Advertentie

IS er een weg…?


Het pad van ‘Zijn’: een ultiem reisdoel in oneindigheid? The long and winding road.


x
x

Is er een weg..?

2021 © Arend Zeevat | deze versie WantToKnow.nl/be

x

Arend Zeevat

Weg waar naar toe? Het aardse leven is een mystieke en mysterieuze gebeurtenis, of liever gezegd proces. Een proces van leren, waarschijnlijk meer afleren en verinnerlijken. Kortom leren te ZIJN die jij in je ware wezen bent. De lineair ingestelde mens denkt in een rechte lijn van start naar finish. Gefocust op wat nog in de toekomst ligt en verborgen is. Het is een planmatige en resultaatgerichte benadering, die gebaseerd is op de wil van het (groeps)ego om iets te willen bereiken. Dit wordt door de overheden toegepaste gewelddadige indoctrinatie op kinderen van jongs af aan gestimuleerd, door te benadrukken dat we maar één leven hebben.

Waarbinnen je voordat de helft ervan om is het maatschappelijk gezien gemaakt moet hebben, door beter, sneller, slimmer en krachtiger te zijn dan anderen. Wat inhoudt dat je een goede maatschappelijke positie moet hebben bereikt en dus een flink inkomen binnen moet kunnen harken. Voor velen is dit echter al sinds langere tijd onmogelijk geworden, daar de automatiserende ontwikkelingen ervoor hebben gezorgd dat er steeds minder banen zijn. Deze mindset is wel de basis geworden voor het consumentisme in de 20ste eeuw. Maar niets daarvan is nu nog waar, zo het überhaupt ooit al waar was.

Nu echter het doel van de mensheid te verslaven aan het materialisme en consumentisme voor het grootste deel is bereikt, wordt de volgende fase in werking gesteld. Namelijk een totale afbraak van alle in de voorgaande fase opgebouwde dragende intermenselijke structuren en uiteindelijk iedere levensvoorwaarde biedende omstandigheid. Om zodoende een intense chaos te veroorzaken op zowel individueel als collectief niveau.

Natuurlijke processen
Kijkend naar de vernieuwende processen in de natuur kunnen we veel leren over de noodzaak van het ontstaan van chaos. In eerdere artikelen heb ik benoemd dat ook het proces van chaotisering, zoals in het artikel ‘Vrijmetselen in orde en chaos.. (HIER)’ een noodzakelijke fase is in de vernieuwing van het natuurlijke leven, Onderstaand citaat uit dit artikel laat beschrijft dat.

”Vanuit mijn biologisch-dynamische landbouwachtergrond weet ik dat, voordat een plantenzaadje gaat kiemen, de structuur van het in het zaad aanwezige eiwit eerst tot volledige chaos vervalt. Deze chaotisering maakt deze eiwitstructuur ontvankelijk voor een nieuw geestelijk vormend principe, dat vanuit de sfeer van het zonnestelsel op het plantenzaad inwerkt. Waarbij onder invloed van de levenskracht van de zon, de groeikracht van de maan en de vormkrachten van de aardse omstandigheden, het zaad uitgroeit tot de plant die het volgens de blauwdruk van de eigen DNA-structuur moet zijn.

 Iets dergelijks kan men bij de mens ook waarnemen, bij de bevruchting van de vrouwelijke eicel door de mannelijke zaadcel. Wanneer de zaadcel de eicel binnendringt, vindt er een chaotisering plaats van de eiwitstructuren van beide, die ze in staat stelt om ontvankelijk te worden voor de vormgevende blauwdruk van een structurerende kracht vanuit de kosmos. Deze bepaalt de specifieke unieke kwaliteiten van de nieuw te geboren mens. De erfelijkheidsstroom van de ouders en voorouders bepalen de genetische bouw van het nieuw te vormen lichaam.”

De huidige chaos is uiterst instabiel, waardoor het inmiddels bij velen bekende Vlindereffect (HIER) uit de chaostheorie een uiterst toepasbaar fenomeen is. Dat betekent dat de daden van ieder individu binnen dit instabiele systeem een groot effect kunnen hebben.

