Advertentie

De Maan: raadselachtige bron van onze Evolutie?


Onze Maan, Bron van Menselijke Evolutie

Door Dr. N Huntley, Ph.D.

Nederlandse vertaling©JanSmith voor Wanttoknow.nl/be

x

 

Het is -boven alle twijfel verheven- komen vast te staan dat de Maan niet is wat hij lijkt; dat hij niet een of andere satelliet is die rond de planeet Aarde cirkelt, maar een entiteit is die het verstand van menig groot denker en wetenschapper in verwarring en onzekerheid heeft gebracht op een manier die in de geschiedenis van de astronomie nog niet eerder voorkwam.

Waarom heb je daarover nog niet gehoord? Alweer een doofpot van de overheid? Hoe kunnen de Maanmysteries iets te maken hebben met geheimhouding door de overheid? Kan het zelfs te maken hebben met de onderdrukking van het ruimtevaartprogramma?

Laten we eens een paar van de buitengewone anomalieën en mysteries die deze puzzel omgeven onder de loep nemen. Het moge duidelijk zijn dat niet alle gegevens even  betrouwbaar zijn maar de overvloed aan onderlinge verbanden geeft in ieder geval een aardig beeld van aan zekerheid grenzende waarschijnlijkheden.

Moon Raising.. De maan lijkt steeds meer tot de verbeelding te spreken; een teken des tijds?

Het eerste academische enigma is met recht dat de Maan voor zijn afmetingen kennelijk in een verkeerde baan draait. Dit is naar alle  waarschijnlijkheid gebaseerd op de veronderstelde dichtheid van de satelliet. Technische rapporten spreken van een dichtheid van de Maan die in de buurt ligt van 3,3 – de dichtheid van de Aarde is 5,5. Astronomische informatie wijst erop dat de binnenste gebieden van de Maan minder dicht zouden zijn dan de buitenste, hetgeen ruimte biedt aan de onontkoombare maar waanzinnige speculatie als zou de satelliet hol zijn.

Eminent wetenschapper, wijlen Dr. Carl Sagan, heef ooit eens verklaard dat ‘Een natuurlijke satelliet niet hol kan zijn’. Hier betekent dat, dat wanneer de Maan hol is, er sprake is van een onnatuurlijk hemellichaam dat daardoor per definitie kunstmatig moet zijn.

Het naar alle waarschijnlijkheid meest overtuigende bewijs hiervoor wordt gevormd door het feit dat wanneer meteoren de Maan raken, de laatste nagalmt als een klok. Meer in het bijzonder: toen de Apollo-bemanning op 20 november 1969 de Maanlander loskoppelden, na veilig in de Orbiter capsule te zijn teruggekeerd, en het nutteloos geworden toestel te pletter vloog op de Maan, registreerde hun seismometer na de inslag een vibratie als van een galmende klok die meer dan een uur aanhield. Hetzelfde effect deed zich ook voor met de derde trap van Apollo-13 die een galm veroorzaakte die meer dan 3 uur aanhield. Dus is de vraag gerechtvaardigd, onszelf af te vragen wat er met de Maan aan de hand is?

Twee Russische wetenschappers, Mikhail Vasin en Alexander Shcherbakov, hebben het grootste deel van hun carrière besteed aan het onderzoeken van feiten die te maken hebben met Maanverschijnselen. Hun conclusie is dat de Maan kunstmatig is en mogelijk een uitgeholde planeet is die vanuit een of andere afgelegen regio in de Melkweg in een baan om onze planeet werd gedirigeerd ( vandaar ook het buitengewone mysterie van het verschil in ouderdom van Maanstenen en Maanstof). Zij beweren dat er gedurende eonen al intellectueel leven op de Maan is geweest.

Apollovluchten..
In 1968 bereikte Apollo-8 zijn baan om de Maan en de astronauten zagen een reusachtig buitenaards object, dat bij de volgende passage weer was verdwenen. Er werden foto’s gemaakt, maar die zijn, hoe kan het ook anders, nooit openbaar gemaakt. Bij een andere gelegenheid vloog de Maanlander op een hoogte van zo’n 7 kilometer toen de astronauten uit een van de kraters plotseling een Ufo zagen opstijgen die heel snel uit het zicht verdween. In 1969 keek “Buzz” Aldrin vanuit de rondcirkelende capsule naar het Maanoppervlak, toen er plotseling twee Ufo’s op de Apollo-capsule afkwamen, vlakbij bleven zweven en zich toen, tot  stomme verbazing van Aldrin, tot een object samenvoegden.

Bovendien zagen de astronauten van Apollo-11 in een van de kraters een ruimtevloot van Ufo’s die in rijen stonden opgesteld. Nagenoeg iedere Maanmissie heeft wel te maken gehad met ontmoetingen met Ufo’s of hebben Ufo’s zien vliegen, om nog maar te zwijgen van de ontdekking van vele bases op het Maanoppervlak. De welbekende astronoom Patrick Moore ontdekte meer dan honderd koepelvormige gebouwen.

In feite zijn er betrouwbare getuigenverklaringen over meer dan duizend van dergelijke koepelvormige bases met diameters in orde van grootte van zo’n 200 tot 250 meter. In astronomische verslagen die tot zo’n 200 jaar teruggaan zijn geen aantekeningen aangetroffen over dergelijke gebouwen tot in de jaren ’50 van de vorige eeuw. (herinner je je nog het boek ‘Alternative III’). Veel van die ontmoetingen tussen astronauten en Ufo’s werden als authentiek bestempeld zonder dat er sprake was geweest van ongeoorloofde beïnvloeding tijdens het opmaken van de rapporten.

De bizarre veerkracht van het maanoppervlak, dat slechts ondiepe kraters vertoont, in relatie tot hun diameter.

Er is ontdekt dat asteroïden en meteoren niet alleen ondiepe kraters in de Maanbodem veroorzaken, maar een bolle bodem in de krater nalaten in plaats van een holle, zoals men zou verwachten, hetgeen de idee ondersteunt van een harde bovenlaag. Uit ontelbare andere bewijsstukken van astronauten en NASA-wetenschappers is naar voren gekomen dat op zo’n 3 tot 4 kilometer diepte weleens sprake zou kunnen zijn van een vaste metalen laag – en dat zou een verklaring kunnen zijn voor de bolronde kraterbodems.

Maar de meest verbazingwekkende conclusie is wel, dat de enige theorie die een sluitende verklaring geeft voor alle anomalieën, luidt dat de Maan hol is met een harde schil die 30 tot 35 kilometer dik is en voornamelijk uit metaal bestaat. Merk op dat er zogenaamde ‘mascons’ zijn ontdekt in de verschillende Maria of Maanzeeën die fluctuaties veroorzaken in de zwaartekrachtsterkte waarvoor overigens nooit een aannemelijke verklaring is gevonden. Mascons zijn plaatselijke gebieden op de Maan met een grotere dichtheid of zwaartekracht.

Bovendien worden deze structurele anomalieën onderschreven door twee publicaties, een in ‘Time Magazine’, waarin onbedoeld de relatieve zwaartekracht van de Maan ten opzichte van die van de Aarde onthuld werd door de afstand Aarde-Maan en de afstand van het ‘nulpunt’ of ‘neutrale punt’ van beide zwaartekrachten te publiceren, waaruit kon worden afgeleid dat er sprake was van een Maanzwaartekracht van 60 tot 70% van die van planeet Aarde.

Uit een onderzoek van Maanstenen werd de ouderdom vastgesteld op 5,3 miljard jaar..!

Dit duidt erop dat de Maan niet alleen ouder is dan de Aarde, die 4,6 miljard jaar oud is, maar zelfs ouder dan ons Zonnestelsel..!

En op basis van theoretische modellen zelfs zo oud als het Universum zelf..!!!

En sommigen was het opgevallen dat er bij het opstijgen vanaf de Maan wel een heel erg klein rookpluimpje uit de uitlaat van de raketmotor te zien was – hetgeen later door NASA werd weggewuifd als zijnde een gevolg van het vacuüm op de Maan. Maar wat te zeggen van de verhalen van horen zeggen en verdachte verschijnselen die tijdens het kijken naar de eerste beelden van de Maanwandeling van Armstrong en Aldrin werden gerapporteerd?

Op de televisiebeelden was duidelijk waarneembaar dat de Amerikaanse vlag wapperde….in de wind? Maar ons is altijd verteld dat de Maan geen atmosfeer heeft. De vlag werd bij latere missies strak uitgevoerd. Er was ook te zien dat het stof dat onder de laarzen van de astronauten opstoof en wegdreef…. In wat? Stofdeeltjes blijven in een vacuüm niet drijven, ze blijven gewoon bij elkaar. En wat te zeggen van de zwakke sprongetjes van de astronauten boven het Maanoppervlak – waren hun ruimtepakken en overlevingspakketten zo zwaar dat ze nauwelijks omhoog konden komen? De Maan wordt verondersteld een zwaartekracht te hebben die 1/6 van die van de planeet Aarde bedraagt.

Dientengevolge weten we nu dat er toch lucht is op de Maan en de zwakke uitlaatgassen van de raket kunnen nooit het gevolg zijn geweest van het zogenaamde vacuüm dat NASA verzon. Daarnaast was die uitlaatstroom absoluut veel te zwak om te zijn veroorzaakt door krachtige motoren die ervoor moesten zorgen dat de Maanlander weer omhoog werd geschoten om aan een dergelijk grote zwaartekracht te kunnen ontsnappen. Die Maancapsule was veel te klein om de daarvoor benodigde hoeveelheid brandstof te herbergen, dus…. heeft men mogelijk gebruik gemaakt van een (nog geheime) anti-zwaartekrachtvoortstuwing?

De uitermate vreemde kringen voor een inslagkrater..

De geheime regering heeft sindsdien ‘astronauten’ de ruimte in gestuurd in ruimteschepen met anti-zwaartekrachtvoortstuwing. Ze hadden de zogenaamde ‘cosmosferes’ al zo’n 40 jaar en sommige waren zelfs nog groter dan de reusachtige luchtschepen. Ze confisqueerden de onderzoeksresultaten over anti-zwaartekracht van de Nazi’s en hebben sindsdien bemachtigde ruimteschepen via reverse-engineering en onderhandelingen met buitenaardsen nagemaakt en voorzien van anti-zwaartekracht technologie.

De maan, bizarre feiten..!
Hoe diepgaander de onderzoekingen van de Maan werden, des te excentrieker waren de resultaten. Misschien wel de meest opzienbarende ontdekkingen waren wel de Maanbevingen die met de regelmaat van de klok voorkwamen. De fluctuaties van elk van die bevingen waren altijd gelijk aan elkaar en dat is onder natuurlijke omstandigheden absoluut onmogelijk omdat bevingen altijd breuklijnen volgen die helemaal niet gelijkmatig zijn. Daar komt nog bij dat in een onderzoek van Maanstenen de ouderdom werd vastgesteld op 5,3 miljard jaar hetgeen erop wijst dat de Maan dus niet alleen ouder is dan de Aarde, die 4,6 miljard jaar oud is, maar dat hij zelfs ouder is dan ons Zonnestelsel (en op basis van theoretische modellen zelfs zo oud als het Universum zelf).

Hoe zit het met het Maanoppervlak?
Verschillende televisiekijkers verklaarden schriftelijk  dat zij hadden gezien hoe een van de astronauten iets opraapte dat leek op een glazen fles en toen uitriep: “Jezus, dit geloof ik niet, moet je nou eens zien….” Direct daarna ging het televisiescherm op zwart. Andere kijkers was het opgevallen hoe moeilijk het voor de astronauten was geweest om in de bodem te boren en dat toen de boor weer uit de grond werd getrokken er metaalkrullen zichtbaar waren. Er werden stenen aangetroffen die koper, mica en titanium bevatten en de nooit eerder in de natuur aangetroffen elementen Uranium 236 en Neptunium 237.

In astronomische literatuur komen rapporten voor over waarnemingen uit 1952 van John O’Neile van een 20 kilometer lange brugachtige constructie over Mare Crisium. In de jaren 50 realiseerde astronoom Morris K. Jessup zich dat er Ufo-bases op de Maan waren (net als de regering natuurlijk).

Andere vreemde Maanverschijnselen zijn onder meer:

 • de observatie door Dr. Frank Harris van een zwart voorwerp op het oppervlak van 400 kilometer lang en 80 breed;
 • wolkenformaties en bliksemschichten;
 • vreemde bewegende schaduwpartijen en voorwerpen en spitse structuren die tot wel honderden meters omhoog rijzen;
 • een reusachtige kei met sporen erachter die vanuit het midden van een krater heuvelopwaarts langs de kraterhelling lopen;
 • het over een langere periode kleiner worden van de doorsnee van krater Luna – van 10 kilometer tot 800 meter;
 • ‘heuveltjes die plotseling op de bodem van kraters verschijnen en daarna even plotseling weer verdwijnen;
 • meer dan 800 substantiële wetenschappelijke waarnemingen van flitslichten;
 • de resultaten van de NASA-foto’s van het Maanoppervlak die wijzen op de aanwezigheid van enkele zeer grote piramidevormige structuren,
 • vreemde sporen op het oppervlak die leiden naar ingangen in de kraterwand,
 • reusachtige balken en lateien, machinerieën en een paar duizend metalen blokken met sleepsporen, die allemaal wijzen op omvangrijke ondergrondse werkzaamheden en enorme graafwerktuigen.

