Advertentie

De kwantumsprong in ’t menselijk handelen


“There is a river flowing now very fast.

It is so great and swift that there are those who will be afraid.
They will try to hold on to the shore.
They will feel they are being torn apart and will suffer greatly.

Know the river has its destination.
The elders say we must let go of the shore, push off into the middle of the river,
keep our eyes open, and our heads above the water.

 And I say, see who is in there with you and celebrate.
At this time in history, we are to take nothing personally, least of all ourselves.
For the moment that we do, our spiritual growth and journey come to a halt.

 The time of the one wolf is over. Gather yourselves!
Banish the word ‘struggle’ from your attitude and your vocabulary.
All that we do now must be done in a sacred manner and in celebration.

 We are the ones we’ve been waiting for.”

* * *

In het onderstaande artikel spreekt Ervin Laszlo, visionair en wetenschapper, over de a.s. sprong die wij als mensheid gaan maken. Of ‘moeten’ gaan maken? Want of je het nu betiteld als ‘2012’ of als kwantumsprong, de gedachte hierachter is dezelfde. Het lijkt alsof Laszlo de Hopy-prohecy hierboven in een eigentijdse ‘vertaling’ heeft gezet.

Een waardevolle kijk op ’things to come’, omdat Laszlo vanuit zijn helikopterblik waarnemingen doet die jou en mij kunnen helpen ónze helikopterblik te vergroten. Onszelf bij de kraag te pakken en onszelf te bekrachtigen, in plaats van in de stress te schieten van de veranderingen die eraan komen. We hoeven ons helemaal niet te laten opjennen door de nieuwe tijd die eraan komt.

De opvattingen van Laszlo over de overpopulatie doet hij weliswaar nog steeds vanuit de huidige gedachte van schaarste en de achterhaalde idee dat de overbevolking de wereld de das omdoet. Maar ook deze wetenschapper zal door voortschrijdend inzicht worden ingehaald dat het juist onze ongebreidelde consumptiedrang is, en dan vooral die van de rijke landen, die de wereld onder grote stress zetten..

Desalniettemin is Laszlo’s visie een rustpunt om te lezen. Veel plezier ermee in deze ‘stormachtige’ dagen! Een herplaatsing van het hoofdartikel uit 2009..!
X

* * *
X

De zoektocht naar een kwantumsprong in het menselijk handelen

Door Ervin Laszlo*

© Vertaling Jan Smith – WantToKnow.nl

x

Als Shakespeare in onze huidige tijd zou hebben geleefd, had hij ontegenzeggelijk met nog meer overtuiging de vraag gesteld: ‘Zijn of niet zijn, dat is de vraag’… Hoewel hij zich ditmaal niet zou richten tot een individueel menselijk brein, maar tot de levende Aarde. Kunnen we op deze planeet nog wel doorgaan met ‘zijn’, of zullen we, net als de dinosauriërs, uitsterven? We naderen een belangrijk keerpunt; een wereldomvattend omslagpunt. Onze overleving staat op het spel.

Visionair Ervin Laszlo
Visionair Ervin Laszlo

We zijn bezig met de vernietiging van onze planeet. De opbrengst van essentiële biologische en fysieke hulpbronnen heeft haar hoogste punt reeds bereikt. Bossen, vissoorten en koraalriffen zijn aangetast en verdwijnen, akkergronden verarmen als gevolg van overproductie en het gebruik van chemicaliën; diversiteit wordt vernietigd door genetische manipulatie.
Drinkwaterreserves slinken – meer dan de helft van de wereldbevolking heeft te maken met drinkwatertekorten. Klimaatveranderingen dreigen grote delen van het aardoppervlak ongeschikt te maken voor voedselproductie en bewoning.

We zijn bezig de structuur van onze samenleving te vernietigen. Er is sprake van groeiende onveiligheid in zowel de rijke als arme landen en van toenemende bereidheid om zich te wenden tot terrorisme en oorlog. Islamitisch fundamentalisme verspreidt zich over het gehele Midden-Oosten, in Amerika neemt het religieus fanatisme hand over hand toe, in Europa zijn neonazi’s en andere extremistische bewegingen in opkomst.

De kloof tussen rijk en machtig en arm en gemarginaliseerd wordt met de dag groter. Tachtig procent van het wereld nationaal product is in handen van één miljard mensen, terwijl de overblijvende twintig procent moet worden gedeeld door de resterende 5,5 miljard zielen. Een op de drie mensen in de grote steden woont in sloppenwijken, achterbuurten en getto’s; meer dan negenhonderd miljoen mensen leven op vuilnisbelten.

Als we op deze manier doorgaan, zullen veranderende weerpatronen droogten en orkanen veroorzaken, mat als gevolg dat oogsten vernietigd zullen worden en het waterpeil op veel plaatsen zal stijgen. Honger en frustratie zullen voeding geven aan terrorisme en oorlogen ontketenen. De broze balans van onze wereldomvattende afhankelijkheid zal onherstelbaar worden verstoord. Tijdens de daaruit voortvloeiende ineenstorting zal geen land, geen bevolking, worden gespaard. ‘Zijn of niet zijn’, is inderdaad de vraag. Als we op deze planeet willen ‘zijn’, moeten we veranderen. Zullen we veranderen — en zal dat op tijd gebeuren?

WAAROM we moéten veranderen!
Als we op tijd willen veranderen, moeten we de aard van onze huidige toestand in ogenschouw nemen; zullen we moeten kijken naar de wortels van haar onhoudbaarheid. De term “onhoudbaarheid” is gedurende de afgelopen vijftien jaar in zwang geraakt, maar de idee is niet nieuw.

