Advertentie

Het antwoord op de crisis is.. gronden!


x

x

Het antwoord op de crisis is gronden..
 x

2018 © Hans Andeweg | deze versie WantToKnow.nl/be

x

Ir. Hans Andeweg, de auteur van dit artikel, is sinds decennia bezig om mensen te leren met scheppende krachten onszelf, onze omgeving en organisatie-velden in balans te brengen. Daarvoor ontwikkelde hij de opleiding ECOintention. (klik voor een ander artikel van zijn hand, hier op de site).

Naar een nieuw tijdperk.. We leven in een bijzondere tijd. Wereldwijd wankelt elk ecologisch- en economisch evenwicht, tegelijkertijd nemen veel mensen intuïtief een nieuwe energie en een snellere trilling waar. Alsof er een nieuwe tijd in de lucht hangt. De Aarde en onze samenlevingen maken grote veranderingen door. Veel mensen ervaren de gevolgen op het persoonlijke vlak. Met tijd komt raad, maar de oude tijd is bijna ten einde. Oude oplossingen werken daarom niet meer. Bekende paden lopen dood. Er is behoefte aan hele nieuwe scenario’s.

Het is waarschijnlijk dat die inderdaad ‘in de lucht hangen’ en geïnspireerd worden door de nieuwe energie en de hogere frequentie. De vele publicaties en websites over dit onderwerp zijn daar een bewijs van.Laten we er van uitgaan dat dat waar is. Als dat zo is, ligt de uitweg uit de crisis intuïtief voor het grijpen en kan deze met behulp van de sociale netwerken razendsnel via het internet over de wereld worden verspreid.

Met deze kennis uit het hogere bewustzijnsniveau kunnen we ons zelf, onze samenleving en de Aarde helen. Even doorademen, het stof van de schouders slaan en vervolgens collectief door naar de volgende ronde. Maar is dat zo? Of schuilt er een gevaar in een hoofd in de wolken en een overdaad aan telecommunicatie?

Het gaat immers niet alleen om hoger inzicht, nieuwe kennis en baanbrekende ideeën, maar vooral wat we er mee kunnen doen om de huidige situatie te veranderen. Geen woorden maar daden. Naast inspiratie en creativiteit wordt er daadkracht gevraagd en dat heeft meer met gronding, dan met communicatie te maken.

In het eerste boek van Hans Andeweg veel praktische toepassingen van resonantie-therapie voor ‘het groen’ om je heen.

Goede gronding door overgave
Wat is gronding? Als mensen zeggen dat iemand ‘zweeft’ of er ‘niet helemaal bij is’, hebben ze het in feite over de gronding van die persoon. Goed gegrond zijn betekent dat je met een energetisch koord, vanuit je voeten en je eerste chakra bij je stuit, verbonden bent met de energie van de Aarde. Op die manier kun je oude energie en spanning loslaten. Tegelijkertijd stuurt de Aarde haar levensenergie omhoog.

Goede gronding is de basis voor gezondheid en vitaliteit. Het helpt je om stevig met beide benen op de grond te staan en je eigen weg te gaan. Tenzij je goed gegrond bent, zullen veel van je ideëen en creativiteit wegkwijnen in vergeefse dromen en loze fantasieen. Je kunt heel intelligent zijn of veel talent hebben, maar zonder gronding kun je vaak niets met die gaven beginnen. Het lukt je niet om de daad bij het woord te voegen.

Zonder het te weten neigen ongegronde mensen ertoe in hogere sferen te leven waar ze min of meer los staan van hun lichaam. Het lichaam wordt dan maar minimaal onderhouden. Dit manifesteert zich vaak als een gevoel van onveiligheid en angst. Door een goede gronding verbind je je lichaam met de aarde en creëer je een ononderbroken stroom van aarde energie, waardoor je je gevoelens van veiligheid en bescherming vergroot.

