Advertentie

Ga de hele weg, of begin er niet aan..!


x

x

Ga de hele weg, of begin er niet aan!

x
2018 © Arend Zeevat | deze versie WantToKnow.nl/be

x

 

Arend Zeevat

Wie ben je en wie wil je zijn? Het leven neemt soms onvoorspelbare wendingen, die je pas achteraf kunt begrijpen. Ineens bevind jij je in allerlei omstandigheden, waar je weliswaar zelf onbewust voor gekozen hebt, maar die je toch enorm kunnen overweldigen. Dit is de werking van de onbewuste geestelijk leidende kracht die we allemaal in ons dragen. Een leidende kracht die je in levensomstandigheden brengt, waar je ego even geen antwoord op heeft. Maar die je wel brengt naar een plek, waar je volgens je eigen onbewust gekozen levensscenario hoort te zijn.

Het geeft je de mogelijkheid om er een innerlijke les uit te leren. Het ego wordt daardoor buitenspel gezet en moet dus zijn controledwang loslaten. Dit maakt het mogelijk om het stromende leven weer in je ziel toe laten. Want het ego is door zijn verstarrende angst voor doodgaan juist de vertegenwoordiger van de dood en verstarring die zich, door het leven in een steeds doder wordende wereld, in je ziel heeft genesteld.

Fundamentele, maar uiterst dominante bouwsteen onder onze persoonlijkheid!

Het is de dood die je levende ziel in bezit heeft genomen. Of om in moderne computerterminologie te spreken, je ziel is gehackt. Hier is dus de hele moderne wereld van mindgames en hersenspoeling op gebaseerd. Alle krachten en invloeden vanuit die buitenwereld zijn erop gericht om je ziel te hacken met doodskrachten, die je uiteindelijk doen vergeten wie jij in je ware levende essentie bent.

Het ego houdt er niet van om onoverzichtelijke risico’s te nemen, omdat die de mogelijkheid in zich dragen van controleverlies. Of als het wel risico’s neemt, worden deze als een persoonsverheerlijkende omstandigheid gepresenteerd aan de buitenwereld. Waarmee het alsnog controle wil houden. Controleverlies is het stervensproces van het ego.

 

De dood van een ego

Kwetsbaarheid en onmacht
Zaken waar het ego niet om lacht
Hij bouwde er stevige muren omheen
Menigeen die er tegenaan liep en daarna verdween

De pijn die hij hen deed voelen
Bleef in hem zelf doorwoelen
Onrust nam bezit van hem
Angst werd een onzekere innerlijke stem

Ver verheven boven de rest
Eenzaamheid die hem pest
Hoog in zijn toren
Voelt hij zich verloren

Afdalend naar beneden
Plaagt hem het verleden
Pijn, afwijzing en verdriet
Is wat hij nu ziet

Om hier en nu iets anders te ervaren
Likt hij zijn blaren
Ziet duistere angsten verdwijnen
Een nieuw licht verschijnen

Warmte van een krachtige zon
Stromend uit innerlijke bron
Doet hem leven
Het oude opgeven

Voluit leven vervangt
Het oude dat verlangt
Nieuw is alles dat ontstaat
Wanneer het oude vergaat

Doodgaan is loslaten
Oude pijnen achterlaten
Angst die een laatste adem blies
Vertrouwen komt als een zwoele bries

Liefde voor al dat leeft
Voor het ego dat zich overgeeft
Alles krijgt een glans
Leven wordt één grote kans

Arend Zeevat

Spijkers in de doodskist van het ego..
Gedurende het leven zullen er steeds weer situaties ontstaan, die vanuit het ego je erop willen wijzen dat het leven niet te vertrouwen is. Dat leven is volgens het ego niet te vertrouwen, omdat het een eigen onvoorspelbare dynamiek heeft. Deze dynamiek is gericht op een voortdurende aanpassing aan veranderende omstandigheden, die door dat ego niet te beheersen of te controleren zijn.

Onvoorspelbaarheid impliceert onzekerheid en dus onveiligheid. Vandaar dat onze buitenwereld, met behulp van een waanzinnige propagandamachine, zo gericht is op het verkopen van voorspelbaarheid, zekerheid en veiligheid. Om deze verleidelijke verkooptrucs te kunnen weerstaan, kan men zich alleen maar – vanuit een rotsvaste innerlijke overtuiging – leren over te geven aan de geestelijk wijzere krachten van de schepping.