Reeds aan het eind van de achttiende eeuw publiceerde Thomas Malthus zijn beroemde traktaat over voedsel en bevolking. Hij stelde ten eerste vast dat voedsel noodzakelijk is voor het voortbestaan van de mensheid, en ten tweede dat mensen, zoals altijd,  zullen blijven doorgaan met voortplanting.
“De kracht van bevolking”, schreef Malthus, “is oneindig veel groter dan de kracht in de aarde om te voorzien in het levensonderhoud van de mens.” Onvermijdelijk zal er een tijd aanbreken waarin de bevolkingsaanwas de voedselproductie zal overtreffen. Er zullen meer mensen op aarde rondlopen dan waarvoor de planeet in hun dagelijkse behoeften kan voorzien.

De ‘Malthusiaanse catastrofe’ is een vereenvoudigde versie van het omslagpunt dat we nu tegemoet gaan. Vandaag de dag staat niet alleen de voedselproductie ter discussie, maar de gehele basis voor het leven op de planeet. En de kritische tendens is niet de bevolkingsaanwas – de vraag hoeveel mensen er op aarde rondlopen – maar eerder de hoeveelheid die ieder van ons consumeert en wat hij of zij doet met het milieu.

In de zestig jaar na de Tweede Wereldoorlog hebben we met elkaar meer van de fysieke en biologische wereldvoorraden opgebruikt dan gedurende de gehele menselijke geschiedenis. We produceren meer afval dan de natuur kan opnemen en we onttrekken meer hulpbronnen en voorraden dan de natuur kan regenereren.

Het is een eenvoudige rekensom om onze eigen ecologische voetafdruk op de Aarde te meten en deze te vergelijken met de rest van de wereld.
Het is een eenvoudige rekensom om onze eigen ecologische voetafdruk op de Aarde te meten en deze te vergelijken met de rest van de wereld.

Dit is onhoudbaar, dit is niet duurzaam. Met betrekking tot voedsel weten we bijvoorbeeld welke hoeveelheid duurzaam is: dat is de opbrengst van 4,2 hectare land per persoon. Maar de gemiddelde ‘ecologische voetafdruk’ is tegenwoordig al 7 hectaren (en zou nog veel meer bedragen als de armste landen niet een zeer kleine voetafdruk zouden hebben). Voedsel is slechts een van de basisbehoeften die wij nodig hebben om in leven te blijven en te ontwikkelen en we plegen roofbouw op de meeste van ze en putten ze uit.

Wat zal er gebeuren wanneer de grenzen van de beschikbare hulpbronnen worden bereikt? Als bacteriën in een laboratorium al het beschikbare voedsel hebben opgegeten, sterven ze uit. Wanneer muizen de grenzen van hun voedselvoorraden hebben bereikt, worden ze onvruchtbaar. Lemmingen plegen in een dergelijke situatie massaal zelfmoord.

Maar wanneer een soort met een hoog bewustzijnsniveau als de mens de grenzen van zijn voorraden bereikt, hoeven uitsterven, onvruchtbaarheid of zelfmoord geen optie te zijn. De mens is in staat het bewustzijn te veranderen.  Door het veranderen van het bewustzijn kan die soort op een andere manier tegen de wereld en het leven aankijken en andere waarden en eigenschappen aannemen. Zij kan leren om duurzaam te leven.

HOE we zouden kunnen veranderen

x
Gandhi zei eens: “wees de verandering die je zo graag in de wereld ziet.”
In de hedendaagse maatschappij betekent dit zoveel als: verander je bewustzijn opdat anderen het hunne veranderen. Hoe kan je dat doen? Laat  allereerst het oude bewustzijn los en de normen en overtuigingen die er de basis van vormen.

Vraag jezelf af of je gelooft dat

 • iedereen afgescheiden is en terecht zijn of haar eigenbelang nastreeft;
 • het leven een strijd om het bestaan is en dat alleen de sterksten – lees de rijksten en machtigsten – zullen overleven;
 • in die meedogenloze strijd om wie de sterkste is, het doel alle middelen heiligt;
 • hoe meer geld je bezit, hoe beter het je vergaat (en je waarschijnlijk ook gelukkiger zult zijn);
 • mensen trouw verplicht zijn aan slechts één natie en/of één bedrijf – en de rest alleen maar bestaat uit vreemdelingen en concurrenten;
 • wanneer we vrede willen, we bereid moeten zijn ten strijde te trekken;
 • technologie en effiëntie altijd het enige antwoord vormen op alle vraagstukken;
 • de Aarde tot in de eeuwigheid een onuitputtelijke bron van onze levensbehoeften is en een oneindige afvoerput voor ons afval;
 • het milieu kan worden gemaakt, zoals een huis of een weg om aan onze behoeften te kunnen blijven voldoen.

Als je er dergelijke denkbeelden op nahoudt, ben je zelf een deel van het probleem. Hoe kunnen we echter onderdeel worden van de oplossing? Hiervoor dien je een stap verder te gaan: neem een nieuwe manier van denken aan. Zoals Einstein ooit zei: “je kunt een probleem niet oplossen door dezelfde denkwijze te hanteren waaruit het voortkwam.”

Nieuw denken is niet een of andere utopie of een ongekend iets; het is reeds bezig op te komen aan de creatieve randen van de maatschappij. In een aantal ‘alternatieve culturen’ denken en doen mensen alles al op een positievere manier. Zij delen twee fundamentele overtuigingen. Een ervan behelst het feit dat de oude uitdrukking dat we allemaal één zijn, niet slechts fictie is, maar onderdeel is van de werkelijkheid.

