Advertentie

De ‘Time Wave’-theorie van Terence Mckenna… Stoelriemen vast..!


Opeens was daar ‘Wattenstaafje’… Eén van onze vaste WantToKnow-bezoekers.. “DIT IS BELANGRIJK..! ”
Tja, heb je dan nog een keus..? Eerst maar eens doorlezen, wat in dit verhaal zo ‘belangrijk’ is..!

Toen bleek al snel dat de informatie op de plek hoort, waar jij deze nu aanklikt…  Het is namelijk nogal een ontdekking, die Terence McKenna ons hieronder uit de doeken doet. En het is ook zo simpel te ‘checken’..! Want op de een of andere manier is het tegenwoordig noodzakelijk dat we alles checken..! (‘Effe Sjekke!’)

Maar doe gewoon dit artikel, zoals je dat hopelijk met het leven ook doet: Bepaal zélf wat je ervan vindt! Genoeg gekletst hier, hier is de redelijke heftige story van Terence McKenna. ‘Hoofdartikel van de week”

X

* * * * * * *

De Time Wave Theorie van Terence McKenna.

Door Dan Eden voor Viewzone.

dankjewel ‘Wattenstaafje’..!

Aan het eind van dit artikel hebben we belangrijke nieuwe informatie aangaande de voorspellingen van Terence Mckenna voortvloeiende uit zijn zogenaamde ‘Time Wave Theorie’. We hebben gemerkt dat toen wij deze theorie voor het eerst op Viewzone plaatsten vele mensen het bericht niet echt belangrijk achtten, er helaas overheen hebben gelezen.

Wij vinden het echter een dusdanig belangrijk artikel (zeker nu het is aangevuld met nieuwe informatie) dat wij het artikel nogmaals onder de aandacht brengen.

.

Johnny, een zeer goede vriend van mij woont in Patagonië één van de beste plaatsen op onze planeet. Hij zendt me vaak ideeën voor artikelen op Viewzone. Een tijdje terug probeerde hij me te interesseren voor de ‘Time Wave Theorie’ van Terence McKenna. Mijn aanvankelijke reactie was óók het verhaal maar te negeren:

Einstein kon niet eens definiëren wat tijd is (of was, of zal worden).

De Time Wave Theorie die door Terence McKenna werd geïntroduceerd wordt nu helaas gecompliceerd door het feit dat hij inmiddels  is overleden en daarnaast door het feit dat -naar eigen zeggen – veel van wat hij over deze theorie leerde, tot hem kwam via Shamanistische visionaire toestanden toen hij in de wildernis van de Amazone leefde. Hmmm. En toch is zijn Time Wave Theorie momenteel een hot topic op het Internet.

Terrance McKenna

Vele achtenswaardige wetenschappers en natuurkundigen hebben inmiddels zijn theorie omhelsd. Zijn theorie heeft de barrières tussen esoterische filosofie en het pragmatisme geslecht. En, u zult zien, verbazingwekkend genoeg wordt de ontdekking van zijn theorie voorspeld binnen de theorie zelf.

Veel trendy websites hebben samenvattingen van de theorieën van McKenna gegeven, vooral omdat deze betrekking hebben op 2012. Maar bijna niemand heeft zijn theorie op een logische manier kunnen verklaren.

Aangezien dat dit mijn raison d’etre hier op viewzone is, zal ik proberen om dit nu te doen. Het levensverhaal van Terence McKenna is op zichzelf al fascinerend en zeker het onderzoeken waard, maar ik laat dit voor later. Ons verhaal begint in China ongeveer 4000 jaar geleden met de I-Ching.

De I-Ching.

Chinezen zijn sterk in het begrijpen van abstracties. Anders dan waar in bijvoorbeeld het Engels gebruik wordt gemaakt van voornamelijk fonetische geluiden om te communiceren, bestaat het Chinese schrijven uit symbolen die een idee of een concept voorstellen.

Doordat in China honderden verschillende dialecten worden gesproken, kunnen mensen die in een naburig dorp leven vaak niet de taal van hun landgenoten begrijpen. Hoewel de geluiden en de fonetica enorm variëren worden de geschreven Chinese symbolen daar wel door iedereen begrepen. Waarom is dit zo belangrijk?

De I-Ching is een systeem welke wij Westerlingen als “waarzeggerij.” zouden opvatten. Maar de I-Ching voorspelt niet. Voorzegt niet met wie je zult gaat trouwen, voorspelt niet wanneer je zult sterven en voorspelt ook niet de loterijnummers van volgende week.
De I-Ching voorspelt dus niet, maar beschrijft slechts een patroon binnen het geheel van gebeurtenissen. Een patroon welke altijd geldig is binnen welk tijdsgewricht dan ook. Alles is onderhevig aan een abstracte universele wetmatigheid waarbinnen je eigen lot ligt bepaald en dit binnen het segment van de tijd waarbinnen je leeft.

Binnen de I-Ching zijn er patronen die uit zes mogelijkheden zijn samengesteld, die óf door een gebroken lijn (Yin) worden vertegenwoordigd óf door een ononderbroken lijn (Yang). Gebruik makend van eenvoudige wiskunde is het gemakkelijk te begrijpen dat wanneer deze twee mogelijke patronen in een matrijs van zes worden uitgedrukt (een hexagram genoemd) deze precies 64 verschillende hexagrammen opbrengen.

In Azië wordt binnen het kader van de I-Ching een muntstuk zes keer geworpen. Het resultaat van deze kruis en munt worpen – de som – correspondeert uiteindelijk met één van de hexagrammen. Doordat het boek de I-Ching zoveel mogelijkheden in zich draag is het mogelijk dat u zichzelf ergens binnen de stroom van gebeurtenissen hierin herkent en hiernaar gaat handelen.

Wanneer u de boodschap van het Boek de I-Ching  begrijpt leert u de stroom van gebeurtenissen begrijpen welke uw huidig en toekomstig leven regeert. Echter, de resultaten van de worpen zullen nooit specifiek zijn. Het is meer een soort weerrapport dat het resultaat van uw acties beschrijft.

Waarom is dit nu zo belangrijk voor de Time Wave Theorie? Als zodanig is het niet belangrijk. Echter de kracht en de significantie van de I-Ching ligt daar, dat de I-Ching vanuit een soort van gezelschapsspel is geëvalueerd tot een instrument dat dieperliggende en grotere, significanter patronen weet bloot te leggen.
Deze significantie werd duizenden jaren terug al begrepen maar ging door politieke omwenteling en daaropvolgende eeuwen van onwetendheid verloren totdat Terence McKenna in de jaren ’70 er opnieuw op stuitte.

De Hexagrammen.

Tijdens zijn onderzoek van de I-Ching hexagrammen merkte McKenna een duidelijk patroon op. Het eerste hexagram bevat zes stevige lijnen. Hexagram nummer twee heeft zes gebroken lijnen. Hexagram 3 en 4 schijnen gelijkaardige paren te zijn die 180 graden zijn geroteerd. Hetzelfde geldt voor de meeste andere hexagrammen. Deze zijn feitelijk ook gepaard. Telkens wordt een eerder bestaand hexagram, wanneer deze 180 graden is gedraaid, gespiegeld.

