Advertentie

Van Atlantis tot het Talmudisch jodendom..


x

x

Van Atlantis tot het Talmudisch jodendom..

2019 © Arend Zeevat | deze versie WantToKnow.nl/be

x

Arend Zeevat

Het verleden van de mensheid bevat meerdere mysteriën, die velen tot de verbeelding spreken. Er zijn mensen die deze mysteriën willen ontrafelen en de lijnen ervan, naar onze tegenwoordige tijd, willen doorgronden. Ik reken mijzelf ook tot die groep. Ik heb altijd graag verschillende zaken willen onderzoeken en deze in een onderlinge samenhang willen plaatsen. Door het zien van een documentaire over een zoektocht naar de locatie van het verloren continent Atlantis, werd mijn wil tot onderzoeken opnieuw aangewakkerd. Dat leverde uiteindelijk de inspiratie op voor dit artikel.

Met name door wat er in die documentaire allemaal te berde wordt gebracht. Specifiek benoemd trof mij de mogelijke link die erin werd gelegd tussen Atlantis en het Judaïsme en dus de -in mijn beleving- ‘Joods’ parasitaire staat Israël. Het leek mij zeer de moeite waard om die link eens verder te onderzoeken en ik benadruk daarbij, dat wat ik schrijf, absoluut niet wetenschappelijk te bewijzen en dus verantwoord is.

Het is slechts een weergave van mijn intuïties, die ik op geen enkele uiterlijke wijze hard kan maken. Daarbij hanteer ik maar weer eens het credo, dat de afwezigheid van bewijs nog geen bewijs van haar afwezigheid hoeft te zijn! Dus lees dit artikel dan ook vooral met een open geest en beschouw het als een open onderzoeksverslag, in het kader van het nu nog steeds geldende recht op vrije meningsuiting. Zonder dat ik daar een claim van waarheid aan wil koppelen!

Zoektocht naar de locatie van Atlantis
De documentaire betreft een in beeld weergegeven verslag van de zoektocht naar de locatie van Atlantis. Door de geschiedenis heen zijn er telkens weer verwijzingen gegeven naar dit verloren continent, dat volgens sommige verhalen een glorieuze beschaving zou hebben gehad. In de documentaire worden die historische verwijzingen ook veelvuldig benoemd. Uiterlijke ‘wetenschappelijk verantwoorde bewijzen’, waaruit zou blijken dat Atlantis ooit bestaan zou hebben, zijn nooit gevonden. Wetenschappers hebben dan veelal ook de neiging het als een legende of zelfs als een niet uit te roeien fantasie te beschouwen.

Het Griekse eiland Thira, of ‘Santorini’ zoals het tegenwoordig heet, was ooit de vulkaan die grote veranderingen bracht.

Toen ik in 1980 in Griekenland was en het vulkanische eiland Santorini of Thera bezocht, hoorde ik voor het eerst over Atlantis. Volgens sommigen zou dit eiland een overblijfsel zijn van Atlantis. Zo is er over meerdere locaties gespeculeerd, zoals Sardinië, Malta, Kreta (HIER) en het Doñana National Park in het zuidwesten van Spanje, waar Atlantis gelegen zou zijn geweest of overlevenden van de tsunami hun heil zouden hebben gezocht. Dat laatste zou dus in het Doñana National Park het geval zijn geweest, alwaar zij hun bevindingen in pictogrammen op de rotswand hebben weergegeven. Veel van de benoemde locaties zijn gelegen in de Middellandse Zee. De Spaanse locatie is echter gelegen nabij de Atlantische Oceaan.

Een vraag die mij ten aanzien van al dit gespeculeer over een mogelijke locatie van Atlantis steeds heeft beziggehouden is, hoe de Atlantische Oceaan ooit aan haar naam gekomen zou kunnen zijn. Het mogelijke antwoord vond en vind ik meer dan logisch. Bekijk de eerder genoemde documentaire zelf maar eens en vorm je een indruk van hoe Atlantis mensen bezig blijft houden.

Atlantis rising, zoektocht naar Atlantis
(Hieronder de trailer en HIER de hele documentaire!)

Veronderstelde Joodse link..
Vanaf 1.11 minuut (!) van de documentaire wordt er een link gelegd met de Joodse Menorah. Vanzelfsprekend werd er vanuit de ‘Joodse’ gelederen meteen bovenop deze documentaire gesprongen, om de gelegde verbanden te ontzenuwen (HIER). Iemand anders gaat wel iets serieuzer  op de veronderstelde verbinding in (HIER). Terwijl  er op de website strangeside.com de link tussen Atlantis, Blavatsky’s theosofie en Hitler wordt gemaakt (HIER). De essentie van die veronderstelde link tussen Atlantis en het Judaïsme is, dat men in de documentaire ervan uitgaat dat de hoofdstad van Atlantis een havenstad was die vormgegeven was in een aantal concentrische cirkels.

Er wordt daarnaast aangetoond dat men in een grot in het Doñana National Park in het zuidwesten van Spanje, de eerder aangegeven pictogrammen op de wand ervan heeft aangetroffen. Deze doen sterk  denken aan het Atlantisch concentrische patroon. Maar dan in een weliswaar gestileerde vorm, die overeenkomt met één van de meest heilige symbolen uit het Judaïsme, namelijk de zevenarmige Menorah-kandelaar.

Enkele van de oorspronkelijke pictogrammen uit de Spaanse grot.

De drietand
Het eerste pictogram links bovenaan is het oorspronkelijke pictogram dat Atlantis van voor de tsunami zou weergeven. De bovenste drie pictogrammen laten aan de onderkant een drietand zien. Dit zou verwijzen naar de Griekse god Poseidon, die bij de Romeinen ‘Neptunus’ ging heten, de god van de zee (HIER). Atlantis is onder de golven verdwenen en daarmee door Poseidon/Neptunus in bezit genomen. Hij werd altijd met een drietand afgebeeld.

Maar de Grieken hadden geen copyright op de drietand van Poseidon. De veel oudere Indiase Hindu-mythologie kende de drietand ook al. Bij hen wordt de god Shiva meestal ermee afgebeeld.. In feite verwijst deze drietand naar de heilige drie-eenheid, die ten grondslag ligt aan de schepping en de instandhouding ervan. Het feit dat het pictogram van de Menorah een in tweeën gevorkte onderkant heeft, zou in mijn beleving kunnen verwijzen naar een zeer gewaagde veronderstelling.

Deze is dat het haar door Lucifer ingefluisterde taak van het Judaïsme is, om door de duister occult georiënteerde essentie van het Talmudische ‘jodendom’, het dualisme en materialisme op aarde te helpen verspreiden en de mensheid daaraan te verslaven. Het Talmudische ‘jodendom’ is immers door de oorlogs- en roofzuchtige Khazaren geïnfiltreerd en overgenomen. Ze heeft er voor een heel belangrijk deel aan bijgedragen, dat de mensheid zich heeft laten verleiden tot een geestloos bestaan, waarin geestelijke waarden verloren zijn geraakt.

