Advertentie

Menselijke wetten, geestelijke wetmatigheden…


x
x

Menselijke wetten en geestelijke wetmatigheden

2020 © Arend Zeevat | deze versie WantToKnow.nl/be

x

Arend Zeevat

Wat zijn menselijke wetten?  Voor velen zal dit een retorische vraag zijn, die het antwoord al in zich draagt. In dit artikel wil ik echter de werkzaamheid en de intentionele planmatigheid erachter eens verder uitspitten. Zodat dit verhaal op de composthoop van de geschiedenis gegooid kan worden. Alwaar het, afhankelijk van het leer- en transformatievermogen van de mensheid, zich om kan vormen tot een verrijkende en verdiepende bewustzijnsontwikkeling. Menselijke wetten worden over het algemeen opgesteld, door hén, die in een positie verkeren, van waaruit zij de gelegenheid hebben om -voor anderen dan henzelf- gedragsbepalende reguleringen op te stellen.

In onze maatschappijcultuur, evenals in oudere culturen, zijn het mensen die een bepaalde machtspositie hebben verworven. Zij zijn op deze positie terechtgekomen door onder andere binnen een bepaalde familie geboren te zijn, de zogenaamde aristocratische familielijnen. Meestal waren die families welvarende grootgrondbezitters. Zij kwamen aan hun bezit door grondgebieden en de daarin verborgen bodemschatten te veroveren.

Verder door intriges, regelrechte manipulaties, criminele maffiapraktijken, gewelddadige intimidaties en op misleiding gebaseerde bewustzijnsbeïnvloeding van de machteloze massa. Dat laatste middel is in onze moderne tijd tot in de ‘perfectie’ verbeterd op basis van occulte en daaraan gelieerde wetenschappelijke kennis.

Die kennis is gericht op beheersing van de, omwille van controledoeleinden gemanipuleerde, ‘buitenwereld’. Occulte kennis geeft macht. Deze kennis kan op een duistere wijze worden gebruikt om anderen veelal onbewust te beïnvloeden en hen tegen hun wil – en vaak ook gewetenwijsheid in – dingen te laten doen die sociaal destructief zijn en/of levensvijandig zijn.

Geestelijke stoornis
Vanuit geestelijk oogpunt gezien is dit een stoornis, want het leven is nooit vijandig ten aanzien van zichzelf. Het leven wil zichzelf immers vreugdevol en liefdevol vermeerderen en in toenemende mate bewust worden van zichzelf, zodat de inspirerende scheppingskracht die eraan ten grondslag ligt gevierd kan worden.

Het zijn uit de hand gelopen doodskrachten die de bovengenoemde geestelijke stoornis in de menselijke ziel veroorzaken. Het leven in de ziel van de mens die hieraan ten prooi valt is ten dele of geheel gedood, waardoor de zo ontstane lege ruimte wordt overgenomen door doodskrachten. Zij zijn erdoor bezeten.

Dit is de basis van het zieke maatschappelijk systeem dat in de loop der evolutie is ontstaan en waarvan wij momenteel op groter wordende schaal de wrange vruchten mogen plukken. Een ziek systeem kan alleen maar zieke mensen produceren, zoals ik dat in een artikel uit 2017 heb benoemd (HIER). Een citaat uit dat artikel:

 ‘Vervreemding van de natuur
De totaal opgeblazen zeepbel van een illusionair verkochte schijnwerkelijkheid, die door de elitaire propagandamedia aan ons wordt verkocht, heeft het geheel sociaal maatschappelijke leven in de afgelopen eeuwen wereldwijd om zeep geholpen. Het komt er in feite op neer dat de goedboerende maatschappelijke ‘deelnemers’ binnen dit casinosysteem, met een vooral narcistische en/of psychopathische karakterstructuur, hun ongebreidelde eigenliefde konden verzilveren in klinkende munten. In overeenstemming met groeiende bankrekeningen, bezittingen en machtsposities.

Dit alles met de bijkomende schade van verloren menselijkheid en werkelijk maatschappelijke betrokkenheid als kostprijs. Het meest trieste is echter, dat een groot deel van de mensheid daardoor vervreemd is geraakt van haar verbinding met de natuur. De rationeel/analytisch gefundeerde wetenschap heeft dit, als onderwijs bepalende factor, mede mogelijk gemaakt. Een van God en natuurgebod losgeslagen mensheid (HIER) heeft zichzelf daarmee op een doodlopende weg geplaatst.

