Advertentie

‘Leerschool 2013’


* * *

Tot onze grote spijt hebben wij deze leerschool geen doorgang kunnen laten vinden,

wegens gebrek aan belangstelling!

* * *

 

“Het is mijn bedoeling om samen met de mensen achter WantToKnow een serie zondagmiddagen te organiseren die een goede voorbereiding vormen op de nieuwe wereld van vrede waar we naartoe gaan. Maatschappelijk gezien leven we nu nog in de oude wereld, een wereld die ten onder zal gaan.

Die wereld wordt gekenmerkt door een sterke spanning (dualiteit) tussen de polen van goed en kwaad, en door een kunstmatig beeld van de wereld waarin geen ruimte is voor boodschappen van de oergrond aan de enkeling of voor betrokkenheid van de kosmos bij het leven op aarde. Het is een wereldbeeld dat alleen maar tot stand kon komen door een eenzijdige visie op de wisselwerking tussen God, de mens en de kosmos.”

Aldus de woorden van Dr. Herbert van Erkelens. Je kunt zijn artikelen hier op WantToKnow al geruime tijd lezen, en wij zijn trots op de samenwerking met hem, in deze:

* * *

Leerschool ‘2013’

Herbert van Erkelens, november 2010

x

Zelf groeide ik op in een wereld die innerlijk gespleten was. Nog in de jaren tachtig van de vorige eeuw was de toestand in de wereld zo gespannen dat nucleaire vernietiging ten gevolge van de tegenstelling tussen Oost en West tot de reële mogelijkheden behoorde. Des te opvallender was de val van de Berlijnse muur op 9 november 1989.
Een maand eerder waren 70.000 betogers erin geslaagd om tijdens een geweldloze massabetoging een ring om de oude binnenstad van Leipzig te leggen. Deze massabetoging luidde de val van het communistische regime van Oost-Duitsland in. Het IJzeren Gordijn tussen Oost en West was ineens verdwenen.

Prof. Dr. Wolfgang Pauli, zowel in de fysiek-atomaire wereld, als in de wereld van het onbewuste, een pionier, die zijn tijd ver vooruit was.

Het jaar 1989 vormde niet alleen voor de wereld, maar ook voor mijn persoonlijke ontwikkeling een keerpunt. In september van dat jaar begon ik in het wetenschaps-historisch archief van de Eidgenössische Technische Hochschule in Zürich aan een omvangrijk onderzoek naar de dromen van theoretisch fysicus Wolfgang Pauli.

Het was mij vergund om de stem van het onbewuste te leren kennen zoals die zich geuit heeft tijdens de ontwikkeling van de kwantumfysica en het eerste decennium van het nucleaire tijdperk.

Ik besefte dat de kwantumfysica maar een eendimensionale doorsnede van een grotere werkelijkheid beschrijft en dat de alchemie een betere weerspiegeling van deze grotere werkelijkheid vormt dan de moderne wetenschap. Bij mijn poging deze inzichten aan de wetenschap zelf te doen toekomen stuitte ik vanaf 1993 op een toenemende weerstand. Natuurwetenschappers waren niet bereid om in henzelf het IJzeren Gordijn op te trekken.

Daarom was ik gedwongen mij nader te verdiepen in esoterie en spiritualiteit. Ik ontdekte dat de collectieve ontwikkeling van de mensheid achter de schermen onverdroten verderging. Dit was het meest duidelijk zichtbaar aan de toenemende complexiteit van de graancirkels die ’s zomers vooral in Zuid-Engeland verschenen.
In juli 1997 was ik zover dat ik buitenaardse betrokkenheid bij de Aarde en de mensheid niet langer kon ontkennen. Daarmee plaatste ik mij echter buiten het paradigma van de wetenschap. Ik was nu een echte outsider geworden, maar gelukkig kon ik nog enige jaren via journalistieke activiteiten in mijn levensonderhoud voorzien.

Achteraf gezien begrijp ik dat de jaren 2000 tot en met 2012 als een poort naar een gouden tijdperk kunnen worden opgevat. Dat betekent dat er eigenlijk al vanaf 1999 bijzonder veel nieuwe inzichten naar de Aarde werden gebracht en dat in het bijzonder het verstoorde evenwicht tussen het mannelijke en het vrouwelijke principe wordt hersteld. Alles bij elkaar zou je dit het ontwaken van het nieuwe paradigma kunnen noemen.