Die innerlijke overtuiging komt voort uit een diep gevoel van vertrouwen op de wijze begeleiding van de kosmisch ondersteunende krachten. Het is als het zitten op een vlot in het midden vaan de rivier en maar te zien waar de stroming van de rivier je naar toe brengt. Er daarbij voor zorgend dat het vlot niet omslaat, tegen de klippen kapot slaat of op de oever vastloopt.

The River Is Flowing – M.Kia

De volgende uitspraak van Rudolf Steiner geeft de geesteshouding weer, die ons kan helpen om alle angst uit onze ziel te weren. Om daardoor mee te kunnen stromen met de rivier van het leven.

Wij moeten uit de ziel weren,
alle angst en vrees die op de mens afkomt vanuit de toekomst.

Wij moeten kalme helderheid verkrijgen,
in alle gevoelens en gewaarwordingen omtrent de toekomst.
 

Wij moeten met volstrekte gelijkmoedigheid uitzien,
naar alles wat ons tegemoet zal komen.
 

Wij moeten steeds bedenken dat, wat er ook komt,
ons gegeven is door een wereldleiding vervuld van wijsheid.
 

Dat is het wat wij in onze tijd moeten leren,
te leven vanuit een vertrouwen, zonder een enkele bestaanszekerheid.
 

Het vertrouwen in de altijd aanwezige hulp in de Geestelijke Wereld. 

Waarlijk iets anders is in deze tijd net mogelijk,
willen we de moed niet verliezen.
 

Laten we ons daarom geducht scholen en streven,
naar het Ontwaken van ons Innerlijk!

Het ego zal zich echter niet zomaar overgeven. Het zal bezig blijven met de controledraadjes nog even flink aan te trekken voordat het de laatste adem uitblaast. Het zijn een soort van laatste stuiptrekkingen, die optreden voordat de werkelijke overgave aan de dood tijdens het leven ervaren kan worden. Want dat is waar het om gaat. Het gaat om het leren sterven tijdens het leven.

Zodat de dood niet meer als vijand wordt beschouwd, maar als een richtingaanwijzer naar het echte leven (HIER). Het oude moet immers sterven om het nieuwe geboren te kunnen laten worden (HIER). Wanneer je dit tijdens je leven weet te ontwikkelen, kun je op het moment van het werkelijk fysieke sterven je met vertrouwen over geven aan de geestelijke krachten die je ziel dragen. In de esoterie wordt dit de ‘donkere nacht van de ziel’ genoemd.

Loreena McKennitt -The Dark Night of The Soul – St. John of the Cross

Doodsangst is levensangst!
Zelf ben ik jaren geleden tot het inzicht gekomen dat doodsangst in feite levensangst betekent. De door het ego ingegeven angst voor de dood weerhoudt je ervan om voluit te durven leven. Het weerhoudt je ervan om risico’s te durven nemen en je dus over te geven aan onzekerheid en een eventueel niet weten.

Het weerhoudt je ervan om uit je opgebouwde psychisch/emotionele comfortzone te stappen. Wat is er nu eigenlijk erg aan het niet weten en aan onzekerheid? We kunnen nu eenmaal, vanuit onze beperkte door het ego bepaalde werkelijkheidsbeleving, niet weten wat de ware werkelijkheid is.

Hoe men met die onzekerheden om gaat, laat de ware aard van het persoonsgebonden ego zien. Er zijn altijd enkelen die menen, vanuit hun superieure intelligentie of vanuit hun gepatenteerde hoger weten, ons te kunnen leiden. Dat is de misleiding van gepatenteerde op uiterlijkheid of misleidende innerlijkheid gebaseerde revoluties. Wanneer we ons daar door laten leiden, vindt er echter alleen maar een herhaling plaats van historische ontwikkelingen. Deze zullen ons steeds verder knechten.

