Advertentie

De waarheid over.. ‘Waarheid’ en ‘Onwaarheid’?


x

Le Guin kennis

x

De waarheid over ‘waarheid’ en ‘onwaarheid’?

 2016 © Arend Zeevat – deze versie WantToKnow.nl/be

 x

be true to who you areSubjectiviteit en objectiviteit: In een wereld waarin subjectiviteit en objectiviteit op een zeer verwarrende manier door elkaar lopen, is het moeilijk om een helder beeld te krijgen van wat waar en niet waar is. Want wat is objectiviteit? Bestaat dat überhaupt wel? Ogenschijnlijk wordt objectiviteit beschouwd als het zonder waardeoordeel kijken naar zich voordoende fenomenen. De moderne wetenschap pretendeert vanuit die houding naar de wereld der verschijnselen te kijken. Op basis van haar daaruit verkregen bevindingen meent zij een waarheid te kunnen verkondigen, die gespeend is van iedere persoonsgebonden beïnvloeding. Op zich is dit al een contradictio in terminis!

Want de waarnemer kan nooit ten volle bewust zijn van de eigen onbewuste bewustzijnsbeïnvloeding, die de eigen waarneming en de interpretatie daarvan kleuren. Zeker voor wat betreft de programmering van het eigen denken, voelen en willen door extern beïnvloedende factoren, lees machtsbelangen, is er in onze wereld geen absolute objectiviteit mogelijk. De intern beïnvloedende factoren, die de waarneming van uiterlijke fenomenen kunnen kleuren, hangen immers onverbrekelijk samen met vanuit de externe wereld komende invloeden van een door diezelfde machtsbelangen gekleurd opvoeding- en onderwijskader.

Dit vormt het ‘eigen’ emotionele en mentale referentiekader van waaruit men (be)oordelend naar de wereld en zichzelf kijkt. Hoewel het naar zichzelf kijken het laatste is wat een gangbare wetenschapper zal doen. Dat is hem nooit geleerd. Dit geldt eigenlijk natuurlijk voor de meeste mensen. Want hoeveel mensen zijn zich werkelijk bewust van hoe hun denken, voelen en willen is gevormd door de in hun jeugd in hen geprogrammeerde conditionering? Hoeveel mensen zien de gekleurde bril waar ze door heen kijken en die hen door anderen is aangemeten?

Dus wil men werkelijk objectief zijn, dan moet men zich vrijmaken van alle door externe factoren beïnvloedde bewustzijnsinhouden. Wie kan dat en wie wil dat, want dat zou inhouden dat men het eigen (onder)bewustzijn zou moeten vrijmaken van alle subjectief of extern ervaren belevingswaarden. Dus van het ego dat de heerser is over die ervaren belevingswaarden. Het houdt tevens in dat men iedere hang naar zekerheid en uiteindelijk perfectie moet loslaten, om in een ruimte te komen van totale innerlijke leegte.

georgiaguidestones
Georgia Guidestones

Terwijl de gangbare wetenschap juist voortdurend bezig is om de gehele schepping, volgens haar door duistere krachten geïnspireerde criteria en normen, te willen perfectioneren. Het is juist haar intentie om een tijdperk van de rede tot stand te brengen, zoals die in de richtlijnen daarvoor op de Georgia Guidestones (HIER) zijn weergegeven. Het transhumanisme is hun duister occult/wetenschappelijke referentiekader, van waaruit zij met zeer geavanceerde technologische middelen het tijdperk van de rede willen vormgeven. Daarbij meent men misbruik te kunnen maken van de onwetendheid van het gros der wereldbevolking, die men door de beperkende onderwijsmethoden (HIER) zorgvuldig heeft vastgezet in die onwetendheid.

In het oosten van deze planeet zijn verschillende meditatietechnieken ontwikkeld om die innerlijk lege ruimte te bewerkstelligen. Het zijn echter technieken die bij de meeste westerlingen een grote angst inboezemen. Want waar vindt men dan nog enig houvast? De westerse mindset is onbewust immers volledig gericht op het vinden van houvast en zekerheid in de buitenwereld. Vandaar ook dat het materialisme in beginsel in het westen zo een vruchtbare bodem heeft gevonden en daar uitbundig wortel heeft kunnen schieten, om vervolgens op een globale schaal te zijn uitgerold.

dont believe what is trueDe bovenbenoemde niet bestaande objectiviteit geldt ten aanzien van religie, wetenschap, politiek, journalistiek, rechtspraak, onderwijs en in feite alle sociaalmenselijke gebieden. Het leven en de wereld waarin wij leven dienen zich aan, zoals zij zich aandienen. De zuivere interpretatie van die zich aandienende fenomenen is geheel afhankelijk van het eigen ontwikkelde zelfbewustzijn en de zelfkennis die daaruit voortvloeit.

In onze wereld wordt onze aandacht aan alle kanten beïnvloed en gemanipuleerd in een richting, die het bestaande maatschappelijke systeem en de daarmee samenhangende machtsverhoudingen helpt in stand te houden. Populair gezegd, hersenspoeling of conditionering. Aangezien wij het beeld van onszelf en de buitenwereld voornamelijk ontlenen aan wat die buitenwereld ons als beeld heeft gepresenteerd, kunnen we dit absoluut niet als objectief en waardevrij benoemen.

Hier komt het zogenaamde Droste-effect in beeld, waaruit duidelijk wordt dat in het aan ons gepresenteerde beeld van de werkelijkheid, c.q. de waarheid, een beeld wordt weergegeven dat met betrekking tot de oorsprong ervan tot ver in de menselijke bewustzijnsgeschiedenis teruggaat. Onderweg in die historische ontwikkeling hebben duistere krachten zich hiervan meester gemaakt en ons realiteit- en waarheidsbesef steeds verder vervormt, om niet te zeggen misvormt. Concreet gezegd, het is tot haar oorspronkelijke tegendeel mismaakt.

De Russische variant op het Droste-effect is de Matrushka.
Men zou het Droste-effect en de Matrushka als symbolen voor de oneindigheid kunnen zien, of als een symbool voor onze werkelijkheid. Achter iedere werkelijkheid schuilt een nog grotere werkelijkheid. Hetzelfde geldt voor de waarheid, want achter iedere waarheid schuilt een nog grotere waarheid. Waarheid en werkelijkheid zijn onverbrekelijk met elkaar verbonden.

matruschkasOns realiteit- en waarheidsbesef zijn van generatie op generatie overgedragen en zijn in de loop van de geschiedenis steeds verder van hun oorsprong verwijderd geraakt. We raken dus, door allerlei op tijdelijkheid en cultuurgebonden gefundeerde aannames, steeds verder verwijdert van onze oorspronkelijkheid.

Mediamanipulatie
Wat wij in onze wereld aan weergave van de werkelijkheid en dus de waarheid via de media krijgen voorgeschoteld, is een door eeuwenlang op basis van machtsbelangen vertekend beeld van hoe onze werkelijkheid en dus wat waarheid is. Wat kunnen we nog geloven van wat de media, zowel regulier als alternatief, ons aan werkelijkheid opdissen? Zowel de reguliere als de nieuwe c.q. alternatieve media worden vormgegeven door mensen. Al die mensen hebben hun eigen subjectieve beleving van de werkelijkheid en interpreteren dienovereenkomstig de fenomenen, die zich daarin voordoen.

Maar zijn zij daarom waar en werkelijk? Wat wij als werkelijkheid en waarheid (willen) zien, is in onze toenemend veruiterlijkende wereld immers volledig tijd- en cultuurgebonden, dus relatief. Waar het m.i. dus om gaat is, het leren onderscheid te maken tussen wat uit eigen onbewuste projecties voortkomende interpretaties zijn en wat de zich manifesterende werkelijkheid is. Hoe kom je tot het ervaren van zulk een onderscheid? Wat is de essentie van het eigen onderscheidingsvermogen? Met deze vragen komen we op het gebied van het metafysische. Ze zijn alleen te beantwoorden, wanneer een mens zich innerlijk met de bron van het eigen bestaan heeft verenigd!

The story of your enslavement / Het verhaal over hoe jij tot slaaf werd gemaakt.

x
Human farming – our enslavement / De mensenboerderij – onze slavernij

x

x

Loesje zweetklierenSteeds weer nieuwe kuddevorming
The Powers That Shouldn’t Be op deze planeet zijn zo goed op de hoogte van de individuele- en groepspsychologische processen in de mens, dat zij daar naar ‘hartenlust’ ten eigen voordele mee denken te kunnen spelen. Vooral in ons informatietijdperk van uitwisseling via de digitale snelweg, zijn informatie en evenzeer desinformatie in een razend tempo over de gehele aardkloot te verspreiden. Het in de ‘alternatieve’ media inmiddels overbekende begrip social engineering is ook met behulp van diezelfde alternatieve media vrij gemakkelijk uit te voeren.

Vele mensen uit die hoek zijn zo hongerig naar zekerheid biedende informatie, die hen buiten de gangbare en verafschuwde kaders doet plaatsen, dat zij bereidt zijn om veel te slikken dat maar niet gangbaar en dus controversieel is.Maar weinigen zijn bereidt om met onzekerheid te durven leven. In dat circuit worden dan ook veelvuldig, net als in de gangbare mediawereld, hypes georganiseerd die de mensen vooral mentaal bezig houden en hen onderling verdeelt in pro’s en contra’s, fundi’s en realo’s.

Het aflopen van de Mayakalender op 21-12-2012 was daar een voorbeeld van, evenals de vele doemvoorspellingen die daaraan vooraf zijn gegaan. Alle op de uiterlijke wereld gerichte doemscenario’s, die verbonden waren met deze kunstmatig gecreëerde 2012-hype, zijn niet uitgekomen.

Ik snap het allemaal wel, want ik heb dezelfde tendens bij mezelf ook bemerkt, om mee te gaan in van alles en nog wat. Voortschrijdend inzicht heeft me geleerd hoe deze misleidende zaken werken. Vandaar dat ik me met geen enkele voorspelling of opkomende hype meer bezig houd, behalve de goed-voor-het-milieu-hype. Want mijn vochtverlies is door een soms buitensporige transpiratie ook zeer verspillend.

Flat Earth Hypothesis

Meerkeuzemogelijkheid
Die 2012-hype is nu voorbij en heeft misschien voor The Powers That Shouldn’t Be niet het meest bevredigende resultaat gehad, betreffende de misleidende effecten ervan op het bewustzijn van mensen. Daarom is het interessant om te merken, dat er ineens weer een nieuwe hype is ontstaan in het alternatieve mediacircuit rond de theorie over de platte aarde. Op youtube en vele internetfora ontstaan hevige discussies rond dit thema. Opnieuw tekenen de scheidslijnen van pro’s en contra’s zich weer af en worden mensen, die bij zichzelf blijven en zich niet mee willen laten voeren in deze hype, in een te bestrijden hoek geplaatst. Zij moeten zich daardoor verantwoorden voor hun stellingname.

Het is hetzelfde fenomeen, dat door George W. Bush werd verwoord in zijn gevleugelde uitspraak “Je bent of voor ons, of voor de terroristen”. Dus als je ons standpunt niet kunt onderschrijven, dan ben je ‘dus’ tegen ons. Dit is een typisch voorbeeld van onze door het gecomputeriseerde denken beheerste wereld. Het wordt beheerst door het binair dualistische, oftewel zwart/wit denken. Een 0 of een 1. Het sluit bij voorbaat ieder individueel kritisch denkvermogen uit.

hollow earth 1
Zeldzame foto van NASA, genomen vanuit een Space Shuttle. De donkere vlek zou de doorgang naar ‘Midden-Aarde’ tonen.

Naast de platte aardehype zwerft er ook nog steeds een heel goed onderbouwde theorie over het internet, die er vanuit gaat dat de aarde hol (HIER) is. We hebben dus nu een meerkeuzemogelijkheid ten aanzien van hoe wij de aarde willen zien. Maar wat is het belang van dit soort theorieën voor ons dagelijks sociale functioneren? Worden we een beter en vooral mooier mens door te geloven dat de aarde hol, dus ook bol, of plat is? Over het algemeen staan al die theorieën mijlenver van de eigen ervaring- en belevingswereld af.

Bewustzijnsgroei houdt toch in dat je door eigen ervaring in wijsheid groeit en je niet opnieuw een gekleurde bril door iemand anders aan laat meten? In mijn beleving is de aarde gewoon wat deze is, een levend organisme die ons als Moeder voedt. Theorieën voeden het hoofd in zijn honger naar kennis en dat schijnt nog steeds macht te geven, om een innerlijke onmacht en onzekerheid achter te kunnen verbergen.

Maar wat voedt ons hart en onze ziel? Zou dat misschien de meest belangrijke essentie van het leven kunnen zijn, die tot uiting komt in Waarheid, Schoonheid en Liefde en die ons op een innerlijk niveau diep kan vervullen?

Bewustzijnsmatige gelijkschakeling met de computer
In vorige artikelen heb ik al aangegeven, dat het wezen van de mens in de loop van de geschiedenis steeds verder is gereduceerd. De Rooms Katholieke Kerk schafte om eigen machtsredenen de individueel menselijke geest af. Waardoor er slechts een lichaam en ziel overbleven en de kerk, als bemiddelaar tussen geestelijke wereld en de mens, de macht over de menselijke geest kreeg.

Ze gaan in gesprek met de tumor: “Lieve tumor, dit is een verlies/verlies situatie. Als jij groter wordt, moet ik sterven en jij dus ook. Laten we de zaak omdraaien tot een win/win situatie. Jij wordt kleiner – je hoeft niet te sterven, maar wordt weer normaal – waardoor ik kan leven. Als tegenprestatie zal ik ….”.

De volgende reducerende stap werd door de wetenschap gezet, die gemakshalve de menselijke ziel ook maar afschafte. De mens bestaat volgens haar visie dan alleen nog maar uit een materieel lichaam. Aangezien die wetenschap zich het recht heeft toegeëigend om als enige autoriteit de wereld van fysieke verschijnselen en de daarbinnen werkzame krachten te kunnen verklaren, heeft zij zich in de machtspositie geplaatst van bemiddelaar te zijn tussen materie en mens.