William James had gelijk toen hij zei:
‘Wij zijn allemaal eilandjes in de zee, aan de oppervlakte los van elkaar, maar daaronder stevig onderling verbonden.”

De tweede overtuiging heeft te maken met de menselijke verantwoordelijkheid. Als we al één zijn met elkaar en met de natuur, ontslaat dat ons niet van de verantwoordelijkheden ten opzichte van onszelf, onze familie, ons land en ons bedrijf; zij behelzen de hele menselijke samenleving en de biosfeer. Ze nakomen heeft niets met liefdadigheid te maken. Als we deel uitmaken van de mensheid, en de mensheid is onderdeel van het leven op deze planeet, doen we anderen precies hetzelfde aan als we onszelf en de natuur aandoen.

Als we al één zijn met elkaar en met de natuur, ontslaat dat ons niet van de verantwoordelijkheden ten opzichte van onszelf, onze familie, ons land en ons bedrijf; zij behelzen de hele menselijke samenleving en de biosfeer.
Als we al één zijn met elkaar en met de natuur, ontslaat dat ons niet van de verantwoordelijkheden ten opzichte van onszelf, onze familie, ons land en ons bedrijf; zij behelzen de hele menselijke samenleving en de biosfeer.

Wanneer we onze verouderde overtuigingen afleggen en een nieuwe manier van denken omarmen, veranderen we daarmee ons bewustzijn en onszelf. In deze kritieke en instabiele tijden kan een dergelijke verandering de ‘vlinder’ zijn die een storm ontketent. Dat kan ver strekkende gevolgen hebben en uiteindelijk onze wereld veranderen.

ALS we zouden veranderen
Als je zou uitroepen “dat is onze laatste strohalm!” geef je uitdrukking aan een fundamenteel, doch algemeen onbekend principe. Dit is ‘non-lineariteit’. Als je een kameel met een vracht opzadelt en daarna nog een en daar boven op nog een, zal het dier zich aanpassen en de last dragen – totdat de vracht de grens bereikt van wat het beest kan dragen.

Daarna zal zelfs het gewicht van slechts een grassprietje meer de rug van het onfortuinlijke dier breken. Een stapsgewijs, ‘lineair’ opgebouwd proces, wordt daarmee plotseling ‘non-lineair’.

Dat is ook wat er in de natuur gebeurt. Een levende soort kan vele veranderingen in zijn omgeving aan — tot op zekere hoogte. Als al die veranderingen blijven toenemen, wordt op een bepaald moment een kritiek punt bereikt en zal de soort uitsterven. Tenzij de soort natuurlijk muteert. In relatief eenvoudige systemen leiden kritieke punten tot ineenstorting. In complexere systemen gedragen dergelijke kritieke momenten zich als kantelpunt: ze vallen naar de ene of de nadere kant. Ze leiden niet noodzakelijkerwijs tot ineenstorting, ze kunnen ook leiden tot een doorbraak.

In 1989 kreeg een groep Oost-Duitsers toestemming om door het IJzeren Gordijn naar het vrije Oostenrijk te reizen. Dit was een kleine, maar kritische schok die de ruggengraat van het systeem brak – het was het laatste ‘grassprietje’. Binnen enkele weken braken veel communistisch gedomineerde staten met de Sovjet-Unie, en  minder dan een jaar later hield die wereldmacht op te bestaan.

De Sovjet-Russische communistische partij, de machtigste politieke partij ter wereld, verloor niet alleen haar macht, maar werd zelfs buiten de wet gesteld. De landen die voorheen de Sovjet-Unie vormden, verdwenen niet: na een periode van chaos en bijna-ineenstorting slaagden zij erin zich te ontwikkelen tot meer openlijke samenlevingen.

In de laatste duizend jaren bereikten vele samenlevingen, complete beschavingen, kritieke kantelmomenten. Eens bloeiende culturen verdwenen: de Babyloniërs, de Sumeriërs, de Maya’s en de beschaving van Paaseiland zijn daar voorbeelden van. Maar andere gingen de uitdaging aan: zij transformeerden en overleefden. De geschiedenis leert ons dat die transformaties vaak zeer diepgaand waren.

Volkeren in het Stenen Tijdperk leefden in een mythologische wereld: ze communiceerden met bomen en dieren en met de geesten van hun voorvaderen. Mensen zagen zich als onderdeel van een mysterieuze, maar betekenisvolle, levende kosmos. Tienduizend jaar geleden ging die wereld over in de theocratische culturen van het oude Egypte, Babylonië, China en India.
Hier dicteerden de onveranderlijke wetten van de Hemelgoden het menselijk bestaan. Zoals Hermes Trismegistos verklaarde: “zo boven, zo beneden”. Toen, zo’n tweeënhalf duizend jaar terug, kwam er aan de noordelijke kusten van de Middellandse Zee een nieuwe cultuur op, een cultuur die zichzelf begon te regeren op basis van het menselijke verstand, in plaats van overgeleverd geloof. Dit was de cultuur van het klassieke Griekenland.

Was Newton wel die kille wetenschapper, of trachtte hij alchemistisch, de wereld van materie en Spirit te verenigen?
Was Newton wel die kille wetenschapper, of trachtte hij alchemistisch, de wereld van materie en Spirit te verenigen?

De dageraad van de moderne tijd bracht de Westerse beschaving weer een andere culturele omwenteling. De nieuwe cultuur combineerde elementen van hun voorgangers, maar werd bovenal gevormd door het geloof in de kracht van de rede die de oude Grieken hadden uitgevonden.