Noodzakelijke chaos
Chaos is dus noodzakelijk om oude gemanifesteerde vormen, die neigen naar een toenemende verstarring en dus verharding, zich te laten openen voor vernieuwende en verjongende geestelijke impulsen. Om daardoor een hogere meer vergeestelijkte uitdrukkingsvorm van het stromende en zichzelf voedende Leven en het daaraan ten grondslag liggende Bewuste ZIJN tot uitdrukking te kunnen brengen. Verstarring is een tendens tot afsterven en uit elkaar vallen. In de natuur is deze tendens geïntegreerd in het proces van composteren, wat de basis kan zijn voor nieuw leven dat dit proces als voedingsbron gebruikt.

Zouden we de tegenwoordige overgangstijd van het oude naar het nieuwe misschien ook als een proces van compostering kunnen zien? In onze tijd valt echter alles, door toedoen van eenzijdig destructieve krachten, op een bijna definitieve wijze uit elkaar en wordt het daardoor ook bijna onmogelijk gemaakt voor vernieuwende levensprocessen om zich te openbaren en nieuwe vormen te laten ontstaan. Lees wat dit thema aangaat maar eens het artikel ‘Alles gaat kapot, maar ‘in de politiek gebeurt niets toevallig’ (HIER) op Xandernieuws, waarin de geplande destructie van al het maatschappelijk leven wordt toegelicht. Citaat uit dat artikel:

”Een geplande sociale opstand en burgeroorlog

Parallel daaraan wordt de sociale kloof in de bevolking systematisch verergerd, omdat de regering steeds opnieuw sociale wiggen tussen de mensen drijft. En dat alles voert ons doelgericht in één enkele richting: SOCIALE OPSTAND tot aan een BURGEROORLOG aan toe! En dat zelfs WERELDWIJD!! En DAT is volgens alle informatie die ik tot mij heb genomen zo GEPLAND en GEWENST!

Wij beleven op dit moment dat met inzet van alle denkbare middelen en mogelijkheden wordt geprobeerd om de grootst mogelijke sociale chaos en onrust te veroorzaken. Om dan, op het hoogtepunt van deze chaos, met een alles omvattende remedie met de naam “UNIVERSEEL BASISINKOMEN” op de proppen te komen. En op deze manier MAXIMALE CHAOS in MAXIMALE CONTROLE om te zetten!”

Corona-psychose is een false flag-operatie!
Deze massapsychotische ontwikkeling is erop gericht om ieder mens aan het materiële te binden en het hem heel moeilijk, zo niet onmogelijk te maken om zichzelf uit deze matrix van leugens te verheffen. Materiële manifestaties worden echter door levendig geestelijke processen basaal ondersteund. Of in het geval van de huidige ontwikkelingen (HIER) door een totale afwezigheid daarvan. Dus de geest is de basis van en voor het Leven en niet de materie. Die is alleen maar een uitdrukking ervan.

Astrology for the Soul November 24, 2021

De cyclisch ingestelde mens ervaart, door de innerlijke openheid, alles meer als een voortgaand proces. Een proces waar men alleen toegang toe krijgt en Bewust kan beleven, als men bereidt is om de focus op angst en veiligheid, dus de egocontrole los te laten en in een algehele staat van innerlijke overgave te komen. Er zijn vele wegen met vele methodes en technieken die men hiervoor ter ondersteuning aan kan wenden. Giel Beelen gaat in onderstaande uitzending van Kukuru hierover in gesprek met Elmer Hendrix (HIER) over Tao, familieopstellingen, nondualiteit en emoties | KUKURU

 

Verschillende wegen
Er zijn verschillende wegen die ogenschijnlijk naar vrijheid kunnen leiden. Deze zijn de uiterlijke weg en de innerlijke weg. De uiterlijke weg wil al dan niet met geweld vrijheid bevechten. Het is echter een zinloze weg, daar het voornamelijk gericht is op uiterlijke vrijheid. In geval van het gebruik van geweld daarbij, zal dat altijd weer nog meer tegengeweld oproepen. Gezien we leven in een maatschappij waarin overheden het enige monopolie hebben om gelegaliseerd geweld te gebruiken en daar in steeds grotere mate voor zijn toegerust, is het geweld dat mensen of groepen van mensen toepassen altijd gedoemd om het doel voorbij te schieten en de geweldsspiraal in stand te houden en/of te verergeren.

Geweldloze massabijeenkomsten, zoals we die sinds het begin van de Corona-psychose op grote schaal wereldwijd hebben kunnen waarnemen, leiden veelal door de inzet van provocateurs van de overheid ook tot een uit de hand lopend geweld. Wat de liegende massamedia weer heerlijk op hun voorpagina’s kunnen uitvergroten, zodat de roep om nog strengere veiligheidsmaatregelen steeds sterker wordt. In onderstaande video’s wordt op heldere wijze duidelijk gemaakt wat het einddoel van dit script is. Een script dat al lang voor de uitvoering ervan is geschreven.