Praktisch gezien gaat het om een grote verschuiving in de wijze waarop we de wereld waarnemen. Het gaat om de overgang van een wereld van oorlog, trauma en angst naar een wereld van vrede, liefde en genezing. Om dit proces te ondersteunen wil ik met de Leerschool ‘2013’ een plek creëren waarin we ons gezamenlijk kunnen oefenen in nieuwe wetenschap en nieuwe spiritualiteit.

Hiertoe heb ik een 9-tal thema’s geselecteerd die ons hierbij kunnen helpen. Kijk voor het hele schema, helemaal onderaan dit artikel.

Dit zijn de 3 Modules:

1. Afdaling in het onbewuste

Het schilderij van Birkhäuser: ‘Koningin van de Nacht’

We dalen eerst af in het onbewuste, waar we in archetypische vorm een antwoord vinden op trauma’s die we tijdens onze jeugd hebben opgelopen. Omdat de westerse samenleving geen rituelen kent om met trauma’s om te gaan, reageert het onbewuste met een eigen weg van genezing, die van de alchemie. Angst en depressie worden nu voelbaar en in dromen presenteren zich symbolen en archetypische gestalten die traditioneel tot de fase van de zwartwording in de alchemie horen. Carl Gustav Jung en Marie-Louise von Franz, de grondleggers van de Jungiaanse psychologie, liepen in hun peutertijd al zulke traumatische ervaringen op dat zij in hun kindertijd een machtige inwijdingsdroom hadden.

Veel mensen die zich tot de Jungiaanse psychologie aangetrokken voelen doen dat omdat het vrouwelijke principe in hun psyche beschadigd is. Omdat we in een samenleving leven waarin de balans tussen het mannelijke en het vrouwelijke principe verstoord is, vormt de Jungiaanse psychologie niet alleen een antwoord op individuele, maar ook op collectieve nood. Toch leidt deze psychologie een geïsoleerd bestaan buiten de universitaire wetenschap. Onze maatschappelijke instellingen zijn zo ingericht dat zij de menselijke ziel buiten de deur houden. Bepaalde maatschappelijke groeperingen zijn er ook op gebrand om een wereld van angst in stand te houden. De twintigste eeuw kende wat dat betreft ongehoorde excessen.

Het is eigenlijk een wonder dat we nog in leven zijn. In het onbewuste heeft zich de ommekeer al lang voorbereid. Theoretisch fysicus Wolfgang Pauli begon vanaf 1945 als antwoord op de nucleaire dreiging te dromen van een nieuwe natuurwetenschap waarin de menselijke ziel en het verschijnsel zinvol toeval (synchroniciteit) wel een plaats hadden. Grafisch kunstenaar Peter Birkhäuser begon vanaf 1953 het lijden van zijn tijd te schilderen zoals zich dat in de ziel spiegelde. Hij schiep werken die een ingrijpende transformatie van het godsbeeld laten zien.

2. Boodschappen uit de kosmos
Uit het werk van Birkhäuser blijkt dat niet alleen het onbewuste, maar ook de kosmos een belangrijke invloed op aarde heeft. Terwijl de NASA tevergeefs naar tekens van buitenaards leven speurt, verschijnen er iedere zomer in de akkers tekens van stellair bewustzijn, de zogeheten graancirkels. In het werk van Judith Moore en Johan Keijser wordt een poging ondernomen deze boodschappen uit de kosmos te ontcijferen: ‘Graancirkels zijn alchemistisch van aard. Zij zijn de meest fantastische fenomenen die in de moderne wereld bekend zijn… Ze zijn prachtig, mystiek, en ze doen onze verbeelding watertanden. Een reis naar de graancirkels is een mythische reis.’

                   South Field, Alton Priors, Wiltshire, 22 juli 2008.      “For the cleansing of old informations and for the opening of our consciousness for higher dimensions and inner freedom.”

Mijn interesse voor het werk van Judith en Johan werd enige jaren terug ook gewekt door de nieuwe gegevens die zij over de Heilige Graal presenteren. Volgens de Jungiaanse psychologie vormt de tovenaar Merlijn het geheim van de Graal, maar er bestaat ook een Graalcode die van belang ons voor het collectief ontwaken van Christusbewustzijn.

De Graal stelt volgens Judith de  schoot van de Kosmische Moeder voor. Zij is de kelk met de zuivere levenskracht van God die  het embryo voedt van het komende tijdperk van verlichting. Graancirkels die op de Heilige Graal betrekking hebben vormen een ontmoetingsplaats tussen spirit, mythe en wetenschap.