Professionele astronomen hebben de moed een beetje opgegeven om al dit soort waarnemingen, ook wel ‘Tijdelijke Maanverschijnselen’ genoemd, nog te onderzoeken en daarom is dit tegenwoordig meer het terrein van de amateurastronomie…!

Over onze satelliet wordt al heel lang verteld dat hij uitzonderlijk droog is, maar die informatie wordt tegengesproken doordat er talloze malen wolkenformaties boven het Maanoppervlak zijn waargenomen. Bij een zo’n gelegenheid verscheen een wolk van waterdamp boven een gebied dat zich over meer dan 250 vierkante kilometer uitstrekte. En er bestaan rapporten waarin melding wordt gemaakt van wolkenpartijen die zich bliksemsnel vormen.

De Maan als ‘Rib uit het lijf van de Aarde’..
De fascinerende theorie dat de Maan door planeet Aarde in zijn baan werd getrokken was ooit favoriet, maar die theorie wordt ontkracht door het feit dat die baan cirkelvormig is. Zoals al eerder gememoreerd heeft de Maan eigenlijk verkeerde afmetingen en hij draait daarbij ook nog eens in een allesbehalve normale baan om onze planeet. Hij is te groot en staat te ver weg. Hij draait niet ten opzicht van de Aarde; en is ook altijd met dezelfde kant naar ons gericht. Dat is al met al toch op zijn minst vreemd gedrag.

En wat te zeggen van de verbazingwekkende ‘toevalligheid’ van het verschijnsel van de Zonsverduisteringen: positie en afmeting van de Maan is precies goed om de Zon tijdens de verduisteringen volledig te bedekken.

Wetenschappelijke experts, waaronder ook onderzoekers van het -in dit verband- veel verguisde NASA, geloven dat de Maan hol is —het is volgens zeggen de enige verklaring. De snelheid van het geluid neemt toe naarmate je dieper in de Maan komt en op een diepte van 65 kilometer is de snelheid van het geluid te groot om nog te kunnen spreken van een rotsachtige substantie.

‘Ruimteschip Maan’ is het geesteskind van twee Russische onderzoekers maar vele anderen zijn het grondig eens met die theorie, daaronder bevinden zich zelfs wetenschappers die in dienst zijn van NASA’s Jet Propulsion Laboratorium en natuurkundigen aan de Universiteit van Oxford. Die boeiende theorie staat nu weer volop in de belangstelling, echter met een belangrijke aanpassing: de Maan moet naar zijn baan zijn gedirigeerd.

Het is misschien de moeite waard iets te zeggen over de recente complottheorie dat er nooit astronauten op de Maan zijn geland. Op dvd’s en in televisieprogramma’s wordt hieraan veel aandacht besteed, en men beweert dat met name alle foto’s van de Maanlandingen  vervalst werden. In feite kan je op sommige foto’s duidelijk zien dat schaduwpartijen niet allemaal parallel lopen hetgeen zou wijzen op belichting door studiolampen en niet door de Zon. Er zou sprake zijn van nog meer bewijzen dienaangaande.

We weten uit eerdere verdachtmakingen dat NASA de neiging heeft om gebeurtenissen te ensceneren – bijvoorbeeld de foto’s van het interieur van de shuttle waarmee werd gesuggereerd dat ze genomen werden tijdens een ruimtemissie, terwijl duidelijk te zien is dat de scène zich heeft afgespeeld terwijl de shuttle gewoon aan de grond stond. De conclusie en persoonlijke opvatting van de auteur is dat beide scenario’s correct zijn: astronauten zijn op de Maan geland EN NASA heeft vervalste foto´s in omloop gebracht.

Werd het ruimtevaartprogramma afgebroken omdat nog meer ontmoetingen met Ufo´s de doofpot van de overheid in gevaar zouden brengen?

Van nog groter belang is misschien wel dat wanneer het publiek meer en meer te weten komt over het onderwerp van Buitenaardsen, het kan leiden tot een wereldwijd ontwaken over de ware afkomst van het menselijk ras. Men begint dan ook te beseffen wie er achter de vervalsingen van onze gemeenschappelijke geschiedenis zitten, hetgeen uiteindelijk kan  uitmonden in de ultieme onthulling en vernietiging van het wereldwijde controlesysteem.

We zien dat de Maanmysteries zeer nauw verband houden met buitenaardse waarnemingen en bemoeienissen. We hebben ook kennis genomen van de conclusie van twee Russische wetenschappers dat de Maan kunstmatig is en hol. Is dit een goedgunstig voorteken voor het menselijk ras of een voorteken van naderend onheil? Een kant van de Maan zien we nooit. Er verschijnen ook zo af en toe berichten die melding maken van een toename van de criminaliteit tijdens de periodes van volle Maan.

Bestudering van het buitenaardse materiaal, waarvan het wemelt in de hedendaagse literatuur, wijst zonder meer uit dat de aard van de Maan op zijn minst sinister genoemd mag worden en ook dat hij een rol speelt in de manipulatie van de evolutie van de Mens.

* * *

x

UIT ALLES BLIJKT:

ER IS GEWOON ‘BUITENAARDS’ LEVEN OP MAAN EN AARDE!x

© 2011 – Guido Jonkers
x
s

Je kunt de theoretische hypothese eenvoudig toetsen, dat er leven op en rond onze Maan is, leven waarvan wij niet officieel op de hoogte zijn…

Maar hoe toets je die hypothese dan? Nou laten we hier eens beginnen: Wanneer je ervan uitgaat dat de ‘gebouwen’ op de Maan, alle andere anomaliën én de wetenschappelijk feiten van het artikel hierboven, inderdaad écht zijn, zou dat natuurlijk ook betekenen, dat deze intelligente vorm van leven, die voor deze ‘bouwactiviteiten’ verantwoordelijk is, dan natuurlijk ook in staat zou moeten zijn om te ruimtereizen…!

En als dát zo is, dan zouden we van deze ‘bewegingen’ beelden moeten kunnen bekijken; want er is immers zóveel gefilmd en gefotografeerd van onze Maan..! Niet alleen door NASA en haar astronauten, maar ook door gewone stervelingen, hier vanaf de Aarde met sterke telescopen. En laten we de ooggetuigen-verslagen niet vergeten, niet in de laatste plaats van de Apollo-astronauten, die kennelijk er het zwijgen toe dienen te doen..

ER IS INDERDAAD een hele berg bewijs voor de stelling dat dit ‘leven op de maan’ in staat is om ruimtereizen te maken. Het bizarre daarbij is, dat NASA en officiële instanties kennelijk weten dat dit leven er is, want met name de communicatie tussen astronauten en NASA (Houston Control) gaven in het verleden met regelmaat reden tot ernstig wenkbrauwfronsen.. Er wordt gewoon keihard gesproken over ‘ALIEN SPACESHIP’.. (zie de video hieronder!)

Maar heel veel filmopnamen en foto’s tonen ons keihard beelden, waaruit je maar 1 conclusie kúnt trekken: ER IS BUITENAARDS LEVEN rondom de Aarde ‘werkzaam’ en dit intelligente leven houdt ons mensenras in de gaten. Die laatste conclusie mag je trekken als je ziet hoe vaak er foto’s zijn gemaakt van ‘observerende buitenaardse ruimteschepen’ vanuit het ruimtestation, de spaceshuttle en andere Aardse ruimtevaartuigen. EN DAN BLIJKT OOK HIER WEER: De officiële instanties wéten ZONDER TWIJFEL wat hier speelt en houden het hele verhaal geheim.

Astronauten als marionetten..!
Het zijn zelfs de astronauten waarmee een spel is gespeeld en die onder uitermate zware druk worden gezet, dat kán gewoon niet anders’, om hun monden te houden. Kijken we naar de astronauten die nu op wat oudere leeftijd zijn gekomen, zoals bijvoorbeeld Dr. Edgar Mitchell, dan laten deze al zóveel informatie los, ’tussen de regels’ door zeg maar, en soms ook spijkerhard in directe, in niet mis te verstane woorden, dat ook van deze kant geen enkele twijfel hoeft te bestaan over dit buitenaardse leven. Ook deze astronauten zijn het donkere spelletje kennelijk meer dan zat.

Dat de maan voor dit buitenaardse leven als een soort uitvalsbasis is en wordt gebruikt, lijkt dan ook een volgende, alleszins doodnormale veronderstelling. Een (voor een deel?) holle maan, past precies in dit scenario. Een (kunstmatige) satelliet rondom de Aarde, waarmee je de evolutie van de mensheid op de voet kunt volgen. Kortom onze levens zijn al lang niet meer zoals de officiële instanties ons proberen te laten geloven. Hoezo DOOFPOT..??

10 Minuten die je leven zullen veranderen..
Laten we je eerst het volgende filmpje zien; 10 minuten die je leven kunnen en zullen veranderen, als je al niet op de hoogte bent van het ‘grote spel’ van de ‘krachten achter de schermen’.. Wat ons het meest de wenkbrauwen deed fronsen bij dit filmpje, is het plaatje van het ‘object’ in de vorm van een rondgekromde 2-tandige ‘V’ dat rondom het ruimtestation zweeft vanaf (2:22′). Als je dan vervolgens naar het logo van NASA kijkt hierboven, dan hoeven wij niet veel méér te zeggen..? De uiterst opvallende gelijkenis is verbazingwekkend. Maar dat zou ook betekenen dat dit ‘V’-teken bewust in het logo gebruikt is..! En het bizarre is, dat ook andere ruimteprogramma’s, van andere landen en organisaties, deze ruimte-swoosh in hun emblemen hebben staan. Deze conclusie komt overigens ook uitgebreid aan het woord in de film ‘Moon Raising’ die je geheel in ons vorige artikel kunt bekijken! (HIER klikken voor de link).

x

Het volgende filmpje laat je -samen met de maker van het filmpje- een NASA-archieffoto analyseren van een bepaald gebied op de maan, gemaakt vanaf zo’n 200 km hoogte..! Deze originele foto kun je ook downloaden van het NASA-archief. (Een zg. TIF-afbeelding (13Mb!). Deze link HIER.
x

X

En dan zijn er nog de bizarre foto’s, waarvan je je afvraagt wat er in vredesnaam op staat. Allereerst deze foto, die we via een printscreen-afbeelding hebben uitgesneden van de foto die jij ook kunt bekijken op DEZE LINK.

Vreemd, reusachtig object in maankrater. (3073_med)
UIt de film ‘Moon Raising’: Een ‘man-made’ object, aangetroffen na één van de uiterst gedetailleerde analyses van de beschikbare maanfoto’s.

Hiernaast staande foto heb je al kunnen zien in ons vorige artikel, maar in het kader van ‘obscure’ foto’s, plaatsen we hem nog eens,.

185 gedachten over “De Maan: raadselachtige bron van onze Evolutie?

  1. Grappig Guido, check eens een dan zie je dat hij geblokkeerd is daar en het zijn losse deeltjes, wat ik nogmaals aanbied is de hele film 1x te bewonderen.

   Daarom mijn vernieuwde intentie…

 1. een goede manier om iets te verbergen iets te verbergen is een programma erop loslaten dat er naar op zoek is …

  gebeurt ook met commissies die feitelijk reeds overbodig zijn wegens bekend en informatief overtuigend materiaal …

  (simpel leiderschap , heet dat)

 2. Zie? De Maan, De 13 aan.!
  Een Science Factory in ons bestaan.
  Wie naar buiten doet kijken gaat langs Demonen en lijken.
  Wie naar binnen kan kijken. kan zich daar verrijken.
  100 woorden voor aandacht aan Maan, dan zal ik innerlijk verder gaan.

  Oh
  Volle,
  Volle Maan,
  Wij zien jouw
  daar echt wel gaan.
  Wij weten van jouw weer-
  kaatsing, Krachten voor water
  en Geestverplaatsing, Het zijn van
  ons Wezen, wordt door jouw afgelezen.
  Kijk uit voor de Ruzie, die gemene Illusie.!
  De Krachten van Meester Maan,begeleiden ons
  in onze baan, Wat niet door de jaren komt is wijsheid,
  Dat is een zaak van Grote nieuwsgierigheid, Oh
  Volle volle Maan, Zie U daar fier begaan
  Uw Licht verhelderd Ons Aarde, niet
  velen kennen die waarde, Ik dank
  U voor Uw Bestaan, zonder
  U kunnen wij Absoluut
  niet verder gaan,
  Oh, Volle
  Volle
  Maan.
  http://www.youtube.com/watch?v=_MXgc8wzfC4

 3. Een verdomd ongeloofwaardig verhaal mensen. Nergens een degelijke onderbouwing.

  Quote artikel:
  “Daar komt nog bij dat in een onderzoek van Maanstenen de ouderdom werd vastgesteld op 5,3 miljard jaar hetgeen erop wijst dat de Maan dus niet alleen ouder is dan de Aarde, die 4,6 miljard jaar oud is, maar dat hij zelfs ouder is dan ons Zonnestelsel (en op basis van theoretische modellen zelfs zo oud als het Universum zelf”.

  Als de Maan net zo oud als het Universum zou zijn (?) dan is het ding ten tijden van de oerknal ontstaan.
  Nope… Thats not done.

  Quote artikel:

  “Hoe zit het met het Maanoppervlak?
  Verschillende televisiekijkers verklaarden schriftelijk dat zij hadden gezien hoe een van de astronauten iets opraapte dat leek op een glazen fles en toen uitriep: “Jezus, dit geloof ik niet, moet je nou eens zien….” Direct daarna ging het televisiescherm op zwart. Andere kijkers was het opgevallen hoe moeilijk het voor de astronauten was geweest om in de bodem te boren en dat toen de boor weer uit de grond werd getrokken er metaalkrullen zichtbaar waren. Er werden stenen aangetroffen die koper, mica en titanium bevatten en de nooit eerder in de natuur aangetroffen elementen Uranium 236 en Neptunium 237”.

