Advertentie

Niveaus…


Johan Oldenkamp heeft de pen weer ter hand genomen en zijn licht laten schijnen op onze ‘schepping’. Ik schrijf dat hier nog even niet met een hoofdletter, maar dat had ik makkelijk kunnen doen! Want uit zijn schitterende verhandeling over de creatie van onze schepping, kunnen we alleen maar respect overhouden voor het Grootse waar wij allen in leven… Of moeten ik zeggen: ‘die wij allen ZIJN’..?

Johan verbindt zaken met elkaar, die gewoon met elkaar verbonden dienen te worden, maar die wij nergens met elkaar LEREN VERBINDEN! Leerden we het maar op onze scholen! Dan zou onze wereld voor ons allemaal een stuk transparanter zijn.. Het zijn stuk voor stuk geen unieke ontdekkingen die Johan ons toont, maar wanneer we ze in een overzichtelijk geheel gepresenteerd krijgen, dan is het gehéél duidelijk méér dan de som der delen; een puzzel valt in elkaar!

Dankjewel Johan voor deze -speciaal voor WantToKnow.nl/.be geschreven samenvatting van je nieuwe boek. (Dat je overigens gratis kunt downloaden op de site van Johan, zie de link hiervoor onderaan het artikel!)

* * * * * * *

X

Niveaus..

april 2010 © Johan Oldenkamp / Pateo.nl

XX

Alles is energie. Alles trilt. Een deel van het totale trillingsspectrum is voor ons hoorbaar als geluid. Omdat ieder deel een afspiegeling is van het geheel, kunnen we via geluid (of muziek) de energetische essentie van alles doorgronden. Muzikale harmonieleer toont ons de principes van deze essentie, waarbij het gaat om de tonen do, re, mi, fa, sol, la, si en vervolgens weer do.

Deze leer kent de zogenaamde ‘harmonischen’, wat harmonische verhoudingen zijn. Eén daarvan is het octaaf, waarbij de tweede do twee maal zo snel trilt als de eerste do. Het woord octaaf betekent geheel van 8, want octo is Latijn voor acht. Deze acht zijn de zeven (hele) tonen inclusief de tweede do (die gelijktijdig de eerste do is van het volgende octaaf).

In een octaaf is ruimte voor 5 halve tonen tussen de hele tonen. Dit zijn er geen zeven omdat er voor een halve toon onvoldoende ruimte is tussen zowel mi en fa als tussen si en do. De trap van het octaaf inclusief de 5 halve tonen kent dus in totaal 13 trillingstreden. In deze 13 treden zien we een afwisselend (of alternerend) patroon. Dit kunnen we Yang en Yin noemen, maar ook Licht en Duisternis of Dag en Nacht. De totale trillingstrap van een octaaf kunnen we dus ook aanduiden als 7 Dagen en 6 Nachten…

Het licht en het donker vormen elkaars onlosmakelijke polen in de Schepping.

Iedere keer wanneer de trillingen een octaaf omhoog gaan, dan ontstaat daarmee een nieuwe do op een hoger niveau. Dit ontstaan kunnen we ook aanduiden als scheppen. Een volledig octaaf schept een nieuwe do. De schepping voltrekt zich dus in 7 Dagen (en 6 Nachten). De Bijbel vergeet ons echter te vertellen over die Nachten, en beweert ook nog eens dat 6 het getal van de duivel zou zijn.

Zoals gezegd passen er tussen zowel mi en fa als tussen si en do geen halve tonen. In deze fasen van de schepping zijn er aanvullende schokken nodig om de trillingen naar een hoger plan te trekken. De 7 hele tonen samen met beide schokken geeft 9 niveaus. De totale schepping omvat daarom 9 scheppingsniveaus waarbij op ieder niveau 7 Dagen en 6 Nachten worden doorlopen.

Ieder niveau schept een do met hogere trillingsgraad die zich manifesteert als bewustzijn. De totale schepping schept daarom 9 bewustzijnsniveaus. We bevinden ons nu (tot 2 november 2010) in de si-fase van de achtste scheppingronde. De totale geschiedenis van de afgelopen 16,4 miljard jaar kunnen we verklaren met dit inzicht in de schepping. Dit alles is gedetailleerd uitgewerkt in boeken en videopresentaties die openlijk beschikbaar worden gesteld via Pateo.nl.

Wij mensen zijn een (eind-) product van de totale schepping. We kunnen in onszelf alle 9 bewustzijnsniveaus ontdekken of realiseren. Deze worden hieronder van onderen naar boven weergegeven (dus van lage trillingen naar steeds hogere trillingen).

toon bewustzijns-

niveau

omschrijving principe
9 schok universeel absolute gelijkheid

(universum)

bewuste co-creatie

(Eénheid)

8 si galactisch gelijke bestemming

(Melkweg)

harmonie (balans)

(intuïtie)

7 la planetair gelijke invloeden

(Terra)

macht (controle)

(ego)

6 sol nationaal gelijke wetten

(land)

wetgeving

(opgelegde regels)

5 fa cultureel gelijke gewoonten

(streek)

gedeelde redenen

(logica)

4 schok stammen gelijke herkomst

(gemeenschap)

differentiatie (verstand):

goed & kwaad

3 mi familie gelijke genen

(bloedlijnen)

stimulus = response

(individueel: gevoel)

2 re kudde gelijke leefplek

(thuis)

stimulus = response

(collectief: instinct)

1 do organisch gelijke identiteit

(zelf)

actie = reactie

(organisch) leven

Ieder mens is een samenwerkend geheel van ongeveer 50 triljoen afzonderlijke cellen. Ieder lichaamscel is intelligent en staat volledig ten dienste van het geheel. Deze cellulaire levensintelligentie vinden we in de eiwitten (proteïnen), die via vormveranderingen onderling communiceren over alle relevante omgevingskenmerken. Deze communicatie is bepalend voor de activatie van de genetische codering, en zelfs voor de eventuele aanpassing hiervan.

Naast deze intelligentie op celniveau beschikken we als mens over drie aparte breinen. Het eerste brein is onze hersenstam. Dit wordt ook wel ons reptielenbrein genoemd. Hierin vinden we ons instinct. Daarbovenop ligt het limbisch systeem (of limbisch brein). Dit is ons gevoelsbrein (of zoogdierenbrein). En daar weer bovenop vinden we de neocortex. Dit is ons verstandsbrein (of mensenbrein).

4 neocortex mensenbrein verstand
3 limbisch systeem zoogdierenbrein gevoel
2 hersenstam reptielenbrein instinct
1 proteïnen cellulair brein leven

Ons cellulaire brein en het daaraan gekoppelde organisch bewustzijn hebben we gemeen met alle organismen, vanaf de eencelligen. Het eerste eencellige organisme ontstond in het eerste scheppingsoctaaf, ongeveer een miljard jaar geleden. In het tweede scheppingsoctaaf ontstonden de dinosauriërs, ongeveer 300 miljoen jaar geleden. Net als deze reptielen hebben wij ook een hersenstam, met het overeenkomstige kuddebewustzijn.

De 3 ‘breinen’ van een mens in kaart gebracht

Het (instinctieve) reptielenbrein is niet in staat tot leren, en kent ook geen gevoel. Het gevoel ontstond pas in het derde scheppingsoctaaf. Dit zien we nog steeds heel duidelijk bij de zogeheten mensapen, die al zo’n 27 miljoen jaar bestaan, en die net als mensen beschikken over het limbisch systeem. Met dit gevoel beschikken de mensapen over familiebewustzijn.

De mens ontstond ongeveer 200.000 jaar geleden tijdens het vierde scheppingsoctaaf, en met deze nieuwe neuronale laag er bovenop (de neocortex) beschikt de mens over verstandelijke vermogens. Met dit verstand ontstond als eerste het stammenbewustzijn. Via de daaropvolgende scheppingsoctaven kregen we ook cultureel-, nationaal- en planetair bewustzijn. In totaal zijn dit de zeven bewustzijnsniveaus die precies overeenkomen met de psychologische werking van onze zeven chakra’s.

Een chakra (een Sanskriet woord dat wiel betekent) is een ronddraaiend energiewiel (in de vorm van een torus) waarmee we onszelf energetisch voeden (via instromende energievortices). Fysiologisch gezien is ieder chakra een endocriene klier waarin specifieke hormonen worden aangemaakt. Deze hormonen zijn de berichten waarmee in ons innerlijk op celniveau wordt gecommuniceerd.

chakra ingang klier hormoon
7 kruin schedeldak hypofyse (hersenaanhangsel) endorfine
6 oog ‘derde’ oog epifyse (pijnappelklier) melatonine
5 hals keelgebied thyroïd (schilklier) calcitonine
4 borst hartgebied thymus (zwezerik) thymosine
3 vlecht zonnevlecht pancreas (alvleesklier) insuline
2 buik onderbuik gonaden (geslachtsklieren) testosteron
1 stuit staartbeen adren (bijnieren) adrenaline

Het onderste chakra stelt ons in staat onszelf te beleven als een levend organisme. Indien ons leven gevaar loopt, dan wordt adrenaline aangemaakt. Hierdoor wordt ons fysieke lichaam paraat gemaakt om ons leven te beschermen of onszelf te voorzien van onze basale behoeften. Hierin zien we de rol van de (strenge) vader. Via controle streven we daarbij (bestaans-) zekerheid na. Indien dit onvoldoende lukt, dan ontstaat angst.

De werking van ons buikchakra bezorgt ons de zogenaamde onderbuikgevoelens. Dit is dus feitelijk ons instinct. Hier vinden we onze verlangens, variërend van zeer diep tot heel intiem of ronduit plat. De moederrol koestert onze verlangens. Dit vertroetelen stimuleert onze gemakzucht. Aan de keerzijde van verlangens vinden we schuldgevoelens, die ons verdrietig kunnen stemmen. Smetteloosheid is een middel om dit te voorkomen, en onverschilligheid een (negatieve) manier om hiermee om te gaan.

Ons derde chakra, ter hoogte van de zogeheten zonnevlecht of solar plexus, heeft met onze wil te maken. Doorgaans is onze wil of onze innerlijke drijfveer afkomstig van ons gevoelsbrein (het limbisch systeem). In deze wil kunnen we de kindrol herkennen, dat grenzen wil verleggen. Het kind trekt te aandacht om erkenning te krijgen. Blijft dit zelfs na drammen uit, dan volgt (vroeg of laat) een woede-uitbarsting. Lukt dit alles niet, dan volgt schaamte.

1 2 3
bewustzijn organisch kudde familie
klier adren gonaden pancreas
brein cellulair hersenstam limbisch
focus behoeften verlangens idealen
actie ik leef ik verlang ik beoog
taak beschermen verzorgen verleggen
rol vader moeder kind
doelstelling zekerheid gemak erkenning
vermijding onzekerheid schuldgevoel schaamte
middel controle smetteloosheid aandacht
maskering streng onverschillig drammen
uitbarsting angst verdriet woede

Het woord ‘persona’ betekent masker. Iedereen die zichzelf identificeert met de eigen persoonlijkheid (het eigen masker), die leeft vanuit het ego. De werking van het ego komt volledig overeen met overactivatie van één of meerdere van de onderste drie chakra’s.

Op het eerste of onderste niveau heeft het ego behoefte aan zekerheid door alles onder controle te houden (met angst als keerzijde, en strengheid ter maskering).

Op het tweede niveau verlangt het ego gemak (met verdriet als keerzijde, en onverschilligheid ter maskering). En op het derde niveau wil het ego erkenning (met woede als keerzijde, en drammerigheid ter maskering). Het woord ego (wat Latijn is voor ‘ik’) kunnen we daarom beschouwen als een acroniem van erkenning, gemak en opdringing (van controle).

De schepping heeft ons geschapen.
En wij (her-) scheppen op onze beurt onze wereld, zowel uiterlijk als innerlijk. Onze beleving van de wereld zegt daarom vooral iets over onszelf. Wij hebben onze samenleving overeenkomstig onszelf geschapen. De strenge vaderrol hebben we aanvankelijk ingericht via religie. Religie heeft als doel om ons via wetten (zoals de tien geboden) en zogeheten godsdienaren onder controle tracht te houden.

Daarna hebben we dit versterkt met wetgeving vanuit de overheid, met vele overheidsdienaren om ervoor te zorgen dat we ons ook echt aan deze opgelegde regeltjes houden. Al deze wetten zijn bedoeld om ons gevangen te houden. Daartoe worden we als vrije wezens wijsgemaakt dat we goederen zijn die onder goederenwetten vallen. Daarom worden onze achternamen in al deze (goederen-) systemen gekapitaliseerd (dus volledig in hoofdletters weergegeven, waarmee wordt verwezen naar de geldwaarde (kapitaal) van ons als goed).

