Advertentie

Van karma naar dharma…


X
X
Van karma naar dharma

2021 © Arend Zeevat | deze versie WantToKnow.nl/be
X

Arend Zeevat

Allereerst, wat is karma? Het begrip karma is in de oosterse levensbeschouwing en religieuze beleving een aanduiding voor  de energetische gevolgen van ieders individuele handelen. Aangezien ieder mens deel uitmaakt van de collectieve mensheid, is het gezamenlijk individuele karma het collectieve mensheidskarma. In de westerse wetenschap zou men het kunnen vergelijken met de (natuur)wet van oorzaak en gevolg. Het is gebaseerd op de wijsheid dat energetische tegenpolen altijd naar een evenwicht streven. Dat energetische evenwicht is van nature altijd aanwezig.

Het begrip reïncarnatie hangt hier ten nauwste mee samen. Want het is door de opeenvolging van verschillende levens dat mensen de mogelijkheid krijgen om de opgebouwde karmische gevolgen, die verstorend hebben uitgewerkt op het natuurlijk energetisch evenwicht in een bepaald leven, in een volgend leven weer in evenwicht kunnen brengen.

De verstoring van dat evenwicht, door welke oorzaak dan ook, nodigt mensen uit om het verstoorde evenwicht met Bewust ZIJN te herstellen. Dit verstoorde evenwicht klinkt door in ieders individuele leven, maar ook in het zijn van de mensheid als collectief. Veelal gebeurd dit op een onbewust niveau. Waardoor er een grote kans bestaat, indien het onbewust blijft, dat de geactiveerde energetische patronen zich dreigen te herhalen. We gaan dan dus nog een rondje, zoals ik dat in een artikel uit 2019 heb beschreven (HIER).

Het is onjuist om hier het voornamelijk christelijke concept van schuld en boetedoening aan te koppelen. Die begrippen zijn er aangekoppeld om het tot een mechanisme van manipulatie en machtsvergaring te maken. Een citaat uit dit artikel:

De geschiedenis herhaalt zich eindeloos
Terugkijkend naar de menselijke geschiedenis lijkt deze vanaf een bepaald punt in de aardse tijd zich steeds weer te herhalen. Men zou zich af kunnen vragen hoe dat komt. In mijn beleving heeft het te maken met het niet willen leren van de aangeboden levenslessen betreffende seks, geld en macht. Deze drie begrippen vormen in mijn beleving de Trias Satanica, waar ik in eerdere artikelen over heb geschreven (HIER). Al deze begrippen hangen samen met het ongezuiverd onbewuste zielenleven van de mens.

Dit werd in de kiem al aangelegd in een ver verleden en heeft zich gedurende de evolutie verder kunnen ontwikkelen. In de tijd van Lemurië en Atlantis kreeg de kiemlegging van het menselijke zielenleven al vorm. In mijn artikel ‘Van Atlantis tot het Talmudisch jodendom..’ (HIER) ben ik daar, aan de hand van uitspraken van Rudolf Steiner daarover, dieper op ingegaan.

Naast dit artikel zijn er meerdere artikelen over Atlantis op WantToKnow verschenen (HIER). Het lijkt er alleszins op, dat de Israël-lobby in de VS de mensheid nog een herhalingsrondje wil laten draaien, in hun agenda van vernietiging en totale machtsovername van de mooie planeet aarde (HIER en HIER).

Sociale programmering
De invloed van door machthebbers in mensen ingebrachte geconditioneerde ideeën, overtuigingen, andere gedachteconcepten en daarmee verbonden emotioneel bepalende referentiekaders, werkt generaties lang door. Zie het mooie bewustmakende werk van Maarten Oversier (HIER). Men zou dit ook kunnen zien als het geestelijk tijdsbeeld. Het is een op diep occult inzicht gebaseerd sociaal programmeringsproces waar we allemaal onderhevig aan zijn (geweest). In het kader van de grote geestelijke omvorming, die er nu plaatsvindt, is het van groot belang dat men zicht krijgt op hoe dit in het individuele leven doorwerkt.