Gronden is in principe heel gemakkelijk.
Gronden is je overgeven aan de zwaartekracht van onze planeet. Dat is één van de meest natuurlijke dingen die je kunt doen. Je zou kunnen zeggen, dat Moeder Aarde zoveel van ons en alle wezens op haar oppervlakte houdt, dat ze alles en iedereen naar zich toe trekt. Ze wil niets liever dan dat we allemaal heel dichtbij haar zijn.

Met haar zwaartekracht trekt de Aarde alles aan dat zwaar is. Ook zware gedachten en gevoelens. Belastingen uit het verleden, die je nog steeds in je rugzak meesjouwt en die allang voltooid verleden tijd zijn, mag je allemaal loslaten. Alles wat je via je gronding loslaat wordt door Moeder Aarde diep van binnen in haar onuitputtelijke (harte)vuur getransformeerd. Vanuit haar onvoorwaardelijke liefde stuurt ze onmiddellijk energie, licht en liefde terug. Dus geef je over aan de zwaartekracht en verlicht je zelf.

Helen is hemel en aarde verbinden
Waarom is gronden zo belangrijk voor het helen van onszelf en onze snel veranderende wereld? Zijn we niet genoeg gegrond of moeten we nog meer gronden om de nieuwe tijd handen en voeten te geven? Van oudsher wordt onder ‘heelheid’ een harmonieuze verbinding tussen hemel en aarde, tussen kosmische en aardse krachten verstaan.

Leven ontstaat als het Licht van Vader Zon en de Liefde van Moeder Aarde elkaar in een punt (bij ons de bevruchte eicel) ontmoeten. Ze verbinden zich, doordringen elkaar, en het leven neemt zijn loop. De driehoek met de punt naar beneden is het oudste symbool voor geest, hemel en kosmische krachten, de driehoek met de punt naar boven is dat voor materie en aardse krachten.

Iets is heel, gezond en en vitaal als de twee krachten in harmonie zijn. Dat wordt weergegeven door elkaar overlappende driehoeken. ‘Helen’ betekent letterlijk ‘iets heel maken’. Een healer of een heler verbindt de kosmische en aardse krachten met elkaar. Hij of zij brengt de twee voor het leven fundamentele krachten weer in harmonie.

Er is dus een minimale overlap van de twee driehoeken – je leven hangt dan aan een zijden draadje – en een maximale verbinding, waarin je helemaal heel bent, blaakt van gezondheid en goed in je vel zit. Als volgende stap in je ontwikkeling kun je transformeren naar het niveau van de ster, waar je in contact staat met een hoger bewustzijnsniveau en een snellere trilling. Je bent dan, als het ware, boven je zelf uitgestegen. Je zou dat het stadium van ‘heilig’ kunnen noemen.

Een stap omhoog behoeft een stap naar beneden
Meestal wordt dit hogere bewustzijn bereikt na een persoonlijke crisis. Je staat op een dood punt, daarna volgt de doorbraak en kom je in contact met het nieuwe niveau. Dit wordt gesymboliseerd door de tweede en derde afbeelding met driehoeken; de twee punten schuiven door de horizontale lijnen, ze breken er letterlijk doorheen en maken daarna verbinding met een hoger niveau. Maar er is nog iets in de derde tekening, en dat wordt meestal over het hoofd gezien; ze maken tegelijkertijd contact met een dieper niveau van de Aarde!

In deze eenvoudige tekening ligt een grote wijsheid verborgen, want je ziet meteen dat voor één stap ‘naar boven’, één stap ‘naar beneden’ nodig is. Je kunt ‘uit je dak gaan’ en inzicht krijgen in een hoger bewustzijnsniveau, maar als je niet tegelijkertijd een stap naar beneden maakt, dus je dieper met de Aarde verbindt, nog beter grondt en je basis verbreedt, dan kiep je om. Je hebt dan geen grond om op te staan. Je kunt niets met je hoge inzicht en als je niet oppast haalt de sceptische buitenwacht je zo onderuit.

