Advertentie

Amerikaanse grootsheid?


 

x

Amerikaanse grootsheid?

2017 © Arend Zeevat | deze versie WantToKnow.nl/be

x

Er is één ding dat mij vanaf mijn jeugd al heeft gefascineerd en later vele vragen heeft opgeroepen. Dat is de wereld van geld en macht. Want ik ben maar een simpele ziel, die in een lichaam belande dat uit het veen van de veenkoloniën in Zuidoost Drenthe werd getrokken en zo terecht kwam in een veenarbeidersgezin. Zuidoost Drenthe is nu niet bepaald een geografische locatie waarmee men zichzelf op de economisch bepaalde wereldkaart kan zetten. Vanuit mijn ‘glorieuze vorige incarnatieachtergrond’ was ik dan ook iets heel anders gewend. Het was na mijn geboorte dus een enorme inter-dimensionale cultuurshock, waar ik nog steeds van aan het bijkomen ben. (grapje..)

Arend Zeevat

Volgens een in mijn studententijd tijdens de jaren ‘70 in Amsterdam ontmoette medicijnenstudent uit Veenendaal, zou voorbij de rivier de IJssel Nederland met krantenpapier zijn dichtgeplakt. Die student uit Veenendaal was dus door het toen ook al in kranten aanwezige valse nieuws verblind. Hij kon door zijn krantenblindheid niet zien wat er zich voorbij de IJssel werkelijk afspeelde. Hij wist dus gewoon niet meer dan zijn conditionering hem had ingeprent.

Ik ben ook benieuwd hoe hij als afgestudeerd medicijnenstudent zich heeft ontpopt als een marionet van de medicijnenindustrie, die toch ook ver voorbij de IJssel is gehuisvest. Onder andere in Duitsland en Zwitserland. En hoe hij zich in zijn werk verhoudt tot de naar hem gekomen mensen met gezondheidsproblemen. De met mijn geboortelocatie samenhangende armoedige omstandigheden hebben de rest van mijn jeugd en leven bepaald. Het credo dat ik heb meegekregen, dat iemand die als een dubbeltje is geboren nooit een kwartje kan worden, is diep in mijn ziel gegraveerd.

Mijn hele leven ben ik bezig geweest, om mij op een bij mij passende wijze van die minderwaardigheid indoctrinerende boodschap te bevrijden. Vanuit die positie heb ik dan ook altijd met grote verwondering gekeken naar de voor mij onbereikbare wereld van geld en macht, die al van jongs af aan als heel onnatuurlijk en ontmenselijkend op mij overkwam. Het bancaire/multinationalimperium van de VS, evenals de Holle Houtwereld (Hollywood) van de vermaaksindustrie stond daar voor mij symbool voor. Holle vaten klinken toch het hardst?

De Holle Houtwereld van de Amerikaanse vermaaksindustrie heeft dit meer dan genoeg bewezen. Natuurlijk liet ik me als niet beter wetend kind ook mede door de Amerikaanse ‘cultuur’invloeden meenemen en dronk Coca Cola, kauwde stimorol kauwgum (zie video hieronder), speelde cowboy en indiaantje en ook de Thunderbirds (HIER) na. Daarna liet ik me door de sociaal programmerende popmuziek beïnvloeden.`Nu drink ik absoluut geen Coca Colarotzooi meer, kauw geen kauwgum meer van welk merk dan ook en kijk ook geen televisie. Ik heb al jaren niet eens een TV.

Bewustwording van de geldstromen
Later, gedurende mijn steeds bewuster wordende leven, leerde ik inzien dat de machts- en mediawereld van dat bancaire/multinational imperium nogal gelaagd en achter verschillende façades verborgen is. Maar vooral heel erg misleidend is. Deze op macht, geld en geperverteerde seksualiteit gebaseerde wereld heb ik, voor het verkrijgen van een ruimer begrip ervan, intensief onderzocht. Dit weliswaar niet van binnenuit maar van buitenaf. Dat van buitenaf was vooral gericht op de praktisch sociaal misvormende effecten die deze elitaire wereld heeft gehad en nog steeds heeft op het leven van de rest der mensheid.

Het onderzoek heeft bijgedragen aan het kunnen begrijpen van mijn eigen armoedige afkomst, verder traumatiserende jeugdervaringen (HIER) en al het sociaaleconomisch gefundeerde onrecht dat er in deze wereld plaatsvindt. Volg in het geopolitieke spel de geldstromen en je komt telkens bij dezelfde verdachte clubs en door satanische bloedlijnen gedragen familiedynastieën uit (HIER en HIER). Zij lijken er een behagen in te scheppen om ter eigen gerief de rest van de mensheid te laten lijden.

Daarmee zijn zij in hun werkzaamheid dus de gereedschappen van een antichristelijke kracht in deze wereld. Men gebruikt de onmacht van medemensen om de eigen machtswellust mee te versterken. Een typisch symptoom van narcisme en psychopathie (HIER). De werkzaamheid van Christus is immers gericht op het verminderen van het lijden en het lenigen van de menselijke zielenoden.

De British Crown is nog steeds de eigenaar is van de VS (HIER en HIER). Zij heeft in de jaren ’70 van de vorige eeuw, in het weergegeven geval op een mensonterende wijze laten zien hoe zij het lijden van de mensen op Diego Garcia heeft veroorzaakt. (zie onderstaande YouTube) Zij deed hetzelfde op een andere geografische locatie via de VS op het Bikini-eiland (HIER, HIER en HIER). Hoezeer men dat nog als menselijk wil beschouwen, het is dit echter niet. Het schept een groot sociaal onrecht en een onvoorstelbaar lijden.

https://www.youtube.com/watch?v=0zhGvId4fcc

Het kosmische spel tussen Goed en Kwaad
Het onrecht dat in deze wereld plaatsvindt, komt voort uit het kosmische spel tussen Goed en Kwaad dat zich op deze planeet voltrekt. Dit spel voltrekt zich ook in mijn innerlijk. Ook daar heb ik het onderzocht en doe dat nog steeds. In ons aller innerlijk speelt het Grote Spel tussen Goed en Kwaad zich af. Het Kwaad staat voor een toenemend niet-bewustzijn en daardoor een ontmenselijkte robot ervan te worden. Het Kwaad speelt voortdurend in op de in de mens aanwezige dierlijke instincten, versterkt deze en stimuleert hem om deze op een ongecontroleerde wijze te uiten (hier en hier). Aldus een gevangene en slaaf te worden van het dierlijke in zichzelf.

‘Het Goede’ staat voor een volledig bewust mens te zijn, die alle onbewust dierlijke zaken bewust aan het worden is en getransformeerd integreert in de bewuste persoonlijkheid. De onbewuste mens projecteert de eigen onbewuste strijd tussen Goed en Kwaad op de buitenwereld. Daar wordt er door de heersers van deze planeet ook alles aan gedaan om die strijd op een veruiterlijkte manier te bekrachtigen en de juistheid ervan te bevestigen.

De Holle Houtwereld heeft daar in haar beeldvorming flink aan bijgedragen. Zij heeft deze zelfs gebracht tot een beeldvorming die ver buiten onze aardse en galactische grenzen gaat (Starwars e.d.).Daarmee ons het beeld voorhoudend, dat wij ook op een totaal onnatuurlijke wijze voorbij onze eigen menselijke grenzen dienen te gaan. Dat wij ons dienen te verliezen in een zich eindeloos uitdijend galactisch vijandige buitenwereld.

We raken daardoor steeds verder van de in ons gecentreerde zielenwereld verwijderd. Maar is ook die beeldvorming niet een aan ons opgedrongen projectie van de psychopathische machtselite, die geen genoegen meer neemt met het alleen veroveren van de aarde?Dus de gehele kosmos wil veroveren?

Het komt neer op het thema van the good guy versus the bad guy. Uiteindelijk wordt het uitmelken van dit thema in oneindige variaties heel saai en vervelend. Vooral omdat het voornamelijk om de vorm gaat en geen werkelijk zielsverheffende inhoud heeft. In feite is het Kwaad dus heel saai en biedt geen uitdaging tot prikkelende en stimulerende inhoudelijke verandering.

De hele wereld zo op haar hoede moeten zijn, voor DITZELFDE vieze spelletje dat gespeeld wordt. Het spelletje van de Valse Vlag-operatie…!

De Holle Houtwereld heeft zich volledig vermengd met de aan ons opgedrongen realiteit van de vals nieuws presenterende propagandamedia. Het is zo voorspelbaar, daar het in hoge mate verstard is en eindeloos dezelfde patronen herhaalt.

Degenen die de valse vlagoperaties in de laatste jaren hebben leren doorzien zullen dit zeker bevestigen. Dus er wordt op een bijzonder psychopathische manier met ons werkelijkheidsbesef gerommeld. De Holle Houtwereld van de vermaaksindustrie en de valse nieuwsindustrie lopen dus steeds meer door elkaar. Zie als onwetende door de bomen heen, het bos dan nog maar eens te blijven zien.

Deze Holle Houtwereld biedt het ideale projectiescherm voor een ieder die daar de eigen onbewuste sentimenten op wil projecteren. Het is nu en in de komende tijd van het allergrootste belang om de eigen projecties te leren herkennen als een deel van het eigen psychisch/emotionele functioneren in deze dualistisch gepolariseerde wereld. Men kan pas vrede en harmonie in de buitenwereld ervaren als men die eerst in het eigen innerlijk heeft kunnen ervaren.

In mijn beleving is het een psychisch/ emotioneel gegeven dat de mens alles dat hij zielsmatig in zich draagt door de eigen conditionering in de buitenwereld gereflecteerd en bevestigd wil zien. Gebeurt dit op een onbewust niveau dan zullen het voornamelijk de eigen geprojecteerde verdrongen zaken zijn, die met strijd te maken hebben. Gebeurt dat op een bewust niveau, dan zal de innerlijk bewust in evenwicht gebrachte staat van zijn naar buiten worden geprojecteerd. Het innerlijk zal dan de buitenwereld includeren in plaats van deze buiten te sluiten. Dan zal zo binnen, zo buiten en omgkeerd, een ervaarbare realiteit zijn.

Ook hier heeft Kaypacha in zijn laatste Pele-report weer het nodige over te zeggen (HIER), hetgeen hij samenvat in de volgende mantra:

There’s a light at the end of the tunnel,
It’s there for all to see,
Calling us all together,
From discord to harmony.

Klein maken en klein blijven
Het is een wezenlijk aspect van de heersende elite, dat zij de rest van de mensheid als useless eaters, goyim, melkvee (HIER en HIER) en dergelijke beschouwen. Het uitgaan van de eigen superioriteit kan ook niets anders inhouden, dan dat anderen buiten de eigen incrowd als inferieur en dus minderwaardig beschouwd worden. Daar is de gehele groepsidentiteit (HIER) van de voornamelijk Illuminatisch/ Zionistische elite aan opgehangen. Daarbij wordt ook veelvuldig gebruik gemaakt van het zelfverkozen slachtofferschap, dat immers een machtig manipulatieve positie oplevert (HIER).

Zij hebben door hun veroverde machtspositie voor zichzelf de enorm krachtige mogelijkheid geschapen om de eigen onbewuste zaken aan de rest der mensheid op te dringen. De door henzelf ervaren minderwaardigheid, samenhangend met het een absolute minderheid zijn (0,001%!), hebben ze ter overcompensatie als een superioriteitscomplex aan de rest van de mensheid opgedrongen. De door satanisme geperverteerde Khazaars-Zionistische Joden schijnen dit mechanisme te hebben geperfectioneerd (HIER).

Keer op keer blijkt dat ‘Zionisten’ het alleenrecht op het bestaan van de staat Israël claimen. Ondanks wereldwijde protesten van Joden, zoals hier op de foto, die zich volledig afkeren van de Zionistische ideologie. Nu zijn het weer de uiterst huichelachtige praktijken van de Likud-partij van premier Netanjahu, die probeert haar politieke ideologie tot ‘de waarden van de staat Israël’ te verheffen. Dat Zionisme echter wordt verdoemd door veel Joden, laten zij volledig buiten beschouwing..!

Dit konden ze en kunnen dit nog steeds doen door het op alle mogelijke manieren via sociale beïnvloedingsprogramma’s, die doorwerken in opvoeding, onderwijs en maatschappelijke positiebepaling, aan de menselijke kudde duidelijk te maken. Die programma’s worden op een al dan niet subtiele manier in het onderbewuste van de mensenkudde geëtst. Afkomst, geboortelocatie, cultuur en huidskleur zijn dus van fundamenteel belang voor het kunnen verkrijgen van een maatschappelijke positie in het verdere leven.

Heb je ooit een Eskimo, Aboriginal, Maori, een Afrikaanse Masai, Amerikaanse Native Indian of een Nederlandse Boer Koekoek op een machtspositie gezien? Waar het dus om gaat is, om het door het ego in stand gehouden eigen Calimerocomplex op het diepste niveau in het eigen innerlijk te leren zien en te transformeren.

In het juiste perspectief zien
De eigen afkomst in het juiste perspectief te zien en te overstijgen is een wezenlijk aspect van de levenskunst die wij allemaal in onszelf mogen ontwikkelen. Want wat is die afkomst? Uiteindelijk is het slechts een basis om hier op deze planeet een startpunt te hebben voor een verder innerlijke ontwikkeling. Het gaat er daarbij natuurlijk om hoe men zelf dat startpunt gebruikt, om als mens te groeien in (eigen)wijsheid en Liefde. We landen allemaal op deze planeet op een bepaalde tijd en een bepaalde ruimtelijke locatie.

Deze ruimtelijke locatie heeft al een heel lange tijds- en ontwikkelingsgeschiedenis, zoals de gehele planeet dat heeft. Die geschiedenis heeft vooral bestaan uit een voortdurende strijd van de zelfbenoemde heersende elite om grondbezit, aardse rijkdommen en energiebronnen. Ieder imperium ontleent haar eigen grootsheid aan de hoeveelheid aardse ruimte die ze weet in te nemen. Dus hoeveel grond en bodemschatten ze door verovering in ‘bezit’ heeft weten te nemen, om daar vervolgens een slaveneconomie op te baseren. (HIER, HIER, HIER en HIER)

Hun agenda is het beschermen van dit monopolie en het uit te breiden tot een monopolie over alles – macht, kennis, cultuur, religie—door de reengineering van de mensheid om hen te dienen. Dit is “de matrix”. Dit is waarom communistische en LGBT– waarden worden opgedrongen aan kinderen. Waarom universiteiten gender neutraal zijn gemaakt. Waarom bedrijven en banken migratie en homoseksualiteit bevorderen. Waarom het buitenlands beleid van het westen is gericht op de vernietiging van iedere weerstand (Rusland, Syrië, Jemen, Iran, Korea). De maatschappij is satanisch bezeten door deze mensen, die gebruik maken van de vrijmetselarij en het Jodendom, die georganiseerd zijn om te dienen als hun instrumenten. De mensheid lijdt aan deze vorm van kanker en raakt in een coma. Waarom begrijpen zo weinig ‘experts’ dit?

 De staat is een frontfaçade voor de maçonnieke Joods centrale bankiers, die eigenaar zijn van de (staats)’schuld’. Alles dat de ‘staatsmacht verhoogt’ is communistisch. Een Wereldregering brengt dit naar het volgende niveau. Is oorlog al niet een revolutionaire functie? Oorlog? De commune (1870). Sinds die tijd was elke oorlog een reusachtige stap in de richting van communisme.” Het doel van de Vrijmetselarij is de triomf van het communisme.

NORMAN DODD: “Nou, omdat voor hen, communisme een middel vertegenwoordigt wat wij een monopolie noemen, dat wil zeggen, een organisatie van laten we zeggen, een grootschalige industrie ontwikkelen tot een administratief te hanteren eenheid. (Vrij vertaald door AZ, Bron)

De waarheid achter wereldcontrole
Kijkend naar onze door economische waarden bepaalde dictatoriale wereld, wordt het duidelijk dat het door geboorte bepaalde sociale startpunt en dus ook de geografische locatie een belangrijk en dominant uitgangspunt is. Men ( de zelfbenoemde heersende elite) heeft er alles aan gedaan om de ruimtelijke omstandigheden op iedere geboortelocatie in haar eigen voordeel te bepalen. Dit komt voort uit een historische wens tot algehele wereldcontrole. De daarvoor gebruikte middelen zijn, het perverteren en misbruiken van alle fundamentele menselijke levensbehoeften en daar een Trias Satanica van te maken.

Dit houdt in een geperverteerde seksualiteit, geperverteerde economie en geperverteerde machtsopvatting en machtsuitoefening. Deze Trias Satanica wordt op een uitvoerende wijze vormgegeven door Vaticaanstad (HIER), The City of London (HIER) en Washington DC (HIER). Er zijn verschillende zeer informatieve documentaires gemaakt, waarin dit wordt uitgelegd. Zoals ‘Ring Of Power: Empire of the City (HIER) Onlangs zag ik een andere zeer uitgebreide en informatieve documentaire, genaamd ’ NWO Communism by the backdoor’ (HIER). Daarin wordt getoond hoe door de geschiedenis heen de mensheid is gedresseerd, om in onze tijd een globaal communistische wereldstaat te leren accepteren.

Een beeld’ van en uit de London City, het bolwerk van het financieel Rothschild-Zionistische imperium. Hoe dik moet het erop liggen, voordat de oogkleppen van mensen afvallen..?

Conclusie
Ik ben nog steeds bezig me te ontworstelen aan het zuigende veen van mijn afkomst en geboortelocatie. Maar meen op grond van de weg die ik al gegaan ben me af te kunnen vragen waar die Amerikaanse grootsheid nu werkelijk op is gebaseerd. In mijn beleving is deze gebaseerd op een extreme vorm van slavendom ten aanzien van de Zionistisch/ Vrij Metselende/geïllumineerde satanisten in the London City, Jeruzalem en de Jezuïeten in het Vaticaan. Niets meer en niets minder.

Het is niet voor niets dat in de Amerikaanse geschiedenis de vrijheidsstrijd van de Afrikaanse (mede door de Nederlanders geïmporteerde) slaven zo’n prominent historische rol heeft gespeeld. In feite tonen deze elitaire slaven door hun gebrek aan moreel/ethische ontwikkeling, waar uiteindelijk het slavendom toe leidt. Iedere slaaf meent voor zichzelf zijn eigen positie te kunnen rechtvaardigen, door de ogen te sluiten voor het feit dat hij een slaaf is. De satanisch geïnspireerde heersers van deze wereld doen dat ook met betrekking tot hun eigen op superioriteit gefundeerde machtspositie ten aanzien van de rest van de mensheid.

Zij zijn echter dus ook niets meer dan slaven van hun satanische meesters. Deze zullen met hen uiteindelijk op dezelfde manier omgaan, zoals zij met de mensheid omgaan. Wanneer hun houdbaarheidsdatum is verstreken zullen ze worden afgedankt, gedumpt en als usefull idiots in de afgrond worden geworpen. Daar wacht hen de karmische confrontatie met wat zij in de loop van de menselijke geschiedenis op deze wonderschone planeet hebben aangericht.

