Advertentie

PAMFLET: Oproep van ’t volk aan de MEDISCHE WETENSCHAP….!


X
X
– OPROEP –

VAN HET WELBEWUSTE VOLK
AAN DE MEDISCHE WETENSCHAP

OM ZICH OPENLIJK TE KEREN
TEGEN EEN TESTMAATSCHAPPIJ,
WAARMEE:

DE HUIDIGE DEMOCRATIE ÉN DE INDIVIDUELE VRIJHEDEN
IN ONS LAND WORDEN BEDREIGD

Frank Smits, alias Dik Kok en zijn onlangs verschenen boek ‘Mythes’. Over de voortdurende manipulaties van burgers van deze wereld, door de ‘elite’ en onderdrukkende politici (klik voor link)

Auteur Dik Kok / Frank Smits (auteur van ‘Mythes’)

JE KUNT HIER OOK DIT PDF-PAMFLET DOWNLOADEN

 

Pamflet Maria Aletta Hulshoff uit 1806
Het pamflet ‘Oproeping van het Bataafsche volk, om deszelfs denkwijze en wil openlijk aan den dag te leggen, tegen de overheersching door eenen vreemdeling, waarmede het vaderland bedreigd wordt.’ (Amsterdam, april 1806). Dit pamflet van Maria Aletta Hulshoff is als voorbeeld gebruikt voor het pamflet ‘Oproep van het welbewuste volk aan de medische wetenschap’.

Dit pamflet van de nu als zeer dapper omschreven Maria Aletta Hulshoff, is te kenschetsen als een politiek pamflet tegen de invoering van een dictatoriale monarchie. Hulshoff keerde zich in zulke heftige bewoording tegen de komst van Lodewijk Napoleon naar Nederland en tegen andere regeringsmaatregelen, dat zij door justitie werd vervolgd. Tijdgenoten noemden haar ‘geëxalteerd’, ‘dweepzuchtig’ of ‘hysterisch’, maar daarbij moet men bedenken dat een vrouw destijds geacht werd steeds haar mond te houden, over al wat tot het door mannen beheerste domein van wetenschap, zeden en politiek behoorde.

Nu, anno 2021, wordt zij beschouwd als een van de grootste vaderlandse helden die zich verzette tegen de komst van een dictatoriale monarchie en dat dit destijds door het overgrote deel van de bevolking niet werd gezien.

HET WELBEWUSTE VOLK

Met het welbewuste volk wordt bedoeld het deel van de bevolking dat zich verdiept in opmerkelijke zaken die onze samenleving treffen, zoals de huidige ‘corona-crisis’. Het welbewuste deel van de bevolking ziet inmiddels in dat de PCR-test slechts alleen geschikt is om kleine DNA (of RNA)-deeltjes van micro-organismen (bijv. bacteriën) te detecteren, waarvan de bacteriologische oorsprong (type bacterie) niet duidelijk is. De PCR-test is niet geschikt om de besmettelijkheid van een persoon die dergelijke deeltjes in zich draagt vast te stellen.

Ook is de PCR-test niet geschikt om vast te stellen of de gevonden deeltjes, indien deze door de drager worden verspreid, ziekteverwekkend zijn. Overigens is de PCR-test geen daadwerkelijke test maar een onderzoeks-technologie. Het is de taak van ons afweer- en immuunsysteem om eventuele schadelijke of overbodige micro-organismen en/of cellen af te breken, waardoor deze DNA-deeltjes van nature in ons lichaam voorkomen. Het is absoluut niet duidelijk of een gevonden deeltje van een ‘virus’ afkomstig is.

Bovendien is een ‘virus’ slechts een samengesteld genoom (DNA-streng van verschillenden DNA-deeltjes) dat met een computer is vormgegeven, zonder dat dit in de praktijk daadwerkelijk is gevonden (geïsoleerd). Het is dus zelfs de vraag of een ‘virus’ wel bestaat en of een ‘virus’ niet gewoon hetzelfde is als een (deel van een stervende) bacterie. In sommige onderzoeken wordt een bacteriofaag (of Y-immunoglobuline) gezien als ‘virus’.

De uitvinder van de PCR-test heeft zelf gezegd dat de test niet geschikt is om ‘virologische diagnostiek’ mee uit te voeren. In januari 2020 werd de ‘PCR-paper’ gepubliceerd. In november 2020 werd door een internationaal gezelschap van medisch wetenschappers een ‘retraction paper’ bij officiële instanties ingediend om de test voor het doel waarvoor het wordt gebruikt (misbruikt) als ongeschikt te verklaren. Het heeft echter geen wijziging van de test-methodiek opgeleverd.