Transformatie betekent dus niet alleen je verbinden met een snellere trilling maar ook met een diepere grondtoon. Doe je dat niet, dan ga je zweven en raak je ontstemd. Ook al was je in de oude tijd goed gegrond; de ster laat zien, dat je in de nieuwe tijd nog meer moeten gronden om de daad bij het woord te kunnen voegen en de nieuwe energie ‘waar te maken’.

Het enneagram als richtingwijzer
Ook het enneagram, een eeuwenoud symbool, geeft een duidelijke aanwijzing dat gronding essentieel is voor heling en verdere ontwikkeling. Enneagram betekent in het Grieks ‘negen’ (ennea) en ‘punt’ (gramma). Het is een dynamische cirkel die negen persoonlijkheidstypes en hun onderlinge interacties beschrijft.

Elk type heeft zijn eigen eenzijdigheid, kracht en strategie die tot succes leidt, maar ook beperkingen met zich meebrengt. Negen types van denken, voelen en willen met de opdracht om zich verder te ontwikkelen en boven hun beperking uit te stijgen.

De negen persoonlijkstypen van het enneagram zijn in drie groepen verdeeld: buikmensen (rood), hartmensen (groen) en hoofdmensen (blauw). De desintegratie-richting is linksom, tegen de klok in. De integratie-richting gaat rechtsom, met de klok mee. Dit betekent dat, op hun weg naar heelheid, hoofdmensen mogen leren doen. Buikmensen mogen leren voelen en hartmensen hun hoofdcentrum mogen ontwikkelen.

Deze negen persoonlijkheden worden in drie groepen verdeeld: hoofdmensen (blauw), hartmensen (groen) en buikmensen (rood). Iedereen heeft in één van de drie centra zijn zwaartepunt. In het centrum dat iemand van nature het meeste heeft ontwikkeld ligt zijn sterke kant en tegelijkertijd zijn valkuil.

Hoofdtypes zijn geneigd het leven via hun denken te benaderen. Ze hebben een levendige verbeelding en een sterk vermogen om denkbeelden te analyseren en met elkaar in verband te brengen. Harttypes bewegen zich door de wereld via relaties. Ze hebben andermans behoeften en stemmingen snel door en reageren daar bewust of onbewust op. Buiktypes nemen vooral waar via hun lichaam. Ze reageren instinctief, snel en direct en worden vaak meegesleept door hun onmiddellijke reactie.

Het pad van integratie en desintegratie
In het enneagram is elk centrum onderdeel van een cirkelvormig pad. Door dit pad, linksom, tegen de klok in te volgen, zie je wat voor een bepaald type ‘de weg van de minste weerstand is’. Dit is het pad waar iemand van nature toe neigt en dat hij volgens zijn persoonlijkheidsstructuur en innerlijke, onbewuste impulsen het eerste inslaat. Dit is de zogenaamde desintegratie-richting. Hierdoor breng je onbalans en disharmonie in je leven. Er is geen ontwikkeling want je stijgt niet boven je beperkende persoonlijkheidstype uit.

De desintegratie-richting, linksom, laat zien dat:

 • Hoofdmensen (blauw) van nature eerst denken, dan voelen (groen) en het laatst doen (rood).
 • Hartmensen (groen) eerst voelen, dan doen (rood) en het laatst denken (blauw).
 • Buikmensen (rood) eerst doen, dan denken (blauw) en het laatst voelen (groen).

Linksom betekent desintegratie en minder heling. De weg rechtsom, met de klok mee beschrijft het pad van integratie en de ontwikkeling naar een heel mens. Je ontwikkelt je alleen door je bewust te zijn van je beperking. Dit betekent dat hoofdmensen mogen leren doen (rood). Buikmensen mogen leren voelen (groen) en hartmensen hun hoofdcentrum mogen ontwikkelen (blauw). De integratie-richting naar heelheid, hoger bewustzijn en verbinding met het geheel is dus denken → doen → voelen. De desintegratie-richting verloopt in omgekeerde volgorde.

