Advertentie

Einstein en zijn wetenschappelijke ‘vrouwde’..


Einstein his holyness

x

Einstein, de ‘protserige’

x

2009 © Origineel: ‘El Mayor Fraude Cientifico del Siglo XX-Einstein, El Bribón’
(12.09.2009) 

2013 © vertaling Monika Schenk (met hartelijke dank!)

(Omdat dit artikel eerst vanuit het Duits naar het Spaans werd vertaald, en daarna terug naar het Duits,
bevatten sommige citaten wellicht niet meer de originele woordelijke inhoud. Maar feiten blijven feiten…!)

x

x

Mythes kunnen een kern van waarheid hebben, maar ze kunnen net zo goed  vanuit leugens zijn ontstaan. En dat laatste is bij Albert Einstein het geval, zoals je verder in dit artikel zult lezen..! De ‘heersende mening’ over Einstein vertegenwoordigt een beeld over hem, als zou hij de voorvechter van wereldvrede zijn; en een levensgroot rolmodel voor de menselijke goedheid. En dat nog buiten zijn reputatie als het grootste genie van de wetenschappelijke wereldgeschiedenis. Maar het blijkt dat zijn aureool is gebaseerd op schijnheiligheid. Opgezet door lieden die Einstein gebruikten..

einstein-do-not-worry
Uitspraken als deze komen in een volstrekt ander daglicht te staan, wanneer je ze in de context van dit artikel plaatst..!

‘Dit kind is achtergebleven’..
Dat oordeel van de arts lag als een steen op Pauline, de moeder van de kleine Albert, die als vierjarige peuter amper meer dan enkele losse woordjes kon stamelen. Jaren later werd Albert’s zus Maya geboren, die aanzienlijk pienterder en intelligenter was. Ook dit droeg bij aan het complex-beladen, geremde en onverzoenlijke karakter van Albert Einstein..

Maar hij ontwikkelde ook, overeenkomstig de psychologische beelden over compensatiegedrag van Jung en Adler, een diep gewortelde geldingsdrang, die hem zijn hele leven lang zou leiden. Een geldingsdrang welke hij steeds door een onschuldig-argeloze opmerking of gewoonte in de doofpot probeerde te stoppen. Iedere mislukking in zijn leven verhoogde echter opnieuw zijn laatdunkendheid en zijn opstandigheid naar de wereld om hem heen.

Nog vóór zijn puberteit beschuldigde hij het Duitse onderwijssysteem ervan, hem met onjuiste religieuze lessen te hebben bedrogen (waarbij op te merken valt, dat Einstein geen orthodoxe jood was). Toen hij 15 jaar was, vervalste hij een medisch advies om niet aan deze religieuze lessen te hoeven deelnemen.
Toen hij 17 jaar werd (in 1896), gaf hij zijn Duitse nationaliteit op, om de militaire dienst te ontduiken. Later bekende hij zelfs ‘nooit aan mijn vaderland, noch aan mijn (ouderlijk) thuis of vrienden te hebben toebehoord, maar alleen bij de ‘stam’ (het zionisme) te horen.”

private_lives_of_albert_einsteinMisschien is deze ontwikkelingsfase wel de reden, dat hij zijn oudste dochter Liesel ter adoptie gaf, zonder zich voor de rest van zijn leven zich nog om haar te hebben bekommerd. En dat hij zijn geestelijk gehandicapte zoon Eduard naar een psychiatrische inrichting in Zwitserland deporteerde, zonder zich verder over diens gezondheid en lot te interesseren..!

In dit plaatje past ook de vernederende behandeling van zijn andere kinderen, zoals blijkt uit al hun getuigenissen. En van de verklaringen van zijn 2 echtgenotes, de vrouwen die hij beiden bloot werden gesteld aan langdurige vernederingen en Einsteins’ affaires met andere vrouwen. Wie meer over het stichtelijke privé-leven van dit genie wil ervaren, zal heel blij zijn met het boek ‘The privates lifes of Albert Einstein’ van Roger Highfields en Paul Carter.

We spreken over dezelfde man, die maar liefst 4x van nationaliteit wisselde; want hij was achtereenvolgens: Duits, Zwitsers, weer Duits, Engels en tot slot Amerikaans. Hij is de man die zich in dat kader zélf beklaagde: “Misschien is het mijn lot, dat ik overal als een boos dier verschijn: voor de Duitsers ben ik een jood en voor de Engelse een Duitse wetenschapper”

Het meest trieste is echter, dat de zielige Albert Einstein zich met zijn 17 jaar alleen en achtergesteld moet hebben gevoeld, omdat hem zijn allergrootste en liefste wens door het leven werd geweigerd: hij wilde een virtuoze violist worden. En hoewel zijn rijke, joodse familie hem de beste muziekscholen in München, Milaan en Aarau veroorloofden, bleek tóch dat hij keihard onder ogen moest zien, dat hij nooit méér dan een middelmatige violist zou zijn geworden.

Het was onvermijdelijk dat hij zich naar iets anders moest omkijken. Zijn doel was om succes in het leven te hebben, en dát ten koste van alles. Hij besloot toen een geleerde wiskundige te worden, en dat ondanks de buitengewoon bescheiden prestaties die hij op het gymnasium leverde. Hij slaagde erin in het volgende jaar, aan het prestigieuze ‘Polytechnicum’ in Zurich te worden toegelaten.

“Ik zal mijn doctoraalpromotie nooit halen”
Omdat wiskunde echter niet Einsteins sterkste vak was, wisselde hij van wiskunde naar natuurkunde. In 1900 lukte het hem te slagen voor deze studie, waarbij hij met 4,9 als cijfer (6 en 5 is onvoldoende, 1 is het hoogste) precies het vereiste minimum behaalde.  Maar zijn eindscriptie kreeg het laagste cijfer van alle medestudenten. In het daarop volgende jaar leverde hij -ten behoeve van zijn doctoraalpromotie- zijn dissertatie in, die echter werd teruggewezen. Toen hij wisselde van onderwerp, werd het echter weer een mislukking. “Ik heb er genoeg van; ik zal de promotie nooit halen!” schreef hij 1903 aan een van zijn vrienden.

Hermann Minkowski (1864-1909), who developed the theory of four-dimensional space-time that laid the mathematical foundation for relativity theory.)
Hermann Minkowski (1864-1909), was de grondlegger van de 4-dimensionale theorie van ruimte-tijd. Hiermee legde hij het stevige fundament voor de relativiteitstheorie, die Einstein zijn roem bracht.

Het verblijf aan het ‘Polytechnicum’ bleef tóch niet vruchteloos, want rond die tijd, dat was het geluk van Albert Einstein, onderwezen er wetenschappers van de grote reputatie, zoals Weber, Wolfer, Hürdwig en Pernet. Maar ook de grote wiskundige Hermann Minkowski onderwees er. Minkowski werkte de theorie van de vierdimensionale ruimte uit (en kan daarmee zodanig als de ware grondlegger van de ‘Speciale Relativiteitstheorie’ worden gezien). Einstein leerde op deze onderwijsinrichting bovendien zijn echtgenote Mileva Maric kennen, over wie we nu -langzaam maar zeker- feitelijk komen te spreken.

Zijn eerste baan
Inmiddels was Albert Einstein begonnen voor het Zwitserse Octrooibureau (Patentamt) in Bern te gaan werken. Hij was daar een ’technische deskundige 3e rang’. Maar het stelde hem in staat met de bekendste wetenschappers van zijn tijd in contact te treden en met de nieuwste uitvindingen vertrouwd te raken. Dit versterkte ook weer zijn wens zelf succes te hebben.

In 1905, 5 jaar ná zijn eerste pogingen, lukte het Einstein uiteindelijk om te promoveren. Hierbij kwam de opmerking van een beoordelende professor dat deze doctoraalthese ‘kort, saai en betekenisloos’ was. Het werk van Einstein had als onderwerp: ‘Eine neue Bestimmung der Moleküldimensionen’ (‘Een nieuwe visie op de moleculedimensies) Al met al kostte het Einstein dus 5 jaar om dit 29 pagina-tellend promotiewerk af te leveren.

Omdat het monolithische gebouw van de klassieke Newton-natuurkunde , echter net scheurtjes begon te vertonen, waren de omstandigheden gunstig voor ‘nieuwe hypotheses en inzichten’. En omdat Albert Einstein feitelijk geen reputatie te verliezen had, ging hij iets riskeren. Hij verdiepte zich in het bestuderen van de groten van zijn tijd, zoals Mach, Lorentz, Weber, Maxwell, Boltzmann, etc. Uit al deze kennis destilleerde hij zijn conclusies.

