Advertentie

De zoektocht naar de Heilige Graal..


x

x

De zoektocht naar de Heilige Graal..

2018 © Arend Zeevaat / deze versie WantToKnow.nl/be

x

Arend Zeevat

De verboden vrucht.. Sinds mensenheugenis hebben mensen zich bezig gehouden met de zoektocht naar de geheimen van het leven, het universum en de bron van de schepping. In de christelijk kerkelijke, voornamelijk door mannen vormgegeven machtstraditie, is het verdreven worden uit het oorspronkelijk geestelijke paradijs de aanleiding geweest om deze zoektocht naar de Bron te kapen. Zij heeft deze op een eigen door machtswellust gedreven manier willen leiden. Binnen de christelijke wereld is het de Rooms Katholieke Kerk (RKK) geweest die, als leider van de zoektocht naar het goddelijke in de mens, voor haar gelovigen de rol vervulde van misleider.

Ze wilde haar misleiden naar een beleving, die zijzelf wilde vormgeven. De kerk vulde voor iedereen de persoonlijke beleving van het goddelijke in. Zij wilde het verloren gegane paradijs, door haar geïnstitutionaliseerde dogma’s, tot haar machtsimperium maken. Dit werd vertaald in de erfzonde, die door het eten van de appel van de boom van Kennis van Goed en Kwaad aan de mensheid werd opgedrongen.

Dat zou de oorzaak zijn van alle menselijke ellende. Daarbij werd de vrouw, in de persoonlijke vorm van Eva, als belangrijkste zondige aangewezen. Zij was immers degene, die zich door de slang (Lucifer)  liet verleiden om Gods gebod te overtreden door van de verboden appel te eten. Maar Eva wilde een partner in crime, door ook Adam tot hetzelfde te verleiden. Zodat zowel de vrouw als de man aan een eeuwige door de RRK opgelegde verdoemenis zouden zijn overgeleverd.

Daarmee aan de RKK de macht gevend om de mens, volgens haar dogmatische richtlijnen, zich  daarvan te helpen verlossen. Maar wat was dan de rol van Adam, die als ogenschijnlijke man zonder ballen, zich zo gemakkelijk liet verleiden om ook van die verboden appelvrucht  te eten? Is hier al niet sprake van de eerste hegeliaans dialectisch geschapen tegenstelling tussen het mannelijke en vrouwelijke, die de basis is geworden voor alle daarna ontstane strijd? Een tegenstelling die in onze tijd haar climax beleeft?

De vrouw als slachtoffer
Ik weet dat ik hier over heel politiek en anderszins incorrecte zaken schrijf. Maar om tot de essentie ervan door te dringen mag men soms wel enigszins incorrect zijn. Al is het maar om tot een eigen kritisch denken te provoceren. Want de waarheid ligt immers niet besloten in welke tijdelijk bepaalde correctheid dan ook. De waarheid is eeuwig en is door menselijk tijdelijk bepaalde opvattingen daarover niet weer te geven.

Dit brengt me bij de door het feminisme bepaalde moderne maatschappij, waarin de vrouw meent te moeten strijden voor haar rechten. Waarom zou een vrouw moeten strijden voor haar rechten, als zij al een rechtmatige plaats binnen de schepping heeft. Historisch gezien zijn competitie en strijd een uiterst mannelijk gegeven. Dus om haar ware vrouwelijkheid tot uitdrukking te kunnen brengen hoeft zij hoeft zich alleen maar af te stemmen op haar zuiver vrouwelijke kwaliteiten. En die ten dienste te stellen van het geheel.

Haar moederlijk beschermende kwaliteiten ten aanzien van de mensheid vorm te geven en daar naar te leven. De essentie van het vrouwelijke is het leven te hoeden. Kijk naar  hoe de vele vrouwen op politieke, financiële en wetenschappelijke posities, die zij door de feminisering van de maatschappij hebben verworven, een bijdrage hebben geleverd aan het hoeden van de mensheid. Dit is cynisch bedoelt dus!

De onderdrukking van het vrouwelijke
Binnen de meeste wereldreligies is het vrouwelijk leven gevende element historisch gezien zwaar onderdrukt. Daarnaast werd het mannelijk vormgevende en vooral controlerende element zwaar benadrukt, voor zover het de collectiviserende agenda diende. Maar op een individueel vormgevende wijze ook sterk onderdrukt. Het lijkt allemaal deel uit te maken van een evolutionaire weg, die in onze tijd om een balancering vraagt. Maar hoe die balancering vorm te geven? Daar hoop ik in dit artikel mijn eigen persoonlijke  licht op te laten schijnen. Het is dus geheel subjectief, maar wel geïnspireerd door een zekere mate van objectiviteit.