Gesteund door de theorieën en waarnemingen van Galilei, Newton en Copernicus, ontwikkelde zich een materialistische en mechanistische kijk op de wereld. Die schiep de mogelijkheid voor Newton’s ‘klassieke fysica’ samen te vloeien met het aloude traditionele handwerk. Dit resulteerde in een lange keten van revolutionaire technologieën.

Tegenwoordig echter, in onze eeuw van wereldomvattende informatie, communicatie, onderlinge afhankelijkheid en aftakeling van het milieu, voldoet die mechanisch-materialistische kijk op de wereld niet langer. Die benadering van de wereld is diep doorgedrongen tot in de wetenschappen, maar de technologieën die eruit voortkomen en het gedrag dat erdoor wordt aangewakkerd zijn nog steeds in ons midden. Vele ervan vormen een belasting voor het milieu, putten het uit en hebben te veel en te vaak een verkeerde invloed op mensen. Zij produceren meer warmte dan licht – meer neveneffecten dan voordelen.

De beschaving die de moderne wereld domineert, is niet langer duurzaam: als hij al niet ineenstort, dan moet hij toch zeker transformeren. De queeste naar een kwantumsprong in het menselijk handelen is de zoektocht  naar de schepping van een beschaving die zes en een half miljard mensen in staat stelt waardig en eendrachtig met elkaar en de natuur samen te leven.

Een dergelijke wereldomvattende verschuiving is mogelijk..!

We hebben de inzichten, de technologieën en de noodzakelijke menselijke en financiële middelen. Het ontbreekt ons echter aan wilskracht en visie. Om al die aspecten te verenigen, moeten we ons bewustzijn veranderen. Met een meer up-to-date bewustzijn kunnen we onze normen en waarden veranderen, onze prioriteiten anders stellen – onszelf veranderen en uiteindelijk de wereld veranderen.

Zo’n verschuiving is hard nodig en de tijd dringt. De stromingen en processen die de huidige wereld in de richting van het kritieke kantelpunt duwen, versnellen onophoudelijk. De atmosfeer warmt op, diversiteit verdwijnt, de kloof tussen rijk en arm wordt steeds groter, geweld en onrust nemen toe en veel van voor ons voortbestaan vitale voorraden zijn al over hun hoogtepunt heen. Voorspellingen van het tijdstip waarop het kantelpunt zal worden bereikt zijn inmiddels bijgesteld van ‘ergens aan het einde van deze eeuw’, tot ‘halverwege deze eeuw’, tot ‘waarschijnlijk toch al binnen tien of twintig jaar’.

De queeste naar een kwantumsprong in het menselijk handelen is de zoektocht  naar de schepping van een beschaving die zes en een half miljard mensen in staat stelt waardig en eendrachtig met elkaar en de natuur samen te leven.

Het is zeer wel mogelijk dat het kantelpunt zich al aandient aan het eind van het jaar 2012, het in zoveel profetieën genoemde omslagpunt in het menselijk rentmeesterschap van deze planeet. In ieder geval zal het zich voordoen tijdens het leven van de meesten onder ons.

Wanneer het ook komt, we zullen nu iets moeten ondernemen om er zeker van te zijn dat het niet zal uitdraaien op een aanloop naar totale ineenstorting, maar juist een doorbraak zal zijn naar een vreedzamere en duurzamere wereld.

* Ervin Laszlo, oprichter van de Club van Boedapest en aangesteld voorzitter van ‘GlobalShift University (www.globalshiftu.org)’, auteur van meer dan 400 papers en artikelen en meer dan tachtig boeken waarvan het meest recent zijn: “Kosmische Visie, wetenschap en het Akashaveld” (2007) en “Kwantumsprong in het Wereldbrein“ (2008), en medeoprichter en president van de raad van toezicht van de WorldShift Foundation.

Posted: 01/20/2008 | Written: 01/17/2008

De originele tekst staat HIER

Advertentie

264 gedachten over “De kwantumsprong in ’t menselijk handelen

 1. Phatos phatetisch opgezwollen werkelijkheid is doodgegaan ode aan Ramses Shaffy de Goden van Egypte Joden en Griekenland en de tijd tikt nog even door.Waar blijft het werkelijke nieuws.

 2. Hep je vanavond niet de lelijke vibraties gehoord phatetische klanken die ode brengen.
  Kunstenaarrrs die Ramses nadoen.
  Waar is het werkelijke nieuws en staan wij niet op of blijven wij ons vermaken er zijn nieuwe vibraties beschikbaar voor wie kijkt buiten dit toneel.

 3. Het goede nieuws is einde aan het phatetische. waarheid is wat wat waar is. de signalen worden steeds helderder dat het niet buiten ons is maar in ons.Ik verlang hier naar, grip
  is is een niet onderschatte rol daarin .Nieuwe vibraties wat al oeroud is herinner je het zit in mij en ons

 4. @Jan Pedofielie is een teken van zieke geest.
  Angst voor echt liefde en gelijkwaardige partnership.
  Pedofielie is bestemd voor mensen die eigenlijk dominantie zoeken en geen liefde aan durven.

 5. @ea: ‘een zieke geest’. Pedofilie en incest zijn vaak doorgegeven van ouder op kind. Het is taak om deze cirkel te doorbreken. Het verhaal niet als geisolleerd ‘iets’ te zien! Het heeft dus naar mijn idee niet zoveel met ‘durven’ te maken; het heeft te maken met aan-kunnen! Waarom zoek je dominantie..?? Omdat je jezelf groter wilt maken dan je je voelt!