Maar af en toe viel hem de lectuur van deze grote natuurkundigen, met het oog op de wiskundige uitdagingen die hun werk bevatte, tamelijk tegen. Hoe kreeg het onze grote held het voor elkaar, om zich, mét een nijpend tekort aan onmisbare wiskundige basiskennis, uit deze moeilijke situatie te bevrijden? Dit is een vraag die reeds velen zich hebben gesteld en tóch is het antwoord in waarheid vrij simpel..!

1905 ‘Annus mirabilis’, een wonderlijk jaar..!
Zoals zijn biografen het beschrijven, was 1905 voor de jonge Einstein inderdaad een ‘wonderjaar’. Waarom? Dank zij zijn relatie met Nobelprijswinnaar Wilhelm Wien, de bedenker van de gerenommeerde ‘Annalen der Physik’ (Annalen van de fysica (natuurkunde)) lukte het Einstein, de al reeds genoemde dissertatie van hemzélf én 4 andere artikelen in verbinding te brengen..!

Een keizer die met oogkleppen op rond liep..?
Einstein waande zich keizer. De nieuwe kleren waar hij mee pronkte, wáren niet eens van hem..!

Hij bracht onder andere dit artikel uit: ‘Over een heuristisch gezichtspunt, de productie en transformatie van het licht betreffend’. Hierin werd de kwantumhypothese van Planck (echter zónder Planck te citeren!) met de ‘foto-elektronische fenomenen’ van Lenards in verbinding gebracht.

Dit leverde hem in 1922 niets minder dan de Nobelprijs op.  Eigenlijk zou hij voor een ander artikel worden onderscheiden, namelijk zijn artikel ‘Zur Elektrodynamik bewegter Körper’ (‘Vanuit elektrodynamica bewegende lichamen’). Hierin schetste Einstein voor het eerst de ‘Speciale Relativiteitstheorie’, die feitelijk al eerder, in hun losse onderdelen, geformuleerd waren door achtereenvolgens Maxwell, Lorentz, Kaufmann, Cherenkof, Poincaré en vooral door zijn vroegere professor uit Zurich, Minkowski!

Het werd door het Nobelcomité  slimmer geacht, Einsteins Nobelprijs met een andere artikel te rechtvaardigen, dan het artikel over de ‘speciale relativiteitstheorie’. Vooral vanuit de lage geloofwaardigheid, die deze nieuwe ’theorie’ toen door de wetenschappelijke gemeenschap toegekend kreeg. En tevens, doordat het simpelweg moeilijk te bepalen was, hoeveel gemeenschappelijke grondleggers van deze ‘relativiteitstheorie’ er waren. Dit zou het twijfelachtige karakter van de toekenning over laten komen, omdat de theorie niet aan één individu toe te schrijven was.

Einstein’s zionistische, kapitalistische, globalistische ‘geloofsgenoten’..
Ook toen de ridderslag kwam, in de vorm van de Nobelprijs, waarbij hij tot ‘Pontifex Maximus’ van het wereldgeweten werd, pas in 1922 gebeurde, leverden hem de 4 genoemde artikelen een bepaalde reputatie op en ongewone bekendheid. In wetenschappelijke kringen van Europa en Amerika werd alleen nog over de jonge Einstein en ‘zijn theorie’ gesproken. Einstein had het moeilijkste volbracht; want hij hád de geest van zijn tijd geraakt.

Albert en zijn eerste vrouw Mileva, die hij had leren kennen op de universiteit.
Albert en zijn eerste vrouw Mileva, die hij had leren kennen op de universiteit. Zij blijkt de ‘stille kracht’ achter het ‘genie Einstein’ te zijn geweest.. Voor Einstein was het -in dat opzicht- een ‘vruchtbaar’ huwelijk..!

In een tijd waarin de absolute waarden (liefde, eer, vaderland, gezin en godsliefde) in Europa opnieuw belangstelling kregen, bewoog het idee van het relativisme vrij rond. Een idee dat puur op zich een discussie waardig is. Vanuit die gedachte, vertegenwoordigde het ‘genie’ Einstein met succes een subversief relativisme. Hij herleidde en vertegenwoordigde de maatschappelijke gemoederen op dit gebied. Dit bleek voor Einstein een soort onuitputtelijke goudmijn en hij op zijn beurt, een ‘deus ex machina’ van de liberalistische, kapitalistische en ‘vooruitstrevende’ agenda.

Einstein was geslaagd, maar werd onbewust ingezet als een paradepaardje. Nu werd hem aangeboden aan de universiteit van Bern zijn ‘stralingstheorie’ te doceren. Maar om nou te zeggen dat zijn debuut als docent buitengewoon briljant was geweest, gaat veel te ver. In het eerste jaar bijvoorbeeld, schreven zich slechts 4 studenten voor zijn lessen in, en in het opvolgende jaar zelfs maar één, namelijk de als Duitser ingeburgerde Litouwer, Max Stein.

Dit alles bleek toch geen belemmerende factor voor de universiteit van Zürich, met dank aan de inspanningen van zijn goede vriend Kleiner, om Einstein een baan als privédocent aan te bieden. Daarna kwamen Praag, weer Zurich, Berlijn etc. Het jaar 1905 zou inderdaad het magische ‘wonderjaar’ blijven, want noch ervoor, noch erna, bereikten zijn werk de hoogte, de originaliteit en briljantie, noch de schrijfstijl, van de vier artikelen, die in de ‘Annalen der Physik’ gepubliceerd waren.

einstein jonge jaren
Albert Einstein in het begin van de 20ste eeuw. “Ik ben overtuigd, maar niet werkelijk overtuigd”…

Is er een geheim-van-Einstein?
De kwaliteit en originaliteit van zijn werk, verbaasden al eerder Prof. Herman Minkowski, die de grenzen van zijn voormalige student uiterst goed kende. Een uitspraak van Minkowski was: “Einstein? Als het Grossmann, Wegener, of zijn buitengewoon intelligente vriendin Mileva waren geweest…maar nou precies Einstein, hij die de lessen spijbelde…”

Een feit was echter dat het Einstein was, die als geestelijke auteur van de genoemde artikelen werd aangezien…Totdat.. 23 Jaar geleden, om precies te zijn, in februari 1990, op de jaarlijkse bijeenkomst van de AAAS, de ‘American Association for the Advancement of Science’ de bom ontplofte.
Deze bom was de analyse van de fysicus Evans Harris Walker uit Aberdeen (Maryland) en de taalonderzoekster Senta Trömel-Plötz van de ‘German Research Society’ in Bonn, die ieder -onafhankelijk van elkaar en met inachtneming van de criteria van hun eigen discipline- de door Einstein in 1905 in de “Annalen der Physik” gepubliceerde artikelen die deze bom deed barsten.

Daar bovenop kwam de analyse van onderliggende privé-correspondentie tussen Einstein en zijn toenmalige echtgenote Mileva. Beide wetenschappers, kwamen tot de verrassende conclusie dat, de aan Einstein toegeschreven geniale ideeën, evenals de benodigde, kostbare en inspannende wiskundige uitwerkingen ervan, in werkelijkheid aan zijn echtgenote Mileva Einstein geborene Maric zijn toe te schrijven..!

Wetenschappelijke ‘vrouwde’..?
Daarmee is er ook een verklaring gekomen voor de verrassende breuk in de kwaliteit van Einstein’s werk, ook met betrekking tot de omvang ervan, precies vanaf 1919, het jaar van zijn echtscheiding! Vanaf dit moment werkte hij steeds samen met andere natuurkundigen (als Podolsky, Bose, Nathan, Rose, de Sitter, Infeld, Hoffmann etc) en Einstein liet daarbij ook een aanhoudende en duidelijke afhankelijkheid van ondersteunende helpers op het gebied van de wiskundige uitwerking van theorieën zien.