‘Karma can be a bitch for some and for others an angel in disguise!’
De opgeklopte Zionistisch/Illuminatisch/Amerikaanse grootsheid is dus bedoeld om ons de aan ons opgedrongen kleinheid te doen voelen. Het is echter vooral een grootsheid in het veroorzaken van valse vlagoperaties (HIER), het gewelddadig binnenvallen van andere landen en eindeloze moord- en vernietigingszucht. Maar zijn wij wel zo klein als zij ons voorspiegelen? Zijn wij als individuele mensenzielen niet veel groter dan het door de Amerikaanse/Zionistische/Rothschild-sekte aan ons opgedrongen Calimerocomplex?

Als jij jezelf werkelijk serieus wilt nemen, dan zul je de laatste voorgaande vraag met een volmondig JA beantwoorden! Het is in deze tijd voor ons dus van het grootste belang om de neerwaartse spiraal van het aan ons opgedrongen Kwaad te doorbreken (HIER). Een Zen koan:

“The River tells no lies, but the man standing on the shore still hears them.”

(Vert.: ‘De rivier vertelt geen leugens, maar de man die aan de oever staat hoort ze nog steeds.’)

Waarmee aangegeven wordt dat we de leugens horen die we willen horen. Of anderszins in positieve zin, dat we de waarheid horen die we willen horen. Luisteren we naar een aan ons opgedrongen leugen of luisteren we naar de in ons geweten aanwezige waarheid?

De leider van de Kwade krachten op Aarde, zoals verbeeldt door Tolkien. Saruman uit: ‘In de ban van de Ring’ Wellicht is het juist door deze films over ‘Goed’ en ‘Kwaad’, dat we zó zijn gaan geloven in het afwijzen van ‘Kwaad’…?!

Luister dus naar de waarheid in je eigen geweten en handel daarnaar! Het heeft allemaal te maken met de vrijheid van je ziel. Om het leven ten volle te kunnen leven, zul je de dood moeten accepteren. Je zult de gehechtheid aan de dood bevorderende materie moeten loslaten. Het geboren worden in een materieel lichaam is een sterven in de geestelijk onstoffelijke wereld.Wanneer je tijdens het leven in een lichaam je weer bewust verbindt met die geestelijke wereld, zal de fysieke dood een illusie blijken te zijn. Je kunt dan de eigen oneindige grootsheid in ‘jezelf’ bewust ervaren.

De leugen zal dan geen vat meer op je hebben. Je zult dan zelfs bereidt zijn om de materialistische leugen van dat jij je lichaam bent te offeren voor de vrij makende waarheid die in jouw geest aanwezig is. De lichamelijke dood is bij de juiste instelling immers de overgang naar de in waarheid levende vrije Geest. We zijn allen op weg om het bewustzijn van een geestelijke wereld in ons dagelijks leven vorm te geven en daarmee Bewust te Zijn.

Dit zal het mogelijk maken om een individueel door onszelf ervaren Liefde tot uitdrukking te brengen en ons in Liefde te verenigen. Het 4 en 5 mei-ritueel van het herdenken van geslachte offers (HIER) en een niet tot stand gekomen bevrijding zit er weer aan te komen. Deze tijd is in de satanische kalender een tijd van bloedoffers (HIER). Zeker nu er een finaal bloedoffer lijkt aan te komen, dat al het bloed en leven op aarde lijkt te willen offeren (HIER), is het voor ieder van ons van het grootste belang om ons ware Zelf tot uitdrukking te gaan brengen.

Ruim 35 jaar gleden, in september 1981, schreef ik het volgende, nogal fatalistische Engelse gedicht:

The big BLOW

Colorful was the world around me
Full of joy the people living in it
Life finally had its meaning
Many times I really loved it

I knew what I wanted
To discover a new world
But then the sky lit up
Blinding flashes set everything on fire

Deafening explosions mad me cry for redeeming death
The incredible happened
Mankind was destroying itself
And now………..

The smell of destruction is in the air
Close is the fog that’s creeping up
Frightening the shadows of death and evil
Impressing the silence that falls upon

The leftovers of what ever was
A barbaric standard of ‘civilization’

Amsterdam, 8 september 1981

(Vertaling:

De grote klap

Kleurrijk was de wereld om me heen
Vol vreugde de mensen die er in wonen
Leven had eindelijk zijn zin
Vele malen ik hield er echt van
Ik wist wat ik wilde

Een nieuwe wereld te ontdekken
Maar toen werd de hemel verlicht
Verblindende flitsen zetten alles in brand
Oorverdovende explosies lieten me schreeuwen om een verlossende dood
Het ongelooflijke gebeurde
De mensheid verwoestte zichzelf
En nu…

De geur van vernietiging is in de lucht
Dicht is de mist die omhoog kruipt
De schaduw van dood en kwaad zijn beangstigend
Indrukwekkend de stilte die valt

Op de restanten van wat ooit was
Een barbaarse norm van ‘beschaving’)

Herdenken is dus absoluut zinloos, wanneer wat men herdenkt niet wordt opgelost door het te transformeren. Het kluistert mensen aan de niet geleerde lessen, waardoor het verleden zich eindeloos herhaalt. Laten we dus in godsnaam en vredesnaam stoppen met dat totaal zinloze herdenken en echt iets gaan doen aan de satanische idiotie van oorlog!

Op persoonlijk niveau zijn we gedoemd om het eigen verleden telkens weer te herhalen, totdat we de lessen hebben geleerd en ons eigen negatieve karma door bewustwording hebben getransformeerd tot een opbouwend positief karma. Op collectief mensheidsniveau werkt het in mijn beleving ook zo. Zolang de mensheid niet geleerd heeft om de onbewust dierlijke ego-instincten te verbinden met een transformerende geestelijk verheffende kracht, zal de geschiedenis die daar op gebaseerd is zich blijven herhalen.

Totdat de leertijd voorbij is en de niet geleerde lessen leiden tot een totale catastrofe, of de geleerde lessen een volledig nieuw toekomstperspectief mogelijk maken. Misschien bestaan beide opties wel naast elkaar en gaan de onwillige mensen, die niet willen leren en zij die dat wel willen door een fundamentele scheiding der geesten elk een andere toekomst tegemoet. In mijn beleving leven we nu aan het einde van de menselijk morele leertijd van deze evolutionaire cyclus! De keus is aan ieder van ons!

Als jij je eigen bloed en de daarin aanwezige ziel wil heiligen, vier dan nu de bevrijding van je eigen ziel.

Het Licht in mijn ziel

 Mijn ziel van binnenuit beschenen
Door een stralend licht
Jaagt duistere schaduwen henen
Brengt verlossing van een plicht

Vrij scheppend wevend leven
Laat zich in diepte ervaren

Liefde vormen geven
Voortdurend zichzelf baren

Oh Aarde, plaats om te leren
Door lijden en smart
Wil Kwaad tot Goed doen keren
Versterken de krachten van het hart

Schoonheid, Waarheid en Liefde
Zijn de instrumenten
Die Godes scheppingskracht
De mens op Aarde geriefde

Laat uw weten scheppend stromen
Uw dankbaarheid zich uiten
Tot God wedergekomen
Verenigend binnen en buiten

Arend Zeevat

 

Arend Zeevat,

26 april 2017

271 gedachten over “Amerikaanse grootsheid?

 1. Bedankt weer Arend, voor je mooie artikel. Het laatst punt was voor mij het belangrijkste. Ik denk niet dat mensen onwillig zijn (iedereen kent ze wel), ze weten gewoon niet waar je het over hebt.
  Dus nogmaals ten overvloede denk ik: de leraar verschijnt als de leerling er klaar voor is.
  Groet Freeflip

  1. Daar heb je inderdaad gelijk in Freeflip. De rivier van bewustwording is niet te duwen!

  2. Freeflip, we hebben op dit moment een zondvloed aan leraren verschijningen…daar wordt het best moeilijk te kiezen, en dan hebben we het nog niet over de echte van de onechte te kunnen onderscheiden.
   Ik ben dus mijn eigen leraar geworden, was de chaos zat…

  3. Nou dat kan zijn, als je denkt een goede leraar te zijn, trouwens de toekomst zal dit uit wijzen toch.
   Maar we hebben volgens mij wel betere integre leiders nodig, het caliber van Putin bijvoorbeeld, want al die gekochte hansworsten Voeren ons gewild naar de ondergang.

  4. Putin heeft ook weer zo zijn eigen agenda en ga zo maar door. Anyway op politiek niveau komen we er niet, dat heb ik nou wel in de gaten en meerderen met mij.

  5. Freeflip, natuuelijk heeft iederéén zijn agenda, of het zijn Eigen agenda is, dat moeten we afwachten, op het moment vinden er in Frankrijk overal demonstratie plaats, van mensen die niet Macron willen, en niet Le Pen, iets meer republikeins socialistisch natuurlijk, maar het is te laat, ja jonge mensen hebben hun Eigen ideéen, heb enige nachten naast mijn Klein zoon gestaan, in nuit de bout, maar ach dacht aan mijn provo tijd, ook allemaal vergeefs, de grote massa bekijkt je een beetje als een idioot, en laten hun oren hangen naar de overheid, daarom democratie werkt niet met lamstralen.
   groet Jenne

  6. Jenne, naar mijn idee zijn al die demonstraties/opstandjes georganiseerd wel of niet door Soros en consorten. Die relschoppers beseffen dat niet eens (rellen = rellen). Alles wordt uit de kast getrokken om de samenleving te ontregelen, martial law in te voeren om te eindigen in de ultieme politie/controle staat die goed beheersbaar is.
   Enfin, dit hoef ik jou eigenlijk niet te vertellen 😉

  7. Freeflip,

   ja natuurlijk de meeste zijn georganiseerd, dat lijkt mij nog al logies, maar of Soros overal achter zit, zo je wel weet, de Fransen zijn een beetje sneller ontvlambaar als de Nederlanders, voor mij zijn velen de levende doden, als ze geen IPhone zouden hebben, kon je ze zo begraven,ze lopen nergens warm voor, of voor het achterwerk van hun buurvrouw, O ze zijn zo tevreden met hun onoverkomelijke schulden, uren in de fille staan, maar goed, ze zoeken het maar uit.
   Freeflip je moet niet alles geloven wat er gezegt wordt, niet van de ééne kant nog de andere, groet Jenne

 2. Hoi Arend,
  ik zou het allemaal wat zachter voor je willen maken, ook al ben je nog zo boos .De lading in je stuk doet mijn schouders verkrampen en ze doen nu zeer….De stroom van bewustwording kun je dan misschien niet duwen, maar RUIMTE (dit woord springt steeds vanzelf in de hoofdletters dus laat ik het nu maar zo staan!) SCHEPPEN zou een mogelijke optie kunnen zijn….
  Ik weet niks van karma.En ook niks van vorige levens.Wel weet ik waar ik vandaan gekomen ben:een mooie lichte liefdevolle wereld….en hoe ik zelf de sprong naar deze donkere aarde heb gewaagd! Ik kwam terecht in een absoluut vergiftigde sfeer…. en ben nog steeds doende om iets van dat licht en die liefde alhier te realiseren! En wie zei me dat dat gemakkelijk was?….

  1. Bedankt voor je reactie Witte Wolk. Jammer dat jij je door het lezen van dit artikel laat verkrampen, wat natuurlijk meer over jezelf zegt dan over het artikel. Om die verkramping enigszins te ontspannen raad ik je aan enkele van mijn vorige artikelen te lezen, waaruit moge blijken dat ik het allemaal niet zo boos bedoel. Maar wel het beestje bij haar naam noem.

   http://www.wanttoknow.nl/inspiratie/arend-zeevat/de-zoektocht-naar-liefde-de-feniks-ervaren/

   http://www.wanttoknow.nl/inspiratie/gastcolumns/de-perfecte-liefde/

  2. Arend,

   bescheidenheid siert de mens, maar wel denk na alle waarschijnlijkheid de beesjes bij hun ware naam te hebben genoemd toch !

  3. Hoi Arend,
   weet je hoe paranormalers hun diagnoses stellen? Middels identificatie!Tineke.

 3. De USA zijn een systeem in volle verval… Het is dan ook nuttig te kijken naar het verleden en meer bepaald naar de ondergang van het Oude Rome. Er zin immers treffende gelijkenissen :
  http://www.internationalman.com/articles/decline-of-empire-parallels-between-the-us-and-rome-part-i
  met citaten :
  “One additional political parallel with the U.S.: up to Trajan in 100 AD, all the emperors were culturally Roman from old, noble families. After that, few were. The U.S. now has its first Kenyan president—just kidding, of course……………..
  Editor’s Note: Much like what happened in Rome, the U.S. is degenerating into collapse on many levels. And most people have no idea how to prepare”
  Nog een bron over het gelijkenissen tussen de USA en het Oude Rome :
  http://www.newstatesman.com/politics/uk/2017/01/what-lessons-roman-empire-can-teach-us-about-donald-trump
  Nog iets : de afstammelingen van de Oude Romeinse elites, die bij gedragen hebben tot de ondergang van Rome, zitten nu in New York!!

  1. Ja Sub Rosa, de geschiedenis blijft zich herhalen. Totdat we met elkaar onze lessen hebben geleerd.

   In mijn beleving is er ook een parallel tussen de ondergang van Atlantis en het toenmalige gerommel met natuurkrachten en de huidige leven vernietigende wetenschap.Ik heb het gevoel dat vele Atlantische priesters nu als prominente wetenschappers onder ons leven en hebben geleefd in de 20ste eeuw.

  2. Arend 2.1 :
   Het is inderdaad niet uitgesloten dat er “krachten” actief zijn.. op deze wereld en er buiten… die hun oorsprong vinden in een al of niet ver verleden. Een bron, louter ter info :
   https://lupocattivoblog.com/2017/04/27/alles-ist-bereit-fuer-eine-kolonisierung-durch-ausserirdische/
   met kort citaat :
   “Russischer General:
   „Die Wahlen im Jahr 2016 waren die letzten in Russland. Alles ist bereit für eine Kolonisierung durch Außerirdische.“
   Diese schockierende Aussage stammt angeblich von Alexander S. Skryabin, einem pensionierten General der russischen Luftwaffe.
   Er gab der tschechischen Tageszeitung Lidové Noviny am 26. Juli 2016 ein diesbezügliches Interview.
   Zwei Tage später wurde das komplette Interview ohne Angaben von Gründen von der Webseite der Zeitung entfernt und ebenso auch alle dazugehörigen Quellen.”. In de huidige stand van zaken durf ik dan ook niets uitsluiten.

  3. Arend 2.3 :
   Sir Francis Bacon was ook actief binnen het domein van de alchemie!!
   http://www.sirbacon.org/henryalchemist.htm
   Hij moet dan ook in het bezit geweest zijn van geheime kennis… die al eeuwen lang wordt verborgen gehouden.. en overgedragen wordt via occulte organisaties. Dit kan dan ook een verklaring zijn voor zijn grote wetenschappelijke verwezenlijkingen. Bij zo een man bestaat er immers geen toeval.Interessant is ook de verwijzing in de 2de link naar Manly P. Hall op pagina 13. Ik weet niet of Rachel Lensink goed weet wie die man is…. maar hier wordt wel een verband gelegd met de stichting van de USA( =het nieuwe Atlantis??). Ik verwijs naar het boek “The secret Destiny of America” van Manly P. Hall. Als we het over de USA hebben is het noodzakelijk te kijken naar de werkelijke oorsprong ervan. In dit boek wordt Francis Bacon ook genoemd

  4. Bedankt voor je waardevol aanvullende informatie Sub Rosa. Ik zal het allemaal eens op mijn gemak gaan bekijken.

  5. Sub Rosa, volkomen foutieve conclusie, iedere grote civilisatie lijkt op een andere grote civilisatie, Rome ging onder door geen oorlogen meer te Voeren, waar door geen nieuwe aanvoer van verse slaven, vele oud slaven hadden de status van Citizen bereikt, Rome had in zijn Glory tijd, 1/3 van zijn bevolking in slavendom, hard werken voor weinig, goede economische uitkomsten.
   De Joden met hun Negerslaven in de verenigde staten, zelfde liedje, de hennep werd verboden, zo dat de katoen geplukt door slaven velen rijk maakten.
   Deze Joden hebben in het oorlogs Voeren een andere grote bron van winst ontdekt/gemaakt, maar ook zij gaan aan vrede ten onder, vandaar het constante oorlogs Voeren.
   Door het veranderen van het klimaat staan er grote dingen te gebeuren, ja en helaas en gelukkig is daar, chem trails, uiteindelijk niet veel aan te doen.

  6. Sub Rosa, volkomen foutieve conclusie, iedere grote civilisatie lijkt op een andere grote civilisatie, Rome ging onder door geen oorlogen meer te Voeren, waar door geen nieuwe aanvoer van verse slaven, vele oud slaven hadden de status van Citizen bereikt, Rome had in zijn Glory tijd, 1/3 van zijn bevolking in slavendom, hard werken voor weinig, goede economische uitkomsten.
   De Joden met hun Negerslaven in de verenigde staten, zelfde liedje, de hennep werd verboden, zo dat de katoen geplukt door slaven velen rijk maakten.
   Deze Joden hebben in het oorlogs Voeren een andere grote bron van winst ontdekt/gemaakt, maar ook zij gaan aan vrede ten onder, vandaar het constante oorlogs Voeren.
   Door het veranderen van het klimaat staan er grote dingen te gebeuren, ja en helaas en gelukkig is daar, chem trails, uiteindelijk niet veel aan te doen.
   Jenne

  7. Jenne 3.7 :
   De kern van de ondergang is te vinden in de economische – financiële en fiscale politiek van een vreemde elite die het R. Rijk had gekaapt, en wiens belangen haaks stonden op deze van het R.R.
   Een bron : http://www.doomsteaddiner.net/blog/2016/02/09/the-empire-of-lies/ met citaat :
   “By the time of Augustine, the Roman Empire had become an Empire of lies. It still pretended to uphold the rule of law, to protect the people from the Barbarian invaders, to maintain the social order. But all that had become a bad joke for the citizens of an empire by then reduced to nothing more than a giant military machine dedicated to oppressing the poor in order to maintain the privilege of the few. The Empire itself had become a lie: that it existed because of the favor of the Gods who rewarded the Romans because of their moral virtues. Nobody could believe in that anymore: it was the breakdown of the very fabric of society; the loss of what the ancient called the auctoritas, the trust that citizens had toward their leaders and the institutions of their state. ” Dit alles ging gepaard met hoge belastingen, muntontwaardingen, corruptie, fraude, een verstikkende bureaucratie, delocalisatie van producties…en dit dan overgoten met brood en spelen.
   Nog enkele bronnen :
   http://www.zerohedge.com/news/2016-02-19/currency-and-collapse-roman-empire
   http://www.zerohedge.com/news/2016-03-20/currency-debasement-death-roman-emperors
   http://de.sputniknews.com/gesellschaft/20160401/308896510/eu-krise-roemischen-republik.html
   “Die EU-Krise und der Untergang der Römischen Republik – Verblüffende Parallelen”
   http://sgtreport.com/2016/08/decline-of-empire-parallels-between-the-u-s-and-rome-part-v/
   http://www.zerohedge.com/news/2016-09-21/three-stages-empire
   De immigraties, invasies, slavenhandel, oorlogen ..enz .. speelden uiteindelijk een secondaire rol. De enige immigratie die bepalend en dus nefast was, was deze van de “elites” aan de top. Vergelijk het nu met de USA en de EUSSR.