Dus is er een basale tweedeling ontstaan. Een tweedeling van uitverkorenen, c.q. de superintelligente verlichten, versus de goyim, die volgens de Talmud nog minder dan dieren zijn. In een filmpje op youtube laat een ‘Joodse’ rabbi onverholen horen hoe hij over de goyim dernkt (HIER). Gelukkig denken niet alle Joden er zo over (HIER). Elizabeth Dilling heeft een boek geschreven over het door de Talmud geïnspireerde Judaïsme en haar invloed op de wereld (HIER).

Hernieuwde persoonlijke bewustwording
Tijdens mijn reizen door India werd ik door medereizigers opnieuw met het mysterie van Atlantis geconfronteerd, zonder dat mij er inhoudelijk gezien veel duidelijker over werd. Dus het bleef maar op mijn pad komen. Toen ik me daarna ging verdiepen in de antroposofie kwam ik het ook weer tegen. Het weerspiegelt blijkbaar iets in mijn ziel, dat me deed vragen of ik daar zelf ook ooit geleefd zou kunnen hebben. Daar heb ik me niet heel erg serieus mee bezig gehouden, hoewel ik er wel een vaag gevoel van herkenning bij had. Ja, het gehele leven is één groot mysterie!

In mijn kennismaking met de antroposofie kwam ik teksten van Rudolf Steiner tegen (HIER), waarin hij op een geestes-wetenschappelijk verantwoorde wijze spreekt over Atlantis en het even mysterieuze continent Lemurië. Dat laatste continent zou zich ruwweg uitgestrekt hebben van Sri Lanka tot Madagaskar in de Indische Oceaan. Daar wil ik nu in dit artikel niet verder op ingaan.

Steiner’s geestenwetenschap
Rudolf Steiner was als kind al helderziend, maar sloot zich daar bewust voor af en besloot in Wenen een technisch universitaire studie te volgen. Hij was al lang geïnteresseerd in wiskunde en technologie. Maar daarnaast ook in filosofie, waar hij zich ook intensief in verdiepte. Zijn interesse voor het wetenschappelijk werk van Goethe was voor hem een leidraad. Zijn zoektocht was erop gericht, om met behulp van natuurwetenschappelijke methodieken datgene te verifiëren wat er in hem aan levende spirituele waarheid aanwezig was.

Hij wilde zijn eerder bewust losgelaten helderziendheid opnieuw op eenzelfde wetenschappelijke manier ontwikkelen als de natuurwetenschap dat doet met de uiterlijke verschijnselen. Een citaat uit een artikel over zijn biografie (HIER):

“Door te starten vanuit de spirituele aard van het denken, kon Steiner ideeën formuleren die op dezelfde manier de spirituele wereld in zich dragen als dat de ideeën van de natuurwetenschappen de fysieke wereld in zich dragen. Dus kon hij zijn filosofie omschrijven als het resultaat van een ‘introspectieve observatie volgens de methoden van de natuurwetenschappen’.”

De waarnemingen van de gangbare natuurwetenschappers zijn dus gebaseerd op het waarnemen van de uiterlijke wereld der verschijnselen, door middel van de fysieke zintuigen en de technologisch ontwikkelde verlengstukken daarvan. De waarnemingen van Steiner zijn echter, puur op basis van bewust ontwikkelde innerlijk geestelijke zintuigen, gebaseerd op de innerlijke wereld van de menselijke geest. We hebben immers meer dan vijf lichamelijke aan de fysieke wereld gebonden zintuigen, namelijk twaalf (HIER en HIER)!

Geestelijke onafhankelijkheid
In Berlijn sloot Steiner zich aan bij de Theosofische Vereniging en werd de Europese leidsman daarvan, hoewel hij altijd zijn geestelijke vrijheid en onafhankelijkheid benadrukte. Hij verliet die vereniging echter toen theosofische kopstukken in India Krishnamurti ontdekten en in hem de wedergekomen Christus, in de vorm van de komende wereldleraar de Maitreya, wilden zien en hem als zodanig naar buiten wilden brengen. Krishnamurti bedankte voor de eer en ging zijn eigen weg.

HIER kun je lezen wat hijzelf daarover zei. Steiner kon zich daar eveneens niet in vinden en ging ook zijn eigen verdiepende weg en richtte uiteindelijk de Antroposofische Vereniging op. Antroposofie betekent wijsheid over de mens, maar ook wijsheid van de mens. In haar diepste wezen is de antroposofie christo-centrisch. Wat inhoudt dat de werkzaamheid van Christus centraal staat in haar levensbeschouwelijke opvattingen. De hierboven benoemde stap die de Theosofische Vereniging meende te moeten zetten werd door Steiner, in zijn lezing over de teloorgang van de Theosofische Vereniging, als antichristelijk benoemd (HIER).

Ook de grote ziener Edgar Cayce sprak over zijn inzichten in Atlantis, het verdwenen continent.

Oude wijn in nieuwe zakken..
In zijn teksten over Atlantis refereert Steiner nog veelvuldig aan de Theosofische Vereniging, omdat hij daar nog deel vanuit maakte. Het verschil tussen de grondlegger van die vereniging en Steiner is, dat Heléna Blavatski een medium was die haar doorgevingen uit de Akasha Kroniek kreeg van ‘de Tibetaan’, oftewel de opgestegen meester Djwhal Kuhl. Steiner kon echter met zijn bewust ontwikkelde geestesogen zelf die Akasha Kroniek lezen. Hij kon daarin de gehele evolutionaire ontwikkeling van de aarde en de mensheid vanuit een levend geestelijke realiteit waarnemen en voor zover mogelijk beschrijven.

Blavatsky kreeg innerlijk van haar Tibetaanse meester de wijsheid uit de oude mysteriën doorgegeven, waaronder die van Atlantis. Dit waren echter mysteriën uit een voorchristelijke tijd, waarin de werkzaamheid van Christus niet was opgenomen. Dit laatste is van cruciaal belang, daar het iets ouds betreft dat in onze verder geëvolueerde tijd niet meer als zodanig werkt. Daarom werkt het als een tegenkracht, die de mens vast wil houden in een oud paradigma. Dit is de karakteristieke werking van Lucifer. Steiner heeft met het in de wereld brengen van de antroposofie de wijsheid uit de oude mysteriën op een doorchristelijkte en aan de bewustzijnsstaat van de moderne mens aangepaste vorm toegankelijk willen maken.

Theosofie als tegenstrevende kracht
De theosofie heeft zich als tegenstrevende kracht in de loop van de 20ste eeuw, met name onder Alice Bailey als opvolgster van Blavatsky, ontpopt als de spirituele vertegenwoordiger van de Luciferische NWO. Bailey richtte in 1922 de Lucifer Uitgeverij op, maar veranderde de naam later in Lucis Trust. De naam Lucifer zou teveel het ware karakter van deze uitgeverij weergeven. Lucis Trust werd de officiële uitgeverij van de Theosofische Vereniging en later ook van de Verenigde Naties, die al haar geschreven materiaal mag uitgeven (HIER). Over Alice Bailey het volgende:

In een boek van Alice Bailey genaamd ‘Education for a New Age’, stelt zij, dat in het Nieuwe Tijdperk ‘Wereldburgerschap het doel moet zijn van de verlichten, met een wereldfederatie en een wereldbrein.’ Met andere woorden – een Eén Wereld Regering, een New World Order.Bron

Volgens zowel Edgar Cayce als Plato, lag het continent van Atlantis op de plaats waar nu de Atlantische oceaan ligt.

