Advertentie

Bevrijding van Bedrog.. (MUST READ..!)


Zaterdag 11 september 2021 vond in Antropia in Driebergen het 3e congres plaats, waarin werd stil gestaan bij de aanslagen van 11 september 2001. De titel van het congres ‘Bevrijding van Bedrog’, geeft pakkend en preciés aan, waarover gesproken wordt/werd. Het bedrog dat ervoor zorgt, dat de wereldbevolking wordt gemanipuleerd, door massaal angst te zaaien, die wordt opgewekt, via de valse-vlag-aanslagen. Het resultaat is altijd weer, het fundamenteel beperken van vrijheid, zelfs tot een niveau, dat regelrecht ONGRONDWETTELIJK is..

Tussen alle sprekers die dag, luisterden wij naar de, in onze ogen, magistrale toespraak van Pieter Stuurman, over dat thema ‘Bevrijding van Bedrog’. Populair gezegd roep je dan, dat wij het niet beter (hadden) kunnen uitdrukken..! En dus is het simpel: wij plaatsen hier -met dank aan Pieter Stuurman- deze toespraak, zodat ook jij in alle rust dit verhaal kunt lezen. DOE DAT AJB, want het is méér dan de moeite waard. Pieter Stuurman gebruikt feitelijk dezelfde dynamiek, die de leidende bedriegers, de maniplatoren in deze wereld, ook gebruiken. Het is de ’techniek’ van de omgekeerde waarheid.. Zo worden misleiders aldaar gekroond tot leiders, een 180 graden verschil..!

 

x
X

Bevrijding van bedrog..

2021 © Pieter Stuurman | deze versie WantToKnow.nl/be

x

Pieter Stuurman

Iedereen begrijpt instinctief dat bedrog geen goede zaak is. Dat bedrog iets is, dat verwerpelijk, zelfs kwaadaardig is. Dat bedrog schadelijk is voor mensen. Sterker nog: de uitspraak ´Bevrijding van bedrog´ impliceert dat bedrog leidt tot onvrijheid. Anders hoefden we er immers niet van ‘bevrijd’ te worden. Maar wat IS bedrog werkelijk? Hoe werkt het precies? En waarom is het zo kwalijk? Dat lijken vragen waarop de antwoorden zo vanzelfsprekend zijn dat het overbodig lijkt om je daar verder in te verdiepen. Maar dat zou een vorm van zelfbedrog zijn. Want bedrog kan zich alleen effectief voordoen als we het bedrog niet als bedrog opmerken.

Iedereen die weleens is opgelicht zal dat herkennen. Op het moment dat je bedrogen werd, had je het niet in de gaten. Het is die autohandelaar die beweert dat deze auto,  ´van een oud vrouwtje is geweest´, maar het blijkt achteraf een wrak te zijn. Daar kom je later pas achter. Maar ook een regering die roept dat het in een ander land wemelt van de ‘Weapons of Mass Destruction’, om jou een oorlog te verkopen.

Alleen als je het bedrog op dat moment niet herkent als bedrog, kun je bedrogen worden. En het spreekwoord zegt dan ook: ‘dan kom je bedrogen uit’..! Het feit dat het bedrog de wereld op dit moment volledig domineert, betekent dus simpelweg dat de meeste mensen het bedrog niet als bedrog herkennen. Dus laten we ernaar kijken.

Wat is bedrog en wat is de bedoeling ervan?
Het is de bedoeling van de bedrieger om mensen een vals beeld van de werkelijkheid te geven. Het is de bedoeling dat de mensen die ze bedriegen, als gevolg van hun bedrog gaan geloven dat de werkelijk anders is dan hij is. Maar waarom zou een bedrieger dat willen? Wat heeft hij te winnen? Nou, het gaat de bedriegers niet primair om wat mensen denken of geloven. Het gaat ze om wat mensen doen. Precies zoals het die autohandelaar niet echt iets kan schelen of jij gelooft dat het een goede auto is. Het gaat hem erom dat jij je geld aan hem overhandigt. Wat je dus DOET.

Mensen baseren hun doen en laten op wat ze geloven dat waar is, op hun beeld van de werkelijkheid. Als mensen bijvoorbeeld geloven dat ze bedreigd worden, ook al is dat niet werkelijk zo, dan zullen ze dus bescherming zoeken. Als mensen geloven dat alles in orde is, en dat bijvoorbeeld een regering goed voor ze zorgt, ook al is dat niet werkelijk zo, dan zullen achterover leunen.