  8. Manley P Hall en Pike mochten dan wel 33e graad vrijmetselaars zijn, dat was Mozart ook, nog steeds loopjongens die een paar sluiers hebben opgelicht of voor de populariteit uitgenodigd waren vanwege hun talenten, blikvangers voor het publiek. Ze stelden geen ruk voor en betekenden niks voor de echte rulers, ze kenden elkaar niets eens. Zo ook met de rest van de vrijemetselaars, loopjongens zijn het, wannabees. Mooie bliksemafleiders voor het echte gespuis.

  9. Morgen ochtend gaan we richting Parijs, waar ik ben uitgenodigd door enkele loopjongens, om aan een belang-rijk banket aan te zitten, als
   beobachter, prachtig restaurant monumentaal, ja hoe kan het ook anders, we gaan met de automobile van mijn schoonzoon, MB cls 320 PK, dus vorstelijk, morgen heen, woensdag terug, Parijs is een gekkenhuis,
   heb er geen zin in maar, laatste dienst bewezen, Voltaire was een hoge piet in de FM, ach inderdaad het steld niet veel voor, toch zijn er enkele zeer asceetisch en integré, wij noemen dat hier sec, en alles in de ascendenten lijn, dus tot woensdag avond, groet Jenne

  10. Antwoord op 3.10 van Jenne

   – Ik ben uitgenodigd voor een diner in Parijs, goed voor mijn ego
   – Parijs is eigenlijk niet meer wat het geweest is
   – Materialisme en al die nieuwe techniek (I-phones) ben ik klaar mee
   – Maar met de mooie auto van mijn schoonzoon wordt het even weer een avontuur

   Jenne, ik gun het je van harte en eet smakelijk

 4. meesterlijk stuk Arend echt, een MasterPiece wat mij betreft, de basis voor een nieuwe Beweging en polyversieteit, das het voordeel van de veenkluiten temidden van de nog veel schralere zanden, je denkt het kan niet veel wezen totdat je misschien juist daardoor uiteindelijk tot Dit komt, daar kan geen reguliere opleiding nog wat aan verbeteren, met een te gemakkelijke afkomst denken ze het al van tevoren voortijdig prematuur in hunnie voortijdig ongewassen geperverteerde politieke zak te hebben, het brevet voor betweterij, daar kan je misschien een te goed betaalde distelbloem trekpop functie mee verkrijgen met de daaraan gekoppelde verantwoording voor de proxy vernietiging van onschuldige landen onder het mombakkes van virtuele explosieve schuld en zogenaamde rebellen, schuld aan Wat?!, de vraag is moeten we dat wel willen… John Lee Hooker – crawlin king snake blues https://www.youtube.com/watch?v=veam26T9WR4 en met dit soort inzichten zal niks ever ooit nog dodelijk saai kunnen zijn!!! het geneeskrachtige denkdrankje dat de staatsschoolschade bij mij als sneeuw voor de zon doet verdwijnen, the greatest gift denkbaar Tnx man. Muddy Waters – Im a Man (Mannish Boy) https://www.youtube.com/watch?v=fcAmwCnAChk

  1. na deze bepaald niet kinderachtige revelaties opwekkingen openbaringen tot meer leven gewekt zou ik het verder meer en meer op de de volgende manier willen gaan doen, prettig essentieel ouder worden omdat de Boogie overal blijkt te zijn; Boogie Everywhere I Go – John Lee Hooker https://www.youtube.com/watch?v=p_h5aVUdfk4 blijkt eigenlijk dat die andere bleekneus artiestjes geprobeerd hebben om dit te benaderen, nauwelijks gelukt en toch leuk geprobeerd meestal, terug naar de Roots! https://img.memesuper.com/9b11e158ef40523adee5a25b7810ec22_did-you-know-i-watch-the-movie-roots-backwards-so-it-can-have-a-roots-movie-meme_500-332.jpeg

  2. P.S. Hyper. We zijn aan niemand iets verschuldigd en zeker niet aan hen die ons een schuldgevoel met bijbehorend complex opdringen.

  3. Hyper Alert, hoed U, muziek is a mind stearing wapen, it works like drugs, ik geniet er zelf ook vaak van, het kan je volkomen vervoeren, en je geest bedwelmen, en aanzetten tot? overmoedige daden.
   Geholpen met wat alcohol of ligte drugs, kun je je verplaatsen in het universum, van planeet naar planeet, van galaxy naar galaxy, tot je veren van je vleugels het begeven, en je teug glijd in de réaliteit,
   Elck zijn waerom, maria Tesselschade, de echo raapt gehaast haar stappen (veertjes) op, er is zoveel meer tussen hemel en aarde, waar je je als mens aan vergasten kan.
   Gr. Jenne

 5. Een oplossing van al dit kan zijn door globale vereniging.
  Dit kan men bereiken door een tv zender te eisen met een globale uitzending,( in alle talen), en hier deze wijze en positieve boodschappen uit te zenden.
  Dan kan de mensheid (globaal) wakker worden.
  Is dit niet wat er nu ook al gebeurd, maar dan door de elite?
  De MSM is een bron van verdeeldheid, en hiermee houden ze de mensheid verdeeld, waardoor ze (te) onwetend zijn om als geheel te willen groeien…….

  1. Bedankt voor je reactie rvsracer. Van die MSM en televisiekanalen hebben we in mijn beleving niet veel meer te verwachten. De echte (r)evolutie zal niet op de telebuis te zien zijn, maar voltrekt zich in jouw innerlijk en van ieder ander die daarvoor ontvankelijk is.

  2. De alternatieve media zijn evenzogoed een bron van verdeeldheid. Het is een hele toer om uit de enorme hoeveelheid informatie te komen tot een vorm van waarheidsvinding, als dat als dat al mogelijk is. Elk verhaal heeft volgens mij zijn waarheid en zijn leugen al ingebakken, al was het maar op basis van persoonlijke perceptie. Ik ben er de afgelopen jaren alleen maar meer van overtuigd geraakt dat waarheidsvinding gekoppeld is aan het persoonlijke verhaal van waarheid voor zichzelf willen vinden. Daarmee is elke waarheid een persoonsgebonden waarheid.

  3. Kwantumfysica leert ons dat daar waar de waarnemer binnen het veld van onbegrensde mogelijkheden de golf breekt werkelijkheid ontstaat. Ben ik dan niet eerst mijn eigen vijand voordat ik een vijand kan zien?
   Kan ik een vijand zien en tegelijkertijd een vriend zijn?
   Kan ik een schuldige zien en tegelijkertijd onschuldig zijn?
   Kan ik strijden voor vrede en tegelijkertijd in vrede zijn?
   Kan ik schreeuwen om stilte en tegelijkertijd stil zijn?
   Geef ik liever mijn vergissing toe of krijgt een ander de schuld van mijn werkelijkheid?

  4. ? Nogmaals, mooie reactie, ik moest na mijn ja gelijk ook het nee bekennen haha. Wellicht een reactie van jou die meerderen tot reactie noopt.
   Dankjewel iig 😉

  5. Evert, ik moet bekennen dat zelfkritiek een zeer gevoelig onderwerp is op wtk…

  6. Evert en anna
   gelul,alternatieve media geven wel hun vergissingen toe en publiceren dat ook. Een en ander zonder rechtbankoordeel. Voorts zeggen zij
   veelal ook niets te geloven van wat zij zeggen , behalve na eigen onderzoek, iets wat ik nog niet ben tegen gekomen bij de reguliere media!!

  7. @Anna
   Praat voor jezelf anna ( weet je het idee nog van wat pietje over jantje zegt….)Zelfreflexie staat hoog in mijn denken .n En ik ben al sinds de vroege tijden reageerder van WTK.

 6. Helaas is de mensheid een groot onwetend schip die de kapitein niet kent en toch gezamenlijk aanstuurt op een ramkoers. Dat we onze wortels niet goed herinneren is omdat er met de ruimte/tijd matrix is geklooit. ).01% schijnt wel te weten wat er gaande is en houdt dit geheim, 95% is totaal onbewust en dient de meester als een ware Stockholm syndroom gijzelaar, hooguit 5% voelt dat er iets niet klopt, daarvan valt het gros in de new age beerput en aan wie daar niet in is gevallen heeft de 0,01% een waardige tegenhanger.
  Het grootste probleem, en tevens een meesterzet van de duistere kant is dat zij het astrale gebied bezet hebben en manipuleren, hier vanuit wordt de gedachtenwereld bestuurd,bovendien krijgt degene die uit de pas loopt een bak entiteiten op zich af waardoor menig ontwakende ziel zich in totale verwarring weer terugtrekt. Vrijwel iedere religie vertelt je onderdanig te zijn, wie dat op spiritueel nivo niet doet krijgt de volle laag. Ze hebben je al verkocht toen je jong was, een contract in de vorm van doop, besnijdenis of wat dan ook, dat is een contract. Ook inschrijven bij burgelijke stand is een contract. Begin met ALLE contracten te verbreken die je niet zelf en bewust bent aangegaan.
  Leer je dromen te controleren, dromen en uittredingen brengen je op een astraal nivo, leer daar ook jezelf te kunnen zijn, zonder angst, weet dat jouw innerlijke kracht sterker is dan wat dan ook.
  ik kan verder gaan, maar als je deze 2 fases hebt bereikt gaat er een andere wereld open.
  https://www.youtube.com/watch?v=OfbNC1vTZRg

  1. Tja Cozmic. We leven in een oorlogstijd op multidimensionale fronten. Wat jij aangeeft zijn waardevolle tips voor hen die ze weten te gebruiken. Bedankt voor het delen daarvan.

  2. Ach Cozmic, al zou er maar 0,01% kern van waarheid zitten in jouw verhaal dan weet ik zeker dat jij jouw leven niet zou willen ruilen met ook maar één persoon uit die 0,01% van “heersers” omdat jij jouw leven oneindig veel waardevoller vindt dan dat van ieder van hen. Waarom er dan tegen strijden? Je hebt al gewonnen.

   En al die andere 99,99%, in jouw ogen, dolende zielen die je op deze wijze probeert te bereiken? Daar geldt hetzelfde voor. Niemand wil diens leven ruilen met dat van een ander, althans dat is mijn overtuiging. Iedereen is het gelukkigst met diens eigen leven. En daar ging het toch om?

   tot zover mijn ‘penny’

  3. en erg mooi Queensryche. Eén van mijn favorieten.

   Maar ook: “In 2012 wordt Geoff Tate uit de band gezet. De officiële lezing luidt dat er muzikale meningsverschillen zijn, maar uit diverse verklaringen blijkt dat het een gevolg is van de hoog opgelopen ruzie omtrent een geheime deal waarbij Tate de filmrechten voor Operation: Mindcrime achter de rug van de andere bandleden om wilde verkopen en vanwege het ontslag van de vrouw en stiefdochter van Tate, die bandmanager en voorzitter van de fanclub waren. Kort voor een concert in Brazilië komt Tate verhaal halen bij de overige bandleden. Tijdens de soundcheck heeft hij zijn woede niet onder controle en valt de andere bandleden aan. Tijdens het concert spuugt hij diverse malen naar enkelen van hen. ……”

   Misschien zou Geoff Tate toch wat vaker achterom moeten kijken ……

  4. Cozmic, 6

   wel even onderscheid maken tussen dromen, en nachtmerries, ja voor de rest volkomen eens, behalve dat 95% niet op de hoogte zijn wat een astraal niveau is, je kunt in een religie ook iets vinden wat hier op lijkt, het kan een openbaring zijn, indien goed begrepen.
   Ja ben het met je eens, dat uit de pas lopen, er heerst een sociale terreur, uitgedragen door de media, in hun handen !
   Jenne

  5. Het is dankzij vele transendente ervaringen dat ik een groot Godsvertrouwen en dus Zelfvertrouwen heb. God, de Bron, de eerste oorzaak heeft ons gelijk zichzelf geschapen. Wij zijn levende geestelijke wezens. Wij kunnen de behoefte hebben om ons onzichtbare Zijn zichtbaar te maken. Het middel dat wij hiervoor gebruiken noemen wij ons lichaam. Het onzichtbare zichtbaar maken is het doel het lichaam is het middel. Wanneer middel en doel verwisseld worden leven wij in de wereld op zijn kop.

  6. MD,

   het is opvallend dat wat er bekend is van het denken van de mensheid, hier altijd een stuk ongrijpbaar niet aantoonbaar wezen aanwezig is.
   Zijn vorm gegeven, of zijn denken gedacht, komen heel sterk over één bij al die verschillende aanbiddingen van iets universeels, waarom men dit niet wil aanvaarden in deze moderne chaotische tijd, waarschijnlijk niet bruikbaar door de zich ge’impossierde pseudo leiders.
   Jenne

  7. Cozmic,
   las het gisteren avond al, maar dacht laat eerst de ‘pauzen’ voor. 😉
   “Het grootste probleem, en tevens een meesterzet van de duistere kant is dat zij het astrale gebied bezet hebben en manipuleren, hier vanuit wordt de gedachtenwereld bestuurd…” zo waar, daarom gaat het uiteindelijk niet om het wereldse (dat is alleen de manifestatie) maar om het mentale, daar ligt de ware scheppingskracht. De gedachte, het woord, de daad…

  8. mc, bij het dubbeltjes volk gaat het daar ook alleen maar om, heb het al genoemd, het oud Hollandse gezegde “” de Duit en de Fluit “” en het is zo waar, maar voor onze schijnheiligheid o zo verwerpelijk, hypokrieten die we zijn !
   Jenne

  9. Mooi Evert: “Waarom er dan tegen strijden? Je hebt al gewonnen.”
   De vraag is hiermee dus tevens of we teveel strijden in allerlei opzichten; moeten we dat dan niet meer doen?
   Strijden tegen jezelf heeft iig geen zin…

  10. Jenne, elk mens kan een kwartje worden in ons huidig menselijk geldsysteem; jij bent er deels ook een toch? Alleen wat belangrijk is, is de intentie erachter. Wat doe je met het verworven kwartje.

  11. MC, ff pauzen is altijd goed, doe ik ook vaak, vooral als het ertoe doet.
   Op het zgn. bewuste nivo telt wat je inneemt, kranten, tv, dwdd, verjaardagsgelul etc, daar kan je je nog tegen verzetten. Op het astraal nivo gaat de echte programmering dieper, voorbij woorden. Weinigen hebben er erg in, de massa stroomt mee… zonder er erg in te hebben, langzaam wordt de leugen waarheid zodra de masters of reality hun boodschap hebben uitgezonden, zelfs channelers pikken het op en verspreiden dezelfde leugen of het iets vernieuwends is. (new age)
   De enige methode om deze bespeling te verbreken is door hetzelfde spel te spelen, de astrale spelers om het leven te brengen en een opening tot de ware werkelijkheid te creëren. Gelukkig zijn er strijders opgestaan die hiermee bezig zijn 😉

  12. Natuurlijk als je niet binnentreed, hoe moet je dan weten wat er zich binnen afspeeld, er zijn enorme krachten bezig, anders waren we al lang verzopen, welteruste beste mensen, Jenne

  13. Ja Anna (6.10), sommigen willen inderdaad strijden (6.12) en dat is toch raar als je al gewonnen hebt (6.3). Een strijd voeren zoals nu met een hoop pseudo-intellectueel geleuter of gereutel (6, 6.12), een ieder hier mag zelf de juiste volgorde van de betreffende medeklinkers bepalen, voegt niets toe, lost niets op en de reden daarvoor heb ik in 6.3 proberen uit te leggen.

  14. Over strijden gesproken..
   Aldus Evert, alias Karel, alias Jim, alias Sjako, alias Casper, alias Nostradamus.
   Een hele reeks IP-adressen om maar te kunnen trollen.
   Psycho of psycho..?

  15. Evert, 6.3 jouw penny is het koper niet waard waar het op geslagen is. Heel fijn voor je dat je weer een nieuwe nick hebt gemaakt, helaas is jouw slinkse methode voor mij te doorzichtig.Jouw agenda is te duidelijk en niet “my cuppa”
   Hopelijk flikkert Guido je er weer snel vanaf 😉

  16. In 6.3 geef je alleen jouw verstandelijk onvermogen weer, dat is het enige wat je uitlegt. Gezien jouw megalomane zelfbeeld zal je nooit een steek verder komen dan waar je nu bent, je stelt je vaak zogenaamd openminded op om daarna te trashen. Doe maar lekker waar je zin in hebt, maar je maakt mij de pis nie lauw.

  17. Cozmic, stel liever andere vragen, het heeft geen zin om zo te reageren; laten we hier een ieder vanuit zijn/haar perceptie de ruimte gunnen om dan een en ander nader te verduidelijken. Elk mens is voor mij hetzelfde als ik ben, er zijn graduele verschillen en deze moeten we niet bevechten.

  18. We dealen uiteindelijk allemaal met dezelfde soort van vragen, de mens heeft meer overeenkomsten dan verschillen…
   Dat geruzie en gebetweter brengt mensen niet nader tot elkaar.

  19. En dan nog even dit Coz, Evert stelt, wat jij dus kennelijk zwaar verwerpelijk vindt dat niemand zijn leven wil ruilen met dat van een ander, ik kan dat alleen maar beamen… Wat vind jij daarvan, wat is jouw mening?
   Probeer dan daar een antwoord op te formuleren.

  20. Anna, ik heb een vraag, waarom laat jij mensen niet in hun waarde?

  21. Ben het helemaal en hartgrondig eens met coz!! Dus Anna overdenk nog even wie en wat je steunt, het kon wel eens je eigen ondergang bespoedigen.