Wat betreft de verhouding tussen het mannelijke en vrouwelijke, zijn ons sinds de uitdrijving uit het paradijs vele misleidende beelden voorgehouden. Deze waren voornamelijk gericht op een algemene indoctrinatie van de binnen het machtsimperium van de cultureel bepaalde religie heersende doctrines. Veelal was er geen plaats voor een individuele beleving.

Daar de mensheid nu volwassen aan het worden is, is er geen plaats meer voor dat soort ouderlijk autoritaire op macht gebaseerde verhoudingen. In onze tijd mogen we allemaal op individueel niveau de verbinding met het goddelijke in onze ziel ervaren en op een eigen manier vormgeven. Dat goddelijke bestaat uit een scheppende verbinding tussen het zuiver mannelijke en vrouwelijke.

Wie eet wie?
De misvormende beelden die ons worden getoond met betrekking tot het mannelijke en vrouwelijke, zijn allemaal gericht op onderhorigheid. Mijn beleving is dat het vrouwelijke element vanwege haar verbondenheid met de aarde, door op een fysiek niveau nieuw leven te kunnen manifesteren, het mannelijke in de vorm van Adam de mogelijkheid heeft geboden zich ook met het aardse te verbinden.

Waarom? Dit is natuurlijk een essentiële vraag. Het hangt alles samen met de essentie van de mannelijke en vrouwelijke scheppingsenergie. En door een intiem liefdevolle verbinding met elkaar, de schepping nieuwe ontwikkelingsimpulsen te bieden. De paradijselijke verleiding was de eerste tegenwerkende duistere impuls om dat te bemoeilijken, c.q te verhinderen. In het scheppingsverhaal lijkt het er dus echter meer op dat de appel een beet van Eva en Adam genomen heeft, dan omgekeerd. Zeker gezien de enorme evolutionaire bewustzijnsgevolgen, die het heeft gehad voor hun samenzijn in het paradijs en hun nageslacht, waaronder wij.

Daardoor heeft iedere man nog steeds een adamsappel. 🙂 Zo wordt iedere man, of hij zich er wel of niet bewust van is, geconfronteerd met het als symbool dienende zich verslikken in dat stuk appel. Waar hij als man zonder ballen zich toe heeft laten verleiden om het te eten. Een stuk Apple waartoe hij zich heeft laten verleiden door Eva en dus nog steeds mee geconfronteerd wordt. Ik vraag me bij dit gegeven dan ook meteen af waarom het computerbedrijf Apple het symbool van een appel heeft gekozen waar een beet uit is genomen.

Laat je niet vangen door dogma’s – zoals leven met de resultaten van wat andere mensen denken. Laat het lawaai van een ander zijn mening niet u eigen innerlijke stem overstemmen. En het belangrijkste, heb de moed om u intuïtie en u hart te volgen. ~ Steve Jobs, Apple CEO, in een speech in 2005 aan de Stanford University

De vormgevende mannelijkheid
Maar wat was de essentie van het door Steve Jobs opgezette bedrijf Apple en wat was zijn intentie bij het kiezen van het welbekende logo? Wanneer je op zoek gaat naar wie hij was, dan kom je vele persoonlijkheidsrekken van hem tegen, die je bijna een gevoel geven dat hij op zijn manier op zoek was naar de Heilige Graal, maar dan op technologisch gebied. De manier waarop hij Apple runde deed soms nogal autoritair, om niet te zeggen dictatoriaal aan. In het HIER weergegeven artikel wordt een aardige psychologische analyse van Jobs gegeven.

Vooral zijn arbeidsmentaliteit springt in het oog. Het zichzelf volledig wegcijferen voor het realiseren van de eigen droom, maar dan ook van iedere medewerker hetzelfde verlangen ten aanzien van zijn droom. De film over hem, met ook Kate Winslet in een hoofdrol, geeft een aardig beeld hiervan. Maar in feite was Jobs een man, die zijn creatieve kracht in de wereld vormgaf.

