Advertentie

Een kritische arts over de vervolgde arts..


Een arts over de andere arts.. Ellorene Westerhout is arts en schreef hier op de site al een paar interessante artikelen. O.a. over nano-geneeskunde, een heel nieuw terrein van de geneeskunde. En ook over de geschiedenis van de geneeskunde, toen het nog geneesKUNST was, schreef zijn een tweetal artikelen die ook op háár eigen site worden geplaatst.

Het onderstaande artikel schreef ze, n.a.v. de onrust rondom de rechtzaak die het RIVM aanspande tegen de huisarts, collega Hans van der Linden. Een rechtzaak die veel onbegrip en ook weerstand opriep bij de Nederlandse bevolking én in de geneeskunde zelf. Er kwamen initiatieven van de grond, zoals de ‘Stichting Steun huisarts in Proces’.

Tot gisteren, 19 Januari 2012, is er bijna € 45.000 euro gestort in dit steunfonds om met name de advocaatkosten van Hans van der Linden te helpen betalen, een teken dat de Nederlandse bevolking in ieder geval haar sympathie doet uitgaan naar Van der Linde..! En sinds de uitzending van Tros Radar op 9 januari is er maar liefst € 17.000 bijgekomen! Het streven van de stichting om € 50.000 voor de verdediging in eerste aanleg te verzamelen, is daarmee in zicht. Maar dit bedrag zal waarschijnlijk niet toereikend zijn als de zaak lang gaat voortslepen, maar zover is het nog niet. 

Er zijn al meer dan 1000 sympathisanten die een bijdrage aan het totaalbedrag hebben gegeven en mensen blijven zich aanmelden voor de nieuwsbrief, waar al 826 lezers van zijn. Maar wat zijn nou de gedachten van een collega-arts hierover? Hieronder Ellorene’s gedachten hierover. Wil je meer weten over Ellorene, kijk dan onder het artikel voor een uitgebreide biografie.

X
* * *

Een kritische arts over de zaak van de vervolgde arts.

Ellorene Westerhout © 2012

x

Ellorene Westerhout

Zoals je weet is mijn ‘collega’, huisarts Hans van der Linde gedaagd door de Staat der Nederlanden en het RIVM inzake zijn oproep om een onderzoek te doen naar de invloed van belangenverstrengeling op de advisering naar de overheid met betrekking tot de griepvaccinatie.

Dit is in een notendop, maar wel een lange zin, de inzet van een bodemprocedure. De discussie over belangenverstrengeling met betrekking tot de griepvaccinatie wordt al langer gevoerd en niet door van der Linde alleen. Ook worden er vraagtekens gezet bij de combinatie belangenverstrengeling en advisering aan de Overheid (middels zitting in de Gezondheidsraad). In de directeur van het Centrum voor Infectie Bestrijding (CIB) van het RIVM, Roel Coutinho, speelt deze kwestie. Moet deze discussie gevoerd worden? Ja! Maar aan de discussietafel en niet in de rechtbank.

En nu de beroepsgroep er zelf kennelijk niet uitkomt, ook maar in het openbaar. Het RIVM, gesteund door het Ministerie van Volksgezondheid, is een bodemprocedure gestart tegen huisarts van der Linde. Een bodemprocedure is niet alleen buiten proportie, het kost ons ook veel geld. Van de Linde heeft geld nodig, want hij kan dit niet uit eigen zak betalen. Het RIVM wordt financieel gedekt door het Ministerie. Dat wordt dus betaald van onze belastingcenten. Me dunkt dat de overheid het schaarse geld beter kan besteden. Wat ik maar wil zeggen: de rechtszaak moet vàn tafel en de discussie moet òp tafel.

Wat is er aan de hand?
Hans van der Linde, sinds kort gepensioneerd, is een huisarts die kritisch staat tegenover de ingeburgerde jaarlijkse griepprik, die aanbevolen en georganiseerd wordt door het RIVM, in het bijzonder het Centrum voor Infectie Bestrijding (CIB) onder leiding van viroloog Roel Coutinho. Van der Linde  staat niet alleen. Een grote groep huisartsen heeft vraagtekens bij het nut van de griepvaccinatie. In oktober 2011 verscheen er een zeer kritisch rapport in het Geneesmiddelbulletin over het wetenschappelijk bewijs van het nut van de griepprik. De artikelen ‘De Griepprik Doorgeprikt’ en ‘Griepprik niet bewezen werkzaam’ gaan hierover.

Huisarts Hans van der Linde kan weer een beetje lachen, met zoveel financiële, maar vooral morele steun!

In het gerenommeerde geneeskundig tijdschrift ‘Medisch Contact’ verschijnen regelmatig kritische artikelen en met de hangende rechtszaak tegen van der Linde ook steunbetuigende schrijfsels. Kortom, in de medisch wetenschappelijke wereld wordt kritisch gekeken en gediscussieerd over het nut van de griepprik, maar de gratis verstrekking, die de staat miljoenen kost, gaat onbelemmerd door. Het lukt de medische beroepsgroep niet om via de traditionele weg, namelijk de  wetenschappelijke discussie, het RIVM te bewegen om zijn eigen functioneren kritisch onder de loep te nemen.