Met de zich voortdurend versnellende ontwikkelingen in de informaticatechnologie wordt het bewustzijn van de mens nog verder ingeperkt, door dat bewustzijn vast te willen leggen in een computerchip. Deze historisch reducerende ontwikkelingen hebben vanzelfsprekend hun invloed op onze manier van denken, want het denken is immers de drager van ons bewustzijn. Het vastgezet worden en ons laten vastzetten in een dualistische denkwereld, is m.i. de bewustzijnsmatige voorbereiding op en het vertrouwd raken met een geleidelijk aan gelijkgeschakeld worden aan het binaire computersysteem van nullen en enen.

Dus zwart of wit. Nuancerende grijstinten zijn niet mogelijk, laat staan een totaal afwijkende eigen kleur. Want die eigen afwijkende kleur valt niet te digitaliseren. De zich in de laatste jaren openlijk ontrollende socialistisch/communistische werelddictatuur is de geopolitieke uiting hiervan, die het opgelegde zwart/wit denken met wetten en handhavende middelen moet afdwingen. De Moody Blues maakten een korte en krachtige song over illusies, getiteld ‘Late Lament’:

x

Ik zie de theorie van de platte aarde dan ook als een volgende poging van The Powers That Shouldn’t Be, om ons bewustzijn te reduceren tot de twee dimensionale werkelijkheid van het platte vlak van de computerchip, waar men ons bewustzijn in gevangen wil zetten. Men doet dit door er de levendigheid en beweeglijkheid uit te halen en het totaal verstarrend te kristalliseren in het silicium van de chip.

De chip heeft inmiddels al op vele levensgebieden zijn intrede gedaan. We zijn er dus langzamerhand al aardig mee vertrouwd gemaakt. Over de achtergrond van het gebruik van het kristallijn silicium met haar enorme geheugencapaciteit, zou nog een heel apart weliswaar speculatief, artikel te schrijven zijn. Het thema van de vlaklanders is heel mooi weergegeven in het volgende animatiefilmpje.

Toenemende gespletenheid?
De theorie van de platte aarde kan ik in het geheel niet rijmen met de tevens in een deel van de alternatieve media weergegeven visies op de ascensie naar hogere dimensies. Dus naar een vierde, vijfde en nog hogere dimensie, die ver buiten onze beperkte beleving van tijd en ruimte zijn. Men kan hierbij zich de interessante vraag stellen, betreffende welk effect de tegenstelling tussen een tweedimensionale en een multi-dimensionale aarde heeft op het bewustzijn van mensen die hier gevoelig voor zijn.

Draagt dit niet bij aan een toenemende gespletenheid, tussen het hoofd (de opgenomen informatieve kennis) en de eigen gevoelsmatige beleving van de werkelijkheid (het hart)? Maar ja, dan komen we weer op het vlak van objectieve en subjectieve waarheden. Misschien ligt de oplossing voor dit dilemma in de ook veelvuldig voorkomende aanname dat men geen keuze hoeft te maken, door uit te gaan van en/en in plaats van of/of. Hoe dit toe te passen is op het theoretisch concept van de platte aarde, zie ik nog niet zo voor mij.

yoda believeWant hoe kan een planeet een tweedimensionale platte schijf zijn en tegelijkertijd een driedimensionale bol, van waaraf men tot ongekend hoge andere dimensies kan opstijgen? Wie het wel weet, mag het zeggen. Maar het kan heel goed zijn dat ik de platte aarde onterecht als tweedimensionaal beschouw. Wat dat betreft sta ik open voor een ieder die me daar meer duidelijkheid over kan verschaffen.

Zelf heb ik toch het gevoel dat de waarheid in dezen zich buiten ruimte- en tijdsdimensies bevindt, waar platte vlakken en andere fysieke vormen gewoon niet bestaan. De nu volgende poging van The Powers That Shouldn’t Be kan alleen maar resulteren in de verdere reductie van ons bewustzijn tot een eendimensionale punt. Een punt die men naar believen kan manipuleren en verplaatsen naar waar men die meent nodig te hebben.

Of wanneer de houdbaarheidsdatum of bruikbaarheiddatum is verstreken in het ergste geval kan weggummen, zoals dat in de film ‘Logan’s Run’ werd verbeeld. Deze intentionele ontwikkeling van de duistere krachten is volledig tegengesteld aan de natuurlijke bewustzijnsontwikkeling van de mens. Aan de hand van het hieronder weergegeven astrologische zonnesymbool, wil ik dat duidelijk trachten te maken.

Astrologisch zoonesymboolDit symbool bestaat dus uit een cirkel met in het centrum een punt. De werking van de duistere tegenkrachten is er in mijn beleving op gericht, om het bewustzijn van de mens vanuit de periferie volledig samen te persen in het centrale punt. Uiteindelijk zullen deze krachten het bewustzijn van de mens nog verder door dat punt heen willen drukken, tot in het totale niets. Iedere vorm van bewustzijn is dan vernietigd en dan is de nuldimensie bereikt. Men wil ons dus van een ‘1’, de onsplijtbare individualiteit, tot een absolute nul maken. Een nul zonder enig besef van zichzelf, noch van iets of iemand ‘buiten’ zichzelf.

De natuurlijke bewustzijnsevolutie van de mens is er juist op gericht om vanuit het centrale punt in het midden, de eigen ontwikkelde individualiteit met een geïntegreerd zelfbewustzijn, dat bewustzijn door geestelijke inspanning steeds verder te verruimen. Met andere woorden, het bewustzijn van het lagere ik te verruimen tot een bewustzijn van het hogere IK, dat het leven in al haar uitingen omvat. Men kan zich dit voorstellen in de vorm van concentrische cirkels. In dit verband moest ik jaren geleden eens denken aan hoe ik als kind voor het eerst mijn adres opschreef.

An 11:11 wake-up call means you have been sleeping..?
11:11 When a wake-up call is a number to remember..

Dit begon met mijn eigen naam en daarna de straatnaam en huisnummer, waarna de naam van het dorp, de gemeente waartoe het dorp behoorde, de provincienaam, het land, het continent, de aarde en het heelal volgden. Toen ik hier met anderen over sprak, bleken zij dit te herkennen. Ik wil hiermee maar zeggen, dat wij dit ruime bewustzijn als kind op een onbewust niveau al potentieel in ons droegen. Het komt er nu dus op aan om ons dit bewust te gaan herinneren.

Ons incarnatieproces was er op gericht om ons vanuit een wijde en vormeloze geestelijke realiteit te verdichten tot een in een fysiek lichaam gecentreerd punt, om hier op aarde nieuwe leerzame levenservaringen op te kunnen doen. In mijn beleving is het doel daarvan dat wij de fysieke wereld en haar werkzaamheid leren kennen. En door onze eigen bewustzijnsontwikkeling ter hand te nemen een bijdrage leveren aan  een soort van alchemistisch proces, dat de onzuiverheid in de wereld te helpt te zuiveren. Dit kunnen we doen door de ego-identificatie, de kleine punt, los te laten.

Tibetaanse thanka’s zijn schilderijen of boorduurwerken die speciaal ontworpen zijn voor monniken om, door er op een meditatieve wijze naar te kijken, tot een verruimd bewustzijn te komen. Wanneer men zich op het midden van een thanka focust, kan men leren het bewustzijn dusdanig over het totale blikveld te verplaatsen, dat men het gehele kunstwerk tot in alle details heel bewust waarneemt. Normaal zien we meestal alleen datgene wat zich in het midden van ons blikveld bevindt en missen we dat wat er aan de periferie aanwezig is.

spiral timeObjectief ervaarbare waarheid?
Is er een objectief ervaarbare waarheid? Ja, die is er! Men kan die in mijn beleving alleen ervaren als men aan die waarheid tevens schoonheid en liefde beleeft! Waarheid, Schoonheid en Liefde zijn een onverbrekelijke drie-eenheid. Wanneer ook maar één aspect daaraan ontbreekt, kan en mag men zich daarbij terechte vragen stellen betreffende het waarheidsgehalte ervan. Vanwege deze onverbrekelijke drie-eenheid is het kunstenaarschap, het medium voor het kunnen vatten van de waarheid. Een ware kunstenaar laat denken, voelen en willen samenstromen in zijn kunstwerk.

Dat kunstwerk is dan voor anderen een bron voor inspiratie en een intense beleving van de waarheid. Het ware kunstenaarschap uit zich ook in levenskunst. Waarbij het om leren gaan met de beweging van het leven, met het sterven en weer geboren worden en met een voortdurende verandering, de fundamentele levenshouding is. Een ieder heeft de kwaliteiten en mogelijkheden om dit op een eigen manier tot uiting te brengen. We zijn in ons diepste wezen allemaal levenskunstenaars!

Wat anderen ons wijs willen maken is slechts bijzaak en een oefening om bij jezelf te blijven, in je eigen kracht te komen of steeds meer te blijven. Wie wil nu een penseelstreek of decorstuk in het kunstwerk van een ander zijn, of een figurantenrol in de film van een ander spelen? Daarom wil ik nog maar weer eens aangeven, dat niet ieder ogenschijnlijk ‘vernieuwend’ gedachteconcept (zoals de platte aarde) per definitie waar is en getuigt van schoonheid en liefde. Een ieder draagt de waarheid en werkelijkheid in het eigen ge-weten en dus in het hart!

De kunst van het leven is, het leven als een Liefdeskunst te zien!
In onze tijd hebben we de eer, de uitdaging, de opdracht, of welk predicaat men er ook aan wil geven om de historisch gegroeide afbraak van ons menselijk wezen te doorgronden, te stoppen en te transformeren. Zodat de mens als geestelijk wezen verder kan evolueren. Om zo organisch, op basis van een doorleefd zelfbewustzijn, die andere dimensies binnen te groeien. Ieders bijdrage is daarbij van belang, welkom en noodzakelijk. Tot besluit van dit artikel geef ik hieronder een mooi lied van Loreena McKennitt weer, waarin zij zingt over het vinden van vrede in hart en ziel.

alvast een warme groet,

Arend Zeevat

mei 2016

x

x

x

xtruth justice burgers 99c

104 gedachten over “De waarheid over.. ‘Waarheid’ en ‘Onwaarheid’?

  1. Why then do you know that nothing can be known.
   Waaron denk je dat het waar is dat de waarheid niet bestaat.

   Of laat je je dat vertellen.

   Hier een leuk filmje van 9 uur. rechtsonderin kun je de snelheid vergroten naar bijv. 1.25x als je dat zou willen.

   Het woord kNOw komt er ook in voor.

   Veel plezier.

   https://www.youtube.com/watch?v=dIEemKcy-4E

 1. Wat ik zo mooi vind aan de foto’s van de NASA (Never A Straight Answer)

  1: Lage resolutie van de aarde. En dat terwijl telescopen de mooiste HR foto’s van objecten kunnen maken die miljarden kilometers van de aarde zijn. De aarde is waarschijnlijk te dichtbij en onmogelijk er op te focussen.

  2: De AFWEZIGHEID van sterren. Als ik ’s nachts naar buiten kijk is het nooit pikzwart aan het firmament. Maar wanneer de NASA foto’s van de aarde toont, is het buiten de dampkring ineens pikzwart.

  3: Het is bewezen dat NASA foto’s bewerkt voordat deze aan het grote publiek worden getoond.
  http://www.themarsrecords.com/wp/the-mars-records/nasa-altering-true-colors-pictures-mars/

  4: Sommigen beweren zelfs dat de maanlanding van 1969 vals was. In elk geval heeft Stanley Kubrick een in 1999 een bekentenis hieromtrent afgelegd. https://www.youtube.com/watch?v=rR4pf6pp1kQ

  En wanneer iemand opmerkt hoe het dan mogelijk is dat in een vacuüm een vlag wappert, wordt dit afgewimpeld met: O daar heb je weer zo’n conspiracy theorist.
  http://news.nationalgeographic.com/news/2009/07/photogalleries/apollo-moon-landing-hoax-pictures/

  Nog meer beelden over de maanlanding. https://www.youtube.com/watch?v=gPEPRgfVlU4
  Vraagje: How komt je dan door de “Van Allen’s belt”? https://www.youtube.com/watch?v=BUZr0Wr0v-s
  Tja. Wat is waar? Goede vraag. Moeilijk antwoord 😉

  1. An super thnx bedankt voor die zeer indrukwekkende Stanley Kubrick bekentenis, 3 dagen voor z’n dood in 1999, na 15 jaar nu eindelijk te zien, voorwaardelijk contract moest eerst worden getekend door de interviewer in kwestie, ter bescherming van z’n familie, van Stanley, woorden schieten te kort bij het beeld van die man, en wat ie zegt, en de manier waarop, en als je scheef langs het beeld kijkt krijg je nog meer te zien, voor de zieners. Dit had ik niet willen missen, Apollo 11 1969 is bijna de crux aap uit de mouw leidraad geworden van mijn al op zeer jonge leeftijd begonnen zwart/wit tv leven, toen wist ik onbewust deep down al ergens dat er iets cruciaals aan de hand was, maar wat….. bijna een halve eeuw verder nu..

  2. @Hyperalert. Zo zie je maar weer. Everything is connected…;)

  3. In elk geval is de man in dat filmpje NIET Stanley Kubrick, wat iedereen ziet die de echte Kubrick ooit zag of hoorde. De lemmingen trappen toch overal in, zonder ook maar een seconde reflectie he, wanneer worden ze ooit wakker.
   http://www.express.co.uk/news/science/626119/MOON-LANDINGS-FAKE-Shock-video-Stanley-Kubrick-admit-historic-event-HOAX-NASA
   Ook op de andere vraagjes zijn er simpele en duidelijke antwoorden te vinden, maar eerst moet je wakker worden…..

  4. is ut hum of is ut hum niet, Stanley K., volgens z’n familie niet, zegt dat Express U.k. krantje.. wel handig zo’n mega baard, maar je zou je eigen vader toch moeten kunnen herkennen? wie het zeker weet mag het zeggen, wat ik frappant opvallend vind is dat ik geen seconde toneel heb kunnen detecteren ontwaren, vaak ben ik daar toch wel aardig scherp op, maar goed die man met de baard kan mij kennelijk 100% om de tuin leiden met gespeelde emoties en dito bijkomend levensdrama? zou bijna voor de eerste keer zijn, veel films zijn aan mij niet besteed vanwege te slecht voor mij niet erg overtuigend acteer werk, als het nep is dan is dit de beste acteur die ik ooit in mijn leven gezien heb tot nu toe, zo iemand kan een film maken waar zelfs ik voor ga, eindelijk; wie weet vrijwel ‘zeker’ of ut hum wel of niet is?!