De 64 verschillende Hexagrammen van de I-Tjing

Maar McKenna merkte op dat soms wanneer een hexagram werd geroteerd, deze omwenteling niet de configuratie zou veranderen.

Een voorbeeld hiervan kan in hexagram 27 worden gevonden. Dit is ook het geval met zeven andere hexagrammen (1, 2, 28, 29, 30, 61 en 62).

En wanneer dit gebeurt is er sprake van een uitzonderingsregel die van toepassing is. Behoudens de genoemde hexagrammen wordt elk ander hexagram precies tegenovergesteld.

Yins worden Yangs en visa versa. Terwijl dit zoals gezegd bij genoemde hexagrammen juist niet het geval is.

McKenna richtte vervolgens zijn aandacht op het aantal lijnen dat veranderde in elk volgend hexagram. Vanaf het eerst tot het laatste; de vierenzestigste.

Vanaf hexagram 1 en 2 was er telkens sprake van zes gewijzigde lijnen. Vanaf hexagram 2 tot 3 waren dit er twee, dan vier, en nog eens vier ….

Hij heeft deze veranderingen ondergebracht in een grafiek en stuitte op een uniek patroon:

Maar dit eenmaal gedaan hebbende maakte dit hem nog niet veel wijzer. Hij moest eerst begrijpen waarom de I-Ching uit zes lijnen bestaat en waarom het was gearrangeerd in paren die 180 graden werden geroteerd. De doorbraak kwam toen hij merkte dat de uiterste linker-en rechterkant van de grafiek een zaagtandpatroon bevatte. Toen hij de grafiek kopieerde en deze vervolgens 180 graden roteerde en daarna bovenop het originele grafiek plaatste pastte het precies in elkaar; ‘als een zwaluwstaartverbinding van een meubelmaker’:

Het zwaluw-staartenpatroon

Om alle zes lijnen op te nemen, herhaalde McKenna deze nieuwe grafiek zes keer en plaatste ze op de oorspronkelijke grafiek. Om het fenomeen van ‘gepaarde’ hexagrammen op te nemen, herhaalde hij het patroon twee keer en voegde deze aan de andere twee grafieken toe.

Uiteindelijk kwam hij tot een complexe vorm die alle drie grafieken bevat. Deze dus hieronder. Maar wat had dit nu allemaal te betekenen?

Met een computer was het mogelijk om de pieken en dalen te combineren en tot een gemiddelde grafiek te komen welke de verandering van de 64 hexagrammen representeert én naar McKenna geloofde, het gecodeerde geheim in het originele ontwerp blootlegde. Deze grafiek heeft de naam Time Wave Theorie gekregen.

Verward?

.

Het is moeilijk voor een Westerling om samenvattingen te begrijpen. In ons dagelijks leven negeren wij dingen die geen directe relevantie hebben, er zijn daarbij vele abstracties die wij voor lief nemen.

Goed en kwaad, licht en duisternis, liefde en haat, dit zijn tegenovergestelde abstracties welke we moeilijk kunnen beschrijven zonder beide woorden in het paar te gebruiken. Het ‘goed’ is het ontbreken van’ kwaad’, de duisternis is het ontbreken van licht. Zelfs in de natuurkunde hebben we materie en antimaterie, Positieve en negatieve ladingen …

In de Aziatische filosofie van het Taoïsme wordt het concept van tegengestelde fenomenen vertegenwoordigd door Yin en Yang. Beide zijn altijd aanwezig in alles, maar hun invloed op elkaar varieert in de tijd.

* * *

De aard van Yin en Yang

In de Taoïstische filosofie komen Yin en Yang samen voort uit een aanvankelijke toestand van rust of een leegte (wuji, soms gesymboliseerd door een lege cirkel) continu bewegend in een krachtenspel totdat de toestand van rust of leegte opnieuw wordt bereikt. Als voorbeeld: het laten vallen van een steen in een kalme plas water veroorzaakt gelijktijdig golven en lagere dalen die elkaar zullen opheffen. Deze afwisseling van hoge en lage punten in het water zal naar buiten toe uitstralen totdat het water weer rustig is.

Yin -Yang zijn altijd tegenovergesteld en van gelijke kwaliteit. Verder: wanneer één kwaliteit zijn piek bereikt, zal het zich in de tegenovergestelde kwaliteit beginnen om te zetten: Graan dat de volle hoogte in de zomer bereikt (volledig Yang) zal de na de productie van zaden, in de winter sterven (volledig Yin) en dit in een eindeloze cyclus.

Het is onmogelijk om over Yin of Yang te spreken zonder verwijzing naar het tegengestelde, aangezien Yin-Yang als delen van een wederzijds geheel samengebonden zijn. Een ras met slechts mannen of slechts vrouwen zou in één enkele generatie verdwijnen. Mannen en vrouwen maken samen het creëren van nieuwe generaties mogelijk die het ras in staat stellen om te overleven. Interactie van twee creëert iets nieuws, geeft geboorte aan dingen. Yin enYang zetten om: als een onderstroom in de oceaan wordt elke voortgang afgewisseld door een terugtocht. Elke opleving resulteert uiteindelijk weer in een terugval. Zo zal zaad ontspruiten aan de aarde, naar boven groeien, naar de hemel – een intrinsieke Yang beweging – maar wanneer het volledige potentieel is benut, de hoogte is bereikt, zal de terugtrekking – Yin –  aanvangen.

De individuele lijnen van de I-Tjing zijn opgebouwd uit zowel Yin (onderbroken lijn) en Yang (vaste lijn). Het concept van verandering en evenwicht blijkt inherent aanwezig in de samenstelling van de hexagrammen. McKenna begreep dat zijn laatste grafiek de “vingerafdruk” van de verandering in de tijd zelf bevatte. De pieken geven de abstractie aan van ‘rust’ of ‘gewone stabiliteit’ terwijl de dalen vernieuwing of verandering vertegenwoordigen.

Fractals?

Een fractal is een meetkundige figuur die zelfgelijkend is, d.w.z. opgebouwd uit delen die min of meer gelijkvormig zijn met de figuur zelf. Het gevolg is dat de figuur op elke schaal een zeer onregelmatige structuur heeft. Fractals hebben een oneindige hoeveelheid details en bij sommige fractals komen motieven voor die zich op steeds kleinere schaal herhalen van macro naar micro niveau, maar ook omgekeerd.

McKenna ontdekte dat zijn Time Wave Theorie dit speciale kenmerk in zich draagt. De volledige grafiek die het begin en het eind van tijd vertegenwoordigt kan terug worden gevonden wanneer men een kleinere spanwijdte van tijd bekijkt. (Vanuit het geheel valt het bijzondere af te leiden en vanuit het bijzondere het geheel).

In dit voorbeeld zien we bij het in kaart brengen van twee verschillende tijdspannes het zelfde patroon terug. De onderste grafiek beslaat bijna 150 jaar terwijl de bovenste ongeveer 1.5 jaar betreft.

