Advertentie

Een ziek systeem produceert zieke mensen!


Arend Zeevat

x

x

Een ziek systeem produceert zieke mensen!

2017 © Arend Zeevat | deze versie WantToKnow.nl

x

Ons maatschappelijk systeem is, zoals steeds meer mensen beginnen in te zien, vanuit een menselijk sociaal en vooral ook moreel standpunt bezien tot op het bot verziekt. Het is dat ook al zeer lange tijd geweest. Deze door eenzijdig afbrekende krachten veroorzaakte ziekte, heeft zich als een pandemisch verspreide kanker steeds verder in de globale maatschappij ingevreten. Dit heeft vooral te maken met het vernietigend woekerende effect dat de economie op al het sociale en natuurlijk leven op deze planeet heeft.

Dr. Henry Kissinger, nobelprijswinnaar, met uitspraken die net zo onflateus lijken als deze foto… Een van die uitspraken? ‘The elderly are useless eaters’.. (‘Oudere mensen zijn nutteloze eters’)

“Wie de voedselvoorziening beheerst, beheerst het volk;

Wie de energie beheerst, kan continenten beheersen;

Wie het geld beheerst, kan de wereld beheersen”

Henry Kissinger (1973)

Voorheen sociaal-maatschappelijk ondersteunende gebieden zijn in de loop der eeuwen, door een toenemende invloed van bankiers, de in hun dienst staande multinationals en hun bij overheden lobbyende stromannen (corpocratie), volledig ontdaan van hun sociale gehalte. Het introduceren van het zogenaamde “vrije marktbeginsel’, in die voorheen sociaal-maatschappelijke gebieden, zou deze kosten-efficiënter en daardoor voor de gebruikers ervan goedkoper moeten maken. Daarnaast ook nog eens minder belastend zijn voor de staatsuitgaven. Alleen maar voordelen dus.

Het is in de afgelopen decennia wat betreft Nederland gebleken, dat dit één van de vele illusies is waarmee politici ons dagelijks om de oren smijten. Begin jaren ’80 heeft de nieuwe zakelijkheid (c.q. ziekelijkheid) van het kabinet Lubbers met zijn no nonsense-politiek er voor gezorgd dat het vrije marktprincipe zich in Nederland als een kanker door alle sociaal-maatschappelijke gebieden kon verspreiden. Alle voorheen publieke middelen en instellingen voor algemeen nut, die in handen van de staat waren, werden in de uitverkoop gedaan.

Tijdens de regeerperiode van de in vrouwenbillen knijpende (HIER) Ruud Lubbers, van eind 1982 tot augustus 1994, was er wat betreft het bezuinigen op de staatsuitgaven eerst nog sprake van het hanteren van het typisch Nederlandse zuinigheidsinstrument, de kaasschaaf. Deze werd in de loop der tijd echter op steeds dikkere plakken afgesteld en op den duur nam men steeds meer de op Amerikaanse leest geschoeide motorzaag ter hand, om de welvaartsoverdracht van de lagere trappen in de economische pikorde naar de hoogste niveaus ervan steeds sneller te laten plaatsvinden. Het graaigedrag in het bank- en industriewezen, door de hoogste managers, aandeelhouders en het koninklijk huis, was en is daar in Nederland nog steeds een uiting van.

Seksueel geperverteerde politici
Het niet alleen financiële (HIER) graaigedrag van Lubbers staat in de politieke wereld niet op zichzelf. Ook Donald Trump en Bill Clinton (opnieuw) zijn in het nieuws geweest met betrekking tot hun publiekelijk of verborgen seksueel intimiderende machogedrag. Zelfs Barack Obama liet zich wat dit betreft niet onbetuigd, tijdens een vlucht met vrouwelijke reporters (HIER), gedurende zijn verkiezingstournee in 2008. Beroemd in dit opzicht is de opname van de voormalige Italiaanse premier Berlusconi.

Wat deze verziekte publieke figuren daarmee laten zien, is hun perversie. Seks, geld en macht, die ik de Trias Satanica noem, worden steeds prominenter getoond naarmate de maatschappelijke ladder hoger is beklommen. De Trias Satanica is nu eenmaal de grondslag én uiting van de ziekte waar de maatschappij aan lijdt. De meest kwaadaardige vorm van deze perversie is de door politici gepraktiseerde pedofilie en alles dat daar mee samenhangt (hier).

Vervreemding van de natuur
De totaal opgeblazen zeepbel van een illusionair verkochte schijnwerkelijkheid, die door de elitaire propagandamedia aan ons wordt verkocht, heeft het geheel sociaal maatschappelijke leven in de afgelopen eeuwen wereldwijd om zeep geholpen. Het komt er in feite op neer dat de goedboerende maatschappelijke ‘deelnemers’ binnen dit casinosysteem, met een vooral narcistische en/of psychopathische karakterstructuur, hun ongebreidelde eigenliefde konden verzilveren in klinkende munten. In overeenstemming met groeiende bankrekeningen, bezittingen en machtsposities. Dit alles met als kostprijs, de bijkomende schade van verloren menselijkheid en werkelijk maatschappelijke betrokkenheid.

Het meest trieste is echter, dat een groot deel van de mensheid daardoor vervreemd is geraakt van haar verbinding met de natuur. De rationeel/analytisch gefundeerde wetenschap heeft dit, als onderwijs bepalende factor, mede mogelijk gemaakt. Een van God en natuurgebod losgeslagen mensheid (HIER) heeft zichzelf daarmee op een doodlopende weg geplaatst. Het laat zien dat het leven op deze planeet niet meer de inspirerende factor is, maar de dood in al haar verschrikkelijke uitingen. Die dood kan zich in de meest misleidende verpakkingen laten zien, zoals in symbolische vorm met Halloween straks weer te zien is. Dit om maar grip op dat leven te kunnen krijgen en het te kunnen leegzuigen.

(On)Vrije marktwerking
Ten eerste door het feit dat de corpocratische vormgeving van het zogenaamde westers vrije marktprincipe, zich als weldoenend meent te kunnen presenteren voor het welzijn van de gehele mensheid. Terwijl zij er in feite alleen maar op gericht is om zoveel mogelijk winst te kunnen maken, zonder daarbij oog te hebben voor de prijs die de mensheid en de natuur daarvoor moet betalen. De ontwikkelingen in Amerika, waar een regering van bankiers en militairen president Trump influistert wat hij moet doen, laten opnieuw zien hoe fascisme zich sluipenderwijs ontwikkelt (HIER). Zij vertellen hem hoe, waar en wanneer hij met militaire middelen nog meer dood en verderf moet zaaien. Wat is die Trump toch door de mand gevallen en bijna nog sneller dan zijn voorgangers.

Ten tweede vanwege het feit dat de economie de grenzen van haar eigen sociaal-maatschappelijk werkterrein meer dan verre heeft overschreden. De economie is in essentie een uitwisseling van levensondersteunende diensten en goederen, met het geld als ruilmiddel. Het heeft binnen een gezonde en evenwichtige sociale structuur een dienende rol te spelen. Een rol die er op gericht is mensen in hun basisbehoeften te voorzien, zodat zij zich met de ontwikkeling van het wezenlijke aspecten in zichzelf kunnen bezighouden en daarmee een bijdrage kunnen leveren aan een voortgaande evolutie van de menselijke samenleving.

Het leven is, vanuit het huidig economische standpunt bezien, voor het grootste deel der mensheid onbetaalbaar geworden. Hierdoor hebben velen van de monopolistisch geld scheppende banken moeten lenen en zich in de schulden moeten steken. Dit geldt zowel voor de producenten van diensten en goederen als ook voor de consumenten ervan. Om een systeem dienende baan te kunnen krijgen, waarmee men zich in leven kan houden en deel kan nemen aan de consumptieve ratrace, moet men studeren. Studeren kost geld en dat geld moet van de als bank opererende staat geleend worden, in de vorm van een studiebeurs.

Daar de prijzen van het levensonderhoud, maar ook van studies, in de laatste decennia buitenproportioneel gestegen zijn, beginnen de meeste afgestudeerden hun maatschappelijke carrière al met torenhoge schulden. Zij moeten vele jaren hard werken om de schuld aan de staat weer terug te kunnen betalen. Tenminste als ze dat al kunnen (HIER). Dit concept is vanuit menselijk oogpunt gezien onmenselijk, omdat deelname aan de banenmarkt het systeem dient en in essentie de dienaar niet. Waardoor de dienaar in concreto tot een slaaf van het systeem wordt gemaakt.

Als je de ratrace wint, ben je nog steeds een rat!

 

Economie om alles en iedereen te kunnen manipuleren
Van de wieg tot het graf hebben wij de bedenkers en uitbaters van dit vampiristische geldsysteem te betalen voor ons bestaan. De mens is de enige soort op deze planeet, die met zijn levensenergie zwaar moet betalen voor zijn aanwezigheid. Leven, studeren en werken binnen een onmenselijk systeem kost veel levensenergie en verlies van levensvreugde. Daardoor maakt het je ziek. Maar ja, daar wordt de farmaceutische maffia weer rijker van. En dan kan nog alles dat men meent aan illusionair bezit en zekerheid verworven te hebben afgenomen worden, zelfs het eigen leven.

Men kan er haast zeker van uit gaan dat overheden wetten klaar hebben liggen, die in geval van een vernietigende economische crisis, het betalingsverkeer en het bezit van financiële middelen zullen kunnen sturen. Zo is er in Nederland in 1978 al een economische noodwetgeving opgesteld, die in de loop der tijd is aangepast. De laatste aanpassing is van kracht geworden op 1 november 2007 en is tot op heden geldig (HIER). Hieronder een weergave van hoofdstuk XII artikel 26:

Artikel 26 Noodwet financieel verkeer

Hoofdstuk XII. Financieel verkeer met het buitenland

Artikel 26
Onze Minister is bevoegd – zo nodig in afwijking van andere wettelijke regelingen – voorschriften te geven ten aanzien van de financiële betrekkingen met het buitenland, alsmede ten aanzien van het vorderen van gouden munten, fijn goud, alliages van goud (onbewerkt of halffabrikaat) en buitenlandse activa van ingezetenen. Tenzij bijzondere omstandigheden dit naar zijn oordeel onmogelijk maken, oefent hij deze bevoegdheden niet uit dan in overeenstemming met Onze Ministers van Buitenlandse Zaken, van Economische Zaken en van Landbouw en Visserij

Daarmee is het door velen overgenomen en uitgevoerde advies om te beleggen in edelmetalen volledig waardeloos. Er zijn gewoon geen financiële zekerheden meer (HIER) Want de banken die de grootste hoeveelheden daarvan bezitten, bepalen de waarde ervan en kunnen in ‘crisistijd’ via de in hun dienst staande regeringsvazallen alles opeisen. Ze kunnen ook op manipulatieve wijze de prijs van de edelmetalen beheersen, zoals ze dat voortdurend doen met alle economisch belangrijke zaken. Wie geïnteresseerd is in meer achtergrondinformatie over deze wet en haar toepassingen kan (HIER en HIER) daar meer over lezen.

Om in moeilijkheden verkerende banken door bevolkingen financieel te laten steunen, heeft het Europees Parlement in 2013 een wet aangenomen die het mogelijk maakt om per ingang van 2016 alle spaartegoeden van mensen te confisqueren (HIER). Sinds 1 januari van dat jaar zijn alle bij de EU aangesloten landen verplicht om in financiële problemen zijnde banken, hun eigen problemen op te laten lossen middels het afromen van de spaartegoeden van hun klanten. Afromen is natuurlijk een mooi verhullend woord voor plunderen!

Geld, van middel naar doel. Onmogelijk maar we lijken het met z’n allen te gaan presteren. We hebben niet meer door dat we het over ons eigen vertrouwen hebben in ‘geld’..!

“Met ingang van 1 januari 2016 komen alle banken in de Europese Unie onder nieuwe bail-in regels (hier) te staan, wat betekent dat u als spaarders niet meer veilig bent als u meer dan €100.000 aan spaargeld op een bankrekening heeft staan. Spaargeld tot €100.000 valt in de hele Europese Unie onder het deposito garantiestelsel, maar alles wat boven deze grens zit loopt vanaf volgend jaar risico. Valt uw bank om, dan mag de bank alles boven die grens gebruiken om de verliezen op te vangen.

Met deze Europese plannen willen de regeringsleiders voorkomen dat de belastingbetaler moet opdraaien voor de redding van een bank, zoals in 2008 en 2009 gebeurde. Regeringen moesten toen voor tientallen miljarden euro’s banken nationaliseren of noodleningen verstrekken, met alle risico’s van dien. Met een Europese bail-in wetgeving wordt dat verleden tijd. De beruchte ‘template’ waar Dijsselbloem over sprak tijdens de bankencrisis op het eiland Cyprus wordt dus voor alle Europeanen werkelijkheid.” (hier)

Daarmee zou men kunnen stellen, dat op Europees niveau al een deel van de Nederlandse financiële noodwetgeving in werking is gesteld. Geloof maar niet dat Mark Rutte en de rest in het Haagse Marionettencircus daar erg sterk tegen geprotesteerd zullen hebben. In eerste instantie is de plunderregeling nog gericht op de relatief meer vermogenden, maar men kan er zeker van zijn dat de bovengrens naar beneden zal worden bijgesteld.

“Wie het goud heeft, maakt de regels.”

Alles dat op deze wereld door de wereldse – maar occult gedirigeerde – bovenbazen in bezit is genomen, kunnen zij tevens via de door hun marionettenregeringen geïnstalleerde wetten ook weer opeisen van de tijdelijke gebruikers (slaven) ervan. We hebben immers niet voor niets een Burger Slaven Nummer (BSN). Ze hebben dat in de jaren ’30 van de vorige eeuw ook al gedaan in VS. Als gewone inwoners van de Besloten Vennootschap Nederland, met het koningshuis, Shell en Unilever in de Raad van Bestuur, bezitten wij helemaal niets en is al wat wij als bezittingen beschouwen een illusie. Een illusie die een nog veel diepere achtergrond heeft, waar ik hierna verder op in zal gaan.

De slavenmatrix, die door de heersende elite is vormgegeven en waar wij ons in hebben laten vastleggen, lijkt niet aan te ontvluchten te zijn. Deze slavenmatrix is gebaseerd op het superieur elitaire denkconcept, de eigenaar te kunnen zijn van deze wereld en van alles dat daarop leeft en in de bodem verborgen is. Tevens daar het eeuwig gemonopoliseerde gebruiksrecht van te hebben. De slavenmatrix heeft als werelds legitieme basis, dat wij onze eigen bestaansgrond op financieel gebied verschuldigd zijn aan de bankiers. Dit is vanzelfsprekend in volledige tegenspraak met de natuurlijke bestaansgrond van al het leven, die aan niets of niemand iets verschuldigd is.

Talking Heads – Once in a lifetime

Het is een zeer fundamentele onrechtvaardigheid dat enkele bewoners van deze planeet, de rest en de planeet zelf als haar ‘bezit’ beschouwt! De economie is door de schaalvergroting en machtsconcentratie tot een dictatuur geworden, die alle levensaspecten in zich heeft geïncorporeerd en bepaald. Ultieme macht over het leven in al haar uitingen is het finale uitgangspunt. De levende economie is ontdaan van haar organische levenskracht en tot een doodse wetenschap gemaakt, die als een façade dient voor een ongekende slavernij.

Economie is de bloedstroom
Wanneer men de mensheid als geheel, als een levend organisme be­schouwt en ieder mens als een afzonderlijke cel binnen dat organisme, dan kan men de eco­nomie verge­lij­ken met de bloedstroom waar iedere cel de nodige voedingstoffen uit moet kunnen halen om in le­ven te blijven en zijn functies te kunnen uitvoeren. Als bepaalde cellen daar meer uithalen dan voor hun levensonder­houd noodzake­lijk is en daardoor woekerend andere cellen gaan vernietigen, spreekt men van kanker.

Che­mothera­pie en bestraling (vervuiling en oorlog) lijken mij in dezen niet de juiste behande­ling. Zij on­derdrukken en vernietigen de natuurlijke weerstand van het organisme en daarmee het gehele organisme. Veeleer is de be­vordering en bewustwording van de eigen kracht en het vermogen tot regeneratie van iedere cel een betere behande­lingsme­thode, om de verschillende weefsels en organen (verschillende sociale samenhangen) te her­stellen en te vernieuwen.

Be­wust­wording van de ei­gen kwetsbaarheid, tevens ingeboren kracht, onze sociale afhankelijkheid van elkaar en deze te accepteren, dragen bij aan het herstel en de vernieuwing van het sociale organisme dat mensheid heet. Daarmee wordt de kwetsbaarheid van het leven, zich uitend in de onverwoestbare samenhangen van de natuur, omgevormd tot een kracht die leidt naar een onvoorwaardelijke mensen­liefde en liefde voor het leven in zijn totaliteit. Dit is mijns inziens de enige reme­die om een volledige uitroeiing van het sociale in de mens en daarmee de mens zelf te voorkomen. Vanuit het inzicht dat we allemaal op weg zijn naar ons geestelijk thuis tussen de sterren en die weg gaan om ervan te leren, kan men een levenshouding ontwikkelen die getuigt van vergevingsgezindheid en mededogen. Daartoe mag men eerst zichzelf vergeven dat men zo lang in het duister van de onwetendheid heeft verbleven.

Economische kanker
Kortom, de economie en wat men daarvan heeft gemaakt is de werkelijke kanker in onze sociale samenleving! Deze wordt gereflecteerd in de enorm toegenomen en vele vormen van lichamelijke kanker! Het is dan ook niet verwonderlijk dat in het fysiek/biologische welzijn van mensen kanker één van de meest dodelijke ziekten is! Het systeem weerspiegelt zich in de deelnemers en de deelnemers aan het systeem weerspiegelen de ziekte, die de basis van het systeem is! Hoe kunnen we deze als veelal dodelijk benoemde ziekte bestrijden? Dit is één van de meest wezenlijke vragen voor onze tijd, waar steeds meer verschillende antwoorden op komen met een natuurgeneeskundige basis (HIER).

De economie is zelfs in het sociale verkeer tussen mensen een dominante factor geworden, Daarmee ons de indruk opdringend dat alles koopwaar en verhandelbaar is. Zelfs het meest menselijke verbindingsmiddel, namelijk de Liefde, is in meerdere opzichten tot een egocentrische handelswaar geworden. Vele intieme relaties zijn dan ook handelsrelaties. In de meest voornamelijk biologisch/hormonale zin, wordt liefde door sommige wetenschappers als een puur chemisch proces gezien. Voor hen logisch natuurlijk, doordat zij hun eigen innerlijk zintuig voor het kunnen waarnemen en ervaren van liefde hebben laten afsterven. Terwijl het in onze door haat, agressie en andere laag frequente emoties bepaalde wereld nu zo van belang is voor onze verdere evolutie, om die Liefde juist met volle kracht te gaan ervaren en ontwikkelen. Het is onze levenslijn naar de toekomst!

Talking Heads – Road to nowhere

Een mogelijke oplossing
Rudolf Steiner heeft met zijn concept van de sociale driegeleding aan het einde van de Eerste Wereldoorlog een vernieuwende sociale impuls in Europa binnen willen brengen. Deze werd echter door de verdere ontwikkelingen in Europa, zoals de Bolsjewistische Oktoberrevolutie in Rusland en het voor Duitsland noodlottige Verdrag van Versailles, onmogelijk gemaakt zich verder te kunnen vormgeven.

Sociale driegeleding

De sociale driegeleding onderscheidt in de samenleving drie gebieden:

 1. het gebied waarin de individuele mens zich ontwikkelt en vaardigheden oefent of uitoefent; dit is het geestesleven (culturele leven) waar vrijheid noodzakelijk is om ontwikkeling mogelijk te maken
 2. het gebied waarin mensen samenleven en wetten en regels vormen; dit is het gebied van het rechtsleven waar gelijkheid (= gelijkwaardigheid, AZ) moet gelden
 3. het gebied waarin mensen zorgen voor elkaars behoeften; dit is het gebied van de economie waar broederschap het heersende principe zou moeten zijn.

Deze drie gebieden zouden in de samenleving op eigen benen moeten staan, dat wil zeggen dat in ieder gebied het eigen principe (respectievelijk vrijheid, gelijkheid en broederschap) nageleefd wordt. Het is de taak van het democratisch vormgegeven rechtsleven om de zelfstandigheid van de drie gebieden door wetgeving te beschermen of te bewaken. De sociale driegeleding werd in 1917 voor het eerst verwoord door Rudolf Steiner. (HIER)

Hebben van bezit?

De enige -bekende- foto van Chief Seattle, uit 1865. 1 Jaar voor zijn dood, hij was toen 79 jaar oud.

Wanneer men vanuit een meer geestelijk perspectief naar het leven kijkt, zoals vele natuurvolkeren, dan bestaat er geen bezit. Ooit las ik een toespraak van opperhoofd Seattle van de Dwamish-stam in Noord Amerika. De eenvoud en simpele logica, die uit zijn toespraak sprak, was voor mij overdonderend en ontroerend. Hij hield deze toespraak in 1854 naar aanleiding van voorstellen van de toenmalige Amerikaanse regering tot het aankopen van grond van de stam. De diepe verbinding die dit Indiaanse opperhoofd voelde met de natuur, getuigt van grote wijsheid en vooral een diep respect voor die natuur. Hij zei onder andere het volgende:

“Het grote opperhoofd in Washington heeft gesproken: hij wenst ons land te kopen. Het grote opperhoofd heeft ook woorden gesproken van vriendschap en vrede. Dat is zeer goed van hem, omdat we weten dat hij onze vriendschap niet nodig heeft. Maar we zullen over uw aanbod beraadslagen, want we weten dat als wij ons land niet verkopen de blanke man met zijn geweren komt en het in bezit neemt.

 Hoe kun je de lucht, de warmte van het land verkopen? Dat is voor ons moeilijk te bedenken. Als wij de prikkeling van de lucht en het kabbelen van het water niet kunnen bezitten, hoe kunt u het dan van ons kopen? Wij zullen hierover op onze tijd een beslissing nemen. ” (HIER)

In de nog steeds gaande zijnde strijd tussen de origineel Indiaanse bevolking en de Amerikaanse overheid speelt dit aspect nog steeds (HIER en HIER). Die strijd tussen een op geld beluste overheid en olie- en gasboeren met betrekking tot het willen aanleggen van een pijpleiding in North Dakota, heeft alles te maken met eerbied voor en heiligheid van Moeder Aarde! De Indianen eren de grond waarop zij en hun voorvaderen al sinds mensenheugenis hebben geleefd. Zij willen de door hen als heilig ervaren Moeder Aarde beschermen tegen de economische kanker, die de Amerikaanse overheid en de daarachter opererende Zionistische Satansbende juist wil verspreiden. Zij voorzien dat zo’n pijpleiding met alle mogelijke lekken een enorm ecologische schade zal veroorzaken.

 

Als de mens op de Aarde spuugt, dan spuugt hij op zichzelf”!

Dat alles wat gescheiden is, één mag worden!

Loreena McKennitt – The two trees

 

Arend Zeevat

25 augustus 2017

 

 

 

375 gedachten over “Een ziek systeem produceert zieke mensen!

 1. Als we de zaak nu eens omkeren, zieke mensen, creéeren een ziek systeem cq wereld, of te veel over één kam scheren, voorbijlopend aan het grote menselijke onderscheidelijk zijn, het simplistische verbond, het misbruiken, van een eerlijk naïf gulzig mens, als Berlosconni om een punt te maken, via het begeerde eeuwige goud, via een ouwe Indiaanse lozer, onze voorouders eerden hun grond, net als de indianen, hebben er voor moeten vechten met een eeuwige strijd tegen het water, en wat nu, allah Akbar, blijf eens wat dichter bij huis, praat met de varkens, animal farm is nog niet zo’n slecht ideé, groet Jenne

  1. Precies mijn gedachte, jenne. De mensheid creëert z’n eigen realiteit. Dat mensen daar ziek van worden is een gevolg, niet de oorzaak.

