Advertentie

Hoe een overheid een persoon kapot wil maken..!


Peter Vereecke, een menslievende, sympathieke en vooral hoffelijke strijder met een open agenda..!
Peter Vereecke, een menslievende, sympathieke en vooral hoffelijke strijder met een open agenda..! Hier arriveert hij monter bij de rechtbank in Gent op 15 januari jl.

Het is overheden er heel veel aan gelegen hun agenda’s uit te rollen. En in veel gevallen zijn dat ook ‘geheime agenda’s’… Vooral als het aankomt op onderwerpen die publiekelijk niet zo eenvoudig door de beugel kunnen.. Of zoals dat in de politiek heet, een ‘moeilijk dossier’ zijn.. De geheime agenda dient dan zoveel mogelijk, buiten mede-weten van het grote publiek, te worden uitgevoerd.

We zagen dat bij JP Balkenende met zijn Irak-beleid, en we zien dat in Nederland ook bij een onderwerp als ‘schaliegas’, waarbij de Nederlandse overheid het tóch van plan lijkt, via minister Kamp van Economische Zaken, en ondanks álle goede adviezen en voorbeelden om schaliegas links te laten liggen, schaliegaswinning in te gaan inzetten op Nederlandse bodem.

En als er bij een ‘geheim agendapunt’ sprake is van het onderschoffelen van het belang van de burgers van een land, dan komt direct de vraag naar boven, wie of wat er dan wél belang heeft bij het ten uitvoer brengen van deze geheime agendapunten..

In België speelt op dit moment de rechtszaak die een ambtenaar van de Vlaamse overheid heeft aangespannen tegen Peter Vereecke. We gaan hieronder uitgebreid in op deze zaak, maar wat ons vooral duidelijk is geworden in de rechtszaal van Gent, is dat overheden en overheids’dienaren’ in staat zijn, tienduizenden Euro’s gemeenschapsgeld te kunnen besteden aan het trachten kapot maken van burgers die naar hun oordeel niet ‘in het gareel lopen’.. En dat, volgens normen van personen die zo hun eigen ‘geheime agenda’ hebben.. Hopelijk zal de rechtbank -die naar onze mening een erudiete positie innam- in staat zijn, bóven de directe eis te gaan staan en als een ware Salomon een oordeel te vellen..!

x

* * *

Hoe een ‘overheid’ een persoon kapot wil maken..!

2014 © WantToKnow.nl/.be

x

Peter Vereecke, de voormalige burgemeester van het Evergem, zou een celstraf van drie maanden voorwaardelijk dienen krijgen voor belaging van vaccinatiebeleids-manager Geert Top van het Vlaams agentschap ‘Zorg en Gezondheid’ én voor misbruik van elektronische communicatiemiddelen. Dat was zonder blikken noch blozen, de vordering die het openbaar ministerie in België op Peter Vereecke uitbracht en die woensdag 15 01 voor de Gentse correctionele rechtbank werd toegelicht. Wellicht onnodig te zeggen, dat Peter Vereecke daar vroeg om ‘niet-ontvankelijk verklaring/vrijspraak, vanuit het principiële recht op vrije meningsuiting.

De meesten van ons kennen Peter Vereecke; hij was van 1995 tot 2005 burgemeester van het Belgische plaatsje Evergem. Maar Peter is sinds een paar jaren vooral actief op het gebied van mensen bewust te maken van de vele zaken die wij hier op WantToKnow ook onder de aandacht brengen. Peter Vereecke is de laatste jaren met name gefocust op chemtrails en vaccinaties en hij stuurde in dit verband, vanuit de door hem opgerichte ‘Belfort-Group’, vele e-mails naar sympathisanten en overheidsverantwoordelijken. Deze mails bereikten in Vlaanderen o.a. ook de heer Geert Top, vaccinatie-beleidsmanager van het Vlaams agentschap ‘Zorg en Gezondheid’; maar deze was daar niet van gediend, maar diende wel een klacht in..