WARNING TO THE ENTIRE WORLD

 

This Pivotal Moment – Episode 1

Do We Live in a Brave New World?
– Aldous Huxley’s Warning to the World –

De weg naar buiten was gelijk aan de weg naar binnen vice versa
In oudere culturen, die vooral meer verbonden waren met de natuurlijke levensprocessen en dan met name de gang van de zon door alle astrologische tekens van de dierenriem, waren de culturele kunstuitingen een symbolische weergave daarvan. In deze video (HIER) laat Robert Sepher zien hoe dit in de loop van de menselijke geschiedenis op deze planeet werd vormgegeven. Rituelen en vereringen werden vaak door opeenvolgende culturen aan elkaar doorgegeven en geïntegreerd in de nieuw ontstane cultuur.

Het is nog niet voorbij
In vorige artikelen heb ik, evenals anderen met mij, al aangegeven dat de Corona-psyschose een stap op de weg is naar een volledig totalitaire maatschappij. Een stap die, zoals ik hiervoor al heb laten zien, een stevige en fundamentele stap is om de volgende stappen mogelijk te maken. Een van die volgende stappen is een klimaat-lockdown, waarmee de Corona-pychose geruisloos over zal gaan in de klimaat-psychose. Bekijk de volgende video van Ice Age Farmer om te zien hoe de satanische club van Klaus Schwab(ber), het WEF, het allemaal al voorspelt. (HIER Bron)

Getuige de uitspraak van voormalig CIA-directeur William Casey is het doel pas bereikt als alles wat het publiek gelooft onwaar is. Mensen die zich geen onwaarheden wijs laten maken, omdat ze een intuïtief of goed geïnformeerd inzicht hebben in de aard van de opgespelde leugens kunnen een onvrijwillige verhuizing naar een concentratiekamp, dat tegenwoordig op eufemistische wijze quarantainekamp wordt genoemd, tegemoet zien. In Australië is men daar al mee begonnen op een wijze die sterk doet denken aan de deportatietransporten (HIER) tijdens het Nazi-regime in WOII. Het is natuurlijk niet voor niets dat een ieder die deze vergelijking maakt de mond gesnoerd wordt. Het blijft echter een onweerlegbare waarheid dat we dit al eerder hebben meegemaakt.

Xavier Rudd – Spirit Bird

De grootste onwaarheid/leugen (HIER) is natuurlijk de basis van de huidige Corona-psychose. Namelijk het leugenachtige bedrog van Louis Pasteur, door te beweren dat micro-organismen besmettingen veroorzaken. Martin Vrijland (HIER) legt dat weer eens op een verhelderende wijze uit. Waar het dus om gaat is het verankeren van het Bewust ZIJN in het eigen innerlijk en daar standvastigheid en moed bij te ontwikkelen. Er zijn betere en mooiere tijden in het verschiet. Manuela van der Knaap onderbouwt dit gegeven op een astrologische wijze in haar artikel ‘De magische overwinning van het hart (HIER)‘. Citaat uit haar artikel:

”Nieuwe realiteit toelaten

Praktisch gezien zal het nieuwe in de wereld juist op een decentrale manier ontstaan, van binnenuit in ieders leven, in een harmonieuze verbinding met anderen. En bij deze ontwikkeling hebben we de wind in de rug en is de energie van de Bron is betrokken om ons van binnenuit te begeleiden om het nieuwe leven te laten ontstaan.

Transparantie en de huidige moeilijke situaties in de wereld loslaten zullen je met synchroniciteit wonderlijke oplossingen en situaties brengen. Die sluit je uit wanneer je in de oude realiteit blijft hangen en verwacht dat het vanuit die realiteit moet worden opgelost. De oplossingen ontstaan spontaan in het moment en tillen je dan geïnspireerd op naar nieuwe ervaringen en omstandigheden.”

Er is maar één weg
De weg die werkelijk naar waarheid leidt is die waarheid zelf. Wat neerkomt op dat de weg het doel is en het doel is de weg. Waarmee wordt aangegeven dat die waarheid in het individuele innerlijk te vinden is, namelijk in de vijfde kamer van het hart (HIER). Alwaar de onvoorwaardelijke Liefde een uitingsvorm van is. Alles, maar dan ook alles dat geen uiting van die onvoorwaardelijke Liefde is, is een mind controlerende LEUGEN!!!