Denk daarbij ook aan de boodschap op de Georgia Guidestones (HIER), waarop de ‘verlichte geesten’ (Illuminati/Zionisten) hun wensen voor het Nieuwe Tijdperk van de Rede weergeven. Wat  inhoudt een tijdperk van totale controle over het innerlijk van de mens en zijn uiterlijke levensomstandigheden. Denk daarbij ook aan hoe de hightech multinationals zoals Google bezig zijn om een gedigitaliseerd virtueel wereldbrein te scheppen (HIER). Een citaat uit een artikel op de site van Henry Makow over het Zionisme (HIER):

“In 1991 schreef Vladimir Stepin: “De Joden moeten en zullen een ongedeelde, absolute macht over de hele wereld hebben. Het enige punt is dat het geld en de macht, maar met name de macht, geruisloos zal worden bereikt, zonder aandacht te trekken en zonder (op de achtergrond, AZ) de leidende hoofdrollen te bezetten tot het einde. Vandaar dat weerstand – ‘antisemitisme’ – verboden is.
We hebben al… de geesten van de goy gemeenschappen in bezit genomen… [zij] kijken door de bril die wij schrijlings op hun neus zetten. ” (Protocollen van Zion, 12)

Steiner over Atlantis
In zijn lezingencyclus over Atlantis en Lemurië gaat Stiener dieper in op de verschillende ontwikkelingsfasen van de aarde als levend organisme en de onverbrekelijk met haar verbonden mensheid. Waar het kort door de bocht gezegd op neerkomt is, dat de aarde vanuit een puur vergeestelijkte ‘vorm’  door die verschillende ontwikkelingsfasen heen een steeds vastere vorm aannam. Dit geldt dus dan ook voor de mensheid, die zo intens verbonden was met haar natuurlijke omgeving dat zij in alles die omgeving weerspiegelde en omgekeerd.

Homerus, de schrijver van de Odyseus. Een verhaal vol symboliek. Was het ook niet Homerus die sprak over Atlantis, vlak buiten de poort van Gibraltar..? Wat wist deze man, wat hij niet ‘direct’ benoemde…??

In het eerste bijbelboek Genesis wordt aan deze omstandigheden gerefereerd in termen van het Paradijs, waarin alles één was. Hij heeft het hier dus over een bewustzijnsstaat die met ons moderne afgescheiden en versplinterd bewustzijn niet te vatten is. De mensheid was toen zo één geheel, dat de scheppingsimpulsen vanuit de geestelijke werkelijkheid direct in haar doorklonken en werden geleefd. Vaag klinkt dit nog door in het gegeven dat de menselijke cultuurvorming gebonden is aan de geografische locatie waar deze is ontstaan, zoals ik dat heb beschreven in het artikel ‘De mens: verbinding tussen aarde en kosmos..’ (HIER).

Het hierboven benoemde direct verbonden zijn met de geestelijke scheppingsimpulsen betekende ook, dat de mensheid op een geestelijk zuivere manier meester was over de scheppingskrachten in de natuur. Een citaat, dat door mij enigszins is aangepast, over de belangrijkste geestelijke kwaliteit van de Atlantiër, namelijk het geheugen (HIER, tweede alinea):

“Het geheugen staat dichter bij de diepere fundamenten die door de natuur gelegd zijn in de mens, dan de kracht van de rede; en in het kader van het vorige, werden andere impulsen ontwikkeld die meer gelijkenis droegen met de lagere aard van krachten, dan de motiverende krachten voor het tegenwoordig menselijk handelen.

Dus was de Atlantiër meester van wat de levenskracht heet. Net zoals we nu van steenkool de kracht van warmte gebruiken. Dus begreep de Atlantiër hoe men de kiemkracht van levende dingen in dienst van hun technische werken kon stellen.”

Gebruik maken van de zuivere levenskracht
Verderop spreekt hij over hoe de Atlantiërs de kiemkracht in zaden wisten om te zetten in het laten voortbewegen van luchtschepen. Iets van deze oude wijsheid klinkt nog door in de spreuk uit de Oud-Perzische Zend Avesta, die geschreven is ten tijde van Zarathoestra. Een tijd waarin de granen zijn veredeld uit de grassen en de huidige landbouwhuisdieren zijn gedomesticeerd.

Draag het licht naar de aarde.

O mens,
gij zijt tussen het licht en de duisternis geplaatst.

Wees een strijder voor het licht.

Houdt van de aarde,
zodat zij tot een stralende edelsteen wordt.

Herschep de plant.

Herschep het dier.

Herschep u zelf.

De aardse omstandigheden in de Atlantische tijd zijn in het geheel niet te vergelijken met de huidige. Steiner zegt hierover:

“We moeten onszelf voorstellen dat met het voortgaan van de tijd alle aardse omstandigheden sterk veranderd zijn. Deze luchtschepen van de Atlantiërs zouden in onze dagen vrij nutteloos zijn. Hun nut lag in het feit dat in die tijd de atmosfeer rond onze aarde veel dichter was dan nu.”

Menselijke omstandigheden
Ook de menselijke omstandigheden waren toen totaal anders dan nu. In een gefaseerde ontwikkeling ontstonden er verschillende soorten mensen met verschillende geestelijke kwaliteiten. De gefaseerde ontwikkeling was telkens zevenvoudig. De eerst ontwikkelde groep wordt een wortelras genoemd, waar telkens weer zeven nieuwe sub-rassen uit ontstonden. Dit alles om een voortgaand geestelijke evolutie in een zo groot mogelijke diversiteit te laten ontstaan, waarbij ook de lichaamsverschijningen mee evolueerden.

Wanneer er een nieuw subras ontstond hoefde dat niet in te houden dat de eerdere verdwenen. Dit betekent dat ze langere tijd naast elkaar konden bestaan. Ook in onze huidige rassen zijn nog nakomelingen van Atlantische rassen terug te herkennen. Het onderscheid tussen verschillende rassen heeft helemaal niets te maken met beter of slechter, maar alles met verschillende bewustzijnskwaliteiten.

Kwaliteiten en het misbruik ervan
Zo werden in de menselijke ziel kwaliteiten in de kiem aangelegd, die zich gedurende de voortgaande evolutie verder ontwikkelden. Er ontwikkelde zich langzamerhand het vermogen tot het hebben van gevoelens, gedachten, de mogelijkheid tot spreken en het hebben van eigen verlangens en behoeften. Eerst werd dit allemaal nog door hoger ontwikkelde geestelijke entiteiten begeleid en vormgegeven. Maar het doel van de evolutie van de mens was en is, met name in onze tijd, om de mens in het kader van die zo groot mogelijke diversiteit geestelijk te verzelfstandigen. Zodat hij op individueel niveau de goddelijk scheppende potentie tot uitdrukking kan brengen. Er werd op deze wijze dus ook een meer sociale ontwikkeling mogelijk gemaakt, waarbij de mens een andersoortige en vooral liefdevolle verhouding tot zijn medemens kon ontwikkelen.

