapper en onderzoeker mbt nulpuntenergie, antizwaartekracht, energetische heling op basis van frequentie en resonantie en entrainment principes viel het mij op dat ik geen echte ‘oplossingen’ voorbij zag komen.

  Wat ik wel voelde, was dat de kijker feitelijk werd ‘ge-entraind’ en aangestuurd om collectief de noodzaak van ‘Change, just we must’ in te zien. Want met dit inzicht komt de ‘verantwoordelijkheid’ om vanuit menselijke waarden en normen ‘goed te doen’ en dus het niet zo pijnlijk te vinden om extra ‘belast’ te worden of steun te geven aan zaken als ‘bio-brandstof’, ‘KEMA-keur’, groene initiatieven, etc.

  Uiteraard was daar de groene manie, de ‘duurzaamheid’ de ‘alternatieve energie. En laten we wel wezen, de wereld is drastisch aan verandering toe. Maar waar zijn de oplossingen die er in feite al zijn die zorgen dat alle ‘crisisen’ ineens opgelost worden? Met vrije energie, antizwaartekracht en energetische geneeskunde is er geen ‘geldcrisis’ meer (als gratis tenminste geen probleem vormt voor de ‘nieuwe wereld’), geen ‘milieucris’ meer (vrije energie is schone niet vervuilende energie), geen ‘voedselcrisis’ meer (er is sprake van overvloed als we zelfs droge woestijnen kunnen gebruiken als we energetische resonantieprincipes toepassen om groei te bevorderen)en kan de wereld er echt ‘duurzaam’ uit gaan zien, lijkt mij…

  Ook ‘global warming’ heeft eerder te maken met drastische kosmische en elektromagnetische veranderingen die nu in het hele zonnestelsel plaatsvinden. Zullen we het hele zonnestelsel en alle vrije energie en niet patenteerbare energetische processen dan ook maar gelijk belasten? Of doen we dat al, door de aarde te blijven belasten met oplossingen die de schijn opwekken dat we ‘er wat aan doen’? “Change, yes we can…but we won’t”

  De transitie moet vanuit ons komen en niet vanuit een hernieuwde overdracht van onze verantwoordelijkheid aan instanties die alleen maar geld willen ‘groenwassen’, zonder dat de aarde en de mensheid er echt bij gebaat zijn.”

 11. Ik heb het gevoel nog te moeten toevoegen dat ik er van overtuigd ben dat de grote veranderingen eraan gaan komen, maar dat het goed is om werkelijk groen en duurzaam te gaan denken. Dus geen ‘bio-brandstof’ wat voor Shell een goede oplossing is om gif die feitelijk vele jaren bewaard moet worden in containers (kostenplaats) te ’transfomeren’ (ineens een giftige melkkoe met subsidie en ‘keurmerk’ ipv kostenplaats!)en ‘groen te wassen’ door het in geïmpregneerd hout te kunnen verwerken bijvoorbeeld.

  Windmolens, zonne-energie zijn leuke tussenstappen, maar ze zijn overbodig en onwenselijk als de ware oplossingen worden geboden. Maar deze ware oplossingen zijn minder makkelijk te patenteren en/of minder eenvoudig om commercieel te exploiteren. Zakelijk gezien voor betrokken bedrijven begrijpelijk, maar het gaat om volksgezondheid en een betere wereld voor iedereen.

  Dat het uiterst moeilijk is om aan alle wensen tegemoet te komen (we willen geen ruzie over wiens ‘paradijs’ er nu moet komen lijkt mij) is duidelijk, maar er zijn nu eenmaal ‘zaken’ die voor iedereen gelden: een schonere wereld, een minder giftige wereld en een leefbare wereld. Change, yes we must. Maar we moeten ons niet laten leiden en verleiden door ‘collectieve’ initiatieven, die gecentraliseerde macht inhoudt en de verantwoordelijkheid en zelfbeschikking van ons wegneemt. En ons ondertussen alleen maar ’tussenstappen’ levert terwijl we geen tijd hebben voor halve oplossingen die het probleem niet bij de wortels aanpakken. De gifkranen moeten dicht, vrije energie moet worden vrijgegeven en energetische landbouw moet worden gestimuleerd.

 12. Dus daarom dat ik deze kerst voor de zoveelste keer maar weer mijn kerstkunstboom neer plof en deelname weiger van zo’n echte kerstboom die de afname van C02 zou helpen verminderen en mijn kerstgevoel voor die 2 dagen maar zou inbeperken tot een vreugde vuur producerende uitstoot van C02 in het begin van het nieuwe jaar.
  Ter aanvulling op John Consemulder en het begaand artikel wat betreft over bedonderen, ben ik gelukkig waakzaam en wakker!

  Denk dat ik alvast een brief ga richten aan Coca Cola Company en Heineken of men hun zuurkoolgas uit hun blik willen halen ter ommewillen van het C02 burp probleem.

 13. Het is een goed teken dat zulke artikelen als van Hans Labohm nu eindelijk de krant halen. De temperatuur van de aarde is al zo’n tien jaar constant. Dus Al Gore heeft ons mooi voor de gek gehouden. En hij heeft daarvoor nog een mooie prijs gehad ook. Laten we de vervuiling van de Aarde terugdringen, omdat het vervuiling is en laten we het niet klimaatbeheersing noemen. Laten we onze aandacht ook weer richten op de bestrijding van armoede en geweld. En als die CO-2 uitstoot echt zo schadelijk is voor de Aarde, bijvoorbeeld vanwege de verzuring van de oceanen, waarom geven onze regeringen de vrije energie dan niet vrij voor de markt? Of zou dat het verborgen agendapunt van Kopenhagen zijn?

