Advertentie

Het verschijnsel ‘meervoudige Chaotische Knooppunten’..


x

Het verschijnsel van meervoudige Chaotische Knooppunten

x

Een planetaire Hathor boodschap (via Tom Kenyon)

WantToKnow.nl/be © 2011

xx

‘Jullie planeet gaat een kritische overgangsperiode in die gekarakteriseerd wordt door een veelvoud van Chaotische Knooppunten. In onze eerdere doorgevingen hebben we de veranderingen die op jullie Aarde plaatsvinden besproken in de context van een enkelvoudig Chaotisch Knooppunt. Maar vanuit onze visie doen zich nu meervoudige Chaotische Knooppunten voor. Deze complexe, op elkaar inwerkende knooppunten omvatten zaken als radicale weersafwijkingen, toenames in aardbevingen en vulkanische activiteit, kritieke uitdagingen aan de ecosystemen van de planeet, uitdagingen aan de landbouw en voedselbronnen evenals politieke en economische onbestendigheid.

De godin Hathor uit het oude Egypte.

In aanvulling op deze planetaire ‘Chaotische Knooppunten’ gaat ook de zon van jullie zonnestelsel naar een hoger niveau van onbestendigheid en onvoorstelbaarheid. Deze gaat zelf meervoudige Chaotische Knooppunten binnen, aangedreven door haar eigen interne cycli, maar ook geweldig beïnvloed, zoals we in eerder boodschappen zeiden, door het galactische centrum.

De fysieke uitdagingen die jullie in de nabije toekomst tegenkomen zijn er vele, maar onze boodschap van dit moment houdt zich niet bezig met de fysieke dimensie van deze moeilijkheden. Deze veranderingen en de eruit voortvloeiende uitdagingen zullen overduidelijk zijn voor ieder die kijkt onder het oppervlak van de huidige gebeurtenissen. Onze focus in déze boodschap ligt op de emotionele en spirituele crisis waar jullie mee te maken hebben. Wanneer een systeem meervoudige Chaotische Knooppunten binnen gaat, is er toegenomen spanning op die elementen of wezens die leven op het trillingsniveau waarop de Chaotische Knooppunten plaatsvinden.

Later we hier voor een moment over spreken in termen anders dan die van menselijk bestaan. Vanuit onze beleving ervaren andere dimensies van bewustzijn en bestaan ook hun eigen versie van meervoudige Chaotische Knooppunten. Daarom zijn de energetische uitdagingen waarmee jullie te maken hebben niet beperkt tot de Aarde, maar strekken ze zich uit tot alle dimensies van bewustzijn en alle wezens, inclusief niet-lichamelijke (energiewezens zonder lichaam), die gerelateerd zijn aan Aarde en dit melkwegstelsel. Maar laten we even neerdalen op Aarde, naar het verbindingspunt van jullie bestaan in tijd en ruimte. Zoals we eerder zeiden zullen wezens, die leven in een bestaansgebied dat meervoudige Chaotische Knooppunten ondergaat, onvermijdelijk gespannen zijn door toenames in chaotische gebeurtenissen.

Naarmate chaotische elementen in planetaire weerspatronen toenemen, uitdagingen aan de landbouw zich vermenigvuldigen en economische problemen groeien, zal er een toename zijn in wereldwijde menselijke bezorgdheid. Dit soort bezorgdheid neigt ertoe zich te richten op fysieke overleving. En terwijl zorg om overleving mensen tot een soort gekte en irrationaliteit kan brengen, speelt er iets dat verraderlijker is en verborgen is in de huidige overgangsstaat die jullie nu binnengaan.

Dit verborgen gevaar heeft te maken met gedachtevormen, die vereeuwigd zijn door een aantal van jullie belangrijke religies en spirituele tradities. Deze gedachtevormen en geloofssystemen houden het idee in stand dat er een afscheiding bestaat tussen de materieel-fysieke en de interdimensionale aspecten van jullie bestaan. De fysieke wereld wordt gezien als besmet, de natuur wordt gezien als iets dat onderdrukt en overheerst moet worden (i.t.t. co-creëren met de natuurwereld) en in essentie wordt de wereld gezien als iets dat je moet ontvluchten.

Wij delen deze overtuiging niet. Onze ervaring is dat bewustzijn één continuüm is van de hoogste vibratie van licht naar de laagste trillingen van materie en dat de atomen en subatomische deeltjes die deel uitmaken van jullie wereld door hun eigenlijke aard heilig zijn, mits je met heilig bedoeld: in verbinding met Al Dat Is. Terwijl de spanningen gegenereerd door de Chaotische Knooppunten toenemen, zullen veel mensen de neiging hebben om in bewustzijnsstaten van waanvoorstellingen en dissociatie te gaan. 

“Zij die de gedachtevorm aanhangen dat er een eeuwige scheuring bestaat tussen de gebieden van materie en die van de geest zullen het meest vatbaar zijn voor deze bewustzijnsdwaling”

Lijnen in het zand
Vanuit ons perspectief wordt er een lijn getrokken in het zand van het menselijk bewustzijn. En deze lijn is niets minder dan de demarcatie tussen degenen die de afscheiding tussen materie en geest, zoals vereeuwigd door de grote religies van de wereld, verdedigen en degenen die dat niet doen.

Aan welke kant van deze lijn je staat, bepaalt in grote mate waar je voor open bent in termen van planetaire en persoonlijke transformatie. Alle Ingewijden moeten voor zichzelf uitmaken wat waar en niet waar is, vooral waar het aankomt op deze religieus vereeuwigde afscheiding tussen materie en geest. En met Ingewijden bedoelen we simpelweg degenen die ernaar streven opwaarts in bewustzijn te leven ongeacht de methode of spirituele tradities die zij volgen.

Het Pad van het Hart
Vanuit ons perspectief ligt de drempel voor een Ingewijde van de lagere trillingswerelden tot aan de hogere werelden allereerst in het hart. Deze overgang van bewustzijn is in essentie een innerlijke reis van de lagere chakra’s naar de hogere chakra’s. Alleen wanneer een Ingewijde zijn of haar persoonlijke fixatie op veiligheid, seks en macht overstijgt en transformeert, opent zich de opwaartse spiraal. En de ingang naar deze opwaartse spiraal van bewustzijn verschijnt wanneer het hartchakra energetisch open en doordringbaar wordt.