Het drama van verandering en stabiliteit tekent zich binnen de Timewave af in een specifiek en ordelijk patroon. Omdat dit patroon een fractal is, gelden de pieken en dalen van de Timewave voor zowel een lange periode zoals het ontstaan van leven op onze planeet als voor een kortere periode zoals de levensduur van een individu.

McKenna hield er van om tijdens zijn lezingen over dit fenomeen grappen te maken. Hij gebruikte het voorbeeld van de val van het Romeinse Rijk zeggende dat hier hetzelfde patroon van stabiliteit en verandering in terug te zien is als wanneer hij zijn woonkamer stofzuigt.

Inzicht in het ‘fractal’ concept maakt het gemakkelijker om te begrijpen waarom de I-Ching in de Chinese filosofie werd gebruikt om huidige gebeurtenissen te voorspellen. Wanneer iemand zou weten wáár op de Timewave hij zich bevond, kon hier uit worden afgeleid of er verandering dan wel stabiliteit aan de orde was.

Fractal: oneindigheid in een 2D-plaatje..

Tijdcompressie.

Aangezien het Timewave-patroon zich door de tijd heen beweegt, hieraan onderhevig is, worden de fractals kleiner en kleiner. Wat eerst eeuwigheden van tijd vergde om te voltooien, vergde daarna slechts duizenden jaren, toen honderden, toen dagen, minuten, seconden.

Nu we het eind- of nulpunt van de grote Timewave naderen, wisselen de perioden van stabiliteit en verandering zich steeds sneller af. Dit fenomeen kan naar onze opvattingen van tijd chaotisch lijken, maar het gebeurt omdat het eigenlijke patroon van tijd versnelt.

De kennis en het inzicht welke we in de laatste honderd jaar van beschaving hebben bereikt overstijgt verre de verworvenheden van vele duizenden jaren hiervoor. Het is daarom niet zo verwonderlijk dat de Timewave-theorie ontdekt zou worden, of misschien herontdekt in deze snelle tijd op weg naar het eind van de Timewave.

Wat is verandering?

Verandering wordt gekenmerkt door verhoogde activiteit en mogelijkheden. Mensen veranderen gewoonlijk door één of andere grote ontdekking of gebeurtenis. Stel je een mierennest voor waar de ‘werkers’ volgens hun dagelijkse routine op zoek naar voedsel gaan.
Plotseling wordt er door de mieren een suikerklontje op hun mierenhoop aangetroffen. Deze vondst zal onmiddellijk de routine doorbreken en het gedrag van de mieren veranderen. Men zal deze nieuw geboden kans benutten en er van profiteren. Als het suikerklontje de mierenkolonie vele weken kan voeden ontstaat een periode van stabiliteit en welzijn. De verandering mondt uit in stabiliteit en visa versa.

Verandering en stabiliteit mogen elkaars tegendeel lijken, maar ze zijn altijd tegelijkertijd aanwezig. De Timewave beschrijft de overgang van de ene richting naar de andere. Brengt deze dynamiek in kaart. De pieken representeren een geleidelijke verhoging van stabiliteit en organisatie, terwijl de dalen aangeven dat er nieuwe factoren zijn die verandering bewerkstelligen. Het is een voortdurende eb en vloed.

Wellicht nuttig de Timewave eens aan de afgelopen twee decennia te toetsen:

.

2012, ‘de Dag des Oordeels’ ik kom hier zo op terug…

Ik heb er gebeurtenissen in verwerkt die dicht bij belangrijke keerpunten gebeurden. Vlak vóór een benedenwaartse of een stijgende lijn. Ik laat u beslissen of deze gebeurtenissen hun positie binnen de grafiek bevestigen.

Dag des Oordeels

Toen hij uiteindelijk middels het introduceren van zijn Time Wave Theorie zijn inzicht gestalte wist te geven moest McKenna om de geldigheid van zijn theorie te bewijzen, historische gebeurtenissen hierin verwerken. Hij plaatste daarom aan het begin van de wave het theoretische begin van het heelal, meer dan 15 miljard jaar geleden. Hier begon de grafiek bij nul en deze ontwikkelde zich van daaraf uiteindelijk tot een hoge vorm van organisatie. Toen hij de dynamiek eenmaal begreep, zag hij dat een eenmaal bereikt hoogtepunt uiteindelijk onvermijdelijk weer zou resulteren in verval.

Het laatste gedeelte van de wave beschrijft een duur van 67,29 jaar. Overeenkomstig het patroon opnieuw gekenmerkt door één of andere dramatische gebeurtenis, McKenna gebruikte als dramatische gebeurtenis de atoombom op Hiroshima. Daarna werd de grafiek dusdanig uitgewerkt totdat medio november 2012 het zogenaamde ‘nulpunt’ werd bereikt. Later, toen hij hoorde van de einddatum van de Maya-kalender, paste hij de wave aan om deze te laten samenvallen met deze tijd.

Volgens de Timewave-Theorie zullen we ons op 21 december 2012 in een unieke positie binnen de tijd bevinden waar wij maximale vernieuwing zullen ervaren, een maximum potentieel voor verandering. Niet eerder sinds de geboorte van ons heelal gebeurde dit. Wat er na deze datum zal volgen is iets wij ons niet kunnen voorstellen. Als de tijd recycleert, zal de volgende dag ongelooflijke orde en organisatie inluiden. Zullen wij hier deel van uitmaken?

Terence McKenna (16 november 1949 3 april 2000)

Terry McKenna in een pose.

Na de dood van zijn moeder in 1971 reisden Terence, zijn broer Dennis, en drie vrienden naar het Colombiaanse Amazonegebied op zoek oo-koo-he.  Een plantpreparaat met DMT. In plaats van oo-koo-he vonden ze verschillende vormen van ayahuasca en gigantische psilocybe cubensis en deze vondsten werden de nieuwe focus van de expeditie.
Na aandringen van zijn broer liet hij zich in La Chorrera overhalen tot deelname aan een psychedelisch experiment waarin hij zoals hij beweerde in contact kwam met de Logos: een informatieve goddelijke stem, waarvan hij geloofde dat deze universeel was bij visionaire religieuze ervaringen.
De onthullingen van deze stem en de bijzondere ervaring van zijn broer tijdens het experiment bracht hem ertoe de structuur van een vroege vorm van de I Tjing te gaan onderzoeken en dit leidde vervolgens tot zijn “Novelty Theory”.

Deze ideeën werden door Terence en Dennis uitgebreid beschreven in hun in 1975 verschenen boek The Invisible Landscape – Mind Hallucinogenen en de I Ching.

In de vroege jaren ’80 begon McKenna in het openbaar te spreken over het onderwerp van psychedelische drugs, het geven van lezingen en begon met uitgebreide weekend-workshops.
Timothy Leary introduceerde
hem eens als ‘één van de vijf of zes belangrijkste mensen op de planeet’.

“Het is duidelijk een crisis van twee dingen: van het bewustzijn en conditionering. Dit zijn de twee dingen die door de psychedelica beïnvloed worden. We hebben de technologische macht en de technische vaardigheden om onze planeet te redden. Om ziekte te genezen, om de hongerigen te voeden, om oorlog te beëindigen. Maar we missen de intellectuele visie, het vermogen om onze gedachten te veranderen. We moeten ons deconditioneren van 10.000 jaar van slecht gedrag. Maar dat is niet gemakkelijk. ” – Terence McKenna – This World…and Its Double

Het leven van Terrence in zijn eigen Time Wave gevat...