 14. Het lijkt me uitstekend om de VERVUILING zoveel mogelijk te stoppen, echter dat lijkt me niet de insteek van het kabinet en al helemaal niet van Balkenende.
  Balkenende heeft medio dit jaar een compleet goed gedocumenteerd dossier over een zeer ernstige vervuiling/ vergiftiging van Nederland toegezonden gekregen (van Ing Ad van Rooij) en hij heeft daarop een briefje aan van Rooij gestuurd dat hij er NIETS mee doet.
  Onvoorstelbaar dat een premier ingelicht wordt over een hele erge vergiftiging van Nederland en er gewoon niets mee doet!
  Veel bestuurders uit het verleden hebben erg vuile handen als het vervuiling betreft en tot nu toe komen ze er allemaal mee weg.
  Ondertussen wordt Nederland steeds vervuilder en giftiger en we staan erbij en kijken ernaar…!!!
  Werkelijk niet te geloven.
  En bij de volgende verkiezingen wordt gewoon weer massaal op het CDA gestemd want ze doen het zo goed……

 15. Het “probleem” Co2 is te splitsen in 2 delen:
  99% van alle aandacht gaat uit naar de lucht atmosfeer en de eventuele gevolgen voor de klimaat verandering.
  1% van alle aandacht gaat uit naar het werkelijke probleem:
  de verzuring van onze zeeën en oceanen.

  Door toename van het Co2 percentage verzuurt het zeewater.
  Hierdoor kan straks geen kalkvorming meer ontstaan, waardoor o.a. schelpdieren uitsterven.
  Dit betekent een ernstige onderbreking in de levens/ voedsel kringloop.
  Gevolg is een wereldwijde honger….

  WAAROM GAAT DE DISCUSSIE HIER NIET OVER ????

  oplossingen zijn soms simpel en effectief, zoals het grootschalig toepassen van het mineraal olivijn.

 16. Ik snap het nog niet helemaal

  Wat betekent de linkerkant van de grafiek. Als dat de relieve toe of afname ten opzicht van het vorige jaar betekent dan is er toch wel degelijk sprake van een stijging van de temperatuur? Afgezien van een aantal jaren waarin de waarden onder de nullijn komen?

 17. @Bertus, de groene lijn (!) is de CO2 stijging. De andere lijnen laten van 2 bronnen de temperatuurontwikkeling zien de afgelopen 10 jaar.
  Er is dus vooralsnog geen directe relatie tussen CO2 en de temperatuur. Laat staan een stijging..!!
  Kun je het volgen nu?

  Veel belangrijker is het onderzoeken van de gegevens van onze buurplaneten, waar sprake is van temperatuurstijgingen en waar mega-veranderingen te vinden zijn.
  Er is dus iets anders aan de hand buiten onze Aarde. De zon speelt een belangrijke rol! Daar weten we vooralsnog veel te weinig van af.

 18. De cijfergoochelaars zijn weer bezig. In de politiek, het bankwezen en natuurlijk zitten zij ook in Kopenhagen….

  Meten is weten? Hoe je meet is veel belangrijker en waar je meet, met welke meters, op welke hoogte, diepte etc.

  Wat mij opviel de laatste jaren, is dat er geen bal klopt van de media versus wetenschappelijk gepubliceerde metingen van allerlei universeiten op de wereld. Zelfs een boek van een icecore specialist als Richard B. Alley brengt me niet verder. The Two Mile Icemachine.
  Ook Wally Brooker, de oceaangoeroe en zijn zoutgehalte metingen in de golfstroom are leading nowhere, want cijfers zijn onvindbaar, laat staan rekenmethodes.

  Ik zie overal op internet grafieken van Groenland, Wostok etc die me ook niets bieden.
  En nergens staan omrekenformules bij.

  Om daadwerkelijk iets te kunnen voorspellen hebben we de cijfers nodig van de actuele en oudere zonnebanen en die heeft een franse geleerde werkzaam in Parijs, maar die zijn geheim lijkt me.
  Want ik kan ze nergens vinden!!!
  Kortom: een wazig zooitje eendimensionale zwendelaars!

  Als je wilt leren rekenen zoals bankiers en Den Haag en niet belazerd wilt worden, kijk deze vids dan even: http://www.youtube.com/watch?v=F-QA2rkpBSY
  waarschijnlijk the most important video you’ll ever see!!

 19. Als je iets van klimaat wilt leren kun je beter een Winkler Prins gezinsatlas kopen uit 1975 op een rommelmarkt, want daar kan je meer antwoorden in vinden dan in de grote media!

 20. Altijd goed om oude artikeltjes nog eens te bekijken. Dat geeft een goed inzicht over de bronnen van nepnieuws. Trek het vetgedrukte eerste deel van bovenstaand artikel maar eens door naar 2017……

  En pak dan ook meteen deze even mee:
  “…waarom je die Oregon petitie met een korreltje zout moet nemen. Zo zijn somige ondertekeningen duidelijk niet echt (Charles Darwin en een aantal Spice Girls staan er tussen) en minder dan een procent van de ondertekenaars heeft een relevante wetenschappelijke achtergrond..”
  https://kloptdatwel.nl/2017/01/24/is-vaccineren-tegen-nepnieuws-praktisch-toepasbaar/

  in relatie tot http://www.wanttoknow.nl/inspiratie/trump-en-de-verhitte-climate-change-discussie/comment-page-1/

  Overigens, grappig dat bovenstaande link de onderwerpen vaccineren, climate change en nepnieuws aan elkaar koppelt. Misschien kan dit zelfs WTK overtuigen van het nut van vaccineren

Geef een reactie

Deze site gebruikt Akismet om spam te verminderen. Bekijk hoe je reactie-gegevens worden verwerkt.