Advertentie

Uit het systeem stappen..?


x
x

Uit het systeem stappen..?

x
2022 © Peter den Haring | deze versie WantToKnow.nl/be
x

Orthomoleculair geneeskundige Jack van Dijk (65) legt het scherp uit. Hij leeft zelf als een zigeuner, betaalt geen belasting, geen boetes en geen zorgverzekering. Hij helpt veel mensen individueel en om uit het corrupte overheidssysteem te stappen. Uitschrijving uit het bevolkingsregister moet je dan wel aankunnen. Dit is immers een vorm van leven zonder bezittingen, waarop beslag gelegd kan worden. Heb je een talent waarmee je zwart kan werken, dan zit je goed. Een WA-verzekering is wel nodig en ook vooraf zorgen dat je ergens een digitale bankrekening hebt. Leven in een camper of in een niet geregistreerde huurwoning lijkt dan een optie.

En dan heb je natuurlijk nog gedoe met autonoom of soeverein zijn, met je Geboortetrust en dat Diplomatieke paspoort! Ojee: burgerlijke ongehoorzaamheid. Voor het uitstappen uit dit systeem moet je wel eerst goed begrijpen wat voor een commercieel al eeuwen bestaand, griezelig systeem dit is. Je ouders hadden nooit kunnen vermoeden, dat jouw aangifte bij het geboorteregister van de Burgerlijke Stand een fiscaal waardepapier zou worden en leiden tot een permanent gemaakte commerciële staatstransactie. Jack: “Wat weinigen weten is, dat de Staat der Nederlanden en het Koninkrijk der Nederlanden zakelijk gezien een corporatie is.”

(klik voor artikel over deze materie op de illustratie)

Pardon? Jack:

“Onder registratienummer 0001008288 en onder de naam State of the Netherlands bij Dun & Bradstreet, Jacksonville, Florida (met een Nederlandse vestiging in Rotterdam). Jouw geboorteakte verklaart jou als natuurlijk persoon eigendom van de corporatie ‘Nederland’. De Minister-President, Mark Rutte is directielid van deze commerciële private handelsonderneming (in vermeend publieke dienst zonder feitelijke bevoegdheid). Zijn winkeltje is een wereldwijde moedermaatschappij met 424 dochterondernemingen in zijn bedrijfsstructuur.”

Amerikaanse registratie
Even diep ademhalen. Ja? Deze business heeft ook het Ministerie van Financiën separaat geregistreerd bij Dun & Bradstreet. De Belastingdienst is een niet-geregistreerde businessunit van deze commerciële private handelsonderneming en (LET OP!) de bevoegde functionaris van dit belasting innende bedrijf is grootaandeelhouder Koning Willem-Alexander.

Erger nog, door middel van een registratie bij de Security and Exchange Commission in de Amerikaanse staat Columbia is dit bedrijf in 1848 aan de drievoudige Kroon in de City of London geschonken. Dat is niet zo maar een bruisende hoofdstad van Engeland maar een aparte kleine Staat (waar vooral de bankierselite gehuisvest is) binnen die Staat met diepe verbindingen met Vaticaan, Vrijmetselaars en de Europese adel.

Eh, dus Willem Alexander is een werknemer van die club. Steenrijk, maar toch… Elk bedrijfsmatig handelen valt onder bedrijfsrecht, onder handelsrecht. Wat de meeste burgers niet weten, is dat bijvoorbeeld ook de V.S. een commercieel bedrijf is, dat in 1933 failliet is gegaan met een grote schuld aan zijn nationale banken, verenigd in de Federal reserve. Het bezit van alle particulieren, alle inwoners van het land, werd in onderpand gegeven aan die Federal Reserve, waarop die opnieuw de VS ging financieren.

Om dat lugubere feit verborgen te houden voor de burgerij werd met behulp van onze geboorteakte feitelijk een ‘fictieve slaaf’ gecreëerd. Karen Hamaker noemt dat in artikel in de Andere Krant (HIER) een stroman. Dat was voortaan de rechtspersoon aan wie belasting opgelegd kan worden. Men gaat er daarbij van uit dat wie geen bezwaar maakt, stilzwijgend akkoord gaat met zo’n handelsovereenkomst (betalen aan de overheid, aan de koning in feite)…

Slavernij..
Jack van Dijk vertelt verder:

“Economische en fysieke slavernij is in strijd met De Universele Verklaring van de Rechten van de Mens. Jij en ik zijn geboren als vrij mens, maar dat was slechts tot drie dagen na onze geboorte, tot aan de aangifte. Geen geboorteaangifte doen van jouw kind bij de Gemeente kost je een boete van € 150 maar dat is eigenlijk een soort spannende investering.”