McKenna werd al snel een vaste waarde binnen de populaire tegencultuur en zijn populariteit bleef maar groeien, culminerend aan het begin van de jaren ’90 tot aan het midden van de jaren ’90 met de publicatie van verscheidene boeken zoals Ware Hallucinaties (dat verhaald van zijn ervaring bij La 1971 Chorrera). Voedsel van de Goden en de archaïsche Revival. Hij werd een populaire persoonlijkheid in de psychedelische rave / dance-scene van de vroege jaren ’90. En trad met zijn lezingen regelmatig op bij houseparty’s.

Daarnaast droeg hij bij aan psychedelische Goa -trance albums van Sjamaan, Spacetime Continuum, Alien Project, Capsula, Entheogene, Zuvuya, Shpongle, en Shakti Twins.
Zijn teksten waren (en zijn nog steeds) een voorbeeld voor velen. In 1994 verscheen hij als spreker op het Starwood Festival (beschreven in het boek Tripping door Charles Hayes) Zijn lezingen werden geproduceerd op zowel cassette als CD.

McKenna was een tijdgenoot en collega van de chaoswiskundige Ralph Abraham en bioloog Rupert Sheldrake (bedenker van de theorie van de “morfogenetische velden”  niet te verwarren met het reguliere gebruik van dezelfde term) en leidde verschillende openbare debatten met hen, welke bekent staan als trialogen. Dit in de late jaren ’80 tot aan zijn dood. Transcripties van een aantal van deze evenementen werden in boekvorm gepubliceerd.

McKenna was ook een vriend van Ralph Metzner, Nicole Maxwell en Rianne Eisler en organiseerde samen met hen symposia en workshops. Ook was hij een persoonlijke vriend van Tom Robbins en beïnvloedde het denken van talloze wetenschappers en schrijvers, artiesten en entertainers met inbegrip van komiek Bill Hicks, die sterk beïnvloed door McKenna’s werken, psychedelische middelen ging gebruiken. McKenna is ook de inspiratie voor het Twin Peaks personage Dr Jacoby.

McKenna was samen met ethnobotanist Kathleen Harrison (zijn collega en vrouw gedurende 17 jaar) ook medeoprichter van Botanical Dimensions, een non-profit etnobotanisch beschermd gebied, belangrijk voor wild, flora en fauna op het eiland Hawaï, waar hij vele jaren leefde alvorens hij stierf. Voordat hij zich permanent op Hawaï vestigde verdeelde hij zijn tijd tussen Hawaï en de stad Occidental, gelegen in het Redwood-gebied tussen de bezaaide heuvels van Sonoma County, Californië. Een uitzonderlijke stad vanwege de hoge concentratie van artistieke notabelen, waaronder mede Tom Waits en Mickey Hart.

Naast tal van andere verwezenlijkingen zal Terence McKenna vooral worden herinnerd door zijn ontdekking van de Timewave-Theory en zijn ongeëvenaarde vermogen om deze theorie te beschrijven op een manier die het voor anderen interessant en begrijpelijk maakt, congruent met zowel de natuurkunde en godsdienst. Nu natuurkundigen verder en dieper ingaan op de oneindigheid van de kwantummechanica krijgt zijn theorie over de structuur van de tijd steeds meer toepassing en steeds meer respect.

Terwijl sommige conservatieve geesten zijn gebruik van geestverruimende middelen veroordelen, zijn het waarschijnlijk juist deze middelen geweest die het mogelijk maakten dat de abstracties van de tijd werden blootgelegd.

We moeten het afwachten.

UPDATES EN BELANGRIJKE VOORSPELLINGEN VOOR 2010+

Allereerst wil het eenvoudig houden. Waarschijnlijk bent u net zo als ik. Ik vind het in balans houden van inkomsten en uitgaven al moeilijk genoeg. Ofschoon ik uren heb besteed aan het trachten de ingewikkeldheid van de TimeWave-Theorie te begrijpen ben ik nu eindelijk zo ver dat ik er op de meest algemene manier over kan schrijven.

Één van de stappen in het proces van McKenna dat ik in het vorige artikel beschreef -waar hij de eerste grafiek nam en deze omkeerde – heeft me altijd dwars gezeten. Toen hij deze omgekeerde grafiek bovenop de bestaande grafiek plaatste richtte hij deze zodanig dat de ‘tanden’ in elkaar pasten. Maar zij pasten niet precies; aan beide uiteinden van de grafiek waren kleine stukjes incorrect gepositioneerd.

Dit was iemand opgevallen. Een Britse wiskundige, Mathew Watkins zag de discrepantie en besloot om nauwkeuriger te zijn middels de volgende aanpassing: Hij herpositioneerde de omgekeerde grafiek op de bestaande grafiek en liet het aan de getallen over om te zien wat er gebeurd was. Visueel was het niet zo mooi als McKenna’s Timewave, maar het was wiskundig correct.

Het resultaat kwam als het Watkins Bezwaar bekend te staan en het resulterende patroon van de Timewave verschilt hierdoor slechts lichtjes. Maar als het om zaken als tijd en gebeurtenissen gaat kan een klein verschil vrij significant zijn.

Laten we eens kijken naar de door McKenna voorgestelde Timewave; het ‘standaardmodel’ m.b.t. de data 31 maart 2010 tot aan het ‘eind van de tijd’ op 12/21/2012 en vergelijk deze met het model van Watkins voor dezelfde periode:

Het standaardmodel dat door McKenna werd voorgesteld.Het aangepaste model volgens de berekeningen van Watkins.

In het standaardmodel zien wij een gebeurtenis rond 9 mei 2010, welke een periode van geleidelijke verhoging van stabiliteit en organisatie zal inluiden waarna deze vervolgens op 8 juli culmineert.

Vanaf 9 juli belanden we in een vrije val naar verandering welke zwaar op de mensheid zal drukken en die aangezien we ons aan de nieuwe situatie moeten aanpassen, iedereen in verwarring zal brengen.

Rond 16 januari van 2011 krijgen wij een kleine adempauze en beginnen we aan de nieuwe situatie het hoofd te bieden, maar op 22 maart 2011 gebeurt er iets dat opnieuw verandering en onrust zal veroorzaken.

Na deze datum zijn er een paar pogingen om ons aan de situatie aan te passen maar uiteindelijk wordt de situatie teveel en de absolute verandering zal plaatshebben op 21 december 2012.

In het herziene model van Watkins zien wij (net als in het model van McKenna) dat 9 mei ook daar een significante dag is welke een periode van geleidelijke verhoging van stabiliteit en organisatie zal inluiden en ook daar op 8 juli culmineert.