De wiskundigen die hiervoor betaald werden, waren o.a. Grossmann, Groumer, Lanczos. Ernst Strauss herinnert zich hoe Einstein, wanneer die een wiskundige gedachtegang niet kon begrijpen, placht te zeggen placht: “Ik ben overtuigd, maar niet werkelijk overtuigd.”
Talrijke anekdotes bewijzen het oordeel van fysicus Evans Harris Walker in zijn rapport: “Mila, zijn echtgenote was hem superieur en nam daarbij in het begin het initiatief op het gebied van de theorievorming.”

mileva relativiteitstheorie einstein

x

Houden we daarnaast ook voor ogen, dat in die tijd, heel weinig mensen toegang naar de universiteit hadden, en Einstein daardoor zonder problemen aan het prestigieuze ‘Polytechnicum’ in Zurich werd toegelaten, daar ook kon afstuderen en promoveren. Mileva daarentegen was toen de enige vrouw van die studiegang, en diende zich als het ware ‘gedeist’ te houden, hoewel zij veel intelligenter en briljanter was dan Einstein. Beiden deelden hun voorliefde voor de klassiekers van  de natuurkunde, net zoals hun interesse voor de grote strubbelingen tussen mensen in de omgang binnen de samenleving. Daarnaast liep Mileva mank, vanaf haar rechter zij, hetgeen hen emotioneel dichter bij elkaar had gebracht.

De protserige Einstein herkende waarschijnlijk al snel dat dit meisje voor hem een goudmijn was, dat hij haar ideeën ook op andere gebieden kon gebruiken, bijvoorbeeld in de filosofie en de politiek, en dat hij aan haar goed zou kunnen verdienen. En op deze manier zou hij zich verder kunnen  opwerken, mede ook door het ‘benutten’ van zijn relaties en contacten met de groepen en geheime kringen van zionisten en ‘vrienden-van-de-vooruitgang-vrienden’, zoals ‘Neue Heimat’, ‘Freunde des neuen Russlands’ en de ‘Liga der Weltregierungsbefürworter’.

Einstein fietsEen uiterst verhelderend detail door onderzoekster Senta Trömel-Plöts benadrukt, is de clausule in het scheidingscontract van 1919, tussen Albert en Mileva, waarin Einstein toekent, in het geval dat hij voor het, in de ‘Annalen der Physik’ gepubliceerde artikel een prijs zou winnen, hij deze prijs volledig aan Mileva zou afstaan..!

Nobelprijs voor Albert, het geld voor Mileva!
Zo kwam het dat Albert Einstein drie jaar later het geld, dat hij voor de Nobelprijs ontving, zijn ex-vrouw liet toekomen. Maar verre van dat het hier om een gebaar van de spreekwoordelijke grootmoedigheid zou gaan, zoals deze aan ‘Sint Albert’ door zijn hagiografen werd toegeschreven werd, gebeurde dit dus heel simpel op grond van legale druk. Mileva kon voor de scheidingsrechter namelijk keihard bewijzen dat Albert de hele tijd, vanaf het gemeenschappelijke samenleven (voor hun huwelijk leefden ze ook al 5 jaar samen), haar complete werk en uitvindingen voor zichzelf had opgeëist.

En het was Einstein die, in het kader van zijn aanstelling bij het octrooibureau, die de ideeën en wiskundige theorieën, die Mileva dus had uitgewerkt, op zijn eigen naam en zelfs ook op namen van derden liet patenteren. En dat alles zónder Mileva daarbij ook maar in een woord te hebben genoemd. Het is in dit kader uiterst opvallend dat Einstein ook voor dit citaat staat: “Ik zou me geen vrouwelijke Galileo, Kepler of Michelangelo kunnen voorstellen.”

Het is opvallend hoe halsstarrig de theorie is, dat Einstein de vader is van de relativiteitstheorie. Want dit verhaal, waar beide onderzoekers in 1990 mee kwamen, is feitelijk op geen enkele manier nieuw. Onderzoekster Trömel-Plötz zélf, wijst erop dat zij reeds 30 jaar geleden van Abraham Joffe, een Servische natuurkundige, en een vriend van de familie Einstein, een boek had gelezen, waarin deze Joffe getuigd, persoonlijk, de in het handschrift van Mileva Maric uitgevoerde schetsen en originele manuscripten van de oorspronkelijke artikelen te hebben gezien; artikelen die later in de ‘Annalen’ gepubliceerd werden, met Albert Einstein als auteur…!

De ‘mythe Einstein’ verbergt blijkbaar lelijke, dieperliggende geheimen!
Gezien het feit dat al wat hierboven vermeld is, blijkt dit geen noemenswaardige invloed op de reputatie van het ‘genie Einstein’ te hebben gehad! Sterker nog, dat zelfs de brede massa deze informatie niet eens ter kennis aanneemt, zegt genoeg. Net zoals de permanente verheerlijkingen van de persoon Einstein in de pers doorgaan en de personen die de wetenschappelijke dissidenten van het Einstein-dogma worden veroordeeld.

Het mede-daderschap van ogenschijnlijke ‘serieuz’ wetenschappelijke tijdschriften, en de astronomische bedragen die vooral in Duitsland gebruikt worden om het gelijk van Einstein te bewijzen…. Maar om wat te bewijzen eigenlijk? Dit alleen al laat zien dat achter de mythe Einstein zich iets ernstigs en lelijks verschuilt. In het tijdschrift ‘La Recherche’ (Nr. 96, Januar 1996, S. 16)  merkt Prof. Thruillier in dit kader op:

“Het lijkt dat de realistische natuurkunde op een bijzonder en concreet gebied, een veel omvattender programma realiseert: De constructie van een ‘supra-persoonlijke’ wereld. Een wereld die buiten ons innerlijke gevoel en waarneming ligt, maar die een hogere werkelijkheid inhoudt.“

Albert Einstein liet zich in 1921 overhalen om Chaim Weizmann te vergezellen naar de VS, om een Zionistische fundraiser te steunen.
Albert Einstein liet zich in 1921 overhalen om Chaim Weizmann te vergezellen naar de VS, om een Zionistische fundraiser te steunen. (klik voor info over Weizmann)

“Mijn leider is Chaim Weizmann”
Het is zoals wetenschapper Max Weber over wetenschap en politiek schreef: “Een waarneming dat iedereen die politiek (beleid) maakt, zich met de goddelijke of duivelse machten verbindt, die om de macht heen hangen. Wie zijn eigen, óf het zielenheil van andere mensen zoekt, riskeert zich op het pad van de politiek, omdat de geest van de politiek in spanning leeft met de god van de liefde.”

Met betrekking tot deze gedachte schrijft Isidro-Juan Palacios in de tijdschrift ‘Punto y coma’, dat:
“Ook de wetenschappelijke wereld een magische bron van de macht is, die van de mens gebruikt maakt, als middel ter toe-eigening en machtiging op het gebied van de geest; tevens de reden waarom het duivelse ook in de wetenschap heerst.”

Het was in dit verband opvallend, dat het nucleaire ‘genie Einstein’, de Amerikaanse president Roosevelt per brief vroeg, op 2 augustus 1939, net voor de uitbraak van WOII én ook op 7 maart 1940, om de uranium-atoombom op destructieve manier tegen Duitsland te gebruiken. En het was ook Einstein die alles in het werk stelde, wat in zijn macht lag, om het afgooien van de atoombommen op Hiroshima en Nagasaki door te drukken; het waren de twee katholieke steden van Japan. Om zich voor deze oproep te rechtvaardigen, bracht Einstein naar voren dat er “tegen georganiseerde macht alleen georganiseerde macht bestond.”

Dezelfde uitspraak kwam -6 jaar tevoren- van Aldof Hitler, waarbij deze – Duitsland had toen een beduidende technologische voorsprong-  zich uitdrukkelijk tégen het gebruik van de mogelijke atoombom had uitgesproken. Op een zionistische bijeenkomst in New York 1921 sprak Einstein voor tienduizenden geloofsgenoten: “Mijn leider is Chaim Weizmann: Volgen jullie hem. Ik heb gesproken.”

Tot slot
En zoals je hier in het artikel opnieuw kunt zien: ‘Alles is relatief.’ En zelfs dát.. Het hangt er alleen van af, welke positie men inneemt..!

Met dank aan www.politaia.org

91 gedachten over “Einstein en zijn wetenschappelijke ‘vrouwde’..

 1. Aantoonbare lariekoek, dit artikel. Geboren uit antisemitisme. Dat laatste is tegenwoordig weer erg in, in het kader van ‘de crisis is de schuld van de joden’. Het door angst ingegeven verlaagde bewustzijn van velen zorgt voor een toenemend wij-zij-denken. En tegenwoordig is de crisis de schuld van de Grieken, de joden, de Russen en alles was voorbij Lobith ligt.

  Wie zich heeft verdiept in Einstein weet dat hij nooit wiskundig onderlegd is geweest en dat hij dat ook altijd expliciet naar buiten heeft gebracht. Het wiskundige aandeel van zijn werk werd altijd gedaan door anderen. Daar heeft ie nooit geheimzinnig over gedaan.