   Zelfstandig gaan onderzoeken en denken binnen onze eigen invloedssfeer. Geen meeloperij meer of dingen doen of willen om anderen te imponeren. Tevredenheid met wat we hebben, met respect voor wat de aarde ons aan overvloed geeft.

  2. Zieke mensen zijn van alle tijden. En ook indianen zijn volgens mij niet per definitie heilig. Dat wil zeggen er lopen, liepen ware indianen monsters rond.
   De mens krijgt ondanks zijn grenzeloze kortzichtigheid steeds meer mogelijkheden om de boel voor eeuwig te versteren. Misschien is dat het grote probleem.

  3. Zelfs het bezitten van een eigen realiteit of menen die te kunnen scheppen is een diepgewortelde illusie. Want wat is dan dat eigene van waaruit wordt geschapen? Bovendien wordt deze slogan binnen de New Age-wereld te pas en onpas gebruikt, om maar geen empathie en mededogen te hoeven hebben, in de trant van eigen schuld dikke
   (karmische) bult.

  4. Arend
   Wat een rare omdraaing van jouw hand .Als je meent dat je je eigen realiteit maakt , wil dat niet per definitie zeggen dat alles dat een ander ondervind afgedaan kan worden met karmische eigen schuldbult. Je schept met die ideologie wel de mogelijkheid om vanuit de eigen kracht het roer om te gooien en te gaan voor een leven in een wereld van jouw keuze. Tevens zet je mensen in hun eigen kracht en geeft ze weer de controle over het eigen bestaan. Natuurlijk moet je niet denken dat je wel even de atoombom weg kan denken , maar op vele vlakken in het dagelijks bestaan geeft het wel een handvat om tot eigen verantwoordelijkheid te komen.

  5. Marcel, je hebt natuurlijk helemaal gelijk. Maar helaas heb je mijn woorden niet goed geïnterpreteerd. Want met de volgende zin, “Bovendien wordt deze slogan binnen de New Age-wereld te pas en onpas gebruikt, om maar geen empathie en mededogen te hoeven hebben, in de trant van eigen schuld dikke (karmische) bult.”, wil ik de nadruk leggen op dat te pas en te onpas en het zeker niet veralgemeniseren! Het wordt dan gebruikt als een verdedigingsmuur om het leed van anderen niet binnen te hoeven laten. Ik heb dat meerdere malen zelf meegemaakt en het wordt veelal gedaan door mensen, die spiritualiteit op een mentaal niveau ervaren i.p.v. op een hartsniveau.

  6. Arend
   Ik dacht al , kon het niet helemaal binnen de boodschap die jij normaal uitdraagt plaatsen. Duidelijk nu bedankt.

  7. Wat is the new-age-world, een menselijke constructie, een bedenksel.
   Ook het scheppen van, ook de zogenaamde Goddelijke Schepping is het eind resultaat van een evolutie, wat we nu zien en gewaar worden, is ook van voorbijgaande aard, om dat een cq de evolutie nooit stopt, soms zijn we uiterst tevreden, maar dan verzamelen zich alweer de donkere wolken van de evolutie aan de horizon, het is de tijd hand in hand met de dood,
   die ons vervolgt, en daarom is het mens zijn zo onbegrijpelijk, waarom maken wij ons zo druk, waarom maken wij oorlog, terwijl alles zo onherroepelijk vaststaat, het is universeel gezien, een split seconde, waarin we alles moeten doen, snel ons voortplanten om de soort in stand te houden, want dat is uiteindelijk onze natuurlijke opdracht in dit geheel, Groet Jenne

  8. Jij split de mensheid op ; zij die met een mentaal niveau, en zij die met een harts niveau, en als ik er nu eens van uit ga, dat de mensen over een zodanige constructie beschikken, dat zij een homogene gedachte goed hebben, waar het mentale denken zich mengt met het harts niveau, wat dat dan ook mag betekenen, je intuïtie wordt rijker en beter gevuld nagelang je levens duur, en (waarschijnlijk) worden daar door je te nemen beslissingen beter afgewogen, en onderscheidelijker, dit heet een menselijk individu, en die bestaan, gelukkig in alle toonaarden, groet Jenne

  9. En als zo als bij sommige overgevoelige mensen, dit harts niveau al boordevol zit, het overloopt van mededogen, en dagelijks zijn tranquilizers moet slikken om staande te blijven, en als deze mensen er dan voor “”moeten”” kiezen hun deuren en ramen te sluiten, om dat er geen narigheid meer bij kan, zijn dit dan die op mentaal niveau fungeren, je begeeft je constant op glad ijs, maak nou toch eens echt individueel onderscheid, zo als dit behoord wanneer men over mensen schrijft, Jenne

  10. Antichrist 11, heel mooi en helder verwoordt. Valt helemaal niets op af te dingen. De meeste mensen vergeten echter dat na het zoet, het zuur komt en desnoods nog het bitter.

  11. Dank je Arend, idem voor je artikel in meer algemene zin. Met dat “zoet” bedoelde ik de “worst” die altijd voorgehouden wordt maar nooit tot je komt 😉

  12. Neem een renny voor dat jullie over elkaar heen gaan kotsen, met foute worst zoet zuur en bitter !

  13. Ach Jennen, je zei zelf al in een reactie schraal geestelijk leven te ervaren waar je nu woont.

   Blijkbaar vind je dus niet voldoende geestelijke rijkheid in jezelf.
   “Alone but not lonesome” is niet voor je weggelegd.

   Maar we kunnen wel eens een Montans, Les Rives wijntje drinken hoor, misschien helpt het je. Eind september ben ik toch nog in de regio Toulouse.

  14. Antichrist 13.

   Ik heb heel goed begrepen wat mij dat zoet bedoelde, vandaar dus ook mijn reactie.

  15. Oké clear ! Dus ondubbelzinnig gezegd: “We leven altijd in het zuur of het bitter”, het “zoet” is een eeuwige belofte.

  16. Ja Antichrist 8.17. Dat is precies waar alle geïnstitutionaliseerde geloven en geïnstitutionaliseerde politici en hun bovenbazen ons in willen doen geloven. Accepteer de shit die wij jullie presenteren en je zult in de religieuze, economische of wat voor hemel dan ook komen.

   Die worst die wordt voorgehouden is de satanische worst van de verleiding. Waardoor Eva besloot in die appel te bijten en deze door te geven aan die arme Adam (wat een watje toch die Adam), die door de verleidelijk vrouwelijke werking van Eva er ook geen weerstand aan kon bieden om er ook in te bijten. Met als gevolg dat iedere man sindsdien nog steeds met dat niet gewilde brok in zijn keel zit, dat eufemistisch dan maar de Adamsappel is genoemd. Daarmee wil ik niet de schuld voor alle ellende aan vrouwen geven, maar dit symbolische verhaal heeft een veel diepere achtergrond dan de oppervlakkige duiding ervan doet vermoeden. Het gaat hierbij om de dynamiek tussen de vrouwelijke en mannelijke krachtenwerkingen in ieder mens. Met de nadruk op ieder.

  17. Ach niet begrepen, deze allèrgoria, ziinebeeldige voorstelling, samenhangende reeks beelden, uit een gebied, dienend tot uitdrukking v.e. samenhangende reeks gedachten op een ander gebied, van enige onderlinge betrekking of werkelijke vergelijkbaarheid, dat is wat hier wordt verteld, de verleiding, die door de homo kerk als Sin wordt verkocht, en in wezen een van de menselijke gevoels motoren is die de wereld laten draaien, wat is er mooier voor een man, als een beminnelijke vrouw, niets niets zeg ik U, en die Adams appel, waar die al niet goed voor is, behoudens slikken..
   En over het accepteren van shit, nou als ik jouw bijbelse uitleg lees, over de reden dat wij het paradijs zouden moeten verlaten, geloof en accepteer je de shit van die geïnstitutionaliseerde geloof instanties, je lijkt wel een priester die leggen ook dit kwaad voor de voeten van de dames,

  18. Jenne.

   Eigenlijk heb ik helemaal geen zin meer om op jouw, in mijn beleving zeurderige commentaren te reageren, maar doe het nu voor de allerlaatste maal.

   In mijn beleving lees jij in ieder artikel en in ieder commentaar van anderen daarop alleen maar datgene wat jou weer een trigger geeft om je eigen frustraties over jouw leven en de mensheid vorm te kunnen geven. Jij leest niet de werkelijke inhoud van teksten, maar jij leest alleen datgene dat jij binnen jouw zeer beperkte interpretatievermogen kunt en wilt lezen. Je meent daarmee jezelf als een autoriteit en wijs mens te kunnen presenteren, vooral op basis van je meerdere malen gepresenteerde nogal elitaire verleden. Eigenlijk maak jij jezelf steeds meer tot de Boer Koekoek van Want to Know. Ieder circus heeft immers haar eigen clown nodig. Het trieste is echter dat clowns niet serieus te nemen zijn, daar je weet dat ze een rol spelen die niet echt is.

  19. En ik altijd maar denken dat Voltaire een fransman was ,dan verwacht je de uitspraak van hem ook eigenlijk in het frans, nouja ik zal het wel mis hebben.

  20. Arend Zeevat, bij nader inzien, als post scriptum, denk jij dat je over de juiste gegevens en ook intellectuele faculteiten cq qualiteiten beschikt om mij, te oordelen en veroordelen, je laat je wel erg kennen, met je laat dunkende uitlatingen over mij, als ik je aanspreek op je in het algemeen rammelende doem scenario’s, het aanhalen en ten tonele voeren van de grote denkers, die uiteindelijk met het door jouw bedachte, van met grote stappen gauw thuis, niets uitstaande hebben. Ik ga niet in navolging van jouw, grove woorden gebruiken, hoe dan ook laat men zijn opvoeding zien, en maakt zijn ouders niet ten schande, mijn I Q is nog steeds top, ook mijn denk faculté zijn prima in orde, gezien mijn hoge leeftijd, en bewogen (soms elitaire) leven, denk ik wel op een beetje clementie en ook respect te mogen rekenen, Jenne

 2. Nou toch wel, zoek het eens op vruchtbare grond of vervuilde grond, jij vervuilt, daar bij ook je Eigen denken, maar ik schreef het al, mensen als jij zijn het punt voor bij, en merken niet eens meer waar ze naar toe gaan, en wat ze uitvoeren, wees blij met het internet, anders zou je kop bont en blauw geslagen zijn !

 3. Het is toch wel heel bijzonder om te merken hoe Jenne het telkens weer voor elkaar krijgt om een reactiedraadje van zijn stempel te voorzien. Ga zo door Jenne en je kunt zeer tevreden over jezelf zijn.

  1. Om dat jij keer op keer voorbij gaat, aan de mens zelf, jij benoemd exstremen in het menselijke gedrag om daar mede je punt te maken, of het ontbreekt je aan een breed menselijk perspectief, of je ziet het abusievelijk over het hoofd.
   Voorbeeld, de Decameronne van Boccacio, de mensen trokken weg uit Firence vanwege de Pest, en vertelden daar elkaar verhalen, gebeurtenissen om de tijd te doden, in deze verhalen van toen, vind je wat wij dagelijks zien, ook Herodotus beschrijft voor onze jaartelling mensen van nu, zelfs de tijd hand in hand met de dood kan dit niet verbloemen.
   Verder zijn wij stuk voor stuk uniek, en als ik de moeite neem, om van uit mijn denken en intuïtie je tegenspreek, dat mag toch, het verdiept en verrijkt deze discussie dacht ik,
   soms moet een mens even van zijn Olympus af komen en zich onder het volk begeven,
   vriendelijke groet Jenne

  2. Even de vrolijke court hofdames vrijblijvend amuseren achter het theehuis, de gewiekste goed gecoiffeerde ministreler in actie met z’n joekelilluh en z’n groene gestreepte strakke broek, ‘dat staat hum goed oehh’ https://commons.wikimedia.org/wiki/File:Waterhouse_decameron.jpg Hans Teeuwen – Met een Breierdeck – Nostradamus https://www.youtube.com/watch?v=qMomD5Hn-Vs https://nl.wikipedia.org/wiki/Decamerone Blijkt dat ze in die tijd al treinen en busjes hadden; Quote “Allessandro after waiting several years in England for peace, maar dat kwam niet, dat schoot niet op, sterker nog, he went in danger of his life, determined to return to Italy. He set out all alone, in z’n ééntje, coming out of Bruges, he saw an abbot of white friars likewise issuing thence, accompanied by many monks and with a numerous household and a great baggage-train in his van. ” (the thirds story day the second zesde pagina) The Decameron of Giovanni Boccaccio https://books.google.nl/books?id=X_OobNCEyQsC http://www.encyclo.nl/begrip/coifferen oh jah in het nieuws er was iemand zogenaamd opgepakt, omdat ie een studie hbo veiligheidskunde deed, en er een dynamische opinie op na hield op blogs die het over Syrië hadden, ‘en hij was zo aardig’ en ‘in het geheel niet opruiend’, maar toch preventief opgepakt in de tijd dat z n ouders op vakantie waren, want tsjaah we moeten er alvast maar aan wennen dat het intellect zelf een bedreiging is in de maoïstische traditie dacht ik toen, in de serie het witte bestel wagentje dat boeh zei en toen was het wederom vals alarm want we doen maar wat want de mensen vreten het toch wel in de opgewekte angst noskrampjes van ‘nu zijn wij aan de beurt’ boeh boeh ik ging er niet voor en toen ineens werd m’n wo2 pa wel rustig haah omgekeerde werelden in live action role playing, gevalletje l.a.r.p.ing zei noagenda adam curry al gevat.

  3. Hyper Alert, je zou er goed aan doen het hele boekwerk te lezen, hoogst amusant, en by the way de Italianen bespelen de Mandoline, ja goed van jet het even aan tippen van Mao, met zijn uitroei oorlog tegen het intellect, zit er weer aan te komen, dom dommer en heeuuulll dom. Jenne

 4. Koekje in iedere cultuur komen monsters en wijzen voor. Het ligt er maar aan welke men als uitgangspunt neemt. Ook het westen heeft vele wijzen voortgebracht, waar ik mij dan ook op oriënteer betreffende de moreel/ethische levenscode in mijn leven. Die heb ik ook in dit en meerdere artikelen aangehaald.

  1. “in iedere cultuur komen monsters en wijzen voor. Het ligt er maar aan welke men als uitgangspunt neemt.”
   Daar is eigenlijk alles mee gezegd Arend. Elk vogeltje zingt zoals het gebekt is en waar zijn nest is geweest. Verschillen zijn er en dat maakt deze wereld zo interessant om te schouwen, zoveel kleuren en gedachten.
   Leef je leven naar je beste kunnen en verwonder je over elk nieuw gegeven.

  2. Odette 7.1

   Mooie reactie. Ik zing volop zoals ik gebekt ben en zal dat zeker blijven volhouden!

  3. De schoonheid ligt in de eenvoud AC, het is een algemene natuurwet dat onderling verwante elementen elkaar aantrekken.
   Onbewust laten we toe dat een ander ons de kracht ontneemt als deze niet verwant is. Dit kan gebeuren als we de ander daartoe in staat stellen, of als we een ander proberen te behagen. Het kan ook gebeuren als we bang zijn de liefde van die persoon te verliezen, of als we ons aangevallen voelen ook als we bang zijn om een beroep te doen op onze kracht, om ons staande te houden en de wereld eens te laten zien wie we zijn. Heel dikwijls hebben we in onze kinderjaren ervaringen gehad, waarbij we getuige waren van het misbruik van macht, probeerde iemand onze eigen kracht te verminderen.
   Maar dat was het verleden!!! en je weet hoe je kracht niet moet gebruiken. En je weet ook, dat het niet goed voor je is wanneer je geen beroep doet op je eigen kracht. Het is tijd om JEZELF te zijn – je eigen leven te leiden, en te laten zien dat je kracht bent! en een sterke geest hebt.
   Of vindt je dit weer te moeilijk?

  4. Odette, naar mijn idee zijn er ook bosjes mensen die onbewust worden geparasiteerd. Zonder dat ze het doorhebben, komt negatieve, bewuste energie in hun veld. Deze parasiteren op karakteristieke ‘energielekken’ in hun slachtoffers en voeden zich aldus.

   Het bijzondere ervan vind ik, dat deze parasieten feitelijk aanduiden, waar de ‘slachtoffers’ deze gaten laten vallen en DUS in staat zijn, wanneer ze het zich bewust maken, te ‘verbeteren’ op juist die punten. (Wat emotionele karakteristieken zijn van die persoon. Aangeleerd, via ouders, etc.)

  5. AC, Antichrist, om JEZELF te kunnen zijn, zul je toch echt moeten weten wie dat dan is.
   Veel jongeren willen niet eens mee mee doen aan de ratrace.
   Met de oprukkende automatisering misschien ook maar beter.
   Je komt op mij over als een beetje achterlopend op de huidige stand van zaken.

  1. Odette 7.1

   Mooie reactie. Ik zing volop zoals ik gebekt ben en zal dat zeker blijven volhouden!

 5. Ieder van ons moet het beest in de bek durven kijken, ja we zijn slachtoffer van een verrot systeem maar we dragen er in meerdere of mindere mate chuld aan. In Poeldijk zwijgt men nog steeds, ruim 50 jaar na data over sexueel kindermisbruik in de RK kerk, 4 jongens hebben zelfmoord gepleegd, angst, trots en schaamte zijn sterker dan de liefde voor hun kinderen, wat te denken van de gewone man die in als hij de kans kreeg zou frauderen, wat denken van de wetknemers die uit angst hun basn te verliezen zwijgen over bodemverontreiniging en vervuild drinkwater op de koop toenemen, wat te denken van de zombies op de weg die hun smartphone belangrijker vinden dan de veiligheid van hun medeweggebruikers enz. enz. enz. Onze bewierookte “sporthelden” die miljoenen verdienen, terwijl zuster Ursula voor een grijpstuiver de billen van bejaarden wast, om met van ’t Reve te sprken, goed dat er een God is.

  1. Ja, de mens is slecht en al het onheil heeft die over zichzelf afgeroepen. Dus niet klagen maar dragen en bidden om kracht. Werken, werken, dat is mijn lot en dan kapot.
   En de elite lachen intussen in hun vuistje.
   Helaas of gelukkig zijn wij allemaal mensen van vlees en bloed met ieder onze eigenaardigheden.
   Mensen verantwoordelijk stellen voor zaken waar ze geen invloed op hebben is, vind ik onvolwassen escapisme. Mevrouw/meneer Elles doe eens een keer iets onschuldigs, helemaal alleen voor uzelf en zeg IKKE IKKE EN DE REST KAN STIKKE. Dit alles met een brede smile op uw vermoeide gelaat :LOL:

  2. Koekje, sommige mensen zijn daar te fatsoenlijk voor, er bestaan heus mensen die vol liefde zijn opgevoed, en weten wat wel en niet kan, of je dit onder de burgelijke noemer moet laten vallen weet ik niet, en wat je schrijft mensen verantwoordelijk houden voor iets waar ze kant nog deel aan hebben, inderdaad het ontlopen van de juiste conclusie, groet Jenne

  3. Als je niet voor je kind opkomt die misbruikt is maar zwijgt uit trots, schaamte, angst voor vergelding dan stel je toch je eigen emoties boven die van het kind, dat is slechts 1 vb. Hoeveel mensen in deze tijd stoppen liever hun vingers in de oren dan dat ze de waarheid horen, onwetendheid is minstens zo fnuikend en wat te denken van al die New Agers die liever in Liefde en Licht blijven en het beest niet in de bek durven te kijken. Onze economie is mede de bron van alle kwaad, maar je zou ze de kost moeten geven die graag iedere maand nieuwe kleren en schoenen kopen, huis op nieuw inrichten, auto enz enz. enz. Veelal producten die te goedkoop zijn om als eerlijke handel te zien.

 6. Het zijn allemaal klootzakken, machtswellustelingen, hufters.
  En wij, de slachtoffers zouden het natuurlijk allemaal veeeel beter doen.
  Het zijn sterke benen die de weelde kunnen dragen, zegt men.
  Misschien dat Steiner enige zaken juist zag, zijn volgelingen vertrouw ik helaas niet. Zoals alles dat naar religie en dogmatisme riekt.
  Social ingeniering, het bespelen van de massa, bestaat als sinds mensenheugenis en is nu een heuse wetenschap geworden, te koop of gratis bij elkaar te googelen.
  Misschien is bewustwording daarvan al een stap naar een vriendelijker wereld.

  1. Hey koekje, je hebt helemaal gelijk. Steiner heeft iets heel bijzonder vernieuwends in de wereld gebracht, maar veel van zijn volgelingen hebben de antroposofie tot de zoveelste kerk gemaakt. Compleet met dogmatisme, schisma’s, verketteringen, spreekverboden en alle andere machtswellustige waanzin. Gelukkig heb ik mijzelf daar buiten weten te houden en de essentie van die antroposofie in mijn hart laten doorklinken.Deze op praktische wijze mogen ervaren in de biologisch-dynamische landbouw en zorg voor ontwikkelingsgestoorde kinderen, de zogenoemde Heilpedagogiek.

  2. Waarom benoem je hem dan in al je epistels, en met foto en uitspraken, welke biologische dynamische landbouw, komt toch ook uit Steiners denken, ach die arme mensen die een soort God in hem zagen, met zijn prachtige antroposofische denkbeelden, denk je nie, dat het te niet doen, en te loor gaan van deze prachtige geestelijke erfenissen, komt door jouw soort mensen, met hun eigen geheime agenda’s, niet vernieuwend doemdenkers heil brengers aan de onwetende kinderen, geen tegen spreken daar.

  1. Weer eens een door mij verkeerd geplaatste reactie, die onder 8.16 geplaatst ha moeten worden.

 7. Bij de beoordeling van de tekst en de reacties, over de zieke geesten en een zieke maatschappij, is het steeds nuttig naar het verleden te kijken. Al eeuwen lang worden de diverse maatschappijen en landen gedomineerd ,geterroriseerd , geplunderd, uitgemoord ..enz …door dictators, tirannen, beulen.. onder een politieke en /of religieuze dekmantel. Deze tirannen worden bijgestaan door handlangers, paladijnen.. enz…
  Aan de onderzijde bevindt er zich een “onderlaag” die gekenmerkt wordt door :
  “domheid, egoïsme, bangheid, lafheid, kruiperigheid, valsheid …..” (niet beperkende opsomming). Deze functioneert op een primair niveau, enkel gestuurd door dierlijke behoeften en instincten.
  Tussen beide, de top en de onderlag, is er echter een interactie. Dit wordt beschreven in het boek “Hoe een dictator aan de macht komt” van Karl Bruno Leder.
  Hieruit blijkt onder meer dat de macht van de “leider” (sic) niet aangeboren is, maar hem verstrekt wordt door het volk. (pag. 12 boek van Leder).
  Daartussen of beter daarnaast staat een zeer kleine minderheid, die het begrepen heeft, en die streeft naar een betere wereld.. maar die zoals een profeet, predikt in de woestijn, en door de top en de basis wordt aanzien als de boodschapper met een gevaarlijke waarheid.
  Een boodschap die dus niet zonder gevaar is. Hoe hopeloos het verkondigen van de waarheid ook moge zijn, het loont de moeite om verder te doen., zodat niemand zou kunnen zeggen :”Wir haben es nicht gewusst”.
  Ik ben een realist en leef niet in een ivoren toren en mijn ervaring op de straat, in de goot…. heeft mij duidelijk gemaakt dat het zeer moeilijk is, zo niet onmogelijk.. om mensen iets duidelijk te maken wat ze niet willen weten, hoe erg het naderend onheil ook moge zijn.
  ,

  1. Mooi verwoordt Sub Rosa. Je laat blijken deze visie niet zomaar uit de lucht te hebben gegrepen, maar dat deze gefundeerd is in je eigen levenservaring. Dat is het meest belangrijke in deze tijd, dat wij onze eigen levenservaring en de daaruit gedestilleerde lessen als uitgangspunt nemen voor onze beleving van de werkelijkheid. Dus niet meer een aan ons opgedrongen op uiterlijke macht georiënteerde werkelijkheid.Wat je schrijft over hoe de macht aan dictators wordt gegeven door een liever in onmacht verblijvende massa, heb ik meerder artikelen benoemd binnen het kader van groepsdynamische processen. Onder andere in het volgende artikel: https://www.wanttoknow.nl/inspiratie/gastcolumns/aapmens-of-mens-zijn-wij-kuddedieren/

  2. Je verwoordt op een uitstekende manier wat ik op een moeizame manier probeer duidelijk te maken, begrijp niet waar Koekje zijn onzin vandaan haalt, vreemde reactie.