De paradox en de moeilijkheid is dat je leeft in een dualistische wereld en vrijwel elke actie die je onderneemt door een tegenkracht wordt ontmoet. Deze paradox en moeilijkheid is als een metaforische zandkorrel in een oester; hij irriteert. Maar door het proces van zelf-evolutie verandert de irritatie (i.e. dualisme) in een parel, en paradoxaal genoeg komt iets van waarde omhoog uit dat wat problematisch was. Maar elke Ingewijde moet deze parel van zelf-evolutie zelf creëren. Geen religie, geen meester, geen leraar of goeroe kan dat voor je doen.

Het kan al te simplistisch klinken, maar in onze ervaring loopt de grootste evolutie versnelling en het grootste trillingsveld van veiligheid om overgangsstaten te overbruggen (zoals die waarin jullie collectief in binnengaan) via het hart, jouw hart.

Laten we specifieker zijn. Naarmate het aantal Chaotische Knooppunten toeneemt, zullen de uitdagingen aan mentale en emotionele stabiliteit vermenigvuldigen. En als gevolg daarvan zullen toenemende aantallen individuen irrationele bewustzijnsstaten binnengaan. Er zal bij deze individuen een geneigdheid zijn om zich op destructieve manieren te gedragen. En omdat jullie verbonden zijn aan alle leven op deze planeet, zul je in enige mate beïnvloed worden door de emotionele verwarring en onrust van anderen.

Daarom zou jij er als Ingewijde baat bij hebben om een samenhangende emotionele toestand te cultiveren, iets waarnaar je keer op keer kunt terugkeren en zo, wat we noemen, een positieve attractor  meer en meer versterken. Dan zal het zijn alsof je een energetische bel van coherentie om je heen hebt. Je zult in staat zijn om helder te zien en antwoord te geven op de dualistische wereld waarin je leeft, maar je trillingsessentie zal beschermd blijven voor de toenemende niveaus van chaos en irrationaliteit van anderen. Hoe je dit doet, is jouw keuze. Er zijn vele manieren om dit te bereiken. We bieden er simpelweg twee.

De eerste is de meest basale en fundamentele, maar is de ondergrond voor de meer geavanceerde. We zijn ons er terdege van bewust dat dit soort informatie voor veel mensen die deze boodschappen lezen nieuw is, terwijl andere heel gevorderd zijn, wat de reden is waarom we twee technieken aanbieden.

De Basis Techniek

De eerste methode is voor degenen die niet bekend zijn met de uitgestrektheid van hun eigen innerlijke bewustzijn. Deze is eenvoudig, maar hoogst effectief. We bevelen aan dat je deze regelmatig  beoefent.

Om dit te bereiken verblijf je simpelweg in de gevoelens van waardering of dankbaarheid zonder  enige beweegreden om dit te doen. Je zoekt met andere woorden niet naar iets in je omgeving of leven om waardering of dankbaarheid voor te voelen. Je gaat simpelweg deze trillingsstaat binnen om geen andere reden dan dat je dit verkiest te doen. Deze trillingsstaat creëert een coherentie in je lichaam en geest en is een soort mentaal/emotionele verheffing die werkt als een tegenwicht voor de neerwaartse spiraal die veel mensen zullen ervaren.

We bevelen aan dat je deze emotionele staat verscheidene keren per dag binnengaat. Er zijn maar een minuut of twee nodig en door door de dag heen in deze trillingsstaat te gaan, train je je brein/geest/lichaam om vanuit je wil in een coherente staat te zijn. En dit zal een helpende en belangrijke geestesvaardigheid zijn als je verder komt in deze planetaire overgangsstaat (i.e. het verschijnen van meervoudige Chaotische Knooppunten). Eén reden waarom we zeggen dat deze geestesvaardigheid je behulpzaam zal zijn, komt door de inherente effecten van meervoudige Chaotische Knooppunten.

‘Vrede’ (© Janosh 2010)

Velen van jullie vinden ruimere gelegenheden tot frustratie in je dagelijks leven. Dit komt doordat ondernomen actie steeds vaker niet zal leiden tot het geanticipeerde resultaat. Zelfs degenen van jullie die intellectueel getalenteerd zijn en meesters van manifestatie kunnen blokkades tegenkomen en niet geanticipeerde hindernissen door oorzaken niet vanuit jezelf, maar eerder door de acties of omissies van anderen, evenals door ongeanticipeerde problemen veroorzaakt door de toename van chaotische gebeurtenissen in de wereld om je heen.
Daarom kun je, als je merkt dat je zo te zeggen ten einde raad bent, de positieve attractor van waardering of dankbaarheid die je beoefend hebt, gebruiken om in te grijpen in je emotionele verwarring. Want als je bezwijkt aan je eigen emotionele spanning, is het waarschijnlijker dat de besmetting van massahysterie je bereikt.

Denk aan deze eenvoudige techniek als een levensredder. Het is iets passiefs, je kunt er in rusten en het creëert een trillingsveld dat je emotionele en spirituele essentie beschermt door zijn eigenlijke aard.

De geavanceerde techniek: de tweede techniek
die we willen delen, is voor degenen onder jullie die meer ervaring hebben met je innerlijke werelden.

We bespraken het eerste deel van deze methode in een eerder boodschap genaamd Ecstacy and the hart (Extase en het hart, (nog) niet vertaald, vert.). De techniek bevat focussen op het fysieke hart -niet het hartchakra- en terwijl je je aandacht focust op het fysieke hart ga je een staat van waardering of dankbaarheid in (net als bij de eenvoudige methode die we eerder gaven).