  De geldprijs verbonden aan de Nobelprijs heeft hij aan zijn ex nagelaten in het kader van een echtscheiding. Einstein gaf niet veel om prijzen. Iets wat het vermaterialiseerde bewustzijn van de schrijvers van dit artikel kennelijk niet kunnen invoelen. Einstein was er niet eens bij toen de Nobelprijs aan hem werd uitgereikt.

  Zijn ontdekkingen zijn allemaal beschreven in zijn dagboeken, en die blijken ook uit de vele aantekeningen in zijn handschrift. Van zijn ex is nooit 1 letter of cijfer over fysica aangetroffen.

  Verder: Als Einstein niet tegen iedereen even aardig of even lief was, doet totaal niet ter zake. Volgens Danny Cruijff is Johan niet erg romantisch, maar dat maakt hem geen slechte voetballer.

  Ik denk dat we erg voorzichtig moeten zijn met dit soort antisemitische geluiden.

  1. Wij zien er geen enkel anti-semitisch geluid in Daan. Prachtig ook aangetoond, maar niet heus, hoe je tot je lariekoekconclusie komt. Juist door dit soort reacties ontstaat datgene wat je niet wilt. Het gaat over het karakter van een man, die dus uiterst labiel te noemen is.
   Waar jij de anti-semitische lange tenen vandaan haalt is ons een raadsel. En hoe je deze lariezin bij elkaar raapt is helemaal bizar: “Van zijn ex is nooit 1 letter of cijfer over fysica aangetroffen.” Ze studeerde nota bene in hetzelfde jaar… Alles is zeker uitgegumd, en/of verbrand door boze boeven?

  2. in de wetenschap gaat het om de geleverde wetenschappelijke prestatie, en niet om de persoon. Ik geloof niet dat Einstein een labiel mens was, eerder goedaardig, en verstrooid.
   Vrouwen van grote mannen, voelen zich altijd gebruikt, en dat is misschien ook wel zo, het verhaal is altijd een beetje het zelfde, Madam Curie, de vrouwen van veel beeldende kunstenaars, ze krijgen misschien niet wat ze verdiend hebben voor hun inspiratie.
   Maar thats live, veel mensen krijgen niet de erkenning die ze verdiend hebben.

  3. als er iemand ‘Joods’ zijn dan zijn wij het Daan, Anna Monika Hyper Paul Cozmic Guido noem ze maar en wij zijn joodser dan joods onderDaan, wat een Nujij smearing zeg, zo goedkoop Daan, zo plat, zo Televaag

  4. @ Daan
   Is leuk om te lezen dat je met je reactie eigenlijk bevestigt wat ook in het artikel vermeld wordt.

   Verder…j
   Je schrijft:
   ‘Aantoonbare lariekoek’
   toon dan aan 🙂
   ‘Einstein gaf niet veel om prijzen…hij was er niet eens…’
   Waarom?…precies!
   ‘Zijn ontdekkingen zijn allemaal beschreven in zijn dagboeken’
   Ja, in ZIJN dagboeken!
   ‘Als Einstein niet tegen iedereen even aardig of even lief was’
   Het gaat over zijn eigen kinderen!!

   Je mag je mening hebben, maar feiten zijn feiten.
   Erbij komt dat Einstein door de ‘nieuwe’ natuurkunde al lang is ingehaald…er is iets sneller dan licht 🙂

  5. nog meer Nujij ‘logica’ ; op BNR radio, die vlegel van een dia-ree-tribe serial interrupt ‘interviewer’, tegen Coen Vermeeren, ‘als ufo’s dan zo ontegenzeggelijk alom worden waargenomen gefilmd geregistreerd als onomstotelijke vaste aanwezigheid vrijwel feitelijk in grote getalen; waarom zou dan een overheid en een academie dat willen verzwijgen? heel simpel zegt Coen; er is hoogste waarschijnlijk macht en rijkdom in het spel, oh maar zegt vlegel serie serial interrupt dia-ree-tribe BNR ‘interviewer’, oh maar dat mag niet Coen, want dat klinkt als complot theorie en daar houden wij hierooh niet van, oh zegt Coen, en geeft een heldere feitelijk omschrijving van het begrip complot, juistum dacht ik toen, BNR is het complot zelf…. dag censuur meester manipulator Sanoma Nujij, Jim Beam weet er door gedegen studie meer van..

   http://www.anarchiel.com/display/eigenaar_nujij_bilderberger_trilaterist_en_cia-agent

  6. GuidoJ,
   Nou als je het stukje goed leest, is het toch niet zo onschuldig als dat het lijkt.
   Het is voor mij niet voor te stellen dat hij Roosenveldt verzocht heeft om de bom op Duitsland te gooien, oei oei !

   Verder die verwijzing naar Weizmann, volgen jullie hem, ja dat is kwalijk, maar niet verwonderlijk.
   Daan zegt dat dit artikel is ingegeven door anti-semetiesme, zou ook nog kunnen.
   Maar mensen zijn mensen, slechte, goede, en hele slechte bezeten mensen, en om dan te doen voorkomen dat dit bij Joden niet zo zou zijn, uit angst om voor anti-semiet te worden aan gezien, dat is dom, en hiermede onderschat je ook het intellect van het Joodse volk.

  7. Je hebt gelijk Jenne, ik heb het artikel gemaakt, maar niet gelezen. Toptip! Dank, ik ga het nu lezen. 😉

  8. Het antisemitisme is verknoopt met het verhaal over zionisme, bommen op katholieken willen gooien en de continuing story over een NWO waar joden achter zouden zitten. Ik begrijp niet goed waarom dat soort dingen op spirituele sites wordt aangemoedigd. In sommige artikelen zie ik zelfs de zg. ‘Protocollen’ terugkeren na WOII. Ik vind dat een zorgwekkende ontwikkeling en zie niet goed in wat daar spiritueel aan is. Maar dat geef ik onder andere artikelen ook steeds aan: Het beschuldigen van elites, NWO’s e.d. doen af aan een eigen verantwoordelijkheid.

   En van die dame is nooit een aantekening gevonden waaruit zou blijken dat zij achter de theorieen van Einstein zit.

  9. Een in mijn ogen ’n wat genuanceerdere reactie dan je eerste Daan.
   Maar misschien kun je bij je laatste zin nog zeggen dat JIJ het ‘anti-semitische geluiden’ vindt..
   In mijn ogen en die van vele anderen hier, zijn die geluiden dat niet. Zoals jij het opschrijft, als absolute waarheid, klopt het dus zeker niet!!
   (Het vergt wellicht enige oefening om de nuance het verschil te zien/voelen..!)

 2. mijn god nog an toe Monika wat een zalig NederGermaans is dit, ben er verzot op, het beste van 3 talen in 1, dit is waar ik naar op zoek was Monika!!!!!!!! Het beste van de oude en nieuwe wereld in 1, oost en west, modern en klassiek, gelaagde dichtheid van elke zin, mmmmmmm hapt heerlijk weg bij mij, Monika ik wil meer van dit soort Taaligheid, geen wonder dat jij wel eens wat mag doen voor bedrijven Monika, ik ga mijn email modus maar weer eens opzoeken, zonder Moon geen verdichte gelaagde taligheid, wees hier zuinig op Moon, en ik kom je bijstaan met taal injecties en reflecties, Cozmic Anna Paul Mars Moon Domielaah nieuwhuis Dick Willie Lizzie en Martinus laten we zuinig zijn op elkaar voortaan en de handicaps en burn-outs en lijdensuren als beproefing van onze bezieling zien, geef niet op we geven om elkaar en leg de verborgen talenten bij elkaar en lach om de zwarte vlekken en gaten en bevestig elkaar daar waar verdiend, weg met de onzekerheid Moon is better than Einstein; MoonStein is een Ster(k) van het snelste Art kunst schaats niveau ever, ik kom naar jou toe deze zomer Moon!!!!!!!!!! en dat mag van Anna zelfs, want Anna wil basis en fundament om op te bouwen, en dat mag wat kosten en dan moet er wat verdiend worden, snap ik wel….

  1. Hey Hyper…deze link verscheen aan het eind van de Rammstein clip…

   http://www.youtube.com/watch?annotation_id=annotation_815523&feature=iv&src_vid=f4K6ZxDwi34&v=kHkGYkWB5TE
   Dit is raar voor mij om te zien want ik keek een tijdje geleden voor ‘onderzoek’ de film ‘gamer’ uit 2009…een sf-film waarin deze techniek speelt 😕
   http://www.youtube.com/watch?v=VHMjLf6oq0g

   Het is weer zo iets van…een ’toevalligheid’ je weet wel 🙂
   Dank je ervoor.