Het enige waar deze goederenwetten in zijn geïnteresseerd is de bescherming van kapitaalgoederen. Onze volledige legislatie is niets anders dan een geheel van financiële regelgeving over goederentransacties. Iedereen die zich niet langer als goed laat behandelen zal merken hoe misleidend onze (grond-) wetten zijn.

Zoals we in de huidige (verborgen) politiestaat de vaderrol kunnen herkennen, zo zien we in de verzorgingsstaat de moederrol. Deze verzorging gaat ook voornamelijk over geld, want dat is immers wat mensen die niet (langer) zelf voor een inkomen kunnen zorgen van de overheid krijgen.

De kindrol gaat over verleggen. In onze samenleving zien we dat de media voortdurend bezig zijn om onze aandacht te verleggen, bij voorkeur naar negatieve gebeurtenissen, want daar smult het ego van. En zoals de verzorgingsstaat zorgt voor ons (dagelijks) ‘brood’, zo zorgen de media voor onze (dagelijkse) ‘spelen’. En het spel wat nog populairder is dan voetballen of roddelen is (militair) geweld. Sinds mensenheugenis woedt er altijd wel ergens op het buitenoppervlak van onze moederplaneet een oorlog. Onze media vergroten dit (en al het overige geweld) maar al te graag.

Zoals het ego de baas is geworden op individueel niveau, zo is ook een (geheim) samenwerkingsverband de baas geworden op planetair niveau. En ook hierin zien we weer precies dezelfde driedeling. De strenge vaderrol is ingevuld door het Vaticaan, het centrum van religieuze macht, die achter de schermen ons probeert leefregels door de strot te douwen. Het Vaticaan is een soevereine staat in het hart van Roma (wat het omgekeerde is van amor, Italiaans voor liefde).

Een historische prent die de opbouw te zien geeft van het kapitalistische wereldsysteem.

De vertroetelende moederrol is ingevuld door het geldsysteem, dat voortdurend bezig is ons allerlei verlangens aan te smeren en onze gemakzucht te stimuleren. Het centrum van de financiële macht vinden we in London City. London City wordt omringd door 32 deelgemeenten (boroughs) die tesamen London vormen. London City (als zelfstandige borough) maakt hier (in het hart van London) geen deel vanuit en is derhalve een soevereine staat.

En de aandachtverleggende kindrol vinden we in Washington DC, het centrum van de militaire macht. De afkorting DC staat voor District of Colombia, een verwijzing naar het land dat door Columbus ‘ontdekt’ zou zijn. Dit district behoort niet tot één van de 50 verenigde staten van Amerika. Ook Washington DC is een soevereine staat. Elk van deze drie machtcentra heeft eigen wetten, eigen bestuur, eigen overheidsdienaren en een eigen nationale vlag.

Deze planetaire driedeling werkt (achter de schermen) innig samen. Hun gezamenlijke doelstelling is een totaalregime op planetair niveau. Ze willen een nieuwe ordening, zoals ook in het Latijn (de klassieke taal van Roma) te lezen is op de achterkant (lees: Duisternis) van een briefje van één US Dollar, onder de machtpiramide met bovenin het alziende oog.

Op planetair niveau is het Internationaal Monetair Fonds opgericht (gezeteld in Washington DC) om zoveel als mogelijk landen financieel slaaf te maken, door landen zichzelf steeds verder in de schulden te laten steken.

De meest doeltreffende manier om landen in geldnood te brengen gaat via oorlogvoering (waarbij telkens alle strijdende partijen van geld en wapens worden voorzien door de verborgen machthebbers).
Zowel de strijd als de wederopbouw kosten bergen geld. Om te voorkomen dat de (geheime) mondiale machthebbers niet zelf de dupe worden van oorlogsgeweld hebben ze de truc van neutraliteit bedacht.

In de grote Europese oorlogen uit de vorige eeuw was Zwitserland neutraal. Zwitserland (gelegen in het hart van Europa) maakt ook geen deel uit van de Europese Unie, noch van de NAVO (de concentratie van militaire macht via deze Noord-Atlantische Verdragsorganisatie). En de afgelopen eeuwen bewaakten Zwitserse garden de Europese Hoven, iets wat nog steeds het geval is in het Vaticaan.
Bovendien vinden we een heel belangrijke uitvoeringsorganisatie van de mondiale machthebbers in de Geneve, de hoofdstad van Zwitserland. Want daar zetelt de zogeheten wereldgezondheidsorganisatie (WHO), die vorig jaar haar allerhoogste alarmfase afkondigde wegens de uitbraak van een ‘verschrikkelijk gevaarlijk’ spookvirus .

Er zijn vele mensen die de misleidende machtspelletjes van deze mondiale grappenmakers doorzien en daarover de (digitale) noodklokken luiden. Zij beseffen veelal niet dat dit alles gewoon een spelletje is. Bovendien heeft het geen enkele zin om als samenleving af te willen rekenen met het planetaire ego (lees: de machtspiramide), wanneer we niet eerst op individueel niveau onszelf hebben bevrijd van ons eigen ego.

We zijn begonnen met de constatering dat alles energie is. Daarin zien we dus heel duidelijk de Eénheid van alles weer, want alles is gewoon een geheel van trillingen. Sommige trillingen gaan sneller dan andere. Op basis hiervan kennen we verschillende soorten energieën. Wij hebben deze benoemd als fysische-, magnetische-, elektrische- en chemische energie. Onze verre voorouders noemden dit Aarde, Water, Vuur en Lucht.

Aarde, Water, Vuur en Lucht
Deze vier energievormen waren achtereenvolgens dominant in de eerste vier scheppingsoctaven. Onze moederplaneet (Aarde) werd geschapen in het eerste octaaf (do), ongeveer 5 miljard jaar geleden. De oceanen (Water) op het buitenoppervlak ontstonden in het tweede scheppingsoctaaf (re). De uitvinding (op onze planeet) van het zelf vuur kunnen maken vond plaats in het derde scheppingsoctaaf (mi). En de benodigde schok om naar fa te komen kwam letterlijk en figuurlijk uit de lucht.

4 Lucht verstand schok chemisch geel
3 Vuur gevoel mi elektrisch wit
2 Water instinct re magnetisch zwart
1 Aarde leven do fysisch rood

De schok in het vierde scheppingsoctaaf werd gegeven door de Annunaki, zoals beschreven op de Sumerische kleitabletten (de oudste geschriften op deze planeet, voor zover openlijk bekend is). De Annunaki worden daarin beschreven als grote, reptielachtige wezens (die van boven kwamen, dus uit de lucht). Zij waren de reuzen zoals beschreven in vele oude geschriften.

De Annunaki hebben de Homo Sapiens naar hun eigen beeld (lees met hun eigen genetisch materiaal) geschapen door de Homo Erectus genetisch te manipuleren tot een slimme en volgzame levensvorm. Na verloop van tijd namen de Annunaki-mannen ook mensenvrouwen. Hieruit ontstond een mengvorm met een menselijk uiterlijk en een Annunaki-bewustzijn. (voor een uitgebreide beschouwing van deze Annunaki-bezetting en de ‘verstoringen’ die nog steeds in ons lichaam zitten, kijk HIER en HIER op WantToKnow.nl)

In met name de Soemerische kleitabletten zijn dit soort historische afbeeldingen van sigaarvormige vliegende schepen te zien!

Sindsdien is deze mengvorm altijd bezig geweest om hun bloedlijn niet verder te vermengen met die van de gewone mensen, die in hun ogen altijd minderwaardige slaven zijn gebleven. In deze mengvorm is het reptielenbrein dominant, dat niet leert noch gevoel heeft.

De oorzaken van alle barbaarsheden die sinds mensenheugenis op deze planeet door mensen zijn begaan vinden in het zelfaangestelde ‘leiderschap’ door deze mengvorm.

Alle bloedlijnen van nagenoeg alle ‘gekozen’ presidenten van de VS en van alle zogenaamde koningshuizen lopen allemaal naar elkaar toe, wanneer we deze stambomen bloot leggen.

Daarom noemen ze zichzelf ook blauwbloedigen, want de kleur blauw verwijst naar de koudbloedige reptielen (in tegenstelling tot het rode bloed van het warmbloedige plebs).

Alleen deze blauwbloedigen mogen over de rode loper lopen, waarmee de bloedlijn wordt gesymboliseerd. Sommigen zijn zo trots op hun (vermeende) afstamming van deze reptielen of draken, dat ze hun optrekje Drakensteyn noemen, en hun bootje de Groene Draak (beiden overigens volledig betaald met ons gezamenlijke geld, evenals hun draconische uitkeringen).

Alle leiders (‘gekozen’ of zelfbenoemd) maken deel uit van de (duivelse) machtspiramide. Om de schijn hoog te houden doen Rusland en China net alsof ze hier van los zouden staan (en mogelijk zelfs tegenstanders hiervan zouden zijn). Dat is allemaal uiterlijk vertoon om ons zand in de ogen te strooien. Het enige waar de machtspiramide zich echt zorgen over maakt is dat niet te veel mensen dit hele spel doorkrijgen.

Dat is de reden waarom ze alle mogelijk middelen inzetten om de mensheid vast te houden in hun lage bewustzijnsniveaus. Via de media wordt het ego voortdurend gevoed. Onze voedselketen (die via internationale wetgeving), die nu volledig onder controle is van multinationals, voorziet de mensheid van steeds minderwaardiger voedsel, waarvan er vervolgens steeds meer wordt gegeten.

Vetten en suiker maken een steeds groter deel uit van de maaltijden van velen!

De supermarkten puilen uit van gemakkelijk voedsel (hap- of snelklaar). En alles wat extreem ongezond voor ons is, dat is overal te krijgen (zoals suiker, alcohol, cafeïne, nicotine en fastfood boordevol verzadigde wetten).

En het meest barbaarse is natuurlijk de vermeende behoefte aan vlees en andere ‘voedingswaren’ die met onbeschrijfelijk veel dierenleed gepaard gaan. In het Duits klinkt het zo mooi: “Mann ist, was mann isst” (een mens is dat wat een mens eet). Via laagwaardig (en baarbaars) voedsel voeden wij onze lagere bewustzijnsniveaus.

Met behulp van de vier kleuren van de onderste niveaus, zoals hierboven weergeven, kunnen we een verhelderend licht werpen op de vier menselijke huidskleuren op onze planeet. De mensen met een rode huidskleur zijn meester geworden over Aarde-energie. De indianen leefden in volkomen harmonie met onze moederplaneet en al het andere wat via haar mag leven.

De mensen met een zwarte huidskleur zijn (noodgedwongen) meester geworden over Water-energie. De mensen met een witte huidskleur hebben via hun meesterschap over Vuur-energie de gehele planeet gaan overheersen. Via vuurwapens werden doelbewust (door de machthebbers) zoveel als mogelijk roodhuiden uitgemoord. En ook de zwarthuiden moesten eraan geloven.

De geelhuiden wisten als enige (enigszins) stand te houden. De mensen met een gele huidskleur zijn meester geworden over Lucht-energie (zoals we weten via de feng shui en de martial arts die voornamelijk gaan over de beheersing van Lucht-energie). Bovendien ontdekte de geelhuiden als eerste chemische explosie. De withuiden hebben dit vervolgens snel gebruikt om nog beter vuur te kunnen maken.

Alles inclusief onze levens (in welke huidskleur dan ook) is één groot spel. Elk van de genoemde (bewustzijns-) niveaus kent een eigen spelvorm.

Op het onderste niveau wordt het overleefspel gespeeld. In deze spelvorm spelen alle 50 triljoen lichaamscellen in dezelfde speelmodus: de overleefmodus of de groeimodus. Is dit de overleefmodus, dan worden alleen de vitale functies uitgevoerd en gaat al het overige op de spaarstand (zoals ons gevoel en ons verstand). In de groeimodus krijgt wel alles volop energie (om te groeien).

Op het tweede niveau spelen we het kuddespel. Hierin kunnen we ons anoniem (instinctief en gemakzuchtig) verschuilen achter de kudde, om zo onze (schijn-) smetteloosheid te garanderen. We kunnen ook ophouden met onszelf te verloochen en authentiek onszelf tonen zoals we echt zijn (zoals we werken denken, voelen en waarnemen).

Het machtspel wordt op het derde niveau gespeeld.
Hierin kunnen we erkenning of succes nastreven. Deze beoogde gevoelens vormen dan onze drijfveer voor ons gedrag. We kunnen dit spel als verdedigende machthebber spelen, maar ook aanvaller, om de (huidige) machthebbers onderuit te halen. Of we nu in de defensie of in de oppositie zitten, in beide gevallen maken we ons druk om de macht.

Niet alleen politiek gaat over macht, maar ook geld, status en carrière. Het is allemaal één pot nat. Wie stemt op een ander, die blijft meespelen in dit machtspelletje. Wie werkt voor een baas is een slaaf (in het machtspel). Wie nummer 1 wil zijn, die is slaaf van het eigen ego, evenals iedereen die ‘hogerop’ wil komen.