Alleen dáár, kan het door bewustwording worden getransformeerd. Deze sociaal-maatschappelijke conditionering wordt door onder andere ouders en andere opvoeders doorgegeven aan hun kinderen. Het heeft er voor gezorgd dat het nu het zooitje is dat het is. Het artikel ‘COVID en de Wet van Karma’ (HIER) laat zien dat we ons ook mogen bevrijden van de beïnvloeding door gecontroleerde spirituele boodschappers, die zich ten dienste opstellen van de machtsagenda. Een citaat uit dit artikel:

(…) ”Als we naar het oosten gaan, is karma een groot onderwerp. De sobere Zen-boeddhistische opvatting ervan, zal ons hier van dienst zijn, in tegenstelling tot de ingewikkelde ideeën van, laten we zeggen, het Tibetaans boeddhisme, dat zich concentreert op cycli van dood en wedergeboorte, en waarin godheden uit vroegere sjamanistische praktijken zijn opgenomen.

Voor zenbeoefenaars is karma een onverbloemde wet die overeenstemt met de natuurkundige notie dat elke actie een gelijke en tegengestelde reactie heeft. Ook al ontsnap ik aan een straf in menselijke instellingen voor een of andere wandaad, elk kwaad dat ik een ander wezen aandoe brengt mij uit harmonie met de gang van zaken; ik verstoor een kosmische homeostase (HIER de verklaring van dit begrip).” (…)

(…) ”Ik denk dat het universum ons aanspoort om ons af te keren van oppervlakkige leraren, valse goeroes en plastische sjamanen, en ons in plaats daarvan naar binnen te keren voor leiding.  Wanneer we ‘build back better’, laten we dan niet het metaversum of het anti-gezondheidsparadigma construeren dat wordt gepromoot door deep state apparatsjiks als Elon Musk, Mark Zuckerberg en Bill Gates.

Het is ook tijd om te breken met spirituele overlopers die de Diamond Sutra kunnen reciteren terwijl ze het juweel in hun eigen hart negeren. Laten we iets nieuws en anders opbouwen, gebaseerd op het principe van mededogen en wederzijdse hulp. Misschien is het niets nieuws, maar juist heel oud. Terence McKenna noemde het de Archaïsche Revival en ik beschouw dit als een intrigerende profetie van de laatste tijd.” (…)

Treiterend pestgedrag
Dat sociale programmeren is bedoeld om een algehele macht te verkrijgen over alles en iedereen. Om het te laten slagen hanteert men een bepaalde strategie, die er op gericht is om mensen zich machteloos te laten voelen en daar misbruik van te maken. Het heeft een uiterst geestdodend en geestelijk uitputtend effect op mensen, doordat alle creatieve levensenergie wordt weggezogen.  Waar de misbruikers zichzelf mee voeden om hun machtsgevoel in stand te houden en/of te vergroten.

Deze peststrategie werkt op individueel niveau zo, maar ook op collectief niveau. Iets wat we kunnen herkennen in het gehanteerde Corona-psychotische treiterbeleid van verschillende overheden wereldwijd. Men kan, wanneer men de angst heeft overwonnen en de moed heeft gevonden om uit de machteloos makende slachtofferrol te stappen en zich assertief op te stellen, het leven in alle schoonheid en vreugde ervaren. Assertiviteit betekent voor mij, dat men vanuit de ingeboren geestelijke kracht en zelfrespect het leven ervaart en leeft.

Men kan dan een ander aspect van dit pestpatroon ervaren. Een aspect dat door het pestpatroon wordt geactiveerd. Men zou het eigenlijk als een soort van inwijdingsweg kunnen zien. Een inwijding in het ervaren van de eigen scheppingskracht. De schrijver van het artikel ‘Een pad zal oprijzen om ons te ontmoeten‘ op de site Frontnieuws (HIER) legt haarfijn uit hoe dit geestelijke mechanisme werkt.

Hij beschrijft op basis van pestervaringen uit zijn leven, dat hij dezelfde strategie herkend in hoe overheden met de geplande Corona-psychose omgaan. Deze psychose is overigens voorafgegaan door de psychose rond de Mexicaanse griep in 2009. Op 17 september 2009, voorafgaand aan zijn presentatie een paar dagen later in Amsterdam, had ik voor Argusoog Radio een interview met David Icke over dit thema (HIER).