Het effect van het houden van je bewustzijn in je fysieke hart, terwijl je waardering of dankbaarheid ervaart, is dat het gelukzaligheid of extase creëert als je de twee dingen lang genoeg allebei doet. Wanneer je eenmaal in gelukzaligheid of extase treedt, word je je bewust van de ruimte tussen de atomen van je lichaam en je omgeving. Dit is een verschuiving van mentale aandacht en is gebaseerd op de kwantum werkelijkheid dat fysieke materie voor 99% uit ruimte bestaat. Het is overduidelijk dat je deze ruimte tussen de atomen van je lichaam en je onmiddellijke omgeving niet waarneemt via je fysieke zintuigen door de beperkingen van je zenuwstelsel. Maar het niet lokale aspect van je bewustzijn, dat niet belemmerd is door de beperkingen van je fysieke realiteit, kan deze ruimte weldegelijk ervaren.

Het laatste stadium van deze techniek bevat een verschuiving van aandacht. Terwijl je je bewust wordt van deze ruimte in je lichaam en de ruimte om je heen, voer je een paradoxaal kunststuk van bewustzijn uit. Je stuurt de waardering en dankbaarheid die je ervaart zowel naar de ruimte in je lichaam als naar de ruimte om je heen, evenals naar de deeltjes materie die je hart en de wereld om je heen insluiten.

Het trillingsgebied van waardering en dankbaarheid.

Dit ´vasthouden´ van zowel ruimte als materie in het trillingsgebied van waardering en dankbaarheid zal uiteindelijk je aard als zowel een belichaamd als een niet/belichaamd wezen laten zien, als een wezen dat door een fysiek lichaam of fysieke vorm leeft en gelijktijdig als een bewustzijn onbegrensd door vorm.
Als je deze methode volhoudt, opent zich uiteindelijk een wonderbaarlijke doorgang voor je, een doorgang die leidt naar diepgaande inzichten over de aard van ascensie. Als het gaat om welke methode je kiest, doen we de suggestie dat je begint waar je bent.

De eerste methode is, hoewel eenvoudig, hoogst effectief om je tegen besmetting van menselijke irrationaliteit te beschermen en tilt je omhoog naar de stromen van de opwaartse spiraal, zelfs als degenen om je heen in een neerwaartse spiraal zitten. En als je voelt dat je er klaar voor bent, kun je de geavanceerde methode onderzoeken. Dit is geen marathon of wedstrijd om te zien wie het snelst aan de geavanceerde methode toe is. Het enige dat vereist is, is dat je zo vaak mogelijk verblijft in waardering en dankbaarheid zonder er een oorzaak voor te zoeken. Dit eenvoudige trillingsgebied zal een enorme bondgenoot voor jullie zijn terwijl jullie door de huidige planetaire overgangsstaat heen gaan.

Nog een bondgenoot voor jullie in deze overgangsstaat is een meditatie die we gaven in onze voorgaande doorgevingen. Wij noemen deze Het Innerlijke Kristallen Paleis en we moedigen jullie aan om ermee te experimenteren. Als deze je aanspreekt, gebruik ´m dan vaak, want hij verbindt jullie met de wijsheid van Gaia (Aarde) en verlevendigt een centraal netwerk voor de hogere gebieden van jullie bestaan, die jullie wetenschap kent als je pijnappelklier en die wij kennen als het juweel in het hoofd.

Voor degenen van jullie die van plan zijn om mee te doen aan de Wereldwijde Meditatie op 11 november van dit jaar (11/11/11) vragen we om zo vaak als comfortabel is te oefenen met De Kristallen Paleis meditatie om je voor te bereiden op de volgende Dimensionale Afstemming, die gebruikt zal worden tijdens de Wereldwijde Meditatie.

Deze Dimensionale Afstemming zal een klankmeditatie zijn, gecreëerd om licht door te geven aan de hypofyse, de meester regelaar van je endocriene systeem. We zullen instructies geven over hoe je deze klankmeditatie kunt gebruiken voor jezelf en tijdens de wereld meditatie op 11/11/11. We zullen de Dimensionale Afstemming van de Hypofyse (Engels: Pituitary Dimensional Attunement; de klankmeditatie) op de website zetten in de sectie Sound Gifts (klank cadeaus) van de website tegen het einde van september of het begin van oktober.
(Ook HIER op WantToKnow/GJ)

Samenvatting

Zoals we zeiden aan het begin van deze boodschap gaan jullie een kritieke overgangsstaat binnen. Aan degenen die niet bekend zijn met onze eerdere boodschap getiteld Transitie Bewustzijnsstaten doen we krachtig de suggestie deze doorgeving te bekijken. Jullie Aarde gaat een gevaarlijke periode in in deze opwaartse beweging. Veel aspecten van jullie werkelijkheid zullen voor je neus veranderen en sneller dan je je ooit had kunnen voorstellen.

Door de versnelling van tijd zal de transformatie van jullie beschaving exponentieel toenemen. Jullie woord ’transformatie’ betekent letterlijk boven de vorm uitstijgen, waardoor de structuren van jullie werkelijkheid (d.w.z. de gedachtevormen en overtuigingen evenals de externe werkelijkheden van jullie leven) een snelle verandering zal ondergaan. Een grotere vloeibaarheid van bewustzijn is vereist. Bescherming van je trillingsessentie is van het grootste belang. Jullie gaan aangrijpende tijden binnen en toch liggen er immense kansen en mogelijkheden voor je eigen persoonlijke ontwikkeling.

We geloven dat er een grotere polarisatie tussen mensen zal zijn naarmate de Chaotische Knooppunten toenemen in aantal en intensiteit. En toch als je hart/geest, zelfs te midden van die polarisatie, open is, zul je momenten beleven van diepe eenheid met anderen, zelfs vreemden, waar je ook maar in de ogen van een ander mens kijkt die de heiligheid van dit moment, de heiligheid van het leven en de heiligheid van deze Aarde herkent.

Onze gedachten en zegeningen zijn met jullie.