Maar door de verschillende niveaus in bewustzijnsontwikkeling ontstond ook al de eerste disharmonie. Er waren mensen die door hun eigen ontwikkeling en kennis van geestelijke waarheden daar toen ook al misbruik van meenden te moeten maken. Hun machtswellust heeft bijgedragen aan de ondergang van het continent, daar de natuur het verloren evenwicht weer wilde herstellen. De gelijkenis met wat er nu in de wereld gebeurt moge wel duidelijk zijn.

Ik ga er dan ook vanuit dat vele van die Atlantische machtswellustelingen, die hun geestelijke invloed op de natuurkrachten misbruikten, nu voor een groot deel als ‘belangrijke’ wetenschappers zijn geïncarneerd. Men kan aldus Atlantis ten dele zien als een proeftuin voor het kwaad om te experimenteren met controlemethodieken. Deze worden nu verder geperfectioneerd, om ze niet alleen maar meer op de bevolking van één continent toe te kunnen passen, maar dus op de gehele mensheid.

”Dergelijk destructieve actie kan alleen worden tegengehouden door de ontwikkeling van een hogere kracht in de mens. Dit was de gedachte-macht. Het effect van logisch denken is om zelfzuchtige persoonlijke wensen te bedwingen. We kunnen de oorsprong van deze logische gedachte in het vijfde subras (de oorspronkelijke Semieten) vinden.

De mens begon verder te gaan dan de eenvoudige gedachtenis aan het verleden, hij begon verschillende ervaringen te vergelijken. Het vermogen tot het maken van onderscheid ontwikkelde zich, en wensen en verlangens werden gereguleerd volgens dat onderscheidingsvermogen. De mens begon te berekenen, te combineren. Hij leerde om te werken in gedachten.

Overwegende dat hij zichzelf voorheen aan elke wens overgegeven had, vroeg hij zichzelf nu of hij, bij nader inzien, de wens goedkeurde. Terwijl de mensen van het vierde subras wild achter de vervulling van hun verlangens aan holden, begonnen die van het vijfde te luisteren naar de innerlijke stem. En deze innerlijke stem had het effect van de controle op de verlangens, zelfs als het niet de eisen van de egoïstische persoonlijkheid zou kunnen verpletteren (HIER).”

Steiner spreekt in het hierboven weergegeven citaat dus over de gewetenontwikkeling. Opmerkelijk daarbij is dat hij het heeft over de oorspronkelijke Semieten. Deze waren dus geestelijk gezien zuivere zielen.

“Tot het vijfde subras van de Atlantiërs, de oorspronkelijke Semieten, had de mens absoluut geen capaciteit om iets te begrijpen van deze beginselen. Niet totdat de kracht van het denken zich begon te ontwikkelen in dit subras, kwam  het bestaan van een dergelijke capaciteit voor. Maar dit vermogen ontwikkelde zich langzaam en geleidelijk. Zelfs het laatste subras van de Atlantiërs begreep nog weinig van de beginselen van hun Goddelijke leiders. Ze begon hiermee door het hebben van een zeer vaag voorgevoel van dergelijke principes. Hun opvattingen en ook de wetten genoemd in verband met hun maatschappelijke instellingen, zijn bijgevolg eerder van intuïtieve aard dan zeker doordacht (HIER).

Wie zijn de echte Semieten?
In een eerder artikel getiteld ‘Wie zijn de echte Semieten?’ ben ik ingegaan op de vele Luciferische leugens, die er in de laatste eeuwen om het behoren tot het echte Semitische volk zijn heen gesponnen (HIER). In het licht van al het bovenstaande kan men er dus gevoeglijk vanuit gaan, dat de Ashkenazisch/Khazaarse would-be-joden, niet alleen het Judaïsme als religie hebben gekaapt. Maar kaapten zij het Semitische ras. Een ras dat volgens Steiner’s woorden oorspronkelijk heel zuiver was en begiftigd met een geweten, dat hen ervan weerhield om onzuivere wensen en verlangens na te streven.

Kijk wat die zogenaamde joden en would-be-semieten van Khazaars/Ashkenazische oorsprong nu in de wereld gewetenloos veroorzaken. Zij hebben hun occulte kennis van de oude mysteriën, zoals die in de Talmud en Kabbalah is weergegeven, misbruikt voor hun machtswellust. De Theosofie van madam Blavatsky heeft daar een belangrijke steen of misschien wel een hele berg aan bijgedragen. De huidige Khazaarse elite, die zich in alle machtscentra heeft ingevreten, gaat er vanuit dat zij als enigen de capaciteiten hebben om de mensheid naar een betere toekomst te leiden.

Op basis van haar superieure intelligentie meent zij uitverkoren te zijn om die leidende rol te kunnen vervullen. In Atlantis was er dus ook al een groep die dit meende. Het enige wat deze zielen, in hun beter en slimmer/sluwer willen zijn dan de rest van de mensheid en dus in hun geestelijke evolutie in voorbije ontwikkelingsfasen vergeten zijn te ontwikkelen, is het geweten!

Om te voorkomen dat er opnieuw een catastrofe zoals in Atlantis zal ontstaan, maar dan op wereldniveau, is het hoogst noodzakelijk dat wij als mens ons geweten ontwikkelen. Daarmee leren te leven volgens onze morele intuïties, zoals Steiner die beschreef in zijn ‘Filosofie der Vrijheid’. Deze houdt in dat in het menselijk hart het denken, het voelen en het willen samenkomen. Hierdoor kan de mens vanuit hogere moreel/ethische waarden doen wat goed en juist is. Ik herhaal nog maar eens wat ik onder het goede versta. Dat is mijn beleving dat de juiste mens, op de juiste tijd en plaats, vanuit een juiste intentie, het juiste doet.

Tot slot: een conclusie
We kunnen naar aanleiding van de in dit artikel weergegeven informatie er zeer waarschijnlijk vanuit gaan, dat de ‘Joods’ religieuze leer zo oud is als de weg naar Atlantis! Wat voor nieuws zou een Nieuwe (Oude) Wereld Orde ons dan kunnen brengen? Daarom is het nu de juiste tijd om de zeepbel van de ‘Joodse’ superioriteit voorgoed door te prikken, door in onszelf datgene te ontwikkelen wat zij in hun ‘geestelijke evolutie’ vergeten zijn te doen. Ons daarmee tegen alle verdrukking in uit de misleidende fuik van dualiteit en ego afscheiding te bevrijden.

EARTH & FIRE — Atlantis – 1973

Tot besluit Kayapacha met zijn nieuwste Pele-report, waarin hij de VS als een reïncarnatie benoemd van Atlantis (HIER).

 

Arend Zeevat

23 februari 2019

29 gedachten over “Van Atlantis tot het Talmudisch jodendom..

