Advertentie

De seksuele gevangenis..


x

 

Ach gij Mens, God, Godin en Ster,
Gij zijt nabij maar ook zo ver,
Uw zuiver licht straalt overal,
Uw zielekracht zo puur als ‘t heelal,

Gij was verloren en zonder thuis,
Geloof is heen er was geen kruis,
Bij’t valse geroep van de dertiende maan,
Zijn uwe naasten verloren gegaan,

Moest een ieder dan zo nietig zijn,
Zoveel lijden en zoveel pijn,
Een nieuwe tijd zal ons het leren,
Waarin de soort het mag proberen,

De grote soort uit vroeger dagen,
Om al wat u bent te belagen,
Ach Gij Mens,’ t is Uw gevecht,
Maar zijt gerust het wordt beslecht,

Gij heeft zoveel licht gekregen,
Gij verlicht de duistere wegen,
Ook zult gij strijden met open vizier,
Met puurheid verslaat gij dit hongerig dier,

We zullen dicht bij ons zelf staan,
Het beest gebieden zijnsweegs te gaan,
Gij zult hem verjagen die helse termiet,
Rap zult gij herstellen van pijn en verdriet,

Echt mooi Mens, God en Godin,
Gij ziet straks het einde en ook het begin..!!

Willem van Prooijen

x

x

ballet-balance

x

x

De seksuele gevangenis, geperverteerde wereld

2016 © Arend Zeevat/deze versie WantToKnow.nl/.be

x

Animal-Spirituality-Humanity-HealingIn onze overmatig geseksualiseerde en vooral geperverteerde wereld is het maar al te gemakkelijk om opgesloten te raken in een onbewuste gevangenis van primair dierlijke instincten en drijfveren. Aan alle kanten worden we (mannen) voortdurend geprikkeld door verleidelijke reclamebeelden van vrouwelijk schoon, die een ogenschijnlijke belofte inhouden van een ultiem te bereiken geluk. Een soort van zevende hemel, die echter ver van de dagelijkse realiteit van de intieme relatiebeleving van een meerderheid der mannelijke wereldbevolking afstaat en die zij nooit zullen bereiken. Vooral omdat het een illusie is.

Een geperverteerde vorm van de Islam heeft potentiële martelaren met hun eigen variant daartoe geïndoctrineerd, betreffende het vrouwelijk schoon dat hen wacht na actief in de uiterlijk gerichte ‘Jihad’(?) de dood te hebben gezocht. De heersers dezer wereld, die menen de mogelijkheden en middelen te hebben om die zevende he(me)l in hun beleving dichterbij te brengen, laten zich ook misleiden door de illusie van hun geperverteerde lusten. In dat soort seksualiteitsbeleving is het verkrijgen van een machtsgevoel ten koste gegaan van de beleving van intimiteit.

Intimiteit houdt in mijn beleving in, dat twee mensen zich wezenlijk en onvoorwaardelijk op verschillende niveaus met elkaar verbinden, met behoud van de eigen identiteit. Dit is iets anders dan een symbiotische relatie. Daarbij gaan mensen volledig in elkaar op en verliezen hun eigenheid, omwille van een wederzijds onvrij makende onbewuste afhankelijkheid. Deze afhankelijkheid is op psychisch/emotioneel niveau voornamelijk gebaseerd op een invulling van de in de eigen jeugd opgedane emotionele tekorten. Van de partner wordt dan onbewust verwacht dat die de ervaren emotionele gaten invult.

Economie in relaties
We leven in een wereld waarin de economie c.q. zakelijkheid tot dictatuur is geworden. Economische handelsprincipes van kopen en verkopen, zijn ook een substantieel onderdeel geworden van de sociale relatievorming tussen mensen. Ik geef jou wat jij nodig hebt, maar dan verwacht ik wel dat ik in ruil van jou terugkrijg wat ik nodig heb. Een bijna karikaturaal voorbeeld hiervan is, de jongere vrouw die zichzelf lichamelijk verkoopt aan een oudere rijkere man, omwille van een potentiële erfenis op haar naam.

Of de man die bereidt is om zijn onafhankelijkheid en zelfstandigheid op te geven voor het tussen de lakens krijgen van een vrouw. Ditzelfde principe werkt echter op een subtieler emotioneel niveau in de relatievorming tussen vele mannen en vrouwen en werkt ook door in bijna alle soorten relaties tussen mensen, zelfs vermeende vriendschappen.

enlightened sexualityWat is seksualiteit?
Men kan zich de vraag stellen: Wat is seksualiteit nu eigenlijk en in hoeverre hebben wij kennis van en voeling met dit thema op het meest wezenlijke niveau? Seksualiteit is verbonden met de meest fundamenteel menselijke scheppingsdrang, die op fysiek niveau vorm gegeven wordt. Dit houdt in dat het een uiting is van de door het Scheppend Principe aan de mens geschonken mogelijkheid om een medeschepper te zijn. Schepping heeft alles te maken met de wil. De wil om iets nieuws toe te willen voegen aan dat wat er al is. Iets nieuws houdt in, dat het er nog niet eerder is geweest.

De wil tot het scheppen van iets nieuws kan logischerwijs niet voortkomen uit het oude, uit wat er al is. Dit zou immers een kopie zijn van een combinatie van oude vormen. Het is juist dit kopiëren van oude vormen, dat er voor gezorgd heeft dat de menselijke evolutie dreigt vast te lopen in een gemanipuleerde verstarring van voorgeprogrammeerde controleerbaarheid. Op sociaal-maatschappelijk vlak kunnen we dit waarnemen in een door economische- en machtsbelangen compleet vastgelegde maatschappelijke structuur, die ten aanzien van de sociaal-maatschappelijke vormgeving telkens meer van hetzelfde produceert.

Dit zorgt er voor dat werkelijk vernieuwende scheppingsdrang onmogelijk wordt gemaakt zich te uiten. In onze materialistisch ingestelde wereld betekent dit tevens, dat de basis van de menselijke scheppingsdrang op fysiek niveau ook volledig controleerbaar is gemaakt. De gehele beeldcultuur in media- en reclamewereld is gericht op een veruiterlijkende verslaving aan de fysiek gerichte seksualiteit. Hierdoor worden de oorspronkelijk geheiligde seksuele scheppingskrachten volledig geperverteerd.

child abuse kindermisbruikPornografie, pedofilie en alle andere uitwassen op het gebied van seksualiteit zijn allemaal bedoeld, om de mens aan instinctief en onbewuste doodsheid scheppende krachten te kluisteren. (zie ook DIT artikel over reïncarnatie) De hoogste geestelijk scheppende energie is op deze wijze door de duistere krachten, die zich van deze planeet hebben meester gemaakt, gekoppeld aan de laagste vorm van onbewuste instincten. Een uiteraard zeer gesimplificeerde, maar toch leuke weergave van het economische spel tussen mannen en vrouwen is te zien via de volgende link naar een powerpoint: Hier

Door moderne technologie is de mogelijkheid geschapen om de menselijke reproductiemogelijkheid op fysiek niveau, zelfs volkomen overbodig te maken. Het is nu mogelijk dat het menselijk lichaam en ook een zekere vorm van innerlijke ‘zielsmatige’ structuur, op een volledig kunstmatige wijze tot stand worden gebracht. Daarmee wordt de seksualiteit tot een onnodige activiteit. Maar dit betreft het fysieke niveau. Natuurlijk is met de fysieke seksualiteit een innerlijk psychisch/emotionele component verbonden en op een overstijgend niveau een spiritueel aspect.

Reductionisme
We kunnen dus twee naast elkaar opererende maatschappelijke fenomenen waarnemen. De ene is er op gericht om de seksualiteit door pervertering tot een dierlijk instinctief iets te maken. De andere is er op gericht de seksualiteit als reproductief proces buiten te sluiten. Bij het eerste gaat het om het versimpelen van de seksualiteit tot het lustprincipe en bij het tweede om het versimpelen tot een functioneel principe, dat op efficiëntere wijze door een andere wetenschappelijk uitgedachte functionaliteit vervangen kan worden. Daarmee heeft de wetenschap de volgende Oud Perzische spreuk uit de Zend Avesta zeer letterlijk op een materialistische wijze vormgegeven.

Draag het licht naar de aarde.

O mens, gij zijt tussen het licht en de duisternis geplaatst.

Wees een strijder voor het licht.