  5. Met dit hele gedoe over de bekentenis van Stanley Kubrick bewijzen jullie maar eens te meer dat niets meer te vertrouwen is. Het gaat allemaal om informatie van anderen en van buitenaf, zowel gangbaar als alternatief, die gemakkelijk te manipuleren is. Met als doel tweedracht te zaaien tussen pro’s en contra’s. Je komt daardoor heel snel terecht in de mindfuck van een kafkaiaanse doolhof. Waarbij ieder argument voor of tegen, je alleen maar verder in die doolhof doet verdwalen. Maar welke betekenis heeft dit nu werkelijk voor je dagelijks functioneren als mens? Vraag jezelf dat eens af.

  6. weet juh als dit interview werkelijk Waar echt genuine is mag het nog steeds never nooit Waar zijn. Omdat dat veels te Heavy is om te verteren. In die zin zal een Waar interview even zo goed automatisch een ondoordringbaar dubbelSlot worden op de Waarheid als een Onwaar interview. en stel dat Stanley K. het Apollo 11 project werkelijk waar in opdracht van Nasa filmisch geproduceerd en gerealiseerd heeft ergens in de woestijn, wil dat nog niet zeggen dat diezelfde Stanley op de hoogte is van wat er verder tegelijkertijd nog meer werkelijk gebeurd is, compartimentaliseren hoeft niet eens voor ons georganiseerd te worden, we doen het als vanzelf wel zelf, de mens eigen, met z’n 2 compartimenten lijm-hoofd links en rechts. En toch geloof ik dat er wel degelijk mensen zijn met dusdanige antennes dat ze goed kunnen doorvoelen scannen of dit interview echt of niet echt is, belangrijk… Dusz het maakt mij nogal uit wie er aan proeft, er zijn gerenommeerde diep proevers, smaakt het naar nep of is het meer geconstrueerde echtheid, of is het compleet fake, dat zijn al grofweg 3 smaken, binair is een valkuil omdat het nul of 1 moet blijven, de schaduw zone is de derde optie en de vierde dimensie is er soms net zo goed uit te halen. ook juist een poging tot zwaar manipuleren de verkeerde kant op is vaak in zichzelf al een aanwijzing naar de mogelijke oorsprong.

  7. In een parallel universum zou er weer een ander antwoord zijn of nooit hebben bestaan 😉
   https://youtu.be/Ywn2Lz5zmYghttps://youtu.be/Ywn2Lz5zmYg
   Maar ik heb toentertijd als kind de vlag ook zien wapperen… Mijn vader zei, onmogelijk! De maan heeft geen atmosfeer, dus het kan er ook niet waaien.
   Ik zag het toch zeker? En ook nooit meer vergeten.

  8. Hyper en Odette in mijn beleving hebben jullie allebei volkomen gelijk. Ik heb ook zeker mijn sterke twijfels bij het maanlandingsverhaal. Maar waar het mij om gaat is, dat het eindeloze gediscussieer tussen voor- en tegenstanders nergens toe leidt. Ieder heeft zijn/haar eigen waarheid en als wij een ander de eigen versie van de waarheid op willen dringen, dan leven we de eigen onbewuste dictatoriale neigingen uit.

  9. klopt Arend, daarom maakt het mij op zich niet veel uit of iemand wel of niet gaat voor mijn beestenboel paraversum versie interpretaties en ergens ook weer wel en ook weer niet, uiteindelijk gaat het om de mens zelf bij mij gelukkig wel, maar oh wat heb ik al vanaf het eerste jaar 2007 vele uurtjes gesmuld van project Kerry haar interview producties en daar is voor een aandachtige deep black and blue luisteraar en kijkert genoeg personal reality enigma Juice uit te destilleren en te cross correleren. Deze kwam ik gisteren tegen, voor mij is tie Echt;

   Reptilian female shifting and holographic failure
   https://www.youtube.com/watch?v=pWmOztZVJ1A

  10. Inderdaad een waanzinnig filmpje Hyper. Je bent trouwens een kei in creatief en enigszins cryptisch taalgebruik, waar ik van smul. Juist omdat het zo anders is dan mijn taalgebruik. Ik kan enorm genieten van wanneer mensen zich op hun geheel eigen wijze uitdrukken. Misschien kunnen we ook ooit nog wel eens genieten van hoe de draconische shapeshifters zich uiten. 🙂

  11. Hyper, daar zit ‘m de crux! Uiteindelijk zit het bij de mens zelf…
   Als vijf mensen een auto ongeluk moeten reconstrueren krijg je vijf verschillende verhalen omdat ze allen uit een ander perspectief of andere belevingswereld worden gezien. De emoties en gemoedstoestand en zelfs de intelligentie van de betreffende persoon van het ogenblik spelen mee, daar alles dan in een ander daglicht staat. De natuurlijke afweer van de hersenen speelt ook een handje mee daar wij mensen niet alle informatie kunnen ‘downloaden’, men zou ‘gek’ worden van alle informatie die beschikbaar is in het universum om over nog maar de parallelle universa te zwijgen. De hersenen van de mens zijn door onze ‘schepper’ daar niet op gebaseerd ook al zouden wij het willen. Sommige hebben meer toegang, om wat voor reden dan ook, en anderen worden meer geblokt. Dit soort verschillen wekt wrijving in de hand én escalatie in woorden en daden. Stel je hebt alle kennis, wat schier onmogelijk is in mijn ogen, dan nog is de overredingskracht een onmogelijke taak voor de bezitter van deze kennis als de ander vanuit dat andere perspectief zijn waarheid ziet. Daarom is het als sites zoals wtk soms een ware opluchting dat je alles , jouw overpeinzingen/waarheden/vragen kan ventileren buiten de gangbare informatiestroom die de wereld je biedt.
   Maar ik wil wel er aan toevoegen; Geniet van je eigen gecreëerde reis! Als je dat niet doet wordt het tijd dat je op je eigen heilige pad terugkeert…

  12. Dank juh Arend, is wederzijds, door de nood geboren stijlvormen hebben soms zo hun eigen charme, het hakketakkende bijvoeglijke naamwoorden bos zoals Coz de Woz dat eens treffend benoemd heeft. Hopende op het picasso effect natuurlijk toch wel. Quote: “De basiskenmerken van het expressionisme zijn dionysisch, felle en onnatuurlijke kleuren, grillige beelden, vervormingen, slordig geschilderd, plat vlak, geen perspectief. Er wordt meer geschilderd vanuit het gevoel (het kind) dan vanuit de ratio (verstand). De schilders van Die Brücke wilden om die reden absoluut geen opleiding aan een kunstacademie volgen.” https://nl.wikipedia.org/wiki/Expressionisme
   Odette op de wtk punica oase loopt het niet snel de spuigaten uit, hoogvliegers aarden niet zo gemakkelijk en het loopt geregeld heet aan in en zelfs buiten mijn propellor koppie, lastig inregelen, soms ben ik met terugwekkende kracht bijna jaloers op de herman brood achtigen die heel simpel uppers namen als ze up wilde wezen en downers als het weer even genoeg was, ik prefereer de vrouwelijke maanpool energetica als counter balance, dat werkt net zo goed over lange afstanden zelfs met een scherm ertussen, om op tijd de thermostaat een tandje te verzetten, scheelt een hoop ouwe jonge kerel krentenbrood doorzaagdrammerij, pleegzuster bloedwijn van vroeger, nachtzuster droste effect. http://resolver.kb.nl/resolve?urn=urn:gvn:NAGO02:AMH-MS0100806&role=image&size=variable https://i.ytimg.com/vi/7IYTy7cgPQg/hqdefault.jpg

  1. @Arend,

   Ik zag dit al op “ninefornews”
   i “Wat er ook gebeurt, er komt geen Brexit, Nexit, Bexit, of wat dan ook. Het klootjesvolk moet buigen en creperen. Desnoods met de strijdkrachten tegen het eigen volk. Moge de boel snel exploderen! Letterlijk!”

   Nee hoor. Een paar valse vlaggen in de vorm van “terroristische aanslagen” boezemt het klootjesvolk weer een zodanige angst in dat men maar al te graag weer (een tijdje) in het gareel loopt.

   En democratie is goed?
   Wat nu als 50,1% van een bevolking ineens gaat besluiten dat het niet erg is baby’s te consumeren? Is het dan ook nog goed? Het is namelijk met een “meerderheid” DEMOCRATISCH BESLOTEN!
   Welke meerderheid? Die van het volk of die van de politici die het volk al lang niet meer vertegenwoordigen? Daarin schuilt het probleem. Het is vandaag IN GEEN ENKEL WESTERS LAND nog een democratie. Het zijn stuk voor stuk oligarchieën geworden.

   Banken en bedrijven hebben het voor het zeggen. Op elke politicus lopen tig lobbyisten rond die niet de belangen van het volk dienen, maar de belangen van de bedrijven. Zo lang deze lobbyisten geen persona non grata zijn in de verschillende residentie steden zal dit proces niet eindigen. Zo lang een land in eeuwige schuld blijft door de (woeker)rente en geld dat wordt gecreëerd uit lucht verandert er niets.

   ZO LANG ER GEEN DEMOCRATIE IS IN DE WARE BETEKENIS (Demos – volk. Kratos – macht) blijft het volk machteloos.

   Vandaag de dag moet er niet alleen tegen een economische oligarchie worden gevochten, maar ook tegen een bureaucratische politieke oligarchie zoals de EU.
   En het klootjesvolk is, zoals gewoonlijk, weer het kind van de rekening. Die wordt ofwel totaal genegeerd, of krijgt te maken met de volgende vier woorden: kastje, muur, kluitje, riet.

   Het is misschien beter om bij de volgende verkiezingen, WELKE DAN OOK, NIET meer te gaan stemmen. Ga je stemmen, de partij is om het even, dan geef je je TOESTEMMING te doen en te laten wat ze willen.

   Valt het land dan om? Onzin. In België is 3 JAAR geen regering geweest. Niet omdat het volk dit niet wilde, maar omdat de verschillende partijen (zich gedragend als een stel verwende kleuters) niet tot overeenstemming konden komen.

  2. Erger An Argie, er is nooit een democratie geweest in een westers, noch oosters, noch zuidelijk of noordelijk land. Het is een managementmethode voor het menselijk vee op de mensenboerderijen om hen koest te houden en meer te laten produceren. Bekijk die filmpjes over human farming nog maar eens.

  3. @Arend,
   Ik ben het niet helemaal met je eens.
   Canada had van 1938 tot 1974 de geldcreatie in de handen van het volk. Zij waren 37 miljard kwijt voor ALLE publieke werken die je maar kunt bedenken. Van pensioenen, nutsvoorziening, infrastructuur, hulpverlening, defensie, je kunt het zo gek niet bedenken tot en met het voeren van W.O.II toe!

   En nogmaals: Wat is democratie wanneer de zionistische trollen er zich mee gaan bemoeien? De “nazi” roots van Europa moet worden opgevat als Nationaal Zionistische staten van Europa. De woeker en de misère die over Europa wordt uitgesmeerd heeft totaal niets met Nationaal Socialisme te maken! “The City” bepaalt!

   https://www.youtube.com/watch?v=Z7BKiv4jaqs

 2. De WAARHEID, is een op zich staand gegeven, onwaarheid kan dus niet, het kan geen waarheid zijn, en daar bij komt, wie of wat bepaald wat de waarheid is, met andere woorden er bestaan misschien waarschijnlijk meerdere waarheden.

  De oude Griekse Democratiën, wilde zeggen, de macht bij het volk, dus niet over procentages, ze hebben diverse varianten van bestuur geprobeerd, maar kwamen tot het slotsom dat Democratie de beste vorm van bestuur was.

  En voor de wet heeft iedere inwoner de zelfde rechten als wie dan ook.

  Dus zo simpel is het, of zou het behoren te zijn !

  1. jenne,

   in antwoord op 4.00

   beetje vreemde stelling van je te beweren dat onwaarheid, leugen dus , niet zou kunnen!

   Ik ben het met je eens dat de waarheid niet bevattelijk is voor het veel te kleine brein en denkvermogen van de mens.

   Maar als je bewust liegt, dingen vertelt waarvan je zeker weet dat het onwaar is of als je bewust achterhoudt wat je hebt gedaan of niet hebt gedaan dan is dat onwaarheid en leugen.

   Of de gevolgen hiervan per definitie schadelijk moeten zijn is een andere kwestie! Maar wat mij betreft is een leugen een onwaarheid en en dus bestaat onwaarheid wel!

   Er bestaan trouwens meerdere manieren zonder te liegen om mensen op het foute spoor te zetten. Indien het de bedoeling is mensen te misinformeren hoort ook dit bij onwaarheid.

   Kortom, onwaarheid bestaat wel naar mijn visie!

   Of de grieken het bij het juiste eind hadden – toen ze beweerden dat democratie de beste bestuursvorm is – betwijfel ik ook!

   Misschien bestond er toen geen manipulatie maar vandaag worden de mensen constant gebrainwashed en gemanipuleerd door de media en allerhande andere instellingen! Ook via onze religieuse instellingen. Die bestonden trouwens ook in de tijd van het griekse imperium. Kortom, ben jij dan de mening toegedaan dat een gemanipuleerde geest kan kiezen voor een situatie wat hem het beste past?

   Wat mij opvalt dat al onze menselijke ‘denkspelletjes ‘ uiteindelijk tot onverwachte situaties leiden. Me dunkt dat mensen dit zullen beseffen het moment dat ze stoppen anderen als schuldig aan te wijzen!

  2. “De meest krachtige vorm van liegen is de weglating”

   George Orwell

  3. Helemaal eens Arend!
   Liegen is tevens niet uitspreken wat je werkelijk bedoeld te zeggen, onze maatschappij zit daar voorlopig vol mee, de nodigen proberen het weg te zetten als leugentjes om bestwil, ik weet dat dat soort leugentjes niet werken omdat ik wel weet ondanks de ogenschijnlijke goede bedoelingen het juist daarom meer kwaad dan goed doet.
   Het kan zijn dat mensen een idee over zichzelf hebben wat met de werkelijkheid niet klopt, maar over het algemeen wéten mensen hoe het zit.
   Dus mensen stop met liegen, zelfbedrog leidt/lijdt nergens toe, wees wie je bent, we hebben als mensheid juist behoefte aan niet liegende mensen, want de leugens hebben in deze tijd een soort kookpunt bereikt 😉

  4. Van Hecke Peter, kijk als ik zeg waarheid, onwaarheid, dan had ik net zo goed niet kunnen schrijven, maar dit is meer een gevoels questie, een onwaarheid is ?!
   Natuurlijk de menselijke mannipulatie maakt alles kapot, van de mooiste gedachten gangen, wordt iets goors en slechts gemaakt.