  22. Beste Evert-Arie, wel well wie braaf is krijgt lekkers wie stout is de roe(de)(l) op z’n dak of wordt op andere manieren afgeleid bezig zoet gehouden, geef ze suiker en spelen, geef ze wat ze willen en ze gaan vanzelf van binnenuit kassie wijlen https://www.startpagina.nl/v/taal/vraag/145726/uitspraak-kassie-wijlen maak van hun voertuig een langzaam uitdovende gevangenis zonder bronverbinding en onderwijl maak ze doodsbang voor hun zelf met geraffineerde martel suggestie technieken, de mensen moeten slecht over zichzelf blijven denken, anders komt hun ware kracht te snel naar boven, hapklare brok voor de interdimensionale parasiet satelliet ketterkattenkliek, je van binnenuit opvreten, de doorwerking maakt het karweitje af, verkocht voordat je geboren bent, een zwarte inkt afdruk van je pas geboren ziel sole baby voetje footage. https://images-na.ssl-images-amazon.com/images/I/41QMICUfWOL.jpg
   ‘Klagt-reden van den auteur tegen zig zelven, zynde het derde en leste stuk, 1800,
   https://books.google.nl/books?id=lzQUAAAAQAAJ
   Quote pagina 3: ‘Ten deele in Rym gesteld. Met eene t’samen spraeke tusschen eenen Prior en een Borger. Het Roomsch Catholyk Geloove lyd geweld, Uw dwaesheyd dog ter zyden steld. Het negende jaer der Franche Republiek.Klagt-Reden van den Auteur tegen zig zelven. Ach Priesters allegaer doet tog uwe oogen open, En komt spoedig en ras Gods Tempel ingeloopen, Met uwe schaepen al, die zugten onder een Vertroost die altemael en helpt die uyt ’t geween. Gy ziet wel zonne-klaer, wat dat gy hebt misdreven, Daerom keert wederom, en bid om Godes zegen. Hy staet voor u gereet, vol van bermhertigheyd, En zugt met ongeduld naer uwe zaligheyd.’
   volgens mij is het compleet het tegenovergestelde van intellectueel geweld en overmacht waar Cozz op doelt, Tineke het olle peerd op zolder noemt dat De kern en er schijnt nog zoiets te zijn als een voetzool sole Ziel, niet onbelangrijk, in die oude boeken verhandelingen nog ruimschoots aan te treffen. ‘Doves — There Goes The Fear’ https://www.youtube.com/watch?v=ERulrmjfucc

  23. Mc, dat is precies de vraag die ik me stel, waarom mensen elkaar niet in hun waarde laten.
   Marcel, waarom ga ik mijn eigen ondergang tegemoet als ik mijn kanttekeningen heb bij bovenstaande?
   Ik waardeer vele mensen om hun inzichten, die hoeven niet noodzakelijk ook de mijne te zijn toch?
   We kunnen voor elkaar openstaan en van elkaar leren áls we dat willen…
   Dat lijkt me een eerste reden om uberhaupt op een forum te reageren, naast je eigen mening uiteraard willen ventileren.
   Betekent evenwel niet dat ik mijn eigen kritische vermogen in de prullenbak moet gaan kieperen omdat anderen er toevallig anders over denken en andere ervaringen/expertise hebben.
   Een ieder loopt zijn/haar eigen pad; laten we elkaar inspireren.

  24. Wie een beetje kan lezen, en dan liefst ook nog tussen de regels door, zal begrijpen dat ik in het venijn schiet van ” Een strijd voeren zoals nu met een hoop pseudo-intellectueel geleuter of gereutel (6, 6.12), een ieder hier mag zelf de juiste volgorde van de betreffende medeklinkers bepalen, voegt niets toe, lost niets op en de reden daarvoor heb ik in 6.3 proberen uit te leggen.”
   De zogenaamde uitleg in 6.3 geeft alleen maar weer dat Evert met de vele namen er geen bal van begrijpt en wel het idee heeft dat hij/zij/het uitleg moet geven, rofl. De linksbreinigheid droop er van af, geeft niet, daar reageer ik dan ook niet op, iedere gek heeft immers zijn gebrek.
   Dat ik nooit de grote massa zal bereiken, dat klopt, dat zal ook nooit mijn intentie zijn. Om de grote massa te bereiken moet je dusdanig veel water bij de wijn doen dat er uiteindelijk een homeopatische verdunning overblijft die de plank volledig mis slaat. Het gros van de mensen moet je zaken met de paplepel voeren, dat zijn geen onderzoekers maar consumeerders, daar heb je helemaal niks aan. Ruggegraatloze drijvers die dood in het astrale veld liggen, zonder aangeboren nieuwsgierigheid of inspiratie.
   Dring niemand iets op, deel je kennis met wie er mee resoneert, dat is mijn motto.
   I’m smiling next to you… in silent lucidity.
   https://www.youtube.com/watch?v=D-k8zBWLQFM

  25. Bovendien, even zonder blad voor de mond te nemen, ervaar ik Evert met vele namen als een glibberige intrigant die zich menigmaal camoufleert, maar altijd een bepaalde boodschap uitzendt. Net als een stilstaande klok heeft hij 2x per dag gelijk, daar blijft het bij. Zijn leitmotiv lijkt alles te ridiculiseren en op stille, maar penetrante wijze zijn zelf aangemeten superioriteit te willen manifesteren met Anna aan de leiband. Boring!!!
   Manipulator eerste klas die je liever niet in je omgeving hebt, zo eentje die zichzelf geweldig vindt en dat steeds weer wil bewijzen.
   Gewogen en te licht bevonden 😉

  26. Goed opgemerkt, ik ervaar het ook als foute boel. Zo kan het gaan, het galmt nog in mijn oren ‘ik ben betaaaaaaa’, nou succes ermee.

  27. Inderdaad een beetje last van geen humor, dat concept moet ik nog een keer downloaden. Lange tenen wel, die steken mijlenver uit mijn Jezusslippers.
   Voor de rest….. ik ga weer ff terug naar mijn ketel met paddensoep en alruinwortel.

  28. Evert, zet je oren wijd open, en hang het aan jouw muur, speciaal voor jouw geschreven !

   Zwijgen doet er toe
   Als de domheid wordt aanbeden
   vragen zonder antwoord gesteld
   De zotheid wordt geprezen
   Zwijgen doet er toe

   Om de één of andere reden gooi jij je zelf bij herhaling onder de tram,
   neem eens een stapje terug, dan over zie je beter waar je mee bezig bent, Groet Jenne

  29. Cozmic 6.27,

   Ja zo duidelijk, en zo moeilijk begrijpelijk is het wel.

   Paradis lost, Parijs na het maal, kaartje bij je bord met een electronische sleutel, op loop afstand kom je bij het cafétje, Le Jardin du Thé, lijkt als twee druppels water op het cafétje wat in het van Gogh museum tentoongesteld is, ook het zelfde geluid, door een knik van de Barman wordt je naar het toillet verwezen, waar je een deur vindt met een knipperend roodlampje er boven, door de barman ontstoken, je sleutel tegen het slot en deur springt open, treed binnen in deze wonderlijke wereld, niet gekend en toch bestaand,
   Flink uitgehoord, leek meer op een verhoor, kreeg nieuwe aanwijzingen, en toen kon ik gaan, via een deur kwam ik uit in de parkeer garage van ons hotel, niemand keek vreemd op bij mijn verschijning, de organisatie is perfect met veel medewerkers.
   Parijs zelf kleurd steeds donkerder en armoediger, minder chique, of classe, nee één heerlijke grote gelijk gericht ontevreden kijkende ratten kolonie, waar is Parijs gebleven, ’t is waar de restaurants’jes zijn nog steeds goed, en in handen van, de inwoners nazaten van de Auvergne genoemd de Auvergnat, de inwoners van de arme provincie, centraal massif, van Frankrijk de Auvergne bovendien Protestand,de mensen vormen een soort back boon van Parijs, laten jonge mensen uit de Auvergne komen, die ze dan opleiden, en ook leren where its worth fighting for, ze oefenen veel hele waardevolle en met veel vertrouwen samen gaande betrekkingen uit, mijn achter achter grootvader kwam uit de Cevennen, dus één van hen, een Hugenoot, heb enkele mooie vriedschappen met ze, ja een goede vriend is altijd Welkom, en betalen no way, ja goed om toch nog ergens echt bij te horen.
   Maar ben blij weer thuis te zijn 1400 KM in twee dagen, en dat lawaai,
   en Cozmic, de Rose wolk van Mondriaan hangt of hing in New York.
   Groet Jenne, ja ja Jauke raap je zelf te samen !

  30. @ Anna
   Als je nu nog niet in de gaten hebt wie/wat/hoe Evert werkelijk is ben je al niet meer te redden, het ga je goed.

  31. Marcel,

   Anna speeld graag de met haar misschien misplaatste gevoelens, de redder van de underdog figuren, één van zusters herken ik daar altijd in, die heeft het zich zelf ook zo moeilijk gemaakt in haar leven, en veel zorgen gebaard aan mijn moeder. maar goed ze zien het als een geniale vonk, een openbaring, voltare heeft hier veel over geschreven, het zijn wel altijd iets wat bijzondere mensen, die wel de nodige aaitjes van ons verdienen, groet Jenne

  32. Jenne, Voltaire heeft zeker de nodige aaitjes verdiend, en zeker ook gewaardeerd.

  33. Ja ik begrijp dat mijn verhaal over Parijs iets wat fantastisch overkomt, had het misschien ook beter voor mij kunnen houden, het vervelende is, ik kan niet teveel in détails treden, maar Parijs is een heuse wereld met zijn 15 millioen inwoners, waar van meer als een millioen niet bestaan, het is niet één planeet, maar een universum van vele krachten, die elkaar in balans houden, persoonlijk prefereer ik toch mijn levensstijl van nu, terug getrokken, in een mooi Toscaans gebied, stuk rustgevender, en voor mij daar door menselijker.
   Jenne

  34. Cozmic 6.36

   Ik denk dat het tijd wordt voor jouw in je menselijke rijpings proces, om van sommige, let wel sommige bullebakken, iets anders te makken, met een milde hand binnen jouw denken onder te brengen, het blijken dan soms hele eenzame beetje zielige individuen te zijn, aan jouw om er eens mens van te maken, ja ga je zeggen ben ik mijn broeders hoeder, ja soms wel als er zich diep down een vonk van herkenning aanwezig blijkt te zijn, een soort herkennings teken, zo van dat heb ik al eens eerder meegemaakt, en misschien moet je je limieten van krenking iets verleggen, Groet Jenne

  35. 6.36
   Zooo herkenbaar.
   Ook mensen die zeggen ontzettend graag te willen helpen, maar onderhuids vooral zichzelf, zichzelf en nog eens zichzelf. Zuig, zuig.
   Extreme gevallen zijn niet te helpen, want die ander is immers degene die hulp nodig heeft.
   Zodra ik dat merk neem ik afstand. Werkt heel rustgevend 🙂

  36. mc, ja die Voltaire, één van de meest ludieke Vrij Metselaars, het was een vrienden kring, zo als er zoveel waren, beetje de Pickwick papers club, het soms nog heel amicale waar ik mee te maken heb, maar naar het schijnt is de onreguliere vrij Metselaars een soort politiek breek-ijzer, maar alles evolueerd, maar het wordt allemaal te gecompliseerd, laten we zeggen het schiet zijn doel voorbij, waar voor het gedacht was.
   Groet Jenne

  37. mc, weet je die genen die Dante gelezen hebben, en ik weet dat zijn er meer als je denkt, die zullen dit moment in onze geschiedenis zeker herkennen, want het herhaald zich, keer op keer, zo als hij het beschreven heeft, het is een tragisch iets, dat deze herhaling niet te voorkomen is.
   Groet Jenne

  38. @Jenne 6.39,
   En dat maakt 3! Zie de overeenkomsten in de reacties 6.17 (Anna), 6.24 (Evert) en 6.39 (Jenne). Ik tel al 3 pogingen tot inhoudelijke interactie met onze vriend Cozmic! Wordt de handschoen opgepakt, of blijft het eenrichtingsverkeer?

   Op basis van mijn eerdere analyse moge duidelijk zijn dat Cozmic niet het type is van “ik ben mijn broeders hoeder”. De handschoen blijft liggen waar het ligt, neem dat maar van mij aan.

  39. Aldus Evert, alias Karel, alias Jim, alias Sjako, alias Casper, alias Nostradamus.
   Een hele reeks IP-adressen om maar te kunnen trollen.
   Psycho of psycho..?

  40. @Evert
   Jij herkent een inhoudelijke reactie slechts dan als ie in je straatje past. Dat je niet snapt wat coz zegt is wel duidelijk.

  41. Nou ben ik ook echt klaar met Evert etcetera, wat een geniepig stuk psychopatisch manipulateurschap steekt achter dit onmens, met de geest van een van een spin, klaar voor de Japanse Harikiru zelfmoord zou ik denken/hopen, zal er geen traan om laten, wat een krengen leven er toch onder ons, hé vind je ook niet Anna !

  42. Jenne,
   goed dat je weer veilig teug bent uit het wilde Parijs.
   Voltaire was net als velen toen met verlichting bezig, en dan wil men ook met gelijkgestemden erover praten. Quasi ‘Freunde sind Menschen vor denen man laut denken kann.’ groetjes.

  43. Aan je water voel je dat hij een potje zit te bluffen, met dat kloppende adertje in zijn hals bij zijn ietwat wijkende haargrens met die onmiskenbare geur van gebakken lucht…
   http://www.lievehemel.nl/pan+wolk_1024.jpg
   Verhalen uit het grote smoezenboek, zijn niet meer op één hand te tellen, fundamenten? Ho maar, nooit een nieuwsgierig Aha! Hij heeft het naar zijn zin in zijn luchtkasteel waar het naar die gebakken lucht riekt in eigendom van de firma E.G.O. & Co.
   Hier helpt maar één ding, neus dichtknijpen en doorlopen naar de afdeling Open en Nieuwsgierig…

  44. mc 6.46

   Mooi verwoord, en zo is het ook, het moet wel heel bijzonder zijn geweest zo iemand met een glaasje op zijn gedachten te horen uitspreken, ik heb soms ook hele mooie ervaringen gehad, dat zonder je zin te hebben afgemaakt de anderen begrijpen wat je wilde zeggen, ach en die vrouwen uit de Auvergne, hebben de gewoonte om hun handen in hun zij te zetten, zo van wat mot je, mooi hoor de Hollandse vrouwen hadden ook die gewoonte, zo van hier sta ik en wie doet mij wat, nou een Klein kusje misschien, wat een Eigen waarde, groet Jenne

  45. Evertje met vele namen denkt zeker dat ik de hele dag achter het internet zit, me te vervelen en conspiracy sites zit te lezen 😀
   Ik heb een zaak te runnen, wat veel tijd kost. Zeker nu omdat ik straks lekker ff op vakantie ga en de boel goed moet voorbereiden op mijn afwezigheid. Niet dat ik in de verdediging schiet op de lage schimpscheuten van malle Pietje, dat manipulatiespel lag er weer veel te dik bovenop, kinderlijk simpel werk van een intrigantje 1.0, hoogste tijd voor een goeie update pikkie 😉

  46. Jullie mogen van mij alles concluderen wat jullie willen, ik ben het baggerzat dat er geen inhoudelijke discussies worden gevoerd. Er wordt op de man/vrouw gespeeld zonder in te gaan op een en ander, zonder ook zelf maar onderzoek te doen naar een en ander. Het onderbuikgevoel wat men kennelijk het hogere zelf noemt, is wat mij betreft bij velen aangetast. Ga lekker door zo met elkaar zou ik zeggen. Sluit andersdenkenden die met argumenten wil komen uit. Noem ze trollen op de voorhand; ik vind het ondertussen allemaal best, ik word er alleen een beetje simpel van…
   Daarnaast gelden er spelregels voor reageren op wtk, zie ze nog even na zou ik zeggen…

  47. @Anna lees je eigen entrees nog even na en zie hoe je afglijd naar waarden die je een jaar geleden nog bestreed. Zie hoe je gemanipuleerd je mening verandert en mensen gaat oordelen op zaken en denkwijzen die je voorheen voorstond .

  48. @ anna
   en helemaal in jouw stijl, …. Zie hoe je voor het karretje gespannen word van hen die je een jaar geleden nog verafschuwde, hoe manipuleerbaar ben je? Het is jouw leven , maar als je je hier niet langer thuis voelt waarom verdwijn je dan niet van deze plek?

  49. Ik ben me alles bewust Marcel; ik weet hoe ik dacht over een en ander; dit weer beinvloed over wat ik op internet allemaal bij elkaar snaaide, dus ook wtk… Door Evert en zijn voorgangers ben ik tot de conclusie gekomen dat we met elkaar iets minder lichtzinnig moeten zijn over wat feiten zijn en wat ze mogelijkerwijze niet zijn.
   Ik ben voor transparantie, ik ben voor openheid voor mensen, ook al ben je het niet met elkaar eens; weet je, dat geeft niet…
   Maar wél oprecht en eerlijk communiceren…
   Egoos hebben we helemaal niets aan als het gaat om welzijn van de mensheid…

  50. Namens Evert, want er worden van hogerhand weer eenzijdig rode kaarten uitgedeeld. Sommige verzoekjes worden wel ingewilligd (6.15).

   @Jenne 6.45,
   Ik trek alleen maar logische conclusies o.b.v. wat eerder geschreven is. Niets meer, niets minder. En als ik er naast zit hoor ik dat graag, maar dan wel onderbouwd graag.
   Inmiddels heb je Cozmics’ reactie gelezen in 6.49. Lees jouw eigen voorstel in 6.39 en mijn analyse in 6.43. Wat klopt er niet? Cozmic heeft geen enkele interesse in te gaan op jouw verzoek. En dat mag hoor. Helemaal niets mis mee. Het is volledig consistent met: “Dring niemand iets op, deel je kennis met wie er mee resoneert, dat is mijn motto.” (6.27).

   @cozmic 6.49,
   Nee hoor, jij bent juist niet van de conspiracy sites. De hele chemtrail conspiracy vind je heel terecht totale nonsens. Jij bent een denker en onderzoeker, maar wat mij betreft blijft het te abstract waardoor je weinig mensen raakt. Dat zou beter kunnen door het concreter te maken. Ik ben benieuwd naar hoe jij die stap kunt maken. Maar jij wilt er niet aan. Dat is inmiddels wel duidelijk. Even goede vrienden, maar dan blijft het wel pseudo intellectueel …… 😉

   Goeie reis, maaruh niet te veel contrails maken hoor. Daar worden de mensen maar nerveus van 😉

  51. Anna, mocht je ooit nog voor een carrière kiezen, sla dan de optie timmerman over. Ik heb nog nooit iemand zo vaak de plank op rij mis zien slaan.

  52. Marcel, ik hoop dat ik met wat ik gepost heb aan te geven dat ik niet manipuleerbaar ben; nogmaals hoop vooral dat vast te houden…
   Inzichten varieeren in de tijd, dat dan weer wel….
   En ik mag hopen dat mensen elkaar hier als mensen kunnen zien mét hun expertise en ervaringingen, dát is wat ik waardevol vind aan een wtk.
   Elkaar op basis van ego gedoe het vuur aan de schenen leggen vind ik voor bewuste mensen een spelletje wat niet meer gespeeld zou moeten worden…
   Neem elkaar serieus, ook als je het niet doet…

  53. Cozmic, ik heb nog nooit zo’n arrogante kwast meegemaakt als jou, wat mij betreft was de analyse van Evert helemaal top 😉

  54. Anna ,
   Nogmaals het verzoek om je geschiedenis te herontdekken en te zien welke verandering daar heeft plaatsgevonden , dan te beoordelen of dat wel de bedoeling war van jezelf zo niet het te veranderen zo wel te verdwijnen van deze plek. Je bent een makkelijk te beinvloeden gebruiksvoorwerp ( in mijn ogen)en lijkt je ook zo te gedragen.