Daarom is het nu de tijd om aan medici te vragen zich openlijk te keren tegen de PCR-testmaatschappij die de basis is van een nieuw ‘politiek systeem’ waarmee niet alleen onze individuele vrijheden worden afgenomen maar waarmee ook de economie te gronde wordt gericht en de democratie wordt bedreigd.
Het is een feit dat ‘corona’ geen ziekte is maar een ziektebeeld (SARS = severe acute respiratory syndrome = ernstig acuut ademhaling syndroom), dat veel overeen-komsten vertoond met bekende en gebruikelijke ziekteverschijnselen (symptomen), die heersen in dezelfde tijdsperiode van het jaar als het ziektebeeld van ‘corona’.

‘Corona’ is geen ziekte en SARS of COVID-19 ook niet, het is longontsteking die behoort tot het ziektebeeld van ‘corona’, die als een ernstige ziekte kan worden aangemerkt. Mensen kunnen niet aan ‘corona’ overlijden, mensen kunnen wel aan longontsteking overlijden. Longontsteking is een ziekte die in Nederland veelvuldig voor een epidemie zorgt. Een pandemie is een epidemie op wereldschaal. In Nederland is een epidemie van longontsteking dus niks vreemds.

In 2018 herstelde veel Nederlanders van een longontsteking die net als ‘corona’ exact samenviel met het griep-seizoen. Per 100.000 65+ers hadden in maart 2018 250 mensen longontsteking gehad, terwijl het griepseizoen nog niet voorbij was. Dit aantal was in dezelfde maand van 2017 ongeveer de helft. Volgens het Longfonds was het jaarlijks aantal mensen dat longontsteking kreeg in de jaren tot 2018 gemiddeld 250.000, waarvan 35.000 mensen in het ziekenhuis terecht kwamen en 3000 mensen jaarlijks overleden. In 2018, dus nog voor ‘corona’, was dat aantal fors hoger.

Als we kijken naar de cijfers van het CBS, dan worden geen besmettingscijfers gegeven omdat deze volgens het CBS niet of onvoldoende bekend zijn. Dat is vreemd want het hele beleid van maatregelen is afgestemd op de besmettingscijfers.

Eerder is vastgesteld dat de aanwezigheid in het lichaam van een DNA-deeltje (‘het besmet zijn’) niks zegt over de besmettelijkheid van een persoon. Dat een dergelijk deeltje bij bijvoorbeeld hoesten naar buiten komt en overgedragen kan worden op een ander persoon is redelijk aannemelijk. Maar, zelfs bij bewezen besmettingsgevaar zal eerst de schadelijkheid van een DNA-deeltje moeten worden aangetoond. Dat is nooit onderzocht. Het CBS toont wel de sterftecijfers waaruit over- en onder-sterfte is te herleiden.
Sterftecijfers CBS 2016-2021 (bron: cbs)


Deze getoonde tabel is de oversterfte door longontsteking in het griepseizoen van 2018 en 2020 terug te vinden. De door huisartsen in 2018 gerapporteerde oversterfte aan longontsteking werd door hen toegewezen aan het ‘influenza-virus’.
Bij ‘influenza’ is het echter een hevige bacteriologische reactie die longontstekingen kenmerkt en het gevolg is van een trage reactie van het immuunsysteem op de, door het tekort aan voedingsstoffen, stervende bacteriën die moeten worden opgeruimd. Sterftecijfers CBS 2020 per leeftijdscategorie (bron: cbs)


Door het CBS is ook een tabel weergegeven over de leeftijdscategorie van de overledenen, zie bovenstaande tabel. Daaruit kan worden geconcludeerd dat de oversterfte vrijwel alleen voorkomt bij 65+’ers. De meest bekende reden daarvoor is onderliggend lijden en dat mede door ouderdom het afweer- en/of immuunsysteem is verzwakt en te laat en te heftig reageert op de secundaire bacteriologische reacties.

“Ik een andere agenda, die alleen maar vaccins promoot? Omdat ik Ivermectine afkeur?”

Werd de oversterfte in 2018 toegewezen aan het ‘influenza-virus’, de oversterfte in 2020 wordt toegeschreven aan het ‘corona-virus’, waarbij het exact dezelfde bacteriologische reactie is die de longontsteking kenmerkt. Daarbij kan er, ondanks de vrijwel identieke symptomen bij de longontsteking, een groot verschil in de bevoegdheden van huisartsen tijdens de ‘influenza-epidemie’ van 2018 en tijdens de ‘corona-epidemie’ van 2020 worden geconstateerd.

Met betrekking tot de huisartsenzorg heeft de inspectie in 2020 een verbod aan huisartsen opgelegd om medicijnen voor te schrijven die de opkomende ziekteverschijnselen van ‘corona’ (longontsteking) kunnen dempen om te voorkomen dat patiënten in het ziekenhuis en/of op de IC’s terecht komen. Dit verbod, wat door de inspectie is bepaald op grond van het verbod op ‘off-label gebruik bij nieuwe ziektes’ heeft in grote mate bijgedragen aan de overbelasting van de ziekenhuizen en de IC’s.