Houdt van de aarde,

zodat zij tot een stralende edelsteen wordt.

Herschep de plant.

Herschep het dier.

Herschep u zelf.

De gangbare wetenschap draait alles 180 graden om. De bovenstaande spreuk is bedoeld om op een geestelijk niveau vormgegeven te worden. Door een vergeestelijkend evolutionair proces kan de mens zijn eigen vergeestelijkte staat van Zijn inzetten, om alle natuurrijken op deze planeet ook te helpen zich te vergeestelijken. De biologisch-dynamische landbouw heeft als uitgangspunt, om door het gebruik van bepaalde organische preparaten een bijdrage te leveren aan het helpen vergeestelijken van de lagere natuurrijken en de wezens die daar in leven.

biodynamisch koehoornBiologisch-dynamisch..
Tijdens mijn werken in de biologisch-dynamische landbouw heb ik meerdere malen spuitpreparaten, in de vorm van het koemest- en het kiezelpreparaat, mogen maken en uit mogen brengen. Beide preparaten hebben een tijd lang in een koehoorn blootgestaan aan krachtenwerkingen uit de omgeving. Het koemestpreparaat wordt in een koehoorn tussen eind september en Pasen in de grond bewaard, om zo de aardse vormkrachten in zich op te nemen en te versterken.

Het kiezelpreparaat wordt eveneens in een koehoorn gedaan en de gehele zomer op een zonnige plaats blootgesteld aan de lichtwerking van de zon. Beide preparaten worden voor gebruik in een grote regenton met water vermengd. Tijdens dit mengen wordt er met een takkenbezem een uur lang in het water geroerd. Daarbij roert men een minuut lang met de klok mee, daarna tegen de klok in. Dit roeren doet men zo krachtig dat er een trechter/vortex tot op de bodem ontstaat. De zo ontstane vorm wordt door de tegenbeweging in chaos gebracht. Om vervolgens een nieuwe trechter/vortex te laten ontstaan, die de andere kant op draait.

Hiermee wordt dus door menselijk handelen een vorm geschapen, die een evenbeeld is van een geestelijk scheppende kracht en in het geheugen van het water wordt opgenomen (zie voor onderzoek betreffende de geheugencapaciteit van water het werk van Masuru Emoto) Het chaotisering- en herscheppingproces is een evenbeeld van het geestelijk cyclische scheppingsprincipe. Na het roeren wordt het koemestpreparaat over de bodem gesproeid, om de aardse vormkrachten in de planten te versterken. Het kiezelpreparaat wordt in de rijpingsfase van het gewas over de planten gesproeid, om de lichtwerking in de plant te ondersteunen.

Trias Satanica

Een van de vele voorbeelden van uiterst bedenkelijke Disney-uitingen. Onmogelijk dat dit door de 'keuring' bij Disney is geglipt.
Een van de vele voorbeelden van uiterst bedenkelijke Disney-uitingen. Onmogelijk dat dit door de ‘keuring’ bij Disney is geglipt. Dus bewust toegestaan..! (Lees ook de vertaling op deze site van Brice Taylor’s ‘Thanks for the Memories’)

Nu kan je je afvragen wat bovenstaande met seksualiteit te maken heeft. Welnu, het heeft daar alles mee te maken.. Omdat het koehoornproces, gebaseerd is op het inzicht dat een verbindende dienstbaarheid aan al dat leeft, zichtbaar en onzichtbaar, de menselijke evolutie en die van al het leven verder helpt. Het is een uiting en vormgeving van een diep gevoelde verbinding met al dat leeft. Tevens is het tegengesteld aan de houding van exploitatie en misbruik, die alle soorten van sociale relaties heeft misvormd. Dus ook de intieme, waarin seksualiteit een plaats heeft.

De in onze tijd geperverteerde seksualiteit is een wezenlijk aspect van deze misvorming. Een misvorming die er op gericht is om de verbindende kwaliteiten tussen het mannelijke en vrouwelijke, die zich in de seksualiteit kunnen uiten, geheel te verstoren. Ik zie seksualiteit (in haar huidige vormen), geld en macht als met elkaar verbonden en noem dit de Trias Satanica. Deze drie zaken komen in verschillende combinaties, of alle drie tegelijk voor in vele relaties en bepalen en misvormen deze.

Een actueel bizar voorbeeld van de doorgeslagen pervertering van seksualiteit, wordt weergegeven in dit artikel op RT. Daaruit blijkt dat men mensen uitnodigt om dit intieme proces tussen twee mensen, op een egocentrisch individuele manier in het openbaar uit te leven. Het artikel beschrijft dat een Engelse fabrikant van seksspeeltjes toestemming heeft gekregen, om middenin New York een masturbatiecel te plaatsen voor seksueel gefrustreerde mannelijke New Yorkers. Ook toont pervertering zich in de volgende erotiserende beelden op kermisattracties voor kinderen. Het in het onderwijs voortijdig opdringen van zaken die met seksualiteit te maken hebben aan kinderen op een te jonge leeftijd, werkt eveneens zeer ontwrichtend.

Zijn we inmiddels, zonder dat we het er ons van bewust-zijn, belandt bij 'a brave, new world'..?
Zijn we inmiddels, zonder dat we het er ons van bewust-zijn, belandt bij ‘a brave, new world’..?

Ontmanlijken en ontvrouwlijken
Sinds de tweede helft van de 20ste eeuw heeft de heersende club van bekende verdachten een sociaal beïnvloedingsprogramma op de wereldsamenleving losgelaten, dat bedoeld is om de menselijk sociale samenhangen volkomen te ontwrichten en te chaotiseren. Daartoe hebben ze middels opvoeding, scholing en mediapropaganda de seksuele identiteitsvorming bij opgroeiende kinderen en jong volwassenen in verwarring gebracht. Het door de CIA georganiseerde feminisme heeft een belangrijke bijdrage geleverd aan het onderdrukken van het vrouwelijke in vrouwen.

De economisch bepaalde vermannelijking, die daardoor bij vrouwen ontstond, heeft er tevens voor gezorgd dat het wezenlijk mannelijke in mannen ook werd onderdrukt. Het lijkt er op dat de als marionetten opererende overheden, bewust aansturen op een homoficering van de maatschappij. Het zal in ieder geval een bijdrage zijn aan de depopulatie en een voorbereiding op het volledig kunstmatig fabriceren van baby’s, zoals het boek Brave New World van Aldous Huxley ons toont. Het boek is verfilmd in 1980 en op Youtube in twee delen te zien.

Wanneer mannen niet meer weten wat wezenlijke mannelijkheid inhoudt en vrouwen niet meer weten wat wezenlijke vrouwelijkheid is, dan is de missie van de heersers ten aanzien van het kapen van de polaire oerkracht van de aardse schepping geslaagd. De aantrekkingskracht tussen de tegendelen van de oerpolariteit mannelijk/vrouwelijk, is gebaseerd op een noodzakelijke wederzijds verbindende aanvulling. Beide krachten zijn nodig om de schepping volledig te laten zijn en de evolutie te kunnen laten verdergaan, door het voortdurend hervinden van een verstoord en verloren gegaan evenwicht tussen beide.

bowie female maleWat het doel van de heersers is, is om het leven in al haar facetten en uitingsvormen plaats te laten maken voor de dood. In onze tijd krijgt dit steeds meer een transhumane gerobotiseerde vormgeving. De verbindende kracht van de oerpolariteit wordt door hen onherstelbaar verstoord. Waardoor de levenskrachten, die daarmee verloren gaan, ten goede komen aan hun vampiristisch satanische meesters. Alles wordt in haar tegendeel omgevormd. Mannelijk wordt vrouwelijk en vrouwelijk wordt mannelijk en uiteindelijk wordt het hom noch kuit. Het is dus aan ons om in onszelf, dat verstoorde evenwicht tussen de mannelijke en vrouwelijke krachtenwerkingen in onze ziel weer te herstellen.

Seksueel misbruik
Het seksueel misbruik van kinderen draagt op alle mogelijke manieren bij aan het verder realiseren van de hiervoor benoemde doelen. Traumatisering van kinderen op dit vlak staat garant voor de psychisch/emotionele misvorming, die het fundament vormt voor de sociale chaotisering. Over de emotionele gevolgen van het seksueel traumatiseren van meisjes is wel al veel bekend. Over die gevolgen bij jongens is dat beduidend minder.

