Advertentie

Durf jij gelijkwaardig te zijn?


 

x

x

Durf jij gelijkwaardig te zijn?

2018 © Arend Zeevat | deze versie WantToKnow.nl/be

x

Arend Zeevat

Welke rol speel jij in je eigen leven? Dit is de meest belangrijke vraag in deze tijd voor alle mensen op deze planeet. De rol die wij zelf spelen in ons eigen leven en in het leven van anderen, zegt veel over hoe wij innerlijk in elkaar steken. Het zegt veel over onze emotionele programmering. Speel je een (bij)rol in het (melo)drama of de tragikomedie van anderen, zij het de autoriteiten of mensen in je dagelijkse leven? Of meen je zelf bewust de hoofdrol te moeten spelen in je eigen leven? Of onbewust een hoofdrol in het leven van anderen? Voor zover het je eigen leven betreft is daar natuurlijk niets op aan te merken. Het probleem ontstaat echter wanneer je dat ook wilt doen in het leven van anderen.

Daarbij maakt het niet uit op welk niveau men dit bekijkt, overal speelt hetzelfde psychosociale mechanisme. Wil jij jezelf onderwerpen aan de onbewust uit angst voortkomende controlebehoeften van anderen, hen daarmee in hun superioriteit bevestigend? Of wil jij anderen een ondergeschikte rol in jouw leven laten spelen, om daarmee je eigen op angst gebaseerde superioriteit te bevestigen? Alles hangt af van in hoeverre men de eigen emotionele angstprogrammering uit de jeugd heeft doorzien en hoe men er mee omgaat.

Tja, wat zal het zijn en vooral wat zal de uitkomst daarvan zijn? In ieder geval zijn die controlerende tendensen in ieder van ons aanwezig, zolang de onbewuste werkzaamheid van het op controle gerichte ego niet is doorzien en getransformeerd. Het cruciale thema in al dit soort patronen van meesters en dienaren is een fundamentele ongelijkwaardigheid, die alles te maken heeft met de hoofd- of bijrol die het ego bereid is te spelen.

Ketenen
De functionele werking van het ego is om ons blijvend aan het verleden te ketenen. Het maakt ons dus onvrij ten aanzien van het authentiek sociaal kunnen functioneren in het heden. Dit is de werkzaamheid van Lucifer in ieders innerlijk. Deze innerlijk Luciferische werking is, historisch gezien, door de programmering van de verschillende geïnstitutionaliseerde religieuze machtsbolwerken tot stand gebracht.

Het gehoorzamen aan een uiterlijke autoriteit is, op een verstarrende allesbepalende wijze door de geschiedenis heen, in ons innerlijk vastgelegd. Die religieuze machtsinstituten meenden de onbewust dierlijk instinctieve tendensen in de mens te moeten controleren en kanaliseren. Het probleem dat daar echter bij ontstond is dat zij, die een controlerende en beheersende functie hierin meenden te hebben, zelf geen meester waren en nog steeds niet zijn over hun eigen instincten.

Deze zogenaamde religieuze autoriteiten trachten de mensheid, door de kennis van oude occult religieuze symboliek en rituelen uit het evolutionaire verleden te misbruiken, haar te ketenen aan dat verleden en daarmee een verdere geestelijke evolutie onmogelijk te maken. De door de Illuminati en Jezuïeten geïnfiltreerde geheime broederschappen zijn de vertegenwoordigers van die Luciferische werkzaamheid in onze buitenwereld.

Zij zijn bepalend geweest in de vormgeving van alle maatschappelijke structuren, die de mensheid heeft vastgezet in een matrix van controle en toenemende onvrijheid. Die uiterlijk opgedrongen en vormgegeven onvrijheid, is in ons innerlijk geïmplanteerd als het onbewuste egocomplex. Die uiterlijke clubs poogden de mens daarmee innerlijk te beheersen en controleren.

In onze moderne tijd worden we, door de uit een materialistisch gefundeerde wetenschap voortgekomen technologische vruchten, in toenemende mate op een innerlijk en uiterlijk niveau met een controledwang geconfronteerd. Het Luciferische verleden werkt hierbij samen met een Ahrim(ech)anische technologisch bepaalde toekomst in een drang naar volledige controle. Ieder moment in ons dagelijks leven worden we hiermee ook innerlijk en uiterlijk geconfronteerd. Er lijkt geen mogelijkheid te zijn om er aan te ontsnappen. Dat is echter een schijn, die bedriegt.

Niet te weerstane drang naar vrijheid
Er is tevens een intrinsieke drang naar vrijheid in ieder mens aanwezig, die op innerlijk en uiterlijk niveau conflicteert met het willen spelen van een hoofd- en bijrol in het leven van anderen. Als deze drang naar vrijheid op een zuiver moreel/ethische intentie is gebaseerd, dan zal een liefdevol respect voor de eigenheid van het eigen wezen zich weerspiegelen in het liefdevol respect hebben voor het wezenlijk anders zijn van de ander.

