Advertentie

Dementie als ‘mind over matter’…?!


x

x

Dementie als ‘mind over matter’…?!

x
2018 © WantToKnow.nl/be

x

Marieke de Vrij

Marieke de Vrij (1953) is een vrouw, die haar fijnzintuigelijke gaven al sinds jaar en dag ten dienste stelt van mens en maatschappij. Zij heeft met haar buitengewoon heldere inzichten tal van veranderingsprocessen in persoonlijke levens, maar zeker ook in bedrijven, organisaties en instellingen in allerlei lagen van de samenleving in gang gezet en ondersteund.

Ken je haar (werk) nog niet, dan is het in onze ogen zaak, eens naar haar prachtige werk te kijken en de informatie die zij voor haar medemens heeft neergelegd. Wij plaatsten hier op de site regelmatig artikelen/informatie van haar hand. (HIER stellen we haar voor in 2013)

Marieke beschikt over bijzonder heldere, fijnzintuiglijke vermogens en is daarmee in staat het collectief en individueel bewustzijn en de potentie die hierin ligt, genuanceerd aan te voelen. Voor Marieke is dit alles ‘gewoon’ haar inbreng, op basis van háár talenten, waarbij het in deze tijd van belang is om te begrijpen dat iedereen ‘zijn deel doet’ met zijn/haar talent als ‘natuurlijke aanleg’. In een éénheid in verscheidenheid:

“Dat mensen elkaar daarin moeten durven láten. Daarin mag het gaan om verbroederen en verzusteren, in plaats van elkaar aan elkaar gelijk te maken. Hoe zwaar de weg ook is: vriendschap maakt de weg lichter. Je mag anderen waarnemen in hún unieke route. Je hoeft niet te zoeken naar dat een ander goed moet zijn waarin jij goed functioneert. Vanuit waardering en ondersteuning mag je ieders route tegemoet treden.

Het allerbelangrijkste is dat we allemaal durven dóór te stromen. Dat je de inzichten die in jou ontwaakt zijn in eenvoud en zelfacceptatie in jezelf laat doorstromen. Zo vrijgevend dat niemand verplicht is daar iets mee te doen. Zo zie ik mezelf ook; als iemand die ervaringen deelt.  Als ik inspiratief werk, is het zo’n doorleving. Dan is de kennis die ik deel, niet wezensvreemd. De indaling bij zo’n inspiratie vindt plaats op zo’n diep niveau, dat de doorleving, die natuurlijk ook al in voormalige levens op allerlei facetten heeft plaatsgevonden, zeer wakker wordt en waakzaam.”

Marieke wil graag bezieling terugbrengen in de samenleving en daarmee duurzame vooruitgang boeken. Zij wil graag mede-vormgeven aan brede maatschappelijke ontwikkelingen en initieert vernieuwing op uiteenlopende terreinen. Dit deed en doet zij door het geven van advies, lezingen, trainingen en workshops, symposia en themagerichte consulten op diverse vakgebieden. Zij doet dit in groepsverband voor individuen, bedrijven, overheids- en zorginstellingen en andere maatschappelijke groeperingen.

Zoals met veel grote maatschappelijk onderwerpen, is ook haar visie rondom dementie in onze ogen, zeer waardevol om kennis van te nemen. Dementie is immers een onderwerp waar velen vroeger of later mee te maken krijgen.

Het boek ‘Dementie anders belicht’..
Haar eerste boek ‘dimensies achter dementie’ verscheen in 2002. In de loop der jaren was de vraag naar dit boek zodanig, dat het meerdere malen herdrukt werd. Sinds 2002 zijn de inzichten over dementie verruimd en daarom bevat dit tweede boek van Marieke over dementie, uitgegeven door Stichting De Vrije Mare, meer inspiraties, ondermeer over het voorkómen van (uitbreiding van) dementie.

Het thema is heel actueel in een maatschappij waar dementie door sommigen al de epidemie van de 21e eeuw wordt genoemd. Ook steeds meer jonge mensen krijgen dementie. Bij de diagnosestelling wordt er vaak van uit gegaan, dat er weinig tot niets meer aan het verloop van dit proces te doen is. En in onze Westerse samenleving is dementie een steeds vaker voorkomend verschijnsel. In Nederland bestaan een aantal stichtingen die expliciet rond dit thema zijn opgericht en die informatie en onderzoeksresultaten over dementie verspreiden.