Bij jongens zijn die gevolgen totaal levensontwrichtend en uiten zich onder andere in een twijfel aan de eigen geslachtelijke identiteit en problemen in de relatievorming met vrouwen. De bewustwording daarvan is een lange en pijnlijke weg, daar de traumatiserende ervaringen diep in het onderbewuste zijn weggestopt. Seksuele traumatisering is een middel om op een heel diep onbewust niveau angst, een chronisch wantrouwen en een totaal gebrek aan assertiviteit in jongens te implanteren. Daarmee is het een middel om mannen te controleren en ze uit hun eigen mannelijke daad- en scheppingskracht te houden.

De op deze manier toegepaste mindcontrol is, getuige de hausse aan openbaringen hierover in de laatste decennia, enorm wijdverbreid. En in alle lagen van de bevolking. Via deze link (HIER) is daar veel over te lezen:  Dat wat zich nu openbaart ten aanzien van het loslaten van seksueel totaal gefrustreerde ‘vluchtelingen’ in Europa, die op een waanzinnig grote schaal en ogenschijnlijk georganiseerd het vrouwen lastig maken, is tevens een aspect die de hiervoor benoemde agenda dient. Het mag dan ook duidelijk zijn, dat ook deze vluchtelingenstroom is georganiseerd. (HIER en HIER) We leven in een tijd waarin alles zich naar een climax beweegt, die een totale ontreddering en chaos moet veroorzaken.

Veiligheid en vrijheid
De toenemende chaotisering op alle maatschappelijke gebieden, staat borg voor het ineenstorten van de wereld zoals wij die hebben gekend. Oorlogen en het door gangbare media opgeblazen zogenaamde terroristenprobleem, dragen eveneens bij menigeen bij aan het toenemende gevoel van onveiligheid. Volgens het inmiddels bij velen bekende dialectische concept van probleem-reactie-oplossing, wordt door overheden en de hen beheersende bankiermeesters als oplossing een toenemend gemilitariseerde veiligheid aangeboden.

souls death sexual polarityDe meest fascistoïde dictatuur, die ooit op deze planeet is verschenen, staat op het punt geboren te worden uit satanisch geïnspireerde ouders, de bankierselite en ‘religieuze’ elite. Zij heeft zich weten te manifesteren op basis van angst, gepolariseerde tegenstellingen en daaruit voortvloeiende verdeel- en heerstactieken. Met behulp van de Trias Satanica hebben zij alle sociale samenhangen en verbindingen vernietigd en mensen volledig van hen afhankelijk gemaakt.

Oerpolariteit en -dualiteit..
Aan de basis van dit alles staat de gepolariseerde tegenstelling tussen de oerpolariteit van het mannelijke en vrouwelijke. Deze oerpolariteit is, zoals eerder benoemd de basis van de schepping. Wij kunnen bovengenoemde ontwikkeling alleen ombuigen, wanneer we op individueel niveau door intensief zelfonderzoek, de werking van het mannelijke en vrouwelijke in onszelf gaan ervaren. Het verstoorde evenwicht tussen beide in onszelf weer herstellen en vooral van onszelf leren houden, zodat we wat betreft de vraag naar liefde niet afhankelijk hoeven te zijn van een totaal gechaotiseerde buitenwereld. Als een ieder datgene leert te geven, dat hij/zij graag van een ander zou willen ontvangen, scheppen we met elkaar een wereld van overvloed en hebben geen banken, multinationals, dogmatische geloofsinstituten, autoriteiten en rationeel/analytische wetenschappers meer nodig.

“Zij die bereidt zijn om essentiële vrijheid
op te geven,
om een beetje tijdelijke veiligheid te kunnen krijgen,
verdienen noch vrijheid
noch veiligheid.”

Benjamin Franklin

Bevrijding uit de seksuele gevangenis
We leven dus in een tijd van toenemende chaotisering. Chaos heeft binnen de natuurlijke orde echter een zeer functionele plaats. Het is een overgangssituatie, waarin een oude vorm zich oplost om plaats te maken voor een nieuwe vorm. Een evoluerend bewustzijn heeft nieuwe vormen nodig om zich te kunnen manifesteren. De bekende slogan van de Vrijmetselaars ‘Ordo ab Chao’ (‘Orde uit Chaos’) , is een geperverteerde uiting van het bovenstaande. Zij willen de chaos initiëren omwille van de door hen gehanteerde heersersagenda.

Want als er in chaos geen ontvankelijkheid (vrouwelijk principe) ontwikkeld wordt voor een vernieuwende vormgeving (mannelijk principe), dan zal er geen levende en organische ontwikkeling meer mogelijk zijn. Dat is wat zij willen. De sleutel van de seksueel geperverteerde gevangenis waar wij ons in hebben laten vastzetten, ligt in de donkerte van ons onderbewuste.

sex robot

Ik wil een levende door de geest gedragen vernieuwende ontwikkeling, die een hoogstaande moreel/ethische basis als uitgangspunt heeft. Dus een respect voor al dat leeft en een dienstbare houding, voortkomend uit een onvoorwaardelijke liefde voor het leven in al haar uitingsvormen. Dit zal in mijn beleving alleen bereikt kunnen worden, door de in ons geprogrammeerde dualistische en nu totaal gepolariseerde mannelijk/vrouwelijke scheppingskracht tot basis te maken voor heelheid en eenheid in diversiteit.

Dit houdt in dat wij door een intensief zelfonderzoek voor onszelf duidelijk mogen krijgen, wat wij op individueel niveau met onze unieke kwaliteiten bij mogen dragen aan de voortgang van het evolutionair proces. Zelfonderzoek van de eigen zielsroerselen kan die sleutel van de seksuele gevangenis aan het licht brengen. Mijns inziens gaat het daarbij om de transformatie van een naar buiten gerichte wil in een naar binnen gerichte wil. Een wil om onszelf te willen helen, ons over te willen geven aan de wijzere scheppingskracht van het Universum en het leven in een dualistisch vormgegeven fysieke wereld om te zetten in een vanuit de geest geïnspireerde wereld. Wil jij dat ook?

Er is een weg uit de chaos! Ons van egosmetten gezuiverde hart is de routeplanner!

Arend Zeevat, januari 2016

76 gedachten over “De seksuele gevangenis..

  1. Peace, ga eens op bezoek in een Muslim land, gekleed zo als je er nu bij loopt, ten eerste krijg je de hypokriete weg kijker politie op je dak, en verder nu, bont en blauw geknepen als het niet erger is !

   Veel mannen lijden aan een psychische sex ziekte, geen zelf dicipline is ze niet geleerd, kijk hoe de vrouwen er bij lopen, gevangen in hun lappen stof,
   slechter behandeld als huisdieren !

   Dit hele gedoe gaat uitlopen op een drama, met velen is niet samen te leven !

  2. Je hebt gelijk Peace! Ik moet eerlijk bekennen, dat ik mij ook onvoldoende in de Keulen-zaak heb verdiept en mijn benoeming van de vluchtelingenstroom in relatie tot seksuele misdrijven, had moeten nuanceren. Bedankt voor jouw aanvullende en verhelderende commentaar.

  3. Arend , mijn excuses maar ik verschil hier van mening, voor mij was één vrouw verkracht al voldoende om dit te veroordelen, een verkrachting is een spychische moord, je vernietigt de ziel van een wezen.

   En dan al die lieden die zich geroepen voelen met hun zoet sappige verhalen, de boel te vergoeilijken, laat ze terplaatse gaan kijken, en praten met van die vernederde vrouwen, verschrikt om zich heen kijkend hun treurige menselijke bestaan verhalen !

  4. Helder Jenne. Maar als je dat youtube-filmpje bekijkt, dan wordt duidelijk dat ook hier de media weer een bijzonder kwalijke en vooral opblazende rol hebben gespeeld.

 1. Mooie stuk Arend, ben er blij mee !

  Van dualiteit gaat het over in éénheid, wij, mijn Carla en ik, zijn nu +/- 65 jaar bij elkaar, wij hebben alle facetten van het houden van, beleeft !

  ’t was niet altijd de zevende hemel, maar we hebben er altijd moeite voor gedaan, voor elkaar gedaan, uit respect voor onze liefde, en onze kinderen.

  Het gevaar kwam van buiten, de mensen die jalours waren op ons geluk, die probeerden een spaak in ons wiel te steken, het is ze niet gelukt.

