Advertentie

Gaan we nog een rondje..?


x

x

Gaan we nog een rondje?

2019 © Arend Zeevat |  deze versie WantToKnow.nl/be

x

Arend Zeevat

Tijd en geld? Wat is nu de duur van een mensenleven afgemeten aan de eeuwigheid? De tijd en dus ook het menselijk aardse leven gaan snel voorbij. Het lijkt wel steeds sneller te gaan. Dat dit zo is wordt in een artikel op Niburu beschreven (HIER). Onze menselijke tijdsbeleving is echter zeer relatief en  afhankelijk van een van buitenaf geïndoctrineerde opvatting over de essentie van tijd. Dit wordt meer dan duidelijk gemaakt in het gezegde ’tijd is geld’. Welk een misvorming van de oorspronkelijke tijdsbeleving spreekt hieruit. Een ander maatschappelijk geïndoctrineerd gezegde is, ‘geld doet de wereld ronddraaien’. Tijd en geld lijken binnen de maatschappelijke matrix dus heel bepalend te zijn.

Verder is de menselijke tijdsbeleving afhankelijk van leefomstandigheden en de ontwikkelde levensinstelling. De moderne ratrace zet mensen onder druk door het gevoel heel veel, volgens een niet zelf verkozen agenda, te moeten.  Economische druk, dus de geldreligie, speelt hierbij een heel belangrijke rol. Het dwangmatig moeten voorzien in het eigen levensonderhoud, op een manier die niet aansluit bij de wezenlijk menselijke ontwikkelingsbehoeften, zorgt binnen de maatschappelijke matrix voor een systeem van slavendrijverij.

De economie is in plaats van een leven ondersteunende basis verworden tot een kankergezwel, dat voortwoekerend al het scheppende leven doodt. Is het dan vreemd dat kanker als ziekte een epidemische vorm heeft aangenomen? Alle menselijke scheppingsdrang moet ingepast worden in de economische matrix, die uiteindelijk geen enkel mens werkelijk ten goede komt. Het dient slechts hen die de macht hebben en aan het roer van het geldschip staan..!

Tevens dient het de tegenstrevende krachten, die de machthebbers inspireren om hun matrix in stand te houden. Het genereert veel stress, bestaansangst en op psychisch/emotioneel gebied negatief geladen energetische patronen. Het is de basis voor de meeste ziekten, die zich uiteindelijk op lichamelijk gebied kunnen manifesteren. Maar daar heeft Big Pharma natuurlijk weer baat bij.

Kosmisch bewustzijn; de onlosmakelijke verbondenheid met Al-dat-Is.

Wat is Leven?
Dit is een onmogelijke vraag, waar geen definitief antwoord op te geven is. Want het Leven valt niet te definiëren. In meerdere vorige artikelen ben ik daar op ingegaan (HIER, HIER, HIER en HIER). Men kan het Leven pas in haar wezenlijke essentie ervaren als men zich vrij heeft gemaakt van alle geïndoctrineerde definities ervan. Dus wanneer men volledig ongedefinieerd en vanuit een open zuiver bewust ZIJN leeft. Iedere definitie werkt vastleggend, isolerend, daardoor verstarrend en onvrij makend.

Hetzelfde geldt ook voor alle omwille van zekerheidsbehoeften gefixeerde zelfbeelden, wereldbeelden en de daaruit voortvloeiende gedragspatronen. De meeste daarvan zijn gericht op overlevingsdrang, omwille van het afschermen van de eigen kwetsbaarheid (HIER). Het Leven wil echter op een vrij scheppende wijze liefdevol en in voortdurende evolutionaire veranderingsprocessen zich kunnen manifesteren. In deze tijd is er voor iedereen de mogelijkheid om het voorgaande te kunnen ervaren. Wat daar voor nodig is het zich openen voor het stromende veranderingsproces, dat de essentie van het Leven is.