De Hathors / 12 augustus 2011

x

* * *

 

– Tom´s Gedachten en Observaties –

 

Tom Kenyon, arts en channel voor de Hathors. (zie onze eerdere artikelen, klik op de foto)

Volgens de Hathors zijn we nu getuigen van de opkomst van meervoudige Chaotische Knooppunten met als gevolg ervan een toename in chaotische gebeurtenissen en situaties overal in de wereld. De Hathors hebben er een aantal Knooppunten uitgepikt in hun boodschap, zoals de extreme spanningen in onze ecosystemen, bizarre weerspatronen die op hun beurt zowel de landbouw als onze voedselbronnen negatief beïnvloeden, evenals veranderingen op aarde (i.e. aardbevingen en vulkaanuitbarstingen), om de drastische economische en politieke onbestendigheid maar niet te noemen. Maar ze besteden niet veel tijd aan de details van deze fysieke rampen.

Ze zeggen heel terecht, denk ik, dat ieder die onder de oppervlakte van de huidige gebeurtenissen kijkt, zich kan vergewissen van de gevolgen van deze Chaotische Knooppunten.

De primaire focus van hun boodschap is tweeledig. Ten eerste hoe elk van ons een trillingsveld van bescherming kan creëren, terwijl we collectief bewegen naar deze overgangsstaat (en de ermee samenhangende toename in wereldwijde chaos). En ten tweede benoemen ze wat zij zien als een verborgen gevaar, dat paradoxaal genoeg niet materieel, maar mentaal is.

Ze hebben sterke kritiek op een aantal van de grotere religies en spirituele tradities van de wereld vanwege de giftige en verraderlijke effecten van een aantal van hun centrale gedachtevormen. Ten eerste dat de natuur iets is om te domineren en onderdrukken al naar gelang onze wil (in tegenstelling tot co-creëren samen met de natuurlijke wereld om de eigen woorden van de Hathors te gebruiken). En ten tweede dat er een externe scheuring en strijd is tussen materie en geest. De Hathors zijn zo overtuigd dat dit giftige gedachtevormen en overtuigingen zijn, dat ze deze in twee van hun recente boodschappen hebben genoemd. Ik heb nu meer dan twintig jaar met de Hathors gewerkt en ze zijn normaliter minzamer als het erom gaat anderen hun eigen percepties toe te staan. Het is hoogst ongebruikelijk voor hen om zo een onvermurwbaar standpunt in te nemen.

Na het ontvangen van hun meest recente boodschappen vroeg ik een van mijn Hathor mentoren over  deze nog nooit voorgekomen aanval op twee gebruikelijke gedachtevormen in vele religies en spirituele tradities. Zijn antwoord was dat de mensheid op een omslagpunt staat en dat de twee eerdergenoemde gedachtevormen een toxisch gif zijn, dat onze collectieve benadering van het leven zelf heeft verontreinigd en blijft verontreinigen (want volgens sommige van deze tradities is het leven of een straf, of een fout en/of een illusie).

De Hathors beschouwen deze ideeën als zinsbegoochelend van aard, want in hun perceptie bestaat er geen afscheiding tussen geest (i.e. interdimensionale werkelijkheden) en materie. Sterker nog, zoals zij zeiden, zien ze bewustzijn als een continuüm van de hoogste vibratie van licht tot aan de laagste trilling van materie. En voor hen is materie inherent heilig, omdat het een uitdrukking is van dit continuüm. Het is alleen zo dat dingen langzamer bewegen in de werelden van materie dan ze doen in de gebieden van licht.

In ware Hathor stijl zeggen ze dat alle en iedere Ingewijde (i.e. ieder die ernaar streeft om met stijgend bewustzijn te leven) zijn of haar eigen beslissing moet nemen over de religieus vereeuwigde scheuring tussen geest en materie. Met andere woorden, zij vertellen ons niet wat te geloven (en dat zouden ze ook niet doen), maar ze hebben hun positie ontegenzeggelijk kristalhelder gemaakt.

Collectieve gekte
Ze bespreken ook hoe velen van ons veelbetekenende spanningsreacties zullen ervaren naarmate de wereldwijde effecten van de Chaotische Knooppunten intenser worden. Eén gevolg van aan de mens gekoppelde spanning zal volgens hen een toename zijn in collectieve mentale en emotionele instabiliteit. Een bovendien denken zij dat er “veel mensen de neiging (zullen) hebben om in bewustzijnsstaten van waanvoorstellingen en dissociatie te gaan”.

Zeker geestes-wetenschappers als Carl Gustav Jung bevonden zich altijd al op de brug tussen denken en gevoel..

De psychosociale geschiedenis van de mensheid laat denk ik behoorlijk duidelijk zien dat wanneer sociale, economische en/of milieu-/omgevingsspanningen een bepaald punt bereiken, geestelijke gezondheidsproblemen in de collectieve menselijk familie als paddenstoelen uit de grond schieten. De psychiater Carl Jung voorspelde de Tweede Wereldoorlog op basis van de folterende dromen van zijn patiënten kort na het einde van de Eerste Wereldoorlog. De intensiteit en overeenkomsten in de nachtmerries van zijn patiënten wees er volgens hem op dat het menselijke collectief diep verstoord en getraumatiseerd was door iets dat zich zou materialiseren in de nabije toekomst.

Feitelijk heeft een relatief nieuw veld van socio-psychologie gekeken naar de complexe interacties van sociale en economische spanningen, hoe deze spanningsreacties genereren in mensen en hoe dit soort spanning kan resulteren in mentale gezondheidsproblemen. In verband hiermee vond ik een studie, gedaan door het National Institute of Mental Health (Nationaal Instituut voor Geestelijke Gezondheidszorg), een fascinerend stuk leesvoer.

Voor geïnteresseerden in dit soort zaken zou ik willen refereren aan een document getiteld ‘Sociale Stressoren en Sociale Bronnen en hun Gevolgen voor de Gezondheid’ (Social Strerssors and Social Resources and their Health consequences), NIHM Office of Preventie (NIHM Preventiebureau), Bethesda, MD, Augustus 17-19 1995.
Je kunt ook op internet zoeken d00r HIER te klikken. Maar als we onze aandacht terugbrengen naar de opmerkingen van de Hathors over toenemende waanvoorstellingen en gedissocieerde bewustzijnsstaten, verschaffen ze één voorbeeld als de verwachting van velen dat we zittenop het randje van (of volgens sommigen al in) de Dag des Oordeels.