 1. Hallo Arend,

  De Joden hebben zich al veel te veel toegeeigend van de geschiedenis uit Noord Africa, nota bene het grootste aantal Pseudo Joden zijn afkomstig uit de Caucasus, er is een constante vervalsing gedaan, met vonsten uit grotten en wat je maar wilt, in de vertalingen werden wat woorden ingevlochten, en bij nadere beschouwing zijn ze niet terug te vinden, net als hun haulocaust geschiedenis een beetje opgerekt is, bij de 23 millioen Russen, en 3 millioen Armeniers is hun ondervinding peanuts vergeleken.
  Verder Atlantis, het weten hier over is het grootste bij de Rozencrusians, uitgebreide gegevens,
  sommige gegevens kun je lezen, en sommige niet, verder zijn er vele hypothesis over Atlantis, die vaak ,ook met voorwerpen worden ondersteund, men gaat er van uit dat bij de laatste grote natuur catastrofe, is alles op zijn kop gezet, maar mensen vergeten snel, in het tijdsbestek van onze planeet is 10 000 of 100 000 jaar een druppel in onze 500 millioen jarige aanwezigheid op deze planeet, maar ’t is leuk om te leren en ook speculeren op iets wat ons mensen bewijst dat we er misschien toch iets toe doen, wat ik sterk betwijfel, groet Jeene Sr.

 2. Kijk Arend ze slagen er toch steeds opnieuw in hun verhaal gedrukt te zien, als je de oorsprong kent van dit volkje kun je een glimlach niet onder drukken, zij dit en zij dat, als je de leugen maar lang genoeg vol houd, gaat hij van zelf leven, maar goed, toch een heel goed artikel, maar het had van mij wel dieper op sommige punten mogen ingaan, groet Jenne

  1. Zijn dit ook jouw persoonlijke gewaarwordingen, want dat is wat je ons moet geven, dat Rudolf Steiner denken stamd nu uit ondze persoonlijke stenen tijdperk ! En Gregg Braden idem dito, voorbeeld toen ik 7 jaar was en de roeiboot van mijn vader liet drijven tussen de met riet begroeide oevers, en plat op mijn rug liggend, naar de wolken keek, die voorbij stroomden, door het zachte wiegen van de boot, raakte ik in een soort trance en ja mijn
   gedachten beleefden de gekste avonturen, vaak vertelde ik ze aan mijn moeder, die mij dan geruststelde, en me ook uitleg gaf, van wat het volgens haar betekende, ik heb het oude verschoten blauwe schoolschrift nog waar in ze veel dingen opschreef, zodoende vind ik mijzelf soms terug, tussen kook recepten en andere gedachten, in het esparanto geschreven dat wel, groet !

 3. Beste Arend,

  Helaas heb je me niet kunnen overtuigen van hetgeen ik eerder al gezegd heb n.l. dat Blavatsky en Steiner uit dezelfde koker komen. Saint Germain, Rozenkruisers en Emanuel Swedenborg kan ik hier nog aan toevoegen.
  En denk niet dat ik hier niets van af weet. Het tegendeel is waar. Ik heb het zelf van zéér dichtbij meegemaakt. Dat is de reden waarom ik mij al vroeg het HOE, WAAR en WAAROM heb afgevraagd.
  Wat was ik blij dat er internet kwam zodat ik nog meer kon zoeken naar wat is waar en niet waar. En dat zal ik doen zo lang als ik op deze aarde blijf !

  Wie is Gregg Braden?

  Gregg Braden is an American author of New Age literature
  https://en.wikipedia.org/wiki/Gregg_Braden

  Wie is Rudolf Steiner?
  http://pansophers.com/dem-m-revealed/

  Het theosofisch zegel
  https://www.google.nl/search?q=Het+theosofisch+zegel&source=lnms&tbm=isch&sa=X&ved=0ahUKEwiy4NvM3dbgAhWR-KQKHXdZBdoQ_AUIDigB&biw=1519&bih=672

  truth_honor_integrity_show_2-21-19 is het beluisteren waard. No nonsence. https://www.youtube.com/watch?v=y0s4UqOqzOw (2.22.40)

  Helaas stopt hier de discussie voor mij over dit onderwerp.

  1. Juist wel Nannie, je brengt het aan niet zonder reden, ben het in zoverre met je eens dat, al die toch domatische figuren lelijk worden overschat,
   wat weten zij meer als wij, bij mij speelt altijd het volgende, bgij het vinden van een menselijke skellet voet, in een zuidafricaanse kolenmijn, op 800 meter diepte, gedateerd op 200 millioen jaren ouderdom, waar discusseren we dan nog over, het is niet alleen die skelletvoet, maar al het denken wat hier verband mee houdt, het doordrammen van sommigen, ook met hun religeuse gedoe, zie het nu toch zo als het is, wij hebben het geluk op een prachtige planeet te leven, en in plaats met verstand te werk gaan, en er een waar paradijs van maken, nemen de psychopaten de overhand, met hun krommetenen denken, er zal wel degelijk iets mondiaals moeten gebeuren, de meesten denken en doen als konijnen, de natuur hoeft ons niet als voorbeeld te dienen, ook daar voert kracht en macht de boventoon, visie op gezond verstand gebaseerd is nodig, gisteren een heerlijke Plavlova taart als dessert, groet Jenne

 4. Arend :
  Met de huidige zeer geavanceerde opsporingsapparatuur, moet het toch mogelijk zijn te zien wat er nog in de ondergrond zit. Ik denk hier ook aan de HAARP technologie. Werden deze middelen al aangewend ?? Zo ja : Wat werd er gevonden?? En uiteindelijk : Wat wordt er verborgen gehouden ?? Of zelfs meer : wat werd er dan vernield om sporen uit te wissen. Ik denk hier aan sporen die van aard zijn om de geschiedenis te doen herschrijven. Niet iedereen heeft er immers belang bij dat bepaalde archeologische vondsten het daglicht zien.

  1. Arend/Sub Rosa.
   https://kunstvensters.com/2016/10/13/de-drie-grootste-vernielingen-van-is-in-syrie-en-irak/
   Ook in andere landen zoals in Syrië zijn vernielingen aangericht door IS,maar zoals ook bekend is halen de westerse landen ook waardevolle oudheden/kunst en goud of andere waardevolle goederen weg uit andere door hen binnengevallen landen en dat staat denk ik gelijk aan diefstal ook al staat er dan in deze verwijzing dat het vernieling door IS heeft voorkomen.En was het niet zo dat IS een uitvinding van de VS was?
   Diefstal door westerse landen en dan de VS voorop lijkt gewoon openlijk te gebeuren en toch blijven vele coalitiepartners gewoon doen wat de VS van ze vraagt zonder vragen te stellen.

  2. Arnold2,

   door je voor ingenomenheid, bij het benoemen van vermeende vrienden van jou op deze site, maak je je schuldig aan onvriendelijke handelingen tegen je mede lezers, op zijn zachts gezegt !