Ook, en dat is nog veel kwalijker, heeft dit verbod er aan bijgedragen dat heel veel patiënten onnodig ernstig ziek zijn geworden en als gevolg daarvan onnodig aan longontsteking zijn overleden.

De inspectie beroept zich op het College ter Beoordeling van Geneesmiddelen (CBG) die in samenwerking met het Europees Medicijn Agentschap (EMA) ‘corona’-medicijnen en vaccins beoordeelt en goedkeurt en medicijngebruik bewaakt. Het CBG heeft weliswaar het gebruik van enkele medicijnen toegestaan, maar alleen op de IC’s.

In mijn boek ‘MYTHES’ in de paragraaf Argos Medialogica bespreek ik de resultaten van onderzoek naar het medicijngebruik op de IC’s, waaruit blijkt dat deze medicijnen niet werken bij patiënten die inmiddels op de IC’s terecht zijn gekomen, maar, en dat is zeer kwalijk, dat onderzoek naar het voorkomen van ziekenhuisopnames door het tijdig voorschrijven van deze medicijnen niet is uitgevoerd. In mijn boek benoem ik de grote noodzaak voor goedkeuring op het voorschrijven van medicijnen door de huisartsen tegen de overbelasting van ziekenhuizen door patiënten met longontsteking.

Het is onaanvaardbaar dat het onderzoek van het CBG en het EMA naar het gebruik van bestaande medicijnen niet wordt gedaan en/of zolang duurt. Daarbij is het als bijzonder vreemd te noemen dat deze instanties wel toestemming geven om een experimenteel ‘vaccin’, waarvan de bijwerkingen en risico’s op lange termijn niet bekend zijn, aan de totale bevolking (ook de leeftijdsgroepen die vrijwel geen enkele kans hebben om ziek te worden) op te dringen, maar het ‘off-label gebruik’ van bestaande medicijnen op grond van bekende en goed te managen risico’s afwijzen.

Het is volstrekt onaanvaardbaar dat organisaties als het CBG en het EMA hiermee een crisis in de gezondheidszorg bewerkstelligen. Artsen hebben een eed afgelegd waarbij zij beloven zich in te spannen in het belang van iedere patiënt. Het is het belang van iedere patiënt om door de huisarts een behandeling voorgeschreven te krijgen die symptoombestrijding bevordert en voorkomt dat de patiënt ernstiger ziek raakt. In plaats van zich te schikken naar de verboden van de inspectie, zouden huisartsen het door de inspectie opgelegde verbod ter discussie moeten stellen.

Ook medici in ziekenhuizen zouden de inspectie moeten aanspreken op de opgelegde regels die in strijd zijn met het belang van de patiënt en het belang van de zorg in het algemeen. Artsen en medici die zwijgen, werken mee aan de huidige crisis van de moraal. Zij beseffen zich niet dat als het kwaad is geschiedt zij niet kunnen zeggen: “ich habe …”.

Oversterfte als gevolg van verbod op het voorschrijven van medicijn door huisartsen
Het welbewuste volk ziet in dat de ‘corona’-epidemie en/of -pandemie een door de politiek, het Ministerie van volksgezondheid en een groot deel van de media mede gecreëerd ‘verzonnen verhaal’ is, op basis van onjuiste informatie over zogenaamde besmettingen met een onbekend ziektebeeld en dat dit niet ter discussie wordt gesteld door artsen en medici. Op basis van dit ‘verzonnen verhaal’ worden talloze maatregelen genomen zoals het dragen van mondkapjes, quarantaine verplichtingen en lockdowns die ook de economie zeer ernstige schade hebben gedaan en nog steeds doen.

Behalve de genoemde maatregelen werd en wordt de bevolking opgeroepen en in grote mate gedwongen zich te laten inspuiten met een ‘medicijn’ dat bijwerkingen veroorzaakt en nog steeds in een experimentele fase zit. Onbewuste mensen beseffen zich niet in welke valkuil zij dreigen te stappen. Zij worden slechts opgehitst door de politiek en de media om het welbewuste deel van het volk, dat zich niet laat inspuiten, te beschuldigen de oorzaak te zijn van de crisis die onze maatschappij nu treft, terwijl die oorzaak juist bij de politiek ligt en waar de media en ook de medische wereld aan meewerken.

Het welbewuste volk ziet in dat het dragen van mondkapjes een tegennatuurlijke beperking van de ademhaling is en dat daardoor de natuurlijke keel-neus-mond-long-flora (microbioom) wordt verstoord waardoor schade kan ontstaan aan het afweer- en immuunsysteem dat weer kan leiden tot ziekteverschijnselen die ook behoren tot het ziektebeeld van ‘corona’. Dit zal leiden tot een verdere verhoogde kans op ziekteverschijnselen zoals longontsteking in het griepseizoen van 2021-2022.