Belangenverstrengeling
Het RIVM is een machtig instituut. Niet alleen vanwege het nationale karakter, maar ook door de nauwe banden met de farmaceutische industrie. Het RIVM zet vaccinatieprogramma’s op  en laat ze door de medici uitvoeren. Vaccins worden geproduceerd door farmaceutische bedrijven. Virologen doen onderzoek naar virussen en de ziekelijke gevolgen ervan. Hun kennis wordt gebruikt door de farmaceutische bedrijven in de productie van vaccins. Tot zover is er niets mis mee. Maar … het RIVM, dat een Rijks Instituut is, heeft een grote medische verantwoordelijkheid op het gebied van de volksgezondheid. En hierin zou een kritische opstelling naar de farmaceutische industrie gepast zijn.

Nu ligt dat gevoelig, omdat dezelfde virologen werken voor zowel de farmaceutische industrie als de volksgezondheid. Ze  hebben twee bazen met uiteenlopende belangen. Dit kan leiden tot een belangenconflict, maar dat hoeft niet. Een belangenverstrengeling ligt echter wel voor de hand. En dan is de onafhankelijkheid van een nationale organisatie voor de volksgezondheid niet meer vanzelfsprekend. Het betekent eenvoudigweg dat de farmaceutische industrie – met het belang om winst te maken – en het RIVM – met het belang om de volksgezondheid te dienen – vervlochten zijn. Dat is geleidelijk ontstaan, historisch gegroeid noemen we dat, maar dat kan geen reden zijn om deze samenwerking te vrijwaren van kritisch onderzoek.

Veel te weinig mensen zien de per definitie tegengestelde belangen van pharma en gezondheid. Uw goede gezondheid gaat ten koste van hun winst en macht. Uw ziekte vult hun portemonnee. Een monsterlijke combinatie tussen uw gezondheid en de farmacuetische industrie werd geboren!

Geneeskundige verwevenheid met de industrie
De geneeskunde als hulpverlenend, dienstbaar beroep dient zich onafhankelijk op te stellen van geloof, ras, sekse en ook de commercie. Dit laatste is van belang om het wetenschappelijke karakter van de geneeskunde veilig te stellen. Met de technologische ontwikkelingen van de afgelopen 50 jaar ontkomt de geneeskunde niet aan een of andere vorm van samenwerking met producenten. Maar dat is het punt niet.

Wat er geleidelijk is gegroeid en wèl een probleem is, is dat artsen afhankelijk zijn geworden door hun sterk farmaceutisch getinte behandelaanbod. De stormachtige ontwikkelingen op biochemisch gebied, zowel pathofysiologisch als farmaceutisch, hebben geleid tot een stevig geloof in chemische remedies (pillen, capsules, injecties, etc). In ziekenhuizen, waar specialisten werkzaam zijn, bestaat de medische hulp voornamelijk uit chemische en technologische beïnvloeding van het lichamelijk (dis)functioneren. Huisartsen, die meer contact en voeling hebben met de sociale situatie van hun patiënten, hebben meer zicht op het totaal van invloeden op hun ziekte en gezondheid.

Door de huidige massaliteit en de maatschappelijke druk op snelle oplossingen van problemen kunnen medici zich gedwongen voelen tot het verstrekken van chemische middelen, maar de meesten weten dat ziekte en gezondheid een veel complexer terrein is dan biochemie en technologie kunnen bedienen. Desondanks verlaten ze zich in toenemende mate op dat wat (natuur)wetenschappelijk bewijsbaar is en zitten ze in de fuik van de industrie die op dit terrein heer en meester is, maar wel andere belangen heeft. En dat is een zorgelijke  gang van zaken.

De rol van van der Linde
Hans van der Linde kijkt al jaren met een kritische blik naar de invloed van de farmaceutische industrie op het medisch denken en handelen. Nu heeft hij met het RIVM en directeur Roel Coutinho van het CIB een grote speler aangesproken. Dat blijkt hem nu letterlijk duur te komen staan.
Wat heeft van der Linde gedaan? Niets meer en niets minder dan dit: in de discussie over het nut van de griepvaccinatie heeft hij publiekelijk vraagtekens gezet bij de onafhankelijkheid van het RIVM. Hij heeft gewezen op de samenwerking annex belangenverstrengeling van directeur Coutinho met de farmaceutische industrie. Coutinho heeft banden met  de farmaceutische industrie, dat is bekend in de medische wereld.

Het punt dat van der Linde ter sprake brengt is dat banden van medici met de industrie het risico van belangenverstrengeling met zich meebrengen en hiermee een onafhankelijke medische advisering op overheidsniveau niet kan waarborgen. Oftewel: in de medische advisering naar de overheid moet de farmaceutische industrie niet kunnen meespelen. En deze discussie wil van der Linde nu publiekelijk voeren. Het RIVM wil dat niet en heeft onmiddellijk het zwaarst denkbare juridische middel ingezet: een bodemprocedure. Van der Linde wordt ervan beschuldigd “de geloofwaardigheid van het RIVM te ondergraven”.