Maar in plaats van een scherpe daling in de grafiek naar verandering en vernieuwing heeft het model Watkins een zaagtandpatroon, welke aanpassing van het gebruikelijk gedrag aan de nieuwe situatie voorstelt. Dit suggereert dat de mensheid met bepaalde veranderingen tót 14 november goed weet om te gaan. Op die dag zal een vrije val naar verandering plaatsvinden welke nog groter is dan die voorspelt door McKenna. Deze vrije val gaat recht naar beneden door tot 16 januari 2011. Na 16 januari is er een korte adempauze van aanpassing welke op 22 maart 2011 zijn piek bereikt.

Dan gebeurt er iets op 21 december 2012 wat de mensheid tot maximale verandering zal voeren. Dus terwijl de belangrijke data hetzelfde blijven, is het patroon van gebruikelijk gedrag versus het op nieuwe manieren het hoofd bieden aan nieuwe situaties licht verschillend.

Één ding dat middels het Watkins model werd ontdekt is dat de Timewave absoluut tot vernieuwing leidt. Zowel aan het begin als aan het einde van de wave. Dit suggereert dat er misschien sprake is van een cyclische aard van de wave en de tijd zelf.

Wat maakt het uit zou u kunnen vragen, aangezien er vele duidelijke verschillen tussen de twee modellen zijn. Wat is de betekenis van deze verschillen? Voor het standaard model van de wave werd aangevoerd dat de waarde nul aan het eind van de wave een soort van singulariteit impliceert. Een soort van eind van het proces of het einde van de tijd.

Het herziene model impliceert echter dat er mogelijk singulariteiten aan beide uiteinden van het continuüm zijn. Dit is ook een argument voor een gesloten systeem dat aan een soort van cyclisch proces van vernieuwing onderhevig is. Wellicht dat elke cyclus de uitdrukking is van steeds hogere vormen van verandering.

Er zijn concepten voortgekomen vanuit de kwantumkosmologie die een analoog cyclisch proces beschrijven. Kwantumkosmologie is een theorie waarin het heelal als kwantumdeeltje wordt beschouwd, slechts onderdeel is van een groter geheel; een Multi-versum.

Theoretisch natuurkundige Michio Kaku (medeontdekker van de snaartheorie) heeft een proces beschreven waarin het heelal zijn ontstaan ontleend vanuit het absolute nulpunt, oftewel het vacuümgebied. Dan vervolgens een evolutieproces ondergaat en aan het eind van de cyclus weer terugkeert naar het absolute nulpunt. Deze cyclus zou zichzelf -wellicht ingewikkelder geworden – mogelijk steeds herhalen en tot steeds hogere vormen van verandering leiden.

Zijn er overeenkomsten met de Timewave-theorie? Wellicht dat verder onderzoek antwoord op deze vraag verschaft…!

* * *

TIP: Vind je dit verhaal interessant? Kijk dan ook deze 3 kwartier durende Google-video!

Decoding The Past: Doomsday 2012

44:12

History Channel The world is coming to an end on December 21, 2012! The ancient Maya made this stunning prediction more than 2,000 years ago. We’ll peel back the layers of mystery and examine in detail how the Maya calculated the exact date of doomsday. Journey back to the ancient city of Chichen Itza, the hub of Maya civilization deep in the heart of Mexico’s Yucatan Peninsula, to uncover the truth about this prophecy.

The Maya were legendary astronomers and timekeepers–their calendar is more accurate than our own. By tracking the stars and planets they assigned great meaning to astronomical phenomena and made extraordinary predictions based on them–many of which have come true. Could their doomsday prophecy be one of them? In insightful interviews archaeologists, astrologers, and historians speculate on the meaning of the 2012 prophecy. Their answers are as intriguing as the questions.

74 gedachten over “De ‘Time Wave’-theorie van Terence Mckenna… Stoelriemen vast..!

  1. @Reptielo, eigenlijk weten wij dit allemaal en dat maakt ons net zo erg. @Paul, wij zijn bondgenoten en dus kun je dit niet alleen Amerika verwijten. Wij zijn net zo schuldig en doen zelfs mee aan de oorlogen.

   Live is like a boomerang en in die zin krijgen wij terug wat wij een ander aandoen.

   Wat betreft “De dag des Oordeels” wordt er aangegeven dat het grote Babylon gevallen is, dat zou Europa kunnen zijn en dus zou het kunnen beginnen met het vallen van de Euro. @Ingmar, je zou met jouw interpretqatie dus gelijk kunnen hebben.

 1. Guido wat ben ik blij dat we nu even kunnen ademhalen na al die discussie over je wel of niet laten inenten!!
  Er is iets veel belangrijkers aan de gang in deze wereld.
  Deze Timewave theorie zegt het ook weer.

  1. Misschien horen die ‘vaccinaties’ wel bij deze Tijd.. 🙄

  2. Er is iets veel belangrijkers aan de gang in deze wereld….
   Lekker vaag. Nog een koekje erbij?
   Wie ben jij Beatrice? Zomaar aan komen waaien? Of?
   The show must go on hè.

  3. Reptielo: alsof jij hier met lijn 77 gekomen bent?!
   Beatrice: ik had je al veel eerder terug verwacht van je ‘verre reis’.. (Tropenvaccinaties gehad zeker?)

  4. @ Reptielo

   Hoezoo vaag?? Je zit toch niet voor niets op deze website en anderen om dat uit te zoeken.

 2. Hèhè, eindelijk wordt op een Nederlandstalige site serieuze aandacht aan dit ongelooflijke artikel besteedt! Alleen een beetje jammer van de onzinnige discussie die hierboven gevoerd wordt. Hoe belangrijk deze informatie in werkelijkheid is, zal ongetwijfeld aan velen voorbij gaan, maar voor een enkeling is de oogverblindende schittering van deze goudmijn duidelijk zichtbaar. De ware schat van dit artikel ligt hem dan ook niet in de tekst (die is er enkel ter overtuiging van de correctheid van de theorie), maar in de twee onderste grafieken en dan met name de (paarse) Watkins-grafiek. Met de juiste interpretatie van deze fluctuerende lijn ligt de toekomst letterlijk in onze handen, want hoe kun je je beter voorbereiden op de toekomst dan door te weten wat zij zal brengen?

  Als je de afgelopen tijd goed opgelet hebt, weet je dat de grafiek exact synchroon loopt met de gebeurtenissen van deze ‘laatste tijd’, maar laat ik daarover niet teveel in detail treden. De grafiek laat zien dat op 9 mei de lijn plotseling steiler begint te stijgen, en degenen die het artikel gelezen hebben weten dat dit een periode aanduidt van behoudt, of ‘entropie’. Een dalende lijn staat voor het tegenovergestelde: nieuwigheid, of ‘novelty’. Dit zou voor sommigen al een belletje moeten doen rinkelen, want op 9 mei besloten de Europese landen gezamenlijk een noodfonds op te zetten, ten behoeve van de dreiging van omvallende landen, zodoende de huidige situatie ‘maar zolang mogelijk te behouden’. Dit noodfonds zal echter niet genoeg zijn om de situatie te handhaven en op 9 juni zien we dat de lijn plots iets minder stijl wordt, wat duidt op een doorbraak met de status quo van het kunstmatig overeind houden van landen en dus: de eerste omvallende landen (Griekenland, Spanje, Portugal?). Met een flink aantal kleine ups en downs bereiken we vervolgens de markering van het eind van het huidige dominante systeem – het kapitalisme – op 14 november dit jaar, wat zal gebeuren in een sneltreinvaart die niet voor mogelijk te houden valt. Eenmaal op de bodem van de put aangekomen zullen de grote heersers nog voor de één naar laatste keer hun wil aan het volk opleggen door middel van bruut geweld, met op 22 maart de vestiging van de NWO, wat hen zal ontmaskeren voor wie zij zijn en wat tevens het verzet zal doen oplaaien. Deze strijd zal (gedeeltelijk) afkoelen om vervolgens tot een laatste hoogtepunt te komen; hoeveel slachtoffers er tegen die tijd al gevallen zullen zijn, wie zal het zeggen? De laatste stap richting 2012 is voor de overlevenden om te zetten, de rest is geschiedenis.