Het welbewuste volk ziet daarnaast in dat het vaccineren van een groot deel van de totale Europese bevolking die geen enkele kans lopen om ziek te worden met een experimenteel medicijn, waarvan de mogelijke bijwerkingen ook voor die groep gelden, een totaal onverantwoordelijk besluit is. Daarbij ziet het welbewuste volk direct in dat de door de minister van volksgezondheid gedane oproep aan jongeren om zich te laten vaccineren “omdat ze ook niet weten wat in een frikandel zit” of tegen tieners te zeggen dat ze “zich kunnen laten prikken in een prikbus”, waarbij zij zich moeten onttrekken aan het ouderlijk gezag, voor een minister dérmate schadelijke uitspraken zijn, dat hij normaal gesproken hiervoor ter verantwoording zou worden geroepen door de Tweede Kamer. De democratie faalt inmiddels overduidelijk.

Het welbewuste volk ziet ook in dat de bijwerkingen van het ‘vaccin’ ofwel de ‘vaccinatie-schade’ een extra belasting geven op de zorg. Dat de vele zorg-medewerkers door alle discussies over de ‘objectieve waarheid’ van de ‘corona-crisis’ in een toestand van burn-out terechtkomen en de zorg noodgedwongen verlaten en voor een andere sector kiezen, is een neveneffect dat de zorg verder doet ‘instorten’.

Het ‘instorten’ van de zorg en de zorgcapaciteit in de ziekenhuizen is een gevolg van het zwijgen en/of niet openlijk uitspreken van artsen en medici tegen de onaanvaardbare leugens waarmee de PCR-testmaatschappij wordt vormgegeven. Het ‘instorten’ van de zorg is het begin van de ontwrichting van de maatschappij.

Het welbewuste volk ziet bovendien in dat het in de politiek zeer gebruikelijk is om met ‘cijfers en getallen’ alsmede met ‘woorden’ te goochelen, waardoor slechts dat deel van de waarheid wordt verklaard, die men graag wil spreken. Daardoor is het juist dit welbewuste deel van het volk dat zich verder verdiept in de gezondheidscrisis en dat deze verdere verdieping tot kennis leidt waardoor deze groep wordt bevestigd in haar vermoeden dat deze gezondheidscrisis in feite niet de gezondheid betreft maar de moraal, ook de moraal van vele artsen en medisch specialisten.

Het woord ‘besmet’ wordt normaal gesproken algemeen gebruikt om aan te geven dat mensen een ziektekiem (microbe zoals bacterie, schimmel etc.) in zich dragen, die schadelijk is en ziekteverschijnselen kan verwekken. Het woord ‘besmet’ wordt door het Ministerie van volksgezondheid en de politiek in deze moraal-crisis echter gebruikt (misbruikt) om DNA-deeltjes van bacteriën, waarvan de oorsprong niet kan worden vastgesteld en de schadelijkheid niet is aangetoond, te benoemen alsof dit ziekteverwekkers zijn. Dit is absoluut onjuist. Dit goochelen met woorden wordt door onbewuste mensen niet gezien. Alleen de medische wereld kan de crisis een halt toeroepen door de ‘objectieve waarheid’ te spreken. Ik doe nogmaals een beroep op u.

DE MEDISCHE WETENSCHAP

Ik heb mij, om de ‘corona-crisis’ te kunnen begrijpen, verder verdiept in de medische wereld, in ziektes, in voeding en in een bredere kijk op de oorzaken van ziektes. Daarbij ben ik erachter gekomen dat de farmaceutische industrie een onvoorstelbaar grote invloed en grip heeft op de totale medische wetenschap. Als voorbeeld wil ik hier de ontdekking van de antibiotica benoemen, die de kennis en know how van het natuurlijke afweersysteem van bacteriofagen in ons microbioom destijds vrijwel geheel uit de medische wereld heeft verdreven.

Het is de taak van bacteriofagen als natuurlijke in ons lichaam aanwezige antistof om (stervende) bacteriën (cellen) af te breken. Tegenwoordig wordt deze functie toegeschreven aan immunoglobulines. Bacteriën kunnen van nature sterven als er onvoldoende voedingsstoffen zijn. Actieve bacteriën produceren eiwitten. Uit bloedtesten blijkt dat sommige eiwitten glubolines (antistoffen) bevatten. Hoge niveaus kunnen wijzen op ontstekingsziekte of immuunstoornissen. Gamma-glubolines kunnen als antistoffen worden gezien en kunnen ook bij een verstoring van het immuunsysteem worden toegediend.

Ik heb mij verdiept in de overdracht van ziektes van dier op mens (zoönose), waarbij ik specifiek heb gekeken naar mogelijke oorzaken van zoönose door vleermuizen. Daarbij kwam ik tot de ontdekking dat histoplasma een voorbeeld is van een schimmel, die ernstige ziekteverschijnselen bij de mens kan veroorzaken. Het groeit in grotten op de uitwerpselen van vleermuizen. De uitwerpselen van de neusvleermuis bevat bijvoorbeeld sporen die bij mensen tot longontsteking kan leiden. De ziekte histoplasmose is de besmetting met histoplasma. In de meeste gevallen zijn de longen aangedaan door het inademen van sporen.