Verandering
In een zeer lezenswaardig artikel over de zonsverduistering van 2 juli 2019 (HIER) legt astrologe/bedrijfsadviseur Manuela van der Knaap heel mooi uit, in welke veranderingsprocessen wij ons momenteel bevinden. Zij legt uit dat we door kosmische krachten worden ondersteund in het loslaten van ons verstand en het daarmee verbonden ego, die alles onder controle willen houden. Daardoor ontstaat er innerlijk de ruimte om ons te leren openen voor en te verbinden met het universele bewust-ZIJN dat zich door ons heen wil manifesteren. Een citaat uit dit artikel:

“Verstand en ego
Het verschil tussen verstand en bewustzijn is controle en in het NU zijn. Ons verstand dat wordt bestuurd door het ego, wil alles controleren. Vanuit het bewustzijn nemen we veel meer beschouwend waar en kan een situatie zich ontvouwen in nieuwe vormen. Vanuit het ego en het verstand werken we té hard. Als je verbonden bent met je bewustzijn en de universele stroom van het leven, dan ontvouwt het leven zichzelf.

Ook schrijft zij over het loslaten van de aardse tijdstroom en het mogen openen voor de universele tijdstroom. Hierdoor zullen we leren mee te stromen in de veranderingsprocessen, die ons een heel nieuwe beleving van het Leven zullen geven. Die veranderingsprocessen hebben we vooral in ons individuele leven mee te maken. Maar ook op wereldniveau zullen de voortschrijdende veranderingen niet tegen te houden zijn. In zijn wekelijkse Pele-report legt Kaypacha dit regelmatig uit.

In deze videoboodschap van 26 juni gaat hij ook dieper in op de betekenis van de zonsverduistering van 2 juli en de nu nog komende maansverduistering. Hij plaatst deze twee invloedrijke kosmische gebeurtenissen in het kader van de evolutionaire veranderingen die er nu op aarde en in de mensheid plaatsvinden. Het zich innerlijk onvoorwaardelijk overgeven aan deze evolutionaire veranderingsstroom is wat er nu van ons gevraagd wordt. Vanuit een zuiver bewust-ZIJN kan men dan het Leven als een uitdrukking ervaren van de geestelijk scheppende Liefde.

 

De geschiedenis herhaalt zich eindeloos
Terugkijkend naar de menselijke geschiedenis lijkt deze vanaf een bepaald punt in de aardse tijd zich steeds weer te herhalen. Men zou zich af kunnen vragen hoe dat komt. In mijn beleving heeft het te maken met het niet willen leren van de aangeboden levenslessen betreffende seks, geld en macht. Deze drie begrippen vormen in mijn beleving de Trias Satanica, waar ik in eerdere artikelen over heb geschreven (HIER). Al deze begrippen hangen samen met het ongezuiverd onbewuste zielenleven van de mens.

Dit werd in de kiem al aangelegd in een ver verleden en heeft zich gedurende de evolutie verder kunnen ontwikkelen. In de tijd van Lemurië en Atlantis kreeg de kiemlegging van het menselijke zielenleven al vorm. In mijn artikel ‘Van Atlantis tot het Talmudisch jodendom..’ (HIER) ben ik daar, aan de hand van uitspraken van Rudolf Steiner daarover, dieper op ingegaan. Naast dit artikel zijn er meerdere artikelen over Atlantis op WantToKnow verschenen (HIER). Het lijkt er alleszins op, dat de Israël-lobby in de VS de mensheid nog een herhalingsrondje wil laten draaien in hun agenda van vernietiging en totale machtsovername van de mooie planeet aarde (HIER en HIER).

Eerdere atoomoorlogen
Volgens velen zou de mensheid al eerder de beschikking hebben gehad over zeer destructieve wapens, waaronder nucleaire. Dit zou aangetoond kunnen worden door bijvoorbeeld wat er in het oud-Indiase epos de Mahabharata geschreven wordt over een beslissende en vernietigende oorlog op het Indiase subcontinent (HIER). Verder is er in verschillende op aarde aanwezige woestijnen verglaasd zand gevonden (HIER en HIER), hetgeen zou kunnen duiden op atoomoorlogen in het verre verleden.

Dat zou betekenen dat we ook wat dit betreft in onze tijd op herhaling zijn. Het grote verschil is echter dat het toen om een beperkt gebied ging waar de strijd en haar gevolgen zich lieten zien. Nu, met de enorme verspreiding van atoomwapens over de gehele wereld zou het effect van een atoomoorlog veel vernietigender kunnen zijn. In een artikel op de website GlobalResearch.ca wordt hierop ingegaan (HIER).

Willen we nog een rondje gaan?
De mensheid heeft op collectief niveau dus al vele lessen gehad in het leren beheersen van haar demonisch gedreven drang tot zelfvernietiging. De zeer bewuste Australische zanger Xavier Rudd zingt in zijn lied ‘Spirit Bird’ over dat we het allemaal al eerder gezien en meegemaakt hebben.