Dit interview nog eens opnieuw bekijkend, merkte ik dat er toen dezelfde thema’s speelden als in de huidige micro-organistisiche psychose. Het lijkt erop alsof het opwekken van die psychose een soort generale repetitie was voor wat er nu plaatsvindt. Dit is iets wat ik Désirée Röver toen ook al hoorde zeggen.

Herkenning
Wat de schrijver van het voornoemde artikel beschrijft herken ik ook in mijn leven. Zelf heb ik ook op de lagere school een aantal jaren mogen ‘genieten’ van het pestgedrag van een groep klasgenoten. Dat stopte op het moment dat ik de moed had om mij assertiever op te stellen. Het bijzondere aan deze ervaringen was, dat ik na mijn assertieve opstelling geheel door die groep geaccepteerd werd en zij mijn beste vrienden werden. Vrienden waarmee ik na schooltijd ging voetballen en met wie ik ook in hetzelfde elftal zat bij de plaatselijke voetbalclub.

Kortom, ik had hen laten ervaren uit welk hout ik werkelijk gesneden was en dat dwong bij hen respect af. Er in latere jaren op reflecterend kwam ik tot het inzicht, dat ik het als slachtoffer ervaren pestgedrag nodig heb gehad om iets in mij wakker te maken, dat mij in mijn levensontwikkeling meer zou dienen dan het rond blijven dobberen op de golven van het slachtofferschap. Hierna enkele citaten uit het genoemde artikel:

”Er is een initiërende mogelijkheid in de relatie tussen misbruiker en slachtoffer. In die relatie en misschien daarbuiten, probeert het slachtoffer de wereld te beheersen door zich onderdanig op te stellen. Als ik onderdanig genoeg ben, meelijwekkend genoeg, zal de misbruiker misschien eindelijk toegeven. Andere mensen kunnen tussenbeide komen (het Redder archetype). Er is niets intrinsiek verkeerds aan onderdanigheid of aan wat improvisatietheaterpionier Keith Johnstone een toneelstuk met een lage status noemde.

Er zijn inderdaad situaties waarin dat nodig is om te overleven. Maar wanneer de onderdanige houding een gewoonte wordt en het slachtoffer het contact met zijn mogelijkheden en kracht verliest, komt het initiërende potentieel van de situatie naar boven. De pester of misbruiker intensiveert het misbruik totdat het slachtoffer een punt bereikt waarop de situatie zo ondraaglijk is dat hij gewoonte en voorzichtigheid overboord gooit. Hij ontdekt een capaciteit in zichzelf waarvan hij niet wist dat hij die had. Hij wordt iemand nieuw en groter dan hij geweest is. Dat is een vrij goede definitie van een inwijding.” (…)

(…) ”Een mishandelaar, of het nu een persoon of een systeem is, biedt een kans om op te klimmen naar een nieuwe graad van soevereiniteit. We claimen door voorbeeld wat een mens is. Wanneer zo’n claim in gevaar wordt gebracht, komt hij naar voren als een gebed. Een intelligentie die rationeel begrip te boven gaat, reageert op dat gebed, en reorganiseert de wereld eromheen. We kunnen dit ervaren als synchroniciteit, die met een griezelige regelmaat lijkt te gebeuren juist op die momenten dat iemand een sprong in het duister maakt.

Ze verlaat haar mishandelende echtgenoot in het holst van de nacht en kan nergens heen. Toch is ze niet roekeloos, want ze weet dat het tijd is. Ze stapt in het niets en zie! Iets ontmoet haar voet. Een pad onzichtbaar vanaf het beginpunt opent zich met elke stap erop. Zo zal het zijn. De wereld zal zich herschikken rond de moedige keuzes die miljoenen mensen maken als ze vertrouwen op de kennis.

Het is tijd. Als je je bij ons aansluit, zul je getuige zijn van een wonderbaarlijke paradox. De overgang naar een mooiere wereld is een massaal ontwaken in soevereiniteit, ver voorbij het toedoen van een held, een leider, een individu. Toch zul je weten dat jij het was – jouw keuze – die de spil was van de ommekeer van het tijdperk.” (…)

David Icke benoemt in een recent vrij lang openhartig en onthullend interview met Jorn Luka deze fenomenen ook. Hij legt tevens opnieuw de gehele satanisch geïnspireerde agenda bloot en geeft aan hoe ermee om te gaan. Een echte aanrader om te bekijken dit interview van Jorn Luka en David Icke, dat enkele weken geleden is opgenomen op het eiland Wight (UK). Kijk hier The Trueman Show #54 David Icke’.