Na 3 tot 17 dagen kan een griepachtig ziektebeeld optreden met onwel voelen, pijn in de borstkas en een al dan niet droog hoestje. Meestal wordt de infectie vanzelf overwonnen. Als de infectie zich uitbreidt loopt dit meestal fataal af tenzij er wordt behandeld. Ik ontdekte dat deze ziekte in China een bekend fenomeen is en dat vermoed wordt dat deze sporen door schubdieren op dierenmarkten worden overgedragen op de mens.
Ik heb mij enige tijd geleden geabonneerd op het tijdschrift Medisch Dossier nadat ik een artikel uit dit blad had gelezen over kennis van het voorkomen van ziektes die behoren tot het ziektebeeld van ‘corona’ door het gebruik van bepaalde supplementen. (Zie mijn boek ‘MYTHES’.)

Ik heb mij verdiept in de medische theorie van de Germaanse Geneeskunde van Dr. Ryke Geerd Hamer, de zielsoorzaken van ziekte, waarbij volgens deze theorie longontsteking ook het gevolg kan zijn van een herstelreactie op een fase van (doods)angst die de patiënt voorafgaand heeft beleefd. Daarbij moest ik zelf direct denken aan de bij mijzelf regelmatig terugkerende gewrichtsontstekingen die altijd opkomen in een fase van ontspanning na een periode van behoorlijke (werk)stress.

Daarnaast heb ik mij verdiept in de homotoxicoseleer van Dr. Reckeweg, waarbij het belang van regelmatige detox (zelfreiniging) wordt besproken omdat in onze huidige leefomgeving en leefstijl ons lichaam een overmaat aan gifstoffen moet verwerken die kunnen leiden tot ziektes.
Ik ben mij bewust geworden dat ziektes in het algemeen veel meer moeten worden gezien als een natuurlijke afweer- of herstelreactie op een veranderende leefomgeving (seizoen), een (bacteriële) vergiftiging of op een stress- of shock-fase en dat er behalve naar de lichamelijke aspecten van ziektes veel meer gekeken moet worden naar de geestelijke oorzaken daarvan.

Zelf doe ik al circa 25 jaar aan ontspanningsoefeningen om mijn geest te ‘detoxen’. Het is triest dat de maatregelen die de politiek ons allen in deze ‘corona-crisis’ oplegt, zoals het verbod om samen te komen, ook mijn meditatie-lessen treft die mij persoonlijk helpen in een gezonde balans te blijven. Daarmee is het de welbewuste mens die zijn geestelijke gezondheid koestert die tot slachtoffer wordt gemaakt.

Ik heb het rapport van Dr. Stefan Lanka (HIER) bestudeert over ‘Misvattingen rond Virussen’. In dit rapport geeft hij onder andere aan dat het ‘mazelen-virus’ nooit is geïsoleerd en dat het bestaan daarvan ook in twijfel moet worden getrokken. Als ouder van een twee-eiige tweeling heb ik destijds samen met mijn vrouw, in het vertrouwen op de medische wetenschap, besloten de kinderen alle gebruikelijke inentingen te laten toedienen. Achteraf hebben wij moeten constateren dat onze kinderen toch de mazelen kregen en wel allebei gelijktijdig in een periode van ontspanning na een periode van door mij en mijn vrouw destijds niet geziene kinderstress. Daarmee kan ik de theorie van Dr. Stefan Lanka en Dr. Geerd Hamer volledig omarmen.

Verder heb ik na het lezen van een column in de Groninger Krant gezocht naar een bevestiging van de aanwezigheid van het voor cellen schadelijke grafeen-oxide in de ‘vaccins’. Uiteindelijk vond ik in een publicatie van het Amerikaanse National Academy of Sciences (PNAS May 11, 2021 118 (19) e2024998118; https://doi.org/ 10.1073/pnas.2024998118) een bevestiging hiervan. Daarmee staat voor mij vast dat, als er een kwalificatie gegeven moet worden aan de ‘vaccins’ waarmee velen zich hebben laten inspuiten en binnenkort opnieuw laten inspuiten, dan zal deze door dit soort toegevoegde stoffen (‘adjuvanten’) moeten worden gekwalificeerd als ‘gif’.

Het welbewuste volk wordt gedeeltelijk uitgesloten van deelname aan de maatschappij, waarbij deze feitelijke uitsluiting slechts alleen kan plaatsvinden door medewerking van het onbewuste deel van het volk. Dit onbewuste deel van het volk verdedigd zich door aan te geven dat zij graag een leuk leven willen leiden en absoluut niet de behoefte voelen om zich te verdiepen in de werkelijke crisis van de moraal. Daarbij moet onderscheid gemaakt worden tussen degene die werkelijk onbewust zijn en degene die weliswaar beter weten, maar liever (uit lijfsbehoud) de schijn ophouden onbewust te zijn.