Xavier Rudd – Spirit Bird – with video clips from Earthflight series

 

De menselijke bewustzijnsevolutie heeft zich niet voor niets voltrokken op de wijze waarop dat is gebeurd. Tot halverwege de 20ste eeuw identificeerde de mens zich voornamelijk met het collectief waar hij op verschillende niveaus deel vanuit maakte. Daardoor was de mensheid op een collectief niveau te misleiden door de vele machtsmanipulaties van de machthebbers.

Vanaf de tweede helft van die 20ste eeuw heeft zich echter iets bijzonders in de evolutie voltrokken. Sinds de jaren ’60 heeft er een enorme individualisering plaatsgevonden. Waardoor mensen een individueel onderscheidingsvermogen konden gaan ontwikkelen en zich laten inspireren door de innerlijke Bron in hun hart. Steeds meer mensen vallen dus niet meer voor die collectieve misleiding, want zij nemen een ander uitgangspunt dan tijd en geld voor hun leven. Tevens doorzien steeds meer mensen het misleidende geopolitieke circus.

WOIII?
Volgens de gangbare angstaanjagende media staat het kruitvat Midden-Oosten op ontploffen. Dit zou kunnen leiden tot het ontstaan van de door Albert Pike in zijn brief aan zijn Italiaanse broeder Mazzini voorzegde WOIII. In mijn eerdere in 2018 gepubliceerde artikel ‘De oorlog tegen het ware Christendom..’ (HIER) heb ik hierover het volgende geschreven:

Albert Pike schreef het al
De laatste dagen lijkt zich een in hevigheid, agressiviteit en destructiviteit toenemende waanzin af te spelen. We kunnen het niet anders dan als waanzin benoemen, In de huidige maskerade van wereldontwikkelingen lijkt het erop, dat men dan toch eindelijk de door de Amerikaanse Vrijmetselaar Albert Pike aan zijn Italiaanse broeder Guiseppe Mazzini voorzegde Derde Wereldoorlog (HIER) zal kunnen gaan ontketenen.

“De Derde Wereld Oorlog, verklaarde Pike’s brief, zou de Arabieren tegen de Zionisten opzetten, en zou uitmonden in een Nieuwe Wereld Orde, die volledig gecontroleerd wordt door de internationale bankiers en hun geheime genootschappen. Pike beschreef de gebeurtenissen die zich ontvouwen als voorwendsel voor een derde wereldoorlog;

We moeten een sociale ramp provoceren, die in al zijn gruwel…overal de burgers verplicht om zich te verdedigen tegen de wereldminderheid van revolutionairen…ontvangt u het ware licht door de zuivere leer van Lucifer, die uiteindelijk in het publieke zicht is gebracht.

De rol van de VS/Zionisme in het geheel
In een artikel op de site van Henry Makow over het ontstaan van de VS, wordt ingegaan op de rol die deze natiestaat zou gaan spelen bij het uitrollen van een demonische agenda (HIER). Citaat uit dit artikel:

(…) “Cornwallis ging verder door uit te leggen wat een tegenstrijdigheid lijkt te zijn.

“Uw kerken worden gebruikt voor het leren van de Joodse godsdienst en in minder dan twee honderd jaar, zal de hele natie werken voor een goddelijke wereldregering. Die regering die zij geloven goddelijk te zullen zijn, is het Britse Rijk. Alle religies zullen worden doordrongen met het jodendom, zonder dat dit zelfs opgemerkt wordt door de massa’s, en zij zullen alle onder het onzichtbare alziende oog van de Grand Architect van de vrijmetselarij staan.” 

Senator Joseph McCarthy

In een toespraak van 1956, reflecteerde Senator Joseph McCarthy op deze woorden:

“Cornwallis wist dat zijn militaire nederlaag slechts het begin was van de wereld catastrofe die universeel zou worden en dat onrust zou blijven totdat mind control kan worden bereikt door middel van een valse religie. Wat hij voorspelde is uitgekomen.