Heel lang geleden werd iemand dan geregistreerd als gestorven lost and dead at sea, dus als verloren geraakt en/of dood op zee gebleven verklaard. Hadden we anarchistische ouders gehad, dan hadden die ons zonder aangifte van de geboorte binnen 7 jaar toch nog wel aangemeld als levende mens van vlees en bloed. Want dat kan ook nog. Hoe dan ook, jij wil vanzelfsprekend ergens verklaren dat je een Levend Mens bent. Als je die route en stappenplan beter wil begrijpen, lees dan het epos van Paul vdf. Bakker er HIER op na.

Een van de weinige initiatieven van burgers die zich zó ernstig zorgen maken over het afglijden van de ‘staat der Nederlanden’, dat zij hun éigen onafhankelijkheid weer hebben ’teruggepakt’..! (klik voor artikel)

Wetten
Jack is niet zo koningsgezind.

“Alle wetten en regels die over ons worden uitgevaardigd worden getekend door de koning, door het zelfverklaarde instituut De Kroon, met de typerende woorden “Wij koning der Nederlanden bij de gratie Gods“. In diverse rechtszaken hebben gedaagden succesvol verklaard dat zo’n wet geen macht heeft omdat de rechtbank het recht van de Koning bij de gratie Gods niet kan bewijzen.”

Jack schreef allerlei eisende instanties aan, sprak handhavers en wetsdienders er op aan en legde aan diverse rechters uit, dat eis of vordering geen rechtsmacht heeft als dat allemaal op onbewijsbare symboliek is gestoeld. “Seponeren, terzijde leggen, als te ingewikkeld afstempelen, dat was het vrolijk makende resultaat.” Alle wetten zijn daarmee voor de ingewijde als ongrondrechtelijk te omzeilen.

“Toch proberen sommige instanties de klager boetes op te leggen, maar helaas, van een kikker kun je geen veren plukken. Wel bouw je administratief een oninbare schuld op. Mogelijk gaat de staat die echter invorderen als je AOW dreigt te krijgen voor de jaren dat je WEL ingeschreven stond. Je moet dus zwart wel voldoende vermogen hebben om van te leven op je oude dag. Toch zigeuneren? Op tijd je bankrekening doorgeven dus maar met een postadres, zodat je onvindbaar blijft.”

Zorgpremie
Jack gaat verder:

“De verplichte pensioenverzekering is net als zorgverzekering een grootschalige illegale zwendel, waarbij je burgerrechten worden geschonden met strafbare feiten. Een werkgever kan namelijk een werknemer niet tot een pensioenverzekeringsbijdrage dwingen als de betrokkene zich beroept op zijn autonomie met een slimme brief. Geen enkele wet en specifiek de Zorgverzekeringswet uit 2005, kan de Nederlandse Staat de bevoegdheid geven om zijn eigen burgers een dwangcontract op te leggen met een commerciële private onderneming.

De zorgverzekeraars keren hun winst als dividend uit aan rijke aandeelhouders. De Nationale Bond tegen Overheidszaken won rechtszaken tegen de zorgverzekeraars VGZ en Menzis, waarbij de rechter moest erkennen dat een rechtsgeldig contract van een commerciële partner zonder openlijke wilsverklaring of akte van cessie (overdracht) van de betrokken particulier niet kan leiden tot een vordering omdat dat een onaanvaardbare doorkruising is van het bestuursrecht en civielrecht.

Veel incassobureaus, het CAK en het CJIB nemen nog steeds onrechtmatige opdrachten aan om bij bang gemaakte mensen te vorderden. En spelen zo voor eigen rechter uit naam van de Koning. Het is immers strafbaar om een onrechtmatige vordering op te eisen voordat jij met je zaak (op basis van het recht op een eerlijke rechtsgang) gehoord bent geworden door een rechter (art. 6 EVRM).”

Dwangsom eisen..
Jack stelde aan de directie van zijn zorgverzekering een verbintenis voor waar hij het opgelegde onrechtmatige zorgverzekeringscontract nietig verklaarde op basis van misleiding, bedrog en dwang terwijl hij daarin een dwangsom van duizend piek per dag per overtreding vroeg.