De Vlaams Roel Coutinho, of Geert Top, zoals hij door het leven gaat. Bleek in staat een psychiater op Peter Vereecke af te sturen..!
De Vlaamse Roel Coutinho, of volgens zijn werkelijke naam: Geert Top, zoals hij door het leven gaat. Hij bleek in staat EN het daarboven kennelijk ethisch verantwoord te vinden, een psychiater op Peter Vereecke af te sturen..! De vraag is voor ons dan gerechtvaardigd onszelf af te vragen of deze Geert Top dan ze zélf wel alle 5 op een rijtje heeft..

Psychiater/psycholoog..
Vervolgens slaagde deze heer Top erin, om het Openbaar Ministerie in Vlaanderen zo gek te krijgen, dat ze een bizar onderzoek naar Peter Vereecke (PV) gingen instellen, met een karakter, zoals je dat alleen in het boek van Franz Kafka, ‘Het Proces’ tegenkomt.. Want wat gebeurde er op een ochtend? Peter Vereecke kreeg volkomen out-of-the-blue een telefoontje van een psychiater voor het maken van een afspraak..

Toen vervolgens van PV de vraag kwam, waartoe deze afspraak zou dienen, kwam de aap uit de mouw.. Vereecke zou door het Openbaar Ministerie in een soort ‘staat van beschuldiging’ zijn gesteld -hijzelf wist toen nog van niets-, op grond waarvan bepaalde ‘krachten’ binnen de overheid, in staat bleken een psychiatrisch onderzoek naar de mentale gezondheid van Peter Vereecke in te stellen..! Uiteindelijk heeft Peter Vereecke dit verhaal afgewimpeld, maar zo’n telefoontje gaat een mens natuurlijk niet in de koude kleren zitten..

Peter Vereecke is zoals gezegd de oprichter van ‘De Belfort-Groep’ en volgens de advocaat van dhr. Geert Top zou uit de mails van PV blijken dat er sprake zou zijn van een ware ‘belaging’ van mails van deze groep..
Tevens zou PV zijn doorgegaan – zo beweerde dezelfde advocaat- met het ‘bestoken’ van Geert Top, ondanks het verzoek aan PV met deze mails te stoppen. En ook tijdens het vooronderzoek, zo meldde deze advocaat, die ook meende 9/11 en chemtrails in het ‘conspiracydebat’ te moeten betrekken, ging PV gewoon dóór met het sturen van mails.

Volgens de officier van Justitie van het OM (openbaar ministerie) zou er van laster en ‘eerroof’ geen sprake zijn, maar maakte Vereecke zich volgens deze aanklager wel schuldig aan ‘belaging’. In dat kader werd hij ook beschuldigd van ‘misbruik van elektronische communicatiemiddelen’, vooral om Top en de Vlaamse overheid ‘overlast te berokkenen.’ ‘

Of zoals deze officier het samenvatte: “De vraag is hoe ver de burger kan gaan in het aanspreken van de overheid”, om vervolgens doodleuk drie maanden voorwaardelijk en een geldboete van € 600 te vordenen.. Volgens de officier van justitie zou PV veel te ver gegaan zijn in zijn ‘belaging’ van Geert Top. “Hij is als burger té ver gegaan in zijn houding. PV is geen wetenschapper en is niet in staat de inhoud van de door hem gestuurde berichten zélf te toetsen. Het OM laat ook de weigering van het psychiatrisch onderzoek ter beoordeling van de rechter.”
Er ontstond consternatie in de rechtszaal, (waar overigens maar liefst zo’n 200 geestesverwanten van Peter Vereecke als supporters aanwezig waren!) toen de officier van Justitie met droge ogen beweerde, dat PV met zijn mails het ‘functioneren van overheidsdienaren had belemmerd’..!

vaccin1Het verweer van Peter Vereecke.
Door Peter’s advocaat, dhr. Mr. Van Engeland, werd een uiterst solide verweer gevoerd. Hij haalde natuurlijk de vrijheid van meningsuiting aan en het recht van elke burger op ‘inspraak-op-overheidsbeleid’. Vanuit enerzijds het feit dat PV zéér ernstig bezorgd is over de dwalingen die in zijn ogen plaatsvinden op het gebied van vaccinaties van de bevolking, en anderzijds dat dhr Geert Top op geen enkele wijze reageerde op de oproep tot een gesprek met PV, trachtte deze laatste op indringende wijze tóch in contact te komen met deze Vlaamse ambtenaar. Een ambtenaar die –zeer opvallend– wel op kosten van de gemeenschap een proces start, daarbij op laat voeren dat hij ernstig last heeft van de daden van PV, maar NIET AANWEZIG was bij deze zitting…! Klinkt als ‘laf’ toch..?