De positie van het RIVM
Gezien zijn nationale status draagt het RIVM/CIB, een grote verantwoordelijkheid op het gebied van infectieziekten en epidemieën. In de huidige tijd is dat misschien wel een bijna onmogelijke opdracht geworden. De bestrijding van infectieziekten is pas een eeuw oud en dankzij de aanleg van veel voorzieningen  (oa. waterleiding, riolering, afvalverwerking) en voorlichting over hygiëne is de volksgezondheid aanzienlijk verbeterd. Maar er is nogal wat veranderd sindsdien. Dankzij de technologische ontwikkelingen is de wereld ontsloten en is er vrij verkeer tussen landen, culturen, klimaten en volkeren. Hiermee ziet de bestrijding van infectieziekten zich voor nieuwe problemen gesteld. Het is geen nationale aangelegenheid meer, maar er moet op mondiale schaal worden samengewerkt. De taken zijn ingewikkelder geworden.

Het RIVM is niet bepaald een consistente club naar de burgers van Nederland, die zij ‘dient te dienen’.. Andere belangen lijken ‘achter de schermen’ een grote rol te spelen.

Hierbij komt ook nog eens een ander soort ontwikkeling kijken. De bevolking is intussen beter opgeleid, voorgelicht en met de nieuwe communicatiemiddelen ook sneller ingelicht. De bevolking is mondiger geworden en laat zich steeds minder voorschrijven door de overheid. Het RIVM vreest een verkeerde beïnvloeding van de publieke opinie door het optreden van van der Linde. Maar ik vraag mij af wat voor invloed het RIVM zelf uitoefent op de publieke opinie door deze radicale rechtszaak aan te spannen.

Een financieel drama
We kunnen natuurlijk de nieuwsberichten afwachten om te kijken hoe deze zaak zich ontwikkelt. Maar er is wel een probleem voor van der Linde ontstaan. Hij moet namelijk diep in zijn beurs tasten om de kosten te betalen die deze rechtsgang met zich meebrengt. De proceskosten voor het RIVM wordt betaald door de overheid. Een rechtszaak betekent werk aan de winkel voor advocaten, juristen, rechters en alle werknemers rondom hen. Zij verdienen er nu al aan.
De verliezer staat een schuld te wachten van duizenden euro’s die kan oplopen tot wel €150.000 . Als het RIVM het proces verliest zal de overheid met het geld over de brug komen. Maar wie betaalt de overheid? Dat doen wij via de belasting.

Voor van der Linde is er een actie opgezet om hem financieel te ondersteunen in de kosten die op zijn persoonlijk conto komen (wat voor een particuliere portemonnee onbetaalbaar is), omdat hij voor een algemene zaak het gevecht aan gaat. Hierover kan je meer lezen op de speciaal hiervoor gemaakte website: www.steunhuisartsinproces.nl .
Maar we kunnen ons afvragen of we er wel mee willen instemmen dat ons belastinggeld wordt gebruikt voor een groot opgezet proces om een kritisch geluid monddood te maken. Ik zou zeggen: zonde van het geld, zeker nu grote bezuinigingen voor de deur staan. Met dit soort overheidsbestedingen zouden we geen genoegen moeten willen nemen. Dit is mijns inziens geldverspilling aan een zaak die binnen de beroepsgroep besproken en opgelost zou moeten/ had kunnen worden.

Een wetenschappelijk drama
De aangespannen rechtszaak gaat over de goede naam van het RIVM. Maar in mijn ogen speelt hier onder een veel wezenlijker conflict. De oorspronkelijke samenwerking tussen arts en apotheker  heeft zich ontwikkeld tot een breed en diep verstrengelde wederzijdse afhankelijkheid van  gezondheidszorg en industrie. En de belangen van de industrie lopen niet parallel aan de belangen van de gezondheidszorg. Het is een richting die niet iedereen onderschrijft. Hoewel de historisch gegroeide situatie is te begrijpen vanuit de maatschappelijke en technologische ontwikkelingen is deze niet per definitie aanvaardbaar.

Is het niet bezopen dat kritische burgers de rol op zich moeten nemen van voorlichters van de mede-burgers, zoals Anneke Bleeker dat doet met haar initiatief van de ‘Verontruste Moeders’ Hier afgebeeld de cover van het bijzonder informatieve boek van Anneke over vaccinaties. (klik voor lead naar de uitgever)

De kritiek speelt al langer dan vandaag. De discussie over de griepvaccinatie binnen de medische beroepsgroep is al jaren aan de gang. Maar niet alleen de griepprik staat ter discussie. Het vaccinatieprogramma als geheel, het paradepaardje van de preventieve geneeskunde, ondervindt  de laatste jaren veel kritiek. Zowel nationaal als internationaal worden er in toenemende mate en steeds openlijker vraagtekens gezet bij de vaccinatieprogramma’s alsook de werking en veiligheid van de vaccins, in relatie tot de commerciële belangen.

Vanuit medisch oogpunt ligt de prioriteit bij een goede, maar tegelijk veilige bescherming tegen infectieziekten.
Het vaccin moet zijn werk doen en de gezondheid op geen enkele wijze schaden. Het moet de medische wetenschap vrij staan dit onafhankelijk te toetsen en te beoordelen alvorens hierover geadviseerd kan worden en alvorens het toegepast kan worden. Wetenschappers die verbonden zijn met de producenten zijn niet de aangewezen deskundigen om dit te doen. Het gaat hier om een wezenlijke waarde van het wetenschappelijk werken. Het gaat hier om verantwoordelijkheid en betrouwbaarheid.