   En wat Orwell zegt het weg laten, kan niet de meest krachtige wijze van liegen zijn.
   Want een leugen, onware mededeling met het doel om te misleiden, dus weg laten is misschien een ontkenning !
   In talen languages speelt gevoel een belangrijke rol, de intonatie is van doorslag gevende betekenis, Groet Jenne

 3. Beste Arend er schoten mij twee democratiën te binnen, er zullen er ongetwijfeld meer zijn geweest, het is de meest voor de hand liggende methode van besturen van een groep mensen, ja en dan de kracht van de sterkste en slimste, maar goed hier een paar feiten.

  Ijsland 930 de Alping tot 1262, daana bleef het bestaan in Singvelir tot 1798.
  Athene 510 voor onze jaartelling, werd de Turannis uit Athene verdreven, en ontstond de eerste volks Democratie.

  Groet een erg complex verhaal, maar zeker mooi en zeker goed bedoeld, groet Jenne

  1. @Jenne, helemaal mee eens.
   Wij (Nederland) zijn nooit een democratie geweest, maar zijn vanaf het begin ondermijnd door het bankenkartel. (Misschien op de Bataafse Republiek na, ook al had deze genoeg andere problemen)

   In elk geval staat hier beschreven HOE dit bankkartel moord, manipuleert, rooft, en TELKENS weer hetzelfde melodietje kan afspelen.

   http://www.age-end.com/Gen-CSS/Khazars%20and%20New%20World%20Order.htm

   Zo lang dit Zionistische kartel in de wereld blijft gehandhaafd zal er never ever nooit niet een democratie komen.

   Op basis van deze beschreven samenvatting van de DAADWERKELIJKE geschiedenis is een analyse gemaakt waar we met zijn allen naar toe gaan. Deze analyse stamt uit 2013…

   Op basis van onze studie van het verleden en onze evaluatie van het heden, kunnen we met zekerheid voorspellen dat sommige, of alle, van de volgende gebeurtenissen in de nabije toekomst plaats zullen gaan vinden. Het enige dat we kunnen doen is onszelf voorbereiden om in te kunnen spelen op datgene wat komen gaat… financieel, persoonlijk en emotioneel.

   – Ineenstorten van economieën met hyperinflatie
   – Rellen/ gewelddadige onrusten in de straten
   – Valse vlaggen – nucleair?
   – Staat van beleg afgekondigd
   – Oorlog met Syrië, Iran en/ of Pakistan
   – Confrontatie/ Regionale oorlog met China
   – Confrontatie/ Regionale oorlog met Rusland
   – Hongersnoden/ ziekte op een wereldwijde schaal
   – Massale paniek bij de wereldbevolking
   – Israël doodt de laatste Palestijnen

   Een noodconferentie tussen wereldleiders en bankiers zal plaatsvinden. Onze “redders” zullen dan een nieuwe wereldorde
   voorstellen om de problemen in de wereld op te lossen. Een globale munteenheid zal worden ingevoerd in de naties.
   Nationale grenzen verdwijnen terwijl “racistisch” Europa en Amerika worden overspoeld door immigratie uit de derde wereld landen. De wereld wordt in sectoren verdeeld.

   Een nieuwe Wereld hoofdstad zal worden geïnstalleerd, misschien in Jerusalem. Groot-Israël wordt het geografische wereldcentrum. Globale wetgeving wordt afgedwongen door een politiemacht van de VN. “Contra-revolutionairen” die de wapens oppakken tegen de globalisten worden gearresteerd en naar detentiekampen gezonden… of erger.

   Mensen worden voorzien van microchips, worden gemonitord, gecontroleerd en heropgevoed in het nieuwe globale systeem.
   Bestaande talen, culturen, religies, gewoonten, tradities, en de meesten van het blanke ras zullen wegsmelten tot één enkel globaal systeem. Een wereldwijde “smeltkroes”.

   De blanken en oosterlingen van “blauw bloed” en de Joodse globale elite zullen leven als goden en zich tussen zichzelf
   uithuwelijken. De gemengde massa van de wereld zal worden gevoed, behuisd, “voor worden gezorgd”, krijgt “vrije” toegang tot openbaar vervoer en wordt constant vermaakt. Maar de “American Dream” van welvaart, welzijn en bewegingsvrijheid zal iets uit het verleden zijn.

   Terwijl het collectieve geheugen van het verleden vervaagt is het misschien zelfs mogelijk dat de volgzame mensen van de ene wereld geluk vinden in hun welwillende slavernij. Zij zullen leren hun elitaire meesters lief te hebben voor de vrede en de “veiligheid” die zijn gegeven.

   Zo wordt de wereld. Op dit moment lijkt niets hen te stoppen. De mensen zijn, met voorbedachte rade, te versimpeld, te decadent, te depressief en te lui om hun vrijheid terug te eisen. Tenzij er, ter elfde ure, een miraculeuze ontwaking van de mensheid is, zullen de schapen krijgen wat ze verdienen. Al wat we nu nog kunnen doen is voor ons zelf en onze geliefden zorgen om zo door de volgende crisis te komen. Welkom bij:

   The new world order.

   En wat betekent dit voor christenen? Trek de parallel met de bolsjewiekse (Joodse) revolutie van 1917.

   “Het sleutelwoord hier is “haat”. De Joden stond vrij hun meest vurige fantasieën over massamoord op hulpeloze slachtoffers te botvieren. Christenen werden uit hun bed gesleurd, gemarteld en vermoord.

   Sommigen werden letterlijk aan stukken gesneden, beetje bij beetje, terwijl anderen werden gebrandmerkt met hete ijzers, hun ogen werden uitgestoken om onbeschrijfelijke pijnen op te roepen. Anderen werden in dozen geplaatst, waar alleen hun hoofd, handen en benen uitstaken. Vervolgens werden hongerige ratten in de dozen geplaatst die zich door de lichamen vraten.

   Anderen werden aan hun voeten of hun vingers aan een plafond genageld, om daar te hangen tot men stierf van uitputting.

   Anderen werden aan de vloer geketend en heet lood werd in hun monden gegoten.

   Velen werden aan paarden gebonden en door de straten van de stad gesleurd, terwijl de meute hen aanviel met stenen en hen ter dood schopten.

   Moeders werden naar openbare pleinen gebracht en hun baby’s uit hun armen getrokken. Een rode terrorist hield een baby op, met het hoofd naar beneden, en eiste dat de moeder Christus ontkende. Indien ze het niet deed, gooide hij de baby op, terwijl een ander uit de meute naar voren rende om deze met zijn bajonetpunt op te vangen.

   Zwangere vrouwen werden aan bomen gehangen en hun baby’s werden uit hun lichamen gesneden.

   De satanische communistische Chekists (geheime politie) genoten van het martelen van hun slachtoffers -velen waren Rooms-Katholiek. De priesters in Kherson werden gekruisigd. Aartsbisschop Andronnikov werd zijn ogen uitgestoken en zijn neus en oren afgesneden.

   Er waren Chekists die de magen van hun slachtoffers opensneden, een klein deel van de darmen aan een paal spijkerden en met een zweep het slachtoffer om die paal rennen zodat de gehele darmen ontrafeld werden.

   Ogen van kerkelijke hoogwaardigheidsbekleders werden uitgestoken, hun tong afgesneden en ze werden levend verbrand.

   De bisschop van Voronezh werd levend gekookt in een grote pot, waarna monniken, met een geweer tegen het hoofd, werd bevolen om dit te drinken

   In Kharkov werden mensen gescalpeerd. In Tsaritsyn en Kamyshin werden handen van mensen met een zaag geamputeerd. In Poltava en Kremchug werden slachtoffers met houten staken gespietst. In Odessa werden ze levend in ovens geroosterd of in stukken gescheurd. In Kiev werden slachtoffers in lijkkisten met lichamen in staat van ontbinding geplaatst en levend begraven.”

   Alexander Solzhenitsyn schat dat ongeveer 66 miljoen “echte Russen” zijn vermoord sinds de Bolsjewiekse Revolutie door de handen van de Jiddische revolutionairen en dat er nu tweehonderd miljoen burgers van de V.S. (en Europa??) hun beurt wacht in de abattoirs van de bloeddorstige Zionistische terroristen.
   http://www.thechristianidentityforum.net/downloads/Gulag1.pdf

   Maar dit zal wel niet waar zijn, deze verhalen zijn gelogen en we moeten niet zeuren met zijn allen. Het komt vast allemaal wel goed… toch?

  2. Wat deed het met jou an argie toen je die gruweldaden las? Riep het angst op? Ik werd er onpasselijk van.

  3. @Arend,

   Wat dacht je? Waarom denk je dat ik dit plaats. Om mensen te laten ZIEN EN VOELEN met welk soort psychopaten we te maken hebben.
   Mensen kunnen de meest barbaarse handelingen verrichten wanneer de haat (indoctrinatie) groot genoeg is.

   Men name in groepen zie je dat men zich dan verbergt in de menigte, zodat men anoniem blijft en men niet in hoeft te zien dat je een keuze hebt. Namelijk een keuze om er NIET AAN MEE TE WERKEN.

   In je eentje begin je niets in een meute. Maar wanneer NIEMAND er aan mee werkt, heb je geen meute….

  4. an archie ,

   Ik heb mchien op WTK, 10 X gevraagd dat men leest hoe de meerderheid in de USA, wordt opgegeten van binnen uit, dit boekje is niet van gisteren maar van, 1972, uitgever Howard Allen Enterprises, inc., ; de titel ; The Dispossessed Majority, schrijver Wilmot Robertson, daar kun je lezen wat de Joodse Maffia doet met zijn tegenstanders, ze ophangt aan vleeshaken en dan leven in stukken snijden, ze worden verwerkt in het Hamburger vlees, spoorloos verdwenen, hoe de Joodse Maffia, films laat maken in Hollywood over de Italiaanse Maffia, en zich daar in verkneukelen, maar lees het het goed gedocumenteerd, jij hebt het over de toekomst, nu dit is het verleden,
   maar speeld nog steeds, moeilijk te geloven voor de meesten, maar ik heb van uit verschillende mensen monden, verhalen gehoord die moeilijk, of misschien onmogelijk zijn te begrijpen voor normale doorsnee naïve mensen.

   Vriendelijke groet, en loop jezelf niet voorbij, dat zijn ze echt niet waard, groet Jenne

 4. Een uitstekende methode om waarheid en onwaarheid te kunnen onderscheiden is het analogisch benaderen van het geheel. De moderne wetenschap heeft het analogische denken als onwetenschappelijk bestempelt, maar dat komt omdat ze deze manier van benaderen niet werkelijk kent.

  B.v. elke vorm van dualiteit/polariteit is een afspiegeling van de primaire dualiteit. De primaire dualiteit is het pure bewustzijn en de wereld van verschijnselen.

  Het pure bewustzijn Wereld van verschijnselen
  ___________________ __________________________
  de Eenheid de VerSCHEIDENheid
  het eeuwige het tijdelijk
  onveranderlijk voortdurend in beweging
  de waarnemer het waargenomene
  de schepper het geschapene
  het oorspronkelijke het spiegelende
  het vormlose het materiele
  het ware het illusionäre
  verbondenheid afgescheidenheid
  het innerlijke het uiterlijke
  Enz. Enz.

  Vergelijken we deze primaire dualiteit/polariteit, die eigenlijk twee gezichten zijn van één realiteit met b.v. de dualiteit winter/zomer dan kunnen we de volgende analogieen waarnemen.

  Winter Zomer
  __________ ________
  de natuur is in rust de natuur is in beweging
  naar binnen gerichtheid naar buiten gerichtheid
  wit landschap kleurrijk landschap
  individuele vormen onherkenbaar afgescheiden vormen herkenbaar
  energie terug naar de kern energie expressie naar buiten
  tijd van voorbereiding tijd van uitvoering
  Enz. Enz.

  Dezelfde analogische benadering toegepast op de dualiteit het hogere zelf/het lagere zelf, of zoals jij Arend het noemt hogere Ik/lagere ik, kan er dan zo uitzien:

  Hogere Zelf Lagere Zelf
  ______________ _______________
  Bewustzijn uit het lichaam Bewustzijn in het lichaam
  Bewustzijn vrij van tijd en ruimte Bewustzijn in tijd en ruimte
  Het zien van het geheel Het zien van de details
  Het holistische zien Het linieere zien
  toegang tot de interwereld waarneming schepping
  ideeen ontwikkelen ideeen uitvoeren
  enz. enz.

  De platte aarde en de ronde aarde zijn ook twee polariteiten die in principe één zijn. Als we ons op aarde bevinden ziet de hele omgeving er vlak uit en we zien niet dat deze plek zich beweegt met een enorme snelheid. Als we genoeg afstand kunnen nemen van de aarde, dan kunnen we waarnemen dat deze aarde een bol is en zich in de ruimte beweegt. Maar door de analogische benadering kunnen we ook de platte aarde uit onze direkte omgeving overstijgen. Een bolvormige aarde voldoet aan de dualistische principes van de primaire dualiteit en een platte aarde uiteindelijk niet. Iets om op te bezinnen.

 5. even opnieuw, de laatste indeling was teveel verschoven en daarmee onduidelijk.

  Een uitstekende methode om waarheid en onwaarheid te kunnen onderscheiden is het analogisch benaderen van het geheel. De moderne wetenschap heeft het analogische denken als onwetenschappelijk bestempelt, maar dat komt omdat ze deze manier van benaderen niet werkelijk kent.

  B.v. elke vorm van dualiteit/polariteit is een afspiegeling van de primaire dualiteit. De primaire dualiteit is het pure bewustzijn en de wereld van verschijnselen.

  Het pure bewustzijn——————– Wereld van verschijnselen
  ___________________——————– __________________________
  de Eenheid ——————————de VerSCHEIDENheid
  het eeuwige—————————– het tijdelijk
  onveranderlijk————————– voortdurend in beweging
  de waarnemer —————————-het waargenomene
  de schepper —————————–het geschapene
  het oorspronkelijke ———————-het spiegelende
  het vormlose —————————–het materiele
  het ware ———————————het illusionäre
  verbondenheid —————————–afgescheidenheid
  het innerlijke —————————-het uiterlijke
  Enz. —————————————Enz.