  Aldus mijn interpretatie van deze grafiek. Wie een andere heeft, aarzel niet!

  Ingmar

  1. Een heldere en voor mij begrijpelijke en duidelijke uitleg die heel goed op waarheid kan berusten.
   Ik heb deze gegevens in mijn agenda genoteerd en nu maar zien of het klopt. Zo valt er straks misschien iets te bewijzen. Hoewel, het kan natuurlijk ook toeval zijn, pffff.
   Ik hoop at er tegen die tijd eens teruggekeken wordt.
   Guido, misschien iets om in de gaten te houden en volgend jaar eens te evalueren?

  2. Interessante reactie, goed genoeg om deze pagina op te slaan voor later. 😉

  1. Laten we allemaal volgelingen van kabouter spillebeen worden. Als je dan toch mag kiezen tussen de ene en de andere maya dan…

  2. Voor veel lessen die geleerd moeten worden bestaat geen ‘short cut’.
   Sterker nog: Als je kijkt naar de puihoop hier op aarde, dan hebben die slimme valsspelers geen donder geleerd.

  3. @reptielo,
   Die shortcut kan onze antenne (pijnappelklier) zijn.
   We komen dan in een veld buiten het dualisme.

  4. @Pepijn
   Als ik het uitgewoonde gezicht van die McKenna zie, tegen het einde van zijn leven en ook hoe jong de man gestorven is;
   En de dikke stress/alkohol pens van de presentator, dan vrees ik dat hun pijnappelklier niet erg aardig voor hen is geweest.
   Naïve verdwaalde junks.
   En voor mij het allerbelangrijkste:
   Ik vond de boodschap die de heren brengen (ikke ikke en de rest kan stikke) een aanfluiting.

   Ach, wel een instelling die nog steeds meegesleept wordt door grote groepen mensen.
   Wordt minder mens en meer robot. Kijk hoe ze dat in Amerika doen en weet wat je hier te wachten staat.
   http://www.youtube.com/watch?v=nej8CSWJuCg

   Ga jij maar gelukzalig op je pijnappelklier mediteren en niet vergeten je tandjes goed met fuor tandpasta te poetsen.

  5. @ reptielo

   Jij houdt er wel van om mensen in hokjes te stoppen, of niet soms? Ik hoop dat ik jou terecht in het hokje van de sarcast zet, of meen je alles wat je zegt weldegelijk?

  6. @ingmar
   In welk hokje wil jij graag zitten? No problem, zo gedaan hier hoor.

  7. Jammer heh! reptielo dat er geen mensen zijn hier die jou zo graag willen volgen maar wel iemand die iets interessants te mleden heeft, of zit je weer op een verkeerde ’time wave table’ ?

  8. @ reptielo

   Stop mij maar in een hokje met veel bier en lekkere wijven. Kun je dat voor me regelen? 😉

  9. @Ingmar
   Stop mij maar in een hokje met veel bier en lekkere wijven. Kun je dat voor me regelen?

   Sorry dan ben je net te laat. Al die smakelijke mokkeltjes zijn hier op WTN opeens spoorloos verdwenen.

 3. Waaom is hier 2012 als eindtijd genomen?
  Zoals ik het zie is de grafiek te interpreteren als elke willekeurige tijdsspanne. Of het nu in jaren, maanden, decenia of eeuwen is. De eindtijd zou ook in 2150 kunnen liggen.

  1. Het maakt niet uit hoeveel fractals er zijn, wanneer er waar ze plaats vinden. Iedereen moet zijn eigen waarheid vinden.

 4. Wat mij persoonlijk het meest opvalt is de congruentie met de Maya Calendar uitleg van Carl Johan Calleman. De door hem genoemde data vallen wel heel erg “toevallig” samen met deze Time Wave modellen. Ook de uitleg van de negen onderwerelden en hun impact op het wereldbewustzijn en de versnelling van onze kollektieve bewustzijnsontwikkeling bij het begin (richting piek) van iedere volgende onderwereld. En ook de dag en nacht verdeling van de 13 hemelen zijn te beschouwen als perioden van stabiliteit en van verandering.
  Let hierbij ook eens op de datum 28 oktober 2011 in de Time Wave curve, een datum die Calleman kenmerkt als de vervolmaking van het kollektieve bewustzijn (einde v.d. Heilige Maya Calendar) en dus een begin zou kunnen betekenen van een totaal andere manier van bestaan/samenleving a.g.v. kennis en inzicht in de werkelijkheid die wij zijn en worden en verwezenlijkt willen zien in onze kollektieve realiteit.
  Kortom, naar mijn bescheiden mening hebben we hier te maken met een vorm van universele kennis. Deze kennis wordt ons in diverse vormen aangeboden en het wordt tijd er eens naar te gaan luisteren en er enigszins op voorbereid te zijn.

  1. @Sahib
   Kortom, naar mijn bescheiden mening hebben we hier te maken met een vorm van universele kennis. Deze kennis wordt ons in diverse vormen aangeboden en het wordt tijd er eens naar te gaan luisteren en er enigszins op voorbereid te zijn.

   Ben ik met je eens. Carl Johan Calleman schrijft over de diepe betekenis van de Maya-kalender en de menselijke bewustzijnevolutie. Geweldig boek!

 5. De kracht van de verbeelding speelt altijd mee
  daar om zal ik willen zeggen.
  Griekenland,Spanje en Portugal worden het eerst bevrijd
  daar na volgen wij,deze golf hebben we eerder gezien
  we gaan al meer zien dat onze mogelijkheden onbeperkt zijn
  en uiteindelijk hervinden we ons goddelijk bewustzijn
  wat is het leven toch mooi

  groet aard

 6. Ik wil hier niet de scepticus uithangen, maar er moet toch ergens een tijdsmoment geweest zijn waarop de grafieken ‘geijkt’ zijn aan een tijdsmoment of is er gewoon een moment gekozen dat goed uitkwam? Interessant om te weten welke visie daar achter zat…. Misschien heb ik dat gemist. Er zijn genoeg theorien die aangeven dat we niet eens leven in het jaar 2010. Probeer deze maar eens.

  http://www.prometheus-delft.org/internet_tijdschrift/Frameset2Karel%20de%20Grote.html

  Natuurlijk er is van alles gaande en is het moelijk info van desinfo te onderscheiden maar het lijkt er soms op dat
  dat 2012 een self fulfilling prophecy MOET worden. Een dag des oordeels of collectieve ontsnapping uit het ‘duaale veld’ moet er ooit komen en wij kunnen dit voorspellen, wanneer dat is…. Oei, EGO daar ga je weer……Of toch niet?