  Mannen die vrouwen, het vrouw zijn niet respecteren, of niet willen respecteren, zijn een gevaar voor ons, en onze civilisatie, en ik zal dit ook nooit accepteren, ik heb genoeg van die arme stakkers gezien, een schande voor het mens zijn !

  1. Bedankt voor je reactie Jenne. Bijzonder dat jullie zo lang een mooie relatie hebben weten te houden. Betreffende hen die grensoverschrijdend zijn wil ik nog aangeven, dat ook zij op één of andere wijze misvormd zijn geraakt. Daarom lijkt het mij goed oom ook naar hen met mededogen te kijken, maar daarbij mogen best grenzen aangegeven worden.

  2. Arend.
   Mensen of dat nu vrouw of man is moeten elkaar gewoon respecteren en niets tegen de zin van wie dan ook doen.
   Aanranding,verkrachting mag gewoon nooit plaats vinden en zij die zich daar schuldig aan maken weten dat het strafbaar is dus ook dat ze het niet moeten doen.
   Door te schrijven dat ook naar de achtergronden van de daders gekeken moet worden is Bull shit.
   Niets maar dan ook werkelijk niets kan aanranding of verkrachting rechtvaardigen en zijn alleen maar motieven waardoor deze daders zich gesterkt zullen voelen.
   Daarom zeg ik het gewoon plat als ze zich niet gedragen mogen ze voor mij gecastreerd worden dan gaat het vanzelf over.

  3. Beste Arnold.

   Mij zul je niet horen zeggen, dat seksuele delicten getolereerd moeten worden of te rechtvaardigen zijn. Maar als we het soort rechtssysteem gaan toepassen, zoals jij dat voorstelt, gaan we al stevig in de richting van de sharia en het Joodse vergeldingsrecht van ‘oog om oog en tand om tand. Dat laatste maakt iedereen blind en rijp voor een kunstgebit. Die sharia wordt hier over het algemeen als nogal barbaars beschouwd.

  4. Arend.
   Is verkrachting dan niet barbaars?
   Wat zou dan volgens jou een gepaste straf/oplossing zijn?
   Zulke lieden met fluwelen handschoentjes aanpakken lijkt mij ook geen oplossing.
   Zij hebben geen mededogen met hun slachtoffers en weten dondersgoed wat ze doen daarom mogen ze wat mij betreft hard aangepakt worden.
   Je had het over grenzen en dat die best aangegeven mogen worden,maar die grenzen zijn er al want iedereen weet dat verkrachting strafbaar is en dat je die grens dus niet mag overschreiden,doe je dat wel en gaan we naar excuses zoeken dan verplaats je alleen maar die grens ten nadele van de slachtoffers.

  5. Arnold, het met primaire emoties reageren op dit soort zaken brengt een betere wereld zeker niet dichterbij.

  6. Arend.
   Daar kan je misschien wel gelijk in hebben,maar door alles maar goed te vinden onder het mom van ja maar hij heeft misschien wel een slechte jeugd gehad zal ook niet tot een betere wereld leiden.
   Begrijp me aub niet verkeerd Arend iedereen mag zijn/haar mening hebben en ik heb daar ook respect voor alleen zie ik het iets anders dan jij.
   Wel vraag ik me nog af welke oplossing jij dan in gedachten heb.

  7. Vaak wordt gedacht dat een slechte jeugd hebben automatisch leidt tot bepaald gedrag. Blijkt (gelukkig) niet altijd het geval.
   Ik ben het met Arnold eens dat duidelijk je eigen grenzen aangeven, heel gezond is 🙂
   Grenzen aangeven is volgens mij niet perse ‘primaire emoties afreageren’. Zelfs in de dierenwereld, worden eerst grenzen aangegeven en degene die toch over de aangegeven grenzen heen gaat, die is simpel de pineut.

   In feite is aanranden en verkrachten over de grenzen heengaan.

 2. Inmiddels ruim 20 jaren terug was ik 3 maanden door Nepal en India wezen rugzakken, grotendeels op eigen houtje om zoveel mogelijk in de cultuur te zijn. India is vrij preuts in die zin dat zowel in het straatbeeld, als op televisie en in de films geen naakt en sex voorkomt. De vrouwen zijn wel zeer vrouwelijk en sensueel gekleed en zien er graag verzorgd uit. Ook doen ze niet moeilijk met in het openbaar borstvoeding geven, ze hanteren gewoon heel andere normen en waarden dan de westerlingen.
  Toen ik weer terug in Nederland kwam kreeg ik een cultuurshock in eigen land, billboards met tieten en billen, televisies die alleen maar vlees lijken te verkopen omdat je jong en wild moet zijn. Het voelde aan als een matrixprogrammering die in die 3 maanden uit mijn systeem was ontladen en met een schok weer een upload kreeg. Pas als je een tijdje buiten het gekkenhuis bent geweest kan je pas goed zien en voelen wat een waanzin er voor normaal verkocht wordt.
  selling skin, selling god, the numbers look the same on a creditcard…

  1. Ik begrijp je ook niet verkeerd Arnold en respecteer jouw visie en heb het gevoel dat je de mijne ook respecteert. Wat oplossingen betreft, heb ik het gevoel dat het van belang is om de achterliggende oorzaken te doorgronden. Vandaar, dat ik dit artikel heb geschreven en gedeeld.

   Ik ben in ieder geval van mening, dat een rechtssysteem dat gebaseerd is op vergelding geen bijdrage is aan een betere wereld. Een rechtssysteem dat gebaseerd is op inzicht in verschillende sociale en universele wetmatigheden en waarheden, zal veel meer werkzaam zijn, Van daaruit zal men overtreders van bepaalde morele normen niet willen bestraffen, maar tot inzicht willen brengen m.b.t. hetgeen zij hebben gedaan aan een ander en daarmee aan zichzelf. Zodat ze van hun fouten kunnen leren. We zijn hier immers allemaal om te leren!

  2. Ja een hele juiste benadering, zo voel ik het ook, maar dat is waar wij aan bloot staan, de grote brain fuck, en het is in en in zielig, hoe de jonge mensen misbruikt worden en door de media en het grote geld.

   Toch wil ik even de nadruk leggen op, een verkracht mens, is psychisch vermoord, het is één je geest en je lichaam, en duidelijk van jouw, er wordt wel gemakkelijk over heen gestapt door sommigen, groet Jenne

  3. Arend.
   Het klopt dat ik ook jouw visie respecteer en ik moet eerlijk zeggen dat ik hier het gesprek over aangaan leerzaam vind.
   Alleen zoals jij het ziet dat overtreders moeten inzien wat zij misdaan hebben om herhaling te voorkomen zie ik toch ook iets anders.
   Op zich is weten en begrijpen wat je verkeerd hebt gedaan een goed iets alleen wordt dat in dit geval pas duidelijk na de overtreding.
   In dit geval ben ik van mening dat voorkomen beter is voor het te laat is en dat kan denk ik alleen maar door op voorhand bekend te maken welke maatregelen er getroffen zullen worden wanneer iemand toch in de fout gaat,dit klinkt misschien hard maar sommigen begrijpen nu eenmaal niets anders.
   Als iemand weet dat hij van zijn mannelijkheid ontdaan zal worden wanneer hij een vergrijp begaat zal hij wel twee keer nadenken eer hij de daad verricht.
   En dat geldt vooral ook voor kindermisbruik ook daarvoor vind ik deze straf niet te zwaar.

  4. Weet je Arnold, als je enig inzicht krijgt in de wet van oorzaak en gevolg, oftewel de wet van karma, dan is het een logisch uitvloeisel dat zogenaamde overtreders de gevolgen van hetgeen ze hebben veroorzaakt op een geestelijk niveau weer bij hen terug zullen zien komen. Op aards niveau zou je kunnen zeggen: Wie zonder enige zonde is werpe de eerste steen.