  2. @Monika: maar wat een heel nare smaak kreeg ik in mijn mond bij het bekijken van die Gamer Full movie 2009. Om te gruwen zo vreselijk voor mij wezensvreemd! Oké, off topic, maar moest het ff kwijt.

  3. Hey Monika!! super gaaf dat Jenne geheel open breekt, klasse Monika, hoe je het doet weet ik niet, maar je doet het goed, jah weet je wat nog meer raarrr toeval isz, een paar dagen geleden, toen ik echt nog niet wist dat jij een MoonStein artikel aan het fabriceren was, de grote ‘Vulkaanuitbarsting’ bij mijn pa tegenover mijn pa, in het hol van zijn leeuwen vesting, het lontje was dat ik hem dringend vroeg en verzocht om Theodore Herzl maar eens op te zoeken, dat het gewoon breeduit als feit uitgebreid op internet staat, mijn pa schoot in de lelijke kramp, in zijn voor mij over bekende onopgeloste wo2 Trauma en werd bijvoorbaat heeeeeeeel lelijk, ik zei toen tegen mij pa van als er geen open feitelijke info uitgewisseld mag worden dan zit het goed fout, of het nu 45 is of 2013, mijn pa heef tig jaar non-stop gezwegen naar mij, over vrijwel alles, ik zeg tegen mijn pa dat ik het schandalig vind dat iemand die de professor titel heeft ontvangen, dat zo iemand 40 jaar zwijgt over alles, niet over muziek, niets over politiek, niets over romantiek, niets over noem maar een zijstraat, een echt vader zoon onderwerp of werelds thema, over opgroeien en volwassen worden, you name it, mijn pa hield en houdt stelselmatig z’n mond stijf dicht, over alles, later die avond belde ik hem op het enige time slot tussen half elf en kwart voor elf pm dat hij soms even te benaderen is, en voor het eerst gaf hij mij gelijk, zonder dat ik om mijn gelijk vroeg, hij liep met iets rond zei hij, nog steeds, na al die jaren, en hoe hij reageerde naar mij was niet goed zei hij….

  4. over toeval gesproken, de tijdcode 1938 is geboortejaar van mijn pa…

  5. @ Doppie
   Ik vond het ook geen mooie film in de zin van wat ik persoonlijk mooi vind. Het gaat mij meer over het ‘voorspellende’ aspect dat de filmwereld toevallig? hanteert…

 3. Het grappige vind ik dan altijd, dat ik me nog een beetje op de vlakte houd.. 🙄
  Wat heppie gedaan Daan..? Wees een kerel en ga in discussie, niet op NuJij, maar hier. Gewoon. Welkom!

 4. Wiens geld ik krijg diens lied ik zing??
  Wie misschien niet weet wie Chaim Weizmann is..
  Hij was een zionistische leider, president van de Zionistische Organisatie en de eerste president van Israel.

  Wiki quote:
  In 1904, Weizmann became a chemistry lecturer at the University of Manchester and soon became a leader among British Zionists. At that time in Manchester, Arthur Balfour was a Conservative MP representing the district, as well as Prime Minister, and the two met during one of Balfour’s electoral campaigns. Balfour supported the concept of a Jewish homeland, but felt that there would be more support among politicians for the then-current offer in Uganda, called the British Uganda Programme. Following mainstream Zionist rejection of that proposal, Weizmann was credited later with persuading Balfour, then the Foreign Minister, for British support to establish a Jewish homeland in Palestine, the original Zionist demand.[7]
  Weizmann first visited Jerusalem in 1907, and while there, he helped organize the Palestine Land Development Company as a practical means of pursuing the Zionist dream. Although Weizmann was a strong advocate for “those governmental grants which are necessary to the achievement of the Zionist purpose” in Palestine, as stated at Basel, he persuaded many Jews not to wait for future events, stating:
  A state cannot be created by decree, but by the forces of a people and in the course of generations. Even if all the governments of the world gave us a country, it would only be a gift of words. But if the Jewish people will go build Palestine, the Jewish State will become a reality—a fact.[8]

  En om de vrees voor antisemitisme te ontzenuwen…dit gaat niet over de Joodse geloof en cultuur…dit gaat over een georganiseerde groep van mensen die macht willen in de wereld.

  1. Zoveel Joodse mensen zien nog steeds niet de lintworm, in de vorm van het Zionisme, die hun land en volk heeft ondermijnd. Het Zionisme, zie ook het stuk over de Jezuïeten, is het grove misbruik van het leed van het Joodse volk.
   Zie David Icke hierover, die in niet mis te verstane woorden het verhaal duidelijk maakt.
   http://www.youtube.com/watch?v=dlEX1xD1wtM
   jews zionisme

  2. GuidoJ,

   Hoe bedoel je dat, met google gewerkt ?

   Hoe nauw, heb jij dit onsamenhangede artikel geschreven, shame on you !

  3. Punt 1, er zijn heel veel Joden, die geen Joodse naam dragen.

   Punt 2, zonder Joden geen Zionisme.

   Punt 3, ik heb veel heel veel ervaring met Joden gehad, en nog, in mijn leven.
   Punt 4, ben vaak uitgemaakt voor anti-semiet, maar ben dat absoluut niet, ik durf zelfs zo ver te gaan en te zeggen dat er tijden zijn geweest dat ik van sommige hield, als mens.
   Punt5, zo als ik al gezegt heb, onder schat ze niet, respecteer ze, en ze zijn gewoon een stukje van de humainité.
   Punt 6, het Zionisme net als welk ander dogmatisch geloof ook is een vijand van de mensheid, gedragen door crimineel denken, en manipulatie niet in het minst van zijn eigen volk, de Joden.

  4. correct me if I am wrong Jenne, corrigeer mij als ik het verkeerd zie;
   het generale ruim benepen container en verzamel begrip en identificatie etiket stempel “Joods” is als rode lap voor een organisatie zoals de JezuMieten hypercriminelen geschoven om zichzelf zo zo onzichtbaar mogelijk te kunnen maken met een gegarandeerde zondebok bliksemafleider als bijvangst voor noodgevallen; “JOods” ;
   maar verder machtig interessant dat jij midden in de wereld hebt gestaan en nog staat en uit eigen ervaring kan putten over hoe de koningen der aarde van de leeuw van judah of andere stammen als mens en meester schakers en als professionals en levensartiesten en globale investment bankiers nomaden in het eggie te beleven zijn, vertel vertel vertel; ik kan er geen genoeg van krijgen, als kokon spasticus spartacus autisticus specialus vaak zwevend boven en net naast mijn 3d schoenen… vaak hebben ‘ze’ zo’n glanzend we farao’s rule the world wereld bolletje op de poort van hunnie hand gelaste ambachtelijk ijzeren hekwerkjes rond het erf, en een engels duits 8 windrichtingen kruis met zon op de deur en de engsten plaatsen zwarte mkultra monarch vlinders op de muren en deuren..

  5. Why is the IQ of Ash kena z i J e w s so High? – 20 Possible Explanations
   http://transhumanity.net/articles/entry/why-is-the-iq-of-ashkenazi-jews-so-high-20-possible-explanations

   http://wac.450f.edgecastcdn.net/80450F/screencrush.com/files/2012/12/Redeye-spartacus-war-of-the-damned-photo-galle-014.jpg

   Quote: “Then she realized her Jewish Spartacus Bund had been betrayed by the very men she considered her friends and supporters. This incident alone should prove that “The Secret Power”, behind the world revolutionary movement, is not concerned about the welfare of the Jews any more than it is about the Gentiles. The majority of the Directors of the W.R.M. are men who descended from the Khazars, Tartars, and other Mongol-Asiatic non-semitic races. They adopted the Jewish religion to suit their own selfish purposes between the 7th and 8th centuries.[2] They have used Jews exactly as they have used Gentiles as “Pawns in the Game”. ”

   http://www.bibliotecapleyades.net/sociopolitica/pawns_inthegame/pawns_10.htm

 5. Goh we waren er geen van allen hierbij anwezig!
  Denk en voel zelf eens in en zorg voor eenheid ipv hetzes. Gedachten zijn krachten lieve mensen.
  Denk niet wit denk niet zwart………………
  Een heerlijk weekend gewenst,

  neeltje

 6. Hier wordt nog maar ’s bewezen dat vernederingen en liefdeloosheid in de kindertijd, een mens tot in de ziel kan verminken. Met een ongebreidelde en niets of niemand ontziende geldingsdrang tot gevolg.
  Jammer dat de wetenschap er het slachtoffer van werd.
  Overigens denk ik dat wetenschappelijke fraude zo oud is als de straat.