Animal Farm

Dus hebben we ons over te geven aan een hoger alles weten, dat ons helpt de beperkte egokennis te overstijgen. We dragen allen dat hoger weten in ons! Dit is dus niet alleen aan enkelen voorbehouden, die met veel misleidende fanfare zeggen dit te hebben bereikt. In mijn beleving is, wat wij hier op deze aarde hebben te leren, dat wij allen deel uitmaken van een universeel weten. Het ligt er maar aan of men zich daar op af wil stemmen.

Mijn inziens hebben we te leren dat we de beperktheid van ons eigen (ego)weten mogen leren accepteren en ons over mogen geven aan een groter weten. Een groter weten dat ons kan leiden naar een kennis van oplossingen voor problemen, die door het beperkte (ego)weten zijn geschapen. De door geopolitieke strategen bedachte vijandsbeelden zijn een uiterlijk weergave van een Hegeliaans dualistisch misleidende show van ogenschijnlijke tegenstellingen.

Daarmee houden zij ons voor, dat zij menen te weten hoe onze aardse werkelijkheid in elkaar steekt. En hoe de daarin voorkomende tegenstellingen te overstijgen zijn, door ons een oplossing aan te bieden in de vorm van een hen dienende Nieuwe Wereld Orde. Zij weerspiegelen daarmee echter alleen maar onze eigen innerlijke tegenstrijdigheden en tegenstellingen. Zij bieden daarvoor de door hen bedachte op machtvergroting gerichte oplossing aan.

Misleidende sekten
Op spiritueel niveau zijn er sinds de jaren ’60 van de vorige eeuw, voor hen die op zoek zijn naar zichzelf en een dragende gemeenschap, vele misleidende sekten ontstaan. Zij verkopen hoop ten aanzien van het op kunnen gaan in een ‘warme geborgenheid biedende gemeenschap van gelijkstemden’. Daarmee wordt de illusie voorgehouden, dat men de van nature in ons innerlijk aanwezige tegenstellingen kan overstijgen door in een individualiteit verstikkend warm bad van een egogedreven geestelijke leraar te duiken. De film ‘Ticket to heaven’ laat zien hoe zij hun rekruteringsprogramma’s vormgeven (HIER). In plaats van de in deze film aangegeven sekte kan men de namen van vele andere invullen, zoals de Scientology Church (HIER).

Kortom, we worden op zowel aards als geestelijk niveau gezamenlijk in een satanische fuik gedreven!

Het durven nemen van risico’s
In onze door een economische dictatuur bepaalde wereld wordt het nemen van risico’s vooral aan het maatschappelijk economische werkveld gekoppeld. Het wordt gekoppeld aan het economisch investerende ondernemerschap. Dit soort risico nemend ondernemerschap is echter gekoppeld aan een korte termijnvisie. Deze is gericht op het met zo weinig mogelijk kosten, in een zo kort mogelijke tijd, zo veel mogelijk economisch rendement te behalen.

Daarbij maakt het niet uit wat de kosten voor anderen en het leven op aarde zijn. Het is gebaseerd op kortzichtig beperkte egobelangen. Ditzelfde geldt overigens voor de op eigenbelang en de eigen portemonnee gerichte consument, op wiens behoeften het economisch investerende ondernemerschap inspeelt.

Het maakt allemaal deel uit van zaken die niets met het echte menselijk leven te maken hebben. Het maakt deel uit van een volkomen kunstmatig geschapen economisch dictatoriale realiteit, die doods is en ons als de enige echte wordt voorgehouden. De moderne technologie en de reguliere media ondersteunen dit alles op een zeer misleidende manier.

Het werkelijk risico’s durven nemen houdt in, dat je bereidt bent om alle opgebouwde uiterlijke zekerheden los te laten en in het diepe durft te springen. Het diepe van de in het onderbewuste aanwezige wijsheid en kracht, zoals de Dwaas in de tarot dat representeert.

Op werelds niveau kunnen we nu waarnemen, dat de mensheid wordt verleid om in de kunstmatig geschapen economische afgrond te springen en op uiterlijke autoriteiten te vertrouwen voor het bewerkstelligen van een zachte landing. Daarmee wordt de mensheid echter uitgenodigd om de leidende rol van uiterlijke veiligheid, zekerheid en houvast biedende autoriteiten los te leren laten.