  5. De wet van Karma lijkt erop dat de dader achteraf gaat voelen wat het slachtoffer voelt/aangedaan is zoals ook het leed dat daar mee gepaard gaat.
   In eerste plaats als iedereen een ander niet zou aandoen wat men zelf ook niet gewenst vind zou er al een hoop ellende verdwenen zijn
   (behandel de mede mens zoals jezelf behandeld wilt worden).
   De grootste moeilijkheid daarmee blijft dat de dader eerst de kans krijgt een daad te begaan en later (als het kwaad dus al geschiedt is)pas moet gaan inzien wat hij fout heeft gedaan en dat vind ik niet kunnen want dan is er dus al een slachtoffer.
   Wat betreft terug keren naar de Sharia en meer van die oudheden vind ik niet te vergelijken met heden.
   Vroeger (en in bepaalde landen nu nog) worden mensen gestenigd,geslagen en meer van dat soort onzin wat ik ook afkeur.
   Tegenwoordig in onze Westerse wereld zijn mogelijkheden genoeg om castratie op een humane manier te verrichten.
   Daarom ben ik nog steeds van mening dat wanneer men weet dat dit het gevolg zal zijn als je toch een dergelijk delict begaat eerst twee keer nagedacht zal worden eer men tot de daad overgaat en doet hij het dan toch dan kiest hij zelf voor deze straf.
   Hebben wij allemaal niet de plicht om elkaar te beschermen en vooral voor de zwakkeren op te komen zoals kinderen en vrouwen?

  6. En vooral wat nu vaak het geval is dat zelfs ouderen in de steek gelaten worden terwijl juist zij ervoor hebben gezorgd dat wij het tot nu toe relatief goed hadden wat nu in snel tempo weer wordt afgebroken?
   Hebben wij niet de plicht om voor deze mensen op te komen?

  7. 4.4.
   Daar wordt gesproken over inzicht over oorzaak en gevolg.
   Misschien dat ik daar geen goede kijk op heb maar ik zou niet weten wat een oorzaak zou kunnen zijn waardoor een vrouw verkracht zou mogen worden.
   Sommigen komen met een flauwekul smoes af van ja maar ze zijn al zolang onderweg en vaak als man alleen en dan wil je wel eens wat.
   Als we dit soort argumenten als rechtvaardiging gaan zien voor het leed dat anderen daarmee aangedaan wordt dan is verder praten hierover overbodig lijkt mij.

  8. En als ik dan toch bezig ben ook gelijk maar het volgende:
   Laatst is hier bij Want To Know een artikel geplaatst waar men kon lezen dat vrouwen in oorlogsgebied de wapens hadden opgenomen en gingen vechten tegen oa IS.
   Is het dan niet vreemd terwijl daar vrouwen voor hun vrijheid vechten alleen mannen naar hier komen zonder vrouw?
   Waarom gaan zij daar de strijd niet aan en helpen zij deze vrouwen niet?
   Vroeger (afgezien of je het nu goed of niet goed vond) was hier een militaire dienstplicht en werden mensen gedwongen voor hun land te vechten.
   Daarom kun je vragen stellen over waarom mannen in hun eentje naar hier komen is dat normaal of zit er meer achter?
   Gezinnen met vrouw,man en kinderen daar heb ik niet zoveel moeite mee want die mannen hoeven hun heil niet bij andere vrouwen te zoeken.

  9. Arend.
   Ik ben ook niet voor een politiestaat of militaire dictatuur.
   Mijn uitgangspunt is dat wanneer twee regels nageleefd worden dat genoeg zou kunnen zijn,namelijk 1.Gij zult niet doden en 2. gij zult niet stelen.
   Aangezien er toch figuren zijn die deze regels te buiten gaan zullen er dus drastischer maatregelen moeten komen helaas maar zo zie ik het.

 3. “Als een ieder datgene leert te geven, dat hij/zij graag van een ander zou willen ontvangen,”
  Soms ben je niet in staat ‘datgene’ te geven, domweg omdat je het niet hebt. Wat is er mis mee, om in dankbaarheid te aanvaarden? Geven is een kunst, krijgen voor sommige mensen nog een grotere kunst.

  1. Ach Arend, ik ben inmiddels wat ouder, heb het nodige meegemaakt en herken veel van wat je zegt in hoe ik vroeger zelf ook dacht.
   Dat was vroeger, misschien wordt je ook nog eens wat milder naar jezelf en ook naar anderen. Minder puriteins, minder veeleisend.
   Soms word ik nog wel eens kwaad, maar gewoon glimlachen en een grapje is vaak meer dan genoeg.
   Gewoon er mogen zijn in al je ‘onvolkomenheden’ is op zich, vind ik al een groot wonder 🙂

  2. Sorry Koekje, maar nu mis ik even wat je mij wilt zeggen. Waar ben ik niet mild naar anderen? Het is juist mildheid waar ik voor wil gaan!

  3. Beste Arend,
   Ik vind het niet mild om totale overgave als hoogste doel te prediken. Stel je voor dat je in de gaten moet houden of je partner wel voldoende doet aan totale overgave. Of dat je je zelf iedere dag weer verwijt: Jongeman, alweer niet voldoende overgave.
   Zieiets lijkt mij pas echt een gevangenis.

   En ja, overal is (vind ik ook, te veel) platte seks, maar wat is er mis mee als je vriendin er plezier in heeft om zich speciaal voor jou mooi op te tutten. Wat als je haar heel toevallig gewoon een lekker wijf vind. Wat als ze jou een hunk vindt en jij daar iedere dag push ups voor doet. Lijkt mij helemaal prima. Geniet ervan. Zeg maar dat de onderste chakra’s net zo belangrijk zijn als die daar boven.

   Seksualiteit lijkt heel simpel, maar heeft te veel aspecten volgens mij om simpel te vatten in een enkel artikel.
   Tja, hoe jenne dat in 9 beschrijft, dat spreekt mij aan.

  4. Koekje, ieder ziet in het artikel wat hij/zij er in wilt zien. No problem. Ik ben daar heel mild in. 🙂

  5. Heb je er een probleem mee Koekje, dat wij beiden op een andere golflengte zitten? By the way, ik heb in mijn artikel nergens ook maar enigszins geïnsinueerd, dat ik een complete kijk op seksualiteit zou weergeven.

  6. Jouw reacties nog eens nalezend Koekje, viel bij mij het kwartje. Ik heb het gevoel dat je het begrip overgave voor mij anders invult dan ik het zelf ervaar. Voor mij is overgave met name gericht op een onvoorwaardelijk jezelf durven en mogen zijn. Dit houdt in dat je een ander dat ook toestaat. Het gaat hier m.i. met name om, om in volledige acceptatie van jezelf en de ander je te openen voor de wijzere krachten in het universum, die wij door onze egogerichtheid buitensluiten.

  7. Is al goed Arend. Als je wilt kun je in een van mijn andere reacties 6.2 ook iets dergelijks (over volledige acceptatie) lezen.
   En voor mij is de opmerking over golflengte voornamelijk een praktische constatering: Ik kan beter stoppen met uitzenden op die golflengte 🙂

  8. Beste Koekje.

   Met alle respect wil ik je uitnodigen om eens een artikel te schrijven over hoe het leven er op jouw golflengte er uitziet. Schrijven is een ideaal medium om jezelf kenbaar mee te maken, daarnaast kan het voor jezelf ook nog een ordenende en zelfs therapeutische werking hebben. Ik heb al heel wat geschreven in mijn leven en weet er dus alles van. Ik vind het ook van groot belang dat mensen, ter vergroting van het wederzijds begrip meer met elkaar delen en uitwisselen.

  9. jah ergens ben je een tof wijf Koekkie en ‘blazen’ ventileren oftewel schrijven kan enorm veel ‘doen’ weet ik inmiddels uit ervaring, Arend specificeert dat nader hierboven, ik zeg het op mijn manier, oftewel lekker intense schrijven hierooh op wtk bijvoorbeeld Koekkie, why not, gaan met die banaan, en je kunt ut en het doet wat.

  10. Jaha, Hieperdepiep, natuurlijk kan ik toffe stukjes in elkaar knutselen. Alleen heb ik daar voorlopig geen zin in.
   Khoef niet zo nodig alles te delen. Hebbe, hebbe, lekker enkel en alleen voor de pure heb is ook wel es fijn.
   Geen gezeik over taalfouten; Dislectie, hersenbloedingen, geen nederlandse nationaliteit bezitten maar wel dolgraag iets willen delen, gewoon moe zijn, simpel aardig gevonden willen worden, slim willen zijn, steun nodig hebben, een aai over je bol, niet toe willen geven dat die laatste scheiding toch wel verdomd zeer dee, je irriteren over je eigen (erg) en andermans (ook erg) pavlof reflexen, maar het toch niet kunnen stoppen, de wereld moeten redden… Oja, emoticons… 😳 .