Met de belangenverstrengeling tussen gezondheidszorg en industrie, en dat betreft niet alleen het RIVM, zijn medische en wetenschappelijke waarden sluipenderwijs ingeruild voor medische en commerciële belangen. En daarmee verliest de medische wetenschap haar waardigheid. In mijn ogen is dit het onderliggende en wezenlijke gevecht dat van der Linde namens de medische wetenschap voert.

Gekeken vanuit een ruimer perspectief
In mijn visie heeft het RIVM, net als vele andere grote instituties, moeite te anticiperen op de nieuwe tijd. Het weet niet goed om te gaan met een bewustere bevolking en kritische geluiden. Ik kan mij herinneren dat in de ophef over de Mexicaanse griep het RIVM, bij monde van virologen Coutinho en Osterhaus, vooral bezig was kritische vragen weg te wuiven en niet schuwde om kritische collega’s ervan te beschuldigen een gevaar voor de volksgezondheid te zijn. Zij waren immers de deskundigen? Vanuit communicatieperspectief is dit een defensieve reactie. Het RIVM reageerde op de aantasting van zijn gezag. Nu reageert het RIVM met deze juridische stappen zo buitensporig op van der Linde, dat het verdacht veel gaat lijken op een machtsstrijd. Van der Linde is niet zo maar iemand. Het is een wetenschapper, een lid van de eigen beroepsgroep, en daarmee mogelijk een reële bedreiging voor de machtspositie van het RIVM.

Met zijn keuzes toont het RIVM wel meegegroeid te zijn met de technologische en economische ontwikkelingen, maar niet met de sociale en culturele ontwikkelingen. Als het RIVM in het verleden de kritiek had aangewend tot bezinning en uitdieping van de eigen uitgangspunten en methoden, dan had het aan gezag gewonnen en had het niet zo hoeven lopen zoals het nu gaat.
Het was beter geweest als de discussie over de vervlochtenheid van de universiteiten met de commercie, en in het bijzonder de medische afhankelijkheid van de farmaceutische industrie eerder stevig en serieus gevoerd was binnen het medisch beroep. Het gaat mij namelijk niet alleen om het RIVM, maar over het totale arsenaal van het medische oplossingen. Nu wordt het alleen maar moeilijker om het medisch denken vrij te maken van de economische machten.

Ellorene Westerhout
15 jan 2012

* * *

Uitgebreide biografie Ellorene Westerhout
Tijdens haar studie geneeskunde verwondert Ellorene zich over hoe het lichaam is opgebouwd en alles op elkaar is afgestemd. In de beroepsuitoefening vond ze daar echter niets van terug. Medische behandeling bestond – en bestaat nog steeds – uit chemische en chirurgische ingrepen. Voor de mens in het lichaam was – en is nu nog steeds – noch aandacht noch plek noch ruimte.
De westerse geneeskunde moet altijd ingrijpen, terwijl het lichaam in verbinding met de geest weet hoe het geneest. Genezen is niet hetzelfde als sleutelen aan een lichaam. Patiënten vertelden Ellorene altijd spontaan hele verhalen; dat was voor haar ook  ‘medische informatie’, waar ze echter niets mee mocht doen. Ook andere geneeswijzen waren taboe binnen de gezondheidszorg, want het werd haar duidelijk gemaakt, dat het beneden je stand(!) was, om je daarmee bezig te houden.

En dan waren er die bizarre situaties bij informatiebijeenkomsten begin jaren 1970, van de farmaceutische bedrijven, waarbij er ’tafels vol cadeautjes’ stonden.

In januari 1974 haalde Ellorene haar diploma ‘basisarts’ en wist toen heel zeker dat ze op deze manier GEEN geneeskunde wilde gaan uitoefenen. Ze was als ‘Ellorene’ de studie ingestapt en er als een ‘verkreukeld propje papier’, zoals ze omschrijft, weer uitgekomen.

Ze nam een baantje bij de trombosedienst en ging deelnemen aan workshops en trainingen bio-energetica, Gestalt, body-reading en psychodrama, om zichzelf ten diepste terug te vinden. Een korte baan als huisarts op een PAAZ-afdeling, maakte haar duidelijk dat de psychosomatische benadering haar op ’t lijf geschreven was.

Toen een ½ jaar naar Bhagwan Shri Rajneesh in Poona en daar diverse workshops volgen. Tijdens een enlightenment intensive opende zich een lichtende energie in haar, dat was een indrukwekkende ervaring. Eenmaal terug in Nederland was de gezondheidszorg geen optie meer  en koos Ellorene voor een stafdocentschap aan de HBO-V: een mooie combinatie van vak- en begeleidingstaken.
Daar ontwikkelde ze nieuwe onderwijsprogramma’s voerde ze ook uit! Alternatieve geneeswijzen, psychosomatiek, holistisch verplegen en intuïtie-ontwikkeling. Tegelijkertijd opleidingen homeopathie, manuele lymfedrainage, astrologie en spirituele psychotherapie; cursussen orthomoleculaire geneeskunde, shiatsu, numerologie en workshops over chakra’s en energie, esoterische astrologie en astrodrama, sjamanisme en ‘holistic medicine’.