  Metaalkrullen, schriftelijke verklaringen? Yeah right… Ik wil best geloven dat NASA dingen achterhoudt, maar dit getuigt natuurlijk wel van een immense simpelheid en stupiditeit, dat ik haast medelijden krijg met de naïeve ziel die dit voor waar durft aan te nemen…

  Kom op mensen? Een zelfkritische houding is toch niet teveel gevraagd Hè… aangaande dit bizarre onderwerp.

  Harde feiten wil ik zien… en geen gelul in de Ruimte…

  1. En dat heet volgens mij dan weer ‘ongenuanceerd commentaar’…! Of laat ik het andersom vragen: zijn er zaken uit het artikel die wél indruk op je maken?? Bijv. het commentaar van astronauten die het over ‘Alien Spaceship’ hebben..? De bizarre foto’s hierboven..? De wetenschappelijk onverklaarbare ondiepte van kraters, in vergelijking met hun diameters? Enz.enz.enz.enz.?

 4. Wat ik even niet duidelijk zie is de foto bij het introduktie verhaaltje op de site . Neemt deze astronaut een foto van zichzelf? Anders zijn er 3 man tegelijkertijd op de maan aanwezig en hoe kan dan een licht op de zijkant voor op zijn helm vallen ? Kan gewoon zijn dat ik de foto verkeert duid maar ik vind het een raar plaatje. Ik snap de schaduw werking op de foto niet goed, heeft iemand een verduidelijking voor mij?

  1. Volgens mij heb ik de foto in de trailer van de transformers gezien, daarin verschijnt hij even in beelt. het filmpje heb ik onder jouw reactie geplaatst zie mirakel 21:57

  2. De camera’s hingen op borsthoogte was dacht ik het verhaal. Dus het vermoeden is dat de fotograferende achteraan in beeld staat, in de reflectie van de helm van de ander. Degene die dus gefotografeerd wordt, heeft zijn schaduw vooraan in beeld.
   Kloppen de schaduwen en het lichtval zo, Marcel?

   Net als bij andere foto’s van de maanlanding is er wel heel veel reflectie op de niet-beschenen zijde van de gefotografeerde. Het (zon)licht staat practisch achter deze persoon en toch is er veel licht op het pak te zien, terwijl de donkere zijde van de maanlander echt heel donker schijnt te zijn op deze foto.

  3. @ mirakel
   Das niet de zelfde foto hoor lijkt in de gauwigheid wel een beetje maar is ( indien je het stil zet ) compleet anders. Toch bedankt voor het meedenken .

  4. @ flits
   nee dan maak ik er nog minder van. Dan zou de helm volledig in het zonlicht moeten zijn en de gefotograveerde helm dus geheel donker. Als je goed kijkt zie je aan de zijkant van de helm reflektie van “zon”licht? dat alleen lijkt mij al niet kloppen met de schaduwen in de foto.

  5. Het bolle oppervlak zorgt inderdaad voor vertekening en daardoor lijken de schaduwen ook niet evenwijdig te lopen.

   Ik ben het ermee eens dat de gefotografeerde veel donkerder zou moeten zijn, de helm dus die we zien. Maar het licht klopt volgens mij dus wel.

   Probeer het even uit door jezelf met een camera te fotograferen in een spiegel, in een donkere ruimte met het licht dus van achter de spiegel komend en gericht op jezelf. Als je een voldoende witte/reflecterende ondergrond hebt, zou er ook een zwak schijnsel weer terug moeten komen op de spiegel(de helm van de gefotografeerde).

   Op andere foto’s van de maanlanding is echter zoveel reflectie in de schaduwzijde dat er wel een heel groot reflectiescherm achter heeft moeten staan om de astronaut of het ruimtevaartuig zo zichtbaar te krijgen.

  6. @ mirakel
   Jouw eerste linkje bevat de foto waarover ik het had en verduidelijkt hem helemaal ,daar er ook een achtergrond op staat en dus een totaalbeeld verschijnt . waarvoor dank
   Hij is genomen door neil armstrong en die staat in de reflexie van de helm. Nu is het me duidelijk door wie ,en hoe de foto is gemaakt. Blijf het een verwarrend plaatje vinden maar wel een heel mooie.

  1. De hele moslim wereld aanbid de maan, Allah is zijn naam, daarom dat ook velen van hun ’s nachts leven blijkbaar.

  2. Sjah Paul als wij niet gehoorzamen aan de maan dan zal de Luna-tic ons treffen. De maan bepaald alles hier op aarde (overigens is er natuurlijk ook een plekje voor de zon). De maan zorgt voor de ‘waarneming’ van tijd/ stroming (geld, water, tijd = daarom geld). Het water/de zee is zijn rechtstreekse onderdaan, daarom ook alles dat water bezit; zoals de mens en wij maar denken dat wij alles beheersen.

   Tis een vreemde gedachte…
   Wij beheersen niet eens onszelf – moet je nagaan!

  3. btw Paul allah kan niet de maan zijn, ze is vrouwelijk; Luna, Diana, Artemis, Sin, Isis, Lilith etc.

  4. David Icke heeft een goede relatie met Credo Mutwa, een Afrikaanse shaman. (HIER een stukkie van tijdje geleden over Obama)

   Deze Credo Mutwa sprak over de maan tegen David Icke als volgt: “In de overlevering van mijn volk wordt gezegd, dat toen de maan kwam, de mensen gek werden’..

   Tja, en als mensen de maan hebben ‘zien komen’… hoe dat dan zit met die leeftijd van de maan en aarde.. (Het kan wel, zo’n oude Maan, alleen natuurlijk als de Maan hier naartoe is gedirigeerd, middels zwaartekrachten van planeten en zelfs stelsels..!)

  5. “In de overlevering van mijn volk wordt gezegd, dat toen de maan kwam, de mensen gek werden’..

   vertaling (volgens mij):

   toen de vrouw kwam werden de mannen gek, (ze verloren hun hoofd en wel meer.)

   Sjah die maan die praatte door middel van Davide (Divide) Icke (eye-K).

   De ‘geestenwereld’ lacht zich suf om ons onbegrip van het gegeven woord.
   😉

  6. Instinctief wist ik dat Dawn de StartSleutels heeft en dat ze het zich nog bewust is ook.
   ISIS StartSleutels van het I; de two towers de 2 I’ssss, Eyes, Moon Eyes, you are right on the money bb
   In de buurt van Dawn kan ik wel tam blijven omdat ik weet dat zij Ice Isszz Is
   Dat geeft mij mentale rust, dat voorkomt Insanity, dat dempt de maandelijkse Lunatic klap van de molen, vooral s’nachts als het weer eens moet gebeuren, doodmoe word ik daar van, het is nooit een keer klaar, we go round en round en around again and again, daarom hebben ze vrouwen ook hun eigenwaarde bewustzijn proberen af te nemen, er hoeft er maar 1 te zijn die weer wakker wordt en een heel dorp is gered, en als Dawn mij kan helpen alleen door er zo te zijn dan kan ze ook TEssza dempen, volgens mij, zo wordt het een hele positieve ketting reactie de goede kant op en zo is straks een hele provincie gered van de moon eye maan gekte!!!
   En als mijn opgekropte moon eye gekte is gaan liggen dan gun ik het andere mannelijke idioten ook, dat kunnen natuurlijk ook vrouwen zijn met een ietwat sterke mannelijke pool.
   Niks geen moord en doodslag meer, is helemaal niet meer nodig.
   Dusz het is niet gek dat de Tessazzss en de Dawnsz en zelfs ook Mirakelssz voor veel meer mannelijke idioten moeten gaan zorgen dan zoals vroeger eentje en de rest moest stiekum.
   Als het koortsige Lunatic hoofd rustig kan afkoelen in het koude water van de oermoeder schoot dan zijn die puntige recht opstaande obelisken lang niet zo stijfkoppig en puntig meer, dan komt alles goed.

   SOULFLY – Prophecy
   http://www.youtube.com/watch?v=zCc_jLctZkA

  7. Arme vooroorlogse Johnny moest het nog zonder vrouwen 2.011 doen.
   toen waren het nog auwen, pijn en ellende door onbenul door niet weten niets begrijpen laat staan voelen
   een mannelijk wrak aan het eind van de sterrenrit is monumentale Kunst; dat is ook schoonheid, alles naar de klo*ten
   een vrouwelijk wrak is niet mooi, dat is onbenul, dat is het niet weten en het nooit begrepen hebben, je had alles maar je deed er niets mee, dat is niet mooi dat is onvergefelijk

   Johnny Cash – Hurt
   http://www.youtube.com/watch?v=clq01TXQR0s

  8. @Paul
   Ah, het blijft discutabEL:
   (zie een wiki link die ik niet mag plaatsen van Guido?? – is nog steeds in moderatie??)
   Niets staat vast zag ik, dan moet ik naar mijn gevoel teruggrijpen en heb ik de keuze gemaakt! Dank je voor de info…

   Uw reactie wacht op goedkeuring door de beheerder.

  9. @Hyperalert
   Je hebt zo gelijk! Het is allemaal een kwestie van ge-weten. Hadden we het geweten dan hadden we een ge-weten. Welnu ik zei het al eerder; ik weet weer wie ik ebn en was en zal zijn. Sommige energievampieren kunnen dat niet waarderen maar ik ben hier om over te brengen waar de on-wetende recht op hebben, de waar-heid. Die begint met het woord, het woord van verdeling; the moon-eye cult. Niets new age maar old age en niets is wat het lijkt dus wil je tot iets komen dan zul je alles op z’n kop moeten zetten en het opnieuw bekijken vanuit een ander punt.

  10. Hey Hoi die Mirakelse Mirakel, “Farruca” heet de Maan Muziek onder jouw mooie V voor Vrouwen clip.

   “The music is a “Farruca”, a dance form which comes from Galicia, in the north of España, which later gave rise to the Tango”

   Verrukkelijk Vrouwelijk maar ook Verukter Idiot op z’n Duits.
   Ooit een hele tijd terug was er eens een voor die tijd behoorlijke Verukter Idiote Vrouwen band.
   Ik heb hun muziek grijs gedraaid, nou weet ik waarom, zij waren ook Lunatics.
   Weet je dat de “LUnar Society” de voorganger is van de fameuze Britse “Royal Society”!?
   Alles wat met wetenschap te maken heeft moet nog steeds verantwoording afleggen aan de Royal Society!
   Apart dat het woord Salt van Zout ook al hier gevallen is als belangrijk bestanddeel van de Vrouwelijke Oerzee.

   Veruca Salt – Seether
   http://www.youtube.com/watch?v=jC9AUR-iTo0

   Aan de buitenkant zorgt de Royal Society dat de Volledig Gecontroleerde Rockenfeller Wetenschappers hun esoterische fundamenten ontkennen naar het simpele klo*tjes publiek toe. De grootste idioten op Nujij en op WTK, de grootste Trollen die schermen daar ook altijd met het woordje ‘Wetenschap’ (Schetenwappelijk quote John) Als ze dat bezwerende woordje hebben laten vallen dan hoeven ze hun hele leven nergens meer naar te kijken en nergens meer over na te denken…

   Quote:

   ” The Royal Society was – and is – more than a grouping of scientists. At its core it is a secret society controlled, indeed created, by the Brotherhood to limit the vision and breadth of scientific and spiritual understanding. For confirmation of that, look at the esoteric initiates behind an organization which denies the esoteric. This becomes even more obvious when you consider the background of another group of esoteric initiates who merged into the Royal Society. They called themselves the Lunar Society because they met once a month on the night of the full Moon.43

   Among its members was Benjamin Franklin, the high level Freemason, Rosicrucian, one of the Founding Fathers of the United States, and closely connected to the Freemasons behind the French Revolution. More of him in the next chapter. Other Lunar Society members were Erasmus Darwin, the grandfather of Charles Darwin, the man who would be used to promote the belief in this world-is-all-there-is science and the survival of the fittest via natural selection. I don’t think that even Darwin believed that, certainly not at the end of his life, but the image, the myth, has prevailed. ”

   http://www.bibliotecapleyades.net/biggestsecret/biggestsecretbook/biggestsecret08.htm

  11. Quote:

   Highest Rated Comments

   “This was a simpler time, my son, when girls still knew how to rock, and didn’t have to kiss each other to be totally hot. We called it ‘The 90’s’.”
   LeonMire 2 months ago 79Up

   Veruca Salt – Volcano Girls
   http://www.youtube.com/watch?v=qyVSKydUxKk

  12. Dawn; hadden we het ge-weten dan hadden we een Geweten.
   Genezing voor de beschadigde Mensheid, ik word er helemaal stil van, dit hou ik deze Zorro Zondag even vast.
   Dank je Dank je Dank Je, en die Link die nog door de Moderator moet; laat je niet uit het veld slaan want dat is gewoon een machinaal filterje; Guido komt hoogst waarschijnlijk dit nog wel even recht zitten. De Hand van de Meester is er niet voor niks, met machines alleen wordt het ook niets.

  13. Hallo Hyper alert,

   dank voor jouw informerende reactie super!
   Enig reptielenbrein herkende ik hier wel in. Ook wanneer de foto’ s veranderen enkele reptielen kracht-symboliek. Ik vond het wel appart. maar nu jij met deze verklaring komt, wordt het helderder.
   Ook dit hele maanverhaal heeft volgens mij weer met de reptiles te maken. Ik denk dat zij misschien niet veel vrienden maken in het helal, en misschien zijn wij wel niet de enigste die overlast van hun ervaren! heb je de bovenste linkjes al gezien??? van 10.45?