De groep die werkelijk onbewust zijn wordt echter steeds kleiner. Velen die zich hebben laten inspuiten en met een blij gevoel weer toe zijn getreden tot deelname aan de maatschappij, komen er achter dat zij, net als de mensen die zich niet hebben laten inspuiten, evengoed volgens de PCR-test kleine dode deeltjes van bacteriën, schimmels en/of hun sporen in zich kunnen dragen. Zij worden er zich van bewust dat er in restaurants en cafés geen enkele garantie is om niet ‘besmet’ te raken en dat een ‘vaccin’ niet werkt tegen besmetting.

Een deel van deze mensen zal zich ook meer gaan verdiepen in de crisis die ons treft. Ook zij zullen er achter komen dat de PCR-test niet geschikt is voor het doel waar het voor wordt gebruikt. Daarnaast zullen zij er achter komen dat de symptomen die bij het ziektebeeld van ‘corona’ horen hele normale verschijnselen zijn die onze samenleving in de betreffende seizoenen jaarlijks treffen en die versterkt worden door de opgelegde maatregelen en de afname van de kwaliteit van ons microbioom door het dragen van mondkapjes en de vaccinatie-schade. Daarmee treden steeds meer mensen toe tot de groep van het welbewuste volk en zullen deze mensen zich gaan afvragen welk doel een volgende prik daadwerkelijk heeft.

Een deel van deze welbewuste groep verdiept zich verder in de medische kant van de crisis. Een crisis die op een manier heel snel kan worden opgelost als medici zich openlijk keren tegen de PCR-testmaatschappij en het verval van moraal van de regering en het Ministerie van volksgezondheid.
Ik roep artsen en medici op hun morele plicht en de plichten vanuit de door henzelf afgelegde eed inzake het zorgvuldig handelen in het belang van de patiënt na te komen en de regering en het Ministerie van volksgezondheid op te roepen te stoppen met een vernietigende test- en prikmaatschappij en het opleggen van maatregelen die de gezondheid van mensen schade toebrengen.

Dik Kok

5 gedachten over “PAMFLET: Oproep van ’t volk aan de MEDISCHE WETENSCHAP….!

 1. Hoe lichtvaardig sommige prominenten over de medemens het doodvonnis uitspreken.
  Wanneer dit gedoe voorbij is en er overal ter wereld tribunalen ontstaan om de vele honderdduizenden schuldigen te berechten, denk ik dat met dezelfde lichtvaardige voortvarendheid, de doodstraf over die types uitgesproken mag worden.
  ” denkend aan Holland zie brede stromen landverraders traag maar gewis door oneindig laagland schuifelen”

 2. https://www.rd.nl/artikel/950950-belgie-gaat-ongevaccineerd-zorgpersoneel-ontslaan
  Dat vind ik een vreemd iets maar zou het probleem van Hugo de Jonge en Rutte mogelijk wel kunnen oplossen.Telkens wordt gezegd dat er niet voldoende zorgpersoneel zou zijn waardoor ze niet zouden kunnen opschalen.Nu komen er zorgmedewerkers/sters vrij die nog op vrij korte afstand van nederlandse ziekenhuizen leven en werken ook.Dat is interessant lijkt mij vooral wanneer Duitsland al heeft gesproken over mensen uit Vietnam te halen en op te leiden.
  Als Hugo wil is dit zijn kans neem gewoon de ontslagen Belgische zorgmedewerkers/sters in dienst en geef ze om de zoveel tijd een test wat voor een veilige (werk)situatie zorgt,patiënten blij en de zorgmedewerkers ook.Ik ben ook niet voor een testmaatschappij maar op dit moment is het wel een manier om te voorkomen dat mensen uitgesloten worden en voor later kunnen we dan nog wel bekijken lijkt mij.Iedereen kan gewoon normaal leven en doen wat hij of zij wilt op deze manier.Voor de christenunie is dit extra motivatie om nee te zeggen tegen ongevaccineerden uitsluiten en voorlopig ja tegen testen te zeggenwaardoor cafe’s open kunnen blijven en de rest van de maatschappij ook.Dan las ik dat Shell vertrekt naar Londen enbij WNL zag ik alweer mensen zielig doen want dat zou de Nederlandse schatkist enorm veel belasting inkomsten schelen.Nou wanneer men weet dat juist zij geen of weinig belasting hebben betaald en vele fiscale voordelen en subsidies hebben gekregen waag ik dat te betwijfelen.Shell Pernis zou gewoon open blijven en Shell zou duurzaam investeren in Nederland als ik het goed heb begrepen.Wat betreft de werkgelegenheid ook zij hebben ontslagrondes gehad en mensen ontslagen.Tevens wordt op dit gebied ook weer met twee tongen gesproken.Wanneer er weer een delegatie naar het buitenland gaat (meestal met de koning) dan wordt gezegd dat het goed zou zijn voor de werkgelegenheid en wanneer het ze zo uitkomt wordt gezegd dat we enorm veel open vacatures zouden hebben en zelfs mensen uit het buitenland moeten halen maar wat is het nou alle twee kan namelijk niet denk ik.(en hoe zit het dan met alle werklozen die meestal wel willen maar of te duur of te oud zouden zijn?).Wil Shell uit Nederland weg oke maar dan ook eerst alle subsidies en voordelen terug betalen want die hebben ze gehad omdat Nederland voordeel had bij hun aanwezigheid en dat leverde Shell ook profijt op en dan kun je nu dat profijt minder wordt niet ineens vertrekken lijkt mij.Dat is mijn mening.