Op de vraag wat dementie eigenlijk is geeft Stichting Alzheimer Nederland  bijvoorbeeld het volgende antwoord:

“Dementie is de naam voor een combinatie van symptomen (een syndroom), waarbij de hersenen informatie niet meer goed kunnen verwerken. Dementie is een verzamelnaam voor ruim vijftig ziektes.”

De Nederlandse Hersenstichting geeft een vergelijkbare omschrijving:

“Dementie is de verzamelnaam voor verschillende hersenziektes waarbij de verstandelijke vermogens (bijvoorbeeld geheugen, taal) achteruitgaan. Dementie wordt vaak geassocieerd met ouderdom, maar het is geen onvermijdelijk gevolg van ouderdom. De meeste 65-plussers functioneren verstandelijk gezien goed. Alleen zijn bepaalde cognitieve capaciteiten minder goed dan in de ‘jonge jaren’, wat een heel natuurlijk proces is.”

Over de mate waarin dementie in Nederland voorkomt schrijft Stichting Alzheimer Nederland:

“Een op de vijf mensen krijgt dementie. Bij vrouwen is de kans nog groter: een op de drie vrouwen krijgt tijdens haar leven dementie. Hoe ouder, hoe groter de kans op dementie. Boven de 90 jaar heeft maar liefst 40 procent van de mensen een vorm van dementie. Nederland telt op dit moment ruim 270.000 mensen met dementie. Door de vergrijzing en het ouder worden van de bevolking zullen in 2040 ruim een half miljoen mensen lijden aan dementie. Ook op jongere leeftijd kunnen mensen dementie krijgen. In Nederland zijn ongeveer 12.000 mensen met dementie die jonger zijn dan 65 jaar.”

Op de website van de Hersenstichting wordt het onderzoek van het RIVM (Rijksinstituut voor Volksgezondheid en Milieu) aangehaald. Hierin wordt het aantal van 153.000 personen genoemd, met een vorm van dementie, die begin 2018 geregistreerd waren bij huisarts en/of bekend waren bij verpleegtehuizen

Verschillende vormen van dementie
Er worden verschillende vormen dementie onderscheiden. In meer dan 90% van de gevallen gaat het om deze twee vormen van dementie: de meest voorkomende, is de ziekte van Alzheimer (70%), een aandoening waarbij de cellen in bepaalde delen van de hersenen niet meer functioneren. Een tweede veel voorkomende vorm is vasculaire dementie. Deze wordt veroorzaakt door vernauwing c.q. afsluiting van bloedvaten in de hersenen.

Andere vormen zijn: Lewy Body-dementie, Parkinson-dementie en frontaalkwab-dementie. Vaak zijn deze verschillende vormen van dementie niet goed van elkaar te onderscheiden. In het nieuwe boek wordt er feitelijk geen onderscheid gemaakt tussen deze verschillende vormen. De beschreven inzichten en adviezen kunnen bij elke vorm van dementie van toepassing zijn.

De angst voor dementie is groot en breidt zich ook daadwerkelijk uit. In maatschappelijke discussies wordt er vaak van uitgegaan dat dementie vooral een onterend proces is, waardoor de kern van de persoon aangetast wordt. Dit uitgangspunt leidt tot een toename van euthanasie-verzoeken.

Om die reden is het van belang dat er in deze tijd meer spirituele kennis vrijgegeven wordt, over wat dementie betekent voor de ziel van de dementerende persoon. Dit boek gaat over deze spirituele dimensie. ‘Mind over matter’ in die zin. Er wordt gekeken naar niet-fysieke processen die zich achter de direct waarneembare verschijnselen afspelen.

Over dementie bestaat veel onbegrip en er ontbreekt ook nog veel kennis over de achterliggende oorzaken. In de medische wetenschap wordt dementie beschouwd als een aandoening die zijn oorzaak bijna altijd vindt in de achteruitgang van het brein. Het gaat voor deze medische wetenschap dus als het ware om matter over mind..! En hoewel er in dit boek ook van uit wordt gegaan, dat dementie een fysieke oorzaak heeft, is er ook iets anders aan de hand, in de meeste gevallen.