  55. Tja Marcel, als ik iets vind dan is het wel van hetzelfde…
   Gaan we nog echt oprecht in op het draadje, of is het weer de zoveelste boodschap van de ander incompatible verklaren?
   Ik ben klaar mee met dat gedoe als je het niet erg vindt…

  56. Anna
   In het begin van je entrees hier vroeg je constant om wat je moest doen ……. Nooit kwam je met eigen ideeen . Dat trekt een soort mensen aan die je bedie3nt op je vraag , en volgen doe je ….. Alleen wat wil je werkelijk ze3f? daar heb je nooit een zinnig antwoord op gegeven voor jezelf en dus ben je een volger …. Dat geeft te denken , wie volg je?

  57. nMarcel, mijn persoomlijke geschiedenis hier, is er een van vele toestanden als je het niet erg vindt. Wat een achterlijk gedoe ik hier allemaal heb meegemaakt zeg, niet te geloven…
   Ik wil het wel uit de doeken doen, maar jij was er ook bij, dus…

  58. Anna
   Zoek het lekker uit zelf , mij kan het niet schelen …. Ik leef volgens mijn maatstaven en ben bereid die aan te passen aan voortschrijdend inzicht, maar laat me niet langer manipuleren!

  59. Nou Marcel, het laatste is wel dat ik een volger ben; ben evenwel wel een lange tijd intermediair geweest; heb empathie voor velen en andersdenkenden, los van het feit of ik het ook zo zie.
   Maar ben deze status een beetje zat als je begrijpt wat ik bedoel 😉

  60. Ik laat mij ook niet manipuleren Marcel, maar hier op wtk dus ook niet…

  61. @ anna
   Zoals ik al zei kijk je geschiedenis hier even na en zeg dan wat je zojuist hebt gezegd ….Als je dan nog kunt volhouden wat je zojuist stelt ben je rijp voor …….( vul zelf een therapie in)

  62. Dus ook niet door jou, ook niet door goeroe Coz, ook niet door site eigenaar Guido, ook niet door welke mensen dan ook die elkaar in een verdomhoekje willen plaatsen omdat ze zich superieur achten aan het weten van de mensheid.

  63. over manipuleren gesproken. Mijn hemel, Marcel. Jij kunt blijkbaar maar heel moeilijk accepteren dat mensen langzaam van mening kunnen veranderen door nieuwe kennis op te doen.

   Je intentie richting Anna is goed, maar accepteer dat haar meningen niet meer dezelfde zijn als vroeger en steun haar daar in.

  64. Ik zou zeggen Marcel, kijk je eigen geschiedenis na.
   Waar gaat het hierover? Jij bent sinds tijden verbonden aan wtk, dat je loyaliteit hebt snap ik als de beste; maar tijden zijn veranderd lieve schat.
   Als Guido met zijn site velen wil bereiken houd dat voor mij automatisch in dat velen hier ook mogen reageren, of ze nu wel of niet bij de beginnersclub behoorden…

  65. Tja kijk naar het entree nummer…. need to say more?

  66. ROFL, dit draadje wordt inmiddels wel grappig en tevens gecompliceerd. Evert wordt Ernstig en Anna gaat zwaaien met arrogante kwasten, zal me een schilderij worden. De term onderbuikgevoelens projecteren op anderen slaat ook al weer dubbel de plank mis.
   Het gekonkel dat ik even geen reactie heb gegeven op Jenne’s reactie spreekt boekdelen, ik was niet online, Jenne gaat daar ook niet om huilen.
   Voor de rest…. dit was een mooie testcase… again.
   Ik heb veel esoterische kennis te delen, in het geval dat ik dat doe zal ik het onder een pseudopseudoniem doen omdat ik inmiddels wel heb geleerd dat het een trigger is waar men allergisch op reageert, vanuit verschillende hoeken.
   Dom volk houdt de rest graag dom en ridiculiseert alles.
   De agenda van ErnstEvertArie etc blijft verwarrend, een normaal mens zou na meerdere malen geblockt te zijn beseffen dat hij/zij/het hier niet op zijn plaats is en niet terugkeren, nee hoor, in alle Ernst blijft hij/zij/het zich terugvechten om het met iedereen oneens te zijn. Dat zet een mens toch te denken.
   anyway…. https://www.youtube.com/watch?v=iIOjah-bnDc

  67. Ernst en anna
   Ik ga niet verder meer op jullie in. Jullie hebben afgedaan als niet resonerend met mijn weten en denken, dat kan nog veranderen …..Dat jullie anders denken dan ik is duidelijk en dat respecteer ik maar dat valt verder buiten mijn interesse sfeer. Ik zal daar dus geen reactie meer op geven.

  68. Welk entree nummer Marcel? Weer dezelfde persoon die voor een zoveelste keer een ban krijgt omdat een echte oprechte discussie hier niet gevoerd mag worden? Van mens tot mens?

  69. Nou Marcel, heel goed, misschien dat we op een ander tijdsmoment de verbinding wél kunnen vinden, al was het maar omdat we allemaal unieke individuen zijn die al dan niet het hart op de goede plek hebben en daarom dús met een oprechte intentie reageren. Jullie twijfelen allemaal maar lekker door, ik werk aan mijn twijfels haha.

  70. Als je schrijft dat het leven mooi is en veel te bieden heeft dan reageert Anna met: maar wat dan met aller onrecht in de wereld?
   Schrijf je dat de wereld compleet en volledig corrupt en kut is dan reageert Anna met: Ervaar je dan geen liefde, er is zoveel moois.
   Onmogelijk mens dat altijd maar op discussie uit is .
   Fuck it.
   Inderdaad altijd maar vragen, nooit een grammetje inzicht delen, geen positie nemen behalve de oppositie. ZUIGER EERSTE KLAS 😛

  71. Dan wel, ik twijfel niet aan mijn zekerheden; ik twijfel aan mijn twijfels haha. Goede nachtrust toegewenst, en zeker aan Evert, die heeft wel wat ondersteuning nodig dacht ik zo. Het is al meer dan erg genoeg dat Ernst voor Evert moet gaan spreken omdat Guido het weer nodig vond een ban toe te kennen…
   Free speech <3

  72. Volgens mij heeft Cozmic toch echt wel een leesbrilletje nodig 😉
   Hij leest wat hem uitkomt en niet wat echt wordt geschreven 😉

  73. Zelfs als de hele wereld je uitgekotst heeft denken dat je nog steeds verteerbare maaginhoud bent, best knap.
   Ik sluit me aan bij Marcels voorstel van therapie vorm, ben echter bang dat alleen een snijbrander door die stalen plaat heen zal komen.

  74. Wat Pietje zegt over Klaasje zegt meer over Pietje dan over Klaasje; dus succes met de therapie Coz 😉

  75. @ coz
   en dan te bedenken dat je in de laatste dagen uitgemaakt bent ( op,dit forum) als humorloos…. Tja dan hebben ze jou zeker nog niet boos meegemaakt gelukkig . Want is het niet de humor die zaken bespreekbaar maakt ??

  76. 6.72
   Jezelf in een moordend tempo andere nicks aanmeten belemmert de transparantie, eerlijkheid, oprechtheid en wat voor prachtige idealen enzo, in hoge mate.
   Het levert wel een semi grappig draadje op. Helaas niet echt te volgen voor nieuwkomers.
   Shapeshifter en mega mindy in het enge betoverde bos 😆
   https://www.leukvoorkids.nl/media/wallpaper-mega-mindy.jpg

  77. Koekje, please, jezelf weer een zoveelste nick aan moeten nemen omdat je weer gebanned wordt…
   En dat dan iemand het iedere keer weer presteert om toch hier betrokken te willen zijn omdat iemand van zichzelf het idee heeft dat dat noodzakelijk maar ook menslievend is, daar mogen jullie allemaal met elkaar over oordelen; mij zegt het wel wat, maar goed dat is not done hier 😉

  78. Marcel, dit is wel de grootste grap volgens mij, pfff, waar gaat dit over? Met humor valt veel op te lossen, maar voorlopig heb ik in dit draadje het bewijs voor humor niet gevonden…

  79. Jenne 6.39
   Dank je voor de bezorgdheid, maar niet nodig hoor. This is internet man !!! 😉
   Zou ik Evert met vele Ernstige namen in de kroeg tegen komen zou ik waarschijnlijk gezellig een piwootje met hem drinken, zelfde met bijvoorbeeld Anna. Flessie wijn dan 😀 . Waarschijnlijk is evert een heel verlegen menneke die thuis bij de vrouw vet onder de plak zit, vastgeroest in een baan en hypotheek tot over zijn oren. Veel gefrustreerden krijgen achter een toetsenbord een enorm grote muil terwijl ze in het echte leven amper 3 woorden uit hun kop krijgen zonder te stotteren.
   Voor mijn hartfalen was ik alleen op internet om ff te telebankieren, ik heb het ook allemaal moeten leren. In de praktijk zijn de grootste praatjesmakers op internet de vetste losers die zich sterk voelen achter hun toetsenbord.
   Een beetje sparren zie ik als mijn virtuele krabpaal, ben meestal te druk om een paar honderd per dag te verdienen, nieuwe zaak op te zetten met het bijbehorende idealisme. Boos zie je me zelden, meestal hardstikke relaxed. Als iemand me bedonderd of bedreigd dan wordt het anders, ff tot 10 tellen werkt dan het beste.
   Lopp ff mee in de tuin 😉 https://www.youtube.com/watch?v=lNnBYnbXED0

  80. Cozmic 6.84

   Hallo Jauke, ja die serre dat beeld kan ik goed, bij onze aankomst hier wilde mijn zoon zijn fortuin hier mee maken, 3000 M2, grote plastic tunnels, alleen maar drama’s met Wind, onverkoopbare altijd te dure producten, niet betalende afnemers, en de enorme afdragingen aan het overkoepelde land en tuinbouw gebeuren, nou een niet echt zinvol ondernemen, maar toch nog te lang gedaan uit een soort koppigheid, niet op willen geven.
   De wijnbouw was weer een ander verhaal, het produceren, van voedsel is indien gedaan volgens de regels onhaalbaar, als de overheid je niet sloopt doen de schimmels en insecten het wel, denk dat dit niet nieuw is voor jouw.
   Die boompjes lijken als twee druppels water op de jonge Acasia boompjes hier in het wild, misschien familie.
   Hoop voor jouw dat je tuinderij je het geluk brengt wat ieder mens nodig heeft in zijn leven, en je ook gezondheid geeft.
   Ben bijna aan het eind van mijn reis, dus veel illusies maak ik mij niet meer, mijn laatste opgave is mijn kinderen te helpen, die als kleine ondernemers, nou ja je begrijpt het wel, en dan ja mijn ouwe liefde Carla, die het helemaal nie gemakkelijk heeft, dus ik speel de onverslaanbare clown, all day long, met tranen in mijn hart.
   Ik wens je het beste Jauke maar voor al, vergeet niet te leven, het gaat zo verdomd snel, Vr.Groet Jenne

  81. mc, had je anders verwacht, alle Friezen hebben mooie warme mellow zo als dat heet stem banden, door het lange gebruik van hun mooie zachte taal, hier in Frankrijk spreken de mensen met hun lippen, waardoor de keel niet getraind is, en vaak hard en schraperig klinkt bij gebruik.
   Jenne

  82. mc, jij prefereerd natuurlijk; ma bello !!! nu ik ook maar goed, je moet jezelf soms een complimentje geven toch, zij mijn Moeke altijd.

   ve ne diamo per ora solo alcuni cenni, ripromettendoci di spiegarli più esaurientemente nel corso questo lezioni,
   stukje uit Il Kybalion T tre Iniziati

  83. Cozmic 6.84.

   Heel mooi filmpje Cozmic. Ik sluit me aan bij de kwalificatie van mc betreffende jouw stem. Er klinkt een warme betrokkenheid bij waar je mee bezig bent en enthousiasme in door.

   Fijn dat je iets van jouw wereld in zichtbare en hoorbare vorm hier deelt. Ik heb genoten van je uitleg en er weer het nodige van geleerd. Ik kende die moringa-plant helemaal niet. Bedankt voor het delen.

  84. Dank je Arend. Er zit wel een heel verhaal achter, anders dan gewoon ff een plantje gaan kweken. 8 jaar terug raakte ik arbeidsongeschikt, 20 jaar lang een hoveniersbedrijf gerund, retezwaar werk. Ik bleek 3 aangeboren hartafwijkingen te hebben, operaties gingen fout, één groot drama. Van de ene ellende in de andere rollend probeerde ik me staande te houden. Ergens las ik iets over een Miracletree, de Moringa. Ik ben het gaan gebruiken en knapte een stuk op. Ik kon niet geloven dat dit niet bekender was, je kon hier ook geen boompjes of verse moringa kopen, alleen dat poeder, best duur ook. Nog maanden zitten onderzoeken naar negatieve verhalen, niet te vinden. Alleen scheen het niemand te lukken om hier een moringa plant te kweken. Hmmmm….. Na een paar pogingen had ik 2000 flinke planten, het bleek nog lekker ook, veel beter dan dat vieze poeder in de winkels.
   Opzetten van een bedrijf in een dergelijk superfood bleek een hele uitdaging, aan de ene kant een royale fanclub en medewerking ( oa Guido) aan de andere kant een tegenwerking waar een paard de hik van krijgt. Een klant van mij had een keer wat poeder meegenomen naar een therapeut die het uitmeette, deze sloeg stijl achterover van de hoge frequentie, boviswaarde 20.000 oftewel de goddelijke frequentie, wellicht zit hem hier de support en weerstand in. Tot nu toe ben ik de enige moringa kweker op het Europese vaste land en ben druk bezig om de kwaliteit en smaak te verbeteren. omzet loopt lekker en klanten komen uit vele landen. Mijn gezondheid gaat ook beter. Zo zie je maar hoe het kan lopen in het leven.
   http://www.moringasfinest.nl/producten/poeder/moringa-delicata-poeder-125gram.html#customer-reviews

  85. Mooi verhaal Coz, en weet ook dat het waar is… , maar laat onverlet wat je hier aan verwarring zaait omtrent Evert; jij gebruikt je positie vanaf hier van jaren geleden om iemand op een nummer te zetten; ik vind dat absoluut niet oke; de rest evenwel…. Wie is de goeroe hier, jij iig in hun ogen, niet in de mijne trouwens haha, maar er gebeurd hier iets wat niet oke is en jij hebt dat in dit draaitje zelf gerealiseerd, met als gevolg weer een zoveelste ban voor Evert. Wil je dit??? Als je dit wilt wees er dan trots op dat je Guido voor de zoveelste keer weer gek hebt gekregen iemand weer voor de zoveelste keer een ban te geven…

  86. Een ieder heeft zijn verhaal, niets dus om op af te geven… Jij bent tuinier, een ander is wetenschapper… Jullie tuinen met elkaar in hetzelfde schuitje, wat een lol als je elkaar niet serieus wil nemen… Vind dat persoonlijk meer dan kinderlijk gedrag… Jij gaat er prat op hier je mening en overtuiging te verkondigen en daarmee zieltjes te winnen? De ander doet ook zijn best om zijn expertise uit te wisselen al is ie dan geen tuinier… Je gaat de fout in Coz om jezelf als het hoogst haalbare te zien als je de ander op die manier niet kan beschouwen…
   Wat een achterlijk gedoe dus weer in dit draadje… De één mag het wel, de ander mag het niet… En waarom niet? Men behoort nog niet tot de club…
   En de club is vanaf oprichting website aan de hand…

  87. Een heel boeiend achtergrondverhaal Cosmic. Je hebt dus ook heel wat doorgemaakt. Het mooie eraan vind ik de wil om op een positieve en krachtige manier uit je ellende te komen. That’s the spirit!

  88. Laat ik het proberen zo uit te leggen Anna <3
   Stel je hebt een huis en in dat huis ontvang je graag gasten. Je bent dol op mensen en het huis is ook berekend op veel gasten.
   Nu zijn er types die eenmaal binnen dingen doen, waar jij niet blij van wordt. Meestal lukt het je hen de toegang te ontzeggen maar soms glipt er eentje iedere keer weer opnieuw binnen. Hij/zij heeft blijkbaar jouw huis uitgezocht om belangrijke dingen te melden, tenminste hij/zij claimt dat het belangrijke zaken zijn.
   Het is echter nog steeds jouw huis en je zou willen ie ergens anders zijn/haar zegje deed. Het voelt als een irritant rondzoemende horzel.
   Nu is er iemand die iedere keer weer de ramen wil openzetten waardoor die naar binnen kan vliegen…
   Dat is hoe ik het zie.
   Iedereen is hier te gast en als je niet meer naar binnen mag dan is het zaak je of anders te gedragen, of een ander gastverblijf te vinden, of een eigen huis te regelen en daar eventueel je eigen gasten te ontvangen.
   Het kan zijn dat je heel teleurgesteld bent dat de andere gasten voor jouw gevoel niet naar je luisteren. Je bent echter nog steeds te gast.
   Nogmaals dit is hoe ik het zie en ik ga er verder ook geen woorden meer aan vuil maken <3

  89. Anna, wat zit je nou steeds over goeroe’s en superieur en wat voor grote termen dan ook? Grappige invullingen 😉 Wel weer de plank mis geslagen, dat dan weer wel.
   Het kat en muisspel tussen evert en Guido vind ik wel een soort van vermakelijk, net een oude episode van Tom & Jerry.
   Om mij de macht in de schoenen te schuiven om hem een ban te geven gaat echter een beetje ver.
   Voor de rest…. I will choose freewill … https://www.youtube.com/watch?v=bpOyQhgM1FU

  90. Annette, grappig, mensen die het de gehele tijd over liefde hebben, zijn het minst vergevingsgezind, schromen ook niet voor leugens terug, weten vriendschap niet te waarderen, weten überhaupt geen mensen te waarderen, alleen digitale robots. Hebben blijkbaar zo een rotleven, dat ze anderen ook een rotleven willen bezorgen.
   Het is je kroeg niet, dus over wie aan de bar mag zitten ga je volgens mij niet. Ik kan je niet meer serieus nemen, wie zich voor ene kneus zo belachelijk maakt, is zielig. Het doet alleen nog pijn…
   En nog iets, zou je voor de volgende keer je (nep) kankerverhaal ergens anders kunnen verhalen, dat uit respect voor mensen die werkelijk kanker hadden/hebben. Ook dit was meer dan pijnlijk om te ervaren, dat je uit aandachtsredenen hier zo een verhaal gaat ophangen. Verder natuurlijk beterschap. <3 <3 <3

  91. @Anna. Ik geloof dat je vermogen tot zelfreflectie, je continue in de steek laat. Lees je reacties nog eens terug en kijk eens hoe je telkens op het stoeltje van de jury gaat zitten als voorzitter. Laat zaken los joh en reageer eens NIET.. = … s t i l t e.. – peace of mind-

  92. Cozmic, 6.91

   Voor mij als ondernemen, is dit allemaal heel duidelijk en begrijpbaar, het vallen en opstaan, ook in jouw natuurlijk wel heel précair moment in je leven.
   Mooi dat je die opening hebt gevonden, wens je courage, en geluk Jauke, maar jij verdient het ook, Groet Jenne

  93. @ Koekje
   Mooi verwoord en duidelijk ook , kan der nix aan toevoegen….