   Gister heb ik de film gezien van the chronicals of Narnia! Werkelijk waar een combinatie van het land van ozz en ellis in wonderland. Waarom daarin altijd die tafel met eten voorkomt? Echt alle symboliek was terug te vinden! Vooral ook de deur, naar de andere dimentie. Die kwam meerdere malen voor! En vooral veeeeel draken….

   http://www.youtube.com/watch?v=wxfb1L-hMxU

  14. O ja en de naam Dawn (sorry Dawn) komt er ook weer in voor, zie titel.; chronicals of narnia

  15. @ Dawn

   Ben ook maar een doorgeefluik, ik luister naar iedereen en wat hun waarheid is, hoe meer er zich er over uiten van uit het verre verleden en tot in de verre toekomst dan is dat een deel van de halve waarheid van alles.
   Zelf kijk ik mee over iedereen hun schouders en schuif naar voren wat onderwerp van discussie zou kunnen zijn, in iedergeval werd er heel veel door elke relegie en geloofsovertuigingen weer anders tegen de maan aangekeken dan JIj dat nu doet, met al is dat ook weer een stukje van de halve waarheid, de rest van de helft van de waarheid zal wel vermoedelijk wel liggen op de achterkant van de maan.

  16. Het duistere deel van de chronicals of narnia doet mij denken aan het deel van (as de maan het niet meer doet) gezien heb, wanneer de maan het niet meer doet, dat een ander soort (reptielachtigen) veel beter zou kunnen leven op de aarde. De mens zou dan niet meer kunnen leven natuurlijk. Misschien dat er een buitenaards ras op de maan woont, dat het zaakje hier doorheeft, waardoor zij hun maan proberen te beschermen.
   In de film overwonnen de narnia mensen met de duidelijke boodschap niet bang te zijn. Uiteindelijk aan het einde van de film splijtte de zee in twee stukken en konden ze weer naar huis.

   Dit is toch een prachtig onderwerp voor een spannend boek of film!

  17. Dank je wel mirakel, dankzij je opmerking ben ik gaan zoeken (kijk namelijk al een tijdje geen t.v. meer)…
   ‘Lucy and Edmund Pevensie return to Narnia with their cousin Eustace where they meet up with Prince Caspian for a trip across the sea aboard the royal ship The Dawn Treader. Along the way they encounter dragons, dwarves, merfolk, and a band of lost warriors before reaching the edge of the world.’

   The Dawn treader is dus een schip, een vervoersmiddel voor de avonturiers die ze beschermt tegen de wilde golven en veilig aan land zet in een andere omgeving. Zeer typisch juist nu ik sinds eergistern pas weet hoe alles precies werkt… dmv schepen, zee, maan en de heersers van deze kennis. De schepen zijn alleen vrij als ze niet onder de docs vallen, de pieren van pa (papier). Wil je dit inzicht begrijpen dat wil ik je deze kennis niet onthouden;
   goochel met je toverstaf op
   ‘History Of The Police Officer P1’.
   Kwam ook ergens de wizzard of Oz in voor:
   toeval op toeval = het lot zeg ik maar.

   Dank je wel Mirakel!! Weet weer ietsje meer van het meer dat eigenlijk een zee is, de zee van ice, the ices(Isis)…

  18. @Hyperalert,
   het is zeker mijn bedoeling niet je stil te krijgen, verre van… zonder hyperalert geen snelheid endus stil-stand met het stil krijgen vervalt de hyperdrive. Dan valt dus de reis naar hyperspace en hyperdimentie stil.
   Wat dan rest is stilte & saaiheid.
   😉

  19. @paul
   ‘de rest van de helft van de waarheid zal wel vermoedelijk wel liggen op de achterkant van de maan.’

   De munt heeft twee kanten maar de maan is niet plat. Dit is nogal snel vergeten dat 2d een onnatuurlijke staat is. De maan is alleen vanuit ons perspectief plat net zoals vanuit de maan de aarde plat is. De achterkant is er niet, net zo min de achterkant van de aarde. Wie weet is het wel net zoals bij ons. Het lichaam heeft wel een voor en achterkant afhankelijk je positie maar wat telt echt? Alleen de binnenkant telt, de buitenkant is alleen de projectie. Misschien is dat zo met alles? Het oppervlakte van de maan is alleen een projectie, afhankelijk vanuit wel standpunt je het bekijkt het blijkt 2d terwijl dat geen realiteit is. Wat telt is de realiteit de binnenkant die je vanuit de buitenkant maar moeilijk kan benaderen. De binnenkant van de maan…

  20. Draw Dawn Down The Moon (Drie Dubbel D)
   http://www.youtube.com/watch?v=fZJaj5zj6J4

   De Mirakelse Maan Man Vrouw van de Maand verkiezing door de Hyper alternatieve play meet Hugh Hufter contest bad bed bb test.
   OP 2 op minuutje 6:14 Die Smaragd Groene Maan Vrouw met kronkelig Arabisch dread lock serpent haar en haar aanminnige beminnelijke zeewier zeemeermin slierten van benen.

   En met ruime voorsprong Op 1, op minuutje 8:32, die onweerstaanbare wadende badende onaantastbare Brunette met die hele stevige maar toch ronde bovenbenen in dat zilverzwarte overspelige spelonken lonkende ontluikende niet te miskennen maar wel te benijden ondergrondse grot water met zonder bh bandjes zonder Keltische metalen stekels dit keer. Liefde en Lust op het eerste gezicht, wat wil een beetje beminnelijk potsierlijk amechtig Maan Mens nog meer?!

   Double D teaching Hip-hop class
   http://www.youtube.com/watch?v=YLW4dxvq08U

  21. Deze maan draken gasten hebben wat identiteits problemen bij volle maan lijkt wel.

   Soulfly – Carved Inside
   http://www.youtube.com/watch?v=Jz5osaE7Oq0

   ‘Inside’ schreeuwen ze, dat ze anders zijn van binnen dan de buitenkant doet vermoeden.
   tenminste dat haal ik er zo uit.
   Wat ik wel weet is dat op een vrij kritische leeftijd op de middelbare school er altijd bepaalde klasgenoten en ouderejaars van een 2 jaar verder waren die de groene overgevoelige jochies, zoals ik, wel even wisten in te wijden wat nou “echte” muziek was; deze jongens zetten zichzelf heel duidelijk op een hogere pedestaal dan de rest; het ging er om dat ze er prat op gingen dat ze beter waren; wat mij opviel is dat ze zich openlijk met zwaar criminele zaken konden bezig houden zonder ooit gepakt te worden; ze hadden vaak loei hoge cijfers op exacte vakken zonder zogenaamd huiswerk te doen, was echt waar, de ergste draken broeders zijn zwaar mathematisch aangelegd, talen daar spuugden ze op, bleven in het lokaal dialect spreken zo demonstratief mogelijk, de conrector en elke leraar turned a blind eye, achteraf kan ik die muziek als zwaar satanisch interpreteren; hele lijsten met bands moest je leren absorberen die Nooit op de radio te horen waren, bijna gedwongen leek wel, voor de meest simple l*llige dingetjes kon ik straf krijgen of een extra taak voor de zomervakantie, een taak voor tekenen en dat soort ongein maar deze andersoortige medereptiel boys hoefden dat allemaal niet; op de weg terug fietsen naar huis betekende dat als je op ‘de lijst’ stond dat je kon opgewacht worden door deze kickbox achtige typen met letterlijk hakenkruizen tattooos en tassen; in die tijd wist ik nog niks van japanse jaccoezzie codes maar wat mij wel opviel is dat je hoorde daarbij als je met je kruis zo laag mogelijk op een te kleine damesfiets zat met je hakken naar binnen gedraaid en knieën naar buiten gedraaid, de punten van de slangen leren punt laarzen scheppend naar buiten stekend en tergend langzaam naar huis fietsen zodat iedereen je wel ‘moest’ passeren die achterop kwam fietsen; als ze in de gaten hadden dat je een zwak had voor een vrouwelijke leerlinge dan wisten ze dat kennelijk heel snel met een soort derde slangen oog en dan wisten ze je daar heel subtiel op af te killen door de dame in kwestie voor jou neus te isoleren en zo demonstratief mogelijk (echt grof lichamelijk) te gebruiken; vanaf toen wist ik dat die ‘knappe lieve’ dames bij een verkeerde blik van mij heel gevaarlijk konden zijn maar bij die slangengasten lieten ze zich vrijwillig compleet rapen leek wel; vanaf toen is het in mijn hoofd nooit echt goed meer gekomen in het ‘sociale’ leven; dat soort dingen vergeet ik nooit never…

  22. Hallo Dawn,

   Ik heb even gekeken op de police een hoop l*llige zaken zag ik wel. ieuu van een bull, red bull, v*agra drank dus. Inderdaad hetzelfde schip als narnia. Daar in de film kwam ook mensenhandel voor…Fijn dat ik jou inzicht heb mogen geven.

   Hyper alert, Ergens kan ik mij niet goed voorstellen dat jij je hebt laten bang maken door slangenmensen! Leuk verhaaltje trouwens! Gewoon de vloer aanvegen met slanglerenschoenfiguren! je niet laten KISTEN!

   Dawn, Ik moest erg lacheen om het kampliedje van jou, als sterren aan de hemel staan.

  1. De Tzolkin is toch ook gebaseerd op de maankalender .
   Heerlijk Paul met kersenjam en slagroom .

  2. De lieve vrouwen gaan mee.
   Maancyclus : bloed als gift.
   Menstruatiebloed is het enige bloed dat vloeit zonder dat er geweld aan te pas komt.

 5. Optische illusies zijn geen bewijs dat er gebouwen op de maan staan. Sorrie, maar met de huidige technologie zou een dergelijke structuur allang zijn ontdekt. Wederom lees je de standaard complotsmoes dat overheden (of in dit geval de Nasa) informatie achter houdt. Maar voor die stelling bestaat geen enkel hard bewijs, slechts informatie (vaak mondeling) door derden.

  Hetzelfde geld voor buitenaardse wezen. Geef me één buitenaardse cel die definitief bevestigd dat we met buitenaardsen van doen hebben. Maar ook hier vang je telkens bot. Dat is veelzeggend. En wederom worden gelovigen ‘boos’ wanneer je deze simpele kritische basisvragen aan hun stelt.

  Desondanks vind ik de maan een wonderlijk en mysterieus fenomeen. Theosofische leringen vertellen dat de maan onze voorouder was en dat de maan die we nu waarnemen een zichzelf ontbindend ‘lijk’ mag worden genoemd.

  1. Ha, ha, dat is een leuke! Ik beschouw mezelf nog steeds als een vrijdenker en allesbehalve als een slaafse gelovige van de alomgeprezen darwinistische heilige aap. Lijkt me wel een forum voor jou, dogmatisch tot op het bot.

   Desondanks geef je me nergens antwoord op die ene kritische vraag, namelijk hét bewijs voor de ene buitenaardse cel.

  2. Wel riekens heb je al zo vaak een antwoord gegeven die je steeds weer ontdook, ik zie dat je al aardig aan het smelten bent, want wat is er al niet zo leuk dat ik graag achter correcte feiten aan hobbel die blijken inhoud te hebben, met wat navraag hier en daar wetenw e al heel veel meer over jou dan over de achterkant van de maan.

   En wat betreft kwa die ene cel meastro daar voor moet je bij mijn hemelse vader zijn die mij onsproot in de race naar het moeder eitje, was de snelste in mijn soort zoals het behoort.

  1. Zou het kunnen zijn dat wanneer reptielen de maan opblazen, dat zij dan wel kunnen overleven en zij niet? Lijkt met wel een hele ondernememing voor ze….

 6. http://www.healingsoundmovement.com/news/44/zondag-30-januari-hsm-radio-in-gesprek-met-dick-korf.html

  Vanavond op HSM Radio, een eerste uitzending in een serie over vrije energie en antizwaartekracht (en andere cosmoplanetaire aspecten) met Dick Korf!

  En let op: expert op het gebied van vrije energie, antizwaartekracht (en ook mbt de maan en ‘black projects’!)Dr. Paul la Violette komt via HealingSoundMovement Events naar Nederland. Hou zondag 27 maart alvast vrij in je agenda, dit wil je niet missen…

  1. @ Paul, op de een of andere manier geeft mij dit totaal geen impact gevoel. Ik vind dit enorme reutel kinderen, dat ze op deze manier proberen mensen te indoctrineren, manipuleren en imponeren. Dan denk ik dat zij echt niet verder komen dan 3D met zo’ n denkwijze….arrogant!

   Ik ga heel even 3 min. op vakantie, zwemmen met de dolfijntjes van Wout om mijn trillingen op te schonen en tot en met 8 D te verhogen. Dan kan ik er straks met een schoon hoofd weer tegenaan!

  2. O jee het was de bedoeling, dat er alleen dolfijnen op dit dit filmpje zouden zijn, geen zwemmers. Deze is niet de bedoeling!

  3. @ Mirakel,

   Vind die zwemmers juist ook prachtig dolfijnen hebben toch ook geen zwembroek aan .