Een luisterend oor
Op ‘hoofd-denken’ volgt in de integratie-richting ‘buik-doen’. Wat zien we als we deze kennis in verband brengen met de afbeelding van de driehoeken? Als je na een transformatie in contact komt met een hoger bewustzijnsniveau en over je nieuwe inzichten hebt nagedacht, is de volgende stap contact maken met je wilscentrum en die kennis toepassen in het dagelijkse leven. Geen woorden maar daden. Je krijgt de nodige daadkracht door dieper te gronden. Dat is de aanwijzing die de ster geeft, want als je je basis niet verbreedt, kiep je om!

Dus eerst de daad bij het woord voegen en pas daarna communiceren met je netwerken! De verleiding is groot om meteen met iedereen te delen wat je hebt ontdekt, maar dat is de desintegratie-richting. Je gaat dan van ‘hoofd-denken’ naar ‘hart-uitwisselen’. In plaats dat je idee zich verder ontwikkelt, zal het eerder ingewikkeld worden. Jij hebt het nog niet honderd procent helder en je vrienden zullen zich er – goed bedoeld – mee bemoeien. Houd het voor je. Laat het zaad rijpen. Alles van waarde ontstaat in stilte. Als het echt waardevol is, inspireert de nieuwe kennis tot de juiste handeling en helpt het jou en je omgeving verder.

We leven in een tijd van openbaringen. Er is geen geheime kennis meer, maar het is wel nodig om een geheim te kunnen bewaren. Alleen een rijp zaad kan ontkiemen. Vervolgens moet het in ‘goede aarde’ vallen om te groeien. Goede Aarde ontstaat door te gronden. Daarna kan er met elkaar gecommuniceerd worden, net zoals het ontkiemde zaad uitwisselt met zijn omgeving.

En als we dan gaan communiceren, is het beter om samen niet óver, maar mét de Aarde praten. Het gaat immers om een diepere verbinding. Wat let ons? Moeder Aarde is onvoorwaardelijk Liefde en heeft een luisterend oor. Ze kan onze hulp goed gebruiken in deze turbulente tijden. Enne….. het is nog goedkoop ook, want je mobieltje heb je er niet bij nodig, alleen een goede gronding en een open hart.

x

* * *

x

Binnenkort start Hans Andeweg en zijn team weer met een Intensive Ecointention.
Klik op deze banner voor meer info over deze opleiding om jezelf praktisch te scholen
in het lezen en ‘helen’ van energetische organisaties, mensen en velden.

 

 

4 gedachten over “Het antwoord op de crisis is.. gronden!

 1. De overheid denkt daar anders over…hun antwoord op de crisis is ‘je moet dood’.
  1155 dode dieren, ‘goed gedaan’ overheid en vooral de politie ‘respect’.
  Ik word iig te vaak misselijk van deze ‘hoge’ heren en vooral ‘dames’.
  Wanneer draaien we de piramide een keer op z’n kop??
  Wij, het volk, hebben het recht om de overheid en de politici te controleren, want zij geven ‘ons’ geld uit, worden door ons betaald.
  Schande!!!!!!!!!!!!
  Satanisme en corruptie dat vormt Nederland. Compleet zielloos.
  Ondertussen lijkt NL op een groot bedrijventerrein…