  94. Koekje @6.95,
   Sorry, maar de vergelijking gaat volledig mank. Internet is geen huis met dichte muren. Alles wat in het “WTK huis” gecommuniceerd wordt is zichtbaar voor de hele wereld. Dat is het verschil.

  95. want koekje,
   datgene dat in het WTK huis besproken mag worden is aan strikte regels gebonden, want het WTK huis wil bovenal een boodschap uitzenden. Kritiek of een eigen mening, die de boodschap schaadt, is niet toegestaan. En alleen zij die de boodschap helpen uitdragen worden toegelaten. De rest wordt eerst persoonlijk (zelden inhoudelijk) aangevallen en zo openlijk te kakken gezet. Dit om de volgelingen te imponeren en te waarschuwen. Vervolgens volgt verbanning van de afvallige. In de gewone wereld hebben ze daar een benaming voor. En daar mag jij bij horen. Gefeliciteerd!

   Bij mij thuis mogen al mijn gasten hun eigen mening ventileren, kritiek leveren en het volledig oneens zijn met me. Graag zelfs, want dat noopt tot nadenken en leidt tot nieuwe inzichten. Zo’n open debat kan ik je zeker aanraden.

  96. Ik ben al minstens van 50 forums verbannen. Zelfs in Worlds of Warcraft wordt ik verbannen! Ik lach mij suf! Op geen stijl zijn 25 van mijn accounts verbannen. Op LiveLeak nog veel meer! Enige forum waar ik nooit verbannen ben is Expatica.NL waar ik maar liefst 2000-3000 posts haalde. Voor de rest ben ik overal verbannen! Ik maak mij nergens druk om. Ik ben nu een Sith Lord. Die thermonucleaire oorlog komt eraan!

  97. Ik heb nooit een lintworm gehad, kan me echter voorstellen hoe Guido zich voelt met deze 7kopigge versie.

  98. Cozmic @6.84,
   Jij weet heel goed dat als je iemand niet kent en daar toch een mening over hebt, dat zegt heel veel over jou en niets over de ander. Mooi, die openhartigheid. En wat een mooi filmpje. Wat fijn dat je hier zo je hart durft open te stellen. Dank voor het delen.

  99. Rien pas je op je tellen? Ik heb je door..
   Commentaar hebben over het gegeven dat je geen kritiek mag hebben, is OOK kritiek hebben; ik zal het voor deze keer door laten gaan. Als je deze kritiek ook me vergeeft. Zuurpruim. 😉

  100. Prima! Het zij je vergeven. Als iedereen langs dezelfde lat wordt gelegd hoor je mij niet klagen. Dit kun je dan ook weer lezen als kritiek, maar ook als aanbeveling 😉

  101. Sjaak 6.107
   Iedereen heeft een mening, de meeste blijven onder stoelen of banken, andere worden geventileerd en dat gebeurt soms weleens onder de verkapping van de wetenschap. Ook een beetje sparren kan geen kwaad toch? En het het zal je vast niet ontgaan zijn dat je een fikse irritatiefactor met je meebrengt, ik ga er voor het gemak maar vanuit dat je dat opzettelijk doet.
   Voor de rest… de juiste vragen stellen en onrechtmatigheden aan de orde stellen…. prima wat mij betreft, wordt echter geen horzel ( en die kant ga je vaak op 😉 )
   Nou ehh… toedeledokie….

  102. Sjakie, wat me een beetje verbaasde was dat je je ook nog eens in filosofische conversaties ging mengen, dacht dat je wetenschapper was, dat gaf toch wel te kennen dat je best wel een trol bent. Je mengen in een convo waar je absoluut geen kaas van hebt gegeten en jezelf daarbij te kakken zet op een manier waar je zelf geen besef van hebt en daarbij best wel als een trol door de mand flikkert. Hence my previous reactions 😉 Katalowes tora?

  103. Hi ηλίθιος,
   Wetenschap is wat mij betreft geen mening en sparren is prima, beetje ‘teasen’ mag ook, wat mij betreft.
   Wat betreft de irritatiefactor. Zeker niet opzettelijk van mijn kant en bovendien wederzijds. Niet perse alleen niet jou toe, overigens, verre van. Het is gewoon heel lastig hier een inhoudelijke discussie te voeren. Con(chem)trails, klimaat en satellieten zijn zo ongeveer mijn professionele expertise. Niet zo vreemd dat ik berichtgeving daaromtrent goed kan beoordelen, niet alwetend, maar wel veel beter dan de gemiddelde passant hier. Dat moet je herkennen. Jij hebt grote kennis over de plantenwereld, geelwortel, kurkuma, moringa, etc., vele malen meer dan de gemiddelde passant hier.
   Ik probeer mijn kennis te delen met de passant, net als jij. Echter, mijn visie gaat veelal in tegen die van de passant, maar omdat diens aannames veelal heel gemakkelijk te pareren zijn raakt hij/zij geïrriteerd. Inhoudelijk schiet men te kort en dan wordt steevast op de man gespeeld en al snel komt de trollenkaart op tafel. En dat irriteert mij dan weer. Want men speelt die troefkaart vooral in de hoop dat de webmaster zal ingrijpen middels een ban. Weg met die lastpak!

   Wetenschap is mijn professie, maar ik ben meer dan mijn professie alleen. Esoterische conversaties hebben mijn interesse niet, maar ik mag graag een beetje filosoferen. En daar geen kaas van gegeten? Dat mag jij vinden, maar ik vond (6.3) zo gek nog niet. En (6.4) ook niet. (6.14) was een teaser met een letterspelletje, die ik bij nader inzien beter niet had kunnen plaatsen. Gezien mijn reputatie kwam die verkeerd over. Met (6.24) en (6.30) probeerde ik je verleiden (6) wat concreter uit te leggen hoe jij het pad opent naar die “andere wereld” , maar het leed was toen al geschied ;-). Misschien kom het er alsnog van.

  104. Arie, Rode clowns neuzen moet je verdienen. Elk van ons moet minstens een Apa tekst cursus doorgelopen hebben om nog enig zins je verwijzingen na te willen lopen, grapjas…
   Het is merkwaardig dat je zo hardnekkig (dwangmatig?) blijft volhouden hier onder vele pseudoniemen, beetje sneu ook wel..
   Maar goed wat ik mij afvraag, en ik denk ook wel anderen, wat doe je hier eigenlijk? Je krijgt zoveel weerstand, íedere keer weer, uit wat voor hoek dan ook. Wat/wie is jouw Drijfveer om hier zoveel tekst en tijd! aan te geven? Ik hoop op een oprecht antwoord, want er zijn zoveel sites die helemaal in jouw straatje passen. Ik ben het ook niet altijd eens met alle onderwerpen, maar daar ga ik dan meestal niet op in daar de energie niet goed overeenkomt met die van mijzelf. Moord en doodslag is niet aan mij besteed, ik keer het niet de rug toe maar neem gepaste afstand, gedachten zijn krachten.
   Dus nogmaals wat/wie is jouw drijfveer?
   Ik hoef geen antwoord van anderen die zijn mij bekend; zo Arie…?

  105. Sjakie, ik vind en vond dat je op vele vlakken wel een punt had en hebt, was en ben het er vaak ook mee eens, sure your memory does not fail you.
   Dat ik me heb teruggetrokken tot de plantenwereld is een bewuste keuze, ik ben het gemuts van mensen vaak zat. Ik heb een flinke stapel diploma’s in ( erkende 😉 ) therapieën, leuk voor in de kachel.
   Jij doet jouw ding, ik het mijne, en by the way, denk niet dat iemand je een ban kan toespelen, daar gaat Guido over en Guido alleen. Mijn opmerking was gewoon…. je weet wel 😛 . In het verleden zijn er zat geweest die mij een ban wilden geven 😀
   Doe lekker je ding jong, doe ik het mijne.
   humor me, play it full blast 😉 https://www.youtube.com/watch?v=mipc-JxrhRk

  106. @Odette,
   In z’n algemeenheid vind ik het interessant om te zien hoe alternatief nieuws ontstaat, zich ontwikkeld en verspreid. En ook hoe daar op gereageerd wordt. Daarbij vind ik het fascinerend welk een bizarre ideeën sommigen zich laten aanpraten (platte aarde, satellieten die niet zouden bestaan, chemtrails, …). Ik vind het tenenkrommend als er onzin wordt verkondigd over zaken waarvan ik meer dan gemiddelde kennis heb. Dan heb ik de onweerstaanbare neiging dat te nuanceren/corrigeren. Anderzijds boeit het mij te proberen achterhalen hoe, veelal goed opgeleide, mensen zich flagrante onzin laten aanpraten over zaken waarvan ze duidelijk geen inhoudelijke kennis hebben.

   Wat betreft onderwerpen die ik professioneel beoefen is mijn voorlopige conclusie dat alternatieve sites niet noodzakelijkerwijs slechts onzin verkopen, maar vaak ook wel. Veelal wordt ook slechts het halve verhaal verteld en de andere helft weggelaten. De vraag is: waarom? Enerzijds omdat auteurs van alternatieve sites geen experts zijn op het gebied waarover ze schrijven. Er is dus een hoger doel waarom men toch over die onderwerpen schrijft. En dus ligt cherry-picking op de loer. En daar ageer ik tegen. Om minder ingewijde lezers te informeren over die andere helft van het verhaal.

   Waarom WTK? Enerzijds toeval, het was de eerste landingsplaats. Elders post ik niet. Anderzijds, je hoopt toch ook een beetje te kunnen sparren op niveau. In Anna vond ik iemand die moeilijk te overtuigen is en vaak met goede input komt die mij dwingt er eens even goed voor te gaan zitten. Met Anna had ik dan ook de hoop hier een stap verder te kunnen maken en de inhoudelijke discussies naar een hoger niveau te tillen. Dat bleek ijdele hoop. Anna is van de vaste club eigenlijk de enige goede onderzoeker hier op zaken die mij interesseren (zie 6.112), jij volgt op enige afstand en de rest mijlenver daarachter. Maar Anna mist de tijd en kennis om tot de bodem te gaan. Ik wil haar daarbij ondersteunen, waar mogelijk, beetje altruïstisch en dat is wat mij betreft geen synoniem voor ‘sneu’. Daartegenover staat dat Anna mij scherp houdt, als een van de weinigen.
   En ja Odette, ik heb me geregeld afgevraagd wat ik hier nog doe. Altruïsme wint het nog, tot nu.

  107. Duidelijk Rien, een echt antwoord. Anna is altijd zoekende geweest, niet altijd vindende, maar met een lans waar liefde op geschreven staat en waar ze ook wel eens mee prikt.
   Ieder van ons is op eigen (trillings)niveau aan het ‘werk’ hier. Je mag geen onderscheid maken daar wij allemaal dom of slim ons steentje bijdragen om te kunnen leren en leren te gaan onderscheiden wat het leven voor bedoelt is. Het zijn vreemde tijden zo ook dan vreemde onderwerpen en dat is goed, het leven is veelzijdig. Zonder je ooit eens aan een steen gestoten te hebben zul je ook nooit de ervaring hebben gehad dat dat wel eens pijnlijk kan zijn. Arie, je kan niet iedereen helpen met ieder onderwerp, godsonmogelijk. Ik probeer het een enkele keer eens met een ander onderwerp maar dan ga ik toch weer onderuit, het ‘paste niet’ is het dan en ja weer geleerd. Hou het dicht bij jezelf en wees enthousiast en uit je hart wat je dan schrijft, dat is het mooiste en meest bevredigende. Ze pakken het op, en als het niet binnenkomt? Let it be…
   Groet Odette

  108. Odette, BRAVO mooi gezegt, en heel juist, kan mij hier goed in vinden, Groet Jenne

  109. @ odette
   heel mooi dank jewel , ( speciaal zo geschreven!)je weerhoud me van het maken van een imo vreselijke fout.

  110. Sjakie, leer wel even onderschijt te maken tussen ingezonden artikelen ( niet bestaande satellieten etc. ) en andere artikelen. Platte aarde, niet bestaande satellieten en dergelijke daar zakt ook mijn broek van af.
   Verder is er een groot grijs gebied tussen de zogenaamde wetenschap, de werkelijke wetenschap. de feiten en de fringe science.
   Gelukkig ben ik maar een eenvoudige boerenlul, anders zou ik me er nog druk over kunnen maken.

  111. En nog iets, kwam zomaar binnen, zal wel onbewust aan het channelen geweest zijn: Altruïsme met een reden grenst menigmaal aan verlichte despotie.
   Geen idee wat het betekenen mag, ik ben gelukkig simpel.

  112. Cozmic, 6.120.
   Ik heb werkelijk ook geen enkel idee wat het betekent maar ik ben het helemaal met je eens. 😉

  113. Van uit mijn filosofisch denken, beland ik bij, “ondanks dat”

   Gevolgde denk weg, Altruïsme onbaatzuchtig – tegenpool van Egoïsme,
   Po’tisch Willekeur
   Potis’me Onredelijkheid
   Despot – desondanks – ondanks dat.

   Jenne

  114. Dat zijn mooie woorden Odette. Je hebt het over leren en veelzijdigheid. Helemaal eens. Het enige dat ik nog mis is de schakel tussen die twee. Ik zal het proberen uit te leggen

   Ik help niet iedereen met ieder onderwerp. Dat is inderdaad godsonmogelijk. Daar begin ik dan ook niet aan. Ik reageer slechts op onderwerpen waarop mijn frequenties resoneren, voor de frequenties dus waar ik gevoelig voor ben. In gewone mensentaal: daar waar mijn talenten liggen. Een ieder resoneert op andere frequenties. Als men dat onderkent dan kan men van elkaar leren. Voorwaarde is dan wel dat de betreffende frequenties van de ontvanger open staan en niet op de ’trol’-stand. En dat laatste hebben ik en anderen hier veelvuldig ondervonden. Ik wijt dat aan een wantrouwen in de wetenschap. Maar ook, onbekend maakt onbemind en velen zijn niet in staat onderschijt (sic) te maken in het spectrum van ‘wetenschapsbeoefening’ dat Cozmic noemt in (6.119). Velen hier resoneren daar niet op. Dan is het wel zo verstandig die frequentie niet weg te draaien (de ’trol’-frequentie is makkelijk te vinden op de WTK-radio ;-)) maar ‘m vol open te zetten als wetenschappers zich gratis aandienen. Daar was Anna mee bezig, maar zij ondervindt dat velen hier die frequentie juist wel wegdraaien, richting ’trol-stand. Daarin is ze zwaar teleurgesteld, zoals een ieder heeft kunnen lezen.

   Laten we het dan meteen maar concreet maken. Als de wetenschap zich vrijwillig meldt en iedereen daarop de frequentie direct wegdraait naar de ’trol’-stand dan ben ik hier weg.

   Cozmic @6.120,
   Weet je zeker dat je ‘channel’ op de goede frequentie stond? 😉

  115. Rien, mijn ontvanger stond in de roaming stand, dan kan er van alles binnenkomen, jeweetwel.
   Maar uh…. ik gaat ff lekker een poosje chemtrails trekken en daarna koppie onder in de Adriatische zee.
   Try not to mis me too much 😉
   Toedeledokieeeeee…..

  116. Het probleem is, je denkt dat je tijd hebt, maar de ’tijd vliegt’ tegenwoordig en niets is vaststaand, de wet van Meden en Perzen bestaat slechts in je eigen frequentie en wie op dezelfde bandbreedte zit zal je niets in de weg leggen. Je bent vrij om je eigen keuzes te maken, maar je bent niet vrij om de daaruit volgende consequenties te kiezen, houd dat wel voor ogen Arie. Enne, aan veelzijdigheid is hier geen gebrek zou ik zeggen en leren dat is voor ieder zichzelf te bepalen…

  117. Odette,

   Wij leven in een totale onechte realiteit, en de meesten zijn daar niet van op de hoogte, om dat ze constant de verkeerde conclusie trekken, zo ook mijnheer Rien, die zich zelf zo overschat, en ver onachtzaamd vindt, mij dunk dat wij wel op een heel milde wijze met dit soort onwaarschijnlijke wetenschappers om gaan.
   Jenne

  118. Sorry Odette @6.126,
   maar zo bedoelde ik het niet. Wat mij betreft gaan mensen die in dezelfde bandbreedte resoneren met elkaar in de slag. Om tesamen verder te komen binnen die bandbreedtes. Dus wetenschappers met wetenschappers, spirituelen met spirituelen, enz. Vervolgens delen de verschillende bandbreedtes dde kennis met elkaar. Zo kunnen verschillende bandbreedtes optimaal van elkaar profiteren en wordt het beschikbare talent goed benut.

   Immers, als ik ongevoelig ben voor de Schumann resonantie, hoe zou ik daarover dan überhaupt iets zinnings kunnen zeggen? Enzo, als je geen wetenschapper bent hoe zou je dan überhaupt wetenschappelijk onderzoek op haar merites kunnen beoordelen? Dat bedoelde ik, dus.

  119. Duidelijk Rien. Niemand ontsnapt dan aan deze resonanties/frequenties, je golft/deint mee of komt hopeloos in de war of erger. Mooi onderwerp van Manuela Knaap trouwens.

  120. Nee Odette, zo zie ik het helemaal niet. Je hebt me niet begrepen. Niet jouw beperking, ook niet de mijne. We zitten in verschillende bandbreedtes zonder overlap. En gezien je laatste zin is dat heel duidelijk. Maakt ook meteen duidelijk op welke onderwerpen wij bij voorkeur beter wel en niet kunnen reageren.

  121. Goed, ik begrijp je, dat is het verschil, de muur en het gaas. De mens werkt op zijn vermogen of beperking meer kan je niet verwachten, is ook niet eerlijk om dan te oordelen. Waarnemen, er iets mee doen of loslaten. Werkt heel bevrijdend 😉

  122. Geen reactie, Odette?. Het is duidelijk.
   Je neemt dus graag maar bent niet bereid om te geven; ‘quid pro quo’ is jouw onbekend.
   Maakt niet uit. Op de meet-en-greet bijeenkomst kunnen we het er rustig over hebben.

  123. @ Rien sjako arie enz.
   Je hebt een reactie gekregen maar die lijkt je onwelgevallig en dus ontken je hem .Way to go “wetenschapper”, alles wat niet volgens jouw methodieken gekend kan worden bestaat dus niet, net als de door jouw aangehangen “wetenschap” doet .Je laat weinig respect en begrip zien beste man.