Scenario’s van het Laatste Oordeel
Het idee dat we dicht bij een apocalyptisch einde der tijden zitten, is nauwelijks nieuw te noemen.

Aan het einde van het eerste millennium golfde er een soort Eindtijden Gekte door Europa. Ervan overtuigd dat de wereld tot een einde zou komen en dat de wederkomst van Jezus ophanden was, verlieten talloze mensen hun dorpen, hun broodwinning en gingen op pelgrimstocht om te boeten voor hun zogenaamde zonden tegen God. Toen de eerste dag van het nieuwe millennium (1.000 n.Chr.) aanbrak en de wereld niet geëindigd was, waren veel vaste gelovigen ongetwijfeld ontsteld. Tenslotte garandeerde de wederkomst van Jezus een vlucht uit de gekte van hun tijd.

Meer recent berekende een huidige profeet 21 mei van dit jaar (2011) als de einddag van de schepping. Hij baseerde dit op wat hij noemde een nauwgezette analyse van de Bijbel. En zijn visie op de Apocalyptische Eind Tijden werd als een virus door een grote groep fundamentalistische evangelische christenen. In een rare recapitulatie van het laatste millennium verlieten vele van deze toegewijde gelovigen hun banen, terwijl andere hun volledige spaartegoeden doneerden aan paginagrote advertenties en billboards om de heidense niet gelovers te redden van eeuwige verdoemenis door hen terug te brengen in de kudde tijdens de finale dagen.

Toen 21 mei kwam en ging en de ochtend van 22 mei aanbrak, waren veel van deze gelovigen ongetwijfeld door elkaar geschud, zich onbewust dat die ochtend er niet geacht werd te zijn. Anderen echter zijn overboord gesprongen en zeggen nu dat 21 mei een verkeerde berekening was en dat de juiste datum voor het einde van de wereld 21 oktober 2011 is. Maar deze Eindtijd Gekte is nauwelijks beperkt tot christelijke fundamentalisten. New Age heeft zijn eigen krachtige en koppige brouwsel genaamd de Maya Eind Tijden. En volgens deze scherpslijpers zal de wereld eindigen als de huidige Maya Lange Telling kalender teneinde komt op 21 december 2012.

Persoonlijk denk ik dat de Maya kalender meer als een kosmische odometer (instrument om met een voertuig afgelegde kilometers te berekenen, vert.) is. Als de Kalender eindigt, rolt deze gewoon door en om en begint een nieuwe tijdcyclus. De oude tijdtelling eindigt, maar een nieuwe begint. Om te zeggen dat de wereld zal stoppen op 21 december volgend jaar is voor mij hetzelfde als zeggen dat mijn auto zal verdwijnen als de odometer voorbij de 100.000 kilometer rolt. Ik geloof het gewoon niet.

Ik heb de Hathors gevraagd hoe zij denken over het einde van de Maya kalender en hun standpunt is consistent geweest. Het einde van de Maya Lange Telling betekent voor hen niet het einde van de wereld, maar wel het einde van de wereld zoals wij die hebben gekend. Ze geloven dat een machtige evolutionaire energie uit de galactische innerkern, die soms de Centrale Zon wordt genoemd, zal vrijkomen op 21 december 2012.

Maar terwijl deze energie een krachtig transformerend effect op de mensheid zal hebben, zal deze volgens hen niet het einde van Homo Sapiens aangeven. Sommige van hun voorspellingen inzake de mensheid centreren zich rond kosmische gebeurtenissen die plaatsvinden in 2023 n.Chr. Zij zien met andere woorden binnenkort geen einde aan de mensheid, maar zien wel een radicale transformatie die zich voordoet in het wereldwijde bewustzijn van de mensheid zélf.

Het Impliciete en Onuitgesproken Gevolg
De geschiedenis zal natuurlijk uiteindelijk onthullen wie gelijk heeft en wie niet inzake al dit Einde van de Wereld gedoe, aannemende natuurlijk dat er wel enige toekomstige geschiedenis bestaat voor de mensheid.

Misschien hebben de doemdenkers gelijk en zal de wereld eindigen in een finaal oordeel, opgelegd door een boze God of, waar sommige gelovers in oude buitenaardse interventie van getuigen, dat de wereld zal eindigen wanneer de Anunnaki terugkomen om hun genetisch aangepaste werkslaaf (i.e. de mensheid) te beoordelen. Misschien zullen, zoals sommigen geloven, de Grote Welwillenden terugkeren en ons redden van onszelf. En zal het einde van de Maya Kalender ons binnenleiden in een Nieuwe Era van de Goden en zullen alle nachtmerrieachtige dingen die we om ons heen zien gebeuren als een nare droom zijn wanneer we wakker worden.

Geen woorden maar daden! “De Hathors hebben me vanaf de allereerste dag verteld dat de meest effectieve en veilige manier om je spirituele evolutie te versnellen via het hart loopt en via de emoties van waardering en/of dankbaarheid.”

Of misschien hebben de Maya scherpslijpers gelijk en zal, als de Maya Kalender eindigt, ook onze tijd en onze wereld stoppen. Maar Doem Denken brengt, tenminste voor mij, een aantal intrinsieke problemen met zich mee ongeacht de oorsprong ervan. Ten eerste is het –door zijn feitelijke aard- zelfbeperkend en wezenlijk ontkrachtend. En te veel tijd graven in de talloze scenario’s over de Dag des Oordeels kan leiden tot een heel negatieve geestestoestand. Het onuitgesproken gevolg van dit soort denken is dat het afbreuk doet aan acties die we zouden kunnen ondernemen in onze levens. En onze kracht om in actie te komen, om de situaties in onze levens te veranderen, is een van onze meest belangrijke eigenschappen.

Trillingsvelden van bescherming
In deze boodschap geven de Hathors twee methodes om om te gaan met de chaotische aard van de overgangsstaat die onze planeet nu binnengaat. Beide methodes hebben van doen met het hart en/of emotionele staten die met het hart te maken hebben. Dit is niet verrassend omdat de Hathors me vanaf de allereerste dag hebben verteld dat de meest effectieve en veilige manier om je spirituele evolutie te versnellen via het hart loopt en via de emoties van waardering en/of dankbaarheid.