  Vergelijken we deze primaire dualiteit/polariteit, die eigenlijk twee gezichten zijn van één realiteit met b.v. de dualiteit winter/zomer dan kunnen we de volgende analogieen waarnemen.

  Winter —————————————Zomer
  __________ ———————————- ________
  de natuur is in rust —————- de natuur is in beweging
  naar binnen gerichtheid ————– naar buiten gerichtheid
  wit landschap ————————- kleurrijk landschap
  individuele vormen onherkenbaar—– afgescheiden vormen herkenbaar
  energie terug naar de kern ———–energie expressie naar buiten
  tijd van voorbereiding —————tijd van uitvoering
  Enz.———————————– Enz.

  Dezelfde analogische benadering toegepast op de dualiteit het hogere zelf/het lagere zelf, of zoals jij Arend het noemt hogere Ik/lagere ik, kan er dan zo uitzien:

  Hogere Zelf ——————————–Lagere Zelf
  ______________————————— _______________
  Bewustzijn uit het lichaam———— Bewustzijn in het lichaam
  Bewustzijn vrij van tijd en ruimte—- Bewustzijn in tijd en ruimte
  Het zien van het geheel————— Het zien van de details
  Het holistische zien ——————- Het linieere zien
  toegang tot de interwereld ————- waarneming schepping
  ideeen ontwikkelen———————- ideeen uitvoeren
  enz.————————————- enz.

  De platte aarde en de ronde aarde zijn ook twee polariteiten die in principe één zijn. Als we ons op aarde bevinden ziet de hele omgeving er vlak uit en we zien niet dat deze plek zich beweegt met een enorme snelheid. Als we genoeg afstand kunnen nemen van de aarde, dan kunnen we waarnemen dat deze aarde een bol is en zich in de ruimte beweegt. Maar door de analogische benadering kunnen we ook de platte aarde uit onze direkte omgeving overstijgen. Een bolvormige aarde voldoet aan de dualistische principes van de primaire dualiteit en een platte aarde uiteindelijk niet. Iets om op te bezinnen.

  1. In mijn beleving ligt aan al de door jou opgesomde polariteiten, de oerpolariteit van het mannelijke en vrouwelijke ten grondslag.

  2. De polariteit vrouwelijk/mannelijk is eveneens een afspiegeling van de primaire dualiteit “puur bewustzijn en de wereld van verschijnselen” en is dus niet de oerpolariteit. Puur bewustzijn kan namelijk niet als mannelijk of vrouwelijk worden gezien, maar als eenheid van beiden.

  3. In dat laatste kan ik je alleen maar gelijk geven. Kun je echter verduidelijken hoe in jouw visie/beleving het puur bewustzijn als zodanig nog deel uit kan maken van een primaire dualiteit. Het puur bewustzijn is in haar eenheidsbeleving toch niet meer te splitsen? Het omvat en doordringt toch de wereld der verschijnselen?

  4. De wereld van verschijnselen bevinden zich binnen het pure bewustzijn en niet buiten. De primaire dualiteit kun je je voorstellen als het bewustzijn dat in een spiegel kijkt. Het neemt zichzelf waar en blijft daardoor bewust. In het rijtje onder “de wereld van verschijnselen” staan daarom de eigenschappen “illusionär en spiegelend”.

   Het hele concept van dualiteit geeft de indruk dat twee tegengestelde verschijnselen tegelijktijdig bestaan als twee kanten van één munt, terwijl deze verschijnselen zich slechts afwisselen in een andere uiting van hetzelfde. Dag en nacht wisselen zich af en zijn er nooit tegelijktijdig. Evenals in en uitademen, actie en rust, zomer en winter, waken en slapen, zelfbewust en onbewust, liefde en haat, enz.

   In deze polariteiten gaat het slechts om gradaties van het ene.
   Bij b.v. de polariteit licht en donker gaat het om gradaties van licht. Donker is het ontbreken van licht, zoals rust het ontbreken van actie is en haat en ontbreken van liefde is.

   Zo is binnen de primaire polariteit het in beslag genomen zijn door de wereld van verschijnselen het ontbreken van puur bewustzijn.

  5. Mooi beschreven Sw Anand Coen en ik kan me volledig vinden in je beschrijving!

 6. Arend je schrijft:….. want het denken is immers de drager van ons bewustzijn.

  Als deze bewering juist is, dan is het inderdaad mogelijk om het bewustzijn in een computerchip te pakken en het bestaan van de ziel te ontkennen. Gelukkig is dit niet mogelijk.

  Het bewustzijn wordt door niets gedragen, maar is zelf de bron waaruit materie, gevoelens, passie en denken ontspruiten, om hiermee zichzelf te spiegelen en gewaar te worden.

  Het denken is maar een klein aspect van het bewustzijn, waarmee waarheid en onwaarheid niet kan worden gevonden.
  Waarheid, over wat danook komt vanzelf als een Aha Erlebnis, een plotseling innerlijk weten, waarbij lichaam, ziel en het bewustzijn optimaal betrokken zijn. Het denken staat hierbij juist in de weg, omdat het denken zijn conclusies en filters al heeft vastgelegd.

  Voor een waarheidzoekende is het denken niet meer dan een uitstekende zoekmachine, maar meer niet. Een waarheidzoekende is in de eerste plaats ontvankelijk en neemt overal ervaringen op en dat kan soms ook juiste of onjuiste informatie zijn, zonder daaruit enige conclusies te trekken. Het denken heeft altijd haast om direct een conclusie te trekken en zit er daarom altijd naast.

  De ervaringen die verzameld worden door een waarheidzoekende moeten eerst innerlijk rijpen en hun juiste plek vinden. Het bewustzijn zelf bepaald of er een conclusie ontstaat of niet. De waarheidzoekende houdt slecht zijn aandacht op een open manier bij de vraag en wacht af wanneer het antwoord van binnenuit komt. Als er een antwoord komt, dan is dit antwoord zo volledig, zo energetisch, zo glashelder, dat er geen ruimte blijft voor enige twijfel, omdat het hele wezen erbij betrokken was.

  Ik wens iedereen een goede reis naar binnen.

  1. Sw Anand Coen.

   Ik zie het denken niet zo beperkt als jij het omschrijft. Jouw beschrijving vind ik toepasbaar op het rationeel/analytisch denken, dat nog geen 1/10 deel van de capaciteit van de linkerhersenhelft benut. Voor mij is die andere vorm van denken samenvoegend, intuïtief en overeenkomend met wat jij beschrijft de Aha Erlenis.

   Verder kan ik mij volledig in de rest van wat je beschrijft.

   Waarschijnlijk heb ik me in die eerste die je aanhaalt, niet volledig genoeg uitgedrukt. Nu zou ik dan ook willen zeggen dat het denken de drager is van ons zelfbewustzijn.

  2. Ik reageer hierop vanuit een kennen/ervaring van de puur non-duale bron, Zijn. Ik ben uit deze duale werkelijkheidsbeleving geweest. Voor de ervaring zijn geen woorden die het beschrijven. Wat een beetje in de buurt komt is: een geheel waar alles 1 is met alles, er is zowel alles als niets tegelijk, vormloos, kleurloos, geluidloos, vol liefde/vrede/vreugde in extase; de enige gevoelsstaat die eeuwig is omdat tijd niet bestaat.

   Dit heb ik kunnen ervaren door volledig acceptatie en totale overgave aan het moment/nu. Daardoor stopte mijn denken en verdween alles, inclusief het meeste van “mij”. Wat overbleef was 1 met de eenheid, bron, of hoe we het ook willen noemen.

   Het was waanzinnig. Maar al snel dacht ik “dat was wel saai zeg”… Een lelijke leugen van mijn eigen denken om maar vooral te blijven denken en er van weg te blijven.

   Tot zover mijn ervaring. Nu wat ik vermoed dat in lijn ligt met deze ervaring van Zijn: Denken komt niet uit de bron en heeft er niks mee te maken. Denken houdt ons zelfs denkbeeldig weg van de bron. Ons denken (conscious, subconscious en unconscious bij elkaar) is onze grootste verslaving en de scheppend kracht achter deze illusie.

   Verder kan ik de ervaring niet als puur bewustzijn zien. Want in de ervaring van de bron kon “ik” doen wat ik wilde en alles wat ik zou doen was per definitie goed. Maar ik hoefde niets te doen. Ook dat was per definitie goed. Daarmee heb ik het idee dat dit niet puur bewustzijn is, omdat bewustzijn in zichzelf niks doet. Het bewustzijn wat wij hebben kan net zo goed via het (onbewuste) denken werken waardoor we denken dat er zoiets bestaat.

   Hoe dan ook, heerlijk voor mijn denkverslaving om hierover te denken. Ik zal het nooit kunnen weten, alleen kunnen Zijn. Denk ik… 🙂

  3. JXL: Wat jij beschrijft was een satori ervaring, een intens moment waarin je één bent met het geheel. Een satori ervaring komt als antwoord op essentiele vragen, zoals: wat is het doel van mijn leven, wie ben ik, waarom ben ik hier op aarde, waar kom ik vandaan en waar ga ik heen, enz enz.

   Als er lang genoeg gebroed wordt op deze vragen, zonder hier met het denken voorgeprogrammeerde antwoorden op te geven, komt het antwoord vroeg of laat als een energetische ontlading waarin de waarheid direct vanbinnen ervaren wordt. Dit antwoord komt niet in woorden, niet in concepten of argumenten en heeft dus inderdaad niets met je denken vandoen.

   Fijn dat je dit hebt mogen meemaken en daarmee een blik achter de sluier van dit bestaan hebt gezien.

  4. Mooi draadje, dank Sw Anand Coen voor de posting, dank Arend voor de reactie, dank JXL voor de ervaring.
   Ik lees nu voor de 2e keer het boek De Ziener van Lars Muhl, ik heb mijn leven stukgelezen over deze thema’s, maar ben nog nooit een boek tegengekomen waarin alle thema’s aanwezig zijn, en dit is nog maar deel 1…
   Passage:
   “De tijd is gekomen om je theorieen te vervangen door de praktijk. Probeer een van je gedachten gade te slaan. Die komt schijnbaar uit het niets vallen en voor je het weet, is er al een andere voor in de plaats gekomen. Het gebeurt en je hebt er niets over te zeggen. Als je “ik” ook een gedachte is, wie is het dan die denkt?
   De vraag bleef trillend in de lucht tussen ons hangen.
   “Toen je ondervond hoe je “ik” oploste, wie was dan degene die dat ervoer?”

  5. Ik weet dat hetgeen ik nu schrijf ook alleen maar woorden zijn, maar deze komen voort uit een diep doorvoeld weten en eigen ervaring. Ik ga er vanuit dat de nieuwe spiritualiteit los staat van van concepten, van boeken, van priesters, pauzen en kardinalen, imams, rabbi’s, guru’s en wat dies meer zij. En dus ook van wat een in schrift weergegeven individuele godsbeleving is, die niet te beschrijven is, maar slechts zelf te beleven valt.

   Vanuit die beleving, zullen mensen als ze trouw zijn aan zichzelf, hun hart, hun geweten en moreel onderscheidingsvermogen, elkaar vinden. Want aan de basis van die individuele belevingen ligt dezelfde Waarheid, Schoonheid en Liefde ten grondslag, die een uiting zijn van het Leven. Het Nieuwste Testament zal een testament zijn van praktisch geleefde Waarheid, Schoonheid en Liefde, waardoor er pas een echt menselijk samen leven mogelijk zal zijn.

  6. Anna, leuk dat je meedoet met het draadje, zoals jij het noemt.

   Het boek De Ziener van Lars Muhl,ken ik helaas niet, maar ik wil wel reageren op de korte passage, die jij geplaatst hebt.

   In de passage schrijft Lars Muhl: > Probeer een van je gedachten gade te slaan. Die komt schijnbaar uit het niets vallen en voor je het weet, is er al een andere voor in de plaats gekomen. Het gebeurt en je hebt er niets over te zeggen<.

   Het ziet er inderdaad zo uit alsof gedachten zonder oorzaak en gevolg ontstaan, voorbijstromen en weer verdwijnen in een andere gedachte, maar dat is in werkelijkheid niet zo. Gedachtes hebben geen eigen energiebron en worden gevoed door je bewustzijn door aandacht en richting te geven aan bepaalde gedachtes en thema's.

   Het denken is als een zoekmachine die ook heel snel associaties maakt met dat wat al in je geheugen ligt opgeslagen. Als het zo lijkt dat er plotseling een gedachte uit het niets in je opkomt, dan betekent dit alleen maar, dat de opdracht onbewust is gegeven en niet bewust is gekozen. We hoeven op straat maar iets te zien, bewust of onbewust en meteen wordt ons denkmechanisme in werking gezet en begint associaties te zoeken en te leveren aan onze innerlijke waarnemer, ons bewustzijn. Zodra ons bewustzijn aandacht geeft aan één van de vele associaties die onze denkzoekmachine levert, dan gaat het denken in deze richting verder en zoek opnieuw associaties.

   Zodra we stoppen energie te leveren aan ons denkmechanisme of het meer gericht/geconcentreert gaan gebruiken, dan wordt het een gehoorzaam en dienstbaar instrument.

  7. Sw Anand Coen,

   Allemaal heel mooi om te lezen, en misschien waarschijnlijk gedeeltelijk waar er van uit gaande dat we allemaal heel onderschijdelijke mensen kinderen zijn, kun je er van uit moeten gaan wat voor de ééne persoon als duidelijke waarheid geld, voor de andere persoon niet eens in de buurt komt van zijn waarheid.

   Het is niet ons denken die de drager is van ons bewust zijn, nee het is onze eeuwen oude wijze intuïtie die de drager is van wat er in ons zit, hangt, ligt of gebeuren gaat.

   Een waarheids zoekende, ja hoe doe je dat, wij zijn ons hele leven op zoek naar de béauté in al zijn vormen, dat is ook een waarheids vinding, maar daar springt de Intuïtie naar voren, over smaak valt niet te twisten, is dit dan met de waarheid niet net zo !

   Oudere mensen, zijn vaak gerijpt, en milder in hun denken over, als je beide hersens helften te samen gaan, om de missing links goed te maken, schijn je op eens wijzer en tot betere conclusies te komen.

   En als dat/dit antwoord komt, ja wat dan, neemd de twijfel toe, de waarheid kan nooit glas helder worden ervaren, misschien een hapje hier of daar, maar niet een hele gedekte tafel vol glasheldere waarheid, God helpe me, ik zou niet weten wat hier mee te doen, ik zou verdrinken in de waarheden, het is de twijfel die mij gaande houdt, zoekende naar ?!