Er is namelijk ook sprake van een psychologische constellatie, waarin de fysieke ontwikkeling van dementie een kans krijgt. Psycho-somatiek. Er wordt dan gekeken en ervan uitgegaan dat dementie de mens wat te zeggen heeft. Dat het een zinvol proces kan zijn, hoe bizar dat ook voor sommigen moge klinken. Mits op waarde geschat. Deze vernieuwende zienswijze kan hoop, moed en troost geven aan de betrokkene en zijn omgeving.

Tot slot
Dit nieuwe boek is samengesteld met de informatie van Marieke de Vrij, geeft dus een andere en minder sombere kijk op dementie, dan we dagelijks ervaren. Een boek met adviezen en oefeningen waarmee de beginnend dementerende mens zelf in staat is zijn proces te vertragen en/of te voorkomen. In een vroeg stadium is er wel degelijk wat aan te doen. De innerlijke gesteldheid en ontwikkeling van de mens met dementie komen aan bod, alsmede mogelijke psychologische oorzaken en uitingsvormen.

De inzichten die in dit boek worden vrijgegeven zijn ontstaan in samenspraak en afstemming van Marieke de Vrij met de onstoffelijke wereld. Deze nieuwe kennis gaat over de innerlijke gesteldheid van de mens met dementie, zijn belevenisveld en geestelijke ontwikkeling. Ook komt aan de orde hoe omstanders met dit alles kunnen omgaan. Bij de mens met dementie is er sprake van het niet meer adequaat functioneren van bepaalde delen van de hersenen waardoor de eerdere mentale censuur verzwakt en/of verdwijnt.

Dit biedt een kans om belevingen die onderontwikkeld of weggedrukt zijn gebleven ongecensureerd alsnog te beleven. De opbouw van het boek is zodanig dat in de eerste vier hoofdstukken de spirituele inzichten ten aanzien van dementie aan de orde komen. Het tweede gedeelte bestaat voor het grootste gedeelte uit praktische adviezen en over hoe (uitbreiding van) dementie te voorkómen. In het slothoofdstuk komt de relatie dementie en euthanasie aan de orde.

Over de taal
Wat opvalt bij het lezen van dit boek is de enigszins afwijkende taal die Marieke gebruikt. Ze introduceert volstrekt eigen woorden en ook de zinsbouw is op het eerste gezicht niet altijd even gemakkelijk. Echter, de inspiraties, die ontstaan in samenspraak en afstemming met haar onstoffelijke begeleiders, worden op deze wijze doorgegeven. (Letterlijk doorgegeven teksten staan in dit boek vetgedrukt.)

Het bijzondere taalgebruik verwijst naar meerdere energetische lagen en heeft een diepe gevoelsbetekenis. Woorden keren vaak terug naar hun meest oorspronkelijke waarde. Het is niet altijd makkelijk dit taalgebruik te vereenvoudigen omdat dan veel van de waarde van de geschonken inzichten verloren kan gaan.

De leesbaarheid vergroten zonder afbreuk te doen aan de inhoud, was een uitdaging voor de samenstellers van dit boek. Gezien dit taalgebruik is het van belang dat de lezer de tekst meerdere malen leest, waardoor een dieper verstaan mogelijk wordt gemaakt.

dr. Pim van Lommel.

Pim van Lommel (gepensioneerd cardioloog  en auteur van het succesvolle boek ‘Eindeloos Bewustzijn’) schreef deze aanbeveling over dit boek en over de essentie ervan:

“Er bestaat in onze huidige maatschappij nog steeds een grote angst en onwetendheid over dementie. In dit bijzondere boek wordt een dieper inzicht gegeven over de spirituele betekenis van dementie: dementie kan voor de dementerende mens ook een zinvol verwerkingsproces zijn. Er wordt verder uitvoerig en zorgvuldig ingegaan op de belangrijke rol die familie en verzorgenden hebben om dit proces respectvol en met meer begrip te kunnen begeleiden en te verlichten. Van harte aanbevolen!”