Toen ze zichzelf voldoende voorbereid voelde, begon ze haar eigen parttime praktijk, waar ze ALLES kon integreren. De hoofdzaak bleef echter altijd: het contact en de afstemming. In Panacea, een magazine voor bewust en gezonder leven, publiceerde ze haar vormgegeven ervaringen in artikelen.

Het Spirituele Pad
Het leven had kennelijk een ander pad voor haar uitgestippeld, want na een hersenschudding gingen alle luiken open om zich daarná niet meer te sluiten; het dak was er bijna letterlijk af. Maar dat was té veel van het goede. Intuïtief en inspiratief liep alles gesmeerd, maar het intellectuele werk kostte bergen energie. Een herstelperiode nodigde haar innerlijk kind uit om op te duikelen, een kind dat door traumatische ervaringen was verhuisd naar ‘veiliger oorden’. Het onderwijs was een gepasseerd station geworden.

Het ‘spirituele’ wilde voorrang. Het werd opnieuw een eigen praktijk, gericht op ‘Spirituele begeleiding bij medische klachten’. Maar na een aantal jaren kwam er geen broodwinning uit en zette ze er -ongeveer 10 jaar geleden- een dikke punt achter.

Daarna begon het leven opnieuw te stromen. Tijdens een begrafenis toonde de overledene zich aan haar in schitterende kleuren en liet me weten dat ze diende te gaan schilderen; dat is ze gaan doen, op de computer… Daarop volgde het maken van een website, waarin de schilderingen met gedichtjes werden gecombineerd tot een speels orakel. ‘E-Spir@tion’ was geboren!
Het volgende project was een astrologisch gebaseerd orakel, waarbij haar creativiteit er langs alle kanten uit vloog. En in 2009 begon Ellorene weer artikelen te schrijven en voegde ze de adfo-sectie aan haar website toe. Deze is inmiddels omgedoopt in www.inspirell.nl.

Dienstbaarheid
Ellorene’s intellectuele capaciteit is weer functioneel en staat geheel ten dienste van het grote geheel. ‘Gezondheid’ heeft daarin haar persoonlijke aandachtsgebied. Haar wezenlijke werk bestaat uit het levend houden van de draden tussen kosmos en aarde, waarbij het verzorgen van deze verbindingen van haar vraagt om zelf heel te worden en ook om de familie waarin ze is geboren te helen.
De appèls die uit haar kosmische verbinding vandaan komen, zet ze om in activiteiten. Het maakt niet uit of dit het schrijven van artikelen is, het thuisbrengen van verdwaalde (en vaak verdwaasde) overleden zielen of het helpen van een buurman met zijn computerproblemen…!

* * *

Nadere informatie in relatie tot het artikel:

–    zelfcensuur – HIER
–    open brief: rechtszaak RIVM ‘beschamend’ – HIER
–    de open brief zelf (pdf document) HIER
–    griepprik inzet machtsstrijd – HIER
–    het is gewoon intimidatie – HIER
–    fonds steunt huisarts tegen RIVM – HIER
–    griep – HIER
–    werkzaamheid en effectiviteit van influenzavaccinatie – HIER
–    nut griepprik niet aangetoond – HIER
–    uitzending radar van 24 okt 2011 over griepprik – HIER
–    geneesmiddelbulletin te kort door de bocht – HIER
–    van der linde vs belangenverstrengeling –  HIER
–    uitzending radar van 9 jan 2012 over belangenverstrengeling griepvaccin – HIER
–    welke belangen zijn verstrengeld, artikel bij radar-uitzending – HIER
–    uitspraken huisarts aangevochten bij de rechter – HIER
–    coutinho eerste hoogleraar voor utrecht life sciences – HIER
–    €17 miljoen voor de ontwikkeling van dierlijke vaccins – HIER
–    sponsoroverzicht van utrecht life sciences – http://www.utrechtlifesciences.nl/about-utrecht-life-sciences
–    zinloze griepprik werk van geneesmiddelenlobby – HIER
–    rijksvaccinatieprogramma’s/professionals – HIER
–    coutinho geen banden met farmaceuten (zegt minister schippers) – HIER


29 gedachten over “Een kritische arts over de vervolgde arts..

 1. Duidelijke analyse die ik volledig onderschrijf.Echter de opmerking “Nu reageert het RIVM met deze juridische stappen zo buitensporig op van der Linde, dat het verdacht veel gaat lijken op een machtsstrijd.” is wel erg voorzichtig geformuleerd.Voor mij is deze rechtzaak n.l. niets anders dan een ordinaire machtstrijd.En in het kader van allerlei bijzondere ontwikkelingen , europees en wereldwijd ,ben ik erg benieuwd of deze rechtzaak de aanzet kan zijn tot een “wake-up call” . Zodat alle mensen gaan inzien dat overal de macht van het grote geld regeert en dat het volk daar wel degelijk iets tegen kan doen.Namelijk door de krachten te bundelen en kennis te delen zoals op deze site zo voortreffelijk gebeurt.