Wat mensen denken of geloven is bepalend voor wat ze doen of laten. Wie de gedachten en overtuigingen van mensen kan bepalen, kan bepalen wat ze doen of laten. En met dat doen en laten, richten ze de samenleving is. Met ons doen en laten creëren we de realiteit waarin wij leven.

En daarom is het de bedrieger altijd te doen. Dat is zijn doel. ANDEREN een werkelijkheid laten creëren die naar de zin is van de bedrieger. Ook al is dat strijdig met de belangen van degenen die deze werkelijkheid zelf creëren. Degenen die bedrogen worden spenderen zo hun tijd en energie aan het tot stand brengen van iets dat voordelig is voor de bedrieger, maar nadelig voor henzelf. Iets dat ze, zonder het bedrog, niet hadden gedaan. Denk maar aan die autohandelaar…..

Bedrog zet mensen altijd aan om dingen te doen die in hun eigen nadeel zijn. Want mensen zijn normaal gesproken nou eenmaal geneigd om te proberen juist die dingen te doen, die bevorderlijk zijn. Daarvoor hoeven ze dus niet bedrogen te worden; dat doen ze gewoon uit zichzelf.

Wie het voor elkaar krijgt de gedachten van mensen te bepalen, krijgt het voor elkaar om het gedrag van mensen te bepalen, en krijgt het vervolgens voor elkaar om de resultaten van dat gedrag te bepalen. Bedrog is dus het misbruik maken van de creërend vermogen van andere mensen. Misbruik maken van de levensenergie van mensen, met de bedoeling ze dingen te laten produceren die nadelig voor henzelf zijn. Bedrog zet mensen altijd aan om dingen te doen die in hun eigen nadeel zijn. Want mensen zijn normaal gesproken nou eenmaal geneigd om te proberen juist die dingen te doen die bevorderlijk zijn. Daarvoor hoeven ze dus niet bedrogen te worden. Dat doen ze gewoon uit zichzelf.

De bedrieger weet dus dat niemand vanuit zichzelf de dingen zal doen die nadelig voor hemzelf, en voordelig voor de bedrieger zijn. Om mensen dat desondanks toch te laten doen, is bedrog simpelweg een vereiste. Mensen zijn natuurlijk geen computers of robots, maar die computers en robots werken voor een deel wel zoals mensen. Om een robot het gewenste te laten doen, moet je bij de software zijn. De software bepaalt wat de robot doet, en dus wat het resultaat van dat doen is.

Met onze gedachten en overtuigingen werkt dat precies zo. Het zijn onze gedachten en onze overtuigingen (onze ‘software’) die bepalend zijn voor wat we doen, en dus voor de resultaten van dat doen.

Kort gezegd: wie de menselijke ‘software’ beheerst, beheerst het menselijk gedrag, en beheerst daarmee het resultaat is van dat gedrag. En dat betekent dat de bedrogenen daar zelf geen zeggenschap meer over hebben. Het betekent dat zij de controle over hun eigen gedrag, en de resultaten van hun inspanningen kwijtgeraakt zijn aan de bedrieger. Het betekent dat hun software is ‘gehackt’ door een externe programmeur. Het betekent dat ze slaaf geworden zijn van de ‘malware’ die de externe programmeur (de bedrieger) bij ze geïmplanteerd heeft.

Het betekent dat ze doen wat HIJ wil dat ze doen, en dat ze hun vrijheid hebben overgedragen aan de bedrieger. Het betekent dat de bedrieger die mensen in zijn macht heeft. Ze zijn zijn slaaf geworden. En dat was precies de bedoeling van de bedrieger. En precies daarom, is bevrijding van bedrog werkelijk bevrijding. Het is de bevrijding van het slaaf-zijn van bedriegers.

De wil en de bereidheid om zichzelf te bevoordelen, ten koste van anderen, is gewetenloos. Het is verstoken van enige empathie voor die anderen. De bereidheid om anderen zonder enig mededogen te bedriegen en te benadelen vergt een specifieke mentaliteit. Het vereist totale onverschilligheid over het lot van de mensen die je dit aandoet. Daarnaast vergt het de bereidheid om voortdurend de waarheid geweld aan te doen. De bereidheid om, wanneer het maar uit lijkt te komen, te liegen.

En voor deze mentaliteit, de mentaliteit die gekenmerkt wordt door de afwezigheid van enige van enige empathie, door de afwezigheid van een werkend geweten, gebruik makend van de leugen, bestaat een klinische term: Psychopathie.