Hij droeg op zijn manier bij aan het verteren van de paradijselijke appel. Door de mens op een andere, tegen het Microsoft van Bill (eugenetica) Gates rebellerende, manier zich uiteen te laten zetten met de moderne technologie. Het kijken door een Hegeliaans dialectische bril kan ook hier misschien wel weer enige verheldering geven. Toch krijg ik vaak ook bij de echte Apple-fanaten een bijna sektarisch gevoel, waarbij mensen bereid zijn om veel geld uit te geven voor de vaak duurdere Apple-producten. Hoe werken symbolische beelden onbewust door in dit verhaal?

Misvormende beelden
In onze moderne tijd worden mannen op verschillende manieren en niveaus geconfronteerd met beelden betreffende hun door sociaalmaatschappelijk geprogrammeerde misleiding misvormde mannelijkheid. Vele mannen zijn balloze mannen geworden, door het diep onbewust geïndoctrineerde beeld van de door het feminisme benadrukte erfschuld en dus met name een erfschuld aan de vrouw. Wat door de RKK in haar Mariavering is geïnstitutionaliseerd. Zou Maria (Magdalena) dan de werkelijk eerste feministe zijn geweest? Ik kom hier later op terug. Nogal een bizar verhaal dus, die RKK. Eerst de vrouw de schuld geven van de erfzonde, om vervolgens de man daar voor te laten bloeden en die schuld weer in te laten lossen.

Op de site van RT kwam ik een artikel tegen (HIER),waarin werd geschreven over twee leden van de Russisch activistische vrouwenband Pussy Riot, die zich over zouden hebben gegeven aan een carrière in de pornowereld. In dat artikel was een foto van hen opgenomen, waarin op de achtergrond heel prominent een orthodoxe Jood staat. Maakt dit niet alles duidelijk betreffende de invloed van het Talmudische Jodendom en haar moreel verderfelijke invloed op onze wereld?

Het beeld van de uitdrijving uit het geestelijke paradijs achtervolgt tot op heden de gehele christelijk geïndoctrineerde mensheid. De oorspronkelijk zuiver christelijke bewustzijnsverruimende impuls werd door het (vrouwelijk) Luciferisch geïnspireerde Rooms Katholicisme, met behulp van meerdere geheime sektarische broederschappen, in een machtskader geplaatst.

Daarmee veroverde de RKK de macht over vele zielen binnen de mensheid. Die RKK had zo haar eigen motieven om controle te willen krijgen over de schaapskudde, die zij als herder meende te moeten hoeden. Door in eerste instantie die kudde onderling te verdelen en tegen elkaar op te zetten en daarna de richtinggevende herder te willen zijn, die haar als enige weer terug naar de schaapkooi zou kunnen leiden. Die schaapskooi blijkt echter een zielmatige afgrond te zijn.

De Da Vinci Code
Het zien van de film de “Da Vinci Code’ inspireerde mij tot het schrijven van dit artikel. Ooit had ik de bestseller van Dan Brown met de gelijknamige titel al eens gelezen. Ik las het toen als een spannend mysterieus boek, zonder daarbij de verschillende diepere achtergronden te beseffen. Het zien van de film (HIER) gaf mij, door mijn inmiddels voortgeschreden inzicht een kijkje in die diepere achtergronden.

Tom Hanks en Audrey Tatou in de verfilming van ‘de Da Vinci Code’ door Ron Howard.

In zowel het boek als de film gaat het om de zuivere intentie en de vermeende essentie van het ware Christendom. Maar of deze in het boek en de film ook op een waarheidsgetrouwe wijze worden vormgegeven heb ik zo mijn vragen bij. Volgens de vele verhalen rond de persoon van  Maria Magdalena, die met name in New Age-kringen gretig werden geabsorbeerd, zou zij de vrouw van Jezus Christus zijn. Zij zou zelfs een kind met hem hebben gehad.

In de Da Vinci Code is dit het essentiële geheim dat de RKK op alle mogelijke manieren wilde onderdrukken. Een geheim dat in de Priorij van Sion werd door gedragen en als waarheid getracht werd naar buiten te brengen. De materieel opgevatte koninklijke bloedlijn, die Jezus Christus zou hebben doorgegeven, zou in een huidig mens voortleven. Deze zou de erfgename zijn van de Heilige Graal. De grootste en belangrijkste vraag die ik bij die interpretatie heb is, of de essentie van het ware Christendom wel op een materiële wijze te begrijpen is.

‘Het laatste avondmaal’ van Leonardo da Vinci. De ontdekking dat Maria Magdalena zeer waarschijnlijk één van de apostelen is geweest, zette het ‘mannelijke’ geloof op zijn kop..