Het laat zien dat het leven op deze planeet niet meer de inspirerende factor is, maar de dood in al haar verschrikkelijke uitingen. Die dood kan zich in de meest misleidende verpakkingen laten zien, zoals in symbolische vorm met Halloween straks weer te zien is. Dit om maar grip op dat leven te kunnen krijgen en het te kunnen leegzuigen.

Het aanbidden en verheerlijken van deze krachten is een gemeengoed binnen satanisch geïnspireerde stromingen. Middels rituelen, bloedoffers en andere ontmenselijkende zaken en daaruit voortkomende manipulatietechnieken die een bewustzijn veranderende invloed hebben, wordt een diep beïnvloedende machtsvergroting verkregen. Eigenlijk is het credo kennis is macht een grandioze misleiding.

Want als op deze manier verworven kennis misbruikt wordt om destructief werkzaam te zijn, dan is dat een teken van absolute onmacht om zich over te geven aan de levens- en bewustzijnsbevorderende scheppingskrachten waar het het gehele universum uit voort is gekomen. Het is dus exact het tegenovergestelde van wat men pretendeert. Bill Gates en gelijk-soortigen zijn in hun rattige werkzaamheid sprekende voorbeelden van bijzonder zieke onmensen (HIER). Maar ook zij spelen hun rol in het spel tussen licht en duister.

Onverwerkte pijnpunten
Het is inmiddels bij meerderen bekend dat kunstmatig, al dan niet bewust, toegebrachte trauma’s deze geestelijke stoornis kunnen oproepen. Wanneer dit bewust vanuit machtsposities door geesteszieke onmensen wordt gedaan, ligt daar een duidelijke machtsagenda aan ten grondslag.

Het Ego: fundamentele, maar een uiterst dominante bouwsteen onder onze persoonlijkheid!

Dit heeft ‘trauma based mindcontrol’ als benaming gekregen. Op deze site zijn daar verschillende artikelen over gepubliceerd (HIER). De onmensen die deze kwaadwillende praktijken uitvoeren en daardoor veel leed veroorzaken zijn vrijwel allemaal narcisten en/of psychopaten. In het artikel ‘Hoe narcisten en psychopaten je bewust maken..!’ HIER heb ik beschreven, dat hoe destructief de invloed van deze kwaadwillenden dan ook kan zijn, er voor de naar een Bewust ZIJN strevende mens veel van te leren valt. Vooral ten aanzien van de eigen kwetsbaarheden en nog niet verwerkte pijnpunten uit het verleden.

Achter de knoppen zitten en erop drukken…
Het zijn juist de narcisten en/of psychopaten die feilloos de pijnpuntknoppen bij hun prooien weten te vinden en door er op te drukken een reactie, die hen uitkomt, weten te genereren. Dit geeft hen het gevoel achter de knoppen te zitten en deze te kunnen controleren. In mijn leven ben ik veel mensen tegengekomen met narcistische trekken of regelrechte narcisten uit het boekje. Het heeft mij veel geleerd over mijn onbewuste en ongetransformeerde innerlijke ballast uit het verleden.

Kwetsbare en heel gevoelige mensen zijn de meest ideale prooien voor dit soort onmensen. Vandaar dat de mensheid afhankelijk en kwetsbaar is gemaakt door de economische machtsverhoudingen. In eerste instantie wordt de prooi gepaaid met allerlei verleidelijk uitziende zaken, om hen zo vast te zetten in hun web. Daarna wordt de prooi langzamerhand uitgezogen en van levenskrachten ontdaan.

Dit patroon is herkenbaar op alle sociale niveaus en binnen intermenselijke relaties, van geopolitiek en breed maatschappelijk tot individuele relaties en zelfs relaties tussen ouders en kinderen. Vanzelfsprekend heb ik ook mogelijk narcistische neigingen in mijzelf onderzocht. Natuurlijk heb ik wel enige gevonden en deze getransformeerd.

Ik weet van mijzelf dat ik nooit een echte narcist kan zijn, die bewust mensen leed toebrengt om er mijn ego-zelf mee in stand te houden of erdoor te laten groeien. Mijn hele leven heeft in het teken gestaan van de zoektocht naar een bevrijding van het kwaadwillende van het ego. Een ego dat goed gedijd in het competitieve van de ratrace naar de uitgang van de onmenselijke matrix waarin wij ‘leven’.