PSYCHOPATHIE…
De letterlijke betekenis van het woord psychopathie is geestesziekte. Maar in de loop der tijd heeft het woord een meer specifieke betekenis gekregen. Het duidt op een menstype dat al bestaat zolang de mensheid bestaat. Het duidt op een menstype dat andere mensen misleidt, bedriegt, benadeelt, beschadigt, zonder enig mededogen met die mensen. In totale onverschilligheid over de gevolgen voor die mensen. En deze mentaliteit sluit naadloos aan bij wat alle oude religies en filosofieën “’Het Kwaad’ noemen.

Klik op deze afbeelding van een eerder artikel hier op de site over de psychopaat Mark Rutte..

Zo zijn het bijvoorbeeld precies die kenmerken die in de bijbel worden toegekend aan de satan-figuur. Die misleidt door te verleiden. Die gekenmerkt wordt door een bijtend egoïsme en daarbij letterlijk over lijken gaat. Die probeert het goede (het goddelijke) in mensen te vernietigen, en mensen tot zijn slaven wil maken. Hij wil ‘Gods schepselen’ aan zich onderwerpen. Ik ben zelf geen religieus mens, tenminste niet in de gangbare betekenis van dat woord, maar ik vind het wel een mooie beeldspraak.

Overigens worden de top-psychopaten van deze wereld vaak geassocieerd met het verschijnsel satanisme, wat er dan ook mooi bij aansluit. Psychopaten zijn er dus op uit om mensen in hun macht te krijgen. De meest efficiënte manier om dat te doen, is door het verwerven van machtsposities. En omdat psychopaten geen geweten hebben, en dus ook geen morele grenzen kennen, hebben ze in de race naar de top altijd een doorslaggevend voordeel ten opzichte van mentaal gezonde mensen. Want mensen die wel morele grenzen kennen haken als het ze te ver gaat.

En zo worden ze gepasseerd door de psychopaten, die zich daardoor niet laten hinderen. Wanneer psychopaten eenmaal een toppositie hebben bemachtigd, dan zullen ze in hun directe omgeving altijd de mentaal gezonde mensen, mensen met een geweten, rücksichtslos proberen te verwijderen of elimineren. En zo drijven de psychopaten uiteindelijk altijd naar boven, in iedere hiërarchie. Een proces waarbij het uiteindelijk onvermijdelijk is dat de psychopaten alle topposities innemen.

Op dat punt zijn we nu zo ongeveer beland. Je ziet dat in vrijwel alle landen nu de nationale topposities worden ingenomen door gewetenloze en leugenachtige collaborateurs aan de enorme misdaad waarmee we nu geconfronteerd worden. Je zou het hulp-psychopaten kunnen noemen.

Want tussen de top-psychopaten en de bevolking bevindt zich nog een laag van lieden die wel graag willen meerijden op het treintje van de macht, en die hun geweten dus ook ondergeschikt maken aan hun eigenbelang. Ook zij hebben dus de kenmerken van psychopathie. Je vindt ze terug in de politiek en in bestuurlijke functies, maar bijvoorbeeld ook in de gevestigde media. De bereidheid tot liegen en het verkondigen van bullshit – de bereidheid te bedriegen dus – kan niet anders dan duiden op dit mentaal gebrek. Het sluit er één op één bij aan.

En vervolgens zullen de psychopaten hun macht aanwenden om iedereen onder zich hun wil op te leggen. En daarvoor zullen ze alles gebruiken dat beschikbaar is. Dus niet alleen bedrog. Zo nodig ook geweld. Of, zoals nu het geval is, het optuigen van een structuur van digitale controle en dwang, dat ook zonder meer een vorm van geweld is. Een systeem dat alleen door het publiek geaccepteerd kan worden als mensen opzettelijk een verkeerd beeld van de werkelijkheid in aangepraat.

De bedoeling is om iedereen over wie ze de macht hebben, een realiteit te laten creëren die naar hun psychopathische zin is. Een realiteit die dus alle kenmerken van psychopathie in zich heeft, en die ze laten bouwen door mensen die zelf geen psychopaat zijn. Een wereld die is ingericht naar de voorkeuren van de psychopaat, maar niet aansluit bij de voorkeuren van de meeste mensen. Maar die wel wordt ingericht door de meeste mensen, onder leiding (misleiding) van de psychopaten.