 8. Veel ach en wee reacties van hullie de psychopaten en wij de slachtoffers, maar ik zie dat het grootste gedeelte van de mensen zich liever bij de Algemene Norm houdt, men wil nergens buiten vallen, dat is ook de reden dat veel mensen maar hun mond houden en in eenzaamheid verder leven als hen iets ergs is aangedaan. De MSM speelt er handig op in daar eenlingen te stigmatiseren, maar het zijn de mensen zelf die daar in meegaan.

  1. Je ziet wat je wilt zien.
   Er zijn tegenwoordig steeds meer mensen die veelal “alleen” willen leven en toch niet eenzaam zijn.
   En gelukkig zijn er in die groep ook al steeds meer mensen die de moraliteit van het huidige systeem links laten liggen en/of er handig gebruik van maken om een eigen leven te kunnen leiden binnen de bestaande systeem kaders. Laten we hopen dat deze groep gaat groeien.

   We zullen het gaan zien het komende decennium als de tijd om er over te praten op begint te raken.

  2. Elles, je klinkt alsof je zelf iets heel ergs is aangedaan maar liever anderen naar voren schuift.
   Beter voor je zelfvertrouwen om de redder in nood spelen dan eindeloos huilie huilie te doen? Of ben je bang dat de mensen geen zin hebben in iedere keer hetzelfde deuntje?
   Mijn eigen moeder deed eindeloos huilie huilie, het was net een stukke grammofoonplaat. En tja, ik was alleen een goedwillende simpele ziel, geen professional.
   Mijn vader daarentegen had ook de meest verschrikkelijke dingen meegemaakt, begreep ik pas veel later doen de man overleden was. Sterk en flink zijn en zorgen dat je kinderen het later beter krijgen, vermoedelijk…. .
   Wat is wijsheid.
   De groepsdruk kan ziekmakend en zelfs letterlijk moordend zijn.

  3. Koekje ik begrijp je reactie niet, kijk bij Sub Rosa, daarin staat precies wat ik op moeizame manier probeer duidelijk te maken, maar wat kennelijk niet goed overkomt.

  4. Elles, al die mooi praters met uitkeringen en subsidies, hoed U voor hun, Nederland zit er vol mee, ze hebben allemaal hun Eigen egïstische agenda vol mooie woorden, zo van uit het hart, maar vaak zijn deze harten verkilt of van steen, niks menselijks meer te bekennen, ze klagen, en vallen alles wat als ernstig of welgemeend en fatsoenlijk is aan, dat is hun perverse levens vervulling, mooier en duidelijker is het niet uit teleggen, boven aan deze pagina rechts, ” het compromis “, groet Jenne

 9. Wat ben Ik, wat is mijn Zelf? Ben ik een idee, een gedachte die voor waar wordt aangenomen? En is een voor waar aangenomen gedachte niet het geloof in die gedachte? En hoort een idee, een gedachte of een geloof niet thuis in het rijk van de geest? Is het daar waar ik mezelf aanval?

 10. Een kikker is een amfibie met maar weinig herseninhoud, en heeft dus ook een heel simpel leventje. Een ‘patertje goed leven’-leventje zelfs, want hij hoeft nauwelijks te werken voor de kost. Een tuinvijver, mits groot genoeg, is alles wat hij nodig heeft, en dan vliegt het lekkers hem praktisch vanzelf in de mond – zowel boven als onder water.
  Dat hij behoort tot een voedselketen en dus uitsluitend bestemd is voor consumptie beseft hij niet, en deert hem dus van geen kant.
  En dat hij om dezelfde reden is gezegend met een allesoverheersende voortplantingsdrang zal hem ook een zorg zijn, dat is alleen maar leuk en spannend.
  En die reiger, die iedere ochtend even langskomt voor zijn ontbijtje… Och, wat zou dat, dat is gewoon een kwestie van hap-slik-weg, zó gepiept.
  Volgens mij zijn kikkers de gelukkigste wezens hier op aarde.
  Zalig zijn de armen van geest…

  Seks, en ‘eten en gegeten worden’, zijn de onmisbare grondslagen van het leven. En dat die voldoende zijn om een gelukkig en onbezorgd bestaan te kunnen leiden, dáár is de kikker het levende bewijs van.
  Want hij is immers een puur ‘levensprodukt’ waar verder geen enkel hulpmiddel aan te pas komt. De seks zorgt voor de conceptie, en het ‘eten en gegeten worden’ voor zijn verdere ontwikkeling.
  Hij heeft er zelf geen omkijken naar, en wordt dan ook, als hij eenmaal volgroeid is, net zo’n luidruchtige levensgenieter als zijn medekikkers. Dag en nacht hartstochtelijke liefdesliederen zingend, afgewisseld met een periodieke hap-slik pauze voor de benodigde energie.
  Een kikkerpoel is dan ook niets meer of minder dan een aards paradijs.

 11. Waar denken jullie waarvoor de bevolkingsonderzoek en voor dienen, juist voor de werkgelegenheid ?

  1. En ze komen er nog mee weg ook nog?
   De goede gewetensvolle er niet op aan gesproken.

 12. Ondanks al de gesignaleerde narigheid moeten we ook positief blijven, denk ik. Het kernpunt is misschien ‘zijn we gelukkig?’.
  Het geluk zit, naar mijn idee, in de mens zelf. Als iemand gelukkig is, dan is dat geluk in hemzelf, een gevoel van blijdschap, een gevoel van rechtvaardigheid, hoop en welzijn. Een verstand dat dat gevoel als waarheid kan verklaren.
  Wanneer verstand en gevoel samen aangeven dat het goed is, dan kan men absoluut gelukkig zijn.

  Echter, het verstand lijkt mij tamelijk klein en het gevoel vaak verward. Om nu de kleinheid van het eigen verstand waar te kunnen nemen is onderzoek nodig. Het verstand kan zichzelf aan een onderzoek (laten) onderwerpen, en zo, al lerende zijn eigen beperktheid leren inzien. Is de weg van de verstandige?

  Het verstand kan ook geholpen worden door ezelsbruggetjes. Een ‘leuke’, om het nederig uit te drukken, vind ik ‘heb je naaste lief als je zelf, zegt de Ene’. Door deze ene regel toe te passen wordt het geluk wellicht geactiveerd, zowel gevoelsmatig als wel verstandelijk. Is dit de weg van de wijze?

  De weg van het geloof verondersteld een schepper. Wie dit kan geloven en de band met de schepper herstelt, volgt de weg van de Ene. Zijn wetten zijn licht en makkelijk te volgen, zegt men. Dit is de weg die ik liever onbeschreven laat.

  Ik schrijf dit om een klein beetje tegenwicht te bieden aan negativiteit. Natuurlijk bestaat er onrecht, machtsmisbruik, haat, oplichterij enzovoort enzovoort.
  Maar is er iemand wijzer, gelukkiger of beter geworden van in negativiteit te leven? Heeft de Satan, om het kwaad maar eens een naam te geven, niet genoeg aan de ellende die hij zaait? Moet dat kwaad dan ook nog de smaak proeven van verdriet? Of van haat? Of van andere nare zaken?
  Dat lijkt mij niet slim.

  Bovendien gelooft nu iemand dat het nu erger is dan bijvoorbeeld 2000 jaar geleden? Toen waren er ook oorlogen, rampen, verdriet, misleiding en andere negatieve zaken.
  Waarom denkt iemand dat in de heilige boeken zoveel morele wetten staan? Dat is niet omdat er toendertijd, toen de boeken geschreven werden, alleen maar lieverdjes waren, denk ik.

  De tijden veranderen, maar de mensen niet. Alles herhaalt zich in de tijd. Zoals de Prediker al zei: ‘Ik zag al de werken aan, die onder de zon geschieden; en ziet, het was al ijdelheid en kwelling des geestes.’. ‘Wat er geweest is, dat zal er weer zijn, en wat gebeurd is, dat zal weer gebeuren; er is niets nieuws onder de zon.’.

  Daarom zegt Prediker: Wees wijs en doe goed en gedenk de schepper. Eet en drink in vreugde en gedenk te leven.

  1. Hoi AntiSoof, Helemaal met je eens. Uiteraard, want ik probeerde met mijn kikkerverhaal van eergisteren precies hetzelfde te zeggen. Alleen sloeg dat jammer genoeg niet aan, zoals me wel vaker overkomt. Want over zulke bloedserieuze zaken als hier behandeld worden behoren volgens velen nu eenmaal geen grapjes te worden gemaakt. Daarover dient gediscussieerd te worden, en zeker niet gerelativeerd. Van kikkers valt toch immers geen veer te plukken? En van mij dus ook niet.
   Maar ik zit intussen wel met een probleem, want ik weet niet goed waar ik nu eigenlijk terechtgekomen ben. Het zit zo: ik kwam bij toeval terecht op WantToKnow, las iets van Arend Zeevat, en schreef me spontaan in op de nieuwsbrief. Zonder te weten wat er verder nog allemaal instond.
   Dus zit ik hier feitelijk omdat ik gevallen ben voor Arend Zeevat, dat is zo duidelijk als wat. Maar wat niet duidelijk is, is wáár ik eigenlijk op zit, want is dit een forum, of wàt? En is er nog een andere manier om hier te komen dan via Outlook?
   Kortom: ik ben een volslagen digibeet, kan iemand me uit de brand helpen? Alsjeblieft?

  2. Dat is niet zo moeilijk Sofia. Als je in de adresbalk van je browser http://www.wanttoknow.nl intypt en daarna op enter drukt, dan kom je op de voorpagina van deze site uit. De rest wijst zich dan vanzelf. Succes. 🙂

   Ik vond dat kikkerverhaal eigenlijk wel een mooie metafoor.

  3. Sofia,
   Zelf zet ik leuke adressen vaak ‘in de browser’.
   Hoe doe je dat?
   Stel, je zit op een leuke site. Daar wil je vaker heen.
   Dan ga je naar de ‘voorpagina’ van de site, vaak ‘HOME’ geheten.
   Dan ga je met de muis naar een ‘leeg’ plekje op het scherm.
   Dan druk je op de rechtermuis-knop en je kiest ‘voeg toe aan snelkiezer’ (als je Opera hebt als browser).
   Nu heb je een bladwijzer gemaakt.
   Deze bladwijzer kun je nu makkelijk aanklikken als je naar de bladwijzers gaat en zo de jouw leuk lijkende site openen.

   Als je Internet-explorer hebt als browser gaat het ongeveer hetzelfde. Dan zet je de link in je favorieten.

   Als je dit netjes doet, dan heb je een lijstje met je favoriete linkjes (bladwijzers en favorieten). Dat is erg makkelijk en overzichtelijk.

 13. Van middag groot einde vacantie familie feest, mijn kinderen, kleinkinderen met geliefden, vrienden, het was warm dus in en uit het water, heb op een scherm mijn schermuseling op de WTK site geprojecteerd, en over gediscusseerd, ieder één was er van overtuigd dat het qua intelligentie behoudens dan een paar, zo als Odette, Cozmic en Guido.J. niet erg boeiend is,
  zonde van de tijd, en kom nu zelf ook tot het slotsom, het eindicht in bekvechten en dat kan niet de bedoeling zijn, dus ga alleen nog de boeiende artikelen lezen, en misschien mijn gedachte geven, vriendelijke groet, in de goede mensen een welbehagen, Jenne

  1. Prima makkers. Ik zal wat alerter zijn op jullie ‘slimme reacties’ op mijn commentaar. Zonde van mijn inspanningen als jullie ze voortdurend op een andere manier uitleggen als dat ik ze bedoelde. Jullie willen toch serieus genomen worden?
   Naar mijn mening wel het ultieme zwaktebod om zowat iedereen hier voor dom en saai te verslijten.

  2. “Off topic”
   Ik begon me al af te vragen hoe diep WTK gezonken was. Moeilijk om helemaal niks terug te zeggen 😉

  3. Als je letterlijk deelt ‘on topic’, kom je geen persoonlijke shit tegen, waar je anderen mee lastig valt. Een paar duizend mensen lastig vallen met off topic geneuzel, klein-zieligheid en persoonlijke welles/nietes-spelletjes zijn nauwelijks een bijdrage te noemen aan het artikel waar dit gewauwel allemaal onder staat.
   Get a life: grow up en wees een stil =reageer eens niet. Ergo: niets doen is ook/altijd een optie. Getuigende van zelfbeheersing en innerlijke wijsheid.

  4. 5.13 dank je Arend…
   ’t zal geen toeval zijn…
   Deze YT werd net op Earth matters gepresenteerd…
   zo, ’t kwam in me op…
   yes….op zijn plaats nu….
   wederom is het antwoord van Jenne wat mij betreft dubbel…
   maar ’t geeft niet…
   Ik, voor mezelf(?) vanuit de bewustzijnsziel, ben innig dankbaar voor de jaren, dat ik mij verdiept heb in de Antroposofie…het heeft veel inzicht gebracht in: de werkelijkheid kunnen waarnemen…!!!!!
   vanuit ’t hart, vanuit daar waar het werkelijk over gaat…

   de essentie….van in WAARHEID leven….
   waar overigens in het NU, veel moed voor nodig is….
   gezien de ontwikkelingen….
   dat het niet voor niets een mensenwijsheidsleer is…

   dus: doe niets en laat niets ongedaan!

   namaste

  5. Mooi verwoord Marie Anne 5.26.

   Doe niets en laat niets ongedaan kende ik nog niet. Het komt op mij over als het Taoïstische begrip Wu Wei, handelen zonder iets te doen. Het komt dus neer op een onthechte manier van handelen, waarbij men het egoloze kanaal voor dat handelen is. Men zich niet identificeert met het eigen handelen. Steiner heeft dat in zijn ‘Filosofie der vrijheid’ het moreel individualisme genoemd, gebaseerd op morele intuïties.

  6. Ik snap even niet waarom mijn laatste reactie ineens moet wachten op moderatie:

   “29 augustus 2017 om 18:54

   Je reactie is in afwachting van moderatie.”

  7. Nou Cozmic, als Arend de komende dagen niet meer reageert, is het de zoveelste BAN. Nu zelfs van iemand die hier gewaardeerde artikelen schrijft.

   Mocht dat zo blijken te zijn, dan is het “koekje van eigen deeg” zeer dichtbij de Guido´s van deze planeet.

   Genoeg = Genoeg.

  8. De reactie onder 8.27, die nog steeds in afwachting van moderatie is, was een reactie op Marie Anne 8.26 en ging als volgt:
   “Je reactie is in afwachting van moderatie. Mooi verwoord Marie Anne 8.26. Doe niets en laat niets ongedaan kende ik nog niet. Het komt op mij over als het Taoïstische begrip Wu Wei, handelen zonder iets te doen. Het komt dus neer op een onthechte manier van handelen, waarbij men het egoloze kanaal voor dat handelen is. Men zich niet identificeert met het eigen handelen. Steiner heeft dat in zijn ‘Filosofie der vrijheid’ het moreel individualisme genoemd, gebaseerd op morele intuïties.”
   Maar om aan alle speculaties een einde te maken, ik ga er niet vanuit dat Guido mij een ban geeft. Ik zou niet weten waarom.

  9. Mijn zojuist geplaatste reactie 8.33 is ook weer in afwachting van moderatie. Heel vreemd.

  10. goh, laat mijn reactie 8.33 nou niet in verwachting zijn, toekomst kijken moet je aan de experts over laten.

  11. Even lullig bedoeld als het overkomt by the way, als je dikke maatjes met Guido bent dan siert het je niet om de loyaliteit plotseling te grabbel te gooien.

  12. Wil je meeliften op een succesvolle website dan zal je je aan de regels moeten houden en niet gaan liggen mekkeren als je jouw spel niet kan spelen.

  1. dna, Ik wilde beginnen met nu je kunt kiezen, of waar we nu in leven, of wat deze democratische broederschappen voor stonden, maar de keuze is voor ons gemaakt via het Soros denken, en corrupte overheden, is het nu chaos en het recht van de sterkste, sta hier eens bij stil, alles wat er was, was wel van ons zo het goede en het kwade, nu is het alleen maar het kwade van hen, waar wij niets, maar dan ook niets over hebben te zeggen, dit gaat uitlopen op een bloederige opstand onzer zijds, of wij leggen onze hoofden op het hakblok,
   dat is de keuze te maken in de toekomst, Jenne

  2. Marie Anne,

   mijn geberatie van weldenkende mensen kennen het denken van Rudolf Steiner door en door, dat speelde in de 60 en 70 iger jaren, zijn esoterische denken had veel invloed, ook madame Blavatsky werd gelezen, mijn vrouw is nog steeds een Steiner – Blavatsky aanhanger, en heeft hier in veel vriendinnen die dit ook uit hebben gedragen in hun goede werk voor die genen die hun zorg nodig hadden, ze is nu bijna 82 en in ruste.
   U kunt zelf constateren hoe het net wordt misbruikt door sommigen, het is het ééne moment Steiner voor en na, en even later vallen zij dit denken dan weer af als een geestelijke doctrine zijnde, nu ik kan mij bij al die onzin niet neerleggen, zij zetten de mensen op het verkeerde been met hun leugens gebracht als het juiste denken, tegen spraak dulden zij niet, en uiteindelijk gaat het in alles, om de mensen, en dat is wat er ontbreekt in deze tijd, zij doen er niet meer toe, het gaat om het uit tedragen ideé, van de bedenker, over de hoofden van de massa heen, die met brood en spelen worden bezig gehouden, daarom is het zo belangrijk ons denken, van het bewuste leven, met het esoterische geestelijke gericht zijn, op iets meer als geneugten alleen, maar het is moeizaam om hun gevormde cocon te doorbreken, ze staan soms al zo ver af, van een geestelijke werkelijkheid, dat ze hier bang voor zijn, ja je komt je zelf voortdurend tegen, en daar moet je mee leren omgaan, en van leren, je leven is van het begin tot het einde een geestelijke evolutie, die je moet proberen door te geven, het oud Egyptische denken dus,
   groet Jenne

  1. dna, door je antwoord schaar je je onder dit banier, van zieke mensen, die een ziek systeem creéeren, deze site is bedoeld onze gedachtes te delen, niet om je puberteit te botvieren, maar ik hoop dat mijn réactie je wel aan het denken zet, alhoewel denken ?! groet Jenne

 14. Een goede raad voor iedereen: ga eens kijken bij De Narcist Ontmaskerd. Een eye-opener van jewelste!

 15. oh nog even:

  excuses…Ik had wel rechtstreeks mogen zijn naar je, Jenne, ipv dat delen met Arend…
  Ja Jenne ik beleef jou als DUBBEL

  dat is het…voor er weer heftig gereageerd gaat worden door je!!

  1. Marie Anne, het interesseerd mij om te weten waarom jij mij beleeft als dubbel, in welke zin en of ook hoedanigheid, niemand laat op het internet het achterste van zijn tong zien, soms moet je wel eens wat geven, om een visje te vangen toch, ik behoor niet tot de onnozelen,
   en er zitten hele scherpe geesten tussen, en niet allemaal van die onschuldige engelen.
   Maar goed het is een vraag die gerust kunt afwimpelen, even goeie vrienden, Jenne

  2. AntiChrist, mag ik weten waar die diepe haat naar mij toe vandaan komt, het ideé dat er iemand rond loopt die mij haat, om welke reden dan ook, en niet weet waarom, is voor mij nieuw in mijn leven, Jenne
   Kan café praat zijn Guido.J. maar denk niet dat ik dit zonder meer laat passeren, Jenne

  3. Tante Chris,
   dat jij je ergert aan Jenne en de confrontatie opzoekt zegt evenveel, zo niet meer over jou dan over Jenne ( dat geldt ook voor de rest van de tuimelaars) Ja, Jenne geeft getuige van bepaalde moodswings, dat is een uiting van wat er in iemands leven speelt, hij uit dat impulsief en dat lijkt voor de ongetrainde en snel getriggerde lezer een dubbele persoonlijkheid. Verstand en emotie zijn dat vaak in nature. Blijf bij jezelf, wees mild waar nodig en je zal een heel ander persoon zien.
   Gewoon zomaar ff.
   Voor de rest… doe wat je wilt.
   alles over jou… https://www.youtube.com/watch?v=e0a89ozFq20

  4. Ja wie gaat er schuil achter dit mombakkes, open je vizier, dan weet ik tenminste wat mij te doen staat !

  5. Jaja, zo is je alterego ‘Evert’ ook aan zijn end gekomen. Dat -cafépraat- zo dodelijk kan zijn nietwaar?
   Het gevoel dat wij sneller gummen, dan menigeen kan ‘reageren’, is onbeschrijfelijk.. ;-)) ROTFLMAO

  6. En zo zie je, wanneer je reacties ‘even’ laat gaan, wie er achter het masker schuilgaat. Een geraffineerde onruststoker. Of het vuurtje nu van onder, boven of van opzij opgestookt moet worden: dan doet ie dat toch? En dat blijft idd niet ‘zonder gevolgen’.. 😉

  7. Tante Chris,
   Jenne weet allang waar hij staat bij mij, en ja ik geef weleens tegengas. Echter niet met het disrespect dat jullie geven, je mening geven is anders dan iemand afbranden.
   Ik snap het soms wel waarom want je kan getriggerd raken.
   In the long run…..
   Anyway, wie ben ik?
   who am I https://www.youtube.com/watch?v=prlqT0ptpTI

  8. En Antichrist…. mocht je het vol in je muil willen hebben, je komt over als een zieke mongool, niks te melden, alleen op anderen reagerend , uiteraard negatief, een stuk stront waar niemand in wil stappen, een achterlijke zieke narcist, geen doel geen missie, niks te melden , een drol op straat, meer dan dat ben je imo als vermelding niet waard. -té stevige cafépraat enz.-
   https://www.youtube.com/watch?v=a1v638jJiy4

  9. Antichrist
   Wat maak je je nou druk? laat jenne zijn ding doen en denk , als je je eraan ergert, eerst en bij jezelf waarom erger ik me hieraan?