 7. @Guido

  Jij zei: “En dat heet volgens mij dan weer ‘ongenuanceerd commentaar’…! Of laat ik het andersom vragen: zijn er zaken uit het artikel die wél indruk op je maken?? Bijv. het commentaar van astronauten die het over ‘Alien Spaceship’ hebben..? De bizarre foto’s hierboven..? De wetenschappelijk onverklaarbare ondiepte van kraters, in vergelijking met hun diameters? Enz.enz.enz.enz.?”

  Een ongenuanceerd artikel, kan een ongenuanceerde reactie verwachten. Er zijn inderdaad wel zaken die indruk op me maken, maar ik neem niet alles zomaar voor waar aan.
  Enige zelfkritische houding vind ik wel op zijn plaats, omdat dit artikel bij mij enige onderbuik gevoelens losmaakt… en ik vind ook nergens een degelijke onderbouwing voor wat hier in dit artikel beweerd wordt.
  Het spijt mij, maar zo voel ik dat en daar ben ik eerlijk over.
  En wat jouw vraag aangaande de verklaring van de astronauten betreft, ik kan dat nergens natrekken, dus dat kan net zo goed gemanipuleerde info zijn… Voor de foto’s geldt hetzelfde (en ik vind ze niet zo duidelijk, zoals jij dat waarschijnlijk vindt) deze kunnen zo gemanipuleerd zijn, zodat anderen denken dat ze dan weer door iemand anders gemanipuleerd zijn… Beetje een kip en ’t ei verhaal.
  Maar ik zeg je gewoon dat ik het niet weet en het niet zomaar klakkeloos ga aannemen.

  Vriendelijke groet,

  René

  1. @Budhy
   Op 0.47 (7+4= 11) hoor ik duidelijk iets of iemand fluisteren in je filmpje. Is je dat zelf ook al opgevallen? Kan echter na een paar keer nog steeds niet thuisbrengen wat dat voor ruis is…

   Het zijn gevoelige wezentjes met een eigen willetje die elfjes 😉

  2. Jah ik hoorde het ook op 47 seconden
   Een fluister spookje op 4+7=11
   Dawn haalt ze er zo uit die Elfjes !!

  3. Let the spook whisperer be?:

   When I find myself in times of trouble, mother Mary comes to me, speaking words of wisdom, let it be.
   And in my hour of darkness she is standing right in front of me, speaking words of wisdom, let it be.

   And when the broken hearted people living in the world agree, there will be an answer, let it be.
   For though they may be parted there is still a chance that they will see, there will be an answer. let it be.

   And when the night is cloudy, there is still a light, that shines on me, shine until tomorrow, let it be.
   I wake up to the sound of music, mother Mary comes to me,
   speaking words of wisdom, let it be.

   – Mary of the moon

   Meer ff zonder gekheid, als er zo een ‘ruis’ is dan is dat een opmerking waardig. Was dat niet zo dan was er namelijk geen ruis. Toch???
   😉

  4. ik vind het fijn om bij jou te zijn
   klinkt beetje kamps slangs misschien maar meen het wel
   beetje plakkerig word ik er van
   Paul zou zeggen zit er klefheid in de lucht hypertje?
   ja zeker en ik adem het met diepe teugen in
   mijn dag is weer goed nog voor de zonsopgang is gekomen!

   en nu gewoon een stoer hyperig nummertje lawaai om de aangename stilte te doorbreken

   The Dukes Of Hazzard Movie AMV / Black Betty – Spiderbait
   http://www.youtube.com/watch?v=Ywf29EF_0yI

  5. Hey op minuutje 1:11 zie ik ineens een blonde Dawn achter het stuur van mijn geliefde V8 cylinder General Lee uit ’69 !!
   Spannend
   Ooh hoor ze toch eens rondom ronkend pronken, ‘a steady rumble down under’ hoor die itererende in zichzelf kerende diep grommende pulserende echo weerkaatsen plankgas en de vonken vliegen er van af.
   Het wordt steeds gekker met die Vrouwen van tegenwoordig, ze gaan zo snel, moeilijk bij te houden but I Love It

   Fifth Gear – Dukes of Hazzard v Starsky & Hutch Shoot-Out
   http://www.youtube.com/watch?v=GiAE0VzTQTM&NR=1&feature=fvwp

  6. Ze vond die 375 pk voor een 2500 kilogram wegende ouwerwetse stalen sloep wel wat magertjes.
   Ze gaat liever aan de slag met een kleiner Mustangetje met wat meer pep in het vooronder.
   Ze was nogal teleurgesteld over de neurenberger prestaties van die General ’69 ner
   Ik had er ook meer verwacht van dat bonkende automatisch doorgekoppelde 7.2 liter slagvolume.
   Nu maar het echte werk dan?
   Met haar blonde Mustang op topsnelheid gillend naar de Maan.
   Komt dat zien komt dat zien, het grootste gurl power spektakel aller tijden.

   Fifth Gear: Web TV Edition 12 – 1000bhp UBB Mustang
   http://www.youtube.com/watch?v=u30i0BYqGj4&NR=1

  7. Hey die ‘Barabus TKR’ doet er 1 komma 6 seconde over om de honderd kilometer per uur te halen.
   Zullen we die een keer proberen MIrakel?
   Wout wil die kar ook wel een keer lenen, en Tessza vind hem ook mooi om boodschappen mee te doen en zo, en op de boulevard Harry Mens met z’n flut hotelletje de ogen uitsteken.
   Mmmm Mirakel waar ben je, gaat het nog een beetje goed met juh?
   Met mij al weer een beetje beter, ik had last van emoooos, he b ik wel vaakerrr namelijk

  8. Nena heeft er ook last van hoor ik op de NoAgenda stream
   Alles naar de kl*ten maar als je je lucht ballonnen maar hoog kan houden.
   Het is wat met die repdebielen obsessies, je zal er maar last van hebben.
   Oh scheisse, de drietjes vliegen al weer om m’n oren, die clip duurt 3.33 minuten

   Nena – 99 Luftballons – Videoclip
   http://www.youtube.com/watch?v=iYzkTcVjtv0

  9. Heeeey Mirakel ik heb je blonde tweeling zussie gevonden.
   Ze zingt over een mooie dag.
   Dat het vandaag toch nog een mooie dag gaat worden.
   Als ik er maar in geloof toch?
   Dan gaat het zich manifesteren zeggen ze in de Secret, toch?
   Ik ga het proberen, oh nee je moet het doen ander luistert het Universum niet, het Universum houdt van daden, proberen is geklooi in de marge zeggen ze daar, okkk mooi.

   Sara Haze – Beautiful Day
   http://www.youtube.com/watch?v=BUlS4d05Ng0

  10. Zo’n auto zou ik best wel eens willen uitproberen, lijkt me een goed idee hyper alert.
   Ik ben niet gekloont gelukkig, dus mijn tweelingzus kan het niet zijn, ze zingt veel te goed joh…Daar val ik bij in het niet.
   Ach het gaat ook om jouw intentie, die waardeer ik!

 8. So what, we worden bespied door figuren die zich in een holle maan verstopt hebben, en die hun rotzooi op het maanoppervlak zomaar hebben laten rond slingeren. Lijkt ons wel.
  En nu?
  Heel hard BOE roepen?
  Uitvinden wat ze graag eten en ze uitnodigen op de koffie?
  President Obama vermoorden? (zal niet lukken)
  Nog meer wiet roken?
  Zelfmoord plegen?
  Héééééééél erg boos worden? (onduidelijk op wie)
  De NASA bombarderen met petities?

  Lekker relevant
  😕

  1. Geef mij die glasharde foto en geen blur vol optische illusies, waar de één een stuk steen in ziet en de ander een ‘buitenaards’ gebouw.

   Indien de maan hol was geweest was dit allang aangetoond. De Nasa heeft notabene een raket laten neerstorten op het maanoppervlak om te kijken wat eronder lag. Er vliegt non-stop een satelliet om de maan die een gedetailleerde kaart van diens oppervlak heeft gemaakt. We hebben het oppervlak van de maan beter in kaart dan onze eigen bodems van de zeeën!

  2. Bedankt voor je wijze woorden F001; we gaan dit artikel zsm wissen; excuses voor de plaatsing!

  3. @ Foo1
   Als de Nasa enz. satelieten om de maan sturen, waarom heb ik dan nog nooit een foto van de achterkant van de maan gezien. Ik ben wel benieuwt hoe dit eruit ziet…Heb jij hier een link van de satelietfoto’s? google moon maps ofzo?

  4. Vraag me af Guido hoe zou WTK er uit zien als er helemaal geen artikel meer zou zijn waar we ons niet meer aan zou kunnen vervelen?, een saaie blanke witte niets zeggende html pagina en enkel een klein hokje voor wat comments zouden deze gelouterde leeghoofden dan nog steeds hersenloze kreten gaan slaken of zou er iets wel gemeends uit komen?

   Alles is al Hol hier in Holland dus de maan kan er ook wel bij, anders resoneert het toch niet met elkaar.

  5. Droppie Haah Heel hard Boeh roepen en Fransje Bauer muziek draaien!
   Dan gaan ze vanzelf weg.
   De Hollow men from the moon kunnen daar niet tegen.
   Met dank aan Dawn voor die briljante muziek keuze.
   Nee maar nou heel eerlijk Mirakel, volgens mij vind jij dit best wel mooie muziek?
   Als ik eerlijk ben kan ik het zelf op z’n tijd ook nog wel waarderen.
   Maar asjeblieft niet de hele dag, daar ben ik dan weer te veel cross hybride maan slangen mens voor.
   Ik hou wel van veel Drama, zou dat het zijn, is dat een belangrijk kenmerk?
   Dramatische muziek hou ik ook van en Fransje is gewoon COOL, die gast heeft wat

   Droppie het gaat volgens mij niet alleen om het exoterische dat wat je van buiten ziet aan de buitenkant maar ook om de esoterische getijden wisselwerkingen van kosmische krachten, het Hu-Man en het Wo-Man gevoel, we zijn niet alleen mensen maar er zit nog iets anders in ons Energetisch veld verweven, wij verdenken de maan van transdimensionale verwisselde wezenlijke configuratieve interpellaties die diep ingrijpen in de originele blauwdruk van de originele Holistische Hele mens.
   Wij, tenminste ik wel, worden regelmatig verscheurd door de “Dark Site”.
   DE DArk Site van de Moon is dat Het?!
   Huilende wolven en Franje Bauer gaan goed samen?

   Oh ja Mirakel jij zei van dat je je niet kon voorstellen dat ik me zomaar op m’n kop zou laten zitten door vervelende cross hybrides op school.
   Klopt wel, een beetje dominantje van de Gruyter is een belangrijke schaduw kant van mijzelf.
   “Ze” pikten mij er niet voor niets regelmatig uit.
   Soms vraag je daar zelf om, het zit in je hele houding en wat je uitstraalt.
   Alleen toen zat ik meer vast in mijn post vaccinatie autisme; inflammatie op z’n medisch Amerikaans zegt Dr. Wakefield, Dr. Wakefield wordt nu volledig gerehabiliteerd door wetenschappers over de gehele wereld, als ik de berichtgeving van Alex J. vandaag mag geloven en dat doe ik, zijn onderzoek is herhaalbaar en inflammatie ontstekingsreacties in de spijsverterings kanalen zone correleren met vormen van hersen beschadiging blijkt nu zwart op wit.

   Ik heb wel eens aan een medium gevraagd of ik zuurstof tekort heb gehad bij m’n geboorte.
   Nee zei ze heel wijs, dat was het niet bij mij.
   Wat het wel was zei ze zonder woorden met een bepaalde blik, ik hoorde haar gedachten; het was iets dat ik ter zijner tijd in de toekomst zelf zou herontdekken door zelfstudie en zelf ontdekking, nu vele jaren later begin ik een beeld te krijgen over voeding en wat kwaadheid met een mens kan doen, relatie met moeder en zo, wat er met m’n moeder aan de hand was dat ik dat als klein kind al compleet doorvoelde en daar razend kwaad over was en nog maar het niet anders kon uiten, dat levert ook bepaalde beschadigingen op op de langere duur; je kan het bij mij bijna niet zien of merken en toch ook weer wel als je fijn gevoelig genoeg bent, er is gewoon iets wat ik dagelijks merk in sommige fijne motoriek en in m’n stemmingswisselingen en dat soort dingen en grillige tijdsbeleving ook maar ik vind dat ik vooruitgang boek en beschouw mezelf niet als ziek maar als enorm eigenwijs, I do it my way.

   Maar er is niets lekkerder dan om de zoveel tijd even mijn zielige kant te doorleven.
   Maar zieligheid is ook dominantie hoor.
   Gisteren even een avond lang blijven hangen in zalige zieligheid cocon, best lekker, alleen niet de hele dag, asjeblieft zeg.
   Dan word ook ik beroerd van mezelf.
   Zo jammer dat je fijne zielige dingen niet eindeloos kunt volhouden en dusz vasthouden.
   Tijd voor variatie, vroeger bleef ik gemakkelijk 3 weken hangen in een zelfde stemming, dat is niet okay, leren schakelen is wel mogelijk en belangrijk.