   Verder alle oorlogs handelingen van de laatste decenia worden gevoerd door de zelfde mensen met het zelfde denkpatroon, wat al honderden jaren heerst, de musea in deze landen staan en hangen vol met gerooft spul, dit is geen bijkomstigheid, nee hier gaat het om, oorlogs trophée ’n zijn het om hun grootsheid te stimuleren, terwijl het in wezen bewijst wat een onbeschaaft zooitje het is ! mijn verontschuldiging voor het niet gevraagde commentaar !

  3. Jenne 3.
   Jenne ik zal mild zijn en begrip voor jouw situatie laten zien.
   Op bijna iedereen heb jij wat aan te merken behalve op jezelf ,zo was deze site strond afkomstig van Guidoj en gedegradeerd tot een site waar alleen nog een paar reageerders vanaf een ronde tafel op reageerden,Arend heeft het ook regelmatig niet goed gedaan bij jou en ik,och het zal mij worst zijn wat jij over mij te vertellen hebt.
   Mijn ongevraagde advies is,maak jezelf niet langer belachelijk.Ik heb begrepen dat je nu door een zware periode gaat ivm je vrouw waar je heel veel om geeft en naar jouw eigen schrijven alles voor doet wat ik graag geloof en waar ik ook respect voor heb.
   Maar ga je frustraties niet op anderen uitwerken op deze site bijvoorbeeld.
   Vriendelijke groet.

  4. Beste Arnold 2, ik stel het altijd heel erg op prijs als – wanneer mensen zich mild naar mij toebuigen en onder de kin strijken, dank daar voor, het is op afstand heel moeilijk elkaar te leren kennen, and who knows waarderen, ben er van overtuigd dat ik niet gefrustreerd ben, wel heel teleurgesteld in deze wereld, waar ik gedoemd ben om in te leven, het schrijven op een schermtje is zo anders als samen in een gezellig café een biertje te drinken en een gesprek te voeren, ’t is jammer dat ik deze indruk op je maak, ben een hoogst aangenaam persoon om mee om tegaan, gezien mijn vele relaties en vrienden, helaas velen vertrokken naar de eeuwige jachtvelden R.I.P., maar goed ja mijn vrouw doet mij aan het huis gekluisterd zijn, maar dat is nu éénmaal zo, en ik kan hier mee omgaan van uit mijn grote liefde voor haar, heb me voorgenomen minder te réageren, ’t is mooi weer dus een beetje in de tuin, kun je heerlijk bij filosoferen, en het gevoel van rulle aarde doet goed aan de zintuigen, het liefst in de kruidentuin, met zijn prachtige geuren, ’t wordt tijd dat we nu eens Cannabis mogen planten, is mooi, en sommigen die ik ken, ha ha even in een andere wereld vertoefen, nou de groeten prettige dag Jenne Sr.

 5. Beste Jenne,

  Alle religies zijn gemaakt door de machthebbers. Daardoor zijn mensen de oorsprong van ons bestaan uit het oog verloren.

  Met zgn. “zieners” heb ik niet veel op. Door middel van WIE krijgen ze hun informatie? Wie geeft hun dat in? Weet je wel zeker dat degene met wie je contact hebt wel de juiste entiteit is?
  Niemand kan verifiëren of het wel waar is wat ze beweren. Er wordt geen echt bewijs geleverd en dat is mijn probleem.

  New Age: wel eens uitgezocht waar dat uit voortgekomen is? Alles is goed of een beetje NIET goed.

  Slechtheid bestaat echt. Er zijn twee machten die tegen elkaar strijden en dat is het goed en het kwaad.

  1. Nannie
   Wat een heel interessant gegeven is de rijping van het denken en vereren van de de Zon, de levensbrenger, de créateur van het leven, de Aryans namen het mee op hun lange reis heel lang geleden men spreekt van zo’n 10 tot 15 000 jaar voor onze jaartelling, ja en van waar kwamen ze eigenlijk ?, op hun lange weg, bleven overal zaden van dit volk achter, prachtige blonde mensen met grijs blauwe ogen, zo als de Lasha in de Himalaya op weg naar het huidige India, waar hun uitgroeide tot een prachtige belevenis, vol verhaal en menselijkheid, het Hindi – Hindhu denken, zonder God, er wordt beweerd dat alle religies stammen van dit denken, ook het Budha gebeuren en de Tao meester verhalen, wonderlijk is dat toen de vader van de Atoom bom, geschokt spontaan stukken uit het Hindhi denken begon te declameren, ik bedoel Oppenheimer, hij zag wel wat hij had gecreéerd het einde van onze wereld betekende, wat duidelijk wortdt beschreven in dit denken, velen in India voelen zich Aryan, ook zo hun oud President Neru, die dit ook uitdroeg, wind je niet op, het komt toch zo als het is voorzien, groet !

  2. Beste Nannie’
   Ik ben het met bovenstaande grotendeels eens, echter ben ik van mening dat er helemaal geen 2 krachten bestaan . Wat wij waarnemen als 2 uitersten ( en ons hele leven op getraind worden te herkennen als tegengestelden)zijn in feite precies dat, uitersten van een en dezelfde schaal. Sterker nog wij oordelen en verdelen in goed en kwaad, alleen naar aanleiding van eigen perceptie en peerpresure. Op een nog dieper nivo is ALLES een en hetzelfde.
   Dan schop je al gauw tegen heilige huisjes, zeker als je dan nog de beladen term GOD durft te gebruiken. Maar als je even kijkt naar wie in GOD geloofd, en wat zij die entiteit toedichten , moet je tot de conclusie komen dat er maar één kracht is , namelijk die god die in alles is , alles weet , en alles kan. Dus dan ook in het door ons geobserveerde “kwaad”, en evenzeer in het door ons geobserveerde “goede”. Vandaaruit verder redenerend zou je kunnen concluderen dat die hele strijd tussen” goed en kwaad” alleen in onszelf woed. Wanneer je dus soms wanhopig wordt van die strijd die zich buiten je lijkt af te spelen , keer in jezelf ,keer terug naar liefde voor alles. Dan vind je GOD of welke andere term je ervoor wilt gebruiken , en breng je een daadwerkelijke verandering teweeg voor jouw wereld.