 16. Zieke mensen hebben een ziek systeem opgezet dat weer mensen ziek maakt… en dat creëert een feeding loop. Totdat het zo links en rechts doorbroken wordt, cracks in the matrix.
  Door elkaar hier op de site de loef af te steken en voor rotte vis uit te maken komen we ook niet veel verder. ( wilde het even benoemen en daarna geen aandacht meer geven)
  Hier en daar is een lichte ontwaking waar te nemen, meeste van deze ontwakenden hebben snel geleerd om hun kop niet te ver boven het publieke maaiveld te steken en hun energie te steken in het leggen van een stevige fundering ipv publieke steun te zoeken, zeker in Modderland wordt je kop er vaak door zgn. gelijkgestemden er af gehakt of gehackt in #internettaal. Als ik bij de heersende elite zou horen dan zou ik me geen grammetje zorgen maken over de zgn. ontwakenden, die zitten meestal op een paar websites en fb groepen over elkaar heen te duikelen, verdeeld door hun eigen tunnelvisies, grenzeloze argwaan en borderline psychoses.Mocht er toch een synthese ontstaan dan worden er wat trolletjes losgelaten en tsjakka!! de boel rolt en bolt weer over elkaar heen.
  Veel wakkertjes vinden het nog steeds fout als er geld verdient wordt, alles moet gratis zijn voor hun, maar wel van de hoogste kwaliteit. Ze lijken een ander het licht niet in de ogen te gunnen, het lijkt wel het motto: wees een vette loser, dan ben je één van ons. Blije banker klokkenluider ligt nu ook weer zwaar onder vuur, je kan het bij een bepaald paranoïde publiek nooit goed doen. Om de elite uit te schakelen zal er nog een hoop bewustzijn moeten ontwaken, hoewel ik weet dat die tijd komt hou ik tot die tijd mijn hart vast en vaar mijn eigen koers, het dualisme is te diep ingesleten door de eeuwen heen.
  FREEWILL!!! https://www.youtube.com/watch?v=bpOyQhgM1FU

  1. niet je hart vasthouden Cozmic….
   laat het bloed stromen, er door heen!
   lees wat ik zeg!
   Wéét wat je zegt!

   namaste

  2. voor Cozmic….in antwoord op 4.2
   over cafépraat gesproken…

   klinkt bepaald niet Divine, neen…

   en er spreekt ook bepaald geen respect uit…

 17. Beste Jenne…

  In antwoord op uw vraag:
  kan ik alleen nog maar zeggen:
  MOET ik het uitleggen?
  Hebt U het over intelligentie?
  In de vijfde kamer van het hart ligt het antwoord voor U klaar…
  als U luisteren wilt…én kunt…

  namaste

 18. In Texas speel zich op dit moment een waanzinnige ramp af, waarvan de gevolgen niet te overzien zijn. Uitgerekend Texas dat altijd al een beetje dwars lag en zich los wilde maken uit het Federal Reserve System. Toeval?
  Ik gun het in ieder geval niemand.
  Bij al het spierballen gebral over wacht maar, staf, eigen schuld, orde op zaken stellen, zijn het per definitie de kinderen, vrouwen, ouderen, zieken die vermalen worden in het geweld. Jouw kinderen, jouw vrouw, jouw ouders. Het is niet voor niets dat vooral (mannelijke maar vrouwen zijn aan een inhaalslag bezig) adolescenten met nog geen eigen gezin, te porren zijn voor destructief wangedrag.
  Ik hoop heel erg dat we naar een menselijkere wereld evolueren. Van mij mogen de rijke stinkerds hun geld, hun mooie huizen, auto’s, goud allemaal houden, dat zou in een menselijker wereld niets uit hoeven maken.

  1. Kan je helemaal volgen , een schreeuw om op te houden for crying out loud ( lijkt en hype om engels te schrijven dus lat ik dan ook maar eens proberen)Ga nou allemaal eens voor elkaar!

  2. Koekje 1 :
   zie link :
   http://anonhq.com/massive-blow-federal-reserve-texas-introduces-bill-recognize-gold-silver-legal-tender/
   met citaat :
   “The latest state to join the league of states who want to abolish the Fed and return to gold-backed currency is Texas. A bill has been put before the state’s House that would recognize gold and silver as a legal tender in the state…..”
   Wat Harvey betreft :
   http://www.naturalnews.com/2017-08-28-weather-wars-theorists-claim-hurricane-harvey-was-engineered-steered-toward-houston-as-a-weather-terrorism-weapon.html

 19. Truth is a Pathless Land by J. Krishnamurti
  BERNHARD GUENTHER·DONDERDAG 8 SEPTEMBER 2016
  “You may remember the story of how the devil and a friend of his were walking down the street, when they saw ahead of them a man stoop down and pick up something from the ground, look at it, and put it away in his pocket. The friend said to the devil, “What did that man pick up?” “He picked up a piece of Truth,” said the devil. “That is a very bad business for you, then,” said his friend. “Oh, not at all,” the devil replied, “I am going to let him organize it.”
  I maintain that Truth is a pathless land, and you cannot approach it by any path whatsoever, by any religion, by any sect. That is my point of view, and I adhere to that absolutely and unconditionally. Truth, being limitless, unconditioned, unapproachable by any path whatsoever, cannot be organized; nor should any organization be formed to lead or to coerce people along any particular path. If you first understand that, then you will see how impossible it is to organize a belief. A belief is purely an individual matter, and you cannot and must not organize it. If you do, it becomes dead, crystallized; it becomes a creed, a sect, a religion, to be imposed on others. This is what everyone throughout the world is attempting to do. Truth is narrowed down and made a plaything for those who are weak, for those who are only momentarily discontented. Truth cannot be brought down, rather the individual must make the effort to ascend to it. You cannot bring the mountain-top to the valley. If you would attain to the mountain-top you must pass through the valley, climb the steeps, unafraid of the dangerous precipices.
  So that is the first reason, from my point of view, why the Order of the Star should be dissolved. In spite of this, you will probably form other Orders, you will continue to belong to other organizations searching for Truth. I do not want to belong to any organization of a spiritual kind, please understand this. I would make use of an organization which would take me to London, for example; this is quite a different kind of organization, merely mechanical, like the post or the telegraph. I would use a motor car or a steamship to travel, these are only physical mechanisms which have nothing whatever to do with spirituality. Again, I maintain that no organization can lead man to spirituality.
  If an organization be created for this purpose, it becomes a crutch, a weakness, a bondage, and must cripple the individual, and prevent him from growing, from establishing his uniqueness, which lies in the discovery for himself of that absolute, unconditioned Truth. So that is another reason why I have decided, as I happen to be the Head of the Order, to dissolve it. No one has persuaded me to this decision. “This is no magnificent deed, because I do not want followers, and I mean this. The moment you follow someone you cease to follow Truth. I am not concerned whether you pay attention to what I say or not. I want to do a certain thing in the world and I am going to do it with unwavering concentration. I am concerning myself with only one essential thing: to set man free. I desire to free him from all cages, from all fears, and not to found religions, new sects, nor to establish new theories and new philosophies.
  Then you will naturally ask me why I go the world over, continually speaking. I will tell you for what reason I do this: not because I desire a following, not because I desire a special group of special disciples. I have no disciples, no apostles, either on earth or in the realm of spirituality. “Nor is it the lure of money, nor the desire to live a comfortable life, which attracts me. If I wanted to lead a comfortable life I would not come to a Camp or live in a damp country! I am speaking frankly because I want this settled once and for all. I do not want these childish discussions year after year.
  One newspaper reporter, who interviewed me, considered it a magnificent act to dissolve an organization in which there were thousands and thousands of members. To him it was a great act because, he said: “What will you do afterwards, how will you live? You will have no following, people will no longer listen to you.” If there are only five people who will listen, who will live, who have their faces turned towards eternity, it will be sufficient. Of what use is it to have thousands who do not understand, who are fully embalmed in prejudice, who do not want the new, but would rather translate the new to suit their own sterile, stagnant selves? If I speak strongly, please do not misunderstand me, it is not through lack of compassion. If you go to a surgeon for an operation, is it not kindness on his part to operate even if he cause you pain? So, in like manner, if I speak straightly, it is not through lack of real affection–on the contrary.
  As I have said, I have only one purpose: to make man free, to urge him towards freedom, to help him to break away from all limitations, for that alone will give him eternal happiness, will give him the unconditioned realization of the self.
  Because I am free, unconditioned, whole–not the part, not the relative, but the whole Truth that is eternal–I desire those, who seek to understand me to be free; not to follow me, not to make out of me a cage which will become a religion, a sect. Rather should they be free from all fears–from the fear of religion, from the fear of salvation, from the fear of spirituality, from the fear of love, from the fear of death, from the fear of life itself. As an artist paints a picture because he takes delight in that painting, because it is his self-expression, his glory, his well-being, so I do this and not because I want anything from anyone. “You are accustomed to authority, or to the atmosphere of authority, which you think will lead you to spirituality. You think and hope that another can, by his extraordinary powers–a miracle–transport you to this realm of eternal freedom which is Happiness. Your whole outlook on life is based on that authority.
  You have listened to me for three years now, without any change taking place except in the few. Now analyze what I am saying, be critical, so that you may understand thoroughly, fundamentally. When you look for an authority to lead you to spirituality, you are bound automatically to build an organization around that authority. By the very creation of that organization, which, you think, will help this authority to lead you to spirituality, you are held in a cage.
  If I talk frankly, please remember that I do so, not out of harshness, not out of cruelty, not out of the enthusiasm of my purpose, but because I want you to understand what I am saying. That is the reason why you are here, and it would be a waste of time if I did not explain clearly, decisively, my point of view. “For eighteen years you have been preparing for this event, for the Coming of the World Teacher. For eighteen years you have organized, you have looked for someone who would give a new delight to your hearts and minds, who would transform your whole life, who would give you a new understanding; for someone who would raise you to a new plane of life, who would give you a new encouragement, who would set you free–and now look what is happening!
  Consider, reason with yourselves, and discover in what way that belief has made you different–not with the superficial difference of the wearing of a badge, which is trivial, absurd. In what manner has such a belief swept away all the unessential things of life? That is the only way to judge: in what way are you freer, greater, more dangerous to every Society which is based on the false and the unessential? In what way have the members of this organization of the Star become different? “As I said, you have been preparing for eighteen years for me. I do not care if you believe that I am the World–Teacher or not. That is of very little importance. Since you belong to the organization of the Order of the Star, you have given your sympathy, your energy, acknowledging that Krishnamurti is the World–Teacher– partially or wholly: wholly for those who are really seeking, only partially for those who are satisfied with their own half-truths.
  You have been preparing for eighteen years, and look how many difficulties there are in the way of your understanding, how many complications, how many trivial things. Your prejudices, your fears, your authorities, your churches new and old–all these, I maintain, are a barrier to understanding. I cannot make myself clearer than this. I do not want you to agree with me, I do not want you to follow me, I want you to understand what I am saying. “This understanding is necessary because your belief has not transformed you but only complicated you, and because you are not willing to face things as they are. You want to have your own gods–new gods instead of the old, new religions instead of the old, new forms instead of the old–all equally valueless, all barriers, all limitations, all crutches. Instead of old spiritual distinctions you have new spiritual distinctions, instead of old worships you have new worships. You are all depending for your spirituality on someone else, for your happiness on someone else, for your enlightenment on someone else; and although you have been preparing for me for eighteen years, when I say all these things are unnecessary, when I say that you must put them all away and look within yourselves for the enlightenment, for the glory, for the purification, and for the incorruptibility of the self, not one of you is willing to do it. There may be a few, but very, very few. So why have an organization?
  Why have false, hypocritical people following me, the embodiment of Truth? Please remember that I am not saying something harsh or unkind, but we have reached a situation when you must face things as they are. I said last year that I would not compromise. Very few listened to me then. This year I have made it absolutely clear. I do not know how many thousands throughout the world–members of the Order–have been preparing for me for eighteen years, and yet now they are not willing to listen unconditionally, wholly, to what I say.
  As I said before, my purpose is to make men unconditionally free, for I maintain that the only spirituality is the incorruptibility of the self which is eternal, is the harmony between reason and love. This is the absolute, unconditioned Truth which is Life itself. I want therefore to set man free, rejoicing as the bird in the clear sky, unburdened, independent, ecstatic in that freedom . And I, for whom you have been preparing for eighteen years, now say that you must be free of all these things, free from your complications, your entanglements. For this you need not have an organization based on spiritual belief. Why have an organization for five or ten people in the world who understand, who are struggling, who have put aside all trivial things? And for the weak people, there can be no organization to help them to find the Truth, because Truth is in everyone; it is not far, it is not near; it is eternally there.
  Organizations cannot make you free. No man from outside can make you free; nor can organized worship, nor the immolation of yourselves for a cause, make you free; nor can forming yourselves into an organization, nor throwing yourselves into works, make you free. You use a typewriter to write letters, but you do not put it on an altar and worship it. But that is what you are doing when organizations become your chief concern.
  How many members are there in it?” That is the first question I am asked by all newspaper reporters. “How many followers have you? By their number we shall judge whether what you say is true or false.” I do not know how many there are. I am not concerned with that. As I said, if there were even one man who had been set free, that were enough.
  Again, you have the idea that only certain people hold the key to the Kingdom of Happiness. No one holds it. No one has the authority to hold that key. That key is your own self, and in the development and the purification and in the incorruptibility of that self alone is the Kingdom of Eternity.
  So you will see how absurd is the whole structure that you have built, looking for external help, depending on others for your comfort, for your happiness, for your strength. These can only be found within yourselves.
  You are accustomed to being told how far you have advanced, what is your spiritual status. How childish! Who but yourself can tell you if you are beautiful or ugly within? Who but yourself can tell you if you are incorruptible? You are not serious in these things.
  But those who really desire to understand, who are looking to find that which is eternal, without beginning and without an end, will walk together with a greater intensity, will be a danger to everything that is unessential, to unrealities, to shadows. And they will concentrate, they will become the flame, because they understand. Such a body we must create, and that is my purpose. Because of that real understanding there will be true friendship. Because of that true friendship–which you do not seem to know–there will be real cooperation on the part of each one. And this not because of authority, not because of salvation, not because of immolation for a cause, but because you really understand, and hence are capable of living in the eternal. This is a greater thing than all pleasure, than all sacrifice.
  So these are some of the reasons why, after careful consideration for two years, I have made this decision. It is not from a momentary impulse. I have not been persuaded to it by anyone. I am not persuaded in such things. For two years I have been thinking about this, slowly, carefully, patiently, and I have now decided to disband the Order, as I happen to be its Head. You can form other organizations and expect someone else. With that I am not concerned, nor with creating new cages, new decorations for those cages. My only concern is to set men absolutely, unconditionally free.”
  ~ J. Krishnamurti, 1929

  1. Zal nog ff zoeken naar de Franse, Italiaanse , Poolse, Litouwse, Friese, Baskisische en Nederlandse versie, was een facebook linkje dus…. vandaar het hele verhaal. Denk trouwens daT DE iLLIMITATIE HIER WEER ACHTER ZIT 😉

  2. Cozmic, wat een moeite en energie dank hier voor.
   Tijdens ons verblijf in de gemeente Staphorst, kwamen wij in contact met de Dominé van dat dorp, aardige intelligente man, wat mij bij gebeven is uit onze gesprekken, het volgende : als de mensen zouden zijn, zo als het bedoeld was, waren er geen religies nodig : maar het zijn alleszins schapen, zo als het wordt voor gesteld, voel mij vaak meer een Dompteur.
   Gisteren hier op de site weer de herhaling van het allergorische gevecht tussen het goede en het kwaad mogen mee maken, ik heb dit vol schaamte gevolgt, dat ik nog zo veel zou kunnen leren verbaasde mij, Mijn vrouw Carla stuurde mij naar bed, met de woorden God Jongen leer jij het hou nooit, je blijft maar in de mensen geloven, en dan ook nog op zo’n groot grijs gebied als het web, vol spinnen, en dan moet een andere jongere man je er op wijzen, hoe naïf en dom je bent, ffftttt ik wilde je dit even laten weten, groet Jenne

  3. Ach beste Cozmic, bedankt wat een goeie en boeiende kerel ben je toch, goed je te kennen,
   groet Jenne

  4. Cozmic,
   Krishnamurti heeft (ook) mij geholpen om uiteindelijk mijn nare en zelfzuchtige hebzucht in te zien, iets wat ik zelf een wonder vind.
   Boeken heb ik van hem verslonden en zijn eenvoud en zijn simpele kracht in nederigheid waren en zijn lessen voor mij.

   De grote waardige man heeft met zo veel mooie woorden gesproken en is een balsem voor de luisterende ziel. Zijn schitterende eenvoud en waarheid zijn een ware richtingaanwijzer voor de ziel die zichzelf zoekt. Zijn waarheid maakt het ego een beetje vrij van zichzelf, zonder dat het pijn doet.

   Deze bovenstaande woorden bedoel ik als aanmoediging voor anderen. Gelieve geen mening te geven over mijn duiding. Lees zijn boeken, zou ik zeggen. En lees ze niet als je er niet klaar voor bent. Zonde van de tijd.

  5. Mooi, als waarheid niet universeel is dan is ze in zichzelf verdeeld! Waarheid is altijd EENvoudig.

 20. Arend,
  Uw verwijzing naar het goud is zeer pertinent. Ik kan het ook anders stellen :”Waar het goud gaat, gaat de macht..”. En het goud gaat van het Westen naar het Oosten( met o.a. China, India, Rusland..). Recent verscheen er een tekst van Egon von Greyerz op KWN, waar ingegaan wordt over deze transferten, de manipulatie van de goudprijs door de “banksters” om deze laag te houden, zodat de indruk ontstaat dat het “fiat money” toch nog enige waarde zou hebben.
  http://kingworldnews.com/greyerz-this-is-when-the-global-panic-begins/
  Uit de tekst van von Greyerz blijkt ook dat momenteel niet geweten hoeveel goud er nog in de bankkluizen ligt in het Westen en wie er de eigenaar van is. (afgezien nog van de valse staven, zijnde wolfram met bladgoud). Er wordt ook kort verwezen naar de 5 ton van de Bundesbank.. toen de Nederlandse bank wel 122 ton terug kreeg uit New York ( na de MH 17 ramp!!).
  http://www.zerohedge.com/news/2014-11-21/gold-repatriation-stunner-dutch-central-bank-secretly-withdrew-122-tons-gold-new-yor
  In verband hiermede is er een recente publicatie op Zero Hedge over de verwoede pogingen van Koos Jansen om een digitale lijst bekomen met de serienummers van de goudstaven in de kluizen van de Nederlandse Bank :
  http://www.zerohedge.com/news/2017-07-25/did-dutch-central-bank-lie-about-its-gold-bar-list
  met citaat :
  “Many months pasted, but after countless emails and phone calls DNB finally notified me it would not publish any gold bar list. So much for transparency! The following is what DNB wrote me on 11 August 2016 as the reason not to publish:…we do not intend to publish a gold bar list. This serves no additional monetary purpose to our aforementioned transparency policy, however it would incur administrative costs…”
  Wat is er dan met de 122 ton goud gebeurd ?? Het voormelde illustreert dan ook het belang van het goud als middel tot “macht”… een macht die in , zoals men zegt in fin. kringen : “in sterke handen moet blijven…”. (vandaar de prijs drukkingen om het goud uit de “zwakke handen” te krijgen).

  1. Er is vele malen meer goud in handen van de Europese burgers, als waar de banken over beschikken, de bedoeling van al die wets wijzigingen, van staat van beleg etc. is om de mogelijkheid te creéeren, om het goud van de burgers in handen te krijgen, maar die hebben het meestal al lang geleden onder gebracht buiten het bereik van deze dieven.
   Wat betreft de banken, ach die zijn voortgekomen uit het zelfde wortelgestel, en die wortel woekerd voort, of je moet hem hardhandig afsteken, zo als Putin dit heeft gedaan, maar dan nog ben je niet gevrijwaard van hun macht (Soros) en consorten, Jenne

  2. Goud
   De waarde van bijvoorbeeld gekochte 20FF goudstukken, was bij aanschaf 360.00 FF =
   55.00 EU, nu vandaag 206.00 EU = 1349.00 FF, hoogste koers was 395.00 EU = 2587.25 FF, het is een veilige haven voor je spaarcentjes, was en is nog steeds anonieme verhandelbaar, prijs minus 10% = 8% voor de staat en 2% voor de handelaar, het is dus niet echt zo geheimzinnig als dat er vaak wordt beweerd, Jenne

 21. Beste mensen, Ik heb nog goed nagedacht en mijn ekskuuses voor de ontstane commotsie hier.
  In de herfst mogen ik de goede WTKers uit op mijn landgoed in Montans voor rondleiding en hapje en drankje verzorgt door mijn vrouw Carla. Laat maar weten of je ook komt de datum volgd dan nog wel.

 22. Een rechtvaardige samenleving, waarin gelijkwaardigheid, respect en liefde voor het leven de moreel/ethische norm is, kan nooit gebaseerd zijn op een elitair in bezit hebben van grondstoffen en arbeidskracht. Of nu geld, goud of welk ander edelmetaal dan ook, diamanten of steenkool als economisch ruilmiddel dienen, waar het op aan komt is een rechtvaardige verdeling ervan. De grootste onrechtvaardigheid in dit zieke handelssysteem is de onrechtvaardige verdeling van welvaart en dus welzijn! Het leven in al haar uitingen is geen handelswaar.

  1. In een rechtvaardige samenleving is vrijheid het hoogste goed, iemand die hard en veel werkt behoord naar behoren te worden beloond, de genen die prevereren weinig of niets te ondernemen, ja die moeten dan met minder te vreden zijn, er zijn altijd lieden die afgunstig zijn en dan allerlei kul redenen bedenken om over het verdiende en leven van anderen te denken te kunnen beschikken, spaarzame mensen worden dan ook altijd beschouwt als egoïstische a socialen, en die uitkerings gerechtigende gesubsideerde leeglopers, denken dan hun zieke rechtvaardige verdeling te kunnen toepassen over het verdiende en gespaarde geld van “ANDEREN”, a la PVDA, die na door de mand te zijn gevallen nu ge-elimineerd is, vrijheid blijheid voor ons allen, Jenne

  2. En je kunt niet in een rechtvaardige samenleving leven als je meer hebt als een ander, gelijkwaardigheid respect en liefde voor het leven heeft niets uitstaande met weinig of veel bezit, en dan de morele cq ethische norm, wat heeft die met elitair of bezit uitstaande, het doet mij wederom denken, aan dit Compromis denken, en dan de regenten vorm hier van, of het zieke Mao denken, Jenne

  3. I Claudius mevrouwtje happy happy blij blij gaygemakzucht lesbokliklikkliek met haar net te indringende roooie dwddvarablafbek met een opgeplakte Breierdeck te gast in de vpro zomer op zondag met lieve kritische droom vriendin Janien de lieverd want genoeg mannen temmer en begrijpert liever op de achtergrond maar oh zoh aangenaam op de voorgrond. Klau-dia met haar hebberige billenbreiwerkje gelooft nog steeds in goed links en slecht rechts, en enge mannen, en engelachtig goede vrouwen, terwijl juist Michael obomba met de bobbel, typisch nauwelijks een vrouw is notabene, het grootste verraad denkbaar, ‘hoe weet je dat, dat hijzij goed is’ vraagt Janine oprecht indringend, zelfs Joan Rivers haalt ze nog aan, zonder een woord over…., wel een goede docu over Roger in z’n jonge jaren maar met een compleet stilzwijgen over de recente jaren in de alto media, dit terwijl juist Roger Stone actueel voor het ‘goede’ aan het strijden zou zijn tezamen met infowars Alex, hoe je de uitgekauwde politieke plancken volledig mis kan slaan door in het oude te blijven hangen terwijl je toch naar het diepe grens verleggende op het oog oppervlakkige ordie darpa southpark kijkt, Claudia heeft wat mij betreft in Janine het ultieme geneesmiddel gevonden, voor mij het tegengif voor aan elkaar geknoopte luidruchtig verwrongen poltiek ohzooh correcte wirwar gemaaktheid, zielige kindertjes in verweggistan, vanwege de boze mannen, de echtheid van Janine doet het gekunstelde overschreeuwende van zie mij nou Clau-dia smelten als zeewater voor de studio caravan, Janine ziet zichzelf niet als een lekker wijf zei zuh, ik zie dat anders, kan niet bevatten dat collega woorden kunstenaar Lübach niet ten diepste voor haar gevallen is als ik de showbiz berichten op het net moet geloven, goh dat die 2 in 2001 al een gek hiphop persiflage nummertje gemaakt hadden, wat gaat de tijd snel, ach Jenne en Carla ik begin nu pas wat te bevatten van de beginselen van het R. Steiner tuinieren, tot me door laten dringen, dit terwijl anderen daar misschien al langer dan 50 jaar mee bezig zijn, er blijft genoeg hoop, beter laat dan nooit. Slimme Schemer feat. Tido – Jelle https://www.youtube.com/watch?v=uzlK-3s98lw JOAN RIVERS DIES AT 81- BECAUSE SHE SAID THIS ABOUT OBAMA? https://www.youtube.com/watch?v=2ttJyzEfDIE MICHELLE OBAMA TRANNY SCANDAL EXPLODES IN CONTROVERSY AS CHELSEA CLINTON ATTACKS INFOWARS https://www.youtube.com/watch?v=7NMONJdyeR4 VPRO Zomergasten 27 aug 2017 : https://www.gemistvoornmt.nl/aflevering/1128395-vpro-zomergasten-27-aug-2017 I, Claudius – Ep. 4 – Poison is Queen – Legendado https://www.youtube.com/watch?v=fgSJzr8Pv8A https://www.infowars.com/chelsea-clinton-responds-to-alex-jones-video-questioning-michelle-obamas-gender/

  4. Al 20 jaar geleden kwam ik tot de conclusie dat een mens een zekere levens-energie heeft. Die levensenergie is genoeg om goed van te leven. Mits anderen, met slinkse woorden en wetten en regels en een geldsysteem de levensenergie van anderen niet stelen. Geld is een manier om mensen op een geniepige manier van hun levensenergie te ontdoen.