   Frans Bauer- Als sterren aan de hemel staan @ Polonaise Festival 2010
   http://www.youtube.com/watch?v=FZT2qWzQaTQ

   “Flits” kwam aanzetten met dit optreden van George Carlin, wel veel van George Carlin gezien maar deze had ik nog niet gezien en zoooooo ontzettend goed, gaat ook over obeliskische pen iszz onzekerheids frustraties en nou dan start je toch gewoon een oorlog om dat af te reageren, van deze clip word zelfs ik echt vrolijk, het wordt verder een vrolijke dag vandaag, was wel even nodig, even omschakelen naar iets uplifting! Als de Maan er voor Vrouwen isz wat is er dan nog over voor Mannen? OOrlog natuurlijk, psychologische oorlog, landje pik oorlog, techno oorlog, socio oorlog, familie oorlog, relatie oorlog, betweters oorlog (F001), media oorlog, heerlijk gewoon oorlog, het fijnste wat er is als je verder niets hebt om op terug te vallen;

   George Carlin – We Like War
   http://www.youtube.com/watch?v=sDkhzHQO7jY

  6. Sjeez wat ziet hij er hier oud uit.
   Dat is het vernietigende van internet.
   DAt zie ik bij veel interviews door de jaren heen.
   Dat op zeker moment iemand er gewoon heel oud gaat uit zien.
   Jah ook Hillary, dusz haar deMoonische reptilian connectie is nog geen garantie voor mooi oud worden.
   Weer een argument minder om lid te worden van de zwarte kousen kerk.

   George Carlin – People are Boring
   http://www.youtube.com/watch?v=eyWsFfd9pqE

  7. bedankt HyperAlert,

   voor het aanhalen van de fenomenale George Carlin!

   Die zou op deze site ook wel genoemd mogen worden in de rubriek: INSPIRATIE

 9. Top secret space programm. het einde van het filmpje vindt ik het interessantst.

  http://www.youtube.com/watch?v=jm3Cw_JFwzA

  http://www.youtube.com/watch?v=XqMf3towVVI&feature=related

  Even een camera grapje van een jongen die baalt dat de openbare camera’ s op zijn flat gericht zijn. hij zet de overheids ambtenaren voor paal.
  Leuk voor het alien moon thema! leuk dat het een reptiel achtige alien is, erg camerageniek. Een spiegelactie!

  http://www.youtube.com/watch?v=npM-tWbyyiI&feature=fvw

  1. Het hele grapje is Mirakel, dat het fel omstreden DSI project eigenlijk de misleiding was voor een project als het runnen van een defensie systeem tegen alles wat buiten aards was.

   http://en.wikipedia.org/wiki/Strategic_Defense_Initiative

   Heel veel mensen die dara over heen kijken over het werk van die vergeten ol’ Cowboy acteur R. Reagan, niks koude oorlog rompslomp, toen was men al op de hoogte van een dreigend gevaar uit de ruimte, in die tijd onstonden op menige computers aardig wat SDI games met aliens.

  2. Tuurlijk… wat dacht jij dan Mirakel, dat ik zou afwijken van alle feiten op een rijtje, nee leg zoveel mogelijke combinaties op tafel die me al intresseerde dik 30 jaar of langer geleden dat er iets niet pluis was.

 10. Waarom is het op de achterkant van de maan donker? Omdat iemand het licht heeft uitgedaan? Dus eventjes logisch leren nadenken.

  Om de vraag van MIrakel te beantwoorden, Apollo 13 was het eerste voertuig wat per ongeluk aan de andere kant van de maan kwam. (omdat hun oorspronkelijke missie van een maanlanding wegens technische stroring niet doorging en ze via een manouvre achter de maan moesten reizen om zo terug te keren naar deze aarde) Er bestaat zelfs een film over dit gebeuren.

  Nu draait er een satelliet rondom de maan die de samenstelling met radargegevens in kaart heeft weten te brengen. Zo weet men intussen uit welke materialen de maan bestaat en hoe zijn kern eruit ziet. Gewoon vernuftige wetenschap die overigens nergens gebouwen op de maan heeft laten zien of aantoonde dat de maan hol zou zijn.

  Ook de gebruikelijke smoes dat overheden informatie zouden achterhouden gaat hier niet op, aangezien de maan door verschillende landen onafhankelijk van elkaar wordt bestudeerd. Zo staat een volgende maanlanding gepland door de chinezen. We zullen zien of zij het welbekende maanmannetje zullen ontmoeten.

  1. @ f001
   ken uw klassiekers ,jij dus niet alle maanvluchten hadden last van een uitval van communicatie vanwege het achter de maan langsvliegen( line of sight)van de service module gekoppeld aan de apollo capsule hierdoor blokkeerde de maan het radiosignaal. Dit was een heel normaal gegeven en niets nieuws en dus niet als eerste meegemaakt door apollo 13. Overigens waren er al eerder door zowel rusland als de vs verschillende maansondes uitgezonden die de gehele maan in kaart hebben gebracht. Je dacht toch niet dat de landingsplaatsen niet eerst even bekeken waren alvorens daar mensen heen te sturen?Ook waren de amerikanen niet de eerste op de maan, de russen waren er als eerste met een maanlander weliswaar onbemand maar toch. En dan hebben we het alleen nog maar over het officiele ruimtevaartprogramma.

  2. FzerozeroI er bestaat niet zoiets als onafhankelijke landen drôle drie.
   achter de façade van elke beweging en land zitten dezelfde schaduw regeerders en de zelfde politieke leugenachtige belangen om de mensheid weg te manipuleren van de waarheid.
   en ja hoor het woord “wetenschap” is weer gevallen.

  3. Toevoegsel
   Een sateliet die middels radargegevens de samenstelling van de maan in kaart heeft gebracht?? Kun je dat even wetenschappelijk duiden. En met die grond penetrerende radarsystemen hebben ze ook gelijk maar even de samenstelling van de kern van de maan vastgesteld????? Wauw wat zal NASA blij zijn met een wetenschapper als jij. Ook omdat je binnen een jaar hebt weten te switchen van een stelling ” omdat we weten hoe de aardkern eruitziet ,weten we ook de samenstelling van de kern van de maan die is namelijk gelijk aan de aarde”. Naar de stelling dat we dat weten ( de samenstelling van de kern van de maan ) vanwege de grondpenetrerende radarsystemen van die sateliet. Wonderlijk of zoals we in goed nederlands zeggen kletskoek of trollenpraat.

  4. Schaduwregeringen bestaan als fantasie bij mensen die daarin geloven. Er bestaat geen enkel hard bewijs voor een schaduwregering.

   De Apollo 13-missie was de eerste missie waar mensen een kijkje achter de maan konden nemen. Indien in al die jaren satellieten rondom de maan hebben gevlogen, dan zou toch op zijn minst een dergelijk gebouw zijn ontdekt?

   De ‘bewijzen’ die ik tegenkom in deze artikelen lijken een beetje op het Marsgezicht. Een optische illusie wat bij later onderzoek een duinenformatie bleek. Daarom vraag ik ook als bewijsvoering een haarscherpe foto van een dergelijke constructie en niet om een blurachtige foto waar de één dit en de ander dat inziet. Lijkt me een volkomen logische vraag betreffende dit onderwerp.

   De technologie van vandaag kan vanuit de ruimte de hoogte en diepte bepalen van een oppervlak. Zo legde diezelfde techniek in 2008 onder de oppervlakte van Antartica bergketens en zoetwatermeren bloot. Op grond van al die gegevens kun je voorspellen hoe de kern van zo’n oppervlakte eruit ziet. Zo maakt de atmosferische omstandigheden van Venus het haast onmogelijk om gedegen foto’s te maken van diens oppervlakte. Door deze techniek kunnen we vanuit de ruimte diens oppervlaktestructuur echter wel bepalen. Er bestaat dus een digitale kaart van het maanoppervlak en van planeten als Mars, aangevuld met prachtige haarscherpe foto’s.

   Dat geld natuurlijk ook voor het bestuderen van het oppervlakte-materiaal of van het materiaal wat daaronder zit. Zo weten we dat er water bestaat op de maan en zijn we veel te weten gekomen over diens structuur van het materiaal die zijn meegenomen door astronauten. Daarom hoop ik ook echt op een nieuwe maanlanding. De uitkomsten zijn veelbelovend en spannend te noemen.

  5. @ F001

   Tuurlijk kan je een haarscherpe foto krijgen, alleen in de ruil voor jou koppie om te zien of jij niet zo’n buitenaards repetilian achtige ventje bent in een trol achtig doktersjasje.

   Gelijk oversteken, jij eerst !

  6. Debunker F001, want zo zie ik dit persoon en altijd synoniem met internet fora, gaat gemakshalve voorbij aan het feit dat Edgar Mitchell en Buzz Aldrin beiden als (oog) kroongetuigen hebben gemeld in de MSM dat zij objecten en constructies hebben waargenomen op de maan… Neil Armstrong zwijgt maar heeft tussen de regels door toch ook al e.a. losgelaten over het feit dat wij niet alleen zijn.

  7. Maar ze hebben daarvoor nooit hard bewijs geleverd. Laten we wel wezen, je staat als één van de eerste mensen onder zware omstandigheden op een vreemde wereld. Op zich een giga-presentatie. Dan is het toch niet zo vreemd dat je psyche wordt beïnvloedt in je denken en je gevoel en door het onbekende ‘dingen’ ziet? Overigens een hele menselijke reactie.

   Ook het aanblik vanuit de ruimte naar onze aarde toe (vanaf het maanoppervlak) gaf een immens spiritueel gevoel volgens deze austronauten. Dat begrijp ik ook best, want zelfs als foto roept het bepaalde emoties op.

   We zijn niet alleen in dit immense universum, dat geloof ik onmiddelijk. Maar de wijze waarop we aliens bekijken komt mij juist weer heel menselijk voor.

  8. F001, hoe hard moet het bewijs voor jou zijn dan? een foto waarbij ze leunen en wijzen naar het bewijs? Dit zijn de best getrainde militaire piloten uit die tijd en geselecteerd op observatie/onderscheidingsvermogen, stress bestendigheid etc. Je mag ook gewoon zeggen dat je een unbeliever bent, ongeacht het bewijs wat geleverd wordt. Je mag best twijfelen aan interpretatie van foto’s en zelfs in de ontkenningsmode gaan als je dat veiliger vindt maar getuigenissen van de astronauten zelf in twijfel trekken en afdoen als zinsbegoocheling is typisch debunk/trollen gedrag. Zolang jij ze het niet op RTL4 nieuws hoort vertellen en onderschreven door de RTL4 reporter is het niet zo. Helaas voor je heeft de MSM in de USA het wél uitgezonden en is de mediawaarde van de astronauten hoger dan de mening of interpretatie van een onbekende en anonieme trol F001 genaamd. Case closed…

  9. Heeft iemand een linkje naar de vertellingen van ik meen Edgar Mitchell die via contra hypnose/regressie er achter kwam dat hun debriefing ná de terugkeer en landing op zee op hypnose was gebaseerd om juist bepaalde feiten/herinneringen te vergeten. Dit zegt al genoeg over het feit dat er zaken verborgen dienden te blijven en dát zegt al genoeg.

 11. “Op de televisiebeelden was duidelijk waarneembaar dat de Amerikaanse vlag wapperde….in de wind?”

  klik hier: http://www.youtube.com/watch?v=yhab86KoVjU

  “Er was ook te zien dat het stof dat onder de laarzen van de astronauten opstoof en wegdreef…. In wat? Stofdeeltjes blijven in een vacuüm niet drijven, ze blijven gewoon bij elkaar.”

  klik hier: http://www.youtube.com/watch?v=5taIxlNA_Lw

  “En wat te zeggen van de zwakke sprongetjes van de astronauten boven het Maanoppervlak – waren hun ruimtepakken en overlevingspakketten zo zwaar dat ze nauwelijks omhoog konden komen?”

  klik hier: http://www.youtube.com/watch?v=NOv_zvM-oJQ

  Tot slot: http://www.skepsis.nl/astronauten.pdf

  zo nu weer over tot de orde van de dag…. 😉

 12. Eenheid drukt zich uit in verscheidenheid . Dat is dus alles wat ogenschijnlijk bestaat.
  Ons denken ervaart zich als afgescheiden van de eenheid. Dit maakt de mens manipuleerbaar voor wat er van buitenaf ogenschijnlijk aan informatie op hem af komt.
  Het denken is niet in staat om het geheel te overzien ,het kan de werkelijke waarheid niet omvatten . Het denken houdt wel van verhalen om bezig te blijven in een zelf bedachte ogenschijnlijke waarheid. Het moet het doen met informatie die ogenschijnlijk werkelijk lijkt maar een illusie is.Eenheid drukt zich uit in verscheidenheid beiden zijn volmaakt zoals ze zijn. Eenheid is altijd aanwezig maar kan door het denken niet gevonden worden. Verscheidenheid is de uitnodiging van eenheid dat niets op zichzelf staat . Verscheidenheid is zoals het is en is zoals het is . Verscheidenheid is het domein waar ons denken en onze geest het spel speelt van ervaring opdoen. Eenheid is ons ware thuis verscheidenheid is ons ogenschijnlijke thuis die ons laat geloven dat we afgescheiden zijn van de eenheid, waardoor er energieën vrijgemaakt worden ten dienste van verscheidenheid. Verscheidenheid of maya of illusie is sterk vecht je ertegen ze sleurt je mee in in een door het denken zelf gecreëerde ogenschijnlijk lijkende oprechte zoektocht naar de waarheid. Verscheidenheid is zoals het is . Er zijn geen vragen want er zijn geen antwoorden. Eenheid is overal aanwezig door haar toe te laten als het denken niet meer zoekt . De zoeker is een illusie je bent altijd in eenheid. Alleen droomt er een gedeelte van ons zijn dat het afgescheiden staat . Het is al volmaakt verscheidenheid is zoals het is het domein van verscheidenheid mag zijn zoals het is met haar verborgenheden .
  Het is je uitnodiging om de Eenheid weer toe te laten die nooit weg geweest is.