5 vrij spelen illusievrij intuïtie
4 harmoniespel balans verstand
3 machtspel erkenning gevoel
2 kuddespel gemak instinct
1 overleefspel zekerheid leven

Wie in één of meerdere van de onderste drie spelletjes meespeelt, die doet dat altijd vanuit het eigen ego. Wie zich niet langer laat foppen door het ego, die komt terecht in het harmoniespel. Daarin herstellen we innerlijk en uiterlijk de balans. Harmonie is echter geen doel maar een middel. Het doel van het harmoniespel is om onszelf volledig te bevrijden van alle illusies, zowel innerlijk als uiterlijk. De innerlijke bevrijding komt door de bewustwording dat ons lagere zelf (onze persoonlijkheid of ons masker) slechts een voertuig is voor ons Hogere Zelf (ons hoogste bewustzijnsniveau). Zodra we intuïtief vanuit ons Hogere Zelf gaan leven, worden waarlijk vrije spelers in het Grote Levenspel.

De meest hardnekkige illusie (voor velen) is die van het onderscheid tussen goed en kwaad. Dit heeft alles te maken met de (opgedrongen) ideeën over God en de Duivel. In het Engels zien we heel duidelijk dat beide ideeën gaan over goed en kwaad:

(D)EVIL – GO(O)D

De Devil is gewoon de personificatie van evil, wat letterlijk en figuurlijk het omgekeerde is van live. De duivel is niet anders dan een omdraaiing van een halve waarheid. En God (of good) is dus gewoon het hele verhaal. That’s all!

Iedereen die zichzelf christen, moslim, jood, hindoe of boeddhist noemt, die kiest daarmee (vrijwillig) voor slavernij door een geloofsysteem wat per definitie niet het gehele verhaal vertelt. In het gehele verhaal is het goede (God) één met het kwade (de Duivel).

Religies praten over de strijd tussen het goede (het Licht) en het kwade (de Duisternis). Wie strijdt, die kiest altijd voor een halve waarheid. Iedere (goedgelovige) christen, moslim, jood, hindoe of boeddhist gelooft daarmee in een halve waarheid en verafgoodt dus de Duivel. Iedere (geïnstitutionaliseerde) religie is per definitie satanistisch.

halve waarheden hele waarheden
schepping in 7 dagen 7 dagen + 6 nachten (=13)
onze Vader (in de Hemel) onze Moeder & onze Vader
Vader, Zoon, Heilige Geest

Vader, Moeder, Kind

Heilig (Holy) geheel (wholy)
Licht bestrijdt Duisternis Liefde (versmelting van uitersten)
beloning & bestraffing oorzaak & gevolg
in het hiernamaals tijdens ieder leven
gelovigen & zondaars bewustzijnsniveaus (9)
Dag des Oordeels (extern) zelf oogsten (intern)

Onze Vader..

De -vaak verstopte- essentie van alle religies in de wereld: ‘Verbind je via het hart tot de Eenheid’..! En laat Liefde de ‘verschillen’ versmelten..

De Bijbel staat bol met halve waarheden, evenals alle andere zogenaamde Heilige geschriften als de Koran en de Torah. Niet alleen zijn de duistere Nachten geschrapt uit het scheppingsverhaal. Ook zijn alle verwijzingen naar de fundamentele gelijkwaardigheid tussen het vrouwelijke en het mannelijke systematisch verwijderd.

Velen kennen het gebed genaamd ‘het Onze Vader’. Maar er is eenzelfde gebed genaamd ‘het Onze Moeder’. En Onze Vader is ook niet God, noch is de Schepper gelijk aan God. God is de fundamentele Eénheid van alles. Het woord wat ons het beste laat zien hoe uitersten samen één kunnen zijn is Liefde, want Liefde laat tegenstellingen versmelten.

De gehele waarheid laat ons telkens het geheel zien: de fundamentele Eénheid (vol van Liefde). In het Engels is hier het ‘misverstand’ over heilig (Holy) ook goed duidelijk te maken, want dit dient wholy (geheel) te zijn. Evenzo is een black hole geen gat, maar een geheel (black whole). Niets is heilig (holy), en alles is een geheel van Eén! Het is dus geen hole in one, maar een whole of one!

De Duivel en de Illuminatie
De Duivel wordt gesymboliseerd via het pentagram – een ster met vijf punten. Meestal wordt dit symbool met de punt naar beneden getekend, zodat de twee bovenste punten de hoorntjes van deze plaaggeest kunnen voorstellen. De verborgen machthebbers beschouwen de Duivel openlijk als hun God. Deze afgod kent vele namen (minstens evenveel als God), zoals Lucifer, Baphomet, Beëlzebub of Satan.

De top van de machtspiramide noemt zichzelf de Illuminati, en hebben zichzelf in 1776 officieel opgericht (in Duitsland). In zowel lucifer als illuminati zien we verwijzingen naar het Licht, maar de goede verstaander begrijpt dat dit het ‘licht’ is zoals we deze kennen in oplichting. Dit ‘licht’ is niets anders dan omgedraaide duisternis.

De duistere machthebbers maken openlijk aan elkaar duidelijk dat ze satanist zijn door het handgebaar waarbij alleen de ringvinger en de middelvinger gebogen worden. (zie de foto hiernaast van George en Laura Bush!) De wijsvinger en de pink wijzen vervolgens naar beneden. Dit gebaar moet de geitachtige kop van Baphomet voorstellen.

God is een pentagram met een omringende cirkel. De energetische essentie van dit symbool toont ons hoe energieën (onophoudelijk) samenspelen en hoe we hier gebruik van kunnen maken om vrije energie op te wekken.

De pentagramlijnen zijn mannelijk, en vijf de omsluitende cirkeldelen vrouwelijk. God is dus mannelijk èn vrouwelijk, leven èn dood, goed èn kwaad.

Nederland heeft openlijk ‘nee’ gezegd tegen de Europese grondwet. Velen weten niet dat deze grondwet alsnog via het Verdrag van Lissabon tot stand is gebracht. Onze vlag is dus niet het rood-wit-blauw, maar de vlag die we op onze nummerborden zien.

De vlag van de Verenigde Staten van Europa kent 12 pentagrammen (zonder de Goddelijke cirkel). Deze vlag toont dus openlijk onze aanbidding van de Duivel.

In de vlag van de Verenigde Staten van (Noord-) Amerika zien we 50 pentagrammen, en in de rode en witte strepen zien we heel duidelijk de 7 Dagen en 6 Nachten van een scheppingsoctaaf afgebeeld.

De grappenmakers die gezamenlijk de besturing van het planetaire ego op zich hebben genomen, weten ‘duvelsgoed’ waar ze mee bezig zijn, al honderden jaren lang.

Ze zijn onmiskenbare meesters in planning en uitvoering omdat ze weten hoe alles werkt, wat ze vervolgens zo goed als mogelijk verborgen proberen te houden voor de benodigde toeschouwers voor hun ego-spel.

Blijven wij kijken naar hun spel, of gaan we gewoon lekker ons eigen spel spelen?

De Annunaki leverden de eerste schok (in het vierde scheppingsoctaaf). In de totale schepping zien we dat er nog een schok is, namelijk in het negende scheppingsoctaaf. Deze schok zal plaatsvinden in 2011.

En wat ons dan te wachten staat wordt beschreven in het boek ‘Liefde voor Wijsheid’, dat gratis digitaal beschikbaar wordt gesteld via de website Pateo.nl. (klik HIER)

160 gedachten over “Niveaus…

 1. Tjonge johan
  wat een ontluisterend geheel weer maar wat wil je nou eigenlijk zeggen ?

  gaat het weer de zelfde kant op als je bewering van het ritme der priemgetallen ? dat zou je pas publiceren als de msm er het licht op zou schijnen ? en toch kom je met een warrig filmpje op youtube en ook dat is het niet meer als een warrige presentatie van de Zeef van Eratosthenes, dus wat wil je nou zeggen johan, ben je je eigen religie aan het ontwikkelen ? is jou gedachten goed een begin van een nieuwe sekte ?

  ik ben benieuwd !

  de link naar het filmpje

  http://www.youtube.com/watch?v=HmRalFkPtoM

  1. Mensen die per se verbanden WILLEN zien, zien die dus ook. Het zijn ook deze mensen die altijd zeggen dat toeval niet bestaat. Nou, toevallig wel hoor!

 2. @ Johan,
  Helemaal mee eens de Liefde tilt ons uit het doolhof van denken.
  Het Universum heeft voor de mens nog oneindig veel andere bewustzijn niveaus
  beschikbaar Vanuit het inzicht dat alles met elkaar verbonden is en een oprecht verlangen vanuit het hart vindt de Ene de Bron als in een flits de mens die zijn hart geopend heeft voor dit Wonder dat is wat Ik Ben en Wij Zijn.

  1. We are friends.

   In werkelijkheid zijn we één, de liefde, de kracht, wij zijn buiten de dualiteit, één met elkaar, een met het al.

 3. @Johan,

  Wederom een heldere uiteenzetting en samenvatting van deze zaken.

  De puzzel des levens lijkt vaak met de details te worden opgelost, en zoals je al vaker hebt kunnen bewijzen en laten zien, weet je deze op begrijpbaar niveau voor alleman te kunnen communiceren.

  De verbondenheid van het materiele en het immateriele, het stoffelijke en het onstoffelijke en de natuurlijke hierarchie en verbindingen des levens, waar naasten vastlopen in bepaalde hoeken van het eigen onderzoek ben je vaak een uitkomst gebleken met je inzichten,kennis en informatie hmm zou bijna denken dat toeval niet bestaat….

 4. even een correctie: 15 is het getal van de duivel waarbij 5 +1 weer 6 zijn. Het onafhankelijke getal 6 staat echter voor keuze. Wat kies je? Goed of kwaad in de zin wat is goed of niet goed voor jou? Daar gaat het getal 6 over. voorafgaand aan 15, staat 14. het getal 14 staat voor harmonie en is dus een tegenstelling tot het getal 15. 1+4= 5 en staat voor bescherming. bescherming tegen een verkeerde keuze? Na 15 komt 16, plotseling wegvallen van bedekkingen, de ondergang van Sodom en Gomorra, het loslaten van oude concepten. 1+6= weer 7. 7 staat voor het inslaan van een eigen weg, een groeiproces waarbij een waarschuwing uitgaat jezelf niet te overschatten…….. Dit even over het gebruik van getallen en hun betekenis. Sorry Johan, daar had ik graag wat meer diepgang in gezien:-)

 5. vuurwapens zijn ontstaan in china
  Vuurwapens ontstaan na de uitvinding van het buskruit. In China waren rond het jaar 1000 al vuurwerk-raketten gevuld met buskruit in gebruik bij de oorlogsvoering. Of buskruit via handelsroutes naar Europa kwam of hier onafhankelijk ontdekt is is niet meer na te gaan. Een anekdote verhaalt dat een Duitse monnik die zich met alchemie bezighield buskruit per ongeluk ontdekt heeft. Rond het midden van de 14e eeuw verschijnen de eerste vuurwapens in Europa. De ontwikkeling van het kanon in de 15e eeuw met zijn tot dan toe ongekende kracht, maakt mede een einde aan de Middeleeuwen.

  geelhuiden noemde je ze toch ?

 6. Iedereen is vol lof over Oldekamp het spijt mij ik heb een geweldige afkeer van zijn artikelen.
  Over het algemeen snap ik ze niet maar ik kan mezelf ook niet zover krijgen dat ik het ga lezen.
  Het is eigenlijk ook teveel, hoe kan iemand zoveel weten over deze materie.
  Mogelijk doe ik hem onrecht maar dit is wat ik voel.
  Als ik Davit Wilcock beluister dan zit hij precies op mijn golflengte maar bij Johan krijg ik constant kortsluiting.
  Ik vraag me af of meer mensen hier last van hebben.

  1. Dat gevoel zit natuurlijk niet bij Johan goede Berma.. maar bij jezelf. Hij roept kennelijk ‘iets’ in je wakker, wat je minder plesant vindt..
   Misschien spiegelt hij een betweterige vader/vriend/oom/moeder/zus enzo.. Kan allemaal.
   Johan is de goedheid zelve, dát kan ik je verzekeren. En… voor de Duvel niet bang..! 🙄 👿 😈

  2. Meer dat hij voor alles een verklaring heeft, ik geloof wel dat hij oprecht is.
   Van Davit Wilcock kan ik het wel pruimen nogmaals het spijt me voor deze reactie maar het komt recht uit het hart.

 7. Beste allemaal,

  We laten ons keer op keer bespelen door het kind in ons. We storten ons massaal op hetgeen buiten ons is (vulkaan, coup in Polen e.d.). Waar het mij omgaat is dat we geen steek opschieten wanneer we niet begrijpen dat dit alles een afspiegeling is van ons innerlijk. In het bovenstaande laat ik daarom zien dat het persoonlijke ego en het planetaire ego exact op dezelfde manier in elkaar zitten en werken. Blijven we nu gedwee doen wat het planetaire ego of persoonlijke ego wil, of gaan we nu eindelijk begrijpen dat er meer is?