   Echter, omdat gierige mensen nu eenmaal als de dood zijn om te weinig te hebben, vervallen ze in sparen, net zoals knaagdieren, ze leggen een voorraad aan. De mens gedraagt zich dan als een dier. Logisch. Maar of dat tot geluk leidt?
   We zijn geen ratten of bijen. We zijn mensen. Wij hebben verstand en we hebben een zekere beschaving.
   Rijke elitaire mensen meten zich een aura aan van beschaafdheid. Echter, het is precies andersom.

   Ultieme beschaafdheid uit zich in eerlijk delen.
   Maar, omdat de mens een familie-dier is, zal hij eerst voor zijn eigen kinderen gaan. Het is ondoenlijk om ze daar vanaf te helpen. Ze zullen gedwongen moeten worden om hun rijkdom en macht af te leggen. En dan zullen ze heel erg boos worden, want dat is onnatuurlijk, die bezittingen af te staan. Ja, ze willen wel dat we hun rijkdom bewonderen. Ze willen wel rondleidingen geven, zodat hun geweten een beetje tot rust komt, want dat zei Socrates al: De rijken schamen zich wel een beetje.
   Onze maatschappij is er op gericht de rijken rijk te houden en de armen onder de duim. Dus, we kunnen wel tot de conclusie komen dat de rijken zich onbetamelijk gedragen tegenover de andere mensen, maar die rijken zien dat anders. Ze zijn trots op het gegeven dat zij wél rijk en machtig zijn. Ze zien het als een natuurwet dat ze de grond van anderen gepakt hebben, er een groot hek omheen zetten met een bordje ‘verboden toegang’. Dat is hún territorium.

   Kortom, de rijken praten hun rijkdom goed en beseffen niet dat rijkdom armoede veroorzaakt. Ze zijn zó onvoorstelbaar onwetend, dat is niet te geloven. En ze denken alles recht wat, beschaafd gezien, krom is.

   Aangezien de mens een roedeldier is, zal hij voor zijn eigen roedel gaan. Dat is allemaal heel normaal. Het is abnormaal om te delen met andere roedels. Sommige roedelleiders vinden delen met andere stammen (roedels) absurd, en dat is ook zo. Delen met andere roedels, is, van uit de natuur gezien, absurd en pervers.

   Daarom zouden de mensen van goede wil zich moeten onderwerpen aan de God. Want, als het niet uit de mens zelf kan komen (de rust en vrede), dan zal er een Gods-beeld moeten zijn, om het verstand te kalmeren.

   God kan de hebzucht, die nu eenmaal in de mens zit, verzachten.

   Ach, waren de mensen wijs, verzucht de wijsheid. En, zolang de wijsheid niet in de mens zelf zit, zal men verleid moeten worden tot wijsheid. De rijken zouden moeten beseffen dat hun rijkdom hun eigen, ultieme vijand is.

   En de armen zouden moeten beseffen dat zij een geestelijke voorsprong op de rijken hebben. Zij zijn minder sterk gebonden aan de materie en kunnen zich makkelijker toeleggen op de geest. Want, eerlijk: wat heeft men aan een goed gevulde buik als de geest honger leidt? Kan men gelukkig zijn als er geen geest is die dat geluk ervaart? Kan men niet beter arm zijn met een rijke geest dan rijk met een piepklein geestje, dat ternauwernood leeft?

   Zo ook met oorlog; het ultieme kwaad. Uit verdraaide hebzucht. Wapens zijn het meest vreselijke tuig dat de mens en de aarde vernietigd in pure domme hebzucht.

   Hebzucht en onwetendheid, ziekelijk roedelgedrag en geestelijke armoede.

   Vreselijk.

  5. Het grote spelletje wordt gespeeld, door wereldwijd het ‘TEKORT’ als waarheid OVERAL naar binnen te pompen..! Mensen geloven vanaf hun geboorte in het TEKORT en gaan mee-resoneren en er aldus naar handelen.
   Deze manier van leven, bevestigt vervolgens het TEKORT, doordat iedereen hebzuchtig wordt. Want omdat er TEKORT IS, dien je genoeg zelf te HEBBEN.. Wordt je niet getroffen door het TEKORT… -> ergo: ‘Laat anderen het tekort maar voelen, ik ga lekker schrapen en zuinig zijn en wijs met het geld omspringen, zodat het TEKORT mij niet te pakken krijgt’…

   WEG IS DE OVERVLOED, kapot gemaakt door een zinnebeeldige virtualiteit.. Deze Aarde heeft GENOEG voor ieders behoefte in rust en vrede. Maar er is een GEWELDIG TEKORT wanneer ieder zijn hebzucht meent te moeten bevredigen..!!

   Over een zieke maatschappij gesproken. Leve de recyclingwinkels en leve de marktplaatsen van deze wereld. Leve de ‘we-kopen-met-de-hele-buurt-wel-een-hoge-drukspuit’-initiatieven, etc etc.

  6. Antisoof 2.4

   Mooi verwoord! Ghandi zei immers al; “Er is genoeg voor ieders behoeften, echter niet voor ieders hebzucht”. En wat zeggen de Protocollen van de Wijzen van Zion?

   “PROTOCOL. 16 (Hersenspoeling)

   In het streven elke aaneensluiting van krachten buiten de onze te vernietigen, zullen wij voor alles de hogescholen geheel veranderen en ze op nieuwe grondslagen opbouwen. Hun rectoren en professoren zullen volgens nauwkeurige geheime plannen worden voorbereid, waarvan ze niet mogen afwijken. Ze zullen met bijzondere zorg worden uitgekozen en volledig van de regering afhankelijk zijn.
   X
   Uit het onderricht zullen we het staatsrecht en alle politieke vraagstukken weren. Deze dingen zullen alleen aan een klein aantal bekwame mannen worden onderwezen die uit de kring der ingewijden zullen worden gekozen. Uit de hogescholen mogen geen onervaren mensen voortkomen, die staatsrechtelijke vraagstukken behandelen alsof het blij- of treurspelen zijn en zich met politieke vraagstukken bemoeien, waarvan hun vaders al niets begrepen hebben.
   X
   Het verkeerde inzicht van de meeste mensen in politieke vraagstukken kweekt alleen utopisten en slechte staatsburgers. U kunt dit aan de opvoeding van de volkeren merken. Wij moesten in hun opvoeding alle principes leggen, waarmee we de orde van hun maatschappij van haar krachten beroofde. Zodra wij echter tot de macht gekomen zijn, zullen wij uit hun opvoeding alle onderwijsobjecten weghalen welke verwarrend zouden kunnen werken. We zullen de jeugd tot gehoorzame kinderen van de overheid maken, die voor hun koning als steunpilaren zijn en de hoop op vrede enrust liefhebben.
   X
   In plaats van het onderwijs in de klassieken en de oude geschiedenis, welke meer slechte dan goede voorbeelden biedt, zullen wij de studie van de problemen der toekomst stellen. We zullen uit de gedachten van de mensen alle gebeurtenissen van het verleden bannen, die ons onaangenaam zijn en slechts die bewaren, welke de fouten van de regeringen uit het verleden aantonen. Vraagstukken van het praktische leven, van de maatschappelijke ordening, van de onderlinge betrekkingen der mensen, de strijd tegen het egoïsme, dat het zaad van het kwaad zaait, en soortgelijke vraagstukken in de opvoeding zullen in ons leerplan de eerste plaats innemen.
   X
   Het onderwijs zal voor ieder beroep anders zijn en mag in geen geval uniform worden gemaakt (Dit zijn slechts lege woorden om hun uniformerende en op collectivisme gerichte instelling middels fragmentarisering te maskeren, AZ). Deze wijze van behandeling van het vraagstuk is van bijzonder belang. Elke stand moet een streng omlijnde opvoeding krijgen al naar zijn taak en arbeidsveld (Zie de film Brave New World hier, AZ). Sterke geesten hebben altijd de kunst verstaan en zullen haar altijd verstaan zich tot een hogere positie op te werpen; maar afgezien van zulke op zichzelf staande uitzonderingen zou het dwaas zijn de mensen in hogere klassen te laten komen (Zie het hieronder weergegeven 2e deel van het interview met Ronald Bernard, AZ) die anderen de posities wegnemen, waarop dezen volgens geboorte en beroep recht op hebben. Gij, mijne heren weet zelf, welk een onheil het voor de mensheid werd, dat zij deze onzinnigheid toelieten.
   X
   Opdat de vorst (president of premier, AZ) de harten van zijn onderdanen zal veroveren, moet gedurende zijn heerschappij het gehele volk zowel in de scholen als op de openbare pleinen over zijn betekenis, zijn handelingen en zijn goede bedoelingen onderwezen worden.
   X
   We zullen iedere manier van vrijheid van onderwijs wegnemen. De scholieren zullen het recht hebben zich met hun ouders in de schoolgebouwen als in een club te verzamelen; in deze bijeenkomsten zullen de professoren in hun vrije tijd zogenaamde vrije lezingen houden over de betrekkingen van de mensen onderling, over de principes van het goede voorbeeld, over de nadelen van onbeperkte concurrentie en over de filosofie van nieuwe, de wereld tot nu toe onbekende leerstellingen zullen wij verheffen tot artikelen des geloof en ons er van bedienen om de mensen tot onze godsdienst te bekeren. Na de beëindiging van mijn uiteenzettingen over ons tegenwoordig en toekomstig program zal ik u de grondslagen van mijn theorieën bekend maken.
   X
   We weten door de ervaring van verscheidene eeuwen, dat de mensen voor hun ideeën leven en zich door deze laten leiden, dat zij deze ideeën alleen door de opvoeding in zich opgenomen hebben en dat zij zich op iedere leeftijd onder toepassing van verschillende middelen niet met hetzelfde succes laten opvoeden (Dus aan iedere generatie aangepaste sociale beïnvloedingsprogramma’s, AZ). In het besef van deze feiten zullen wij tot ons voordeel het laatste zweempje van zelfstandig denken uitwissen, dat wij al sinds lang in de voor ons noodzakelijke richting hebben geleid. De onderdrukking van het denkvermogen uit zich reeds in het zogenaamde aanschouwelijk onderwijs, dat van de mensen leerzame dieren zal maken, die niet denken, maar een aanschouwelijke voorstelling nodig hebben om een zaak te begrijpen.”

  7. @ jenne
   Jeez wat een bekrompen wereldbeeld schets je daar generaliserend tot op het bot. Een waarheid die mij niet trekt en dus nooit de mijne worden zal. Ook heb je schijnbaar helemaal niets begrepen van hetgeen arend zegt( of je het er mee eens bent of niet maakt niet uit) Nee jenne hier sla je wat mij betreft de plank volslagen mis.

  8. @ Jenne
   Dan zijn wij wel zo’n beetje uitgepraat over dit onderwerp …. jammer dat je er zo’n rigide versie van de waarheid ( jouw waarheid) op plakt. Dat je op die manier je schijnbaar willens en wetens beperkt in je denken en ervaren, werkelijk een gemiste kans wat mij betreft.

  9. Ik vind het een kortzichtige reactie van AntiSoof en Arend.
   Zij zetten de extreem rijken tegen de extreem armen af. Dat is inderdaad onrechtvaardig.
   Maar wat als je een goed stel hersens/ twee rechter handen/ mooi stuk land/ veel connecties/ … hebt en je er heel veel effort in stopte om daar iets van te maken. Mag een willekeurige voorbijganger dan roepen: Eerlijk delen?
   Hebben alle jonge Afrikaanse mannen die in een bootje naar Europa gestapt zijn, recht op een ipad, huis, veel vrouwen, het nieuwse type TV toestel… in het kader van eerlijk delen?
   Krijgt een Nederlander die geïmmigreerd is naar het buitenland, eenmaal terug in Nederland een volledige AOW in het kader van eerlijk delen?
   Ik heb meegemaakt dat weggegeven dure zaken voor de ontvanger per definitie niets waard waren. Want gratis, zal ze wel niet meer nodig hebben, het wijf wil er iets voor terug.
   Kringloop prima, tweede hands prima, laten repareren of zelf repareren perfect. Maar laat de mensen er in deze weggooimaatschappij voor betalen!!!
   Puur communisme, want daar hebben we het dan over, denk ik, heeft nooit gewerkt. Kijk naar Rusland dat enig kapitalisme heeft toegelaten en waar het ‘opeens’ een stuk beter gaat. In Nederland is ook een mengvorm. Prima, zou ik zeggen.
   Volgens mij moet er altijd een mengvorm zijn en competitie is mits, in gezonde mate ook als een noodzakelijke prikkel.
   In Zweden zijn ze volgens mij zo ver doorgeschoten dat je je op school in moet houden om de minder ‘slimme’ medeleerlingen niet voor het hoofd te stoten.
   Bezit nodigt uit tot zorgen voor, verantwoordelijkheid.
   MIJN kat is mijn verantwoordelijkheid, die krijgt van mij eten, een dierenarts, aaitjes, bescherming tegen bullebakken die niets van katten begrijpen.
   Ik heb te veel mijn benen uit m ‘m lijf gelopen terwijl anderen alleen deden alsof ze het heel druk hadden. Mag ik een klein beetje erg gelukkig zijn met mijn gemiddelde bezit????
   Mag ik erop wijzen dat bezit per definitie verantwoordelijkheid met zich meebrengt, en veel bezit veel verantwoordelijkheid.
   Misschien is dat waar de schoen wringt. Groot bezitters kennen hun verantwoordelijkheid te weinig en niet bezitters willen geen verantwoordelijkheid. Alles delen is in deze hoedanigheid volgens mij destructief gel*l. Kijk hoe men in bepaalde Afrikaanse landen met landbezit en blanke boeren omgaat => hongersnood en afhankelijkheid van buitenlandse mogendheden.
   Goh, ik begin geloof ik heel boos te worden 😛

  10. Er wordt hier geschreven onder mijn naam, met woorden en denkbeelden die niet de mijne zijn, misschien kan Guido.J. zich hier even in zien !, Jenne
   ~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~
   redactie: KIJK EEN MOOI VOORBEELD HOE MENSEN OM DE TUIN GELEID WORDEN.. DIT IS EEN FAKEPOSTING VAN DE ZG. ‘JENNE’..!!

  11. Ach koekje , alle bezit is geleend want je doodshempie kent geen zakken, alleen ervaringen en wijsheid opgedaan kan worden meegenomen .Dus waarom bezit najagen?wees blij met wat je hebt als het je behoeftes bevredigt. Heb je te min is er tot op zekere hoogte ook nog de mogelijkheid je behoeftes te verminderen.

  12. Goh koekje, van mij mag je boos worden hoor. Je kunt op basis van allerlei rationalisaties naar de onrechtvaardige verdeling van welvaart kijken en op basis daarvan het verdedigen. Zeker met het argument, wat in mijn beleving een drogreden is, dat zij die veel hebben daar vast ook keihard voor hebben gewerkt en daar ook heel veel verantwoordelijkheid mee op hun bord hebben gekregen. Ik vind dit je reinste onzin. Waarom moeten bepaalde beroepen een hoger maatschappelijk/economische status opleveren, met dienovereenkomstige salarissen? Waarom wordt het witte boordenwerk, met vaak dienovereenkomstige criminaliteit en veel aftrekposten voor de belasting, hoger gewaardeerd dan het werk van een ambachtsman of een arbeider.

   Mijn vader was een arbeider, moest zes dagen per week en meer dan acht uur per dag lichaam slopend werk doen. Dat leverde nog niet voldoende geld op om het gezin te kunnen onderhouden. Dus moest mijn moeder er ook nog bij gaan werken. En dan was het nog schrapen geblazen. Zij hadden de mazzel dat er achter het huis een enorme moestuin was, waardoor de kosten van het levensonderhoud enigszins konden worden beheerst. Maar ja, dan heb je nog allerlei andere vaste lasten die de roverheid op haar onderdanen loslaat. De huur van het huis waar ik in geboren ben werd door de kerk betaald.

   In de psychiatrie heb ik ook gemerkt dat de leden van de driekoppige raad van bestuur jaarlijks met een gezamenlijk salaris van bijna een miljoen naar huis ging, plus een kostenvrije auto van de zaak die ook nog eens jaarlijks waarde vermeerderde en een dikke vette bonus. En dat in een tijd dat de instelling zes miljoen euro verlies leed. Terwijl het gewone werkvolk relatief gezien met een duit in een zakje werd gestopt en daarnaast geen kostendekkende reiskostenvergoeding kreeg. Zij hadden op de werkvloer meer verantwoordelijkheid te dragen dan een directie, die haar gezicht nooit liet zien.

  13. “wees blij met wat je hebt als het je behoeftes bevredigt.”
   Marcel, jammer dat je dit niet uit mijn commentaar haalt want het stond er wel degelijk in.
   En of ik nu wel of geen een doodshemmetje krijg met wel of geen zakken, dat lijkt mij in het NU onbelangrijk.

  14. “zij die veel hebben daar vast ook keihard voor hebben gewerkt en daar ook heel veel verantwoordelijkheid mee op hun bord hebben gekregen.”
   Dat is te kort door de bocht Arend, lees mijn commentaar nog maar eens.
   De toestanden die jij beschrijft zijn volgens mij onrechtvaardig en levenslang traumatiserend. Maar volgens mij schiet je te ver door in je oplossing.

 23. Het willen hebben van bezit is, net als het willen hebben van veel geld, een ziekelijke verslaving die een zeer gevaarlijk psychopathologische ontwikkelingsstoornis doet ontwikkelen. Die verslaving is verbonden met eindeloos bloedvergieten en menselijk leed. Want genoeg is immers nooit genoeg, want er zijn altijd anderen die meer hebben. Het aangeleerde competitiedenken zorgt er voor dat men op zijn minst evenveel en liever meer als die anderen wil hebben. Ik spreek over de hoogste niveaus binnen dit zieke systeem, maar aangezien zij als duivelse ‘goden’ het systeem als hun evenbeeld hebben geschapen, zijn alle sociaal-maatschappelijke niveaus met dit denken geïnfecteerd.

  Als men ten volle het leed zou beseffen dat met de vergaarde ‘rijkdom’ is verbonden, dan zou men wensen dood te zijn. Alles heeft een keerzijde dus ook materialistisch bezit en rijkdom. Dat kun je alleen maar zien als je er van buitenaf, of liever gezegd vanaf een hoger niveau, naar kijkt. Het is gemakkelijker voor kameel om door het oog van een naald te kruipen, dan voor een rijke om de hemel te komen.

  1. Guido.J.

   ik heb in mijn jeugd ook gelooft aan de mooiste illusies, maar o wee we hebben te maken met mensen, vooral die hypokriete mooi praters van alles eerlijk verdelen, ja verdelen wat van een ander is, ik heb genoeg gegeven in mijn leven en nog, maar die harde schreeuwers heb ze genoeg mee gemaakt, nee hoor ik heb mijn verantwoordelijkheid hier in genomen, tot mijn 70 tigste gewerkt en deel genomen aan het sociale leven, en met plezier, en als het moet ben ik nog aanwezig, altijd links georionteerd met de arbeiders klasse, niet die levenloze fossilen die zeggen hen te vertegenwoordigen, maar misschien is het voor sommigen moeilijk te begrijpen mijn levens opstelling, groet Jenne

  2. Is Jenne gehackt? GUIDO??? Er is geen wachtwoord meer nodig dus iedereen die jouw emailadres weet kan onder jouw naam reageren lijkt het.

  3. Yip, dezelfde club als de Evert, Antichrist..
   We zijn ermee bezig. Reden temeer dat Jenne rustig aan doet 😉
   En anderen inhouden met erop reageren.. lol

  4. Jenne, nee, ik had 5 dagen helemaal geen internet. De reactie waarop ik reageerde was dus van de huis-tuin-en-keuken trol van wtk, en die had namens jou
   ‘IK’ in vette letters geschreven. That’s all. Groet.

  5. pas maar op MC, je hebt ook met Anna gemaild, zo ook Jenne. Voor je het weet heeft Evert jouw mailadres ook te pakken 😉

  6. Cozmic, het was een mechanisch probleem, blijkbaar een kapot draadje bij de poort. Moest door provider worden opgelost. Ik hoop verder maar op het verstand van de betaaaa’s 😉 🙂

 24. We zijn allemaal het product van onze opvoeding, en leefomstandigheden, na de oorlog toen ik opgroeide was ieder één arm, en de oude mensen arm en behoeftig, tijdens mijn jeugd werd ik daar steeds opnieuw op ge attendeerd, er waren ook anderen die beter af waren, om diverse redenen, in het kort in nam mij voor om, hoe dan ook te zorgen dat mijn ouders en ook mijn eventuele familie niet afhankelijk en behoeftig te laten zijn.
  Heb in mijn leven keihard gewerkt veel risico genomen, nooit een cent van wie dan ook nodig gehad, en ben er in geslaagt met mijn vrouw te samen en later mijn beide kinderen, zelfstandig te zijn en te blijven, alle verantwoording hier treft mij alleen, ik ben niet asociaal of gierig, of een bezits wellusteling, en wat al die politieke ghuru’s hier over zeggen lap ik aan mijn laars, het is mijn leven en mijn verantwoordelijkheid, groet Jenne

  1. oké…gehoord…duidelijk… Uw verhaal!
   Maar wat ik steeds proef, is dat diepe, nare oordeel over mensen met een uitkering…
   Kan alleen maar zeggen: HOE DURFT U!

   mooie avond…

  2. Ik sluit mij bij de vorige sprekers aan. Met een arbeidsverleden van 37 jaar en daar uitzuigpremies en uitzuigbelastingen over te hebben betaald, heb ik op mijn 59ste mijn werkzame bijdrage aan deze uitzuigmaatschappij wel geleverd. Ik heb vrede met mijn minimalistische uitkering, alhoewel de gevolgen van financiële tegenslagen in het verleden nog steeds hun nawerking hebben Bovendien wil, gezien mijn leeftijd geen enkele werkgever mij nog in dienst nemen. Als ik met al het schrijfwerk en radio maken geld zou hebben verdiend, dan had ik nu geen uitkering nodig.

  3. Wij proberen hier te communiceren Jenne. Dat jij dat aan je laars lapt is jouw zaak, maar ik zal je maar niet zeggen hoe zo een uitspraak voelt. (!)

   Het gaat ook helemaal niet over jou of een ander hier. De discussie hier is vaak van een abstractie-niveau waar jouw geliefde ‘ouden’ het ook over hadden en ze soms hun vingers nog bi af kunnen likken. Dus trek het je niet zo aan en laat je toch niet zo kennen, zou ik zeggen.

   Ik word wel eens moe van mensen die zeggen: die of die van heel lang geleden, die was pas slim zeg, die was een groot geleerde of héél wijs of erudiet. Belachelijk. En hier (op internet) zit soms crème de la crème en die wordt niet gezien. Bah!