  1. Wellicht dat die ‘verminking’ het dal is, waar een evenzo magistrale ‘piek’ bij hoort..?

  1. Olinto de Pretto publiceerde dus 2 jaar vóór Einstein de formule E = MC2.. De Pretto was een Italiaan en zijn werk werd in het Italiaans gepubliceerd; Einstein sprak goed Italiaans…! Hij had dus ws. een abonnement op het Italiaanse wetenschappelijke tijdschrift ‘Atte’, waar De Pretto zijn vergelijking in publiceerde. Het zou mooi zijn als we dat tijdschrift, met die vergelijking, natuurlijk te pakken zouden kunnen krijgen..!
   Goed speurwerk Coz’..

  2. cozmic, ik heb wel eens zo hier en daar wat gehoord, maar dit,
   wat een afgang voor een wetenschapper, ook heel jammer voor ons,
   wat een ontgoocheling.

   Ja mooi werk cozmic.

  3. De Pretto kon dus niet meer bezwaar maken dat hij de formule bedacht had 🙁

  4. Nav link Cosmic:
   Op dezelfde site van cartesio een pdf-bestand met meer afbeeldingen van pagina’s uit Ipotesi dell’etere nella vita dell’universo, waaronder mogelijke bewijspagina.
   Onderschrift bij afbeelding:
   La pagina successiva, in cui l’autore passa all’aspetto quantitativo
   della sua ipotesi, e formula qualche commento.
   Tevens afbeeldingen van pagina’s van Einstein’s artikel uit 1905 in Annalen der Fysik.
   http://www.cartesio-episteme.net/libri/depret-fot.pdf

  5. @Guido
   Zou ik graag willen Guido, maar beheers de Italiaanse taal zeer beperkt.
   De bedoelde pagina-afbeelding geeft slechts een deel van de formule weer, nl mc2. De E is weer een ander verhaal. De Pretto bedoelde hier waarschijnlijk toch iets anders mee dan Einstein. De inhoud kennende van het boek van Umberto Bartocci is noodzakelijk om een juist antwoord te krijgen op zíjn (Bartocci) vermeende veronderstelling dat E=mc2 van De Pretto afkomstig is, en dus ‘gejat’ door Einstein.
   Het boek staat als pdf op de site van Bartocci. Pfff, uiteraard in het Italiaans. Heb nog geprobeerd met een pdf-vertaler, maar het boek is als beelddocument weggeschreven in een pdf.

  6. Rudolf Steiner zei ooit ’taalonderwijs is onderwijs voor de vrede’…daar sta ik compleet achter 🙂
   Trouwens dit kwam ik tegen…ook leuk

   [E]instein = [m]ind[c²]ontrol

  7. gaat het toch quadrafonische wissenchaft worden dames, bij deze het wiskunde 2 Debacle opgelost, het is grotendeels mind f omdat het via symbolen grootschalig mensen oneigenlijk harteloos darwinistisch van elkaar uitsluit en daardoor vele talige mensen verder van elkaar verwijdert; De veel Taligheid eisen wij terug, het is van ons, en ik wil bij deze de E van Energetica en de inertie van de Massa in het kwadraat terug plaatsen in de quasi Fantasia wereld waar het thuis hoort.

  8. en nog iets, er is iets waardoor ik mij alsnog erg verbonden voel met Het RammMoonStein effect; in aanwezigheid van de juiste AnnaNanaKi My-Eva vrouwde input wel geniaal kunnen zijn, na de scheiding was Einstein niet meer in staat om het met z’n reguliere stoffige collega’s op een rijtje te krijgen, het 7 of 9 effect, en dat boeit mij, zonder dat ben ik ook niks namelijk.. en bedenk eens wat voor een soort wrede jeugd kleinsteintje gehad moet hebben tussen z’n luxe gesegregeerde asociaal afgescheiden mede ghetto castraten.. tegenwoordig moet je als je hoger op wil het volgens de kwalbert sterren show nog steeds poep jong leren op een warrige verscheurde oude moskofiets

   http://nl.wikipedia.org/wiki/Ghetto_%28Veneti%C3%AB%29

  1. Helemaal met je eens..! Een prachtig boek, vol met research! Bellisimo!

 7. Al een tijd ook al niets meer gehoord van onze Daan..?! Jenne, beetje gerust gesteld nu over de teneur van het artikel; of geloof je nog steeds dat het ‘niet deugt’..?

  1. Goede morgen GuidoJ,

   Als je leest dat deze Einstein, in persoonlijk contact stond met de leiding van de/het Zionisme, kan je begrijpen, dat er voor zijn vermeende tegenstanders geen doorkomen aan was, van wege hun macht in de media wereld, en dan het gemak van de slogan anti-semiet, ze zetten je in de kortste keren neer als leugenaar en slemiel.

   Lees the dispossessed majority, geschreven door Robertson, vreselijk relaas, van eer merderheid die wordt ontkracht en verkracht door ?

   En beste Guido ze houden volgens vele nog steeds de deksel op deze en vele andere bewezen verkeerd gebruikte feiten, als je een klein steentje oppakt komt de hele lawiene over je heen, en overleefd het niet, voorbeeld JFK, en zijn broer en zijn zoon, en vele vele anderen.

  2. GuidoJ,

   Wat ik kwalijk vind, is dat hij vraagt om macht om te brengen met macht, door-gedacht denk je hierbij aan de misplaatste macht van het Zionisme en apart hier van het machtige Joden dom, dus hij vraagt in zijn nalatenschap om daar een atoombom op te gooien, als dat geen ante semietisme is wat is het dan wel.
   En wat te denken van die Duitsers die op de hoogte waren van zijn vraag aan Rosenveldt om Duitsland te vernietigen met atoom wapens,
   had wel graag het commentaar gelezen van de Wittgensteins en andere heersende Duitse Joodse families, heeft denk ik veel arme Joden het leven gekost, de echte rijke wisten wel wat ze te doen stond!
   Wat mij altijd zo verwonderd overal die culturele bezittingen die ze hadden verzameld, ze moeten wel steen rijk zijn geweest.

  3. @ Jenne
   Is het niet verschrikkelijk wat de mensheid is aangedaan…zoveel lijden, zoveel onrechtvaardigheid, zoveel lelijkheid. De tijd is rijp om tenminste in ons bewustzijn op- en waar te nemen dat ‘de waarheid’ als schoonheid ja zelfs als liefde gezien mag worden.
   Dit is voor jou…
   http://www.youtube.com/watch?v=i2dNQH-PXps

  4. Op wat voor manier ze Duitsland in de tang houden, de voortdurende brain fuck chantage, wordt in stand gehouden hoe, en door wie !

   Als ik met mijn Duitse vrienden hier over spreek, kunnen ze het zelf ook niet goed uitleggen, het is een vreselijke gecompliseerde denk situatie, waar moeilijk uit te komen is.

   Het vreemde is dat het land wat de Joden zoveel kwaad heeft aangedaan, een soort heimelijke aantrekkings kracht heeft op Joden, er vestigen zich steeds meer, een vriend van mij zijn zoon was tandarts heeft zich in Duitsland gevestigd, terwijl hij Joods is,
   beetje vreemd vind ik.

  5. Jenne , ik heb op Boublog een keer een docu gezien waarin haarfijn werd uitgelegd hoe de jodenhaat aan de Duitsers werd opgedrongen . Na WW1 werden Duitse produkten stelselmatig geboycot en gingen ( joodse) zakenlieden en bankiers de Duitse economie in Duitsland zelf expres uithollen . Uit zelfbescherming nam de regering maatregelen tegen hen en zo is langzaam de jodenhaat ontstaan , terwijl het eigenlijk een zionistencomplot was .
   Mocht ik het artikel ooit terug vinden dan zal ik het hier plaatsen .

  6. Ja Coz, omdat er al lang een plan klaar was voor een ‘jodenstaat’ (zie Herzl) moest er een grotere dreiging komen om de Europese joden naar Palestina oftewel het toekomstige Israël ’te krijgen’. Ze wilden namelijk niet weg van de plek waar ze eeuwen leefden o.a. in Duitsland.
   En omdat Hitler vrijwillig of onvrijwillig een vriend van de zionisten was, heeft hij er alles aan gedaan om een dusdanige situatie ’te scheppen’ dat het niet meer leefbaar was. Verschrikkelijk.