  Neemt niet weg dat de time wave wel een interessant gegeven is. Misschien is het wel bedoeld om toe te passen op een gewoon mensen leven wat ook eindigend is en waarbij stabiliteit en verandering ook een vast gegeven zijn? Tja een cyclisch proces van vernieuwing kent geen einde en begin.

  1. Hoop dat dit stukje tekst wat opheldering biedt:

   ‘McKenna is thought to have calibrated the time frame by assigning historical events to places on the graph which had the greatest rate of change (steepest slope). Starting first from a time span of millions of years, and then from shorter spans of centuries and decades, he arrived at the end point of December 2012 without any other knowledge relating to that date.’

   Bron: http://www.ff2012.com/wordpress/?page_id=14

 7. Die Shamanistische visionaire toestanden van McKenna werden veroorzaakt door zijn gebruik van paddo’s. McKenna gebruikte ze redelijk veel en ik meen dat hij daarover het e.e.a. heeft gepubliceerd. Ook Geoff Stray heeft in zijn boek Beyond 2012 veel aandacht geschonken aan de door McKenna ontwikkelde theorie. McKenna’s visioen liet hem zien hoe hij de I-Ching kon ontcijferen. Het resultaat is (niet uitputtend) wat we hier lezen.

  1. Nog een keer hetzelfde filmpje?
   🙄

   Volgens mij zou die net zo goed gestikt kunnen zijn in z’n eigen kots, nadat die zwaar hallucinerend met nog een behoorlijk voorraadje hersenmollers opgepakt was door de politie. Tis maar net wat je wilt geloven.

  2. Yep, http://dmt.tribe.net/thread/70dc3a52-affd-46f1-8222-d179205a8b1e
   Mijn gevoel is, dat hij vermoord is. Kijk naar m’n link Mushroom and mindkind. Hij heeft het hier ook Mk Ultra (dmt mind control) en de rol van de c.i.a.
   Maar ook voor het vatikaan was hij een bedreiging.
   Als mensen toch eens “verlicht” zouden gaan worden…..
   De cold-blooded zullen daar niet blij mee zijn.

  3. ➡ Mateloos interessante link Pepijn. Had dat dan gelijk gezegd man.
   Alleen Mk Ultra, c.i.a., cia kon ik nergens in de tekst terug vinden????

 8. Ik heb het al eerder opgeschreven. De time-wave gedachten van Mc.Kenna vallen niet onder de definitie van een theorie. Het valt onder de noemer van geloof of beleving. Heel veel zgn. theorieën zullen over anderhalf jaar in de prullebak belanden indien er na 2012 niets gebeurd. Zo ook deze theorie van Mc.Kenna.

  Einstein bleek als enige de beste theorie omtrent tijd te definieëren. Zo bewijzen de atoomklokken dat het verloop van tijd gebonden is aan de mate van zwaartekrachtwerking. Telescopen bevestigen Einsteins definitie van wat we het lens-effect noemen, nl. dat licht afgebogen wordt door de krommingen van de ruimte als gevolg van op elkaar werkende zwaartekracht en zodoende invloed uitoefent op de tijd die het licht nodig heeft om ons te bereiken. Dit soort waarnemingen (onafhankelijk van elkaar) vallen onder de definitie van een theorie. Echter de grafiekjes van Mc.Kenna zeggen niet zo heel veel. Je kunt erin geloven of niet. En dat geloof zal worden bevestigt of ontkracht na 2012.

  1. Ik denk dat jij nog niet helemaal begrepen hebt wat een theorie is, je spreekt dan ook over een definitie zonder hem te geven; daar worden we altijd véél wijzer van. Het enige dat je zegt, is dat de Timewave-theorie een geloof is, wat wederom laat zien dat je niet snapt waar je het over hebt.

   Laat ik voorop stellen dat een theorie altijd maar tijdelijk waar is; zelfs genieën als Newton en Einstein houden het niet voor eeuwig uit. Een paradigma (geheel van voor waar gehouden opvattingen) is er altijd alleen om vervangen te worden door een nieuw en beter paradigma.

   Ten tweede, de essentie van een theorie is dat zij toetsbare uitspraken doet over de waarneembare werkelijkheid en met andere woorden dus uitspraken doet over de toekomst op grond van leringen uit het verleden. Als één theorie onder die noemer valt is het de Timewave-theorie wel.

   Uit dit punt volgt dat een theorie veri- of falsifieerbaar moet zijn, je moet hem kunnen checken. Dit mag overduidelijk het geval zijn, want je kunt de Timawave-theorie elke dag, elke uur en elke seconde verifiëren op basis van je eigen waarneming.

   Als laatste je punt van geloof. Dat punt zou kloppen, mocht het niet zo zijn dat je de Timewave-theorie op elk willekeurig moment zelf kan bewijzen. Je hoeft er dus helemaal niet in te geloven, want als de theorie echt niet zou kloppen, zou je dat nu, zelf, kunnen bewijzen.

   Dan zei je ook nog iets over de essentie van tijd. Zal ik je eens de definitie van tijd geven: tijd is een illusie. En het grappige is, Einstein zou het met me eens zijn! Go figure…

   Hier is een educatieve video als je dit wilt leren begrijpen:
   http://video.google.com/videoplay?docid=7799171063626430789#

   Ingmar

  2. Dat is niet waar wat je nu opschrijft. Ik benoemde juist twee voorbeelden van het begrip tijd volgens de definitie door Einstein, nl. dat tijd op grond van de mate van zwaartekracht sneller of trager verloopt en het bekende lens-effect van de afbuigende tijd. Dat is geen illusie maar simpelweg verifieerbare wetenschap. De grafiekjes van Mc.Kenna is geen verifieerbare wetenschap. Je gelooft er immers in of niet. Pas na 2012 zullen we definitief weten of Mc.Kenna er naast zat of niet want dan houden zijn berekeningen op. Indien de wereld dan als vanouds doordraait lijkt me dat zijn grafiekjes regelrecht de prullebak in kunnen.

  3. Luister, de Timewave-theorie van McKenna mag je afdoen als pseudo-wetenschap, maar om te zeggen dat het geen verifieerbare wetenschap is, gaat echt een stap te ver. Je moet echt heel dom zijn om niet te snappen dat een grafiekje dat de hoeveelheid verandering in de loop van de tijd aangeeft – en daarmee gaat dit grafiekje dus ook over vandaag, en ook over dit moment dat ik dit schrijf – niet verifieerbaar is. Het is namelijk op elk moment van elke dag verifieerbaar! Om dit zelf te kunnen verifiëren is het wel voorwaarde dat je voelt en begrijpt wanneer jouw lijn omhoog of omlaag gaat, maar ik geloof dat het jou nog heel wat moeite gaat kosten voordat je dit zal begrijpen.