De eerste methode die ze deelden is voor mensen voor wie dit soort informatie nieuw is. Als je een gevorderde beoefenaar bent, kan je het volgende tekstdeel overslaan, omdat het vrij basaal is. Mijn bespreking van de geavanceerde techniek volgt onder de kop De Geavanceerde Techniek/ Filosofische overwegingen.

De Basis Techniek
Het idee is om de emotie of gevoelsstaat van waardering of dankbaarheid in te gaan. En je gaat naar binnen in deze staat van lichaam en geest om geen andere reden dan je keuze om deze te ervaren. Met ander woorden, je kijkt niet naar iets in je leven waarvoor je waardering of dankbaarheid voelt. Je gaat deze gevoelsstaat binnen door een wilsdaad. Volgens de Hathors creëer je wat zij noemen een positieve attractor als je verblijft in deze staat van lichaam en geest. Deze beïnvloedt je humeur, je denken en je gedrag en, zouden zij zeggen, ook de trilling van je energievelden.

De Hathors doen de suggestie dat we deze gevoelsstaat van waardering of dankbaarheid verscheidene keren per dag binnengaan, zodat we er meesters in kunnen worden, hetgeen betekent dat we dat met onze wil kunnen doen op welke tijd van de dag of nacht dan ook. Ze zeggen dat dit vermogen ons enorm zal helpen als wij en de andere 7 miljard mensen op deze planeet dieper de gevolgen van zo veel Chaotische Knooppunten ingaan. Met andere woorden, de gevoelsstaat van waardering en dankbaarheid is een tegengif, een mentaal/emotionele bescherming tegen door chaos opgewekte spanningsreacties.

Hoe vaker je deze omslag van je mentaal/emotionele staat naar de gevoelens van waardering of dankbaarheid maakt, hoe beter je er in wordt. Dit soort emotionele hersenvaardigheden zijn gewoon dat: een vaardigheid. En zoals alle vaardigheden krijg je er meesterschap over door herhaling. We moeten de neurale netwerken in onze hersenen opbouwen voordat we erop kunnen rekenen dat deze reactie er is wanneer we die het hardste nodig hebben.

Als je een soort persoon bent met een goed ontwikkeld neuraal netwerk, dat je toegang geeft tot je emoties, kun je het gevoel van waardering of dankbaarheid waarschijnlijk terughalen. Als je dat doet, zul je opmerken dat de kwaliteit van je emoties verandert naar het coherente, positieve gevoel van waardering en dankbaarheid. Alles wat je moet doen, is er gewoon voor kiezen om deze gevoelsstaat verscheidene keren per dag binnen te gaan. Doe het als een soort mentaal experiment. Doe het in situaties waarin het makkelijk is en in situaties waarin het moeilijk is, zoals wanneer je geërgerd, ongeduldig of boos bent. Kijk wat er gebeurt  als je ingrijpt in je eigen mentaal/emotionele ervaring met deze coherente emotionele staat (i.e. waardering of dankbaarheid). En herinner je dat naarmate je meer oefent, je meer ervaring en meesterschap zult verkrijgen.

Als je het soort mens bent dat niet direct toegang heeft tot zijn emoties zou je kunnen proberen om de herinnering terughaal methode te beoefenen. Het idee is dat, wanneer je je een gebeurtenis of situatie herinnert waarin je een emotie ervoer, de emotie geneigd is terug te komen in je bewustzijn als je de herinnering ingaat.

Zo is dus de eerste stap om iets uit je verleden terug te halen, waarvoor jij waardering of dankbaarheid voelde. Het maakt niet uit wat de reden was. Het kan iets groots geweest zijn of iets kleins. Het maakt echt niet uit zo lang je enige mate van waardering of dankbaarheid voelde.

De volgende stap is om de werkelijke herinnering terug te halen. Herinner je de situatie, de details van waar je was. Breng al je zintuigen in de ervaring. Stel je voor dat je er werkelijk fysiek bent. Zie het, hoor het, voel de lichamelijke sensaties. Terwijl je je geheugen fijntjes afstemt op wat maakte dat je waardering voelde, zul je in jezelf die emotie weer vinden.

De laatste stap is de herinnering weg te laten vallen, zodat je de gevoelsstaat zelf over hebt. Terwijl je rust in deze coherente emotie van waardering of dankbaarheid, maak je kennis en jezelf bekend met de kwaliteit ervan. Uiteindelijk zul je in staat zijn om de gevoelsstaat van waardering of dankbaarheid terug te halen zonder dat je de herinnering nodig hebt. Op dit punt ben je klaar om de coherente gevoelsstaat van waardering of dankbaarheid verscheidene keren per dag in te gaan. En herinner je: oefening baart kunst.

Sommige mensen zijn niet in staat om de gevoelsstaat van waardering of dankbaarheid direct of via de herinnering terughaal methode in te gaan. Dit ligt meestal aan veel verschillende factoren zoals neurale netwerken in de hersenen en vooral voorbije geschiedenis. Met andere woorden, als deze personen gaan zoeken naar iets in het verleden waarvoor ze waardering of dankbaarheid voelden, komen ze niets tegen. Ze kunnen zich gewoonweg geen enkele positieve ervaring herinneren die dit soort gevoelens omhoog brengt.

Er zijn ontelbare manieren van dankbaarheid te doorvoelen..

Als jij zo een soort mens bent, kan je een nieuw neuraal netwerk in je hersenen creëren dat je in staat stelt om de coherente gevoelsstaat van waardering of dankbaarheid te ervaren, zelfs als je deze nooit werkelijk hebt ervaren in je leven. Om dit te doen, zul je je bezig houden met iets dat creatieve fantasie heet. En hoe raar het ook mag klinken, in bepaalde situaties kan lichaam/geest niet het verschil waarnemen tussen een werkelijke en een gefingeerde gebeurtenis. Als je een helende fantasie creëert, maak je krachtige helende reacties vrij in je lichaam/geest zelfs als de bron van deze helende reacties iets uit je voorstellingsvermogen is!