   Het is net alsof je naar een mens zit te luisteren die heel zijn hard bloot legt aan een mens en dan tegen dat zelfde mens klaagt dat het maar nooit een goed mens ontmoet, een échte vriend. En die goede mens zit dáár tegenover je.

   Maar goed. Ik probeer op internet nooit zo persoonlijk te zijn, dat schiet namelijk niet zo op.

  4. Marie Anne, probeer eens onderscheid te maken, er zijn legio mensen in Nederland die een uitkering hebben, en echt nooit meer aan de slag gaan, het was ooit bedoeld als een nood toestand te verzachten, maar waar nu vol op misbruik van wordt gemaakt, on the road again ik ben vele malen opnieuw begonnen, als je onderneming misloopt, stard je opnieuw, maar voor niet ondernemers is dit moeilijk te begrijpen, je moet vechten in je leven, anders begraven ze je levend, Jenne

  5. Ik bespeur hier een nogal polarisering.
   Zou het niet kunnen zijn dat er uitkeringsgerechtigden en uitkeringsgerechtigden zijn.
   Zij die de boel saboteren en zij die eigenlijk gewoon te weinig krijgen.
   De saboteurs verpesten het voor de rest zeker qua imago. Alhoewel het aantal dusdanig mee schijnt te vallen dat streng controleren relatief gezien gewoon te duur is.
   Tja, wie ben ik… En mooi dat er in Nederland nog steeds een vangnet is.

  6. Ach AntiSoof, jij staat zo anders in deze wereld als ik, zo als jij denkt past mij absoluut niet, het leven is namelijk niet zo zoet sappig als dat jij dit doet voorkomen, het is eten of gegeten worden, en ik heb geleerd dat hypokriete gezeur aan mijn laars te lappen, daar kan je namelijk niet je achterstallige rekeningen mee betalen, en persoonlijk zijn, ja daar heb ik nu ook mijn neus vol van, groet Jenne

  7. Jenne ,”* ik ben niet uw vijand ,slechts ziel op een mensenpad dat evenwijdig loopt voor nu.”( *als niemand anders deze uitspraak claimed dan ikke)Maar je maakt het nu wel een beetje bont , vergeet de nuance ,het lot , e.d Omdat jij alles voor elkaar hebt weten te krijgen is het niet overdraagbaar als meetlat! Oke jij hebt er hard voor gewerkt …. pfffff good for you! Maaaaar wat weet je over mijn werken? Hier siert de ouderdom een weinig wijsheid , met name door het betrachten van een onbevooroordeelde visie ! Je zou gezien je levenservaring de nuance wel hebben gezien , heb je haar ook herkent?

  8. Beste Marcel @ 9, ja misschien heb je gedeeltelijk gelijk waarschijnlijk wel, ja het lot ja ik ben er nog en jij ook, ik ken heus wel mijn geluk, en dat gun ik ieder één, nou voor elkaar hebt weten te krijgen, pppffff offers mijn beste, tot mijn 70 igste bezig geweest, druk jour et nuit, ik ga niet zo ver in mijn uitleg meer, maar ik begrijp je een stuk beter als dat jij denkt,
   maar je bekijkt het met andere ogen, jij kent ook die armoede uit je jeugd, en dan nu schijnt alles uit de hemel te vallen, hoe lang nog vraag ik mij met mijn synische geest dan af, groet Jenne
   ~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~
   REDACTIE:
   -FAKE POSTING ONDER GESTOLEN NAAM LATEN STAAN
   OM INTENTIES VAN DEZE TROLL TE TONEN-

  9. Jenne , ik ageer ten zeerste tegen jouw stelling dat alles uit de hemel valt! Jij hebt geen idee van de druk die op je gelegt tracht te worden wanneer je een uitkering “krijgt”.Bovendien is bestaan op deze planeet alleen mogelijk als je je met geld bezig houd? Ik vind van niet!

  10. Wie heeft ooit het recht menen te hebben om te kunnen bepalen dat 99,9% van de mensheid het recht op leven op deze planeet zuur en vooral ook bitter moet verdienen?

  11. ‘jij staat zo anders in deze wereld als ik, zo als jij denkt past mij absoluut niet, het leven is namelijk niet zo zoet sappig als dat jij dit doet voorkomen,’

   Zoals ‘ik’ denk? Jenne, zoals ik denk, dat is een keuze om te zo denken, maar IK bén mijn denken NIET! Mijn denken is vrij en probeert de realiteit te begrijpen en evt., als ik daar een gelegenheid voor zie, te duiden. Je moet begrijpen dat wat ik schrijf geen ‘vast’ gegeven is. Het denken is als een geest of als een vlinder. Dat denken is niet vast als een rots. Het leven is namelijk als golven en hangt van toevalligheden aan elkaar. Bovendien zijn de meeste mensen duidelijk gehersenspoeld en ik vind het leuk om als daar reden voor is, die hersenspoeling een beetje te ‘verzachten’. En gij vergist zich, beste Jenne, in mijn hart ben ik zeker niet zoetsappig, maar wat heeft het voor zin om mensen met botte en slechte woorden tegemoet te treden hier? Dat vind ik niet aardig. Daarom probeer ik mijn best te doen aardig te zijn, en dat kost me moeite soms.

   ‘het is eten of gegeten worden, en ik heb geleerd dat hypokriete gezeur aan mijn laars te lappen, daar kan je namelijk niet je achterstallige rekeningen mee betalen’

   Wat een nare filosofie zeg. En het leven is zo mooi! We zijn porverdrie geen beesten ook al gedragen sommigen zich wel zo. Ik verdom het gewoon om zo materialistisch te zijn, dat vind ik geen leven.

   ‘en persoonlijk zijn, ja daar heb ik nu ook mijn neus vol van’.

   Nou, trek de dingen hier dan ook niet persoonlijk aan? Praat dan een paar maanden zonder IK in de zinnen?

  12. Nee ’t is waar Marcel, heb in mijn jeugd, provo gebeuren, contact gehad met de overheid de gerechtelijke macht, de elite, en ja toen wist ik, vies soort mensen ver van daan blijven, if you cant beat them join them, dan kun je ze van binnen uit mollen, ga niet verder hier over, ja mooi the live of Brian, maar die hele tijds perio was fantastisch maar heeft toch niet zijn beloftes kunnen vervullen of waarmaken, groet Jenne

  13. Arend, @ 13, het is geheel vrijblijvend dacht ik, als je tenminste de tijd krijgt hier over na te denken, je kunt kiezen malle molen of gehakt molen, Jenne

  14. ‘binnen kort staat Europa in de brand Macron ziet de bui ook al hangen, 50 000 Jihadisten in Europa bewapend getraind en spijker hard, in no time ligt je kop er af, mamie Merkel blijft maar met haar poppen ogen rollen, wat een zooitje, sta jij hier wel eens bij stil, of denk je dat God dit op gaat lossen, Jenne’

   Sta ik daar wel eens bij stil? Bij zulke politiek? Wel eens, maar dan vergeet ik het maar weer snel. Politieke boodschappen zijn wapens, Jenne. Ze manipuleren de geest met gevoelens. Ze maken de mens bang. Ze zijn bedoelt om de geest met emoties te sturen.
   Ik luister daarom nooit (bijna) naar het ‘nieuws’, de boodschappen die de mens (blijkbaar) moet slikken. Het ‘nieuws’ is geen verhaal of beeld, nee het is een wapen tegen de mens.
   Men zou (dus) niet naar het nieuws moeten luisteren of kijken, maar men moet er naar (NAAR) kijken en her BE-luisteren. Ze vertellen zo veel dat de wereld al 10 keer vergaan zou zijn als ze de waarheid spraken.
   Wie heeft die 50.000 geteld bijvoorbeeld? En waarom zijn ze geteld en waarom vertellen ze dat? Waarom? Kunnen ze ‘ze’ niet beter aanhouden en veilig stellen, ipv ons ermee te beïnvloeden?
   Dat klopt toch niet?

   En God, daar kan ik dus niet over oordelen natuurlijk. Maar zover ik van de geschiedenis weet moet de mens het zélf oplossen. Wie zegt waarom is alles zo rot? die begrijpt niet dat alles perfect is zoals het is en de ‘zooi’ die er is wordt door de mens zelf veroorzaakt, dus de mens moet het zelf maar oplossen. Kortom, alles is (in principe) goed en dat nieuws is manipulatie van de eerste orde, vind ik.

  15. En in het vuurtje tussen Jenne en zijn discussianten, stookt Antichrist lekker het vuurtje op.
   Maw. Jenne’s e-mail is opgezocht, zijn Avatar gekraakt en dan ‘Fikken jongens’..

  16. Ja-ja, het is me wat, allemaal. Zelfs de stelling waarover we het hebben roept de nodige vragen op Want als je er over gaat nadenken is die net zoiets als de kip en het ei: Is het nu een ziek systeem dat zieke mensen produceert, of is het de mens die het systeem verziekt?
   En wanneer dat laatste niet het geval is, wie doet dat dàn? God soms?
   Enfin, elke vraag roept nieuwe vragen op, en eer je het weet ben je met je hoofd in de wolken druk bezig met God te zoeken. Nu ja, ik bedoel maar… Atheïsten en agnosten verenigt U!
   En daar komt dan nog bij dat veel (zo niet àlles) van wat wij fout vinden, in werkelijkheid juist goed is, en vice versa. Zodat we op de keper beschouwd nergens een geschikte plaats kunnen vinden voor onze eigen bescheiden mening. Nu ja, bescheiden… Uiteindelijk zijn wij zelf de enigen die het bij het rechte eind hebben, of niet soms!

   Maar stel je toch eens voor hoe je je zou voelen wanneer je – net buiten de vervuilde dampkring – van daaruit de aarde zou moeten gaan besturen, zoals God door sommigen wordt verondersteld te doen. Mijn hemel, je moet er toch niet aan denken! Of misschien juist wel?

  17. Ik heb nooit een centje uitkering ontvangen van de overheid, wel me eigen blauw betaald aan het systeem, maar moest me prive verzekeren, €500 per maand.
   Er waren tijden dat het voelde als een aderlating en tijden dat ik er niet eens naar keek.
   Je maakt een keuze in het leven om een verzekerde loonslaaf te zijn of iets te ondernemen, neem het succesvolle ondernemers niet kwalijk dat ze juist gegokt hebben en er vaak keihard voor gewerkt hebben. Dat socialistische gelul hangt mij de strot uit, losers die een ander het licht niet in de ogen gunnen en zelf geen initiatief hebben.

   Uitkering; Na 20 jaar mijn premie betaald te hebben en arbeidsongeschikt te raken was het eindresultaat: kon van de uitkering mijn vaste lasten betalen, daarna was het op, interen op wat ik nog had. Ik heb het gered.
   Ben doorgestart. Ondernemers zijn de ruggegraat van de samenleving, anders is er communisme.

  18. Sofia @ 21

   de twijfel houd ons denken instant, een zoekende geest leeft, denk aan ” ik denk dus ik leef”
   René Descartez, alles waar we mee bezig zijn is ons door de mensen gegeven, en zodoende ook door hen bedacht, zelfs de grote, kleine religies zijn door de mensen bedacht en ten tonele gevoerd, zoek je Eigen geloof, we komen alleen op de wereld, en gaan er ook alleen weer uit, dust to dust, wat er met onze ziel gebeurd, is niet aan ons om te weten, groet Jenne

  19. Cozmic, @ 23

   Moeilijk onderwerp, je bent ondernemend of niet, bij sommigen is het ingeboren, bij anderen kwam het voort uit noodzaak, het is een gift, een donne zo als ze hier zeggen, ja en dat roept soms afgunst op, maar daar is mee te leven, je moet zeker over een grote doses gezond verstand beschikken, het moderne I.Q. dan, blijf op de achtergrond, doe je ding, en speel vaak I am on the road again, ik heb vele malen opnieuw moeten starten, na een fiasco, gelukkig had ik de goede vrouw naast me staan, maar het kost veel energie dat vechten, en vaak niet tegen die umwelt, maar gewoon tegen die domme bureaucratie die je sloopt, groet Jenne

  20. AntiSoof @ 15

   Jij vergeet alle narigheid snel, om dan verder met je kop in het zand verder te mediteren, maar al is de bedachte gezellige leugen nog zo snel, de waarheid achter haalt hem wel, je zou er goed aan doen je zonder angstig of bang te maken, je voort tebereiden op de réaliteit,
   en die is niet echt leuk of fatsoenlijk, groet Jenne

  21. Jenne, je schreef:

   ‘Jij vergeet alle narigheid snel, om dan verder met je kop in het zand verder te mediteren, maar al is de bedachte gezellige leugen nog zo snel, de waarheid achter haalt hem wel,’

   De waarheid achterhaald inderdaad (vaak/soms (altijd?)) de leugen, Jenne.
   Of ik dingen vergeet? Hopelijk wel, als we alles zouden onthouden, dan zou dat niet leuk zijn, denk ik.
   Maar over welke bedachte leugen heb jij het toch? Vind jij het een leugen als ik jou zeg dat de meeste mensen geen idee hebben van hun geestelijk werktuig en daarom maar wat ‘denken’, precies hoe het uitkomt?
   Heb jij jouw eigen gereedschap wel een bekeken (je hersenen, je brein) en heb jij de gebruiksaanwijzing van je geest al eens gelezen? Of weet jij die gebruiksaanwijzing al? Kun jij al zelfstandig nadenken? Zonder de leugens die men in jouw hoofd gestopt heeft? Heb jij je eigen denken al eens onderzocht, of ga jij ervan uit, omdat jij over dat denken beschikt, dat jij jouw eigen denken beheerst? O,o, Jenne. Vergelijk het met een machine. Zou jij de gebruiksaanwijzing ervoor willen hebben of doe je maar wat?
   Dit alles heeft niets met ‘je kop in het zand steken’ te maken. Eerder met de realiteit, net zoals die ‘filosofen’ bedoelen waarmee jij zo te koop loopt. Heb jij die Descartes goed bestudeerd en heb jij de kritieken op zijn denken bestudeerd en begrepen? Eerlijk, dat alles heeft niets met meditatie te maken, eerder met je verantwoordelijkheid nemen, maar dan op denk-niveau, want zeg nou zelf, moet er niet eerst denken zijn en dan pas doen?

   ‘je zou er goed aan doen je zonder angstig of bang te maken, je voort tebereiden op de réaliteit’

   Mee eens. Maar waar haal jij toch vandaan dat er iemand (ik?) angstig zou zijn? Jenne, wat bedoel jij toch te zeggen? Ik vrees dat je zelf niet beseft wat je zegt in je oordelen. Wat je zegt, zegt veel over wat JIJ denkt.

   ‘en die is niet echt leuk of fatsoenlijk, groet Jenne’

   Dus jij denkt dat het goed is om onfatsoenlijk te zijn en je vind de realiteit niet leuk? Want als jij de realiteit onfatsoenlijk vindt, dan vind jij dat de mens dan ook maar onfatsoenlijk moet doen?
   En waar lees jij toch dat ik de realiteit niet zou kennen of begrijpen?
   Maar goed.
   Het is niet eerlijk nu. Ik beschik over kennis die jij blijkbaar niet hebt, dus ik ben gedwongen om fatsoenlijk te zijn, wil ik er geen misbruik van maken. Snap je? We spreken en schrijven op verschillende golflengtes.

   Jij hebt van jouw kant (als je tenminste eerlijk bent in je schrijven) volkomen gelijk. Daarom bied ik bij voorbaat mijn nederige excuses aan voor de grofheid in mijn teksten.

   Met vriendelijke groet.

  22. AntiSoof @ 27,

   prachtig, Confuciaans einde aan je betoog, de bambou die buigt voor zijn meester de Wind, maar niet breekt.
   Heb jaren lang het doceren van de wijsbegeerte mogen bijwonen tegen een kleine vergoeding, op de universiteit van Toulouse, mijn schoondochter Philosophe benoemd aan de Sorbonne te Parijs, die vaak mijn vragen uitlegt, maar goed natuurlijk ben ik maar een leek !
   Ja ik draag zo veel mogelijk mijn bezorgtheid uit, aan de anderen, de evolute staat niet stil en is ook niet altijd in opgaande lijn.
   Ja en wat mijn denken betreft, doe ik maar wat, vertrouw op mijn Intuïtie, en gebruik het geheel zo goed mogelijk, aan indoctrinatie ontkomt geen mens, maar door mijn twijfels geholpen, heb ik het tot nog toe aardig gered.
   Vind jij dat ik te koop loop met de Philosophen, nou ja het zijn natuurlijk ook de besten onder ons, ja je zegt het zelf je beschikt over kennis die ik node moet missen, maar die uitspraak is dus van jouw, en ik benoem je niet als angstig of onfatsoenlijk, lees het maar even terug, en ja ik zie de toekomst somber te gemoet, niet voor mij zelf maar voor de genen die mij lief zijn, en dat je als Lot zijn vrouw als een zout pilaar moet toezien, hoe alles veranderd in rood bloed en ash, maakt mij somber en droevig, Jenne

  23. Hartelijk dank voor je uitgebreide commentaar, Jenne.
   Het is leuk te vernemen dat jij in de collegebank zat. (tegen een kleine vergoeding 😉 )
   En fantastisch dat jouw schoondochter een filosofe is. Dat lijkt mij fijn, zo een verlichte intellectueel dichtbij.
   Maar dan, Jenne, dan kun je toch eigenlijk wel weten dat veel van wat we meemaken een illusie is? Een illusie gecreëerd door ‘het tuig’? Het is duidelijk waar te nemen dat er een agenda is achter al de dingen die er gebeuren.
   Maar, en dat denk ik ook, we zouden koste wat kost ons geloof niet moeten verliezen.
   Men kan veel afpakken, doch onze ziel, daar blijven ze met hun tengels vanaf.
   Daarom, Jenne, moeten we moed houden, juist in deze rare tijden, waar krom recht is en recht krom.
   Ik, in ieder geval, raad een ieder die me erom vraagt, aan om toch altijd de zon achter de wolken te zien schijnen. Mijn optimisme is misschien mijn geloof dat ik in mijn kindertijd kreeg.
   Wat er ook gebeurt. En als Lot een zoutpilaar werd, dan was dat door haar ongeloof. Dát is denk ik de moraal van het verhaal.
   Met vriendelijke groet,

  24. De vrouw van Lot veranderde in een zoutpilaar, azoth, het zout des levens, de steen der wijzen, het is maar net hoe je het leest.
   Het bestuderen van wat een ander ooit heeft bedacht zie ik als een beperking om tot iets nieuws te komen, inspiratie komt niet uit boeken of boeklezingen. Leuk om quotes rond te strooien op een verjaardagsfeestje, ik zie toch steeds die semi-intellectuelen vastzitten in hun zogenaamde weten en het aanverwante ego.
   Gelukkig ben ik maar een simpele boerenlul.
   https://www.youtube.com/watch?v=QY2iKzm62AM

  25. Cozmic, jij bent zeker geen boeren lul !
   Ik heb mij dat vaak genoeg afgevraagt, wat moet met je, met al dat weten, het is alleen maar zinvol, als je het weet om te zetten, in een dagelijks denk energie patroon, dit gebeurd natuurlijk ook wel zo hier en daar, ja het weten op zich zelf de wijsbegeerte dit woord zegt het al, het begeren van wijsheid, mijn schoondochter die dus docente is in de Philosophie, zegt om jonge mensen, te helpen zich hun denken vorm te geven, is weten gewoon een noodzaak, zo als met tellen de cijfers met schrijven de letters, is kennis van wat je met het denken, het philosoferen kunt bewijzen en uitvoeren, ’t is natuurlijk een wereld appart, het peinzen om een stelling te bewijzen, om een intellectueel vak uit te oefenen heb je zo veel mogelijk kennis nodig, ook het denken kan zich niet onttrekken aan de evolutie, ja het boeid mij, maar ik ken mijn grenzen, het gaat mij vaak boven mijn petje, ja jammer dan geen réincarnatie van Leonardo da Vinci dan, groet Jenne

  26. Cozmic, drie te lezen boeken

   Celine au bout du nuit ; zo leer je het Franse denken kennen.
   Jack Kerouac ; on the road ; zo leer je de US kennen 30-40-50 iger jaren the real country, now gone.
   Italo Calvino ; why read the Classics ? dit boek helpt je op weg om van het weten te gaan houden, hele fijn besnaarde geest.
   Groet en welterusten Jenne

  27. Jenne, de penis agraricus vind ik een trofee voor het leven.
   Uiteraard is het een soort van afzetten tegen alle semi-intellectuelen die pretenderen meer kennis te hebben. Vastgeroest in hun eigen dualisme denkend dat ze de wereld kunnen dienen met hun drama, bied je ze een optie uit dan verwerpen ze het, verblind door hun eigen licht. Daarom spreek ik over de “zogenaamde wakkeren”, ze zien alleen het probleem en geen uitweg. Arend is er 1 van , hangt vet in het probleem, ziet geen uitweg ook al geef je die op een gouden presenteerblaadje, verslaafd aan het drama.
   Warriors gaan hun eigen weg, nodigen anderen uit, en gaan nog steeds hun eigen weg. Losers vechten nog steeds tegen hun eigen schaduw in de grot van Plato. Werkelijk ontwaken gebeurt op het astraal niveau waar weinigen zich durven te begeven, daar is de “spirit of man” daar worden de plannen gemaakt, de connecties gemaakt, dat astrale niveau wordt nu geregeerd door entiteiten en genootschappen die weten hoe het werkt, de meerderheid van de mensen zijn zombies.
   Waarom? …….

  28. Jenne, we kwamen hier met een klein leger, vanuit een dimensie waar de huidige mens alleen nog een fractie van een herinnering van heeft. Ons plan heeft geen tijd, het is in actie, het is waarheid. Wij zijn de eeuwig brandende kaars die waarheid uitstraalt, geen leugen die er niet in verbrand. Wij zijn hier omdat we deze wereld hebben gezaaid. Wij zijn hier met recht.
   Alles wat zich hier manifesteerd en niet in lijn is met de wereld die wij hebben gezaaid zal verbannen worden.
   zo zal het zijn.

  29. Cozmic, wijsheid, philosophie, zelfs intellect zijn abstracte gegevens, de echte denkers weten dit heel goed, en dat het werkelijk gebeurt in het astrale lichamelijke, esoterische groeps vormings wereld is zeker, zij verwerpen aan blok de religies, in wezen zijn het allemaal nihilisten, ik kom steeds in conflict met Arend om dat ik hem provoseer en tracht hem van achter die zwarte doemdenkers wolken van daan te trekken, maar goed hij vervult zijn rol perfect, so be it, wat jij zegt he loves drama.
   Wij gaan rustig verder op de door ons ingeslagen weg, die ons hopelijk rust en harmony brengt in ons denken, er zijn er meer hier op de WTK site, die ook beter verdienen, en schreeuwen om begrepen te worden, pppfff mensen mooi maar o zo vermoeiend, Jenne

  30. Heeft niemand dan door wat hier gaande is? Een wapenwedloop, maar dan op kleine schaal. De Amerikaan tegen de Rus, of de Noord-Koreaan, voor mijn part. De WTK webmaster tegen de, in zijn ogen, trol. Gewoon hetzelfde, alleen de schaal is anders. De wapens worden steeds geavanceerder. De ’trol’ gebruikt van internet geplukte mailadressen, en als reactie krijgt Jenne een nieuwe avatar. Joepie! Maar lost dit iets op? Wat leert de historie? Het is wachten op de volgende stap in de wedloop.

   Slechts een wijs mens is in staat deze negatieve spiraal te doorbreken en weet dat er uiteindelijk maar 1 oplossing is: de dialoog. Als WTK de ambitie heeft zich te verheffen boven de grauwe massa op internet, is dit het moment. Slechts 1 iemand hoeft de grootsheid op te kunnen brengen zijn trots in te slikken om zodoende een dreigende ‘oorlog’ af te wenden en om te zetten in een vreedzame samenwerking. Zo simpel kan het zijn. Maar die trots hè, die kan je soms zo danig in de weg zitten. Kom op en toon die wijsheid en kracht eindelijk eens!!