  8. Sw Anand Coen, mooi zoals jij deze ene zin uit het citaat omschrijft. Wat ik evenwel bedoelde was wat anders, namelijk specifiek deze twee zinnen:
   “Als je “ik” ook een gedachte is, wie is het dan die denkt?” en “Toen je ondervond hoe je “ik” oploste, wie was dan degene die dat ervoer?”
   Bedoel eigenlijk dat het ik verdwijnt als de gedachten stoppen en daarmee een enigszins vergelijkbare ervaring ontstaat als die van JXL. Ook bijvoorbeeld het in de flow zijn, je bent er nog wel maar wordt één met waar je mee bezig bent, is misschien hiermee te vergelijken.

  9. Anne: >Bedoel eigenlijk dat het ik verdwijnt als de gedachten stoppen en daarmee een enigszins vergelijkbare ervaring ontstaat als die van JXL<.

   Daar ben ik het helemaal mee eens. Het "Ik" is de aangeleerde persoonlijkheid. Het bewustzijn dat zich identificeert met dit "Ik" is er ook meteen in gevangen.

 7. Daarom is het interessant om te merken, dat er ineens weer een nieuwe hype is ontstaan in het alternatieve mediacircuit rond de theorie over de platte aarde. Niet zo raar toch Want to know heeft prachtige onderwerpen van mensen die de wereld begrijpen, een ervan is Rauni kilde die vertelde dat de waarheid exact het tegenovergestelde is, alles is exact het tegenovergestelde wat ons verteld is . Ze snapte het maar al te goed en daarom is ze nu …… Vertel mij nu nu dat dit niet waar is, je zit al op een site omdat je al weet dat zo goed als alles een leugen is.

  Het is niet ineens ?! Het is al zo oud als metusalem dat men er van uitging dat de aarde vlak is . Goed dan nu het logische verstand die dit onder de loep gaat nemen.
  Als je niet 1 echte foto van de aarde kan vinden ga je dan niet nadenken hoe in hemelsnaam dit mogelijk is?! = een feit .
  Als je geen Curvature kunt vinden ga je dan niet nadenken hoe is dit in hemelsnaam mogelijk terwijl we op een bol moeten leven?! = een feit .
  Er zijn afstanden die gezien kunnen worden die onder het gezichtsveld moeten liggen, gezien de informatie die ons wordt gegeven= is een feit .
  Vuurtorens en de Chicago skyline zouden niet zichtbaar zijn als je logisch nadenkt en de formule toepast die ons gegeven is voor een bol met een omtrek van 40000 km . FLAT EARTH Curvature Mathematics Formulae https://www.youtube.com/watch?v=9hbbE4DXq1Q
  Dus hoe kan het zijn dat je dit toch ziet ?! Klinkt voor mij als een open deur intrappen .
  Als je een vliegtuig bestudeerd en hoe de meet apparatuur werkt dan vraag ik me af terwijl de attitude meter en de gyroscoop je al vertellen dat je over een vlak oppervalk vliegt . En als je een foto neemt vanuit een vliegtuig dan zie je een rechte lijn terwijl 10 mile ofwel 16 km een curve geeft van 20 meter volgens bol wiskunde !! Kan niet omdat je een heel grote afstand kunt overzien dus je kunt onmogelijk een rechte lijn zien als we op een spinnende bol zouden leven.
  10 miles x 10 mile x 8 inch : 12 om feet te krijgen= 66.6 voet ofwel 20 meter of curvature !
  Geen toeval de 66,6 en die vind je overal terug in de illusie dat de aarde een bol is . Nog meer toeval te zienaan informatie in de video van de 666.
  Logisch verstand verteld mij als je in een vliegtuig zit dan moet het vliegtuig om met de aarde mee te kunnen een daling afleggen als hij een snelheid heeft van 800 km per uur van 2080 feet ofwel 850 meter per minuut om niet in space te vliegen!! Bestudeer attitude meter en Gyroscoop in een vliegtuig en je snapt dat een vliegtuig over een vlak oppervlakte vliegt. Daarom is alles fake wat ze je voorschotelen wat met space te maken heeft en je kunt dit toch voor jezelf bestuderen en zien dat het niet in overeenstemming is met je logisch verstand.
  Allemaal computer geanimeerde foto,s is het bewijs dat er iets niet klopt . Al de zogenaamde( nep) foto,s zien er altijd verschillend uit en er is geen camera die de aarde kan laten zien in real time ..
  Nee we leven op een spinnende bol maar niemand kan mij dat bewijs leveren. Met alle respect Guido maar kom op zeg, geen echte foto,s van de aarde en geen curvature wat je kunt detecteren ? Nieuwe Hype wat is het bewijs van de bol ?, antwoorden graag terwijl als je Nasa LIES bestudeerd je er niet veel voor nodig hebt om te weten dat je om de tuin geleid wordt. Geloof je deze video dat een raket zo kan landen als hij vertrokken is, ja zo ver zijn we ons logisch verstand af om dit te kunnen begrijpen maar de i phone generatie weet het verschil al niet eens meer !!!
  Space X Rocket Fakery – Doctor Explains Dumbed Down Society – Flat Earth Truth & Satellites Exposed
  https://www.youtube.com/watch?v=WN2NPu0UrT4
  Cognetieve dissonantie ten top, anders laat me een echt foto zien van de curvature of een echte foto zien van plaats waar we leven !!
  Ben benieuwd ..

  1. @Peter, Loop eens over de Afsluitdijk bijv. van Noord-Holland naar Friesland. In het begin kan je de bomen aan de overkant nog niet ontwaren. Naar gelang de afstand verschijnen eerst de boomtoppen aan de overkant in Friesland om daarna geheel aan je te verschijnen,. Tja, dat is mijn persoonlijke beleving van de aarde kromming. Maar wie ben ik…

  2. Peter Pan-nekoekkoek met platvoeten. Hoe dik is een pannekoek en hoe dun is daarde, bij gratie van de koekepan en een delfts blauw aardewerk dinner plate bord voor den kop blijft de onderhavige gedragen
   pannekoek dikker dan je denkt, vouw het ramp gevalletje op en je hebt een doorhangende oma slagroom spuit Wrap. Vergelijk het met de vorm en omvang van een kloddertje mayo tegen de muur gekwakt, Astray Astrid Alarm, een Blob. De Nasa liegt en daarom spreekt een aap de Waarheid, die logica. http://www.thefreedictionary.com/astray http://www.merriam-webster.com/dictionary/blob Sponge Bob Square Pants http://images.mtvnn.com/07864c10f15b527d9215d1aa80d024ab/original http://www.wrapsmaken.nl/wp-content/uploads/2012/11/Macdonaldswrap1.jpg

  3. Peter, bezoek een de Grote kerk in Veere, Zeeland. Daarbinnen hangt een slinger van Foucault met een touw van 24 meter lang. Indrukwekkend en verstillend als je ziet hoe hij zijn werk doet om de draaiing van de aarde aan te geven, mooie ervaring! Boven op de toren van Veere kan je in alle windrichtingen de plaatsen aangegeven zien die binnen de zichtbare curve van de aarde zien, maar ook de plaatsen die niet door de aarde curve te zien zijn met de reden waarom dat zo is. Bezoekje waard, veel leuker dan al die bedachte berekeningen.
   https://nl.wikipedia.org/wiki/Slinger_van_Foucault
   Toch een onbenullig vraagje, kun je mij de berekeningen laten zien hoe dag en nacht dan zouden moeten fungeren? Of doet de grote hand van god dat die even voor de zon zit?

  4. Peter,

   cognatieve dissonantie ten top waar slaat dit op, of zo maar een paar mooie interessante woorden.
   Ga de Zee op en op een geven moment ben je omgeven door water, dan kijk je om je heen, en ziet duidelijk dat niets recht is, de horizon kromt zich om je heen, heel duidelijk te zien !

  5. Mensen die zich wel eens met het tekenen, van een landschap of stads gezicht,
   hebben bezig gehouden, hebben de eerste beginselen van het perspectieve geleerd, de lijne kruisen elkaar op een denkbeeldige horizon, ook de krommingen van deze horizon, word je geleerd, in wezen niets is recht op deze ronde planeet.

   Odette,
   Als je toch op de Afsluitdijk wandeld, loop dan even door naar het mooie stadje Bolsward, en neem een kijkje in het Eise Eisinga museumtje, waar deze Eise het hele Universum heeft gemaakt aan zijn plafon gehangen, en het wonder het werkt perfect, alle maal ronde planeten, sterren etc. Groet Jenne

 8. Waarom is er dan geen echte foto te vinden van de plaats waar we leven ?
  Waarom is dan alles computer gefabriceerd is , dus geen echte foto,s van de aarde ?
  Waarom hebben we geen echte foto, s van de aarde en is er geen curvature meetbaar op de plaats wat een bol zou moeten zijn .
  Waarom klopt het niet als je logisch nadenkt dat er nergens een curvature te vinden is als we op een bol zouden moeten leven?!
  Waarom kunnen we oa de Chicago skyline zien op een aftand die volgens gezien de wiskundige formule onder het gezichtsveld zou moeten liggen?!
  Water is altijd vlak dus verklaar de afstanden die gezien worden buiten het feit van de bolling van de zogenaamde bol aarde wiskunde metingen?
  Meet een vierkante kilometer water , het is vlak , meet 10 km water , 100 km water het is vlak .

  Natuurlijk leven we op een spinnende bol omdat dat hetgeen is wat ons verteld is .

  1. Ja Peter, het is inderdaad erg moeilijk om te bewijzen dat de aarde een bol is. Mensen hebben dit van kind af aan zo gehoord, maar “horen zeggen” is geen bewijs noch een argument. Ik heb nog geen echte bewijzen gezien. Dag en nacht, de seisoenen, de maanfases enz dit alles is ook verklaarbaar op een platte aarde.

   Een wandeling over de afsluitdijk bewijst niets, omdat onze ogen automatisch een perspectief laten zien waarin het lijkt alsof de bomen of schepen achter de horizon verdwijnen. Zodra iemand een verrekijker neemt dan zijn de bomen of schepen weer volop zichbaar. Verdwijnen op een bepaalde afstand bij een verrekijker de bomen en schepen ook achter de horizon neem dan een telescoop en alles is weer volop zichtbaar. Dat is dus eerder een argument dat de aarde plat is

   Een bolvormige aarde, die aan de evenaar met een snelheid van 1666 km per uur (40 000km aardeomtrek : 24 uur) rondvliegt werpt wel enkele kritische vragen op die niet zo makkelijk te beantwoorden zijn:
   B.v. waarom krijgen we geen enorme tegenwind bij zo’n snelheid. In de tropen kan het gewoon windstil zijn of de wind kan zelfs van de andere kant (het westen) komen.
   B.v.waarom staat bij de evenaar niet alles onder water. De naarbuiten vliegende kracht (denk maar aan een draaimolen) zou als eerste het water daar moeten ophopen, maar dat is dus niet het geval.

   Het vraagstuk van bolle of platte aarde is dus niet zo makkelijk op te lossen.

  2. “Toevallig” net op tv NatGeo praktisch bewijs van bol curvature van de aarde. Sterke telescoop houdt aan de overkant van een groot meer op 10 kilometer afstand een helikopter in het vizier. Op 7 meter hoogte blijkt het verdwijnpunt van die helie, ineens foetsie beneden de 7 meter boven het water, dusz euh Zwamie verder maar een eind raak met je ongedisciplineerde alfa brein, pan cakes horen in de pan en niet in de hersenen, bij deze besef ik misschien het geluk te hebben dat ze mij never hebben kunnen plaatsen in een Alfa vakje of een Bèta vakje, ik zit precies in het denk grens gebied en heb daarom misschien een waak alert functie voor typische 1 kantige specialisten sink holes, het bedrog van 1 dominante brein helft is onmetelijk en voor mij vaak op een kilometer afstand ruikbaar, ben daarom niet zo gemakkelijk te bedriegen, dit kan bedreigend zijn voor drog meesters en het is voor mij zelf vaak niet gemakkelijk, ik ga er niet zo snel voor en mocht ik ‘er’ wel voor gaan is het te heftig en heft het zichzelf daardoor snel weer op omdat blijkt dat gemiddelde 1 kantige mensen breinen hier niet klaar voor zijn, om het te scherp te kunnen zien in stereo, te pijnlijk, te helder, om te zien wat er aan het handje is, veel procedurele poep aan de knikker in menig dagelijkse menselijke redenatie op radio tv vrienden en bekenden you name it, het gaat niet om iq maar contra constrast con Q CCCQ. http://www.dictionary.com/browse/con–artist Death Cab for Cutie — Black Sun https://www.youtube.com/watch?v=eTbVIfqeDq0

  3. Ach; op http://www.apolloarchive.com/ de site die jarenlang is gebouwd door Kipp Teague staan tienduizenden onbewerkte hogeresolutiefoto’s van de Apollo Missies waaronder ook vele honderden van de bolle aarde.

   Onbewerkt, enkel gedigitaliseerd van de originele analoge foto’s uit de archieven.

   De platte aarde is met dat alleen al volkomen en absoluut gedebunked; en dan is er nog het massale bewijs uit astronomie; geologie en geofysica.

   Kortom, wie in een platte aarde gelooft is kinderlijk naief om het beleefd te formuleren en wil gewoon het beschikbare bewijs niet zien.
   Vreemd dat zo’n persoon dan wel gelooft in computers en fietsen; daar is evenveel bewijs voor als voor een bolle aarde/ 🙂

  4. Er is helemaal geen vraagstuk over het wel of niet bestaan van een bolle of platte of holle aarde. Als je als uitgangspunt neemt , dat de mens zijn eigen realiteit schept, valt het te zien als vele realiteiten die tegelijkertijd kunnen bestaan. Wellicht in verschillende dichtheden( dimenties) Maar waarom iets uitsluiten? Iets uitsluiten geeft alleen een beperking in het voorstellingsvermogen.Bovendien is er nog zoiets als de observator die het experiment beinvloed , alleen al door het te observeren ( door welke bril dan ook) Bewijzen zijn derhalve slechts een beperkte blik op DE WAARHEID zo die al bestaat voor de door ons geschapen en ervaren wereld.
   Ikzelf vind de holle aarde , en de platte aarde theorieen geweldige gedachte ( voorstellingsvermogen ) trainingen, in geen enkele manier zal ik zeggen dat ze waar zijn ,ook de bolle aarde zie ik niet als ultieme waarheid. In mijn beleving is er voor elk wat te zeggen, en dus mogelijk, zelfs naast elkaar.
   Was ik er zo maar weer even

  5. Ach ja, De bolle aarde is wel een onderdeel van het huidige cosmologische model dat sinds honderden jaren bijgeslepen is tot quasi-perfectie en dat toelaat om eclipsen en posities van hemellichamen in ons zonnestelsel te bepalen tot op meters en seconden nauwkeurig. En dat toelaat om tuigen te landen op andere planeten en zelfs kometen.