“Dat vraagt echter nogal wat bijdehante juridische kennis. Als je eenmaal echter zigeunert, betaal je gewoon je premie niet. Je bent toch onvindbaar. Mocht je medische hulp nodig hebben, dan wijst geen dokter of ziekenhuis je af, maar achteraf betaal je eventueel geen rekening meer. Of WEL natuurlijk, dacht ik, maar dan uit je eigen zwarte vermogen. Dat eerste is wel het toppunt van asociaal zijn: wel profiteren en niet meebetalen, maar sommigen zullen het als zoete wraak zien voor het bedrog van overheid en ziekenhuismaffia tijdens de Corona-pandemie.”

Diverse anarchistische medelanders zijn gestopt met het betalen van belasting, omdat zij dat zien als een eenzijdige verplichting, waar nooit een akkoord voor gegeven is of ergens een handtekening voor gezet. De Belastingdienst nodigt elke burger uit tot het doen van aangifte. Op grond van de artikelen 6 en 8 van de AWR (Algemene Wet Rijksbelastingen) en artikel 4a van de AWR leidt een uitnodiging tot het doen van aangifte tot de verplichting de gevraagde gegevens te verstrekken op de daarbij aangegeven wijze.

Taalgrap: je wordt wel uitgenodigd maar men kan je wettelijk NIET VERPLICHTEN om aangifte te doen. Een uitnodiging kan afgewezen worden als jij de autoriteit van de wetgever niet accepteert, noch die van de koning, die alle wetten ondertekent bij die onbewijsbare gratie Gods. DeGratieGods (HIER) is een behulpzame site in dit verband.

Soeverein of Autonoom..?
Sommige mensen stoeien met het begrip soevereiniteit. Als je daar veel wollige blabla over wilt horen kijk je even HIER. Het geloof in God blijft een geloof, het geloof in de macht van de kroon is daarmee eveneens slechts een geloof. Jouw soevereiniteit is een natuurwet. Een staat of vorst kan soeverein zijn, iets of iemand die niet ondergeschikt is. In de strikte zin van het woord is elke mens geboren als soeverein wezen, wie zich ook boven hem of haar probeert te stellen.

Boeiender is het begrip autonoom zijn, zelfstandig, zelfsturend. Je verklaart jezelf met je voornaam slechts een lid te zijn van een bepaalde familie (Jan vdF) Jansen). Het autonomiebeginsel is een beginsel uit het privaatrecht dat uitdrukt dat rechtssubjecten in staat (moeten) zijn om zelf naar eigen voorkeuren hun belangen te behartigen. Met andere woorden: een ieder in Nederland is vrij volgens Art. 1 van het Burgerlijk Wetboek.

Wie autonoom is, bepaalt zelf welke doelen hij nastreeft en welke keuzes hij maakt. Hij is niet onderworpen aan de wil van anderen, en moet geen verantwoording afleggen voor zijn acties. Alles gaat over je eigen ruimte innemen en je eigen grenzen bewaken. Precair is dat er rond dit hele onderwerp totaal verschillende rechtssystemen naast elkaar functioneren.

Mensen vallen onder universele natuurwetten, verhandelbare geboorteakten vallen onder handelsrecht. Overheden horen onder publieksrecht te vallen, zakelijk handelen moet onder privaatrecht worden getoetst. Complex is dat onze overheid haar hele ambtenarenapparaat in 2015 vanuit een publiekrechterlijke werknemersstatus stilletjes heeft ontslagen en direct weer heeft aangenomen in een privaatrechterlijke nieuwe onderneming.

Iemand wil weer ergens verdienen aan jouw bestaan. Hoe erg dat nu is, zoek ik nog verder uit. Het Binnenhof is een slangenkuil, zoveel snappen we allemaal al. Van Dijk wist het maar jij en ik niet: dat nationale banken kunnen speculeren met de waarde van een ieders geboorteakte als onderpand, vergelijkbaar met een obligatie tot aan een investering van 1 miljoen dollar.

Zulk handelen staat bekend als een soort verzekering op het leven van de geborene, de cestui que vie trust. Al Googlend kwam ik uit bij De Hoge Raad voor de Kinderen, een club van notaris Vincent Zegel Suveran,. Die stelt al jaren geleden een gepatenteerde vorm van gespecialiseerde documentatie en rechtsgeldige verzoeken te hebben opgesteld voor een strikt vertrouwelijke zogeheten QCV LLC procedure. Die is nodig voor het opvragen van jouw persoonlijke nalatenschap (als begunstigde) van die miljoen euro’s uit jouw Geboortetrust.