  1. https://www.alwareness.org/de-negende-cirkel-satanisch-cultoffers/
   Citaat:Een document uit de geheime archieven van het Vaticaan,in bezit van het Internationaal Gerechtshof voor Gemeenschappelijk Recht (IGGR) in Brussel,bevestigt dat het verplicht is dat de Paus en Kardinalen deelnemen aan satanische riten (einde citaat).
   Volgens mij wordt ook in de Protocollen van Sion beschreven dat het christelijke geloof kapot gemaakt dient te worden,wat kan betekenen dat bovenstaande kan kloppen.
   http://www.pentahof.nl/Brochures/1134%20%20Tempel%20Jakin%20-%20Boaz%20-Poort-deel%202.docxpf.pdf

 6. Arend :
  Frans I is een instrument in handen van de NWO. Ik was in het buitenland toen hij verkozen werd. De eerste gelukwensen kwamen van de loge van Buenos Aires en van uit Israël !!! Wat Argentinië betreft : het zuiden is intussen bijna een provincie van Israël. De junta : tijdens de Falkland oorlog steunde Israël met M. Begin te Argentijnen tegen G.B. Het Vaticaan is grotendeels in handen van de homo en pedo maffia…(zie Emanuela Orlandi) en sinds jaren geïnfiltreerd door de loge. Ik verwijs naar de lijst van Pecorelli, die kort nadien werd vermoord. De Joodse loge B’nai B’rith verbrak in 1958 en 1963 de geheimhouding van het conclaaf, waardoor tot tweemaal toe de verkozen paus Siri onder “licht geweld” de verkiezing moest weigeren. Sinds 1958 zitten we met loge pausen, en sommigen zelfs met Joodse wortels. Er is dan ook de maffia van St Gallen : ik voeg enkele bronnen toe :
  http://kavlaanderen.blogspot.com/2019/02/breaking-de-heilige-paus-johannes.html
  http://kavlaanderen.blogspot.com/2019/02/breaking-de-kardinalen-theodore.html
  Belangrijker is de volgende bron :
  http://kavlaanderen.blogspot.com/2019/02/natacha-jaitt-die-gustavo-vera-de.html
  In deze website zijn er nog recente hilarische berichten over het Vaticaan., met foto’s!!!
  De ondermijning van kerk begon echter al eeuwen voordien via de marranos :
  https://www.henrymakow.com/marranos_–_the_original_crypt.html
  https://www.henrymakow.com/2018/09/Livingstone-Illuminati-Conspiracy.html
  Er is ook het recente boek Sodoma van Frédéric Martel.
  Als kers op de taart is er dan nog de aanwezigheid van de Italiaanse maffia. De enige “instantie” die goed werkt in Italië. Kortom een gigantische slangenkuil vol met dodelijke “cobra’s”.
  Ik denk dan ook dat er niet veel zal gebeuren met Frans I omwille van zijn verleden. Hij is zoals gezegd een instrument in handen van de NWO.
  Maxima moet zich dan ook niet te veel zorgen maken. Zij is trouwens aangetrouwde familie, en dus geen lid van de Black Nobility. Ik zie een veel groter gevaar bij Mabel Smit!!! (gangstermeisje en vooral adepte van George Soros).

 7. Arend :
  Over de evolutie naar een “Talmudisch Jodendom” vond ik een tekst over het “monsterverbond” tussen USA, China en Israël. De tekst is niet zo recent, en dateert uit de periode van Obama :
  http://www.texemarrs.com/092010/triad_of_evil.htm
  met citaat :
  “I have just finished months of grueling but exciting research into the shadowy but tremendously important spiritual and temporal (material) connection between three world powers, China, the United States, and Israel. Unbeknown to the average man on the street, Satan’s human agents who comprise the Illuminati elite are actively organizing the Earth’s resources to engineer a final assault on man’s freedom and independence. These three nations are at the center of the Illuminati Plan.
  I discovered that China, in the span of less than four decades, has been transformed into a Colossus of Evil unparalleled in the annals of mankind. China’s banks—HSBC, Bank of China, and others, in concert with Rothschild’s JP Morgan Chase Bank, rule the precious metals markets—gold, silver, platinum, etc. Its petroleum corporations, in a brief ten year period, have grown and vaulted over western oil combines like Chevron, Shell, and BP that have operated in the global markets for over a century.
  Moreover, Goldman Sachs, Morgan Stanley and other western banks have cooperated with the tyrants in Beijing and have constructed over 100,000 huge warehouses located throughout Red China. These warehouses are brimming with stores of expensive materials—wood and lumber, aluminum, iron ore, steel, tin, concrete, brick, glass, tractors, earth-moving equipment, tools. The list is endless.
  Why is Red China stocking up on so many valuable materials? Is the Communist leadership preparing for war?………….
  Jewish Spies Give U.S.A. Military Secrets to Communist China
  The covert Jewish control of Mao and the Chinese Communist Party (CCP) explains why convicted Jewish spy Jonathan Pollard, found guilty of stealing thousands of classified documents from the Defense Department where he worked, gave these materials to his masters, the Israeli Mossad operating in the U.S.A. The Israelis, in turn, transferred these valuable military secrets straight to Red Chinese dictators in Beijing…….. (=einde citaat).
  Ik verwijs naar de volledige tekst in de link. Ik stel mij dan ook vragen over het “huidige handelsconflict” tussen de USA en China. China heeft intussen ook al een voet aan de grond in Israël. zie bron :
  http://www.financetwitter.com/2018/12/a-chinese-two-billion-dollar-investment-is-ready-to-take-over-an-israel-port-and-the-united-states-is-unhappy.html
  Over het uiteindelijke doel (citaat uit de eerste link) :
  “America Being Superseded by China
  Red China has been chosen to be the poster child and role model for the Illuminati’s Hegelian synthesis of Communism and Capitalism. The United States, meanwhile, is being purposely beat down and suppressed. Alien philosophies and a wave of immorality are being used to destroy peoples’ minds while Wall Street operators continue their Ponzi scheme manipulation. The Federal Reserve, under Jewish banker Ben Bernanke’s direction, is regularly transmitting boatloads of electronic cash to foreign banks in China. Thanks to this infusion of dollars, along with the trillions of dollars brought in from stolen Iraqi oil use and sales, the Chinese economy is galloping ahead, roaring at 10% gain annually. But the crippled U.S. economy continues its slide to oblivion, and a final economic crash could be precipitated by the elite at any moment.
  Gold will not save America. China’s HSBC Bank has its tight grip on the gold markets. Oil won’t save us—Obama’s environmentalist bureaucrats are denying drilling permits to U.S. oil companies while China has recently built 25 new oil refineries and its storage tanks are bulging with stolen Iraqi oil. (=einde citaat). Ik zie het in alle geval als een zeer verwarrende toestand, met wisselende en tegenstrijdige allianties. Wat is de rol van Trump in dit occulte schaakspel, waar Texe Marss ook al naar verwees. (heeft ook een interessante website). Intussen wordt de spanning opgedreven in de Zuid Chinese zee. Ik verwijs naar het recente incident waarbij de Chinese marine een Vietnamees schip heeft gekelderd. Dient dit conflict de aandacht af te leiden van een oorlog tegen Iran ?? Bibi zit blijkbaar in slechte papieren en een oorlog kan m.i. veel oplossen. Ik zie dan ook verre van klaar in dit gigantische kluwen van de meest uiteenlopende belangen.

  1. Ik verwijs je er naar, dat hun problemen niet financieel zijn maar van vlees en bloed, in Azië woond de bulk van de wereld bevolking, bijna 4 millard mensen, eten drinken, maar het poepen is het probleem, en dan de virusses en bactérien, gaat dat zo als het ooit in de menselijke historie vaak is voorgekomen, een massasterfte, het streven is naar immuniteit maar die bestaat niet voor 100%, vandaar, de chantage die er plaats vindt, met dit soort gegevens is enorm, wat er plaats vindt in Venezuela waar de energie wordt lamgelegt, het grit zo als dat heet, de ingebouwde controle in geleverde geimporteerde onderdelen, de Chinezen zijn hier groot in, en daar door de CIA, ’t is allemaal een betje verwarrend, en niet echt van onze planeet, maar het moet er van komen, we zijn met teveel mensen, dus ?!