   Breng de mooie woorden eens in de praktijk. Het alternatief? Het verloochenen van je eigen levensvisie; liefde die het verliest van zelf aangemeten (schijn)trots, resulterend in een ‘oorlog’, waarvan je overtuigd bent dat je die gaat winnen vanwege een vermeende macht in de rol van webmaster. Een macht die je groter acht dan die van je ’tegenstander’, de ’trol’. Maar is dat wel zo? Die grotere macht? Tot nog toe is daar niets van gebleken. Kortom, wat verkies jij? Het conflict of de dialoog? Of anders gezegd, wint je trots of je grootsheid?

  31. mooie woorden evert. Je daden ook bij je woorden voegend..? Jenne krijgt een nieuwe Gravatar…???? Wat een intrigantenopmerking.. JIJ bent degene die Jenne kaapt en ermee aan de haal gaat.. Wie stookt continue het vuurtje op. Wie is de minkukelaar, een term waar je maar weigert op in te gaan in relatie tot je gedrag? Anders dan na 4x gebruik te melden dat ‘het nu wel een versleten term aan het worden is’.. Ohhh, raakte het je zo? Trapte ik op de minkukelteen..??

   Lopen rotzooien, het hele systeem ondermijnen, als een ratje het vuurtje opstoken.. Luchtbelretoriek, dát is wat je hier weer loopt te prediken.. De ‘persoon-achter-evert’.. Laat ik het netjes houden. Niemand krijgt hier een ban, wanneer die zich houdt aan de simpelste regels en daarbij vooral andere mensen in hun waarde laat!!!
   Dat laatste dienen we kennelijk voor de ‘Everts’ van deze wereld in de spelregels te zetten..?? Mensen minkukelen en indirect dus een vuurtje opstoken bij hen en hier op de reacties onder artikelen. De ultieme doelstelling van een TROLL. Ga eens in op het minkukelen ipv dit wéér in een andere vorm te presenteren. Wie ben jij om hier te gaan ‘supervisen’ en vertellen ‘hoe het zit’…?? Trots meldend dat meneer in staat is om virtueel-digitaal de zaak te sabotteren, ‘in deze oorlog’... Sukkel.

   Trollen kenmerken zich door de ‘gespleten tong’; een tong die elk woord dubbel doet klinken.. Lege retoriek en vervolgens hier nu mensen aanspreken op hun ‘ethiek’ en ‘moraal’…? De moraalridder uithangen en de site en webmaster aanvallen en proberen heel slim’ op déze manier een hak en te kakken zetten..? Nadat eerst andere mensen zijn geminkukeld, op basis van gevoelens van meerderwaardigheid. (‘Wat ben jij dom, want luister eens naar mijn slimheid‘) Presenteer je op een fatsoenlijk menselijke manier, toon-jezelf, en je wordt gewoon, als magie, opgenomen in de club van mensen die hier proberen elkaar te stimuleren, helpen, inzichten delen etc. Dan stopt het trollen, PER DEFINITIE..!!

  32. Evert, je stelt dat de dialoog “‘De Oplossing” is. Dat zou mogelijk kunnen zijn, alleen het is lastig om springende kikkers in één kruiwagen te krijgen daar zij allen uit een ander nest komen. Hier spelen overtuigingen, indoctrinatie en leefomgeving een heel belangrijke en niet uit te wissen rol. Voor mij persoonlijk zijn de dingen die ik heb meegemaakt en getoetst heb en zeer belangrijke rol op mijn eigen overtuigingen en weten. Hoe kan iemand iets neerzetten dat hij of zij nog nooit beproeft heeft en maar slechts aannemen mag/moet omdat de ander het zegt? Het in de waarde laten van een mens speelt natuurlijk ook in het bijzonder mee (de weg van de persoonlijke (ziel)evolutie).
   Ondervindingen zijn ook weer persoonlijk gebonden zowel op geestelijk en het fysieke vlak dat vindt je terug in de religies, voeding en geneeskunde. Niemand, Niemand! is gelijk….
   Voor het zelfde moeten wij zoeken naar de oorsprong van alles, het oerbegin. Ja, dan kan je zeggen; Het is één, gelijk…
   Tot die tijd, dat we misschien weer samen komen, is het een respect van woorden en daden gericht tonen naar je omgeving en medemens.
   We zijn er nog niet.

  33. Mooi geschreven Odette in mijn ogen. Het is de ‘Evert-met-de-25+-IP-adressen’, die graag weer de bal bij ‘de ander’ neerlegt, want die ander snapt kennelijk niet, wat hij allemaal aan het doen is.. Hij bedoelt het goed, maar zorgt via een reeks van 25+ valse IP-adres-nicks voor havock. En dan is het niet zo moeilijk toch de enige mogelijke conclusie te trekken..? ‘Bleekgezicht spreken met dubbele tong’..

  34. Evert
   Vele malen heb ik de persoon achter al het gelazer hier een hand toegestoken om te komen tot een dialoog ( discussie is strijd en past niet meer deze dagen)Het antwoord is een verwijzing naar door de NAM gesteunde ecokabouters ( wel een mooie vondst ). Tot zover heb je gelijk dat er een strijd gaande is , echter die komt van één kant!
   Wie het zwaard opneemt , zal door het zwaard vergaan. (ultieme aikido)In die zin beste Evert ben je slechts toeschouwer van het teloor gaan van negativiteit, geniet ervan en bereid je voor op het licht , alles komt erin te staan , daarvan ben ik overtuigd.
   Voor de sukkel die nog niet durft zijn ware gezicht te laten zien, wil ik alleen maar zeggen “KRIJG HET LICHT” Een oprechte wens van de ecokabouter uit het NAM gebied.

  35. Dank Marcel. Het ‘gevecht’ in de ogen van ‘Evert’ komt van vele kanten.. Hoe infantiel kun je zijn. (kinderachtig onwetend)
   Inhoudelijk is er geen enkele reactie gekomen op het ‘minkukelen’; dat zegt toch genoeg! Alsof we niks beters hebben te doen, dan op dit klasje van Everts-kleuterschool te letten..
   Sorry hoor, maar anders kan ik het niet kwalificeren. Of hoe je van een zeepbel een hele zaak kunt maken. Keer op keer uitgenodigd, zich te ‘gedragen’ (alleen het woord al) binnen de spelregels. Vooral de minkukelarij van alle waardevolle reacties, van mensen die oprecht bezig zijn, wijzer te worden en elkaar te helpen bewuster worden.

  36. @ Aqaurius( watersukkeltje)
   Ik draag je geen kwaad hart toe maar wil je wel wijzen op het feit dat wat jij doet , nou niet bepaald transparant en respectvol is. Dat opzich maakt je een beetje tot een bully vin je ook nie? Een ” Als je het niet zo doet als ik het zie ga ik zieken”, soort van handelswijze , das triest want erg kinderachtig. Dus bij deze steek ik nogmaals mijn hand uit naar je en nodig je uit op de koffie of een consumptie naar keuze( de NAM betaald)( of eigenlijk jijzelf want de Nam ( een naam die ik graag met kleine letters schrijf)heeft genoeg aan jou verdient wil ik wedden) , je mag zelfs een dialoog met me voeren discussie past hier niet. Ik zou zeggen tot snel!

  37. @ Guido
   Ach mijn beste in de oude tijden ,nog met de rnf en Paul , hebben we heel wat trollende sukkels te pakken gehad . Deze man denkt dat ie een missie uit te voeren heeft , soort van ziektebeeld opgenomen in de bijbel van de psychiaters( waarvan we weten hoe wetenschappelijk die is). Ik zie het als een vorm van onvolwassenheid , een ontbreken van feiten , en een vorm van’ superheldendom ‘, met de nadruk op de laatste lettergreep , altijd anoniem en met het gelijk aan zijn zijde.
   Zijn argumenten rammelen hoevaak zijn coz paul of ik niet gegumd ( we hadden je de gouden gum nominatie aangeboden. Maar feit is dat je een podium bied van ; vergelijken , delen , groeien , informeren , we gaan er gewoon mee door ! En soms ergeren we ons aan elkaar en dan dienen we in ons zelf te keren en te onderzoeken waarom dat is . Maar als je één soort van ergenis steeds weer tegen komt kan het ook wel eens aan de ander liggen , denk ik dan…..

  38. Dank Marcel. Dat waren nog eens tijd. RIP voor Paul. Ik doe bij alles niets anders dan ’terugkoppelen’.. 😉
   Het gummen was een duwtje links, een duwtje rechts. Maar altijd vanuit ‘off topic reactie’ en/of ‘beledigende reactie’..
   Nu dien ik -als ik goed geluisterd heb- mijn ethish/morele aspect te verwoorden in de spelregels hier.. Minkukelen is namelijk niets anders, dan leep de betweter proberen uit te hangen, door andere mensen/reageerders, te ridiculiseren en te etiketteren als DOM en/of ONWETEND.. Om vervolgens jezelf als kennelijk erudiete alles-weter op te stuwen in de vaart der volkeren.
   De ethisch/morele aspecten van dit gedrag dien je in je te hebben en in je dagelijkse leven toe te passen. Zo ook hier. Je gaat mensen niet kleineren. Soit.

  39. Neen aqaurius ik snap jou niet, in het geheel niet . Zet je eigen smoelwerk net als ik en je eigen naam hier en je hebt een podium . Snap jij dat !

  40. Of auqaurius ( bob van der bibs) we hoeven elkaar immers geen mietje te noemen , treed gewoon met open vizier en handpalmen open naar voren ( je dacht toch niet dat ik helemaal digibeet ben wel?)

  41. Een mooi oud Hollands woord voor dit soort lieden is, smijgelaar, smijgelen kwijlerig denken en schrijven, met speeksel wat uit hun mondhoeken druipt zitten ze op het puntje van hun stoel hun kwaad te beoefenen, treiterende soort mens, in sommige omstandigheden goed bruikbaar voor de overheid, om mede mensen te verraden, geen helden dus, meer een drol op straat waar je om heen loopt, volgens Cozmic.

  42. Ik denk dat coz met zijn hart voor planten , een goeie drol niet verloren zou laten gaan . Of zoals de oude boeren zeggen goeie stront is nie verkeerd nie!

  43. Tegen wie heb je het in godsnaam WATER, je doet me in toenemendermate aan een psychoot denken , nix mis mee , maar wel even het contact met de algehele realiteit verloren ( of verblijvend in een alternatieve realiteit , wie zal het zeggen )wees ajb een beetje duidelijk!

  44. ja allemaal gelezen reeds, dus ? niets nieuws heb het gezien kreeg geen t-shirt.von het wel een b-tje over the top van de schrijvert….. maar dat kan hier!.

  45. Kortom komt nogal paranoïde over ( op mij dan) Ik weet i.e.g. van geen achterkamergesprekken…….. die laat ik dus geheel aan jou.

  46. Aquarius, hoe kom je aan het e-mailadres van Jenne?
   Is toch wel een heftige inbreuk op de privacy van een medemens, vind je niet?
   Ik besef dat het in mij niet zou opkomen om dat te doen. Waarom heb jij daar geen moeite mee?

  47. @ mc
   Dat is de goede vraag ……. nie dah-juh-un antwoord moet verwachten,maar goeie vraag!

  48. Wat ik al zei ,hoog: “ik krijg mijn zienswijze niet als algemeen aanvaarde , dus ga ik zieken …..”gehalte wat mij betreft. Nauwelijks de aandacht meer waard.

  49. Aquarius,
   Marcel heeft het goed voorspeld…idd niet echt de antwoorden die men zou verwachten, gezien de vragen.
   Wat moet dit voorstellen een soort afpersingsactie, en Jenne heb je als gijzelaar? Hoe kronkelig is dit….pfff

  50. Oops wrong planet wrong incarnation…………. Ik begin te zien! oppassen geblazen.

  51. Aquarius, bijna goed…does nog een poging. 😛
   Weet je, ik vind het een trieste bedoeling om op zo een manier te communiceren. Dom ben je niet, maar helaas zit bij jou ergens een schroefje los…sterkte!

  52. Er ontstaat hier een afgrijdelijke afspiegeling van Dante’s Inferno, het rijk van de geestes zieken, bbbrrr arme Guido.J !

  53. Zucht, er is in de broncode gekloot. Bij alle ‘gekaapte’ avatars van jenne staat net ietsje anders als bij de anderen.
   Verder is het de site van Guido, en die bepaalt de spelregels. Dus als die bijvoorbeeld verschrikkelijke reclame wil maken voor het koningshuis, iedereen wil minkukelen, de ufojager wil uithangen dat is dat z’n goed recht. Het trekt uiteraard wel een select groepje mensen aan en iedereen die daar niet thuishoort wordt eruit geknikkerd. De ongeschreven spelregels dus, aan den lijve te ondervinden voor nieuwkomers.
   En het regeltje © 2008-2017 WantToKnow.nl WordPress powered Tip de redactie Adverteerders Cookies Privacy policy onderaan elke pagina is inderdaad niet helemaal uitgewerkt. Geen idee hoe dat wettelijk zit.
   Voorlopig mogen jullie van mij lekker doorgaan met kwaken, ikke is even weg.

  54. @Evert schreef; ‘Waarom volharden in een kansloze strijd?’
   Waarom überhaupt jouw strijd voeren? Er zijn hier mensen gegaan en gekomen in de loop der jaren, sommigen voelden zich hier thuis en hadden wat te melden en anderen vertrokken weer. Waarom wil je de overwinnaar zijn? Wat is je doel? Er zijn talloze artikelen hier geplaatst door de webmaster, naar ieders smaak of niet. Zie hem als een kok, maar weet dat een kok niet naar iedere mond kookt. Je hebt maling geregen aan alles. Een dwangmatigheid van je profileren is inmiddels heel bedenkelijk geworden net als een aantal anderen, nu en in het verleden…
   Is het wellicht de tegeltjes wijsheid die bij jullie boven de schouw hangt.
   https://i.pinimg.com/736x/0c/fb/7a/0cfb7a5d3af39ad182df7003dd37b9db.jpg
   Klinkt cru, maar waar zit je mee? Aandacht kan je overal krijgen.
   Gebrek aan aandacht

   Behoefte aan aandacht

   Gebrek aan aandacht ontstaan in de jeugd is in feite gebrek aan liefde. Dat kan later allerlei gevolgen hebben zeker wanneer het moeilijk is om dit onderdeel een plek te geven in uw leven. We noemen wat voorbeelden:

   U kunt uzelf op tal van manieren afwijzen of afkeuren
   U kunt verbitterd raken, vol wrok zijn of boos zijn op anderen
   U kunt het gevoel hebben dat u slachtoffer bent van de situatie of anderen de schuld geven over hoe u zich voelt
   Wellicht hebt u de neiging zaken erg persoonlijk op te vatten

   Gevolgen

   Een verlangen naar warmte, liefde en aandacht kan ervoor zorgen dat u alles uit de kast trekt om aandacht te krijgen.

   de één wringt zich in alle bochten om toch die aandacht te krijgen waar hij/zij zo naar verlangt
   er kan een vorm van pleasegedrag of claimgedrag ontstaan
   sommigen raken verslaafd aan aandacht of komen in tal van afhankelijkheidsrelaties terecht

   Zoek hulp!!
   https://www.desteven.nl/training-coaching-vraagbaak/behoeften/behoefte-aandacht

  55. Als ik mij zou storen aan bepaalde zaken zou ik weggaan en mijn tijd anders gaan besteden (gebeurt wel meer met mij wat ook heel gezond is voor je ervaringen). Zeker niet ten koste van anderen mijn wil opdringen of i.d. gaan kapen. Waarom zou ik? Ik zie het nut niet er van in…..
   De wereld ligt open er is (eigen) keuze genoeg. Het internet is een grote bibliotheek waar je rond kan hangen in de zalen van het voor jou nog onbekende met de wetenschap dat je naar binnen kan maar ook de deur achter je dicht kan trekken.
   Je kan altijd een eigen website (bibliotheek) beginnen met eigen bevindingen, wetende dat je daar altijd welkom bent en met eigen mede denkers kan filosoferen of ga lekker tuinieren 🙂

  56. Tja, hoe simpel is het verhaal.. Dank Odette. Vastzitten in persoonlijke overtuigingen. En dat als ‘gevierd’ wetenschapper.. Zuur vanachter je PC proberen anders-denkenden te beschieten vanuit je eenzaam-ivoren toren.

   Maar het gaat hier niet alléén om.. Er is een verborgen agenda van deze personen. Gevoed door big pharma/overheid en de Cees Renckessen van deze wereld. Dogmatische critici, die zelfs de wetenschappelijke kritieken willen uitbannen, getuige bijv. hun rioolwerk om dr. ir. Coen Vermeeren (UFO’s en 911-onderzoekpublicaties) te vernietigen.
   Kijk eens naar deze kleffe video, waar heel progressief Nederland voor aan de bel had moeten hangen.. Anti-kwakzalver-inquisitie-woordvoerder Schippers: https://www.youtube.com/watch?v=-TBIPHQ-lHU

  57. Ik vind het aardig schyzofreen om via een gehackte account de moraalridder uit te gaan hangen over een privicy policy op deze website. En al helemaal als je dan nog denkt in je recht te staan ook, zielig! Het gaat dan ook helemaal nergens meer over en dat is de bedoeling van dit soort lieden, slopen destructieve geesten, gelukkig keert dat vanzelf terug 10 voudig.

  58. Dat het hele verhaal gelogen is, blijkt ook uit het direct ondergraven/sabotteren van de duimpjes, bij de nieuwe look-en-feel van de site. Heeft dat wat te doen, wat je ook van die handjes mag vinden!- met privacy/selectief gehoord worden..?? De toen nog anonieme ‘antichrist’ had het hoogste woord hoe je de het ‘systeem van de duimpjes’ kon hacken en sabotteren..! Geen mail van meneer geahd over dat lek..!

  59. @Odette en Marcel (76 en 77). Preciés de nagel op de kop. Het gáát niet om inhoudelijke argumenten. Deze kunnen ook buiten de site en netjes onder eigen naam worden aangereikt. Dan zijn wij -gewoon kwetsbaar en ‘dom’ als ieder ander- bereid het e.e.a. te bekijken.
   Maar in mijn ogen is het allemaal piepschuim lulkoek..! Kennelijk is nu de stok gevonden, waarmee de hond geslagen kan worden. (Na eerder gewoon regelrecht al bedreigd te zijn via mails..!!)

   De enorme energie die hierin gestoken wordt, om aandacht te krijgen, sorry op te EISEN, is een teken van manische achtervolgingswaanzin in mijn ogen. Gemotiveerd door een onderlinge afspraak/werkwijze. Onder het argument: ‘Plaatsen geen namen, bang om in het dagelijkse wetenschappelijke leven herkend te worden..’ Die namen komen dus ook niet voor in persoonlijke e-mails..!!!!
   Tip: Misschien handig om dáár, in dát leventje, dan iets te ondernemen en dáár anoniem te blijven..?? 😉

   Kortom, flikker op van de site als je niet gekend wilt worden en onder vele namen alleen maar loopt te revolten. Maar meneer verdomd te vertellen, dat er een groter TROLLverhaal achter deze acties zit. Mensen die onderling de afspraak hebben en methode om de site aan te pakken. Indirecte aanpak van kritische vaccinatie-artikelen. Zoals Google zich ook al door Big Pharma heeft laten kopen. http://tinyurl.com/y84rnkr2

   Getuige ook een van de zinnen uit de weggehaalde maar niet vernietigde commentaren:
   De manipulatieve berichtgeving is wat lastiger te bewijzen maar voor objectieve lezers wel zichtbaar in sommige onderwerpen.
   (Voel je de minkukel-energie..? Heerlijk lijkt me dat als JIJ kunt bepalen, en vooral in deze woorden geuit, dat JIJ degene bent die dit beoordeeld. Dus geen ‘naar onze mening’ of ‘zoals wij het zien’..!!)

   Alle reacties weggehaald om de simpele reden, dat je niet onder andermans naam hier gaat reageren. Precies zoals Odette en Marcel het netjes uitleggen. Waar is de wettelijke legitimiteit om dit te mogen doen? Neem aan dat je juridisch gewoon strafbaar bent. Ik zal Jenne daarover adviseren, indien nodig.
   Afgezien daarvan flikker ik deze reacties er gewoon af. PUNT.

 25. Als we nu eens kijken naar het heffen van belastingen, dan kunnen we zien dat in ieder geval de inkomensbelasting een directe roof van onze levensenergie is. Want met het inkomen is de levensenergie verbonden, die wij in onze arbeid hebben weggeschonken en daarvoor een financiële beloning krijgen. Die arbeid is vaak sowieso systeemondersteunend, maar de geheven belasting over die beloning is een regelrechte extra diefstal van onze levensenergie. Dus de benaming belastingaanslag duidt op een staatsterroristische aanslag op ons leven! Zij die tot de elite behoren weten meestal aan die aanslagen te ontkomen. Logisch, want zij plegen ze zelf.

  Ik weet dat het extreem klinkt, maar helaas kan ik het niet anders zien.

  1. Yep Quote: “Did you know that the FED is the only for-profit corporation in America that is exempt from both federal and state taxes? The FED takes in about one trillion dollars per year tax free! The banking families listed above get all that money. Almost everyone thinks that the money they pay in taxes goes to the US Treasury to pay for the expenses of the government. ” https://www.infowars.com/our-income-taxes-go-to-the-private-group-called-the-federal-reserve/

  2. Arend ,
   Als we verder kijken zie je de meest debiele dingen in het belastingstelsel bv. de energie belasting waarover dan weer btw wordt geheven , dat is belasting over belasting betalen hoe zot wil je het hebben?
   Deze belastingen zijn bedacht door onze “volksvertegenwoordigers”? dat gelooft toch geen mens meer!

  3. Inderdaad Marcel. Hetzelfde geldt eigenlijk ook over de belasting over erfenissen, het geërfde geld is ook al inkomstenbelasting over betaald. Kijk ook eens naar het zogenaamde in solidariteitsbeginsel.

   “Solidariteitsbeginsel
   de erkenning van het recht op een bestaansminimum voor iedereen en de financiering van dit recht door iedereen; zij het dan solidariteit onder beperkende voorwaarden (arbeid, bereidheid, inkomensonderzoek).
   Gevonden op http://www.encyclo.nl/aangedragen.php

   solidariteitsbeginsel
   [Geschiedenis] idee dat de sterkeren in een samenleving de zwakkere steunen
   Gevonden op https://quizlet.com/104485048/geschiedenis-flash-cards/

   Wat in de praktijk natuurlijk de grootst mogelijke onzin is. Hoe kan dit beginsel inhouden dat mensen die jaren via hun loon premies hebben betaald, dezelfde premies ook nog moeten betalen over hun uitkering als zij zonder betaald werk komen te zitten?

  4. Weet je wat ik denk, Arend? Dat we zonder een belastingstelsel nog in beestenvellen achter de konijnen zouden aan hollen. Ieder in zijn eigen, beperkte leefgebiedje, omdat er geen openbaar vervoer beschikbaar is, en we dus nooit verder zullen komen dan onze benen ons dragen kunnen.

   En Jenne, vind jij een frauderende uitkeringstrekker slechter dan bijvoorbeeld een slimme bedenker van woekerpolissen, of een chirurg die willens en wetens volslagen overbodige operaties uitvoert, enzovoort, enzovoort?

   Wie, o wie, heeft hier op aarde de wijsheid in pacht?