Karma als kans..!
Men kan karma, evenals de daarmee samenhangende crises als een mogelijkheid tot geestelijke groei zien. De schrijver Manfred van Doorn heeft daar een heel mooi boek over geschreven (HIER). In mijn eerdere artikel ‘Crisis is een gevaar én een kans..!’ (HIER) ben ik daar ook dieper op ingegaan. Citaat uit dit artikel:

” ‘Wetenschap van de geheimen der Ziel’
In zijn boek ‘Wetenschap van de geheimen der Ziel’ licht Steiner uitgebreid toe hoe de ontwikkeling van de Aarde en de mensheid gedurende de evolutie haar beslag kreeg (HIER). Daarbij geeft hij aan dat iedere nieuwe ontwikkelingscyclus de herhaling van vorige rondes in zich draagt, maar dan wel op een ander hoger meer completer niveau. Zodat de evolutionaire lessen uit de vorige cycli op een geestelijk meer geïntegreerd niveau kunnen worden toegepast in het bewuste ZIJN.

In iedere ronde wordt er daardoor iets nieuws toegevoegd aan het geheel en wordt de Goddelijke schepping telkens weer vernieuwd met nieuwe scheppingselementen. Want op ieder nieuw niveau staan de mensheid weer andere scheppende krachten ten dienste, die gericht zijn op het leven vanuit het Bewust ZIJN in de Goddelijke oorsprong. De mens mag door ervaringslessen leren dat hij een grenzeloos Liefdevol Bewust ZIJN is.

Hij mag zijn ware wezen ontdoen van de toenemende ingewikkeldheid waar zich hij in het aardse bestaan mee heeft geïdentificeerd. Wat wij allemaal al eerder hebben meegemaakt is dat evolutionaire tijdperken, inclusief haar beschavingen c.q. culturen, komen en ook weer gaan. Het weerspiegelt de liefdevolle veranderlijkheid van het alomvattende LEVEN als uiting van Bewust ZIJN, dat niet uit te roeien is. Dus ook niet door wat voor virus dan ook in onze tijd.”

Iedere actie heeft gevolgen
De westers wetenschappelijke natuurwet van actie-reactie geeft ook aan dat iedere handeling gevolgen heeft die spiegelend reagerend weer terugkeren naar de initiërende bron van waaruit de actie is voortgekomen. De reactie of gevolgen zijn een spiegel van de aan de acties ten grondslag liggende intenties. Maar men zou ook woorden en de gedachten waaruit zij voortkomen als acties kunnen zien. Ook zij roepen een reactie op. Zie de voortdurende leugens die in het kader van de psychotische Corona doodprikken worden rondgestrooid.

Deze leugens zijn bedoeld om mensen al angstaanjagend in een comateuze onbewustheid te brengen en te houden. Hun werkelijke effect is echter dat zij bijdragen aan een steeds groter ontwaken bij een toenemend aantal mensen. Wanneer mensen wakker worden uit de bewust geïnduceerde comateuze toestand en zij zien hoe ze op alle fronten belogen en bedrogen zijn, kan als reactie het ontstaan van een enorme en vernietigende volkswoede teweegbrengen. De satanisch geïnspireerde volksmenners weten dit en zullen het zeer waarschijnlijk weer gebruiken binnen hun agenda van het op laten gaan van iedere natiestaat in één grote communistische wereldstaat, die geregeerd gaat worden door een wereldregering met aan het hoofd de Antichrist.

Het kwaad gaat aan eigen destructiedrang ten gronde..!
Het artikel ‘Het ‘echte plan’ volgens miljardair: Volken met geweld hun eigen regeringen laten opruimen’ (HIER) doet uit de doeken hoe de satanische marionettenspelers zich als karmische vereffenaars voor een deel van de heersende elitaire kliek van politici, bankiers, multimiljardairs en andere elitaire misdadigers zullen ontpoppen. Zij zullen zich echter zeer waarschijnlijk hiermee alleen ontdoen van alle psychopathische dienstkloppers en machtshongerige ego-meelopers, die hun rol hebben gespeeld en daarna overbodig zijn geworden.