Daar waar PV met zijn persoonlijke aanwezigheid én zijn ‘verklaring en laatste woord’ duidelijk maakte dat deze zaak hem ernst is, liet ambtenaar Top, zoals gezegd, verstek gaan. Bovendien presteert hij het als ambtenaar om te claimen dat hij als ‘persoon’ lastig gevallen zou zijn. Terwijl hij daar juist zit om burgers voor te lichten en met hen in discussie te gaan over het overheidsbeleid inzake vaccinaties..

Mr. Van Engeland meldde in zijn betoog dat PV zeer contentieus te werk gaat en niet ‘zomaar’ wat naar Geert Top gestuurd heeft; het waren wel degelijk wetenschappelijke artikelen, die aantoonden dat vaccinaties burgers ernstig gevaar kunnen aandoen. Bovendien is PV meermalen in gesprek gegaan met gezondheids-hoogleraar professor Marc van Ranst, die wél op de uitnodigingen van PV inging om een gesprek met elkaar te hebben. Van Ranst is, zo meldde Mr. Van Engeland ook meermalen op de lezingen van PV geweest om kennis te nemen van het materiaal waarop PV zich beroept én om met mensen in discussie te gaan. In tegenstelling tot Geert Top, die PV alleen maar lijkt te mijden..

Peter Vereecke rechtbank 15 01 2014Last but not least, ridiculiseerde de advocaat van PV deze hele kwestie, door te melden, dat elke e-mailafzender door een computer of computersysteem geblokkeerd kan worden, zodat alle ‘overlast’ van e-mails heel snel tot het verleden behoort. “Ik heb even op Google gekeken”, zo sprak Van Engeland, “En binnen de kortste keren verschenen er 1800 pagina’s met tips hoe men binnenkomende e-mails van één afzender simpelweg kan blokkeren.
Daarnaast is er ook nog zoiets als een prullenmand in je e-mailprogramma en is er in het geval van PV absoluut geen sprake van een hacker of een cyberwar tegen vaccinatie-ambtenaar Geert Top.. Hij is geen miezerig of obscuur mannetje; hij is immer hoffelijk gebleven en vroeg alleen om aandacht, námens ook zijn hele achterban.”
Of zoals ook PV in zijn slotbetoog de rechtbank nog toevoegde: ‘Zeker bij een ministerie is het toch simpel, de afdeling automatisering opdracht te geven een IP-adres te laten blokkeren, zodat van die kant geen mails meer kúnnen binnenkomen; ook die optie heeft Geert Top geen gebruik gemaakt.”

(We zullen in een later stadium het persoonlijk slotpleidooi van Peter Vereecke hier plaatsen, zodat je ook zelf even kennis kunt nemen -wellicht ten overvloede- van de INHOUDELIJKE beweegredenen van PV in deze zaak.)

De rechter doet 5 februari uitspraak.

Video/Audio van de zitting..
Graag plaatsen we hier het filmpje over het proces, dat Jurgen Deleye van Grenswetenschappen al in staat was zo snel te monteren. Je krijgt een goede indruk van de sfeer en van sommige delen van het proces, waarvan de meeste aanwezigen het verloop ervan als ‘fair’ hebben ervaren. Na  afloop van het proces kwamen de supporters van Peter bijeen in een lunchroom alwaar enkele interviews werden opgenomen. Hier dit filmpje, met dank aan Jurgen vanzelfsprekend!

x

healing sound movement logo band

Tot slot -voor hen die dat wensen- een (kennismakings-) interview met Peter Vereecke met de onvolprezen John Consemulder:

x

Advertentie

ON NL Banner

Geef een antwoord

Deze site gebruikt Akismet om spam te verminderen. Bekijk hoe je reactie-gegevens worden verwerkt.