 2. Niet alleen bepaalt de farmaceutische industrie het behandelaanbod voor artsen, maar ook de opleidinginhoud en -last but zeker not least- ook de behandelrichtlijnen waar artsen zich aan moeten houden.

  Ik merk het met mijn eigen ziekte, de ziekte van lyme: de diagnose en behandelrichtlijnen zijn geschreven door een commissie waarvan het overgrote deel banden onderhoudt met de farmaceutische industrie.

  Vandaar dan ook dat de richtlijnen voor diagnose en behandeling van de ziekte van lyme niet kloppen. Dit is zorgvuldig in kaart gebracht in de documentaire ¨under our skin¨ http://www.yunderourskin.com

  Bij interesse voor dit onderdeel zie under our skin o.a. bij 1 uur 22 min en verder.

  Artsen die lymepatienten wel goed willen diagnostiseren en behandelen, worden, laat de documentaire zien, ook door rechters vervolgd.

  Zie hier het geval van dr. Charles Ray Jones: http://www.underourskin.com/news/save-dr-charles-ray-jones-lyme-pediatrician.
  Ook in dit geval moeten burgers deze man geldelijk bijspringen om zich te weren tegen valse beschuldigingen van de medische maffia.

  http://www.youtube.com/watch?v=MNGnsAgKT8s
  http://www.youtube.com/watch?v=vNtpty2WCo0&feature=related
  http://www.youtube.com/watch?v=vNtpty2WCo0&feature=related
  http://www.youtube.com/watch?v=V-lHDA863TM – hier vertelt dr Jemsek (ook juridisch vervolgd) hoe de corrupte overheid – een gezondheidssysteem dat bijna op instorten staat reageert op mensen met de ziekte van lyme – het mechanisme.

  Zie de lyme-documentaire ¨Under our skin¨ http://www.underourskin.com over o.a. de toenmalige idsa-commissie die de amerikaanse richtlijnen maakte voor diagnoses en behandeling van lyme(patienten):
  – 6 leden van de 14 panelleden hadden zelf of waren in dienst van universiteiten die patenten hadden irt de ziekte van lyme en/of coinfecties;
  -4 van de 14 leden ontvingen sponsorgeld van testkitfabrikanten ivm lymediagnoses en/of ivm coinfecties;
  -4 van de 14 leden zijn eerder betaald door verzekeringsmaatschappijen ivm lyme-palsy-richtlijnen of door adviesbureaus in rechtzaken;
  -9 van de 14 leden of hun universiteiten kregen geld van lyme-vaccin-fabrikanten;

  In totaal onderhielden 9 leden van de 14 uit de commissie commerciele banden met de industrie voor welk aspect van de ziektev van lyme dan ook.

  (zie de documentaire ¨Under our skin¨ o.a. bij 1 uur 22 min en verder).
  De commissie (¨IDSA¨) die in de VS blootgelegd is vanwege banden met de farmaceutische industrie probeert nu de documentaire te helpen censureren.
  http://www.underourskin.com/news/idsa-aims-censor-under-our-skin-tv-broadcasts

  Voor de diagnostisering zijn de vigerende reguliere testen op de ziekte van lyme (de ELISA en de Western Blottest) ook door de farmaceutische industrie opzettelijk minder betrouwbaaar gemaakt dan nodig: zie punt 7 van de basisinfo van de internationale lymevereniging -ILADS- (een vereniging van kritische artsen): http://ilads.org/lyme_disease/about_lyme.html : daar staat dat uit de testen hoogspecifieke lyme-banden zijn weggehouden, die wel gepatenteerd zijn.
  Hier een youtube-filmpje over dat men niet altijd alle patenten wil delen: omdat sinds 1981 levende organismen in de VS patenteerbaar waren: http://www.youtube.com/watch?v=cwVj_IKP8mY

  De vraag voor mensen is misschien welk belang erin schuilt voor de farmaceutische industrie om mensen onbewust te houden over de ziekte van lyme en om mensen te onderbehandelen.

  Het ding is dat aan onbewuste lymepatienten meer te verdienen valt dan aan bewuste lymepatienten: onbewuste lymepatienten worden als hun gezondheid verder verergert steeds zieker en -zo is het mogelijke streven- steeds meer afhankelijk van symptoombestrijdende middelen door lymepatienten in symptoomziekten gevangen te zetten zoals MS, fibromyalgie, ME/CVS, reuma etc etc.

  1. Pietje, zoals je het verwoordt klinkt het als een dreigement naar Van der Linde net zoals het geval bij de griffier die tijdens een gerechtelijke procedure in de Chipsolzaak werd ¨gewaarschuwd¨ voor het gevaar dat ze nu onder een tram zou kunnen komen omdat ze belastende informatie had over Kalbfleisch.

  2. @ pietje ik hoop dan dat nederland dan hierop een heel goed antwoord moet hebben .zoals ik al eerder op een reactie gezegd heb

 3. ‘Ze’ hebben al verloren en ze weten het! Nu is het angstbijten geblazen en ja dan maar meteen iemand financieel uitkleden en in diskrediet brengen.
  RIVM laat mooi zien hoe hautain de overheid geworden is en totaal niet meer in dienst staat van de bevolking die ze zouden vertegenwoordigen…
  Einde oefening voor RIVM.