   Wat hier in de loop van de jaren allemaal is langsgekomen, kun je beter relaxed met een grote kop koffie op terrasje gaan zitten 🙄

  11. Een heel goed idée, samen met Hyper en een kop koffie op een terras gaan zitten, gelukkig dat je dan die kop koffie hebt, anders zou je zo alleen zijn, jullie hebben elkaar gevonden, jammer dat die andere dame er niet meer is, ’t zou de mistroostigste trio prijs van dit nieuwe jaar kunnen winnen, jullie kunnen in een heel rap tempo van iets mooies en bloeiends, een vormloos iets maken, dit is wel degelijk een fylosofiese kunst vorm, Jean Paul Satre vond dit uit, het Nihilisme, bekijk het maar !!!

 4. We leven in een wereld waar de meeste mensen gestimuleerd en gemanipuleerd worden om te slagen, wat het doel ook moge zijn. Waar ambitie tot grootste deugd uitgeroepen werd. Je hoort het te maken. Basta. Anders ben je gewoon een loser : eigen schuld dikke bult…
  Een van de meest toegepaste manieren om meer uit het leven te halen is extra energie bij een ander te stelen. Vampirisme heet dit fenomeen. Hoe krijg je het gedaan dat de ander de poort naar zijn energie opent, al was het maar op een kiertje? De snelste manier is kwetsen, beledigen. Meer geraffineerde mensen zullen eerder vleien, strijkages verkopen. Het resultaat blijft gelijk : de deur naar de zo begeerde energie gaat open. Nu werd er voor gezorgd dat vampirisme niet als onaangenaam ervaren wordt. Integendeel : het wekt een aangenaam gevoel van verliefdheid op dat gaandeweg naar regelrechte seksuele opwinding evolueert. Uit het niets, zonder aanleiding wordt het warm om het hart en ‘vlindert’ het in de buik. Krijgt de gevampiriseerde ronduit lustgevoelens en seksuele honger… Daar bovenop bulkt het in onze maatschappij van de seksuele prikkels. Reclame, film, liedteksten, boeken, noem maar op, wakkeren die sekshonger nog ’s extra aan. Wat seksuele overprikkeling/frustratie met de mensen doet lezen, horen en zien we dagelijks. Gaat van brute agressie over stalking, aanranding tot misbruik/verkrachting. In feite kunnen we spreken van een spirituele valstrik, opgezet om de mensen naar een lager bewustzijn te lokken en daarin vast te zetten. Lage (gefrustreerde) seksuele energie leidt vlot tot geweld en die energie heeft een bepaalde groep wezens nodig om te kunnen bestaan. Een vicieuze cirkel van angst-geweld-moord-bloed houdt die wezens in leven. Daartoe dient seksuele gevangenschap. Met aangewakkerde hebzucht, egoïsme en arrivisme als motief voor vampirisme. En de dodelijke cyclus komt weer op gang…
  Hier helpen geen wetten en straffen. Het fenomeen herkennen en het eigen bewustzijn verhogen is de enige uitweg.

  1. Het valt mij vaak op dat de machtigen overal de schuld van krijgen. Ja, wat ze doen werkt, waarom? Omdat het kuddevolk alles slikt als zoete koek. Wie is er schuldig? Zijn zij wel bewust van wat ze doen? Zijn zij gelukkig? Ik denk het niet. Ze hebben alles maar zijn nog niet gelukkig. Dus dan raken ze gefrustreerd, gaan rare dingen willen op seksueel gebied maar ook op het gebied van macht. Meer meer meer! Tot ze doorzien dat meer niks meer brengt. Ja, meer ellende. Nog ongelukkiger geworden hebben ze dan nog een paar keuzes. Geluk zoeken in spiritueel zelfonderzoek of zelfmoord plegen. Anders raken ze totaal krankzinnig en zijn ze rijp voor de isoleercel.

  2. It takes 2 to Tango Martijn. Andersom gezegd: wees de ‘boze krachten’ dankbaar (in vergeving) voor het doen ontwaken van jouw diepere bewust-zijn..! Ben je als slachtoffer dan dus een ‘slacht-offer’ van jezelf..?

  3. Das een mooie Guido. Ik zie het ook zo. Schijnbaar moet je door de hel om het paradijs te vinden. Ze zijn beiden in onszelf. De wereld is hier een projectie van.

 5. Ik bezie het altijd vanuit chakra oogpunt. Ze willen mensen het liefst in hun onderste chakra’s houden. Overleven 1, seksualiteit 2 en ego 3. Als de liefde 4 er niet mag zijn of wordt onderdrukt, dan zullen deze onderste 3 chakra’s worden versterkt. Hiermee komen rare dingen aan het licht. Ze proberen mensen zo veel mogelijk hier in te laten zitten door angst te voeren en seksuele uitspattingen. Daarbovenop maken ze een cultuur van de wet van de slimste, het ego. Dit wordt rijkelijk beloont met oa. veel geld en status. Het belangrijkste nu is aan ons bewustere mensen om zelf bewuster en vanuit liefde te leven en daardoor dit uitdragen naar anderen in de wereld. Maak ze duidelijk dat geweld, seks en competitie nooit blijvend geluk zal brengen. De rijkste mensen op de wereld zijn nog steeds zoekende want ze hebben het belangrijkste gemist. Hun eigen Zijn is de sleutel naar eeuwig geluk. We are the ones where they are waiting for.

  1. Wie zijn “ze”? En wie zijn “we”.
   Even een test voorstellen: Leg een stapel met magazines over gezond leven, biologisch tuinieren etc. in een openbare plaats neer en daarnaast een stapel met geile blaadjes.
   Welke stapel zou het eerst weg zijn?

 6. Je kunt misschien ook van dit standpunt uit gaan, het Cristelijke geloof is op een hele ander grond princiepe gebouwd, als de Islam.

  En als je een hond wilt slaan is er altijd wel een stok te vinden, deze macho’s, die beloofd wordt in een soort hemel vol hoeren te komen, wat dan
  hun grootste goed moet zijn.

  Ik heb vrienden, en familie oorspronkelijk uit noord Africa, sommigen Moslim, allemaal heel tollerant, maar oude gewoontes slijten langzaam, zij willen altijd apart eten, en de vrouwen in de keuken, nou ik wil dit niet, en anderen uit mijn familie ook niet, dus zitten wij nu gezellig te samen aan tafel, het kan dus wel, verder is er geen enkel verschil natuurlijk, op een paar op niets gebaseerde gewoontes, slachten met het mes, persoonlijk weet ik niet of dit nu zo veel slechter is, ik denk dat hoe het er in sommige slachthuizen aan toe gaat in wezen heel wat slechter voor de dieren is, maar dit is weer een ander verhaal.

  Bij de oorspronkelijke noord Africaanse vrouwen die wij kennen, willen niets van besnijdenissen weten, sommige hebben een dogmatische kijk op dit onderwerp, maar worden dan al snel over ruled !

  Het mismaken van vrouwen, meisjes, ook jongentjes moet mee geknoeid worden, we leven toch niet meer in de oertijd, en hoe kan het dan dat al die grote schrift geleerden, hier nooit over gevallen zijn.

  En het vreselijke alle mooie vrije volkjes, bijvoorbeeld in de Hindu Kush, de zogenaamde Kafirs, vaak prachtige ogen blond rood haar, mooie gezichts vorm, deze mensen moeten het al honderden jaren ontgelden, ze zijn mooi en geen Moslim, ja dan ben je buit, trouwens er zijn er niet meer zoveel, jammer !

  Ze verdienen niet beter als door de Amazones door een grote gehakt molen te worden gehaald, go go vrouwen sta op, en verdedig Uw zusters, waar ook !

  Je zou haast denken dat ik racistisch ben, nou nee nog niet, wel anti onmensen, en ja ik heb mijn tollerantie verloren, en opschikken in mijn waarden doe ik ook niet meer !

  1. Arend/Parabola.
   Ik ben blij dat over dit soort dingen nu eens eerlijk en open gesproken wordt ook al verschillen we van mening wat moet kunnen vind ik.
   Te lang zijn met name praten over dergelijke dingen door vorige generaties verborgen gebleven want daar praat men niet over was toen een veel gebruikt excuus.
   Willen we problemen aan kunnen pakken en oplossen dan is praten en dingen erkennen een mooi begin daarom ben ik ook Arend dankbaar voor dit gesprek en probeer ik ook hier weer van te leren.