  Ieder oordeel (goedkeurend of afwijzend) komt van ons lagere zelf, want ons Hogere Zelf oordeelt niet, want daarin zijn geen hokjes waarin we alles moeten stoppen. Ik ken mijn lagere zelf inmiddels door en door, en weet (meestal tijdig) wanneer het ego probeert het stuur te pakken. Alleen mensen die eerst deze innerlijke ontdekkingstocht durven aan te gaan, die kunnen daarna echt iets betekenen in de gezamenlijke werkelijkheid van ons allemaal. Zonder een duurzame kern waaien we allemaal mee met de wind die ons het beste bevalt (vanuit het ego).

  En maak je ajb niet druk om de boodschapper. Het gaat alleen maar om de boodschap. En die boodschap is volgens mij zo belangrijk dat ik daar al mijn tijd, energie en geld voor over heb!

  1. Het onderscheid maken tussen het hogere en het lagere Zelf creeërt een gevoel van afgescheidenheid die er helemaal niet is.

   De gaande trent van het ego geeft dit ook duidelijk aan. Het ego is echter niet iets verkeerds, maar slechts een evolutionair voertuig waarin we ons tijdelijk hullen. Het maakt een onmiskenbaar onderdeel uit van de menselijke groei. Die groei gaat echter veel langzamer dan veel denkers ons doen voorkomen. Maar omdat mensen gehecht raken aan het denkbeeld dat ze een eeuwigdurende persoonlijkheid zijn, koesteren ze een of andere denkbeeld over onsterfelijkheid. Maar de mens is sterfelijk, dat gegeven erkennen is de eerste stap.

   Ik lees helaas toch wat oneffenheden in de betekenissen van sommige symbolen. Zo duidt het hoorngebaar in oorsprong (door het echtpaar Bush) juist op het afzweren van het kwaad. Het is echter binnen de muziekstroming overgenomen als een satanistisch gebaar. Bush staat juist bekend als een conservatieve wedergeboren christen.

  2. Geachte franciscus001,

   Geloof vooral wat je zelf wilt. Ik ben een wetenschapper. Ik wil gewoon begrijpen hoe alles zit. En ik merk dat ik daar steeds verder in kom, en dat alles fantastisch mooi in elkaar blijkt te passen.

   Ik spreek uit eigen ervaring, want alles wat ik als praktiserend psycholoog mijn cliënten vertel heb ik eerst zelf proefondervindelijk uitgeprobeerd. Mijn verstand begrijp het, mijn gevoel vertelt me dat het klopt en mijn zintuigen laten me zien dat het waar is.

   Maar nogmaals, blijf trouw aan jouw eigen waarheid. In mijn waarheid is het doden van levende wezens omwille van eigen gewin het omgekeerde van wat Jezus ons heeft geprobeerd duidelijk te maken. Heel opmerkelijk dat jij George W. Bush durft te plaatsen in dat Licht. Heb je wel eens van 911 gehoord, of van de Golfoorlogen?

  3. De ware betekenis van het “hoorngebaar” door het echtpaar Bush:
   http://politicalhumor.about.com/b/2005/01/21/the-bush-familys-satanic-salute.htm
   http://www.utexas.edu/friends/fun.php?which=4
   http://en.wikipedia.org/wiki/Hook_'em_Horns
   Het “nationale” rund van Texas, de “longhorn” is de mascotte van de Universiteit van Austin, Texas. Longhorn Bevo was de eerste in de lange rij van Longhorn mascottes.
   Het handgebaar drukt verbondenheid uit met de universiteit en support aan het football team.

   Er wordt wat heel wat afgezwamd hier, zonder dat de schrijvers ook maar enigszins de behoefte hebben om te controleren wat ze allemaal op het internet kwakken, Johan Oldenkamp incluis, met zijn idiote, volkomen onjuiste interpretatie van het handsymbool van de Bushes.

   Wanneer gaan jullie eindelijk je huiswerk eens maken?

  4. @ trijntje winkel,

   Misschien moet je eerst eens een zelf onderzoek startten naar begrip van symboliek, occulte genootschappen en de regerende elite in de wereld. Dan kom je tot een hele aparte ontdekking waarmee al je overtuigingen veranderen tot een plaatsvervangende schaamte! Dat jij alles gelooft wat de MsM je voorschoteld en je met alle oogkleppen voor doordenderd is onbegrijpelijk…

  5. Léon,

   Kom dan eens met wat onderbouwing voor die bizarre bewering over de fam. Bush en de bevolking van Texas in het algemeen. Moet ik echt zonder enige onderbouwing geloven dat driekwart van de Texaanse bevolking aan duivelsaanbidding doet??

   Laat je toch eens nakijken.

  6. @Trijntje winkel,

   je bedoeld de zakelijke verhoudingen met de familie bin laden? De vele belangen in oorlogsindustrie? lid van de skull&Bones, de staat texas op zichzelf heeft een hele aparte wettenstelsen tov andere staten! Zijn veelal fascistisch met name tov donkere mensen, enfin je weet helemaal niets of de staat texas laat staan de dingen die het dagboek niet kunnen vele betreft de machtige familie bush of was je ook even vergeten hoe de vader bush het is verlopen en daar allemaal over na boven is gekomen? Zeker ook onzin! Doe alsjeblieft eerst eens een zelfonderzoek, ervaar de realiteit eens zoals die werkelijk is ipv op voorhand te oordelen op basis van desinformatie, of geloof jij altijd het verhaal zoals het je word voorgeschoteld? dan zijn we helemaaal snel klaar…

  7. Goed hoor Leon, jij hebt helemaal gelijk, de realiteit valt toevalligerwijs altijd volkomen samen met wat jij denkt.

  8. Beste Johan, onderscheidt maken in mijn waarheid of jouw waarheid duidt al op afgescheiden denken. Want wat ís de waarheid?

  9. @Trijntje Winkel

   die werkelijke realiteit is de conclusie van mijn zelfonderzoek, nogmaals zou je ook is moeten doen kan zeer verhelderend werken! mijn persoonlijke is er een die is voorafgegaan door heeeeel veeel gebeurtenissen, ontdekkingen en bevestigingen die ik met veel tranen, zweet en lichamelijk zware belasting heb moeten doorlopen! En door het lezen van jouw ongenuanceerde reacties en met dogma overspoelde oordelen weet ik weer even hoe sommige naasten nog een zware dobber gaan krijgen door alle illusies waarin ze zijn bljven hangen. Maar goed jouw perspectief is de jouwe ik kan daar met al mijn liefde of waarheden toch geen spat aan veranderen, het zal uit jezelf dienen te komen.

  10. Jezus sprak: “Laat hem die zoekt, zonder ophouden zoeken, totdat hij vindt. En als hij vindt, zal hij in verwarring raken, en als hij in verwarring geraakt is, zal hij zich verwonderen, en hij zal heersen over het Al.”

   evangelie van Thomas

  11. @ Trijntje Winkel

   Iedereen heeft eigen fantasie wereldje en zijn eigen gedachte goed, jij hebt de jouwe en wij de onze.
   Het geduw-trek hoe alles in elkaar moet zitten en wat de juiste keus is gezien dit al duizenden jaren plaats vind onderling tussen iedereen.
   Tijd om eens wakker te worden over zien van het aantal mensen wat op deze planeet rond beweegt iedereen gestaaft aan zijn eigen ervaring en inzichten, alvorens je zo goed aan het generaliseren bent.

   Doe eens wat aan horizon verbreeding.

  12. Of aan hemelverhoging..
   Wortelverdieping..?

   Maak gewoon een kruis en ga in het midden staan..!!!!

  13. Waar het mij omgaat is dat we geen steek opschieten wanneer we niet begrijpen dat dit alles een afspiegeling is van ons innerlijk.
   De vraag die bij mij al enige tijd terugkomt is.
   Wat bestaat er nog als de mens niet meer zou zijn? Als alles buiten ons een illussie is dan zou alles verdwijnen.

  14. Hee Riet,

   Als iets een illussie is kan het niet verdwijnen Riet, het heeft nooit bestaan.
   God Is!
   😉

  15. Goed werk Johan,

   Vanuit de innerlijke waarheid kunnen we pas gaan leren en creëren.

   Doorzien we de schijn van goed en kwaad, alles komt uit onszelf.

   Alleen het pure bewustzijn is belangrijk, die alles onbevooroordeeld aanschouwt.

   Alles is oorzaak en gevolg, wie durft, wanneer die het grote spel doorziet, nog iets goed of fout te noemen?

   Iets kan fout lijken, maar iets moois komt daar weer uit te voorschijn en net zo andersom.

   Vanuit bekrompen ego’s is alles lariekoek, aan iedereen, zoek uw ware zelf en gij zult zijn het evenbeeld van God.

 8. jij zegt
  ” Ieder lichaamscel is intelligent en staat volledig ten dienste van het geheel. Deze cellulaire levensintelligentie vinden we in de eiwitten (proteïnen), die via vormveranderingen onderling communiceren over alle relevante omgevingskenmerken. Deze communicatie is bepalend voor de activatie van de genetische codering, en zelfs voor de eventuele aanpassing hiervan.”

  john consemulder zegt

  ” Deze blauwdruk is gebaseerd op trillingen, frequenties, resonantie en interferentiepatronen. De wereld van dynamische en organische energievelden die materie aanstuurt en in stand houdt, zou je kunnen zeggen. Feitelijk de ware vorm van communicatie binnen en tussen alle cellen van ons lichaam. ”

  wie heeft nu gelijk ?

  1. Hoi Gait,

   Fijn dat je nog op WTK bent!
   Nog veel sterkte toegewenst met het verlies van je vriend.

   Niemand heeft gelijk,iedereen heeft gelijk…..het gaat er alleen maar om wat jij er mee doet Gait.

   groetjes Lianne

  2. maar guido zie je ook niet dat je 2 leiders elk een ander verhaal hebben wie heeft er volgens jou gelijk ?

  3. Denk dat jou verhaal ook helemaal op zijn plaats zou zijn Gait, als jij tenminste een eigen theorie over alles hebt.
   Misschien zou een eigen artikel wel eens heel inspirerend van jou kant kunnen zijn dan both J’s.

   Inderdaad nog gecondoleerd met je naaste vriend, leven is gecompliceerd genoeg en weinig kunnen dat beamen in de juiste woorden.

  4. Het wordt eens tijd dat de leiders (1) weten wat lijden is..!
   Hadden we maar meer ‘lijders’ (2)…!
   Bedoel je dat?

   Of wil je lijdend voorwerp blijven op de/je/deze site?

  5. @ Guido

   Ik doe beide: leiden als zowel lijden, het is de ascentie die de verandering bepaald, de fiets die je doet stuiteren op het asfalt en een ziekte proces die je deels sloopt, nog leuker is als je de haantje de voorste bent er mee.
   Wat betreft het werkwoord leiders, daar kan je van alles voorhangen en dat heeft dan een extra betekenis…

 9. @trijntjewinkel, ieder zijn eigen waarheid. Jammer dat je niet in staat bent respectvol op een andere mening te reageren, natuurlijk mag je wel je mening geven maar laat een ander in zijn of haar waarde.

 10. Beste Johan,
  Wat ik heb gelezen van het pentagram (met een punt naar boven en twee punten naar beneden) is:
  “Het pentagram stelt in alle tijden het symbool van de wedergeboren mens, de nieuwe mens. Ook staat het symbool voor het universum en zijn eeuwige wording, waarin het goddelijk plan geopenbaard wordt.
  Een symbool krijgt actuele waarde, wanneer het aanzet tot verwerkelijking. De mens die het pentagram in zijn microkosmos, zijn kleine wereld, verwerkelijkt, bevindt zich op het pad van transfiguratie.”
  Uit: PENTAGRAM, Tijdschrift van de Internationale School van Het Gouden Rozenkruis, Lectorium Rosicrucianum
  Hartelijke groet

 11. @Johan
  Ik vergeet nog aan je te vragen waarom jij het pentagram als duivels symbool ziet. Meestal zie je dit symbool met twee punten naar beneden en een punt naar boven. Zit het duivelse in het omgekeerde pentagram of zie jij beide als duivels? En waarom dan?
  Groet

  1. Lieve Willie,

   Wat vind je nu zelf van het door jou aangehaalde citaat? Wat kun je er concreet mee?

   Lees ajb mijn nieuwste boek (slechts 148 blz. A5-formaat). Het laatste deel gaat over God en de Duivel. Plat gezegd is de Duivel niets anders dan de halve waarheid. Een pentagram zonder de omringende cirkel staat voor het mannelijke. God is mannelijk EN vrouwelijk. Liefde is de kracht die uitersten laat versmelten. God is Liefdevolle Eenheid. De Duivel staat voor dualiteit. En dit alles kunnen we in onszelf verifieren, zonder vage woorden. Gewoon heel direct en concreet. Daarom heb ik dot boek geschreven. Een praktische gids voor zelfontwikkeling (voor een ieder die daar aan toe is, en dat is volgens mij nog maar een heel klein groepje mensen, want de rest zit nog volledig in de ban van het ego).