 6. @guido
  Pedofilie is anunaki destortion field. De zoveeste afwijking van de anunaki. Het klinkt misschien als ver van mijn bed show, de destorded field of the anunaki, maar onder anderen in het programma van de Oligvie kwam dat weer eens naar voren, hoeveel mensen mee te maken hebben.
  Brr, hele kerken zitten mee vol en de regering is ook al pedofielen, VVD Damiak affaire en recent franse regering die het openlijk heeft toegegeven. Het is werkelijk schrikbarend om te kijken naar al die gekken in de religiouse en politiek leiding.

  Ik kan niet wachten tot die lui weg zijn! (R)Evolutie!

 7. En ik kan niet wachten tot die verziekte zielen uit hun lijden verlost worden….Serieus ik weet niet door wat je bent bezeten, maar iemand die deze gruweldaden tegen de meest onschuldige onder ons mensen, namelijk kinderen kan aandoen en zo kan pijnigen en zo veel leed toe kan brengen, is voor mij de een van de weinige maar gerechtvaardigde redenen om WEL voor een doodstraf te zijn!

 8. ok guidò, en Necrofielie dan? Ook van ouder op kind overgegaan…Gaat lastig he daar een necrofiel een lijkenneuker is! ja om te transformeren dient ment haar bewustzijn boven de dualiteit te stijgen! maar de negatieve ego gebonden mens in haar meest negatieve/kwade vorm als pedo-/ of necrofiel, is met al mijn liefde voor MENS niet noodzakelijk om HIER te zijn in de aardse transformatieprocessen! Zij dienen te zijn bij gelijkgestemden in een hele lage vibratie/frequentie/dimensie! Zij kunnen niet eens bestaan en begrijpen! Ja, Zij die leed overdragen door het eigen leed wat zij hebben ondergaan maakt hen nog geen slachtoffer van de daden die zij zelf verrichten! ZIJ wisten als slachtoffer dat wat hen overkwam NIET kan! Er zijn HEEEEEEL veel voorbeelden van mensen die eenzelfde verschrikking hebben doorgemaakt die op hun beurt een enorme bijdragen leveren aan een positieve verwerking van dat leed bij zichzelf en anderen ipv dit een naaste aan te doen! hoe ging dat spreekwoord ook alweer, wat u niet wilt dat u geschiedt doet u dat dan ook de ander niet… doet u dat wel dan bent u net zo als die of datgene wat u zo heeft verracht!

 9. @Galliléon

  B kan een gevolg zijn van A, maar ook van een derde verschijnsel C. Volgens mij is er nog te weinig over bekend om een definitie uit te trekken. Zei Osho niet eens “de mens komt op Aarde om kennis te maken met de opperste staat van ontkenning”? En van die toestand is een necro het aanschouwelijk voorbeeld. Dat zou veel verklaren.
  Ik weet trouwens niet zeker meer of het Osho was.

 10. @Jerry

  ja dat is er net zo eentje als: de reden van aanwezigheid van ilussie is om de waarheid te kunnen bekrachtigen….

  Ik vind het vaak een moeilijk vraagstuk wanneer er ethische waarden om de hoek komen kijken!

  In mijn ogen zijn kinderen de toekomst en de toekomst is heilig, zo ook kinderen. Zij dienen in alle vrijheid en vrije wil in hun opgroei door de voorgaande generatie de handvaten aangereikt te krijgen om zo zichzelf te leren kennen en zich de mogelijkheid kunnen bieden om de potentie en talenten per individue tot volledige wasdom te brengen.

  De verloren zielen die zich verlagen tot dat soort daden kunnen dus geestelijk niet functioneren, of wijken af of zijn bezeten van kwaad(hoe je dat ook verder zelf wil invullen..) waardoor zij fysieke daden begaan en een leven van één zuiver mens dat aan het begin staat van zijn/haar leven volledig verzieken en uit de volledige baan trekken die dat mensje uit vrije wil zou hebben gevolgd! Die onmensen hebben vaak meerdere slachtoffers! WIJ dienen te zorgen dat slachtoffers altijd melding kunen en durven te maken zodat wij kunnen zorgdragen dat deze lage energieen verdwijnen van deze aarde en er uiteindelijk meer zielen zijn die enkel vanuit een gezonde geest en spirit denken en leven!

  Ja Jerry ik ben het met je eens dat er tussen oorzaak en gevolg net zoveel stappen kunnen zitten als van AtoZ, maar IEDER mens die werkelijk van een goede en zuivere aard is zal de daden waarvan hij/zij zelf slachtoffer is geweest nooit voortzetten op een ander!

  Osho heeft mooi werk verricht hier, lao tse is eenzelfde leraar des mensen, zijn werken trekken mij persoonlijk meer door de eenvoud en het tijdspad waarin hij zijn weten beschreef! Mooi van osho is natuurlijk dat je zijn stemgeluid kan horen door zijn recentere leefperiode op aarde!

 11. @Galliléon

  Om het deels met jou woorden te zeggen, de verloren zielen die zich verlagen tot dat soort daden bevinden zich in een toestand van totale ontkenning nagenoeg ontdaan van elk mogelijk referentiepunt m.b.t hun werkelijke indentiteit.
  Dat is een neerwaardse afscheiding creërende spiraal die je overal om je heen tegenkomt.
  Wat die afscheiding tussen jouw en die necro in stand houdt is ontkenning, ook van jou kant.
  Zelfs als je denkt zeker te weten dat je in je evolutie nooit in zijn schoenen hebt gestaan.

 12. WOW Jerry,

  Mooi geformuleerde conclusie!

  Als ik even de “formule” zou vertalen zoals je schetst;

  de afschijding tussen de afkeer tegen pedofilie en necrofilie is er door ontkenning van het bestaan of de aanwezigheid er van, van mijn kant(in dit geval).