  1. Fantastisch, nu maar weer lekker creëren in dualiteit terwijl die in weze niet bestaat. Als een film waarin je alles bent en tegelijkertijd de mogelijkheid hebt om hoofdrolspeler te zijn en te doen en te laten wat je wilt.

   We zijn VRIJ!!! Eindelijk, nee, eindelijk heb ik het door!

  1. Wat bijzonder! Dit lied is mij eerder ook opgevallen, en heb ik toen ook bij een artikel geplaatst. Volgens mij Denver airports, weet het niet precies meer.

  2. Hij stond onder mijn favorieten, heb het even opgezocht! Ik vond de brug juist zo mooi, die over die krachtig stromende diepe rivier staat. Ergens wat symbolisch. Maar het schildpadje, wat zoekende is (een reptieletje) vond ik ook wel typisch overkomen.

   http://www.youtube.com/watch?v=2VS3s3NnNl8

  3. Precies!!
   Wat een onzin van die ‘hyperalert’ om zo te reageren op anderen.
   Ga dan terug naar jou zogenaamde levensvorm!!
   En de anderen die deze dingen ondersteunen zijn volgens mij zelf vergeten hun pilletje te nemen!!

   Alles op aarde komt uit de ruimte. Al die kometen brengen ook weer bepaalde stoffen/moleculen, etc mee!
   Tuurlijk is het leven hier geevuleert en onderscheiden planten en mensen zich bv van elkaar. Dat heeft gewoon met simpel evolutie te maken.

   En waarom zijn mensen volgens jullie gelijk aan het ‘débunken’ als wij vraagtekens stellen bij -jullie zogenaamde bewezen slecht onderbouwde theorien-feiten- (ahum)

   Maar vind het zo mooi dat mensen zichzelf weer verheven boven anderen voelen. Of boven diersoorten..

   Voel je niet zo belangrijk hoor, jullie zijn ook maar een klein onderdeeltje van… ALLES!!

 13. @F001, je wilde toch bewijs van een buitenaardse cel of iets dergelijks om in je comfort zone te kunnen blijven en voor jezelf vast te stellen dat het allemaal kul is. Misschien moet je even het Starchild project bekijken en dan met name de laatste update over de ons bekende DNA profielen en dan de NIET aardse DNA die is aangetroffen.
  Nu we toch bezig zijn hier op Wanttoknow, is het misschien aardig om dat eens te ontrafelen.

  1. En wat dacht je van de docu ring of power – monkey blood. Komt heel duidelijk naar voren dat wij niet allemaal van apen/dna/bloed afstammen.

  2. Bewijs ook trouwens dat onze cia skull & bones gecontroleerde universiteiten (UN perversiteiten) dit soort onderzoek altijd zullen saboteren.

  3. Prima, geef maar een directe verwijzing. Het enige mogelijke buitenaardse bewijs wat ik ken is datgene wat is aangetroffen in het marsgesteente, gevonden in Antartica.

  4. doorgekauwd uitgekauwd opgeserveerd kant en klaar gepubliceerd op het enige echte platform voor weldenkende wetenschappelijke weerzinwekkend conformerende uitgekookte in retroperspectief reflecterende reutelaars.

   http://upload.wikimedia.org/wikipedia/commons/d/d6/Nature_cover%2C_November_4%2C_1869.jpg

   bij deze verklaar ik al het uiteindelijk materiaal aangaande pioniers op elk horizontaal kennisgebied te negeren tot nader orde van mijn rockenfeller patronen die bepalen hoe publicaties van hun gecontroleerde uitgevende hand mijn werkelijkheids besef blijven bepalen tot in den eeuwigheid amen

  5. @F001

   Niemand hoeft dit meer te bewijzen….Je zult het wel een keer zien. tenminste ik heb niet de behoefte om dit te bewijzen. Goh wat zul jij je dan verbazen….leuk

  6. Ik denk dat het gros met met bovenstaande uitspraak het oneens is. Het gaat niet om verhalen óver, maar om hard verifieerbaar bewijs in de vorm van buitenaards DNA. Dat bewijs is er niet.

  7. Hey verkalkte lamstraal Formule NUL als je het bovenstaande interview had bekeken dan had je gezien dat er KEIHARD Laboratorium bewijs is van buitenaards DNA; smerige trol ben juh Mister NUL en nou wegwezen of ik duw je onder de grond in een diep konijnen hol daar waar jou soort ‘levensvorm’ thuis hoort; jah sorry hoor nu word ik even echt pissig

   Volgens de nwo new age doctrines mag je niet meer kwaad worden nou daar heb ik nu heel even niets mee te maken dusz je hebt Nu pech formula NUL (rijmt op!?) Zeker te veel van je eigen medicijnen geslikt, wat een botte bovenkamer heb jij zeg bah

   http://newparadigm.no/web/guest/interview-lloyd-pye

  8. @H-A
   He pushed the button,but you have to let it go. 🙂
   Maar ik begrijp je reactie zo goed!
   Geef ik je een beetje liefde…da’s weer een ander knopje,owkee?

  9. @ Franciscus de eerste
   Voor jou ook een beetje liefde……….een piepklein beetje,want je bewijist dat teveel misschien zou kunnen schaden……..alles op zijn tijd.

  10. Echt Lief van jou Lianne, dank je, als de nood het hoogst isz ben jij mijn reddende Engel.
   Het gaat al weer een beetje beter.
   Het moest er even uit.

  11. @hyperalert, Laat je niet opfokken door die internettrollen.
   sommigen worden betaald om te débunken, Heb dergelijke ervaringen én bewijzen in het debunken van de 911 story en de Maan, Ufo’s en ET is net zo’n Rabbit Hole. Alleen dat zegt al genoeg… De amateurtrollen zijn nog erger en F001 zal met geen enkel bewijz genoegen nemen, Ja, als Bush, Clinton, Obama etc. het gezamenlijk zeggen op CNN of Fox, Dan is het pas zo !!! F001 heeft duidelijk de “Blue Pil” tot zich genomen.

  12. @F001,
   Het is wel bewezen….er is bij iemand die ontvoerd is, enkel DNA gevonden, in de vorm van een haar, en bij een ontoerde italiaanse vrouw, een embrio die niet van hier bleek te zijn. Het is al bewezen, hoeven we niet meer moeilijk om te doen. Accepteer het nou maar, en anders is het verder jouw probleem. Bewijs mij maar dat ze niet bestaan.

  1. Misschien heb ik hier wel mijn draken-slang symbool gevonden, wat ik in het gogo artikel vond:

   Kosmische slang die de Nexus of Supergolf symboliseert (de drager van het ultieme DNA muterende programma van de Schepper – maar een die in ons universum bekend is) en laat zien dat de slang zich “uitspreid” over het galactisch vlak.
   * In de oude Maya traditie is de slang het symbool van de einde van het fysieke leven en ook het afsluiten van een cyclus, een maat dat het afgelopen is…de laatste integratie

  2. Mirakel Vandaag wil ik als Chinese Slang wel je Kosmische Nexus Slang zijn, en morgen ook en overmorgen ook.
   Voordat agent F001 hier binnen kwam stieren was ik net eindelijk in transitie sferen aangekomen.
   Dat duurde niet lang, gaat altijd zo, “ze” proberen je naar beneden te trekken als je opstijgt.
   Gelukkig ben ook ik een kosmische slang van sterrenbeeld, die laten zich niet zo maar van hun doel af pesten.

   http://www.wanttoknow.nl/inspiratie/meelezen/de-broederschap/#comment-53308

  3. The time of the sixt’h sun.
   Het blauwe licht dat volgens het goto artikel nodig is om ons te doen ontwaken, de angst van de illumnati, the bleu pale horse.
   Maar voor ons de mooiste kleur opweg naar wakkerworden: De wedergeboorte en het alles weer kunnen herinneren. Activatie…

   http://www.youtube.com/watch?v=AOkLBMJREgE&NR=1

  4. Aha hyper alert, dus ook een reptiel…die mevrouw dolores? Bedoel je dat?
   Eh, nu begin ik alert te begrijpen waarom zij misschien wel op de maan willen wonen…..Wanneer je op de graancircel kijkt met die drie strepen door de zon, dan zie je de aarde, met de maan erachteraan bungelen. Het kan zijn misschien, is mijn hypothese, dat ze deze ontwikkeling aan zien komen, en dat de aarde, dan de klappen opvangt, die zij niet aankunnen! De maan staat dan in de schaduw an de aarde, een aan de donkere kant komt helemaal geen zon! Dus voor hun dan de ideale omstandigheden om in leven te kunnen blijven……

   Hyper alert, Ik denk dat wij als kosmische slangen, wel een en ander op de schop kunnen nemen. Ik ben altijd weer blij dat jij er ook bent met je kritische noten, heel fijn. Ik hou ook cyber veel van jou!

  5. @Hyper

   Nou, ik weet niet of ik een ko(m)smische slang ben, maar ik zal en heb me nog nooit naar beneden laten trekken door de profane idioten op deze mooie aarde. Blast Them zou ik zeggen 🙂

 14. Woensdag 2 februari: HSM Radio in gesprek met Dr. Ir. Coen Vermeeren over vrije energie en UFO’s!

  Belangrijke uitzending met Dr. Ir. Coen Vermeeren over Vrije Energie, Antizwaartekracht en de onderliggende ‘Aether fysica’ (Energy from the Vacuum, Nulpuntenergie) die hieraan ten grondslag liggen. De tweede uitzending in een serie HealingSoundMovement Radio-specials over vrije energie en antizwaartekracht met onze speciale gast Coen Vermeeren.

  De volgende uitzendingen in deze serie specials zijn met o.a. Dr. Paul la Violette en andere experts op dit gebied!

  (Let op: vrije energie en antizwaartekracht specialist Dr. Paul la Violette komt op speciaal verzoek van HealingSoundMovement Events naar Nederland voor een seminar over vrije energie en antizwaartekracht! Noteer alvast in je agenda: zondag 27 maart Amsterdam, Dr. Paul la Violette. Mis dit niet!

  Luister zometeen live mee naar Coen Vermeeren van 19-21 uur, via: http://www.healingsoundmovement.com/radio

 15. Het is wel verdomde interessant dat wanneer ik dit allemaal lees en de reacties van verschillende mensen herken in mijzelf. Betekend het toch dat we ALLES allang weten? Ik meen van wel, het voelt allemaal als waarheid en niks was er hier dat niet resoneerde met me. Hoe dan ook, onbewust weten we het toch allemaal al… schijnbaar!!

  In a nutshell: Het grappige is gewoon dat er in feite niks nieuws staat waar ik zelf al niet van op de hoogte ben… best eng vind ik dit eigenlijk. Maar aan de andere kant heel erg schitterend!

 16. Luister even naar de eerste paar opmerkingen die astrofysicus en expert op het gebied van kosmologie, vrije energie en antizwaartekracht Dr. Paul LaViolette maakt aan het begin van de video.

  Was een van de laatste opmerkingen nog even aan het eind van mijn radio-gesprek met hem. Hij is een van de vele wetenschappers die de maan in feite ook een soort ‘ observational error’ noemen (voorzichtig zeggen ze in feite dat al die ’toevalligheden’ in feit niet kunnen bestaan…)

  27 maart komt LaViolette naar Amsterdam, daar zal hij uitgebreid ingaan op de kosmische veranderingen in onze tijd, ‘space weather’ en vrije energie en antizwaartekracht en de gevolgen voor onze planeet (en verder)!

  http://www.healingsoundmovement.com/news/58/promotie-video-paul-laviolette-27-maart-2011-mirror-centre-amsterdam.html

 17. Eerlijk waar, dat ik dit stuk onzin nog helemaal gelezen heb ook zeg!! Ppffwhahaha!
  Ten eerste de maan is helemaal niet ouder of even oud als het universum.
  Ten 2 mensen die dit verhaal geloven of klakkeloos aannemen mogen ze van mij naar de maan sturen!! Kom op joh! Wel een beetje errrrug arrogant om te denken dat de maan gecreert is om ons in de gaten te houden!!

  We willen ons wel heeel belangrijk voelen, nu we steeds meer informatie over het universum krijgen… en beseffen dat we maar een stipje in het grote oneindige heelal zijn!!!
  Omdat we nog geen ander (herkenbaar) leven hebben ondekt betekend echt niet dat wij hier helemaal, alleen leefbare vormen op aarde hebben.
  Iedereen zoekt naar antwoorden. En we zijn ook tegelijkertijd zo met ons zelf bezig en dan krijg je dit soort klets!!
  Dankzij de (stand van) de maan en de zon is hier op aarde leven mogelijk.
  En misschien moeten jullie (degene) die dit geloven eens onderzoek doen WAAROM de maan alleen met 1 kant naar ons gericht is.

  En deze vent Door Dr. N Huntley, Ph.D. de schrijver van deze achterlijke zooi.. noemt allerlei namen en uitspraken, maar heeft nergens echte bewijzen (oja zullen ze wel in een doofpot gestopt) hebben. In het begin van het artikel schrijft hij al; “Het moge duidelijk zijn dat niet alle gegevens even betrouwbaar zijn maar de overvloed aan onderlinge verbanden geeft in ieder geval een aardig beeld van aan zekerheid grenzende waarschijnlijkheden”.
  Hetzelfde als dat adam uit de rib van eva geschapen is!, Ja zat gekken die dit geloven, maar nergens bewijs hiervoor hebben!!!