 3. De Corona-psychose levert naast toenemende macht de farmaceuten, binnen het verdienmodel van het medisch/industriële complex, vele miljarden dollars op. RT bericht daar het volgende over:

  ”The top three Covid-19 vaccine makers are making around $65,000 per minute as wealthy nations snap up their products, while plans to offer the jab to poorer nations at a discount have largely fallen through, new research reveals.

  “It is obscene that just a few companies are making millions of dollars in profit every single hour, while just two percent of people in low income countries have been fully vaccinated against coronavirus,” the African Alliance and People’s Vaccine Alliance Africa declared on Tuesday.
  Read more
  No Times Square NYE celebration for unvaccinated No Times Square NYE celebration for unvaccinated

  Pfizer, BioNTech, and Moderna are making $65,000 every minute off the sale of their blockbuster Covid-19 vaccines, the organizations revealed on Tuesday, noting that the firms have off-loaded the majority of their jabs to wealthy countries. The pharma trio will have realized $34 billion between them, the NGOs calculate, with sums that work out to $1,000 per second or $93.5 million per day.”

  https://www.rt.com/usa/540458-african-vax-poor-countries/

  1. Is het niet vreemd dat iedereen gevaccineerd moet worden met een vaccine dat maar deels werkt en dan ook nog tijdelijk omdat de werking ook nog in kracht zou afnemen?
   Telkens worden er cijfers van opnames en besmettingen genoemd zonder te bewijzen dat deze cijfers correct zijn.Zelfs al is iemand besmet dan hoeft dat niet te betekenen dat die persoon ook ziek wordt of in het ziekenhuis/ic terecht komt.
   Dat die 2G wet erdoor komt staat voor mij als een paal boven water nu al wordt gezegd dat er geen meerderheid voor of tegen zou zijn terwijl er eerder werd gesproken over geen meerderheid voor 2G.Daarbij komt ook nog corruptie en bedrog wat wel bleek vandaag toen uitkwam dat dhr Segers een papiertje in de trein achtergelaten zou hebben waarop te lezen is dat de CDA en VVD op 26 september al een soort regeerakkoord hadden.Wilders heeft ook alweer gereageerd met iets in de trant van de deuren nog verder open voor immigranten of iets in dien aard.Die hele opwarming hoax van opwarming van de aarde is verzonnen en de wereld ingebracht door een man uit de VS namelijk Al Gore zonder bewijs dat de aarde ook echt opwarmen zou door Co2.Ze willen gewoon de boeren die altijd al gezond vlees en eten hebben gegeven weg hebben zodat in het laboratorium nep eten ontwikkeld kan worden zoals bv vegetarisch vlees wat nooit kan bestaan natuurlijk.
   Vandaag kwam naar buiten dat ze weer miljarden willen om boeren te verhuizen,de EU wil ook miljarden en ondertussen trekken ze de staatskas leeg en wat zal resten is dat toekomstige generaties dat allemaal zullen mogen terugbetalen waardoor ze geen geld meer overhouden om hun eigen leven op menswaardige wijze te kunnen leven en slaaf van de banken/multinationals en aandeelhouders zullen zijn.Ollongren levert daar ook een groot aandeel bij door op nu nog akkerbouwgrond straks huizen te willen bouwen terwijl er steeds meer migranten binnen GEHAALD worden.Aan de ene kant zeggen sommigen dat de wereld overbevolkt is (waar ik het niet mee eens ben) omdat dat met verdeling te maken heeft wat te zien is aan bv landen als Australië waar je honderden kilometers niemand tegen komt en zo zijn er meer plaatsen/landen.Als die beweringen wel zouden kloppen dan is het al helemaal vreemd om boeren te onteigenen bv en akkerbouwgrond waarop eten groeit te veranderen in betonblokken tenzij ze op deze wijze ook hier weer een multinational macht en geld willen geven want zij kunnen bij het verdwijnen van de boeren en het halveren van de veestapel baat hebben omdat dan kunstmatig ontwikkeld …… (ik wil het niet eens eten noemen) voer door hen verkocht zal gaan worden en voldoe je niet aan hun wensen dan is het makkelijk om geen voer meer te geven.2G =niet gevaccineerd = geen toegang meer tot mogelijk banken (eigen geld).Ook de banken zijn volop bezig macht naar zich toe te trekken door alles te digitaliseren zodat ze kunnen controleren (in 2023 verdwijnen daarom ook de acceptgiro’s al) Sites zijn vaak nu al niet bereikbaar,velen kunnen omdat ze niet digi vaardig zijn mee komen met de ontwikkelingen,bij stroomstoringen werkt de pinautomaat niet enz meer nadelen dan voordelen voor de burgers en als een ezel zonder kop gaan ze gewoon door met digitaliseren wetende dat er ook veel gehackt wordt wie duwen dat door de strot? Banken,gemeenten,overheden en natuurlijk velen die als makke schaapjes volgen omdat het zo gemakkelijk is en natuurlijk meer geld in bepaalde zakken doet verdwijnen omdat mensen niet meer in grote getallen aanwezig meer zijn en betaald hoeven te worden voor verrichte arbeid.Kwaliteit van veel wordt minder en mensen werkloos waarbij problemen oplossen van mens tot mens door computers over genomen wordt en wanneer je toch een mens wilt spreken blijkt dat steeds meer moeilijk of onmogelijk te zijn.Nou geven ze wel in bibliotheken “hulp” wanneer men niet met computers kan omgaan maar dat deugd niet.
   Wat willen burgers? Kan iedereen met moderne zaken/dingen omgaan? wat wordt er geregeld voor hen die niet mee kunnen komen met de ontwikkelingen enz dat speelt geen enkele rol meer.Eerst invoeren en later met een doekje voor het bloeden komen dat schijnt de mode te zijn of we nou willen of niet en daardoor komen velen in de problemen.
   Net als in het verleden zal het ook nu weer zo gaan:we zagen dat zij slachtoffer waren en deden niets en dat gaat zo door tot ze bij MIJ komen toen was er niemand meer die nog iets kan doen.Vraag maar aan al die ontslagen bankmedewerkers/sters die nu thuis zitten terwijl ze eerder belden om te vragen of u wilde internetbankieren bv zonder te beseffen dat ze zelf meewerkten aan hun eigen ontslag.