In het boek en de verfilmde versie ervan komt een scene voor waarin wordt gesproken over het begrip sang real. Dit begrip wordt vertaald als koninklijk bloed. Via een vertaalsite heb ik dit begrip opgezocht en kwam op iets heel anders uit, namelijk echt bloed. De term koninklijk bloed zou vertaald worden als sang royal. Nu kan het natuurlijk zijn dat het begrip door de tijd heen enigszins verbasterd is. Maar waar het mij hier om gaat is dat het voortzetten van een bloedlijn via de vrouw een wel zeer bekende Joodse traditie kent. Een traditie die de geest van het ware christendom nu juist wil verheffen, transformeren en vergeestelijken.

Maar los van dit taalkundige geworstel gaat het mij dus voornamelijk om het gegeven, of de essentie van het ware Christendom wel via het bloed kan worden doorgegeven of juist niet. Daarom haal ik hier opnieuw dus nog maar weer eens de uitspraak van Rudolf Steiner aan over de misleidende kracht van bloedbanden. Het is immers de herhaling die kracht geeft, zowel betreffende de leugen als de waarheid.

“Door niets zal de mensheid méér haar ondergang tegemoet gaan, dan wanneer de idealen van ras, volk en bloed zich voortplanten. Door niets wordt de werkelijke vooruitgang van de mensheid méér tegengehouden, dan doordat uit vroeger eeuwen afkomstige, door luciferisch-ahrimanische krachten geconserveerde leuzen de idealen der volkeren gaan overheersen.

Terwijl het werkelijke ideaal in de zuiver geestelijke wereld en niet in het bloed zou moeten worden gevonden.”

Ware zoektocht of onware zoektocht?
In het boek de Da Vinci Code – en de verfilmde versie ervan – wordt de zoektocht naar de Heilige Graal dus in een gemoderniseerd door materialistische interpretaties bepaald kader geplaatst. Alle beelden zijn in feite een uiterlijke weergave van een innerlijke zoektocht. In dit kader wil ik op één aspect hiervan ingaan. De wetenschappelijke kenner van symboliek en ritualisme Robert Langdon, wordt meegezogen in een scenario, dat er op gericht is om de erfgename van de Heilige Graal zichzelf bewust te laten worden van wat haar door bloedverwantschap is doorgegeven.

De spanning in het verhaal wordt er door de RKK en de mysterieuze sekte Opus Deï (HIER en HIER) ingebracht. Deze club schijnt in onze tijd binnen Vaticaanse kringen steeds meer invloed te hebben gekregen (HIER). Opus Deï is een andere sektarisch geheime dienst van het Vaticaanse machtsbolwerk, waar ook de Jezuïeten deel vanuit maken. Ach ja, ieder machtsimperium heeft immers haar eigen netwerk van verschillende geheime diensten, dus waarom het Vaticaan niet.

Het is dus wachten op een Vaticaanse Snowden, die van binnenuit een boekje open zou kunnen doen over de smerige praktijken die er binnen het Vaticaan en haar geheime clubs plaatsvindt. Maar vooral wat betreft de relatie die er is tussen Opus Deï en de Jezuïeten (HIER). In ieder geval is wel duidelijk geworden dat Opus Deï ook een toenemende macht heeft veroverd in allerlei maatschappelijke instituties, waaronder de Spaanse Bankwereld (HIER).

In het artikel waar de voorgaande link naar verwijst wordt de Spaanse Banco Santander genoemd. Deze bank was deel van het trio van banken, Banco Santander, Royal Bank of Scotland (Rothschild) en de Belgische schandalenbank Fortis, dat de Nederlandse bank ABN/Amro overnam. De voorzitter van de Raad van Bestuur van Fortis, Maurice Lippens, was betrokken bij een kindermisbruiknetwerk, waar Dutroux de zondebok van is geworden (HIER). Hij was tevens, evenals vele Belgische aristocraten, lid van de Opus Deï en de Ridders van Malta (HIER).

Wat mij in ieder geval tijdens het leven in deze door satanische krachten vormgegeven maatschappelijke ordening duidelijk is geworden, is dat er een enorme mens verpletterende samenspanning heeft plaatsgevonden. Een samenspanning tussen machten die alle aspecten van het menselijk leven willen beheersen en uiteindelijk de mens als een vergane factor in de evolutie wil ausradieren. Ik kan me daarom ook heel levendig voorstellen dat mensen in een depressieve toestand besluiten om de aardse realiteit te verlaten (HIER).