Er zijn kennelijk mensen die door middel van deze zeer ingewikkelde procedure gecasht hebben. Wat de commissie van notaris Zegel daarbij is, is mij onbekend. Gratis is het niet. Zegel biedt ook op basis van het Geboortetrust-verhaal voor zo’n 30 piek een eigen geplastificeerd document (HIER) aan, dat heel veel lijkt op een diplomatiek paspoort. Maar eh, hij is niet alleen.

Spirituele concurrentie..!
Concurrentie lijkt er namelijk volop te zijn. Er verscheen plots een Hoge Raad van de levende mensenkinderen (HIER) op het terrein, die de Geboortetrustprocedure principieel gratis lijkt te verstrekken en die eveneens een DPP, een diplomatenpas levert. Dat ding brengt inderdaad in ontwikkelingslanden sommige douaniers in verwarring. Zelfs op Schiphol kwamen de pioniers als zogenaamde diplomaten er nog een heel eind mee. De site van die Hoge Raad van de levende mensenkinderen werkt met veel Bijbelcitaten en met een Enige Erfgenaam-concept (waarvoor je dan wel weer in God moet geloven en dat je Zijn erfgenaam op aarde bent).

De eerste stap op het autonome pad moet dat zijn dat je Erfrechterlijke documenten invult. Mascha vdf. Roedelof heeft (mogelijk plagiaat plegend) een weliswaar indrukwekkend overzicht op geboortetrust.hetbewustepad.nl/geboorte-trust/(HIER) gemaakt, maar misschien speelt er een auteursrecht. Vincent Zegel schrijft namelijk: ‘Ik verleen geen toestemming voor publieke woordvoerderschappen betreffende het onderwerp van de door mij auteursrechtelijk beschermde activatie van de afwikkeling van de individuele geboorte trust nalatenschap. De vermeende woordvoerders en hun facilitators schenden mijn auteursrechten.’

Zegel is vanwege zijn gepatenteerde verdienmodel ook in aanvaring gekomen met een andere beterwetende club, namelijk die van de edelmetaal verkopende Bossmaker (HIER) bij monde van ene Ronald Franciscus Heister. Dat lijkt een vreemde snuiter die andere geldverdieners in dit metier bedreigt. Het is paranoia en bangmakerij overal: “Pas op, help, er gaan vingerafdrukken van elke Nederlander worden genomen! Je voornaam (alleen in kleine letters) is alleen echt, je achternaam (altijd in KAPITALEN) is gekaapt, pas op. Maar doe ons ook vooral een vrije gift!”

Derde diplomatiek paspoort..?
Sommige doorzetters is het na veel papierwerk gelukt om een quasi diplomatiek paspoort te scoren als onderdaan van een niet bestaande Wereldregering. Supergrap, die ook in verre landen soms werkt. Altijd je echte paspoort in je zak hebben natuurlijk. Bluffen dat diplomaten geen mondmasker of QR-code hoeven te hebben lukte kennelijk in het verleden diverse gebruikers.

Mij is ook aangeraden door Dr. Elke de Klerk en Frank Landsman van Artsen voor Waarheid (HIER) om een nieuw paspoort aan te vragen (voor nog eens tien jaar) met bij de Burgerlijke Stand het argument dat ik mijn handtekening veranderd heb. Het nieuwe moet ik dan tekenen met alleen mijn voornaam en daarvoor de letters VC. Dat is een juridische term (Vic Compulsa) voor onder druk, een emotioneel onder protest afgedwongen handtekening (HIER).

Het zou een slimme voorbereiding zijn op toekomstige pogingen om nationale paspoorten ongeldig te verklaren ten behoeve van nieuwe Europese identiteitsbewijzen. De opmaak tot collectieve kredietsystemen voor onze suffere schapenkudde. Kortom, je onafhankelijk opstellen van onzuivere wet en regelgeving is een complex gedoe. Maar als meer en meer mensen durven te experimenteren met enige burgerlijke ongehoorzaamheid dan levert dat misschien meer effect op dan her en der demonstreren (hoe gezellig dat ook is).

Peter den Haring

peterdenharing.nl

Geef een reactie

Deze site gebruikt Akismet om spam te verminderen. Bekijk hoe je reactie-gegevens worden verwerkt.