Een soort van karmische vereffening voor een deel van hen die de machtspiramide in stand hebben gehouden, door hun eigen egodrijfveren te volgen. Het bewijs dat het kwaad binnen onze 3D-realiteit volledig aan haar eigen vernietigingsdrang ten onder zal gaan, zal echter pas in een later stadium geleverd worden.

De volgende korte film Admissions (2011 – 21 minuten) geeft inzicht in hoe karma op een andere wijze kan worden opgelost (HIER) Daarnaast raad ik aan om als tegengif voor de verslaving aan het dooddenken naar het volgende openhartige interview van Giel Beelen met Jan Geurtz te luisteren:

Jan Geurtz | Ego, verslaving en verlichting | KUKURU #10

Dhamma/Dharma
Het boeddhistisch/hindoeïstische begrip dhamma/dharma is in het westen bijna geheel onbekend. De oorspronkelijke betekenis van Dhamma was volgens de website dharma-lotus.nl (HIER):

”Onderhouden, wat werkelijk bestaat, echte werkelijkheid, wat er werkelijk is in het universum. Dhamma verwijst dan naar de elementen waar alles uit is opgebouwd, maar ook naar de fundamentele werking ervan. In de Abhdihamma, een systematisering van de boeddhistische leer, worden een overzicht gegeven van deze Dhamma.”

Dhamma als levensrichtlijn

Waar het christendom de tien mozaïsche geboden als levensrichtlijn hanteert, is dat voor de boeddhisten de dhamma.

 Dhamma als leer van de Boeddha

Een tweede betekenis van Dhamma is van een leer of filosofie die claimt een juiste weergave van de werkelijkheid te geven en van de menselijke bestemming daarin. De leer van de Boeddha is zo’n Dhamma. Voor de onderscheiding van de specifieke boeddhistische Dhamma wordt ook wel de term Buddha-Dhamma (Pali) of Boeddha-Dharma (Sanskriet) gebruikt. Centraal in de Buddha-Dhamma staan de 4 edele waarheden (HIER), het 8-voudige pad (HIER), en afhankelijk ontstaan (HIER).”

Zelf neig ik ernaar om de dhamma te omschrijven als; Leven vanuit een geïntegreerd eenheidsbewustzijn. Dus je Bewuste ZIJN te verbinden met alle ervaringen, zowel op innerlijk als uiterlijk niveau. Wanneer men dat doet dan vallen innerlijk en uiterlijk uiteindelijk volledig samen.

Karma in het hier en nu
De Corona-psychose confronteert ons met de gevolgen van de bizar onnatuurlijke levenswijze zoals we die in de afgelopen eeuwen hebben opgebouwd. We worden nu geconfronteerd met het einde van de hebzucht, eindeloos consumentisme, materialisme, de daarmee samenhangende vervuiling van onze waanzinnig mooie aardse leefomgeving en de daaruit voortkomende vernietiging ervan. Wanneer men karma niet ervaart als een schuld en boetesysteem, dan kan men het als een verrijkend evolutionair leerproces zien.

Een proces dat ons wil tonen hoe immens geestelijk rijk en krachtig ieder mens is! Het zijn juist deze geestelijke rijkdom en kracht waar de satanisch geïnspireerde elite bang voor is, omdat ze er geen antwoord op hebben. James Corbett verwoordt deze visie op een heldere en duidelijke wijze in zijn artikel ‘2021: Year of the Apocalypse’ (HIER). Het volgende citaat is aan dit artikel ontleend:

”Zie je, ik heb geen glazen bol en ik kan geen garantie bieden dat de Apocalyps zal leiden tot die betere wereld die we proberen te bewerkstelligen. Ik weet zeker dat sommigen zich weer zullen aansluiten (zonder te merken dat ik het met hen eens ben) dat deze Apocalyps, deze grote openbaring, zelf is ontworpen. Misschien zullen ze er verder op aandringen dat dit geen openbaring is (zoals in, verlichting), maar Openbaring (zoals in, oordeel en de eindtijd).

Dat alles waar we getuige van zijn, de trompetklanken zijn die het begin van de verdrukking aangeven. Maar zelfs als dat het geval zou zijn, wat dan? Als het leven zelf een test is van waar we van gemaakt zijn, zoals sommigen beweren, welke grotere test kunnen we dan vragen dan deze? En als het zo’n test is, volgens welke criteria zouden we dan onze reactie erop beoordelen?