Waar ligt dus onze hoop?
Hoewel ik door mijn levensontwikkeling innerlijk erg heb moeten vechten om nog enige hoop te vinden, heb ik die toch steeds wel gevonden in het tot me nemen van vele historisch culturele beelden. Die beelden hebben vooral te maken met de innerlijke zoektocht naar de Heilige Graal. Daarom heb ik het graal-epos Parcival van Wolfram von Eschenbach als heel inspirerend ervaren.

Ook Parcival gaat in eerste instantie op zoek naar de uiterlijke weergave van de Heilige Graal. Daartoe wilde hij zich bij Tafelronde van Koning Arthur aansluiten, die ook op een dergelijke queeste is. Dit wordt hem echter onmogelijk gemaakt, waardoor hij na vele avonturen uiteindelijk leert dat de werkelijke Heilige Graal in de eigen ziel leeft.

In mijn boek ‘Volgzaam slavendom of dienend meesterschap’ (HIER) ben ik daar ook op ingegaan. Hieronder als besluit van dit artikel een citaat daaruit, dat gaat over de reis naar de eigen innerlijke Heilige Graal.

De reis naar binnen is een moeilijke en avontuurlijke weg, omdat er op die weg geen uiterlijk tastbaar houvast en zekerheid meer te vinden zijn. Vele sprookjes, mythen, sagen en legenden geven op een beeldende wijze deze avontuurlijke weg naar binnen weer. Men ontmoet daarbij allerlei monsters, spoken, demonen, verleidingen en uitdagingen, die er om vragen overwonnen en aangegaan te worden. Ook verhalen als de Faust van Goethe en Parcival van Wolfram von Eschenbach geven deze innerlijke reis weer.

Tijdens mijn eerste reis door India kreeg ik een naam van iemand. Hij noemde mij Sanjari, wat in zijn taal ‘reiziger’ betekent. Een naam waar ik mij goed in kan vinden. Mijn hele leven voel ik me al een reiziger, die op weg is naar een mysterieuze bestemming. Gaandeweg wordt deze bestemming duidelijker en ik weet diep van binnen, dat die uiteindelijk mijn Goddelijke oorsprong zal blijken te zijn.

Mij is gebleken dat het hierbij niet zozeer om het reisdoel gaat, maar meer om de weg er naar toe en de geschenken (nieuwe bewustzijnskwaliteiten) die ik onderweg verzamel. De weg is het doel. Er kan tijdens de reis veel innerlijke kennis worden opgedaan, die telkens weer nieuwe ontwikkelingsmogelijkheden laat zien en ons daardoor op een uitermate vervullende manier verrijkt.

Zo wordt de kunstmatig gecreëerde leegte van de wereld waar we doorheen reizen en die zich in ons innerlijk heeft genesteld, van binnenuit in onszelf meer en meer vervuld. De betekenis van het begrip volwassen worden duidt hierop. Namelijk het vol gewassen worden met je ware zelf. Het opdoen van zelfkennis en het doordringen tot het geheim van het eigen mens-zijn, is in mijn beleving de essentie van onze levensreis.

Die essentie is de reflectie van het evenbeeld van het Creatieve Beginsel, oftewel God, de Schepper enz. Het heeft het Goede, Ware en Schone als uitgangspunt en een onvoorwaardelijke Liefde als ferme basis. Het opnieuw in contact komen met de wezenlijke kern van het individuele Mens Zijn brengt het creatieve potentieel in ieder naar boven, van waaruit ieder mens een medeschepper naast God kan zijn.

Voor de verdere sociaal-culturele evolutie van de mensheid hebben we dit creatieve potentieel ten zeerste nodig. Volgens het scheppingsverhaal in de bijbel, schiep God de wereld en al het leven in zeven dagen. Maar Hij nam die zevende dag tot rustdag, om Zijn Schepping te overzien. Dit houdt mijns inziens in, dat Hij op die zevende dag het aan de mens overliet om door een geïndividualiseerde bewustzijnsevolutie de schepping verder te vervolmaken.

Het tijdstip waarop wij nu leven is de dageraad van die zevende scheppingsdag. We kunnen het licht van de opkomende zon, die een nieuwe dag aankondigt al waarnemen, maar deze bevindt zich nog onder de horizon. Dit moment bij het aanbreken van een nieuwe dag, is vaak het koudst en het donkerst. Tevens is dit het moment, waarop wij de genuttigde appel van de boom van Kennis van Goed en Kwaad uit het paradijs mogen verteren.