Een mooi voorbeeld is de digitale toegangssamenleving die geïntroduceerd wordt met de komst van de QR-c0de. En die, onder leiding van de psychopaten, wordt uitgerold EN gehandhaafd door ondernemers die zelf over het algemeen geen psychopaat zijn. En zo krijgen we een hele wereld die ingericht is naar het psychopathische model terwijl volgens onderzoeken toch maar tussen de 3 en 5% van de wereldbevolking werkelijk psychopaat is.

Maar omdat de machtsposities altijd door hen bezet worden, is het VERSCHIJNSEL psychopathie altijd veel groter en dominanter dan de aandoening, die maar een klein percentage van de bevolking betreft. Anders gezegd: je hebt maar 5% psychopaten nodig om en 100% psychopathische wereld te krijgen. Als het de bedriegende psychopaten zijn die de macht hebben, dan zullen ze daarmee het doen en laten van de rest te bepalen, dan zullen ze dat vermogen inzetten om de wereld door de bedrogenen te laten inrichten naar HUN psychopathisch model.

Kijk om je heen, en je ziet dat de hele wereld inderdaad bijna helemaal is ingericht naar het psychopathische model. De leugen domineert, de mensheid is in totale verwarring gebracht. Mensen zijn in groten getale bereid om dingen te doen die naar hun eigen ondergang (en die van hun lotgenoten) leiden. Ze zijn bedrogen, en ze zijn misleid. Ze zoeken bescherming bij degenen die een bedreiging voor ze vormen. En daarmee verlenen ze de top-psychopaten de macht waarnaar ze verlangen.

Psychopaten liegen over alles, en niet in de laatste plaats over zichzelf. Altijd zullen ze zich presenteren als het tegenovergestelde van wat ze werkelijk zijn. Ze zullen zich etaleren als leider, in plaats van misleider, als filantroop in plaats van parasiet. Als sociaal en empathisch in plaats van egoïstisch en gewetenloos. Als bron van veiligheid in plaats van bedreiging. En alleen als voldoende mensen dat geloven, kunnen ze hun destructieve ding doen.

Omdat veruit de meeste mensen geen psychopaat zijn, kunnen ze zich niet voorstellen dat hun “leiders” zo intens kwaadaardig zijn. En ze nemen daarom zelfs die mogelijkheid niet in overweging. Ze kunnen zich niet voorstellen dat ze zelf zo grotesk zouden kunnen liegen, en geloven daarom dat anderen dat ook niet zouden doen. Een veel gehoord argument is bijvoorbeeld dat 911 geen inside job kan zijn, omdat de Amerikaanse autoriteiten nooit 3000 van hun “eigen mensen” zouden opofferen. Nou, dan heb ik nieuws voor ze: voor deze psychopaten is de dood van 3000 mensen niks meer dan wisselgeld. Het is een verwaarloosbare investering om hun verlangen naar macht en controle te realiseren.

Anders gezegd: de wereld is overgenomen door de psychopaten, en wij (de niet-psychopaten) hebben dat laten gebeuren omdat we ons niet konden voorstellen dat er mensen rondlopen die zo intens kwaadaardig kunnen zijn. Het is voor mentaal gezonde mensen vrijwel onmogelijk om zich te verplaatsen in de belevingswereld van de psychopaat. Maar dat hoeft ook niet. Het enige dat we moeten gaan beseffen is dat ze bestaan, wat de kenmerken zijn en hoe ze te werkgaan.

Psychopathie is dus een synoniem voor ‘het kwaad’.
Het kwaad dat de mensheid al sinds mensenheugenis teistert. Onze hele menselijke geschiedenis staat bol van malafide en gewetenloze “bestuurders” en despoten. Het is een verschijnsel dat zich door de gehele loop van onze geschiedenis gemanifesteerd heeft en dat onnoemelijk menselijk leed heeft voortgebracht.  Op een schaal en van een omvang die met NIETS te vergelijken is. Geen enkele ziekte komt erbij in de buurt. Het heeft honderden miljoenen mensenlevens verwoest.

Psychopathie is letterlijk het meest dodelijke verschijnsel ooit. En we moeten ons, als het voortbestaan van onze soort ons lief is, daar inderdaad van gaan bevrijden. En daarvoor is het noodzakelijk dat we het als zodanig gaan herkennen. Dat we weten dat we te maken hebben met psychopaten, en wat de kenmerken daarvan zijn. Die herkenning is niet alleen noodzakelijk om ons ervan te kunnen bevrijden, maar het herkennen ervan is ook het enige dat daarvoor nodig is. Meer dan dat hoeft niet. Want bedrog kan alleen bestaan in duo-vorm. De psychopathische bedrieger, en de bedrogene. Psychopathie kan zich dus alleen manifesteren als de psychopaten het voor elkaar krijgen anderen te bedriegen. En daarvoor hebben ze mensen nodig die zich LATEN bedriegen.