  2. Arend 10.1 :
   Graag gedaan. Voeg nog enkele bronnen bij ter illustratie dat bijna geen enkele vlag de werkelijke lading dekt. Het belangrijkste speelt zich dan ook m.i. af achter de schermen, waar er zich de meest onwaarschijnlijke toestanden voordoen :
   1. Het conflict India Pakistan :
   https://www.blacklistednews.com/article/71417/robert-fisk-exposes-israels-hidden-role-in-the-brewing-indiapakistan.html
   2. Egypte :
   https://www.veteranstoday.com/2019/03/11/crypto/
   met titel :
   Al-Sisi’s a crypto-Jew!” My exposé (in Arabic) heading for 400K views
   Translation: “An American writer’s extremely dangerous report on al-Sisi’s relationship to Israel” (=einde citaat). Dit kan een verklaring geven voor het afsluiten van de grens tussen Gaza en de Sinai, onder druk van Israël, met alle gevolgen van dien voor de bevolking van Gaza.
   3.Marokko :
   http://aanirfan.blogspot.com/2019/03/missing-royals-morocco-and-dubai.html
   Ik verwijs naar de tekst. Kijk ook naar wie er raadgever is van de koning. Het is blijkbaar ook een familie met vertakkingen naar Nederland. Er is ook melding van een blitz bezoek van de koning aan Amsterdam. Interessant is ook de club “La Gazelle d’Or”. Dit doet mij denken aan het eiland van Jeffrey Epstein.
   4.
   https://www.veteranstoday.com/2019/03/11/censored-vt-restored-too-classified-to-publish-russia-opens-files-on-nuclear-9-11-and-israeli-proliferation/
   Alhoewel het eerder thuis hoort in de rubriek 09.11 post het ik het toch hier, gezien de omstandige beschrijving van de internationale samenzwering… voor en na 11 september… en aansluit bij het onderwerp van Uw publicatie. Over de technische aspecten en de “mini nukes” spreek ik mij niet uit, ik heb er immers de kennis niet toe. Ik begrijp nu ook waarom Victor Bout nu in de USA in de gevangenis zit. Zoals reeds gezegd, gaat het hier om een gigantisch kluwen, een oerwoud waardoor men de bomen niet meer ziet.

 8. Joden claimen alles… maar niks is van hun. De menora vertegenwoordigd het hart van de kubus. De davidster (ook niet joods) heeft een kubus in het midden. Kaballa leert hier over… Kabbala is ook niet jood, al claimen zij van wel.
  Odin hing negen dagen aan de Yggdrasil voordat hij wijsheid tot zich kreeg.
  9x 24 uur = 216
  216 = 6x6x6
  6x6x6 = kubus

  Volgens de werken van Plato ligt trouwens Atlantis hier;
  https://nl.m.wikipedia.org/wiki/Richatstructuur

  Als de zee iets hoger zou liggen, wat perfect mogelijk is getuige de kaart van Piri Reis, of het land iets lager zou liggen dan zou het kunnen kloppen.

  Het is spijtig dat we niet op onze geschiedenisboeken kunnen vertrouwen.

  1. EL, juist de Sahara was ooit een groot (ondiep) meer, en inderdaad bevond ( bevonden) zich daar prachtige grote steden op zijn Noord Europees
   polders in het kort waterwerken, is heel lang geleden overgeschreven.
   Had een boek ,gekocht, stuur het terug, dacht dat het over mythic origins of humanity zou gaan, staat vol met ingevlochten Joodse stukjes historie,
   zij zijn de grootste vervalser van hun en daar door onze historier, zij vinden – vonden overal oude geschriften, die over hen verhalen, het zijn hele knappe vervalsers !
   En dat niets van hen is, nou volgens schattingen is meer als de helft van het werelds vermogen in hun handen, het zijn geweldige gehaaide graaiers !

 9. @Arend,

  Je bent een gate keeper die niets anders dan de rest van de Joden onze DAADWERKELIJKE GESCHIEDENIS aan het vervalsen is!
  Geen ENKEL WOORD OVER DE SWASTIKA, het oudste symbool ter wereld (hoogstwaarschijnlijk van Atlantis) en het meest gehate symbool van de joden, en waaronder Jezus, na zijn terugkomst uit India tegen “De kinderen van de Duivel” vocht.

  Ik KEN de werken van Steiner, Adler, Gunther, Wieland, Rosenbaum, Taylor, Waddel, Wägner, Goethe, Nietsche en talloze anderen.

  WAT IS OOK LEES over WELK ONDERWERP DAN OOK, ik kom TELKENS WEER bij de Talmoed en het (zelf proclamerende) “uitverkoren” volk uit, waarvoor wij al EEUWEN en EEUWEN worden gewaarschuwd!

  Ik kan na meer dan 25 jaar bestuderen van de daadwerkelijke geschiedenis met de VOLLE 100% en BIJ VOLLE VERSTAND zeggen:
  JODEN HEBBEN GEEN GEWETEN WANNEER HET NIET OM JODEN ZELF GAAT!

  En de TALMOED (het meest walgelijke werk dat ik ooit heb gelezen naast “The gulag archipelago”) BESTAAT AL VEEL LANGER DAN DAT DE KHAZAREN ZICH TOT HET JODENDOM HEBBEN BEKEERD!!

  Voor iemand die onze DAADWERKELIJKE afkomst wil weten, verwijs ik naar de serie van Asha Logos, hier gerepost
  Deel 1: https://www.bitchute.com/video/tFTSomakjQbf/
  Deel 2: https://www.bitchute.com/video/TROPj312zVxo/
  Deel 3: https://www.bitchute.com/video/NBtL9GmghQnQ/
  Deel 4: https://www.bitchute.com/video/IPrPCircvTrO/
  Deel 4.2: https://www.bitchute.com/video/Bj6anWgFlG2e/

 10. Hi an argie.

  Wel een enigszins late reactie, waarin je nogal moeiteloos met een in mijn beleving totaal ongefundeerd etiket strooit. Jammer dat je meent iets te melden moeten hebben over hetgeen je in het artikel mist. Ik weet heel goed wat de achtergrond van de swastika is.

  Tijdens mijn reizen door India (begin jaren ’80) verbaasde het me, vanuit mijn toen nog geconditioneerde blik op dat symbool, dat ik het in India zo veelvuldig tegenkwam. Voortschrijdend inzicht heeft me de corrumpering door de Nazi’s van dat symbool doen begrijpen.

  Over de Talmud heb ik ook heel veel gelezen en daar in meerdere artikelen over geschreven. Ik begrijp dus niet zo goed wat je me nu eigenlijk duidelijk wilt maken. Besef echter wel dat ieder oordeel over een ander meer over jezelf zegt dan over die ander. Het ga je goed an argie!

Geef een reactie

Deze site gebruikt Akismet om spam te verminderen. Bekijk hoe je reactie-gegevens worden verwerkt.