Ratrace, ratten en ratgevallen
In de uitstekende boekenserie ‘Ratgevallen’ (HIER) van Sigrid van Dort beschrijft zij op een onverbloemde en heel duidelijke wijze hoe het gedrag van een narcist, die zij rat noemt, is te herkennen en onschadelijk te maken is. Ik ben bezig met het lezen van het eerste boek en heb met verwonderende herkenning kennis genomen van wat ik in mijn relaties vaak gevoeld heb. Vanwege het pijnlijk confronterende karakter van haar beschrijving ten aanzien van mijn blinde vlekken, heb ik die gevoelens niet serieus willen nemen.

Uiteindelijk ontkwam ik er toch niet aan moest mijn innerlijke kracht aanspreken om uit een destructieve relatie te stappen. Ik kan een ieder die te maken heeft (gehad) met destructieve relaties van harte aanraden deze boekenserie te lezen. Evenals het boek ‘Destructieve relaties op de schop’ van Jan Storms (HIER, HIER).

Wanneer mensenwetten door rattige narcisten en psychopaten geschreven worden zijn zij per definitie in hun eigen voordeel en werken onderdrukkend op hen op wie ze worden toegepast. Historisch is het zo gegroeid dat de mensenwetten op deze manier zijn ontstaan. In mijn interview met emeritus hoogleraar staatsrecht Prof. dr Twan Tak van 27 januari 2012 voor Argusoog Radio (HIER), wordt ingegaan op het totaal gecorrumpeerde juridische systeem dat de bewaker is van de rattige mensenwetten. Daar deze wetten niet voor, maar door ratten geschreven zijn wordt de menselijke maatschappij geregeerd door de wet van de (ratten)jungle.

Het vraagt een enorme tegenwoordigheid van de zichzelf bewuste geest en moed om dit allemaal te doorzien. Het is bijna een Herculestaak om de eigen kwetsbaarheden en pijntriggers onder ogen te komen, deze te transformeren en tot een onoverwinnelijke kracht te maken om van daaruit te leven. Maar het is hoogst noodzakelijk en voor het voortbestaan van het menselijk sociale Bewust ZIJN de enige wijze waarop de rattencultuur op de composthoop van de geschiedenis kan worden gedumpt.

Kwetsbaarheid en kracht zijn twee zijden van dezelfde medaille
Onbewuste kwetsbaarheid kan een zwakte zijn, die uitnodigt tot misbruik. Een kind kan nog niet de verantwoordelijkheid voor de eigen kwetsbaarheid dragen. Daarom is kindermisbruik en/of kindermishandeling zo misdadig. Hoe men verder in het leven met die opgedane ervaringen omgaat valt echter wel onder noemer van eigen verantwoordelijkheid. De kans is groot dat overlevenden van welk soort misbruik dan ook vast komen te zitten in een slachtofferrol en/of het slachtoffer/daderfenomeen.

Beide zijn te transformeren door een diepgaand zelfonderzoek en eigen pijnpunten bewust te doorleven, los te laten en op de composthoop van het individuele verleden te gooien. Alwaar ze bij kunnen dragen aan de individuele bewustzijnsverruiming.  De monopolisering van de fundamentele levensbehoeften van de mens, hebben hem kwetsbaar gemaakt voor het tot een economische slaaf gemaakt te worden binnen de door de ratrace gedomineerde matrix. Dit was echter de voorbereiding voor de volgende fase van verslaafd maken en sociale destructie op het niveau van psychisch/emotionele levensbehoeften, zoals veiligheid, geborgenheid en zekerheid.

De kroon op alle voorgaande kunstmatig geschapen ziekten, epidemieën en pandemieën, de Corona-crisis dus, toont aan hoe afhankelijk mensen zijn gemaakt – door sociale beïnvloedingsprogramma’s – van de elkaar wederzijds bevestigende sociale ontmoetingen. Dat laatste wordt door die beïnvloedingsprogramma’s en de daarmee samenhangende groepsdruk van Corana-correctheid nu volledig vernietigd. We kunnen, wanneer dit verder doorgevoerd wordt, geen veiligheid, geborgenheid en zekerheid meer bij elkaar zoeken in het dagelijkse leven. Het enige dat overblijft zijn wijzelf in ons al dan niet kleine belevingswereldje.