  4. Het grote probleem tegenwoordig is dat het woord ‘wetenschap’ voor veel mensen synoniem is geworden met ‘absolute zekerheid’.. Wetenschap doet hopelijk niets meer (maar ook niets minder!) dan intuïtie volgen en noteren, testen, weer testen en concluderen. Extrapoleren is al een gebied, zoals dit artikel aangeeft, waar de wetenschap zich volgens velen op glad ijs begeeft..!
   Maar voor mij ligt DAAR juist het gebied waar wetenschappers téveel wegblijven!!! Vorsen en intuïtie volgen, en de wetenschappelijke METHODE volgen. Het niet als een absolute meetlat van welles/nietes gebruiken. Dit gebeurt teveel, nogmaals en doodt het rechterhersenhelft-voelen!

 9. Deze theorie en zeker deze grafiek geeft mij heel veel rust. Het klopt voor mijn gevoel. Wanneer die datum precies is doet er niet zo heel veel toe voor mij.

  Ik focus me nu op het nulpunt en dat voelt als een soort relief.

  1. Beste Abranna,

   Dat is precies wat hele kuddes doen met de bijbel en de koran etc. Het voelt goed dus het is zo. Niet echt kritisch. Maar ja, ieder zijn ding he!

 10. “standaardmodel zien wij een gebeurtenis rond 9 mei 2010, welke een periode van geleidelijke verhoging van stabiliteit en organisatie zal inluiden waarna deze vervolgens op 8 juli culmineert.”

  Welke gebeurtenis op 9 mei???
  Want we zitten nu al 10 dagen verder.

  1. De oprichting van het noodfonds door de Europese Unie. Zie ook mijn reactie hierbeneden.

  2. @ CB

   Als je de geschiedenis beschouwt, kun je bepaalde, écht gebeurde gebeurtenissen nu achteraf teruglezen in de grafiek. Gebeurtenissen uit het verre verleden tot aan het recente verleden, ze passen allemaal exact binnen de grafiek(en) van de TimeWave -theorie.

   Wanneer je het nieuws van vandaag de dag volgt (je moet natuurlijk niet alles geloven) kun je aan de hand van het ontdekte patroon – welke gebleken een niet te weerleggen consequentheid in zich draagt – verwachten dat er vanuit dit patroon (wat zich steeds consequent herhaalt) wederom iets belangrijks staat te gebeuren. Dat er een belangrijke gebeurtenis komende is die we later geheel in lijn met de theorie als een historische gebeurtenis zullen bestempelen.
   Spécifiek voorspellen doet de TimeWave -theorie niet.
   Maar door de consequentheid van het verloop van de gebeurtenissen op welk niveau dan ook, (zowel individueel als mens, als waar het gaat om de wereldgeschiedenis) en deze gebeurtenissen in grafieken op te nemen valt er ’n soort van predictie uit te destilleren welke dan wel niet specifiek is maar wel vanuit het eerdere ontdekte patroon te verwachten.

   9 mei 2010 is een datum welke evenals andere data in de grafiek, expliciet als belangrijk voor de toekomstige historie staat gemarkeerd.

   En op deze datum vond ‘toevalligerwijs’ wel degelijk een belangrijke gebeurtenis plaats die geheel past binnen de grafiek. Niemand zal ontkennen dat het opzetten van het Europese noodfonds op deze datum geen belangrijke gebeurtenis is. Ik verwijs voor verdere uitleg graag naar de reactie van Ingmar van 15 mei 2010 00:42 uur.

   Ingmar beschrijft middels zijn interpretatie heel mooi het mogelijke verdere verloop van deze gebeurtenis.

   Scheelt me ’n hoop typewerk…

   http://www.wanttoknow.nl/overige/stoelriemen-vast-de-time-wave-theorie-van-terence-mckenna/?replytocom=35877#comment-35534

   mvg

  3. Er zijn ook mensen die beweren dat we al zijn overgenomen door een elite, wie het ook mogen zijn, maar waarschijnlijk “banksters”, precies op die dag 9 mei jl.

   citaat: “In schril contrast met hoe er in Amerika, Groot Brittannië en Azië tegen de crisis in de Eurozone wordt aangekeken, is de Europese denktank LEAP/E2020 van mening dat de Europese leiders er in het weekend van 8 en 9 mei niet alleen in geslaagd zijn om de Eurozone te redden, maar zelfs dat zij in feite een ‘staatsgreep’ hebben gepleegd waardoor er in slechts enkele uren tijd een Europese Regering is ontstaan. Anders gezegd: de Griekse crisis en de veronderstelde oplossing hiervan -een Europees garantiefonds ter grootte van € 750 miljard- is aangegrepen om de ‘Verenigde Staten van Europa’ te doen ontstaan.

   De europeese denktank http://xandernieuws.punt.nl/?id=589697&r=1

   Max Keiser beweert overigens ook dat “there’s ample proof that wallstreet banks purposely crashed the Greek economy planning for short term capital game”
   bron: op 2:49 minuten op http://www.youtube.com/watch?v=65bUAL-WJfc&NR=1

  4. Op 9 mei kreeg ik een wortelkanaalbehandeling en op 8 juli moet ik terugkomen.

   Op 10 juli ga ik met vakantie.

   Dus je begrijpt, ik ben helemaal overtuigd.

  1. Er is plaats voor iedereen; ben inmiddels ook al door Duyvis benaderd..! 🙄

  2. Ik moest bijna lachen Guido. Dat doe je goed zeg.
   Ben benieuwd wat je van het artikel vindt.

  3. Het is me een beetje té veel welles/nietes Asylum..! Zonder afbreuk te willen doen aan deze theorie, wees eerlijk: als het niet 2012 wordt, dan hebben we nog tijd zat!
   Daarbij gebeuren er wel degelijk ‘dingen’ op dit moment, die mij overtuigen van het feit van een ’time-shift’. (Maakt niet uit, want nu doe ik toch weer mee met welles/nietes!)
   Ik vind het er allemaal niet zo toe doen; laat ieder zijn dingetje vinden, waar hij het meeste gevoel bij heeft.

   Dank voor jouw bijdrage in dat opzicht! En dát is eigenlijk het enige dat voor mij ‘NU’ telt!

  4. Guido,

   Bedankt voor je reactie. Het moet ook geen welles/niets spelletje worden. Ben ik helemaal met je eens. Als was het mooi om in het kader van objectiviteit ook een dergelijk artikel eens in de spotlights te zetten op de frontpage. Ik zie hier namelijk alleen maar welles geörienteerde artikelen. En dit soort artikelen worden dan toch weer onder de welles/niets noemer een beetje afgedaan. Althans zo voelt dit voor mij.

  5. @Asylum
   Je dacht toch zeker niet dat wij zo’n ellendig lang stuk tekst helemaal door gingen ploegen.
   Waarin ook nog de new-age afgezeken wordt, door iemand die daar helemaal geen verstand van heeft.
   De groeten
   😯

  6. @Reptielo

   Had niets anders verwacht eigenlijk. Tegengeluiden worden afgezeikt en die mensen hebben er natuurlijk geen verstand van. Want jullie weten dat natuurlijk.

Geef een reactie

Deze site gebruikt Akismet om spam te verminderen. Bekijk hoe je reactie-gegevens worden verwerkt.