   Dat is de realiteit die mensen scheppen die niet zweven maar die hun voetjes netjes op de bolle aarde hebben.
   Je hebt mensen die PRATEN over het scheppen van realiteit en mensen die het DOEN.
   Rara, wat er nodig is om het te doen. Erover praten kan iedereen, dat vraagt geen enkele kunde of kennis. De proof of the pudding is the realisation.
   Durf in de spiegel kijken.

  6. Anna, mensen die durven? Wat durven? Hersenloos leven? Alles vergeten wat ooit bewezen en geleerd is?
   De gigatische arrogantie en domme pretentie hebben dat jij als onwetende leek het beter weet dan mensen die hun leven hebben gewijd aan studie en onderzoek naar hoe het echt zit?
   HEt is naief en eindeloos dom.

  7. Argonaut
   Als je dus niet met je denken in het huidig paradigma past, ben je een zwevert. Dan ben je dus in staat ( volgens de definitie van zweven)om de zwaartekracht te overwinnen! Voorwaar geen geringe prestatie. En omdat de huidige stand van zaken ( lees de huidige , getolereerde wetenschappelijke “topklas”)voorschrijft dat iets is als zij zegt, is het zo…….Jammer , ik bestrijd dat. Het is een domme en dogmatische , zeer beperkende gedachte trein , waarop ik niet opstap. Ik geloof een ding …. als je het echt wilt is iets mogelijk “one way or the other”. Maar ga gerust door met het beperken van je mogelijkheden argonaut Ik volg jouw padje niet, ik ga voor onbeperkte scheppingsmogelijkheden.

  8. De conclusie is dus eigenlijk dat een zwevert geen massa heeft. Tjaah, dat klopt dan wel weer.

  9. @ jijm
   Imo een foute aanname en al helemaal niet echt logisch. Je overstijgt een ter discussie staande “natuurwet”, je moet wel bij blijven .

  10. @ jim
   En even ter overdenking , vliegtuigen doen niet anders , en je wilt toch niet zeggen dat die dingen geen massa hebben ?

  11. @Marcel. Welke natuurwet staat ter discussie?
   En als een vliegtuig zijn motoren uitzet is het snel gedaan met zweven.

  12. @ jim
   Je hebt je huiswerk niet gedaan .jammer voor jou. Het is een nederlander die de zwaartekracht ter discussie stelt.Tis uitgebreid op het www besproken hoor.

  13. Argonaut, durven om open minded te zijn en even de eigen gangbare opvattingen aan de kant te zetten. Werkelijk de bereid te hebben om te willen luisteren naar wat anderen erover te zeggen hebben, even geen oordelen, gewoon luisteren en dit zodanig laten inwerken, gelijk een voorwas, te bezien of daardoor er misschien toch iets moeten worden bijgesteld.
   En gelijk komt altijd achteraf… 😉

  14. Marcel, zie na mijn posting dat er de nodige jolige reacties aan het draadje zijn toegevoegd, heerlijk 😉
   Maar goed, ben naast iemand die van humor houd ook een serieus typje haha.
   Vind jouw stelling(en) de moeite waard om het verder te bespreken, daar ging het artikel ook over uiteindelijk: waarheid en onwaarheid.
   Ik denk op een bepaalde manier hetzelfde, maar als we het moeten hebben over dat 1 aanwezige appel en een nog 1 aanwezige appel 2 aanwezige appels zijn, dan is daar voor mij dus wel een soort limiet.
   Welke waarheden staan zowiezo vast (en staan deze zowiezo vast) en welke niet.
   De laatste categorie heeft alles met aannames en geloofssystemen te maken.

  15. @ anna
   Ik zag geen joligheid wel misplaatste ( gezien de tijd )ochtend humor , daar heb ik wel last van. Maar alle gekheid op een stokje ik meende wel wat ik zei.

  16. Tja Marcel, jij hebt misschien wel je huiswerk gemaakt maar geslaagd ben je zeker niet.
   Erik Verlinde heeft een HYPOTHESE gemaakt over het ontstaan van de zwaartekracht, hij stelt zwaartekracht niet ter discussie, dat is net zoals het bestaan van gras ter discussie stellen : zinloos.
   Volgens de theorie van Verlinde is zwaartekracht een emergent effect van informatiedichtheid tussen objecten en geen fundamentele natuurkracht (dus een eigenschap van materie op zich).
   Hypotheses zijn leuk, maar experimenten om de hypotheses te toetsen nog leuker.
   Dit wordt ongetwijfeld vervolgd en de zwevers zullen ongetwijfeld onbegrijpend in hun weinige dunne haar krabben en proberen ernstig werk foutief te interpreteren en voor hun doelen te recupereren. Zo was het immer en zal het immer zijn;

  17. Dat is allemaal goed en wel, Anna : open minded zijn en de eigen opvattingen kritisch durven beschouwen en zo, maar er is helaas nu eenmaal een scheidingslijn tussen fantasie en realiteit.
   Sommigen hebben problemen om die precies te localiseren; anderen hebben problemen om te beseffen dat die lijn bestaat an sinch.

   Soms klink jij als de dappere mier die de Piramide van wetenschap eventjes gaat verplaatsen omdat ie volgens jou niet helemaal goed staat, ik ben niet zo openminded dat ik dat zie gebeuren, zelfs niet met een miljoen mieren.
   Die piramide heeft de tand des tijds doorstaan en is daar geplaatst door vele tienduizenden mensen die daar hun leven aan gezwoegd hebben om steen per steen op de juiste plaats te krijgen.

   De opinie van de mier zal geen steen verplaatsen, laat staan de piramide in zijn geheel.
   Ik ben niet tegen mieren maar zij gaan geen piramide bouwen of het atoom splijten he? 🙂

  18. Dat was het Marcel? Een lege opmerking weegt ook niets. Ik zag ‘m net voorbij zweven 😉

  19. @ Jim
   Domme opmerking van je ,evenals argonaut zie je de importantie van mijn berichtje totaal over het hoofd en ga je door op een zijweg van het draadje , zielig .

  20. Argonout 11.3 De zogenaamde foto’s van de aarde uit het NASA archief zijn niet te vertrouwen. Volgens Ex Nasa artist Mathew Powerland heeft hij persoonlijk beelden van aarde geschildert, die als echte foto’s werden gepresenteerd.

   Hier zijn presentatie: http://www.youtube.com/watch?v=BZlgAWq_yek

   Het is ook erg vreemd dat de Nasa enerzijds beweert dat de aarde niet helemaal rond is maar aan polen afgeplat (beetje eivormig dus), terwijl anderzijds de foto’s die het publiek te zien krijgt van opnames buiten de aarde perfect rond zijn.

   Een continent schijnt ook opeens te kunnen groeien, zoals noordamerika op twee verschillende ruimte opnames van aarde een enorm onderscheid laten zien. Waarom is N.Amerika op de laatste opname zo overdreven groot? Is dit om de toeschouwers, dmv het onderbewustzijn ervan te overtuigen dat de USA toch echt het machtigste empire is, waar iedereen tegenop moet kijken?

  21. Sw Anand Coen,
   Je kan natuurlijk ervoor kiezen om Nasa niet te geloven (inclusief dus honderden astronauten) en honderdduizenden wetenschappers die eraan meewerken, dat is je recht.
   Maar dan mag je ook de russen, de indiers, de chinezen en de pakistanen niet geloven, want die hebben allemaal satelieten in de ruimte of bemande ruimtestations zoals de russen en confirmeren allemaal wat Nasa zegt (en de volledige wetenschap, toch een paar tiental miljoen mensen) : de aarde is rond en enigzins afgeplat inderdaad (en uitgerokken in de richting van de evenaar).
   Uiteraard kan je dat niet zien op foto’s, controleer eens hoe groot de afplatting en uitrekking precies is om te beginnen.
   Die kromming kan je wel gewoon zien, vanuit de Concorde kon het vroeger; vanuit een MIG-29 vandaag.
   http://i0.wp.com/su-27flanker.com/wp-content/uploads/2015/01/MiGFlug-Edge-of-Space-flight.png

   Maar al die mensen staan natuurlijk op de payroll van Nasa, net als ik. 🙂

  22. Je kan overigens zo’n Edge of Space flight maken in een MIG, Sw Anand Coen.
   Kost 16500 dollar blijkbaaar : http://www.migflug.com/en/jet-fighter-flights/flying-with-a-jet/mig-29-edge-of-space.html

   Nu, ik wil dat gerust betalen voor jou, maar wel op voorwaarde dat je me het dubbel terugbetaald als je effectief de kromming van de aarde kan zien (met een go-pro op je hoofd ter bewijs).
   Als er geen merkbare kromming is boven 20 km vlieghoogte mag je die 16.500 euro houden, met veel plezier zelfs.

   Uiteraard vastlegging op contract met getuigen erbij en met gedetailleerde voorwaarden. 😉

  23. Argonaut 11.25 Jij schrijft >Je kan natuurlijk ervoor kiezen om Nasa niet te geloven<.

   Het gaat hier bij mij niet om kiezen of geloven. Ook heb ik nergens beweert dat de aarde plat of rond is, want voor beide heb ik nog geen overtuigende bewijzen gevonden. Het foto archief van de NASA draag jij aan als een bewijs dat de aarde rond is en daar reageer ik op, omdat ik dit geen overtuigend bewijs vind.

   Er zijn mensen zoals Mathew Powerland en vele anderen (zie de link onder 11.24)die zonder veel moeite foto's van de NASA kunnen ontmaskeren als vals, gemanipuleerd door photoshop of zelfs geschilderde afbeeldingen zijn, die allemaal wel als authentieke opnames aan het publiek worden gepresenteerd. Dit zijn getuigenberichten van mensen die ook gehoord mogen worden.

   Ik zie daarom geen rede om jou weddenschap, hoe spannend ook aan te nemen, omdat ik geen vast standpunt heb inzake rond of plat.

  24. Journey To The Edge Of Space (360 Video)

   Experience what it’s like to leave Earth, traveling to over 90,000 feet into the stratosphere. Never before has a 360 video been recorded at these heights – so buckle up and enjoy the view as Seeker takes you on a journey to the Edge of Space.

   https://www.youtube.com/watch?v=pCve1w1GFOs

 9. Nogmaals; Rond 1500 kwam de Poolse astronoom Nicolaus Copernicus, op basis van hemelwaarnemingen, tot het inzicht dat de aarde om haar as draait en dat niet de zon, de maan en de sterren rond de aarde draaien. In 1851 bedacht de Fransman Léon Foucault een natuurkundig experiment waarmee hij dit inzicht kon aantonen.

  De Slinger van Foucault bestaat uit een gewicht dat aan een koord hangt. Als het gewicht in een heen en weer gaande slingerbeweging wordt gebracht, blijkt dat de slingerbeweging langzaam ronddraait om de verticale lijn door het ophangpunt. Deze draaiing is het gevolg van de rotatie van de aarde om haar as. Omdat het koord flexibel is, neemt het gewicht deze draaiing niet over en blijft slingeren in zijn oorspronkelijke richting.
  Met andere woorden, niet de slinger draait, maar de aarde met daarop de waarnemer, voor wie, omdat hij op de aarde staat, het lijkt alsof de slinger ronddraait. De eerste slinger die Foucault maakte, was twee meter lang, met een gewicht van vijf kilogram. Deze slinger hing in de kelder van zijn moeder.
  Op de Noord- en Zuidpool zou een slinger precies in het verlengde van de aardas hangen. Hier gaan zij, met de klok mee in het noorden, tegen de klok in op het zuiden, in precies 1 dag rond. Op de evenaar hangt de slinger haaks ten opzichte van de aardas en beschrijft dan ook geen draaiing. Op alle andere plaatsen is de draaitijd afhankelijk van de breedtegraad.
  Veere ligt op 52 graden noorderbreedte. De slinger gaat in ruim dertig uur rond.
  Dit filmpje laat het heel goed zien…
  https://youtu.be/69TAP-30XbY
  Kom eens achter het scherm vandaan, ondervind zelf, neem voor mij apart een telescoop mee maar ga het voor jezelf empirisch bewijzen…
  http://www.encyclo.nl/begrip/empirisch

  1. “Rotatie aarde is nooit bewezen. Geen 1, dus geen 1 experiment bewijst rotatie. Alle experimenten wijzen op stilstand. Onderzoeksresultaten worden bewust verdraaid. Experimenten worden bewust uit de publiciteit gehouden en uit de school-/studieboeken.
   ‘Ad hoc science’ moet ‘stilstand’ resultaten verbloemen en ontkrachten.”
   http://www.deaardsewaarheid.com/experimenten.html

  2. sterker nog een lange zware zwaaiende swing pendel van Foucault gedraagt zich als het absoluut neutrale middelpunt van het universum en merkt onverstoorbaar absoluut trouw aan z’n eigen in den beginne ingezette genesis gierende gyro ‘plane of movement’ iedere relatieve beweging uit de oneindig verre en nabije omgeving, in het Engels verklaard klopt het ineens wel, Nederlands is een narrige onverzettelijke stug snorre mannetje in een museum stoeltje met z’n houten arme armpjes over elkaar die gaat zitten puf pof pochen dat ie het weet maar onderwijl niks goed uitlegt, en een dik oud overbelegen manwijf die er bij staat alsof het de rommelmarkt is met een camera obscura en een vreemd onzichtbaar maar hoorbaar meutelend ega echtgenootje die filmt en de meest irrelevante kermis bassie en adriaen vragen stelt over masten en wat moet je met een zwengel van 90 kilogram, Nederlands is gekmakend voor mijn brein blijkt maar weer. Dartmouth Professor Discusses Foucault’s Pendulum https://youtu.be/aMxLVDuf4VY wie mijn snapt mag muh trouwen voor het leven, verlossing van het onbegrip, en toch maar weer blij dat ARghhie niet weg is, ondanks …, en Odette jah Foucault als focal point in deze netelige psy-op hype kwestie, prima! https://en.wikipedia.org/wiki/Focal_point Typisch Nederlands, waarom een filmpje van 4 minuten gekras in het strand zand maken als van te voren bekend, zoals uitgelegd door Engelse professor dat er binnen 4 minuten nog geen koers afwijking te zien is, duffe zuinige daf dove duifjes op de dam nep interesse want de point daar zullen we niet komen in 4 minuten, laat dat kreng effe een uur filmen, daar was je toch zo enthousiast voor naar deze demonstratie gekomen? zo was het op school en zo is het nog, de point daar komen we niet, het gaat om het socio gedoe kaasland, het shanti koor gebrul op het plein, verstopt in de groep overlast bezorgen op het marktplein op zaterdag, 4 minuten film, ons bunt zuunig, met een kop die verraad dat het polder sociaal geraas in de ruimte is zonder harde brokken en geen echte interesse, zijn daarom britten de heersers van de wereld geworden en gebleven?!