  1. Hoi Realitycheck, wat is winst en wat is verlies. Moreel heeft het RIVM verloren idd en dat komt nu wederom aan het licht. Maar dit proces dient ook als een waarschuwing voor andere huisartsen om vooral geen publieke discussies aan te kaarten over de medische maffia. In die zin is het nog maar afwachten of huisartsen zich niet langer zullen laten intimideren. Men riskeert kennelijk nogal wat als men de publieke discussie opzoekt over misstanden in de ziekenzorg ingegeven door een industrie die over lijken gaat.

  2. Het is inderdaad een machtsstrijd. En het kan toch haast niet anders dat van der Linde deze rechtzaak gaat winnen. Iedereen ziet dat hij niets verkeerds heeft gedaan en dat het zelfs goed is om deze discussie te voeren in het belang van de bevolking in het algemeen.
   Elke rechter, met maar een klein beetje fatsoen (als deze er nog zijn), zal tot deze conclusie moeten komen. Het zou een regelrechte schande zijn voor onze rechtstaat en onze vrijheid van meningsuiting als Hans van der Linde veroordeeld zou worden.
   Het RIVM is nu al inderdaad de morele verliezer en normaliter zal het RIVM ook de rechtzaak dus effectief verliezen.
   Ik denk niet dat het RIVM hiermee een signaal afgeeft om de overige huisartsen en iedereen die kritiek heeft op het RIVM de mond te snoeren en op deze manier te waarschuwen. Uiteraard is dat wel de bedoeling van het RIVM geweest, maar doordat zij nu genadeloos onderuit zullen gaan komt hun waarschuwing als een boemerang naar het RIVM zelf terug en dat kan juist andere huisartsen, medisch personeel en wetenschappers sterken om nu juist wel hun mond open te doen en de misstanden aan de kaak te stellen. Deze rechtzaak zou wel eens een keerpunt kunnen zijn in de geschiedenis…..met dank aan het RIVM.

  3. hierin kunnen wij ?? de bevolking een heleboel doen teneerste om deze twee pipo.s die coutinho en die osterhaus ontslaan van deze dubbele banen want wij komen nu aan hun portomonee en dat axepteren ze niet maar zij mogen wel aan de onze komen dat mag dan via het rijk ? hadden ze in duitsland ook niet eens een rijk ?! daar lijkt het nu in nederland ook op te gaan gelijken .mensen als wij hier niets mee gaan doen zijn we nog verder van huis dan in de tijd van de slavenhandel .er zijn meerdere dingen waar wij met z,n allen tegen moeten zijn .pedofieli farma ghemie shell en andere oliemaatscappijen .wij moeten met z,n allen weer terug naar de NATUUR die ons meer overlevingskansen geeft dan dat zooitje bij mekaar .wij?? moeten er voor zorgen dat nederland een heel nieuw bestuur krijgt die het verdiend en dat die haaien daar komen te zitten/liggen waar ze thuishoren .

 4. Zentha helemaal niet ben juist trots op de man !!
  Dat heb je dan echt verkeerd begrepen !
  Ik ben juist fel tegen vaccinaties maar omdat die industrie zo machtig is ben ik een beetje angstig dat er wat met de man gaat gebeuren!

  Hoop dat je het nu wel begrijpt!

 5. Er zijn toch van die petitie-sites, zoals avaaz, waarmee regeringen geconfronteerd worden met de mening van het volk.
  Wie kan zo’n site opzetten om onze huidige regering ervan te overtuigen dat het volk het er niet mee eens is dat belastinggeld wordt uitgegeven aan deze rechtszaak.
  Ik ben niet voldoende onderlegd in het gebruik van internet etc. om zoiets op te zetten.Bovendien hoort er een juiste juridische formulering bij.

  1. Sorry, petities.nl moet het zijn. 🙂 Succes. Kunnen we met zijn allen tekenen.

 6. Goed dat mensen binnen het vak zich uitspreken. Weer een op de lijst.

  En de staat wil kennelijk helder aantonen dat ze geen haast heeft haar patienten te redden van de tegenstanders van griepvaccins, want anders had men nooit zo’n bodemprocedure aangespannen. Ook zou vitamine D, vlierbes e..d allang zijn aangeprezen.

  Maar er is natuurlijk wel haast, want het prikken lijkt wel degelijk negatieve gevolgen te hebben, de finse staat heeft dat ook officieel toegegeven.

  Ook komt nu de volgende issue weer naar voren: vogelgriep. In Trouw vandaag:

  http://www.trouw.nl/tr/nl/4516/Gezondheid/article/detail/3131500/2012/01/20/Wetenschappelijk-onderzoek-vogelgriep-stilgelegd.dhtml

  Mijn reactie zojuist gepost(plaatsing is altijd afwachten):

  Een mooi moment dus om nu eindelijk eens uit te zoeken wat er in de Baxter labs gebeurde in feb 2009 in Orth an der Donau in Oostenrijk met die 72 kg griepvirusmateriaal dat besmet heette te zijn met vogelgriep en verzonden werd naar andere locaties.