  7. @ Moon , ik ben bang dat Dolfje slechts het spreekwoordelijke lont in het geprepareerde kruitvat was . De tijdsgeest ( als we het toch over egregoren hebben ) was klaargestoomd en daar was Dolfje ook een kindje van , samen met de hele kliek die hem vooruit duwden om hem uiteindelijk als zondebok aan te wijzen . Niet dat ik sympathie heb voor Dolfje , maar wel even alle tinten grijs tussen zwart en wit beschouwend .

  8. “En zoals je hier in het artikel opnieuw kunt zien: ‘Alles is relatief.’ En zelfs dát.. Het hangt er alleen van af, welke positie men inneemt..!” Dat is een zeeeeer goed besluit.Ik zie trouwens niet echt het nut in van dit artikel, laat staan er een boek over te schrijven.Ik snap, Guido, dat men artikels publiceert over belangrijke cover-ups maar dees… Alsof niet iedereen een hidden agenda heeft. Ofwel was het,duidelijk, een erg dom man en bovendien een rokkenjager, ofwel doet niet alles ter zake en heeft hij de wereld verder geholpen in de zoektocht naar het begrijpen van iets wat we nog altijd nog aan het opzoeken zijn…Dat zijn vrouw slimmer was dat kan wel zijn en het is spijtig dat zij niet voor zijn naam stond, indien de gegevens juist zijn … relatief juist, want het hangt inderdaad af van welke positie je inneemt.
   Ik ergerde me trouwens ook aan dat artikel over Di Rupo indertijd… Passen niet in deze krant voor mijn part.

  9. @cozmic

   Ben het met je eens dat Hitler het neurotische uithangbord van een veel groter geheel is geweest dat in de coulissen aan de touwtjes trok. Door alle negatieve energie op zich te laden, bleven de echte aanstokers uit het zicht en buiten schot.

   @bie cannaerts
   Heb bij dit artikel hetzelfde gevoel als jij.
   Waar eindigt de informatie een begint de vuile was?

  10. Anelle, bij mij begint de ‘vuile was’ bij degene die Albert Einstein channelt 😉

   @ Bie…let it be 🙂

 8. Als je het op kunt brengen om de Veteran to day te lezen, vraag ik me altijd weer af hoe hier mee te leven, kun je als normaal mens hier wel mee leven.

  Al die door psychopaten bedachte zieke ideéen, wat moeten wij er mee,
  waar hebben wij dit aan verdiend om dit te moeten onder gaan.

  Wat wordt je als mens nu beter van al die formules, de snelheid van het licht, ja ja, het is prachtig maar valt buiten mijn context van mens, ik hoor en zie liever de bijtjes en vlinders, en af en toe een elfje die voor bij komt scheuren op een libelle, en me onderwijl kus handjes geeft.

  1. het is kushandjes toewerpt, het leuke aan elfen zijn de vrouwen elfen, alles is echt, geen plastic geen botoks, als zij lachen word jij blij, zij lopen niet maar verplaatsen zich sprongs gewijs, want ze zijn op hun hoede, want in de natuur bij de dieren is het als bij de mensen, ze zijn niet allemaal zo aardig, en sommige zijn gewoon kwaadaardig, maar bij de dieren geld samen sterk, ze praten discuseren over ja van alles, soms laten ze een boek of film maken, zo als animale farm, om de mensheid aan te geven dat het ook zo kan,
   maar goed er is nog ruimte maar veel mooie afgelegen plekjes worden nu gebruikt door de mensen om hun afval en ander vuil te dumpen, de elfen vragen zich steeds meer af, of de mensen hun verstand hebben verloren, ze denken er hard over na, om aan te bieden dat verstand terug te vinden voor de mensen!

 9. Beste en misschien lieve Monika,

  bedankt voor je cadeaux, een geven paard mag je niet in de bek kijken maar ik waag het er op.

  Is het misschien wel eens opgevallen dat veel créateurs van onze mooiste classique muziek, die al die prachtige compositisch hebben gemaakt, niet Joods zijn, op een enkeling na.

  Dat alle vertolkers zo langzamer hand allen van Joodse afkomst zijn, ook weer niet alle, maar waarschijnlijk wel de meerderheid, dit door voorkeurs behandelingen, de promoteurs en agenten en uitgeverijen in de muziek wereld zijn ook meredeels Joods, ook nu nog in de muziek wereld hebben ze alles flink in handen.

  Dat de familie Wittgenstein, kamers vol partitures bezat van de mooiste muziek ooit gecomposeerd, en deze als hun bezit hebben verkocht op de New Yorkse veilingen na de oorlog, terwijl veel van die partitures alleen in bewaring waren gegeven, als onderpand voor leningen.

  1. De grootste componisten zijn Duits en Russisch. Voor Chopin maak ik een uitzondering, hij was Frans/Pools.
   Bach wel de allergrootste, Beethoven, Brahms, Schubert, Mozart(Oostenrijks) Schumann, Rachmaninoff, Moussorgski, Tsjaikowski enz enz enz

   Dus KLOPT @Jenne

 10. @ COZMIC,

  Mijn zwager een Duitser, in de oorlog officier in de kriegsmarine, absoluut geen Nazi, een prima mens, met mijn oudste zusje getrouwd in 1939, vertelde mij op een wandel tocht door zijn stadje dat bijna alles wat maar een beetje geld opbracht in handen van de Joden was voor de oorlog, de meerderheid van Apothekers, Doktoren, tandartsen, Psychologen, winkeliers, en banken, het was heel opvallend hoe rijk ze waren in vergelijk met de gemiddelde Duitse burgers.

  Het zelfde speelt nu in de Verenigde staten de Harvard universiteit is Joods te noemen, meer als de helft van de studenten is van Joodse afkomst, 70 a 80% van de tandartsen en psychiaters zijn Joods in New York, en ga zo maar door, er is geen wet die dit verbied, alleen het gezonde verstand zegt mij dat dit to problemen leidt.

  In mijn jeugd mocht ik niet met een meisje verkeren, haar vader vond dit niet goed, hele rel om dat mijn vader die in de oorlog veel Joden had gered dit als discrimineren zag wat het natuurlijk ook was, het zelfde toen ik met vriendjes wou voetballen in de Macabie club, werd mij dat geweigerd om dat deze club alleen voor Joden was bedoeld, mijn vader heeft hemel en aarde bewogen maar zonder resultaat.

 11. Gewoon maar even de zaak ‘relativeren’..?
  Mr. Bean and Einstein on tour..
  Einstein & Mr.Bean sitting next to each other on a long flight. Einstein says,“Let’s play a game.. I will ask you a question,if you don’t know the answer,you pay me only $5 and if I don’t know the answer,I will pay you $500..” Mr. Bean agrees and Einstein asks the first question:
  “What’s the distance from the Earth to the Moon..?”
  Mr.Bean doesn’t say a word, reaches his pocket, pulls out a $5.. So, now,it’s Mr.Bean’s turn.. He asks Einstein: “What goes up a hill with 3 legs and comes down on 4 legs..?”
  Einstein searches the net and asks all his smart friends.. After an hour he draws his wallet and gives Mr.Bean $500.. Meanwhile Einstein’s going nuts and asks: “Well,so what goes up a hill with three legs and comes down with four..?”
  Mr.Bean reaches his pocket and gives Einstein 5$

  1. Een jonge en een meisje samen op de canapè, het is hun eerste ontmoeting, kijkend naar de Tv, er hangt goede sfeer om die twee, het meisje heeft een ligt spraak gebrek, en zij zegt op eens nleuk hé, dan zegt hij nu al !

   Die van GuidoJ is ook heel sterk, vroeger in mijn Amsterdamse tijd, de hele dag door slap van het lachen, de moppen waren niet van de lucht, veel leuker als alle UFO’s te samen.

 12. Ik denk dat de meesten intussen wel door hebben dat de enige ernstige, eerlijke wetenschappers diegenen zijn die verketterd en geruïneerd werden/worden en die nu de erkenning krijgen die hun toekomt.
  Met dank aan het internet, overigens.
  De iconische wetenschappers als bv. Einstein werden naar voren geschoven en bewierookt, enkel om ons een rad voor de ogen te draaien en de verkeerde richting uit te sturen.