De eerste stap in deze specifieke methode is om te denken aan iets waardoor je waardering of dankbaarheid zou kunnen voelen. Het maakt niet uit wat dit bedachte iets is. Het zou iets heel groots kunnen zijn of iets heel eenvoudigs. Het moet gewoon iets zijn waardoor jij waardering of dankbaarheid gaat voelen. Vervolgens begin je de fantasie op te bouwen door jezelf in de situatie voor te stellen en te ontvangen – wat het ook maar is- waardoor je een gevoel van waardering of dankbaarheid krijgt.
Stel jezelf totaal en compleet in deze situatie voor, alsof het werkelijk gebeurt. Zie het, voel de fysieke sensaties, hoor de geluiden. Terwijl je je zintuigen opvult, zal de fantasie steeds echter voor je worden. Als je de emotie van waardering of dankbaarheid voelt opkomen in je, laat de fantasie dan wegvallen zodat je alleen het gevoel overhoudt.

Soms hebben mensen een secundaire reactie op de fantasie in aanvulling op het gevoel van waardering of dankbaarheid. Deze secundaire reactie kan gevoelens inhouden als verdriet, spijt of boosheid dat ze nooit in hun leven iets hebben gehad dat hen waardering of dankbaarheid heeft doen voelen. Als dat bij jou gebeurt, sta jezelf dan toe om deze secundaire reacties te voelen. Het idee is niet dat je iets moet verhullen, vooral als het gaat om authentieke emotionele reacties op situaties in je leven. Het idee is om een nieuwe gevoelsstaat te introduceren, waarmee je kunt werken.

Als je jezelf toestaat om de secundaire reacties lang genoeg te voelen, zal uiteindelijk intensiteit afnemen. Op dit punt kun je terugkeren naar de fantasie en de gevoelsstaat van waardering of dankbaarheid opnieuw laten opkomen. Rust vervolgens in deze coherente gevoelsstaat voor zolang als je je er prettig mee voelt, zodat je de kwaliteit ervan begint te herkennen. Sommige mensen met veel secundaire reacties zullen deze creatieve fantasie methode misschien verscheidene keren moeten doen. Houd vol, want zowel de methode als jij zijn de inzet waard.

Wanneer je waarneemt dat een gevoelsstaat van waardering of dankbaarheid zonder secundaire reacties omhoog komt uit je fantasiewerk ben je er klaar voor om te gaan experimenteren met de coherente gevoelsstaat zoals hierboven beschreven. Experimenteer ermee. Probeer het in verschillende soorten situaties. Hoe meer je oefent om vanuit je wil waardering en dankbaarheid binnen te gaan, hoe meer je het meester wordt. Er is nog een vaak onverwacht voordeel van deze oefening. Terwijl je deze coherente gevoelsstaat van waardering en dankbaarheid telkens weer ingaat, creëer je een positieve attractor. En uiteindelijk zul je situaties, mensen en kansen naar je toe trekken waardoor je waardering en dankbaarheid voelt in je werkelijke leven.

De Geavanceerde Techniek / Filosofische Overwegingen
Ik denk dat het heel belangrijk is om ook de filosofische implicaties van de Geavanceerde Techniek te bespreken voordat we ingaan op een aantal fijnere details. De reden voor deze terughoudendheid mijnerzijds is dat de Geavanceerde Techniek processen in de hersen en innerlijke perceptie op diepgaande manieren verandert. En ik denk dat je zou moeten weten waarin je je begeeft, zodat je kunt besluiten of het werkelijk iets is dat je wilt ervaren of niet.

Als je de Hathors instructies voor deze methode leest, zal je opmerken dat er een moment in deze methode is waarin je focust op je fysieke hart, terwijl je de emotie van waardering of dankbaarheid voelt. Als je hier lang genoeg in blijft, zal er een spontaan opkomen van gelukzaligheid of extase zijn. En dan verblijf je volgens de Hathors in gelukzaligheid, terwijl je de leegte of ruimte schouwt (i.e. bewust bent), die je lichaam insluit.

Dit duale bewustzijn van gelukzaligheid en leegte brengt een diepgaande verschuiving voort in je innerlijk perceptie. Het is een soort bevrijding, omdat je de oneindige en niet-lokale aard van je eigen bewustzijn direct ervaart. Verblijvend in deze staat van bewustzijn overstijg je de beperkingen van je lichaam en de begrenzingen van de wereld. Je bent binnengegaan in een oneindige geestestoestand die geen begrenzingen kent. Als je zover komt met deze techniek, doe ik je de suggestie dat je flink wat tijd doorbrengt in deze uitgestrekte geestestoestand en er werkelijk van geniet voordat je de volgende stap zet. Dit zeg ik, omdat het voor mij een diep voedende en rustvolle staat van lichaam en geest is.

In de volgende stap stuur je waardering naar zowel de ruimte die je lichaam insluit als de feitelijke materie die je lichaam insluit, waarbij je je herinnert dat alle materie, inclusief je lichaam, uit meer dan 99% ruimte bestaat.

Elk van ons zal zijn eigen ervaring met deze stap hebben, stel ik me zo voor. Voor mij is het een heel diep verankerde ervaring. Ik word teruggebracht van mijn onbegrensde geestestoestand naar een staat waarin ik én gebonden ben door de beperkingen van mijn lichaam én deze tegelijkertijd overstijg. Ik ben met andere woorden gelijktijdig zowel niet als wel plaatselijk begrensd. Dit is waarlijk een rare staat.
Als ik lang genoeg verblijf in deze duale staat van niet en wel plaatselijk begrensd bewustzijn, begin ik golven van energie te ervaren die mijn lichaam inkomen vanuit wat een interne ruimte van mijn lichaam lijkt. En mijn lichaam begint vaak spontaan in een soort rondlopende wiegbeweging te gaan (als ik rechtop zit of met gekruiste benen), wat bij yogi’s en yogini’s bekend staat als kriya’s. Kriya’s zijn een teken dat subtiele energieën door het lichaam heen bewegen.

.