  5. Nou Sofia, het is natuurlijk wel iets anders als je van je Eigen familie steeld, door te frauderen met uitkeringen, als wat de zieke elitaire pseudo leiders doen, van hen verwacht je toch niets anders.
   Jenne

  6. Daar ben ik het helemaal mee eens.
   Jammer is, dat oorspronkelijke nutsinstellingen zo verworden zijn tot graaiersgebied.
   Toch ben ik nog steeds voor belastingen, voor bankinstellingen, voor ziekenhuizen, voor artsen, voor onderwijsinstellingen.
   De oorspronkelijke nutstaken op een betere manier organiseren, vorm geven, is een hele klus. Stapje voor stapje en zorgen dat iedereen mee kan komen.
   Wie dacht je dat er beter wordt van een bankrun? De ‘echte rijken’ hebben allang maatregelen genomen. Gewoon effe onderduiken en later het gecorrumpeerde kansspel weer opstarten.
   Wat dacht je als bijvoorbeeld alle overhead van grote instellingen verdween => werkelozen, uitkeringen als die nog op te brengen zijn.
   Hoe denk je de in rap tempo voortschrijdende automatisering op te vangen. De steeds grotere macht van computers, beveiliging/misbruik van big data, het klimaat dat wereldwijd toch een beetje van slag lijkt.
   Problemen signaleren, prima en noodzaak, oplossingen aandragen geweldig, alles in de hens steken lijkt mij een stap in de verkeerde richting.
   Er zijn op dit moment initiatieven waarvan ik nooit gedacht had dat die er ooit zouden komen. Zoals kringloopwinkels, repaircafees, voedselbanken, meer groen in de grote steden, weer meer volkstuinen, voorlichting voor ‘familiebanken’ …
   Ik vermoed sommige vermogenden achter de schermen, die met liefde hun steentje bijdragen.
   Betrouwbare, bruikbare informatie verspreiden is bijvoorbeeld ook een wapen tegen psycho’s. Als ik in een serieuze bui ben, probeer ik daar op WTK zo nu aan bij te dragen.
   Zoals al vaker ook hier gezegd: Ga in je kracht staan mensen.
   Signaleren is één, bruikbare initiatieven is twee.

  7. Een voortreffelijke en heldere analyse Arend, waar ik het volledig mee eens ben.

   Ik ben van mening dat alles is te herleiden tot de illuminati. Hetgeen Robin de Ruiter schrijft in zijn boek “De 13 Satanische Bloedlijnen” sluit naadloos aan bij jouw analyse. Het zelfde geldt mi onder andere voor de channeling tussen Suzy Ward en haar overleden zoon Matthew (galacticchannelings.com/nederlands).

   Het is zaak die lui te ontmaskeren. Dat zou de MSM moeten doen maar die zijn ook in bezit van de illuminati. Gelukkig hebben we de alternatieve media nog.

   Het beste wat we mi kunnen doen is lichtwerker te zijn en bijvoorbeeld niet over een ander te oordelen die misschien niet het grote plaatje kan of wil overzien (Iedere ziel heeft het recht zijn eigen weg te gaan). Door te oordelen verlagen we onze trilling tot een lagere frequentie hetgeen de illuminati macht geeft (verdeel en heers). Tegen licht/liefde zijn ze niet bestand.

   En mi begint het met eigenliefde.

  8. Koekje je schrijft dat je voor belasting bent voor ziekenhuizen banken etc. , maar heb je je ooit afgevraagd wie het geld maakt? wie , en vooral ook onder welke condities het belastinggeld beheerd en uitgeeft? Weet je ook wie belasting als graai-instrument bedacht heeft? Heb je ooit bekeken hoe we belazerd zijn door de politiek met het argument dat privatisering van overheids instellingen en nutsbedrijven alleen maar ten goede komt aan de gebruikers , want door de concurentie zullen de kosten dalen. Wat hebben we gezien de kosten rijzen de pan uit en de politiek heeft dat waarvoor het volk middels belastingen hadden betaald verkocht aan particulieren. Alleen dat geeft al aan dat belastingen gewoon een diefstal zijn, ten gunste van hen die ze heffen.
   Laten we eens beginnen met werkelijk goede doelen te bekostigen vanuit belastinggeld , en de “vredesmissies”( in mijn ogen een van de meest opvallende uitingsvormen van “newspaek””) door middel van collectes te bekostigen, ik denk dat daar een wereld van verschil te behalen valt en het geeft ook gelijk aan dat opmerkingen zoals , dat we nog in beeste vellen zouden lopen zonder belasting, een grove vorm van mindfuck zijn.

  9. Als je terug gaat naar de basis, dan hebben al die nutsinstellingen een nut. Dat geldgraaiers de boel gehacked hebben, doet niets af aan het oorspronkelijke nut.
   Monsanto en consorten hebben ons voedsel gehacked, is het daarmee exit voeding en gaan we massaal sun gazen?
   Farmacie…, onderwijs… etcetera etcetara, waren vroeger een verworvenheid, een voorrecht.
   Dat anderen stinkend rijk worden van rommel die geen rommel hoort te zijn, is vind ik de echte diefstal. De regering is, denk jk steeds meer het verlengstuk van grote conglomeraten. Waar geld van de bevolking afgetroggeld, naar doorgesluisd wordt. Ja vriendjespolitiek, elkaar de bal toespelen ook.
   Ik zou zeggen terugveroveren die zaak. Boeren die het wel goed proberen te doen steunen, heel zorgvuldig je huisarts uitkiezen en niet alles letterlijk en figuurlijk slikken. Zoals jenne zegt, lekker contant geld houden. Scheelt ook belasting toestanden. Goede boeken kopen. Stem met je portemonnee. Deel kennis. Wees alert op lokale initiatieven.
   Als je op de domme massa moet wachten kun je lang wachten. Het gaat om de kleine dingen die JIJ doet.
   Voorlopig leven we, voor zo lang al het duurt, nog steeds in een van de rijkste landen van de wereld met een van de beste voorzieningen. Ik denk dat je daar ook wel eens bij mag stilstaan.

  10. Koekje leg me nou eens uit wat het aan belastingtoestanden scheelt als je contant geld behoud? Ik zie dat niet zo een twee drie, alles wat je koopt is belast met 21% btw en de inkomensbelasting van de verkoper wordt standaard doorberekent in de verkoopprijs. Het enige dat contant geld geeft is anonimiteit van de koper.

  11. @ 12 mafkees
   Je bent erg vervelend maar niet meer dan dat! Weet dat uitgezonden energie in elke vorm 10 voudig terugkeerd naar de zender. Daar staat je nog een mooie verrassing te wachten, sterkte!

  12. Oho maar daar waar het mij echt stoort en ik het niet aan mezelf kan linken zeg ik dat tegen Jenne, recht voor z’n raap. Dat soort mensen die in de jordaan aarden kunnen zijn zeldzaam aan het worden. Jij daarentegen vind het nodig om dat via een inbreuk op Jenne integriteit te doen, tja dat scoort niet echt hoog in termen van ethiek!

  13. Dat je verworden bent tot zo’n enkelbijtertje verbaasd me , nouja niet echt. Maar vertel nou eens wat is jouw lolletje hierin? Want ons kent ons…..

  14. Ik word een beetje verveelt door dat gedram van je , zie ook geen heil in het verwoorden van argumenten ( waarvoor of tegen dan ook), je bent niet meer dan een lolletje dat ik mij vanavond gun! vervelend dat ik niet op je berichtverzoek reageerde zeker?

  15. tja verder dan terzijde kom je schijnbaar niet,maar het lolletje is eraf, ik vin jou suf…..slaapverwekkend en nie leuk meer dag jongen zoek het lekker uit.

  16. Man of vrouw is om het even, het gaat om lieden die zichzelf in het echte leven niet hebben kunnen manifesteren. Hun wraak daarvoor richten ze in anonimiteit op anderen, eindelijk een gevoel van macht. Meestal eenzame gefrustreerde impotente lieden die in de echte wereld niet gezien worden met een onverwerkt verleden.
   sad but true
   https://www.youtube.com/watch?v=8xPaeONSn_8

  17. Contant geld beste Marcel, euro’s of lokale valuta zijn een verlengstuk van ruilhandel. In communistische tijden was het bijvoorbeeld voor Hongarije een uitkomst.
   Te veel onderlinge ruilhandel maakt het moeilijk om algemene voorzieningen op orde te houden. https://en.wikipedia.org/wiki/Ron_Paul heeft de gore pest aan alle algemene voorzieningen en zweert bij goud.
   Zoals ik al eerder zei, volgens mij gaat om de balans.
   Alleen heeft iedereen natuurlijk wat te mekken over waar dat evenwichtspunt zou moeten zitten. Dan krijg je jaloerse mensen en gefrustreerde harde werkers.
   Helaas is er in welvarend Nederland nog steeds stille armoede. Mensen die geen grote bek hebben, hun kinderen zonder eten naar school sturen en denken dat hun armoede aan zichzelf te wijten is. Iedere leraar kan er wel een paar aanwijzen in z’n klas.
   Hier op WTK (sorry hoor) zie ik vooral grote bekken.

 26. In mijn jeugd was het heel gewoon om te delen, kreeg dit met de paplepel naar binnen, ook het plezier om anderen die minder hadden te verrassen met iets uit jouw overschot, en dat ging heel lang door, als we in een café zaten en er waren armedonders bij werden die zeker weten vrij gehouden, als je in café de moker je heerlijke andijvie stampot met worst had gegeten wat 2.50
  koste gaf je een joetje zo dat 3 anderen ook hun buik vol hadden, het was allemaal zo van vanzelf sprekend, men noemd dat sociale contrôle maar het was zo heel gewoon om elkaar te helpen, en nog, maar je moet wel goed weten op wat voor wijze, en buiten mij, waren de anderen net zo onderling verbonden met elkaar, daarom hebben wij zoveel heimwee naar die tijd, je was nooit alleen, je vond altijd een luisterend oor of een uitgestoken hand, en als ik dan lees dat iemend zich heeft terug gevonden door het lezen van een mythies oosters verhaal, je kunt het ook in onze eigen samenleving vinden, als je weet waar te kijken, ja dat begrijp ik dan niet, er zal nooit iemand vergeefs aan mijn door kloppen voor hulp, hoe dan ook en op wat voor wijze gevraagt, groet Jenne

  1. Het is een heerlijk bevrijdend gevoel jezelf te kunnen zijn zonder het aardse lichaam….je moet er goed voor zorgen zodat het niet ziek wordt, het voelt vaak zwaar ( niet in kilo’s) iedereen laat z’n eigen buitenkant zien met masker…….De meeste mensen denken dat wat ze zien, ze dat zijn……. Dat is het grote probleem in de wereld, de buiten kant………….. Oh als we toch eens ons ware zelf lieten zien……..
   ZELF ben ik nog lang niet zover, het moet voorlopig nog over MIJ gaan, die anderen helpt. Maar ja, heb dan ook alleen lagere school gehad vroeger.
   Groet Jenne

  2. Jenne, je kan met gemak een ander email account aanmaken, 10 seconden werk. Dan krijg je wel een nieuwe gravatar, maar weet men tenminste wie wie is. Totdat Maurits de inlog verbeterd/beveiligd heeft.

  3. …… uitdagingen voor sommigen die er genoegen in scheppen om deze aan te gaan.
   Ja, ik weet het, alles is te kraken, maar om het zoooooo makkelijk te maken als het nu is dat is vragen om getroll. En ja Evert, ik weet het, je hebt bij Anna aan de pc gezeten, die heeft ooit contact met Jenne gehad, jij hebt dat mailadres onderschept en speelt nu je spelletje, is a big boy 😉 Who is next? MC? Hyper? Voorheen was het valse accounts maken met @outlook.com, nu weer een nieuw spelletje, goh, wat ben je toch een grote held.
   Dit niveau van hacken is kinderspel. Hoogste tijd dat ……

  4. Dit is zeer lastig jenne ,hoop dat het snel uit de wereld geholpen wordt. En voor de zielige snuiter die dit veroorzaakt heb ik maar een wens KRIJG HET LICHT. zo dat lucht op.

  5. ik heb met niemand medelijden, ben niet helemaal van de pot gerukt! Medeleven dat kan ik wel opbrengen.

  6. Evert, jouw naam misbruiken is een gotspe, vrijwel onmogelijk, met al jouw pseudoniemen, nevermind that bullshit argument. Ga jezelf niet schoon lopen praten want dat gaat je in geen 10 levens lukken, tenzij mijn aluhoedje het totaal verkeerd heeft opgevangen ( zat inderdaad een satéprikkertje teveel naar Orion gericht)
   Ik zou graag ff in de databank van Wanttoknow duiken en de feiten boven water brengen, gelukkig heb ik wel wat beters te doen en ga er vanuit dat Justice shall be served.
   http://slideplayer.com/slide/7246640/24/images/5/A+theory:+(attempt+to+fit+all+known,+relevant+facts+into+a+logical+explanation)..jpg

  7. Fuck!! Mijn saté prikkers staan echt fout gericht, zelfs verkeerd gepost.
   Evert, ik hoop echt dat je gelijk hebt. Als ik je krediet geef voor iets wat je niet doet dan bvb mijn excuses, ook namens de saté prikkers.

  8. reactie 15 was aan de imposting troll, de lul de behanger, doe niet zo naïef 😛

  9. Ik kan stucken nie duur ook goudband en echt netjes, geef je adres maar even .

  10. Lol, ik stuur wel een paar Polen naar je toe. Beetje MP75 en je hebt een superstrakke muur.
   Geniet van je 15 minutes of fame. Je zal wel een heel diepe haat hebben om zoveel energie te steken in wat je nu doet. Meeste lui die dit doen zijn eenzaam en impotent.

 27. Ons enigste wapen is baargeld, daar hebben ze geen kijk op, alles digitaal mooier kunnen ze het nooit hebben, je hele hebben houwen op een A4 tje, geld moet rollen, het moet rond gaan, het liefste zo veel maal als mogelijk per dag, zo krijgt ieder zijn deel, kun je nog afdingen op de prijs ?.
  Het spel wordt gespeeld ach en knullige massa, kijkt niet langer als hun neus lang is, zodoende graven ze zo als gewoonlijk hun eigen graf, en dat plastikje gaat steeds duurder kosten, en de gene die er mee betaald worden leveren ook nog eens 6% in, ze verkopen het als chiq en modern, maar er zit een hele grote en diepe geheime agenda achter, en O mensen dat hele digitale spul valt of staat met electrisiteit, storingen sabotages, kijk hoe zelfs hier zij, je e mail adres kunnen bemachtigen en misbruiken, hoop dat Guido.J. er wat aan doet, groet Jenne

  1. Jenne het is niet ons enige wapen …. wat dacht je van vriendendienst, naoberschap,het ruilen van diensten zonder geopende beurs etc etc. Er zijn zoveel mogelijkheden met enig creatief denken.

  2. Niet alleen je overuren (als die al uitbetaald worden ) maar ook je ingehouden en later uitbetaalde vacantiegeld word met 52% belast

  3. Ach ik zie dat je toch, sinds de laatste ontmoeting, een stapje hebt gemaakt. Daar gloort hoop aan de horizon……nu nog even de dogmatiek en roest uit het denken bikken de aansluiting met het voelen herstellen en dan kun je met je eigen naam jouw inbreng hier tonen.

  4. Tja als je het niet meer op inhoud kunt winnen moet de strijd voortgaan op uiterlijkheden ……….triest…..Hoog pot verwijt de ketel gehalte imo.

  1. Arend :
   In verband met de link in Uw reactie, is het nuttig de aandacht te trekken op het Report of Iron Mountain :
   http://rense.com/general91/case.htm
   met citaten :
   “The permanent possibility of war is the foundation for stable government. It supplies the basis for general acceptance of political authority.” It lets societies maintain class distinctions, and ensures the subordination of citizens to the state, run by elites with “residual war powers.”…………….
   “Though repugnant to many, “The war system….has demonstrated its effectiveness since the beginning of recorded history.” A viable peace alternative would constitute a giant leap “into the unknown” with its inevitable risks. Genuine peace will be destabilizing until proved otherwise. ………….”.
   Het rapport werd nadien afgedaan als een “hoax..” maar het blijkt eens te meer brandend actueel. De volledige tekst van het rapport is beschikbaar :
   http://www.stopthecrime.net/docs/Report_from_Iron_Mountain.pdf

  1. alles mag naast elkaar bestaan…
   maar of het elkaar veelt…
   helaas ben bang van niet…nóg niet…
   één in bewustzijn van wat Liefde is…

   diepe wens…

  2. Koek, het ontwrichten van samenlevingen is in volle gang, een sinister plan. Ik heb geen moeite met buitenlanders, maar de invasie is wat te heftig, we hebben geen tijd om te aclimatiseren. Daardoor komt er een verdeling. Met een paar miljoen euro kan Afrika weer tot het mooiste continent op aarde gemaakt worden, maar dat wordt geblokkeerd.
   Intussen lopen al die zwartjes hier vitamine D gebrek op te lopen in het beloofde land.

  1. En toen kreeg ik drie kruisjes. Why? Heb ik iemand beledigd of zo?
   Ik ben gewoon mijn weg aan het zoeken, en als dat al meteen wordt weggeklikt hoor ik hier blijkbaar niet. Verdorie!!!

 28. Waar staat dat jij onderliggend zou moeten zijn, wij tasten elkaar af, met veel respect, voor de ander zijn denken, tenminste dat is de bedoeling.

 29. Wat is dit voor een systeem? Wie is Deo Jehéuwah?
  Nadat ik door deze video http://www.youtube.com/watch?v=457akZFYnHo zapte, keek ik naar de aftiteling en daar stond deze naam bij. Raar dacht ik en zocht in de zoekmachine…niemand heet zo natuurlijk. Per ongeluk verwijderde ik de O in deo, en toen kreeg ik dit:
  http://www.familieblij.nl/page67.php uit 2010.
  Wie met vragen zit en liever niet in discussie wil (wat ik adviseer) kan hier info (link hieronder) vinden. Volgens mij is dit een degelijke mevrouw.
  http://www.vooruitmetdegeit.club/moneymakingindustry/de-blije-bank-en-ronald-bernard-de-familieman/

  1. Kom op mc, een per ongeluk foutje in de aftiteling????
   Per ongeluk een o-tje weggelaten: Google geeft het je op een presenteerblaadje.
   En tja, die geitenmevrouw zou het zelfde denken als kritische Vrijland, maar volgens Vrijland is ze een kreng. Ik gun de blije mensen daar hun lol, als ik mij er maar buiten mag houden.
   Dat is alles wat ik erover kwijt wil.

  2. Koekje? Ook overgenomen?
   Begrijpend lezen? Geen fout in de aftiteling maar in mijn spelling tijdens het zoeken in duck duck go…
   Grappig was dan dat ik in het artikel van de blije familie (link boven), pas in de laatste 2 regels het volgende lees…
   “En mochten we God dan toch een naam willen geven, als je de naam Jehéuwah via Google zoekt krijg je nul resultaten. Misschien daarmee wel een naam die de moeite waard is om vanuit zijn onbekendheid en vooral neutraliteit te introduceren onder de mensen? Je zegt het maar …..”
   Verder een fijn weekend voor iedereen!

  3. god en de u.n. gaan kennelijk goed samen zoals het uitkomt, goeie griebus zeg, heeruhmuhtijdje wat een el ende bij el kaar gegrut, dank Mc voor deze background info back in time toen god er nog in zat kennelijk, en vergeet de nlp handgebaren niet, normaal praten schijnt niet over te komen bij de doelgroepen, bij mij werken die overdreven handgebaren averechts, je zegt maar wat je zegt maar niet er met die subtitel handjes er met de neus in gedrukt gewezen willen worden, slikken of stikken en op een bepaalde manier kijken natuurlijk, De Blik. en of het te vertrouwen is, weet ik ut, voel me niet vrij en blij om er even deel van uit te gaan maken op de korte termijn, maar goed het schijnt al lang weer tig duizend leden getrokken te hebben, kan er met mijn pet nauwelijks bij, trouwens het begin van die yt presentatie over banken, de eerste paar minuten waren best goed, misschien wel eng goed, de rest nog niet bekeken, misschien nog af kijken, misschien.

  4. co opting kapen van onderwerpen een roze sub prime strik er omheen en verkopen, terwijl ik er nog nauwelijks zelf over uitgedacht ben is het al weer hap snap ingepakt en gemarket, we lopen al weer tig jaren achter De Markt blijkt maar weer, of het nu om geld goud of vliegende schotels gaat, god en de u.n. en de paus daar kan je niet om heen, god en goud van oud zak maar zeggen, om te spugen best wel, maar goed ze doen maar, armzaligen die niet armlastig zullen zijn, deplorables zou hilly zeggen, op z’n u.k.’s uitgesproken met een keelklank die tegen overgeven aan zit, en vergeet niet de grote bekken inderdaad Koek klopt, die grote smoelen, geen schandalige knagende stille honger s’ochtends in de schoolbanken in ieder geval, dacht gisteravond een relaxed avond wandelingetje te kunnen maken in de polder aangrenzend aan, moest me weer een weg banen tussen de luid mobiel telefonerende bokkiewokkie gasten, wel doorvoed en goed gekleed en na 5 minuten nog lang niet uitgepraat, welk onbegrensd abonnement levert Soros bij het verkrachtingsuitreisvisum voor jonge potente mannen zonder vrouwen en kinderen? ze denken echt dat je achterlijk bent.

  5. No worries mc, jij ook nog een fijne dag 😛
   Jammer dat je verder geen nadere uitleg geeft aan ‘Jehéuwah’. Ik zou niet weten waarom die naam opeens neutraal zou moeten zijn. Het lijkt mij dat we in deze wereld al genoeg namen hebben voor het fenomeen.

  6. Koekje, zet je bril eens op dan zie je het verschil tussen een quote “…” en wat een ander (in dit geval ikke) schrijft, vraag die R.B. eens, waarom deze naam…??
   Ik heb geen idee…maar heb wel vermoedens maar die zijn persoonlijk. 😛 😉

  7. Misschien wil jij in deze mijn bril zijn mc, en mij uitleggen waar het een quote (“…”) betreft en waar het gaat om een ‘ikke’ 😉

 30. Dubio.

  We leven goed, op onze aarde,
  we horen, zien en leren veel.
  En alles heeft zijn eigen waarde.
  Maar ook, helaas, het tegendeel.

  Want zwakken blijken soms de sterken.
  Wie angst toont heeft de meeste moed.
  De zonde wortelt in de kerken.
  De phallus is het hoogste goed.

  Het slechtste wint de hoogste prijzen.
  De liefde doet het meeste pijn.
  De gekken zijn de ware wijzen.
  En grootheid is in wezen klein.

  Ons bloed wordt zwart wanneer we sterven
  Wat zien we dan, met ogen dicht?
  Ons lichaam langzaamaan bederven,
  of alles in het ware licht?

 31. Ik wilde graag even mijn gevoelens, denken over het langzaam maar zeker met opzet afbrokkelen van mijn gedachten goed, wel of niet een indoctrinatie laat ik in het midden, het zijn beelden en gedachten en gevoelens waar ik mee ben opgegroeit, en mijn leven mee heb door gebracht, er worden feesten gevierd die niet de mijne zijn, men kleed zich op een wijze die ik niet wil, er worden kruisjes van afbeeldingen weg gehaald om dat ze storend zijn, niet voor mij, de meisjes inplaats van een mooi flamoesje in hun onderbroekje, hebben daar een leven loos gat, waardoor hun denken wordt verstoord, en zij zich vreemd religeus gaan gedragen, maar het is de apathie naar ons toe die storend is, ik moet hun halal vlees eten, ze Drammen maar door, discussie niet mogelijk, integratie werkt voor geen cent, er ontstaat een nieuwe samenleving binnen onze afkalvende samenleving, iets aan te merken ben je een racist, ik ben toch niet van zins om dit denken als een voldongen feit te aanvaarden, en start mijn push back politiek, ik heb ze niet geroepen of geinviteerd, be my gast no not so, vraag jullie om commentaar, groet Jenne

  1. En beste WTK en zij die hier bij willen horen !
   Laat hen, die hier niet passend zijn, ga geen discussie aan, geef ze geen energie, het zijn patiënten, en die moet je als zodanig behandelen, veel rust is goed voor ze, van Guido.J. krijgen ze hun medicijn.

Reacties zijn gesloten.