Monument op Curacao, ter herdenking van de slavernij

X
In iedere dagelijkse levenssituatie hebben we hiermee te maken. Dit sociale thema is het belangrijkste van onze tijd. Ik ga er vanuit dat ieder bewuster wordend mens het als zijn taak ziet om op een vrije manier de eigen individualiteit tot expressie willen brengen in de wereld van vormen, om zo zijn geestelijke zijn te kunnen herkennen in een aards zijn. Waarom zou de Schepper anders zijn Schepping hebben gemanifesteerd? Die Schepper heeft mensenzielen naar zijn evenbeeld geschapen. Wat inhoudt dat wij mensenzielen een enorm potentieel in ons dragen, dat de Schepping van een nog grotere veelzijdigheid kan voorzien. Met als uitgangspunt eenheid in diversiteit.

Betere wereld?
Als wij met elkaar een betere wereld willen scheppen vanuit onze diep gevoelde wezensbehoefte om gehoor te geven aan die mede-scheppende impulsen in onszelf, dan zullen we alle verstorend psychologische ongelijkwaardigheid bevorderende mechanismen moeten onderzoeken, die dat in de weg staan. We zullen daar anders mee om mogen leren gaan. Het verbeteren van de wereld begint immers altijd bij jezelf.

Wees zelf dus de verandering die jijzelf zo graag in de buitenwereld zou willen zien! Het is niet gemakkelijk, dat weten we allemaal. Maar als je niet zelf een nieuwe innerlijke weg wilt inslaan, door jezelf en je eigen onbewustheden te transformeren, zul je vast blijven lopen in de doolhof van een misleidende buitenwereld. Deze spiegelt jou exact datgene, wat jij in jezelf niet wilt zien en beleven.

De aarde is een plaats om te leren
Door ‘fouten’ te maken en daarvan te leren kunnen we onszelf op een steeds dieper zielsniveau leren kennen en liefhebben. Dat leren heeft vooral met vergeving te maken. Een vergeving ten aanzien van het zichzelf in gevangenschap hebben laten plaatsen in de matrix van onwetendheid, waar we bewust verantwoordelijkheid voor mogen leren nemen. Onwetendheid ten aanzien van de eigen kracht en groeimogelijkheden is de oorzaak van veel leed (HIER), die gevolgen in het eigen leven en de wereld tot stand brengt.

Het is juist dit gegeven, waar we met ons Bewust Zijn op een transformerende manier mee om mogen leren gaan. Het zal ons de weg naar gelijkwaardigheid en liefdevol respect in doen slaan. We staan nu voor de geboorte van het Watermantijdperk, die ons een geheel nieuwe energie zal laten ervaren en vormgeven. Het is deze vernieuwende energie, welke ons vanuit de toekomst tegemoet komt en ons in het heden wil voorbereiden op een tijdperk van Vrijheid Gelijkwaardigheid en Broederschap.

Vrijheid is vooral op een geestelijk niveau op te vatten, want het betreft de vrijheid om als mensenziel een uniek individuele verbinding tot stand te brengen met de in onszelf aanwezige geestelijke realiteit. We mogen dit allemaal in onszelf gaan ervaren. Vrijheid heeft vooral te maken met het tot uitdrukking kunnen brengen van die eigen unieke individualiteit met al zijn talenten en mogelijkheden, die we in mogen zetten ten behoeve van het geheel der mensheid en de Schepping in zijn totaliteit.

Gelijkwaardigheid heeft vooral te maken met de sociaal intermenselijke interactie, waarin alleen maar vruchtbaarheid en vernieuwing aanwezig kan zijn als deze is gebaseerd op een totale gelijkwaardigheid van wederzijds respect en vertrouwen. Dit is iets totaal anders dan gelijkheid, want deze is juist gericht op het gelijkschakelen van iedereen en heeft een uniform collectivisme als basis.

Delen van overvloed..
De geschiedenis heeft meer dan genoeg aangetoond, dat collectivisme een kleurloos grijze en niet tot vernieuwing in staat zijnde massa teweeg brengt. Dus als wij een samenleving willen vormgeven op basis van het uitgangspunt eenheid in diversiteit, mits gefundeerd in een moreel/ethische levenswijze, dan zullen alle individuele verschillen opgevat worden als een welkome creatieve aanvulling op het al aanwezige.

Broederschap heeft alles te maken met het willen delen van de eigen overvloed. Dit geestelijk principe sluit iedere vorm van bezitsdenken uit, daar alles gemeenschappelijk bezit is. Nu weet ik ook, dat de tegenkrachten al deze drie geestelijke op authentieke waarheid gebaseerde concepten hebben uitgehold en op een tegengestelde wijze hebben vormgegeven. Dit had alles te maken met het door een uiterlijke autoriteit opgedrongen besef van de noodzakelijk praktische uitvoering van die concepten.