Merlijn en de Vrouwe van het Meer vormen de gestalten uit de Keltische tijd die in de literatuur zijn blijven voortleven. De moderne samenleving ziet hen als louter fictie, maar zij vormen archetypische krachten die in onze tijd een belangrijke rol spelen bij de overgang naar een nieuwe wereld. Bepaalde data in de Gregoriaanse kalender zoals 07-07-07, 08-08-08 en 09-09-09 vormen daarbij belangrijke activeringsmomenten naar een hoger bewustzijn. Vanaf 7 juli 2007 is een nieuwe cyclus geactiveerd die te maken heeft met het ontwaken van het vrouwelijke principe op Aarde.

3. Drie stappen naar vrede
Vooruitlopend op de grote verandering van 2010, 2011 en 2012 werden in de transmissies van Judith Moore instrumenten aangereikt die een fundamentele archetypische verschuiving in het vermogen van de menselijke geest omvatten. Ik heb deze verschuiving van hoofd naar hart ook elders gevonden en in drie stappen verdeeld.

De eerste stap heeft met de structuur van onze hersens en met autisme te maken en betreft het bevrijdende karakter van het NU. Het gaat om de reis door de sluier tussen de linker- en rechterhersenhelft. Dit wordt door Steve Rother de herbedrading van de mensheid genoemd waardoor we vanuit het veld van dualiteit naar ‘het veld van trialiteit’ gaan. We ontdekken een nieuw, derde punt van waarneming, de waarneming vanuit het Hogere Zelf.

 

De tweede stap borduurt voort op bewustzijns-verruimende experimenten uit de jaren zestig. We onderzoeken de alchemistische kracht die het bewustzijn van de menselijke geest opent naar een capaciteit voor een massaal ontwaken. Die kracht maakt het mogelijk om het Oog van God in ons hart te openen.

Naast het derde oog dat bij het wenkbrauwen-centrum is gesitueerd ontvangen we het geschenk van het vierde Oog, het geschenk van het Al Ziende Oog van God via het hart van Eenheid. Het licht dat dan oplicht vanuit het hartcentrum is het licht van Creatie.

Vervolgens onderzoeken we de betekenis van de menselijke stem. Waarom worden wij door bepaalde liederen diep geraakt? En wat kan het effect zijn als wij zelf onze stem verheffen? Wordt de wereld niet geschapen door het Woord? Als we het vierde Oog geopend hebben, vinden we het vijfde element via onze stem die geoefend kan worden in vredige communicatie vanuit het hart.

Bij de derde stap kijken we naar de grote maatschappelijke verandering die de terugkeer van de Godin in de moderne samenleving kenmerkt. Deze terugkeer wordt voorbereid door verschillende golven van bewustzijn die vrouwelijke profetie in ere herstellen. Een belangrijke stap in dit verband is de activering van de elfde sefira van de kabbalistische levensboom. Die opent de weg naar de Eva Adam Kadmon, de blauwdruk van de nieuwe mens waarin de Moeder essentie niet langer verwaarloosd wordt.
Het omdraaien van de sleutel van de 11de sefira opent datgene wat geblokkeerd was zodat de woestijn weer tot bloei mag komen.


november 2010, Dr. Herbert van Erkelens

* * *

x

Wil je meedoen aan de Leerschool 2013?

x

De Leerschool ‘2013’ is in 3 modules verdeeld van ieder 3 ‘lessen’, die elk apart kunnen worden gevolgd.  Dr. Herbert van Erkelens is de ‘docent’ en iedere les zal op een zondagmiddag van 13.30 tot 16.30 uur worden gehouden. Elk weer verdeeld over drie opeenvolgende maanden.

Het volgen van een hele module kost € 90,-. Dat is dus € 30,- per les. Bij inschrijving op de héle Leerschool ontvang je een korting; i.p.v. € 270,- betaal je dan € 240,-.

Er is plaats voor maximaal 30 mensen per ‘les’, om met name de onderlinge interactie te bevorderen; het is niet de bedoeling dat de lessen éénrichtingsverkeer worden! Jouw inbreng is van essentieel belang..!