Het verteren van die appel is een noodzakelijkheid, om de nieuwe dag ten volle te kunnen ervaren. Tijdens dat moeizaam geestelijke verteringsproces, kunnen wij op individueel niveau een moreel onderscheidingsvermogen ontwikkelen, om daarmee de Schepping gedurende de nieuwe dag van een nieuwe ontwikkelingsimpuls te voorzien.

De leegte van de ruimte
De volheid van het Zijn
Brengt binnen en buiten samen
Voorbij de sluiers van de schijn

Eens zal een ieder
Komen tot dit besef
Eenheid zal ons deel zijn
Levensvreugde ons lef

Wanneer zon en maan tezamen
De aarde dragen naar een nieuw Licht
Zal vervulling van onze opdracht
Verlossing brengen van een plicht

Vol en leeg tegelijk
Zijn onze zielen dan
Verbonden in eeuwige tijdelijkheid
Noch vrouw noch man

Wijsheid en Liefde
Koning en koningin
Een echt te gebeuren sprookje
Een lange en gelukkige huwelijksmin

Arend Zeevat”

 

De hieronder weergegeven documentaire laat het vitaal belang van schoonheid zien als onderdeel van de Heilige Graal.

Arend Zeevat

17 oktober 2018

17 gedachten over “De zoektocht naar de Heilige Graal..

 1. Ik vindt dit soort onderwerpen behind reach, iederéén geeft zijn oncontroleerbare versie, vol aannames van anderen, pseudo feiten, onderbouwd met door andere gemaakte ziels projecties, toch nog even gauw het geloof afstraffen, of dit niet een samenbundeling van individuen is, dan de slotsom, verpersoonlijkt de graal de schoonheid, de graal is eeuwig schoonheid heel tijdelijk !
  Ooit op bezoek bij mijn vriend Geodfrey Bliss, op zijn mansion Nanteos genaamd, in een prachtige valley in Wales gelegen, deze Mansion was the Holy Graal van kunst en schoonheid, hij toonde mij een houten voorwerp, en daar had de the holy graal in gehuist, meegebracht uit het midden oosten, de ware geschiedenis wist hij ook niet, of was hem nooit verteld, voor de rest is de geschiedenis van dit onderwerp heel duister te noemen, en te mooi om het door het huidige slijk te halen, niet voor ons in onze huidige consumérisme samenleving, de ergste vorm van fascismes, car il s’attaque à notre âme même, dit gezegt door Pier Paolo Pasolini, die op 2 november 1975 op straat op een gruwelijke wijze werd vermoord (door de overheid) net als Fortuyn, of misschien Arend vergis ik mij, en deel je mijn cq onze zienswijze, groet Jenne

 2. En waarom ga je mee in dit modieuse gezwam van Gender toezegging in je gedicht, “” noch vrouw noch man “”, onze lege zielen, nou een ziel is altijd vol, anders is het een lege zak, en man zonder vrouw is maar de helft van het leven, en zonder dat ook niet de benoeming van Prins en Prinses !

 3. Jenne.

  Wat ik in het gedicht bedoel met ‘noch vrouw noch man’ heeft helemaal niets met het gendergedoe in onze tijd te maken. Dat is gebaseerd op een vermaterialiseerde versie van wat ik op spiritueel niveau bedoel. In het gedicht gaat het om een innerlijke transformatie van het vrouwelijke en mannelijke, waardoor het overstegen wordt. Dit is in mijn beleving ook de essentie van de Heilige Graal.

  1. Arend, ja dat is begrijpelijk, in mijn Engelse tijd, veel de Tate Galery bezocht en een kleine studie gemaakt van de Pré Raphaelites, onze nasmaak was toch een beetje zwaar op de hand zijnde mensen van goede familie, maar mooi en roantisch dat wel, weet je wel zeker dat de Graal te maken heeft met Man versus Vrouw, niet gewoon de in de natuur aanwezige schoonheid, van materie en vorm, van denken en doen, het menselijke genie, die in wezen alles kan creéeren wat hij wil, is het heelal en alles wat hier bij hoord geen menselijke créatie,
   is dit niet wat de Graal is wil zijn, groet Jenne