  Hoe kon dat besmet zijn? Kan dat in Rotterdam ook gebeuren? Zijn de veiligheidsnormen gelijkwaardig?

  http://tiny.cc/x75qh

  1. Dat gedoe met die nw. vogelgriep variant zou wel eens een voorzetje kunnen zijn voor de volgende “Pandemie”. De Erasmus universiteit waar deze nw. variant “ontdekt” is….is dat niet die universiteit waar ook hr. Osterhaus (van huis uit dierenarts) werkzaam is?

  2. Ik begin zo onderhand sterk het vermoeden te krijgen dat er in die laboratoriums dingen gebeuren die het daglicht niet verdragen.

   Ze zullen wel een ‘goede’ reden hebben om dit nu weer naar buiten te brengen. D’r moet iets achter zitten. Denk persoonlijk dat ze het in het nieuws willen houden (al is er geen nieuws over) om de angst overeind te houden.

   Dat die 72 kg besmet was.. bewijst wel dat vaccinaties ALLESBEHALVE VEILIG zijn…. geluk dat ze dat in Polen (?) hadden ontdekt, anders zouden al die goedgelovige zielen zich er mee in hebben laten spuiten.

 7. Westerse Geneeskunde is een concept en jonge mensen die graag geneeskunde willen studeren moeten zich realiseren dat zij op de universiteit ‘slechts’ een concept krijgen aangereikt. Het heeft veel waarde en de kennis is veelzijdig, ware het niet eenzijdig betreffende de volledige nadruk op de farmafabriek in het menselijk lichaam en de reacties ervan op de toegediende farma van buitenaf.

  – Na de studie van dit geneeskundig concept is het goed mogelijk verder te gaan met andere concepten (b.v. alternatieve concepten). Deze studenten zijn medici van de toekomst (integratiegeneeskunde).

  – Of het concept omsluit de student (die niet verder gaat kijken) en zo worden alle andere concepten afgewezen.

  Het is aan de student zelf wakker te zijn, want het is bekend dat sinds de INFILTRATIE VAN HET GROTE GELD in de geneeskunde het huidige concept weinig ruimte laat voor andere opvattingen, want carrières hangen vaak af van de goedkeuring vanuit dat concept.

  Westerse geneeskunde is niet meer synoniem voor kennis van genezen, maar kan dat wat mijn visie betreft wel weer worden. Het zal zeker talloze bodemprocedures kosten maar komende generaties gaan waarschijnlijk een heel andere vorm zien dan die wij nu kennen.

  Godspeed!

 8. alles heeft met alles te maken. Iedereen is de dupe van de matrix waar we inzitten. Het is vechten tegen de bierkaai. Dat wil niet zeggen dat we alles moeten tolereren wat een authoriteit zegt. Maar wij gewone man hebben daarin niets te vertellen. De gevestigde orde overheid en het in leven geroepen instituut door overheid rivm, het blijft allemaal overheid wil zijn status quo handhaven en daarom is alles geoorloofd. Overheid kan rivm nooit afvallen anders verliest zij ook het vertrouwen van het volk. Het sneue is dat Verlinde bij verlies of winnen altijd de verliezer blijft want hij betaalt toch ook belasting. Hij sponsort zijn eigen vonnis en datdoet de rest van het volk ook(incluisief alle mensen die tegen deze mistand zijn) omdat we belasting betalen. Dat is wat er nu gebeurt; wij allen zijn opeens medeplichtig gemaakt(al willen we het niet) tegen Verlinde middels instituut belasting. Dat vind ik het meest kwalijke.
  Er staat veel op het spel is dit geen voorbode dat wij met ze allen bewust moeten worden dat de belangenverstrengeling veel groter is dan dat overheid ons doet geloven en dat het gewoon helemaal anders moet. De overheid zal altijd als excuus gebruiken u heeft ons toch zelf gekozen.
  Of wordt de zaak Verlinde de opmaat ter beoordeling van ons gehele matrix waarin we leven?

  We leven in tijd van disclosure en de wakkeren onder ons zijn druk bezig met invulling van onze nieuwe matrix: een mooie betere wereld voor iedereen. Trouwens zonder misstanden (onoverkomelijk) wordt de andere( mooie) kant nooit zichtbaar.
  Laat het oude bij oude en begin met het nieuwe. Ook u overheid aan uw machtspelletjes komt een keer einde. Kom is echt op voor het volk dan in het belang van de supergrote bedrijven. Want zo’n gratis griepvirus is het vestzakbroekzakprincipe en zoals Clinton ooit zei een sigaar uit eigen doos.

 9. sorry meneer heet natuurlijk Van der Linde.

  Trouwens mw. Bleeker heeft prima informatie over gezond leven en haar standpunt tegenover vaccinatie van griep baarmoederhalskanker en allerlei misstanden mn bij kinderen mbt hun gezondheid. Lees en onderzoek u zelf of u daar wat aan hebt. Haar website heet volgens nij ‘verontruste moeders’.
  Geen ingewikkelde taal duidelijk to the point en met verwijzingen en naar mijn mening oprecht uit het hart geschreven voorbeelden uit praktijk. Met regelmaat is haar artikels via pdf te downloaden.

Geef een reactie

Deze site gebruikt Akismet om spam te verminderen. Bekijk hoe je reactie-gegevens worden verwerkt.