Voor elke les zal een schriftelijk cahier worden aangereikt, waarbij al het besprokene uit de les nogeens terug te lezen is. Geef je schriftelijk op voor één module van 3 lessen of voor alle 9 lessen van de ‘Leerschool 2013’ via contact@wanttoknow.nl.  Dit zijn de 9 lessen:

x

Module 1: ‘Afdaling in het onbewuste’ …………………… Data in 2011

De mythe van de alchemie………………………………………23 januari

Kwantumfysica en dieptepsychologie…………………………13 februari

Facetten van een nieuw godsbeeld……………………………..13 maart

Module 2: ‘Boodschappen uit de kosmos’

Graancirkels als tekens van stellair bewustzijn………………….17 april

De tovenaar Merlijn en de Heilige Graal……………………………15 mei

De activeringsmomenten naar 2012……………………………….19 juni

Module 3: ‘Stappen naar vrede’

Reis door de sluier…………………………………………………..9 oktober

Het licht van Creatie……………………………………………….6 november

De terugkeer van de Godin………………………………………4 december

x

Lokatie: VillaVijf33 – Kromme Spieringweg 533 – 2141 AK Vijfhuizen  Zie de website VillaVijf33.nl


8 gedachten over “‘Leerschool 2013’

 1. Wat een goed initiatief, well een beetje jammer dat het zo moeilijk bereikbaar is. Wat een locatie, was er niets in de stad te vinden?

  1. Toch is het redelijk goed bereikbaar. Vlakbij Haarlem, Hoofddorp NS-station. Wel even plannen/uitstippelen. Vijfhuizen is klein dorp, maar daardoor ook de atmosfeer die we zochten.
   ZORRIE als het niet gaat lukken. Maar kom op!

  2. Ik snap het wel, the vibes. Maakt niet uit, maar ik heb gewoon geen auto, dus …in sommige geval is dat een beperking, maar wel goed voor het milieau!

 2. Helemaal top dit artikel! Bravo (driemaal driewerf = 9) Paul heeft het vaak over Wtk dit en Wtk dat en geweldig; nog nooit precies begrepen waarom ik zo vaak bij Wtk langs kom maar dit artikel is voor mij de sleutel tot mijn persoonlijke alchemische hermetische kosmos die natuurlijk al lang wist waarom ik juist hier moest wezen…
  Mijn eerste excuus is in een reflex de tijd, ik heb moeite met besef van tijd, Ea begint meteen over de locatie, wat een locatie, hoezo ‘De Stad’, grappig, welke Stad?, De Randstad? AmsterDamned (Zuidoost met schietende kinderen die Wildeman moeten promoten door hun Caraïbisch pistolen paultje gedrag in naam van de Opium Handel van de genetische nep Koningin, Gouda en de Berber scooter cultuur? De Haag met z’n polemische volksverlakkerij op 2 vierkante meter gebroeders de Witt galgje binnenhof met de kale ex gero rtl4 verslaggever met het naar boven krullende borsthaar en z’n Wadden Tsjalk binnensmonds brommende jive talk braaf in de teer gezet voor de volgende aankomende zuigende wadden bagger zomer, de Royale Spritz von der Frits, de man die altijd alles van niets weet, het lievelingetje van de barman van het interdimensionale magische Nieuwspoort, Rotterdam dan?
  Hoezo ‘De STad”; Duszz tegenwoordig woont iedereen in ‘De Stad’; waar dan; daar waar de banen voor het oprapen zouden liggen, dusz daarom had ik daar altijd moeten wezen?; ik vergeet nooit dat ik een aantal jaar terug op een exotische locatie op zakenreis met m’n pa als toenmalige compagnon en gekke henkie een headhuntster tegen kwam die mij ondanks m’n leeftijd nog net wel ergens in de ict dacht te kunnen plaatsen maar toen ze tot haar stomme verbazing er achter kwam dat ik Niet in ‘De STad’ woonde toen hield het ineens helemaal op (AmsterDamned for God Sake) hier in het barre Noorden vinden we het heel normaal dat er regelmatig 300 kilometer of meer in de auto moet worden doorgebracht om af en toe eens ergens te komen maar in ‘De STad’ houdt het leven boven de 25 kilometer metro kennelijk helemaal bij voorbaat op.