Conclusie kan dus zijn dat al het gezonde menselijke contact verziekt is door aards economische wetten, sociaal beïnvloedende regelgevingen en dus geheel in de richting gaat van een totale fascistisch/communistische maatschappij. Deze wordt geregeerd door technocraten die hun energie niet meer verspillen aan het beoordelen van de correctheid van mensen, maar dit uitbesteden aan supercomputers en daarmee samenhangende supertechnologie.

Geestelijke wetmatigheden
Geestelijke wetmatigheden waren ooit in een heel grijs verleden de basis voor de vormgeving van de aards menselijke wetten. Zij werden door priester/koningen met een hoog moreel/ethisch bewustzijn vertaald naar een aards niveau en vormgegeven. Deze wetten waren dienend ten aanzien van de menselijke samenleving en gericht op de welzijnsbevordering van al het leven binnen de samenleving. Dus ook het leven in de andere natuurrijken. Ze waren gebaseerd op rechtvaardigheid en universele Liefde voor de schepping.

In mijn eerder in 2016 verschenen artikel ‘Schuldenprobleem?’ (HIER) ben ik daar dieper op ingegaan. In dat artikel haalde ik een citaat aan uit het boek ‘Zaden van vrede’ van de Thai Sulak Sivaraksa. Enkele citaten uit dat artikel:

Zaden van vrede
Wat het zogenaamde economische vrije marktmechanisme in de loop van de afgelopen eeuwen heeft gedaan met landen, die door de kolonialiserende westerse machten zijn ingelijfd, blijkt uit het boek ‘Zaden van vrede’, van Sulak Sivaraksa. Hij is geboren in Thailand en studeerde in Engeland. Zijn westerse scholing deed hem echter niet vervreemden van zijn Aziatische normen en gevoel voor rechtvaardigheid. In zijn boek klaagt hij de hedendaags westerse cultuur aan, die naar zijn inzichten alleen de hebzucht in de mens aanwakkert.
” (…)

(…) “Sivaraksa beschrijft in zijn boek, hoe in de loop der tijd lokale gemeenschappen in zijn land, die voorheen zelfvoorzienend waren, door de westerse invloed ontworteld en ontvolkt raakten. De overheersing van de door het westen beheerde handel, liet de voedselverbouw voor de eigen gemeenschap gedwongen overgaan in verbouw voor de export. De over het algemeen kleinere producenten van het voedsel werden er niet beter van. Ze kwamen in de vorige eeuw in een economische wurggreep van banken, westerse zaadveredelingsbedrijven en de kunstmest- en bestrijdingsmiddelindustrie.” (…)

(…) Verziekende economische dictatuur
Naast het stellen van vele vragen bij de wereldwijde dominantie van het westers economisch gefundeerde ‘cultuurmodel’, biedt de eerder genoemde Sivaraksa tevens een alternatief. Uitgaande van praktisch te hanteren richtlijnen, die hij ontleent aan een sociaal actief gericht boeddhisme en waar men het effect van kan toetsen, geeft hij een beeld van een andersoortige samenleving. Een samenleving waarin respect voor al dat leeft het uitgangspunt is en waarin mensen de gelegenheid krijgen om zich op een harmonieuze manier te ontwikkelen.

Bovendien daarbij niet gehecht zijn aan uiterlijke zaken. Waardoor de eigen rijkdommen zodanig gebruikt worden, dat ze tevens tot voordeel van anderen dienen. In zijn boek geeft hij een passage weer uit een brief van een vroegere Siamese (Thaise) koning aan zijn zoon de kroonprins:

“Men is geen Koning om rijkdom te vergaren, noch om anderen te vertrappen zoals men wil, noch om wraak te nemen op hen die men niet mag, noch om gewoon een lui leventje te leiden. Als je dat wilt, kun je dat op twee manieren doen: door monnik te worden of miljonair. Zij die Koning wensen te zijn, zullen arm moeten zijn, zullen geduld moeten hebben ten aanzien van geluk en lijden, zullen liefde en haat moeten beteugelen – of deze nu in de eigen geest opkomen of door iemands aanhoudend gewauwel teweeggebracht worden – en ze zullen luiheid moeten afwerpen.
Het enige dat een Koning bereikt, is roem na zijn dood, bekendheid door het in stand houden van het koningshuis en het beschermen van het volk tegen lijden onder zijn regering. Deze twee fundamentele uitgangspunten moet men in gedachten houden boven en voor al het andere. Zonder zulke voornemens zal hij niet in staat zijn het land te regeren.”