Een korte schets van de Amerikaanse religieuze geschiedenis en we hebben gezien dat de Vrijmetselarij zich genesteld heeft in elke kerk in Amerika met hun gesluierde fallische godsdienst.”(…)

Heeft Iran nu wel of geen atoombommen?
Er is al jaren veel te doen over het bezitten van nucleaire wapens door Iran. Er zijn aanwijzingen voor het gegeven dat dit werkelijk zo zou zijn. Zelf kan ik dat natuurlijk niet bevestigen. Maar op de website van Zerohedge kwam ik een artikel tegen waarin het zeer aannemelijk wordt gemaakt dat het werkelijk zo is (HIER). Mocht dit zo zijn dan zal een oorlog met Iran het ware Armageddon kunnen veroorzaken. Dit zou dan de laatste niet geleerde les voor de mensheid zijn in het leren beteugelen en transformeren van haar drang tot zelfvernietiging.

Het oefenen van vertrouwen en overgave
Ook al lijken alle tekenen in het geopolitieke circus erop te wijzen dat we aan de rand van een nucleaire afgrond staan, heb ik er alle vertrouwen in dat die totale vernietiging niet zal gaan plaatsvinden. Voor alle duidelijkheid herhaal ik daarom nog maar weer eens de uitspraken van Rudolf Steiner over het ontwikkelen van vertrouwen en een innerlijke gemoedsrust.

“Wij moeten uit de ziel weren, alle angst en vrees die op de mens afkomt vanuit de toekomst.
Wij moeten kalme helderheid verkrijgen, in alle gevoelens en gewaarwordingen omtrent de toekomst.
Wij moeten met volstrekte gelijkmoedigheid uitzien, naar alles wat ons tegemoet zal komen.
Wij moeten steeds bedenken dat, wat er ook komt, ons gegeven is door een wereldleiding vervuld van wijsheid. Dat is het wat wij in onze tijd moeten leren, te leven vanuit een vertrouwen, zonder een enkele bestaanszekerheid.

Het vertrouwen in de altijd aanwezige hulp in de Geestelijke Wereld. Waarlijk iets anders is in deze tijd niet mogelijk, willen we de moed niet verliezen. Laten we ons daarom geducht scholen en streven, naar het Ontwaken van ons Innerlijk!”

Mocht die vernietiging wel komen, dan weet ik dat ik met vrede en Liefde in mijn hart mij op weg zal begeven naar mijn thuis tussen de sterren.

Stap uit de herhalingsrondjes..!
Sinds de ondergang van Atlantis zijn we met elkaar een hele weg gegaan en hebben op die weg vele machtsmanipulaties mogen ervaren. De meeste mensen lieten zich tot de tweede helft van de 20ste eeuw nog te zeer bepalen door het collectief onderbewuste van de mensheid en stemden hun gedrag en innerlijke werkelijkheidsbeleving onbewust daarop af. Daardoor bleven zij gevoelig voor die machtsmanipulaties. Nu is dat echter totaal anders.

Er staan ons nu vele bewustzijnsverruimende krachten ter beschikking, die ons liefdevol en krachtig makend een nieuwe bewuste werkelijkheidsbeleving willen binnen leiden. Dat kan alleen op individueel niveau gebeuren. Want het collectief weerspiegelt het in de natuur geldende principe van eenheid in diversiteit. Dus binnen de eenheid van de mensheid mag een ieder de eigen individuele scheppingskracht leren manifesteren. Trouw aan de Bron en het daarmee samenhangende individuele ge-weten zijn daarbij het uitgangspunt!

Xavier Rudd & the United Nations – Flag

Het non-dualistische eenheidsbewustzijn is nu volop aanwezig en is dat ook altijd al geweest. De uitnodiging van de geestelijke wereld aan ieder van ons is, om in onszelf te realiseren dat wij die eenheid al zijn. Daarmee kunnen wij de op verdeel en heers gebaseerde strijd die in de buitenwereld plaatsvindt stoppen. We hebben deze dan niet meer nodig als projectiescherm voor onze individuele innerlijke uit verdeeldheid voortkomende strijd, die gebaseerd is op een herhaling van het verleden en dat in stand helpt te houden. Op deze wijze kan de bewustzijnsevolutie van de mensheid nieuwe scheppingsmogelijkheden krijgen.

Wanneer ieder mens de in hemzelf aanwezige scheppingsmogelijkheden beseft en die vanuit een zuiver Liefdevol hart in het Leven manifesteert, is het mogelijk met ieder die daarvoor openstaat een totaal nieuwe werkelijkheidsbeleving te scheppen. In zijn laatste Pele-report van 3 juli 2019 gaat Kaypacha in op hoe te ontsnappen aan het door blijven draaien in de voortdurende rondjes van het verleden.