Bewust ZIJN onthult alle leugens. We maken allen deel uit van een cyclisch evolutieproces, waar de cyclisch ingestelde mens gemakkelijker toegang toe heeft dan de lineair ingestelde mens. De lineaire instelling is meer een uiting van de mannelijke rechtlijnigheid, waarbij het denken in oorzaak en gevolg als uiting van een gepolariseerd denken de basis van is.

Met als dubbele agenda het verkrijgen van macht en controle. Het cyclische denken is procesgericht en daarom meer een uiting van de vrouwelijk ontvankelijke energie. Het mannelijke is voornamelijk gericht op een zogenaamde perfectionering van een schepping die in wezen al perfect is. Want alles dat is, is er omdat het een bestaansrecht heeft.  Wij hebben voor dat bestaansrecht geen uiterlijke autoriteiten nodig om ons dat te verlenen en/of het te bevestigen. Wij kunnen deze machtsagenda doorbreken door rotsvast te vertrouwen op onze innerlijke autoriteit, die immers van hetzelfde is gemaakt als alles in de schepping. Namelijk een Bewust ZIJN.

Hier wil ik het maar even bij laten, ervan uitgaande dat ik mijn waarheidspunt wel gemaakt heb. Veel meer valt er niet over te zeggen of schrijven, zonder daarbij in herhaling te vervallen. Het valt immers alleen te ervaren en te LEVEN!

Ontdek met een koel hoofd en een warm hart de leugens in jezelf en LEEF in WAARHEID.

Arend Zeevat

27 november 2021

6 gedachten over “IS er een weg…?

 1. Dag Arend,

  een beetje late reactie.
  Ik kwam het volgende toepasselijk gedicht (of verhaal) tegen. Misschien een mooie aanvulling op je artikel.

  Vanaf het volgen van de ster is jouw weg een weg van overgave: je laat je leiden door iets dat jij niet bent. Er is geen enkele garantie en geen enkele gegronde reden en toch ga je jouw weg, of beter, iets gaat zijn weg in en door jou. Dit vooronderstelt overgave, maar het is weinig bewust. In processen van twijfel, falen en stilstand vindt overgave ook vaak op een onbewuste wijze plaats. In het proces breekt totaal onverwacht en buiten het bereik van mijn vermogen iets af. Dit is overgave aan iets anders dan ik.

  Ook hier geldt weer, je realiseert je wie je bent en je neemt je leven aan zoals het is, via de ander, je vriend, je geliefde, je kinderen niet te vergeten, of je leraar of lerares. De ander geeft mij aan mezelf terug, zodat ik voor het eerst in mijn leven, in vol bewustzijn, mijn leven kan ontvangen. Pas dan ben ik waarachtig geboren!

  Het klinkt gemakkelijk, ‘we laten voor even los’, maar het is feitelijk onmogelijk. Ik kan mijn ik niet loslaten. Ik kan mezelf niet overgeven. Dit zou immers een daad van het ik zelf zijn. Dus valt overgave me toe, zoals door metaalmoeheid een brug afbreekt, totaal onverwacht, volkomen ongepland en volstrekt ongewild
  Uit artikel: Jouw weg is overgave
  Maurice Knegtel

  Zelf wil ik daar aan toevoegen:
  het gaan van de Weg van herstel van het Goede, Schone en Ware begint met het realiseren dat deze weg bestaat en dat ik mij daar als regel niet op bevindt. Met deze wisheid in het hart kan ik dan op zoek gaan naar mensen die deze Weg al zijn gegaan.
  en die zijn er, de volgers van Gurdjieff, Schwedenborg en vele anderen.
  maar de heer Knegtel heeft groot gelijk als hij zegt: je kunt het niet zelf…

  .

  Uit artikel: Jouw weg is overgave
  Maurice Knegtel

 2. De ik zit overal aan gebonden. De ik regeert ons leven. Het is de keuze waarvoor je de ik gebruikt, ten goede of ten kwade, allerlei zijpaden, allemaal lessen, hoe bewust men is. Waarvoor kies je BEWUST met je ik. De ik hoort ook bij overleven, zonder ik geen overleven.

Geef een reactie

Deze site gebruikt Akismet om spam te verminderen. Bekijk hoe je reactie-gegevens worden verwerkt.