 4. Arend.
  Hoe de aarde en alles wat daarop aanwezig is werd geschapen maakt naar mijn mening niet zoveel uit,wel maakt het uit denk ik voor wie en met welk doel het aan ons gegeven is en hoe wij allen ermee omgaan.Ikzelf ben van mening dat alles op,in of boven de aarde aanwezig is voor ons allen en niet voor een kleine groep die over alles en iedereen willen heersen.(met alles op,in of boven de aarde bedoel ik al het natuurlijke en niet het door de mens kunstmatig gemaakte meestal voor winst wat vaak aardschatten,natuur en atmosfeer vernield).
  Er wordt vaak gezegd dat mensen moeten werken om bijvoorbeeld brood op de plank te krijgen,maar wat wordt daarmee bedoeld? Planten,bomen en bijvoorbeeld groenten zullen ons van voedsel voorzien zolang we er met respect voor zorgen en mee omgaan en in stand houden wat totaal niets met geld te maken heeft.De enige arbeid dat verricht moet worden om eten te hebben is dan ook de natuur onderhouden en in stand houden waarbij de grootste beloning zou kunnen zijn dat iedereen te eten heeft wanneer we het eerlijk zouden verdelen.Nu werken we voor geld in bedrijven waarbij niet zelden degenen die het minste doen het meeste menen te mogen verdienen omdat ze geinvesteerd hebben terwijl anderen zich dagelijks in het zweet werken voor veel minder.Geld is macht zegt men maar dat kan alleen zolang men in geld blijft geloven terwijl het niets anders is dan een materie waarop/in een getal gedrukt wordt en alleen waarde heeft omdat men dat zegt en het ons zo geleerd wordt.Waarom maakt men niet voldoende geld voor iedereen zodat iedereen eten kan kopen omdat het verrotte systeem dat opdringt?Terwijl geld notabene door mensen zelf gemaakt wordt.
  Bedenk eens hoeveel ellende voorkomen wordt wanneer we uit liefde,medemenselijkheid op een vreedzame manier met elkaar omgaan en delen in plaats van schrapen voor meer en macht.
  De criminaliteit zou enorm afnemen omdat het niet meer loont de oorlogsindustrie zou ook niet meer rendabel zijn en de farmacie zou zich kunnen richten op geneesmiddelen die echt genezen.
  Mensen moeten niet werken tegen hun zin maar kunnen van hun hobby hun werk maken waardoor er vakmanschap ontstaat en men kan weer tijd besteden aan producten waardoor men geen tijdsdruk meer heeft voor winst wat tot het uitsterven van oude ambachten heeft geleid en vele burn outs en andere arbeidsgerelateerde ziekten.Gezinnen hoeven niet uiteen gerukt te worden omdat allebei de ouders moeten werken en kinderen krijgen weer de aandacht van hun ouders waar ze recht op hebben enz.

  1. Mag ik vragen wat jouw vak – metier is beste Arnold, ben benieuwd met zo’n utopische uitkijk op de wereld, verder er zijn nog steeds veel vakkwame mensen, ook in Nederland, hier waar ik woon doen we er alles aan om de oude metier te vernieuwen, de oude vakkwaamheid met nieuwe technieken te verenigen, en het groeit hard, de qualiteit wordt herkent door de koper,
   wat betreft, willen we iets veranderen en bereiken, moeten we wel réalistisch blijven denken, en alles vraagt tijd veel tijd, voor de rest is jouw relaas een harte wens van veel mensen, maar naar ik denk niet te verwezelijken groet Jenne

  2. Arnold2.
   Je verwoordt op een mooie manier hoe ik het ook voel. Maar ja, dit is een ideaal dat moeilijk in het groot te verwezenlijken zal zij. Tenminste zolang bankiers en multinationals zich op hun huidige posities blijven handhaven.