Door hoe comfortabel kunnen we leven in een rijk van leugens? Door hoeveel mooi weer, oppervlakkige vrienden die we kunnen verzamelen? Door ons vermogen om onze kop in het zand te steken of het bos in te gaan en de Apocalyps zelf te vermijden? Of door nu te leven? Door deze gebeurtenissen frontaal onder ogen te zien en een standpunt in te nemen? Door voor toekomstige generaties te getuigen van de dynamische menselijke geest die zelfs bij de grootste tegenspoed weerstand zal blijven bieden?

Dit is de grote Apokalyptein (Grieks) waar we doorheen leven: de onthulling van ons ware zelf. Wat ons wordt aangeboden is een kans om te zien wie we werkelijk zijn en waartoe we in staat zijn. Verheug je.”

Gemeenschapsvorming
Het westen heeft zich gespecialiseerd in de ontwikkeling van het individualisme, waardoor het gemeenschappelijke van minder belang is geworden. Dit was een ideale voedingsbodem voor het ontstaan van het hedonistisch consumentisme. Daarbij meende een ieder het recht te hebben om de niet verzadigbare egoïstische hebzucht uit te kunnen leven, middels het volgen van de instinctieve lusten die in het onderbewuste leven. De door gedragspsychologen geïnspireerde reclamemakers en politieke beleidsmakers hebben daar een consumentenmatrix  voor opgetuigd, die alleen de multinationals financieel gezond hielden.

De consumenten die zich hierdoor een eeuwig ronddraaiend rad voor de ogen lieten draaien, werden er echter steeds zieker van. De meeste ziekten in het westen (kanker, hoge bloeddruk en hart en vaatziekten) zijn in mijn beleving welvaartsziekten en door moderne straling veroorzaakte ziekten. De Corona-psychose heeft voor het gebrek aan gemeenschapszin echter een totaal geperverteerde oplossing geboden, door het nemen van de doodsprikken tot een sociale norm te verheffen. Je doet het toch voor de ander.

De minister van Volksongezondheid Hugo de Jonge meende die sociale normering nog eens op een fascistische wijze te moeten vormgeven door te zeggen:

De Jonge: “Ik leg me niet neer bij het recht om ‘nee’ te zeggen tegen het vaccin (HIER).

In Rusland weet men wel wat ware gemeenschapszin is. Het zit als het ware ingebakken in de Russische volksziel. Het artikel ‘Het Russische tijdperk is in aantocht’ (HIER) op de site van Niburu gaat daar op een verhelderende wijze op in. In een volgend artikel zal ik ook dieper ingaan op wat binnen de antroposofie als de Russische cultuurperiode wordt benoemd. Deze is gelijk aan wat binnen de astrologie het Watermantijdperk wordt genoemd, het tijdperk van het geïndividualiseerde gemeenschapsbewustzijn.

Wanneer dit tijdperk aanbreekt zal de dhamma in het dagelijks leven daadwerkelijk geleefd worden en zal het onmogelijk zijn om karma nog als schuld en boete te ervaren. Waardoor er een absolute gelijkwaardigheid tussen mensen zal ontstaan en manipulatieve technieken geen voedingsbodem meer zullen vinden. Misschien kun je de inhoud van dit artikel samenvatten in de volgende zinnen:

 Als het niet gaat zoals ik wil, dan verbind ik
mijn Bewuste ZIJN met dat het gaat zoals het gaat.
Oftewel: doe wat je wilt, maar wil vooral bewust wat je doet.

De volgende video draagt op simpele en ontroerende wijze de boodschap uit die ik ook met dit artikel af heb willen geven.

Aanwezigheid van Zijn

Mijn boodschap voor deze kersttijd en het nieuwe jaar is:

Voel je eigen kracht en houdt moedig stand!
Volg je hart en je zult verbonden zijn met alles!

Heb een innerlijk verlichtende kersttijd en een standvastig moedig 2022. 

 – Remember why you came here – Peia – Blessed We Are –

Arend Zeevat

23 december 2021

1 gedachte over “Van karma naar dharma…

Geef een reactie

Deze site gebruikt Akismet om spam te verminderen. Bekijk hoe je reactie-gegevens worden verwerkt.