Marleen (67)

“De laatste 30 jaar heb ik het dementieproces van een aantal familieleden van dichtbij meegemaakt. De inzichten en ervaringen in dit boek beschreven, heb ik aan den lijve ondervonden, zonder ze altijd goed te begrijpen, laat staan te benoemen.
Het bezig zijn met dit boek, bemoedigde me om met terugwerkende kracht de zielsprocessen te doorvoelen van met name mijn schoonvader, peettante en broer. Ik maakte met hen het dementieproces periodiek intens mee. Als ik de inzichten van dit boek net zo door en door ervaren had als nu, zou ik vaak anders gereageerd hebben.

De laatste jaren heb ik te maken met een partner met de diagnose ‘beginnende dementie’. Wonderwel blijft deze diagnose tot op heden ‘beginnend’, dankzij de uitleg en adviezen van Marieke de Vrij. Ongelofelijk bemoedigend dat er meer mogelijk is dan de arts ons liet weten bij de diagnose. Uiteraard is er veel veranderd sinds de diagnose. Ik ben als partner door alle stadia gegaan van wanhoop, ontreddering, onbegrip, boosheid en desillusie.

Ik heb een ‘andere’ partner gekregen. Hierdoor leer ik steeds ‘anders belicht’ ons leven te bezien. De uitbreiding van dementie is op dit moment teruggedrongen. Focus en concentratie zijn verbeterd door het systematisch en consequent volgen van de adviezen in dit boek. We leven nu in een andere, meer emotionele, werkelijkheid, ook zeer de moeite waard.”

Vincent de Jong, arts

“Lezing van dit boek opent inderdaad een andere dimensie om naar dementie te kijken. Deze dimensie laat je niet meer los. Het verandert je kijk op dementie, je eigen interactie met dementerenden en het spoort je aan zorgvuldig om te gaan met eigen processen in het leven.”

Boukje van Hettema, verpleegkundige

“Dit prachtig geformuleerde boek plaatst dementie in een heel ander licht. Het geeft een verbreding van de huidige zienswijze zowel wat betreft het omgaan met dementerenden als over de oorzaak. Het laat bovendien zien welke stappen je zelf kunt zetten ter voorkoming van (uitbreiding van) dementie.”

* * *

Wil je het boekje rechtstreeks bij stichting ‘De Vrije Mare’ bestellen, klik dan op deze link HIER

Voor een bezoek aan de site, klik je HIER

3 gedachten over “Dementie als ‘mind over matter’…?!

 1. Ik kan iedereen sterk aanraden af te zien van een z.g.n. geriatrisch onderzoek.
  Hierbij gaat voor zover ik heb meegemaakt een muts van ongev.28 jaar oordelen over iemands cognitieve vermogens op dat moment.
  Mijn moeder was destijds opgenomen in het zieken…huis wegens een delier (ik weet hoe je het schrijft) n.a.v. een blaasontsteking. Dit komt nogal eens voor bij oudere vrouwen.
  Op zekere leeftijd kom je in de klauwen van de geriatrie en dan gaat het stigmamachientje in werking. Verpleging en verzorgers gaan je te lijf met verkindst taalgebruik.
  Nu had mijn moeder de eigenschap naast haar dislectie ook haar spraak te doorspekken met haar dislectiek en dan ook nog met een zwaar Huissens accent. Na een aantal weken waarbij de ene dag lijkt op de andere, maak je gauw een foutje als ze naar de dag vragen en de datum.
  Bij een gering aantal ‘fouten’ krijg je het brandmerk, dement.
  Hiermee dekt de geriater zich in mocht in de nabije toekomst de indicatie van toepassing zijn bij een uitplaatsing in een verzorgingstehuis.
  Dit was het geval.
  Ik zal je de beschamende details besparen maar uiteindelijk kwam het neer op een gesloten inrichting. Bejaarden achter slot en grendel dus!
  Mijn moeder was wel simpel maar niet dement zodat ze een gevaar voor zichzelf of omgeving was en tot een paar weken daarvoor, gewoon zelfstandig thuis gewoond.

  Niet meewerken aan zo’n onderzoek!!!!!!

Geef een reactie

Deze site gebruikt Akismet om spam te verminderen. Bekijk hoe je reactie-gegevens worden verwerkt.