  3. Jenne.
   Ik ben blij dat je vraagt naar mijn vak. 34 jaar heb ik in de techniek gewerkt zonder ook maar één dag een uitkering nodig gehad te hebben.Helaas in 2015 moest ik vanwege ziekte afhaken waardoor ik mijn baan kwijt raakte en omdat ik geacht werd ander werk te zoeken wat ondanks de inzet van een reintegratiebureau niet is gelukt werd ik alleen maar gekort waardoor ik ook mijn koopwoning na 18 jaar hypotheek betalen moest verkopen omdat ik anders met een restschuld zou blijven zitten.34 jaar heb ik betaald voor sociale voorzieningen via allerlei belastingen en op het moment dat ik er gebruik van moet maken laten ze mij barsten en ondertussen heb ik ook nog hartklachten erbij gekregen en heb ik twee stents gekregen nu ben ik inmiddels afhankelijk van de voedselbank als dank voor mijn bewezen diensten.Vaak krijg ik te horen dat zij die geen werk hebben niet willen werken (die zullen er uiteraard ook zijn) maar gezien mijn voor geschiedenis lijkt dat voor mij niet echt van toepassing.Jenne jij vroeg ernaar en ik vind dat ook dit verhaal verteld mag worden ook al heb ik daar best wel moeite mee omdat het mogelijk gezien kan worden als zieligdoenerij wat absoluut niet mijn bedoeling is ook ben ik niet depressief of wat dan ook ik probeer er gewoon nog het beste van te maken maar weet wel dat wanneer je geld voor de staat oplevert alles OK is maar lukt dat niet meer dan ben je bedankt en mag je verrekken denk ook hierbij aan de ouderen en zelfs honderdduizenden werkenden die ondanks dat ze werk hebben niet meer kunnen rondkomen.Wat gaat het toch goed met de Nederlandse economie of niet?
   Arend.
   Ik denk dat die bankiers en multinationals gewoon mogen blijven zitten waar ze zitten want wat hebben zij nog te vertellen wanneer er geen geld meer zou zijn?

  4. Dat spijt me voor je Arnold, nee niet zielig maar wel aandoenlijk, ik weet het leven kan hard zijn, en in jouw geval ook nog heel oneerlijk, en soms misschien vaak buiten iemands zijn persoonlijke schuld, geen mogelijkheid om een ambacht thuis uit te voeren, al was het maar voor de moraal, wens je sterkte en toch ook voorspoed al is het nog zo klein het helpt, wend je tot het oosterse denken, misschien vind je daar troost, vriendelijke groet en dank voor je openheid !

  5. Arnold.

   In mijn beleving ben je niet zielig aan het doen. Je verteld een aantal levensfeiten, die jou de harde aardse realiteit hebben laten ervaren. Je bent dus streetwise geworden.

   Wat mij betreft mogen de bankiers op hun positie blijven zitten, maar dan zou hen wel het machtsmonopolie van het geld scheppen ontnomen moeten worden.

 5. Nog even dit Arnold in een wereld waar een vakbondsleider, dus sociaal van aard zou zijn, het via de ruggen van het volk tot kapitalistiche uitvreter bankier kan brengen, misschien de hand heeft gehad in het ombrengen van een tegenstander (Fortuyn), geprezen wordt, hoef jij niet op gerechtigheid te rekenen, en halaas hij was en is niet de enigste, Jenne

 6. Arend, bezien in de wetenschap dat de planeet Aarde zeer waarschijnlijk 4, 543 milliard jaar oud is,
  doet het er dan allemaal nog wat toe, is de Hindhu opstelling in dit licht gezien niet veel begrijpelijker, Gods water over Gods akker, ook in dit licht gezien wordt het ook allemaal zoveel gemakkelijker te aanvaarden, alleen mijn vraag is dan, wat is de zin van ons korte aanwezig zijn, waarvoor dient dit lijden van de mensheid, groet Jenne

  1. @Jenne Waar haal je die waanzinnige 4,543 miljard jaar vandaan. Hoe kun je iemand nog serieus nemen die met zulke onbewijsbare idioot grote getallen aankomt en ze als zeer waarschijnlijk bestempelt? Denk er nog eens over na zou ik zeggen.

  2. Nou Quijotto, lees leer en probeer te begrijpen, ’t is waar het ontgaat ons mensen dit soort enormiteiten, out of reach, voor ons denken niet gemaakt, voor ons is het begrip tijd meer een mensen leven, de ouderwetse zandloper vind ik altijd ons denken zo juist weer geven, het begrenste van onze tijdelijke lichamelijke aanwezigheid, de incarnatie is weer iets heel anders, maar dat speelt hier niet, het is de chemie die hier het woord voerd, to be or not to be, groet !

 7. Hoi Arend…

  ik ken je niet…en toch ken ik je…voor mijn gevoel…
  Ik wil je een boekje aanraden:
  Het Amazonemedicijn van Alberto Villoldo

  namaste
  Marie Anne

  1. Marie Anne.

   Bedankt voor je waardevolle tip. Ik zal kijken of ik er iets mee kan.

   Namaste. Om Namaha Shivaja

   Arend

Geef een reactie

Deze site gebruikt Akismet om spam te verminderen. Bekijk hoe je reactie-gegevens worden verwerkt.