Want die uiterlijke autoriteiten bieden een parachute die niet opengaat, waardoor we met elkaar te pletter zullen slaan op de bodem van een mede door onszelf geschapen sociaal/economische hel. In feite laten wij ons dus manipuleren tot het springen in een moreel/ethische door demonen geregeerde afgrond!

De mensheidvernietigende krachten, die bezit hebben genomen van ons individuele leven en het leven op deze mooie planeet als geheel, ervaren nu hun laatste stuiptrekkingen. Zij zullen zelf echter, vanuit hun gebrek aan vertrouwen op een wijzere geestelijke leiding, niet als de dwaas in de afgrond springen Zij willen, als aardse vertegenwoordigers van hun energie zuigende meesters in een andere geestelijke dimensie, toch nog zoveel mogelijk levensenergie van ons roven. In feite is dit de exacte weerspiegeling van de doodstrijd die ons individuele ego doormaakt in ons eigen dagelijks leven.

Wereldmachten en hun megalomane waanzin
Op het geopolitieke schaakbord, dat zich dagelijks via de media voor onze ogen afspeelt, kunnen we de uit het ego voortkomende grootheidswaan waarnemen die in ons allen schuilt. Het feit dat je meent dat dit voor jou niet geldt, is al een bevestiging van deze uitspraak! De wereld gaat aan grootheidswaan ten onder. De menselijke geschiedenis heeft meer dan genoeg laten zien, dat er vele volkeren en individuen waren die meenden een groot imperium te kunnen stichten.

Daarbij meenden zij andere volkeren, vanuit hun superioriteitsgevoel, te kunnen overheersen en onderwerpen. Hen als slaven te kunnen gebruiken in hun drang tot controle en het vergaren van aardse rijkdommen.  Al deze tijdelijke imperia zijn echter verdwenen in de mist van de menselijke geschiedenis. Maar al deze imperia werden in hun ontwikkeling gedreven door dezelfde misleidende demonisch geïnspireerde krachten.

Het zijn krachten die zich in de loop van de menselijke evolutie gemengd hebben in het verdere verloop ervan, om deze daarmee ter eigen voordeel in hun richting om te kunnen buigen. Zij hebben daartoe een het gehele menselijk leven omvattende en misleidende geopolitieke show opgetuigd, waarin er een voortdurende strijd plaatsvindt tussen kunstmatig geschapen vijanden.

Henry Makow
Henry Makow heeft als zogenaamde zelfhatende Jood op zijn website in vele artikelen, de achtergronden van dit melodramatische wereldtheater verhelderd en in zijn ware achtergrond blootgelegd. Zijn op 8 mei 2018 gepubliceerde artikel ‘Is the Israel-Iran Conflict a Charade?’ (HIER) bevestigde voor mij het intuïtieve gevoel betreffende het georkestreerde werelddrama. Hij laat in dat artikel zien hoe ‘leiders’, die via de media als opponenten worden gepresenteerd, in fotosessies met hun opponenten door middel van een Vrijmetselaarshanddruk laten zien broeders te zijn.

Van al deze Vrijmetselaarsbroeders, die zeggen strijders voor en brengers van vrede, democratie en veiligheid te zijn, protesteert niemand tegen de voortgaande genocide van ongewapende Palestijnse demonstranten in Gaza. Of dit alleen met woorden. Gaza is de grootste openlucht gevangenis c.q concentratiekamp in deze wereld. In de afgelopen weken zijn er al honderden doden en nog vele honderden meer gewonden gevallen.

Ik schrijf dit, vandaag 14 mei 2018, de dag dat de VS haar nieuwe ambassade in Jeruzalem opent. De Israeli Destruction Force heeft het leven van 43 Palestijnse inwoners van Gaza geslacht en geofferd (HIER). Wanneer wordt de Zionistisch Israëlische regering aansprakelijk gesteld voor haar daden van onmenselijkheid? Wanneer wordt deze terroristische apartheidstaat als een criminele paria door de wereldgemeenschap verstoten?

Daar wil ik nog de volgende foto’s aan toevoegen.