  2. De grote opgave voor iedereen de komende jaren: het ‘donker’ IN jezelf omarmen. Niets uitsluiten. Zó wórdt je EENHEID.. De Duvel zit niet ‘buiten’ je. Hij is een onlosmakelijk onderdeel van jouw ZIJN als ‘Spirit-particle’.

  3. Maar waarom het ego vergelijken met de Duivel? Ik noem dat terug naar het middeleeuwse denken waarbij dit soort dualiteit werd voorgesteld door een engeltje op de rechterschouder en een duiveltje op de linkerschouder.

   We hoeven niet bevrijdt te worden door van het ego want we ZIJN het ego. De mens van nu is een duaal wezen, mannelijk-vrouwelijk. Je kunt je simpelweg niet losmaken van datgene wat je van nature bent. In een verre evolutionaire toekomst zal de mens misschien een androgyn wezen zijn.

   In zekere zin bevestigd het onderscheidt tussen God en de Duivel het menselijk onvermogen het grotere geheel waar te kunnen nemen. We proberen het wel, maar worden tegelijkertijd maar al te vaak op onze menselijke zwakheden gewezen. Is dat per definitie slecht? Nee, het geeft slechts een groeiproces weer waarvan we uitkomst niet met zekerheid kunnen vaststellen.

  4. F001: Steve Rother heeft een aantal jaren geleden al gemeld vanuit de onstoffelijke ‘GROEP’, dat wij in ’trialiteit’ terecht zullen komen, en dat die ontwikkeling zich toen (ca. 2003) in ging zetten.
   Het betekent dat je in staat bent vanuit een triale positie, te ZIEN wat dualiteit betekent. Daarmee ook de kans creërend op een Eenheidssituatie waar duale factoren elkaar omhelzen (zoals de tekening helemaal bovenaan!)
   Je verhaal klopt in die zin, dat er een heftige dualiteit heerst.. Maar wat is er dan nodig om daaruit te komen..? Juist, die helicopterview, die ‘TRIALE POSITIE’..
   Onze ziel is kennelijk in staat het MIDDEN op te zoeken, DIEP te doorvoelen en niet te oordelen. Hierdoor ontstaat het ZIJN op het werkelijke ‘KRUIS’, de verbinding tussen verticale hemel-aarde-as en de horizontale intermenselijke-aarde verbinding..

   Nogmaals; JUIST door die dualiteit is het nu heerlijk toeven, ervan uitgaande dat je je ego als mens dusdanig in de hand kunt houden, dat het jou niet het zicht ontneemt van die TRIALE positie..!!
   Hold your horses!

  5. Hoi Franciscus,

   Het gaat om compassie en vergeving Franciscus,dit zijn géén ego-eigenschappen.Iedereen heeft het in zich om te kunnen vergeven en compassie te voelen, wat is dan de bron van deze eigenschappen? Je Ware essentie!

  6. Ik begrijp die helicoptervieuw best, dat riepen mensen duizenden jaren geleden ook. (zie bv. de Vedische Upanishaden) Maar de moderne mens is sindsdien niet zo heel erg veranderd, want veel van die oude wijsheden van toen zitten verpakt in moderne verpakkingen. Voor mij een teken dat evolutie niet over één dag gaat.

   De mens van nu is echter duaal, dat hoeft overigens niet te betekenen dat de mens altijd een dualiteit zal zijn. Inzicht in eigen dualiteit is immers een eerste stap. Het ego zie ik echter als een noodzakelijk middel of voertuig waardoor we ooit door de illusie van afgescheidenheid zullen heenkijken. Eigenlijk op een wijze dat de onbewuste (dierlijke) mens evolueerde tot een zelfbewuste persoonlijke mens. De volgende stap lijkt mij meer een collectief denken en waarnemen. De mens van nu denkt en voelt fragmatisch. Liefde en vergevingsgezindheid zijn hogere emoties, maar worden desalniettemin door een tijdelijke persoonlijke bril ervaren. Het is een noodzakelijke stap binnen evolutie. Het ego kan daarom je grootste vriend maar tevens je grootste vijand wezen. (God-Duivel-concept)

 12. Stel, dat mensen niet meer bang zouden zijn voor de dag van morgen.

  Stel, dat de mensen geen zekerheid meer behoeven en gelukkig zijn met hun leven zoals het is.

  Stel, dat mensen niet meer bang zijn voor de dood, die we allen mee gaan maken.

  Stel, dat deze mensen allen hun eigen ondernemingen beginnen, alleen of met elkaar, in de vorm van gelijkheid en gelijkgestemden. Het werk gaan doen wat ze werkelijk leuk vinden. Zoek een gat in de markt, wees innovatief.

  Dan is het over met de multinationals, de machtigen hebben niets meer te zeggen, iedereen vrij.

  Zonder angst zijn we allen vrij, begin bij jezelf, vandaag, voor een wereld zonder manipulatie door angst.

  Angst om geen inkomen te hebben, angst om er niet bij te horen, angst voor de dood. Doorzie deze onzin en LEEF!

  Werk met liefde aan jezelf en je eigen invulling van dit bestaan, zo kunnen we de wereld veranderen!

 13. Prachtig verhaal Johan, bedankt voor je energie en tijd.
  Fijn dat je jouw visie met ons wilt delen. Ik spiegel me ermee en leer ervan wat ik nodig heb. We zijn nooit uitgeleerd want het is al met al een hele opgave het AL te doorgronden maar ook weer zo makkelijk door het niet te doorgronden want het is er AL.

 14. Beste allemaal,

  Hartelijk dank voor de soms Hemelse reacties, zoals zeker de drie hieronder (in mijn ogen dan).

  Iets aardser is mijn oproep van vandaag, de geboortedag van haar wijlen moeder, aan Beatrix van Amsberg (van Duitse bloede) om openlijk te erkennen dat haar machtslegitimering ongegrond is. Lees hier de gehele oproep (dat in het verlengde ligt van bovenstaand artikel):

  http://www.pateo.nl/legitimering.htm

  1. Mooi stuk Johan,

   Haar macht en ook van anderen is inderdaad ongegrond.

   Hier een link naar een website die van alles over de machtswellustelingen bloot legt.

   Deze link gaat over het EU Parlementsgebouw.

   De Toren van Babel. Let vooral op de verbannen poster.

   http://vigilantcitizen.com/?p=142

 15. @Martijn, inderdaad verwijst de poster naar het schilderij van Breughel over de toren van Babel. Als je goed kijkt zie je ook dat het EU gebouw er erg op lijkt. Misschien weet je ook dat in Openbaringen over het einde der tijden, nadat een Engel op zijn bazuin heeft geblazen, staat: Welaan, de Toren van Babel is gevallen!!!!!!!!!! Dat geeft te denken nietwaar? Net als de verwijzing naar het spreken in vele talen bij het verhaal over de Toren van Babel, linkt dat mogelijk ook naar de vele talen die in Europa gesproken worden. Dat zou dus betekenen dat met name Europa `de as van het kwaad` zou vertegenwoordigen. Er is ook nog een andere verklaring, die zou verwijzen naar het vrijheidsbeeld. Maar ja, die is weer door frankrijk geschonken en zo leidt dat beeld dus ook weer naar Europa….

  1. Ik ben niet zo belezen over de Bijbel.

   Het mag voor mij in ieder geval duidelijk zijn dat veel symboliek wordt gebruikt uit de Bijbel en geheime genootschappen.

   De website van die link laat o.a. ook zien welke symboliek (vaak satanisch) in de muziek industrie tegenwoordig.

   Met name bij Lady Gaga, Jay-Z, Rihanna en Beyonce.

   We zitten in een rare tijd waarbij het lijkt of de eindtijden expres worden gestimuleerd door de machtselite.

  2. Idd Martijn je hoeft niet zo belezen te zijn om het zelfde in het zelfde te ontdekken, welliswaar in een nieuw jasje is de basic van het ‘demo’cratisch eigenlijk maar een half afgemaakte vorm.
   Er is nooit een eind produkt geweest binnen het mensenlijk zijn, alles is maar de halve waarheid en de halve werkelijkheid van het totale verhaal.
   Als alles maar half af is hoe zou de ‘Finshing Touch’ er uit dan uit zien?

  3. Mijn overtuiging is dat we nu beschikken over technieken waarmee de beschreven eindtijd uit de bijbel kan worden gefigureerd en dat er lieden zijn die er genoeglijk mee bezig zijn hier een script voor te schrijven en uit te voeren .Puppet Steve Quale kan hier ook met geuren en kleuren over kan vertellen.

   http://www.youtube.com/watch?v=WNAXCd6VDSE

   Let dus op dat je je binnenkort niet meteen overdonderd voelt bij een hologram zichtbaar aan de hemel. Er zullen er nog velen volgen. Veel gewauwel over de antichrist volgt nog komende tijd, let maar op.

   Blijf je intuitie trouw en doorvoel de waarheid, speel je eigen spel.

  4. Helemaal met je eens Burke! Hologrammen zijn al gebruikt bij de 9/11 aanslagen. Proberen iets te begrijpen van ‘een niveau’tje of 3 á 5 hoger, is alleen mogelijk, als je stil bent van binnen; je niet als een betweter gedraagt op het niveau waar jij bent’…

  5. idd Guido, des te meer ik het op me laat inwerken geloof ik ook dat er bij 9-11 sprake is geweest van gebruik van hologrammen

  6. Alles schijnt een halogram te zijn geweest, ikke ook maar mag het de volgende keer wel een dikke halokilotje meer zijn ?!

 16. @Martijn, feit is inderdaad dat het EU gebouw ver na het schilderij van Breughel is gebouwd. Dus kun jij daar gelijk in hebben. Feit is dat lady Gaga bij een close-up er demonisch uitziet. Kijk maar eens op You-Tube bij de uitrijking van volgens mij de MTV award en zet het beeld regelmatig even stil wanneer haar gezicht in beeld komt. Ik kan je verzekeren, je gelooft je eigen ogen niet…

  1. Dank je wel voor deze tip, Kritisch. Ik heb even gezocht op YouTube en kwam inderdaad zeer bizarre uitdossingen van deze dame tegen. Ik neem aan dat je met name doelt op het ‘bebloede’ gedeelte. Volgens jou is dus dit meer dan aandacht trekken door te choqueren. Wil je met ons delen hoe jij dit alles interpreteert? Ik ben wel benieuwd, namelijk.

  2. maar is dat niet wat ze willen …….? dat we er waarde aangeven, dat we het betekenis geven.
   Probeer zoveel mogelijk je tv uit te laten,het is moeilijk vooral met kinderen.Maar is dat niet de enige oplossing?

  3. @Lianne

   Het probleem is juist dat de nieuwe generatie besmet wordt met dit soort beelden.

   Ik luisterde vroeger naar zware metal muziek, tot ik het gevoel kreeg dat het mij negatief beïnvloedde.

   Nu zie je dezelfde beelden bij hypnotiserende muziek terugkomen en zelfs kinderen op de basisscholen zijn er gek op.

   Nou ja, we zien vanzelf wat ervan terecht komt, goed is het in ieder geval niet voor de opgroeiende jeugd.

 17. @ Johan

  “Het woord ‘persona’ betekent masker. Iedereen die zichzelf identificeert met de eigen persoonlijkheid (het eigen masker), die leeft vanuit het ego. De werking van het ego komt volledig overeen met overactivatie van één of meerdere van de onderste drie chakra’s.”

  De onderste 3 niveau’s die je een paar keer aanreikt in je verhaal duiden op een eenzijdig inzicht, gericht naar enkel het lagere toe.
  Op WTK gaat het continue over dualiteit en over EGO’s punt gericht voor alles wat beneden het 5D – hart chakra gebeuren zit verankerd.

  Vreemd genoeg dat je maar weinig mensen ziet komen hier die vanuit de hogere niveau’s functioneel blijken te zijn, is er iemand daartussen dan zijn dat gelijk per intentie ‘betweters’ en mensen die in de box denkend zijn.

  Het 5D zijn ontbrak ook in jou aanwezigheid op 1 lezing te Zaandam waar je EGO het niet toe liet om op 1 niveau wil komen met anderen omdat hun waarheid niet de jouwe is en daar omtrent een discussie hoogtij viert dat iedereen dus automatisch gevangen zit in deze 3 lagere nivau’s.

  De hogere niveaus ontbreken gewoon want daar zijn geen weerklanken in te vinden hoe dat ik elkaar steekt, vreemde is dat zelf je echt alleen met deze onderste niveau’s aan het stoeien bent voor een concreet antwoord.