Laat Liefdevolle vrede in en uit je hart stromen en heb jezelf, anderen en het Leven als geheel lief!

Namaste, Om Shanti

Arend Zeevat

5 juli 2019

* * *

2 gedachten over “Gaan we nog een rondje..?

 1. Sex,geld en macht daar draait het vaak om in deze wereld en zoals ik het zie heeft dat niet met bewustzijn te maken maar zijn het middelen om over anderen te willen heersen.
  Het artikel over Tom Kenyon die dingen van de Hators zou doorkrijgen heb ik ook gelezen en ik vraag me af of gevoel met bewustzijn te maken heeft.Bij lichamelijk contact kan men ook over gevoel spreken maar dat zijn meer vleselijke ervaringen waardoor je pijn of genot kan ervaren.
  Wat betreft tijd denk ik dat de huidige tijd in uren,minuten en seconden niets meer is dan een bedacht middel om mensen op tijd en gelijktijdig op bijvoorbeeld het werk te laten verschijnen waar anderen van profiteren.
  Naar mijn mening zouden we moeten teruggaan naar de schepping om te weten te komen wat er toen was van nature en wat er later allemaal bij bedacht is waar meestal persoonlijk gewin voor bepaalde lieden de hoofdrol heeft gespeeld tot op de dag van vandaag.
  Wet en regelgeving en geld houden mensen gevangen maar dat is ook een methode bedacht door hen die “macht” hadden meestal om meer macht te krijgen of op z,n minst te behouden.
  Wanneer we sex vervangen door liefde en geld door elkaar belangenloos te helpen denk ik dat niemand kan heersen over anderen omdat met sex en geld niets meer te behalen zou zijn.
  Naar mijn mening is sex voortkomend uit ware liefde de enige ware manier waardoor mensen gelukkig zullen zijn,terwijl sex voor sex of om iets te bereiken gewoon fake en misleiding is.
  Geld wordt gegeven als beloning (alsof we een hond zijn) terwijl velen toch een meer voldaan en beter gevoel krijgen wanneer ze zien dat ze anderen gelukkiger hebben gemaakt door hulp te bieden.Wanneer we naar de dag van vandaag kijken dan willen ze nu zelfs van cash geld af (wat betekend dat we dus echt zonder geld kunnen) alleen is het probleem dat geld dan digitaal via computers in cijfers veranderd moeten worden waar de banken dan volledige zeggenschap over zouden hebben.Inkomsten worden nu ook al niet meer cash uitbetaald en zijn niets meer dan handelingen tussen computers geworden waarbij de rekeninghouder alleen nog getallen te zien krijgt.Werken we eigenlijk al niet voor niets? Wat is de beloning voor arbeid wanneer er alleen nog getallen tussen computers een rol spelen?
  Ooit was er geen geld en hadden we alleen wat de schepper ons gegeven had en ik denk dat wanneer iedereen een ander als gelijke ziet en behandeld veel problemen de wereld uit zouden zijn.Wanneer geld verdwijnt waarom dan niet elkaar helpen door op vrijwillige basis over en weer er voor elkaar zijn en te helpen waar nodig?
  Nu hebben de rijken alles terwijl letterlijk mensen sterven van de honger omdat zij geen geld hebben voor eten en de rijken die het kunnen laten hen gewoon aan het lot over en pronken vaak met jachten van 100 miljoen bijvoorbeeld,maar waarom laten de mensen dat toe?
  Waarom dwingen de wetshandhavers hen niet om levens te redden door de rijken te dwingen te helpen? Geld geeft ellende schaf dat af en voorkom dat cijfers in computers de dienst gaan uitmaken door gewoon elkaar te helpen en de beloning zal zijn dat u anderen ook geluk schenkt.

  1. PS.
   Tijd bestaat voor mij uit licht en donker wat de biologische klok is.
   Vroeger ging men naar bed wanneer het donker werd en stond men op wanneer het weer licht werd en nog steeds geeft deze biologische klok van binnen uit aan hoe laat het is.

Geef een reactie

Deze site gebruikt Akismet om spam te verminderen. Bekijk hoe je reactie-gegevens worden verwerkt.