Maar ook de Iranese premier Rouhani en zijn Turkse tegenhanger Erdogan spelen hetzelfde spel. (hieronder)

Het adelaarsperspectief
We leven nu eenmaal in een wereld die beheerst wordt door complementair dualistische krachten. Krachten van leven en dood, van ontstaan en vergaan, van vrouwelijk en mannelijk. Het vrouwelijke baart het nieuwe leven, Het mannelijke zou het moeten beschermen. Vanuit het perspectief van het huidige geopolitieke schaakspel is het geperverteerde mannelijke echter met iets heel anders bezig. Namelijk het vernietigen van het leven!

Het doet dit door middel van het militair/industrieel veroveringsmodel, dat gebaseerd is op een rationeel/analytisch/wetenschappelijk denken. Het maakt voor de antihumane werking van dit model niet uit welke ideologisch politieke kleuring eraan wordt gegeven.

Dit wordt ook weer eens duidelijk in de hechte samenwerking tussen Rusland en ‘Israhel’, aangaande de destructieve aanvallen van dat laatste land in Syrië en de toestemming van dat eerste land daartoe (HIER). De basis van dit model is dus het laten overheersen van superioriteitsgedachten ten aanzien van medemensen. Deze superioriteitsgedachten roepen superioriteitsgevoelens op die gekoppeld worden aan onder andere nationale, raciale, ideologische, religieuze, seksegebonden en andere groepsidentiteitvormende sociale stromingen.

Dit maakt het wel erg gemakkelijk om verdeelt en beheerst te worden. Behalve natuurlijk voor de club, die als vertegenwoordiger van die andere multidimensionale energievreters, dit verdeel en heersprogramma hier op aarde hebben vormgegeven. Maar ook die zullen misschien onderling nog wel eens verdeeld zijn, maar dat is allemaal een extra dramatiserend deel van de show.

Daarom is het voor ieder van belang om deze superioriteitstendens in zichzelf te herkennen en om te vormen in een meer menselijke gelijkwaardigheid. Dit vraagt het nodige zelfonderzoek, maar uiteindelijk zal het ook de nodige zelfkennis opleveren. Dat is toch waar het nu in deze wereld om gaat? Alleen in ons hart kunnen we ons werkelijk vrij maken!

Bert Evens – Freedom of the heart

Schorpioen en de Adelaar
Het evolutionaire verhaal van de aardse dualiteit heeft alles te maken met het dierenriemteken Schorpioen. Het is een symbool van de zondeval, waardoor de menselijke ziel vanuit een geestelijke eenheidsbeleving (de Adelaar) in de aardse tegenstelling viel van het gescheiden mannelijke en vrouwelijke (de Schorpioen). In onze tijd is door alle machtsmanipulaties die tegenstelling steeds verder aangescherpt en gepolariseerd. De gifhoudende staart van de schorpioen is een beeld op aards niveau van haar dodelijke werking.

Op geestelijk niveau is het een beeld voor de door dualiteit verblindde en door een gepolariseerde eenzijdigheid misleidde ziel, die haar dodelijke werking heeft op de geestelijke levenskrachten in die menselijke ziel. Daardoor werd vergeten dat het mannelijke en vrouwelijke elkaar als aanvulling nodig hebben, om het leven in stand te houden en het als een ondeelbare eenheid te ervaren.

Het transformeren van het schorpioenengif in onze ziel is in mijn beleving de opdracht voor ons in deze tijd. Wanneer dat gif werkelijk getransformeerd is, zal het werken als een homeopathisch geneesmiddel. Waardoor het met het Schorpioenteken verbonden sterrenbeeld Adelaar, in ons zijn vleugels uit kan slaan. Het kan ons als een Feniks uit de verbrande asresten van het verleden glorieus laten opstijgen.

THE EAGLE WILL RISE AGAIN: the Alan Parsons Project

FLY LIKE AN EAGLE Native American Song

Ga deze met jezelf confronterende weg geheel, of begin er in het geheel niet aan!

Your Life is Your life: Go all the way – Charles Bukowski

Arend Zeevat

12 mei 2018

1 gedachte over “Ga de hele weg, of begin er niet aan..!

Geef een reactie

Deze site gebruikt Akismet om spam te verminderen. Bekijk hoe je reactie-gegevens worden verwerkt.