  Ik zelf heb in dit leven gelukkig met geen van beide een ervaring en houdt dat graag zo! Of dit in mijn evoltie ooit wel de revu heeft gepasseer weet ik niet, maar dan zou ik er waarschijnlijk anders op reageren(in visueel en emotioneel opzicht, wat vaker gebeurt bij mensen die een kherkenning hebben van een gebeurtenis uit een vorig leven))

  Ik weet WEL van het bestaan er van en het leed wat het met zich mee brengt, door informatie en media wat er over tot beschikking is en tot mijn is gekomen en waarover ik een conclusie heb getrokken.

  MIJN idee en conclusie is totale verwerping van dit zoals god de satan verwerpt.

  van alles wat wij als mensheid aan dualiteiten hebben ervaren heb je in beide polen een maximaal extreme. DUS een maximale negatieve manifestatie van een dualiteit en een maximale positeve manifestatie van de dualiteit.

  Mag duidelijk zijn onder welke noemer ik het besprokene schaar! een der maximaal negatieve manifestaties van fysieke liefde.

  N0U zijn er voor een mens vele facetten van dualiteiten voor handen om het inzicht te verwerven, watnodig is om een completering of verlichting van eenzelfde aard te realiseren ZONDER het maximale van een dualiteit te doorleven!

  Het kan zijn dat mensen voor bepaalde situaties een “helder weten” hebben om in die situatie te beslissen, en altijd maar de juiste keuze te maken! Of juist het ontlopen van een onnodige dualiteit door weten wat de aangenomen consequentie is van het ervaren van die dualiteit!

  Ik WEET dat de verschrikkingen waarover wij nu spreken GEEN toevoeging zijn in de ontwikkeling van de mens en deze enkel zijn toe te dragen aan mensen die zelf ten prooi zijn gevallen aan het ultieme kwaad, dit zelf zijn geworden en dit tentoonspreiden aan de meest onschuldigen.

  IK hoef daarvoor nooit in die schoenen te staan ik weet door mij enkel een aantal vragen te stellen zoals; welk doel dient deze dualiteit voor de mens? wat is deze manifestatie voor een “gebruik” voor het welzijn van enkel het collectief, of enkel die van het individue? of enkel voor individuelen die voor het collectief zijn, of enkel de individuelen die hier voor zichzelf zijn? of enkel die individuelen die hier zijn om belangen van een ander te dienen? Of voor hen die het belang van hogere doelen dienen?

  Ik denk juist doordat ik de aanwezigheid van deze gruweldaden erken, het mij de ruimte geeft om er een inzicht over te krijgen! en mijn continue afkeer er tegen juist als een bevestiging kan zien dat dit thuishoort bij hele zieke en verweggezakte zielen hoort en niet bij de norm.

 13. Vanuit ons perspectief is het moeilijk te aanvaarden maar alles heeft een functie.
  Niets in de natuur is er voor niets Alles wat zich openbaart mag zich openbaren.
  Er is geen grassprietje dat beweegt zonder dat de Bron dat wilt .Onvoorwaardelijke Liefde
  is de sleutel .Deze sleutel is ons perspectief ,om de in onze ogen waanzin die zich mag afspelen op aarde te verdragen. Vergeet niet we leven in deze derde dimensie met ons afgescheiden ego deze dimensie is volmaakt onvolmaakt

 14. @Galliléon

  Nou nee, norm zal het ook niet snel worden, maar hebben zulke personen liefde nodig volgens jouw, of een pil en een trap na, of allebei…? Ik bedoel, denk je dat het mogelijk is bewust te zijn van je werkelijke indentiteit en tegelijkertijd dergelijke daden te plegen? Dus eigenlijk bewust deze dingen te doen? Ik persoonlijk denk van niet.

 15. true jan…so true…

  maar de volmaakte imperfectie van deze 3e dimensie bied wel een mogelijkheid en een vrije wil tot keuze! ONGEACHT de ervaring die een 3e dimensie dualiteit met zich meebrengt!
  En als we dan de sleutel in handen heb om te zien en te ervaren wat de verschillen zijn tussen de waanzin en de zuivere liefde, we hebben de sleutel om dualiteit te overstijgen, we hebben de sleutel om welzijn te leven ipv enkel na te streven, en het is er op veel te veel locaties op aarde toch nog steeds niet… NIET omdat mensen niet kunnen doen of niet willen doen of niet begrijpen. maar meerendeel NIET weten hoe te doen en daarom niet durven! als de meerderheid namelijk zou weten wie er allemaal enkel voor het collectief manifesteren en op welke wijze, vallen zij die enkel een individuele of een elitaire agenda nastreven zo door de mand want zij resoneren niet met de gelijkgestemde frequentie van zuivere intenties en manifestaties…

  mvdg gallileon

 16. @Jerry,

  liefde=waarheid en volgens mij is die echt niet de liefelijkheid zelve…

  werkelijke identiteit? wat bedoel je nou? zij die durven toe te geven dat ze niets weten en gaan zoeken. Of zij die dondersgoed weten maar gewoon doen…of is dat niet mogelijk volgens jouw? mensen die zich hebben verbonden aan religie en de grootste daden van satan uitvoeren….HMMM NEE sorry ik ga ver mee en ben zeer openminded en ja er zullen er ook een aantal zielen tussenzitten die besef hebben van hun daden en hun verdere leven slijten met het weten dat wat zij hebben aangericht veel leed heeft gedaan. er zijn er zat die keer op keer op keer hetzelfde uitvoeren omdat zij blijkbaar genoegdoening treffen aan duivelse daden… ja en dan heb je een beetje problemen met je identificatie van je werkelijke persoon? echt niet dan ben je een vertegenwoordiging van kwaad en negatieviteit die de mens geen enkel belang meebbrengt en dus hoe eerder die energie niet meer fysiek aanwezig is des te snellen het licht zich kan manifesteren.