  Zo bijzonder vind ik je verhaal dus hier ook weer niet, zit nog steeds in spanning te wachten tot wanneer je eens met iets van een veel hoger niveau mee over de brug komt, totaal los van dat EGO, dualiteit en duisterlijke gebeuren of kan je dan niet ?

  1. Hoi Paul,

   Onderzoek eens waar jouw oordeel vandaan komt? Waarom heb je de aandrang om een oordeel te vellen over mij en mijn verhaal?

   Zou je mijn boeken hebben gelezen, dan zou je weten dat ik keer op keer laat zien dat alles een spiegel is van onszelf.

   De lezing in Zaandam verliep geheel anders dan mijn andere lezingen. Ik heb de filmopnames bestudeerd en daarin wordt mijn vermoeden over de oorzaak daarvan bevestigd. Dat ga ik hier niet publiekelijk bekend maken, maar volgens mij weet je nu precies wat ik bedoel.

   De beleving is 95% projectie. Onderzoek jouw beleving. En zoek het niet langer (alleen maar) buiten jezelf!

  2. Beste Johan,

   Het is geen oordeel zoals jij het alleen maar wil zien en het cognitive onschuld spelen dat het niet bij jou maar bij de ander ligt die zich zelf continue spiegelt.

   Haal die spiegel eens weg bij je zelf want je bent de hele tijd bezig je zelf gevangen te zetten in spiegelogie, jij heb helemaal geen spiegel nodig want dan loop je ook niet continue vast met mensen op lezingen of om je heen.

   Lieve Johan,

   Het enigste boek waar ik ooit van genezen ben is het boek van Willem de Ridder “spiegelogie”, je denkt dat je je zelf moet spiegelen in de ander maar dat is nou juist waar het niet omdraait.

   Spiegelen zit vast aan pure programmering van je zelf, idem voor het steeds ophalen van lagere niveau’s van bewustzijn, dus kijk hier eens naar AUB: http://video.google.com/videoplay?docid=-8764845581181577799#

   Maak van die lagere niveau;s een Dharma van je hebt inhoudelijk veel meer te bieden dan wat je steeds hier probeert te weerspiegelen.

   5D Hug.

 18. @Martijn, dank voor je link! We moeten onze kinderen waarschuwen voor het gevaar! Voor de mensen die zeggen dat er geen duisternis is, geen duivel, wees alert! want alles wijst op iets anders. Misschien is het inderdaad in scene gezet maar ik zie ook dingen in de beelden die niet van deze wereld zijn………..

  1. @kritisch,

   Het moet niet gekker worden, let er maar op, anders worden de kinderen teveel gebrainwashed door deze narigheid.

   @reptielo,

   Het is zeer kwalijk te noemen wat er ook na de oorlog is gebeurd, daar hoor je feitelijk niemand over.
   Ik ken er verhalen over, zelfs van heel dichtbij, net als in de film Zwartboek, soms worden de verkeerde mensen gepakt, door eigenlijk de verkeerde mensen.

   Daarom nooit oog om oog tand om tand, wat U niet wilt wat U geschiedt, doet dat ook een ander niet.

 19. Heb het filmpje bekeken wow wat een lange benen.
  Alles ja echt alles wat er is mag er zijn anders was het er niet.
  Dit wil niet zeggen dat ik overal in mee ga maar wel kan aanvaarden het is zoals het is.
  Stap uit de wereld van de dualiteit .Laat elk oordeel los.Nu kun je opgetild worden door de golven van Liefde die stroomt door het Universum.

  1. @Janee, volgens mij voert er een andere stroom over de aarde:-) die er inderdaad misschien wel moet zijn om nu eens en voor altijd een einde te maken aan de strijd maar ik geloof in het gezegde: ken uw vijand en in dat licht zou ik je graag het boek: winnen zonder strijd of The Art of War aan willen raden van de filosoof Tsun Su.

   “Vertrouw op Allah maar bind wel je kameel vast” past ook binnen dit geheel.

  2. @ Kritisch,
   Bedankt voor de tip over het boek ga het bekijken.
   Snap ook dat we nu in een tijd leven dat alles aan het licht komt.
   Dat we niet ons hoofd in het zand moeten steken. Maar steek je hoofd door de dualiteiten
   die nu als een tornado razen over de aarde en voel de eenheid van het Universum.
   De prachtige uitspraak van Jezus: Velen staan naast de Bron weinigen zijn in de Bron.

 20. Beste allemaal,

  De laatste tijd komen al mijn onderzoekingen steeds weer terecht bij de Annunaki (of welke naam we ook willen gebruiken).

  Op Argusoog.org is het verhaal over Gods gratie geplaatst (zoals hieronder ook al in een linkje genoemd). Zojuist (12:15 uur) is daar een zeer interessante (voor in ieder geval mij) reactie geplaatst die jullie misschien ook de moeite waard vinden:

  http://www.argusoog.org/2010/04/legitimering/

  De reis is de bestemming. En voor mij wordt deze reis (met terugwerkende kracht) steeds fascinerender.

  1. zoeken in de illusie blijft illusie……..de innerlijke reis is de ware reis.

  2. Tja, volgens mij ben ik niet duidelijk geweest. Dit alles is allemaal ook te lezen in mijn dikste boek dat in 1e druk bijna een jaar geleden uitkwam. Voor mij is dit dus allemaal oud nieuws.

   Ik merk keer op keer dat de waarheid wordt omgedraaid. De Annunaki waren/zijn volgens velen meesters in MindControl. Ik wil nu doordringen tot het echte verhaal achter het echte verhaal. Wie daar linkjes voor heeft, heel erg graag!

  3. @Johan,

   Ja de bevindingen van prof dr Udo Limpopo zijn erg interessant.

   het is eigenlijk een schets van wat staat beschreven in o.a. de bouroubadour ( het scheppingsverhaal der mensen en gaia geschiedenis ) met talenkennis van wat staat beschreven op de sumerische kleitabletten en een flinke dosis kennis over het planetaire stelsel en sterrenkunde.

   Eigenlijk de verbindingen tussen meerdere wetenschappen.

   de getallen en letters zoals wij die in onze huidige beschaving gebruiken zijn door deze wetenschappen enorm ver terug te leiden maar er roepen dan wederom zo vele vragen op.

   Ontstaan van deze annu’s?

   Is ons junk dna terug te leiden en te erkennen aan/naar deze buitenaardse sporenelementen in ons lichaam?

   Wat is dan nog het begrip van bv telepatische informatie/kennisoverdracht?

   Welke “grid” beinvloed ons dan zo enorm dat we er onderhevig aan zijn maar het niet (bewust) kunnen beinvloeden?

   Waarom is de mens dan lijdend ipv leidend als we wel dezelfde eigenschappen bezitten maar niet beheersen?

   Wat is die sluier die we maar niet mondiaal doorbreken en we keer op keer op keer ( adhv onze huidig begrip van geschiedenis ) ons mensdom hebben verlochend?

   Is het dan zo dat zij de annu’s ins ons zitten vastgenageld als laagbewuste( lees reptiel, lees ego ) overheerser?

   Zo ziende zijn wij dus bovenhevig aan deze scheppende wezens want we hebben het beste van alles waaruit we zijn ontstaan( niet op technologisch/kennis/informatie vlak maar bv op fijnstoffelijk niveau—> empathie,belangenloze liefde etc springen we er weer boven uit…)

   of is een scheppende kracht vanuit deze gud/god al totaal geweest voor ons menszijn?, want dan vallen de reptielkenmerken uit de buitenaardse scheppingsfilosofie af! zeker met de geformuleerde big bang theorie van dr Limpopo!

   Ik vind de bevindingen van bram vermeulen in vergelijking tot Lompopo veel overeenkomsten hebben en zie hier en daar in de individuele bevindingen wat meer details op sommige vlakken, maar het onderstreept nog steeds GEEN doorslaggevende uiteenzetting over wie of wat wij zijn en onze gaven en mogelijkheden die we (nu nog ) niet kunnen (h)erkennen omdat we het nog niet hebben eigengemaakt dan wel geintegreerd in ons collectief!

   Dus wie, of wat en hoe en waarom we dan worden tegengehouden,omsluierd door welke krachten, machten en/of energieen, zeg t me maar? Vrije wil was en zou het hoogste goed der mensheid zijn maar met dit in ogenschouw nemende, wat is dan nog de vrije wil van mijzelf en mijn naasten? als wie die blijkbaar nimmer hebben gehad of gekend van oorsprong… Word tijd dat we die zegel is opengooien…

   Mvdg Léon

  1. Lianne,
   Mooi hier draait het wel om zo eenvoudig is het.
   Vind het ego niet leuk die wil drama en gevecht en het gevoel ik krijg het onder controle.
   Zoals je al eerder zei; citaat zoeken in de illusie blijft illusie……..de innerlijke reis is de ware reis. Daar is ons Ware Zelf al helemaal volmaakt altijd verbonden gebleven met de Bron.

  2. @Lianne en Janee,

   I Love You!

   Fantastisch, laat al die mindtalk en mindcontrol maar lekker achter je, helemaal gelijk.

   Die Annunaki’s kunnen me zelfs gestolen worden, allemaal bladiebla.

   Reptillian bewustzijn, ofwel egocentrisch denken, is makkelijk te overstijgen vanuit het innerlijk.

 21. @reptielo, hoe durf je aan te komen met een verhaal over de NSB………….. zeker niet de uitzending gezien over kamp Theresiënstadt……….

  1. Ah, jij zou dus ook een van die ‘rechtvaardige’ kampbeulen kunnen zijn in die naoorlogse kampen. Is dat wat jij je kindjes leert?
   L’histoire se répète.
   😳

  2. Voor mij val je nu wel bijzonder diep. Niks kritisch.
   Gauw weer tgen de rest aanschurken.
   Ach, wij zijn allen een en een staat voor allen, dus wie ben ik om de dit kwalijk te nemen…
   😆

  3. @reptielo

   In deze begrijp ik wat je bedoelt, het is verschrikkelijk.

   Zoals ik al eerder aangegeven heb, nooit oog om oog tand om tand, dit mag naar mijn idee ook NOOIT MEER GEBEUREN!

  1. Kritisch,
   Prachtig, lijkt me ook hele diepe muziek om op te dansen.
   Dank je.

 22. @Janee, ik heb je een link gestuurd die mij diep in mijn ziel geraakt heeft. Ik heb gehuild vanuit de diepte bij een live concert van de zangeres Bushi Mhlongo maar er wordt gewacht met plaatsing op goedkeuring……… Begrijp er nu helemaal niets meer van!

 23. @Johan Oldekamp:
  “Lieve Willie,
  Wat vind je nu zelf van het door jou aangehaalde citaat? Wat kun je er concreet mee?

  Lees ajb mijn nieuwste boek (slechts 148 blz. A5-formaat). Het laatste deel gaat over God en de Duivel. Plat gezegd is de Duivel niets anders dan de halve waarheid. Een pentagram zonder de omringende cirkel staat voor het mannelijke. God is mannelijk EN vrouwelijk. Liefde is de kracht die uitersten laat versmelten. God is Liefdevolle Eenheid. De Duivel staat voor dualiteit. En dit alles kunnen we in onszelf verifieren, zonder vage woorden. Gewoon heel direct en concreet. Daarom heb ik dot boek geschreven. Een praktische gids voor zelfontwikkeling (voor een ieder die daar aan toe is, en dat is volgens mij nog maar een heel klein groepje mensen, want de rest zit nog volledig in de ban van het ego).”

  Lieve Johan,
  Een late reactie, ben weggeweest.
  Ik heb werkelijk respect voor jouw artikel, je boeken heb ik nog niet gelezen, slechts wat artikelen. En ik kan zeer zeker een heel eind met je meegaan. Ik hoop ook dat je heel veel mensen gaat bereiken hiermee. Dat is in ieder geval nodig, zo klaar als een klontje.
  Ik zal je pdf.boek gaan lezen, maar nu nog niet want ik stop voorlopig met TV, krant en computer.