Dat psychopaten bestaan, is een gegeven. Dat de topposities altijd worden door psychopaten ook. En ook al is maar zo’n 5% van de wereldbevolking psychopaat, dan spreek je toch nog van 375 miljoen psychopaten. Zelfs als zouden we de psychopaten van de topposities verwijderen, dan nog zouden binnen no-time, die posities weer ingenomen worden door nieuwe psychopathische machtszoekers.

Het is dus een onuitroeibaar probleem, zolang wij ons niet zelf immuniseren tegen dit verschijnsel. Psychopaten bestaan gewoon. De enige manier om te voorkomen dat ze schade aanrichten, is door onszelf er immuun voor te maken. Doen we dat niet, dan zal het steeds opnieuw de kop opsteken, en onze geschiedenis bewijst dat.

Psychopathie als verschijnsel kan zich dus alleen manifesteren in een onbewust samenwerkingsverband tussen de geesteszieke psychopaten en hun prooien die bereid zijn zich te laten misleiden. De enige mogelijkheid om ons te bevrijden van dit kwaad en het bedrog, ligt bij de niet-psychopathische meerderheid van de mensheid. En dat kan alleen als de niet-psychopaten het bedrog gaan herkennen als  bedrog. Want wie beseft met een bedrieger te maken te hebben, kan zich niet laten bedriegen. Besef van bedrog, maakt dus immuun voor bedrog.

En om dat te realiseren is het noodzakelijk dat wij, de mensheid, veel meer verantwoordelijkheid gaan nemen voor onze eigen gedachten en onze eigen overtuigingen. En dus niet langer bereid blijven die klakkeloos over te nemen van lieden op boven geplaatste posities. Sterker nog: dat we gaan beseffen dat ALS het van boven komt, we in de meeste gevallen te maken hebben met psychopaten en hun bedrog. En dat we dan dus JUIST extra terughouden moeten zijn. Dus: neem NIETS aan dat van boven komt. Ook al lijkt het oprecht. Want psychopaten zijn immer meesters in vermommen.

Het vergt dus iets van ons. Het vergt het nemen van veel meer verantwoordelijkheid, en dus vereist het inspanning. Een inspanning in bewustwording. Iedereen die het afgelopen anderhalf jaar (of al langer) tot het besef is gekomen dat de wereld wordt bedrogen en dat de werkelijkheid heel anders is dan ons van bovenaf wordt voorgehouden, weet precies over welke inspanning ik het heb.

Want naast de afwezigheid van een geweten en het stelselmatig liegen, heeft psychopathie nog een derde belangrijk kenmerk: de weigering verantwoordelijkheid te nemen. En dat kenmerk zie je zowel terug bij de top=psychopaten, als bij hun onbewuste publiek. De top-psychopaten doen dat door zelf misdaden te plegen en de schuld (en dus de verantwoordelijkheid) daarvoor in de schoenen van anderen te schuiven. 911 is daar een sprekend voorbeeld van. Hun onbewuste handlangers (degenen die zich laten misleiden) doen dat door te weigeren zichzelf bewust te maken van de werkelijkheid. Door te weigeren zich daarvoor in te spannen.

Bijvoorbeeld door te geloven dat de werkelijkheid gelijk staat aan er op het NOS journaal verkondigd wordt. Mensen geen verantwoordelijkheid nemen voor hun eigen wereldbeeld.  Waarmee ze zich tot passieve en onbewuste collaborateurs maken van de psychopaten, en zich daarmee medeplichtig maken aan het resultaat: een volkomen psychopathische wereld.

En deze mensen zijn dan weliswaar geen full-blown psychopaat, maar ze hebben op zijn minst één belangrijk kenmerk van psychopathie, en dat is de weigering verantwoordelijkheid te nemen, en zo leveren ze wel een doorslaggevende bijdrage aan het steeds psychopathischer worden van de wereld. Als we deze mensen ook tot de psychopaten zouden rekenen, dan zien we dat de percentages er ineens heel anders uitzien dan 3 of 5%.