  Daar gaat m’n beloofde inter galactische synergetische samensmelting met de vrouwelijk gods kern van het bijbelse beloofde verre Ea; ik was er net helemaal klaar voor, zij voelt slavisch buitenlands aan; ik heb nog nooit een inlandse inboorlingen vonk gezien; de knapste vrouwen van de wereld zijn verNederlands van wortelras maar gegarandeerd geen chakrale vonken zelfs als ze Doutzen heet; de botervloot stond naar oudhollandse orde en netheid in een haakse rechte hoek op de spik en span met glazen plaat tegen de krassen afgedekte grenen eettafel, dat gaat onder je huid zitten, dat is geen losbandig avontuurlijk leven, dat is aegon ego assuranties najagen en je spaarpotje afvullen maar nooit meer energetisch schonen laat staan open stellen voor het indringende gevaar van buiten, het hoogste verraad onze eigen zinderende Doutzen gaat gluiperig met donkere schietende deejays van bil; dit is niet meer te verwerken en toch als ik naar de nieuwste lichting blank groen glazige motorisch gehandicapte zwaar gestudeerde bunkerbril autisten zonder een milligram testosteron kijk begrijp ik haar wel hoor…
  Oh ja ik ga er nu maar eens niet gedienstig gedwee verNederlands vaatdoekerig hond uitlaterig progesteron achtig onder hangen; ik ga bovenop zoals het een echte man betaamt ook zonder pistolen uit Zuidoost

  The Cure – Love Song
  http://www.youtube.com/watch?v=NCtIih2HR8Y

  Partner Yoga for Friends or Lovers
  http://www.youtube.com/watch?v=Swj2d4dMfqM

  1. @Hyper Gaat het wel goed met je? Ik kreeg nog net niet tranen in mijn ogen bij het lezen van jou schrijven.

   Het is alsof je, jezelf, je ziel hebt buiten de deur gezet.
   En nu Doutzen aan haalt. Wat heeft Doutzen met de zondag school te maken. Je schrijven komt over als een noodkreet.

   Jemig, Hyper, zoek jezelf en gij zult vinden. Probeer je eigen hart te vinden. Door je hart te openen voor jezelf, gaat allicht een hele nieuwe dimensie voor je open.

  2. Ow Hyper, nadat ik mijn tranen van het lachen had gedroogd ..
   “de nieuwste lichting blank groen glazige motorisch gehandicapte zwaar gestudeerde bunkerbril autisten zonder een milligram testosteron”
   Heb ik keihard meegezongen met “Love song” en vervolgens mijn “downward dog” geperfectioneerd… thanx, dat had ik wel even nodig..ik hoef niet meer uitgelaten te worden 🙂
   P.S groetjes van Doutzen

 3. Spacefuture-exopolitiek vanuit Vlaanderen-Antwerpen
  space scientific politics and monetary systems
  Exopolitics.eu

  Een nieuwe wereld voor vrede in 2013 lijkt iedere dag verder verwijderd van het doel ook voor de comologie.
  Vandaag noord en zuid korea, al oorlog sinds 1953,
  Er zal maar rust komen tussen noord en zuid korea door elk hun jaarlijkse militaire oefeningen te laten plaatsvinden binnen
  een bepaalde aantal zeemijlen buiten elkaars aangrenzende landsgrensen.
  Wederzijdse controle kan mits inzetten van gezamelijke militaire politie zonder oorlogsbewapening. Ieders prestige schaden kan zuur oprispen, maar gedeelde glorie is beter. Niemand moet iets, praten over alle persartikeren is niet verboden via internet.
  Omtrent een wereldregering zijn verschillende versies in omloop. Een sociale democratische planetaire regering voor de Aarde als ruimtevaartcivilsiatie wordt al jaren binnen de exacte ruimtevaartwetenschappen besproken. Het geheel bestaat uit een sociaal democratische verkozen planetaire regering met dezelfde rechten en plichten voor de burgers waaronder één planetaire taal, één letterschrift, één cijferschrift, één munteenheid (werkvergaderingen binnen de VN),…… binnen de future world society en het world watch instituut zijn al jaren prima ideeen te vinden voor de uitbouw van een andere wereld.
  Een sociaal democratische planetaire regering met dezelfde rechten en plichten voor de burgers hoeft ook in samenwerking met Extraterrestrials ruimtevaartwetenschappers die dezelde doelstreven voor hun civilisatie voor ogen houden, anders komen er problemen in het nadeel van eigen de Aardse ruimtevaartvoordelen in het toekomst perspectief, exacte ruimtevaartwetenschappen is de volledige studie van het universum, het geheel wetenschappelijk kunnen beheersen van de sadische zijde van universum expansie, die zoveel leven op planeten vernield.

 4. Wat een goed initiatief. Duidelijk, helder en helemaal NU.

  Succes!

  Groet Mark en Linda

Reacties zijn gesloten.