 2. MC 1 :
  Overheid !!!!!! Ik zie enkel een bende handlangers, loopjongens, valiezendragers..enz.. die paraderen in dienst van de occulte machten die schuil gaan achter de NWO. Handlangers die echter wel verkozen worden door een gedeelte van de “bevolking”(sic) die geen behoeften heeft aan “gronden…” maar wel aan “brood en spelen..” zoals in het Oude Rome. Een bevolkingsgroep die leeft van dag tot dag… en functioneert op een primair niveau… en die enkel wil horen wat ze graag wil horen, ook al zijn het leugens, en vooral leugens. Een tekst zoals deze van WTK is latijn… en is als parels voor de zwijnen. Ik heb dan ook niet de minste illusies meer over “wij, het volk…..”. Dit geldt niet alleen voor Nederland, maar ook voor de rest van de EUSSR. Een EUSSR die gecontroleerd en geëxploiteerd wordt, door wat ik noem, een “International Crime Syndicate”. Dit laatste gaat niet zo maar toelaten dat de piramide wordt omgedraaid.. zie Pim Fortuyn.
  Louter ter info een link met een gedeeltelijk overzicht van wat er zich zo al bevindt achter de schermen van deze NWO :
  http://www.fourwinds10.com/siterun_data/government/new_world_order/news.php?q=1212443957
  Het gaat hier dan ook een gigantisch kluwen, een oerwoud waardoor men de bomen niet meer ziet.

  1. Ja, Sub Rosa, je hebt gelijk, het is hopeloos met de westerse mensheid. Te gemakzuchtig, verspillend, ignorant en vooral lekker met zichzelf bezig, geen samenhang willen zien, vertrouwen in een overheid die iedere dag weer de burger een oor aannaait. Het is van langer hand gepland en ziezo….het manifesteert zich, het totalitarisme, recht voor onze neuzen, het beest, de overheid en zijn handlangers…het begint al bij de balie van een gemeentehuis, bij een boa die een bon uitschrijft, een politieagent die oudere mensen omgooit, en kinderen pijn doet omdat ze dieren eten willen geven….de gewone mens staat nog steeds niet in zijn kracht, vertrouwt niet op zijn eigen kracht, er is niets veranderd, het heerst nog steeds hetzelfde verraderlijke IngSoc systeem…

 3. Een artikel als deze komt in essentie heel veel overeen met de missie van anderen die uit dezelfde vijver vissen. Daarom niet minder waar. Hans Aandeweg heeft naar mijn idee de aantrekking van de Aarde niet echt begrepen. Het kan net zo goed het naar de kern drukken middels Aetherkrachten zijn. Wanneer dat zo is kan anti-‘zwaartekracht’, ook beter verklaard worden. Maar dat is een andere discussie.
  De zwaarte waartegen kan worden opgetreden is idd aarding maar dit is slechts het plakken van een band terwijl de wegen bezaaid zijn met kopspijkertjes en glassplinters. De samenleving is geleidelijk gevormd door lieden die gebaat zijn met de beoogde effecten en heeft ontegenzeggelijk te maken met de luciferiaanse agenda.
  Het collectief is ziek.
  Het collectief maakt geen of verkeerde gemanipuleerde keuzes. Het collectief laat zich gemakkelijk manipuleren en denkt nog steeds een baas nodig te hebben en gedraagt zich als een kind. In die zin is er wel degelijk sprake van één grote klas waar groep 3-4-5 kinderen te samen gehouden worden met groep 6-7-8 kinderen maar bij de 3-4-5 kinderen enorm is de meerderheid zijn waardoor niet alleen de lesstof maar alle omgevingsfactoren zijn afgestemd op die jongere groepen.
  Dat is te zien aan hoe het bestuur functioneerd, hoe reclame werkt, de positie van de kultuur in het algemeen, hoe er wordt omgegaan met de natuur etc. Gezondheidszorg. Bijna allemaal op een véél te laag niveau. Mensen die zich kapot ergeren om telkens maar weer geconfronteerd te worden met de lesstof, de problematiek en de beleidssfeer die de beginnende groepen met zich meebrengen willen zich wel losmaken omdat ze VERDER willen! Dan helpt aarden wel om de tijdelijke nood te lenigen maar neemt niet de voorwaarden van kwaal weg.

Geef een reactie

Deze site gebruikt Akismet om spam te verminderen. Bekijk hoe je reactie-gegevens worden verwerkt.