  124. Tja Marcel, ik vind de reactie “laat het los” wat flauwtjes in relatie tot 6.115. Dan mag ik toch wel iemand aanmoedigen iets meer haar best te doen. En zo niet dan klopt 6.135 gewoon. Zo simpel kan het zijn. Maar ja, met eenzijdige off-topics wordt het wel lastig discussieren.

  125. @ Rien en de rest,
   Zie je nou nog niet wat je doet?? Jij ONTKENT de reactie van Odette( terwijl die voor mij bv heel wijs en to the point is) , stimuleert niet om beter haar best te doen ( voor wat? omdat JIJ de reactie flauwtjes vind??) Jij meneertje bent een zuiger en helemaal niet uit op verbinding !Jij begrijpt alleen dat wat volgens jouw wetenschappelijke schaalverdeling te volgen is, dat er vele schalen van waarheidsvinding zijn ontgaat jou volkomen.

  126. Marcel, deze ‘Rien’ weet precies wat hij doet. Jij probeert een discussie aan te gaan; hij trekt je door het gaatje. Deze man heeft een serie van ca. 20 IP-adressen en doet telkens de moeite terug te komen. Als geen ander te ontwaren in het grote trollenbos. Wil er kennelijk graag bij horen; ten koste van alles.

 7. Arend,

  klinkt enigzins paradoxale in mijn oren, het land de States waar je van een dubbeltje een kwartje kunt worden, zo te zien demoniseren en verguizen.
  Het dubbeltjes land, liep weer in oranje gekleed hun dubbeltjes status te vieren, en bevestiggen dat is wat er ziek is bij jullie !
  Mijn generatie verzette zich ook in het land van de kwartjes, hippies ja zeker, maar ook de grote Vietnam marsen, van we will overcome !
  Het is vreemd dat bij een drijgende WWIII waarschijnlijk met Atoom bommen beslecht die dubbeltjes niet wakker worden, en zich zelf verder verbederen als onderdaan van ? vul maar in !
  Wat ieder één zou moeten weten dat er een kleine ijstijd voor de deur staat, die hele grote problemen gaat brengen voor onze overbevolkte planeet, hongers nood, door water gebrek, en een verslechterend weers patroon.
  De toel malige wereld rond de middenlandse zee gevestigd is door een kleine ijstijd volkomen verloren gegaan, maar de mensen willen niet leren.
  En Arend dat dubbeltje gaf aan, je capasiteiten als mens, weinig geleerd, geen inhoud, en daar door geen initiatief, en dan geboren worden in een door en door betutteld landje, ja dan was je gedoemd,
  om je leven als mens/slaaf te moeten onder gaan, met vrolijk het feest van de grote kwade lachende regent te vieren.
  Jullie zijn nog steeds dubbeltjes op zijn kant, doe er wat aan zou ik zeggen, laat zien dat je leeft en denkt, ga de straat op voor dat je veranderd wordt in een hoopje as.
  Jenne

  1. De mensen weten niet waar het over gaat, nou ze willen het niet weten,
   want dan moeten ze nog meer valium slikken, de meeste mensen zijn volkomen l’Etharchisch, ze worden vetter en dommer lijkt wel, persoonlijk ben ik er klaar mee, na zo’n Konings feest weet ik het wel weer, zuipende brallende voetbalsupporters volkje, niet verder kijkend als hun neus lang is, en de elite staat er handenwrijvend bij te kijken, het lijkt of de bewuste mensen, er niet meer zijn, misschien op één van hun vele vacanties.
   Jenne

 8. Evert
  Ja muziek wordt gezien en geacht ontspanning en plezier te brengen, maar het is in wezen een heus onderdeel van de mind fuck cq contrôle !
  Helaas, zag het voor het eerst in Woodstock, hoed de mensen door de verschillende songs ook in verschillende mind sets terecht kwamen.
  Ook schilderijen hebben een mesage in zich, door het opnieuw bekijken van de fantastische landschappen van Hercules Seghers 1589-1638 ja toen al, was het praatje van de dag, er bestond iets anderes Machiavel
  ging hier op door, en Janus Joplin zong hier over.
  Jenne

  1. Onder de mat leven ook wezens, die zullen er vast anders over denken.
   Groetjes, zwarte wolk

  2. Het spel van transparantie; hoe zwart of wit wil je zijn; grijs is ook een optie; hoe dan ook we hebben verkozen hier deel aan te willen nemen.
   Tineke, ik vind wolk wel een mooie metafoor; zie onze luchten en je treft alles wat binnen ons menszijn ook speelt. Zo boven, zo beneden; zo links, zo rechts; ectera 😉

  3. Alle wolken hebben dezelfde kleur,gewoon H2O condensgroepen, pas als er zonlicht op komt lijken ze wit te zijn. Pas als de condensatie te hoog wordt beginnen ze te zeiken.

  4. Tja haha Cozmic, regen hebben we ook nodig; en storm heeft zijn functie ook.

  5. Maar ook wel weer een mooie metafoor Coz; de zon, ons zelf, ons ego die de zaken inkleurt 😉

  6. Ik heb ze nog nooit in het echt gezien, behoudens bij een zonsondergang, maar geloof er graag in dat ze echt bestaan 😉

 9. Arend, de macht en invloed van de hollywood filmen wordt inderdaad sterk onderschat. Ik vind het erg nuttig, dat je mensen hierop wijst. Want deze hollywoodproducties proberen niet alleen een bepaalde mening/wereldbeeld aan de toeschouwers op te dringen, maar tappen ook direct levensenergie uit ons energetische systeem.

  Dit komt omdat er steeds met angst, heftige emoties,sexuele stimulatiebeelden, onmachtgevoeles, enz gemanipuleerd wordt die ons reptilienbrain in een alarmtoestand activeerd en vasthoudt. De reptilienbrain komt vooral in volle actie, wanneer er een overlevingsangst gesignaleerd wordt. In filmen is dit voortdurend het geval.

  Iedereen weet rationeel dat een film gespeeld wordt en niet echt is, maar tijdens de film weet het bewustzijn dit niet en reageert energetisch alsof de film wel echt is. Dat is waarom de mensen huilen tijdens een film, bang worden, kwaad worden, enz. De film is niet echt, maar de emoties zijn wel degelijk energie geladen. Met deze angstenergie, die vrij komt worden de astrale entiteiten gevoed en daarom zijn ze zo machtig geworden. Met deze macht kunnen ze onze leiders mentaal beinvloeden en zo een (politieke/satanische) agenda vervolgen (oorlog, armoede, overlevingsstress, enz)die hun nog machtiger maakt.

  Willen we ons hiervan bevrijden, dan moeten we ons bewustworden hoe onze reptilienbrain functioneerd en overal wordt gemanipuleeerd.

  Hier nogeens mijn lezing over het “Reptiliengehirn” met passende collages.

  Der Mensch und sein Reptiliengehirn .
  von Sw Anand Coen

  Video in 4 Teilen :
  https://vimeo.com/203610817 Teil 1 – 32:32 Min.
  https://vimeo.com/204047564 Teil 2 – 30:24 Min.
  https://vimeo.com/204094451 Teil 3 – 29:48 Min.
  https://vimeo.com/203877779 Teil 4 – 24:07 Min.

 10. Arend, je maakt mij altijd zo tristounet, het klinkt allemaal zo tragisch, door jouw denkwijze hier gegeven, lijkt alles zo onreêel,
  ik ken Nederland toch anders, jij giet je demagogische saus over alles uit, ongeacht het is altijd negatief, en dat is natuurlijk niet zo, iedere medaille heeft twee kanten, ook in de Drentsche plaggenhutten heerste liefde en vriendschap, mijn overgrootvader van mijn vader moeders kant, woonde en was predikant in Smilde waar ze heel heel lang geleeft en gewoond hebben, heb nog een staartje mee gekregen van mijn familie de vrouwen in hun prachtige drachten, ja en dan die heerlijke geurende turf, die met keihard werken gewonnen werd, en schepen hoog opgeladen overal terecht kwamen, een hele industrie, die veel mensen te eten gaf, en dat was in die tijd heel veel waard, niet omiddelijk uit je slof schieten, maar overdenk mijn kritiek, gegeven van uit mijn altijd goede gevoelens voor jou, groet Jenne

 11. Ik vraag je – luister toch naar wat ik niet zeg

  Laat niet mijn gezicht je misleiden
  want ik heb duizenden maskers,
  en geen van allen ben ik.
  Laat ze je niet misleiden
  – in vredesnaam laat je niet misleiden.

  Misschien geef ik de indruk, dat ik zelfverzekerd ben
  en dat zelfvertrouwen mijn naam is
  en dat ik niemand nodig heb.
  Maar geloof me niet.
  Want daarachter schuilt de ware ik
  – verward, angstig, en alleen.
  Daarom ook houd ik dat masker voor mijn gezicht
  om mezelf erachter te verbergen,
  mezelf te beschermen tegen de blikken die weten.
  Maar juist zo’n blik is mijn bevrijding:

  als hij goedkeuring draagt, liefde.
  Alleen zo’n blik kan door muren breken
  die ik opgericht heb om me te omringen.

  Ik ben bang dat ik diep van binnen iets ben
  – niet goed ben, niet aardig
  en jij dat ziet en dat afwijst.

  En dus begint de “parade van maskers”
  ik praat heel gedreven met je
  vertel je alles wat eigenlijk niets is
  niets van wat alles voor me betekent
  – wat binnen in me schreeuwt.

  Ik vraag je
  luister toch heel goed en probeer te horen
  wat ik niet zeg.

  Ik zou oprecht en open willen zijn
  en mezelf willen zijn.
  Maar je moet me helpen
  je moet me de hand geven.

  Want telkens als je zo aardig bent
  en lief en bemoedigend
  telkens als je probeert me te begrijpen
  omdat je echt om me geeft,
  krijgt mijn hart vleugels
  hele tere vleugels
  maar toch – steeds sterker
  en durf ik te vliegen. Te vertrouwen.

  Alleen jouw liefde en jouw begrip
  kunnen me bevrijden van mijn onzekerheid.
  Mijn eenzame gevangenschap.

  Het zal niet gemakkelijk voor je zijn
  want hoe dichter je bij mij komt
  hoe wanhopiger ik van me af sla.

  Maar ik heb gehoord dat Liefde sterker is
  dan de sterkste muren,
  en daarop vestig ik mijn hoop
  mijn enige hoop.

  Ik vraag je :
  probeer door deze muren heen te breken
  met sterke handen
  met tedere handen
  want het kind in mij is heel kwetsbaar.

  Je vraagt je af wie ik ben?

  Je kent me wel-
  Ik ben iedereen die je tegenkomt
  Ik ben iedereen die jou tegenkomt
  – en ik ben ook in jou.

  1. Flemen, laf prijzen, pluimstrijken, flikflooien, de spiegel vleit niet, met een benoeming zich gevleid voelen door, te hoge verwachtingen hebben van zich, aantekeningen van Achterberg bij een gelezen vers.

  1. Freeflip,

   als je een probleem hebt met een te hoge azijn zuurgraad in je urine, kan ik je wel, als je wilt natuurlijk wat namen van homeopathische pilletjes doen toekomen.
   Voor de rest veel beloven en weinig geven doet een gek in vreugde leven!
   En’t is waar ik ben op dit moment niet echt gek genoeg om in vreugde te leven, maar ik neem jouw critiek goed gemutst op, toch ben ik geen doomdenker verre van dat, maar het is toch triest om te zien hoed de mensen, toch steeds opnieuw, voor hun Eigen ondergang kiezen, groet Jenne

  2. Freeflip,

   even laten bezinken, je kunt mij toch ook direct benaderen en zeggen dat je me een ouwe zeurzak vindt, sans rancune mijner zijds.
   Bevreemdend is dat jij altijd als eerste bij de donkere wolken stukjes van Arend staat te juichen, word je hier voor misschien betaald !
   Jenne

  3. Freeflip, ik las het gisteren en vond het ook wel iets voor de nodige wtkers 😉

  4. En in welke catagorie vallen deze bijde dames dan wel, het zijn geen echte klokkenluiders, misschien oude van slag af zijnde wekkers, nee het zijn ook niet die van Venus, meer de aardappel jassers, van wie weet, ach jullie zijn aandoenlijk in je pressentatie, een beetje oud scheefgezakt gebakje, wat lijkt op een oude muts, ja gevonden twee ouwe mutsen bij elkaar, mutsen die op zoek zijn naar hun hoofd, om dat te koesteren en warm te houden.
   Trusten Dames, Jenne

 12. Grootsheidswaan?
  Sinds 1955 bestaat al het patent op een kunstmatige baarmoeder. http://www.freepatentsonline.com/2723660.html
  Er is nu een artificial uterus voor lammetjes, dat ziet er zo uit https://www.newscientist.com/article/2128851-artificial-womb-helps-premature-lamb-fetuses-grow-for-4-weeks/
  Men verwacht op deze manier te vroeg geboren kindjes te kunnen redden, maar de gedachte dat men op lange termijn op deze manier mensenkinderen wil kweken, is voor mij een dystopie.

  1. mc, dit woord komt niet voor in mijn dictionnaire, vreemd, het woord beschrijft diverse min of meer ligubere betekenissen, ja nog effe, het kwaad neemt geen keer, met robbots zijn ze ook zo bezig, ach dan denk ik maar where I am bound ?, groet Jenne

  2. MC 14 :
   Laat de natuur zijn gang gaan…!! Hoe erg dit soms ook kan zijn. Alle kunstmatige toestanden inzake het verwekken van het leven.. en het in leven houden…zullen zich vroeg of laat wreken. Dit o.a. via de beschadiging van het erfelijk materiaal. Psychologisch is het ook voor een mens van groot belang zijn afstamming te kennen… of wortels te hebben… een identiteit te hebben… en dan ook een menselijke waardigheid. Een prof. criminologie verklaarde ooit tijdens een voordracht, dat het leven van een mens niet begint bij de geboorte, maar reeds eeuwen daarvoor gestart werd. Bij de geboorte is men het product van alle voorouders. Het is dan ook van belang voor een mens een verleden te hebben en dit ook te kennen.

  3. Wat ook heel belangrijk is, om goede contacten en relaties met je directe familie te hebben, en het gevoel dat die mensen er altijd voor je zijn, ik had een mooie grote familie, maar door het minder kinderen nemen, en door het veranderde van de mentaliteit staan de jonge mensen meer op zich zelf, van daar dat Ifhone fenomeen, ze willen contact, maar wij zijn wel heel erg bezig met onze kinderen en ook kleinkinderen, en verdere familie, in de mensen een welbehagen, maar het is wel veranderd, en wij natuurlijk noodgedwongen ook, Jenne

 13. Een andere waanzin,

  UNZ.com ; damned lies and statistics about Blacks-on- White farm murders in South Africa !

  Kun je onze Europese toekomst zien, hoe we straks in ons bed in stukken worden gehakt, door die aardige etc.

  Het zijn wel mensen met ons bloed in hun aderen, beetje vreemd dat we ons zo weinig laten liggen aan deze mensen in nood, onze landen zitten vol met van die vreemde kakkerlakken, en voor deze mensen is geen plaats, triest !!!
  Jenne

 14. In een intiem rapport staat te lezen wat er gaat gebeuren in Europa, het is begonnen natuurlijk, onze samenleving moet volkomen verstoord worden, het zijn een grote hoeveelheid, kleine gebeurtenissen, die te samen een vloek gaan worden in ons dagelijkse leven.
  Hier worden dagelijks grote hoeveelheden auto banden vernield, auto’s verbrand, bos brandjes aangestoken, graven vernield, monumenten moeten het ook ontgelden, meisjes als honden behandeld, en roofmoorden gepleegt, de overheid blijft het verbloemen, en de media is erg stil zwijgend hier over, in noord Europa is het aantal vermoorde mensen angst aanjagend, en over Scandinavie, zegt men niets meer, daar heerst binnen kort de Sharia law, en dit hebben wij allemaal te danken aan onze overheden, die schromelijk te kort schieten, de kransen zijn al weer weg op de Dam, nu een betere manier om onze oorlogs slachtoffers in de vuilnisbak te kieperen is er niet, nou ik heb er geen woorden voor, we gaan zuid Africaanse tijden tegemoet, we moeten straks rennen voor ons leven, en helaas ze doen allemaal latent mee, de zogenaamde goeden onder hen kijken van een afstand toe, en staan daar bij ja te knikken, en die ligubere zwarte leiders Obama en Mandela, hoed U, niets echt aan boogie men’s !
  Jenne

  1. Jenne 16 :
   Ik ken ook de inhoud van deze “geheime” verslagen , analyses… via .. via…!! Momenteel zitten we inderdaad in een monsterachtige samenzwering tegen onze westerse maatschappij. Zowel van binnen als van buiten uit wordt oorlog gevoerd en dit in alle domeinen, van hoog tot laag. Het is dus wachten op de definitieve uitbraak van een (burger)oorlog en /of WW III , gevolgd door de crash van het monetaire systeem.. Het is echter nog niet duidelijk wat er eerst zal plaats vinden. Het “International Crime Syndicate” legt immers de hand aan de laatste voorbereidingen. Zoals U ook stelt, zwijgen de MSM. Of wat had U ook verwacht.Het resultaat is een algemene “omerta” gevolgd door een voor sommigen althans aangename “lethargie”. Een kleine minderheid ziet het .. poogt iets te doen, hoe bescheiden ook… maar verzuipt in deze poel van zalige leugens en passiviteit. Het ontwaken zal echter gruwelijk zijn. U verwijst terecht naar Zuid Afrika… ter illustratie van het lot dat ons te wachten staat. Dit laatste is de ondergang van de USA en de EUSSR.
   https://motherboard.vice.com/en_us/article/us-power-will-decline-under-trump-says-futurist-who-predicted-soviet-collapse
   http://joostniemoller.nl/2015/05/vandaag-bekend-de-eu-gaat-de-ondergang-van-het-avondland-versnellen/

  2. Je zou toch propaganda kunnen gaan doen dat zij vooral de ELITES beroven! Ik kan wel 1000 dingen bedenken om Ali Baba en de 40 rovers naar de elite te sturen.

  3. Sub Rosa,

   wat ik begrepen heb, dat er een waanzinnig plan bezig is zich te voltrekken, het uitroeien van het meest unieke mensen ras, het blanke Aryan ras, via een onderlinge geprovoseerde atoom oorlog, wordt dit ras gedecimeerd, de vrijgekolmen plaats is dan voor de andere inferieure rassen, de vooral blonde met licht gekleurde ogen, afkomstig uit het universum, niet te verwarren met de reptilians,
   de Ambassadeur in Parijs Ed Kronenburg, zou gezegt hebben dat hij naar Sjanhai zou worden verplaatst op zijn verzoek, het schijnt dat er op korte duur niet veel valt te ondernemen tegen dit plan, maar het is duidelijk dat wij de grip op het geheel aan het verliezen zijn.