  2. Hoi Arnold,
   dit vind ik ook zo een waardevolle eigenschap van je. Je sluit je ‘deur’ nooit helemaal. Altijd bereid een consensus te vinden. Mooi.

 7. Koekje legt m.i. in 6.2 (en 6.4) de vinger op de zere plek, Arend.
  “misschien wordt je ook nog eens wat milder naar jezelf en ook naar anderen. Minder puriteins, minder veeleisend.”
  Hoe zou je “in mildheid voor kunnen gaan” als je je eigen schaduwen niet accepteert? Voor de goede orde: het accepteren van je eigen schaduwen betekent niet deze schaduwen weg rationaliseren of goed praten of de schuld bij anderen te leggen. Over dat soort van zelfonderzoek zegt Martijn m.i. in 7.1 rake dingen zoals: “Nog ongelukkiger geworden hebben ze dan nog een paar keuzes. Geluk zoeken in spiritueel zelfonderzoek of zelfmoord plegen. Anders raken ze totaal krankzinnig en zijn ze rijp voor de isoleercel.”

  Ja, zoals Koekje zegt: “Gewoon er mogen zijn in al je ‘onvolkomenheden’ is op zich, vind ik al een groot wonder ”
  Als je er van het Universum mag zijn met al je rotstreken en arrogantie enz. enz. , dat zou toch een eyeopener kunnen zijn? En als het oog van het hart zich opent in jou, dan verdwijnen de theorieën, dogma’s, rotstreken en donderpreken vanzelf, omdat je frequentie verandert. Je kunt jezelf (of anderen) nu eenmaal niet de “verlichting” in babbelen.

  Lezend wat jij allemaal schrijft, dan lijkt het mij dat je hersenen overuren maken om de angst op een afstand te houden.
  Ik snap dus wel dat je niet begrijpt wat Koekje bedoelt en het in alle “mildheid” naast je neerlegt 🙂
  Eerlijk en open over dit soort dingen praten lijkt me evenwel, net zoals Arnold zegt, een goede zaak.
  Ook al is het inderdaad zo dat we allemaal onze eigen perceptie hebben, zo’n verhaal door onze eigen bril lezen, maar een onwelgevallige reactie afdoen als een kwestie van perceptie lijkt mij een zwaktebod.

  1. Je reactie(s) stonden in de wacht; sorry voor het ongemak..! Dank voor je reactie.

  2. Ik vind het een beetje vreemd dat men praat over er mogen zijn.
   Volgens mij zijn wij allemaal op deze aarde aanwezig en is het niet de vraag of we er wel mogen zijn maar eerder hoe gaan we met elkaar om.
   Elk mens heeft het vermogen om te denken en dat leid tot verschil van inzichten waardoor het kan botsen.
   Daarom denk ik dat het daarom juist de kunst is om de gulden middenweg te vinden zodat we allen door een deur kunnen en er iets moois van proberen te maken.

  3. Dit gaat over de geperverteerde wereld !
   T, waarom zoveel venijn naar Arend toe, hij gooit de stok in het hoender hok, om de geest van anderen wakker te schudden, prima toch !
   Puriteins is niet te verwarren met hypocrisie, twee hele verschillende betekenisen.
   En sommige réactisch worden met de voor ingenomen rede geschreven om onwelgevallig te zijn, begrijp je !
   Verder de opstelling van de quasi underdog, de niet wetende spelen, en dan vlijmscherp eindigen, vaak onder een denkbeeldige gordel.
   Of een discussie, gewoon afbreken, wat op zich heel ongemanierd is, zo van niet verder interessant, en ook dit valt onder het puriteins zijn.
   Vriendelijke groet, Jenne

  4. @ parabola – Of ik de schoonmoeder van koekje ben? Nee, van Hyper en Crissy 🙂

   @ Arend – Of jij er ook van mij mag zijn?? Arnold merkt terecht op: “Volgens mij zijn wij allemaal op deze aarde aanwezig en is het niet de vraag of we er wel mogen zijn” Zolang we er zijn mag het kennelijk van het universum. Ik ga niet over jouw bestaansrecht, hoor. Je hebt mijn toestemming of instemming helemaal niet nodig, toch? Vanwaar dan die behoefte ?

   @ Jenne – “T, waarom zoveel venijn naar Arend toe” Pardon? Venijn? Waar?? Ach nou ja, neem nog zo’n heerlijk glaasje van het een of ander, wat kan jou ’t schelen. Proost! (en slaap lekker.)

 8. Wat is er mis
  met de seksuele energiestromen van de mens op aarde?
  Kort samengevat: alles.

  Er is niet veel natuurlijks aan ‘onze’ beestachtige aard.
  Dankzij de ingrepen van de ‘goden’ lopen nu heel wat mannen
  al kwijlend hun edele geslachtsdelen achterna
  en investeren veel vrouwen hun tijd in het verleiden
  en energetisch uitmelken van mannen.

  Hoe zien die corrupte patronen eruit en waar komen ze vandaan?

  Door een beter begrip van de programmeringen in onze genen
  kunnen we leren ons lichtbewustzijn te activeren
  en die programma’s in ons lichaam en bloed
  doelbewust te overschrijven of te beheren.

  Dus, jongens en mannen,
  leg je hulpeloosheid en sukkelige willoosheid af
  in aanwezigheid van een vrouwelijke vampier.
  Herken haar en laat je niet door haar inpalmen.

  Meisjes en vrouwen,
  leer die charmante tovenaar herkennen
  die jou met zijn magnetische krachten manipuleert
  en jouw lichtbewustzijn lekker oppeuzelt
  tot jij dat niet langer toestaat.
  http://www.ascensie.nl/seksenergie.htm

  1. De waarheid ligt zo als gewoonlijk ook hier, niet als beeld epraak te zien in het midden.

   Al die masturberende zich tot de hogere elitaire moraal ridders rekenende lieden, kunnen ons de aanbidders van de prachtige tedere liefde niets leren .

   ’t is waar wij de mensen, maken van de prachtigste natuur créatisch een stinkende hoop stront, laten wij dit niet ook gaan doen met onze ziel en ziele leven, er blijft dan nog maar zo weinig, om mens te zijn .

   In de liefde ligt de kracht van het leven, het is waar het heeft ook met chemie te maken, maar toch de pracht ons gegeven, de bewegingen van een vrouw, haar on overtroffen charme, haar odeur, en dan wat ze ons kan schenken, die prachtige voldoening, om ons mens te kunnen voelen, terug te zien in onze nazaten.

   Maak er niet iets goedkoops van, dat is het doel van het kwaad, het mooiste en meest inspirerende wat de mensheid heeft, dit geschenk van de Goden, kapot te maken, vriendelijke groet Jenne

  2. Je ziet het in alles. De mens is bedorven met een ego dat wil kicken. Deze mens heeft overal een bedoeling bij. Liefde, seks, het doel is extase. Deze mens wil verlichting en wat wil het dan? Extase. Het is een en al hedonisme. Het heeft niets met onvoorwaardelijke liefde te maken. Niets met wijsheid. Het is allemaal bekrompen ego gedoe. Of zoals prediker zei, het is allemaal lucht en het najagen van wind.

  3. Beste Martijn, je bekijkt het hele gebeuren als een sexdaad, en dan ook nog uit een heel egocentrich standpunt.

   Liefde is geven mijn beste jonge, de gebezigde woorden, als extase en hedonisme, wijzen op het één richtings verkeer, je genot beleven, en dan niets !

   Liefde en tederheid geven aan je ega, en haar vervoeren, en zorgen dat zij haar mooiste moment beleefd, dan word je één, zij zal dan haar gevoelens tonen, en je alles geven wat zij heeft, het ontvouwt zich als een bloem vol schoonheid, misschien vind je dit van een andere wereld, maar dit is mijn gevoel en denken hier over, vr. groet Jenne

  4. Jenne? Lees eens goed beste ouwe. Liefde is… niet te benoemen en heeft zeker niets met hedonisme uit te staan. Die twee kunnen niet samen gaan.

  5. Gelukkig mag iedereen de ´liefde´ een eigen invulling geven, toch?
   Het gaat over kunnen begrip tonen, kunnen vertrouwen, kunnen respecteren, wat blijkbaar niet meer vanzelfsprekend is.
   Tegenwoordig is de onbewuste mens niet meer zichzelf, maar een speelbal van de social-engineers die via de media man en vrouw beïnvloeden.