 13. Zijn jullie op vacantie in het dal waar de rivier de Le’the stroomd, drink je te veel van dit water blijf je voor altijd een slapende schim, een paar drupjes maken je lethargisch, vinden jullie dat ik te veel de orator speel zeg het dan, dan ben ik op de hoogte, en bind dan misschien in, maar er is zo veel interessants om te delen op de wereld, en waarom niet de gulle gever zijn van mooie gewaar wordingen.
  vriendelijke groet Jenne

  1. @ COZMIC,

   Wat vreselijk zo’n site, als in een telefone boek gecatologiseerd.

   Ik heb oude boeken van mijn vader, die ik het liefst zou lezen bij een wapperend olielampje, maar mijn vrouw verbied dit soort dingen.

   Het geeft wel een antwoord op de vraag van Monika, maar ze zal niet warme arm om zich heen voelen die bij het verhalen van deze mythes hoord.

  2. Dank je wel Cozmic voor de toelichting. Ik moet dan meteen aan de oude Germaanse mythologie denken…’Edda’ uit IJsland…Odin enzo.

  3. Beste Jenne,
   een boek wat me heel erg raakte was ‘Die Biene Maja’ van Waldemar Bonsel. Ik heb hier het originele boek nog in Altdeutscher Schrift, even wennen om te lezen…maar de inhoud is zo mooi…
   Hoe Maja de mensen wil ontmoeten en uiteindelijk ontmoet…ze constateert:
   de mensen zijn op hun mooist als ze elkaar liefhebben.
   En ergens hoort daar ook een wapperend olielampje bij 🙂

  4. Monika, bedoel je gothisschrift, ik heb ook nog een paar honderd boeken in het Gothisschrift geschreven van mijn moeder, ja het is jammer dat veel van die oude Germaanse/Goten/Saksen/Angelen/Juten/Friezen, Mythische verhalen door het Nazi dom zijn bezoedeld, zo ook de erfenis van de Aryans,
   maar goed we zullen er mee moeten leven.
   Natuurlijk zijn de mensen die elkaar liefhebben op hun mooist, en dat heeft niets met leeftijd te maken, ik ben nog steeds verlieft op mijn vrouw, ze wordt dit najaar 78, ik ken elk rimpeltje van haar gelaat, ik weet zelfs wanneer als ijsbloemen op de ruiten wanneer het gekomen is.
   Maar ze wisten ook in de oudheid, dat mooie dingen/momenten maar heel kort duren, en dus leefden de mensen hard, om de tijd voor te blijven.
   Vertederend ook zijn sommige mummies van vrouwen uit het Tarim Basin woestijn gebied, daar liggen ze dan met hun hoge hoeden op, die ik trouwens later weer tegen kwam in Wales, in de oude klederdrachten, hun geruite stoffen zijn te vinden bij de Picten in Schotland, net als hun tatouages, ja de wereld is klein in al zijn grootheid.

 14. @ Monika,

  mijn vrouw vertelde dat deze rivier ook voor komt in een Opera, maar welke weten we niet meer, het woord op zich al het L’etarchies zijn,
  half dromen half slapen, maar je zintuigen op volle kracht aanwezig!

 15. Hallo Allemaal,
  Ik heb het artikel gelezen en een aantal reacties, maar wat maakt het uit wat hij met zijn vrouw deed, soap! Het gaat erom dat deze kerel kernenergie heeft uitgevonden waar nu enorm misbruik van gemaakt wordt.

  1. Klopt! Daar gaat het om. Dat hij geen misbruik van vrouw noch kernenergie maakte. De schat!

  2. Einstein heeft de Kernenergie NIET uitgevonden!!

   De kernsplijting is ONTDEKT door de 2 DUITSE wetenschappers Hahn en Strassmann.

   Effe googlen

  3. Het gaat er niet alleen om dat hij (=Einstein) fraude heeft gepleegd. Zijn vrouw Mileva (een Servische dus Russisch/Kaukasisch bloed want Serven en russen zijn verwant) is de feitelijke bedenker en dus de moeder van de realtiviteitstheorie.

   Wat er werkelijk aan de hand is, is dat Einstein een Zionist was/geworden en door de joodse zionisten of andere zionisten is omgekocht om hun zaak te dienen. Dat dus het joodse volk superieur zou zijn en alles relatief is, dus ook de politiek, het gezin, hetero, lesbo, homo, het communisme of kapitalisme als het maar hun doel van macht en wereldheerschappij dient.
   Daarom is Einstein ook zo gigantisch gepromoot, op een voetstuk gezet en gepushed als meest intelligente mens op Aarde haha (manieheus)!
   Kortom ze konden hem goed gebruiken.
   Zijn plagiaat en simpele (1-steen = halve hersenhelft 🙂 ) geest alsmede zijn fraude staat buiten kijf.

   Dit is net zo een bedrog als de holo, 911, en Anneke frankenstein.
   Als je dit bedrog zet naast de nep-maanlandingen en het nep ISS ruimtestation ga je een patroon zien van een wereldwijd bedrog dat al tientallen jaren zo niet honderd jaar en langer al duurt met de bedoeling de wereldbevolking te hersenspoelen en ondertussen hun vieze plannetjes te smeden en uit te voeren (WO I, II, 911, III(war on terror) massa-immigratie NU, etc.

   Daarom is het zo belangrijk dit bedrog, het plagiaat van Einstein en de feitelijke bedenker en degene die het allemaal heeft uitgerekend (tensor rekening) aan de kaak te stellen en dit naar iedereen rond te bazuinen, toeteren, schrijven of app-en!!!

 16. Het gaat er niet alleen om dat hij fraude heeft gepleegd. Zijn vrouw Mileva (een Servische dus Russisch/Kaukasisch bloed want Serven en russen zijn verwant) is de feitelijke bedenker en dus de moeder van de realtiviteitstheorie.

  Wat er werkelijk aan de hand is is dat Einstein een Zionist was/geworden en door de joodse zionisten of andere zionisten is omgekocht om hun zaak te dienen. Dat dus het joodse volk superieur zou zijn en alles relatief is, dus ook de politiek, het gezin, communisme of kapitalisme als het maar hun doel van macht en wereldheerschappij dient.
  Daarom is Einstein ook zo gigantisch gepromoot, op een voetstuk gezet en gepushed als meest intelligente mens op Aarde haha (manieheus)!
  Kortom ze konden hem goed gebruiken.
  Zijn plagiaat en simpele (1-steen = halve hersenhelft 🙂 ) geest en fraude staat buiten kijf.

  Dit is net zo een bedrog als de holo, 911, en Anneke frankenstein.
  Als je dit bedrog zet naast de nep-maanlandingen en het nep ISS ruimtestation ga je een patroon zien van een wereldwijd bedrog dat al tientallen jaren zo niet honderd jaar of alnger al duurt met de bedoeling de wereldbevolking te hersenspoelen en ondertussen hun vieze plannetjes te smeden en uit te voeren (WO I, II, 911, III(War on terror) massa-immigratie heden etc.

  Daarom is het zo belangrijk dit bedrog, het plagiaat van Einstein en bedrog aan de kaak te stellen en dit naar iedereen rond te bazuinen, toeteren, schrijven of te app-en!

  Zegt het voort….zegt het voort…..

 17. @Petrarca Je haalt me de woorden uit de mond ! 🙂

  Ik wil hier 2 zaken aan toevoegen:
  1) Einstein werd en wordt nog steeds als heel veel beroemde mensen sporters, showbiz-klanten enz gebruikt danwel laten zich misbruiken door de Zionisten(whateverthatmaybe) de psychopathische machthebbers om de wereld, de mensheid te bedriegen te beroven en te onderdrukken om ze als slaven voor hun karretje te spannen.

  2) Over WOI en II en ons aller Adolf zijn veel verhalen in omloop. De meeste gewoon dom en niet waar danwel sensatiebevredigend.
  De historie zit anders in elkaar dan men ons wil doen geloven.
  Een goed boek daarover is van
  Benton L. Bradberry The Myth of the German Villainy.
  .Verbaasd mij nog steeds te krijgen gewoon op bol.com !! Dit is geen reclame. Het is een huiveringwekkend boek evenals de het boek 200 years together van Alexander Solsjenitzyn en under the sign of the scorpion van Juri Lina!
  De geschiedenis wordt geschreven door de overwinnaar zegt men wel eens, maar niet in deze boeken!!!! Verplichte lectuur zou dit moeten zijn bij alle geschiednislessen en vooral bij de studie Geschiedenis aan onze leugen en propgand universiteit.
  Academisch misvormd weet u wel?!

Geef een reactie

Deze site gebruikt Akismet om spam te verminderen. Bekijk hoe je reactie-gegevens worden verwerkt.