  1. tis een pracht van een draak, veel mooier kan je ze niet te zien krijgen volgens mij, af en toe kijk ik naar z’n portret en bedenk dat wij niet de enige soort zijn op aarde, blijken de sprookjes van vroeger toch geen onzin te zijn, woppie wauw, geen enkele reden om je te vervelen op aarde, de saaie versie is voor het rockefeller carnegie industrie arbeider’s staats curriculum, de echte aarde is een sprookjes achtige inderdaad vaak griezelige multidimensionale dierentuin, en neeh gomo gezapigheid staat niet aan de top van de food chain.

  2. Ik weet het mc en je hebt gelijk. Je enigszins cynische reactie komt op mij over als dat je mij betrapt hebt op het oordelen. Natuurlijk doe ik dat ook nog. Ik ben geen heilige en zal waarschijnlijk in dit leven ook geen aureool verdienen. Ik had mijn introductievraag ook beter kunnen formuleren in de trant van: “Wat zien jullie in deze foto?” Hyper heeft daar zijn antwoord al opgegeven. Maar desalniettemin, niettegenstaande het feit dat, alhoewel, bedank ik je toch mc voor de voorgehouden spiegel. En dat meen ik oprecht!

   Maar pas op mc, ook in jouw reactie ligt een oordeel verborgen! Dus wie spiegelt wie?

  3. P.S. mc.

   Mijn houding is misschien toch nog enigszins gebaseerd op de zurigheid van het veen, waar ik uitgetrokken ben.

  4. Het heeft natuurlijk niets met welke veen soort dan ook te maken, de mooiste en beste Whiskey’s worden gemaakt met peaty water, het is het zachte zure wat Whiskey zo’n mooie smaak geeft, en Prins Phillip heeft er genoeg achter over geslagen.
   Het zijn allemaal kleinkinderen van Koningin Victoria, die 8 kinderen had, lang geregeerd voor Britten was het een glorieus tijdperk.
   Het beoordelen van mensen, daar is een langdurig proces mee gemoeid, in de handelswereld is het a tout prix, het herkennen van de lichaams taal, plus de grimaces van het gelaat, ja het staat op hun gezicht geschreven, maar dan komt het beroemde kaartspel om de hoek kijken, met de poker faces, mooi onderwerp vele malen ingewikkelder als dat men op het eerst gezicht !!! denkt.
   Groet Jenne

  5. Guido.J.

   Het onderwerp Judge is in de Engelse literatuur een dankbaar onderwerp !
   Mijn ontmoeting in Wales was leuk te noemen, vergeten mijn jacht permis te verlengen, kreeg 10£ boete van de Judge, later in de Pub waar ik regematig kwam, zij de Judge tegen mij, Gen I had to do it I am sorry, take a pind from me, so okay, ik vroeg hem why, now de Dokter is forgetting it year after year, and I find him 100£, and he came after you, so I had to give you one of a tenner, en toen vroeg i waarom hij altijd een bosje kruiden op zijn lessenaar had staan, well he said some people smel like pigs and I hold the flowers under my
   nose, de dorps priester dronk alleen maar Tomato jus, die stonden op een speciaal plekje full of nice whiskey, ja een echte mooie old English village.
   Jenne

  6. voor hun zijn wij allemaal hetzelfde (nwo communisme), omdat zij anders zijn dan wij, schoot me net, tijdens het schillen van een avond appeltje, zo te binnen, met plakvingers en al snel ingetiept, het beste komt zelden clean en zeker niet op tijd volgens verwachting. Reptilian Alien 100% https://www.youtube.com/watch?v=zQQAVtK9rZY

  7. Hoi Arend, nee hoor, oordelen dat bedoelde ik niet (erbij komt, dat ik het een mind control techniek vind mensen te verwijten dat ze (zouden) oordelen, wanneer men toch alleen zijn constatering over iets opschrijft, of zijn waarneming, voor mij hoort dat ook bij de mens). Ik had moeite met het ’te kijk zetten’ oftewel een 1984 impressie. Wilde je eerder tot nadenken stimuleren, that’s it. Geniet van de zon, hij is er weer 🙂

  8. Bedankt voor je verhelderende reactie mc. Heb ik het toch even weer helemaal gemisintepreteerd! Vandaag heb ik inderdaad enorm genoten van de weer aanwezig koesterende zonnewarmte. Jij ook?

  9. Dus heel! kort samengevat; Wie trekt er nu aan het langste eind? De beweging islam of de reptilians?
   Het is een horrorwedstrijd voor de zielen die hiertussen lopen aangezien er heel veel met die gods-vonk van liefde en hoop zijn…

  10. In het kort is iedereen die bewust of onbewust zijn ziel heeft verpand, zij het aan religie of andere contracten, de sjaak. Bij de doop, besnijdenis of andere inwijding worden de kinderen geofferd aan de demiurg, wie zich er van bewust is kan deze contracten verbreken.

  11. Gaat het er uiteindelijk niet om dat zowel het langste als het kortste eind deel uitmaken van hetzelfde scheppingsverhaal? Dus dat we beide zijden leren kennen en leren zien als dezelfde medaille? Daarbij dus ons leren te plaatsen boven onze gepolariseerde dualiteit?

  12. Blijkt de Annunaki Nephilim, leerden de mensen 22000 jaar geleden al schrijven, en vertelden dat zij de Athmosfeer hadden gecreéerd, denk dan aan ons de mens : everybody will love somebody sometimes !

  13. Wie heeft Enoch’s boek over de Wachters gelezen, de Wachters zijn onder ons, klaar om in the grijpen, hun krachten zijn millioenen maal sterker als HAARP, zij kunnen de Aardas verplaatsen, ook tijdelijk !

  14. Mooi jongens, dank jullie, het was een reminder…
   Maar Jenne, Wat gaat er nu volgens jou gebeuren? Je geeft de laatste tijd wel drie scenario’s een kans
   1. Een nieuwe ijstijd
   2. De Wachters
   3. Het intieme Europa rapport
   Heb je zelf wel een idee wat het gaat worden?
   Groet, Odette

  15. Odette,

   Wat ik aangeef, everybody will love somebody sometime ; dit is waar ons leven in wezen omgaat.
   1 : de kleine ijstijd komt niet, die is er al, met zijn consquenties van dien, hongersnood, volksverhuizing, oorlogen, vooral burger oorlogen.
   2 : Het intieme rapport wat ik te zien kreeg, in Parijs, is niet leuk, ons continent Europa gaat er in een snel tempo anders uit zien, de oorspronkelijke autenthieke bewoners, zijn zwaar beinvloed om deze situatie te aanvaarden, van wege hun economische gesteldheid, het scenario is lang geleden al vast gesteld, per acte uitgevoerd.
   3 : De wachters, zijn niet herkenbaar, hun contacten gaan per télepathie, zij nemen persoonlijk geen beslissingen, zij raporteren, en krijgen hun opdrachten, zelfs de hoogst geplaatste onder ons kennen ze niet, maar krijgen wel richtlijnen van hen.
   Dat ik dit weet komt, om dat in de oude tijden hier waar ik woon, er ooit contact met hen is geweest, ik denk de Parfait, van de Katharen misschien, en dit sijpelt dan in stukken en brokken door naar de geintereseerde.
   Mijn vriend, de ex Jezuït, die het niet zo lang meer zal maken, weet zeker dat er Wachters zijn van de oorspronkelijke créateurs, hij spreekt altijd in raadselen, als het bij een waarheid, een echte dan in de buurt komt.
   Lees ook maar eens de echte geschiedenis van de Jzuïten, die is zo anders als verteld op het internet.
   Groet, fijne Zondag Jenne

  16. Odette, even een PS, dit alles onder voorbehoud, dat er geen WWIII met Atoom wapens komt, of de Wachters hier in gaan grijpen, is een open vraag, Jenne

 15. Arend 17.
  Ook hij is ooit jong geweest en nog steeds een kind van zijn ouders.
  Hebzucht en honger naar macht is in bepaalde kringen het belangrijkste waardoor ze moeite hebben om een paar Euro uit te geven aan bv tandverzorging wat op deze foto duidelijk te zien is.
  Nou ben ik tegen euthanasie of sterilisatie maar door dit soort portretten rijst er toch enige twijfel of het voor een bepaalde klasse toch niet beter zou zijn.

  1. Mijn misschien onjuist geformuleerde vraag m.b.t. de foto van de Duke of Edinburgh is mede ingegeven door zijn volgende uitspraak:

   “Ik vraag me af hoe het zou zijn om gereïncarneerd te zijn in een dier, wiens soort in aantal zo sterk gereduceerd is, dat het dreigde uit te sterven. Wat zouden zijn gevoelens zijn jegens de menselijke soort, waarvan de bevolkingsexplosie een bedreiging is voor zijn bestaan? Ik moet bekennen, dat ik geneigd ben om te vragen om een reïncarnatie als een bijzonder dodelijk virus.”

  2. Bettah? http://i.telegraph.co.uk/multimedia/archive/02347/prince_2347916k.jpg
   Als je heel oud wordt, is 50 heel lang geleden.
   Deze man lacht erom, https://s-media-cache-ak0.pinimg.com/originals/bc/ab/bb/bcabbb5017bf997ff5648de649407847.jpg
   Ik ben ook niet zo een fan van Philip of welk koningshuis dan ook met vage achtergronden. Op uiterlijk (be)Oordelen of laten overdrijven?
   http://surfweer.nl/wind/wp-content/uploads/sites/2/Screenshot-2017-02-20-at-17.15.02.png

  3. Odette.

   Ik doe een misschien onhandige poging om het innerlijk van iemand met het uiterlijk te verbinden. Dus wat schijnt er van het innerlijk van Prins Philip door in zijn uiterlijk.

   De tweede link die jij deelde laat al iets heel anders zien. De volgende link ook.

   https://nl.pinterest.com/pin/419890365227923721/

  4. Over de zuinigheid en vooral de werking van het veen gesproken.. 😉

  5. P.S. Guido.

   Naast ‘venige zuunigheid’ is het ook de waarde van de menselijkheid, die ik voor ogen houdt. Je weet dat het veen heel conserverend kan zijn. Zie:

   https://nl.wikipedia.org/wiki/Veenlijk

   Tja, op de 1 of andere manier zullen we toch onze menselijke waarden moeten zien te behouden. Op het gevaar af voor een conservatief te worden uitgemaakt, lijken me die menselijke waarden toch wel het beste om te conserveren. Ik mag eigenlijk dus blij uit dat veen getrokken en geen veenlijk geworden te zijn. Voor minder ga ik gewoon niet!

  6. Van veen maken ze mooie potgrond, daar ben ik nog nooit een lijk in tegengekomen. Wel in zand, zat een keer een schedel in een partij zand die ik had laten storten. Zandlijken?

 16. Ik heb mij ooit 3 weken verdiept in de goud voorraad. Toen kwam ik er achter dat er in de VS maar 1 entiteit de ECHTE macht heft. Op 2 militaire basissen in de VS ligt 2 x 4000 ton goud opgeslagen. De bankiers, de industrielen, de politici mogen aanklooien wat zij willen. Ze Mogen een oneindig aantal bankbiljetten drukken. Maar dat goud zal nooit de VS verlaten want daar gaan de militairen over. Dus de echte macht ligt uiteindelijk bij het LEGER in de VS. En bij niemand anders.

  https://twitter.com/ASBA88/status/859868183154569216

  1. Het is maar goud, de macht ligt bij de schijnwaarde die er aan gegeven wordt.
   Probeer eens van een zinkend schip weg te zwemmen met een paar kilo goud.
   Probeer het eens te eten als je honger hebt.
   Probeer het te drinken als je dorst hebt.
   Probeer er eens een huis van te bouwen.

  2. Goud, is het enigste tijdloze koopmiddel, het is daarom tijdloos, om dat het niet onder hevig aan de tijd is, en er zijn meerdere delfstoffen die hier aan voldoen, misschien komt de tijd van bijzondere kralen en schelpjes weer terug, en dan de sexule betalingen, of slaven als betaal middel, misschien de Robots, die het gaan over nemen.
   Persoonlijk hou ik het op goud, of diamanten, groet Jenne

 17. Het is bijna onmogelijk om iets samen te plannen als je merkt dat de verschillende meningen te ver uit elkaar liggen. En hoe sterker je probeert die verschillen te overbruggen, hoe duidelijker het contrast wordt. Toch is het juist fascinerend om verschillende mensen met elkaar bezig te zien. Probeer zoveel mogelijk je eigen individualiteit te bewaren. Doe er gerust aan mee als je je er maar niet op een negatieve manier door laat beÏnvloeden; Gedachten zijn krachten!!!
  Fijne zondag allemaal, hartegroet Odette

 18. Met Gouden munten, kun je heel ontspannen wat geld bij verdienen, indien gekocht en verkocht met de juiste timing.
  Timing is alles, het niets meer waard zijn risico bestaat niet.
  Hier waar ik woon en verblijf, zijn de kosten 10% bij aankoop, en 10% bij verkoop, 8% voor de overheid, en 2% voor de bankier.
  Dit alles is heel legaal, en veel mensen, hebben dan ook voor hun oude dag, wat goud als reserve.
  De overheid ziet dit met lede ogen aan, om dat het kopen en verkopen anoniem geschiet, een verworvenheid van de volks republique La France
  Jenne

 19. Arend, het gaat niet eens over Amerikaanse grootheid, USA is maar een puppet state. Ik waardeer jouw inzet om de stront naar de oppervlakte te brengen, het gaat echter dieper, dieper en dieper. Bij jouw artikelen schieten mensen waarschijnlijk al in de cognitieve dissonantie, ga je dichter naar de kern snapt geen mens er nog wat van, en dat is logisch want het is onmenselijk.
  Het verhaal is werkelijk te groot om te bevatten voor de menselijke brein, en ook Too much in your face. Om het te vertellen zou ik zelf niet eens weten waar te beginnen. Wel weet ik dat er een kracht is die minstens even sterk is, zoniet sterker om deze bespeling recht te zetten. Daarvoor heeft het wel een omslagpunt nodig in het collectieve bewustzijn. ( freewill)

  1. Je hebt helemaal gelijk Cozmic. Ik zie zelf ook wel dat het veel dieper gaat. Als ik mijn volledige visie zou weergeven op de wereld en de mensheid, dan weet ik dat mensen snel af zullen haken. Die visie betreft niet alleen het verleden, maar ook de toekomst. Daarom geef ik stukje bij beetje weer wat er in mij op dat gebied leeft.

   Voor Argusoog heb ik enkele jaren geleden een artikelenreeks in vier delen geschreven, genaamd ‘De Show van het Kwaad”,waarin ik poogde een wat groter stuk van mijn visie te beschrijven. Met het ter ziele gaan van Argusoog is dat artikel ook verdwenen.

  2. Arend schrijft zijn visie, Cozmic jij de jouwe en ik de mijne, dat het dieper gaat is duidelijk, als je de moeite neemt de menselijke geschiedenis te lezen, ga je je dit snel begrijpen, er zijn er ook enige die dit in een paar zinnen kunnen vertalen, en ook hebben gedaan en door gegeven, maar bijna niemand is benieuwd wat die ander voor visie heeft cq geeft, ze willen hun Eigen intuïtie laten prefeleren, dat mag, maar leidt niet naar éénheid en de oplossingen begrijpen.
   Groet Jenne

  3. PS, ik denk dat we ons de moeite kunnen besparen, en de conclusie aanvaarden dat al het kwaad voortkomt uit de Mens, het vonkje bij sommigen aanwezig, niet op tijd herkent, ontwikkelt zich in dit individu tot iets onmenselijks, gevoed door het andere kwaad aanwezig, daar kwam het geloof in het goede van daan, het herkennen, en misschien genezen van deze zieke geesten, het verspreidt zich als een besmettelijke ziekte via corrumperen van de andere, de oude sterke civilisatisch wisten dit, en bestraften dit met de dood, is het een
   bepaald punt voor bij, is die / deze civilisatie reddeloos verloren.
   Volgens mij is het zo eenvoudig, maar wil men dit aanvaarden en de nodige menselijke offers brengen, of wil men er iets vreselijks ingewikkelds van maken, en de kern van dit kwaad verbloemen, en anders benoemen.
   Groet Jenne

  4. Jammer Arend, dat je het niet eerst hebt opgeslagen. Aan de andere kant…. wees net als een boedist en begin opnieuw.
   Ik heb encounters gehad met best krachtige wezens, ze spreken in een taal die direct naar het onderbewustzijn gaat, het verlamt je met angst als je niet getraind bent. Manipulatieve meesters spreken deze taal ook en bespelen de massa er mee ( slechts enkelen die die graad hebben en zelden dat ze het publiekelijk gebruiken) Ik post vaak een song die eigenlijk verteld hoe je de eerste graad van zelfmeesterschap kan krijgen. Dreamcontrole!! Het diepste onderbewuste, de connectie met het diepere zelf, jouw essentie terug brengen.
   https://www.youtube.com/watch?v=OfbNC1vTZRg

 20. In de natuur zie je het goddelijke, god. De kerken hebben in feite dit gegeven misbruikt, door de mensen wijs te maken dat er een god bestaat die alleen via de kerk kan worden ‘ontmoet’. Door de eeuwen heen zijn de kerken veel mensen kwijt geraakt, omdat men (verlichting) niet meer alleen wilde geloven maar weten. Dus ontstond de wetenschap (een nieuwe kerk). Weer een soort annexatie van de natuur, het goddelijke aspect om het te misbruiken nu in de vorm van een zelf aangemeten alwetendheid. Ik ben ervan overtuigd dat er alleen een mooi en waar leven kan geleefd worden in eendracht met de natuur. Iedere stap in richting tegen de natuur in zal onvermijdelijk leiden naar een ‘kromme’ wereld met ‘kromme’ mensen. Hoe meer tegen de natuur in geleefd wordt, hoe ‘krommer’ de mensen, schiet me net binnen… 😉

  1. mc, Om deze overtuiging te delen, is het wel noodzakelijk regelmatig in de natuur te vertoefen, en deze ook te kunnen begrijpen en liefhebben, en wat je schrijft over kromme mensen, nou will you have it any darker, heb visiteurs uit Nederland gehad, geen critiek gegeven, het beschouwelijk waar genomen, geen interesse buiten hun schermtje, ook geen echte mening, kromme mensen dus, als ze sterven, hebben ze niet “”echt”” geleeft, 100% l’etarchies.
   Ach het is zo rijk, als je er oog voor hebt, ik doe me best om het door te geven, maar de jeugd past het niet altijd de waarheid van hun bestaan onder hun neus te krijgen gewreven, mijn taal wordt steeds krommer, de toch Franse invloed op mijn zins opbouw, sorry hier voor.
   Groet Jenne

Geef een reactie

Deze site gebruikt Akismet om spam te verminderen. Bekijk hoe je reactie-gegevens worden verwerkt.