  Ik schrok van je vraag. Je vraagt me dus wat ik er concreet mee kan? Waarschijnlijk zo direct: niets.
  Ikzelf begrijp uit het citaat dat ik aanhaalde dat ik symbolen en teksten kan bestuderen wat ik wil, lezingen volgen, in praatgroepjes zitten of te lezen en reageren op websites, dit alles buitenkant blijft en interessant. Met mijn verstand (alhoewel?) kan ik misschien trachten iets van het wezenlijke te (be)grijpen, dan nog denk ik met dat verstand dat ik het (be)grijp; ik denk dat ik het weet, maar dat is misleiding: ik weet eigenlijk helemaal niets en daarom wil ik al die woorden door iedereen geuit hetzij woordelijk hetzij schriftelijk voorlopig links laten liggen, anders moet ik er wat mee. Het brengt me, naar mijn gevoel, alleen maar meer in verwarring; ik word er moe van.
  Ik ben 64 jaar oud, zeer ouderwets en infantiel opgevoed, weinig opleiding, tegenwerking en daardoor moeizaam mijn eigen weg moeten zoeken. Van jongs af aan zeer actief zoekend en vragend geweest (hoewel iets in mij zoekt natuurlijk), moeilijk voor mijzelf en ook voor mijn ouders. en ik dacht werkelijk een grote tijdlang op de “goede weg” te zitten. (In die tijd kon ik nauwelijks over hoe ik de dingen zag en dacht kwijt aan mijn omgeving, want dan deed je moeilijk etc.) Sinds de jaren ’70 vorige eeuw en met name de laatste tijd lees je zoveel van en over mensen die “het licht” gezien hebben of weten hoe de vork in de steel zit en er is zoveel van dit en dat te vernemen; ik word er moe van.
  Ook heb ik met grote argusogen in de loop der tijden zien opkomen diverse alternatieve geneeswijzen en New Agegroepen/workshops etc., die flinke prijsjes hanteerden en daarover weer misleidende filosofieën , om hun straatje schoon te vegen, ventileerden: “geld is energie etc.). Allemaal ego en dat flink opgepoetst; ik werd daar moe van.

  Na al die jaren begin ik te beseffen dat IK het NIET WEET en IK HET NIET KAN WETEN, en vele anderen DENKEN HET TE WETEN; dit zonder oordeel hoor, want de misleiding is groot en “we zijn allemaal met hetzelfde sop overgoten”. Ik geeft het gewoonweg aan mezelf en aan anderen toe: IK WEET HET NIET!
  Ik ben nu sinds een half jaar in toenemende mate me aan het terugtrekken uit de samenleving, ik heb er niet zoveel zin meer in (ik ben/was zeer sociaal en houd van mensen) zo ook kom ik niet zo vaak meer op deze of andere websites; ik word er moe van.
  Zoveel meningen, zienswijzen etc., die ook weer veranderen. Vaak heb ik geen mening, daar heb ik altijd de grootste moeite mee, maar je werd altijd weer gepusht om een mening te hebben. Ik heb het geprobeerd, maar het ligt me niet en het roept vaak weer tegenreacties op, als dat niet dualistisch is. Ik word er moe van.
  Ik laat liever alles aan mij voorbijgaan zoals het voorbij gaat: er gebeurt wat er gebeurt en het is zoals het is op dat en dat moment. Misschien ben ik meer contemplatief en “rijp voor het klooster”, nou ja. Ik heb nog genoeg weerstand en strijd in me hoor.
  Misschien heb ik me tegengegeten, ik weet het niet; ik laat nu alles maar over me heen komen en zie wel; ik ben te moe.
  Dood bestaat niet (ben ik van overtuigd) en ik ben er ook niet bang voor (hooguit een eventueel vreselijk lijden jaagt mij schrik aan, ben maar een mens), want we gaan over het lijden heen (ben ik van overtuigd). Volgens mij leven we de dood, maar ik kan mij vergissen natuurlijk; ik ben zo moe van dit leven-de-dood, dat ik wel als dood lijk (mooie combinatie!).

  Lieve Johan,
  Denk aub niet dat ik met wat jij hier te berde brengt het oneens ben, integendeel, ik laat het door me heen gaan en laat het rijpen in mijn hart.
  Zeker is de duivel de halve (of verdraaide) waarheid en God mannelijk en vrouwelijk, ja dat is voor mij al lang niet meer dan logisch. De duivel/satan’s naam is ook wel legio. God is Een, Alles, VrouwMan, Liefde: daar ben ik van overtuigd.
  Natuurlijk is er nog een kleine selecte (maar niet betere) groep mensen die toe is aan jouw boodschap of aan boodschappen van andere “uitverkorenen”. Het zal ook nog wel een klein select gezelschap zijn dat zuivere inspiratie ontvangt omdat zij daaraan toe zijn (eens waren zij er dus nog niet aan toe, zoals het merendeel van de mensheid! Die op hun beurt ook bod komen!). Maar het selecte gezelschap kan geen autoriteit ontlenen aan de hen door DE LIEFDE betoonde genade, want zij ontvangen dit niet door eigen verdienste, denk ik zo. Misschien zit jij niet meer in je ego, dat zou geweldig zijn, want dat is toch het streven: loslaten.
  Blijkbaar ben jij zo’n uitverkorene (dat is niet hatelijk bedoeld) en het is natuurlijk geweldig fijn voor jouw persoon, als je daar los van komt, daar gaat het toch om: verlossing . Het geeft ook verantwoordelijkheid en je handelt er ook naar.

  Ik vraag mezelf telkens af en tot gek wordend toe (dat heb je natuurlijk al opgemerkt)…… BEDONDER IK MEZELF NIET? BEZIT IK “DE LIEFDE”? HEB IK KENNIS VAN BINNEN UIT: GNOSIS, KENNIS DIE VERLICHT. PRAAT IK NIET NA, ZUIG IK ALLES WAT IK LEES EN HOOR HET NIET OP ALS EEN SPONS EN BRENG IK HET DAN WEER MET MIJN EIGEN WOORDEN OVER OP ANDEREN?, WEET IK HET OOK ECHT VAN BINNEN UIT? Er is een heel klein lichtje dat ik volg (en volgen moet, voel ik) en dat is net genoeg om het hier op aarde uit te houden.
  Groet van Willie

  N.B.: als ik niet te volgen ben, begrijp ik dat, ik begrijp mezelf ook niet meer. Mijn bedoeling is goed.
  “Maar misschien wordt het morgen beter, al wordt het toch nooit goed”

  1. Heerlijk Willie,

   Je bent heel dichtbij. Ook Boeddha zocht en zocht, tot ie er bij neer ging zitten en het opgaf. Toen kwam het vanzelf tot hem, dit geldt denk ik ook voor jou, laat alles los en het komt vanzelf tot je.

   Dan zijn er geen vragen meer of antwoorden om te geven, je bent geweldig, je bent dat wat is… niet te benoemen.

  2. Dank je wel, Willie, voor jouw woorden die voor mij heel zuiver aanvoelen. Ook ik ga steeds weer door een dal, waarna weer een piek volgt. Op de pieken meen ik in 5D te zijn, maar daarna komt weer een nieuwe les, waardoor ik net als jij (weer) het gevoel krijgt eigenlijk helemaal niets te weten. Ik ben verzot op moeilijke spelletjes (go, schaken e.d), maar dit spel slaat werkelijk alles. Ik realiseer me steeds meer dat de ommekeer wel eens veel letterlijker zou kunnen zijn dan ik altijd heb gedacht. Ik hou er serieus rekening mee dat wat nu mijn waarheid is, over anderhalf jaar wel eens een grote leugen kan zijn. Toch weerhoudt dit me niet om mijn verhaal te delen (via lezingen, artikelen, boeken en reacties als deze). Waar het volgens mij omgaat is dat we in onszelf een bewustzijn ontwikkelen dat ons ware vrijheid geeft, een vrijheid die ons ook bevrijdt van het onderscheid tussen waar en onwaar. Ook alle leugens zijn nodig (om ons te helpen groeien), en zijn daarom waar. Waar/onwaar, goed/kwaad, Licht/Duisternis, God/Duivel, … uiteindelijk is het allemaal 1 pot nat wanneer we er boven kunnen staan.

   Lieve Willie, mail me ajb een bezorgadres, dan stuur ik je graag mijn nieuwste boek op als cadeau. Dan kun je mijn verhaal lezen zonder straling van de pc.

   Dank voor het openlijk delen van jouw beleving van dit alles!

   Met Liefde, Licht en Vrede, Johan

  3. Willie,

   Alles op deze aarde is duaal willie, alles heeft vals licht én echt licht! Dat is de moeilijkheid,de verwarring, zelfs de gnostiek is misbruikt.(valentius komt nog redelijk dichtbij)
   Dat ene kleine lichtpuntje ,dat ben je Willie,de rest is illusie!
   Vergeef de illusie,vergeef jezelf(ego)en vergeef je medemensen(medelichtwezens)

   liefs♥
   Lianne

  4. Denken is een hulpmiddel, dat ook heel leuk kan zijn, idd net als een puzzel. Maar ‘heerlijk, de Aardse puzzel oplossen’.. is er volgens mij niet bij..! UITEINDELIJK! Het betekent namelijk dat de observeerder het geobserveerde dient te worden en vooral HET GEOBSERVEERDE DE OBSERVEERDER! Het is zoals Einstein (die Johan niet zo hoog heeft zitten geloof ik..) zegt over ‘The INTUITIVE MIND’. Het is een GIFT!@
   De rationele mind is A FAITHFUL SERVANT!!!

   Stilte is dan hetgeen ons dan rest. Doorvoélen, zonder denken. Mediteer in Stilte. Stilte is NIETS? ‘Niets’ is Alles, waar ALLES IS. Stilte.

  5. Lieve Willie,

   eigenlijk zit ik met hetzelfde als jij,ik schrijf aan je dat vergeving de oplossing is……..en het werkt!.
   Maar toch slaat de twijfel iedere keer weer toe. Want wat wil ik nu eigenlijk met dat vergeven en die compassie? Ik wil terug naar huis…….maar wat of waar is thuis dan? net als jij WEET IK HET OOK NIET!! Maar het is een gevoel toch? een gevoel van dat je zo klaar bent met de illusie,met egodenken, met strijd, met lijden.
   Er moeten vele liederen gezongen worden Willie,….Houd vol!

  6. Willie, ik weet niet of je dit nog leest, maar die boeddha mag je heerlijk relaxed ook vergeten.
   ♥ ♥ ♥ ♥
   :mrgreen:

  7. Ja vergeet alles maar, is allemaal opgeslagen geschiedenis, niets ervan is werkelijk.

   Laat alle bullshit maar los, het komt vanzelf.

 24. Ohm. The Force is strong in this one.

  Het universum bestaat inderdaad uit trillingen. Ohm is de hoofdtriling. Meer eromheen draaien is niet nodig. Dit zorgt slechts voor de ongecontroleerde wedergeboorte in het rijk van samsara. Waarin Mara heerst. En waar er een pijnlijke wedergeboorte zal zijn. Volg de Dharma en bereik het Nirvana. Waar de vlam van wedergeboorte wordt uitgedooft. En er permanente verlossing van het lijden zal zijn.

  Ik denk dat er zo onderhand wel kijkbuiskinderen zullen zijn waar het allemaal voor staat wat ik in dit forum krabbel.
  A long time ago in India, far far away……..there was a prince in India.

  Tatattattaattattta openingsmuziek met op openingstitel met het verhaal wat de saga onder woorden brengt.

  Ohm mani padme hum.
  Ohm mani padme hum.
  Ohm mani padme hum.
  Ohm mani padme hum.

  Ohm shanti.
  Ohm shanti.
  Ohm shanti.
  Ohm shanti.

  Namaste.

  1. Wanneer je het bij de bovenste alinea houdt, dan is het voor mij doorzichtig, al zit er genoeg cultuur en mindtalk in verweven, daarna begint het toch erg vaag te worden.

 25. Goed artikel Johan, je nieuwste boek ga ik zeker lezen.

  Een vraag die me iedere keer weer prikkelt als ik wat van je lees:

  geef nu eens een tip hoe ik zonder werk (en belasting afdragen) kan leven en toch mijn huis en eten ed. kan betalen.

  1. Beste Abranna,

   Op welk niveau wil je deze tip?

   Weet op een hoog niveau dat de Cosmos altijd voor ons zorgt. Maar deze zorg mag nooit betekenen dat we onze lessen niet meer kunnen leren. Bij mij komt er nog steeds uit onverwachte hoeken geld binnen. Eerlijkheidshalve zijn dit echter wel inkomsten uit werk uit het verleden (zoals royalty’s van eerdere boeken).

   Ik weet dat ik altijd in overvloed zal leven, omdat ik deze overvloed zelf creëer. In het eerste deel van deze incarnatie heb ik hard gewerkt, en daar pluk ik nu de vruchten van.

   Maak je ajb niet druk om geld. Het bestaat namelijk helemaal niet. Het is feitelijk monopolie-geld. Heb je te weinig, leen dan gewoon zoveel als je wilt. Zodra de euro ploft (samen met de dollar) zijn ook jouw schulden geploft.

   Geniet mateloos van dit bijzondere spel. En doe vooral wat je zelf echt wilt!