Dus ja, de bevrijding van bedrog kost moeite. Veel moeite. Niet om ons te ontdoen van psychopaten. Die blijven (net als virussen) altijd bestaan. Maar om ons immuun te maken voor hun bedrog. Want wie bedrog als bedrog herkent, kan niet langer bedrogen worden. Zonder de mogelijkheid anderen nog te bedriegen blijven de psychopaten weliswaar gewoon bestaan, maar dan kunnen ze hun kwaad niet meer doen. De aandoening psychopathie zal er dan nog steeds zijn, maar het verschijnsel psychopathie kan zich dan niet langer manifesteren. En dat betekent het einde van het kwaad.

En dan, dan hebben wij ons werkelijk bevrijd..!

5 gedachten over “Bevrijding van Bedrog.. (MUST READ..!)

 1. Een mooie bijdrage van de heer Stuurman over hoe wij ons kunnen bevrijden van het grote bedrog dat al sinds mensenheugenis de wereld beheerst.
  In zijn artikel vertelt hij ons hoe we ons van dat bedrog kunnen bevrijden: door het besef dat niet alleen wij, maar ook 97 procent van de wereldbevolking door bedrog worden belaagd. Maar vooral zegt hij dat in het herkennen van de specifieke aard van dat bedrog onze bevrijding ligt opgesloten..

  Hierdoor ontstaat immuniteit waardoor het bedrog geen invloed meer kan uitoefenen en dus uitsterft.
  Wie een kuil graaft voor een ander valt er zelf is ….
  Natuurlijk is juist gesteld, maar de vraag of dat in de praktijk van het leven van alledag ook echt zal lukken, zal op grond van alle pogingen die de mensheid sedert haar bestaan heeft ondernomen, het antwoord naar ik vermoed voor 99,9 procent negatief zijn. Op de vraag waarom dat zo is zullen honderden antwoorden mogelijk zijn. Om er enkele te noemen:
  De bedriegers beheersen het politieke spel: zij manipuleren de z.g democratische verkiezingen (zie de recente verkiezingen in Rusland) en kunnen daardoor de leugen in stand houden .
  De bedriegers beheersen de militaire macht die hun bedriegerij te vuur en te zwaard handhaaft.
  De bedriegers beheersen de financiële macht die door corruptie en omkoping elk verzet de kop in laten drukken.
  De bedriegers kunnen met hun macht over de communicatiesystemen op grote schaal onwaarheden verspreiden.
  Deze zaken maken het vrijwel onmogelijk om het grootschalige bedrog blijvend te ontmaskeren en in de praktijk te veranderen. Hoe groter het bedrog, des te moeilijker is het om dat om te buigen.

  Een ander punt dat onze aandacht verdient is de vraag in hoeverre het bedrog werkelijkheid is en in welke mate het leven daardoor overhoop ligt. De schrijver spreekt over wereldwijd bedrog, maar beperkt zich tot het al dan niet verplicht stellen van de QR pas. Of dit nu werkelijk een zaak is waarbij bedrog een rol speelt laat ik even in het midden. Maar wanneer dat bedrog gelegd wordt naast bijvoorbeeld het bedrog van de machthebbers in Republiek Congo waar duizenden mensen, kinderen vaak, met de blote hand in de kobalt mijnen moeten werken om niet van honger dood te gaan, dan lijkt mij dat toch een bedrog dat verreweg eerder opgelost dient te worden .
  Daarmee wil ik de rechtvaardigheid en het belang van dit artikel niet in twijfel trekken, maar slechts in de juiste verhouding zetten.

  Wat mij het meeste trof is de opmerking dat het bij al dit soort situaties gaat om de manifestatie van het kwaad.
  De schrijver legt het verband met de Bijbel en spreekt over satan als bron van het kwaad. Ik heb het vermoeden dat de schrijver hierover wel meer weet te zeggen dan in dit artikel wordt verteld. Ik ben het helemaal met hem eens dat kwaad de wortel is van alle bedrog en dat wij daar allemaal mee te maken hebben. Ik denk namelijk dat dit metafysische kwaad zich in elk mens heeft genesteld, maar niet wordt herkend. Dit innerlijke kwaad sust ons in slaap, met een groot bewustzijnsverlies als gevolg. Als slapende mensen laten wij ons voortdurend bedriegen en bedriegen wij onszelf . Het metafysische kwaad is op z’n best wanneer wij geloven dat wij wakker zijn en dat luidkeels uitdragen. Dat wij daarmee het kwaad juist een dienst verlenen en het machtiger maken dan dat het in werkelijkheid is hebben we niet door .
  Daarom is de slot opmerking van dit artikel zo belangrijk:
  Het kost veel moeite om onszelf immuun te maken voor het kwaad, omdat we de bestrijding het niet bij de bedrieger moeten zoeken maar in onszelf.
  De vergelijking van de situatie waarin wij heden ten dage verkeren met een virus (dat altijd blijft bestaan) dat onze innerlijke software voortdurend inactief houdt en er voor zorgt dat wij zo weinig bereid zijn voor onze eigen innerlijke spiegel te gaan staan, is treffend .