Onder aanvoering van een alziend oog, dat iedere individuele afwijking ervan genadeloos bestraft. Vrijheid, gelijkwaardigheid en broederschap kunnen als een geestelijke realiteit alleen op aards niveau worden vormgegeven, als deze op een individueel niveau van een belevingswaarde zijn voorzien en in het eigen dagelijks leven praktisch worden toegepast.

Overgangstijd naar een nieuwe geboorte
De huidige overgangstijd naar de uiteindelijke geboorte van dat Watermantijdperk is een tijd van onderzoeken, experimenteren, beleven en alleen het goede daaruit te behouden. In deze overgangstijd worden we, door aan het verleden gebonden Luciferische krachten en aan de toekomst gebonden Ahrim(ech)anische krachten, verleid om ons mee te laten voeren in en geloof te hechten aan hun geperverteerde vormen van vrijheid, gelijkwaardigheid en broederschap.

Hun geperverteerde vormgeving van die hoge geestelijke idealen zijn de laatste stuiptrekkingen vanuit de door hen vormgegeven en onvrij makende slavenmatrix. Hoe de geboorte van het nieuwe humane en sociale op vrije gemeenschapsvorming gerichte tijdperk zal verlopen, hangt volledig af van hoe jij en ik met het loslaten en de transformatie van onze emotionele programmering uit het Lucifersiche verleden omgaan. Maar tevens hoe jij en ik ons weten te bevrijden van de ook uit de toekomst komende Ahrim(ech)anisch verslavende werking van de moderne technologie. Deze technologie heeft eveneens een verstarrende en verhardende werking op het zielsleven (HIER).

In het heden kunnen we leren ons steeds verder af te stemmen op het hoger energetisch meer geïntegreerde bewustzijnsniveau, dat de vernieuwende toekomst als potentie in zich draagt. Als we op individueel niveau ons eens iets meer zouden gaan verbinden met de natuur, dan zouden we de Watermanenergie van eenheid in diversiteit zelf kunnen gaan beleven. Dus ga er eens lekker op uit en geniet van het kleine beetje natuur dat dit voor de rest volkomen gecultiveerde Nederland nog te bieden heeft. Het is er echt wel, als je het maar wilt zien en ervaren. Misschien ruik je de aankomende lente al wel..!

x
Het Licht in mijn ziel

x
Mijn ziel van binnenuit beschenen

Door een stralend licht
Jaagt duistere schaduwen henen
Brengt verlossing van een plicht

Vrij scheppend wevend leven
Laat zich in diepte ervaren
Liefde vormen geven
Voortdurend zichzelf baren

Oh Aarde, plaats om te leren
Door lijden en smart
Wil Kwaad tot Goed doen keren
Versterken de krachten van het hart

Schoonheid, Waarheid en Liefde
Zijn de instrumenten
Die Godes scheppingskracht
De mens op Aarde geriefde

Laat uw weten scheppend stromen
Uw dankbaarheid zich uiten
Tot God wedergekomen
Verenigend binnen en buiten

Arend Zeevat

Kaypacha weet het in zijn nieuwste Pele report weer heel mooi samen te vatten en te verduidelijken:

Arend Zeevat

28 januari 2018

1 gedachte over “Durf jij gelijkwaardig te zijn?

 1. Hoi Arend,

  Fantastisch mooi en duidelijk artikel, dat menigeen aan het denken kan zetten. Ik schrijf bewust ‘kan’, want niet iedereen is zich bewust van gelijkwaardigheid en ziet de betekenis van dit woord inderdaad als ‘gelijkheid’.

  De mens zit opgesloten in een matrix, die gevoed wordt door Luciferiaanse misleidende krachten, maar de eigen Kracht (bewust vanwege het overduidelijke verschil met een Hoofdletter geschreven) zal naar mijn bescheiden mening zegevieren, gebaseerd op “Waarheid = eerlijkheid = zuiverheid = Liefde “, een innig verstrengeld en onlosmakelijk verbonden woordenschat en allemaal dezelfde betekenis hebbend.

  Niet politiek, religieus of anderszins gebonden zijnd, blijf ik, ondanks de voelende negatieve druk van de oppositie (Lucifer), die steeds minder intens wordt, optimistisch en mijn gevoel uitdragen naar gelijkwaardig voelende/ervarende mensen. Dit laatste is aan henzelf om over te oordelen/besluiten.

  Het bovenstaand artikel is op de juiste tijd en plaats gepubliceerd waarvoor mijn oprechte dank.

  Met immer vriendelijke en eerlijke groet uit Tukkerland,
  Harrie

Geef een reactie

Deze site gebruikt Akismet om spam te verminderen. Bekijk hoe je reactie-gegevens worden verwerkt.