Deze fase van de techniek is, in elk geval voor mij, niet rustig; deze is kracht en energie gevend. Volgens de Hathors genereert deze fase van de Geavanceerde Techniek een stroom van subtiele energieën van de interdimensionale ruimte van het lichaam naar de KA (het energie lichaam) en van  hier naar de cellen van het fysieke lichaam via de mitochondrieën en dan naar het DNA. Voor de goede orde; ik heb geen enkel wijze om vast te stellen of dit is wat zich werkelijk voordoet. Ik rapporteer alleen wat de Hathors me erover verteld hebben toen ik hen wat puntige vragen stelde over mijn persoonlijke ervaringen met de methode.

Zij zeggen dat het energetisch vullen van de KA/mitochondrieën/DNA spontaan inzichten zal onthullen over het proces en de aard van ascensie als de beoefenaar lang genoeg met deze techniek werkt. En dit is de crux van het filosofische dilemma. De Geavanceerde Techniek verandert de innerlijke perceptie op zodanige wijze dat je de niet plaatselijk begrensde (i.e. transcendente) evenals de wel plaatselijk begrensde aspecten van je wezen ervaart. Bovendien creëert het een brug tussen het aspect van jou dat is belichaamd en het aspect van jou dat je belichaming overstijgt.

Ik zou deze techniek niet suggereren aan iemand die gelooft in de scheuring tussen materie en geest of die denkt dat er een gevecht is tussen de geest en het vlees. Deze techniek gaat op zijn meest fundamentele niveau over het spiritueel maken van materie. En als dat niet iets is waarin je geïnteresseerd bent, dan zou ik je helemaal niet adviseren om met deze techniek aan de slag te gaan. Hieronder vind je twee links naar onze website die behulpzaam kunnen zijn met betrekking tot de meest recente Hathor boodschap.

Beide links zijn mp3 audio bestanden in de Sound Gifts (‘Klank Cadeaus’) sectie  van onze website www.tomkeyon.com. Als je dit online leest, brengt een klik op de links hieronder je naar de Listening Agreement (Luister Overeenkomst). Als je ermee akkoord gaat, klik je op I agree with the terms and conditions uitspraak onderaan de pagina. Dan zul je toegang krijgen tot alle audio bestanden die momenteel worden aangeboden in de Sound Gifts sectie.

Cats and Dogs; Appreciation or Gratitude (Katten en Honden; Waardering en Dankbaarheid)  http://tomkenyon.com/sound-gifts

The Crystal Palace Within: An Energy Meditation (Het Innerlijke Kristallen Paleis: Een Energie Meditatie)  http://tomkenyon.com/sound-gifts

N.B. Lees zeker de geschreven instructie van de meditatie. De link ernaar is in het midden van de omschrijving voordat je bij de link op de onderkant van de pagina komt, die je naar het feitelijke audio bestand brengt.

N.B. Dit materiaal is beschermd volgens Internationaal Copyright. Je mag kopieën maken van de Hathor boodschappen, maar niet van de audio bestanden van de Sound Gifts sectie. Je mag deze Hathor boodschap aanbieden in welk medium dan ook, zolang je er geen geld voor vraagt, niets verandert en de auteur en deze volledige copyright notice noemt. www.tomkenyon.com

 

 

7 gedachten over “Het verschijnsel ‘meervoudige Chaotische Knooppunten’..

 1. in dit artikel hoeft er niets meer aan toe gevoegt te worden , dit is een goede leerstof dat zou moeten aangeleerd worden zowel in scholen als in het gezin , bij vrienden als ook in de media omdat de mensheid dit nodig heeft om uit de illusie’s van angst, pijn , en eenzammheid door gebrek aan eigen liefde en kennis dat ons beperkt door te groeien. de mens wil vrij zijn zowel in de innerlijke wereld als in de fysiek wereld , daarom is deze les één van de begrippen die moet aangeleerd worden , maar de keuze ligt bij ieder individu om daar iets mee te doen zoals gezegt het komt niet van zelf. de keuze ligt bij jou , jij hebt de keuze om te ervaren voor je eigen groei en niemand anders kiest of doet het voor jou , al wat je ervaart in je leven is omdat je dat toelaat te gebeuren zowel op wetend als op onwetend vlak. als je kiest om begleid of om niet begleid te worden voor wat doel dan ook , is dat je keuze. dus een gids kan je de weg tonen , maar jij moet het bewandelen wat er ook gebeurd op je pad. b.v je krijgt een nagel en een hamer en er word je uitlegt hoe je het kan gebruiken op de manier dat simpel voor je is, maar jij moet die nagel met de hamer erin slaan . dus de weg kies je zelf hoe je erdoor wilt groeien , wat je ook kiest het kan alleen je ten rijpe komen in je wijsheid of je er langer over doet of niet . het is geen wedstrijd ,het is de bedoeling dat we eruit leren ook uit onze competitief gedrag wie beste en wie eerst is. feit is dat we allemaal gelijk zijn op verschillende niveau’s van bewustzijn hier op aarde en zowieso komt ieder ziel verder in zijn ontwikkeling . alleen jij kan het toestaan op welk ritme en hoe je je lessen leert en erdoor groeit in wat voor situatie je ook bevind. zijt en toen wat je werkelijk essensie bent en wie je wilt worden en je kan alles aan , dat is liefde!!

  1. wie in ziet dat je altijd leert van elk moment in de tijd, ziet automatisch in dat alles wat op je af komt een vorm van liefde is om je weer te laten groeien.
   we hoeven niet bang te zijn dat levens verhaal eindigt, omdat we langzaam beseffen dat het leer proces in welke vorm dan ook gewoon door gaat.

   een van de belangrijkste lessen van wijsheid is aan dacht hebben voor wat je leert.
   aandacht is liefde en liefde dat is aandacht.

 2. Wat is het toch geweldig om dit soort artikelen te mogen lezen!
  Hoe eenvoudig is het om de dankbaarheid in je hart te voelen en zo te ervaren.
  Ik krijg er geen genoeg van en ben zeer benieuwd naar de toekomst.

Geef een reactie

Deze site gebruikt Akismet om spam te verminderen. Bekijk hoe je reactie-gegevens worden verwerkt.