 2. Dank je voor de uitgebreide reactie.

  Ik weet niet of de mensheid het bedrog in voldoende mate als zodanig zal gaan herkennen, maar het is een vereiste om ons ervan te kunnen bevrijden. Er is simpelweg geen andere optie. Doen we dat niet, dan blijven we er vatbaar voor, en dan zal het kwaad verder woekeren en in kwaadaardigheid toenemen.

 3. De tekst van Mr Pieter Stuurman die m.i doordringt tot de kern van de zaak. Na ruim 40 jaar werk op de straat en bijwijlen in de goot, waar men de ware aard van de mensen leert kennen, heb ik voortdurend kunnen vaststellen dat het politieke – filosofische – occulte e.a. in feite maar dekmantels zijn voor het absolute kwaad, de vlees geworden slechtheid. De voormelde publicatie sluit dan ook aan bij het boek :
  https://www.pilulerouge.com/nl/product/politieke-ponerologie/
  met titel en citaat : “ Politieke Ponerologie : Politieke Ponerologie is fascinerend in zijn klinisch beknopte beschrijvingen van de aard van kwaad. En pijnlijk in de meer literaire passages, die een beeld geven van het immense leed dat de onderzoekers hebben ervaren, aangetast als ze waren door de ziekte die ze bestudeerden. Dit is een boek dat verplicht leesvoer zou moeten zijn voor alle inwoners van de landen die claimen op morele of humanistische waarden te zijn opgebouwd. ……… Politieke Ponerologie is een studie naar de oprichters en aanhangers van onderdrukkende politieke regimes. De onderzoekers analyseerden de gemeenschappelijke factoren die leiden tot de verspreiding van onmenselijk gedrag van de mens naar zijn medemens. Moraliteit en humanisme alleen kunnen de predaties van dit kwaad niet genoeg weerstand bieden. Kennis van de aard ervan – en van hoe het zich verspreidt – is het enige tegengif…………. Terwijl hij hard moest werken om in zijn levensonderhoud te voorzien, studeerde hij psychologie aan de Jagiellonische Universiteit in Krakau. De omstandigheden onder “communistisch” bewind deden zijn aandacht richten op het gebied van psychopathologie, in het bijzonder de rol van psychopathische personen in een dergelijk regeringssysteem. Hij was niet de eerste onderzoeker die een dergelijk weg volgde. Zulk werk was al begonnen door een geheime groep wetenschappers van de oudere generatie, maar werd kort daarna vernietigd door de Rode veiligheidsautoriteiten. Łobaczewski werd later degene die het lukte het werk te voltooien en het op papier te zetten…. (=einde citaten).
  Vooral het verband met de psychopaten is imo van groot belang, om een dergelijke terreur te kunnen verklaren, en waarbij de politiek dan gebruikt wordt als dekmantel voor deze terreur. Een psychopaat gelooft zijn eigen leugens, een leugendetector werkt niet bij hem, hij is “onbehandelbaar…”, maar er is echter nog een ander belangrijk aspect = het onderdrukken en vernederen !!! Ik verwijs hier naar de analyse van de psychiater Hare :
  http://www.minddisorders.com/Flu-Inv/Hare-Psychopathy-Checklist.html
  Dit vernederen komt ook aan bod in het boek “1984” van George Orwell.
  En het toppunt van vernedering is dan de onderdrukte doen herhalen van leugens, waarvan iedereen weet dat het leugens zijn. En dit sluit dan opnieuw aan bij de tekst van Mr Pieter Stuurman. Ik zie dan ook dit bedrog als een middel om te vernederen, en dat betekent het “summum” voor de psychopaat, en dit dan nog in een sfeer van een alles overheersende angst.
  Een psychopaat heeft bovendien zeer snel door dat men hem doorheeft, en als zijn masker wordt afgerukt, ben ik geconfronteerd geweest met uitbarstingen van razernij waarbij deze van een vulkaan in het niet verzinken. Dit geeft imo ook de verklaring waarom psychopaten voortdurend op zoek zijn naar gevaarlijke boodschappers die hun kunnen ontmaskeren. Al de voormelde elementen zijn m.i dan ook duidelijk aanwezig bij de Covid 19(84) terreur, waarbij er verschillende motieven zijn, maar één der belangrijkste is imo de psychologische oorlogsvoering tegen de bevolking. Ook belangrijk is het verband dat Mr Stuurman legt met het Satanisme. Dit blijkt ook uit de regelmatige publicaties van Henry Makow, een recente :
  https://www.henrymakow.com/2021/09/communist-traitors-blood-oaths.html?_ga=2.19972731.2101075727.1632589171-772348991.1630856607
  met titel en citaat : “Our “Leaders” Have Taken Blood Oaths . The blood oath is fundamental. Biden and most of his cabinet and most courts and congress have probably taken it. That’s why they are excluded from mandatory vaccines. These people swore an oath or to represent citizens, but their true loyalty is to Satan (Communism.). They are traitors and should be treated as such.Worldwide the vaccine passports is leading to a Chinese Communist social credit system where your every word and move are monitored for political correctness. Like our “leaders,” the Chinese Communist Party (CCP) are Satanists.We now face persecution from this evil red dragon in the form of medical tyranny. We’re dealing with PURE EVIL. ……………….
  Karl Marx signalling the “hidden hand”, indicating the real power of the world from behind the scenes controls him and he has taken a Blood Oath. In the Communist Manifesto (Chapter 2), Karl Marx spells out that communism is Satanism: “There are, besides, eternal truths, such as Freedom,, etc., that are common to all states of society. But Communism abolishes eternal truths, it abolishes all religion, and all morality, instead of constituting them on a new basis; it therefore acts in contradiction to all past historical experience.” Because communism is opposed to Truth and it abolishes all morality; therefore it is easy to see communism is evil. Communism was created by evil and it is spread by evil people, hidden in the top layers of society with dual loyalties. Today, the Chinese Communist Party (CCP) is playing the leading role to establish global communism. The CCP requires a blood oath to join; it has brutally persecuted many groups in China since coming to power in 1949, killing an estimated 60-80m people who were opposed to communism. “ (=einde citaten). Dit citaat geeft imo een goede analyse van de problematiek.
  Hoe zich beschermen tegen psychopaten ?? Door er van weg te blijven, in de praktijk is dit zelden mogelijk. Bovendien vertelt de psychopaat leugens, die een groot gedeelte van de bevolking toch zo graag hoort !!! Uiteindelijk zijn deze leugens de reden van het bestaan geworden van deze leugenverslaafden. Pak hun dat af, en er blijft niets meer over !!! Er is dus m.i een stilzwijgend pakt ontstaan tussen de psychopaat en het leger leugenverslaafden. En aan deze laatsten iets pogen duidelijk te maken wat ze niet willen weten, is hopeloos. Ik heb hier dan ook al jaren afgehaakt. De tekst van Mr Stuurman is dan goud waard om het occulte pogen te begrijpen dat schuil gaat achter de dekmantels allerhande, cfr Su Tzu : Ken de vijand !!