  En helemaal lachwekkend is dat de schrijver is concludeert; QOUTE >>En sommigen was het opgevallen dat er bij het opstijgen vanaf de Maan wel een heel erg klein rookpluimpje uit de uitlaat van de raketmotor te zien was – hetgeen later door NASA werd weggewuifd als zijnde een gevolg van het vacuüm op de Maan. Maar wat te zeggen van de verhalen van horen zeggen en verdachte verschijnselen die tijdens het kijken naar de eerste beelden van de Maanwandeling van Armstrong en Aldrin werden gerapporteerd?
  Op de televisiebeelden was duidelijk waarneembaar dat de Amerikaanse vlag wapperde….in de wind? Maar ons is altijd verteld dat de Maan geen atmosfeer heeft. De vlag werd bij latere missies strak uitgevoerd. Er was ook te zien dat het stof dat onder de laarzen van de astronauten opstoof en wegdreef…. In wat? Stofdeeltjes blijven in een vacuüm niet drijven, ze blijven gewoon bij elkaar. En wat te zeggen van de zwakke sprongetjes van de astronauten boven het Maanoppervlak – waren hun ruimtepakken en overlevingspakketten zo zwaar dat ze nauwelijks omhoog konden komen? De Maan wordt verondersteld een zwaartekracht te hebben die 1/6 van die van de planeet Aarde bedraagt.<<>Het is misschien de moeite waard iets te zeggen over de recente complottheorie dat er nooit astronauten op de Maan zijn geland. Op dvd’s en in televisieprogramma’s wordt hieraan veel aandacht besteed, en men beweert dat met name alle foto’s van de Maanlandingen vervalst werden. In feite kan je op sommige foto’s duidelijk zien dat schaduwpartijen niet allemaal parallel lopen hetgeen zou wijzen op belichting door studiolampen en niet door de Zon. Er zou sprake zijn van nog meer bewijzen dienaangaande.<<

  Misschien is het de moeite waard om deze achterlijke theorieen eens echt goed te onderzoeken!!!

  Wat een bullshit van de bovenste plank, eerlijk waar!
  Niet alles draait om de mens!!!

  1. Ik had even mijn hoop in de mensheid verloren, totdat ik jouw reactie zag. Fijn om te weten dat er ook nog mensen zijn die zelf na kunnen denken en die zichzelf niet zo belangrijk vinden!

 18. Ik heb het hele elle-lange artikel niet gelezen, alleen het begin.
  Ik kan niet prijsgeven vanuit welke bron ik spreek. Maar er is een oude, oorspronkelijke maan geweest die in alle opzichten natuurlijk was, en deze waar we nu tegen aan kijken, is de tweede maan, die niet uit dit zonnestelsel stamt maar uit een aangrenzend zonnestelsel. Ze is gedeeltelijk kunstmatig, omdat ze eigenlijk een ingericht laboratorium is, met een inrichting en doelstelling die pas ergens in de 24-ste eeuw begrepen zal worden. Wat er achter steekt is in ieder geval van een grote intelligente en vredelievende orde. Het binnenste van de maan is een beschermd gebied, waar de mensen van de Aarde voorlopig VAN AF dienen te blijven. Deze maan heeft een grote rol gespeeld bij de ontwikkeling van de mensheid, de verschillende cultuurtijdperken en de overgang naar onze bewuste kosmische integratie die er ooit aan zit te komen.
  Wat de buitenkant van de maan betreft (1/3 van de lichaams-doorsnede): Die is gevormd uit de flarden van een planeet die door een reusachtige astroide-inslag grotendeels geexplodeerd is. Hete, half vloerbare repen planeet hingen in de ruimte en een paar daarvan zijn onder grootse regie rond het binnenvoertuig v.d. maan gedreven en daar omheen gedrappeerd. De buitenmantel van het binnenwerk was zo gemaakt dat het zowel de nog hete planeetmassa kon verdragen, met rasterwerk om dikke, half vloeibare massa zich naar binnen toe te kunnen laten plooien.
  Onze maan bestaat uit verschillende onnatuurlijk samengevoegde delen, waar ook nog grote holtes tussen zitten. Doordat aller buitenste planeet korst ook deels vermengde met diepere lagen die boven kwamen te liggen, is haar oppervlak qua samenstelling, onnatuurlijk verdeeld. Er zitten ook diepe breuklijnen in de maan.
  Op het maanoppervlak zitten nog kaarsrechte diepe geulen en andere tekenen van de enorme operatie waarmee dit hemellichaam met moederschepen van zo’n 5 km doorsnede naar hier is gebracht.
  De maan herbergt grootse geheimen. Maar als ze moedwillig en vroegtijdig opengebroken zouden worden (wat niet geaccepteerd zal worden), dan zou men dingen aantreffen die men NIET zou kunnen begrijpen!!!!! En dit komt doordat de mens zichzelf nog niet voldoende kent en nog bijna niets begrijpt van de meer-dimensionale organisatie van de ruimte, ons zonnestelsel en de werkelijkheid waarin wij leven. Wat de maan draagt zijn kosmische geheimen, die mensheid in zijn huidige nog kwetbare vorm, een grote dienst bewijzen.
  De oude ‘wijzen’ uit de vroegere culturen wisten van dit alles; er waren zelfs conferenties op zowel de maan als op Mars. Daarbij werd gebruik gemaakt van structuren die de aarde, de maan en mars via de 5-de dimensie met elkaar verbond. Dit alles is mij getoond. Er was een normaal verkeer van hoog-bewuste menswezens, zowel van de Aarde als buitenaards, en alles geschiedde in wijsheid en met een hoogwaardig onderling respect. De buitenaardsen zijn hier altijd geweest!!!!! En er zijn nog steeds mensen die verkeer met hen hebben. Dit is echter voor de doorsnee burger niet weggelegd!
  God moge verhoeden dat de onwetenden van deze tijd die zich ‘geleerden’ achten en denken dat zij reeds het plafond van de menselijke soort vertegenwoordigen….hun neus in de maan steken. Onze astronauten weten dat het geen geintjes zijn. Dat er over de aanwezigheid van buitenaardsen op de maan stelselmatig wordt gezwegen, komt vervolgens door angst, een blaartrekkende onwetendheid t.a.v. achtergronden, een maalstroom aan volkomen niet te plaatsen fenomenen en informatie, en de nodige projecties van kosmisch onrijpe zielen die nog totaal bevangen zijn door vijands-denken en eigenbelang.
  Binnenkort komt echter de aanwezigheid van de buitenaardsen uitgebreid aan de orde.
  Niemand zal er meer omheen kunnen.
  Ben wel benieuwd hoe lang de Grail-twins nog werkzaam zullen zijn….

  1. En wie zijn de Grail-twins?
   Dank voor je boeiende reactie trouwens. Maar waarom werd het jou dan getoond..? Als je er verder niets mee mag, bedoel ik!

  2. @Irma
   Lees ik net vandaag bij Winny in een boodschap van Adrial vanuit Sterrenschip Athabantian het volgende :
   “… De maan zal door jullie ruimtezusters en-broeders verwijderd worden, omdat dit een kunstmatige sateliet is die daar door duistere energie is geplaatst en die geen nut heeft voor een 4de dimensionale planeet…”
   Wat kunnen we beter doen dan afwachten tot we meer over dit alles te weten komen?

  3. @Anel, het is preciés deze boodschap die David Icke vertelde, in zijn lezing afgelopen December in de RAI. De club van buitenaardsen die de maan gebruikt, zit op of rond Saturnus.. De maan is een soort satelliet die de manipulerende stralen van Saturnus doorstuurt naar Aarde. ‘Satan’ en ‘Saturn’.
   Ik snap vanuit het bericht van Irma ook niet de positieve lading in haar bericht. Ik vind het niet goed voelen. Nogmaals Irma, waarom zit je hier te vertellen, dat je niets mag vertellen.. Je hebt dat al eens eerder gedaan, bij eerdere maanartikelen hier op de site. Het voelt niet goed; zo simpel is het voor mij. Een gevoel dat gestaafd wordt door het verhaal van David Icke en ook Ingo Swann, remote viewer. Zijn hele verhaal staat hier op WantToKnow.
   Kortom Irma, het zou fijn zijn als je dit verhaal netjes zou willen terugkoppelen..!!
   Cozmic, het is idd bezopen in mijn gevoel, dat er nu ineens, 30 jaar na dato, een satelliet naar de maan moet, om BASIS-zaken te gaan uitzoeken.. Zwaartekracht-verschillen in relatie tot massa en omvang bijv. Is dat nooit onderzocht dan, noch melding van gemaakt.. En NASA is en blijft natuurlijk onder het US-defense office vallen.

  4. @Guido
   Vandaar mijn ongeloof, temeer dat ik gisteren weer ’s las dat de maan negatief is voor ons. Heb de hele artikelenreeks van Swann met veel interesse gelezen. Bij Icke heb ik een dubbel gevoel. Ik wil graag geloven wat hij vertelt, doch kan mijzelf niet bewegen om dieper in te gaan op wat hij vertelt. D’r zit een rem op…

  5. Natuurlijk, kritisch blijven, ik pik het ook allemaal niet zómaar.. Maar Irma’s verhaal voelt een beetje ‘jullie-zijn-er-nog-niet-klaar-voor-ikke-wel-maar-vertel-alleen-dat-het-zo-is’…

   Het enige wat er naar mijn idee bij haar tekst nog aan ontbreekt is: “Lekker puh!”.. Andersom gezegd, ik snap niet waarom dit verhaal van haar er zo op moet komen..!!

  6. De verhalen zijn vaak zo mooi, net als deze. Maar de waarheid krijgen we nog niet echt te zien. Sprookjes vertellen ons in ieder geval hoe het niet moet. Maar hier krijgen we niet veel hoogte van. Vertrouwen we de wetenschappers niet als vanzelfsprekend, verhalenvertellers blijven ook vertellers.
   Uit alles valt wel op te maken dat we gewoon helemaal niks weten en af moeten wachten tot we duidelijk zelf kunnen zien hoe het allemaal in elkaar zit.
   Ik hou van de maan. Ik heb mijn twijfels over de bewoners. Maar dat geldt in feite ook voor mijn gevoel over deze wereld. En wat we zeker te danken hebben aan alle grote vertellers is dat we veel beter nadenken over alles en niet alles geloven wat we zien. 🙂
   Dat geldt in ieder geval voor mijzelf.

  7. @selene
   Ook ik houd erg veel van de maan al vraag ik mij vaak af waarom, mocht het zo zijn dat zij een belangrijke rol speelt in het klein houden van de mens. Vanwaar die fascinatie? De aantrekkelijkheid van het kwade door verleiding en mysterie? Het feit ook dat zij alles dat op aarde leeft, beïnvloedt? Waterstanden, groeiprocessen, geboortes, humeur, gemoeds- en geestestoestand. Wat al die factoren betreft, is zij bijna even machtig als de zon. De buitenaardsen die dat allemaal voor elkaar gekregen bij hun kunstmaan, moeten buitengewoon bedreven zijn geweest.

  8. Ik kan me het plaatsen van de maan voorstellen vanuit een experiment.. Zoals wij bijvoorbeeld in staat zouden zijn, een bepaalde stof of oermoszaadjes te ‘zaaien’ op Mars of Venus. Zodat het daar over 20 jaar vol staat met groen, zuurstof zich gaat manifesteren en een heel nieuwe tijdperk aanbreekt voor de planeet in kwestie.
   Dus het gemanipuleer met de maan is niet per definitie een daad-van-agressie. Het manipuleren van de gedachten en het vrijheidsstreven van de mens daarentegen des te meer.. In mijn ogen dan.
   Of is ook het jezelf-ontworstelen aan deze manipulatie en vrijheidsberoving een daad in het kader van ‘wie-zijn-kind-liefheeft-kastijdt-het’…? Oftewel: Met een zachte behandeling wordt het kwaad erger…
   Moet ik altijd denken aan het wááánzinnige nummer van Johnny Cash.. ‘A boy named Sue’.. Waarin ‘Sue’ met zijn vader op de vuist gaat, uiteindelijk en er zoiets ontstaat:

   I tell ya, I’ve fought tougher men
   But I really can’t remember when,
   He kicked like a mule and he bit like a crocodile.
   I heard him laugh and then I heard him cuss,
   He went for his gun and I pulled mine first,
   He stood there lookin’ at me and I saw him smile.

   And he said: “Son, this world is rough
   And if a man’s gonna make it, he’s gotta be tough
   And I knew I wouldn’t be there to help ya along.
   So I give ya that name and I said goodbye
   I knew you’d have to get tough or die
   And it’s the name that helped to make you strong.”

   He said: “Now you just fought one hell of a fight
   And I know you hate me, and you got the right
   To kill me now, and I wouldn’t blame you if you do.
   But ya ought to thank me, before I die,
   For the gravel in ya guts and the spit in ya eye
   Cause I’m the son-of-a-bitch that named you “Sue.'”

 19. NASA means Never give A Straight Answer.

  10 9 8 7 6 5 4 3 2 1…. LIFT OFF

  space control with Major Tom

  Can you hear me Major Tom.

  Echte planeten draaien om hun as en dat onze maan niet. Dus het is een kunstmaan maw een ‘dood’normale satteliet zoals Guido al zei.

 20. Wel als het zo gesteld is met de Maan, wat zeggen jullie dan van Mars van Jupiter van Venus ??? ik voor mij zeg dat jullie hier de grootste onzin verkondigen die ik ooit gehoord heb, er is maar EEN andere mogelijkheid en daar sta ik wel achter dat Alles een Schepper heeft.

Geef een reactie

Deze site gebruikt Akismet om spam te verminderen. Bekijk hoe je reactie-gegevens worden verwerkt.