 17. Houd moed de weg is niet eenvoudig als je door krijgt hoe we gemangeld worden.
  Houd vol je bent al zover gekomen in de kalender Weet ego je gaat stuk lopen het kan niet anders DE wereld wordt in rap tempo afgebroken bewust worden wij in de vermeende chaos gestort dit wordt gedaan om de weg vrij te maken voor 1 wereldleider die ons komt redden let maar op .De wereldleider wordt door ufo’s begeleidt oei wat zijn deze goden groot ze lijken lief.
  Komen zij ons ook helpen? Oh wat zijn we in wanhoop, opgejaagd geen enkel perspectief meer voor de toekomst rijp om geoogst te worden maar door wie die hele krachtige wereldleider met zijn goden in die prachtige ufo’s NEE ego jij gaat jezelf redden keer naar binnen open je hart voor de Goddelijke Mens ga staan in je kracht geef hem niet weg aan iets buiten jou, ze hebben ons al duizenden jaren belazerd en zullen het nu weer doen.Keer naar binnen de Goddelijke Mens weet precies hoe het in deze laatste dagen moet handelen dit is onze grote rijkdom die wij in ons dragen.De wereldleider die op gaat staan met zijn goden hebben een hele belangrijke en goede taak bij ons ontwaken. Heb vertrouwen in je ware Zelf laat je verrassen voor het grote wonder dat jii bent.

  Aanvulling het is voor mens heel belangrijk om zijn geschiedenis weer te herinneren want ergens in de geschiedenis is er iets gebeurt waardoor wij zo afgedreven zijn van onze Ware Bron

  Oei wat groot

  De nephiliim? zie link
  http://www.theorionconspiracy.com/html/giants.html#

  Leuke documentaire op discovery
  http://video.google.com/videosearch?q=giants+myth+and+mystery&www_google_domain=www.google.com&emb=0&aq=1&oq=giants+my#q=giants+myth+and+mystery&www_google_domain=www.google.com&emb=0&aq=1&oq=giants+my&qvid=giants+myth+and+mystery&vid=-2813147212043078106
  Nog enkele links waar je meer informatie op kan vinden p.s Smithsonian is een enorm instituut met vele musea in Amerika zij schijnen er heel erg bij betrokken zijn Wat ik merkwaardig vind is dat je er in de main stream media eigenlijk niets over hoort zal een reden voor zijn.
  http://www.anomalies-unlimited.com/Races.html
  Scroll even op de link van burlingtonnews naar pagina 2 op de linkerkolom kun je afbeeldingen aan klikken.
  http://www.burlingtonnews.net/smithsonian.html
  http://www.bibleufo.com/humanphenom6.htm
  http://www.freerepublic.com/focus/f-news/720497/posts

 18. @GalliLéon
  heb vertrouwen het komt goed………er zullen mensen niet meekunnen,maar zij zijn er dan ook nog niet aan toe,daar zul je je aan moeten overgeven.straal je licht en je liefde! Er komt een moment dat……

 19. Let’s beam UP: marcel, paul, lianne, guido, GalliLéon, jerry and jan’

  ITS TIME TO PROSPARE TO OUR FINAL DESTINY ! IN ODINARY LOVE AND LIGHT STRENGHT.

  Signed GF

 20. Wordt wakker doe je drie ogen open en vraag het licht van de bron het licht daar, in je.
  Vraag erom met een liefdevol hart naar al wat is. Vergeef jezelf vergeef anderen.

 21. Quantum Sprong in Informatie Communicatie Technologie?!

  In 15 seconden ervaringswijsheid van 1000 mensen tegelijk raadplegen?

  Toevallig kwam ik net de ‘GriepsgevoelsMeter’ tegen van het nrc web journaal.
  Ongeveer 3300 mensen hebben hier door middel van een paar steekwoorden hun ervaringsgevoel samengevat.
  Het grote Display laat at random op hoog tempo alle indrukken de revu passeren.
  Er kan ook nog gefilterd worden op een aantal criteria zoals leeftijd en of je wel of niet de griep al achter de rug hebt.
  Persoonlijk heb ik het gevoel in 15 seconden bij gepraat te zijn door duizend mensen tegelijk.
  Is dit een Nieuwe vorm van communicatie?!
  Ik ben nogal een ‘beelddenker’ en heb de indruk dat je op dit display als beelddenker heel snel veel info kan opnemen.
  Misschien dat het wel aan de psychologie van de lezer ligt wat je er in ziet.
  Of ben ik de enige die leest dat bijna iedereen het gevoel heeft beduveld te worden door de reguliere hoofdstroom media?

  GriepgevoelsMeter
  http://www.nrc.nl/achtergrond/article2404916.ece

 22. Beste HyperAlert,

  Eerlijk gezegd had ik het gevoel alsof we gefaald hadden, aangezien er zoveel prikjes zijn ingespoten. Nu ik de kreten op deze GriepgevoelsMeter heb bestudeerd denk ik dat we met elkaar er toch in zijn geslaagd velen kritisch te laten kijken naar de eenzijdige berichtgeving hierover in de gecontroleerde media. Vooral een analyse per doelgroep maakt voor mij veel duidelijk.

  De griep is blijkbaar een gewoon mild griepje. Maar is het prikje even onschuldig?

 23. Hoi welcome back from L’Afrique Orange Johan Oldenkamp!

  Niet alleen de mensen worden grootschalig massaal ‘preventief’ bespoten tegen ziektes.