 4. Is het niet vreemd dat cardiologen deze week wel tijd hadden om te experimenteren door een kunsthart te plaatsen? Terwijl operaties die normalerwijze uitgevoerd worden aan het hart afgezegd worden? Je zou toch denken dat alle cardiologen nu ingezet worden om afzeggingen te voorkomen en later pas experimenten uitgevoerd worden of ben ik nu mis?
  Huisartsen hebben het telkens te druk waardoor een afspraak vaak dagen later kan en kom je dan op die afspraak dan zitten er maar (bij wijze van spreken)twee patiënten terwijl je drie artsen met koffie voorbij ziet lopen. Ik heb daar laatst iets over gevraagd aan de assistente en toen kreeg ik als antwoord maar artsen doen meer wat u niet ziet.(het gekke is dat dat dan vroeger kennelijk niet zo geweest moet zijn toen er meer wachtenden waren in de wachtkamer).
  Een kennis van mij is vorige week uit een ziekenhuis ontslagen na een ingreep en die heeft gezien dat er bijna geen beweging was op de corona afdeling toen ze verkeerd was gelopen en vroeg welke afdeling het was waar ze terecht was gekomen.Met al die corona opnames blijf ik het toch vreemd vinden dat uit mijn straat nog niemand opgenomen is geweest en ondanks dat ik niet gevaccineerd ben al vanaf het corona begin (maart 2020) corona mij dan nog niet heeft kunnen vinden.Met 2G staan ze nu zelfs op het punt gezonde mensen de vrijheden af te pakken om gevaccineerden die nog steeds besmettelijk kunnen zijn en zelfs ziek kunnen worden hun vrijheid te geven zodat het virus lekker blijft rond gaan.Hebben meer mensen dergelijke ervaringen vraag ik me af.Ook was dhr Illy vanmorgen weer aan de telefoon bij WNL en hij weet als OMT “deskundige” en kinderarts dat op scholen het virus weer heviger rond gaat maar sluiten vind hij niets nee vaccineren dat is de oplossing enhij vond dat volwassenen hun verantwoordelijkheid moeten nemen (doelende op de ouders).Maar idio.. meneer Illy dat doen die ouders ook want zij beschermen hun kinderen tegen niet natuurlijke (lichaamseigen) troep wat vaccines worden genoemd.Waarom promoot u als “deskundige” die troep wel ipv die scholen te sluiten wat toch veel simpeler en logischer is?

Geef een reactie

Deze site gebruikt Akismet om spam te verminderen. Bekijk hoe je reactie-gegevens worden verwerkt.