 10. Heb het al één maal aangebracht, waarheid = onwaarheid, waarheid = leugen,

  Arend = on Arend, verstand = onverstand, paradigma, parafraseren, paradox, paradoxale schijnbare tegenstrijdigheid ; stelling, uitspraak, niet overeenstemmend met de gangbare mening, ogenschjinlijk ongerijmd, Multatuli ; nog één zo’n overwinnig en ik ben verloren.

  Met D en T kan ik niet zo overweg, het gaat er om, om je diepste gevoelens in een taal uit te drukken, Nederlands is mooi, maar qua melodie en mogelijkheid zijn de geevalueerde Latijnse talen mooier, en rijker.

  Faucoult zijn Pendulum hangt in Parijs zijn denken uit te zwaaien, de Latijnse talen zijn ook de talen van de Filosoof ; Philosophe ; Philosophale ; de steen die volgens de Alchimisten metaal in goud veranderde.

  Phénoménal ; Phénoménologie ; philosophie visant à saisir par la conscience l’essence des étres, to be or not to be !

  Heel moeilijk veel zeggent woord Conscience, intuition een andere denk wereld, wat aan geeft dat de mens een vreselijk gecompliseerd beest is, plus zijn menselijke Ame gegeven, wat maakt wat wij zijn, dust to dust !

 11. Met genoegen heb ik de discussie, betreffende het al dan niet rond of plat zijn van de aarde onder dit artikel, gelezen. Het bevestigt namelijk exact wat ik in het artikel over theorievorming en kennis beschreef. Allen bedankt daarvoor.

  Om die discussie naar een ander niveau te brengen, lijkt het me goed om er van uit te gaan dat ons gevoel, hart, ge-weten heel goed weet wat waar of onwaar is. Daarom zou het zinvol kunnen zijn, om je eens beeldend een ronde aarde en ook een platte aarde innerlijk voor te stellen. Om vervolgens bij jezelf waar te nemen wat die beelden met je doen. Uiterlijke verschijnselen zijn in mijn beleving een gematerialiseerd schijnsel van een innerlijk geestelijke essentie. Dus als je de essentie van die verschijnselen wilt leren kennen, moet je voor voorbij de uiterlijkheid ervan kijken. Met je fysieke ogen lukt dat niet.

  Bij mij roept een ronding een heel andere beleving op dan een plat vlak. 🙂

  1. Arend: natuurlijk roept een ronde aarde met daaromheen een oneindige open cosmos een heel ander gevoel op dan een afgeplatte aarde met een grote glazen koepel erboven waarop alles holografisch geprojecteerd wordt.

   En daarmee is dan ook meteen het motief gegeven, waarom de mensen in de ronde aarde moeten geloven.
   Hetzelfde wordt gedaan als je mensen massaal in hokjes wilt laten wonen en wilt dat ze rustig en braaf blijven. Je geeft ze een extra raam, TV genoemd waardoor ze tevreden blijven.

 12. Theorievorming ?!
  Wat je dus wilt zeggen dat we het verschil niet zouden kunnen meten of iets vlak is of een bol, het moet niet gekker worden.

  We hebben zintuigen, intuïtie en verstand meegekregen om te onderzoeken wat de waarheid is.

  Er zijn nog steeds vele mensen die dit niet zelf onderzoeken en je gewoon vertellen dat als je over de afsluitdijk loopt dat je dan kunt zien dat de aarde een bal is, zeer interessant moet ik zeggen.

  Even de afstand van Noord Nederland naar zuid Nederland, is ongeveer 300km .
  300 km : 1.8 = 188 mile
  Curvature berekening = 8 inch maal de afstand in het kwadraat .
  188 x 188 x 8 inch = : 12 om voet te krijgen = 23563
  23563ft= 7182.002m curvature van Noord naar Zuid Nederland ?!

  Ja natuurlijk beste mensen en je voelt meteen als je in de bergen rijdt in het buitenland, en je zou dit niet voelen aan je oren als je van Limburg naar Groningen zou rijden een verschil in hoogte van meer dan 7 km?!

  Maar goed en tegelijkertijd kun je afstanden zien over water van 125 mile, zie omstreeks 43 minuten in video.
  200 Proofs Earth is Not a Spinning Ball Videobook
  https://www.youtube.com/watch?v=h5i_iDyUTCg

  En water is altijd vlak en overstromen de dijken dan niet, en Nederland wordt toch beschreven als Vlak?

  En hoe verklaar je dit op een bol dat Kansas die een lengte vertegenwoordigd van 400 mile en het is wetenschappelijk bewezen als 100 % vlak .

  The ONLY Flat Earth proof you will ever need! 2016
  https://www.youtube.com/watch?v=Apr3TBtnGrI

  En de Bolivia Salt Flats .
  As a result, the variation in the surface elevation over the 10,582-square-kilometer (4,086 sq mi) area of Salar de Uyuni is less than 1 meter (3 ft 3 in), and there are few square kilometers on Earth that are as flat.

  Foucault Pendulum DEBUNKED & HAMMERED!!
  https://www.youtube.com/watch?v=y4SkcMK94yw

  En uiteraard bestaan de satellieten ook niet want er kan geen orbit bestaan over een plat vlak dus.

  http://www.fuzzyfun.nl/95-van-alle-intercontinentale-communicatie-gaat-via-glasvezel-over-de-oceaanbodems/

  Met dank aan een zeer Wakkere Wijze Vrouw Anna genoemd, die deze link geplaatst heeft .
  http://www.deaardsewaarheid.com/

  1. Peter, je berekening rammelt aan alle kanten. Je vermenigvuldigt miles met inches. Tja, dat mag dus niet. Bovendien geeft de vermenigvuldiging van drie afstanden een volume. Welke bron heb je gebruikt voor dit gestuntel? Dit is geen wiskunde maar onkunde.

  2. Hallo Jim,

   Als je goed gelezen had dan had je kunnen zien dat ik de berekening van de curvature al eerder had gegeven.

   Had 1 foutje gemaakt 1.8 geschreven maar wel gedeeld door 1.6 om om te rekenen van km naar miles. in de cijfers die ik weergegeven heb.

   Ben benieuwd, iedereen kan foutjes maken maar vertel dan hoeveel de Curvature moet zijn volgens jou van Noord naar Zuid Nederland?

   FLAT EARTH Curvature Mathematics Formulae
   https://www.youtube.com/watch?v=9hbbE4DXq1Q

  3. h = R( [1/cos(d/R)] -1 )
   R = earth radius ~ 6371000 m
   d = distance = 300000 m, volgens jouw voorbeeld
   Dan geldt h = 7069 m.

   Maar omdat je op het aardoppervlak blijft als je rijdt van Noord naar Zuid Nederland is het verschil in hoogte slechts gelijk aan het orografisch verschil tussen beide punten en die is uiteraard geen 7 km (behalve in de Himalaya) en dus heb jij geen last van je oortjes.

  4. He Jim , heel sportief dat je reageert en zo onkundig was het niet want we komen beide boven de 7000 meter curvature uit tussen Noord en Zuid Nederland.

   De betekenis van orografisch is: bergbeschrijvend.

   Dus die berg ofwel heuvel is onzichtbaar of ondetecteerbaar tussen Noord en Zuid Nederland?

   Hmm, afstanden over water die je kunt zien van 60 , 90 en 125 mile?!

   Ik hoop dat je nu doorhebt dat er nergens Curvature te vinden is want het bestaat gewoon niet op de plaats waar we leven, daarom gaat de Waarheid zegevieren uiteindelijk.

   Vind deze Titel wat toepasselijker, De Waarheid over Onwaarheid en de echte Waarheid in de derde Dimentie..

   En ik zou erbij willen zeggen gebruik je verstand en zoals je overal kunt zien is echt alles exact het tegenovergestelde van hetgeen wat ons verteld is..

  5. Hoho Peter, twee formules die eenzelfde antwoord opleveren als bewijs voor een platte aarde is wel heel erg kort door de bocht. Dat zul je toch wel met me eens zijn?

   Jouw interpretatie is niet correct. De uitkomst van 7 km wil slechts zeggen dat als jij met je oog op de grond gaat liggen in Noord Nederland en je wilt gebouwen kunnen zien in Zuid Nederland, dan moeten deze gebouwen minstens 7 km hoog zijn (refractiviteit even buiten beschouwing gelaten).

   Bovendien zit er een fout in jouw filmpje:
   FLAT EARTH Curvature Mathematics Formulae
   https://www.youtube.com/watch?v=9hbbE4DXq1Q en wel op tijdstip 1:21.

   Eerst even naar mijn formule h = R( [1/cos(d/R)] -1 ). Omdat d/R < h = 7.0632 km. Klopt heel aardig met mijn eerdere uitkomst in 15.4

   Nu naar minuut 1:21 in het filmpje. Vervang 100 km door d en reken verder. Dat levert h = ((8*(d/1.61)^2)/12)/3.2808 = 0.0784*d*d. Vul in d=300 km en je krijgt: h = 7056 km.

   Het filmpje zit er dus een factor 1000 naast en dat komt omdat men sjoemelt met eenheden zoals ik eerder meldde.

   De aarde is niet plat, hoe graag je dat ook zou willen als bewijs (voor jou en Anna) van een slapende massa, die maar niet wakker wil worden, en niet-bestaande satellieten.

  6. Sorry, hierboven is een stuk tekst weggevallen.

   “Eerst even naar mijn formule h = R( [1/cos(d/R)] -1 ). Omdat d/R < h = 7.0632 km. Klopt heel aardig met mijn eerdere uitkomst in 15.4"

   moet zijn:

   Eerst even naar mijn formule h = R( [1/cos(d/R)] -1 ). Omdat d/R veel kleiner is dan 1 kun je een Taylorexpansie toepassen op de formule. Bij benadering geldt dan dat: h ~ d*d/2R = 0.00007848*d*d. Vul in d=300 km, dat levert h = 7.0632 km. Klopt heel aardig met mijn eerdere uitkomst in 15.4

  7. Earth Curve Calculator

   op ooghoogte van een staand iemand van 1 meter 80 is de horizon 4.8 kilometer ver weg.
   op 300 kilometer afstand moet een toren minimaal 6835 meter hoog zijn om nog gezien te kunnen worden.

   https://dizzib.github.io/earth/curve-calc/?d0=300&h0=1.8&unit=metric

   verder valt mij nog wat op, bij plat flat landers, ze plempen videootjes in hun betoog waar ze geen binding mee opbouwen, posting 15.0 ik heb de eerste 7 minuten met kromme tenen en argus ogen bekeken; Foucault Pendulum DEBUNKED & HAMMERED!! https://www.youtube.com/watch?v=y4SkcMK94yw en jah hoor het is weer zover, de video productie is aan de dure kant te professioneel en daardoor al verdacht, maar wat erger is, verder wordt er tegelijkertijd NIETS Werkelijks steekhoudends over het te ‘debunken’ onderwerp zelf gezegd, een Foucault pendel in beeld op de achtergrond, continu, dat wel, de medium is the message effect, mijn Hypothese; flatlanders kunnen geen diepte relatie aan gaan met de youtube dimensie, ze plempen het neer zonder er enige verBinding mee te Kunnen hebben, het zijn video analfabeten en ze vinden het moeilijk om hun eigenheid te ontwaren beleven en daarmee een relatie te kunnen aan gaan met een Onderwerp in de buitenwereld, vanuit hun eigen kern extrapoleren stapsgewijs gestructureerd gebeurt Niet valt mij op, terwijl ze een Message opstellen bestaan ze zelf niet geheel, klaarblijkelijk, ook geslachtloos dusz schaamteloos gedrag, Peter kan geen vent zijn, een klodder gelei op z’n hoogst, zonder piemel, en zeker geen ballen want die zijn Natuurlijk rond, surprise wakey wakey, geen wonder dat de wereld dan wel Plat moet zijn zeg… Maar goed is Plat nu uitsluitend Vierkant en of Rond? en mag iets dat plat en vierkant is ineens niet meer Rond gaan of zo (rotatie)? en is een bol niet meer dan een dikke cirkel? jah toch. en was het niet dat een Square een typisch A natuurlijk teken is, de natuur maakt geen Vierkanten, belangrijk bij het zoeken naar sporen van intelligentie op vreemde werelden buiten de onze bijvoorbeeld.

  8. Zo is dat hyper,
   Peter is zich de tering geschrokken. Zijn hele platte wereldbeeld in duigen. Ach, het leven op een bolvormige aarde is ook best te doen 😉

 13. Mijn ervaring, blijf bij de feiten en ga ervan uit dat het beste voor jou vanzelf naar je toekomt. Anders gezegd, vraag je af, “wat vind ik er zelf van, wat zegt mijn innerlijk weten hiervan, mijn zuiver liefdevolle geweten?” Volg dus je gevoel en niet je door onbewuste angsten leidend verstand, want dat schiet tekort. Ga ervan uit dat alles mogelijk is als je dat met liefde voor jezelf doet. Dat gaat nooit ten kosten van anderen, dus wordt je ook niet tegengewerkt. Dit is mijn levenservaring. Blijf levend in het NU en reageer met liefde voor jezelf, dan leef je automatisch met liefde ook voor anderen. Knuffel, van een dyslexie patiënt.
  http://www.driebrieven.nl 

Geef een reactie

Deze site gebruikt Akismet om spam te verminderen. Bekijk hoe je reactie-gegevens worden verwerkt.