   Met Liefde, Johan

 26. @Martijn, Effie, Burko, Lianne, Reptielo, Guido en Johan:
  Hartelijk dank voor de fijngevoelige reacties; dat deed me goed (ik hoef toch niet op alle reacties in te gaan hè?). Zo blijk ik toch (onbekend) broeders en zusters te hebben in de geest en dat is een weldadig gevoel.
  Ik ben blij met jullie reacties en kan hier zeker weer verder mee. Jullie zijn schatrijk.
  Liefdevolle hartengroet,
  Willie

  N.B.: Lieve Johan, mijn respect voor hoe jij via lezingen en boeken, je bevindingen en zienswijze overdraagt en het ook mensen met een smalle portemonnee gunt kennis te nemen van dit alles; je hebt het in je. Je hart zit op de juiste plaats. Ik doe niet aan verering of veren in k… steken hoor, maar het moet even gezegd. De woorden: “U heeft gekregen om niet, geef dan ook om niet”, of: “alles ontvangen, alles weer prijsgeven”, zijn op jou van toepassing. Misschien maak ik gebruik van je aanbieding, maar de eerlijkheid gebiedt mij te zeggen dat het niet vanwege straling van de computer is, dat ik niet zo vaak meer bewustmakende websites bezoek (ik heb op de TV en computer Mobichips geplakt, dus), maar meer vanwege de vele artikelen die elkaar soms tegenspreken; er wordt de laatste tijd heel wat over ons uitgestort en daarin moet ik selectiever te werk gaan. Omdat armoe troef is in mijn huidige toestand, ik mijn trots wel eens mag verliezen en ook moet leren ontvangen, zal ik je misschien wel mailen of anders is mijn emailadres denk ik wel bekend bij de redactie van WTK.
  Ik ga zeker maar eens een en ander van jou rustig op mij in laten werken.

 27. Beste allemaal,

  De rede die ik gistermiddag heb uitgesproken op de plaats waar Pim Fortuyn precies 8 jaar geleden werd vermoord is hier te lezen:

  http://www.pateo.nl/20100506_rede.htm

  Hierin wijs ik richting de Bilderberggroep van o.a. mw. Von Amsberg.

  Een dag eerder zond BNN deze documentaire uit:

  http://www.bnn.nl/page/tv/moordcomplot%20pim%20fortuyn

  Daarin komt heel nadrukkelijk de rol van Mat Herben naar voren, vrijmetselaar en Bilderberger. Dit is volgens mij voor het eerst dat een publieke omroep echt op onderzoek is uitgegaan en het vervolgens ook heeft uitgezonden. Is dit een klein begin van de ommekeer, waarbij we alle adders, verscholen in het gras, zullen onthullen?

  1. @Johan, natuurlijk mag niemand vermoord worden vanwege een andere visie maar eerlijk gezegd was Pim Fortuin ook niet zo humaan in zijn uitspraken wat betreft onze medemens in moeilijkheden (denk aan de vluchtelingen) Daardoor vind ik het lastig dat jij zijn visie en mening lijkt te verdedigen en gebruikt om iets anders neer te zetten.

  2. Zojuist heb ik je rede gelezen die je hebt uitgesproken op 6 mei 2010. Ook de toegift heb je gelezen.

   Ik ben diep geschokt en maak me ernstig zorgen.

   Heb je weleens overwogen om een psychiater te bezoeken?

  3. @Reptielo, graag gedaan. Hoop dat jij er ook echt iets aan hebt.

  4. Goed opgelet kritisch, je begint het spel te leren.
   🙄

  5. @Johan, nog een vraag betreffende je rede en aanvullende info…. Mijn moeder is geboren in een adelijke lijn, het zogenaamde “blauwe bloed” Maakt mij dat nu ook een halve reptiel? Of is het dusdanig verdunt dat hier geen sprake meer van is? Het voert namelijk terug naar de Franse revolutie, waarna 2 (adelijke) zusters zijn gevlucht naar Nederland en hier nakomelingen hebben gekregen…….. Als het namelijk zo werkt zijn er vele, vele halfreptielen zonder dit te weten. @Reptielo, dan zijn wij misschien wel familie haha

  6. Voor alle duidelijkheid: ik ben het niet eens met de (gehele) inhoud van het gedachtengoed van Pim. Ik waardeer zijn openhartigheid en daadkracht. En ik wil dat de echte verantwoordelijken voor dit moordcomplot zichtbaar gemaakt worden en dat ze krijgen wat we als samenleving daar voor een beloning aan willen hangen.

   In gellof niet in die bloedlijnen. Uiteindelijk komen we allemaal van 1 oermoeder. Het is allemaal een bewustzijnsverhaal. Het reptielenbewustzijn zit in ieder van ons, maar ook vele hogere niveaus. De keus is aan een ieder van ons.

  7. @Johan, toch verwijs je naar de bloedlijn en vanwege die bloedlijn betrek je het Koningshuis. Wat is dan het verschil tussen blauw bloed en blauw bloed (koud bloed in jouw optiek)? Ik ben niet tevreden met je antwoord omdat ik toch echt gelezen heb dat jij daar met name een oordeel over hebt. Wat zou mij beter maken dan het andere blauwe bloed? De keuze? Maar als er een biologisch verschil is, die zich zetelt in de hersenstam, wat kan ik daar dan zelf aan doen? Het is net als Schizofrenie, mensen willen het niet maar hebben nu eenmaal een verstoring in de chemie van stofjes die dat veroorzaken. Er is dan geen keuze!

 28. @Reptielo, ik heb het honopopo gebeuren gelezen en dacht, ik breng het eens in praktijk:-)

  @Johan, nog even over de hoofdletters, zo staat het inderdaad aangegeven op de pinpas en de pas van de ziektekostenverzekeraar…….. trek je nu de link door naar “zij die het teken van het beest niet dragen, kunnen niet meer kopen of verkopen?

 29. Tja zo af en toe moet je je hersenkronkels de vrije loop laten, en dat heb ik ook gedaan , om Guido zijn geloofwaardigheid te testen heb ik me op zijn site voor gedaan als meerdere personen, hij slikte alles voor zoete koek een wijde er zelfs een artikel aan. ja Guido je leest het Goed ++++++ is ook Gait !

  Guido ik zag dat je de mogelijkheid om reacties te plaatsen bij het artikel http://www.wanttoknow.nl/gezondheid/nano-deeltjes-gebruikt-in-ongeteste-h1n1-vaccinaties/ hebt uitgezet en dat je mijn stukje ( de reacties van plus ) eruit hebt gehaald en dat is toch jammer ik had er zo mijn best op gedaan, ik heb op mijn blog een update geplaatst zodat iedereen kan lezen hoe het werkelijk zit en waar ik uit de doeken doe dat ik dus ook plus ben

  Groetjes Gait !

  1. @ Gait

   Is Gait ook Reptielo? dr manhattan? kryptochielus? droppie? Paul? guido zelve? martijn? burke? janee?
   of het persoon die niet uit een oerbron komt maar van achter een gordijn ?

  2. @ Paul
   nope ik was wel +++++ ilse gerwin en nog een paar toevallige passanten allemaal met een afwijkend ip adres bewerkstelligt via het tor netwerk.

   Groet Gait

  3. Gait,ik ben allang het spoor bijster wie wie is.
   Paul spreekt onder zijn eigen naam minstens twee talen en zelfs jouw eigen Guido spreekt onder zijn eigen naam diverse talen.
   Laatst had Guido het briljante idee om alle reacties op reacties maar weg te doen. Ik heb er geen energie meer in gestoken om te controleren of mijn bijdragen, waar soms heel veel tijd in is gaan zitten echt weg waren, of dat de rangschikking alleen was veranderd.
   Ik vrees het eerste.
   Zo langzamerhand bekruipt mij het bange vermoeden dat ons aller speeltuintje hoofdzakelijk het speeltuintje van Guido himselve is.
   Dat is natuurlijk zijn goed recht als eigenaar van de site, en ik heb me bij vlagen uitstekend vermaakt, alleen heeft het toch een vreemde bijsmaak.

   Als je het niet leuk meer vind in deze speeltuin moet je gewoon inpakken en wegwezen.

  4. mee eens reptielo , ik begin de speeltuin hier steeds leuker te vinden trouwens

   Namasté

  5. Heel langzaam, maar hééééél zeker, maakt Gaitieboy zijn verblijf hier onherbergzaam!
   De ‘delete’-knop zit onder mijn muis.. Gait, de vraag blijft: “Wat DOE je hier in godsnaam”. Je HOEFT hier niet te komen..! Dus blijft weer de vraag: “Wat beZIELt jou!!!”..

   (Let op: het antwoord begint met: ‘Ach Guido”.. of “Ach Guidje”..)
   En alleen maar omdat ik niet terugbelde van de week… hahhaaha… 🙄

  6. Tja Guido,
   ik vind het reuze interessant om de artikelen hier te lezen ! ik wil namelijk weten snapje I want to know !! maar dat houd niet in dat ik alles als zoete koek slik, Guido ik zoek graag zaken uit en weeg dan af aan de hand van feiten wat schijnbaar de meest waarschijnlijke verklaring is .

  7. Die bijzondere eigenschap heb je met presidenten en andere eigenheimers gemeen! Waar is je ‘Intuitive Mind’? (Einde discussie voor mij)

  8. tja Guido,
   ik vind het bijzonder dat je een discusie beëindigt met een vraag.
   mijn gevoel geeft vaak al het antwoord of iets klopt of dat iets onzin is maar ja dat moet je dus uitzoeken en bewijzen of weer legen met feiten.

   wat jij waarschijnlijke bedoeld met Intuitive Mind is “Your Intuitive Mind is your entire energy field which is separate from but connected to everything that is. Your energy field begins with your aura and contains your chakras, meridians and your soul’s connections to the earth and your source of higher wisdom and knowingness.”

   daar heb ik gelukig geen last van aura’s en dergelijke.

   Vriendelijke Groet
   Gait

  9. @ reptielo

   Helaas ik ben mij zelf 100% en als je daar aan twijfelt, mag je het na vragen aan Gait en Guido en nog wat andere figuren.

   En ik spreek meer dan 2 talen als het moet.

  10. @ reptielo
   Paul is inderdaad 100 % echt ik heb regelmatig met hem gechat op de wtk klepbox zou je ook eens moeten doen bere gezellig ondanks de verschillende achter gronden. het bijzondere is dat men elkaar respecteert.

  11. @Gait
   “Paul is inderdaad 100 % echt ik heb regelmatig met hem gechat op de wtk klepbox”
   Ik val van de ene in de andere verbazing hier.
   Blijken de dames en heren die voor het scherm de grootst mogelijke heibel maken, erachter samen dolle pret te hebben.

   Ik zag dat mijn reactie op Abranna http://www.wanttoknow.nl/overige/nieuwe-432-hertz-cd-van-jendayi/#comment-35068 ook spoorloos verdwenen is, waarschijnlijk gisteren.

   Ik zou zo zeggen speel en droom fijn verder iedereen in 0% echtheid.

   Guido, werk aan de winkel: Skippen deze reactie. Ik zou de anderen van reptielo en co die hier nog staan ook maar even goed nakijken.

  12. @ reptielo

   Weet je het is durven elkaar te leren erkennen, op straat of in de supermarkt kan je ook als vreemden heel aardig overweg zonder een slag of stoot.

   Als je een spel wilt spelen dan moet je toch van goede huizen komen en aan de echte Massive Multigameplayers on-line over laten die wereldwijd aan elkaar gewaagd zijn.

   Je mag elkaar dan wel in de pixelbrij plat fraggen maar in het echt ben je de beste vrienden van elkaar, al lijkt dat voor ongetrainde internet bezoekers en of andere kraftsmannen een te makkelijk feestneus maskarade bal om het spelletje mee te spelen.

   *** GAME OVER ***

   > INSERT COIN <

 30. Kritische Kritisch Zoals ik het het tot nu toe begrepen heb zijn die geslepen hoofdletter kapitalen juridische obstructieve KonstruKties waarmee levende wezens met een ziel gereduceerd worden tot objecten die verhandeld worden op de beurs. Bijna elke van ons tuint er in als een nieuw geboren mens door gewoontegedrag wordt aangegeven bij het gemeentehuis.

  Bij deze een heldere timmerman uit Engeland aan het woord over dit belangrijke onderwerp:

  “John Harris gives us his perspective on what’s going on. He describes how we are economic slaves to a debt dependant system, notably achieved through the deception of the birth certificate and the creation of a legal fiction known as your ‘PERSON’.”

  John Harris – It’s an illusion Part 1/5
  http://www.youtube.com/watch?v=V0IM7Hobd_k

  1. @HyperAlert, het wordt steeds gekker en er zijn dingen that i dont “WanttoKnow”. Wanneer je zelfs je kind niet meer kunt aangeven……….. Overigens is dat onmogelijk want dan bestaat je kind domweg niet en kan zelfs niet naar school. Wat heb je aan deze informatie? Laten we maar gewoon meebewegen waar het kan en toch vooral ook niet vergeten te genieten van het leven. De goede dingen die nu op ons pad komen. Daarnaast wel open ogen maar je niet verliezen in alles wat je kunt lezen en zien op Internet. Dat is in ieder geval mijn motto de komende tijd.

Geef een reactie

Deze site gebruikt Akismet om spam te verminderen. Bekijk hoe je reactie-gegevens worden verwerkt.