Verder schrijft hij:

In de boeddhistische ideale samenleving hadden gewone burgers ook verantwoordelijkheden. De samenleving kon alleen maar functioneren al naar gelang mensen eerlijk, moreel, vrijgevig, verdraagzaam en vol vertrouwen waren. Het was belangrijk dat zij energiek, hardwerkend en vaardig waren; in een goede omgeving woonden; met goede mensen omgingen, een evenwichtige levenswijze hadden; zichzelf in de hand hielden. Wat de sociale kant betreft, werd iedereen geacht goede verhoudingen met anderen te onderhouden en een bijdrage te leveren aan geluk en welzijn van de samenleving. Leiders zouden dus ‘vaardige methoden’ moeten toepassen voor hun eigen geluk en voor het geluk van anderen door het scheppen van een wereld met minder hebzucht, haat en onwetendheid. Rechtvaardigheid en ethiek zijn van wezenlijk belang.

Vervolgens haalt hij een uitspraak van Gautama Boeddha aan:

Wanneer koningen rechtvaardig zijn, zijn de ministers rechtvaardig, zijn brahmanen en huisvaders ook rechtvaardig en zijn stedelingen en dorpsbewoners rechtvaardig. Als dit zo is, volgen zon en maan hun juiste baan. Als dit zo is, dan doen sterrenbeelden en sterren evenzo; dagen en nachten, weken en maanden, seizoenen en jaren volgen hun geregelde loop; winden waaien met regelmaat en in het goede seizoen, en de hemel verschaft voldoende regen. Als dit zo is, dan rijpt het gewas in het goede seizoen en leven mensen die zich met deze gewassen voeden, lang, voorspoedig, sterk en zonder ziekte.” “ (…)

Samenhang die onverbrekelijk en rechtvaardig is
Wanneer bovenstaande zuiver geestelijk geïnspireerde levenshouding in onze tijd zou worden gepraktiseerd, dan zou het leven op Aarde er heel snel anders uit zien. Uit de uitspraak van Gautama Boeddha blijkt hoe geestelijke wetmatigheden en het al dan niet weerspiegelen daarvan binnen de intermenselijke verhoudingen met elkaar samenhangen. Sleutelbegrip in deze samenhang is het begrip rechtvaardigheid, dat gebaseerd is op een liefdevol mededogen met het lijden van anderen.

De mensheid schept vanuit het collectief onderbewuste zelf mede de realiteit, waarin zij meent te leven. Hoeveel liefdevol mededogen en rechtvaardigheid is er binnen ons huidig historisch gegroeide maatschappelijk systeem aanwezig? In hoeverre draag jij er zelf aan bij om dit te versterken en te vergroten? Het is echter de weerspiegelende som van al het gebrek daaraan binnen veruit de meeste sociaal menselijke relaties.

We zijn de verbinding met onze geestelijke oorsprong kwijtgeraakt of hebben het bewustzijn daarvan ons af laten nemen. Waardoor een meerderheid der mensheid dreigt tot de zombiestatus te vervallen. Of dit proces nog omkeerbaar is, durf ik echt geen uitspraak over te doen. Het blijft mogelijk dat de ratten dusdanig in het nauw raken en door de van daaruit gemaakte rare sprongen, onbedoeld bijdragen aan een kwantumsprong in bewustzijn bij velen. Dat zal vooral afhangen van in hoeverre wij met elkaar het collectieve onderbewuste van de mensheid bewust weten te maken en transformeren. We zullen dan een nieuw gemeenschappelijk bewuste werkelijkheid kunnen scheppen, waarin rechtvaardigheid en een liefdevol mededogen de basis is.

In feite zijn wij geestelijke wezens die in een aards voertuig ervaringen opdoen om te leren dat alles één is. Wij zijn allen engelen die zich verloren hebben in het aardse mens zijn.

Arend Zeevat

26 augustus 2020

 

 

Geef een reactie

Deze site gebruikt Akismet om spam te verminderen. Bekijk hoe je reactie-gegevens worden verwerkt.