 4. Alleen de verslaafden aan alkohol of tabak zullen mopperen wanneer het heel slecht smaakt.
  Maar diegenen die de overheid al niet serieus namen krijgen de bevestiging van wat ze al dachten.
  Hij of zij die beschikken over een goede fiets bekommeren zich niet om de verhoging van de brandstofprijzen.

 5. Het beste bewijs om aan te tonen hoe slaafs men de rotzooi van de overheid gehoorzaamd is de opgetogen bijeenkomst van buurtgenoten die samenkomen op een manier die voorheen volgens hun braafheid ‘niet mocht’. Dus eerst hebben ze zich die onzin laten opleggen en nu zijn ze blij. Springen door een brandende hoepel en daar jezelf nog een applaus voor geven is het gecultiveerde onderdanigheidsgevoel ultima forma. De allerergste zijn de mensen uit dit voorbeeld die zeggen een politiek tegenstander te zijn van de huidige volksverlakkers. Meneer De Smet had het over een verdeling van 30-40-30. D.m.z. 30% die als absoluut verloren te beschouwen is. De warme lijken zogezegd. 40% ambivalenten en 30% zeker van hun zaak. Het is te hopen dat de mensen uit cat. 40% doorstoten naar de 30% zeker oningeënten.
  Structureel niet meedoen en het uit het raam flikkeren van de TV en niet meer luisteren naar de leugens van de NOS, bengt ons naar het normaal wat dichter zit bij het normaal als wat we tot nu toe gewend waren.

Geef een reactie

Deze site gebruikt Akismet om spam te verminderen. Bekijk hoe je reactie-gegevens worden verwerkt.