   Een ding is belangrijk en dat is een positieve houding.
   Wie liefde als bedreiging ziet, bang is voor eventuele speelsheid en nabijheid, liefde als een dwaling van de natuur beschouwt, maar tegelijkertijd het over onvoorwaardelijk liefde heeft (wat ook alleen maar een hoger doel begrip is, meestal mankeert het in de uitvoering), zal dat bevestigd zien in zijn leven.
   Liefde en seks kunnen gescheiden van elkaar beleefd worden, dan is het meer een technisch verhaal en heeft niets met verbinding te maken, waar het naar mijn mening over gaat.
   Veel mensen denken aan liefde als een soort werkcontract, hij/zij heeft een goede baan, een auto en een huis, en ik wil graag kinderen…bladibla. Ze weten toch soms zelf niet wat ‘lief hebben’ werkelijk betekent, misschien zelf nog nooit ervaren. Sterker nog er leven mensen bij elkaar die nog nooit van elkaar hebben gehouden, maar uit puur materialisme bij elkaar zijn.
   We leven helaas in tijden waarin continue subjectieve ‘kennis’ het beeld over het andere geslacht vertroebeld. Volgens mij gaat het erom dit te doorbreken. Daarom ook het artikel…denk ik.

  6. Echte liefde kan alleen maar onvoorwaardelijk zijn. Anders is het geen liefde. Echte liefde voor jezelf stelt je in staat ook van anderen te kunnen houden, ongeacht hoe ze aan de buitenkant ‘lijken’ te zijn. Ieder levend wezen heeft dit licht in zich, zelfs de aller rotste appelen op deze aardkloot, anders zouden ze niet leven. Het is de levenskracht zelf. Doordat wij wezens haten die egoïstisch zijn maken we ze alleen maar egoïstischer. We zullen ze toch moeten kunnen liefhebben, omdat ze van binnen toch echt ook liefde zijn.

   Voortplanting is creatie van liefde door liefde. Al is het van buitenaf misschien een ander gezicht. De werkelijkheid is alleen maar liefde, de schijnwereld is niet echt. Het is een droom totdat we ontwaken, hehe, we zijn compleet. Eén met het Al.

 9. Wat mij vooral opvalt in de nabesprekingen van wat ons gepresenteerd is door NOS journaal over Keulen, dat de vrouwen die het waarschijnlijk betrof geen enkele waarde wordt toegekend. Noch hun trauma noch hun leed. In principe worden de vrouwen door de Nederlandse Media en politiek en tv praatprogramma s net zo verkracht als door de mannen op het plein, als onzichtbaar en betekenisloos en zonder enige waarde blijkbaar. Hypocriete discussies allemaal die geen steek houden.

  1. Heel juist geredeneerd Misia, maar de overheden, en de meeste mensen zijn hier niet zo heel erg in geintereseerd, kijk maar hoe de vrouwen worden ten toon gesteld in de mainstream media, veel bloot vlees, in het vrouwelijke intellect zijn ook de media niet geintereseerd, het is aan de vrouwen, alle vrouwen, om dit op een meer intelectuele en puriteinse leest te gaan schoeien.
   Puriteins wordt bijna altijd verkeerd gebruikt, het heeft met reinheid van denken te maken, en wat is daar verkeerd aan !

  2. Sterker nog ze hebben het zelfs willen verzwijgen of als een incident willen afdoen.
   Hoe dan ook ze wilden niet dat naar buiten kwam dat mensen van buitenlandse komaf die naar daar gekomen zouden zijn als vluchteling voor het oorlogsgeweld dit gedaan hadden.
   Hoe duidelijk kan het zijn als mensen hun verblijfspapieren voor de neus van de politie verscheuren en zeggen jullie kunnen ons toch niets maken en morgen ga ik weer om nieuwe verblijfspapieren.
   Daar zijn beelden en getuigenissen van dus waarom worden die gasten niet opgepakt en terug gebracht naar waar ze vandaan kwamen.
   En inderdaad over de slachtoffers hoor je al helemaal niets laat staan dat ze geholpen zouden worden.

  3. Als de top van de politie het laat afweten waardoor de politiemensen op straat geen of onvoldoende middelen hebben om krachtig in te grijpen ligt dat niet aan de politie op straat maar aan de top en de regering.
   Maar misschien is dat ook juist wel de bedoeling want dan hebben ze een reden naar grovere middelen te grijpen zoals inzet van militairen.
   Misschien was het juist wel de bedoeling dat mensen het heft in eigen hand zouden nemen.
   Kijk naar Frankrijk Hollande wil de noodtoestand verlengen met drie maanden tot ik meen 26 mei maar daarvoor is wel een wetswijziging nodig zegt hij.
   Vreemd de laatste aanslag is bijna twee maanden terug gebeurd en de mensen gaan gewoon verder met hun normale leven.
   Telkens zijn het overheden die de boel aanwakkeren en paniek proberen te zaaien terwijl er telkens niets aan de hand is maar als die wetswijziging er is zal dat onomkeerbaar zijn en de mensen staan gelijk onder een streng regime wat razzia,s net als in de oorlog mogelijk maakt en onschuldige mensen kunnen zomaar opgepakt worden en dat is de bedoeling denk ik heerschappij/overheersing door de welbekende elite.

  1. Je nick betekent vrede. Is dat werkelijk je doel?
   Mensen die in hun emoties schieten, zijn nooit zichzelf.
   Die man heeft niet minder gelijk dan die vrouwen die zich sterk maken voor het feminisme (wat ook maar een social engineerd uitvinding is, om te ontwrichten) het tegenovergestelde zou dan machismo zijn, zie jet het voor je? Ws zou dan daar de zich opwindende man bij horen. Het gaat al lang niet meer om links (communisme) of rechts (fascisme), het gaat om het splijten van de samenleving.
   Daarom is voorlichting ook zo belangrijk, dat de mensen weten dat ze met hun ‘vlaggetjes’ niet per se voor een goede zaak opkomen, maar gebruikt worden door de elite, om het chaos perfect te maken.

  2. Het gaat mij om het kwetsende en grove taalgebruik aan het adres van de vrouwen.

   De betekenis van het woord Peace spreekt voor zich.

 10. Beste Arend,

  Heel erg dankjewel voor je artikel! Ik liep er al een tijd mee rond dat ik hier iets over wilde schrijven en dat heb jij nu gedaan. Ik wilde schrijven dat wij hier in het westen oordelen over het feit dat vrouwen in de extreme vorm van de Islam in gevangenschap zitten,letterlijk ingepakt worden in doeken, maar hier wordt de vrouw gevangen gezet door haar in haar blootje te zetten, oftewel als lustobjekt te projekteren. Allebei gevangenschap al ziet het er anders uit. Ik hoef er verder niets aan toe te voegen want jouw artikel zegt het allemaal. Ook de omkering van mannelijk/vrouwelijk is zo duidelijk nu, ofwel, de satanisch geregelde ontmenselijking is in volle gang.Het is goed om dit te doorzien en je niet te verliezen in de eerste rimpeling op het water die je ziet maar er dieper in te durven duiken zodat je niet meegezogen wordt in het verkwisten van je energie aan eindeloze discussies die niet over de kern gaan. Dankjewel!!

 11. Typisch Nederlands stuk dat een typisch Nederland probleem van Nederlandse vrouwen aan de kaak stelt.

  Ik heb 3 Scandinavische vriendinnen gehad in mijn leven. Ik lach om de Nederlandse vrouwen. Nep emancipatie.
  Ze willen geen initiatief to sex nemen omdat ze nog steeds de macht willen die sex ze oplevert.
  Een Scandinavische vrouw moet initiatief nemen omdat ze anders uitsterft. Dit over 2000 jaar heeft ervoor gezord dat dit een structureel andere vrouw is. Net zoals de Indiaase vrouw totaal anders is dan de Nederlandse.
  Veel plezier met het topic.
  Als je niet 10 kinderen maakt sterf je snel uit. Ook als je dochters niet veel kinderen maken.
  Ga nu maar snel veel kinderen maken!

  1. Het ligt er maar net aan hoe lang de relaties duren, voordat de diepere programmering de kans krijgt zichtbaar te worden!

Geef een reactie

Deze site gebruikt Akismet om spam te verminderen. Bekijk hoe je reactie-gegevens worden verwerkt.