  De uiterst dunne lijn tussen inspiratie / innovatie en massa manipulatie;

  Een paar dagen terug heb ik een ‘conspiracy’ stukje op het net gelezen over kleinschalige landbouw als bedreiging voor zittende beheersende machten. Niet alleen in het Sovjet tijdperk maar ook hier in het Westen is het bezit van een eigen stukje landbouwgrond kennelijk een onverdraaglijke daad van onafhankelijkheid. Op televisie was gister te zien dat de appel markt in Nederland volledig verziekt is door schaalvergroting en het inkoopbeleid van de supermarkten. De natuur getrouwe vraag en aanbod afslagmeter waar nog kort geleden honderden onafhankelijke kleinere kwekers hun producten kwijt konden tegen redelijke prijzen is ingeruild voor een oligarchische heerschappij van een handjevol groot inkopers die alles en iedereen kunnen afpersen tot ver onder de productieprijs.

  ‘Innovatie’ (afhankelijke maken) van Westerse landbouwer:

  “In their quest for wealth, the Rothschilds did not overlook either the small farmer or the stockpiling and wholesaling of grain. They developed a “farm loan” system which has been the curse of the farmers for more than a century. R.F. Pettigrew noted in the British Guardian, “This system of banking (causing the ultimate ruin of all those who cultivate the soil) was the invention of Lord Overstone, with the assistance of the Rothschilds, bankers of Europe.””

  http://www.bibliotecapleyades.net/sociopolitica/world_order/WorldCh01-1.htm

  ‘Innovatie’ (afhankelijk maken) van kleinschalige Russische Kulak landbouwer:

  “The Bolshevik Revolution was totally organized and financed by Illuminati bankers (Schiff, Rockefeller, Warburg etc.) and the German government, which they controlled. Anthony Sutton found that 95% per cent of Soviet technology came from the US or their allies. He said the Communists couldn’t have lasted “one day” without Western aid. While pretending to be engaged in a “Cold War,” the West actually provided billions in direct military and economic aid to the Soviets. How else have a war? A quarter million tractors were needed for the “collectivization” of the Kulak farmers land. With financing from Kuhn Loeb, 80 US companies participated in building three huge tractor factories. These were also used for building tanks.”

  http://www.bibliotecapleyades.net/sociopolitica/signscorpion/signscorpion.htm

  “Oranges originated in Southeast Asia. The fruit of Citrus sinensis is called sweet orange to distinguish it from Citrus aurantium, the bitter orange. The name is thought to ultimately derive from the Sanskrit for the orange tree, with its final form developing after passing through numerous intermediate languages. In a number of languages, it is known as a “Chinese apple” (e.g. Dutch Sinaasappel, “China’s apple”).”

  http://en.wikipedia.org/wiki/Orange_%28fruit%29

 24. De berichten in de media zullen steeds gekker duisterder worden zie het als een zegen .
  Het is om ons wakker te schudden duizenden jaren van overheersing komt aan het licht.
  De finale zal me een spektakel worden een grote oogst. Welke keuze maak je angst of
  liefde .Het zal steeds sneller gaan de media gaat met zijn berichten het ego totaal overspoelen ze programmeren je vibratie als aangeschoten wild wordt je nog verder opgejaagd . Kom thuis nu voel de liefde denk er niet over voel .Hier is jouw bijdrage aan de wereld laat die liefde stromen het is het beste wat je nu kunt doen De strijd in de buiten wereld is niet jouw strijd het is Godsplan Het is jouw plan om thuis te komen bij je Ware Zelf voel maar de vreugde en dankbaarheid wees blij je bent veilig de grote verontrusting is voorbij je bent vrede. Waar kies je voor angst of liefde.We leven in een zegen volle tijd.

 25. @jan

  Ik wilde eigenlijk zeggen, liefde laten stromen is lastig omdat gedachten met enige regelmaat in de weg lopen.
  Maar terwijl ik dat aan het typen was bedacht ik me ineens dat de intentie liefde te laten stromen genoeg is om het op gang te brengen.
  *doet een rondedansje*

  Ik kies liefde 🙂

 26. @Galliléon

  Met werkelijke indentiteit bedoel ik het grote tijdloze multi-dimensionale licht der lichten in ieder lid van de co-creator gilde. (al dan niet gedoof)
  Met respect, maar ik vind je zienswijze een tikje te orthodox.

 27. @ hee Jerry
  alles okee!, met jou ook?
  nou ik denk dat onze goor zo gek nog niet is.De waarheid is hard,maar rechtvaardig. Wij moeten helaas door schade en schande ons licht weer herkennen en erkennen. en ik schrijf helaas, omdat ik ervan overtuigd ben dat er tijden waren dat het kwaad niet de overhand had en wij als mensen in harmonie met elkaar geleefd hebben.
  Omdat het Licht op aarde nu weer toeneemt, neemt ook het kwaad toe, en ja kies je voor de rode of de blauwe pil……Ik Ben bang dat er mensen zijn die geen ziel meer hebben.
  Door ons licht en onze liefde te laten stralen overwinnen we het kwaad zowel hier op aarde als in de lagere astrale wereld(en). Dus Jerry zullen we even shine-en!
  groetjes terug!

 28. @Jan

  Mensen? Zijn dat individuen zonder sex-leven, want personen die regelmatig gemeenschap met zichzelf hebben laat Petrus er ook niet in?

  Parate viam Domini (Bereidt de weg des Heren)

Geef een antwoord

Deze site gebruikt Akismet om spam te verminderen. Bekijk hoe je reactie-gegevens worden verwerkt.